Detail:
Imatinib Fresenius Kabi 400 mg tbl flm,p.o. 30x400 mg
Názov lieku:
Imatinib Fresenius Kabi 400 mg
Doplnok názvu:
tbl flm,p.o. 30x400 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C4397A
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01XE01 -
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
D Spolkova republika nemecko
Výrobca lieku:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Friedberg, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) v chronickej fáze Ph pozitívnej alebo bcr/abl pozitívnej chronickej myelocytovej leukémie, b) v akcelerovanej fáze chronickej myelocytovej leukémie bez prídavných cytogenetických zmien, c) v blastickej fáze chronickej myelocytovej leukémie, ktorá nevznikla počas liečby imatinibom, bez prídatných cytogenetických zmien s výstupom do štandardnej alogénnej transplantácie krvotvorných buniek, d) pri akútnej lymfoblastovej leukémii Ph pozitívnej bez prídatných cytogenetických zmien s výstupom do štandardnej alogénnej transplantácie krvotvorných buniek, e) pri neresekovateľnom alebo metastazujúcom malígnom gastrointestinálnom stromálnom nádore (GIST) s pozitivitou KIT (CD 117), f) u dospelých pacientov s myelodysplastickými/myeloproliferatívnymi ochoreniami (MDS/MPD) spojenými s preskupeniami génu receptora rastového faktora odvodeného od trombocytov (PDGFR), g) u dospelých pacientov s pokročilým hypereozinofilným syndrómom (HES) alebo chronickou eozinofilovou leukémiou (CEL) s preskupením FIP1L1-PDGFR?, h) ako adjuvantná liečba dospelých pacientov, u ktorých je významné riziko relapsu po resekcii GIST s pozitivitou KIT (CD 117). Pacienti, u ktorých je nízke alebo veľmi nízke riziko recidívy, nemajú dostávať adjuvantnú liečbu. Za odpoveď na liečbu pri chronickej myelocytovej leukémii sa považuje dosiahnutie hematologickej odpovede do troch mesiacov liečby a dosiahnutie cytogenetickej odpovede po šiestich mesiacoch od začiatku liečby. Ak u pacienta vymizli nezrelé formy granulopoézy z periférnej krvi a dosiahol cytogenetickú odpoveď (znížením percentuálneho zastúpenia Ph+ buniek v kostnej dreni), je nutné v liečbe pokračovať. Po dosiahnutí kompletnej hematologickej a veľkej cytogenetickej odpovede nasleduje udržovacia liečba. Ak dôjde u pacienta k  progresii ochorenia alebo sa nedosiahne vyššie uvedená liečebná odpoveď, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou. U pacientov s Ph+ alebo bcr/abl pri pozitívnej blastickej kríze je nutné posúdiť cytogenetickú odpoveď liečby po šiestich mesiacoch a zvážiť prípadné ďalšie pokračovanie v liečbe. Pri GIST s pozitivitou KIT (CD117) sa účinnosť zakladá na stupni objektívnej odpovede. Hradená liečba sa môže indikovať v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, na hematologickej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava - nemocnica sv. Cyrila a Metoda, vo Východoslovenskom onkologickom ústave a.s. Košice, na hematologickej klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, na hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, na klinike hematológie Univerzitnej nemocnice, Martin, na onkologickom oddelení Detskej Univerzitnej nemocnice Bratislava, vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, v Univerzitnej nemocnici Martin. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Môže predpísať:
Hematológia a transfuziológia, Klinická onkológia
Predajná cena:
1223.01 € / 36844.40 SK
Úhrada poisťovňou:
1223.01 € / 36844.40 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1525.00 € ÚP:0.00 € DP:1525.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien