Detail:
CARVEDILOL ORION 25 mg tbl flm 100x25 mg
Názov lieku:
CARVEDILOL ORION 25 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 100x25 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2011/06865

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Carvedilol Orion 6,25 mg
Carvedilol Orion 12,5 mg
Carvedilol Orion 25 mg
Filmom obalené tablety
Karvedilol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Carvedilol Orion a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Carvedilol Orion
3. Ako užívať Carvedilol Orion
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Carvedilol Orion
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE CARVEDILOL ORION A NA ČO SA POUŽÍVA

Carvedilol Orion patrí do skupiny liekov nazývaných alfa a beta blokátory.
Jeho liečivo, karvedilol rozširuje krvné cievy, znižuje krvný tlak
a obmedzuje odpor srdcovej činnosti pri pumpovaní krvi. Karvedilol má aj
upokojujúci účinok na srdcový rytmus. Karvedilol znižuje nároky srdca na
kyslík a tak znižuje príznaky angíny.

Carvedilol Orion sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku a pri liečbe
angíny pectoris. Carvedilol Orion sa tiež používa ako prídavná liečba
zlyhania srdca, kde zlepšuje funkcie srdca.

Váš lekár Vám môže predpísať tento liek na iný účel a/alebo v inom
dávkovaní, ako je uvedené v písomnej informácii. Vždy sa riaďte pokynmi
lekára a pokynmi uvedenými v písomnej informácii.


2. SKÔR AKO UŽIJETE CARVEDILOL ORION

Neužívajte Carvedilol Orion

- keď ste alergický (precitlivený) na karvedilol alebo na ktorúkoľvek z
ďalších zložiek lieku Carvedilol Orion.
- keď máte alebo ste mali astmu alebo bronchospazmus.
- keď máte neliečené alebo nestabilné zlyhanie srdca alebo určitý typ
poruchy systému srdcového vedenia (tzv. AV blokáda druhého alebo
tretieho stupňa, pokiaľ nie je kardiostimulátor zavedený, alebo syndróm
chorého sínusového uzla).
- keď trpíte ťažkým oslabením funkcie srdca (kardiogénny šok).
- keď máte veľmi nízky pulz alebo veľmi nízky krvný tlak.
- keď trpíte závažnou poruchou rovnováhy kyselín v tele (metabolická
acidóza, acidémia).
- keď máte nadmernú funkciu nadobličiek (feochromocytóm), ktorá nie je
liečená liekmi.
- keď máte závažné ochorenie pečene.
- keď ste v súčasnosti liečený vnútrožilovo liekmi, ktoré sa používajú na
liečbu vysokého krvného tlaku alebo srdcových ťažkostí (verapamil alebo
diltiazem).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Carvedilolu Orion:

Pred liečbou Carvedilolom Orion sa poraďte so svojím lekárom:

- ak máte zlyhanie srdca sprevádzané:
. nízkym krvným tlakom,
. znížený prísunom krvi a kyslíku do srdca (ischemická choroba
srdca) a kôrnatením tepien (ateroskleróza)
. a/alebo problémami s obličkami,
V tomto prípade by Vám mali monitorovať funkcie obličiek. Môže byť
nutné zníženie Vašej dávky.
- ak máte diabetes. Liečba Carvedilolom Orion môže maskovať príznaky
nízkej hladiny cukru v krvi. Hladinu cukru v krvi je preto treba
pravidelne sledovať.
- ak máte ťažké dychové ťažkosti, kvôli ktorým užívate lieky, Carvedilol
Orion môže zhoršovať tieto dýchacie ťažkosti.
- ak nosíte kontaktné šošovky. Carvedilol Orion môže znižovať tvorbu sĺz.


- ak máte Raynaudov fenomén (prsty rúk a nôh najskôr zmodrajú, potom
zbelejú a potom zároveň s bolesťou sčervenajú) alebo iné periférne
cievne ochorenie. Carvedilol Orion môže zhoršovať tieto príznaky.
- ak máte zvýšenú činnosť štítnej žľazy, so zvýšenou produkciou hormónu
štítnej žľazy, Carvedilol Orion môže maskovať tieto príznaky.
- ak užívate Carvedilol Orion a máte podstúpiť operáciu vyžadujúcu
anestéziu. Mali by ste sa vopred poradiť s lekárom zodpovedným za
anestéziu.
- ak máte veľmi nízky pulz (menej ako 55 tepov za minútu).
- ak ste mali ťažkú alergickú reakciu (napr. na uštipnutie hmyzom alebo
na jedlo) alebo ak práve absolvujete, alebo máte podstúpiť alergickú
desenzibilizačnú terapiu, pretože Carvedilol Orion môže oslabiť účinok
liekov používaných na liečbu takých alergických reakcií.
- ak máte psoriázu.
- ak máte nadmernú funkciu nadobličiek (feochromocytóm).
- ak trpíte zvláštnou formou angíny pectoris nazývanou Prinzmetalova
variantná angína, spôsobenou kŕčmi vencových tepien.
- ak máte nestálu alebo sekundárnu hypertenziu (Váš krvný tlak náhle mení
alebo vysoký krvný tlak je spôsobený iným ochorením).
- ak trpíte ortostatickou hypotenziou, náhly pokles krvného tlaku, keď
vstanete.
- ak máte akútne zápalové ochorenie srdca.
- ak máte obštrukciu srdcových chlopní.

Užívanie iných liekov:

Iné súčasne užívané lieky môžu ovplyvniť alebo môžu byť ovplyvnené
Carvedilolom Orion.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Nezabudnite informovať Vášho
lekára o tom, že užívate Carvedilol Orion v prípade, že Vám je počas liečby
predpisovaný iný liek.

Je obzvlášť dôležité, aby Váš lekár bol informovaný o tom, že už užívate:

- Digoxín (na liečbu srdcového zlyhania)
- Rifampicín (antibiotikum používané pri liečbe tuberkulózy)
- Cimetidín (liek na liečbu žalúdočných vredov, pálenia záhy a refluxie
žalúdočných kyselín)
- Ketokonazol (liek na liečbu plesní)
- Fluoxetín (liek na liečbu depresií)
- Haloperidol (liek na liečbu určitých mentálnych/psychických porúch)
- Erytromycín (antibiotikum)
- Cyklosporín (liek užívaný na potlačenie imunitného systému, prevencia
proti reakciám po transplantáciách, tiež sa používa napr. na určité
reumatické alebo dermatologické problémy)
- Klonidín (liek na znižovanie krvného tlaku alebo na migrénu)
- Verapamil, diltiazem, amiodaron (lieky užívané pri liečbe nepravidelnej
činnosti srdca)
- Chinidín, disopyramid, mexiletín, propafenon, flekainid (tzv.
antiarytmiká I. triedy)
- Iné antihypertenzíva. Karvedilol môže zvýšiť účinky iných súčasne
podávaných liekov na zníženie krvného tlaku (napr. antagonisti alfa1-
receptoru) a lieky, pri ktorých sa znižovanie krvného tlaku prejavuje
ako vedľajší účinok, napr. barbituráty (pri liečbe epilepsie),
fenotiazíny (na liečbu psychóz), tricyklické antidepresíva (na liečbu
depresie), vazodilatanciá a alkohol.
- Inzulín alebo perorálne antidiabetiká (látky znižujúce hladinu cukru
v krvi) ich účinok na zníženie hladiny cukru v krvi sa môže zvýšiť
a príznaky nízkej hladiny cukru môžu byť potlačené.
- Sympatomimetiká (lieky, ktoré zvyšujú funkciu sympatického nervového
systému).
- Dihydropyridíny typu blokátorov vápnikových kanálov (lieky užívané pri
liečbe vysokého krvného tlaku a ochorení srdca, ako napr. amlodipín,
felodipín).
- Nervosvalové blokátory (lieky znižujúce svalové napätie).
- Ergotamínové deriváty (lieky na migrénu).
- Niektoré lieky proti bolesti (NSAID), estrogény (hormóny) a
kortikosteroidy (hormóny kôry nadobličiek), v niektorých prípadoch môžu
znižovať krvný tlak tým, že znižujú účinok karvedilolu.
- Lieky obsahujúce rezerpín a inhibítory monoaminooxidázy (MAOI) nakoľko
môžu vyvolať ďalšie zníženie srdcového tepu.

Užívanie Carvedilolu Orion s jedlom a nápojmi
Carvedilol Orion môže zosilniť účinok alkoholu.

Tehotenstvo
Existuje riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa. Karvedilol sa má používať
počas tehotenstva len pokiaľ to považuje za nutné lekár. Preto sa vždy
poraďte so svojim lekárom skôr ako začnete užívať Carvedilol Orion počas
tehotenstva.

Dojčenie
Nie je známe, či karvedilol prechádza do materského mlieka, a preto by sa
nemal užívať počas dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Na začiatku liečby, po zvyšovaní dávky, pri zmene liekov alebo v kombinácii
s alkoholom sa môžu objaviť závraty a únava. Nie je známe, že by karvedilol
v správnych dávkach znižoval schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať
stroje. Ak pri užívaní tabliet cítite závraty alebo slabosť, mali by ste sa
vyhýbať vedeniu vozidla alebo práci vyžadujúcej veľkú pozornosť.
Vy sami zodpovedáte za rozhodnutie, či ste v dobrej kondícii na vedenie
vozidla alebo na vykonávanie iných činností, vyžadujúcich zvýšenú
pozornosť. Kvôli ich účinkom alebo vedľajším účinkom je Vaše užívanie
liekov jedným z faktorov, ktoré môžu znížiť Vašu schopnosť bezpečne
vykonávať tieto činnosti. Popis týchto účinkov je uvedený v iných častiach
textu. Čítajte všetky informácie v tejto písomnej informácii.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Carvedilolu Orion
Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate
niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ CARVEDILOL ORION

Vždy užívajte Carvedilol Orion presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Ak máte
dojem, že účinok lieku Carvedilol Orion je priveľmi silný alebo priveľmi
slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Tablety sa majú
prehltnúť celé a zapiť aspoň polovicou pohára vody.

Filmom obalené tablety prehĺtajte celé a zapite aspoň polovicou pohára
vody. Filmom obalené tablety môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.
Pacienti so srdcovým zlyhaním by však mali užívať filmom obalené tablety
s jedlom, aby sa znížilo riziko závratov pri náhlom vzpriamení.

Tablety Carvedilol Orion sú k dispozícii v nasledujúcich silách:
6,25 mg, 12,5 mg a 25 mg

Vysoký tlak krvi:

Zvyčajná dávka je 1 tableta Carvedilol Orion 12,5 mg (zodpovedajúca 12,5 mg
karvedilolu) počas prvých dvoch dní a potom 2 tablety Carvedilol Orion 12,5
mg (zodpovedajúce 25 mg karvedilolu) jedenkrát denne. Pre toto dávkovanie
sú k dispozícii aj iné sily Carvedilolu Orion.

Angína pectoris:

Zvyčajná dávka je 1 tableta Carvedilol Orion 12,5 mg (zodpovedajúca 12,5 mg
karvedilolu) dvakrát denne po dobu dvoch dní a potom 2 tablety Carvedilol
Orion 12,5 mg (zodpovedajúce 25 mg karvedilolu) dvakrát denne. Pre toto
dávkovanie sú k dispozícii aj iné sily Carvedilolu Orion.

Srdcové zlyhanie:

Zvyčajná úvodná dávka je 1/2 tablety Carvedilol Orion 6,25 mg
(zodpovedajúca 3,125 mg karvedilolu) dvakrát denne po dobu dvoch týždňov.
Dávka sa môže postupne zvyšovať zvyčajne v dvojtýždenných intervaloch.

Dávka sa môže podľa potreby zvyšovať alebo znižovať. Váš lekár Vám náležite
poradí.

Použitie u detí

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o účinnosti a bezpečnosti karvedilolu.

Ak užijete viac Carvedilolu Orion, ako máte:
Ak ste užili viac Carvedilolu Orion ako máte, alebo ak dieťa náhodne užilo
tento liek, kontaktujte, prosím, ihneď svojho lekára alebo najbližšie
zdravotnícke zariadenie alebo zavolajte záchrannú službu, kde Vám
poskytnú informácie o riziku a odporučia, aké opatrenia máte vykonať.
Príznaky predávkovania môžu obsahovať pocity slabosti kvôli neprimerane
nízkemu krvnému tlaku, spomalenie srdcovej činnosti a v závažných prípadoch
aj občasné vynechávanie srdcovej činnosti. Môžu sa vyskytnúť problémy s
dýchaním, zúženie priedušiek, malátnosť, znížená úroveň vedomia a kŕče.

Ak zabudnete užiť Carvedilol Orion:
Ak zabudnete užiť dávku (alebo viac dávok), užite nasledujúcu dávku vo
zvyčajnom čase.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Carvedilol Orion môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Väčšina vedľajších účinkov je závislá na dávke a vymizne po znížení dávky
alebo po prerušení liečby. Niektoré vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť
na začiatku liečby a spontánne vymiznú počas pokračujúcej liečby.

Veľmi časté (vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 pacientov):
. závraty (napríklad pri náhlom vzpriamení), bolesť hlavy
. zlyhanie srdca
. nízky krvný tlak
. únava

Časté (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 pacientov, ale u viac ako 1 zo 100
pacientov):
. zápal priedušiek, zápal pľúc, infekcia horných dýchacích ciest,
infekcia močových ciest
. anémia
. zvýšenie telesnej hmotnosti, zvýšené hladiny cholesterolu, zvýšené
alebo znížené hladiny glukózy v krvi u diabetikov, preťaženie
tekutinami, zadržiavanie tekutín
. depresia, depresívna nálada
. poruchy videnia, suché oči, podráždenie očí
. pomalý srdcový tep
. ortostatická hypotenzia (náhly pokles krvného tlaku, keď vstanete),
poruchy periférnej cirkulácie, napr. studené ruky a nohy, periférne
cievne ochorenie
. ťažké dýchanie, astma (u pacientov so sklonom), pľúcny edém (tekutina
v pľúcach)
. nevoľnosť, hnačka, vracanie, tráviace ťažkosti, bolesť brucha
. bolesť končatín
. zlyhanie obličiek, poruchy funkcie obličiek u pacientov s kôrnatením
tepien a/alebo poškodením funkcie obličiek, poruchy močenia
. edém (opuch), bolesť

Menej časté (vyskytujú sa u menej ako 1 zo 100 pacientov, ale u viac ako 1
z 1 000 pacientov):
. poruchy spánku
. závrat, mdloby, neobvyklé pocity v tele
. porucha v systéme vedenia srdca, angína pectoris
. kožné reakcie, vypadávanie vlasov
. impotencia

Zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 1 000 pacientov, ale u viac ako 1 z
10 000 pacientov):
. nedostatok krvných doštičiek
. znížená schopnosť srdca sťahovať sa
. upchatý nos
. zápcha

Veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov, vrátane
jednotlivých prípadov):
. nedostatok bielych krviniek
. alergické reakcie
. sucho v ústach
. zvýšené hladiny pečeňových enzýmov
. močová inkontinencia u žien

Závrat, mdloby, bolesť hlavy a únava sú zvyčajne mierne a ich výskyt je
pravdepodobnejší na začiatku liečby.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ CARVEDILOL ORION

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte Carvedilol Orion po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
štítku.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Carvedilol Orion obsahuje
- Liečivo je: karvedilol.
- Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy,
krospovidón, povidón, bezvodý koloidný oxid kremičitý,
magnéziumstearát, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), trietylcitrát,
makrogol, polydextróza (E 1200).

Ako vyzerá Carvedilol Orion a obsah balenia
6,25 mg filmom obalené tablety: biele, oválne, označené „6,25“ na jednej
strane a poliacou ryhou na obidvoch stranách.
12,5 mg filmom obalené tablety: biele, oválne, s poliacou ryhou na obidvoch
stranách a označené „12,5“ na jednej strane.
25 mg filmom obalené tablety: biele, oválne, s poliacou ryhou na obidvoch
stranách a označené „25“ na jednej strane.

6,25 mg, 12,5 mg a 25 mg tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.

Obsah 6,25 mg, 12,5 mg a 25 mg balenia: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 98 a 100
tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Výrobca:
Specifar S.A.
1, 28 Octovriou str.
Ag. Varvara Athens 123 5
Grécko

Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH
Göllstra/ß/e 1
84529 Tittmoning
Nemecko

Swiss Caps GmbH
Grassingerstraße 9
83043 Bad Aibling
Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci
2012.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č.: 2107/8434,
2107/8435, 2107/8436

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Carvedilol Orion 6,25 mg, filmom obalené tablety
Carvedilol Orion 12,5 mg, filmom obalené tablety
Carvedilol Orion 25 mg, filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 tableta obsahuje 6,25 mg, 12,5 mg alebo 25 mg karvedilolu.
Pomocná látka: 25 mg/50 mg/100 mg monohydrátu laktózy
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

6,25 mg filmom obalené tablety: biele, oválne, s poliacou ryhou na obidvoch
stranách a označené „6,25“ na jednej strane.
12,5 mg filmom obalené tablety: biele, oválne, s poliacou ryhou na obidvoch
stranách a označené „12,5“ na jednej strane.
25 mg filmom obalené tablety: biele, oválne, s poliacou ryhou na obidvoch
stranách a označené „25“ na jednej strane.

6,25 mg, 12,5 mg a 25 mg tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Esenciálna hypertenzia.
Chronická stabilná angina pectoris.
Podporná liečba stabilného, stredne závažného až závažného zlyhania srdca.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Carvedilol Orion je dostupný v 3 silách: 6,25 mg; 12,5 mg a 25 mg.

/Esenciálna hypertenzia:/
Karvedilol sa môže pri liečbe hypertenzie podávať v monoterapii alebo v
kombinácii s inými antihypertenzívami, najmä s tiazidovými diuretikami.
Odporúča sa dávkovanie raz denne, ale odporúčaná maximálna jednotlivá dávka
je 25 mg a odporúčaná maximálna denná dávka je 50 mg.

/Dospelí/
Odporúčaná počiatočná dávka je 12,5 mg raz denne počas prvých dvoch dní.
Liečba potom pokračuje dávkou 25 mg/deň. V prípade potreby sa dávka môže
ďalej postupne zvyšovať v dvojtýždenných alebo v dlhších intervaloch.

Starší pacienti:
Odporúčaná počiatočná dávka pri liečbe hypertenzie je 12,5 mg raz denne,
ktorá môže byť postačujúca v dlhodobej liečbe. Ak je však terapeutická
odpoveď na túto dávku nedostatočná, dávka sa môže ďalej postupne zvyšovať v
dvojtýždenných alebo v dlhších intervaloch.

/Chronická stabilná angina pectoris/

Dospelí:
Odporúčaná počiatočná dávka je 12,5 mg dvakrát denne počas prvých dvoch
dní. Liečba potom pokračuje dávkou 25 mg dvakrát denne. V prípade potreby
sa dávka môže ďalej postupne zvyšovať v dvojtýždenných alebo v dlhších
intervaloch. Odporúčaná maximálna denná dávka je 100 mg rozdelená do dvoch
dávok (dvakrát denne).

Starší pacienti:
Odporúčaná počiatočná dávka je 12,5 mg dvakrát denne počas prvých dvoch
dní. Liečba potom pokračuje dávkou 25 mg dvakrát denne, čo je odporúčaná
maximálna denná dávka.

/Srdcové zlyhanie/

Liečba stredne závažného až závažného zlyhania srdca spolu so štandardnou
základnou liečbou diuretikami, inhibítormi ACE, digitalisom a/alebo
vazodilatátormi. Pacient má byť klinicky stabilný (bez zmien v NYHA
klasifikácii, bez hospitalizácie v dôsledku srdcového zlyhania) a základná
liečba musí byť stabilizovaná minimálne 4 týždne pred začiatkom liečby.
Okrem toho má mať pacient zníženú ejekčnú frakciu ľavej komory a frekvencia
srdca má byť > 50 úderov za minútu a systolický tlak krvi > 85 mm Hg (pozri
časť 4.3).

Počiatočná dávka je 3,125 mg dvakrát denne počas dvoch týždňov. Ak je táto
dávka tolerovaná, dávka karvedilolu sa môže zvýšiť v dvojtýždenných alebo v
dlhších intervaloch najprv na dávku 6,25 mg dvakrát denne, potom na 12,5 mg
dvakrát denne a nakoniec až na 25 mg dvakrát denne. Odporúča sa dávku
zvyšovať až na najvyššiu tolerovateľnú hodnotu.

Odporúčaná maximálna dávka pre pacientov s telesnou hmotnosťou nižšou ako
85 kg je 25 mg dvakrát denne a pre pacientov s telesnou hmotnosťou vyššou
ako 85 kg je 50 mg dvakrát denne za predpokladu, že nejde o ťažké srdcové
zlyhanie. Zvýšenie dávky na 50 mg dvakrát denne si vyžaduje opatrnosť a
pacient musí byť pod prísnym lekárskym dohľadom.

Na začiatku liečby alebo pri zvyšovaní dávky sa môže vyskytnúť prechodné
zhoršenie príznakov srdcového zlyhania, a to najmä u pacientov s ťažkým
srdcovým zlyhaním a/alebo liečených vysokými dávkami diuretík. Tento stav
si zvyčajne nevyžaduje prerušenie liečby, dávka sa však nemá zvyšovať.
Pacienta má sledovať lekár/kardiológ po začatí liečby alebo po zvýšení
dávky. Pred každým zvýšením dávky sa má pacient vyšetriť, aby sa zistili
možné príznaky zhoršeného srdcového zlyhania alebo príznaky nadmernej
vazodilatácie (napr. vyšetrenie renálnych funkcií, telesnej hmotnosti,
krvného tlaku, srdcovej frekvencie a rytmu). Zhoršenie srdcového zlyhania
alebo retencia tekutín sa lieči zvýšením dávky diuretika, pričom dávka
karvedilolu sa nemá zvyšovať, pokiaľ sa stav pacienta nestabilizuje. Ak sa
objaví bradykardia alebo v prípade predĺženia AV vedenia, má sa najprv
skontrolovať hladina digoxínu. Príležitostne môže byť potrebné znížiť dávku
karvedilolu alebo dočasne prerušiť celkovú liečbu. Dokonca aj v takýchto
prípadoch možno často úspešne pokračovať v titrácii dávky karvedilolu.

Ak je liečba karvedilolom prerušená na viac ako dva týždne, má sa znovu
začať dávkou 3,125 mg dvakrát denne a postupne zvyšovať podľa vyššie
uvedených odporúčaní.

Renálna insuficiencia.
Dávkovanie sa musí stanoviť pre každého pacienta individuálne, avšak
farmakokinetické parametre nedokázali potrebu úpravy dávkovania karvedilolu
u pacientov s renálnym zlyhaním.

Stredne ťažká dysfunkcia pečene.
Môže sa vyžadovať úprava dávkovania.

Deti a adolescenti (< 18 rokov).
Nie je dostatok údajov o účinnosti a bezpečnosti karvedilolu.

Starší pacienti.
Starší pacienti môžu byť citlivejší na účinky karvedilolu, a preto majú byť
sledovaní starostlivejšie.

Tak ako iné betablokátory, aj karvedilol sa má vysadzovať postupne a to
najmä u pacientov s postihnutím koronárnych artérií (/pozri časť 4.4/).

Spôsob podávania.
Tablety nie je nutné užívať spolu s jedlom. Odporúča sa však, aby pacienti
so srdcovým zlyhaním užívali karvedilol spolu s jedlom, aby sa jeho
absorpcia spomalila a riziko ortostatickej hypotenzie sa znížilo.

4.3 Kontraindikácie

Srdcové zlyhanie zaradené podľa NYHA klasifikácie srdcového zlyhania do
triedy IV, vyžadujúce intravenóznu inotropnú liečbu.
Chronická obštrukčná choroba pľúc s bronchiálnou obštrukciou (/pozri časť/
/4.4/).
Klinicky významná dysfunkcia pečene.
Bronchiálna astma.
AV blokáda druhého alebo tretieho stupňa.
Ťažká bradykardia (< 50 úderov/min).
Kardiogénny šok.
Sick sinus syndróm (vrátane sinoatriálnej blokády).
Ťažká hypotenzia (systolický tlak krvi nižší ako 85 mm Hg).
Precitlivenosť na karvedilol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
Metabolická acidóza.
Prinzmetalova angina pectoris.
Neliečený feochromocytóm.
Ťažké poruchy periférnej arteriálnej cirkulácie.
Súbežná intravenózna liečba verapamilom alebo diltiazemom (pozri časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Upozornenia týkajúce sa najmä pacientov so srdcovým zlyhaním.

Karvedilol sa má podávať hlavne ako doplnok k liečbe diuretikami, ACE
inhibítormi, digitalisom a/alebo vazodilatátormi. Liečba sa má začať len
vtedy, ak je pacient stabilizovaný na štandardnej základnej liečbe aspoň 4
týždne. Dekompenzovaní pacienti sa musia rekompenzovať. Pacienti s ťažkým
srdcovým zlyhaním, depléciou solí a objemovou depléciou, starší pacienti
alebo pacienti s nízkym krvným tlakom sa majú sledovať približne 2 hodiny
po podaní prvej dávky alebo po zvýšení dávky, pretože sa u nich môže
objaviť hypotenzia. Hypotenzia spôsobená nadmernou vazodilatáciou sa
najskôr lieči znížením dávky diuretika. Ak ale príznaky naďalej
pretrvávajú, môže sa znížiť dávka ACE inhibítora. V prípade potreby sa
dávka karvedilolu môže ďalej znížiť alebo dočasne prerušiť. Dávka
karvedilolu sa nemá opätovne zvýšiť skôr ako sa upravia príznaky zhoršenia
srdcového zlyhania alebo vazodilatácie.

Počas liečby karvedilolom sa pozorovalo reverzibilné zhoršenie renálnych
funkcií u pacientov so srdcovým zlyhaním, ktorí majú nízky krvný tlak
(systolický < 100 mm Hg), ischemickú chorobu srdca a generalizovanú
aterosklerózu a/alebo existujúcu renálnu insuficienciu. U pacientov so
srdcovým zlyhaním s týmito rizikovými faktormi sa majú počas titrovania
dávky karvedilolu sledovať renálne funkcie. Ak sa renálne funkcie
signifikantne zhoršia, musí sa dávka karvedilolu znížiť alebo liečba
ukončiť.

Počas súbežného podávania karvedilolu a digitalisu je potrebné mať na
pamäti, že digitalis aj karvedilol predlžujú dobu atrioventrikulárneho
prevodu (pozri časť 4.5).

Iné všeobecné upozornenia týkajúce sa karvedilolu a betablokátorov.

Jedincom s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, ktorí sa neliečia
perorálnymi alebo inhalačnými liekmi, sa má karvedilol podávať len za
predpokladu, že prínos prevýši možné riziká liečby. Ak sa karvedilol týmto
pacientom podá, musia byť na začiatku liečby a počas titrovania dávky
karvedilolu starostlivo sledovaní. Ak sa u pacienta počas liečby prejavia
príznaky bronchiálnej obštrukcie, dávka karvedilolu sa musí znížiť.

Karvedilol môže maskovať príznaky a prejavy akútnej hypoglykémie. V
súvislosti s užívaním karvedilolu sa môže niekedy objaviť u pacientov s
diabetes mellitus a srdcovým zlyhaním zhoršená kontrola glykémie. Preto je
potrebné prostredníctvom pravidelných meraní glykémie prísne sledovať
diabetických pacientov, ktorí užívajú karvedilol a podľa potreby upraviť
antidiabetickú liečbu (pozri časť 4.5).

Karvedilol môže maskovať príznaky a prejavy tyreotoxikózy.

Karvedilol môže spôsobiť bradykardiu. Ak srdcová frekvencia poklesne pod 55
úderov za minútu a objavia sa príznaky súvisiace s bradykardiou, dávka
karvedilolu sa má znížiť.

Ak sa karvedilol užíva súbežne s blokátormi vápnikových kanálov, ako je
verapamil alebo diltiazem, alebo inými antiarytmikami, zvlášť s
amiodaronom, musí sa sledovať pacientov krvný tlak a EKG. Treba sa vyhnúť
súbežnému intravenóznemu podávaniu (pozri časť 4.5).

Cimetidín sa má súbežne podávať s karvedilolom len s opatrnosťou, lebo
účinky karvedilolu sa môžu zvýšiť (pozri časť 4.5).

Osoby, ktoré používajú kontaktné šošovky, je treba upozorniť na možnosť
zníženia tvorby sĺz.

Pri podávaní karvedilolu pacientom so závažnými reakciami z precitlivenosti
v anamnéze a pri pacientoch podstupujúcich desenzibilizáciu je nevyhnutná
opatrnosť, pretože betablokátory môžu zvyšovať citlivosť na alergény i
závažnosť anafylaktických reakcií. Opatrnosť sa vyžaduje aj pri
predpisovaní betablokátorov pacientom so psoriázou, pretože sa u nich kožné
reakcie môžu zhoršiť.

Vzhľadom k tomu, že karvedilol je vazodilatačný betablokátor, nie je
pravdepodobné, že dôjde k zhoršeniu periférneho vaskulárneho ochorenia, tak
ako je to známe u tradičných betablokátorov. Avšak u tejto skupiny
pacientov je zatiaľ veľmi málo klinických skúseností. To isté platí aj pre
pacientov s Raynaudovým syndrómom, u ktorých môže nastať zhoršenie
symptómov.

Pacienti so zhoršeným metabolizmom debrizochínu majú byť na začiatku liečby
starostlivo sledovaní (pozri časť 5.2).

Karvedilol sa nemá podávať pacientom s labilnou alebo sekundárnou
hypertenziou, ortostázou, akútnym zápalovým ochorením srdca, hemodynamicky
významnou obštrukciou srdcových chlopní alebo výtokového traktu, ochorením
periférnych artérií v poslednom štádiu a pri súbežnej liečbe antagonistami
?1-receptorov alebo agonistami ?2-receptorov, pretože klinické skúsenosti u
týchto pacientov sú obmedzené.

Vzhľadom k negatívne dromotropnému účinku sa má karvedilol u pacientov s
prvým stupňom srdcovej blokády podávať s opatrnosťou.

Betablokátory znižujú riziko arytmií pri anestézii, avšak riziko hypotenzie
sa môže taktiež zvýšiť. Preto je potrebná opatrnosť pri užívaní určitých
anestetík. Novšie štúdie však svedčia o prínose betablokátorov v prevencii
perioperačnej kardiálnej morbidity a znížení výskytu kardiovaskulárnych
komplikácií.

Rovnako ako iné betablokátory, karvedilol sa nemá vysadiť náhle. Týka sa to
najmä pacientov s ischemickou chorobou srdca. Karvedilol sa musí vysadzovať
postupne v priebehu dvoch týždňov, napríklad znižovaním dennej dávky na
polovicu každé tri dni. V prípade potreby sa má zároveň začať náhradná
liečba, ktorá zabráni exacerbácii anginy pectoris.

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-
galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

/Antiarytmiká/. U pacientov užívajúcich karvedilol súbežne s (perorálnym)
diltiazemom, verapamilom a/alebo amiodaronom sa zaznamenali ojedinelé
prípady porúch vedenia, zriedkavo s narušením hemodynamiky. Tak ako pri
iných betablokátoroch, je potrebné starostlivo sledovať EKG a krvný tlak,
keď sa karvedilol podáva súbežne s blokátormi vápnikových kanálov typu
verapamil a diltiazem, pretože riziko porúch AV vedenia alebo riziko
srdcového zlyhania je zvýšené (synergický účinok). Pri súbežnom podávaní
karvedilolu a antiarytmík I. triedy alebo amiodaronu (perorálny) je nutné
podrobné sledovanie. U pacientov užívajúcich amiodaron sa krátko po začatí
liečby betablokátormi zaznamenala bradykardia, zástava srdca a fibrilácia
komôr. Pri súbežnej intravenóznej liečbe antiarytmikami triedy Ia alebo Ic
existuje riziko srdcového zlyhania.

Súbežná liečba rezerpínom, gaunetidínom, metyldopou, guanfacínom a
inhibítormi monoaminooxidázy (s výnimkou inhibítorov MAO-B) môže viesť k
výraznejšiemu poklesu srdcovej frekvencie. Odporúča sa monitorovanie
vitálnych funkcií.

/Dihydropyridíny/. Podávanie dihydropyridínov s karvedilolom je potrebné
starostlivo sledovať, pretože bolo hlásené srdcové zlyhanie a ťažká
hypotenzia.

/Nitráty/. Prehĺbenie hypotenzívnych účinkov.

/Srdcové glykozidy./ U pacientov s hypertenziou sa v súvislosti so súbežným
užívaním karvedilolu a digoxínu pozorovalo zvýšenie hladín digoxínu v
rovnovážnom stave približne o 16 % a digitoxínu približne o 13 %. Pri
začatí liečby, jej vysadení alebo pri úprave liečby karvedilolom sa
odporúča monitorovanie plazmatických koncentrácií digoxínu.

/Iné antihypertenzíva/. Karvedilol môže zosilňovať účinky iných súbežne
podávaných antihypertenzív (napr. antagonistov ?1-receptorov) a liekov s
antihypertenzívnymi účinkami ako vedľajšími účinkami, ako sú barbituráty,
fenotiazíny, tricyklické antidepresíva, vazodilatanciá a alkohol.

/Cyklosporín/. Pri súbežnom podávaní karvedilolu sú plazmatické hladiny
cyklosporínu zvýšené. Odporúča sa starostlivé sledovanie koncentrácií
cyklosporínu.

/Antidiabetiká vrátane inzulínu/. Môže sa zvýrazniť účinok inzulínu a
perorálnych antidiabetík na zníženie hladín cukru v krvi. Príznaky
hypoglykémie môžu byť maskované. U diabetikov je nevyhnutné pravidelné
monitorovanie glykémie.

/Klonidín/. Ak sa má vysadiť liečba karvedilolom a klonidínom, karvedilol sa
má vysadiť niekoľko dní pred postupným znižovaním dávky klonidínu.

/Inhalačné anestetiká/. Pri anestézii je nutné venovať pozornosť možným
negatívnym inotropným a hypotenzívnym interakciám karvedilolu a anestetík.

/Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), estrogény a kortikosteroidy/.
Antihypertenzívny účinok karvedilolu je znížený z dôvodu retencie vody a
sodíka.

/Induktory alebo inhibítory enzýmov cytochrómu P450/. Pacienti užívajúci
lieky, ktoré indukujú (napr. rifampicín a barbituráty) alebo inhibujú
(napr. cimetidín, ketokonazol, fluoxetín, haloperidol, verapamil,
erytromycín) enzýmy cytochrómu P450, musia byť počas súbežnej liečby
karvedilolom starostlivo sledovaní, pretože sérové koncentrácie karvedilolu
môžu byť znížené induktormi týchto enzýmov a zvýšené ich inhibítormi.

/Sympatomimetiká s alfamimetickými a betamimetickými účinkami/. Riziko
hypertenzie a nadmernej bradykardie.

/Ergotamín/. Zvýšená vazokonstrikcia.

/Neuromuskulárne blokátory/. Zvýšenie neuromuskulárnej blokády.

4.6 Gravidita a laktácia

Počas gravidity a laktácie sa neodporúča užívať karvedilol.

V reprodukčných štúdiách na zvieratách sa teratogénny účinok karvedilolu
nepreukázal, ale klinické údaje o jeho bezpečnosti u tehotných žien sú
nedostatočné (pozri časť 5.3).

Betablokátory znižujú prietok krvi placentou, čo môže spôsobiť
intrauterínne úmrtie plodu, pôrody nezrelých plodov a predčasné pôrody.
Okrem toho sa u plodu a novorodenca môžu objaviť nežiaduce účinky (najmä
hypoglykémia, bradykardia, útlm dýchania a hypotermia). U novorodenca v
postnatálnom období je zvýšené riziko kardiálnych a pľúcnych komplikácií.
Karvedilol sa má tehotným ženám podávať len vtedy, ak možný prínos pre
matku prevyšuje možné riziká pre plod/novorodenca. Liečba sa má ukončiť 2 –
3 dni pred očakávaným pôrodom. Ak to nie je možné, novorodenca treba počas
prvých 2 – 3 dní života sledovať.

Karvedilol je lipofilný a podľa výsledkov zo štúdií na zvieratách v období
laktácie sa karvedilol a jeho metabolity vylučujú do mlieka, a preto matky
užívajúce karvedilol nemajú dojčiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

U niektorých jedincov môže byť znížená ostražitosť, najmä pri začatí a
úprave liečby. Nie je známe, že by karvedilol pri dobrej terapeutickej
kontrole znižoval schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sa objavujú najmä na začiatku liečby. Frekvencia
nežiaducich účinkov nie je závislá od dávky, s výnimkou závratu, porúch
videnia, bradykardie a zhoršenia srdcovej insuficienie. Profil nežiaducich
účinkov, hlásených z klinických štúdií u pacientov s hypertenziou a anginou
pectoris je podobný profilu pozorovanému u pacientov so zlyhaním srdca. U
pacientov s hypertenziou a anginou pectoris je však nižšia frekvencia
nežiaducich reakcií.

Veľmi časté ((1/10)
Časté ((1/100 až <1/10)
Menej časté ((1/1 000 až <1/100)
Zriedkavé ((1/10 000 až <1/1 000)
Veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nemôžu byť odhadnuté z dostupných
údajov)

| |Veľmi časté |Časté |Zriedkavé |Veľmi zriedkavé|
|Poruchy krvi | | |Mierna | |
|a lymfatického| | |trombocytopén| |
|systému | | |ia2 | |
| | | |Leukopénia | |
|Poruchy |Hyperglykémi|Hypercholeste|Periférny | |
|metabolizmu a |a (u |ro-lémia |edém1 | |
|výživy |pacientov s | | | |
| |diabetes | | | |
| |mellitus)4 | | | |
| |Hypervolémia| | | |
| | | | | |
| |Retencia | | | |
| |tekutín | | | |
|Psychické | | |Poruchy | |
|poruchy | | |spánku | |
| | | |Depresia | |
|Poruchy |Závraty2 | |Synkopa | |
|nervového |Bolesť hlavy| |Parestézia | |
|systému | | | | |
|Poruchy oka |Znížená | | |Poruchy |
| |lakrimácia | | |videnia1 |
| | | | |Podráždenie očí|
|Poruchy srdca |Edematózne | |Znížená |AV blokáda |
|a srdcovej |nohy | |kontraktilita|Angina pectoris|
|činnosti |Bradykardia | |srdca (počas | |
| | | |titrácie | |
| | | |dávky) | |
| | | |Zhoršenie | |
| | | |srdcového | |
| | | |zlyhania | |
|Poruchy ciev |Ortostatická| |Zlyhanie |Exacerbácia |
| |hypotenzia | |periférnej |symptómov |
| | | |cirkulácie |u pacientov s |
| | | | |intermitentnými|
| | | | |klaudikáciami |
| | | | |alebo |
| | | | |Raynaudovým |
| | | | |fenoménom |
|Poruchy | |Astmatická |Kongescia | |
|dýchacej | |dýchavičnosť |nosovej | |
|sústavy, | |(u |sliznice | |
|hrudníka a | |predisponovan| | |
|medistína | |ýchpacientov)| | |
|Poruchy | |Nauzea1 |Zápcha3 |Suchosť v |
|gastrointestin| |Hnačka1 |Vracanie1 |ústach |
|álneho traktu | |Bolesť brucha| | |
|Poruchy pečene| | |Zvýšenie | |
|a žlčových | | |sérových | |
|ciest | | |transamináz | |
|Poruchy kože | | |Rôzne kožné | |
|a podkožného | | |reakcie, | |
|tkaniva | | |napr. | |
| | | |alergický | |
| | | |exantém, | |
| | | |urtikária, | |
| | | |svrbenie, | |
| | | |reakcie | |
| | | |podobné | |
| | | |lichen | |
| | | |planus, | |
| | | |psoriáza | |
| | | |alebo | |
| | | |zhoršenie | |
| | | |existujúcich | |
| | | |psoriatických| |
| | | |lézií | |
|Poruchy |Bolesť | | | |
|kostrovej |končatín | | | |
|a svalovej | | | | |
|sústavy | | | | |
|a spojivového | | | | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy | | |Zhoršenie |Ťažkosti pri |
|obličiek | | |renálnych |močení |
|a močových | | |funkcií | |
|ciest | | |Poškodenie | |
| | | |funkcie | |
| | | |obličiek | |
| | | |Akútne | |
| | | |zlyhanie | |
| | | |obličiek | |
| | | |(väčšinou u | |
| | | |pacientov s | |
| | | |generalizovan| |
| | | |ou | |
| | | |aterosklerózo| |
| | | |u a/alebo | |
| | | |poškodením | |
| | | |funkcie | |
| | | |obličiek) | |
|Poruchy |Genitálny | | |Impotencia |
|reproduk-čného|edém | | | |
|systému a | | | | |
|prsníkov | | | | |
|Celkové |Edém, | | | |
|poruchy a |únava | | | |
|reakcie | | | | |
|v mieste | | | | |
|podania | | | | |


1 U pacientov so srdcovým zlyhaním bola frekvencia týchto účinkov
v klinických štúdiách „veľmi častá“.
2 U pacientov so srdcovým zlyhaním bola frekvencia týchto účinkov
v klinických štúdiách „častá“.
3 U pacientov so srdcovým zlyhaním bola frekvencia týchto účinkov
v klinických štúdiách „menej častá“.
4 Zvlášť neselektívne betablokátory môžu taktiež spôsobiť manifestáciu
alebo zhoršenie latentného diabetes mellitus a zhoršenie kontroly
glykémie. Počas liečby karvedilolom sú tiež možné mierne poruchy
rovnováhy cukrov, nie sú však časté (pozri tiež časť 4.4).

4.9 Predávkovanie

/Symptómy./ Predávkovanie môže spôsobiť závažnú hypotenziu, bradykardiu,
srdcové zlyhanie, kardiogénny šok a zástavu srdca. Môžu sa tiež vyskytnúť
respiračné problémy, bronchospazmus, vracanie, znížené vedomie a kŕče.

/Liečba./ Okrem štandardných liečebných postupov je potrebné monitorovať
vitálne funkcie a v prípade potreby je nutná ich úprava na jednotke
intenzívnej starostlivosti. Je nevyhnutné vykonať nasledujúce podporné
opatrenia:

Atropín: 0,5 – 2 mg intravenózne (na liečbu ťažkej bradykardie).

Glukagón: najprv 1 – 10 mg intravenózne, v prípade potreby pokračovať
pomalou infúziou 2 – 5 mg/hod (na podporu kardiovaskulárnych funkcií).

Sympatomimetiká podľa ich účinnosti a hmotnosti pacienta: dobutamín,
izoprenalín alebo adrenalín.

Ak je dominantným príznakom predávkovania periférna vazodilatácia,
pacientovi sa musí podať noradrenalín alebo etilefrín. Krvný obeh pacienta
sa musí nepretržite monitorovať.

Ak má pacient bradykardiu neodpovedajúcu na farmakoterapiu, má sa začať
kardiostimulačná liečba. Pri liečbe bronchospazmu sa majú podať
betasympatomimetiká (vo forme aerosólu alebo ak aerosól nemá dostatočný
účinok, intravenózne) alebo teofylín intravenózne. Ak má pacient kŕče, môže
sa podať diazepam ako pomalá intravenózna injekcia.

Karvedilol sa vo veľkej miere viaže na bielkoviny. Preto sa nedá eliminovať
dialýzou.

/Dôležité!/ V prípadoch závažného predávkovania, keď je pacient v šokovom
stave, treba pokračovať v podpornej liečbe dostatočne dlhý čas, pretože
eliminácia a redistribúcia karvedilolu bude pravdepodobne pomalšia ako za
normálnych okolností. Trvanie liečby antidotami závisí od závažnosti
predávkovania; podporná liečba musí pokračovať až do stabilizácie pacienta.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: blokátory beta a alfa1 receptorov, ATC kód:
C07AG02

Karvedilol je vazodilatačný neselektívny betablokátor, ktorý znižuje
periférnu vaskulárnu rezistenciu
prostredníctvom selektívnej blokády alfa1-receptorov a potláča renín-
angiotenzín cez neselektívnu
blokádu beta receptorov. Plazmatická renínová aktivita je znížená a k
retencii tekutín dochádza len
zriedkavo.

Karvedilol nemá vnútornú sympatomimetickú aktivitu (ISA). Rovnako ako
propranolol má stabilizačný účinok na membrány.

Karvedilol je racemát dvoch stereoizomérov. Na zvieracích modeloch sa
zistilo, že oba enantioméry majú blokujúci účinok na alfaadrenergné
receptory. Neselektívna blokáda beta1 a beta2 adrenergných receptorov sa
pripisuje najmä S(-) enantioméru.

Štúdie /in vitro/ aj /in vivo/ na zvieratách a štúdie /in vitro/ na mnohých
typoch ľudských buniek dokázali antioxidačné vlastnosti karvedilolu a jeho
metabolitov.

U pacientov s hypertenziou nie je zníženie krvného tlaku spojené so
súčasným zvýšením periférnej rezistencie, ako sa to pozoruje pri čistých
betablokátoroch. Srdcová frekvencia je mierne znížená. Vývrhový objem
zostáva nezmenený. Prietok krvi obličkami a renálne funkcie zostávajú v
norme podobne ako periférny prietok krvi, preto sa len zriedkavo pozorujú
chladné končatiny, ktoré sa často vyskytujú pri podávaní betablokátorov.
U pacientov s hypertenziou karvedilol zvyšuje plazmatické koncentrácie
noradrenalínu.

Pri dlhodobej liečbe pacientov s anginou pectoris sa zistilo, že karvedilol
má antiischemický účinok a zmierňuje bolesť. Hemodynamické štúdie ukázali,
že karvedilol znižuje komorový preload a afterload. U pacientov s
dysfunkciou ľavej komory alebo kongestívnym zlyhaním srdca má karvedilol
priaznivý účinok na hemodynamiku, ejekčnú frakciu a rozmery ľavej komory.

Karvedilol nemá negatívny účinok na profil sérových lipidov alebo
elektrolytov. Pomer HDL (lipoproteínov s vysokou hustotou) a LDL
(lipoproteínov s nízkou hustotou) zostáva normálny.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Všeobecný opis./ Absolútna biologická dostupnosť perorálne podaného
karvedilolu je približne 25 %. Maximálne plazmatické koncentrácie sa
dosahujú približne 1 hodinu po podaní. Medzi dávkou a plazmatickými
koncentráciami existuje lineárna závislosť. U pacientov s pomalou
hydroxyláciou debrizochínu sú plazmatické koncentrácie karvedilolu zvýšené
až na 2 – 3-násobok v porovnaní s osobami s rýchlym metabolizmom
debrizochínu. Jedlo neovplyvňuje biologickú dostupnosť, aj keď dosiahnutie
maximálnych plazmatických koncentrácií je oneskorené. Karvedilol je vysoko
lipofilná zlúčenina. Približne 98 % až 99 % karvedilolu sa viaže na
plazmatické proteíny. Distribučný objem je približne 2 l/kg. First pass
efekt po perorálnom podaní je približne 60 – 75 %.

Priemerný polčas eliminácie karvedilolu je 6 až 10 hodín. Plazmatický
klírens je približne 590 ml/min. Eliminácia sa uskutočňuje prevažne žlčou.
Primárna cesta exkrécie karvedilolu je stolica. Menší podiel sa vylučuje
obličkami vo forme metabolitov.

Zistilo sa, že karvedilol sa vo veľkej miere metabolizuje na rôzne
metabolity, ktoré sa eliminujú prevažne žlčou. Karvedilol sa metabolizuje v
pečeni najmä oxidáciou aromatických jadier a glukuronidáciou. Demetylácia a
hydroxylácia fenolového jadra vedie k vzniku troch aktívnych metabolitov s
betablokujúcim účinkom. V porovnaní s karvedilolom majú tieto tri aktívne
metabolity slabý vazodilatačný účinok. Na základe predklinických štúdií má
4-hydroxyfenolový metabolit 13-krát silnejší betablokujúci účinok ako má
karvedilol. Koncentrácie metabolitov u ľudí sú však približne 10-krát
nižšie ako sú koncentrácie karvedilolu. Dva z hydroxykarbazolových
metabolitov karvedilolu sú silne účinné antioxidanty, 30- až 80-krát
silnejšie ako karvedilol.

/Vlastnosti pacienta./ Farmakokinetika karvedilolu je ovplyvnená vekom;
plazmatické hladiny karvedilolu sú približne o 50 % vyššie u starších
pacientov v porovnaní s mladými jedincami. V štúdii s pacientmi s cirhózou
pečene bola biologická dostupnosť karvedilolu štyrikrát väčšia, maximálne
plazmatické koncentrácie boli päťkrát vyššie a distribučný objem trikrát
väčší než u zdravých jedincov. U niektorých pacientov s hypertenziou so
stredne ťažkou (klírens kreatinínu 20 – 30 ml/min) alebo ťažkou (klírens
kreatinínu < 20 ml/min) renálnou insuficienciou sa pozoroval vzostup
plazmatických koncentrácií karvedilolu približne o 40 – 55 % v porovnaní s
pacientmi s normálnou renálnou funkciou. Rozdiely vo výsledkoch však boli
veľké.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Štúdie na potkanoch a myšiach neodhalili karcinogénny potenciál karvedilolu
pri dávkach 75 mg/kg a 200 mg/kg (38 – 100-krát vyšších ako maximálna denná
dávka u ľudí).

V štúdiách /in vitro/ a /in vivo/ na cicavcoch a iných zvieratách sa nezistil
mutagénny potenciál karvedilolu.

Pri podávaní vysokých dávok karvedilolu gravidným potkanom (? 200 mg/kg = ?
100-násobok maximálnej dennej dávky u ľudí) sa pozorovali nežiaduce účinky
na graviditu a fertilitu. Fyzický rast a vývoj plodu bol pri dávkach ? 60
mg/kg (? 30-násobok maximálnej dennej dávky u ľudí) oneskorený. Pozorovala
sa embryotoxicita (zvýšená mortalita po implantácii embrya), ale nezistili
sa žiadne deformácie na potkanoch pri dávkach 200 mg/kg alebo králikoch pri
dávkach 75 mg/kg (38 – 100-násobok maximálnej dennej dávky u ľudí).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
Mikrokryštalická celulóza
Monohydrát laktózy
Krospovidón
Povidón
Bezvodý koloidný oxid kremičitý
Magnéziumstearát

Obal tablety:
Hypromelóza
Oxid titaničitý (E 171)
Trietylcitrát
Makrogol (8000)
Polydextróza

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Plastová fľaša (HDPE) s uzáverom z polypropylénu alebo blister (PVC/Al).
Veľkosť balenia: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 98 a 100 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Carvedilol Orion 6,25 mg: 77/0057/07-S
Carvedilol Orion 12,5 mg: 77/0058/07-S
Carvedilol Orion 25 mg: 77/0059/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

28.2.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Jún 2009

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C38543
Skupina ATC:
C07 - Beta blokátory
Skupina ATC:
C07AG02 - carvedilolum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
FI -
Účinná látka:
cefoperazonum natricum
Výrobca lieku:
Orion Corporation, Espoo, FINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
9.09 € / 273.85 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
9.09 € / 273.85 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.55 € ÚP:1.05 € DP:0.50 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.80 € ÚP:2.80 € DP:2.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.81 € ÚP:1.99 € DP:0.82 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.64 € ÚP:2.10 € DP:2.54 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.78 € ÚP:3.98 € DP:2.80 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.11 € ÚP:5.60 € DP:4.51 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien