Detail:
Azithromycin Sandoz 200 mg/5 ml plu por 1x30 ml/1200 mg
Názov lieku:
Azithromycin Sandoz 200 mg/5 ml
Doplnok názvu:
plu por 1x30 ml/1200 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v rozhodnutí o registrácii lieku, ev.č.
2009/08447


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Azithromycin Sandoz 200 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu
azitromycín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Azithromycin Sandoz a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Azithromycin Sandoz
3. Ako užívať Azithromycin Sandoz
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Azithromycin Sandoz
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Azithromycin Sandoz A NA ČO SA POUŽÍVA

Azithromycin Sandoz je antibiotikum. Patrí do skupiny antibiotík nazývaných
makrolidy. Používa sa na liečbu infekcií spôsobených baktériami.

Azithromycin Sandoz sa používa na liečbu:
- infekcií dýchacích dolných ciest, ako je zápal priedušiek, zápal pľúc
- infekcií mandlí, sliznice hltana (faryngitída) a prinosových dutín
- infekcií ucha
- infekcií kože a podkožných tkanív s výnimkou infikovaných popálenín
- infekcií močovej rúry a krčka maternice spôsobených chlamýdiami


2. SKÔR AKO UŽIJETE Azithromycin Sandoz

Neužívajte Azithromycin Sandoz
- keď ste precitlivený (alergický) na azitromycín, ktorékoľvek iné
makrolidové alebo ketolidové antibiotikum alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek lieku (pozri „Dôležité informácie o niektorých
zložkách Azithromycinu Sandoz“).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Azithromycinu Sandoz
Ak máte niektoré z nasledujúcich ochorení, informujte svojho lekára skôr,
ako začnete užívať tento liek:
- ochorenia pečene: keď máte závažné problémy s pečeňou alebo ak sa počas
liečby takéto komplikácie vyskytnú, Váš lekár môže liečbu zastaviť.
- ochorenia obličiek: keď máte závažné problémy s obličkami, možno bude
potrebné dávku upraviť.
- nervové (neurologické) alebo duševné (psychické) problémy.
Pretože azitromycín môže zvýšiť riziko nepravidelného srdcového rytmu, pred
užitím tohto lieku povedzte, prosím, svojmu lekárovi, ak máte ktorúkoľvek
z nasledujúcich ťažkostí:
- problémy so srdcom, ako je slabé srdce (srdcové zlyhanie), veľmi
pomalý tep srdca,
nepravidelný tep alebo „dlhý QT interval“ (pozorovaný na zázname
EKG).
- určitý druh svalovej slabosti nazývaný myasténia gravis
- nízku hladinu draslíka alebo horčíka v krvi

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je obzvlášť dôležité, aby ste to
povedali pred užitím tohto lieku.

- Teofylín (na liečbu astmy): účinok teofylínu sa môže zvýšiť.
- Warfarín alebo akékoľvek podobné lieky na prevenciu vzniku krvnej
zrazeniny: ich súbežné užívanie s azitromycínom môže zvýšiť riziko
krvácania.
- Ergotamín, dihydroergotamín (používa sa na liečbu migrény): môže sa
vyskytnúť ergotizmus (t.j. svrbenie končatín, kŕče svalov a gangréna
rúk a nôh v dôsledku zlého krvného obehu). Preto sa súbežné užívanie
neodporúča.
- Cyklosporín (používa sa na potlačenie imunitného systému kvôli
zabráneniu a liečbe odvrhnutia transplantovaného orgánu alebo kostnej
drene): ak sa vyžaduje súbežné užívanie, Váš lekár Vám bude pravidelne
kontrolovať jeho hladinu v krvi a môže upraviť dávkovanie.
- Digoxín (na liečbu srdcového zlyhania): hodnoty digoxínu sa môžu
zvýšiť. Váš lekár Vám bude kontrolovať jeho hladinu v krvi.
- Antacidá (pri nedostatočnom trávení): pozri časť 3.
- Cisaprid (pri žalúdočných problémoch), terfenadín (na liečbu sennej
nádchy): súbežné užívanie s azitromycínom môže viesť k srdcovým
poruchám.
- Lieky používané na liečbu porúch srdcového rytmu (antiarytmiká).
- Nelfinavir (na liečbu infekcií spôsobených vírusom HIV): súbežné
užívanie môže zvýšiť riziko vedľajších účinkov.
- Alfentanil (používa sa pri narkóze) alebo astemizol (na liečbu sennej
nádchy): súbežné užívanie s azitromycínom môže zvýšiť účinok týchto
liekov.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, informujte svojho lekára alebo
lekárnika, že ste tehotná, tehotenstvo plánujete alebo dojčíte. Tento liek
neužívajte počas tehotenstva a dojčenia, pokiaľ nemáte na užívanie osobitné
odporúčanie svojho lekára.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Tento liek môže spôsobiť vedľajšie účinky, ako sú závraty a kŕče. Tieto
príznaky sťažujú niektoré činnosti, ako je vedenie alebo obsluha strojov.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Azithromycinu Sandoz
Tento liek obsahuje 3,7 g sacharózy v 5 ml suspenzie. Toto je potrebné
vziať do úvahy pri liečbe pacientov s diabetes melitus.
Ak Vám lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov,
kontaktujte svojho lekára ešte predtým, ako začnete tento liek užívať.

Tento liek obsahuje aspartám. Je to zdroj fenylalanínu. Môže byť nebezpečný
pre ľudí s fenylketonúriou.

3. AKO UŽÍVAŤ Azithromycin Sandoz

Liek vždy užívajte presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

/Dospelí a deti s hmotnosťou viac ako 45 kg/


Azitromycín sa užíva počas troch alebo piatich dní.
. 3-dňová liečba: Užite 12,5 ml (500 mg) raz denne
. 5-dňová liečba:
o Užite 12,5 ml (500 mg) v 1.deň
o Užite 6,25 ml (250 mg) 2., 3., 4. a 5. deň

Pri infekciách močovej rúry a krčka maternice spôsobených chlamýdiami sa
liek užíva 1 deň.
. 1 dňová liečba: 25 ml (1000 mg).

/Deti s hmotnosťou do 45 kg/
Azitromycín nie je vhodný pre deti do 1 roku.
Azithromycin Sandoz sa užíva počas troch alebo piatich dní. Denná dávka sa
vypočíta podľa hmotnosti dieťaťa.

Nasledujúca tabuľka poskytuje návod na zvyčajné dávkovanie:


3-dňová liečba
|Hmotnosť |Deň 1-3 |
|10 kg |2,5 ml |
|12 kg |3 ml |
|14 kg |3,5 ml |
|16 kg |4 ml |
|17–25 kg |5 ml |
|26–35 kg |7,5 ml |
|36–45 kg |10 ml |
|>45 kg |12,5 ml |

5-dňová liečba
|Hmotnosť |Deň 1 |Deň 2-5 |
|10 kg |2,5 ml |1,25 ml |
|12 kg |3 ml |1,5 ml |
|14 kg |3,5 ml |1,75 ml |
|16 kg |4 ml |2 ml |
|17–25 kg |5 ml |2,5 ml |
|26–35 kg |7,5 ml |3,75 ml |
|36–45 kg |10 ml |5 ml |
|>45 kg |12,5 ml |6,25 ml |

Výnimkou je dávkovanie pri liečbe bolesti hrdla. Váš lekár Vám môže
predpísať inú dávku.

Tento liek užívajte iba raz denne. Môžete ho užívať spolu s jedlom alebo
bez jedla.
Horkej chuti po užití sa vyhnete vypitím ovocného džúsu priamo po
prehltnutí lieku.

Užívanie Azithromycinu Sandoz s liekmi používanými pri tráviacich
ťažkostiach
Keď musíte užiť liek používaný pri tráviacich ťažkostiach, ako je
antacidum, užite Azithromycin Sandoz najmenej 1 hodinu pred užitím antacida
alebo 2 hodiny po jeho užití.

Ako odmerať potrebnú dávku
Spolu s liekom dostanete aj 10 ml injekčnú striekačku označenú po 0,25 ml.
Obsahuje aj adaptér, ktorý pasuje na fľašu. Pri odmeriavaní dávky lieku
postupujte nasledovne:
. Potrepte fľašou
. Adaptér umiestnite do hrdla fľaše
. Vložte koniec injekčnej striekačky do adaptéra
. Obráťte fľašu hore dnom
. Vytiahnite piest a odmerajte potrebnú dávku
. Prevráťte fľašu do zvislej polohy, vyberte injekčnú striekačku,
nechajte adaptér na fľaši a fľašu zavrite

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ako odmerať potrebnú dávku
lieku.

Podávanie lieku použitím injekčnej striekačky:
. Uistite sa, že je dieťa vo vzpriamenej polohe.
. Opatrne vložte špičku injekčnej striekačky do úsť dieťaťa. Namierte ju
smerom k vnútrajšku líca.
. Pomaly stlačte piest injekčnej striekačky: Nevstrekujte rýchlo. Liek
bude stekať do úst dieťaťa.
. Nechajte dieťaťu čas, aby liek prehltlo.

Ako pripraviť tento liek
Tento liek pripraví pre Vás lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik. Fľašu
s liekom otvoríte tak, že stlačíte uzáver bezpečný pre deti a otočíte.

Ak si musíte tento liek pripraviť sami, naplňte fľašu studenou vodou.
Pomocou 10 ml injekčnej striekačky odmeriate správne množstvo vody.
Správne množstvo vody závisí od veľkosti fľaše:
. Ak máte 15 ml fľašu (600 mg), pridajte 7,5 ml vody
. Ak máte 20 ml fľašu (800 mg), pridajte 10 ml vody
. Ak máte 22,5 ml fľašu (900 mg), pridajte 11 ml vody
. Ak máte 30 ml fľašu (1200 mg), pridajte 15 ml vody
. Ak máte 37,5 ml fľašu (1500 mg), pridajte 18,5 ml vody

Ihneď ako naplníte fľašu vodou, dôkladne ňou potraste. Vytvorí sa
suspenzia, ktorá siaha po rysku označenú na fľaši. Suspenziu musíte
pripraviť len raz a to na začiatku Vašej liečby.

Ak zabudnete užiť Azithromycin Sandoz
Ak ste zabudli užiť dávku lieku, užite ju čo najskôr. Potom užite ďalšiu
dávku podľa pôvodného dávkovania. Neužívajte viac ako jednu dávku za deň.

Ak užijete viac Azithromycinu Sandoz, ako máte
Ak ste užili príliš veľa lieku, môžete mať pocit na vracanie alebo
vracanie. Môžu sa tiež objaviť iné vedľajšie účinky, ako je prechodná
hluchota a hnačka. Ihneď kontaktujte svojho lekára alebo najbližšie
zdravotnícke zariadenie. Ak je to možné, vezmite si so sebou aj svoj liek,
aby lekár vedel, čo ste užili.

Ak prestanete užívať Azithromycin Sandoz
Vždy užívajte perorálnu suspenziu až do konca liečby, dokonca aj v prípade,
ak sa cítite lepšie. Ak liečbu ukončíte priskoro, infekcia sa môže vrátiť.
Tiež sa môže stať, že baktéria sa stane odolná voči lieku a liečba bude
potom zložitejšia.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Azithromycin Sandoz môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Závažné vedľajšie účinky:

Ak sa u Vás objaví akýkoľvek z nasledujúcich príznakov silnej alergickej
reakcie, prestaňte užívať liek a ihneď informujte svojho lekára alebo
najbližšie zdravotnícke zariadenie:
- náhle dýchacie ťažkosti, poruchy reči a sťažené prehĺtanie
- opuch pier, jazyka, tváre a krku
- veľmi silné závraty alebo kolaps
- bolestivé alebo svrbivé kožné vyrážky, osobitne v prípadoch, ak sa
vyskytnú pľuzgiere a bolesť očí, úst alebo genitálií

Ak sa u Vás objaví akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov,
kontaktujte svojho lekára ihneď, ako je to možné:
- silná hnačka pretrvávajúca dlhý čas alebo s prítomnosťou krvi, s
bolesťami žalúdka alebo horúčkou. Toto môžu byť príznaky závažného
zápalu čreva, sú však zriedkavé po požití antibiotík.
- zožltnutie kože alebo očného bielka v dôsledku ochorenia pečene
- zápal pankreasu vyvolávajúci silnú bolesť v brušnej dutine a chrbte
- zvýšené alebo znížené vylučovanie moču alebo prítomnosť krvi v moči
- kožná vyrážka v dôsledku citlivosti voči slnečnému svetlu
- nezvyčajné modriny alebo krvácanie
- nepravidelný tep srdca

Všetky uvedené vedľajšie účinky sú závažné. Môžu si vyžadovať okamžitú
lekársku starostlivosť. Závažné vedľajšie účinky sú menej časté
(vyskytujúce sa u menej ako 1 z 1000 pacientov) alebo frekvenciu nie je
možné stanoviť z dostupných údajov.

Iné možné vedľajšie účinky

Veľmi časté vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 pacientov):
- žalúdočné kŕče, pocit choroby, hnačka, vetry

Časté vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 pacientov):
- strata chuti do jedla, poruchy chuti
- únava, závrat, bolesť hlavy, brnenie v rukách alebo chodidlách
- poruchy zraku, hluchota
- porucha trávenia, vracanie
- kožná vyrážka, svrbenie
- bolesti kĺbov
- zmeny v bielych krvinkách a znížená hladina bikarbonátu v krvi

Menej časté vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u menej ako 1 zo 100
pacientov):
- kvasinkové infekcie, predovšetkým v ústach, infekcie pošvy
- zníženie počtu bielych krviniek
- Nervozita, znížená citlivosť kože, ospalosť, nespavosť
- Zvonenie v ušiach, porucha sluchu
- zrýchlený tep srdca
- zápal čreva, zápcha
- zápal pečene, zmeny hodnôt pečeňových enzýmov
- precitlivenosť, svrbiaca vyrážka, citlivosť na slnečné svetlo
- bolesť hrudníka, zdureniny na koži, celkový pocit nevoľnosti, slabosť
- porucha funkcie obličiek, abnormálna hladina draslíka v krvi

Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u menej ako 1 z 1000 pacientov):

- agitácia (motorický nepokoj), vrtenie
- porucha funkcie pečene

Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou
- nízky počet červených krviniek
- svalová slabosť (myasténia gravis)
- úzkosť, strata vedomia, záchvaty, pocit hyperaktivity, pocity
agresivity
- porucha čuchu, strata čuchu alebo chute
- nízky krvný tlak
- sfarbenie jazyka

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Azithromycin Sandoz

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Neotvorenú fľašu so suchým práškom uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej
30°C.

Pripravenú suspenziu uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Rekonštituovanú suspenziu nepoužívajte viac ako 10 dní.
Ak Vám suspenziu pripravia v lekárni: nepoužívajte ju viac ako 10 dní po
dátume prípravy. Dátum prípravy Vám vyznačia na štítku v lekárni.

Dátum exspirácie tohto lieku je dátum, ktorý je uvedený na obale po:
“Používajte do“ alebo „EXP.:“

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte
sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto
opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Azithromycin Sandoz obsahuje

- Liečivo je monohydrát azitromycínu, zodpovedajúci 200 mg azitromycínu
v 5 ml suspenzie.
- Ďalšie zložky sú sacharóza, xantánová guma (E415), hyprolóza,
fosforečnan sodný bezvodý, koloidný oxid kremičitý bezvodý, aspartám
(E951), smotanovo-karamelová príchuť, oxid titaničitý (E171).

Ako vyzerá Azithromycin Sandoz a obsah balenia

Azithromycin Sandoz je biely alebo sivobiely kryštalický prášok.

Rekonštituovaná suspenzia je homogénna, bielej až sivobielej farby.

Azithromycin Sandoz 200 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu je dostupný
v plastových fľašiach s uzáverom bezpečným pre deti, s obsahom 15, 20,
22,5, 30 a 37,5 ml.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1000 Ľubľana, Slovinsko

Výrobca
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ľubľana, Slovinsko

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Nemecko

S.C.Sandoz S.R.L., Str.Livenzeni nr.7a, 540472 Targu Mures, Rumunsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko: Azithromycin Sandoz 200 mg/5 ml - Pulver zur Herstellung einer
Suspension zum Einnehmen
Belgicko: Azithromycine Sandoz 200mg/5ml poeder voor orale suspensie
Bulharsko: Binozyt
Dánsko: Azithromycin Sandoz
Fínsko: Azithromycin Sandoz
Nemecko: Azithromycin Sandoz für Kinder 200 mg/5 ml Pulver zur
Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
Maďarsko: Azithromycin Sandoz 200 mg/ 5 ml por sziruphoz
Taliansko: AZITROMICINA Sandoz GmbH 200 mg/5 ml polvere per
sospensione orale
Holandsko Azitromycine Sandoz 200 mg/5 ml, poeder voor orale
suspensie
Poľsko: AzitroLEK
Rumunsko: Azitromicina monohidrat Sandoz 200 mg/ 5 ml Pulbere pentru
Suspensie Orala
Slovenská republika: Azithromycin Sandoz 200mg/5ml prášok na perorálnu
suspenziu
Slovinsko: Azitromicin Lek 200 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
Španielsko: Azitromicina LEK 200 mg/ 5 ml polvo para suspension oral en
frasco EFG
Švédsko: Azithromycin Sandoz
Veľká Británia : Azithromycin 200mg/5ml Powder for Oral Suspension

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 10/2011[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v rozhodnutí o registrácii lieku, ev.č.
2009/08447SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Azithromycin Sandoz 200 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každých 5 ml pripravenej suspenzie obsahuje 204,8 mg monohydrátu
azitromycínu, čo zodpovedá 200 mg azitromycínu.
Každý 1 ml pripravenej suspenzie obsahuje 40,96 mg monohydrátu
azitromycínu, čo zodpovedá 40 mg azitromycínu.

Pomocné látky:
sacharóza 3,70483 g/5 ml
aspartám (E951) 0,030 g/5 ml

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok na perorálnu suspenziu.
Biely alebo sivobiely kryštalický prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Azithromycin Sandoz prášok na perorálnu suspenziu sa indikuje na liečbu
nasledujúcich infekcií vyvolaných mikroorganizmami citlivými na azitromycín
(pozri časť 4.4 a 5.1):

- infekcie horných dýchacích ciest: sínusitída, faryngitída,
tonzilitída (pozri časť 4.4.)
- akútny zápal stredného ucha
- infekcie dolných dýchacích ciest: akútna bronchitída a mierna až
stredne závažná pneumónia získaná v komunite
- infekcie kože a mäkkých tkanív
- nekomplikovaná uretritída a cervicitída, ktorých pôvodcom je
/Chlamydia trachomatis/.

Je potrebné vziať do úvahy oficiálny pokyn na vhodné používanie
antibakteriálnych látok.
Azitromycín nie je liekom prvej voľby pri empirickej liečbe infekcií
v oblastiach, kde je prevalencia rezistentných izolátov 10% alebo vyššia
(pozri časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

/Dospelí/
Pri liečbe nekomplikovanej uretritídy a cervicitídy, ktorých pôvodcom je
/Chlamydia trachomatis/ sa podáva jednorazová denná dávka 1000 mg perorálne.

Pre všetky ostatné indikácie je dávka 1500 mg, ktorá sa podáva po 500 mg
denne v troch za sebou nasledujúcich dňoch. Alternatívou je podanie
rovnakej celkovej dávky (1500 mg) počas piatich dní, s dávkou 500 mg prvý
deň a potom 250 mg druhý až piaty deň.

Na liečbu týchto pacientov sú dostupné aj iné liekové formy.

/Starší pacienti/
U starších pacientov sa môže použiť rovnaké dávkovanie ako u dospelých.

/Deti a dospievajúci (< 18 rokov)/
Celková dávka u detí vo veku 1 rok a viac je 30 mg/kg podaných ako 10 mg/kg
jedenkrát denne počas troch dní alebo počas piatich dní, kde prvý deň sa
podáva jednorazová dávka 10 mg/kg, potom počas nasledujúcich 4 dní sa
pokračuje dávkou 5 mg/kg denne podľa tabuľky uvedenej nižšie. O použití u
detí mladších ako 1 rok sú len obmedzené údaje.

|Hmotnosť (kg)|3-dňová |5-dňová liečba |Obsah fľaše |
| |liečba | | |
| |1.-3. deň |1. deň |2.-5. deň | |
| |10 mg/kg/deň |10 mg/kg/deň |5 mg/kg/deň | |
|10 kg |2,5 ml |2,5 ml |1,25 ml |15 ml |
|12 kg |3 ml |3 ml |1,5 ml |15 ml |
|14 kg |3,5 ml |3,5 ml |1,75 ml |15 ml |
|16 kg |4 ml |4 ml |2 ml |15 ml |
|17 – 25 kg |5 ml |5 ml |2,5 ml |15 ml |
|26 – 35 kg |7,5 ml |7,5 ml |3,75 ml |22,5 ml |
|36 – 45 kg |10 ml |10 ml |5 ml |30 ml |
|> 45 kg |12,5 ml |12,5 ml |6,25 ml |22,5 ml + |
| | | | |15 ml |

Výnimkou je dávkovanie pri liečbe faryngitídy spôsobenej /Streptococcus/
/pyogenes/: účinnosť azitromycínu v liečbe faryngitídy spôsobenej
/Streptococcus pyogenes/ sa dokázala pri podávaní jednorazovej dávky 10 mg/kg
alebo 20 mg/kg počas 3 dní deťom s maximálnou dennou dávkou 500 mg. Pri
podávaní oboch týchto dávok sa pozoroval porovnateľný klinický účinok, hoci
eradikácia baktérií bola v prípade dennej dávky 20 mg/kg signifikantnejšia.

Liekom prvej voľby pri liečbe faryngitídy spôsobenej /Streptococcus/
/pyogenes/ a prevencii následnej reumatickej horúčky je však penicilín.

/Pacienti s poškodenou funkciou obličiek:/
U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie obličiek nie
je potrebná úprava dávky (glomerulárna filtrácia 10-80 ml/min) (pozri časť
4.4).

/Pacienti s poškodenou funkciou pečene:/
U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie pečene nie je
potrebná úprava dávky (pozri časť 4.4).

/Spôsob podávania/
Pred použitím je potrebné prášok rekonštituovať vodou tak, aby vznikla
biela až sivobiela homogénna suspenzia, pozri časť 6.6. Po rekonštitúcii sa
môže liek podávať pomocou PE/PP injekčnej striekačky na perorálne použitie.

Horkej chuti v ústach, ktorá vznikne po užití suspenzie, sa dá zabrániť
vypitím ovocného džúsu priamo po prehltnutí lieku. Azithromycin Sandoz sa
má podať ako jednorazová denná dávka. Suspenzia sa môže užiť spolu s
jedlom.

4.3 Kontraindikácie

Použitie lieku je kontraindikované u pacientov s precitlivenosťou na
azitromycín, erytromycín, ktorékoľvek makrolidové alebo ketolidové
antibiotikum alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 4.4 a 6.1).

4.4 Osobitné upozornenia a špeciálne opatrenia pri používaní

Tak ako pri erytromycíne a iných makrolidoch, boli hlásené zriedkavé
závažné alergické reakcie zahŕňajúce angioedém a anafylaxiu (zriedkavo
fatálne). Niektoré z týchto reakcií na azitromycín vyústili do opakujúcich
sa príznakov a vyžadovali dlhšie obdobie pozorovania a liečby.

Keďže hlavnou cestou eliminácie azitromycínu je pečeň, azitromycín sa má
užívať s opatrnosťou u pacientov so závažným ochorením pečene. Pri užívaní
azitromycínu boli hlásené prípady fulminantnej hepatitídy potenciálne
vedúcej k život ohrozujúcemu zlyhávaniu pečene (pozri časť 4.8).
V prípadoch, kedy sa objavia znaky a príznaky poruchy funkcie pečene, ako
je náhla telesná slabosť spojená so žltačkou, tmavo sfarbený moč,
náchylnosť na krvácanie alebo hepatálna encefalopatia, sa majú vykonať
testy/vyšetrenia na zistenie funkcie pečene.

U pacientov užívajúcich deriváty ergotamínu vyvolalo súbežné užívanie
niektorých makrolidových antibiotík k ergotizmus. Neexistujú údaje týkajúce
sa možných interakcií medzi derivátmi ergotamínu a azitromycínom. Avšak
vzhľadom na teoretickú možnosť ergotizmu sa azitromycín a deriváty
ergotamínu nemajú podávať súbežne (pozri časť 4.5)

Tak ako pri iných antibiotikových preparátoch, odporúča sa sledovať
príznaky superinfekcie vyvolanej necitlivými mikroorganizmami, vrátane húb.

Hnačka spojená s /Clostridium difficile (Clostridium difficile/ associated
diarrhoea, CDAD) bola hlásená pri užívaní takmer všetkých
antibakteriálnych liečiv, vrátane azitromycínu, s rôznym stupňom závažnosti
od miernej hnačky až po smrteľnú kolitídu. Liečba antibakteriálnymi
liečivami mení fyziologickú flóru v hrubom čreve, čo vedie k nadmernému
rastu /C. difficile/.

/C. difficile/ produkuje toxíny A a B, ktoré prispievajú k rozvoju CDAD.
Kmene /C. difficile/, ktoré produkujú hypertoxín, spôsobujú zvýšenú morbiditu
a mortalitu, pretože takéto infekcie nemusia reagovať na antimikrobiálnu
liečbu a môžu si vyžadovaťkolektómiu. U všetkých pacientov, u ktorých sa
vyskytuje hnačka po užití antibiotika, sa musí vziať do úvahy CDAD. Keďže
podľa hlásení sa CDAD objavuje počas dvoch mesiacov po podaní
antimikrobiálnych liečiv, je potrebná dôkladná lekárska anamnéza.

U pacientov so závažným poškodením obličiek (glomerulárna filtrácia < 10
ml/min) sa pozorovalo 33% zvýšenie systémovej expozície azitromycínom
(pozri časť 5.2).

Počas liečby inými makrolidmi sa pozorovalo predĺženie repolarizácie srdca
a QT intervalu zvyšujúce riziko vzniku srdcovej arytmie a /torsades de/
/pointes/. Podobný účinok azitromycínu nemožno úplne vylúčiť u pacientov so
zvýšeným rizikom predĺženej repolarizácie srdca (pozri časť 4.8). Preto sa
vyžaduje opatrnosť pri liečbe pacientov:
- s kongenitálnym alebo zdokumentovaným získaným predĺžením QT intervalu.
- súbežne užívajúcich lieky s inými liečivami, o ktorých je známe, že
predlžujú QT interval, ako sú antiarytmiká triedy IA a III, cisaprid
a terfenadín.
- s poruchami elektrolytovej rovnováhy, zvlášť v prípadoch hypokaliémie
a hypomagneziémie.
- s klinicky relevantnou bradykardiou, srdcovou arytmiou a ťažkou
srdcovou insuficienciou.

U pacientov liečených azitromycínom sa hlásili zhoršenia príznakov
myasténie gravis a nový nástup myastenického syndrómu (pozri časť 4.8).
Bezpečnosť a účinnosť pri prevencii alebo liečbe infekcií vyvolaných MAC
(/Mycobacterium avium complex/) u detí nebola stanovená.

Pred predpísaním azitromycínu je potrebné zvážiť nasledujúce informácie:

Azithromycin Sandoz prášok na perorálnu suspenziu nie je vhodný na liečbu
závažných infekcií, kde je urýchlene potrebná vysoká koncentrácia
antibiotika v krvi.

V oblastiach s vysokým výskytom rezistencie na erytromycín A je obzvlášť
dôležité vziať do úvahy vývoj citlivosti na azitromycín a iné antibiotiká.

Tak ako pri iných makrolidoch, sa v niektorých európskych krajinách
zaznamenal vysoký výskyt rezistencie /Streptococcus pneumoniae/ (> 30%) na
azitromycín (pozri časť 5.1). Toto sa má vziať do úvahy pri liečbe infekcií
vyvolaných /Streptococcus pneumoniae/.

Faryngitída/tonzilitída
Azitromycín nie je liekom prvej voľby v liečbe faryngitídy a tonzilitídy
vyvolanej /Streptococcus pyogenes./ Pre tieto prípady a na profylaxiu akútnej
reumatickej horúčky je liekom prvej voľby penicilín.

Sinusitída
Azitromycín zvyčajne nie je liekom prvej voľby v liečbe sinusitídy.

Akútny zápal stredného ucha
Azitromycín zvyčajne nie je liekom prvej voľby v liečbe akútneho zápalu
stredného ucha.

Infikované popáleniny
Azitromycín nie je indikovaný na liečbu infikovaných popálenín.

Pohlavne prenosné ochorenie
V prípade pohlavne prenosných chorôb sa má vylúčiť súbežná infekcia
spôsobená /T. pallidum/.

Azitromycín sa má podávať s opatrnosťou pacientom s neurologickými
alebo psychickými poruchami.

Upozornenie pre pacientov s cukrovkou: 5 ml rekonštituovanej suspenzie
obsahuje 3,70 g sacharózy.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami fruktózovej intolerancie,
glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo sacharózo-izomaltázovej
insuficiencie nemajú užívať tento liek, pretože obsahuje sacharózu.

4.5 Liekové a iné interakcie

/Antacidá/
Vo farmakokinetickej štúdii sledujúcej účinky súbežného podávania antacíd
a azitromycínu sa nepozoroval žiadny účinok na celkovú biologickú
dostupnosť, aj keď sa maximálne sérové koncentrácie znížili približne o
25%. Azitromycín sa musí užívaťaspoň 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po podaní
antacíd.

/Cetirizín/
U zdravých dobrovoľníkov neviedlo súbežné podávanie azitromycínu s 20 mg
cetirizínu v rovnovážnom stave počas 5-dňovej liečby k žiadnej
farmakokinetickej interakcii a významným zmenám QT intervalu./Didanozín (dideoxyinozín)/
Nezdá sa, že by súbežné podávanie 1200 mg azitromycínu/deň so 400 mg
didanozínom/deň u 6 HIV- pozitívnych jedincov v porovnaní s placebom
ovplyvňovalo farmakokinetiku didanozínu v rovnovážnom stave.

/Digoxín/
Podľa hlásení niektoré makrolidové antibiotiká u niektorých pacientov
zhoršujú mikrobiálny metabolizmus digoxínu v čreve. U pacientov súbežne
užívajúcich azitromycín, čo je azalidové antibiotikum, s digoxínom sa má
vziať do úvahy možnosť zvýšenia hladín digoxínu.

/Zidovudín/
Jednorazové dávky 1000 mg azitromycínu a viacnásobné dávky 1200 mg alebo
600 mg azitromycínu mali len malý vplyv na farmakokinetiku v plazme alebo
na vylučovanie zidovudínu alebo jeho glukuronidového metabolitu močom.
Podanie azitromycínu však zvýšilo koncentrácie fosforylovaného zidovudínu,
klinicky aktívneho metabolitu, v mononukleárnych bunkách periférnej krvi.
Klinický význam tohto zistenia nie je objasnený, ale môže byť prínosom pre
pacientov.

Azitromycín výrazne neinteraguje so systémom cytochrómu P450 v pečeni.
Nepredpokladá sa, že by dochádzalo k farmakokinetickým liekovým
interakciám, ako sa pozorovalo pri erytromycíne a iných makrolidoch.
Indukcia cytochrómom P450 v pečeni alebo inaktivácia prostredníctvom
komplexu metabolitov cytochrómu pri azitromycíne nevyskytuje.

/Deriváty ergotamínu/
Z dôvodu teoretickej možnosti ergotizmu sa súbežné užívanie azitromycínu s
derivátmi ergotamínu neodporúča (pozri časť 4.4).

Uskutočnili sa farmakokinetické štúdie medzi azitromycínom a nasledujúcimi
liečivami, o ktorých je známe, že sú vo významnej miere metabolizované
cytochrómom P450.

/Astemizol, alfentanil/
Nie sú známe žiadne údaje týkajúce sa interakcií s astemizolom alebo
alfentanilom. Pri súbežnom užívaní týchto liečiv s azitromycínom je
potrebná opatrnosť vzhľadom na známe zosilnenie ich účinku pri súbežnom
užívaní s makrolidovým antibiotikom erytromycínom.

/Atorvastatín/
Súbežné podávanie atorvastatínu (10 mg denne) a azitromycínu (500 mg denne)
nemenilo plazmatické koncentrácie atorvastatínu (na základe stanovenia
inhibície HMG CoA-reduktázy).

/Karbamazepín/
Vo farmakokinetickej štúdii interakcií so zdravými dobrovoľníkmi sa
u pacientov užívajúcich súbežne azitromycín nepozoroval významý účinok na
plazmatické hladiny karbamazepínu alebo jeho aktívneho metabolitu.

/Cimetidín/
Vo farmakokinetickej štúdii skúmajúcej účinky jednorazovej dávky cimetidínu
, podávaného 2 hodiny pred podaním azitromycínu, na farmakokinetiku
azitromycínu sa nezistila žiadna zmena vo farmakokinetike azitromycínu.

/Perorálne antikoagulanciá kumarínového typu/
Vo farmakokinetickej štúdií interakcií azitromycín neovplyvňoval
antikoagulačný účinok jednorazovej 15 mg dávky warfarínu podávanej zdravým
dobrovoľníkom. V období po uvedení lieku na trh sa po súbežnom užívaní
azitromycínu a perorálnych antikoagulancií kumarínového typu hlásilo
zosilnenie antikoagulácie. Aj keď sa kauzálna súvislosť nepreukázala, má sa
zvážiť frekvencia sledovania protrombínového času v prípade, kedy
azitromycín užívajú pacienti, ktorí užívajú perorálne antikoagulanciá
kumarínového typu.
/Cyklosporín/
Vo farmakokinetickej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi, ktorým sa perorálne
podávala dávka 500 mg azitromycínu/deň počas 3 dní a následne perorálne
jednorazová dávka 10 mg cyklosporínu/kg sa zistilo, že Cmax a AUC0-
5 cyklosporínu boli výrazne zvýšené. Preto sa má postupovať s opatrnosťou
pred zvažovaním súbežného podávania týchto liečiv. Ak je súbežné podanie
týchto liečiv nevyhnutné, hladiny cyklosporínu sa majú sledovať a v prípade
potreby sa má dávka upraviť.


/Efavirenz/

Súbežné podávanie jednorazovej dávky 600 mg azitromycínu a 400 mg
efavirenzu denne počas 7 dní neviedlo ku klinicky významným
farmakokinetickým interakciám.

/Flukonazol/
Súbežné podávanie jednorazovej dávky 1200 mg azitromycínu neovplyvnilo
farmakokinetiku jednorazovej dávky 800 mg flukonazolu. Celková expozícia
a polčas azitromycínu sa nezmenili po súbežnom podaní s flukonazolom, avšak
pozoroval sa klinicky nevýznamý pokles Cmax (18%).

/Indinavir/
Súbežné podávanie jednorazovej dávky 1200 mg azitromycínu nemalo
štatisticky významný účinok na farmakokinetiku indinaviru podávaného
v dávke 800 mg trikrát denne počas 5 dní.

/Metylprednizolón/
Vo farmakokinetickej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi azitromycín nemal
významný účinok na farmakokinetiku metylprednizolónu.

/Midazolam/
U zdravých dobrovoľníkov súbežné podávanie 500 mg azitromycínu/deň počas 3
dní nespôsobilo klinicky významné zmeny vo farmakokinetike
a farmakodynamike midazolamu podaného v jednorazovej dávke 15 mg.

/Nelfinavir/
Súbežné podávanie azitromycínu (1200 mg) a nelfinaviru v rovnovážnom stave
(750 mg trikrát denne) viedlo k zvýšeniu koncentrácií azitromycínu.
Nepozorovali sa žiadne klinicky významné nežiaduce účinky a nevyžaduje sa
úprava dávkovania.

/Rifabutín/
Súbežné podávanie azitromycínu a rifabutínu neovplyvnilo sérové
koncentrácie žiadneho z liečiv. U pacientov súbežne liečených azitromycínom
a rifabutínom sa pozorovala neutropénia. I keď sa neutropénia spájala
s užívaním rifabutínu, nebola zistená kauzálna súvislosť s užívaním
kombinácie s azitromycínom (pozri časť 4.8).

/Sildenafil/
U zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia sa nepreukázal účinok
azitromycínu (500 mg počas 3 dní) na AUC a Cmax sildenafilu alebo jeho
hlavného cirkulujúceho metabolitu.

/Terfenadín/
V farmakokinetických štúdiách sa hlásilo, že medzi azitromycínom
a terfenadínom nedochádza k interakcii. Boli hlásené zriedkavé prípady,
kde sa možnosť takejto interakcie nedala úplne vylúčiť, avšak nepreukázalo
sa, že k takejto interakcii došlo.

/Teofylín/
Pri súbežnom podávaní azitromycínu s teofylínom zdravým dobrovoľníkom sa
nepreukázala klinicky významná farmakokinetická interakcia. Keďže boli
hlásené interakcie iných makrolidov s teofylínom, odporúča sa venovať
zvýšenú pozornosť znakom, ktoré poukazujú na zvýšenie hladín teofylínu.


/Triazolam/
U 14 zdravých dobrovoľníkov nemalo súbežné podávanie 500 mg azitromycínu
v prvý deň a 250 mg na druhý deň spolu s 0,125 mg triazolamu na druhý deň
významný účinok na ktorúkoľvek farmakokinetickú premennú triazolamu
v porovnaní s triazolamom a placebom.

/Trimetoprim/sulfametoxazol/
Súbežné podávanie trimetoprimu/sulfametoxazolu DS (160 mg/800 mg) počas 7
dní a azitromycínu v dávke 1200 mg na 7.deň nemalo klinicky významný účinok
na maximálne koncentrácie, celkovú expozíciu alebo vylučovanie trimetoprimu
ani sulfametoxazolu močom. Sérové koncentrácie azitromycínu boli podobné
koncentráciám zisteným v štúdiách.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Reprodukčné štúdie na zvieratách sa uskutočnili s dávkami s koncentráciami
až mierne toxickými pre samice. V týchto štúdiách sa nepreukázalo
poškodenie plodu pôsobením azitromycínu. Avšak nie sú k dispozícii
zodpovedajúce a dobre kontrolované štúdie u gravidných žien. Keďže z
reprodukčných štúdií na zvieratách sa nedá vždy určiť odpoveď u ľudí,
azitromycín sa má počas gravidity užívať, iba ak je to jednoznačne
nevyhnutné.

Nie sú k dispozícii údaje o vylučovaní do materského mlieka. Keďže mnohé
lieky sa vylučujú do materského mlieka, azitromycín sa nemá užívať počas
dojčenia v priebehu liečby dojčiacej ženy, pokiaľ lekár nezváži, že možné
prínosy užívania prevážia možné riziko pre dojča.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neexistuje dôkaz, ktorý by naznačoval, že azitromycín môže mať vplyv na
schopnosť pacienta viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vykonávaní týchto
činností sa má vziať do úvahy výskyt nežiaducich účinkov ako sú závraty
a kŕče.

4.8 Nežiaduce účinky

Tabuľka nižšie uvádza nežiaduce účinky identifikované počas klinickej
skúsenosti a po uvedení lieku na trh podľa tried orgánových systémov
a frekvencie. Nežiaduce účinky identifikované po uvedení lieku na trh sú
uvedené kurzívou. Frekvencie v rámci skupín sú definované použitím
nasledujúcej konvencie:
Veľmi časté (? 1/10), časté (? 1/100 až < 1/10), menej časté (? 1/1 000 až
< 1/100), zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000),
neznáme (z dostupných údajov).
V rámci každej skupiny frekvencií sú nežiaduce účinky uvedené podľa
klesajúcej závažnosti.

Nežiaduce reakcie možno alebo pravdepodobne spojené s azitromycínom na
základe skúsenosti z klinickej štúdie a po uvedení lieku na trh.

|Trieda orgánových |Frekvencia|Nežiaduca reakcia |
|systémov | | |
|Infekcie a nákazy |Menej |Kandidóza, kandidóza v ústach, |
| |časté |vaginálna infekcia |
| |Neznáme |Pseudomembranózna kolitída (pozri |
| | |časť 4.4) |
|Poruchy krvi a |Menej |Leukopénia, neutropénia |
|lymfatického systému |časté | |
| |Neznáme |Trombocytopénia, hemolytická anémia |
|Poruchy imunitného |Menej |Angioedém, precitlivenosť |
|systému |časté | |
| |Neznáme |Anafylaktická reakcia (pozri časť |
| | |4.4) |
|Poruchy metabolizmu a|Časté |Anorexia |
|výživy | | |
|Psychické poruchy |Menej |Nervozita |
| |časté | |
| |Zriedkavé |Agitovanosť |
| |Neznáme |Agresivita, úzkosť |
|Poruchy nervového |Časté |Závrat, bolesť hlavy, parestézia, |
|systému | |dysgeúzia |
| |Menej |Hypostézia, somnolencia, insomnia |
| |časté | |
| |Neznáme |Synkopa, konvulzie, psychomotorická |
| | |hyperaktivita, anosmia, ageúzia, |
| | |parosmia, myasténia gravis (pozri |
| | |časť 4.4). |
|Poruchy oka |Časté |Poruchy videnia |
|Poruchy ucha a |Časté |Hluchota |
|labyrintu | | |
| |Menej |Poruchy sluchu, tinitus |
| |časté | |
| |Zriedkavé |Vertigo |
|Poruchy srdca a |Menej |Palpitácie |
|srdcovej činnosti |časté | |
| |Neznáme |Torsades de pointes (pozri časť |
| | |4.4), arytmia (pozri časť 4.4) |
| | |vrátane ventrikulárnej tachykardie |
|Poruchy ciev |Neznáme |Hypotenzia |
|Poruchy |Veľmi |Hnačka, abdominálna bolesť, nauzea, |
|gastrointestinálneho |časté |plynatosť |
|traktu | | |
| |Časté |Vracanie, dyspepsia |
| |Menej |Gastritída, zápcha |
| |časté | |
| |Neznáme |Pankreatitída, zmena farby jazyka |
|Poruchy pečene a |Menej |Hepatitída |
|žlčových ciest |časté | |
| |Zriedkavé |Abnormálna funkcia pečene |
| |Neznáme |Zlyhávanie pečene (pozri časť 4.4)*,|
| | |fulminantná hepatitída, nekróza |
| | |pečene, cholestatická žltačka |
|Poruchy kože a |Časté |Vyrážka, pruritus |
|podkožného tkaniva | | |
| |Menej |Stevensov-Johnsonov syndróm, |
| |časté |fotosenzitívna reakcia, urtikária |
| |Neznáme |Toxická epidermálna nekrolýza, |
| | |multiformný erytém |
|Poruchy kostrovej a |Časté |Artralgia |
|svalovej sústavy a | | |
|spojivového tkaniva | | |
|Poruchy obličiek a |Zriedkavé |Akútne zlyhávanie obličiek, |
|močových ciest | |intersticiálna nefritída |
|Celkové poruchy a |Časté |Únava |
|reakcie v mieste | | |
|podania | | |
| |Menej |Bolesť hrudníka, edém, malátnosť, |
| |časté |asténia |
|Laboratórne a funkčné|Časté |Znížený počet lymfocytov, zvýšený |
|vyšetrenia | |počet eozinofilov, zvyšená hladina |
| | |bikarbonátu v krvi |
| |Menej |Zvýšená hladina |
| |časté |aspartátaminotransferázy, zvýšená |
| | |hladina alanínaminotransferázy, |
| | |zvýšená hladina bilirubínu v krvi, |
| | |zvýšená hladina močoviny v krvi, |
| | |abnormálna hladina draslíka v krvi |
| |Neznáme |Predĺžený QT interval na |
| | |elektrokardiograme (pozri časť 4.4) |

* ktoré zriedkavo skončili smrťou

4.9 Predávkovanie

Nežiaduce reakcie zaznamenané pri vyšších dávkach ako sú odporúčané boli
podobné ako pri normálnych dávkach. V prípade predávkovania sú indikované
všeobecné symptomatické a podporné opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antibakteriálne liečivá na systémové použitie,
makrolidy, azitromycín, ATC kód: J01FA10

Mechanizmus účinku:
Azitromycín patrí medzi azalidy, podtriedy makrolidových antibiotík. Väzbou
na ribozomálnu podjednotku 50S azitromycín inhibuje translokáciu
peptidových reťazcov z jedného miesta ribozómu na druhé, čím dochádza v
citlivých organizmoch k zabráneniu syntézy bielkovín závislej od RNA.
Vzťah FK/FD (farmakokinetika/farmakodynamika)
Hlavným FK/FD parametrom najlepšie charakterizujúcim účinnosť azitromycínu
je pomer AUC/MIC.

Mechanizmus rezistencie:
Rezistancia voči azitromycínu môže byť vrodená alebo získaná. Existujú tri
základné mechanizmy vzniku bakteriálnej rezistencie: zmena cieľového
miesta, ovplyvnenie transportu antibiotika a modifikácia antibiotika.
Úplná skrížená rezistencia existuje medzi /Streptococcus pneumoniae/,
betahemolytickými streptokokmi skupiny A, /Enterococcus faecalis/ a
/Staphylococcus aureus/, vrátane /S. aureus/ rezistentného voči meticilínu
(MRSA) a to voči erytromycínu, azitromycínu, ostatným makrolidom a
linkozamidom.

Hraničné hodnoty citlivosti:

Podľa CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) sa definovali
nasledujúce hraničné hodnoty citlivosti pre azitromycín:
- citlivý ? 2 µg/ml; rezistentný ? 8 µg/ml
- /Haemophilus/ spp.: citlivý ? 4 µg/ml
- /Streptococcus pneumoniae/ a /Streptococcus pyogenes:/ citlivý ?
0,5 µg/ml; rezistentný ? 2 µg/ml

Citlivosť:

Výskyt získanej rezistencie môže kolísať v závislosti od geografickej
polohy a času pre vybrané druhy a lokálne informácie o rezistencii sú
potrebné obzvlášť pri liečbe ťažkých infekcií. Ak je lokálny výskyt
rezistencie taký, že prospešnosť liečiva je prinajmenšom u niektorých typov
infekcií sporná, je potrebné sa poradiť s odborníkom.
Patogény, u ktorých môže byť problémom rezistencia: prevalencia rezistencie
je rovná alebo vyššia ako 10% aspoň v jednej krajine Európskej únie.

Tabuľka citlivosti

|Bežne citlivé druhy |
|Aeróbne gram-negatívne mikroorganizmy |
|Haemophilus influenzae* |
|Moraxella catarrhalis* |
|Neisseria gonorrhoeae |
|Iné mikroorganizmy |
|Chlamydophila pneumoniae |
|Chlamydia trachomatis |
|Legionella pneumophila |
|Mycobacterium avium |
|Mycoplasma pneumonia* |
|Druhy, pri ktorých môže byť problémom získaná rezistencia |
|Aeróbne gram-pozitívne mikroorganizmy |
|Staphylococcus aureus* |
|Streptococcus agalactiae |
|Streptococcus pneumoniae* |
|Streptococcus pyogenes* |
|Iné mikroorganizmy |
|Ureaplasma urealyticum |
|Organizmy s vrodenou rezistenciou |
|Staphylococcus aureus – kmene rezistentné na meticilín a |
|erytromycín |
|Streptococcus pneumoniae – kmene rezistentné na penicilín |
|Escherichia coli |
|Pseudomonas aeruginosa |
|Klebsiella spp. |

* klinická účinnosť sa demonštrovala na citlivých izolovaných organizmoch
v rámci schválených klinických indikácií.

5.2 Farmokokinetické vlastnosti

/Absorbcia/
Po perorálnom podaní je biologická dostupnosť azitromycínu asi 37%.
Maximálne plazmatické hladiny sa dosahujú 2-3 hodiny po podaní lieku.

/Distribúcia/
Po perorálnom podaní sa azitromycín distribuuje do celého tela.
Farmakokinetické štúdie ukázali zreteľne vyššie hladiny azitromycínu v
tkanivách ako v plazme (až do 50 násobku maximálnej koncentrácie
pozorovanej v plazme). Tento fakt poukazuje na to, že liečivo sa v značnom
množstve viaže v tkanivách.
Po podaní jednorazovej dávky 500 mg sú koncentrácie v infikovaných
tkanivách ako sú pľúca, mandle a prostata vyššie ako MRC 90 pre často sa
vyskytujúce patogénny.
Väzba azitromycínu na bielkoviny v sére je variabilná a v závislosti od
sérovej koncentrácie sa pohybuje od 52% pri 0,05 mg/l do 12% pri 0,5 mg/l.
Rovnovážny stav distribučného objemu je približne 31,1 l/kg.

/Eliminácia/
Terminálny plazmatický polčas eliminácie je približne rovnaký ako polčas
tkanivovej deplécie v rozmedzí od 2 do 4 dní. Približne 12% intravenózne
podanej dávky azitromycínu sa vylúči v nezmenenej forme močom v priebehu 3
dní. Vysoké koncentrácie nezmeneného azitromycínu sa našli v žlči ľudí.
Zistilo sa tu tiež desať metabolitov (vznikli N- a O- demetyláciou,
hydroxyláciou dezozamínového a aglykónového kruhu a štiepením konjugátu
kladinózy). Porovnanie HPLC a mikrobiálnych metód naznačuje, že metabolity
sú mikrobiologicky inaktívne.
Vysoké koncentrácie azitromycínu sa našli vo fagocytoch na zvieracích
modeloch. Taktiež sa zistilo, že počas aktívnej fagocytózy sa uvoľňujú
vyššie koncentrácie azitromycínu ako počas inaktívnej fagocytózy. Na
zvieracích modeloch sa ukázalo, že tento proces prispieva ku kumulácii
azitromycínu v infikovanom tkanive.

Farmakokinetika v osobitných skupinách pacientov

/Nedostatočnosť obličiek/
U jedincov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek
(glomerulárna filtrácia 10-80 ml/min) sa po podaní jednorazovej perorálnej
dávky 1 g azitromycínu zvýšila priemerná Cmax o 5,1% a AUC0-120 o 4,2 % v
porovnaní s jedincami normálnou funkciou obličiek (GF > 80 ml/min). U
jedincov so závažným poškodením funkcie obličiek sa zvýšila priemerná Cmax
o 61% a AUC 0-120 o 35% v porovnaní s jedincami s normálnou funkciou
obličiek.

/Nedostatočnosť pečene/
U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene
nedochádza k výraznej zmene sérovej farmakokinetiky azitromycínu v
porovnaní s normálnou funkciou pečene. U týchto pacientov zvýšené
vylučovanie azitromycínu močom zdá byť kompenzáciou zníženého vylučovania
pečeňou.

/Starší pacienti/
Farmakokinetika azitromycínu u starších mužov bola podobná ako u mladších
dospelých. U starších žien sa síce pozorovali vyššie maximálne koncentrácie
(zvýšené o 30-50%), nevyskytla sa však žiadna významná akumulácia.

/Dojčatá, batoľatá, deti a dospievajúci/
Farmakokinetika sa zisťovala u detí vo veku od 4 mesiacov do 15 rokov,
ktoré užívali kapsuly, granulát alebo suspenziu. Pri dávkovaní azitromycínu
10 mg/ kg prvý deň, následne 5 mg/kg druhý až piaty deň, sa pozorovali
mierne nižšie hodnoty Cmax ako u dospelých (224 ?g/l u detí vo veku 0,6-5
rokov a po troch dňoch dávkovania a 383 ?g/l u detí vo veku 6-15 rokov).
Hodnota t1/2 (36 hodín) u starších detí bola v rámci rozmedzia očakávaného
u dospelých.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách na zvieratách, pri ktorých sa použili dávky dosahujúce až 40
násobok klinických terapeutických dávok sa zistilo, že azitromycín
spôsobuje reverzibilnú fosfolipidózu, ktorá však nebola spojená
s toxikologickými dôsledkami. Význam tohto zistenia pre ľudí užívajúcich
azitromycín v súlade s odporúčaniami nie je známy.

V elektrofyziologických štúdiách sa zistilo, že azitromycín predlžuje QT
interval.

/Mutagénny potenciál:/
Na /in vivo/ a /in vitro/ testovacích modeloch sa nedokázal potenciál pre vznik
genetických a chromozómových mutácií.

/Reprodukčná toxicita:/
V štúdiách embryotoxicity na myšiach a potkanoch sa nepozorovali žiadne
teratogénne účinky. U potkanov viedli dávky azitromycínu 100 a 200 mg/kg
telesnej hmotnosti/deň k miernemu spomaleniu fetálnej osifikácie a k
prírastku hmotnosti matky. V peri-/postnatálnych štúdiách na potkanoch sa
pozorovalo mierne oneskorenie fyzického rozvoja a reflexného správania pri
podávaní azitromycínu v dávke 50 mg/kg/deň a viac.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Sacharóza
Xantánová guma
Hyprolóza
Fosforečnan sodný bezvodý
Koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551)
Aspartám (E951)
Smotanovo-karamelová príchuť
Oxid titaničitý (E171)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

Neotvorená fľaša s práškom: 36 mesiacov.
Rekonštituovaná suspenzia: 10 dní

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Neotvorená fľaša: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.
Rekonštituovaná suspenzia: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

HDPE fľaše s PP/ PE uzáverom bezpečným pre deti s poistným krúžkom.
PE/PP dávkovacia injekčná striekačka (10 ml), kalibrovaná po 0,25 ml.

Obsah fľaše po rekonštitúcii: 15 ml (600 mg), 20 ml (800 mg), 22,5 ml
(900 mg), 30 ml (1200 mg) alebo 37,5 ml (1500 mg).

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Príprava suspenzie:
Fľašu s práškom sa pretrepte tak, aby bol práškový obsah voľne sypký.
K prášku pridajte nasledujúce množstvo vody:

15 ml (600 mg) fľaša: pridať 7,5 ml vody.
20 ml (800 mg) fľaša: pridať 10,0 ml vody.
22,5 ml (900 mg) fľaša: pridať 11,0 ml vody.
30 ml (1200 mg) fľaša: pridať 15,0 ml vody.
37,5 ml (1500 mg) fľaša: pridať 18,5 ml vody.

Trepte tak dlho, až vznikne biela až sivobiela homogénna suspenzia. Liek sa
podáva tak, že striekačkový adaptér sa umiestni do hrdla fľaše a uzáver sa
otvorí.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1000 Ľubľana
Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

15/0182/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

17.5.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C39784
Skupina ATC:
J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie
Skupina ATC:
J01FA10 - azithromycinum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
SI -
Účinná látka:
belladonae radicis alkaloida
Výrobca lieku:
SANDOZ PHARMACEUTICALS, SVAJCIARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
13.11 € / 394.95 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
13.11 € / 394.95 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.61 € ÚP:0.00 € DP:7.61 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:17.68 € ÚP:0.00 € DP:17.68 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.32 € ÚP:0.00 € DP:14.32 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.94 € ÚP:0.00 € DP:9.94 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.16 € ÚP:0.00 € DP:5.16 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.51 € ÚP:0.00 € DP:7.51 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.16 € ÚP:0.00 € DP:5.16 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.96 € ÚP:0.00 € DP:9.96 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.27 € ÚP:0.00 € DP:7.27 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien