Detail:
CRESTOR 10 mg tbl flm 28x10 mg
Názov lieku:
CRESTOR 10 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 28x10 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. 2 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č.: 2011/06950


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

CRESTOR 5 mg, 10 mg, 20 mg a 40 mg
filmom obalené tablety
rosuvastatín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
užívať Crestor.
0. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
1. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
2. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Crestor a na čo sa používa?
2. Skôr ako užijete Crestor
3. Ako užívať Crestor
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Crestor
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE CRESTOR A NA ČO SA POUŽÍVA?

Crestor patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú statíny.

Crestor Vám bol predpísaný pretože:
máte vysokú hladinu cholesterolu. To znamená, že máte zvýšené riziko
vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky;
Vám bolo odporučené užívať statíny, pretože zmena stravovania a
zvýšenie pohybovej aktivity nestačili na úpravu Vašej hladiny cholesterolu.
Kým užívate Crestor, musíte pokračovať v diéte na zníženie cholesterolu a
cvičení;
alebo
máte iné stavy, ktoré zvyšujú riziko infarktu myokardu, mozgovej
porážky alebo iné zdravotné problémy.

Infarkt myokardu, mozgová porážka alebo iné problémy môžu byť zapríčinené
ochorením, ktoré sa volá ateroskleróza. Ateroskleróza je spôsobená
tvorbou tukových usadenín v artériách.


Prečo je dôležité pokračovať v užívaní Crestoru

Crestor sa používa na úpravu hodnôt hladiny tukových látok v krvi
nazývaných lipidy, z ktorých najznámejším je cholesterol.

V krvi sa nachádzajú rôzne druhy cholesterolu – „zlý“ cholesterol (LDL-C) a
„dobrý“ cholesterol (HDL-C).
. Crestor znižuje „zlý“ cholesterol a zvyšuje „dobrý“ cholesterol.
. Zabraňuje vo Vašom tele tvorbe „zlého“ cholesterolu. Tiež zlepšuje
schopnosť Vášho tela odstraňovať ho z krvi.

U väčšiny ľudí vysoká hladina cholesterolu nemá vplyv na to, ako sa cítia,
pretože sa neprejavuje žiadnymi príznakmi. Ak sa však nelieči, tukové
látky sa môžu usadzovať v stenách Vašich ciev a spôsobiť tak ich
zúženie.

Niekedy sa tieto zúžené cievy môžu upchať, čo môže prerušiť zásobovanie
srdca alebo mozgu krvou a viesť k srdcovému infarktu alebo mozgovej
porážke. Znížením hladiny cholesterolu, môžete znížiť riziko, že
dostanete srdcový infarkt, mozgovú porážku alebo s tým súvisiace
zdravotné problémy.

Je potrebné, aby ste naďalej užívali Crestor, aj keď ste dosiahli normálnu
hladinu cholesterolu, pretože tým predídete tomu, aby sa hladina
cholesterolu opäť zvýšila a zapríčinila tvorbu tukových usadenín. Avšak
prestaňte užívať liek, keď Vám to povie lekár alebo ak otehotniete.


2. SKÔR AKO UŽIJETE CRESTOR

Neužívajte Crestor
3. keď ste alergický (precitlivený) na rosuvastatín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Crestoru,
4. keď ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas užívania Crestoru,
okamžite ho prestaňte užívať a informujte svojho lekára. Ženy sa majú
snažiť zabrániť tehotenstvu počas liečby Crestorom používaním vhodnej
antikoncepcie;
5. keď trpíte ochorením pečene,
6. keď máte ťažké ochorenie obličiek,
7. keď máte opakované alebo nevysvetliteľné bolesti svalov,
8. keď užívate liečivo cyklosporín (užíva sa napr. po transplantácii
orgánov).


Ak sa Vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého alebo máte pochybnosti,
poraďte sa so svojím lekárom.

Okrem toho, neužívajte Crestor 40 mg (najvyššiu dávku)
9. keď máte stredne ťažké ochorenie obličiek (ak máte pochybnosti,
spýtajte sa svojho lekára),
10. keď trpíte ochorením štítnej žľazy,
11. keď ste v minulosti trpeli akýmikoľvek opakovanými alebo
nevysvetliteľnými bolesťami svalov, keď sa u vás alebo vo vašej rodine
v minulosti vyskytli ochorenia svalov, alebo keď ste v minulosti počas
užívania iných liekov na zníženie hladiny cholesterolu v krvi
zaznamenali svalové ťažkosti,
12. keď pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholických nápojov,
13. keď máte ázijský pôvod (Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan
a Ind),
14. keď užívate ďalšie lieky na zníženie cholesterolu, tzv. fibráty.

Ak sa Vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého, alebo máte pochybnosti,
poraďte sa so svojím lekárom.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Crestoru
- ak máte problémy s obličkami,
15. ak máte problémy s pečeňou,
16. ak ste v minulosti trpeli opakovanými alebo nevysvetliteľnými bolesťami
svalov, keď sa u Vás alebo vo Vašej rodine v minulosti vyskytli
ochorenia svalov, alebo keď ste v minulosti počas užívania iných liekov
na zníženie hladiny cholesterolu v krvi zaznamenali svalové ťažkosti.
Okamžite informujte svojho lekára, ak u seba spozorujete
nevysvetliteľné bolesti svalov, najmä ak sa zároveň necítite dobre
alebo máte horúčku;
17. ak pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholických nápojov,
18. ak trpíte ochorením štítnej žľazy,
19. ak užívate ďalšie lieky na zníženie cholesterolu, tzv. fibráty.
Prečítajte si, prosím, túto písomnú informáciu pre používateľov
pozorne, a to aj v prípade, že ste už predtým užívali iné lieky na
zníženie hladiny cholesterolu;
20. ak užívate lieky používané na liečbu infekcie HIV, napr. kombinovaný
liek pozostávajúci z dvoch liečiv lopinavir/ritonavir, pozri Užívanie
iných liekov, ak je pacient mladší ako 10 rokov: Crestor sa nemá
podávať deťom mladším ako 10 rokov,
- ak je pacient mladší ako 18 rokov: 40 mg tableta Crestoru nie
je vhodná na použitie u detí a dospievajúcich do 18 rokov,
21. ak máte viac ako 70 rokov (vzhľadom na to, že Váš lekár musí určiť
správnu začiatočnú dávku Crestoru, ktorá bude pre Vás vhodná),
22. ak máte vážnu poruchu dýchania,
23. ak máte ázijský pôvod – t.j. ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec,
Kórejčan alebo Ind. Váš lekár musí určiť správnu začiatočnú dávku
Crestoru, ktorá bude pre Vás vhodná.

Ak sa Vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého, alebo máte pochybnosti:
. neužívajte Crestor 40 mg (najvyššiu dávku) a poraďte sa so svojím
lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akúkoľvek dávku
lieku Crestor.

U malého počtu pacientov môžu statíny spôsobiť poškodenie pečene, ktoré sa
zisťuje jednoduchým testom, stanovujúcim hladiny pečeňových enzýmov v krvi.
Z tohto dôvodu Vám lekár pravdepodobne urobí tento krvný test pred liečbou
a počas liečby Crestorom.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím,
oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Informujte svojho lekára, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:
cyklosporín (užíva sa napr. po transplantácii orgánov), warfarín (alebo
iný liek „na zriedenie krvi“), fibráty (napr. gemfibrozil, fenofibrát)
alebo akékoľvek iné lieky na zníženie hladiny cholesterolu (napr.
ezetimib), lieky užívané pri zažívacích ťažkostiach (na neutralizáciu
kyseliny v žalúdku), erytromycín (antibiotikum), perorálne
antikoncepčné lieky (tablety), hormonálnu substitučnú liečbu alebo
lieky na liečbu HIV infekcie (napr. kombinovaný liek pozostávajúci z
dvoch inhibítorov proteázy lopinavir/ritonavir).
Účinok týchto liekov sa môže vplyvom Crestoru zmeniť alebo tieto lieky môžu
zmeniť účinok Crestoru.

Užívanie Crestoru s jedlom a nápojmi
Crestor môžete užívať s jedlom alebo medzi jedlami.

Tehotenstvo a dojčenie
Neužívajte Crestor, ak ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas
užívania Crestoru, okamžite prerušte jeho užívanie a informujte svojho
lekára.
Ženy sa majú snažiť zabrániť tehotenstvu počas liečby Crestorom používaním
vhodnej antikoncepcie.
Skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Väčšina ľudí môže počas užívania Crestoru viesť vozidlo a obsluhovať stroje
– užívanie lieku nemá na túto ich schopnosť vplyv. Niektorí ľudia však
počas liečby Crestorom trpia závratmi. Ak máte závraty, poraďte sa so
svojím lekárom predtým, ako sa pokúsite viesť vozidlo alebo obsluhovať
stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Crestoru
Liek obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak Vám lekár povedal, že máte
intoleranciu (neznášanlivosť) niektorých cukrov, poraďte sa s ním
predtým, ako začnete užívať Crestor.
Úplný zoznam pomocných látok nájdete v časti /6./ /Ďalšie informácie/.


3. AKO UŽÍVAŤ CRESTOR

Vždy užívajte Crestor presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Zvyčajné dávky u dospelých

Ak užívate Crestor na vysoký cholesterol:

Začiatočná dávka

Liečba Crestorom sa musí začať dávkou 5 mg alebo 10 mg, a to aj vtedy, keď
ste v minulosti užívali vyššie dávky iného statínu. Určenie Vašej
začiatočnej dávky bude závisieť od:
24. Vašej hladiny cholesterolu,
25. stupňa rizika vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky,
26. prítomnosti faktora, ktorý môže spôsobiť Vašu zvýšenú citlivosť na
možné vedľajšie účinky.

Overte si, prosím, u svojho lekára alebo lekárnika, aká začiatočná dávka
Crestoru bude pre Vás najvhodnejšia.

Lekár sa môže rozhodnúť, že Vám dá najnižšiu dávku (5 mg)
27. ak máte ázijský pôvod – t.j. ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec,
Kórejčan alebo Ind,
28. ak ste starší ako 70 rokov,
29. ak máte stredne ťažké ochorenie obličiek,
30. ak máte zvýšené riziko vzniku svalových bolestí (myopatia).
Zvyšovanie dávky a maximálna denná dávka

Lekár sa môže rozhodnúť, že Vám zvýši dávku lieku. Je to preto, aby ste
užívali takú dávku Crestoru, ktorá je pre Vás najvhodnejšia. Ak ste liečbu
začali dávkou 5 mg, lekár sa môže rozhodnúť, že Vám túto dávku zvýši na
10 mg, neskôr 20 mg a nakoniec 40 mg, ak to bude potrebné.
Ak ste liečbu začali dávkou 10 mg, lekár sa môže rozhodnúť, že Vám túto
dávku zvýši na 20 mg a neskôr až na 40 mg, ak to bude potrebné. Dávka sa
môže upraviť vždy až po 4 týždňoch.
Najvyššia denná dávka Crestoru je 40 mg. Táto dávka je určená len pre
pacientov s vysokými hladinami cholesterolu a vysokým rizikom vzniku
infarktu myokardu alebo mozgovej porážky, u ktorých na adekvátne zníženie
hladiny cholesterolu nepostačuje dávka 20 mg.Ak užívate Crestor na zníženie rizika infarktu, mŕtvice alebo s tým
súvisiacich zdravotných problémov:
Odporúčaná dávka je 20 mg denne. Avšak, lekár môže rozhodnúť pre použitie
nižšej dávky, ak máte niektorý z vyššie uvedených faktorov (pozri Lekár sa
môže rozhodnúť, že Vám dá najnižšiu dávku 5 mg).
Zvyčajné dávkovanie u detí vo veku 10 - 17 rokov
Zvyčajná začiatočná dávka je 5 mg. Lekár môže zvýšiť dávku, aby pre Vás
našiel správne množstvo Crestoru. Maximálna denná dávka je 20 mg Crestoru.
Crestor užívajte raz denne. Crestor 40 mg tablety nemajú užívať deti.Užívanie lieku

Tabletu prehltnite celú a zapite ju pohárom vody.
Crestor užívajte raz denne. Môžete ho užiť kedykoľvek v priebehu dňa.
Snažte sa užiť tabletu každý deň v rovnakom čase, čo Vám pomôže zapamätať
si, že liek treba užiť.

Pravidelné kontroly hladiny cholesterolu
Je dôležité, aby ste pravidelne navštevovali lekára kvôli kontrolám hladiny
cholesterolu, aby sa mohol ubezpečiť, že Vaša hladina cholesterolu
dosiahla správnu hodnotu a že sa na správnej hodnote aj udržuje.
Lekár sa môže rozhodnúť, že Vám zvýši dávku lieku, aby ste užívali takú
dávku Crestoru, ktorá je pre Vás najvhodnejšia.

Ak užijete viac Crestoru, ako máte
Poraďte sa so svojím lekárom alebo sa obráťte na najbližšie zdravotnícke
zariadenie.

Ak ste hospitalizovaní, alebo ste liečení aj na iné ochorenie, informujte
zdravotnícky personál, že užívate Crestor.

Ak zabudnete užiť Crestor
Nemusíte mať žiadne obavy. Nasledujúcu dávku užite vo zvyčajnom čase.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Crestor
Povedzte svojmu lekárovi, ak ste sa rozhodli prestať užívať Crestor.
Hladina Vášho cholesterolu sa po vynechaní Crestoru z liečby môže znova
zvýšiť.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Crestor môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.
Je dôležité, aby ste tieto vedľajšie účinky poznali. Sú zvyčajne ľahké a po
krátkom čase vymiznú.

Prestaňte Crestor užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc,
ak spozorujete ktorúkoľvek z nasledujúcich alergických reakcií:
31. ťažkosti s dýchaním s opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla či bez
neho,
32. opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti
s prehĺtaním,
33. výrazné svrbenie pokožky (s vyrážkou, resp. žihľavkou).

Tiež prestaňte Crestor užívať a poraďte sa okamžite s lekárom, ak máte
nejaké zvláštne bolesti alebo bolesti vo svaloch, ktoré trvajú dlhšie, ako
by ste mohli očakávať. Svalové príznaky sú častejšie u detí a
dospievajúcich ako u dospelých. Rovnako ako u iných statínov, veľmi malé
množstvo pacientov zaznamenalo nepríjemné svalové účinky, z ktorých sa
v zriedkavých prípadoch vyvinulo potenciálne život ohrozujúce poškodenie
svalov, známe ako /rabdomyolýza/.

Časté možné vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 10 ale viac
ako 1 zo 100 pacientov):
34. bolesť hlavy,
35. bolesť brucha,
36. zápcha,
37. nevoľnosť,
38. bolesť svalov,
39. pocit slabosti,
40. závrat,
41. zvýšené množstvo bielkovín v moči – zvyčajne vymizne samotné, bez
potreby prerušiť liečbu Crestorom (len Crestor 40 mg).
- cukrovka u pacientov so zvýšenou hladinou cukru v krvi.
Menej časté možné vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 zo 100
ale viac ako
1 z 1000 pacientov):
42. vyrážka, svrbenie alebo iné kožné reakcie
43. zvýšené množstvo bielkovín v moči – zvyčajne vymizne samotné, bez
potreby prerušiť liečbu Crestorom (Crestor v dávkach 5 mg, 10 mg
a 20 mg).

Zriedkavé možné vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 1000
ale viac ako
1 z 10 000 pacientov):
44. ťažké alergické reakcie, prejavujúce sa opuchom tváre, pier, jazyka
a/alebo hrdla, ťažkosťami s prehĺtaním a dýchaním, intenzívnym svrbením
pokožky (s vyrážkou, resp. žihľavkou). Ak si myslíte, že máte alergickú
reakciu, prestaňte Crestor užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
45. poškodenie svalov u dospelých – prerušte liečbu Crestorom a okamžite sa
poraďte so svojím lekárom v prípade, ak máte nejaké zvláštne
bolesti alebo bolesti vo svaloch, ktoré trvajú dlhšie, ako by ste mohli
očakávať,
46. zápal pankreasu, ktorý sa prejavuje ťažkou bolesťou brucha,
47. bolesť kĺbov,
48. zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov v krvi.

Veľmi zriedkavé možné vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1
z 10 000 pacientov):
49. žltačka (zožltnutie kože a očí),
50. hepatitída (zápal pečene),
51. stopy krvi v moči,
52. poškodenie nervov nôh a rúk (ako napr. znížená citlivosť),
53. strata pamäti,

Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou môžu zahŕňať:
- hnačku (riedku stolicu),
- Stevensov–Johnsonov syndróm (závažný stav, spojený s tvorbou pľuzgierov
v oblasti kože, úst, očí a pohlavných orgánov),
- kašeľ,
- dýchavičnosť,
- edém (opuch),
- poruchy spánku, vrátane nespavosti a nočnej mory,
- sexuálne problémy,
- depresiu,
- dýchacie problémy, vrátane pretrvávajúceho kašľa a/alebo dýchavičnosť
alebo horúčku,
- poškodenie šliach.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ CRESTOR

- Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
- Nepoužívajte Crestor po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
- Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom.
Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť
životné prostredie.
- Tablety uchovávajte pri teplote do 30 °C.
- Tablety uchovávajte v pôvodnom obale.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Crestor obsahuje:
Liečivo je rosuvastatín. Filmom obalené tablety Crestor obsahujú vápenatú
soľ rosuvastatínu, ktorá zodpovedá 5 mg, 10 mg, 20 mg alebo 40 mg
rosuvastatínu.
Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza,
fosforečnan vápenatý, krospovidón, magnéziumstearát, hypromelóza,
triacetín, oxid titaničitý (E171). Tablety Crestor 5 mg obsahuje tiež
žltý oxid železitý (E 172). Tablety Crestor 10 mg, Crestor 20 mg a
Crestor 40 mg obsahujú tiež červený oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Crestor a obsah balenia
Crestor 5 mg: okrúhle tablety žltej farby s vyrytým označením „ZD4522“ a
„5“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.
Crestor 10 mg: okrúhle tablety ružovej farby s vyrytým označením „ZD4522“ a
„10“ na jednej strane
a bez označenia na druhej strane.
Crestor 20 mg: okrúhle tablety ružovej farby s vyrytým označením „ZD4522“ a
„20“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.
Crestor 40 mg: oválne tablety ružovej farby s vyrytým označením „ZD4522“ na
jednej strane „40“ na druhej strane.

Crestor 5 mg je balený v blistroch. Jedno balenie obsahuje 28 alebo 56
tabliet.
Crestor 10 mg, Crestor 20 mg a Crestor 40 mg sú balené v blistroch. Jedno
balenie obsahuje 28, 30, 50, 56, 60, 98 alebo 100 tabliet.Držiteľ rozhodnutia o registrácii
AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, Londýn W2 6BD, Veľká Británia


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 12/2011.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 1 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII, EV.Č.: 2011/06950

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

CRESTOR 5 mg
CRESTOR 10 mg
CRESTOR 20 mg
CRESTOR 40 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE

CRESTOR 5 mg
Každá tableta obsahuje 5 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli
rosuvastatínu).
Každá tableta obsahuje 94,88 mg monohydrátu laktózy.
CRESTOR 10 mg
Každá tableta obsahuje 10 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli
rosuvastatínu).
Každá tableta obsahuje 91,3 mg monohydrátu laktózy.
CRESTOR 20 mg
Každá tableta obsahuje 20 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli
rosuvastatínu).
Každá tableta obsahuje 182,6 mg monohydrátu laktózy.
CRESTOR 40 mg
Každá tableta obsahuje 40 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli
rosuvastatínu).
Každá tableta obsahuje 168,32 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.
CRESTOR 5 mg : okrúhle tablety žltej farby s vyrytým označením „ZD4522“ a
„5“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.
CRESTOR 10 mg: okrúhle tablety ružovej farby s vyrytým označením „ZD4522“ a
„10“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.
CRESTOR 20 mg: okrúhle tablety ružovej farby s vyrytým označením „ZD4522“ a
„20“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.
CRESTOR 40 mg: oválne tablety ružovej farby s vyrytým označením „ZD4522“ na
jednej strane a „40“ na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypercholesterolémie

Dospelí, mladiství a deti vo veku 10 rokov a staršie s primárnou
hypercholesterolémiou (typu IIa vrátane heterozygotnej formy familiárnej
hypercholesterolémie), alebo zmiešanou dyslipidémiou (typu IIb) - ako
doplnok diéty v prípadoch, keď odpoveď na diétu a inú nefarmakologickú
liečbu (napr. telesná aktivita, zníženie hmotnosti) nie je dostatočná.
Homozygotná familiárna hypercholesterolémia - ako doplnok diéty a inej
liečby na zníženie hladiny lipidov (napr. LDL aferéza), alebo ak tieto
postupy nie sú vhodné.

Prevencia kardiovaskulárnych príhod

Prevencia závažných kardiovaskulárnych príhod u pacientov, u ktorých sa
predpokladá vysoké riziko prvej kardiovaskulárnej príhody (pozri časť 5.1),
ako doplnok ku korekcii iných rizikových faktorov.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Pred začiatkom liečby sa pacient musí nastaviť na štandardnú diétu
znižujúcu cholesterol, ktorá má pokračovať počas celej liečby. Dávkovanie
má byť individuálne v závislosti od cieľa terapie a reakcie pacienta,
v súlade s platnými odporúčaniami.

Crestor sa môže užívať v ktoromkoľvek dennom čase s jedlom alebo bez jedla.

Liečba hypercholesterolémie


Odporúčaná začiatočná perorálna dávka je 5 alebo 10 mg raz denne
u pacientov, ktorí doteraz neužívali statíny aj u pacientov, ktorým sa
zmenila liečba z iného inhibítora HMG-CoA reduktázy na rosuvastatín. .
Pri určovaní začiatočnej dávky treba brať do úvahy hladinu cholesterolu
u pacienta, kardiovaskulárne riziko, ako aj možné riziko vzniku nežiaducich
účinkov (pozri časť 4.4 a 4.8). V prípade potreby sa po 4 týždňoch
podávania môže dávka upraviť na ďalšiu dávkovú úroveň (pozri časť 5.1).
Vzhľadom na zvýšenú frekvenciu hlásení nežiaducich účinkov pri užívaní
dávky 40 mg v porovnaní s nižšími dávkami lieku (pozri časť 4.8), finálna
titrácia na maximálnu dávku 40 mg sa má zvážiť až po ďalšom 4-týždňovom
období liečby, a to len u pacientov s ťažkou hypercholesterolémiou
a s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (predovšetkým u pacientov s
familiárnou hypercholesterolémiou), u ktorých sa pri užívaní dávky 20 mg
nedosiahol liečebný cieľ a ktorí budú pod stálym lekárskym dohľadom (pozri
časť 4.4). Odporúča sa, aby pacient, ktorý začína užívať dávku 40 mg bol
pod dohľadom odborníka.

Prevencia kardiovaskulárnych príhod

V štúdii zameranej na redukciu rizika kardiovaskulárnych príhod sa podávala
dávka 20 mg denne (pozri časť 5.1).

/Deti a dospievajúci/
Použitie u detí majú určovať špecialisti.
Deti a dospievajúci vo veku 10 - 17 rokov (chlapci v Tannerovom štádiu II
a vyššom a dievčatá, ktoré majú menštruáciu najmenej 1 rok).
U detí a dospievajúcich s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou
je zvyčajná začiatočná dávka 5 mg denne. Zvyčajný rozsah dávky je 5 - 20 mg
perorálne raz denne. Titrácia sa má u detských pacientov vykonať podľa
individuálnej odpovede a znášanlivosti, ako je uvedené v odporúčaniach pre
liečbu detí a dospievajúcich (pozri časť 4.4). Pred začatím liečby
rosuvastatínom majú mať deti a dospievajúci štandardnú diétu na zníženie
cholesterolu; táto diéta má pokračovať počas liečby rosuvastatínom.
Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších ako 20 mg sa u tejto populácie
neskúmala.
U detí sa nemajú používať 40 mg tablety.

/Deti mladšie ako 10 rokov/
Skúsenosti u detí mladších ako 10 rokov sú obmedzené na malý počet detí (vo
veku medzi 8 a 10 rokov) s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou.
Preto sa Crestor neodporúča u detí mladších ako 10 rokov.


/Podávanie starším osobám/

Odporúčaná začiatočná dávka u pacientov starších ako 70 rokov je 5 mg
(pozri časť 4.4). Nie je potrebná žiadna ďalšia úprava dávkovania pokiaľ
ide o vek.


/Podávanie pacientom s poškodením funkcie obličiek/

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek nie je
potrebné upravovať dávku. U pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie
obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) je odporúčaná začiatočná dávka
5 mg. Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov so stredne ťažkým
poškodením funkcie obličiek. Podávanie Crestoru pacientom s ťažkým
poškodením funkcie obličiek je kontraindikované v akejkoľvek dávke. (pozri
časti 4.3 a 5.2).
/Podávanie pacientom s poškodením funkcie pečene/

U pacientov s Childovým-Pughovým skóre 7 a nižším sa nezaznamenalo žiadne
zvýšenie systémovej expozície rosuvastatínu. Zvýšenie systémovej expozície
sa však pozorovalo u pacientov s Childovým-Pughovým skóre 8 a 9 (pozri
časť 5.2). U týchto pacientov je potrebné zhodnotiť funkciu obličiek (pozri
časť 4.4). Nie sú žiadne skúsenosti s podávaním rosuvastatínu pacientom s
Childovým-Pughovým skóre nad 9. Crestor je kontraindikovaný u pacientov
s aktívnym ochorením pečene (pozri časť 4.3).

/Rasa/
U pacientov ázijského pôvodu sa pozorovala zvýšená systémová expozícia
(pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2). Odporúčaná začiatočná dávka pre pacientov
ázijského pôvodu je 5 mg. Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov
ázijského pôvodu.

/Podávanie pacientom s predispozíciou pre vznik myopatie/
Odporúčaná začiatočná dávka je 5 mg u pacientov s predispozičnými faktormi
pre vznik myopatie (pozri časť 4.4). Dávka 40 mg je u týchto pacientov
kontraindikovaná (pozri časť 4.3).


4.3 Kontraindikácie


Crestor je kontraindikovaný:
- u pacientov s precitlivenosťou na rosuvastatín alebo na ktorúkoľvek
pomocnú látku,
- u pacientov s aktívnym ochorením pečene, vrátane nevysvetleného
pretrvávajúceho zvýšenia sérových transamináz a akéhokoľvek zvýšenia
sérových transamináz nad trojnásobok hornej hranice normálnych hodnôt
(ULN),
- u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu <
30 ml/min),
- u pacientov s myopatiou,
- u pacientov, ktorí súbežne užívajú cyklosporín,
- v gravidite a počas laktácie a u žien vo fertilnom veku, ktoré
nepoužívajú primeranú antikoncepciu.

Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov s nasledovnými predispozičnými
faktormi pre vznik myopatie/rabdomyolýzy:
- stredne ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60
ml/min),
- hypotyreoidizmus,
- osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch,
- predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných
inhibítorov HMG-CoA reduktázy alebo fibrátov,
- nadmerné požívanie alkoholu,
- okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín,
- pacienti ázijského pôvodu,
- súbežné užívanie fibrátov,
(pozri časti 4.4, 4.5 a 5.2).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Účinky na obličky

U pacientov, ktorí dostávali vyššie dávky Crestoru, najmä 40 mg, sa pri
vyšetrení moču, vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila
proteinúria, ktorá bola väčšinou tubulárneho pôvodu a mala prechodný alebo
intermitentný charakter. Proteinúria nepredznamenávala akútne alebo
progresívne ochorenie obličiek (pozri časť 4.8). Výskyt hlásení závažných
renálnych nežiaducich účinkov je pri postmarketingovom užívaní vyšší pri
dávke 40 mg. U pacientov liečených dávkou 40 mg sa má zvážiť zaradenie
sledovania obličkových funkcií do rutinných kontrol.

Účinky na kostrový sval
U pacientov užívajúcich Crestor v akýchkoľvek dávkach, najmä v dávkach
vyšších ako 20 mg, boli hlásené účinky na kostrový sval, akými sú napr.
myalgia, myopatia a v zriedkavých prípadoch rabdomyolýza. Pri užívaní
ezetimibu v kombinácii s inhibítormi HMG-CoA reduktázy bol vo veľmi
zriedkavých prípadoch hlásený výskyt rabdomyolýzy. Nedajú sa celkom vylúčiť
farmakodynamické interakcie (pozri časť 4.5), je preto potrebná zvýšená
opatrnosť pri súbežnom užívaní týchto liekov.
Rovnako ako u iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy je výskyt prípadov
rabdomyolýzy spojených s užívaním Crestoru v postmarketingovom sledovaní
vyšší pri dávke 40 mg.

/Stanovovanie kreatínkinázy/
Kreatínkináza (CK) sa nemá stanovovať po fyzickej námahe, alebo ak jestvuje
iná možná príčina zvýšenia hodnoty CK, ktorá môže skresliť výsledok. Ak sú
východiskové hodnoty CK významne zvýšené (> 5-krát ULN), je treba vykonať
potvrdzujúci test v priebehu 5-7 dní. Ak opakovaný test potvrdí CK > 5-krát
ULN, liečba sa nemá začať.

/Pred liečbou/
Crestor, podobne ako iné inhibítory reduktázy HMG-CoA, je potrebné
predpisovať s opatrnosťou pacientom s nasledovnými predispozičnými faktormi
pre vznik myopatie/rabdomyolýzy:
- poškodenie funkcie obličiek,
- hypotyreoidizmus,
- osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch,
- predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných
inhibítorov HMG-CoA reduktázy alebo fibrátov,
- nadmerné požívanie alkoholu,
- vek nad 70 rokov,
- okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických
hladín (pozri časť 5.2),
- súbežné užívanie fibrátov.

U týchto pacientov sa má zvážiť riziko liečby v porovnaní s možným prínosom
liečby a odporúča sa ich klinické monitorovanie. Ak sú východiskové hodnoty
CK významne zvýšené (> 5-krát ULN), liečba sa nemá začať.

/Počas liečby/
Pacientov je treba požiadať, aby okamžite hlásili nevysvetliteľné bolesti
svalov, slabosť alebo kŕče, najmä ak sú spojené s nevoľnosťou alebo
horúčkou. U týchto pacientov je potrebné stanoviť hladinu kreatínkinázy. Ak
dôjde k výraznému vzostupu hladiny kreatínkinázy (> 5-krát ULN), alebo ak
sú muskulárne symptómy závažné, prípadne spôsobujú ťažkosti počas dňa (aj
keď sú hodnoty CK [pic] 5-krát ULN), liečba sa musí vysadiť. Po úprave
symptómov a hodnôt CK sa má zvážiť opätovné podávanie Crestoru alebo
alternatívneho inhibítora HMG-CoA reduktázy v najnižšej dávke a pacienta
je treba starostlivo sledovať.
Pravidelné sledovanie hodnôt CK u asymptomatických pacientov nie je
potrebné.
V klinických skúškach s Crestorom sa u malého počtu pacientov užívajúcich
Crestor súbežne s inou terapiou nepreukázalo zosilnenie účinkov na kostrový
sval. Lenže u pacientov, ktorí užívali iné inhibítory HMG-CoA reduktázy
spolu s derivátmi kyseliny fibrovej vrátane gemfibrozilu, s cyklosporínom,
kyselinou nikotínovou, azolovými antimykotikami, inhibítormi proteáz
a makrolidovými antibiotikami sa pozoroval zvýšený výskyt myozitídy
a myopatie. Gemfibrozil zvyšuje riziko myopatie, ak sa podáva súbežne
s niektorými inhibítormi HMG-CoA reduktázy. Preto kombinácia lieku Crestor
a gemfibrozilu sa neodporúča. Prínos ďalšej úpravy hladín lipidov súbežným
podávaním Crestoru s fibrátmi alebo niacínom má prevýšiť potenciálne riziká
takýchto kombinácií. Užívanie Crestoru v dávke 40 mg súbežne s fibrátmi je
kontraindikované. (Pozri časti 4.5 a 4.8).

Crestor sa nemá podávať pacientom s akútnym závažným ochorením naznačujúcim
myopatiu alebo s predispozíciou na vznik obličkovej nedostatočnosti v
dôsledku rabdomyolýzy (napr. sepsa, hypotenzia, veľké chirurgické zákroky,
trauma, závažné metabolické, endokrinné a elektrolytové poruchy alebo
nekontrolované kŕče).
/Účinky na pečeň/

Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, aj pri podávaní
Crestoru je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pacientom, ktorí konzumujú
nadmerné množstvá alkoholu a/alebo majú v anamnéze ochorenie pečene. Pred
začiatkom a 3 mesiace po nasadení liečby sa odporúča vykonať funkčné testy
pečene. Liečba sa má prerušiť alebo dávkovanie znížiť, ak hladina sérových
transamináz je 3-krát vyššia ako horná hranica normálnych hodnôt. Výskyt
hlásení závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie
hepatálnych transamináz) je pri postmarketingovom užívaní vyšší pri dávke
40 mg.

U pacientov so sekundárnou hypercholesterolémiou spôsobenou
hypotyreoidizmom alebo nefrotickým syndrómom je potrebné vyliečiť základné
ochorenie pred začatím terapie liekom Crestor.
/Rasa/

Farmakokinetické štúdie preukázali zvýšenú expozíciu u pacientov
ázijského pôvodu v porovnaní s belochmi, resp. kaukazskou rasou (pozri
časti 4.2, 4.3 a 5.2).
/Inhibítory proteázy/

Súbežné užívanie s inhibítormi proteázy sa neodporúča (pozri časť 4.5).

/Intersticiálna choroba pľúc/

Výnimočné prípady intersticiálnej choroby pľúc sa vyskytli pri užití
niektorých statínov, obzvlášť počas dlhodobej liečby (pozri časť 4.8 ).
Existujúce príznaky môžu zahŕňať dyspnoe, neproduktívny kašeľ a celkové
zhoršenie zdravia (únava, strata hmotnosti a horúčka). Ak je podozrenie, že
pacient má rozvinutú intersticiálnu chorobu pľúc, liečba statínmi sa má
ukončiť.


/Diabetes mellitus/
U pacientov s glykémiou nalačno 5,6 - 6,9 mmol/l, liečba rosuvastatínom
bola spojená so zvýšeným rizikom diabetu mellitus (pozri časť 4.8).
/Deti a dospievajúci/
Hodnotenie lineárneho rastu (výška), hmotnosti, BMI (body mass index) a
sekundárnych znakov pohlavného dozrievania podľa Tannera je u detských
pacientov vo veku 10 až 17 rokov užívajúcich rosuvastatín obmedzené na
jednoročné obdobie. Po 52 týždňoch liečby v rámci štúdie sa nezistil žiadny
vplyv na rast, hmotnosť, BMI alebo sexuálne dozrievanie (pozri časť 5.1).
Skúsenosti z klinickej štúdie u detí a dospievajúcich sú obmedzené a
dlhodobý účinok rosuvastatínu (> 1 rok) na pubertu nie je známy.

V klinických štúdiách u detí a dospievajúcich užívajúcich rosuvastatín
počas 52 týždňov sa pozorovali zvýšené CK > 10-krát ULN a svalové symptómy
po cvičení alebo zvýšenej fyzickej aktivite častejšie v porovnaní s
pozorovaním v klinických štúdiách u dospelých (pozri časť 4.8).

/Pomocné látky/

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, (laponského) deficitu laktázy alebo glukózo-
galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


/Cyklosporín:/ Počas súbežného podávania Crestoru a cyklosporínu sa
pozorovalo, že hodnoty AUC rosuvastatínu boli v priemere 7-násobne vyššie v
porovnaní s hladinami pozorovanými u zdravých dobrovoľníkov (pozri časť
4.3).
Súbežné podávanie s cyklosporínom nemalo vplyv na koncentrácie cyklosporínu
v plazme.
/Antagonisty vitamínu K:/ Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA
reduktázy, môže nasadenie terapie alebo zvyšovanie dávky Crestoru u
pacientov súbežne liečených antagonistami vitamínu K (napr. warfarín alebo
iné kumarínové antikoagulans) viesť k zvýšeniu INR (International
Normalised Ratio). Prerušenie podávania alebo zníženie dávky Crestoru môže
viesť k zníženiu INR. Za takýchto okolností je vhodné kontrolovať INR.


/Gemfibrozil a iné hypolipidemiká/: Súbežné podávanie Crestoru a gemfibrozilu
viedlo k dvojnásobnému vzostupu Cmax a AUC rosuvastatínu (pozri časť 4.4).
Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa nepredpokladajú
žiadne farmakokineticky relevantné interakcie s fenofibrátom,
farmakodynamické interakcie sa však vyskytnúť môžu. Gemfibrozil,
fenofibrát, iné fibráty a niacín (kyselina nikotínová) v dávkach
znižujúcich lipidy
(? 1 g/deň) zvyšujú riziko myopatie, ak sa podávajú súbežne s inhibítormi
HMG-CoA reduktázy -pravdepodobne preto, že môžu spôsobiť myopatiu aj pri
samostatnom podaní. Súbežné podávanie dávky 40 mg s fibrátmi je
kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4). U týchto pacientov sa má liečba
tiež začať dávkou 5 mg.

/Ezetimib:/ Súbežné užívanie Crestoru a ezetimibu nemalo ani u jedného z nich
za následok zmeny AUC alebo Cmax. Farmakodynamické interakcie medzi
Crestorom a ezetimibom, čo sa týka nežiaducich účinkov, sa však nedajú
vylúčiť (pozri časť 4.4).

/Inhibítory proteázy:/ Hoci presný mechanizmus interakcie nie je známy,
súbežné užívanie inhibítorov proteázy môže výrazne zvýšiť expozíciu
rosuvastatínu. Súbežné podávanie 20 mg rosuvastatínu a kombinovaného lieku
pozostávajúceho z dvoch inhibítorov proteázy (400 mg lopinaviru/100 mg
ritonaviru) zdravým dobrovoľníkom v rámci farmakokinetického skúšania bolo
spojené s približne dvojnásobným zvýšením rovnovážneho AUC(0-
24) a päťnásobným zvýšením Cmax rosuvastatínu. Súbežné užívanie
rosuvastatínu a inhibítorov proteázy u HIV-pozitívnych pacientov sa preto
neodporúča (pozri tiež časť 4.4).

/Antacidá:/ Súbežné podávanie Crestoru a suspenzie antacíd obsahujúcej
hydroxid hlinitý a horečnatý viedlo k poklesu plazmatických koncentrácií
rosuvastatínu približne o 50 %. Tento účinok sa však zmiernil, ak sa
antacidum podalo 2 hodiny po podaní Crestoru. Klinický význam tejto
interakcie sa neskúmal.

/Erytromycín:/ Súbežné podávanie Crestoru a erytromycínu viedlo k 20 %
poklesu AUC (0-t) a k 30 % zníženiu hodnoty Cmax rosuvastatínu. Príčinou
tejto interakcie môže byť zvýšenie motility čreva vyvolané erytromycínom.

/Perorálne kontraceptíva/substitučná hormonálna liečba (HRT):/ Súbežné
podávanie lieku Crestor a perorálnych kontraceptív viedlo k vzostupu AUC
etinylestradiolu o 26 % a norgestrelu o 34 %. Takéto zvýšenie hladín v
plazme je treba vziať do úvahy pri určení dávok perorálneho kontraceptíva.
U pacientok užívajúcich súbežne Crestor a substitučnú hormonálnu liečbu nie
sú dostupné farmakokinetické údaje, a preto sa nedá vylúčiť, že môže dôjsť
k podobnému efektu. Takáto kombinácia sa však podávala veľkému počtu žien
v klinických štúdiách a bola dobre tolerovaná.

/Iné lieky:/ Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa
neočakávajú žiadne klinicky relevantné interakcie s digoxínom.

/Izoenzýmy cytochrómu P450:/ Výsledky skúšok /in vitro a in vivo/ ukázali, že
rosuvastatín nie je inhibítorom ani induktorom izoenzýmov cytochrómu P450.
Navyše, rosuvastatín je slabým substrátom pre tieto izoenzýmy. Medzi
rosuvastatínom a flukonazolom (inhibítor CYP2C9 a CYP3A4), alebo
ketokonazolom (inhibítor CYP2A6 a CYP3A4) sa nepozorovali žiadne klinicky
relevantné interakcie. Súbežné podávanie itrakonazolu (inhibítor CYP3A4)
a rosuvastatínu viedlo k 28 % zvýšeniu AUC rosuvastatínu. Takéto malé
zvýšenie sa nepovažuje za klinicky významné. Liekové interakcie
v súvislosti s metabolizmom sprostredkovaným cytochrómom P450 sa preto
neočakávajú.

4.6 Frtilita, gravidita a laktácia

Crestor je kontraindikovaný (pozri 4.3) počas gravidity a laktácie.
Ženy vo fertilnom veku musia používať počas liečby účinnú antikoncepciu.

Keďže cholesterol a iné produkty jeho biosyntézy sú pre vývoj plodu
nenahraditeľné, potenciálne riziká vyplývajúce z inhibície HMG-CoA
reduktázy prevažujú nad prínosom liečby počas gravidity. Štúdie na
zvieratách poskytli obmedzené dôkazy reprodukčnej toxicity (pozri časť
5.3). Ak počas užívania tohto lieku pacientka otehotnie, liek je potrebné
okamžite vysadiť.
U potkanov sa rosuvastatín vylučuje do mlieka. O vylučovaní do materského
mlieka u ľudí nie sú žiadne údaje (pozri časť 4.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje.
Na základe farmakodynamických vlastností Crestoru nie je pravdepodobné, že
bude ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení
vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že počas liečby
sa môže objaviť závrat.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky pozorované v súvislosti s podávaním Crestoru sú spravidla
mierne a prechodné. V kontrolovaných klinických skúškach menej ako 4 %
pacientov liečených liekom Crestor ukončilo účasť v štúdii kvôli nežiaducim
účinkom.

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je usporiadaná nasledovne:
časté (?1/100 až <1/10); menej časté (?1/1000 až <1/100); zriedkavé
(?1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), s neznámou
frekvenciou (z dostupných údajov sa nedá určiť).

/Poruchy imunitného systému/
Zriedkavé: hypersenzitívne reakcie vrátane angioedému.

/Poruchy endokrinného systému/
Časté: diabetes mellitus1

/Poruchy nervového systému/
Časté: bolesť hlavy, závrat.

/Poruchy gastrointestinálneho traktu/
Časté: zápcha, nauzea, bolesť brucha.
Zriedkavé: pankreatitída.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
Menej časté: pruritus, vyrážka a žihľavka.

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/
Časté: myalgia.
Zriedkavé: myopatia (vrátane myozitídy) a rabdomyolýza.

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/
Časté: asténia.

1 pozorované v štúdii JUPITER (celkovo hlásené u rosuvastatínu s
frekvenciou 2,8 % a u placeba s frekvenciou 2,3 %), väčšinou u pacientov s
glykémiou nalačno 5,6 - 6,9 mmol/l.

Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, výskyt nežiaducich
účinkov lieku má stúpajúcu tendenciu so zvyšujúcou sa dávkou.

/Účinky na obličky:/ U pacientov užívajúcich Crestor sa pri vyšetrení moču,
vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila proteinúria väčšinou
tubulárneho pôvodu. Zmena z negatívneho alebo stopového nálezu bielkoviny v
moči na ++ alebo viac v určitom časovom úseku liečby sa pozorovala pri
podávaní lieku Crestor 10 a 20 mg u menej ako 1 % prípadov, pri podávaní
lieku Crestor 40 mg približne u 3 %. Pri podávaní 20 mg lieku Crestor sa
zistilo malé zvýšenie proteinúrie (z negatívneho alebo stopového nálezu na
+). Počas ďalšej liečby došlo vo väčšine prípadov k spontánnemu zníženiu,
resp. k vymiznutiu proteinúrie. Zhodnotenie údajov z klinických skúšaní
a postmarketingového užívania doteraz neidentifikovalo príčinnú súvislosť
medzi proteinúriou a akútnym alebo progresívnym ochorením obličiek.
U pacientov liečených Crestorom sa pozoroval výskyt hematúrie a údaje
z klinických skúšaní preukázali, že jej výskyt je nízky.

/Účinky na kostrový sval:/ U pacientov užívajúcich Crestor v akýchkoľvek
dávkach, najmä v dávkach vyšších ako 20 mg, boli hlásené účinky na kostrový
sval, akými sú napr. myalgia, myopatia (vrátane myozitídy) a v zriedkavých
prípadoch rabdomyolýza.
U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo závislý vzostup
koncentrácie kreatínkinázy; vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne,
asymptomatické a prechodné. Ak sa hladiny CK zvýšia (> 5-krát ULN), liečba
sa má prerušiť (pozri časť 4.4).

/Účinky na pečeň:/ Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy u
malého počtu pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo
závislý vzostup transamináz; vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne,
asymptomatické a prechodné.

/Postmarketingové skúsenosti:/
Počas postmarketingových skúseností s Crestorom boli okrem vyššie uvedených
hlásené nasledujúce nežiaduce účinky:


/Poruchy nervového systému/:


Veľmi zriedkavé: polyneuropatia, strata pamäti./Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/:


S neznámou frekvenciou: kašeľ, dýchavičnosť.

/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/


S neznámou frekvenciou: hnačka.

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: žltačka, hepatitída.
Zriedkavé: zvýšenie hepatálnych transamináz.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
S neznámou frekvenciou: Stevensov-Johnsonov syndróm.

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/
Zriedkavé: artralgia.


/Poruchy obličiek a močovej sústavy/

Veľmi zriedkavé/:/ hematúria.

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/:
S neznámou frekvenciou: edém.

Po podaní niektorých statínov sa vyskytli nasledujúce nežiaduce účinky:
depresia,
poruchy spánku, vrátane nespavosti a nočných môr,
sexuálna dysfunkcia,
výnimočné prípady intersticiálnej choroby pľúc, a to najmä počas dlhodobej
liečby (pozri časť 4.4),
poruchy šliach, niekedy komplikované ruptúrou.

Výskyt prípadov rabdomyolýzy, závažných renálnych nežiaducich účinkov
a závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie hodnôt
hepatálnych transamináz) je vyšší pri dávke 40 mg.

/Deti a dospievajúci/
Zvýšenie kreatínkinázy > 10-krát ULN a svalové symptómy sa pozorovali po
cvičení alebo zvýšenej fyzickej aktivite v 52-týždňovej klinickej štúdii u
detí a dospievajúcich častejšie v porovnaní s dospelými (pozri časť 4.4). V
ostatných ohľadoch, bezpečnostný profil rosuvastatínu bol u detí a
dospievajúcich podobný v porovnaní s dospelými.
4.9 Predávkovanie


Neexistuje žiadna špecifická liečba predávkovania. Ak dôjde k
predávkovaniu, liečba je symptomatická a podľa potreby sa majú vykonať
podporné opatrenia. Je potrebné sledovať funkcie pečene a hladiny
kreatínkinázy. Hemodialýza pravdepodobne nemá prospešný účinok.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibítory HMG-CoA reduktázy, ATC kód: C10AA07

/Spôsob účinku/
Rosuvastatín je selektívny a kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy,
rýchlosť limitujúceho enzýmu, ktorý konvertuje 3-hydroxy-3-
metylglutaryl koenzým A na mevalonát, prekurzor cholesterolu. Primárnym
miestom účinku rosuvastatínu je pečeň, cieľový orgán pre znižovanie hladiny
cholesterolu.
Rosuvastatín zvyšuje počet LDL receptorov v pečeni na povrchu buniek, čím
sa potencuje vychytávanie a katabolizmus LDL a inhibuje sa syntéza VLDL v
pečeni, následkom čoho sa znižuje celkový počet častíc VLDL a LDL.
/Farmakodynamický účinok/

Crestor znižuje zvýšenú koncentráciu LDL-cholesterolu, koncentráciu
celkového cholesterolu, triglyceridov a zvyšuje hladinu HDL-cholesterolu.
Znižuje tiež hladiny ApoB, nonHDL-C, VLDL-C, VLDL-TG a zvyšuje hladinu ApoA-
I (pozri tabuľku 1). Crestor tiež znižuje vzájomný pomer LDL-C/HDL-C,
celkového C/HDL-C, nonHDL-C/HDL-C a pomer ApoB/ApoA-I.

/Tabuľka 1 Dávkovo závislá odpoveď u pacientov s primárnou/
/hypercholesterolémiou (typ IIa a IIb) (upravené priemerné/
/percento zmien v porovnaní s východiskovými hodnotami)/
|Dávka |N |LDL-C |Celkový-C|HDL-C |TG |nonHDL-C |ApoB |ApoA-I|
|Placebo|13 |- 7 |- 5 |3 |- 3 |- 7 |- 3 |0 |
|5 | | - 45| - 33 | 13 | - 35| - 44 |- 38 |4 |
| |17 | | | | | | | |
|10 |17 |- 52 |- 36 |14 |- 10 |- 48 |- 42 |4 |
|20 |17 |- 55 |- 40 | 8 |- 23 |- 51 |- 46 |5 |
|40 |18 |- 63 |- 46 |10 |- 28 |- 60 |- 54 |0 |

Terapeutický účinok sa prejaví v priebehu 1 týždňa od začiatku liečby
a 90 % maximálnej odpovede sa dosiahne spravidla do 2 týždňov. Maximálna
odpoveď sa obyčajne dosiahne do 4 týždňov a potom sa udržuje.

/Klinická účinnosť/
Crestor je účinný u dospelých pacientov s hypercholesterolémiou, s
hypertriglyceridémiou i bez nej, bez ohľadu na rasu, pohlavie či vek; je
účinný u špeciálnych skupín pacientov, napríklad u diabetikov a u pacientov
s familiárnou hypercholesterolémiou.

Kumulované údaje z fázy III klinického skúšania ukázali, že Crestor bol
účinný v liečbe väčšiny pacientov s hypercholesterolémiou typu IIa a IIb
(priemerné východiskové hodnoty LDL - C okolo 4,8 mmol/l) podľa prijatých
smerníc Európskej spoločnosti pre aterosklerózu (EAS; 1998). Približne 80 %
pacientov užívajúcich Crestor 10 mg dosiahlo cieľové hodnoty LDL - C (< 3
mmol/l), odporúčané smernicami EAS.

V rozsiahlej štúdii s pacientmi s heterozygótnou formou familiárnej
hypercholesterolémie sa Crestor podával 435 osobám v dávkach od 20 mg do
80 mg v rámci titrovania vhodnej sily lieku. Vo všetkých dávkach vykazoval
Crestor priaznivý účinok na parametre lipidov a dosahovanie cieľov terapie.
Po titrácii na dennú dávku 40 mg (12 týždňov liečby) sa hladina LDL - C
znížila o 53 %. 33 % pacientov dosiahlo cieľové hodnoty pre hladinu LDL - C
(< 3 mmol/l) stanovené v smerniciach EAS.

V rámci titrovania vhodnej sily lieku v otvorenej štúdii sa hodnotila
odpoveď 42 pacientov s homozygótnou formou familiárnej hypercholesterolémie
na Crestor 20 – 40 mg. V celkovej populácii sa dosiahlo priemerné zníženie
hladín LDL - C o 22 %.

V klinických skúškach, do ktorých bol zaradený obmedzený počet pacientov,
sa preukázalo, že Crestor má v kombinácii s fenofibrátom aditívny účinok na
znižovanie hladiny triglyceridov a v kombinácii s niacínom na zvyšovanie
hladiny HDL - C. (Pozri časť 4.4).

V multicentrickom, dvojito zaslepenom, placebom kontrolovanom klinickom
skúšaní (METEOR) bolo 984 pacientov vo veku od 45 do 70 rokov s nízkym
rizikom ICHS (definovanom ako Framinghamské riziko < 10 % počas viac ako 10
rokov), s priemernou hodnotou LDL-cholesterolu 4,0 mmol/l, ale so
subklinickou aterosklerózou (zistenou pomocou CIMT - Carotid Intima Media
Thickness) randomizovaných na liečbu buď rosuvastatínom 40 mg jedenkrát
denne alebo placebom počas 2 rokov. Rosuvastatín v porovnaní s placebom
signifikantne spomalil progresiu aterosklerotického procesu zisteného
pomocou CIMT na 12 miestach karotídy, a to o 0,0145 mm/rok [95 % CI -
0,0196 až - 0,0093; p < 0,0001]. Zmena z východiskovej hodnoty u skupiny
pacientov liečených rosuvastatínom bola - 0,0014 mm/rok [- 0,12 %/rok
(nesignifikantné)] v porovnaní s progresiou [+ 0,0131 mm/rok (1,12 %/rok (p
< 0,0001] u pacientov užívajúcich placebo. Zatiaľ sa nepreukázala priama
súvislosť medzi znížením CIMT a redukciou rizika výskytu kardiovaskulárnych
udalostí. Populácia pacientov, ktorá sa zúčastnila klinického skúšania
METEOR, je z hľadiska koronárneho ochorenia srdca nízko riziková
a nepredstavuje cieľovú populáciu pre liečbu Crestorom v dávke 40 mg.
Crestor v dávke 40 mg sa má podávať len pacientom s ťažkou
hypercholesterolémiou s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (pozri časť 4.2).

Zdôvodnenie použitia statínov v primárnej prevencii: Intervenčná štúdia s
rosuvastatínom (JUPITER štúdia), posudzovala vplyv rosuvastatínu na výskyt
závažných aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení u 17 802 mužov (?
50 rokov) a žien (? 60 rokov).

Účastníci štúdie boli náhodne rozdelení do skupiny s placebom (n = 8901)
alebo rosuvastatínom 20 mg jedenkrát denne (n = 8901) a boli sledovaní
počas jej trvania priemerne 2 roky.

Koncentrácia LDL-cholesterolu sa znížila o 45 % (p < 0,001) v
rosuvastatínovej skupine v porovnaní so skupinou s placebom.

V post-hoc analýze vysoko rizikovej podskupiny subjektov s východiskovým
Framinghamským rizikovým skóre > 20 % (1558 osôb) došlo k významnému
zníženiu kombinovaného koncového bodu kardiovaskulárnej smrti, mŕtvice a
infarktu myokardu (p = 0,028) pri liečbe rosuvastatínom oproti placebu.
Absolútne zníženie rizika bolo v pomere 8,8 prípadov na 1000 pacientorokov.
Celková mortalita sa v tejto vysoko rizikovej skupine nezmenila (p =
0,193). V post-hoc analýze vysoko rizikovej podskupiny subjektov (celkovo
9302 osôb) s východiskovým SCORE rizikom ? 5 % (extrapolovaným, aby boli
zahrnutí pacienti nad 65 rokov) došlo k významnému zníženiu kombinovaného
koncového bodu kardiovaskulárnej smrti, mŕtvice a infarktu myokardu (p =
0,0003) pri liečbe rosuvastatínom oproti placebu. Absolútne zníženie
rizika bolo v pomere 5,1 prípadov na 1000 pacientorokov. Celková mortalita
v tejto vysoko rizikovej skupine sa nezmenila (p = 0,076).
V štúdii JUPITER prerušilo z dôvodu nežiaducich účinkov liečbu 6,6 %
subjektov liečených rosuvastatínom a 6,2 % subjektov liečených placebom.
Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré viedli k prerušeniu liečby boli:
myalgia (0,3 % rosuvastatín, 0,2 % placebo), abdominálna bolesť (0,03 %
rosuvastatín, 0,02 % placebo) a vyrážka (0,02 % rosuvastatín, 0,03 %
placebo). Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli s vyššou alebo
rovnakou frekvenciou ako po podaní placeba, boli uroinfekcie (8,7 %
rosuvastatín, 8,6 % placebo), nazofaryngitída (7,6 % rosuvastatín, 7,2 %
placebo), bolesť chrbta (7,6 % rosuvastatín, 6,9 % placebo) a myalgia
(7,6 % rosuvastatín, 6,6 % placebo).

/Deti a dospievajúci/
V multicentrickej dvojito zaslepenej, randomizovanej, placebom
kontrolovanej, 12-týždňovej štúdii (n = 176, z toho 97 mužov a 79 žien),
nasledovanej 40-týždňovou otvorenou titračnou fázou rosuvastatínu (n = 173,
z toho 96 mužov a 77 žien), užívali pacienti vo veku 10 - 17 rokov
(Tannerovo štádium II-V, dievčatá, ktoré majú menštruáciu najmenej 1 rok) s
heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou, rosuvastatín 5, 10 alebo
20 mg alebo placebo denne počas 12 týždňov a potom užívali všetci
rosuvastatín denne počas 40 týždňov. Pri vstupe do štúdie bolo približne
30 % pacientov vo veku 10 - 13 rokov a približne 17 % bolo v Tannerovom
štádiu II, 18 % v Tannerovom štádiu III, 40 % v Tannerovom štádiu IV
a 25 % bolo v Tannerovom štádiu V. Po 12-týždňovej štúdii sa LDL-C znížil o
38,3 % s rosuvastatínom 5 mg, o 44,6 % s rosuvastatínom 10 mg a o 50,0 % s
rosuvastatínom 20 mg, v porovnaní s 0,7 % znížením u placeba.

Na konci 40-týždňovej otvorenej fázy titrovaním do cieľovej hodnoty a
zvyšovaním dávky do maximálne 20 mg jedenkrát denne dosiahlo cieľovú
hodnotu LDL-C menej ako 2,8 mmol/l 70 zo 173 pacientov (40,5 %).

Po 52 týždňoch liečby v rámci štúdie sa nezistil vplyv na rast, hmotnosť,
BMI alebo sexuálne dozrievanie (pozri časť 4.4). Skúsenosti z klinických
štúdií u detí a dospievajúcich pacientov sú obmedzené a dlhodobý účinok
rosuvastatínu (> 1 rok) na pubertu nie je známy. Táto štúdia (n = 176)
nebola vhodná pre porovnanie zriedkavých nežiaducich účinkov.
5.2 Farmakokinetické vlastnosti


/Absorpcia/
Maximálne koncentrácie rosuvastatínu v plazme sa dosahujú približne 5 hodín
po perorálnom podaní. Absolútna biologická dostupnosť je približne 20 %.

/Distribúcia/
Rosuvastatín sa extenzívne vychytáva v pečeni, ktorá je primárnym miestom
syntézy cholesterolu a klírensu LDL-C. Distribučný objem rosuvastatínu je
približne 134 l. Približne 90 % rosuvastatínu sa viaže na bielkoviny
plazmy, hlavne na albumín.

/Metabolizmus/
Rosuvastatín sa čiastočne metabolizuje (približne 10 %). Metabolické štúdie
/in vitro/ s použitím ľudských hepatocytov indikujú, že rosuvastatín je
slabým substrátom pre metabolizmus sprostredkovaný cytochrómom P450. CYP2C9
bol hlavným izoenzýmom, v menšej miere 2C19, 3A4 a 2D6. Hlavnými
identifikovanými metabolitmi sú N-desmetyl metabolit a laktónový
metabolit. N-desmetyl metabolit je približne o 50 % menej účinný ako
rosuvastatín, kým laktónová forma sa považuje za klinicky neúčinnú.
Rosuvastatín je zodpovedný za viac ako 90 % inhibície aktivity HMG-CoA
reduktázy v cirkulácii.

/Vylučovanie/
Približne 90 % rosuvastatínu sa vylúči v nezmenenej forme stolicou (vo
forme absorbovaného a neabsorbovaného liečiva) a zvyšok močom. Približne
5 % sa vylučuje v nezmenenej forme močom. Polčas eliminácie z plazmy je
približne 19 hodín. Polčas eliminácie sa so zvyšujúcou dávkou nezvyšuje.
Geometrický priemer hodnoty plazmatického klírensu je približne 50 l/hod
(koeficient zmeny 21,7 %). Podobne ako u iných inhibítorov HMG-CoA
reduktázy, do hepatálnej absorpcie rosuvastatínu je zapojený membránový
prenášač OATP-C. Tento prenášač je dôležitý pre elimináciu rosuvastatínu
pečeňou.

/Linearita/
Systémová expozícia rosuvastatínu sa zvyšuje proporcionálne v závislosti od
dávky.
Po podaní viacnásobných denných dávok nie sú zmeny vo farmakokinetických
parametroch.


Špeciálne populácie


/Vek a pohlavie/
Farmakokinetika rosuvastatínu nie je u dospelých klinicky relevantne
ovplyvnená vekom ani pohlavím. Farmakokinetika rosuvastatínu u detí a
dospievajúcich s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou bola
podobná ako u dospelých dobrovoľníkov (pozri "Deti a dospievajúci" nižšie).

/Rasa/


Farmakokinetické štúdie preukázali približne dvojnásobné zvýšenie strednej
hodnoty AUC a Cmax u pacientov ázijského pôvodu (Japonci, Číňania,
Filipínci, Vietnamci a Kórejci) v porovnaní s kaukazskou rasou (belochmi).
U Indov sa vyskytla približne 1,3-násobná elevácia strednej hodnoty AUC a
Cmax. Populačná farmakokinetická analýza neodhalila klinicky relevantné
rozdiely vo farmakokinetike medzi belochmi (kaukazská rasa) a černochmi.


/Porucha funkcie obličiek/
V klinickej skúške s pacientmi s rôznym stupňom poruchy obličkových funkcií
nemali poruchy mierneho až stredného stupňa vplyv na koncentrácie
rosuvastatínu alebo N-desmetylmetabolitu v plazme. U pacientov s ťažkou
poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) sa však zistil
3-násobný vzostup koncentrácií v plazme a 9-násobný vzostup koncentrácie N-
desmetylmetabolitu v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Rovnovážne stavy
plazmatických koncentrácií rosuvastatínu u jedincov vystavených hemodialýze
boli približne o 50 % vyššie v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi.

/Porucha funkcie pečene/
V štúdii, ktorej sa zúčastnili pacienti s rôznym stupňom poškodenia funkcie
pečene sa nedokázala zvýšená expozícia rosuvastatínu u pacientov
s Childovým-Pughovým skóre 7 alebo nižším. U dvoch pacientov s Childovým-
Pughovým skóre 8 a 9 sa však zistilo najmenej dvojnásobné zvýšenie
systémovej expozície v porovnaní s pacientmi s nižším Childovým-Pughovým
skóre. U pacientov s Childovým-Pughovým skóre vyšším ako 9 nie sú žiadne
skúsenosti.

/Deti a dospievajúci/
Farmakokinetické parametre u detí a dospievajúcich s heterozygotnou
familiárnou hypercholesterolémiou vo veku od 10 do 17 rokov neboli úplne
charakterizované. Malá farmakokinetická štúdia s rosuvastatínom (podávaným
vo forme tabliet) u 18 detských pacientov ukázala, že expozícia u detských
pacientov sa zdá porovnateľná s expozíciou u dospelých pacientov. Okrem
toho výsledky ukazujú, že veľká odchýlka od proporcionality dávky sa
neočakáva.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti,
genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko
pre ľudí. Špecifické testy na účinky hERG neboli skúmané. Nežiaduce reakcie
sa nepozorovali v klinických skúšaniach ale zistili sa u zvierat pri
hladinách expozície podobnej klinickej expozícii nasledovne: v skúšaniach
toxicity po opakovanom podávaní sa pozorovali histopatologické zmeny pečene
pravdepodobne vzhľadom na farmakologický účinok rosuvastatínu u myší,
potkanov a s nižším rozsahom účinkov na močový mechúr u psov, avšak nie
u opíc. Okrem toho sa pozorovala testikulárna toxicita u opíc a psov pri
vyšších dávkach. Reprodukčná toxicita evidentná u potkanov, zníženie počtu
vrhov, zníženie hmotnosti mláďat vo vrhu a ich prežitia sa pozorovala pri
dávkach toxických pre matku, kde systémová expozícia bola niekoľkokrát
vyššia ako hodnota terapeutickej expozície.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:
Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza
Fosforečnan vápenatý
Krospovidón
Magnéziumstearát

Obal tablety:
Monohydrát laktózy
Hypromelóza
Triacetín
Oxid titaničitý (E 171)
Žltý oxid železitý (E 172) (CRESTOR 5 mg)
Červený oxid železitý (E 172) (CRESTOR 10 mg, CRESTOR 20 mg, CRESTOR 40 mg)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

CRESTOR 5 mg
/Druh obalu/: Al laminované/Al fóliové blistre, písomná informácia pre
používateľov, papierová škatuľa.
/Veľkosť balenia/: 28 alebo 56 tabliet.
CRESTOR 10 mg, CRESTOR 20 mg, CRESTOR 40 mg
/Druh obalu/: Al/Al blistre, písomná informácia pre používateľov, papierová
škatuľa.
/Veľkosť balenia/: 28, 30, 50, 56, 60, 98 alebo 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, Londýn W2 6BD, Veľká Británia8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


CRESTOR 5 mg: 31/0494/09-S
CRESTOR 10 mg: 31/0069/03-S
CRESTOR 20 mg: 31/0070/03-S
CRESTOR 40 mg: 31/0071/03-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


CRESTOR 5 mg: 19.august 2009
CRESTOR 10 mg: 20.marec 2003
CRESTOR 20 mg: 20.marec 2003
CRESTOR 40 mg: 20.marec 200310. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE


December 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C34387
Skupina ATC:
C10 - Látky redukujúce sérové lipidy
Skupina ATC:
C10AA07 - rosuvastatinum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
stavudinum
Výrobca lieku:
AstraZeneca AB, Sodertälje, SVEDSKO, www.astrazeneca.sk
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať v indikáciách schválených pri registrácii. Pred začatím hradenej liečby, po troch mesiacoch a následne v polročných intervaloch sa monitoruje aktivita enzýmov alanínaminotransferázy (ALT) a kreatinínkinázy (CK) s cieľom eliminovať možné významné nežiaduce účinky. Liečba je kontraindikovaná, ak aktivita enzýmu a) ALT pred začiatkom alebo počas liečby presahuje trojnásobok hornej hranice normy, b) CK presahuje päťnásobok hornej hranice normy alebo sa v priebehu liečby objaví myalgia a/alebo myopatia. Efekt liečby na lipidové spektrum sa zhodnotí po troch mesiacoch od začiatku liečby. Podmienkou hradenej liečby je abstinencia alkoholu, fajčenia a nedostatočný efekt minimálne trojmesačného diétneho stravovania s nízkym obsahom cholesterolu a živočíšnych tukov spolu s trojmesačným pravidelným telesným cvičením. Pri hodnotách BMI nad 30 je podmienkou začiatku hradenej liečby statínmi pokles hmotnosti najmenej o tri kg po trojmesačnom diétnom režime.
Predajná cena:
20.81 € / 626.92 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
20.81 € / 626.92 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:37.32 € ÚP:0.00 € DP:37.32 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.22 € ÚP:0.00 € DP:13.22 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:21.65 € ÚP:0.00 € DP:21.65 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.83 € ÚP:2.04 € DP:5.79 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.83 € ÚP:0.00 € DP:13.83 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.31 € ÚP:1.02 € DP:4.29 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:15.91 € ÚP:0.00 € DP:15.91 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:90.53 € ÚP:0.00 € DP:90.53 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.89 € ÚP:1.90 € DP:3.99 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.17 € ÚP:6.66 € DP:6.51 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien