Detail:
EUPHYLLIN CRN400 (RESPICUR 400) cps plg 50x400 mg
Názov lieku:
EUPHYLLIN CRN400 (RESPICUR 400)
Doplnok názvu:
cps plg 50x400 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA č. 2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU ev. č. 2011/00866PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


EUPHYLLIN CR N 200
EUPHYLLIN CR N 300
EUPHYLLIN CR N 400
Teofylín
Kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať
váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Euphyllin CR N a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Euphyllin CR N
3. Ako užívať Euphyllin CR N
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Euphyllin CR N
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE EUPHYLLIN CR N A NA ČO SA POUŽÍVA

Euphyllin CR N sa používa na liečbu a prevenciu všetkých foriem ochorenia
dolných dýchacích ciest, spojených s ich zúžením (obštrukciou), opuchom
(edémom) a zápalom, ako sú priedušková astma, chronický zápal priedušiek a
rozdutie pľúc (pľúcny emfyzém).
Teofylín – účinná látka Euphyllinu CR N, cielene uvoľňuje hladké svaly
dýchacích ciest, rozširuje priedušky, stimuluje dýchacie centrum a súčasne
pôsobí protizápalovo. Euphyllin CR N je liek s postupným uvoľňovaním
účinnej látky, čo má za následok predĺženie jeho účinku a umožňuje tak
jednorazové podanie celkovej dennej dávky.

Euphyllin CR N ako liek s predĺženým uvoľňovaním teofylínu nie je vhodný na
liečbu krízových astmatických stavov (záchvaty bronchiálnej astmy) alebo
náhleho záchvatu sťaženého dýchania z dôvodu zúženia priedušiek (akútneho
bronchospazmu).


2. SKÔR AKO UŽIJETE EUPHYLLIN CR N


Neužívajte Euphyllin CR N
- keď ste alergický (precitlivený) na teofylín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Euphyllinu CR N (pozri časť 6 – „Čo Euphyllin CR N
obsahuje“)
- ak máte čerstvé nedokrvenie srdcového svalu (infarkt myokardu)
- ak máte náhle zvýšenie tepovej frekvencie (akútnu tachykardickú
arytmiu)

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Euphyllinu CR N
Ak sa liečite na nasledujúce ochorenia, môžete užívať Euphyllin CR N len ak
je to nevyhnutné za zvýšenej lekárskej kontroly: nestabilná choroba
koronárnych ciev (angína pektoris), vysoký krvný tlak (hypertenzia),
zvýšenie tepovej frekvencie (tachykardická arytmia), chronické ochorenie
srdcového svalu (hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia), zvýšená činnosť
štítnej žľazy (hypertyreoidizmus), padúcnica (epilepsia), vredová chorobou
žalúdka a dvanástnika, špecifická porucha metabolizmu železa (porfýria),
ťažká porucha funkcie pečene.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

K vzájomnému /zosilneniu účinku/ dochádza pri súčasnom podávaní Euphyllinu CR
N a liekov s obsahom xantínových derivátov (obdobná účinná látka), kofeínu
a beta-sympatomimetík (lieky na rozšírenie priedušiek).

/Zníženie účinku/ bolo zaznamenané u fajčiarov, pri súbežnom podávaní
barbiturátov (lieky na spanie) - fenobarbital, pentobarbital a primidón
ďalej fenytoínu, fosfenytoínu, karbamazepínu (lieky na liečbu epilepsie),
rifapenínu, rifampicínu (antituberkulotiká), sulfinpyrazónu (liek na liečbu
dny) a liekov s obsahom ľubovníka bodkovaného alebo jeho extraktu.
V uvedených prípadoch môže lekár dávkovanie Euphyllinu CR N primerane
zvýšiť.

/Príznaky predávkovania a nežiaduce účinky/ sa môžu prejaviť pri súbežnom
podávaní perorálnych kontraceptív (látky brániace otehotneniu),
makrolidových antibiotík (erytromycín, trolendromycín, klaritromycín,
spiramycín), fluórochinolónov, imipenemu, izoniazidu, tiabendazolu
(antibiotiká, intituberkulotiká, antiparazitiká), antagonistov vápnikového
kanála (verapamil, diltiazem a i.), betablokátorov (liek na liečbu porúch
srdcového rytmu a vysokého tlaku krvi), mexiletínu (liek na liečbu porúch
srdcového rytmu), tiklopidín (liek na riedenie krvi), cimetidínu,
ranitidínu, etintidínu (lieky na zníženie tvorby kyseliny v žalúdku),
alopurinolu, flebuxostatu (lieky na liečbu dny), alfa-
interferónu, peginterferónu alfa-2a (imunostimulanciá), očkovacej látky
proti chrípke, zafirlukastu, zileutonu (lieky na liečbu astmy)
a idrocilamidu (liek na uvoľnenie svalstva). V uvedených prípadoch sa
odporúča dávkovanie Euphyllinu CR N znížiť.
Pri súčasnom podávaní ciprofloxacínu a enoxacínu (liečba bakteriálnych
infekcií) sa odporúča podávať Euphyllin CR N v znížených dávkach.

Euphyllin CR N môže /zoslabiť/ účinok lítium karbonátu (liek na psychické
poruchy) a betablokátorov (liek na liečbu porúch srdcového rytmu a vysokého
tlaku krvi).
Teofylín /zvyšuje/ účinok diuretík (lieky na odvodnenie organizmu) na
zníženie hladiny draslíka v krvi.
Podanie halotanu (pri celkovej anestézii – umelý spánok počas operačného
výkonu) pacientom užívajúcim Euphyllin CR N môže mať za následok závažné
poruchy srdcového rytmu.
Nezabúdajte, že uvedené údaje platia aj vtedy, ak ste Euphyllin CR N
vysadili len nedávno.

Užívanie Euphyllinu CR N s jedlom a nápojmi
Účinok lieku nie je závislý od príjmu potravy.
Kapsuly treba prehltnúť celé, nerozhryzené a každú dávku zapiť dostatočným
množstvom tekutiny. Ak vám robí ťažkosti užívanie celých kapsúl, môžete si
ich obsah vysypať na lyžičku, prehltnúť (u malých detí na lyžičke s trochou
čaju) a zapiť tekutinou.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom.
Je iba obmedzené množstvo údajov o použití teofylínu v prvom trimestri
tehotenstva, odporúča sa Euphyllin CR N v tomto období nepodávať. V druhom
a treťom trimestri, ku koncu tehotenstva, ako aj počas dojčenia (teofylín
môže prenikať do materského mlieka) sa Euphyllin CR N môže užívať len v
osobitne nevyhnutných prípadoch.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Aj v prípade, že sa Euphyllin CR N dávkuje v súlade so všetkými
odporúčaniami, môže jeho užívanie ovplyvniť rýchlosť reakcie a tým
schopnosť riadiť motorové vozidlo, obsluhovať stroje a pracovať vo
výškach. Vo zvýšenej miere to platí najmä v kombinácii s alkoholom alebo
inými liekmi, ktoré negatívne ovplyvňujú pozornosť.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Euphyllinu CR N
/Upozornenie pre diabetikov/ - jedna kapsula s predĺženým uvoľňovaním
obsahuje 0,135 g (Euphyllin CR N 200), 0,202 g (Euphyllin CR N 300), 0,270
g (Euphyllin CR N 400) rozložiteľných cukrov (monohydrát laktózy).
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho
lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ EUPHYLLIN CR N

Vždy užívajte Euphyllin CR N presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si
nie ste niečim istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávka má zodpovedať odporúčanej výške hladiny teofylínu v plazme (8-20
mg/l). Kontrola hladiny teofylínu je potrebná najmä u pacientov, ktorí na
podávanú dávku nereagujú terapeutickým efektom alebo u ktorých sa prejavujú
vo zvýšenej miere nežiaduce účinky.

Pri určovaní počiatočnej dávky je potrebné zohľadniť aj prípadné
predchádzajúce užívanie liekov s obsahom teofylínu a jeho zlúčenín, aby sa
mohlo dávkovanie primerane upraviť.
Tukové tkanivo teofylín neprijíma, pri výpočte dávky u obéznych pacientov
sa vychádza z ich ideálnej telesnej hmotnosti.

U silných fajčiarov je vylučovanie teofylínu rýchlejšie, preto sa odporúča
dávku vo vzťahu k telesnej hmotnosti primerane zvýšiť. U fajčiarov, ktorí
prestali fajčiť, treba zachovať opatrnosť pri dávkovaní lieku Euphyllin CR
N, pretože u nich dochádza k vzostupu hladiny teofylínu v krvi.
Pri zníženej činnosti srdca, pečene alebo obličiek, pri výraznom nedostatku
kyslíka, zápale pľúc, vírusových ochoreniach (chrípka), u starších
pacientov nad 60 rokov, u ťažko chorých pacientov a pri kombinácii s inými
liekmi (pozri časť „Užívanie iných liekov“) sa môže vylučovanie teofylínu
výrazne spomaliť. K zníženiu vylučovania môže dochádzať aj vplyvom
očkovania proti tuberkulóze alebo chrípke. V uvedených prípadoch treba
podávať Euphyllin CR N v nižšej dávke, prípadné zvyšovanie dávky sa musí
vykonať veľmi opatrne (riziko predávkovania).

/Dávkovacia schéma/
Pokiaľ lekár nenariadi inak, odporúča sa v závislosti od veku a telesnej
hmotnosti, podávanie nasledovných udržiavacích dávok:

|Vek v rokoch |Telesná |Denná dávka teofylínu |Celková denná |
| |hmotnosť / |v mg / kg telesnej |dávka teofylínu /|
| |kg |hmotnosti |mg |
|Deti 1 – 6 |5 – 20 |24 |100 – 480 |
|Deti 6 – 8 |20 – 25 |24 |480 – 600 |
|Deti 8 – 12 |25 – 40 |20 |500 – 800 |
|Adolescenti |40 – 60 |18 |720 – 1.080 |
|12-16 | | | |
|Dospelí |> 50 |11 – 13 |550 – 910 |

Pri prechode z užívania klasického teofylínového lieku na liekovú formu
s predĺženým uvoľňovaním účinnej látky, ako je Euphyllin CR N, vzhľadom na
prítomnosť určitej hladiny teofylínu v krvi, môže byť predpísaná dávka
nižšia, ako je uvedené.

Pokiaľ lekár nenariadi inak, užíva sa zvyčajne jedna kapsula Euphyllinu CR
N dvakrát alebo jedenkrát denne. Celková denná dávka sa môže podať raz
denne – jednorazovo, ak je to možné večer pred spaním alebo rozdelená do
dvoch dielčich dávok, pričom druhú dávku treba užiť ráno pri raňajkách.
Pacienti, ktorí trpia nočnou dýchavicou, užívajú predpísanú dávku naraz,
večer pred spaním.
Liečenie sa má začínať podaním jednej dávky, pokiaľ možno večer krátko pred
spaním a v priebehu 2-3 dní by sa podľa odporučenia lekára má dávkovanie
postupne zvyšovať.
Dĺžka liečby je závislá od druhu, závažnosti a priebehu ochorenia a určuje
ju ošetrujúci lekár.
/Použitie u detí/
Euphyllin CR N kapsuly nie je vhodný pre deti vo veku do 1 roka.

Ak užijete viac Euphyllinu CR N ako máte
Ak ste užili vyššiu dávku lieku ako ste mali, poraďte sa s lekárom alebo
lekárnikom.
Pri predávkovaní sa môžu objaviť zažívacie ťažkosti (nevoľnosť, bolesti
žalúdka, vracanie, hnačky), zvýšená dráždivosť (stavy nepokoja, bolesti
hlavy, nespavosť, závrat) a poruchy srdcového rytmu. Pri výraznom
predávkovaní sa môžu vyskytnúť záchvaty kŕčov, ťažké poruchy srdcového
rytmu a zlyhanie krvného obehu.
V prípade zvýšenej individuálnej citlivosti na teofylín sa môžu vyskytnúť
príznaky predávkovania už pri nižších dávkach.
V prípade výskytu príznakov predávkovania sa má nasledujúca dávka, podľa
závažnosti príznakov, vynechať alebo zredukovať na 50 %. V každom prípade
je potrebné vyhľadať ošetrujúceho lekára, ktorý skontroluje priebeh liečby.

Ak zabudnete užiť Euphyllin CR N
Pokračujte v užívaní podľa pôvodného návodu, nasledujúcu dávku nezvyšujte,
poraďte sa s ošetrujúcim lekárom.

Ak prestanete užívať Euphyllin CR N
Pokračujte v liečbe podľa nariadenia lekára aj v prípade, že sa vaše
ťažkosti podstatne zlepšili. Svojvoľné prerušenie alebo predčasné a
nekontrolované ukončenie užívania Euphyllinu CR N môže zapríčiniť opätovné
zhoršenie vášho zdravotného stavu, vo zvýšenej miere sa môžu vyskytnúť
astmatické záchvaty.
Ak chcete liečbu z akýchkoľvek dôvodov prerušiť, vždy sa poraďte
s ošetrujúcim lekárom.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Euphyllin CR N môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Nežiaduce účinky sú hodnotené na základe nasledujúcich informácií o
frekvencii, s ktorou sa vyskytujú:

- veľmi časté: ovplyvnia viac ako 1 pacienta z 10
- časté: ovplyvnia 1 až 10 pacientov zo 100
- menej časté: ovplyvnia 1 až 10 pacientov z 1 000
- zriedkavé: ovplyvnia 1 až 10 pacientov z 10 000
- veľmi zriedkavé: ovplyvnia menej ako 1 pacienta z 10 000
- neznáme (z dostupných údajov)

/Veľmi časté:/
Ide zväčša o príznaky zo strany centrálnej nervovej sústavy a zažívacieho
traktu- stavy nepokoja, rozrušenie, chvenie končatín, poruchy spánku,
bolesti hlavy, zrýchlenie alebo nepravidelnosti pulzu, nevoľnosť,
vracanie, hnačky, zvýšená diuréza (močopudný účinok). Môže dochádzať k
zmene sérových elektrolytov, najmä k zníženiu hladiny draslíka, vzostupu
hladiny vápnika a kreatinínu, hyperglykémii (zvýšenie hladiny cukru v krvi)
a hyperurikémii (zvýšenie hladiny kyseliny močovej a jej solí v krvi).

/Menej časté/:
Precitlivenosť na liečivo (teofylín), ktorej prvými príznakmi môže byť
svrbenie kože alebo žihľavka. V prípade prvých príznakov alergie, užívanie
lieku prerušte a informujte o tom svojho ošetrujúceho lekára.
Pokles tonusu (napätie) svalstva, najmä zvierača pažeráka, môže mať za
následok nočný gastroezofageálny reflux (vzostup obsahu žalúdka do
pažeráka).
Nežiaduce účinky sú zväčša spôsobené relatívnym predávkovaním (pri
individuálne silnejšej reakcii na účinnú látku) alebo predávkovaním
absolútnym (koncentrácia teofylínu v plazme nad 20 mg/l). Pri vyššej
hladine teofylínu sa môžu vyskytnúť toxické nežiaduce účinky, ako sú kŕče,
závažné poruchy srdcového rytmu a zažívacieho traktu (napr. krvácanie do
tráviaceho traktu). V uvedenom prípade treba užívanie lieku okamžite
prerušiť, predávkovanie a jeho príznaky oznámiť svojmu ošetrujúcemu
lekárovi.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ EUPHYLLIN CR N


Uchovávajte v suchu pri teplote do 25 °C.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Euphyllin CR N po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli a blistri po „EXP“ (v tvare mesiac/rok). Dátum exspirácie sa
vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Euphyllin CR N obsahuje:
Liečivo je teofylín 200, 300 alebo 400 mg v jednej kapsule.
Ďalšie zložky sú: metylcelulóza, mikrokryštalická celulóza, tylóza, acetát
celulózy, trietylcitrát, monohydrát laktózy, mastenec, želatína, oxid
titaničitý, čistená voda, farba na potlač kapsúl.

Ako vyzerá Euphyllin CR N a obsah balenia
Kapsuly s predĺženým uvoľňovaním bielej farby obsahujúce biele až takmer
biele pelety oblého tvaru s čiernou potlačou:
EU200 (Euphyllin CR N 200), veľkosť balenia : 50 kapsúl s predĺženým
uvoľňovaním
EU300 (Euphyllin CR N 300), veľkosť balenia : 50 kapsúl s predĺženým
uvoľňovaním
EU400 (Euphyllin CR N 400), veľkosť balenia : 50 kapsúl s predĺženým
uvoľňovaním

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2
78467 Konstanz
Nemecko


Výrobca:
Nycomed GmbH
Plant Oranienburg
Lehnizstrassee 70-98
DE-16515 Oranienburg
Nemecko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Nycomed s.r.o.
Plynárenská 7B
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 20 60 26 00
e-mail: info.sk@nycomed.com

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v novembri 2011.
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU ev. č. 2011/00866


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

EUPHYLLIN CR N 200
EUPHYLLIN CR N 300
EUPHYLLIN CR N 400


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

/Liečivo:/ theophyllinum anhydricum (bezvodý teofylín) 200, 300, alebo 400 mg
v jednej kapsule s predĺženým uvoľňovaním.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Kapsuly s predĺženým uvoľňovaním.
Kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sú bielej farby s čiernou potlačou EU200
(Euphyllin CR N 200), EU300 (Euphyllin CR N 300) a EU400 (Euphyllin CR N
400), obsahujúce biele až takmer biele pelety oblého tvaru.


4. KLINICKE ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Bronchodilatans na liečbu alebo prevenciu všetkých foriem ochorenia dolných
dýchacích ciest, spojených s obštrukciou (bronchokonstrikciou), edémom
alebo zápalom.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie
Teofylín má byť dávkovaný individuálne.
Odporúčajú sa dodržať dve schémy dávkovania – iniciálna a udržiavacia
terapia. Euphyllin CR N sa môže podávať dvakrát denne alebo jedenkrát
denne.

/Dávkovanie jedenkrát denne/
Pomalá resorpcia umožňuje u pacientov s normálnym metabolizmom (dospelí
pacienti, nefajčiari) podávanie jedenkrát denne. Dennú dávku sa odporúča
podávať večer, aby sa využil chronoterapeutický prínos lieku. Pri tomto
spôsobe podávania zabezpečuje Euphyllin CR N charakteristický stabilný
nočný profil, prispôsobený potrebám astmatických pacientov, trpiacich
nočnými symptómami s tým, že v kritických včasných ranných hodinách sa
hladina teofylínu v sére zvýši.

/Dávkovanie pri iniciálnej terapii/
Na zabezpečenie znášanlivosti, bezpečnosti lieku a rozvoja tolerancie
pacienta na vedľajšie, kofeínu podobné účinky, sa všeobecne preferuje
postupné prispôsobovanie dávky v závislosti od klinickej odozvy.
Euphyllin CR N je dostupný v baleniach s rôznym obsahom liečiva, čo
umožňuje individuálne nastavenie dávkovania. Všeobecne sa odporúča začať
liečbu polovicou udržiavacej dávky, najmä v prípadoch, keď je denná dávka
podávaná jedenkrát denne večer.
Priemerná iniciálna dávka pre dospelých pacientov a deti nad 25 kg telesnej
hmotnosti je pri dávkovaní dvakrát denne 1 kapsula Euphyllinu CR N 200
každých 12 hodín.
Niektorí pacienti ako sú deti, fajčiari a niektorí dospelí nefajčiari
metabolizujú teofylín rýchlejšie a vyžadujú podávanie vyšších dávok. Týchto
pacientov je možné všeobecne identifikovať podľa toho, že ich najnižšia
hodnota koncentrácie látky v sére je nižšia ako je požadovaná a že sa
opakovane ku koncu intervalu medzi dávkami u nich objavujú symptómy
choroby.

/Dávkovanie pri udržiavacej liečbe/
Pokiaľ sa nedosiahne požadovaného efektu pri podávaní odporúčanej
priemernej iniciálnej dávky, pokiaľ sa nevyskytne žiadna nežiaduca reakcia
a zmeranie hladiny teofylínu v sére nie je možné, odporúča sa nastaviť
dávkovanie zvyšovaním dávok v intervale troch dní. Dávka, po podaní ktorej
je klinická odpoveď uspokojivá, má byť ponechaná.
Pri zvyšovaní dávok bez merania koncentrácie teofylínu v sére je možno
postupovať podľa nasledovnej schémy.

|Vek v rokoch |Telesná |Denná dávka teofylínu v |Celková denná |
| |hmotnosť / |mg/1kg telesnej hmotnosti|dávka teofylínu /|
| |kg | |mg |
|Deti 1 – 6 |5 – 20 |24 |100 – 480 |
|Deti 6 – 8 |20 – 25 |24 |480 – 600 |
|Deti 8 – 12 |25 – 40 |20 |500 – 800 |
|Adolescenti |40 – 60 |18 |720 – 1.080 |
|12-16 | | | |
|Dospelí |50 - 60 |11 – 13 |550 – 910 |
|Dospelí |60 – 70 |11 – 13 |660 – 910 |
|Dospelí |>70 |11 – 13 |>910 |

Pokiaľ nie je zvýšená dávka tolerovaná, treba dávkovanie upraviť na úroveň,
ktorá je znášaná. Pri prekročení odporúčaných dávok musí byť zabezpečené
starostlivé sledovanie pacienta alebo monitorovanie hladiny teofylínu
v sére. Ak je dávka dobre tolerovaná a koncentrácia teofylínu sa pohybuje
v rozmedzí 5 – 20 mg/l dávkovanie možno ponechať.
Teofylín nie je absorbovaný tukovým tkanivom. Pri výpočte dávky u obéznych
pacientov sa vychádza z ich ideálnej telesnej hmotnosti.

Spôsob podania
Kapsuly Euphyllinu CR N treba prehltnúť celé a zapiť ich dostatočným
množstvom tekutiny.
Pacienti, ktorým robí ťažkosti užívanie celých kapsúl, si môžu ich obsah
vysypať na lyžičku (u detí s malým množstvom čaju), potom liek prehltnúť a
zapiť tekutinou.

Zoslabenie účinku lieku navodené potravou nebolo nikdy pozorované.
Preukázalo sa, že účinnosť lieku nie je závislá od príjmu potravy.

4.3 Kontraindikácie

/Euphyllin CR N nesmie byť podávaný v prípade/:
- precitlivenosti na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri
časť 6.1)
- čerstvého infarktu myokardu
- akútnej tachyarytmie


Euphyllin CR N môže byť podávaný, len ak sú k tomu osobitne závažné dôvody,
za zvýšenej opatrnosti a kontroly zo strany lekára, ak pacient trpí na
niektoré z týchto ochorení:
nestabilná angína pektoris, tendencia k tachykardickej arytmii, hypertenzná
choroba, hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia, hypertyreoidizmus,
epilepsia, vredová choroba žalúdka a dvanástnika, dysfunkcia pečene alebo
obličiek, porfýria.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Hladiny teofylínu v sére nad 20 mg/l môžu vyvolať prejavy toxicity.
U nízkeho počtu pacientov môže vzniknúť toxická reakcia už pri hladine
medzi 15 – 20 mg/l, predovšetkým na začiatku liečby.
Znížený klírens teofylínu bol zistený u pacientov s insuficienciou srdca,
ťažkou hypoxiou, poruchami funkcie pečene, pneumóniou, virózami, vplyvom
očkovania proti tuberkulóze alebo chrípke, u starších pacientov
a u pacientov užívajúcich niektoré lieky (pozri časť 4.5). V uvedených
prípadoch sa odporúča primerane upraviť dávkovanie v závislosti od hladiny
teofylínu v sére, prípadné zvyšovanie dávky sa musí vykonať veľmi opatrne
(riziko predávkovania). Novorodenci a dojčatá do 6 mesiacov majú extrémne
nízky klírens a polčas eliminácie teofylínu u nich môže presiahnuť 24
hodín.
Eliminácia teofylínu môže byť znížená aj pri dlhodobých stavoch s vysokou
horúčkou.
Fajčiarom (20-40 cigariet denne) je často nutné, vzhľadom na kratší polčas
eliminácie, podávať vyššie dávky teofylínu.
V prípade ak bol pacientovi podaný iný teofylínový preparát alebo liek
obsahujúci jeho derivát, je potrebné dávkovanie Euphyllinu CR N primerane
znížiť.

Pacienti so zriedkavou dedičnou galaktózovou intoleranciou, deficienciou
laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať Euphyllin CR
N 200/300/400 mg.

4.5 Liekové a iné interakcie

Euphyllin CR N účinkuje synergicky s liekmi obsahujúcimi xantínové
deriváty, beta- sympatomimetikami, kofeínom a radom ďalších látok.

K zrýchlenej degradácii teofylínu a/alebo k zníženiu biologickej
dostupnosti a účinku môže dochádzať u fajčiarov alebo pri súčasnom užívaní
niektorých liekov: barbiturátov, najmä fenobarbitalu, pentobarbitalu a
primidónu, ďalej karbamazepínu, fenytoínu, fosfenytoínu, rifapenínu,
rifampicínu a sulfinpyrazónu a liekov s obsahom hypericínu (účinná látka
ľubovníka bodkovaného). V uvedených prípadoch sa odporúča dávkovanie
Euphyllinu CR N zvýšiť.

Znížené odbúravanie teofylínu a/alebo vzostup hladiny teofylínu v plazme,
spojené so zvýšeným rizikom predávkovania a výskytu nežiaducich účinkov
spôsobuje súčasné užívanie liekov zo skupiny perorálnych kontraceptív,
makrolidových antibiotík (hlavne erytromycín, trolendromycín), chinolónov
(inhibítory gyrázy), imipenemu (hlavne výskyt CNS nežiaducich účinkov ako
epileptické záchvaty), izoniazidu, tiabendazolu, blokátorov kalciového
kanála (verapamil, diltiazem), propranololu, mexiletínu, propafenónu,
tiklopidínu, cimetidínu, ranitidínu, alopurinolu, flebuxostatu,
fluvoxamínu, alfa-interferónu, peginterferónu alfa-2a, očkovacích látok
proti chrípke, zafirlukastu, etintidínu, idrocilamidu a zileutonu.
V uvedených prípadoch sa odporúča dávkovanie teofylínu primerane znížiť.

Keď je podávaný súčasne ciprofloxacín, treba dávkovanie Euphyllinu CR N
znížiť, nie však viac ako o 60 % vypočítanej dávky. Pri podaní enoxacínu
treba znížiť dávkovanie maximálne o 30 % odporúčanej dávky. Ďalšie deriváty
chinolónu (napr. pefloxacín alebo kyselina pipemidová) môžu tiež
potenciálne ovplyvňovať biologickú dostupnosť teofylínu. V týchto prípadoch
sa odporúča pravidelné sledovanie hladiny teofylínu v sére.
Účinok lítium karbonátu a betablokátorov môže byť súčasným podávaním
Euphyllinu CR N zoslabený.
Účinok liekov a riziko vzniku nežiaducich účinkov sa zvyšuje, ak sa podáva
teofylín súčasne s diuretikami, napr. furosemidom (teofylín potenciuje
hypokaliemický účinok diuretík) alebo s halotanom počas celkovej anestézie
(môže spôsobiť poruchy srdcového rytmu).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

K dispozícii je iba obmedzené množstvo údajov o použití teofylínu v prvom
trimestri gravidity. Euphyllin CR N sa neodporúča užívať počas prvého
trimestra gravidity a u žien vo fertilnom veku nepoužívajúcich
antikoncepciu.
V druhom a treťom trimestri možno Euphyllin CR N podávať iba po dôkladnom
zvážení prínosu a rizika. Teofylín prechádza cez placentárnu bariéru,
sympatomimetický efekt sa môže prejaviť aj u plodu.
Na konci gravidity môže teofylín inhibovať kontraktibilitu maternice.
Prenatálne exponovaných novorodencov treba preto starostlivo sledovať.
Paralelne s postupujúcou graviditou môže klesať väzba teofylínu na plazmové
proteíny a klírens teofylínu sa môže tiež znížiť. V tomto prípade sa
odporúča redukcia dávkovania, ktorou sa zníži riziko zvýšeného výskytu
nežiaducich účinkov.
Teofylín sa vylučuje do materského mlieka, dojčené deti matiek užívajúcich
Euphyllin CR N musia byť preto pozorne monitorované z hľadiska
teofylínového efektu (sérová koncentrácia u detí môže dosiahnuť
terapeutické hodnoty). Ak treba podávať Euphyllin CR N počas laktácie, je
nutné jeho dávkovanie upraviť na najnižšiu, ešte účinnú dávku a začať
dojčenie tesne pred podaním kapsuly.
Ak je nutné podávanie zvýšených dávok teofylínu, odporúča sa dojčenie
prerušiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Aj v prípade, že sa Euphyllin CR N dávkuje v súlade so všetkými
odporúčaniami, môže jeho užívanie ovplyvniť rýchlosť reakcie a tým
schopnosť riadiť motorové vozidlo, obsluhovať stroje a pracovať vo výškach.
Účinky na CNS (nepokoj, bolesti hlavy, tachykardia, tremor) môžu ovplyvniť
rýchlosť reakcie Vo zvýšenej miere to platí najmä v kombinácii s alkoholom
alebo inými liekmi, ktoré negatívne ovplyvňujú pozornosť

4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú hodnotené na základe nasledujúcich informácií o
frekvencii, s ktorou sa vyskytujú:

- veľmi časté (?1/10)
-časté (?1/100 až <1/10)
-menej časté (?1/1 000 až <1/100)
-zriedkavé (?1/10 000 až <1/1 000)
-veľmi zriedkavé (<1/10 000)
- neznáme (z dostupných údajov)

Poruchy gastrointestinálneho traktu/:/
/Veľmi časté:/ nauzea, vracanie, hnačky
/Neznáme:/ zvýšená sekrécia žalúdočnej kyseliny

Pokles tonusu svalstva, najmä zvierača pažeráka, môže mať za následok nočný
gastroezofageálny reflux.

Poruchy nervového systému:
/Veľmi časté:/ bolesť hlavy, stavy vzrušenia, tremor končatín, nepokoj,
nespavosť,
/Neznáme:/ tonicko-klonické a generalizované kŕče.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:
/Veľmi časté:/ tachykardia, palpitácie, extrasystoly, hypertenzia, obehové
zlyhanie, ventrikulárne arytmie.


Poruchy obličiek a močových ciest:
/Veľmi časté:/ zvýšená diuréza

Poruchy imunitného systému:
/Menej časté:/ hypersenzitívne reakcie (exantém, svrbenie, urtikária,
bronchospazmus), vrátane anafylaktických reakcií

Poruchy metabolizmu a výživy:
/Veľmi časté:/ hypokaliémia, hyperglykémia a hyperurikémia.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia:
/Veľmi časté:/ vzostup sérového kalcia a kreatinínu, zmeny sérových
elektrolytov

4.9 Predávkovanie

Nežiaduce účinky sú zväčša spôsobené relatívnym predávkovaním (pri
individuálne silnejšej reakcii na liečivo) alebo predávkovaním absolútnym
(koncentrácia teofylínu v plazme nad 20 mg/l). Pri hladine teofylínu
prekračujúcej 40 mg/l dochádza zväčša k ťažkej intoxikácii.

Liečba v prípade intoxikácie:
Pri miernych príznakoch predávkovania sa odporúča prerušiť podávanie lieku
a skontrolovať výšku hladiny teofylínu v sére. Ak sa bude naďalej
pokračovať v liečbe, je potrebné dávkovanie Euphyllinu CR N primerane
znížiť.


Pokiaľ došlo k potenciálnemu predávkovaniu a neobjavili sa kŕče:
a) vyvolajte vracanie
b) podajte preháňadlo
c) podajte aktívne uhlie


V prípade výskytu kŕčov :
a) uvoľnite dýchacie cesty
b) podajte kyslík
c) podajte /Diazepam i.v./ v dávke 0,1 – 0,3 mg/kg telesnej hmotnosti, až do
celkovej dávky 15 mg
d) monitorujte životné funkcie, udržiavajte krvný tlak a zabezpečte
potrebnú hydratáciu
Kóma po kŕčoch
a) zabezpečte dýchacie cesty, podajte kyslík
b) pokiaľ došlo k predávkovaniu perorálnou cestou, je treba zabrániť
resorpcii lieku. Musí byť
zavedená žalúdočná sonda, vykonaná laváž. Preháňadlo a aktívne
uhlie treba podať sondou
určenou na výplachy.
c) Pokračujte v podpornej starostlivosti, zabezpečte potrebnú hydratáciu.
Metabolizmus lieku
prebieha dostatočne rýchlo, dialýza nie je nutná. Pokiaľ hladina
teofylínu v sére prekročí 50 mg/l
je indikovaná hemoperfúzia s aktívnym uhlím.


V prípade závažnej srdcovej arytmie
a) Pacienti, ktorí sa neliečia na astmu: intravenózne podanie propranololu
(dospelí - 1mg, deti – 0,02 mg/kg), dávka sa môže opakovane podať každých
5 až 10 minút až do úpravy rytmu alebo do maximálnej dávky 0,1 mg/kg.
b) Pacienti, ktorí sa liečia na astmu: propranolol môže vyvolať
u astmatikov vážny bronchospazmus. Títo pacienti majú byť liečení
verapamilom.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

/Farmakoterapeutická skupina/: bronchodilatans, antiastmatikum.
/ATC skupina/: R03DA04
Teofylín

Účinky na dýchací systém
- bronchospazmolytický účinok
- stabilizuje a obmedzuje zápalové procesy dýchacích ciest
- zmierňuje včasnú astmatickú reakciu
- signifikantne oslabuje možnosť vzniku neskorej astmatickej reakcie


Euphyllin CR N má tiež ďalšie účinky, typické pre deriváty xantínu:
- zlepšuje kontraktibilitu vyčerpanej bránice
- stimuluje respiračné centrum
- zlepšuje mukociliárnu očisťovaciu schopnosť
- inhibuje uvoľnenie mediátorov z mastocytov
- redukuje cievny odpor v pľúcnej cirkulácii
- má pozitívne inotropný a chronotropný účinok
- má diuretický účinok
- zvyšuje vylučovanie adrenalínu z nadobličiek


Podľa doterajších poznatkov sú účinky teofylínu pravdepodobne
sprostredkované inhibíciou fosfodiesterázy s nárastom intracelulárneho
cAMP.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní sa teofylín úplne absorbuje, preniká placentou,
objavuje sa v materskom mlieku.
Relatívny distribučný objem je asi 0,5 l/kg.
V terapeutickom koncentračnom rozmedzí sa 60 % teofylínu viaže na
plazmatické bielkoviny (u novorodencov a dospelých s cirhózou pečene je to
len asi 40 %). Z krvného obehu nastáva distribúcia substancie do všetkých
kompartmentov tela, okrem tukového tkaniva.

Teofylín je eliminovaný biotransformáciou v pečeni a ďalej renálnou
exkréciou. Metabolizuje sa asi 90 % látky, základnými metabolitmi sú 1,3-
dimetyl močová kyselina (40 %), 1-metyl močová kyselina (17 %) a 3-
metylxantín (36 %), ktorý je stále farmakologicky aktívny, avšak menej ako
teofylín. Metabolity sú vylúčené spoločne s 7-13 % nezmeneného teofylínu.
U novorodencov sa 50 % podaného teofylínu vylúči v nezmenenej podobe a časť
teofylínu sa metabolizuje na kofeín.
Rozdiely rýchlosti metabolizmu teofylínu v pečeni u rôznych jednotlivcov sú
značné, následkom čoho sú značné odchýlky aj v klírense, v koncentrácii
teofylínu v sére a v polčase eliminácie, ktorý je predĺžený najmä
u chronických alkoholikov, u pacientov s poruchou funkcie pečene alebo
obličiek a pacientov so srdcovou insuficienciou.
U pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, s cor pulmonale alebo
bez neho, môže byť klírens podstatne znížený. U týchto pacientov môže
polčas rozpadu teofylínu prekročiť 24 hodín.
Novorodenci a dojčatá do 6 mesiacov majú extrémne znížený klírens a polčas
rozpadu teofylínu u nich môže presiahnuť 24 hodín.
Rýchlosť eliminácie teofylínu môže byť znížená u stavov s dlhodobo vysokou
horúčkou.
Charakteristiky eliminácie teofylínu

|Klírens |Biologický polčas |
|(priemer ± smerodajná odchýlka) |(priemer ± smerodajná odchýlka) |
| | |
|Deti (vek nad 6 mesiacov) |
|1,45 ±0,58 ml/kg/min |3,7 ± 1,1 hod. |
| | |
|Dospelí nefajčiari, astma bez komplikácii |
|0,65 ± 0,19 ml/kg/min |8,7 ± 2,2 hod. |

Priemerný biologický polčas teofylínu u fajčiarov (20-40 cigariet denne) 4-
5 hodín, je oproti priemernému biologickému polčasu nefajčiarov 7-9 hodín
podstatne kratší. Zvýšenie klírensu teofylínu je pravdepodobne spôsobené
indukciou enzýmov metabolizujúcich liečivo, ktorých aktivita sa po skončení
fajčenia len pozvoľna normalizuje. Individuálne sa vplyv fajčenia na
farmakokinetiku teofylínu normalizuje za tri mesiace až dva roky po
ukončení fajčenia.


Absolútna biologická dostupnosť

Absolútna biologická dostupnosť teofylínu podaného ako Euphyllin CR N vo
večerných hodinách (750 mg teofylínu) bola 100 % pri porovnaní
s intravenóznou infúziou 560 mg teofylínu za 8 hodín. Biologická dostupnosť
nie je ovplyvnená príjmom potravy.

Relatívna biologická dostupnosť
U pacientov po dosiahnutí rovnovážneho stavu bola relatívna biologická
dostupnosť Euphyllinu CR N podávaného jedenkrát denne po večernom jedle 9 3
% (80-103 %) pri porovnaní s Uniphyllinom 91 % (82-102 %) a vzhľadom
k Theo-Duru aplikovanému dvakrát denne.

Euphyllin CR N – opakované dávky, štúdia za rovnovážneho stavu (steady
state studies).
Farmakokinetika za rovnovážneho stavu bola sledovaná s osobitným dôrazom na
podávanie Euphyllinu CR N vo večerných hodinách. Kolísanie medzi maximálnou
a minimálnou hladinou teofylínu je približne 45 % pri podávaní dennej dávky
rozdelenej do dvoch dávok ráno a večer a približne 90 % pri podávaní dennej
dávky jedenkrát denne večer. Tieto hodnoty sú jedny z najnižších pre
liekovú formu teofylínu s predĺženým uvoľňovaním a s kompletnou absolútnou
biologickou dostupnosťou. K homogenite profilov koncentrácie v závislosti
na čase bola ich dlhodobá reprodukovateľnosť u pacientov dokumentovaná
počas obdobia dlhšieho ako 1 rok.
Podávanie lieku dvakrát denne zabezpečuje veľmi vyrovnané plazmatické
hladiny v priebehu 24 hodín, avšak za cenu straty nočného vzostupu (pri
podaní dennej dávky jedenkrát denne), ktorý je klinicky významný pri liečbe
nočnej astmy. Podávanie dvakrát denne sa preto odporúča pacientom bez
nočných symptómov alebo len s ľahkými prejavmi nočnej astmy.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxicita teofylínu bola overovaná na viacerých druhoch pokusných zvierat.
Karcinogénnosť, mutagénnosť ani teratogénnosť neboli u človeka opísané a na
základe výsledkov experimentov na pokusných zvieratách nie sú
v terapeutických koncentráciách očakávané.
Štúdie chronickej toxicity na psoch a potkanoch nepreukázali toxický účinok
v spojitosti s teofylínom.
Dlhodobé štúdie na zvieratách, s cieľom zhodnotiť karcinogénny potenciál
teofylínu neboli vykonané. V experimentoch /in vitro/ ani /in vivo/ sa nezistil
žiadny mutagénny potenciál teofylínu.
V štúdii na potkanoch sa nedokázala embryotoxicita ani teratogénny efekt.
Zistilo sa, že teofylín u myší indukuje poruchy podnebia, malformácie
končatín a prstov na nohách. U človeka sa malformácie nikdy nepozorovali.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE
6.1 Zoznam pomocných látok

Metylcelulóza, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karmelózy, acetát
celulózy, trietylcitrát, monohydrát laktózy, mastenec.
/Kapsula:/ želatína, oxid titaničitý, čistená voda.
/Potlač kapsúl:/ čierny atrament: šelak, dimetikón, čierny oxid železitý.

/Upozornenie pre diabetikov/:
1 kapsula Euphyllin CR N 200 obsahuje 13,5 mg monohydrátu laktózy
1 kapsula Euphyllin CR N 300 obsahuje 20,2 mg monohydrátu laktózy
1 kapsula Euphyllin CR N 400 obsahuje 27,0 mg monohydrátu laktózy

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti

60 mesiacov

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 şC.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister PVC-PVDC/Al fólie
Veľkosť balenia: 50 kapsúl.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť vrátený do lekárne.7. DRŽITETĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Nycomed GmbH

78467 Konstanz
Spolková republika Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

14/0135/94-S


9. DÁTUM PRVEJ REGITACIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

08.04.1994/


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE

November 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C44309
Skupina ATC:
R03 - Antiastmatiká
Skupina ATC:
R03DA04 - theophyllinum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
vaccinum morbillorum
Výrobca lieku:
BYK-GULDEN
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
7.95 € / 239.50 SK
Úhrada poisťovňou:
5.15 € / 155.15 SK
Doplatok pacienta:
2.80 € / 84.35 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:452.20 € ÚP:0.00 € DP:452.20 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:364.80 € ÚP:0.00 € DP:364.80 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:851.40 € ÚP:0.00 € DP:851.40 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.12 € ÚP:0.79 € DP:0.33 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.81 € ÚP:1.49 € DP:0.32 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien