Detail:
VOLUVEN sol inf 20x250 ml (PE fľaša)
Názov lieku:
VOLUVEN
Doplnok názvu:
sol inf 20x250 ml (PE fľaša)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA č. 2 K ROZHODNUTIU O PREDLŽENI REGISTRÁCIE LIEKU, EV. Č.
2106/8732


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUžÍVATEľOV

Názov lieku VOLUVEN

Lieková forma
Infúzny intravenózny roztok

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg v.d.H., Nemecko

Zloženie lieku
1000 ml obsahuje liečivá:
hydroxyethylamylum (hydroxyetylškrob) 60,00 g, natrii chloridum
(chlorid sodný) 9,00 g
/(Molárna substitúcia: 0,38 –0,45; Priemerná molekulová hmotnosť: 130/
/000 Da)/


Elektrolyty: Na+ 154 mmol/l, Cl- 154 mmol/l
Teoretická osmolarita: 308 mosmol/l
Titračná kyslosť: <1,0 mmol NaOH/l
pH 4,0 – 5,5

/Pomocné látky:/ aqua ad iniectabilia (voda na injekciu), natrii hydroxidum
(hydroxid sodný),
acidum hydrochloricum 25 % (kyselina chlorovodíková 25%).

Farmakoterapeutická skupina
Infundabilium

Charakteristika
Farmakodynamické vlastnosti:
VOLUVEN je umelý koloid určený na náhradu objemu, ktorý spôsobuje expanziu
intravaskulárneho objemu a hemodilúciu v závislosti na molárnej substitúcii
hydroxyetylových skupín (0,4), priemernej molekulovej hmotnosti (130 000
Da), koncentrácii (6%), ako aj dávke a rýchlosti podávania infúzie.
Infúzia 500 ml VOLUVENu podaná počas 30 minút zdravým dobrovoľníkom
vyvoláva neexpanzívne zvýšenie objemu približne o 100% podaného objemu
s plató - efektom a trvá
4 – 6 hodín. Izovolemická zmena krvi za VOLUVEN udržuje objem krvi
najmenej 6 hodín.
Farmakokinetické vlastnosti:
Farmakokinetika hydroxyetylškrobu je komplexná a závisí od molekulárnej
hmotnosti a hlavne od stupňa molárnej substitúcie. Po intravenóznom podaní
sú molekuly, ktoré sú menšie ako renálny prah (60 000 – 70 000 Da)
vylučované priamo močom, kým väčšie sú metabolizované plazmatickou (-
amylázou a následne sú degradačné produkty vylučované močom.
Priemerná molekulová hmotnosť VOLUVENu v plazme /in vivo/ je 70 000 – 80 000
Da hneď po podaní infúzie a zostáva nad renálnym prahom počas celej doby
liečebného účinku.
30 minút po podaní infúzie je plazmatická hladina hydroxyetylškrobu stále
75% z maximálnej koncentrácie. Po 6 hodinách sa plazmatická hladina znižuje
na 14%. Po jednorazovom podaní 500 ml VOLUVENu sa plazmatická koncentrácia
hydroxyetylškrobu vracia takmer na základnú hodnotu po 24 hodinách.
Plazmatický klírens bol 31,4 ml/min po podaní 500 ml VOLUVENu, s AUC 14,3
mg/ml/hod, čo dokazuje nelineárnu farmakokinetiku. Po jednorazovom podaní
500 ml bol plazmatický polčas t1/2( =1,4 hod a t1/2( = 12,1 hod.
Po dennom podávaní 500 ml 10% roztoku hydroxyetylškrobu 130/0,4 počas 10
dní dobrovoľníkom, nebola zaznamenaná signifikantná akumulácia v plazme.
V experimente na potkanoch pri opakovanej dávke 0,7 g/kg telesnej
hmotnosti/deň počas 18 dní, po 52 dňoch po poslednom podaní bolo
nahromadenie v tkanive 0,6% celkovej podanej dávky.

Indikácie
Terapia a profylaxia hypovolémie, akútna normovolemická hemodilúcia (ANH).

Kontraindikácie
Objemové preťaženie (hyperhydratácia), vrátane pľúcneho edému; renálne
zlyhanie s oligúriou alebo anúriou; potreba dialyzačnej liečby u pacienta;
intrakraniálne krvácanie; ťažká hypernatriémia alebo ťažká hyperchlorémia;
známa precitlivelosť na hydroxyetylškrob alebo akúkoľvek z pomocných látok
lieku.

Nežiaduce účinky
Lieky obsahujúce hydroxyetylškrob môžu spôsobiť zriedkavo anafylaktické
reakcie (hypersenzitivitu, príznaky miernej chrípky, bradykardiu,
tachykardiu, bronchospazmus, pľúcny edém nekardiálneho pôvodu). V prípade
výskytu príznakov intolerancie je potrebné okamžite prerušiť infúziu
a začať vhodnú liečbu.
Počas podávania hydroxyetylškrobu môže dôjsť k zvýšeniu koncentrácie
sérovej amylázy, čo môže interferovať s diagnózou pankreatitídy.
Pri dlhodobom podávaní hydroxyetylškrobu vo vysokých dávkach je známym
nežiaducim účinkom pruritus.
Pri vysokých dávkach môže dilučný efekt spôsobiť dilúciu zložiek krvi
(koagulačné faktory, iné plazmatické proteíny) a pokles hematokritu.
Počas podávania hydroxyetylškrobu sa môžu objaviť v závislosti od
dávkovania poruchy krvnej zrážanlivosti.

Tab. Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov

|Triedy orgánových |Nežiaduce účinky |Frekvencia výskytu |
|systémov | | |
|Poruchy krvi a |poruchy krvnej |Zriedkavé |
|lymfatického systému |zrážanlivosti. |(>1/10 000, |
| | |<1/1 000) |
|Poruchy imunitného |anafylaktické |Zriedkavé |
|systému |reakcie |(>1/10 000, |
| | |<1/1 000) |
|Poruchy kože a |pruritus |Časté (>1/100, |
|podkožného tkaniva | |<1/10) |
|Vyšetrenia |zvýšeniu |Časté (>1/100, |
| |koncentrácie sérovej|<1/10) |
| |amylázy | |
| |pokles hematokritu |Časté (>1/100, |
| | |<1/10) |
| |Pokles plazmatických|Časté (>1/100, |
| |proteínov |<1/10) |

Interakcie
V súčasnosti nie sú známe interakcie s inými liečivami a nutričnými
produktmi. Odporúča sa však vyhnúť zmiešavaniu s inými liekmi. Ak je vo
výnimočných prípadoch potrebné zmiešanie, je nutné venovať veľkú pozornosť
kompatibilite (mliečny zákal, precipitácia), sterilite zmiešania a dobrému
vzájomnému premiešaniu.
Počas podávania hydroxyetylškrobu môže dôjsť k zvýšeniu koncentrácie
sérovej amylázy, čo by mohlo interferovať s diagnózou pankreatitídy.

Dávkovanie a spôsob podávania
Na kontinuálnu intravenóznu infúziu.
Prvých 10-20 ml je potrebné podávať pomaly a starostlivo sledovať pacienta
(dôvodom sú možné anafylaktické reakcie).
Denná dávka a rýchlosť infúzie závisia od krvnej straty, od udržania alebo
obnovy hemodynamiky a od hemodilúcie (efekt zriedenia).
Maximálna denná dávka je 50 ml/kg telesnej hmotnosti/deň.
VOLUVEN je možné podávať opakovane počas niekoľkých dní podľa potrieb
pacienta. Dĺžka liečby závisí od trvania a rozsahu hypovolémie,
hemodynamických parametrov a hemodilúcie.
V súčasnosti sú k dispozícii len limitované skúsenosti s dlhodobým
podávaním maximálnej dennej dávky.
Použitie u detí:
Sú dostupné len obmedzené klinické údaje o podávaní lieku VOLUVEN deťom. Na
stabilizáciu hemodynamiky bola podávaná priemerná dávka 16±9 ml/kg. Táto
dávka bola bezpečná a dobre tolerovaná u 41 detí od novorodencov po malé
deti (mladšie ako 2 roky).
U detí je potrebné prispôsobiť dávkovanie individuálnej potrebe koloidov,
pričom je potrebné vziať do úvahy základné ochorenie, hemodynamiku a stav
hydratácie (pozri časť Upozornenia).

Upozornenie
Je potrebné vyhnúť sa hyperhydratácii spôsobenej nadmerným prívodom
tekutín. Zvlášť opatrne je potrebné postupovať u pacientov s kardiálnou
insuficienciou alebo ťažkou dysfunkciou obličiek kvôli zvýšenému riziku
hyperhydratácie, v týchto prípadoch je potrebné upraviť dávkovanie.
V prípade ťažkej dehydratácie je potrebné podávať najskôr roztoky
kryštaloidov.
Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať pacientom s ťažkými poruchami
pečeňových funkcií alebo ťažkými poruchami hemokoagulácie, napr. závažné
formy von Willebrandovej choroby.
Dôležitý je dostatočný prívod tekutín, pravidelná kontrola obličkových
funkcií a rovnováhy tekutín. Je potrebné monitorovať sérové elektrolyty.
K dispozícii sú len obmedzené skúsenosti s podávaním lieku VOLUVEN deťom.
Pri nekardiálnych operáciách u detí mladších ako 2 roky bola znášanlivosť
lieku VOLUVEN, ktorý bol podaný perioperatívne, porovnateľná s 5%
albumínom. VOLUVEN môže byť podávaný predčasne narodeným deťom a
novorodencom len po dôkladnom zvážení rizika a prínosu.
Nie sú dostupné údaje o podávaní VOLUVENu tehotným ženám. Môže sa podávať
počas tehotenstva len v prípadoch, ak potenciálny prínos prevýši možné
riziko pre plod. V súčasnosti nie sú údaje o podávaní VOLUVENu dojčiacim
ženám.
Predávkovanie: ako pri iných náhradách objemu, predávkovanie vedie
k preťaženiu cirkulácie (napr. pľúcnemu edému). V týchto prípadoch je nutné
infúziu okamžite prerušiť a ak je potrebné, podať diuretiká.
Po otvorení ihneď spotrebovať. Nepoužitý zvyšok roztoku znehodnoťte.
Môže sa použiť, len keď je roztok číry a obal nie je poškodený.
Pred použitím odstráňte vrchný obal z polyolefínového (freeflex) a PVC
vaku.
Uchovávať mimo dosahu detí.

Varovanie
VOLUVEN sa nemôže použiť po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je uvedený
na obale.

Balenie
Sklenené fľaše: 1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 10x250 ml, 10x500 ml.
Polyolefínový vak (Freeflex):
s vrchným obalom : 1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 5 x 500 ml, 5 x 250 ml, 10 x
250 ml, 20 x 250 ml, 30 x 250 ml, 35 x 250 ml, 40 x 250 ml, 10 x 500 ml,
15 x 500 ml, 20 x 500 ml
PVC vak: 1 x 250 ml, 1 x 500 ml,25 x 250 ml, 15 x 500 ml.
PE fľaša: 1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 10 x 250 ml, 10 x 500 ml, 20 x 250 ml,
20 x 500 ml, 30 x 250 ml

Uchovávanie
Uchovávať pri teplote do 25°C. Nezmrazovať!
Dátum poslednej revízie textu: Máj 2008

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA č. 1 K ROZHODNUTIU O PREDLŽENI REGISTRÁCIE LIEKU, EV. Č.
2106/8732

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku VOLUVEN

2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

1000 ml obsahuje liečivá:
Hydroxyethylamylum 60,00 g
/(Molárna substitúcia: 0,38 –0,45; Priemerná molekulová hmotnosť: 130 000/
/Da)/
Natrii chloridum 9,00 g

Elektrolyty: Na+ 154 mmol/l, Cl- 154 mmol/l
Teoretická osmolarita: 308 mosmol/l
Titračná kyslosť: <1,0 mmol NaOH/l
pH 4,0 – 5,5

3. Lieková forma
Infúzny intravenózny roztok

4. Klinické údaje
4.1. Terapeutické indikácie
Terapia a profylaxia hypovolémie, akútna normovolemická hemodilúcia (ANH).


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania
Na kontinuálnu intravenóznu infúziu.
Prvých 10-20 ml je potrebné podávať pomaly a starostlivo sledovať pacienta
(dôvodom sú možné anafylaktické reakcie).
Denná dávka a rýchlosť infúzie závisia od krvnej straty, od udržania alebo
obnovy hemodynamiky a od hemodilúcie (efekt zriedenia).
Maximálna denná dávka je 50 ml/kg telesnej hmotnosti/deň.
VOLUVEN je možné podávať opakovane počas niekoľkých dní podľa potrieb
pacienta. Dĺžka liečby závisí od trvania a rozsahu hypovolémie,
hemodynamických parametrov a hemodilúcie.
V súčasnosti sú k dispozícii len limitované skúsenosti s dlhodobým
podávaním maximálnej dennej dávky.
Použitie u detí:
Sú dostupné len obmedzené klinické údaje o podávaní lieku VOLUVEN deťom. Na
stabilizáciu hemodynamiky bola podávaná priemerná dávka 16±9 ml/kg. Táto
dávka bola bezpečná a dobre tolerovaná u 41 detí od novorodencov po malé
deti (mladšie ako 2 roky).
U detí je potrebné prispôsobiť dávkovanie individuálnej potrebe koloidov,
pričom je potrebné vziať do úvahy základné ochorenie, hemodynamiku a stav
hydratácie (pozri časť 4.4.).

4.3. Kontraindikácie
a) Objemové preťaženie (hyperhydratácia), vrátane pľúcneho edému,
a) renálne zlyhanie s oligúriou alebo anúriou,
a) potreba dialyzačnej liečby u pacienta,
a) intrakraniálne krvácanie,
a) ťažká hypernatriémia alebo ťažká hyperchlorémia,
a) známa precitlivelosť na hydroxyetylškroby alebo akúkoľvek z pomocných
látok v lieku.

4.4. Špeciálne upozornenia
Je potrebné vyhnúť sa hyperhydratácii spôsobenej nadmerným prívodom
tekutín. Zvlášť opatrne je potrebné postupovať u pacientov s kardiálnou
insuficienciou alebo ťažkou dysfunkciou obličiek kvôli zvýšenému riziku
hyperhydratácie, v týchto prípadoch je potrebné upraviť dávkovanie.
V prípade ťažkej dehydratácie je potrebné podávať najskôr roztoky
kryštaloidov.
Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať pacientom s ťažkými poruchami
pečeňových funkcií alebo ťažkými poruchami hemokoagulácie, napr. závažné
formy von Willebrandovej choroby.
Dôležitý je dostatočný prívod tekutín, pravidelná kontrola obličkových
funkcií a rovnováhy tekutín. Je potrebné monitorovať sérové elektrolyty.
K dispozícii sú len obmedzené skúsenosti s podávaním lieku VOLUVEN deťom.
Pri nekardiálnych operáciách u detí mladších ako 2 roky bola znášanlivosť
lieku VOLUVEN, ktorý bol podaný perioperatívne, porovnateľná s 5%
albumínom. VOLUVEN môže byť podávaný predčasne narodeným deťom a
novorodencom, len po dôkladnom zvážení rizika a prínosu.
Ohľadom výskytu anafylaktických reakcií pozri časť 4.8. Nežiaduce účinky.

4.5. Liekové a iné interakcie
V súčasnosti nie sú známe interakcie s inými liečivami a nutričnými
produktmi. Pozri časť 4.8. Nežiaduce účinky, kde sú údaje týkajúce sa
zvýšenia hladiny sérovej amylázy, ktoré môže nastať pri podávaní
hydroxyetylškrobu a môže interferovať s diagnózou pankreatitídy.

4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie
Nie sú dostupné údaje o podávaní VOLUVENu tehotným ženám. Štúdie na
zvieratách neukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na tehotenstvo,
embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3
Predklinické údaje o bezpečnosti). Nebola zaznamenaná teratogenita. VOLUVEN
sa môže podávať počas tehotenstva len v prípadoch, ak potenciálny prínos
prevýši možné riziko pre plod.
V súčasnosti nie sú údaje o podávaní VOLUVENu dojčiacim ženám.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Nie je aplikovateľné.

4.8. Nežiaduce účinky
Lieky obsahujúce hydroxyetylškrob môžu spôsobiť zriedkavo anafylaktické
reakcie (hypersenzitivitu, príznaky miernej chrípky, bradykardiu,
tachykardiu, bronchospazmus, pľúcny edém nekardiálneho pôvodu). V prípade
výskytu príznakov intolerancie je potrebné okamžite prerušiť infúziu
a začať vhodnú liečbu.
Počas podávania hydroxyetylškrobu môže dôjsť k zvýšeniu koncentrácie
sérovej amylázy, čo môže interferovať s diagnózou pankreatitídy.
Pri dlhodobom podávaní hydroxyetylškrobu vo vysokých dávkach je známym
nežiaducim účinkom pruritus.
Pri vysokých dávkach môže dilučný efekt spôsobiť dilúciu zložiek krvi
(koagulačné faktory, iné plazmatické proteíny) a pokles hematokritu.
Počas podávania hydroxyetylškrobu sa môžu objaviť v závislosti od
dávkovania poruchy krvnej zrážanlivosti.

Tab. Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov

|Triedy orgánových |Nežiaduce účinky |Frekvencia výskytu |
|systémov | | |
|Poruchy krvi a |poruchy krvnej |Zriedkavé (>1/10 000, |
|lymfatického systému |zrážanlivosti. |<1/1 000) |
|Poruchy imunitného |anafylaktické reakcie |Zriedkavé (>1/10 000, |
|systému | |<1/1 000) |
|Poruchy kože a |pruritus |Časté (>1/100, <1/10) |
|podkožného tkaniva | | |
|Vyšetrenia |zvýšeniu koncentrácie |Časté (>1/100, <1/10) |
| |sérovej amylázy | |
| |pokles hematokritu |Časté (>1/100, <1/10) |
| |Pokles plazmatických |Časté (>1/100, <1/10) |
| |proteínov | |

4.9. Predávkovanie
Ako pri iných náhradách objemu, predávkovanie vedie k preťaženiu
cirkulačného systému (napr. pľúcnemu edému). V týchto prípadoch je nutné
infúziu okamžite prerušiť a ak je to potrebné podať diuretiká.

5. Farmakologické vlastnosti
5.1. Farmakodynamické vlastnosti
ATC kód: B05AA07
Farmakoterapeutická skupina: Infundabilium, náhradné roztoky plazmy
a frakcie plazmatických bielkovín

VOLUVEN je umelý koloid určený na náhradu objemu, ktorý spôsobuje expanziu
intravaskulárneho objemu a hemodilúciu v závislosti na molárnej substitúcii
hydroxyetylových skupín (0,4), priemernej molekulovej hmotnosti (130 000
Da), koncentrácii (6%), ako aj dávke a rýchlosti podávania infúzie.
Infúzia 500 ml VOLUVENu podaná počas 30 minút zdravým dobrovoľníkom
vyvoláva neexpanzívne zvýšenie objemu približne o 100% podaného objemu
s plató - efektom a trvá 4 – 6 hodín.
Izovolemická zmena krvi za VOLUVEN udržuje objem krvi najmenej 6 hodín.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti
Farmakokinetika hydroxyetylškrobu je komplexná a závisí od molekulárnej
hmotnosti a hlavne od stupňa molárnej substitúcie. Po intravenóznom podaní
sú molekuly, ktoré sú menšie ako renálny prah (60 000 – 70 000 Da)
vylučované priamo močom, kým väčšie sú metabolizované plazmatickou
(-amylázou a následne sú degradačné produkty vylučované močom.
Priemerná molekulová hmotnosť VOLUVENu v plazme /in vivo/ je 70 000 – 80 000
Da hneď po podaní infúzie a zostáva nad renálnym prahom počas celej doby
liečebného účinku.
Distribučný objem je okolo 5,9 litra. 30 minút po podaní infúzie je
plazmatická hladina hydroxyetylškrobu stále 75% z maximálnej koncentrácie.
Po 6 hodinách sa plazmatická hladina znižuje na 14%. Po jednorazovom podaní
500 ml VOLUVENu sa plazmatická koncentrácia hydroxyetylškrobu vracia takmer
na základnú hodnotu po 24 hodinách.
Plazmatický klírens bol 31,4 ml/min po podaní 500 ml VOLUVENu, s AUC 14,3
mg/ml/hod, čo dokazuje nelineárnu farmakokinetiku. Po jednorazovom podaní
500 ml bol plazmatický polčas t1/2( =1,4 hod a t1/2( = 12,1 hod.
Pri použití rovnakej dávky (500ml) u pacientov s kompenzovaným stredným až
ťažkým poškodením obličiek AUC mierne vzrástlo o faktor 1,7 (95% limity
účinnosti 1,44 – 2,07) u pacientov z ClCr < 50ml/min v porovnaní s ClCr >
50 ml/min.
Konečný polčas rozpadu a vrchol koncentrácie hydroxyetylškrobu neboli
ovplyvnené poškodením obličiek.
Pri hodnotách ClCr ? 30 ml/min bolo 59% liečiva vylúčených do moču, verzus
51% pri ClCr 15 až 30ml/min.
Po dennom podávaní 500 ml 10% roztoku hydroxyetylškrobu 130/0,4 počas 10
dní dobrovoľníkom, nebola zaznamenaná signifikantná akumulácia v plazme.
V experimente na potkanoch pri opakovanej dávke 0,7 g/kg telesnej
hmotnosti/deň počas 18 dní, po 52 dňoch po poslednom podaní bolo
nahromadenie v tkanive 0,6% celkovej podanej dávky.
Nie sú dostupné údaje o použití VOLUVENu v dialýze.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti
Subchronická toxicita:
Intravenózna infúzia 9g hydroxyetylškrobu vo VOLUVENe /kg telesnej
hmotnosti/deň u potkanov a psov počas 3 mesiacov neviedla k toxickým
účinkom, okrem toxicity spôsobenej zvýšenou záťažou obličiek a pečene,
vychytávaním a metabolizmom hydroxyetylškrobu v retikuloendoteliálnom
systéme, pečeňovom parenchýme a ostatných tkanivách v súvislosti
s nefyziologickým stavom zvierat počas testovania.
Najnižšia toxická dávka je nad 9 g hydroxyetylškrobu vo VOLUVENe/kg
telesnej hmotnosti/deň, čo je 3 krát vyššia dávka než je odporúčaná
maximálna terapeutická dávka u ľudí.

Reprodukčná toxicita:
Typ hydroxyetylškrobu použitý vo VOLUVENe nemá teratogénny potenciál
u potkanov a králikov. Embryoletálny účinok bol pozorovaný u králikov pri
dávke 50 ml/kg telesnej hmotnosti/deň. U potkanov bolusová injekcia pri
takejto dávke počas gravidity a laktácie viedla k redukcii telesnej
hmotnosti mláďat a indukovala oneskorenie vývoja. U samíc boli prítomné
známky preťaženia tekutinami. Na zvieratách neboli robené štúdie fertility.

6. Farmaceutické informácie
6.1. Zoznam pomocných látok
Natrii hydroxidum
Acidum hydrochloricum 25%
Aqua ad iniectabilia

6.2. Inkompatibility
Je potrebné sa vyhnúť zmiešaniu s inými liekmi. Ak je vo výnimočných
prípadoch potrebné VOLUVEN zmiešať s inými liekmi, je nutné venovať veľkú
pozornosť kompatibilite (mliečny zákal, precipitácia), sterilite zmiešania
a dobrému vzájomnému premiešaniu.

6.3. Čas použiteľnosti
/Čas použiteľnosti v predajnom balení/
Sklenené fľaše: 5 rokov
Freeflex vak: 3 roky
PVC vak: 2 roky
Polyetylénové fľaše: 3 roky

/Čas použiteľnosti po rekonštitúcii alebo zriedení podľa pokynov/
Neaplikovateľné.

/Čas použiteľnosti po prvom otvorení balenia/
Liek je potrebné spotrebovať hneď po otvorení.

6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania
Uchovávať pri teplote do 25°C. Nezmrazovať!

6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia
a.) Bezfarebná sklenená fľaša, gumová zátka, hliníkový uzáver:
1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 10x250 ml, 10x500 ml

b.) Polyolefínový vak (Freeflex):
s vrchným obalom : 1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 5 x 500 ml, 5 x 250 ml, 10 x
250 ml, 20 x 250 ml, 30 x 250 ml, 35 x 250 ml, 40 x 250 ml, 10 x 500 ml,
15 x 500 ml, 20 x 500 ml

c.) PVC vak:
1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 25 x 250 ml, 15 x 500 ml.

d.) PE fľaša: 1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 10 x 250 ml, 10 x 500 ml, 20 x
250 ml, 20 x 500 ml, 30 x 250 ml


6.6. Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom
Použiť ihneď po otvorení balenia.
Nepoužívať po dátume použiteľnosti. Nespotrebovaný roztok je potrebné
znehodnotiť.
Používať len číry roztok v nepoškodenom balení.
Pred použitím odstráňte vrchný obal z polyolefínového (Freeflex) a PVC
vaku.
Uchovávať mimo dosahu detí.

7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, D- 61346 Bad Homburg v.d.H., Nemecko

8. Registračné číslo: 76/0023/03-S

9. Dátum registrácie: 05.02.2003

10. Dátum revízie textu: Máj 2008

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C39455
Skupina ATC:
B05 - Náhrady plazmy a perfúzne roztoky
Skupina ATC:
B05AA07 - hetastarch
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
icosapentum etylester,nortriptylini hydrochloridum
Výrobca lieku:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Friedberg, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
156.36 € / 4710.50 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
156.36 € / 4710.50 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:293.79 € ÚP:0.00 € DP:293.79 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:74.62 € ÚP:0.00 € DP:74.62 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:122.06 € ÚP:0.00 € DP:122.06 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:76.02 € ÚP:0.00 € DP:76.02 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:148.19 € ÚP:0.00 € DP:148.19 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:124.16 € ÚP:0.00 € DP:124.16 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:184.25 € ÚP:0.00 € DP:184.25 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:218.02 € ÚP:0.00 € DP:218.02 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:218.02 € ÚP:0.00 € DP:218.02 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.23 € ÚP:0.00 € DP:9.23 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien