Detail:
Questax 200 mg tbl flm 30x200 mg
Názov lieku:
Questax 200 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 30x200 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2106/5078,
2106/5079, 2106/5080, 2106/5081


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Questax 25 mg
Questax 100 mg
Questax 200 mg
Questax 300 mg,
filmom obalené tablety


Kvetiapín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Questax a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Questax
3. Ako užívať Questax
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Questax
6. Ďalšie informácie1. ČO JE QUESTAX A NA ČO SA POUŽÍVA

Questax patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká, ktoré zlepšujú
príznaky určitých duševných ochorení.

Questax je určený na liečbu schizofrénie. Príznakmi schizofrénie sú
halucinácie (napríklad, počutie nevysvetliteľných hlasov), divné
a znepokojujúce myšlienky, zmeny vo Vašom chovaní, pocit osamelosti
a zmätenosti.

Questax sa môže použiť aj na liečbu manie, ktorej príznakmi sú pocit
nadšenia alebo pocit nadmerného množstva energie. Ľudia s týmto
ochorením môžu pociťovať zníženú potrebu spánku ako zvyčajne, hovoriť
rýchlejšie a neustále mať nové nápady a myšlienky. Títo ľudia sa však
môžu cítiť aj nezvyčajne podráždení.


2. SKÔR AKO UŽIJETE QUESTAX

Neužívajte Questax
- keď ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na niektorú
z ďalších zložiek Questax.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Questax
- ak máte nedostatočný krvný obeh v srdci alebo mozgu, alebo trpíte
inými ochoreniami, ktoré spôsobujú, že ste náchylný na nízky krvný
tlak. Questax Vám môže znížiť krvný tlak, keď vstávate alebo stojíte,
najmä pri zvyšovaní dávky na začiatku liečby (pozri časť 4 „Možné
vedľajšie účinky“).
- ak ste /starší pacient/ (najmä na začiatku liečby).
- ak ste prekonali /mozgovú príhodu/.
- ak ste mali nízky počet bielych krviniek.
- ak ste už niekedy mali kŕče. Prosím, informujte o tom svojho lekára
predtým, než začnete užívať Questax.
- ak si všimnete akékoľvek mimovoľné pohyby alebo ak sa u Vás aj po
nejakom čase liečby vyskytli poruchy pohybu, ako sú opakovane sa
vyskytujúce nezvyčajné pohyby. V takom prípade, informujte svojho
lekára.
- ak sa u Vás objaví horúčka, zrýchlené dýchanie, nadmerné potenie,
zmeny stavu vedomia alebo stuhnutie svalov. V takom prípade, prestaňte
užívať Questax a okamžite o tom informujte svojho lekára. Môže ísť
o nebezpečnú poruchu známu ako „malígny neuroleptický syndróm“.
- ak zároveň užívate určité lieky, ktoré urýchľujú alebo spomaľujú
metabolizmus kvetiapínu v pečeni, napr. lieky na liečbu epilepsie,
ktoré ako liečivo obsahujú karbamazepín alebo fenytoín (pozri tiež časť
2 „Užívanie iných liekov“). Prosím, informujte svojho lekára, ak
užívate tento typ liekov v tom istom čase ako Questax. Váš lekár Vám
predpíše iný liek, ktorý nespomaľuje alebo nezrýchľuje metabolizmus
Questaxu, alebo Vám upraví dávkovanie. Ak si želáte prestať užívať
niektorý z týchto liekov, povedzte to svojmu lekárovi pred začatím
liečby.
- ak máte cukrovku. Počas liečby Questaxom bolo vo veľmi zriedkavých
prípadoch pozorované zvýšenie hladín cukru v krvi. Ak máte cukrovku
alebo máte sklon k zvýšeniu hladiny cukru v krvi, počas liečby
Questaxom sa odporúča pravidelné meranie cukru v krvi (pozri časť 4
„Možné vedľajšie účinky“).
- ak trpíte ochorením srdca a ciev (napr. zlyhanie srdca alebo máte
sklon k nepravidelnému tlkotu srdca), najmä ak ste starší pacient,
pretože v zriedkavých prípadoch boli pozorované zmeny vo vedení
v srdcovom svale (predĺženie QT-intervalu). Preto je potrebná zvýšená
opatrnosť a súbežne s týmto liekom nesmiete užívať iné neuroleptiká,
pretože môžu zosilniť tento účinok.
- ak trpíte poruchou funkcie pečene. Ak trpíte takouto poruchou, pri
užívaní Questaxu by ste mali byť opatrný, najmä na začiatku liečby
(pozri časť 3 „Ako užívať Questax“).
- ak si želáte prestať užívať Questax. Váš lekár Vám bude dávku
znižovať postupne v priebehu niekoľkých týždňov. Ak prestanete Questax
užívať náhle, môžu sa u Vás prejaviť abstinenčné príznaky. Akútnymi
abstinenčnými príznakmi sú nutkanie na vracanie, vracanie a nespavosť.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, homeopatiká
alebo vysoké dávky vitamínov, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

Ak užívate liek nazývaný rifampicín (na liečbu tuberkulózy) alebo
barbituráty (na liečbu nespavosti), tiež to povedzte svojmu lekárovi.

Ak súčasne užívate lieky, ktoré spomaľujú metabolizmus kvetiapínu v pečeni
(pozri nižšie), účinok Questaxu sa môže zosilniť alebo sa môže zvýšiť
riziko vedľajších účinkov, napr.

- lieky na liečbu AIDS (inhibítory HIV-proteázy)
- lieky na liečbu hubových infekcií, ktoré obsahujú liečivá azolového
typu, napr. ketokonazol
- určité antibiotiká, ktoré obsahujú liečivá typu makrolidov, napr.
erytromycín, klaritromycín
- antidepresívum nefazodón

(pozri časť 2 „Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Questax“).

Ak súčasne užívate lieky, ktoré znižujú koncentráciu kvetiapínu v krvi,
môže dôjsť k oslabeniu účinku Questaxu, napr.

- karbamazepín a fenytoín (liečivá na liečbu epilepsie)
- tioridazín (liečivo, ktoré zmierňuje rozrušenie a agresivitu).

Užívanie Questaxu s jedlom a nápojmi
Questax sa môže užívať s jedlom a nápojmi.
Počas liečby Questaxom sa vyhýbajte požívaniu alkoholických nápojov,
pretože táto kombinácia môže spôsobiť ospalosť.
Počas liečby Questaxom nepite grapefruitový džús.

Tehotenstvo a dojčenie
V súčasnej dobe neexistujú žiadne údaje o užívaní Questaxu počas
tehotenstva a preto sa má Questax užívať počas tehotenstva len
v prípade, ak Váš lekár rozhodne, že je to nevyhnutné.

Nie je známe, do akej miery sa kvetiapín vylučuje do materského mlieka. Ak
je liečba nevyhnutná, nesmiete dojčiť.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Questax môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, dokonca
aj vtedy, ak sa užíva presne podľa odporúčania. Preto neveďte vozidlá
a neobsluhujte stroje, kým nepoznáte Vašu reakciu na tento liek.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Questax
Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Ak Vám lekár povedal, že neznášate
niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ QUESTAX

Vždy užívajte Questax presne tak, ako Vám povedal Váš lekár, pretože každá
liečba je prispôsobená potrebám konkrétneho pacienta. Ak si nie ste niečím
istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Celková denná dávka sa má rozdeliť do dvoch dávok. Tablety, prosím, zapite
dostatočným množstvom tekutiny (najlepšie pohárom pitnej vody). Tablety
môžete užívať počas jedla alebo medzi jedlami. Ak je to možné, užívajte
tablety každý deň v rovnakom čase.

Liečba schizofrénie:
Počas prvých 4 dní liečby sa užíva celková denná dávka následovne, 1.deň:
50 mg kvetiapínu, 2.deň: 100 mg kvetiapínu, 3.deň: 200 mg kvetiapínu
a 4.deň: 300 mg kvetiapínu, Po 4.dni sa má denná dávka postupne zvyšovať
z 300 mg na 450 mg kvetiapínu. V závislosti od individuálnej reakcie
a znášanlivosti, sa dávka môže pohybovať v rozmedzí 150-750 mg za deň.

Liečba manických epizód:
Počas prvých 4 dní liečby sa užíva celková denná dávka následovne, 1.deň:
100 mg kvetiapínu, 2.deň:
200 mg kvetiapínu, 3.deň: 300 mg kvetiapínu a 4.deň: 400 mg kvetiapínu.
Ďalšia úprava dávky sa môže urobiť až do dennej dávky 800 mg quetiapínu v
deň 6. Zvýšenie dávky nesmie prekročiť 200 mg
denne. V závislosti od účinku a znášanlivosti, sa dávka môže pohybovať
v rozmedzí 200-800 mg za deň.

Váš ošetrujúci lekár rozhodne o tom, ako dlho budete Questax užívať.

Deti a dospievajúci:
Z dôvodu nedostatku skúseností s užívaním kvetiapínu, pre tieto vekové
skupiny neexistujú všeobecné odporúčania.

Starší pacienti:
Váš lekár Vám môže predpísať inú dávku, v závislosti od toho, ako reagujete
na liečbu Questaxom a ako ho znášate. Je pravdepodobné, že budete
potrebovať nižšiu dávku ako mladší pacienti a pomalšie zvyšovanie
dávky.

Porucha funkcie pečene:
Váš lekár Vám môže predpísať inú dávku, v závislosti od toho, ako reagujete
na liečbu Questaxom ako ho znášate.

Ak máte dojem, že účinok Questaxu je priveľmi silný alebo priveľmi slabý,
povedzte to svojmu lekárovi.

Ak užijete viac Questaxu, ako máte
Vo všeobecnosti, príznaky predávkovania zodpovedajú zosilneným známym
účinkom liečiva, t.j. závrat, útlm, zrýchlený tlkot srdca a nízky krvný
tlak.

Ak užijete viac Questaxu ako máte, okamžite kontaktujte svojho ošetrujúceho
lekára alebo nemocnicu.

Ak zabudnete užiť Questax
Ak zabudnete užiť jednu dávku Questaxu, vynechajte ju. Zoberte si až
nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby
ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Questax
Neprerušujte alebo neukončujte liečbu bez toho, aby ste sa o tom
porozprávali so svojim lekárom. Inak Vaša liečba nebude úspešná.
Akútnymi abstinenčnými príznakmi sú nutkanie na vracanie, vracanie
a nespavosť. Je dôležité znižovať dávku postupne, aby sa zabránilo
vzniku abstinečných príznakov. Váš lekár Vám povie, ako sa bude dávka
znižovať, aby ste sa vyhli vzniku týchto vedľajších účinkov.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Questax môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

Na hodnotenie vedľajších účinkov sa použil nasledujúci popis výskytu:
|veľmi časté: |prejavia sa u minimálne 1 z 10 liečených pacientov |
|časté: |prejavia sa u minimálne 1 zo 100 , ale menej ako 1 |
| |z 10 liečených pacientov |
|menej časté: |prejavia sa u minimálne 1 z 1000 , ale menej ako 1 |
| |zo 100 liečených pacientov |
|zriedkavé: |prejavia sa u minimálne 1 z 10 000 , ale menej ako |
| |1 z 1000 liečených pacientov |
|veľmi |prejavia sa menej ako 1 z 10 000 liečených |
|zriedkavé: |pacientov, vrátane jednotlivých prípadov |

K najčastejšie hláseným vedľajším účinkom Questaxu patria: ospalosť,
závrat, sucho v ústach, mierna slabosť, zápcha, zrýchlený pulz,
zníženie tlaku krvi najmä pri vstávaní alebo státi a tráviace ťažkosti.

Veľmi časté vedľajšie účinky
Ospalosť a závrat (tieto príznaky za nejaký čas po užití lieku vymiznú),
bolesť hlavy, spavosť.

Časté vedľajšie účinky
Sucho v ústach, upchaný nos, tráviace ťažkosti, zápcha, prírastok
hmotnosti, zadržiavanie tekutín v prstoch, pocit slabosti, dočasné
zníženie počtu bielych krviniek (leukopénia), dočasné zmeny vo funkcii
pečene (zvýšenie hladín pečeňových enzýmov: ALT, AST), zrýchlený tlkot
srdca a slabosť.

Môže sa Vám znížiť krvný tlak, najmä na začiatku liečby, predovšetkým keď
vstávate alebo stojíte (ortostatická hypotenzia), čo môže spôsobiť
búšenie srdca a závrat. Môžete aj omdlieť. Ak si myslíte, že omdliete,
okamžite si ľahnite a ležte dovtedy, kým sa nebudete cítiť lepšie.
Tieto príznaky za nejaký čas po užití lieku vymiznú. Ak sa však
nezlepšia, povedzte to svojmu lekárovi.

Menej časté vedľajšie účinky
Zvýšenie počtu niektorých krvných buniek (eozinofília), precitlivenosť
(alergia), kŕče, dočasné zvýšenie funkcie pečene (zvýšenie hladín
pečeňových enzýmov: gama-GT), zvýšenie hladín tukov v krvi (sérové
triglyceridy), zvýšenie hladín celkového cholesterolu.

Zriedkavé vedľajšie účinky
Žltačka, priapizmus (dlhotrvajúca a bolestivá erekcia). Nasledujúce
vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť naraz v zriedkavých prípadoch:
horúčka, zrýchlené dýchanie, nadmerné potenie, zmeny vo vedomí
a stuhnutie svalov. Ak sa tieto vedľajšie účinky vyskytnú naraz, môže
ísť o nebezpečnú poruchu (malígny neuroleptický syndróm). V takom
prípade, prestaňte užívať Questax a okamžite kontaktujte svojho lekára.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky
Zníženie počtu určitých krvných buniek (neutropénia), zvýšenie hladín cukru
v krvi, zhoršenie už existujúcej cukrovky, zápal pečene, nezvyčajné
pohyby, ktoré sa opakovane objavujú po dlhšej liečbe, reakcie
z precilivenosti, ako je bolestivý opuch kože a slizníc
(angioneurotický edém), vážne poruchy kože s horúčkou a tvorbou
pľuzgierov na membráne slizníc (Stevensov-Johnsonov syndróm).


5. AKO UCHOVÁVAŤ QUESTAX

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Questax po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale (EXP).
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte
sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete.
Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Questax obsahuje

Questax 25 mg
Liečivo je kvetiapín (vo forme kvetiapínfumarátu).
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 25 mg kvetiapínu (vo forme
kvetiapínfumarátu).

Ďalšie zložky sú:

/Jadro tablety:/
Hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý, monohydrát laktózy, mikrokryštalická
celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu typu A, povidón, magnéziumstearát

/Filmotvorná vrstva:/
Hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), makrogol 400, žltý oxid železitý (E
172), červený oxid železitý (E 172)

Questax 100 mg
Liečivo je kvetiapín (vo forme kvetiapínfumarátu).
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 100 mg kvetiapínu (vo forme
kvetiapínfumarátu).

Ďalšie zložky sú:

/Jadro tablety:/
Hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý, monohydrát laktózy, mikrokryštalická
celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu typu A, povidón, magnéziumstearát

/Filmotvorná vrstva:/
Hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), makrogol 400, žltý oxid železitý (E
172)

Questax 200 mg
Liečivo je kvetiapín (vo forme kvetiapínfumarátu).
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 200 mg kvetiapínu (vo forme
kvetiapínfumarátu).

Ďalšie zložky sú:

/Jadro tablety:/
Hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý, monohydrát laktózy, mikrokryštalická
celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu typu A, povidón, magnéziumstearát

/Filmotvorná vrstva:/
Hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), makrogol 400

Questax 300 mg
Liečivo je kvetiapín (vo forme kvetiapínfumarátu).
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 300 mg kvetiapínu (vo forme
kvetiapínfumarátu).

Ďalšie zložky sú:

/Jadro tablety:/
Hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý, monohydrát laktózy, mikrokryštalická
celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu typu A, povidón, magnéziumstearát

/Filmotvorná vrstva:/
Hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), makrogol 400

Ako vyzerá Questax a obsah balenia

Questax 25 mg: okrúhle, dvojvyduté filmom obalené tablety broskyňovej
farby.
Questax 100 mg: žlté, okrúhle, dvojvyduté filmom obalené tablety s deliacou
ryhou na jednej strane.*
Questax 200 mg: biele, okrúhle, dvojvyduté filmom obalené tablety.
Questax 300 mg: biele filmom obalené tablety tvaru kapsuly s deliacou ryhou
na jednej strane.*

* Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Questax je dostupný v blistroch a HDPE fľašiach

Veľkosti balenia:
Questax 25 mg
1, 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240 tabliet
(blistrové balenie)
30x1, 100x1 tableta (blister s jednotlivou dávkou)
60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Questax 100 mg
1, 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240 tabliet
(blistrové balenie)
30x1, 50x1, 100x1 tableta (blister s jednotlivou dávkou)
60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Questax 200 mg
1, 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240 tabliet
(blistrové balenie)
30x1, 50x1, 100x1 tableta (blister s jednotlivou dávkou)
60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Questax 300 mg
1, 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240 tabliet
(blistrové balenie)
30x1, 50x1, 100x1 tableta (blister s jednotlivou dávkou)
60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

SVUS Pharma a.s., Hradec Králové, Česká Republika


Výrobca

SVUS Pharma a.s., Hradec Králové, Česká Republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
10/2007.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2106/5078,
2106/5079, 2106/5080, 2106/5081

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Questax 25 mg
Questax 100 mg
Questax 200 mg
Questax 300 mg,

filmom obalené tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

/Questax 25 mg:/
Každá filmom obalená tableta obsahuje kvetiapínfumarát zodpovedajúci 25 mg
kvetiapínu.

/Pomocné látky:/
Jedna tableta obsahuje 1 mg monohydrátu laktózy.

/Questax 100 mg:/
Každá filmom obalená tableta obsahuje kvetiapínfumarát zodpovedajúci 100 mg
kvetiapínu.

/Pomocné látky:/
Jedna tableta obsahuje 4 mg monohydrátu laktózy.

/Questax 200 mg:/
Každá filmom obalená tableta obsahuje kvetiapínfumarát zodpovedajúci 200 mg
kvetiapínu.

/Pomocné látky:/
Jedna tableta obsahuje 8 mg monohydrátu laktózy.

/Questax 300 mg :/
Každá filmom obalená tableta obsahuje kvetiapínfumarát zodpovedajúci 300 mg
kvetiapínu.

/Pomocné látky:/
Jedna tableta obsahuje 12 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

/Questax 25 mg:/
Okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety broskyňovej farby.

/Questax 100 mg filmom obalené tablety:/
Žlté, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej
strane.*

/Questax 200 mg:/
Biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety.
/Questax 300 mg:/
Biele filmom obalené tablety tvaru kapsuly s deliacou ryhou na jednej
strane.*

* Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba schizofrénie.
Liečba miernych až závažných foriem manických epizód. Nie je preukázané, že
Questax zabraňuje rekurencii manických alebo depresívnych epizód (pozri
časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Questax sa má podávať dvakrát denne, s jedlom alebo bez jedla.

Dospelí:
/Liečba schizofrénie:/
Celková denná dávka počas prvých 4 dní liečby je 50 mg kvetiapínu (1.deň).
100 mg kvetiapínu (2.deň), 200 mg kvetiapínu (3.deň) a 300 mg kvetiapínu
(4.deň).

Po 4 dňoch sa má vytitrovať účinná dávka, ktorá je zvyčajne v rozmedzí 300-
450 mg kvetiapínu denne. V závislosti od klinickej odpovede a tolerability
individuálneho pacienta sa má dávka upraviť v rozmedzí 150-750 mg
kvetiapínu denne.

/Liečba manických epizód spojených s bipolárnou poruchou:/
Celková denná dávka počas prvých 4 dní liečby je 100 mg (1.deň), 200 mg
(2.deň), 300 mg (3.deň) a 400 mg (4.deň). Ďalšia úprava dávkovania až do
dosiahnutia dávky 800 mg kvetiapínu denne na 6.deň sa má vykonávať
postupných zvyšovaním dennej dávky nie viac ako o 200 mg denne.
V závislosti od klinickej odpovede a tolerability individuálneho pacienta
sa má dávka upraviť v rozmedzí 200-800 mg kvetiapínu denne. Zvyčajná účinná
dávka je v rozmedzí 400-800 mg denne.

Starší pacienti
Questax sa má tak ako ostatné antipsychotiká používať u starších pacientov
s opatrnosťou, najmä počas iniciálnej fázy liečby. V závislosti od
klinickej odpovede a tolerability individuálneho pacienta, môže byť
nevyhnutné titrovať dávku pomalšie ako u mladších pacientov a môže byť
potrebné zvoliť nižšiu terapeutickú dávku. U starších pacientov bola
stredná hodnota plazmatického klírensu kvetiapínu o 30-50% nižšia ako
u mladších pacientov.

Používanie u starších pacientov so psychózou spojenou s demenciou sa
neodporúča.

Deti a adolescenti
Bezpečnosť a účinnosť lieku Questax u detí a adolescentov nebola hodnotená.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Úprava dávky pri poruche funkcie obličiek nie je potrebná.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Kvetiapín sa extenzívne metabolizuje v pečeni a preto sa má Questax opatrne
používať u pacientov s poruchou funkcie pečene, najmä počas iniciálnej fázy
liečby.
Pacienti s poruchou funkcie pečene majú začať liečbu dávkou 25 mg
kvetiapínu denne. V závislosti od klinickej odpovede a tolerability
individuálneho pacienta sa má dávka zvyšovať o 25-50 mg denne až do
dosiahnutia účinnej dávky.
4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok lieku.

Súbežné podávanie inhibítorov cytochrómu P 450 3A4, ako sú inhibítory HIV-
proteázy, azolové antimykotiká, erytromycín, klaritromycín a nefazodón, je
kontraindikované (pozri časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Kardiovaskulárne ochorenie
Zvýšená opatrnosť je potrebná pri užívaní Questax pacientmi so známym
kardiovaskulárnym ochorením, cerebrovaskulárnym ochorením alebo inými
ochoreniami, ktoré predisponujú k vzniku hypotenzie. Kvetiapín môže vyvolať
ortostatickú hypotenziu, najmä počas iniciálnej titrácie dávky a preto ak
dôjde k takémuto stavu, je potrebné zvážiť redukciu dávky alebo postupnú
titráciu dávky.

Záchvaty
V kontrolovaných klinických skúšaniach nebol pozorovaný rozdiel
v incidencii záchvatov medzi pacientmi liečenými kvetiapínom a tými, ktorým
sa podávalo placebo. Tak ako u iných antipsychotík, pri liečbe pacientov so
záchvatmi v anamnéze sa odporúča opatrnosť.

Extrapyramídový motorický syndróm
V kontrolovaných klinických štúdiách nebol pozorovaný rozdiel v incidencii
extrapyramídového motorického syndrómu medzi pacientmi liečenými dávkami
kvetiapínu v odporúčanom dávkovacom rozmedzí a tými, ktorým sa podávalo
placebo.

Tardívna dyskinéza
Ak sa objavia príznaky a symptómy tardívnej dyskinézy, je potrebné zvážiť
redukciu dávky alebo prerušenie liečby liekom Questax (pozri časť 4.8).

Malígny neuroleptický syndróm
Malígny neuroleptický syndróm súvisí s antipsychotickou liečbou, vrátane
liečby kvetiapínom (pozri časť 4.8). Klinické prejavy zahŕňajú hypertermiu,
zmenu mentálneho stavu, svalovú rigiditu, vegetatívnu instabilitu
a zvýšenie hladín kreatínfosfokinázy. V takýchto prípadoch je potrebné
liečbu liekom Questax prerušiť a začať vhodnú liečbu.

Interakcie
Pozri tiež časť 4.5.
Súbežné užívanie kvetiapínu so silnými induktormi pečeňových enzýmov, ako
je karbamazepín alebo fenytoín, značne znižuje plazmatickú koncentráciu
kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby liekom Questax.
Pacienti, ktorí sú liečení induktormi pečeňových enzýmov, sa majú liečiť
prípravkom Questax len ak ošetrujúci lekár rozhodne, že možný prínos liečby
Questaxom preváži riziko z prerušenia liečby induktormi pečeňových enzýmov.
Je dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktormi pečeňových enzýmov
bola postupná, ak je to nevyhnutné, induktor môže byť nahradený liečivom,
neindukujúcim pečeňové enzýmy (napr. valproátom sodným).

Hyperglykémia
Počas liečby kvetiapínom bola vo veľmi zriedkavých prípadoch hlásená
hyperglykémia a exacerbácia existujúceho diabetu. U diabetických pacientov
a u pacientov s rizikovými faktormi vzniku diabetes mellitus sa odporúča
primerané klinické monitorovanie (pozri časť 4.8).

Predĺženie QT-intervalu
Kvetiapín sa má s opatrnosťou používať u pacientov s vrodeným predĺžením QT-
intervalu. V klinických skúšaniach a pri použití v súlade s SPC, kvetiapín
nebol spájaný s pretrvávajúcim predĺžením absolútneho QT-intervalu. Pri
predávkovaní (pozri časť 4.9) však bolo pozorované predĺženie QT-intervalu.
Tak ako u iných antipsychotík, opatrnosť je potrebná pri predpisovaní
kvetiapínu s liekmi, o ktorých je známe, že predĺžujú QTc-interval, najmä
u starších pacientov, u pacientov s kongenitálnym syndrómom dlhého QT-
intervalu, kongestívnym srdcovým zlyhaním, srdcovou hypertrofiou,
hypokalémiou alebo hypomagnezémiou. Súbežnému používaniu iných neuroleptík
je potrebné sa vyhnúť.

Akútne abstinenčné reakcie
Po náhlom vysadení antipsychotík, vrátane kvetiapínu, boli popísané akútne
abstinenčné symptómy ako je nauzea, vracanie a nespavosť a preto sa
odporúča postupné vysadenie liečby.

Starší pacienti so psychózou spojenou s demenciou
Kvetiapín nie je schválený na liečbu pacientov so psychózou spojenou s
demenciou.

V randomizovaných placebom kontrolovaných skúšaniach bolo u dementnej
populácie, užívajúcej atypické antipsychotiká, pozorované približne
trojnásobne vyššie riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí.
Mechanizmus takto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko nie je
možné vylúčiť ani pre ostatné antipsychotiká alebo ostatné skupiny
pacientov. U pacientov s rizikovými faktormi vzniky mozgovej príhody sa má
kvetiapín užívať s opatrnosťou.

V metaanalýzach atypických antipsychotík bolo hlásené, že u starších
pacientov so psychózou spojenou s demenciou je zvýšené riziko úmrtia
v porovnaní s placebom. V dvoch 10 týždňov trvajúcich placebom
kontrolovaných štúdiách s kvetiapínom u tej istej skupiny pacientov (n=710;
priemerný vek: 83 rokov; vekové rozpätie: 56-99 rokov) však incidencia
mortality u pacientov liečených kvetiapínom bola 5,5% oproti 3,2%
v skupine, liečenej placebom. V týchto skúšaniach pacienti umierali
z rôznych príčin, ktoré sa u tejto populácie očakávajú. Tieto údaje
nepreukazujú kauzálny vzťah medzi liečbou kvetiapínom a úmrtím u starších
pacientov s demenciou.

Laktózová intolerancia
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú
tento liek užívať.

Dodatočná informácia
Údaje zo štúdie s Questaxom v kombinácii s valproátom sodným alebo lítiom
na liečbu miernych až závažných foriem manických epizód sú obmedzené;
kombinovaná liečba však bola dobre tolerovaná (pozri časti 4.8 a 5.1).
Údaje zo štúdie preukázali aditívne účinky v treťom týždni liečby.
Ďalšia štúdia preukázala, že v šiestom týždni neboli žiadne prídavné
účinky. Nie sú k dispozícii žiadne údaje o kombinovanej liečbe po šiestom
týždni liečby.

4.5 Liekové a iné interakcie

Vzhľadom na primárne účinky kvetiapínu na centrálny nervový systém, sa má
Questax užívať s opatrnosťou v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi
liečivami a alkoholom.

Opatrnosť sa odporúča pri súbežnej liečbe s inými liekmi, ktoré môžu
predlžovať QT-interval, napr. iné neuroleptiká, antiarytmiká triedy IA
a III, halofantrin, levometadylacetát, mesoridazin, tioridazin, pimozid,
sparfloxacín, gatifloxacín, moxifloxacín, dolansetronmesilát, meflochin,
sertindol alebo cisaprid. Opatrnosť sa odporúča pri súbežnom podávaní
risperidónu s inými liekmi, ktoré môžu spôsobiť poruchy elektrolytov, napr.
tiazidové diuretiká (hypokaliémia), pretože zvyšujú riziko malígnej
arytmie.

Cytochróm P450 (CYP) 3A4 je enzým, ktorý je primárne zodpovedný za
metabolizmus kvetiapínu sprostredkovaný cytochrómom P450. V štúdiách
interakcií u zdravých dobrovoľníkov, súbežné podávanie kvetiapínu (v dávke
25 mg) s ketokonazolom, inhibítorom CYP3A4, spôsobilo 5-8-násobné zvýšenie
AUC kvetiapínu a preto je súbežné podávanie kvetiapínu s inhibítormi CYP3A4
kontraindikované. Tiež sa neodporúča podávať kvetiapín spolu
s grapefruitovým džúsom.

V skúšaní, zameranom na sledovanie farmakokinetík kvetiapínu, v ktorom sa
podávali opakované dávky kvetiapínu pred a počas liečby karbamazepínom
(známy induktor pečeňových enzýmov), súbežne podávaný karbamazepín
signifikantne zvýšil klírens kvetiapínu. Toto zvýšenie klírensu znížilo
systémovú expozíciu kvetiapínu (zistené pomocou AUC) priemerne na 13%
hodnôt zistených u pacientov, ktorým sa podával kvetiapín sám; hoci
u niektorých pacientov sa pozorovalo ešte väčšie zníženie. Dôsledkom tejto
interakcie môžu byť nižšie plazmatické koncentrácie, čo môže ovplyvniť
účinnosť liečby Questaxom.

Súbežné podávanie kvetiapínu s fenytoínom (ďalší induktor mikrozomálnych
enzýmov) spôsobilo zvýšenie klírensu kvetiapínu približne o 450%. Pacienti,
ktorí sú liečení induktormi pečeňových enzýmom, sa majú liečiť Questaxom
len ak ošetrujúci lekár rozhodne, že možný prínos liečby Questaxom preváži
riziko z prerušenia liečby induktormi pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby
akákoľvek zmena v liečbe induktormi pečeňových enzýmov bola postupná, ak je
to nevyhnutné, induktor môže byť nahradený liečivom, neindukujúcim pečeňové
enzýmy (napr. valproátom sodným) (pozri časť 4.4).

Pri súbežnom podávaní s antidepresívom imipramínom (známy inhibítor CYP2D6)
alebo fluoxetínom (známy inhibítor CYP3A4 a CYP2D6) sa farmakokinetika
kvetiapínu signifikantne nezmenila.

Pri súbežnom podávaní s antipsychotikami risperidónom alebo haloperidolom
sa farmakokinetika kvetiapínu signifikantne nezmenila. Súbežné podávanie
kvetiapínu a thioridazínu však zvýši klírens kvetiapínu približne o 70%.

Pri súbežnom podávaní s cimetidínom sa farmakokinetika kvetiapínu
nezmenila.

Pri súbežnom podávaní s kvetiapínom sa farmakokinetika lítia nezmenila.

Pri súbežnom podávaní valproátu sodného a kvetiapínu nebola ich
farmakokinetika klinicky významne zmenená.

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie s liekmi, ktoré sa bežne
používajú na liečbu kardiovaskulárnych ochorení.

4.6 Gravidita a laktácia

Bezpečnosť a účinnosť kvetiapínu počas gravidity nebola stanovená. Štúdie
na zvieratách neposkytli žiaden dôkaz teratogénnych účinkov kvetiapínu,
možný účinok na zrak plodu však nebol hodnotený. Preto sa Questax má
podávať počas gravidity iba ak prínosy prevýšia potenciálne riziká.
U novorodencov matiek, ktoré počas gravidity užívali kvetiapín, sa objavili
abstinenčné symptómy.

Nie je známe, do akej miery sa kvetiapín vylučuje do materského mlieka,
preto sa matkám počas užívania Questaxu dojčenie neodporúča.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Vzhľadom na to, že kvetiapín primárne pôsobí na centrálny nervový systém,
môže ovplyvňovať činnosti, ktoré si vyžadujú pozornosť. Preto sa neodporúča
viesť vozidlá a obsluhovať stroje, kým nie je známa reakcia pacienta na
liek.

4.8 Nežiaduce účinky
Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami kvetiapínu sú somnolencia,
závrat, sucho v ústach, mierna asténia, konstipácia, tachykardia,
ortostatická hypotenzia a dyspepsia.
Tak ako u ostatných antipsychotík, s užívaním kvetiapínu boli spojené:
prírastok hmotnosti, synkopa, malígny neuroleptický syndróm, leukopénia,
neutropénia a periférny edém.
Pri hodnotení nežiaducich účinkov sa predpokladajú nasledujúce frekvencie:

Veľmi časté: (?1/10)
Časté: (?1/100, <1/10)
Menej časté: (?1/1000, <1/100)
Zriedkavé: (?1/10 000, <1/1000)
Veľmi zriedkavé: (<1/10 000) vrátane jednotlivých prípadov

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané
v poradí klesajúcej závažnosti.

/Ochorenia krvi a lymfatického systému/
/Časté:/ leukopénia3
/Menej časté:/ eozinofília
/Veľmi zriedkavé:/ neutropénia3

/Poruchy imunitného systému/
/Menej časté:/ precitlivenosť

/Poruchy metabolizmu a výživy/
/Veľmi zriedkavé:/ hyperglykémia1,6,7, diabetes1,6,7

/Poruchy nervového systému/
/Veľmi časté:/ závrat5, somnolencia2, bolesť hlavy
/Časté:/ synkopa5
/Menej časté:/ záchvaty1
/Veľmi zriedkavé:/ tardívna dyskinéza7

/Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti/
/Časté:/ tachykardia5, prípady predĺženia QT-intervalu, ventrikulárna
arytmia, náhla nevysvetliteľná smrť, zástava srdca a /torsade de/
/pointes/ boli hlásené pri užívaní neuroleptík a sú považované za účinky
tejto triedy.

/Cievne poruchy/
/Časté:/ ortostatická hypotenzia5

/Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/
/Časté:/ rinitída

/Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu/
/Časté:/ sucho v ústach, konstipácia, dyspepsia

/Ochorenia pečene a žlčových ciest/
/Zriedkavé:/ žltačka7
/Veľmi zriedkavé:/ hepatitída7

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
/Veľmi zriedkavé:/ angioedém7, Stevensov-Johnsonov syndróm7

/Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov/
/Zriedkavé:/ priapizmus

/Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania/
/Časté:/ mierna asténia, periférny edém
/Zriedkavé:/ malígny neuroleptický syndróm1

/Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia/
/Časté:/ prírastok hmotnosti, zvýšenie hladín sérových transamináz (ALT,
AST)4
/Menej časté:/ zvýšenie hladín gamaglutamyltransferázy4, zvýšenie hladín
sérových triglyceridov (nie nalačno), zvýšenie celkového cholesterolu

(1) Pozri časť 4.4
(2) Zvyčajne počas prvých 2 týždňov liečby sa môže vyskytnúť somnolencia,
ktorá pokračovaním liečby Questaxom ustúpi.
(3) V kontrolovaných klinických skúšaniach s Questaxom nebol hlásený
žiadny prípad pretrvávajúcej závažnej neutropénie alebo agranulocytózy.
Počas postmakretingových skúseností, vysadenie liečby Questaxom viedlo
k ústupu leukopénie a/alebo neutropénie. Možnými rizikovými faktormi
vzniku leukopénie a/alebo neutropénie je už existujúci nízky počet
bielych krviniek a liekmi indukovaná leukopénia a/alebo neutropénia
v anamnéze.
(4) U niektorých pacientov užívajúcich Questax bolo pozorované
asymptomatické zvýšenie hladín sérových transamináz (ALT, AST) alebo
hladín gamaglutamyltransferázy. Zvýšené hladiny sa počas pokračujúcej
liečby Questaxom vrátili k normálu.
(5) Tak ako iné antipsychotiká, ktoré spôsobujú blokádu ?1-adrenergných
receptorov, Questax môže indukovať ortostatickú hypotenziu spojenú so
závratom, tachykardiou a u niektorých pacientov so synkopou, najmä
počas iniciálnej titrácie dávky (pozri časť 4.4).
(6) Vo veľmi zriedkavých prípadoch bola hlásená hyperglykémia
a exacerbácia existujúceho diabetu.
(7) Frekvencia týchto nežiaducich účinkov sa stanovila len
z postmarketingových údajov.

Liečba kvetiapínom bola spojená s miernym poklesom hladín tyreoidálnych
hormónov, najmä celkového T4 a voľného T4. Zníženie bolo závislé od podanej
dávky. Pokles celkového a voľného T4 bol najväčší počas prvých 2-4 týždňov
liečby kvetiapínom a v priebehu ďalšej dlhodobej liečby sa už nezväčšoval.
Takmer vo všetkých prípadoch bolo vysadenie liečby kvetiapínom sprevádzané
zmenou účinkov na celkový a voľný T4, nezávisle od dĺžky liečby. Menšie
poklesy celkového T3 a reverzného T3 boli pozorované iba pri vyšších
dávkach. Hladiny TBG sa nezmenili a vo všeobecnosti nebolo pozorované
recipročné zvýšenie hladín TSH. Nie sú žiadne náznaky, že by kvetiapín
spôsobil klinicky signifikantný hypotyreoidizmus.

4.9 Predávkovanie

Počas klinických skúšaní sa získali obmedzené skúsenosti s predávkovaním
kvetiapínom. Odhadom použité dávky kvetiapínu až do 20 g neboli fatálne
a pacienti sa zotavili bez následkov. Z postmarketingových skúseností boli
hlásené veľmi zriedkavé prípady predávkovania kvetiapínom, podávaným
samostatne, ktorých následkom bola smrť, kóma alebo predĺženie QT-
intervalu.

Vo všeobecnosti, hlásené symptómy zodpovedajú zvýrazneným už známym
farmakologickým účinkom, t.j. ospalosť a útlm, tachykardia a hypotenzia.

Špecifické antidotum kvetiapínu neexistuje. V prípade ťažkej intoxikácie je
možné uvažovať o použití viacerých liekov, odporúča sa intenzívna
starostlivosť, vrátane zabezpečenia a udržiavania priechodnosti dýchacích
ciest, dostatočnej oxygenácie a ventilácie, sledovania a podpory
kardiovaskulárneho systému.
Aj napriek tomu, že nie sú k dispozícii žiadne údaje o zabránení absorpcie
nadmernej dávky pri predávkovaní, má sa zvážiť výplach žalúdka (po
intubácii pacientov v bezvedomí) a podanie aktívneho uhlia v kombinácii
s laxatívom.

Lekársky dohľad a sledovanie musí pokračovať až do úplného vyliečenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotikum, diazepíny, oxazepíny
a tiazepíny
ATC kód: N05AH04

/Mechanizmus účinku/
Kvetiapín je atypicky pôsobiace antipsychotikum, ktoré interaguje so
širokým spektrom neurotransmiterových receptorov. Kvetiapín má afinitu
k cerebrálnym sérotonínovým (5HT2) a dopamínovým D1 a D2 receptorom.
Predpokladá sa, že práve kombinácia receptorového antagonizmu s vysokou
selektivitou pre 5HT2 oproti D2 receptorom je zodpovedná za antipsychotické
vlastnosti a málo výrazný extrapyramídový motorický vedľajší účinok
kvetiapínu. Kvetiapín má tiež vysokú afinitu k histamínovým a adrenergným
?1-receptorom, ale nízku afinitu k adrenergným ?2-receptorom a zanedbateľnú
afinitu k muskarínovým receptorom alebo benzodiazepínovým receptorom.
Kvetiapín je účinný v testoch na zistenie antipsychotického potenciálu,
akými sú testy na podmienené obranné reflexy. Kvetiapín tiež blokuje
aktivitu dopamínových agonistov, čo sa potvrdilo na základe
elektrofyziologických meraní alebo behaviorálnych hodnotení. Okrem toho,
kvetiapín zvyšuje koncentráciu dopamínových metabolitov, neurochemický
index blokády D2-receptorov.

/Farmakodynamické účinky/
V predklinických testoch určených na predikciu vyvolania extrapyramídových
motorických vedľajších účinkov, sa kvetiapín nepodobá štandardným
antipsychotikám a má profil atypického antipsychotika. Po dlhodobom
podávaní, kvetiapín nespôsobuje precitlivenosť D2-receptorov. Pri podávaní
dávok, ktoré dostatočne blokujú D2-receptor dochádza len k slabej
katalepsii. Kvetiapín má pri dlhodobom podávaní selektívny účinok na
limbický systém, pretože spúšťa blokádu depolarizácie mezolimbických
neurónov, nepôsobí však na nigrostriatálne dopaminergné neuróny. Pri
akútnom a chronickom podávaní opiciam rodu /Cebus/, po predchádzajúcej
senzibilizácii haloperidolom alebo bez nej, kvetiapín vykazuje minimálnu
tendenciu k vyvolaniu dystónie. Výsledky týchto testov dokazujú, že
kvetiapín má pravdepodobne minimálny potenciál na vyvolanie
extrapyramídových motorických vedľajších účinkov. Navyše sa predpokladá, že
látky s minimálnou tendenciou vyvolať extrapyramídové motorické vedľajšie
účinky majú len mierny potenciál na vyvolanie tardívnej dyskinézy (pozri
časť 4.8).

/Klinická účinnosť/
V troch placebom kontrolovaných štúdiách u pacientov so schizofréniou,
ktorým boli podávané rôzne dávky kvetiapínu sa nezistili rozdiely
v incidencii extrapyramídových motorických vedľajších účinkov alebo
v spotrebe súbežne podávaných anticholinergík medzi skupinou užívajúcou
kvetiapín a skupinou užívajúcou placebo. V jednej placebom kontrolovanej
štúdii, v ktorej sa podávali fixné denne dávky v rozpätí 75-750 mg
kvetiapínu sa nezistili rozdiely vo frekvencii extrapyramídových
motorických symptómov alebo v spotrebe súbežne podávaných anticholinergík
medzi skupinou užívajúcou kvetiapín a skupinou užívajúcou placebo.
V štyroch placebom kontrolovaných štúdiách, v dvoch sa kvetiapín podával
ako monoterapia a v dvoch sa kvetiapín podával v kombinácii s lítiom alebo
valproátom sodným, sa hodnotilo podávanie denných dávok až do 800 mg
kvetiapínu na liečbu miernych až závažných foriem manických epizód.
V týchto štúdiách sa nezistil rozdiel vo frekvencii extrapyramídových
symptómov alebo spotrebe súbežne podávaných anticholinergík medzi skupinou
liečenou kvetiapínom a skupinou liečenou placebom. Chýbanie indukcie
extrapyramídových motorických symptómov sa považuje za vlastnosť atypických
antipsychotík.
Kvetiapín, na rozdiel od iných antipsychotík, nevyvoláva trvalé zvýšenie
koncentrácie prolaktínu, čo sa opäť považuje za vlastnosť atypických
antipsychotík. V klinickej štúdii, v ktorej sa podávali rôzne fixné dávky,
sa nezistili rozdiely v koncentrácii prolaktínu na konci štúdie medzi
pacientmi so schizofréniou, ktorí dostávali kvetiapín (v odporúčanom
dávkovacom rozmedzí) a pacientmi, ktorí dostávali placebo.
V dvoch štúdiách sa ukázalo, že kvetiapín je v monoterapii účinnejší ako
placebo v liečbe miernych až závažných foriem epizód, čo sa týka zlepšenia
manických symptómov po 3 a 12 týždňoch liečby. V súčasnej dobe nie sú
žiadne výsledky z dlhodobých štúdií, ktoré dokazujú účinnosť kvetiapínu
v profylaxii manických alebo depresívnych epizód. Údaje o použití
kvetiapínu v kombinácii s valproátom sodným alebo lítiom po 3 a 6 týždňoch
liečby miernych až závažných foriem manických epizód sú obmedzené, avšak
kombinovaná liečba sa dobre tolerovala. Údaje preukázali aditívny účinok
v treťom týždni liečby. Druhá štúdia nepreukázala aditívny účinok v šiestom
týždni liečby.
Nie sú žiadne údaje o kombinovanej terapii po šiestom týždni liečby.
Priemerná dávka kvetiapínu u respondentov v poslednom týždni liečby bola
približne 600 mg/deň. Denná dávka u približne 85% respondentov bola
v rozmedzí 400-800 mg.
Klinické štúdie preukázali, že kvetiapín je účinný pri podávaní 2x denne,
hoci jeho polčas je približne 7 hodín. Tento výsledok potvrdila aj štúdia
využívajúca pozitrónovú emisnú tomografiu (PET), ktorá preukázala, že
kvetiapín sa viaže na 5HT2- a D2-receptory až 12 hodín. Bezpečnosť
a účinnosť dávok vyšších ako 800 mg sa nehodnotila.
V placebom kontrolovaných štúdiách u starších pacientov so psychózou
spojenou s demenciou nebola incidencia cerebrovaskulárnych nežiaducich
udalostí na 100 pacientských rokov vyššia v skupine liečenej kvetiapínom
ako v skupine liečenej placebom.
Účinnosť dlhodobej liečby kvetiapínom na prevenciu relapsov sa
v zaslepených klinických štúdiách nehodnotila. V otvorených štúdiách
s pacientmi so schizofréniou sa ukázalo, že sa účinnosť kvetiapínu
udržiavala pri pokračovaní v liečbe u pacientov, ktorí na ňu iniciálne
reagovali, čo naznačuje, že dlhodobá liečba je účinná.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Kvetiapín sa po perorálnom podaní dobre absorbuje a extenzívne
metabolizuje. Hlavné metabolity v plazme nemajú u človeka významný
farmakologický účinok. Biologická dostupnosť kvetiapínu nie je výrazne
ovplyvnená jedlom podávanom v tom istom čase. Polčas eliminácie kvetiapínu
je približne 7 hodín. Väzba kvetiapínu na plazmatické bielkoviny je 83%.
Farmakokinetika kvetiapínu je lineárna a rovnaká u mužov aj žien. Priemerný
klírens kvetiapínu je u starších jedincov o 30-50% nižší ako u dospelých vo
veku 18-65 rokov.
U jedincov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu
<30 ml/min/1,73 m2) je stredný plazmatický klírens asi o 25% nižší, hoci
individuálne hodnoty klírensu boli stále v rozmedzí hodnôt u zdravých
jedincov.
Kvetiapín sa extenzívne metabolizuje v pečeni. Po podaní rádioaktívne
označeného kvetiapínu sa menej ako 5% eliminuje močom alebo stolicou
v nezmenenej forme. Približne 73% rádioaktivity sa eliminuje močom, 21%
stolicou. U osôb s poruchou funkcie pečene (kompenzovaná alkoholická
cirhóza) je stredný plazmatický klírens kvetiapínu znížený približne o 25%.
Vzhľadom k tomu, že kvetiapín sa extenzívne metabolizuje v pečeni,
u pacientov s poruchou funkcie pečene sa očakáva zvýšenie plazmatických
koncentrácii, a preto môže byť u týchto pacientov nevyhnutná úprava
dávkovania (pozri časť 4.2).
Štúdie /in vitro/ potvrdili, že za metabolizmus kvetiapínu sprostredkovaný
systémom cytochrómu P450 je primárne zodpovedný enzým CYP3A4. Preukázalo
sa, že kvetiapín a niektoré jeho metabolity sú slabými inhibítormi aktivity
izoenzýmov cytochrómu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4, ale len
v koncentráciách, ktoré sú minimálne 10-50-násobne vyššie ako koncentrácie
dosiahnuté po zvyčajných účinných denných dávkach 300-450 mg. Na základe
týchto /in vitro/ výsledkov sa zdá nepravdepodobné, že by súbežné podávanie
kvetiapínu a iných liekov viedlo ku klinicky signifikantnej inhibícii
metabolizmu druhého lieku, ktorý je tiež sprostredkovaný cytochrómom P450.
Štúdie na zvieratách naznačujú, že kvetiapín môže indukovať enzýmy
cytochrómu P450. Na druhej strane, špecifické interakčné štúdie
u psychotických pacientov nezistili žiadne zvýšenie účinku cytochrómu P450
po podaní kvetiapínu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V niekoľkých /in vitro/ a /in vivo/ štúdiách sa genotoxicita nedokázala. Štúdie
na zvieratách odhalili nasledujúce zmeny po klinicky signifikantnej
expozícii, ktoré sa však v dlhodobých klinických štúdiách nepotvrdili.
U potkanov sa pozorovalo ukladanie pigmentu do tkaniva štítnej žľazy.
U opíc rodu /Cynomolgus/ sa pozorovala hypertrofia tyreoidálnych
folikulárnych buniek spolu so zníženiami koncentrácie T3 v plazme,
koncentrácie hemoglobínu a počtu erytrocytov a leukocytov. U psov sa zistil
zákal šošovky a katarakty. Tieto zistenia je potrebné zvážiť pri
posudzovaní prínosov liečby kvetiapínom a možných rizík pre pacienta.

Incidencia adenokarcinómov prsníkovej žľazy bola štatisticky významne
zvýšená u samičiek potkanov pri všetkých testovaných dávkach, ktoré boli
0,3-, 0,9- a 3-násobkom maximálnych odporúčaných dávok u ľudí vyjadrených
v mg/m2. Výsledky meraní séra v jednoročnej štúdii toxicity ukázali, že
kvetiapín zvyšuje strednú hodnotu hladín sérového prolaktínu maximálne 32-
násobne u samcov potkanov a 13-násobne u samičiek potkanov. Nárast
incidencie nádorov prsníkovej žľazy bol zistený u hlodavcov po dlhodobom
podávaní iných antipsychotík a považuje sa za sprostredkovaný prolaktínom.
Relevantnosť tejto zvýšenej incidencie prolaktínom sprostredkovaných
tumorov prsníkovej žľazy u potkanov pre ľudí nie je známa.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Questax 25 mg:/

/Jadro tablety:/
Hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý
Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza
Sodná soľ karboxymetylškrobu typu A
Povidón
Magnéziumstearát

/Filmotvorná vrstva:/
Hypromelóza
Oxid titaničitý (E 171)
Makrogol 400
Žltý oxid železitý (E 172)
Červený oxid železitý (E 172)

/Questax 100 mg:/

/Jadro tablety:/
Hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý
Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza
Sodná soľ karboxymetylškrobu typu A
Povidón
Magnéziumstearát

/Filmotvorná vrstva:/
Hypromelóza
Oxid titaničitý (E 171)
Makrogol 400
Žltý oxid železitý (E 172)

/Questax 200 mg:/

/Jadro tablety:/
Hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý
Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza
Sodná soľ karboxymetylškrobu typu A
Povidón
Magnéziumstearát

/Filmotvorná vrstva:/
Hypromelóza
Oxid titaničitý (E 171)
Makrogol 400

/Questax 300 mg/

/Jadro tablety:/
Hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý
Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza
Sodná soľ karboxymetylškrobu typu A
Povidón
Magnéziumstearát

/Filmotvorná vrstva:/
Hypromelóza
Oxid titaničitý (E 171)
Makrogol 400

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/PE/PVDC/Al blister
HDPE fľaša

Veľkosti balenia:
Questax 25 mg:
1, 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240 tabliet
(blistrové balenie)
30x1, 100x1 tableta (blister s jednotlivou dávkou)
60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Questax 100 mg:
1, 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240 tabliet
(blistrové balenie)
30x1, 50x1, 100x1 tableta (blister s jednotlivou dávkou)
60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Questax 200 mg
1, 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240 tabliet
(blistrové balenie)
30x1, 50x1, 100x1 tableta (blister s jednotlivou dávkou)
60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Questax 300 mg:
1, 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240 tabliet
(blistrové balenie)
30x1, 50x1, 100x1 tableta (blister s jednotlivou dávkou)
60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

SVUS Pharma a.s., Hradec Králové, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Questax 25 mg: 68/0406/07-S
Questax 100 mg: 68/0407/07-S
Questax 200 mg: 68/0408/07-S
Questax 300 mg: 68/0409/07-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C46077
Skupina ATC:
N05 - Psycholeptiká
Skupina ATC:
N05AH04 - quetiapinum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Účinná látka:
serpylli extractum fluidum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) ako ďalšia voľba pri nedostatočnej účinnosti alebo výskyte nežiadúcich účinkov po predchádzajúcej antipsychotickej liečbe perorálnym risperidónom, b) ak je liečba perorálnym risperidónom nevhodná podľa údajov v súhrne charakteristických vlastností lieku.
Môže predpísať:
Psychiatria aj detská
Predajná cena:
4.79 € / 144.30 SK
Úhrada poisťovňou:
4.79 € / 144.30 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:47.14 € ÚP:41.54 € DP:5.60 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:34.44 € ÚP:0.00 € DP:34.44 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.54 € ÚP:9.53 € DP:1.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.81 € ÚP:0.00 € DP:12.81 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.28 € ÚP:18.28 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.60 € ÚP:0.00 € DP:20.60 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.48 € ÚP:0.00 € DP:6.48 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.71 € ÚP:0.00 € DP:12.71 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.57 € ÚP:9.57 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.48 € ÚP:0.00 € DP:6.48 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien