Detail:
Primovist 0,25 mmol/ml, injekčný roztok sol inj 1x10 ml
Názov lieku:
Primovist 0,25 mmol/ml, injekčný roztok
Doplnok názvu:
sol inj 1x10 ml
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č.:
2011/06490-Z1A

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Primovist 0,25 mmol/ml injekčný roztok, naplnená injekčná striekačka
disodná soľ kyseliny gadoxetovej


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako Vám podajú tento
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, ktorý Vám
podáva Primovist (rádiológ) alebo na personál nemocnice/NMR centra.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
rádiológovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Primovist a na čo sa používa
2. Skôr ako dostanete Primovist
3. Ako používať Primovist
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Primovist
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE PRIMOVIST A NA ČO SA POUŽÍVA

Primovist je kontrastná látka na zobrazenie pečene pomocou magnetickej
rezonancie (NMR). Používa sa na detekciu a diagnostiku zmien, ktoré sa môžu
zistiť v pečeni. Abnormálne nálezy v pečeni sa môžu lepšie vyhodnotiť (z
hľadiska počtu, veľkosti a rozloženia). Primovist tiež môže lekárovi pomôcť
pri určovaní charakteru akýchkoľvek abnormalít, čím zvyšuje dôveryhodnosť
diagnózy.
Dodáva sa ako vnútrožilový injekčný roztok. Tento liek je len na
diagnostické použitie.

NMR je forma lekárskeho diagnostického vyšetrenia, pri ktorom vznikajú
obrazy po detekcii molekúl vody v normálnych a abnormálnych tkanivách.
Vykonáva sa to pomocou použitia komplexného systému magnetov a rádiovĺn.


2. SKÔR AKO DOSTANETE PRIMOVIST

Nepoužívajte Primovist
- keď ste alergický (precitlivený) na disodnú soľ kyseliny gadoxetovej
alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Primovistu uvedenú v časti 6.
„Čo Primovist obsahuje“.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Primovistu
- keď máte alebo ste mali alergiu (napr. sennú nádchu, žihľavku) alebo
astmu,
- keď ste v minulosti mali reakciu na kontrastnú látku,
- ak máte zníženú funkciu obličiek. Používanie niektorých kontrastných
látok s obsahom gadolínia sa u pacientov s týmito stavmi spájalo
s ochorením nazývaným nefrogénna systémová fibróza (NSF). NSF je
ochorenie zahŕňajúce zhrubnutie kože a spojivových tkanív. NSF môže viesť
k oslabeniu pohyblivosti kĺbov, svalovej slabosti alebo poškodeniu
funkcie vnútorných orgánov, ktoré môžu byť potenciálne život ohrozujúce.


- keď máte závažné ochorenie srdca a krvných ciev,
- keď máte nízke hladiny draslíka,
- keď ste niekedy mali alebo niekto z Vašej rodiny problémy s elektrickým
rytmom srdca (syndróm
dlhého intervalu QT),
- keď ste mali zmeny srdcového rytmu alebo srdcovej frekvencie po užívaní
liekov.

Ak sa Vás týkajú niektoré z týchto bodov, povedzte to svojmu lekárovi pred
tým, než dostanete Primovist.
Váš lekár rozhodne, či sa môže vykonať plánované vyšetrenie, alebo nie.

- Po použití Primovistu sa môžu vyskytnúť alergii podobné reakcie. Sú možné
závažné reakcie.
Môžu sa vyskytnúť oneskorené reakcie (po hodinách alebo dňoch) (pozrite
časť 4 „Možné vedľajšie
účinky“).
- Ak máte v tele kardiostimulátor alebo akékoľvek implantáty alebo svorky
obsahujúce železo, povedzte to svojmu lekárovi.
U pacientov mladších ako 18 rokov sa použitie Primovistu neodporúča
v dôsledku nedostupných klinických skúseností v tejto vekovej skupine.

Povedzte svojmu lekárovi, keď:
. Vaše obličky nepracujú správne
. Vám nedávno transplantovali pečeň alebo očakávate, že Vám ju budú
čoskoro transplantovať

Pred tým, ako sa lekár rozhodne použiť Primovist sa môže rozhodnúť vykonať
krvné testy, aby preveril, nakoľko správne Vaše obličky pracujú, najmä ak
ste vo veku 65 rokov alebo starší.

Deti a dospievajúci
Bezpečnosť Primovistu sa u osôb do 18 rokov neskúmala.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi. Týka sa to najmä:
beta-blokárorov, liekov používaných na liečbu vysokého krvného tlaku alebo
iných ťažkostí so srdcom,
liekov, ktoré menia srdcový rytmus alebo srdcovú frekvenciu (napr.
amiodarón, sotalol),
rifampicínu alebo rifamycínu, liekov, ktoré sa používajú na liečbu
tuberkulózy.

Používanie s jedlom a nápojmi
Pretože kontrastné látky, ako je Primovist môžu spôsobovať nevoľnosť
a vracanie, požiadajú Vás, aby ste 2 hodiny pred vyšetrením nejedli.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.

/Tehotenstvo/
Ak ste tehotná alebo ak si myslíte, že môžete byť tehotná, musíte to
oznámiť svojmu lekárovi, pretože ak
to nie je úplne nevyhnutné, Primovist sa počas tehotenstva nemá používať.

/Dojčenie/
Ak dojčíte alebo chcete začať dojčiť, povedzte to svojmu lekárovi. Váš
lekár prediskutuje, či máte
pokračovať v dojčení alebo dojčenie prerušiť na obdobie 24 hodín po podaní
Primovistu.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Primovistu
Primovist obsahuje 82 mg sodíka v jednej dávke Primovistu (na základe
priemerného množstva podávaného osobám s hmotnosťou 70 kg). Toto sa musí
zohľadniť ak máte diétu s kontrolovaným prísunom sodíka.


3. AKO POUŽÍVAŤ PRIMOVIST

Primovist podáva injekčne lekár prostredníctvom malej ihly do žily.
Primovist sa bude podávať tesne pred
vyšetrením NMR.
Po injekčnom podaní Vás budú najmenej 30 minút pozorovať.

Zvyčajné dávkovanie
Skutočná dávka Primovistu, ktorá je pre Vás správna, bude závisieť od Vašej
telesnej hmotnosti:

0,1 ml Primovistu na kg telesnej hmotnosti.

Dávkovanie u osobitných skupín pacientov
U pacientov so závažnými problémami obličiek alebo u pacientov, ktorým
nedávno transplantovali pečeň alebo u tých, ktorý očakávajú, že im ju budú
čoskoro transplantovať sa použitie Primovistu neodporúča. Ak sa však jeho
použitie vyžaduje, máte počas vyšetrenia dostať iba jednu dávku Primovistu
a v priebehu nasledujúcich aspoň 7 dní nesmiete dostať ďalšiu injekciu.

/Starší pacienti/
Ak máte 65 rokov alebo viac, nie je potrebné upravovať Vašu dávku, ale môžu
Vám vykonať krvné
testy, aby sa zistilo, nakoľko správne Vaše obličky pracujú.
Ďalšie informácie o podávaní a manipulácii s Primovistom sú uvedené na
konci tejto písomnej informácie pre používateľov.

Ak dostanete viac Primovistu, ako máte dostať
Predávkovanie nie je pravdepodobné. Ak k nemu dôjde, lekár bude liečiť
všetky následné príznaky.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Primovist môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Ako pri iných kontrastných látkach, v zriedkavých prípadoch môžu vyskytnúť
alergii podobné reakcie, vrátane závažných reakcií (šok), ktoré môžu vo
veľmi zriedkavých prípadoch vyžadovať okamžitý lekársky zásah. Mierny opuch
tváre, pier, jazyka alebo hrdla, kašeľ, svrbenie, nádcha, kýchanie a
žihľavka (vyrážky ako od žihľavy) môžu byť prvými znakmi vzniku závažnej
reakcie. Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek z týchto príznakov alebo ak máte
dýchacie ťažkosti, ihneď to povedzte pracovníkom oddelenia NMR.
Hodiny až dni po podaní Primovistu sa vyskytli oneskorené reakcie. V
takomto prípade to povedzte Vášmu lekárovi alebo rádiológovi.

Nižšie uvádzame zoznam hlásení/výskytu vedľajších účinkov podľa frekvencie:

Menej časté: postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000
Zriedkavé: postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000

Vedľajšie účinky, ktoré sa pozorovali v klinických skúšaniach pred
schválením Primovistu:

|Menej časté |Zriedkavé |
|Bolesť hlavy |Pocit, že sa točíte |
|Závrat |(závrat) |
|Znížená citlivosť a mravčenie|Nepokoj |
| |Tras |
|Problémy s vnímaním chuti |Abnormálne silná alebo |
|Problémy s vnímaním čuchu |rýchla činnosť srdca |
|Návaly tepla |(palpitácia) |
|Zvýšenie krvného tlaku |Nepravidelná činnosť srdca|
|Dýchacie ťažkosti |(znaky srdcovej blokády) |
|Vracanie |Sucho v ústach |
|Nevoľnosť (napínanie na |Nepríjemný pocit v ústach |
|vracanie) | |
|Kožné vyrážky |Zvýšená tvorba slín |
|Závažné svrbenie* |Červená kožná vyrážka |
|Bolesť na hrudníku |s pupienkami alebo |
|Reakcia v mieste vpichu |škvrnami |
|Pocit tepla |Zvýšené potenie |
| |Zimnica |
| |Bolesť chrbta |
| |Pocit nepohodlia |
| |Celkovo sa necítite dobre |
| |Únava |
| |Abnormálne pocity |


*Závažné svrbenie (generalizovaný pruritus, svrbenie očí)
Reakcie v mieste vpichu (rôzne druhy) zahŕňajú tieto pojmy: presakovanie
kontrastnej látky a krvácanie do priľahlých tkanív v mieste vpichu
injekcie, pálenie v mieste vpichu injekcie, pocit chladu v mieste vpichu
injekcie, podráždenie v mieste vpichu injekcie, bolesť v mieste vpichu
injekcie.

Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa hlásili po schválení Primovistu:

V zriedkavých prípadoch sa hlásil zrýchlený srdcový rytmus, nepokoj a
precitlivenosť / reakcia podobná alergickej (napr. šok, nízky tlak krvi,
opuch jazyka alebo hrdla, vyrážky (vyrážka typu žihľavky), opuch tváre,
nádcha, zápal spojoviek, bolesť žalúdka, znížený pocit citlivosti alebo
citlivosť kože, kýchanie, kašeľ, svrbenie, bledá koža). Reakcie podobné
alergickým vrátane ťazkých rekacií (šok), ktoré si môžu vyžadovať okamžitý
lekársky zásah.

Zmeny laboratórnych hodnôt sa môžu vyskytnúť krátko po podaní Primovistu.
Preto, ak budete dávať krv alebo moč na rozbor, informujte zdravotnícky
personál, že ste sa nedávno absolvovali vyšetrenie s podaním Primovistu.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
rádiológovi.

Hlásili sa prípady nefrogénnej systémovej fibrózy (ktorá zapríčiňuje
stvrdnutie kože a môže mať vplyv taktiež na mäkké tkanivo a vnútorné
orgány), väčšina z nich bola u pacientov, ktorí dostali Primovist spolu s
inou kontrastnou látkou obsahujúcou gadolínium.

5. AKO UCHOVÁVAŤ PRIMOVIST


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Primovist po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku
injekčnej liekovky alebo škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na
posledný deň v mesiaci.

Liek nevyžaduje žiadne špeciálne upozornenia na uchovávanie.

Primovist sa musí použiť okamžite po otvorení.

Tento liek je číry, bezfarebný až žltkastý roztok. Pred použitím sa musí
vizuálne skontrolovať.
Primovist sa nesmie použiť v prípade závažnej zmeny farby, výskytu
mechanických nečistôt alebo poškodeného obalu.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIEČo Primovist obsahuje


- Liečivo je disodná soľ kyseliny gadoxetovej 181,43 mg/ml, čo zodpovedá
0,25 mmol/ml

- Ďalšie zložky sú trojsodná soľ kyseliny kaloxetovej; trometamol,
hydroxid sodný na úpravu pH, kyselina chlorovodíková na úpravu pH
a voda na injekciu.

1 naplnená injekčná striekačka s 5,0 ml obsahuje 907 mg disodnej soli
kyseliny gadoxetovej,
1 naplnená injekčná striekačka s 7,5 ml obsahuje 1361 mg disodnej soli
kyseliny gadoxetovej,
1 naplnená injekčná striekačka s 10,0 ml obsahuje 1814 mg disodnej soli
kyseliny gadoxetovej.

Ako vyzerá Primovist a obsah balenia

Primovist je číra, bezfarebná až žltkastá tekutina bez viditeľných
čiastočiek. Obsahy balení sú:

1, 5 alebo 10 naplnených injekčných striekačiek s 5,0 ml injekčného roztoku
(v 10 ml naplnenej injekčnej striekačke)
1, 5 alebo 10 naplnených injekčných striekačiek s 7,5 ml injekčného roztoku
(v 10 ml naplnenej injekčnej striekačke)
1, 5 alebo 10 naplnených injekčných striekačiek s 10,0 ml injekčného
roztoku (v 10 ml naplnenej injekčnej striekačke)

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Bayer Pharma AG
Müllerstrasse 178
D - 133 42 Berlín, Nemecko

Výrobca:

Bayer Pharma AG
Müllerstrasse 178
D - 133 42 Berlín, Nemecko
Telefón: +49 30 468-1111


Tento liek je pod názvom Primovist schválený v nasledovných členských
štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): Rakúsko, Belgicko,
Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko,
Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko,
Malta, Holandsko,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko,
Švédsko, Veľká Británia.

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v novembri 2011

<---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov:

- Poškodenie obličiek
Pred podaním Primovistu sa odporúča, aby sa všetci pacienti podrobili
skríningu dysfunkcie obličiek pomocou laboratórnych vyšetrení.

U pacientov s akútnym alebo chronickým ťažkým poškodením funkcie obličiek
(GFR < 30 ml/min/1,73 m2) sú hlásenia o nefrogénnej systémovej fibróze
(NSF) spojenej s používaním niektorých iných kontrastných látok
obsahujúcich gadolínium. Pacienti, ktorí podstupujú transplantáciu pečene
sú vystavení osobitnému riziku, pretože výskyt akútneho renálneho zlyhania
je v tejto skupine vysoký. Keďže pri používaní Primovistu existuje možnosť
výskytu NSF, u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek a u pacientov
v perioperačnom období transplantácie pečene sa treba jeho použitiu vyhnúť,
pokiaľ nie je diagnostická informácia nevyhnutná a nedá sa získať
nekontrastným zobrazovaním NMR. Ak sa použitiu Primovistu nemožno vyhnúť,
dávka nemá prekročiť 0,025 mmol/kg telesnej hmotnosti. Počas vyšetrenia na
nesmie použiť viac ako jedna dávka. Z dôvodu chýbajúcich informácií o
opakovanom podávaní sa injekcie Primovistu nesmú opakovať pokiaľ nie je
interval medzi injekciami minimálne 7 dní.

Keďže u starších pacientov môže byť renálny klírens kyseliny gadoxetovej
poškodený, je osobitne dôležité pacientov vo veku 65 rokov a starších
podrobiť skríningu dysfunkcie obličiek.

Hemodialýza krátko po podaní Primovistu môže byť prospešná na odstránenie
Primovistu z organizmu. Neexistujú dôkazy, ktoré podporujú zavedenie
hemodialýzy na prevenciu alebo na liečbu NSF u pacientov, u ktorých sa
doposiaľ hemodialýza nevykonávala.

- Tehotenstvo a dojčenie
Primovist sa nemá používať počas gravidity pokiaľ si klinický stav ženy
nevyžaduje použitie kyseliny gadoxetovej.

Pokračovanie v dojčení alebo prerušenie dojčenia na obdobie 24 hodín po
podaní Primovistu má byť na uvážení lekára a dojčiacej matky.

/-/ Pred podaním injekcie
Primovist je číry, bezfarebný až žltkastý roztok bez viditeľných
čiastočiek. Kontrastná látka sa musí pred použitím vizuálne skontrolovať.
Kontrastná látka sa nesmie použiť v prípade závažnej zmeny farby, výskytu
mechanických nečistôt alebo poškodeného obalu.

- Podanie
Primovist sa má podávať neriedený ako intravenózna bolusová injekcia pri
prietoku približne 2 ml/s. Po injekcii kontrastnej látky sa intravenózna
kanyla musí prepláchnuť fyziologickým roztokom chloridu sodného (9 mg/ml).
- Pacient má ležať a má byť pozorovaný minimálne 30 minút po podaní
injekcie.
- Primovist sa nesmie miešať s inými liekmi.
- Intramuskulárne podanie sa musí zamedziť.

/-/ Manipulácia
Primovist je pripravený na použitie.
Naplnená injekčná striekačka sa musí vybrať z obalu a pripraviť na injekciu
tesne pred vyšetrením.
Viečko sa musí z naplnenej injekčnej striekačky odstrániť tesne pred
použitím.
Roztok, ktorý sa nepoužil pri vyšetrení, sa musí odstrániť podľa národných
požiadaviek.

Na záznam z vyšetrenia pacienta sa má nalepiť odlepovací označovací štítok
z injekčných striekačiek, aby bolo možné presne zaznamenať, ktorá
kontrastná látka obsahujúca gadolínium sa použila. Má sa zaznamenať aj
použitá dávka.


1. Otvorte balenie
2. Plunžerový piest zaskrutkujte na injekčnú striekačku
3. Odlomte ochranný kryt
4. Odstráňte ochranný kryt
5. Odstráňte gumový uzáver
6. Vytlačte vzduch z injekčnej striekačky

Ďalšie informácie týkajúce sa použitia Primovistu sú uvedené v časti 3
tejto písomnej informácie pre používateľov.
-----------------------
[pic]


Príloha č. 3 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č.: 2011/06490-
Z1A

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Primovist 0,25 mmol/ml injekčný roztok
disodná soľ kyseliny gadoxetovej


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako Vám podajú tento
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, ktorý Vám
podáva Primovist (rádiológ) alebo na personál nemocnice/NMR centra.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
rádiológovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Primovist a na čo sa používa
2. Skôr ako dostanete Primovist
3. Ako používať Primovist
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Primovist
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE PRIMOVIST A NA ČO SA POUŽÍVA

Primovist je kontrastná látka na zobrazenie pečene pomocou magnetickej
rezonancie (NMR). Používa sa na detekciu a diagnostiku zmien, ktoré sa môžu
zistiť v pečeni. Abnormálne nálezy v pečeni sa môžu lepšie vyhodnotiť (z
hľadiska počtu, veľkosti a rozloženia). Primovist tiež môže lekárovi pomôcť
pri určovaní charakteru akýchkoľvek abnormalít, čím zvyšuje dôveryhodnosť
diagnózy.
Dodáva sa ako vnútrožilový injekčný roztok. Tento liek je len na
diagnostické použitie.

NMR je forma lekárskeho diagnostického vyšetrenia, pri ktorom vznikajú
obrazy po detekcii molekúl vody v normálnych a abnormálnych tkanivách.
Vykonáva sa to pomocou použitia komplexného systému magnetov a rádiovĺn.

2. SKÔR AKO DOSTANETE PRIMOVIST

Nepoužívajte Primovist
- keď ste alergický (precitlivený) na disodnú soľ kyseliny gadoxetovej
alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Primovistu uvedenú v časti 6.
„Čo Primovist obsahuje“.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Primovistu
- keď máte alebo ste mali alergiu (napr. sennú nádchu, žihľavku) alebo
astmu,
- keď ste v minulosti mali reakciu na kontrastnú látku,
- ak máte zníženú funkciu obličiek. Používanie niektorých kontrastných
látok s obsahom gadolínia sa u pacientov s týmito stavmi spájalo
s ochorením nazývaným nefrogénna systémová fibróza (NSF). NSF je
ochorenie zahŕňajúce zhrubnutie kože a spojivových tkanív. NSF môže viesť
k oslabeniu pohyblivosti kĺbov, svalovej slabosti alebo poškodeniu
funkcie vnútorných orgánov, ktoré môžu byť potenciálne život ohrozujúce.


- keď máte závažné ochorenie srdca a krvných ciev,
- keď máte nízke hladiny draslíka,
- keď ste niekedy mali alebo niekto z Vašej rodiny problémy s elektrickým
rytmom srdca (syndróm
dlhého intervalu QT),


- keď ste mali zmeny srdcového rytmu alebo srdcovej frekvencie po užívaní
liekov.

Ak sa Vás týkajú niektoré z týchto bodov, povedzte to svojmu lekárovi pred
tým, než dostanete Primovist.
Váš lekár rozhodne, či sa môže vykonať plánované vyšetrenie, alebo nie.

- Po použití Primovistu sa môžu vyskytnúť alergii podobné reakcie. Sú možné
závažné reakcie.
Môžu sa vyskytnúť oneskorené reakcie (po hodinách alebo dňoch) (pozrite
časť 4 „Možné vedľajšie
účinky“).
- Ak máte v tele kardiostimulátor alebo akékoľvek implantáty alebo svorky
obsahujúce železo, povedzte to svojmu lekárovi.
U pacientov mladších ako 18 rokov sa použitie Primovistu neodporúča
v dôsledku nedostupných klinických skúseností v tejto vekovej skupine.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi. Týka sa to najmä:
beta-blokárorov, liekov používaných na liečbu vysokého krvného tlaku alebo
iných ťažkostí so srdcom,
liekov, ktoré menia srdcový rytmus alebo srdcovú frekvenciu (napr.
amiodarón, sotalol),
rifampicínu alebo rifamycínu, liekov, ktoré sa používajú na liečbu
tuberkulózy.

Používanie s jedlom a nápojmi
Pretože kontrastné látky, ako je Primovist môžu spôsobovať nevoľnosť
a vracanie, požiadajú Vás, aby ste 2 hodiny pred vyšetrením nejedli.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo ak môžete byť tehotná, povedzte to svojmu lekárovi,
pretože Primovist sa nemá
používať počas tehotenstva, pokiaľ sa to nepovažuje za absolútne
nevyhnutné.
Ak dojčíte alebo sa chystáte dojčiť, povedzte to svojmu lekárovi, pretože
Primovist možno podať len po osobitnom zvážení. Po podaní Primovistu sa má
dojčenie prerušiť na 24 hodín.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Primovistu
Primovist obsahuje 82 mg sodíka v jednej dávke Primovistu (na základe
priemerného množstva podávaného osobám s hmotnosťou 70 kg). Toto sa musí
zohľadniť ak máte diétu s kontrolovaným prísunom sodíka.


3. AKO POUŽÍVAŤ PRIMOVIST

Primovist podáva injekčne lekár prostredníctvom malej ihly do žily.
Primovist sa bude podávať tesne pred
vyšetrením NMR.
Po injekčnom podaní Vás budú najmenej 30 minút pozorovať.
Skutočná dávka Primovistu, ktorá je pre Vás správna, bude závisieť od Vašej
telesnej hmotnosti:

0,1 ml Primovistu na kg telesnej hmotnosti.

Ďalšie informácie o podávaní a manipulácii s Primovistom sú uvedené na
konci tejto písomnej informácie pre používateľov.

Ak dostanete viac Primovistu, ako máte dostať
Predávkovanie nie je pravdepodobné. Ak k nemu dôjde, lekár bude liečiť
všetky následné príznaky.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Primovist môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Ako pri iných kontrastných látkach, v zriedkavých prípadoch môžu vyskytnúť
alergii podobné reakcie, vrátane závažných reakcií (šok), ktoré môžu vo
veľmi zriedkavých prípadoch vyžadovať okamžitý lekársky zásah. Mierny opuch
tváre, pier, jazyka alebo hrdla, kašeľ, svrbenie, nádcha, kýchanie a
žihľavka (vyrážky ako od žihľavy) môžu byť prvými znakmi vzniku závažnej
reakcie. Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek z týchto príznakov alebo ak máte
dýchacie ťažkosti, ihneď to povedzte pracovníkom oddelenia NMR.
Hodiny až dni po podaní Primovistu sa vyskytli oneskorené reakcie. V
takomto prípade to povedzte Vášmu lekárovi alebo rádiológovi.

Nižšie uvádzame zoznam hlásení/výskytu vedľajších účinkov podľa frekvencie:

Menej časté: postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000
Zriedkavé: postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000

Vedľajšie účinky, ktoré sa pozorovali v klinických skúšaniach pred
schválením Primovistu:

|Menej časté |Zriedkavé |
|Bolesť hlavy |Pocit, že sa točíte |
|Závrat |(závrat) |
|Znížená citlivosť a mravčenie|Nepokoj |
| |Tras |
|Problémy s vnímaním chuti |Abnormálne silná alebo |
|Problémy s vnímaním čuchu |rýchla činnosť srdca |
|Návaly tepla |(palpitácia) |
|Zvýšenie krvného tlaku |Nepravidelná činnosť srdca|
|Dýchacie ťažkosti |(znaky srdcovej blokády) |
|Vracanie |Sucho v ústach |
|Nevoľnosť (napínanie na |Nepríjemný pocit v ústach |
|vracanie) | |
|Kožné vyrážky |Zvýšená tvorba slín |
|Závažné svrbenie* |Červená kožná vyrážka |
|Bolesť na hrudníku |s pupienkami alebo |
|Reakcia v mieste vpichu |škvrnami |
|Pocit tepla |Zvýšené potenie |
| |Zimnica |
| |Bolesť chrbta |
| |Pocit nepohodlia |
| |Celkovo sa necítite dobre |
| |Únava |
| |Abnormálne pocity |


*Závažné svrbenie (generalizovaný pruritus, svrbenie očí)
Reakcie v mieste vpichu (rôzne druhy) zahŕňajú tieto pojmy: presakovanie
kontrastnej látky a krvácanie do priľahlých tkanív v mieste vpichu
injekcie, pálenie v mieste vpichu injekcie, pocit chladu v mieste vpichu
injekcie, podráždenie v mieste vpichu injekcie, bolesť v mieste
vpichu injekcie.

Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa hlásili po schválení Primovistu:

V zriedkavých prípadoch sa hlásil zrýchlený srdcový rytmus, nepokoj a
precitlivenosť / reakcia podobná alergickej (napr. šok, nízky tlak krvi,
opuch jazyka alebo hrdla, vyrážky (vyrážka typu žihľavky), opuch tváre,
nádcha, zápal spojoviek, bolesť žalúdka, znížený pocit citlivosti alebo
citlivosť kože, kýchanie, kašeľ, svrbenie, bledá koža). Reakcie podobné
alergickým vrátane ťazkých rekacií (šok), ktoré si môžu vyžadovať okamžitý
lekársky zásah.
Zmeny laboratórnych hodnôt sa môžu vyskytnúť krátko po podaní Primovistu.
Preto, ak budete dávať krv alebo moč na rozbor, informujte zdravotnícky
personál, že ste sa nedávno absolvovali vyšetrenie s podaním Primovistu.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
rádiológovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ PRIMOVIST


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Primovist po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku
injekčnej liekovky alebo škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na
posledný deň v mesiaci.

Liek nevyžaduje žiadne špeciálne upozornenia na uchovávanie.

Primovist sa musí použiť okamžite po otvorení.

Tento liek je číry, bezfarebný až žltkastý roztok. Pred použitím sa musí
vizuálne skontrolovať.
Primovist sa nesmie použiť v prípade závažnej zmeny farby, výskytu
mechanických nečistôt alebo poškodeného obalu.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIEČo Primovist obsahuje


- Liečivo je disodná soľ kyseliny gadoxetovej 181,43 mg/ml, čo zodpovedá
0,25 mmol/ml

- Ďalšie zložky sú trojsodná soľ kyseliny kaloxetovej; trometamol,
hydroxid sodný na úpravu pH, kyselina chlorovodíková na úpravu pH
a voda na injekciu.

1 injekčná liekovka s 5,0 ml obsahuje 907 mg disodnej soli kyseliny
gadoxetovej,
1 injekčná liekovka s 7,5 ml obsahuje 1361 mg disodnej soli kyseliny
gadoxetovej,
1 injekčná liekovka s 10,0 ml obsahuje 1814 mg disodnej soli kyseliny
gadoxetovej.

Ako vyzerá Primovist a obsah balenia

Primovist je číra, bezfarebná až žltkastá tekutina bez viditeľných
čiastočiek. Obsahy balení sú:

1, 5 alebo 10 injekčných liekoviek s 5,0 ml injekčného roztoku (v 10 ml
injekčnej liekovke)
1, 5 alebo 10 injekčných liekoviek s 7,5 ml injekčného roztoku (v 10 ml
injekčnej liekovke)
1, 5 alebo 10 injekčných liekoviek s 10,0 ml injekčného roztoku (v 10 ml
injekčnej liekovke)

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Bayer Pharma AG
Müllerstrasse 178
D - 133 42 Berlín, Nemecko

Výrobca:

Bayer Pharma AG
Müllerstrasse 178
D - 133 42 Berlín, Nemecko
Telefón: +49 30 468-1111Tento liek je pod názvom Primovist schválený v nasledovných členských
štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): Rakúsko, Belgicko,
Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko,
Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko,
Malta, Holandsko,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko,
Švédsko, Veľká Británia.

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
11/2011.

<---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov:

/-/ Pred podaním injekcie
Primovist je číry, bezfarebný až žltkastý roztok bez viditeľných
čiastočiek. Kontrastná látka sa musí pred použitím vizuálne skontrolovať.
Kontrastná látka sa nesmie použiť v prípade závažnej zmeny farby, výskytu
mechanických nečistôt alebo poškodeného obalu.

- Podanie
Primovist sa má podávať neriedený ako intravenózna bolusová injekcia pri
prietoku približne 2 ml/s. Po injekcii kontrastnej látky sa intravenózna
kanyla musí prepláchnuť fyziologickým roztokom chloridu sodného (9 mg/ml).
- Pacient má ležať a má byť pozorovaný minimálne 30 minút po podaní
injekcie.
- Primovist sa nesmie miešať s inými liekmi.
- Intramuskulárne podanie sa musí zamedziť.

/-/ Manipulácia
Primovist je pripravený na použitie.
Injekčné liekovky s obsahom kontrastnej látky nie sú určené na odoberanie
viacerých dávok.
Primovist sa smie natiahnuť do striekačky len tesne pred použitím.

Gumová zátka sa nikdy nesmie prepichnúť viac ako jeden raz.

Roztok, ktorý sa nepoužil pri vyšetrení, sa musí odstrániť podľa národných
požiadaviek.

Ďalšie informácie týkajúce sa použitia Primovistu sú uvedené v časti 3
tejto písomnej informácie pre používateľov.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č.:
2011/06490-Z1A


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Primovist 0,25 mmol/ml, injekčný roztok, naplnená injekčná striekačka.


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml injekčného roztoku obsahuje 181,43 mg disodnej soli kyseliny
gadoxetovej (disodná soľ Gd-EOB-DTPA), čo zodpovedá 0,25 mmol disodnej soli
Gd-EOB-DTPA.

1 naplnená injekčná striekačka s 5,0 ml obsahuje 907 mg disodnej soli
kyseliny gadoxetovej,
1 naplnená injekčná striekačka s 7,5 ml obsahuje 1361 mg disodnej soli
kyseliny gadoxetovej,
1 naplnená injekčná striekačka s 10,0 ml obsahuje 1814 mg disodnej soli
kyseliny gadoxetovej.

Obsahuje 11,7 mg sodíka/ml.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok, naplnená injekčná striekačka:

Číra, bezfarebná až žltkastá tekutina bez viditeľných čiastočiek.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Primovist je indikovaný na detekciu fokálnych lézií pečene a poskytuje
informáciu o charaktere lézií pri T1-váženom zobrazovaní magnetickou
rezonanciou (MRI).

Tento liek je len na diagnostické použitie pomocou intravenózneho podania.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Primovist je vodný roztok pripravený na použitie a podáva sa neriedený ako
intravenózna bolusová injekcia pri prietoku približne 2 ml/s. Po injekcii
kontrastnej látky sa intravenózna kanyla musí prepláchnuť sterilným
roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %).

Odporúčaná dávka Primovistu je:

Dospelí:
Primovist v dávke 0,1 ml/kg telesnej hmotnosti.
Podrobné informácie o zobrazovaní nájdete v časti 5.1.

Novorodenci, dojčatá, deti a mladiství:
Neodporúča sa použitie u novorodencov, dojčiat, detí a mladistvých, keďže
doposiaľ nie sú k dispozícii klinické skúsenosti s použitím u pacientov
mladších ako 18 rokov.

Pacienti vo veku 65 rokov a viac:
Nie je potrebná žiadna úprava dávky.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek:
Nie je potrebná žiadna úprava dávky, u pacientov s ťažkým poškodením
funkcie obličiek sa však odporúča opatrnosť (pozri časť 4.4 a časť 5.2).

Pacienti s poškodením funkcie pečene:
Nie je potrebná žiadna úprava dávky.

Opakované použitie:
Nie sú dostupné žiadne klinické informácie, týkajúce sa opakovaného
použitia Primovistu.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri MRI sa musia dodržať obvyklé bezpečnostné opatrenia, napr. vylúčenie
kardiostimulátorov a feromagnetických implantátov.

Diagnostické postupy, ktoré zahŕňajú použitie kontrastnej látky sa musia
vykonávať iba pod vedením lekára s požadovaným tréningom a s dôkladnou
znalosťou o vykonávanom vyšetrení.

Pacient nesmie jesť dve hodiny pred vyšetrením, aby sa znížilo riziko
aspirácie, pretože nauzea a vracanie sú známe možné nežiaduce reakcie.

Ak je to možné, kontrastnú látku treba podať ležiacemu pacientovi . Po
podaní injekcie musí byť pacient pozorovaný aspoň 30 minút, pretože podľa
skúseností s podaním kontrastného média sa väčšina nežiaducich účinkov
dostaví práve v tomto čase.

Tento liek obsahuje 11,7 mg sodíka v ml a dávkovanie je 0,1 ml/kg telesnej
hmotnosti. Je potrebné to zohľadniť u pacientov s kontrolovanou diétou
sodíka.

1. Poškodená funkcia obličiek

U pacientov sú hlásené prípady nefrogénnej systémovej fibrózy (NSF) spojené
s používaním niektorých kontrastných látok obsahujúcich gadolínium pri
- akútnom alebo chronickom ťažkom poškodení funkcie obličiek (GFR ( 30
ml/min/1,73 m2) alebo
- akútnej insuficiencii obličiek akejkoľvek závažnosti v dôsledku
hepatorenálneho syndrómu alebo v perioperačnom období transplantácie
pečene.

Keďže pri používaní Primovistu existuje možnosť výskytu NSF, u týchto
pacientov sa preto má používať iba po starostlivom zhodnotení pomeru rizika
k prospechu, a ak je diagnostická informácia nevyhnutná a nedá sa získať
nekontrastným zobrazovaním magnetickou rezonanciou (MRI).

Všetci pacienti, no najmä pacienti starší ako 65 rokov sa majú podrobiť
skríningu na dysfunkciu obličiek získaním anamnézy a/alebo laboratórnymi
testami.

U pacientov, ktorí sa podrobujú hemodialýze, môže byť hemodialýza krátko po
podaní Primovistu prospešná na odstránenie Primovistu z organizmu.

Neexistujú dôkazy, ktoré podporujú zavedenie hemodialýzy na prevenciu alebo
liečbu NSF u pacientov, u ktorých sa doposiaľ hemodialýza nevykonávala.

Z dôvodu zníženej schopnosti vylučovania Gd-EOB-DTPA (pozri časť 5.2) je u
pacientov s ťažkým poškodením obličiek nutná obozretnosť.

. Pacienti s kardiovaskulárnym ochorením

Pacientom s vážnymi kardiovaskulárnymi ťažkosťami sa musí podávať Primovist
opatrne, pretože doposiaľ existujú iba obmedzené údaje.

Gd-EOB-DTPA sa nesmie používať u pacientov s nekorigovanou hypokaliémiou.

Gd-EOB-DTPA sa musí používať so zvláštnou opatrnosťou u pacientov

- so známym vrodeným syndrómom dlhého intervalu QT alebo syndrómom dlhého
intervalu QT v rodinnej anamnéze

- so známymi predošlými arytmiami pri užívaní liečiv, ktoré predlžujú
repolarizáciu srdca

- ktorí v tomto čase užívajú liečivo, o ktorom je známe, že predlžuje
repolarizáciu srdca, napr. antiarytmiká triedy III (e.g. amiodarón,
sotalol).

Primovist môže u jednotlivých pacientov vyvolať prechodné predĺženie
intervalu QT (pozri časť 5.3).

. Precitlivenosť

Alergii podobné reakcie, vrátane šoku, sú známe ako zriedkavé udalosti po
podaní MRI kontrastného média na báze gadolínia. Väčšina týchto reakcií sa
dostaví do pol hodiny po podaní kontrastného média. Avšak, tak ako pri
iných kontrastných médiách tejto triedy, v zriedkavých prípadoch môže dôjsť
k oneskoreným reakciám po hodinách až dňoch.
Potrebné sú lieky na zvládnutie reakcií precitlivenosti ako aj pripravenosť
na zavedenie urgentných opatrení.

Riziko reakcií precitlivenosti je vyššie v prípade:
- predošlej reakcie na kontrastnú látku
- bronchiálnej astmy v anamnéze
- alergických ochorení v anamnéze.

Reakcie precitlivenosti môžu byť intenzívnejšie u pacientov liečených beta-
blokátormi, najmä za prítomnosti bronchiálnej astmy. Je potrebné
zohľadniť, že pacienti liečení beta-blokátormi môžu byť rezistentní voči
štandardnej liečbe reakcií precitlivenosti beta-blokátormi.

Pri vzniku reakcií precitlivenosti sa musí injekčné podávanie kontrastného
média okamžite zastaviť.

. Lokálna neznášanlivosť

Intramuskulárne podanie môže spôsobiť lokálne intolerančné reakcie vrátane
ohraničenej nekrózy, a preto sa mu musí zabrániť (pozri časť 5.3).

4.5 Liekové a iné interakcie

Na ľuďoch sa nevykovali žiadne štúdie interakcií. Vo všeobecnosti, aniónové
liečivá vylučované predovšetkým do žlče (ako napríklad rifampicín) môžu
ovplyvniť zvýrazňovanie hepatálneho kontrastu a vylučovanie Primovistu do
žlče. Štúdie na zvieratách preukázali, že zlúčeniny patriace do triedy
rifamycínov blokujú absorpciu Primovistu pečeňou, a tým znižujú hepatálny
kontrastný účinok. V tomto prípade môže byť očakávaný prínos podania
injekcie Primovistu obmedzený. Žiadne iné interakcie s inými liekmi nie sú
známe.

. Interferencia zo zvýšenej hladiny bilirubínu alebo feritínu u pacientov

Zvýšené hladiny bilirubínu alebo feritínu môžu znížiť hepatický kontrastný
účinok Primovistu.

. Interferencia s diagnostickými testmi

Stanovenie železa v sére pomocou komplexometrických metód (napr. metóda
komplexácie ferrocínom) môže viesť k nesprávnym hodnotám až do 24 hodín po
vyšetrení Primovistom kvôli obsahu voľného komplexotvorného činidla
v roztoku kontrastného média.

4.6 Gravidita a laktácia

. Gravidita
Neexistujú žiadne skúsenosti s používaním Gd-EOB-DPTA v gravidite. Štúdie
na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu pri opakovaných vysokých
dávkach (pozri časť 5.3). Primovist sa má u gravidných žien používať len po
dôkladnej analýze prínosu a rizika.

. Laktácia
Nie je známe, či sa Gd-EOB-DPTA vylučuje do ľudského materského mlieka.
Štúdie na zvieratách preukázali vylučovanie Gd-EOB-DTPA do materského
mlieka. Po podaní Primovistu sa odporúča na 24 hodín prerušiť dojčenie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nevzťahuje sa.

4.8 Nežiaduce účinky

V priebehu klinickej vývojovej fázy bol celkový výskyt nežiaducich reakcií,
ktoré boli vyhodnotené ako súvisiace, nižší ako 5 %. Väčšina nežiaducich
účinkov bola prechodná a mala miernu až strednú intenzitu.

Nižšie uvedená tabuľka uvádza nežiaduce reakcie podľa MedDRA tried
orgánových systémov (MedDRA SOCs).

Žiadna individuálna nežiaduca reakcia nedosiahla výskyt vyšší než
1/100. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky
usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

| |
|Nežiaduce reakcie |
| |
| |
| |
|Údaje z klinických skúšaní |
|Spontánne hlásenia po uvedení lieku na trh |
| |
|Trieda orgánových systémov (MedDRA) |
| |
|Menej časté |
|(>1/1000 až <1/100) |
|Zriedkavé |
|(>1/10 000 až <1/1000) |
|Neznáme (z dostupných údajov)* |
| |
|Poruchy nervového systému |
|bolesť hlavy |
|závrat |
|porucha chuti |
|parestézia |
|parosmia |
| |
|vertigo |
|akatízia |
|tremor |
| |
|nepokoj |
| |
| |
| |
| |
|Poruchy srdca a srdcovej činnosti |
| |
|blok ramienka |
|palpitácia |
| |
|tachykardia |
| |
| |
|Poruchy ciev |
|zvýšenie krvného tlaku |
|sčervenanie |
| |
| |
| |
| |
|Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína |
|respiračné poruchy (dyspnoe, ťažkosti s dýchaním) |
| |
| |
| |
| |
|Poruchy gastrointestinálneho traktu |
|vracanie |
|nauzea |
| |
|sucho v ústach |
|nepríjemný pocit v ústach |
|zvýšené slinenie |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva |
|vyrážka |
|pruritus* |
|makulopapulárna vyrážka |
|zvýšené potenie |
| |
| |
| |
| |
|Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva |
| |
| |
|bolesť chrbta |
| |
| |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania |
|bolesť v hrudi |
|reakcie v mieste vpichu |
|(rôzne druhy) |
|pocit horúčavy |
| |
|zimnica |
|pocit nepohodlia |
|únava |
|nevoľnosť |
|abnormálne pocity |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|Poruchy imunitného systému |
| |
| |
|precitlivenosť/ |
|anafylaktoidná reakcia (napr. šok, hypotenzia, faryngolaryngeály edém, |
|žihľavka, edém tváre, rinitída, konjunktivitída, abdominálna bolesť, |
|znížená citlivosť, kýchanie, kašeľ, bledosť) |
| |


*Pruritus (generalizovaný pruritus, svrbenie očí)
Reakcie v mieste vpichu (rôzne druhy) zahŕňajú tieto pojmy: extravazácia
v mieste vpichu injekcie, pálenie v mieste vpichu, pocit chladu v mieste
vpichu, podráždenie v mieste vpichu, bolesť v mieste vpichu
* Keďže sa reakcie nepozorovali počas klinických skúšaní s viac ako 1 700
pacientmi, najlepší odhad je, že sa vyskytujú zriedkavo (< 1/1 000).

Na opísanie určitej reakcie sa použil najvhodnejší termín MedDRA spolu
s jeho synonymami a súvisiacimi stavmi.

V klinických skúškach sa hlásili laboratórne zmeny, ako je zvýšená hladina
železa v sére, zvýšená hladina bilirubínu, zvýšené hladiny transamináz
pečene, zníženie hladiny hemoglobínu, zvýšenie hladiny amylázy,
leukocytúria, hyperglykémia, zvýšená hladina albumínu v moči,
hyponatriémia, zvýšená hladina anorganických fosforečnanov, pokles
bielkovín v sére, leukocytóza, hypokaliémia, zvýšená hladina LDH. Počas
klinických štúdií sa pravidelne monitorovalo EKG a u niektorých pacientov
sa pozorovala prechodná prolongácia QT bez akýchkoľvek asociovaných
nežiaducich klinických udalostí.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže dôjsť k anafylaktoidným reakciám
vedúcim k šoku.

4.9 Predávkovanie

Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania a preto nemožno charakterizovať
žiadne jeho symptómy.
Na obmedzenom počte pacientov bola v klinických skúšaniach testovaná dávka
2,0 ml/kg (500 mikromol/kg) telesnej hmotnosti, frekvencia nežiaducich
udalostí bola vyššia, ale v skupine týchto pacientov neboli zistené žiadne
nové nežiaduce účinky.

V prípade nadmerného neúmyselného predávkovania sa musí pacient dôsledne
pozorovať, vrátane monitorovania srdca. V tomto prípade je možný vznik
predĺžení QT (pozri časť 5.3).

Primovist možno odstrániť hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: paramagnetické kontrastné látky, kód ATC: V08
C A10

Primovist je paramagnetická kontrastná látka na zobrazovanie magnetickou
rezonanciou. Zlepšený účinok kontrastu je sprostredkovaný stabilným
gadolíniovým komplexom, Gd-EOB-DTPA. Paramagnetická účinnosť, relaxivita
(odvodená z vplyvu na spinovú relaxačnú dobu protónov v plazme) je
približne 8,7 l/mmol/s pri pH 7, 39 °C pri 0,47 T a vykazuje len malú
závislosť od sily magnetického poľa. Pri T1-váženom snímaní skrátenie
spinového relaxačného času excitovaných atómových jadier iónovo vyvolaných
gadolíniom vedie k zvýšeniu intenzity signálu, a tým k zvýšeniu kontrastu
zobrazovania určitých tkanív.
EOB-DTPA vytvára stabilný komplex s paramagnetickým gadolíniovým iónom
s extrémne vysokou termodynamickou stabilitou (log KGdl = –23,46). Gd-EOB-
DTPA je vo vode veľmi dobre rozpustná, hydrofilná zlúčenina s lipofilným
podielom vďaka etoxybenzylovej skupine.

Lézie so žiadnou alebo minimálnou funkciou hepatocytov (cysty, metastázy,
väčšina hepatocelulárnych karcinómov) nebudú Primovist akumulovať. Dobre
rozlíšený hepatocelulárny karcinóm môže obsahovať funkčné hepatocyty a môže
vykazovať určité zosilnenie vo fáze zobrazovania hepatocytov. Preto sú na
podporu správnej diagnózy potrebné ďalšie klinické informácie.

Zobrazovanie

Po bolusovom podaní injekcie Primovistu dynamické zobrazovanie počas
arteriálnej, portovenóznej a rovnovážnej fázy využíva odlišné schémy
dočasného zosilnenia zobrazenia rôznych lézií pečene ako základ pre
rádiologickú charakterizáciu lézií.

Zvýraznenie parenchýmu pečene počas hepatocytovej fázy napomáha pri
určovaní počtu, úsekového rozdelenia, vizualizácie a zobrazenia lézií
pečene, čím zlepšuje odhaľovanie lézie. Diferenčná schéma
zosilnenia/zoslabenia zobrazenia lézií pečene prispieva k informáciám
z dynamickej fázy.

Oneskorená (hepatocytová) fáza sa dá skúmať 20 minút po podaní injekcie so
zobrazovacím oknom trvajúcim aspoň 120 minút. Výsledky diagnostickej
a technickej účinnosti klinických štúdií vykazujú v čase 20 minút po podaní
injekcie minimálne zlepšenie v porovnaní s výsledkami v čase 10 minút po
podaní injekcie.

U pacientov vyžadujúcich hemodialýzu a pacientov so zvýšenými hodnotami
bilirubínu (> 3 mg/dl) sa zobrazovacie okno redukuje na 60 minút.

Vylučovanie Primovistu pečeňou vedie k zvýrazneniu biliárnych štruktúr.
Fyzikálno-chemické charakteristiky hotového roztoku Primovist sú
nasledovné:

|Osmolalita pri 37 °C |688 |
|(mOsm/kg H2O) | |
|Viskozita pri 37 °C (mPa·s) |1,19 |
|Hustota pri 37 °C (g/ml) |1,0881 |
|pH |7,4 |

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

. Distribúcia
Po intravenóznom podaní bol časový profil koncentrácie Gd-EOB-DTPA
charakterizovaný biexponenciálnym poklesom.

Gd-EOB-DTPA sa distribuuje v extracelulárnom priestore (distribučný objem
v rovnovážnom stave je približne 0,21 l/kg).

Látka vykazuje len malú väzbu na bielkoviny (menej než 10%).

Zlúčenina neprechádza cez neporušenú hematoencefalickú bariéru a cez
placentárnu bariéru difunduje len v malom rozsahu.

. Vylučovanie
Gd-EOB-DTPA sa vylučuje rovnako renálne i hepatobiliárne. Polčas rozpadu Gd-
EOB-DTPA bol približne 1,0 hodinu. Farmakokinetika bola lineárne závislá od
dávky až po dávku 0,4 ml/kg (100 mikromol/kg).

Zaznamenal sa celkový sérový klírens (Cltot) približne 250 ml/min, pričom
obličkový klírens (Clr) zodpovedá približne 120 ml/min.

. Charakteristiky u pacientov
U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením pečene sa oproti
jedincom s normálnou funkciou pečene pozoroval mierny až stredný vzostup
koncentrácie v plazme, polčasu rozpadu a vylučovania močom, ako aj pokles
hepatobiliárneho vylučovania. Vo zvýraznení hepatického signálu sa však
nepozorovali klinicky relevantné rozdiely. U pacientov s ťažkým poškodením
pečene, najmä pacientov s abnormálne vysokými ( > 3 mg/dl) hladinami
bilirubínu v sére sa zvyšuje plazmatická koncentrácia a polčas rozpadu
spolu s výrazným poklesom hepatobiliárneho vylučovania a poklesom
zvýraznenia hepatálneho signálu.

U pacientov v terminálnej fáze renálneho zlyhania je polčas rozpadu výrazne
predĺžený a hodnota AUC je zvýšená 6-násobne. Hemodialýza zvýšila klírens
Gd-EOB-DTPA (pozri časť 4.2). Pri priemernej 3-hodinovej dialýze sa
hemodialýzou odstránilo približne 30% dávky Gd-EOB-DTPA.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií akútnej a subchronickej
toxicity a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

U telemetricky sledovaných psov pri plnom vedomí sa pri najvyššej skúmanej
dávke 0,5 mmol/kg, ktorá je 20-násobkom dávky pre človeka, pozorovalo malé
a prechodné predĺženie QT. Gd-EOB-DTPA vo vysokých koncentráciách blokuje
v papilárnych svaloch morčiat kanál HERG a predlžuje trvanie akčného
potenciálu. Toto naznačuje možnosť, že by Primovist mohol pri predávkovaní
indukovať predĺženie QT.

Pri farmakologických štúdiách bezpečnosti sa na iných orgánových systémoch
nepozorovali žiadne nálezy.

Pri štúdii embryotoxicity u králikov sa po opakovanom podaní 2,0 mmol/kg Gd-
EOB-DTPA, čo predstavuje približne 80-násobok odporúčanej dávky pre
človeka, pozoroval zvýšený počet postimplantačných strát a zvýšený výskyt
potratov.

Lokálne reakcie neznášanlivosti boli pozorované len po intramuskulárnom
podaní Gd-EOB-DTPA.

Neboli vykonané žiadne štúdie na karcinogenitu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

trojsodná soľ kyseliny kaloxetovej (Ca-EOB-DTPA)
trometamol
kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)
hydroxid sodný (na úpravu pH)
voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s
inými liekmi.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov.

Liek sa musí použiť okamžite po otvorení.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Liek nevyžaduje žiadne špeciálne upozornenia na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

10 ml naplnená injekčná striekačka sa skladá z valca z bezfarebného
posilikónovaného skla typu I PhEur, posilikónovaného gumového uzáveru
z chlórbutylového elastoméru, kónického gumového viečka z chlórbutylového
elastoméru, adaptéru typu Luer Lock z polysulfónu a z ochranného viečka z
polypropylénu.

. Veľkosti balenia:

1, 5 a 10 x 5 ml (v 10 ml naplnenej injekčnej striekačke)
1, 5 a 10 x 7,5 ml (v 10 ml naplnenej injekčnej striekačke)
1, 5 a 10 x 10 ml (v 10 ml naplnenej injekčnej striekačke)

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

. Kontrola
Tento liek je číry, bezfarebný až žltkastý roztok. Pred použitím sa musí
vizuálne skontrolovať.

Primovist sa nesmie použiť v prípade závažnej zmeny farby, výskytu
mechanických nečistôt alebo poškodeného obalu.

. Zaobchádzanie
Naplnená injekčná striekačka sa musí vybrať z obalu a pripraviť na injekciu
tesne pred vyšetrením.
Viečko sa musí odstrániť z naplnenej injekčnej striekačky tesne pred
použitím.

. Likvidácia
Roztok, ktorý sa nepoužil pri vyšetrení, sa musí odstrániť v súlade s
národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer Pharma AG
D-13342 Berlín
Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

48/0265/04-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

8.11.2004


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

November 2011

Príloha č.2 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č.: 2011/06490-
Z1A


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Primovist 0,25 mmol/ml, injekčný roztok.


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml injekčného roztoku obsahuje 181,43 mg disodnej soli kyseliny
gadoxetovej (disodná soľ Gd-EOB-DTPA), čo zodpovedá 0,25 mmol disodnej soli
Gd-EOB-DTPA.

1 naplnená injekčná liekovka s 5,0 ml obsahuje 907 mg disodnej soli
kyseliny gadoxetovej,
1 naplnená injekčná liekovka s 7,5 ml obsahuje 1361 mg disodnej soli
kyseliny gadoxetovej,
1 naplnená injekčná liekovka s 10,0 ml obsahuje 1814 mg disodnej soli
kyseliny gadoxetovej.

Obsahuje 11,7 mg sodíka/ml.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok:

Číra, bezfarebná až žltkastá tekutina bez viditeľných čiastočiek.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Primovist je indikovaný na detekciu fokálnych lézií pečene a poskytuje
informáciu o charaktere lézií pri T1-váženom zobrazovaní magnetickou
rezonanciou (MRI).

Tento liek je len na diagnostické použitie pomocou intravenózneho podania.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Primovist je vodný roztok pripravený na použitie a podáva sa neriedený ako
intravenózna bolusová injekcia pri prietoku približne 2 ml/s. Po injekcii
kontrastnej látky sa intravenózna kanyla musí prepláchnuť sterilným
roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %).

Odporúčaná dávka Primovistu je:

Dospelí:
Primovist v dávke 0,1 ml/kg telesnej hmotnosti.
Podrobné informácie o zobrazovaní nájdete v časti 5.1.

Novorodenci, dojčatá, deti a mladiství:
Neodporúča sa použitie u novorodencov, dojčiat, detí a mladistvých, keďže
doposiaľ nie sú k dispozícii klinické skúsenosti s použitím u pacientov
mladších ako 18 rokov.

Pacienti vo veku 65 rokov a viac:
Nie je potrebná žiadna úprava dávky.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek:
Nie je potrebná žiadna úprava dávky, u pacientov s ťažkým poškodením
funkcie obličiek sa však odporúča opatrnosť (pozri časť 4.4 a časť 5.2).

Pacienti s poškodením funkcie pečene:
Nie je potrebná žiadna úprava dávky.

Opakované použitie:
Nie sú dostupné žiadne klinické informácie, týkajúce sa opakovaného
použitia Primovistu.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri MRI sa musia dodržať obvyklé bezpečnostné opatrenia, napr. vylúčenie
kardiostimulátorov a feromagnetických implantátov.

Diagnostické postupy, ktoré zahŕňajú použitie kontrastnej látky sa musia
vykonávať iba pod vedením lekára s požadovaným tréningom a s dôkladnou
znalosťou o vykonávanom vyšetrení.

Pacient nesmie jesť dve hodiny pred vyšetrením, aby sa znížilo riziko
aspirácie, pretože nauzea a vracanie sú známe možné nežiaduce reakcie.

Ak je to možné, kontrastnú látku treba podať ležiacemu pacientovi . Po
podaní injekcie musí byť pacient pozorovaný aspoň 30 minút, pretože podľa
skúseností s podaním kontrastného média sa väčšina nežiaducich účinkov
dostaví práve v tomto čase.

Tento liek obsahuje 11,7 mg sodíka v ml a dávkovanie je 0,1 ml/kg telesnej
hmotnosti. Je potrebné to zohľadniť u pacientov s kontrolovanou diétou
sodíka.

1. Poškodená funkcia obličiek

U pacientov sú hlásené prípady nefrogénnej systémovej fibrózy (NSF) spojené
s používaním niektorých kontrastných látok obsahujúcich gadolínium pri
- akútnom alebo chronickom ťažkom poškodení funkcie obličiek (GFR ( 30
ml/min/1,73 m2) alebo
- akútnej insuficiencii obličiek akejkoľvek závažnosti v dôsledku
hepatorenálneho syndrómu alebo v perioperačnom období transplantácie
pečene.

Keďže pri používaní Primovistu existuje možnosť výskytu NSF, u týchto
pacientov sa preto má používať iba po starostlivom zhodnotení pomeru rizika
k prospechu, a ak je diagnostická informácia nevyhnutná a nedá sa získať
nekontrastným zobrazovaním magnetickou rezonanciou (MRI).

Všetci pacienti, no najmä pacienti starší ako 65 rokov sa majú podrobiť
skríningu na dysfunkciu obličiek získaním anamnézy a/alebo laboratórnymi
testami.

U pacientov, ktorí sa podrobujú hemodialýze, môže byť hemodialýza krátko po
podaní Primovistu prospešná na odstránenie Primovistu z organizmu.

Neexistujú dôkazy, ktoré podporujú zavedenie hemodialýzy na prevenciu alebo
liečbu NSF u pacientov, u ktorých sa doposiaľ hemodialýza nevykonávala.

Z dôvodu zníženej schopnosti vylučovania Gd-EOB-DTPA (pozri časť 5.2) je u
pacientov s ťažkým poškodením obličiek nutná obozretnosť.

. Pacienti s kardiovaskulárnym ochorením

Pacientom s vážnymi kardiovaskulárnymi ťažkosťami sa musí podávať Primovist
opatrne, pretože doposiaľ existujú iba obmedzené údaje.

Gd-EOB-DTPA sa nesmie používať u pacientov s nekorigovanou hypokaliémiou.

Gd-EOB-DTPA sa musí používať so zvláštnou opatrnosťou u pacientov

- so známym vrodeným syndrómom dlhého intervalu QT alebo syndrómom dlhého
intervalu QT v rodinnej anamnéze

- so známymi predošlými arytmiami pri užívaní liečiv, ktoré predlžujú
repolarizáciu srdca

- ktorí v tomto čase užívajú liečivo, o ktorom je známe, že predlžuje
repolarizáciu srdca, napr. antiarytmiká triedy III (e.g. amiodarón,
sotalol).

Primovist môže u jednotlivých pacientov vyvolať prechodné predĺženie
intervalu QT (pozri časť 5.3).

. Precitlivenosť

Alergii podobné reakcie, vrátane šoku, sú známe ako zriedkavé udalosti po
podaní MRI kontrastného média na báze gadolínia. Väčšina týchto reakcií sa
dostaví do pol hodiny po podaní kontrastného média. Avšak, tak ako pri
iných kontrastných médiách tejto triedy, v zriedkavých prípadoch môže dôjsť
k oneskoreným reakciám po hodinách až dňoch.
Potrebné sú lieky na zvládnutie reakcií precitlivenosti ako aj pripravenosť
na zavedenie urgentných opatrení.

Riziko reakcií precitlivenosti je vyššie v prípade:
- predošlej reakcie na kontrastnú látku
- bronchiálnej astmy v anamnéze
- alergických ochorení v anamnéze.

Reakcie precitlivenosti môžu byť intenzívnejšie u pacientov liečených beta-
blokátormi, najmä za prítomnosti bronchiálnej astmy. Je potrebné
zohľadniť, že pacienti liečení beta-blokátormi môžu byť rezistentní voči
štandardnej liečbe reakcií precitlivenosti beta-blokátormi.

Pri vzniku reakcií precitlivenosti sa musí injekčné podávanie kontrastného
média okamžite zastaviť.

. Lokálna neznášanlivosť

Intramuskulárne podanie môže spôsobiť lokálne intolerančné reakcie vrátane
ohraničenej nekrózy, a preto sa mu musí zabrániť (pozri časť 5.3).

4.5 Liekové a iné interakcie

Na ľuďoch sa nevykovali žiadne štúdie interakcií. Vo všeobecnosti, aniónové
liečivá vylučované predovšetkým do žlče (ako napríklad rifampicín) môžu
ovplyvniť zvýrazňovanie hepatálneho kontrastu a vylučovanie Primovistu do
žlče. Štúdie na zvieratách preukázali, že zlúčeniny patriace do triedy
rifamycínov blokujú absorpciu Primovistu pečeňou, a tým znižujú hepatálny
kontrastný účinok. V tomto prípade môže byť očakávaný prínos podania
injekcie Primovistu obmedzený. Žiadne iné interakcie s inými liekmi nie sú
známe.

. Interferencia zo zvýšenej hladiny bilirubínu alebo feritínu u pacientov

Zvýšené hladiny bilirubínu alebo feritínu môžu znížiť hepatický kontrastný
účinok Primovistu.

. Interferencia s diagnostickými testmi

Stanovenie železa v sére pomocou komplexometrických metód (napr. metóda
komplexácie ferrocínom) môže viesť k nesprávnym hodnotám až do 24 hodín po
vyšetrení Primovistom kvôli obsahu voľného komplexotvorného činidla
v roztoku kontrastného média.

4.6 Gravidita a laktácia

. Gravidita
Neexistujú žiadne skúsenosti s používaním Gd-EOB-DPTA v gravidite. Štúdie
na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu pri opakovaných vysokých
dávkach (pozri časť 5.3). Primovist sa má u gravidných žien používať len po
dôkladnej analýze prínosu a rizika.

. Laktácia
Nie je známe, či sa Gd-EOB-DPTA vylučuje do ľudského materského mlieka.
Štúdie na zvieratách preukázali vylučovanie Gd-EOB-DTPA do materského
mlieka. Po podaní Primovistu sa odporúča na 24 hodín prerušiť dojčenie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nevzťahuje sa.

4.8 Nežiaduce účinky

V priebehu klinickej vývojovej fázy bol celkový výskyt nežiaducich reakcií,
ktoré boli vyhodnotené ako súvisiace, nižší ako 5 %. Väčšina nežiaducich
účinkov bola prechodná a mala miernu až strednú intenzitu.

Nižšie uvedená tabuľka uvádza nežiaduce reakcie podľa MedDRA tried
orgánových systémov (MedDRA SOCs).

Žiadna individuálna nežiaduca reakcia nedosiahla výskyt vyšší než
1/100. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky
usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


*Pruritus (generalizovaný pruritus, svrbenie očí)
Reakcie v mieste vpichu (rôzne druhy) zahŕňajú tieto pojmy: extravazácia
v mieste vpichu injekcie, pálenie v mieste vpichu, pocit chladu v mieste
vpichu, podráždenie v mieste vpichu, bolesť v mieste vpichu
* Keďže sa reakcie nepozorovali počas klinických skúšaní s viac ako 1 700
pacientmi, najlepší odhad je, že sa vyskytujú zriedkavo (< 1/1 000).

Na opísanie určitej reakcie sa použil najvhodnejší termín MedDRA spolu
s jeho synonymami a súvisiacimi stavmi.

V klinických skúškach sa hlásili laboratórne zmeny, ako je zvýšená hladina
železa v sére, zvýšená hladina bilirubínu, zvýšené hladiny transamináz
pečene, zníženie hladiny hemoglobínu, zvýšenie hladiny amylázy,
leukocytúria, hyperglykémia, zvýšená hladina albumínu v moči,
hyponatriémia, zvýšená hladina anorganických fosforečnanov, pokles
bielkovín v sére, leukocytóza, hypokaliémia, zvýšená hladina LDH. Počas
klinických štúdií sa pravidelne monitorovalo EKG a u niektorých pacientov
sa pozorovala prechodná prolongácia QT bez akýchkoľvek asociovaných
nežiaducich klinických udalostí.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže dôjsť k anafylaktoidným reakciám
vedúcim k šoku.


4.9 Predávkovanie

Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania a preto nemožno charakterizovať
žiadne jeho symptómy.
Na obmedzenom počte pacientov bola v klinických skúšaniach testovaná dávka
2,0 ml/kg (500 mikromol/kg) telesnej hmotnosti, frekvencia nežiaducich
udalostí bola vyššia, ale v skupine týchto pacientov neboli zistené žiadne
nové nežiaduce účinky.

V prípade nadmerného neúmyselného predávkovania sa musí pacient dôsledne
pozorovať, vrátane monitorovania srdca. V tomto prípade je možný vznik
predĺžení QT (pozri časť 5.3).

Primovist možno odstrániť hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: paramagnetické kontrastné látky, kód ATC: V08
C A10

Primovist je paramagnetická kontrastná látka na zobrazovanie magnetickou
rezonanciou. Zlepšený účinok kontrastu je sprostredkovaný stabilným
gadolíniovým komplexom, Gd-EOB-DTPA. Paramagnetická účinnosť, relaxivita
(odvodená z vplyvu na spinovú relaxačnú dobu protónov v plazme) je
približne 8,7 l/mmol/s pri pH 7, 39 °C pri 0,47 T a vykazuje len malú
závislosť od sily magnetického poľa. Pri T1-váženom snímaní skrátenie
spinového relaxačného času excitovaných atómových jadier iónovo vyvolaných
gadolíniom vedie k zvýšeniu intenzity signálu, a tým k zvýšeniu kontrastu
zobrazovania určitých tkanív.
EOB-DTPA vytvára stabilný komplex s paramagnetickým gadolíniovým iónom
s extrémne vysokou termodynamickou stabilitou (log KGdl = –23,46). Gd-EOB-
DTPA je vo vode veľmi dobre rozpustná, hydrofilná zlúčenina s lipofilným
podielom vďaka etoxybenzylovej skupine.

Lézie so žiadnou alebo minimálnou funkciou hepatocytov (cysty, metastázy,
väčšina hepatocelulárnych karcinómov) nebudú Primovist akumulovať. Dobre
rozlíšený hepatocelulárny karcinóm môže obsahovať funkčné hepatocyty a môže
vykazovať určité zosilnenie vo fáze zobrazovania hepatocytov. Preto sú na
podporu správnej diagnózy potrebné ďalšie klinické informácie.

Zobrazovanie

Po bolusovom podaní injekcie Primovistu dynamické zobrazovanie počas
arteriálnej, portovenóznej a rovnovážnej fázy využíva odlišné schémy
dočasného zosilnenia zobrazenia rôznych lézií pečene ako základ pre
rádiologickú charakterizáciu lézií.

Zvýraznenie parenchýmu pečene počas hepatocytovej fázy napomáha pri
určovaní počtu, úsekového rozdelenia, vizualizácie a zobrazenia lézií
pečene, čím zlepšuje odhaľovanie lézie. Diferenčná schéma
zosilnenia/zoslabenia zobrazenia lézií pečene prispieva k informáciám
z dynamickej fázy.

Oneskorená (hepatocytová) fáza sa dá skúmať 20 minút po podaní injekcie so
zobrazovacím oknom trvajúcim aspoň 120 minút. Výsledky diagnostickej
a technickej účinnosti klinických štúdií vykazujú v čase 20 minút po podaní
injekcie minimálne zlepšenie v porovnaní s výsledkami v čase 10 minút po
podaní injekcie.

U pacientov vyžadujúcich hemodialýzu a pacientov so zvýšenými hodnotami
bilirubínu (> 3 mg/dl) sa zobrazovacie okno redukuje na 60 minút.

Vylučovanie Primovistu pečeňou vedie k zvýrazneniu biliárnych štruktúr.
Fyzikálno-chemické charakteristiky hotového roztoku Primovist sú
nasledovné:

|Osmolalita pri 37 °C |688 |
|(mOsm/kg H2O) | |
|Viskozita pri 37 °C (mPa·s) |1,19 |
|Hustota pri 37 °C (g/ml) |1,0881 |
|pH |7,4 |

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

. Distribúcia
Po intravenóznom podaní bol časový profil koncentrácie Gd-EOB-DTPA
charakterizovaný biexponenciálnym poklesom.

Gd-EOB-DTPA sa distribuuje v extracelulárnom priestore (distribučný objem
v rovnovážnom stave je približne 0,21 l/kg).

Látka vykazuje len malú väzbu na bielkoviny (menej než 10%).

Zlúčenina neprechádza cez neporušenú hematoencefalickú bariéru a cez
placentárnu bariéru difunduje len v malom rozsahu.

. Vylučovanie
Gd-EOB-DTPA sa vylučuje rovnako renálne i hepatobiliárne. Polčas rozpadu Gd-
EOB-DTPA bol približne 1,0 hodinu. Farmakokinetika bola lineárne závislá od
dávky až po dávku 0,4 ml/kg (100 mikromol/kg).

Zaznamenal sa celkový sérový klírens (Cltot) približne 250 ml/min, pričom
obličkový klírens (Clr) zodpovedá približne 120 ml/min.

. Charakteristiky u pacientov
U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením pečene sa oproti
jedincom s normálnou funkciou pečene pozoroval mierny až stredný vzostup
koncentrácie v plazme, polčasu rozpadu a vylučovania močom, ako aj pokles
hepatobiliárneho vylučovania. Vo zvýraznení hepatického signálu sa však
nepozorovali klinicky relevantné rozdiely. U pacientov s ťažkým poškodením
pečene, najmä pacientov s abnormálne vysokými ( > 3 mg/dl) hladinami
bilirubínu v sére sa zvyšuje plazmatická koncentrácia a polčas rozpadu
spolu s výrazným poklesom hepatobiliárneho vylučovania a poklesom
zvýraznenia hepatálneho signálu.

U pacientov v terminálnej fáze renálneho zlyhania je polčas rozpadu výrazne
predĺžený a hodnota AUC je zvýšená 6-násobne. Hemodialýza zvýšila klírens
Gd-EOB-DTPA (pozri časť 4.2). Pri priemernej 3-hodinovej dialýze sa
hemodialýzou odstránilo približne 30% dávky Gd-EOB-DTPA.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií akútnej a subchronickej
toxicity a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

U telemetricky sledovaných psov pri plnom vedomí sa pri najvyššej skúmanej
dávke 0,5 mmol/kg, ktorá je 20-násobkom dávky pre človeka, pozorovalo malé
a prechodné predĺženie QT. Gd-EOB-DTPA vo vysokých koncentráciách blokuje
v papilárnych svaloch morčiat kanál HERG a predlžuje trvanie akčného
potenciálu. Toto naznačuje možnosť, že by Primovist mohol pri predávkovaní
indukovať predĺženie QT.

Pri farmakologických štúdiách bezpečnosti sa na iných orgánových systémoch
nepozorovali žiadne nálezy.

Pri štúdii embryotoxicity u králikov sa po opakovanom podaní 2,0 mmol/kg Gd-
EOB-DTPA, čo predstavuje približne 80-násobok odporúčanej dávky pre
človeka, pozoroval zvýšený počet postimplantačných strát a zvýšený výskyt
potratov.

Lokálne reakcie neznášanlivosti boli pozorované len po intramuskulárnom
podaní Gd-EOB-DTPA.

Neboli vykonané žiadne štúdie na karcinogenitu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

trojsodná soľ kyseliny kaloxetovej (Ca-EOB-DTPA)
trometamol
kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)
hydroxid sodný (na úpravu pH)
voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s
inými liekmi.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov.

Liek sa musí použiť okamžite po otvorení.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Liek nevyžaduje žiadne špeciálne upozornenia na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

6 a 10 ml injekčné liekovky z bezfarebného skla typu I PhEur so zátkou z
chlórbutylového elastoméru a s viečkom s obrubou.

. Veľkosti balenia:

1, 5 a 10 x 5 ml (v 10 ml injekčnej liekovke)
1, 5 a 10 x 7,5 ml (v 10 ml injekčnej liekovke)
1, 5 a 10 x 10 ml (v 10 ml injekčnej liekovke)

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

. Kontrola
Tento liek je číry, bezfarebný až žltkastý roztok. Pred použitím sa musí
vizuálne skontrolovať.

Primovist sa nesmie použiť v prípade závažnej zmeny farby, výskytu
mechanických nečistôt alebo poškodeného obalu.

. Zaobchádzanie
Tento liek je roztok, pripravený len na jednorazové použitie. Injekčné
liekovky s obsahom kontrastnej látky nie sú určené na odoberanie viacerých
dávok.
Gumová zátka sa nikdy nesmie prepichnúť viac ako jeden raz.
Tento liek sa smie natiahnuť do striekačky len tesne pred použitím.

. Likvidácia
Roztok, ktorý sa nepoužil pri vyšetrení, sa musí odstrániť v súlade s
národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer Pharma AG
D-13342 Berlín
Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

48/0264/04-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

8.11.2004


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

November 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C41534
Skupina ATC:
V08 - Kontrastné látky
Skupina ATC:
V08CA10 -
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
dropropizinum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
144.77 € / 4361.34 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
144.77 € / 4361.34 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien