Detail:
Nantarid 300 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x300 mg
Názov lieku:
Nantarid 300 mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 60x300 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č.: 2009/12821-ZME,
2009/12823-ZME, 2009/12825-ZME, 2009/12826-ZME, 2009/12828-ZME, 2009/12830-
ZME

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Nantarid 25 mg filmom obalené tablety
Nantarid 100 mg filmom obalené tablety
Nantarid 150 mg filmom obalené tablety
Nantarid 200 mg filmom obalené tablety
Nantarid 300 mg filmom obalené tablety
a Nantarid 25 mg + 100 mg filmom obalené tablety Starter pack


Quetiapín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znova prečítali.
- Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo na lekárnika.
3. - Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky,
ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov,
povedzte to, prosím, svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Nantarid a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Nantarid
3. Ako užívať Nantarid
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Nantarid
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE NANTARID A NA ČO SA POUŽÍVA

Nantarid patrí do skupiny liekov, ktoré sa volajú antipsychotiká a zlepšujú
príznaky určitých typov duševných ochorení.

Nantarid sa používa na liečbu schizofrénie. Príznaky schizofrénie zahŕňajú
halucinácie (napríklad, počutie nevysvetliteľných hlasov), divné
a znepokojujúce myšlienky, zmeny chovania, pocit osamelosti a zmätenosť.
Nantarid sa môže tiež použiť v liečbe mánie, ktorej príznaky zahŕňajú pocit
šťastia alebo neobyčajného množstva energie. V takýchto prípadoch môžu títo
ľudia spať menej než zvyčajne, hovoriť rýchlejšie a neustále mať nové
nápady a myšlienky. Avšak títo ľudia sa môžu cítiť tiež nezvyčajne
podráždení.


2. SKÔR AKO UžIJETE NANTARID

Neužívajte Nantarid
keď ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z
ďalších zložiek Nantaridu,


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Nantaridu
- ak máte nedostatočný krvný obeh v srdci alebo mozgu, alebo iné ochorenia,
ktoré spôsobujú, že ste
náchylný na nízky krvný tlak. Nantarid môže spustiť pokles krvného tlaku
pri vstávaní alebo státí,
zvlášť, keď sa zvyšuje dávka na začiatku liečby (pozri časť 4 „Možné
vedľajšie účinky“).
- ak ste starší pacient (zvlášť na začiatku liečby).
- ak ste mali mozgovú mŕtvicu.
- ak ste mali nízky počet bielych krviniek.
- ak ste niekedy trpeli na kŕče. Prosím, oznámte to svojmu lekárovi skôr,
ako užijete Nantarid.
- ak ste si všimli akékoľvek mimovoľné pohyby alebo ak ste po určitom čase
trvania liečby zaznamenali poruchy hybnosti, ako sú nezvyčajné pohyby,
ktoré sa sústavne znovu opakujú. V tomto prípade musíte informovať svojho
lekára.
- ak sa u Vás objaví horúčka, zrýchlené dýchanie, výrazné potenie zmeny
v stave vedomia alebo stuhnutosť svalov. V tomto prípade nepokračujte
v užívaní Nantaridu, ale okamžite informujte svojho lekára. Môže sa jednať
o nebezpečnú poruchu známu ako „malígny neuroleptický syndróm“.
- ak tiež užívate určité lieky, ktoré zrýchľujú alebo spomaľujú
metabolizmus quetiapínu v pečeni, napr. lieky na liečbu epilepsie, ktoré
obsahujú liečivo karbamazepín alebo fenytoín (pozri tiež časť 2 „Užívanie
iných liekov“). Prosím, informujte svojho lekára, ak užívate tento typ
liečby v tom istom čase ako Nantarid. Váš lekár Vám potom buď predpíše inú
liečbu, ktorá nebrzdí alebo nezrýchľuje metabolizmus Nantaridu, alebo môže
upraviť dávku podľa Vašej liečby. Prosím, informujte tiež vopred svojho
lekára, ak si želáte ukončiť užívanie ktoréhokoľvek z týchto liekov.
- ak ste diabetik. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa pozorovalo zvýšenie
cukru v krvi počas liečby Nantaridom. Ak ste diabetik alebo máte sklon mať
vysoké hladiny cukru v krvi, odporúča sa pravidelné meranie cukru v krvi
počas liečby Nantaridom (pozri časť 4 „Možné vedľajšie účinky“).
- ak trpíte ochorením srdca a ciev (napr. srdcové zlyhávanie alebo máte
sklon trpieť na nepravidelnú činnosť srdca), zvlášť ak ste starší, pretože
v zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť zmena vo vodivosti srdcového
svalu (predĺžený QT interval). Preto je potrebná zvýšená opatrnosť
a nesmiete užívať iné neuroleptické lieky súbežne, pretože tieto môžu
zosilniť tento účinok.
- ak u Vás alebo niekoho iného vo Vašej rodine došlo k tvorbe krvných
zrazenín, keďže lieky ako tento sú spájané s tvorbou krvných zrazenín.
- ak trpíte na poruchu funkcie pečene. Ak áno, potom musíte byť opatrní pri
užívaní Nantaridu, zvlášť na začiatku liečby (pozri časť 3 „ Ako užívať
Nantarid“).
- ak si želáte ukončiť užívanie Nantaridu. Váš lekár Vám bude dávku
znižovať postupne počas niekoľkých týždňov. Ak ukončíte liečbu Nantaridom
a hlavne ak sa to stane náhle, je tu riziko abstinenčného syndrómu.
Príznaky náhleho ukončenia liečby sú nevoľnosť, vracanie a nespavosť.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, homeopatiká alebo
vysoké dávky vitamínov, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.
Tiež oznámte svojmu lekárovi, ak užívate liek, ktorý sa nazýva rifampicín
(na liečbu tuberkulózy) alebo barbituráty (na liečbu nespavosti).

Ak užívate aj lieky, ktoré brzdia metabolizmus quetiapínu v pečeni (pozri
nižšie), účinok Nantaridu sa môže zintenzívniť alebo sa môže zvýšiť riziko
vedľajších účinkov, napr.

- lieky na liečbu AIDs (inhibítory HIV-proteázy)
- lieky na liečbu hubových infekcií, ktoré obsahujú azolové liečivá, napr.
ketokonazol
- určité antibiotiká, ktoré obsahujú makrolidové liečivá, napr.
erytromycín, klaritromycín
- antidepresívum nefazodón

(pozri časť 2 „Buďte zvlášť opatrní pri užívaní Nantaridu“).

Ak užívate súčasne lieky, ktoré spôsobujú pokles koncentrácie quetiapínu
v krvi, môže to zapríčiniť zoslabenie účinku, napr.

- karbamazepín a fenytoín (liečivá na liečbu epilepsie)
- tioridazín (liečivo, ktoré zmierňuje rozrušenie a agresivitu).

Užívanie Nantaridu s jedlom a nápojmi

Nantarid sa môže užívať s jedlom a nápojmi.
Počas užívania Nantaridu nekonzumujte alkohol, pretože kombinácia s
alkoholom môže vyvolať ospalosť.
Neužívajte Nantarid s grapefruitovou šťavou.

Tehotenstvo a dojčenie

V súčasnosti nie sú žiadne údaje o užívaní Nantaridu počas tehotenstva.
Preto sa Nantarid nesmie užívať počas tehotenstva, iba ak Váš lekár
rozhodne, že je to nevyhnutné.
Nie je známe, do akej miery sa quetiapín vylučuje do materského mlieka. Ak
je nevyhnutná liečba, nesmiete dojčiť.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom,


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Aj pri užívaní podľa predpisu môže Nantarid ovplyvniť schopnosť viesť
vozidlá a obsluhovať stroje. Preto, kým nepoznáte svoju individuálnu
reakciu na tento liek, nesmiete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Nantaridu
Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Ak Vám Váš lekár povedal, že
neznášate niektoré cukry, spojte sa so svojím lekárom predtým, ako užijete
tento liek.


3. AKO UžÍVAť NANTARID

Vždy užívajte Nantarid presne tak, ako Vám povedal Váš lekár, pretože každá
liečba je prispôsobená potrebám daného pacienta. Ak si nie ste niečím istý,
overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Celková denná dávka sa má rozdeliť do dvoch dávok. Prosím, zapite tablety s
dostatočným množstvom tekutiny (najlepšie s pohárom pitnej vody). Tablety
môžete užiť počas jedla alebo medzi jedlami. Ak je to možné, vždy užívajte
tablety v ten istý čas každý deň.

Liečba schizofrénie:
Počas prvých štyroch dní liečby celková denná dávka v deň 1 je: 50 mg
quetiapínu, deň 2: 100 mg quetiapínu, deň 3: 200 mg quetiapínu a v deň 4:
300 mg quetiapínu. Po dni 4 sa má dávka postupne zvyšovať z 300 mg na 450
mg quetiapínu denne. V závislosti od individuálnej odpovede a znášanlivosti
sa dávka môže pohybovať v rozmedzí 150 mg až 750 mg denne.

Liečba manických epizód:
Počas prvých štyroch dní liečby celková denná dávka v deň 1 je: 100 mg
quetiapínu, deň 2: 200 mg quetiapínu, deň 3: 300 mg quetiapínu a v deň 4:
400 mg quetiapínu. Ďalšia úprava dávky sa môže urobiť až do dennej dávky
800 mg quetiapínu v deň 6. Zvýšenie dávky nesmie prekročiť 200 mg denne.
V závislosti od účinku a znášanlivosti sa Vaša dávka môže pohybovať
v rozmedzí 200 mg až 800 mg quetiapínu.

Váš ošetrujúci lekár rozhodne, ako dlho budete musieť pokračovať v užívaní
Nantaridu.

Deti a mladiství:
Nakoľko máme s quetiapínom zatiaľ nedostatočné skúsenosti, neexistuje
žiadne všeobecné odporúčanie pre túto vekovú skupinu.

Starší pacienti:
Váš lekár Vám môže predpísať inú dávku v závislosti od toho, ako reagujete
na liečbu Nantaridom a ako ho znášate. Je pravdepodobné, že budete
potrebovať nižšiu dávku ako mladší pacienti a pomalšie zvyšovanie dávky.

Poškodenie funkcie pečene:
Váš lekár Vám môže predpísať inú dávku v závislosti od toho, ako reagujete
na liečbu Nantaridom a ako ho znášate.
Prosím, povedzte svojmu lekárovi, ak cítite, že účinok Nantaridu je príliš
silný alebo príliš slabý.

Ak užijete viac Nantaridu, ako máte
Vo všeobecnosti príznaky predávkovania sú spojené so zvýraznením známych
účinkov liečiva, t. j. závrat, útlm, zrýchlená činnosť srdca a nízky tlak
krvi.
Ak užijete viac Nantaridu, ako máte, okamžite sa spojte so svojím
ošetrujúcim lekárom alebo nemocnicou.

Ak zabudnete užiť Nantarid
Ak zabudnete užiť jednu dávku Nantaridu, neužívajte túto zabudnutú dávku.
Namiesto toho užite svoju nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte
dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Nantarid
Neprerušujte alebo neukončujte liečbu bez toho, aby ste sa najprv o tom
porozprávali so svojím lekárom. Inak Vaša liečba nebude úspešná. Akútne
abstinenčné príznaky sú nevoľnosť, vracanie a nespavosť. Je dôležité pomaly
znižovať dávku, aby sa predišlo vzniku abstinenčných príznakov z náhleho
ukončenia liečby. Váš lekár Vám povie, ako znižovať dávku tak, aby ste
predišli týmto vedľajším účinkom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Nantarid môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

Krvné zrazeniny v žilách, najmä v dolných končatinách (príznaky zahrňujú
opuch, bolesť a začervenanie nohy), ktoré sa môžu pohybovať cez cievy do
pľúc, kde spôsobujú bolesť na hrudníku a ťažkosti pri dýchaní. Ak
spozorujete akýkoľvek z týchto príznakov, vyhľadajte ihneď lekársku pomoc.

Na vyhodnotenie vedľajších účinkov sa použil nasledujúci popis výskytu:
|Veľmi časté |aspoň 1 z 10 liečených pacientov |
|Časté |aspoň 1 zo 100, ale menej ako 1 z 10 |
| |liečených pacientov |
|Menej časté |aspoň 1 z 1 000, ale menej ako 1 zo 100 |
| |liečených pacientov |
|Zriedkavé |aspoň 1 z 10 000, ale menej ako 1 z 1 000 |
| |liečených pacientov |
|Veľmi zriedkavé |postihnutie menej ako 1 z 10 000 liečených |
| |pacientov, vrátane jednotlivých prípadov |

Najčastejšie hlásené vedľajšie účinky Nantaridu sú ospalosť, závrat, sucho
v ústach, mierna slabosť, zápcha, zrýchlený pulz, zníženie krvného tlaku,
zvlášť pri vstávaní alebo státí, a tráviace ťažkosti.

Veľmi časté vedľajšie účinky
Spavosť a závrat (tieto príznaky vo všeobecnosti vymiznú po užívaní lieku
určitý čas), bolesť hlavy, ospalosť.

Časté vedľajšie účinky
Sucho v ústach, upchaný nos, tráviace ťažkosti, zápcha, priberanie na váhe,
zadržiavanie tekutín v prstoch a palcoch nôh, pocit slabosti, dočasné
zníženie počtu bielych krviniek (leukopénia), dočasné zmeny vo funkcii
pečene (zvýšenie hladín pečeňových enzýmov: ALT, AST), zrýchlený tlkot
srdca a slabosť.

Môže sa Vám znížiť krvný tlak, hlavne na začiatku liečby, zvlášť pri
vstávaní alebo státí (ortostatická hypotenzia), ktoré môže vyvolať
palpitácie a závrat. Tiež môžete omdlieť. Ak si myslíte, že idete omdlieť,
ihneď si ľahnite a ležte dovtedy, až kým sa nebudete cítiť lepšie. Tieto
príznaky zvyčajne vymiznú, keď budete užívať tento liek určitý čas. Avšak,
ak nepociťujete žiadne zlepšenie, informujte o tom svojho lekára.

Menej časté vedľajšie účinky
Zvýšenie počtu určitých krviniek (eozinofília), precitlivenosť (alergia),
kŕče, dočasné zvýšenie funkcie pečene (zvýšenie hladín pečeňových enzýmov:
gama-GT), zvýšenie hladín tukov v krvi (sérové triglyceridy), zvýšenie
hladín celkového cholesterolu.

Zriedkavé vedľajšie účinky
Žltačka, priapizmus (dlhodobá a bolestivá erekcia). Nasledujúce vedľajšie
účinky sa môžu vyskytnúť v tom istom čase v zriedkavých prípadoch: horúčka,
rýchle dýchanie, nadmerné potenie, zmeny vedomia a stuhnutie svalov. Ak sa
tieto vedľajšie účinky vyskytnú v tom istom čase, môžete mať nebezpečnú
chorobu (malígny neuroleptický syndróm) Ak sa tak stane, nepokračujte
v užívaní Nantaridu, ale okamžite informujte svojho lekára.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky
Zníženie počtu určitých krviniek (neutropénia), zvýšenie hladiny krvného
cukru, zhoršenie existujúcej cukrovky, zápalové ochorenia pečene,
nezvyčajné pohyby, ktoré sa stále objavujú po dlhodobej liečbe, reakcie
precitlivenosti, ako je bolestivý opuch kože a slizníc (angioneurotický
edém), závažné kožné ochorenia s horúčkou a tvorením pľuzgierov na
slizničnej membráne (Stevensov-Johnsonov syndróm).


5. AKO UCHOVÁVAŤ NANTARID

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Nantarid po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistrovom
balení a obale (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.


6. ĎALšIE INFORMÁCIE

Čo Nantarid obsahuje:

Nantarid 25 mg filmom obalené tablety
Liečivo je quetiapín (ako quetiapíniumfumarát).
1 filmom obalená tableta obsahuje 25 mg quetiapínu (ako
quetiapíniumfumarát).

Ďalšie zložky sú:

Jadro:

hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý, monohydrát laktózy, mikrokryštalická
celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu A, povidón, magnéziumstearát

Obal:

Hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, oxid železitý žltý
(E172), oxid železitý červený (E172)

Nantarid 100 mg filmom obalené tablety
Liečivo je quetiapín (ako quetiapíniumfumarát).
1 filmom obalená tableta obsahuje 100 mg quetiapínu (ako
quetiapíniumfumarát).

Ďalšie zložky sú:

Jadro:

hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý, monohydrát laktózy, mikrokryštalická
celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu A, povidón, magnéziumstearát

Obal:

Hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, oxid železitý žltý
(E172)

Nantarid 150 mg filmom obalené tablety
Liečivo je quetiapín (ako quetiapíniumfumarát).
1 filmom obalená tableta obsahuje 150 mg quetiapínu (ako
quetiapíniumfumarát).

Ďalšie zložky sú:

Jadro:

hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý, monohydrát laktózy, mikrokryštalická
celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu A, povidón, magnéziumstearát

Obal:

Hypromelóza , oxid titaničitý (E171), makrogol 400, oxid železitý žltý
(E172)

Nantarid 200 mg filmom obalené tablety
Liečivo je quetiapín (ako quetiapíniumfumarát).
1 filmom obalená tableta obsahuje 200 mg quetiapínu (ako
quetiapíniumfumarát).

Ďalšie zložky sú:

Jadro:

hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý, monohydrát laktózy, mikrokryštalická
celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu A, povidón, magnéziumstearát

Obal:

Hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400


Nantarid 300 mg filmom obalené tablety
Liečivo je quetiapín (ako quetiapíniumfumarát).
1 filmom obalená tableta obsahuje 300 mg quetiapínu (ako
quetiapíniumfumarát).

Ďalšie zložky sú:

Jadro:

hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý, monohydrát laktózy, mikrokryštalická
celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu A, povidón, magnéziumstearát

Obal:

Hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400

Nantarid 25 mg + 100 mg filmom obalené tablety Starter pack
Jedno balenie obsahuje 11 filmom obalených tabliet (6 filmom obalených
tabliet Nantarid 25 mg filmom obalené tablety a 5 filmom obalených tabliet
Nantarid 100 mg filmom obalené tablety).

Ako vyzerá Nantarid a obsah balenia

Nantarid 25 mg filmom obalené tablety: okrúhle, bikonvexné filmom obalené
tablety broskyňovej farby.
Nantarid 100 mg filmom obalené tablety: žlté, okrúhle, bikonvexné filmom
obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane*
Nantarid 150 mg filmom obalené tablety: svetložlté, okrúhle, bikonvexné
filmom obalené tablety
Nantarid 200 mg filmom obalené tablety: biele okrúhle, bikonvexné filmom
obalené tablety
Nantarid 300 mg filmom obalené tablety: biele filmom obalené tablety
v tvare kapsuly s deliacou ryhou na jednej strane*

*Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Nantarid tablety sú dostupné v blistroch a v HDPE fľašiach

Veľkosti balenia:

Nantarid 25 mg filmom obalené tablety
1, 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240 tabliet
(blistrové balenie)
30x1, 100x1 tableta (blister s jednotlivou dávkou)
60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Nantarid 100 mg filmom obalené tablety
1, 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240 tabliet
(blistrové balenie)
30x1, 50x1, 100x1 tableta (blister s jednotlivou dávkou)
60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Nantarid 150 mg filmom obalené tablety
1, 3, 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180, 240 tabliet (blistrové
balenie)
60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Nantarid 200 mg filmom obalené tablety
1, 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240 tabliet
(blistrové balenie)
30x1, 50x1, 100x1 tableta (blister s jednotlivou dávkou)
60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Nantarid 300 mg filmom obalené tablety
1, 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240 tabliet
(blistrové balenie)
30x1, 50x1, 100x1 tableta (blister s jednotlivou dávkou)
60, 100 tabliet (HDPE fľaša)


Nantarid 25 mg + 100 mg filmom obalené tablety Starter pack
1 blister so 6 tabletami Nantarid 25 mg filmom obalené tablety
1 blister s 5 tabletami Nantarid 100 mg filmom obalené tablety

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Gedeon Richter Plc.
H-1103 Budapešť, Gyömrői út 19-21
Maďarsko


Výrobca finálneho lieku (tabletovanie a balenie):
Matrix Laboratories Limited (predchádzajúci názov Sigma Lab)
Plot No.: F-4 a F-12
Malegaon M.I.D.C.
Sinnar, Nashik – 422 113
Maharashtra
India

Prepustenie šarže vrátane kontroly šarže/skúšania, balenia, skladovania:
Gedeon Richter Plc.
H-1103 Budapešť, Gyömrői út 19-21
Maďarsko


Tento liek je registrovaný v členských štátoch EÚ pod nasledovnými názvami:

Dánsko: NANTARID
Česká republika: NANTARID 25, 100, 150, 200, 300 mg potahované
tablety
Estónsko: NANTARID 25, 100, 150, 200, 300 mg őhukese polümeerikilega
kaetud tabletid
Maďarsko: NANTARID 25, 100, 150, 200, 300 mg filmtabletta
Litva: NANTARID 25, 100, 150, 200, 300 mg pl?vele dengtos tablet?s
Lotyšsko: NANTARID 25, 100, 150, 200, 300 mg apvalkot?s tabletes
Poľsko: NANTARID

Dánsko: NANTARID Start-pakke
Česká republika: NANTARID Starter pack
Estónsko: NANTARID
Maďarsko: NANTARID Starter pack
Litva: NANTARID Starter pack
Lotyšsko: NANTARID Starter pack
Poľsko: NANTARID

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 01/2011.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č.: 2009/12821-ZME,
2009/12823-ZME, 2009/12825-ZME, 2009/12826-ZME, 2009/12828-ZME, 2009/12830-
ZME

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

/Nantarid 25 mg filmom obalené tablety/
/Nantarid 100 mg filmom obalené tablety/
/Nantarid 150 mg filmom obalené tablety/
/Nantarid 200 mg filmom obalené tablety/
/Nantarid 300 mg filmom obalené tablety/
/Nantarid 25 mg + 100 mg filmom obalené tablety Starter pack/


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

/Nantarid 25 mg filmom obalené tablety/
Každá filmom obalená tableta obsahuje quetiapíniumfumarát, ktorý zodpovedá
25 mg quetiapínu.

/Pomocné látky:/
Jedna tableta obsahuje 1 mg monohydrátu laktózy.


/Nantarid 100 mg filmom obalené tablety/
Každá filmom obalená tableta obsahuje quetiapíniumfumarát, ktorý zodpovedá
100 mg quetiapínu.

/Pomocné látky:/
Jedna tableta obsahuje 4 mg monohydrátu laktózy.


/Nantarid 150 mg filmom obalené tablety/
Každá filmom obalená tableta obsahuje quetiapíniumfumarát, ktorý zodpovedá
150 mg quetiapínu.

/Pomocné látky:/
Jedna tableta obsahuje 6 mg monohydrátu laktózy.


/Nantarid 200 mg filmom obalené tablety/
Každá filmom obalená tableta obsahuje quetiapíniumfumarát, ktorý zodpovedá
200 mg quetiapínu.

/Pomocné látky:/
Jedna tableta obsahuje 8 mg monohydrátu laktózy.


/Nantarid 300 mg filmom obalené tablety/
Každá filmom obalená tableta obsahuje quetiapíniumfumarát, ktorý zodpovedá
300 mg quetiapínu.

/Pomocné látky:/
Jedna tableta obsahuje 12 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

/Nantarid 25 mg filmom obalené tablety/
Okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety broskyňovej farby.

/Nantarid 100 mg filmom obalené tablety/
Žlté, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s poliacou ryhou na jednej
strane*

/Nantarid 150 mg filmom obalené tablety/
Svetložlté, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety

/Nantarid 200 mg filmom obalené tablety/
Biele okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety

/Nantarid 300 mg filmom obalené tablety/
Biele filmom obalené tablety v tvare kapsuly s poliacou ryhou na jednej
strane*

*Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba schizofrénie.
Liečba miernych až závažných manických epizód. Nie je preukázané, že
Nantarid zabraňuje rekurencii manických alebo depresívnych epizód (pozri
časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Nantarid sa má podávať dvakrát denne samostatne alebo s jedlom.

Dospelí:
/Liečba schizofrénie:/
Celková denná dávka počas prvých štyroch dní liečby je 50 mg quetiapínu
(1.deň), 100 mg quetiapínu (2.deň),
200 mg quetiapínu (3.deň) a 300 mg quetiapínu (4.deň).
Po 4. dni ďalej sa má dávka vytitrovať na zvyčajnú účinnú dávku, ktorá je v
rozmedzí 300 až 450 mg quetiapínu denne. V závislosti od klinickej odpovede
a tolerability individuálneho pacienta sa má dávka upraviť v rozmedzí 150-
750 mg kvetiapínu denne.


/Liečba manických epizód spojených s bipolárnou poruchou:/
Celková denná dávka počas prvých 4 dní liečby je 100 mg (1.deň), 200 mg
(2.deň), 300 mg (3.deň) a 400 mg (4.deň). Ďalšia úprava dávkovania sa má
vykonávať postupným zvyšovaním dennej dávky nie viac ako o 200 mg/deň, až
do dosiahnutia dávky 800 mg quetiapínu denne na 6. deň.
Podľa klinickej odpovede a znášanlivosti individuálneho pacienta sa má
dávka upraviť v rozmedzí 200 až 800 mg quetiapínu denne. Účinná dávka je
zvyčajne v rozmedzí 400 až 800 mg denne.

Starší pacienti
Nantarid sa má tak ako ostatné antipsychotiká používať u starších pacientov
s opatrnosťou, najmä počas úvodnej fázy liečby. V závislosti od klinickej
odpovede a znášanlivosti jednotlivého pacienta môže byť potrebné zvyšovať
dávku pomalšie ako u mladších pacientov a stanoviť nižšiu terapeutickú
dávku. Stredná hodnota plazmatického klírensu quetiapinu je u starších ľudí
v porovnaní s mladšími o 30 až 50% nižšia.

Použitie u starších pacientov so psychózou spojenou s demenciou sa
neodporúča.

Deti a mladiství
Bezpečnosť a účinnosť Nantaridu u detí a mladistvých nebola hodnotená.

Pacienti s poškodenou renálnou funkciou
Úprava dávky pri poruche funkcie obličiek nie je potrebná.


Pacienti s poškodenou funkciou pečene
Quetiapín je v značnom rozsahu metabolizovaný v pečeni, preto sa Nantarid
má používať s opatrnosťou u pacientov so známym poškodením pečene,
predovšetkým počas úvodnej fázy liečby.
Pacienti s poškodením pečene majú začať liečbu dávkou 25 mg quetiapínu
denne. V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti jednotlivého
pacienta sa má dávka zvyšovať každý deň o 25 až 50 mg, až do dosiahnutia
účinnej dávky.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku .
Kontraindikované je súbežné podávanie inhibítorov cytochrómu P450 3A4, ako
sú inhibítory HIV - proteázy, azolové antimykotiká, erytromycín,
klaritromycín a nefazodón (pozri časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Kardiovaskulárne ochorenia
Zvýšená opatrnosť je potrebná pri používaní Nantaridu u pacientov so známym
kardiovaskulárnym ochorením, cerebrovaskulárnym ochorením, alebo inými
ochoreniami, ktoré predisponujú k vzniku hypotenzie. Quetiapín môže vyvolať
ortostatickú hypotenziu, predovšetkým pri úvodnom zvyšovaní dávky. Preto ak
dôjde k takémuto stavu, musí sa zvážiť redukcia dávok alebo postupná
titrácia dávok.

Záchvaty
V kontrolovaných klinických štúdiách nebol zistený žiadny rozdiel v
incidencii záchvatov medzi pacientmi liečenými quetiapínom alebo placebom.
Tak ako u iných antipsychotík, odporúča sa opatrnosť pri liečbe pacientov,
ktorí udávajú záchvaty v anamnéze.

Extrapyramídový motorický syndróm
V kontrolovaných klinických štúdiách nebol zistený žiaden rozdiel v
incidencii extrapyramídového motorického syndrómu u pacientov liečených
quetiapínom v odporučených dávkach a placebom.

Tardívna dyskinéza
Ak sa objavia príznaky a symptómy tardívnej dyskinézy, musí sa zvážiť
zníženie dávky alebo
prerušenie liečby Nantaridom (pozri časť 4.8).

Malígny neuroleptický syndróm
Malígny neuroleptický syndróm súvisí s antipsychotickou liečbou, vrátane
quetiapínu (pozri časť 4.8). Klinické prejavy zahŕňajú hypertermiu, zmenu
mentálneho stavu, svalovú rigiditu, vegetatívnu instabilitu a zvýšenie
kreatínfosfokinázy. V týchto prípadoch sa musí terapia Nantaridom prerušiť
a podať vhodnú liečbu.

Interakcie
Pozri tiež časť 4.5.
Súbežné používanie quetiapínu so silnými induktormi pečeňových enzýmov,
akými sú karbamazepín
alebo fenytoín, značne znižuje plazmatické koncentrácie quetiapínu. Toto
môže ovplyvniť účinnosť terapie Nantaridom.
Pacientov, ktorí sa liečia induktormi pečeňových enzýmov, je možné liečiť
Nantaridom iba, ak ošetrujúci lekár rozhodne, že možný prínos liečby
Nantaridom prevýši riziko z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je
dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktorom pečeňových enzýmov bola
postupná. Ak je potrebné, možno zameniť tento liek za liek neindukujúci
pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný).

Hyperglykémia
Počas liečby quetiapínom sa vo veľmi zriedkavých prípadoch vyskytla
hyperglykémia a exacerbácia existujúceho diabetu. U diabetických pacientov
a u pacientov s rizikovými faktormi vzniku diabetes mellitus sa odporúča
primerané klinické monitorovanie (pozri časť 4.8).

Predĺženie QT intervalu
Quetiapín sa musí používať s opatrnosťou u pacientov s vrodeným predĺžením
QT intervalu. V klinických štúdiách a pri použití v súlade s SPC sa
quetiapín nespájal s pretrvávajúcim predĺžením absolútneho QT intervalu.
Avšak pri predávkovaní (pozri časť 4.9) sa pozorovalo predĺženie QT
intervalu.
Tak ako pri iných antipsychotikách, opatrnosť sa musí dodržiavať, keď je
quetiapín predpisovaný s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QTc
interval, zvlášť u starších, u pacientov s vrodeným syndrómom dlhého QT
intervalu, kongestívnym srdcovým zlyhaním, hypertrofiou srdca,
hypokaliémiou alebo hypomagnezémiou. Musí sa predísť súbežnému použitiu
iných neuroleptík.

Akútne abstinenčné reakcie
Po náhlom vysadení antipsychotických liekov, vrátane quetiapínu, boli
popísané akútne abstinenčné príznaky, ako nevoľnosť, vracanie a nespavosť.
Odporúča sa postupné vysadenie liečby.

Starší pacienti so psychózou spojenou s demenciou:
Quetiapín nie je schválený na liečbu pacientov so psychózou spojenou
s demenciou.

V randomizovaných placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pacientov
s demenciou, liečených atypickými antipsychotickými liekmi, sa zaznamenalo
približne 3-násobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich účinkov.
Mechanizmus tohto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko nie je
možné vylúčiť ani v prípade ostatných antipsychotických liekov alebo skupín
pacientov. Quetiapín sa má používať s opatrnosťou u pacientov s rizikovými
faktormi pre vznik cievnej mozgovej príhody.

V meta-analýze atypických antipsychotík sa zistilo, že u starších pacientov
s psychózou spojenou s demenciou je zvýšené riziko úmrtia v porovnaní
s placebom. V dvoch 10-týždňových placebom kontrolovaných štúdiách
s quetiapínom u rovnakej populácie pacientov (n=710; priemerný vek: 83
rokov; vekové rozpätie: 56-99 rokov) však bola incidencia mortality
u pacientov liečených quetiapínom 5,5% v porovnaní s 3,2% v skupine
pacientov, ktorí dostávali placebo. Pacienti v týchto štúdiách zomierali
z rôznych príčin, ktoré zodpovedali očakávaniam pre túto populáciu. Tieto
údaje nedokazujú kauzálny vzťah medzi liečbou quetiapínom a úmrtím
u starších pacientov s demenciou.

Venózny trombembolizmus (VTE)
V súvislosti s antipsychotikami boli hlásené prípady venózneho
trombembolizmu (VTE). Keďže pacienti liečení antipsychotikami majú často
získané rizikové faktory pre VTE, je nutné identifikovať všetky rizikové
faktory pre VTE pred, ako aj počas liečby Nantaridom a prijať potrebné
preventívne opatrenia.

Laktózová intolerancia
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú
užívať tento liek.

Dodatočná informácia
Údaje zo štúdií s Nantaridom v kombinácii s valproátom sodným alebo lítiom
pri miernych až závažných manických epizódach sú obmedzené; avšak
kombinovaná liečba bola dobre tolerovaná (pozri časť 4.8 a 5.1). Údaje zo
štúdií poukazujú v treťom týždni liečby na aditívny účinok. Druhá štúdia
nepreukázala žiadny aditívny účinok v šiestom týždni liečby. Nie sú žiadne
dostupné údaje o kombinovanej liečbe po šiestom týždni liečby.

4.5 Liekové a iné interakcie

Vzhľadom na primárne účinky quetiapínu na centrálny nervový systém sa musí
Nantarid používať s opatrnosťou v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi
liekmi a alkoholom.

Odporúča sa opatrnosť pri súbežnej liečbe s inými liekmi, ktoré môžu
predlžovať QT interval, napr. iné neuroleptiká, antiarytmiká I.A
a III. triedy, halofantrín, levometadylacetát, mezoridazín, tioridazín,
pimozid, sparfloxacín, gatifloxacín, moxifloxacín, dolazetroniummesilát,
meflochin, sertindol alebo cisaprid. Odporúča sa zvýšená opatrnosť, keď sa
quetiapín súbežne podáva s inými liekmi, ktoré môžu vyvolať poruchy
elektrolytov, napr. tiazidové diuretiká (hypokaliémia), pretože zvyšujú
riziko malígnej arytmie.

Cytochróm P450 (CYP) 3A4 je enzým, ktorý je primárne zodpovedný za
metabolizmus quetiapínu sprostredkovaný cytochrómom P450. V interakčnej
skúške so zdravými dobrovoľníkmi, súbežné podanie quetiapínu (25 mg) s
ketokonazolom, inhibítorom CYP3A4 spôsobilo 5 až 8-násobné zvýšenie AUC
quetiapínu. Preto je súbežné podávanie quetiapínu a inhibítorov CYP3A4
kontraindikované. Takisto sa neodporúča užívať quetiapín spolu s
grapefruitovou šťavou.

V skúškach zameraných na sledovanie farmakokinetiky quetiapínu, v ktorých
sa podávali opakované dávky quetiapínu pred a počas liečby karbamazepínom
(známy induktor pečeňových enzýmov), súbežne podaný karbamazepín výrazne
zvýšil klírens quetiapínu. Toto zvýšenie klírensu znižuje systémovú
expozíciu quetiapínu (zistené pomocou AUC) priemerne na 13% hodnôt
zistených u pacientov, ktorým sa podával quetiapín sám; hoci u niektorých
pacientov sa pozorovalo ešte väčší účinok. V dôsledku tejto interakcie sú
plazmatické koncentrácie quetiapínu nižšie. To môže ovplyvniť účinnosť
liečby Nantaridom.

Súbežné podávanie quetiapínu s fenytoínom (ďalší induktor mikrozomálnych
enzýmov) spôsobilo zvýšenie klírensu quetiapínu približne o 450%.
Pacientom, ktorí sú liečení induktormi pečeňových enzýmov, sa má podávať
Nantarid iba, ak ošetrujúci lekár rozhodne, že možný prínos liečby
Nantaridom prevýši riziko z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je
dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktorom pečeňových enzýmov bola
postupná. Ak je potrebné, možno zameniť tento liek za liek neindukujúci
pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný) (pozri časť 4.4).

Farmakokinetika quetiapínu sa signifikantne nezmenila pri súbežnom podávaní
s antidepresívomi imipramínom (známy inhibítor CYP2D6) alebo fluoxetínom
(známy inhibítor CYP3A4, CYP2D6).

Farmakokinetika quetiapínu sa signifikantne nezmenila pri súbežnom podávaní
s antipsychotikami
risperidónom alebo haloperidolom. Avšak súbežné podávanie quetiapínu a
tioridazínu spôsobilo zvýšenie klírensu quetiapínu približne o 70%.

Farmakokinetika quetiapínu nebola zmenená pri súbežnom podávaní s
cimetidínom.

Farmakokinetika lítia nebola zmenená pri súbežnom podávaní s quetiapínom.

Farmakokinetika valproátu sodného a quetiapínu nebola klinicky významne
zmenená pri ich súbežnom podávaní.

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie s liekmi, ktoré sa bežne
používajú na liečbu kardiovaskulárnych ochorení.

4.6 Gravidita a laktácia

Bezpečnosť a účinnosť quetiapínu počas gravidity sa nestanovila. Štúdie na
zvieratách neposkytli žiaden dôkaz teratogénnych účinkov quetiapínu, aj keď
možný účinok na zrak plodu nebol hodnotený. Preto sa môže Nantarid podávať
v gravidite iba vtedy, ak prínos preváži možné riziká. U novorodencov,
ktorých matkám bol podávaný quetiapín počas gravidity, sa objavili
abstinenčné symptómy.

Nie je známe, do akej miery sa quetiapín vylučuje do materského mlieka.
Preto sa dojčiacim ženám odporúča prerušiť dojčenie, kým užívajú Nantarid.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Vzhľadom k primárnym účinkom quetiapínu na centrálny nervový systém, môže
dôjsť k ovplyvneniu činností vyžadujúcich bdelosť. Preto pacienti musia byť
upozornení, aby neviedli vozidlá alebo neobsluhovali stroje, kým nie je
známa ich individuálna odpoveď na quetiapín.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky pri quetiapíne sú ospalosť, závrat,
suchosť v ústach, mierna asténia, zápcha, tachykardia, ortostatická
hypotenzia a dyspepsia.
Tak ako pri ostatných antipsychotikách, s quetiapínom bolo spojené
priberanie na váhe, synkopa, malígny neuroleptický syndróm, leukopénia,
neutropénia a periférny edém.
Pri hodnotení nežiaducich účinkov sa predpokladajú nasledujúce frekvencie:

veľmi časté: (?1/10)
časté: (?1/100, <1/10)
menej časté: (?1/1000, <1/100)
zriedkavé: (?1/10 000, <1/1000)
veľmi zriedkavé: (<1/10 000) vrátane jednotlivých prípadov
neznáme: nemožno ich odhadnúť z dostupných údajov


V rámci každej skupiny frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí
klesajúcej závažnosti.

/Poruchy krvi a lymfatického systému/
/Časté:/ leukopénia3
/Menej časté:/ eozinofília
/Veľmi zriedkavé:/ neutropénia3

/Poruchy imunitného systému/
/Menej časté:/ hypersenzitivita

/Poruchy metabolizmu a výživy/
/Veľmi zriedkavé:/ hyperglykémia 1,6,7, diabetes 1,6,7

/Poruchy nervového systému/
/Veľmi časté:/ závrat5, somnolencia2, bolesti hlavy
/Časté:/ synkopa5
/Menej časté:/ záchvaty1
/Veľmi zriedkavé:/ tardívna dyskinéza7

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti/
/Časté:t/achykardia5, prípady predĺženia QT-intervalu, ventrikulárna arytmia,
náhla nevysvetliteľná smrť, zástava srdca a /torsade de pointes/ boli hlásené
pri užívaní neuroleptík a sú považované za účinky tejto triedy.

/Cievne poruchy/
/Časté:/ ortostatická hypotenzia5
/Neznáma frekvencia:/ venózny trombembolizmus8

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/
/Časté:/ rinitída

/Poruchy gastrointestinálneho systému/
/Časté:/ sucho v ústach, zápcha, dyspepsia

/Poruchy pečene a žlčových ciest/
/Zriedkavé:/ žltačka7
/Veľmi zriedkavé:/hepatitída7

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
/Veľmi zriedkavé:/ angioedém7, Stevensov-Johnsonov syndróm7

/Poruchy reprodukčného systému a prsníkov/
/Zriedkavé:/ priapizmus

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/
/Časté:/ mierna asténia, periférny edém
/Zriedkavé:/ malígny neuroleptický syndróm1

/Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia/
/Časté:/ priberanie na váhe, zvýšenie sérových transamináz (ALT, AST)4
/Menej časté:/ zvýšenie hladín gamaglutamyltransferázy4, zvýšenie hladín
sérových triglyceridov (nie nalačno), zvýšenie celkového cholesterolu

(1) Pozri časť 4.4.
(2) Obyčajne počas prvých dvoch týždňov liečby sa môže vyskytnúť ospalosť,
ktorá zvyčajne pokračovaním podávania Nantaridu ustúpi.
(3) V kontrolovaných klinických skúškach s Nantaridom neboli hlásené žiadne
prípady pretrvávajúcej závažnej neutropénie alebo agranulocytózy. Počas
postmarketingových skúseností vysadenie liečby s Nantaridom viedlo k ústupu
leukopénie a/alebo neutropénie. Možnými rizikovými faktormi leukopénie
a/alebo neutropénie je už existujúci nízky počet bielych krviniek a liekmi
indukovaná leukopénia a/alebo neutropénia v anamnéze.
(4) U niektorých pacientov, ktorým sa podával Nantarid, sa pozorovalo
asymptomatické zvýšenie hladín sérových transamináz (ALT, AST) alebo
gamaglutamyltransferázy. Tieto zvýšené hodnoty boli zvyčajne reverzibilné
pri pokračujúcej liečbe s Nantaridom.
(5) Nantarid môže rovnako ako ďalšie antipsychotiká, ktoré spôsobujú
blokádu alfa-1 adrenergných receptorov, vyvolať ortostatickú hypotenziu
spojenú so závratom, tachykardiou a u niektorých pacientov so synkopou,
najmä počas obdobia úvodnej titrácie dávky (pozri časť 4.4).
(6) Vo veľmi zriedkavých prípadoch bola hlásená hyperglykémia a exacerbácia
existujúceho diabetu.
(7) Frekvencia týchto nežiaducich účinkov je založený na
„postmarketingovej“ databáze.
(8) V súvislosti s antipsychotikami boli hlásené prípady venózneho
trombembolizmu, vrátane prípadov pľúcnej embolizácie a prípadov hlbokej
venóznej trombózy.

Terapia quetiapínom bola spojená s malým poklesom hladín tyreoidálnych
hormónov, závislým od dávky, hlavne celkového T4 a voľného T4. Zníženie
bolo závislé na podanej dávke. Pokles celkového a voľného T4 bol najväčší
počas prvých 2 až 4 týždňov terapie quetiapínom a v priebehu dlhodobého
užívania sa už ďalej neznižoval. Takmer vo všetkých prípadoch bolo
vysadenie quetiapínu sprevádzané zmenou účinku na celkový a voľný T4, bez
závislosti od dĺžky liečby. Menšie poklesy celkového T3 a reverzného
T3 boli pozorované iba pri vyšších dávkach. Hladiny TBG boli nezmenené
a zvyčajne sa nezaznamenalo ani recipročné zvýšenie hladín TSH, pričom nie
sú žiadne náznaky, že by quetiapín spôsobil klinicky významný
hypotyreoidizmus.

4.9 Predávkovanie

Počas klinických skúšok sa získali obmedzené skúsenosti s predávkovaním
quetiapínu. Odhadom použité dávky až do 20 g neboli fatálne a pacienti sa
zotavili bez následkov. V postmarketingových skúsenostiach sa zaznamenali
veľmi zriedkavé hlásenia predávkovania samotným quetiapínom, ktorých
následkom bola smrť, kóma alebo predĺženie QT intervalu.

Vo všeobecnosti, hlásené príznaky zodpovedali zvýrazneným známym
farmakologickým účinkom lieku, t.j. ospalosť a útlm, tachykardia a
hypotenzia.

Quetiapín nemá špecifické antidotum. V prípade ťažkej intoxikácie treba
zvážiť možnosť použitia viacerých liekov, odporúča sa intenzívna
starostlivosť, vrátane zabezpečenia a udržania priechodnosti dýchacích
ciest, zaistenia dostatočného okysličenia a ventilácie, monitorovania a
podpory kardiovaskulárneho systému.
Hoci nemáme k dispozícii údaje o zabránení absorpcie nadmernej dávky pri
predávkovaní, má sa zvážiť výplach žalúdka (po intubácii, ak je pacient v
bezvedomí) a podanie aktívneho uhlia v kombinácii s laxatívami.

Lekársky dohľad a sledovanie musí pokračovať až do úplného vyliečenia
pacienta.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotiká, diazepíny, oxazepíny a
tiazepíny
ATC skupina: N05AH04

/Mechanizmus účinku/
Quetiapín je látka s atypickou antipsychotickou aktivitou, ktorá reaguje so
širokým spektrom neurotransmiterových receptorov. Quetiapín vykazuje
afinitu k cerebrálnym serotonínovým (5HT2) a dopamínovým D1 a
D2 receptorom. Predpokladá sa, že práve kombinácia receptorového
antagonizmu s vysokou selektivitou pre 5HT2 oproti D2 receptorom je
zodpovedná za antipsychotické vlastnosti a málo výrazný extrapyramídový
motorický vedľajší účinok quetiapínu. Quetiapín vykazuje tiež vysokú
afinitu k histamínovým a ?-1 adrenergným receptorom, ale nižšiu afinitu k ?-
2-adrenergným receptorom a zanedbateľnú afinitu k muskarínovým
acetylcholínovým alebo benzodiazepínovým receptorom. Quetiapín je účinný v
testoch na zistenie antipsychotického potenciálu, akými sú testy na
podmienené obranné reflexy. Tiež blokuje aktivitu dopamínových agonistov,
čo sa prejavilo na základe elektrofyziologických meraní alebo pozorovaní
správania sa. Okrem toho zvyšuje koncentráciu dopamínových metabolitov,
neurochemický index blokády D2 receptorov.

/Farmakodynamické účinky/
V predklinických testoch určených na predikciu vyvolania extrapyramídových
motorických vedľajších účinkov quetiapín vykazuje atypický profil, ktorý je
odlišný od profilu štandardných antipsychotík. Pri dlhodobom podávaní
quetiapín nespôsobuje precitlivenosť D2 receptorov. Pri podávaní dávok,
ktoré dostatočne blokujú D2 - receptory, quetiapín spôsobuje iba slabú
katalepsiu. Quetiapín pri dlhodobom podávaní vykazuje selektivitu pre
limbický systém, pretože spúšťa blokádu depolarizácie v mezolimbických
neurónoch, nie však v nigrostriatálnych neurónoch obsahujúcich dopamín. Pri
akútnom alebo dlhodobom podávaní opiciam rodu /Cebus/ s alebo bez
senzibilizácie haloperidolom, má quetiapín minimálny účinok pri vyvolaní
dystónie. Z výsledkov týchto testov možno usudzovať, že quetiapín by mal
mať minimálny potenciál vyvolať extrapyramídové motorické vedľajšie účinky.
Naviac, predpokladá sa, že látky s minimálnou tendenciou spúšťať
extrapyramídové motorické vedľajšie účinky majú tiež iba nízky potenciál
vyvolať tardívnu dyskinézu (pozri časť 4.8).

/Klinická účinnosť/
V troch placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pacientov so
schizofréniou, v ktorých sa podávali rôzne dávky quetiapínu, sa nezistil
rozdiel v incidencii extrapyramídových motorických vedľajších účinkov
alebo v spotrebe súbežne podávaných anticholinergík medzi skupinami
pacientov, ktorí dostávali quetiapín alebo placebo. V jednej placebom
kontrolovanej štúdii, v ktorej sa podávali fixné denné dávky v rozpätí 75-
750 mg quetiapínu, sa nezistili rozdiely vo frekvencii extrapyramídových
motorických symptómov alebo v spotrebe súbežne podávaných anticholinergík
medzi skupinou užívajúcou quetiapín a skupinou užívajúcou placebo. V
štyroch placebom kontrolovaných klinických štúdiách, v dvoch s quetiapínom
ako monoterapiou a dvoch s quetiapínom v kombinácii s lítiom alebo
valproátom sodným, sa hodnotilo podávanie denných dávok až do 800 mg
quetiapínu v liečbe miernych až závažných manických epizód. Nezistil sa
žiadny rozdiel vo frekvencii extrapyramídových príznakov alebo v spotrebe
súbežne podávaných anticholinergík medzi skupinou liečenou quetiapínom
a skupinou liečenou placebom. Chýbanie indukcie extrapyramídových
motorických príznakov sa považuje za vlastnosť atypických antipsychotík.
Na rozdiel od iných antipsychotík, quetiapín nevyvoláva trvalé zvýšenie
hladín prolaktínu, čo sa tiež považuje za vlastnosť atypických
antipsychotík. V klinickej štúdii, v ktorej sa podávali rôzne fixné dávky,
sa nezistili rozdiely v koncentrácii prolaktínu na konci štúdie medzi
pacientmi so schizofréniou, ktorí dostávali quetiapín (v odporúčanom
dávkovacom rozmedzí), a pacientmi, ktorí dostávali placebo.
V dvoch štúdiách u pacientov s miernymi až závažnými epizódami sa ukázalo,
že quetiapín je v monoterapii účinnejší ako placebo, čo sa týka zlepšenia
manických príznakov po 3 a 12 týždňoch. V súčasnej dobe nie sú žiadne
výsledky z dlhodobých štúdií o účinnosti quetiapínu v predchádzaní
manických alebo depresívnych príhod. Údaje o použití quetiapínu v
kombinácii s valproátom sodným alebo lítiom po 3 a 6 týždňoch štúdie v
liečbe miernych až závažných manických epizód sú obmedzené. Avšak
kombinovaná liečba sa dobre znášala. Údaje zo štúdie preukázali aditívny
účinok v 3. týždni liečby. Druhá štúdia nepreukázala aditívny účinok v 6.
týždni liečby. Nie sú žiadne údaje o kombinovanej terapii po šiestom týždni
liečby Priemerná dávka quetiapínu u pacientov počas posledného týždňa
liečby bola približne 600 mg denne. Denná dávka približne u 85% pacientov
bola v rozmedzí 400 a 800 mg.
Klinické skúšky preukázali, že quetiapín je účinný pri podávaní 2x denne,
hoci polčas quetiapínu je približne 7 hodín. Tento výsledok podporili aj
výsledky štúdie, ktorá využíva pozitrónovú emisnú tomografiu (PET), kde sa
zistilo, že quetiapín sa viaže na 5HT2 a D2 receptory až 12 hodín.
Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších ako 800 mg sa nehodnotila.
V placebom kontrolovaných štúdiách u starších pacientov so psychózou
spojenou s demenciou nebola incidencia cerebrovaskulárnych nežiaducich
účinkov na 100 pacientských rokov vyššia u pacientov liečených quetiapínom
ako u pacientov liečených placebom.
Účinnosť dlhodobej liečby quetiapínom v prevencii relapsov sa v zaslepených
klinických skúškach nehodnotila. V otvorených štúdiách s pacientmi so
schizofréniou sa udržiavala účinnosť quetiapínu, keď sa pokračovalo
v liečbe u pacientov, ktorí mali na začiatku zlepšenie, čo svedčí, že
dlhodobá liečba je účinná.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Quetiapín sa po perorálnom podaní dobre vstrebáva a extenzívne
metabolizuje. Hlavné metabolity v plazme nemajú u človeka významný
farmakologický účinok. Biologická dostupnosť quetiapínu nie je významne
ovplyvnená, ak sa jedlo konzumuje v tom istom čase. Polčas vylučovania
quetiapínu je asi 7 hodín. Približne 83% quetiapínu sa viaže na plazmatické
bielkoviny.
Quetiapín má lineárnu farmakokinetiku, ktorá je rovnaká u mužov i u žien.
Stredná hodnota klírensu quetiapínu u starších ľudí je o 30 až 50% nižšia
ako u dospelých vo veku 18-65 rokov.
U osôb s ťažkým poškodením renálnej funkcie (klírens kreatinínu menej ako
30 ml/min/1,73 m2) bol stredný klírens v plazme asi o 25% nižší, hoci
individuálne hodnoty klírensu boli v rozmedzí hodnôt u zdravých jedincov.
Quetiapín sa v pečeni extenzívne metabolizuje. Po podaní rádioaktívne
označeného quetiapínu sa vylučuje do moču alebo stolice menej ako 5%
nezmenenej zlúčeniny. Asi 73% rádioaktivity sa vylúči močom a 21% stolicou.
U osôb s poškodením funkcie pečene (stabilná alkoholická cirhóza) je
stredný plazmatický klírens quetiapínu znížený asi o 25%. Keďže sa
quetiapín extenzívne metabolizuje v pečeni, očakávajú sa zvýšené
plazmatické hladiny u pacientov s poškodením funkcie pečene, takže u týchto
pacientov je potrebné upraviť dávkovanie (pozri časť 4.2).
In vitro štúdie potvrdili, že hlavným enzýmom, ktorý sa podieľa na
metabolizme quetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450, je CYP3A4.
Dokázalo sa, že quetiapín a niekoľko jeho metabolitov spôsobujú slabú
inhibíciu aktivity izoenzýmov 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 cytochrómu P450,
ale iba v koncentráciách, ktoré boli aspoň 10krát až 50 krát vyššie ako
koncentrácie po normálnej účinnej dennej dávke v rozmedzí od 300 do 450 mg.
Na základe týchto in vitro výsledkov sa zdá nepravdepodobné, že by súbežné
podávanie quetiapínu a iných liekov viedlo ku klinicky signifikantnej
inhibícii metabolizmu druhého lieku, ktorý je tiež sprostredkovaný
cytochrómom P450. Štúdie na zvieratách indikujú, že quetiapín môže
indukovať enzýmy cytochrómu P450. Na druhej strane v špecifickej
interakčnej skúške so psychotickými pacientmi sa však nezistilo žiadne
zvýšenie aktivity cytochrómu P450 po podaní quetiapínu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V niekoľkých in vitro a in vivo štúdiách sa nedokázala genotoxicita. Pri
klinicky signifikantnej expozícii v štúdiách na zvieratách sa zistili
nasledovné zmeny, ktoré sa však v dlhodobých klinických skúškach
nepotvrdili. U potkanov sa pozorovalo ukladanie pigmentu do štítnej žľazy.
U opíc rodu /Cynomolgus/ sa pozorovala hypertrofia tyroidálnych folikulárnych
buniek spolu so znížením plazmatických hladín T3, koncentrácie hemoglobínu
a počtu červených a bielych krviniek. U psov sa pozoroval zákal šošovky a
katarakty. Tieto zistenia treba zvážiť pri posudzovaní prínosu a možného
rizika quetiapínu pre pacienta.

Výskyt adenokarcinómu mliečnej žľazy bol štatisticky významne zvýšený
u samičiek potkanov pri všetkých testovaných dávkach, ktoré tvorili 0,3-,
0,9- a 3-násobok maximálnej odporúčanej dávky u ľudí prepočítané na mg/m2.
Vyšetrenia séra v 1 rok trvajúcej štúdii na toxicitu ukázali, že quetiapín
zvýšil strednú hodnotu prolaktínu v sére maximálne 32-násobne u potkaních
samcov a 13-násobne u potkaních samičiek. Zvýšenie výskytu nádorov mliečnej
žľazy sa zistil u hlodavcov po dlhodobom podávaní iných antipsychotík a je
považovaný za sprostredkovaný prolaktínom. Relevantnosť tejto zvýšenej
incidencie prolaktínom sprostredkovaných tumorov mliečnej žľazy u potkanov
pre riziko u ľudí je neznáme.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

/6.1 Zoznam pomocných látok/

/Nantarid 25 mg filmom obalené tablety/

/Jadro tablety:/
Hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý
Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza
Sodná soľ karboxymetylškrobu A
Povidón
Magnéziumstearát

/Obal tablety:/
Hypromelóza
Oxid titaničitý (E 171)
Makrogol 400
Oxid železitý žltý (E 172)
Oxid železitý červený (E 172)


/Nantarid 100 mg filmom obalené tablety/

/Jadro tablety:/
Hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý
Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza
Sodná soľ karboxymetylškrobu A
Povidón
Magnéziumstearát

/Obal tablety:/
Hypromelóza
Oxid titaničitý (E 171)
Makrogol 400
Oxid železitý žltý (E 172)

/Nantarid 150 mg filmom obalené tablety/

/Jadro tablety:/
Hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý
Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza
Sodná soľ karboxymetylškrobu A
Povidón
Magnéziumstearát

/Obal tablety:/
Hypromelóza
Oxid titaničitý (E 171)
Makrogol 400
Oxid železitý žltý (E 172)

/Nantarid 200 mg filmom obalené tablety/

/Jadro tablety:/
Hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý
Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza
Sodná soľ karboxymetylškrobu A
Povidón
Magnéziumstearát

/Obal tablety:/
Hypromelóza
Oxid titaničitý (E 171)
Makrogol 400

/Nantarid 300 mg filmom obalené tablety/

/Jadro tablety:/
Hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý
Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza
Sodná soľ karboxymetylškrobu A
Povidón
Magnéziumstearát

/Obal tablety:/
Hypromelóza
Oxid titaničitý (E 171)
Makrogol 400

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na skladovanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PE/PVDC/Alu blister
HDPE fľaša

Veľkosti balenia:
Nantarid 25 mg filmom obalené tablety
1, 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240 tabliet
(blistrové balenie)
30x1, 100x1 tableta (blister s jednotlivou dávkou)
60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Nantarid 100 mg filmom obalené tablety
1, 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240 tabliet
(blistrové balenie)
30x1, 50x1, 100x1 tableta (blister s jednotlivou dávkou)
60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Nantarid 150 mg filmom obalené tablety
1, 3, 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180, 240 tabliet (blistrové
balenie)
60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Nantarid 200 mg filmom obalené tablety
1, 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240 tabliet
(blistrové balenie)
30x1, 50x1, 100x1 tableta (blister s jednotlivou dávkou)
60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Nantarid 300 mg filmom obalené tablety
1, 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240 tabliet
(blistrové balenie)
30x1, 50x1, 100x1 tableta (blister s jednotlivou dávkou)
60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Nantarid 25 mg + 100 mg filmom obalené tablety Starter pack
1 blister so 6 tabletami Nantarid 25 mg filmom obalené tablety
1 blister s 5 tabletami Nantarid 100 mg filmom obalené tablety

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Gedeon Richter Plc.
H-1103 Budapešť, Gyömrői út 19-21
Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Nantarid 25 mg filmom obalené tablety: 68/0351/07-S
Nantarid 100 mg filmom obalené tablety: 68/0352/07-S
Nantarid 150 mg filmom obalené tablety: 68/0353/07-S
Nantarid 200 mg filmom obalené tablety: 68/0354/07-S
Nantarid 300 mg filmom obalené tablety: 68/0355/07-S
Nantarid 25 mg + 100 mg filmom obalené tablety Starter pack: 68/0356/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

10.10.2007

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

január 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C45162
Skupina ATC:
N05 - Psycholeptiká
Skupina ATC:
N05AH04 - quetiapinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
HU -
Účinná látka:
serpylli extractum fluidum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) ako ďalšia voľba pri nedostatočnej účinnosti alebo výskyte nežiadúcich účinkov po predchádzajúcej antipsychotickej liečbe perorálnym risperidónom, b) ak je liečba perorálnym risperidónom nevhodná podľa údajov v súhrne charakteristických vlastností lieku.
Predajná cena:
27.71 € / 834.79 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
27.71 € / 834.79 SK
Posledná aktualizácia:
2015-02-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:47.14 € ÚP:41.54 € DP:5.60 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:34.44 € ÚP:0.00 € DP:34.44 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.54 € ÚP:9.53 € DP:1.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.81 € ÚP:0.00 € DP:12.81 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.28 € ÚP:18.28 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.60 € ÚP:0.00 € DP:20.60 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.48 € ÚP:0.00 € DP:6.48 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.71 € ÚP:0.00 € DP:12.71 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.57 € ÚP:9.57 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.48 € ÚP:0.00 € DP:6.48 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien