Detail:
Emegar 2 mg tbl flm 5x2 mg
Názov lieku:
Emegar 2 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 5x2 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Emegar 1 mg
Emegar 2 mg
filmom obalené tablety
(Granisetron)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Emegar a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Emegar
3. Ako užívať Emegar
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Emegar
6. Ďalšie informácie1. ČO JE EMEGAR A NA ČO SA POUŽÍVA

Emegar patrí do skupiny liekov nazývaných antiemetiká, teda liekov na
predchádzanie nauzei (pocit nevoľnosti) a vracaniu (prejav nevoľnosti).
Váš lekár Vám predpísal Emegar na liečbu nevoľnosti a vracania vyvolaných
chemoterapiou a/alebo rádioterapiou.


2. SKÔR AKO UŽIJETE EMEGAR

Neužívajte Emegar
Keď ste alergický (precitlivený) na granisetron alebo na niektorú z ďalších
zložiek Emegaru.
Ak viete, že ste alergický na granisetron alebo na pomocné látky, musíte to
oznámiť svojmu lekárovi.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Emegaru
- Keď počas užívania Emegaru trpíte náhlou zápchou, musíte to oznámiť
svojmu lekárovi, pretože Vás bude musieť starostlivo sledovať. Platí to
tiež v prípade, že Vaša zápcha nie je taká náhla a závažná. Váš lekár
Vám to bližšie vysvetlí.
- Keď máte poškodenú funkciu pečene. V takomto prípade sa užívaniu
Emegaru musí venovať primeraná pozornosť.
- Keď máte nepravidelný srdcový rytmus alebo užívate lieky na liečbu
nepravidelného srdcového rytmu, oznámte to svojmu lekárovi skôr, ako
začnete užívať Emegar.

Ak sa Vás týka niektoré z týchto upozornení alebo sa Vás týkalo v
minulosti, musíte to oznámiť svojmu lekárovi.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
o to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ak užívate lieky na liečbu
nepravidelného srdcového rytmu, lieky známe ako betablokátory (napr.
atenolol alebo propanolol) alebo liek ketokonazol (používaný na liečbu
niektorých plesňových infekcií), poraďte sa, prosím, so svojím lekárom
alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať Emegar.

Užívanie Emegaru s jedlom a nápojmi
Emegar možno užívať pred jedlom, počas jedla i po jedle.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom. Nie sú k dispozícii dostatočné informácie o použití
granisetronu v tehotenstve na vyhodnotenie možných nežiaducich účinkov.
Granisetron sa môže užívať počas tehotenstva iba po konzultácii s Vaším
lekárom. Oznámte svojmu lekárovi, ak ste tehotná, myslíte si, že môžete byť
tehotná, alebo plánujete otehotnieť.
Nie je známe, či granisetron prechádza do materského mlieka, preto sa počas
liečby má ukončiť dojčenie.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nie sú známe žiadne údaje o vplyvoch na vedenie vozidla a obsluhu strojov.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Emegaru
Emegar obsahuje laktózu. Ak Vám lekár povedal, že máte intoleranciu
niektorých cukrov, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať
tento liek.

3. AKO UŽÍVAŤ EMEGAR

Vždy užívajte Emegar presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Ak máte dojem, že účinok Emegaru je priveľmi silný alebo priveľmi slabý,
povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Emegar sa musí užívať v deň Vašej chemoterapie alebo rádioterapie.


Dávkovanie

- Emegar 1 mg: odporúčaná dávka Emegar 1 mg je 1 tableta dvakrát denne.
Prvú tabletu musíte užiť krátko pred (zvyčajne menej ako 1 pred) začiatkom
chemoterapie a/alebo rádioterapie.
- Emegar 2 mg: odporúčaná dávka Emegar 2 mg je 1 tableta jedenkrát denne.
Tabletu musíte užiť krátko pred (zvyčajne menej ako 1 pred) začiatkom
chemoterapie a/alebo rádioterapie.

Emegar sa nemá podávať deťom do 12 rokov alebo deťom s telesnou hmotnosťou
nižšou ako 50 kg.

Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť pohárom vody.

Ak užijete viac Emegaru, ako máte
Ak ste užili priveľa Emegaru, okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo
lekárnika.

Ak zabudnete užiť Emegar
Ak zabudnete užiť svoju tabletu alebo tablety, užite ich čo najskôr, ako je
možné.
/Nikdy/ neužívajte dvojnásobnú dávku Emegaru, aby ste nahradili vynechanú
dávku. Ďalšie tablety potom užite podľa predpísaného časového rozvrhu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Emegar môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

V súvislosti s liečbou Emegarom sa hlásili nasledovné vedľajšie účinky:

Veľmi časté (pozorované u viac ako 1 z 10 pacientov):
bolesť hlavy
nevoľnosť
zápcha

Časté vedľajšie účinky (pozorované u menej ako 1 z 10 pacientov, ale u viac
ako 1 zo 100 pacientov):
znížená chuť do jedla
hnačka
vracanie
bolesť brucha
slabosť a únava
bolesť
horúčka

Zriedkavé vedľajšie účinky (pozorované u menej ako 1 z 1000 pacientov, ale
u viac ako 1 zo 10 000 pacientov):
účinky na pečeň
zvýšený počet pečeňových enzýmov v krvi
nepravidelný srdcový rytmus
bolesť v hrudníku

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (pozorované u menej ako 1 z 10 000
pacientov, zahŕňajúce jednotlivé hlásenia):
strata chuti do jedla (anorexia)
kóma
mdloby
závrat
nespavosť
pohybová dysfunkcia
agitácia
kožná vyrážka
akútna reakcia precitlivenosti (príznaky môžu zahŕňať dýchavičnosť, opuch
tváre a hrdla. V prípade výskytu okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.)

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ EMEGAR

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Uchovávajte v pôvodnom obale. Nepoužívajte Emegar po dátume exspirácie,
ktorý je uvedený na balení po EXP.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte
sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto
opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Emegar obsahuje

4. Liečivo je granisetroniumchlorid. Každá tableta obsahuje 1 mg alebo
2 mg granisetronu ako
granisetroniumchlorid.
- Ďalšie zložky (pomocné látky) sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická
celulóza (E460), hypromelóza (E464), sodná soľ karboxymetylškrobu,
magnéziumstearát (E470b), oxid titaničitý (E171), makrogol 400,
polysorbát 80 (E433).

Ako vyzerá Emegar a obsah balenia
Emegar 1 mg sú okrúhle, biele až takmer biele filmom obalené tablety
označené "GS" na jednej strane a bez označenia na druhej strane.
Emegar 2 mg sú okrúhle, biele až takmer biele filmom obalené tablety
označené "GS2" na jednej strane a bez označenia na druhej strane.
Dostupné sú tieto veľkosti balenia Emegaru:
Emegar 1 mg - balenia po 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 90, 100,
150, 200, 250, 500 bielych tabliet.
Emegar 2 mg - balenia po 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 90, 100,
150, 200, 250, 500 bielych tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Nemecko

Výrobca:
Jenson Pharmaceutical Services Ltd, Londýn, Veľká Británia
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Nemecko
Centrafarm Services B.V., AC Etten-Leur, Holandsko
STADA Production Ireland Ltd., Clonmel, Írsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo
februári 2007.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii, Ev.č.: 2010/03737

Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU

Emegar 1 mg

Emegar 2 mg2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 mg tablety: každá tableta obsahuje 1 mg granisetronu (ako chlorid).
2 mg tablety: každá tableta obsahuje 2 mg granisetronu (ako chlorid).

Obsahuje laktózu. Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

1 mg tablety: Okrúhle, biele až takmer biele filmom obalené tablety
označené "GS" na jednej strane a bez označenia na druhej strane.
2 mg tablety: Okrúhle, biele až takmer biele filmom obalené tablety
označené "GS2" na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Tablety granisetronu sa používajú na prevenciu akútnej nauzey a emézy
vyvolaných liečbou cytostatikami (chemoterapia a rádioterapia), ak sa
podávajú v deň liečby.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí a deti od 12 rokov s hmotnosťou vyššou než 50 kg:

Dávka granisetronu je jedna 1 mg tableta dvakrát denne alebo jedna 2 mg
tableta jedenkrát denne užívaná v deň podania cytostatík.
Prvá dávka sa má podať krátko pred (počas jednej hodiny pred) začiatkom
podávania cytostatík.

Keďže nemožno podať dávku menšiu než 1 mg granisetronu, tablety nie sú
vhodné pre deti s hmotnosťou nižšou ako 50 kg alebo do veku 12 rokov.

Granisteron v kombinácii s kortikosteroidmi:
Účinnosť granisetronu sa zvyšuje intravenóznym podaním kortikosteroidov.
Napríklad 8-20 mg dexametazónu pred začiatkom podávania cytostatík, alebo
250 mg metylprednizolónu pred začiatkom a po podaní cytostatík.

Maximálna dávka a dĺžka liečby:
Maximálna perorálna dávka, ktorú možno podať pacientom, je 9 mg denne.
Existujú klinické skúsenosti s pacientmi, ktorým sa podalo celkovo 28 mg za
14 dní.

Špeciálne skupiny pacientov:
Starší pacienti:
Rovnaká dávka ako dospelým (pozri časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).

Pacienti s poškodením funkcie obličiek a/alebo pečene:
Rovnaká dávka ako dospelým (pozri časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na granisetron, príbuzné liečivá alebo na niektorú z
pomocných látok (pozri časť 6.1).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Keďže granisetron môže tlmiť motilitu hrubého čreva, pacienti so znakmi
subakútnej črevnej obštrukcie majú byť po podaní granisetronu dôkladne
sledovaní. U starších pacientov alebo pacientov s poškodením funkcie
obličiek a/alebo pečene sa nevyžadujú osobitné opatrenia. Hoci sa dosiaľ
nepozorovali žiadne znaky zvýšeného výskytu nežiaducich účinkov u pacientov
s poškodením funkcie pečene, vzhľadom na kinetiku sa počas používania
granisetronu tejto kategórii má venovať primeraná pozornosť.

5-HT3 antagonisty, ako je granisetron, možno spájať s arytmiami alebo
abnormalitami EKG. Toto môže mať potenciálne klinický význam u pacientov s
existujúcimi arytmiami alebo poruchami kardiálneho vedenia alebo u
pacientov, ktorí sú liečení antiarytmikami alebo betablokátormi.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy,
Lappovou deficienciou laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou
nemajú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Štúdie na zvieratách naznačujú, že granisetron nestimuluje, ani neinhibuje
systém enzýmu cytochrómu P450.

Keďže granisetron je metabolizovaný enzýmami metabolizujúcimi lieky s
hepatálnym cytochrómom P450, induktory alebo inhibítory týchto enzýmov môžu
meniť klírens, a tým aj polčas granisetronu.

U ľudí indukcia pečeňových enzýmov fenobarbitalom po intravenóznom podaní
granisetronu viedla k zvýšeniu celkového plazmatického klírensu (približne
o 25%).

Dosiaľ sa nepozorovali znaky interakcií medzi granisetronom a liekmi, ktoré
sa často predpisujú na antiemetickú liečbu, ako sú benzodiazepíny,
neuroleptiká a lieky na peptické indikácie. Okrem toho sa nepozorovali
žiadne interakcie medzi granisetronom a liečbou emetogénnymi cytostatikami.


/In vitro/ štúdie preukázali, že ketokonazol môže inhibovať metabolizmus
granisetronu prostredníctvom skupiny izoenzýmov cytochrómu P450 3A.
Klinický význam tohto zistenia nie je známy.

4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii údaje o použití granisetronu u gravidných žien. Štúdie
na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na
graviditu/,/ embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj.
Granisetron sa nemá používať u gravidných žien, pokiaľ to nie je jasne
indikované.


Laktácia

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o vylučovaní granisetronu do materského
mlieka. Preto sa má počas liečby ukončiť dojčenie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

U zdravých jedincov neboli po intravenóznom podaní granisetronu (až do 200
?g/kg) preukázané účinky na pokojový EEG ani na výsledky psychomotorických
testov. Nie sú k dispozícii žiadne údaje o účinku granisetronu na schopnosť
viesť vozidlá. V klinických štúdiách sa hlásili príležitostné prípady
ospalosti, nedokázala sa však príčinná súvislosť s používaním granisetronu.

4.8 Nežiaduce účinky


|Psychické poruchy | |
|Veľmi zriedkavé (<1/10000, |Anorexia |
|zahŕňajúce jednotlivé hlásenia) | |
|Poruchy nervového systému | |
|Veľmi časté (>1/10) |Bolesť hlavy |
| | |
|Veľmi zriedkavé (<1/10000, |Kóma, extrapyramidálne poruchy|
|zahŕňajúce jednotlivé hlásenia) | |
|Gastrointestinálne poruchy | |
|Veľmi časté (>1/10) |Nauzea, zápcha |
| | |
|Časté (>1/100 až <1/10) |Znížená chuť do jedla, hnačka,|
| |vracanie, bolesť brucha |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva | |
|Veľmi zriedkavé (<1/10000, |Vyrážka |
|zahŕňajúce jednotlivé hlásenia) | |
|Celkové poruchy | |
|Časté (>1/100 až <1/10) |Asténia, bolesť, horúčka |
| | |
|Veľmi zriedkavé (<1/10000, |Anafylaxia, návaly mdloby, |
|zahŕňajúce jednotlivé hlásenia) |závrat, nespavosť, agitácia |
|Poruchy srdca | |
|Zriedkavé (>1/10000, <1/1000 ) |Arytmia, bolesť v hrudníku |
|Poruchy pečene a žlčových ciest | |
|Zriedkavé (>1/10000, <1/1000 ) |Abnormálna funkcia pečene |
| |Zvýšené hladiny transamináz |

4.9 Predávkovanie

Neexistuje špecifické antidotum. V prípade predávkovania sa má podať
symptomatická liečba.

Nie sú známe žiadne prípady predávkovania tabletami granisetronu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antagonisty sérotonínových 5HT3 receptorov.
ATC kód: A04A A02.

Granisetron je silné antiemetikum a vysoko selektívny antagonista
receptorov 5-
hydroxytryptamínu (5-HT3). Farmakologické štúdie dokázali, že granisetron
je účinný proti nauzei a eméze vyvolaných liečbou cytostatikami.
Rádioligandové väzbové štúdie dokázali, že granisetron má
zanedbateľnú afinitu k ostatným typom receptorov, vrátane väzbových miest
receptorov 5-HT1,
5-HT2, 5HT4 a dopamín D2.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia:
Granisetron sa rýchle a úplne vstrebáva. Maximálne plazmatické koncentrácie
sa pozorujú približne po 2 hodinách. Biologická dostupnosť z dôvodu first
pass metabolizmu je znížená asi na 60%. Biologická dostupnosť spravidla nie
je ovplyvnená potravou. Farmakokinetika granisetronu zostávala lineárna pri
perorálnych dávkach až do 2,5-násobku odporúčanej terapeutickej dávky.

Distribúcia:
Granisetron sa distribuuje so stredným distribučným objemom približne 3
l/kg; na plazmatické bielkoviny sa viaže asi 65%.
Stredný plazmatický klírens u pacientov je približne 27 l/hod a stredný
plazmatický polčas je asi 9 hodín so širokou intersubjektívnou
variabilitou. Plazmatická koncentrácia granisetronu nekoreluje priamo s
jeho antiemetickým účinkom. Ku klinickému účinku môže dochádzať dokonca i v
prípadoch, keď sa granisetron nedá v plazme detekovať.

Metabolizmus:
Biotransformačné procesy zahŕňajú N-demetyláciu a oxidáciu aromatického
cyklu s
následnou konjugáciou.

Eliminácia:
Klírens granisetronu je primárne prostredníctvom metabolizmu. Močom sa
vylučuje priemerne 12 % dávky granisetronu v nezmenenej forme. Vylučovanie
metabolitov močom sa rovná asi 47% dávky
a zvyšok metabolitov sa vylučuje stolicou.

Farmakokinetika v špeciálnych skupinách pacientov:
U starších jedincov sa hodnoty farmakokinetických parametrov po
jednorazových intravenóznych
dávkach stanovili v rozmedzí hodnôt zistených u ostatných vekových skupín.
U pacientov so závažným renálnym zlyhaním štúdie ukázali, že
farmakokinetické parametre po jednej intravenóznej dávke sú spravidla
podobné údajom získaným u zdravých jedincov.
Celkový plazmatický klírens intravenóznej dávky u pacientov s poškodením
funkcie pečene spôsobeným nádorovým postihnutím pečene je asi polovičný v
porovnaní s hodnotami získanými u
pacientov bez poškodenia funkcie pečene. Napriek tomu dávku nie je potrebné
upravovať. Keď sa distribučný objem a celkový klírens upravia podľa
telesnej hmotnosti, farmakokinetika granisetronu po jednorazovej
intravenóznej dávke je podobná u pediatrických aj dospelých pacientov s
karcinómom.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti,
toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a
reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Štúdia na klonovaných ľudských srdcových iónových kanáloch ukázala, že má
granisetron potenciál ovplyvniť srdcovú repolarizáciu prostredníctvom
blokády HERG draslíkových kanálov. Granisetron ukázal, že blokuje sodíkové
aj draslíkové kanály, ktoré potenciálne ovplyvňujú depolarizáciu
a repolarizáciu prostredníctvom predĺženia PR, QRS a QT intervalov. Tieto
údaje pomohli objasniť molekulárny mechanizmus prostredníctvom, ktorého sa
objavia určité zmeny EKG (osobitne QT a QRS predĺženie) v súvislosti
s touto triedou látok. Avšak neexistujú žiadne zmeny srdcovej frekvencie,
krvného tlaku alebo odchýlky EKG. Ak sa objavia zmeny, zvyčajne sú bez
klinickej významnosti.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza (E460)
Hypromelóza (E464)
Sodná soľ karboxymetylškrobu
Magnéziumstearát (E470b)
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol 400
Polysorbát 80 (E433)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Uchovávajte v pôvodnom obale.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Matné PVC/PVDC hliníkové fóliové pretlačovacie balenia balené v škatuľkách
obsahujúce 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 90, 100, 150, 200, 250
a 500 tabliet.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Emegar 1 mg: 20/0329/06-S

Emegar 2 mg: 20/0330/06-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

8.8.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

September 2010.Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii, Ev.č.: 2107/10949,
2107/10950

Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU

Emegar 1 mg

Emegar 2 mg2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 mg tablety: každá tableta obsahuje 1 mg granisetronu (ako chlorid).
2 mg tablety: každá tableta obsahuje 2 mg granisetronu (ako chlorid).

Obsahuje laktózu. Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

1 mg tablety: Okrúhle, biele až takmer biele filmom obalené tablety
označené "GS" na jednej strane a bez označenia na druhej strane.
2 mg tablety: Okrúhle, biele až takmer biele filmom obalené tablety
označené "GS2" na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Tablety granisetronu sa používajú na prevenciu akútnej nauzey a emézy
vyvolaných liečbou cytostatikami (chemoterapia a rádioterapia), ak sa
podávajú v deň liečby.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí a deti od 12 rokov s hmotnosťou vyššou než 50 kg:

Dávka granisetronu je jedna 1 mg tableta dvakrát denne alebo jedna 2 mg
tableta jedenkrát denne užívaná v deň podania cytostatík.
Prvá dávka sa má podať krátko pred (počas jednej hodiny pred) začiatkom
podávania cytostatík.

Keďže nemožno podať dávku menšiu než 1 mg granisetronu, tablety nie sú
vhodné pre deti s hmotnosťou nižšou ako 50 kg alebo do veku 12 rokov.

Granisteron v kombinácii s kortikosteroidmi:
Účinnosť granisetronu sa zvyšuje intravenóznym podaním kortikosteroidov.
Napríklad 8-20 mg dexametazónu pred začiatkom podávania cytostatík, alebo
250 mg metylprednizolónu pred začiatkom a po podaní cytostatík.

Maximálna dávka a dĺžka liečby:
Maximálna perorálna dávka, ktorú možno podať pacientom, je 9 mg denne.
Existujú klinické skúsenosti s pacientmi, ktorým sa podalo celkovo 28 mg za
14 dní.

Špeciálne skupiny pacientov:
Starší pacienti:
Rovnaká dávka ako dospelým (pozri časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).

Pacienti s poškodením funkcie obličiek a/alebo pečene:
Rovnaká dávka ako dospelým (pozri časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na granisetron, príbuzné liečivá alebo na niektorú z
pomocných látok (pozri časť 6.1).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Keďže granisetron môže tlmiť motilitu hrubého čreva, pacienti so znakmi
subakútnej črevnej obštrukcie majú byť po podaní granisetronu dôkladne
sledovaní. U starších pacientov alebo pacientov s poškodením funkcie
obličiek a/alebo pečene sa nevyžadujú osobitné opatrenia. Hoci sa dosiaľ
nepozorovali žiadne znaky zvýšeného výskytu nežiaducich účinkov u pacientov
s poškodením funkcie pečene, vzhľadom na kinetiku sa počas používania
granisetronu tejto kategórii má venovať primeraná pozornosť.

5-HT3 antagonisty, ako je granisetron, možno spájať s arytmiami alebo
abnormalitami EKG. Toto môže mať potenciálne klinický význam u pacientov s
existujúcimi arytmiami alebo poruchami kardiálneho vedenia alebo u
pacientov, ktorí sú liečení antiarytmikami alebo betablokátormi.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy,
Lappovou deficienciou laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou
nemajú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Štúdie na zvieratách naznačujú, že granisetron nestimuluje, ani neinhibuje
systém enzýmu cytochrómu P450.

Keďže granisetron je metabolizovaný enzýmami metabolizujúcimi lieky s
hepatálnym cytochrómom P450, induktory alebo inhibítory týchto enzýmov môžu
meniť klírens, a tým aj polčas granisetronu.

U ľudí indukcia pečeňových enzýmov fenobarbitalom po intravenóznom podaní
granisetronu viedla k zvýšeniu celkového plazmatického klírensu (približne
o 25%).

Dosiaľ sa nepozorovali znaky interakcií medzi granisetronom a liekmi, ktoré
sa často predpisujú na antiemetickú liečbu, ako sú benzodiazepíny,
neuroleptiká a lieky na peptické indikácie. Okrem toho sa nepozorovali
žiadne interakcie medzi granisetronom a liečbou emetogénnymi cytostatikami.


/In vitro/ štúdie preukázali, že ketokonazol môže inhibovať metabolizmus
granisetronu prostredníctvom skupiny izoenzýmov cytochrómu P450 3A.
Klinický význam tohto zistenia nie je známy.

4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii údaje o použití granisetronu u gravidných žien. Štúdie
na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na
graviditu/,/ embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj.
Granisetron sa nemá používať u gravidných žien, pokiaľ to nie je jasne
indikované.


Laktácia

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o vylučovaní granisetronu do materského
mlieka. Preto sa má počas liečby ukončiť dojčenie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

U zdravých jedincov neboli po intravenóznom podaní granisetronu (až do 200
?g/kg) preukázané účinky na pokojový EEG ani na výsledky psychomotorických
testov. Nie sú k dispozícii žiadne údaje o účinku granisetronu na schopnosť
viesť vozidlá. V klinických štúdiách sa hlásili príležitostné prípady
ospalosti, nedokázala sa však príčinná súvislosť s používaním granisetronu.

4.8 Nežiaduce účinky


|Psychické poruchy | |
|Veľmi zriedkavé (<1/10000, |Anorexia |
|zahŕňajúce jednotlivé hlásenia) | |
|Poruchy nervového systému | |
|Veľmi časté (>1/10) |Bolesť hlavy |
| | |
|Veľmi zriedkavé (<1/10000, |Kóma, extrapyramidálne poruchy|
|zahŕňajúce jednotlivé hlásenia) | |
|Gastrointestinálne poruchy | |
|Veľmi časté (>1/10) |Nauzea, zápcha |
| | |
|Časté (>1/100 až <1/10) |Znížená chuť do jedla, hnačka,|
| |vracanie, bolesť brucha |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva | |
|Veľmi zriedkavé (<1/10000, |Vyrážka |
|zahŕňajúce jednotlivé hlásenia) | |
|Celkové poruchy | |
|Časté (>1/100 až <1/10) |Asténia, bolesť, horúčka |
| | |
|Veľmi zriedkavé (<1/10000, |Anafylaxia, návaly mdloby, |
|zahŕňajúce jednotlivé hlásenia) |závrat, nespavosť, agitácia |
|Poruchy srdca | |
|Zriedkavé (>1/10000, <1/1000 ) |Arytmia, bolesť v hrudníku |
|Poruchy pečene a žlčových ciest | |
|Zriedkavé (>1/10000, <1/1000 ) |Abnormálna funkcia pečene |
| |Zvýšené hladiny transamináz |

4.9 Predávkovanie

Neexistuje špecifické antidotum. V prípade predávkovania sa má podať
symptomatická liečba.

Nie sú známe žiadne prípady predávkovania tabletami granisetronu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antagonisty sérotonínových 5HT3 receptorov.
ATC kód: A04A A02.

Granisetron je silné antiemetikum a vysoko selektívny antagonista
receptorov 5-
hydroxytryptamínu (5-HT3). Farmakologické štúdie dokázali, že granisetron
je účinný proti nauzei a eméze vyvolaných liečbou cytostatikami.
Rádioligandové väzbové štúdie dokázali, že granisetron má
zanedbateľnú afinitu k ostatným typom receptorov, vrátane väzbových miest
receptorov 5-HT1,
5-HT2, 5HT4 a dopamín D2.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia:
Granisetron sa rýchle a úplne vstrebáva. Maximálne plazmatické koncentrácie
sa pozorujú približne po 2 hodinách. Biologická dostupnosť z dôvodu first
pass metabolizmu je znížená asi na 60%. Biologická dostupnosť spravidla nie
je ovplyvnená potravou. Farmakokinetika granisetronu zostávala lineárna pri
perorálnych dávkach až do 2,5-násobku odporúčanej terapeutickej dávky.

Distribúcia:
Granisetron sa distribuuje so stredným distribučným objemom približne 3
l/kg; na plazmatické bielkoviny sa viaže asi 65%.
Stredný plazmatický klírens u pacientov je približne 27 l/hod a stredný
plazmatický polčas je asi 9 hodín so širokou intersubjektívnou
variabilitou. Plazmatická koncentrácia granisetronu nekoreluje priamo s
jeho antiemetickým účinkom. Ku klinickému účinku môže dochádzať dokonca i v
prípadoch, keď sa granisetron nedá v plazme detekovať.

Metabolizmus:
Biotransformačné procesy zahŕňajú N-demetyláciu a oxidáciu aromatického
cyklu s
následnou konjugáciou.

Eliminácia:
Klírens granisetronu je primárne prostredníctvom metabolizmu. Močom sa
vylučuje priemerne 12 % dávky granisetronu v nezmenenej forme. Vylučovanie
metabolitov močom sa rovná asi 47% dávky
a zvyšok metabolitov sa vylučuje stolicou.

Farmakokinetika v špeciálnych skupinách pacientov:
U starších jedincov sa hodnoty farmakokinetických parametrov po
jednorazových intravenóznych
dávkach stanovili v rozmedzí hodnôt zistených u ostatných vekových skupín.
U pacientov so závažným renálnym zlyhaním štúdie ukázali, že
farmakokinetické parametre po jednej intravenóznej dávke sú spravidla
podobné údajom získaným u zdravých jedincov.
Celkový plazmatický klírens intravenóznej dávky u pacientov s poškodením
funkcie pečene spôsobeným nádorovým postihnutím pečene je asi polovičný v
porovnaní s hodnotami získanými u
pacientov bez poškodenia funkcie pečene. Napriek tomu dávku nie je potrebné
upravovať. Keď sa distribučný objem a celkový klírens upravia podľa
telesnej hmotnosti, farmakokinetika granisetronu po jednorazovej
intravenóznej dávke je podobná u pediatrických aj dospelých pacientov s
karcinómom.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti,
toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a
reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Štúdia na klonovaných ľudských srdcových iónových kanáloch ukázala, že má
granisetron potenciál ovplyvniť srdcovú repolarizáciu prostredníctvom
blokády HERG draslíkových kanálov. Granisetron ukázal, že blokuje sodíkové
aj draslíkové kanály, ktoré potenciálne ovplyvňujú depolarizáciu
a repolarizáciu prostredníctvom predĺženia PR, QRS a QT intervalov. Tieto
údaje pomohli objasniť molekulárny mechanizmus prostredníctvom, ktorého sa
objavia určité zmeny EKG (osobitne QT a QRS predĺženie) v súvislosti
s touto triedou látok. Avšak neexistujú žiadne zmeny srdcovej frekvencie,
krvného tlaku alebo odchýlky EKG. Ak sa objavia zmeny, zvyčajne sú bez
klinickej významnosti.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza (E460)
Hypromelóza (E464)
Sodná soľ karboxymetylškrobu
Magnéziumstearát (E470b)
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol 400
Polysorbát 80 (E433)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

4 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Uchovávajte v pôvodnom obale.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Matné PVC/PVDC hliníkové fóliové pretlačovacie balenia balené v škatuľkách
obsahujúce 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 90, 100, 150, 200, 250
a 500 tabliet.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA
Emegar 1 mg: 20/0329/06-S

Emegar 2 mg: 20/0330/06-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

8.8.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2008.[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C35796
Skupina ATC:
A04 - Antiemetiká
Skupina ATC:
A04AA02 - granisetronum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
hydroxyapatitum osseum
Výrobca lieku:
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a terapii vracania počas terapie emetogénnymi cytostatikami a rádioterapii.
Môže predpísať:
Hematológia a transfuziológia, Klinická onkológia
Predajná cena:
26.31 € / 792.62 SK
Úhrada poisťovňou:
26.31 € / 792.62 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:52.62 € ÚP:52.62 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:26.31 € ÚP:26.31 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:83.41 € ÚP:0.00 € DP:83.41 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:26.31 € ÚP:26.31 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien