Detail:
Urografin 76% sol inj 10x50 ml
Názov lieku:
Urografin 76%
Doplnok názvu:
sol inj 10x50 ml
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2a k Rozhodnutiu o zmene v registrácii evid. č. 2107/11647
Príloha č. 3a k notifikácii zmeny, evid. č. 2108/01343

/Písomná informácia pre používateľov/Urografin 60 %
Urografin 76 %

Lieková forma
Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Bayer Schering Pharma AG, Berlín, Nemecko
Zloženie lieku

/Liečivá/
1 ml prípravku Urografin 60% obsahuje natrii amidotrizoas ( sodná soľ
kyseliny amidotrizoovej) 0,08 g a meglumini amidotrizoas (meglumínová soľ
kyseliny amidotrizoovej) 0,52 g vo vodnom roztoku.
1 ml prípravku Urografin 76% obsahuje natrii amidotrizoas ( sodná soľ
kyseliny amidotrizoovej) 0,10 g a meglumini amidotrizoas (meglumínová soľ
kyseliny amidotrizoovej) 0,66 g vo vodnom roztoku.

/Pomocné látky/: natrii calcii edetas (edetan sodno-vápenatý), aqua pro
injectione (voda na injekciu)
/Lieková forma/

Injekčný roztok
/Farmakoterapeutická skupina/

Diagnostiká

Charakteristika
Účinnými zložkami Urografinu sú soli kyseliny amidotrizoovej
(diatrizoovej), v ktorej sa jód (absorbujúci RTG žiarenie) nachádza viazaný
stabilnou chemickou väzbou. Fyzikálno-chemické charakteristiky oboch
koncentrácií roztokov Urografinu na injekčné podanie sú uvedené nižšie:


|Urografin |60 % |76 % |
|Koncentrácia |292 |370 |
|jódu (mg/ml) | | |
|Osmolalita |1,50 |2,10 |
|(osm/kg H20) | | |
|pri 37°C | | |
|Viskozita | | |
|(mPa.s) |7,2 |18,5 |
|pri 20°C |4,0 |8,9 |
|pri 37°C | | |
|Hustota (g/ml)| | |
| |1,330 |1,418 |
|pri 20°C |1,323 |1,411 |
|pri 37°C | | |
|hodnota pH |6,0-7,0 |6,0-7,0 |/Farmakokinetické vlastnosti/


/Distribúcia/

Väzba na plazmatické bielkoviny po intravenóznej injekcii je menšia než
10%. Koncentráciu zodpovedajúcu 2-3 g jódu/liter plazmy možno očakávať 5
minút po podaní intravenóznej bolusovej injekcie 1 ml Urografinu 60 %/kg
telesnej hmotnosti. Počas prvých 3 hodín krvné hladiny relatívne rýchlo
klesajú v priebehu prvých 30 minút, potom s polčasom 1-2 hodiny.
Kyselina amidotrizoová nepenetruje do erytrocytov, veľmi rýchlo sa po
intravaskulárnom podaní distribuuje do extracelulárneho priestoru, ale nie
je schopná preniknúť cez neporušenú hematoencefalickú bariéru a iba malé
množstvo prechádza do materského mlieka


Metabolizmus a eliminácia

V diagnostických dávkach kyselina amidotrizoová podlieha glomerulárnej
filtrácii. Okolo 15% dávky sa eliminuje v chemicky nezmenenej forme močom
do 30 minút po injekcii a viac ako 50% do troch hodín; nezistili sa žiadne
metabolity.
Sledovaná kinetika distribúcie a eliminácie Urografinu nie je v klinicky
relevantnom rozmedzí závislá od dávky. Znamená to, že zdvojnásobenie dávky
alebo jej zníženie na polovicu rezultuje v krvných hladinách a eliminované
množstvá kontrastnej látky v gramoch za jednotku času sú dvojnásobkom alebo
polovicou hodnôt. Kvôli zvýšenej osmotickej diuréze pri dvojnásobnej dávke
sa ale urinárna koncentrácia kontrastnej látky nezvyšuje v tom istom
pomere.
Charakteristiky u pacientov

V prípade poškodenia renálnych funkcií amidotrizoát môže byť tiež
eliminovaný extrarenálne cez pečeň, aj keď významne zníženou mierou.
Renálne kontrastné látky sa môžu ľahko odstrániť z tela extrakorporálnou
hemodialýzou. Nezávisle od miesta podania, kompletná eliminácia - aj
z tkanív - prebehne v krátkom časovom intervale.
Indikácie

Intravenózna a retrográdna urografia.
Tiež všetky angiografické vyšetrenia ako aj artrografia, intraoperačná
cholangiografia, endoskopická retrográdna cholangiopankreatografia (ERCP),
sialografia, fistulografia, hysterosalpingografia.
Urografin sa nesmie použiť pre myelografiu, ventrikulografiu alebo
cisternografiu, pretože môže pri týchto vyšetreniach vyvolať neurotoxické
symptómy.Kontraindikácie
Manifestná hypertyreoidóza, dekompenzovaná srdcová insuficiencia.
Hysterosalpingografia sa nesmie vykonávať počas tehotenstva alebo
v prítomnosti akútnych zápalových procesov v panvovej dutine.
ERCP je kontraindikovaná pri akútnej pankreatitíde.
Urografin sa nesmie použiť pre myelografiu, ventrikulografiu alebo
cisternografiu, pretože môže pri týchto vyšetreniach vyvolať neurotoxické
symptómy (bolesť, kŕče a kómu, často s letálnym koncom).

Vedľajšie účinky
Na definovanie frekvencie výskytu sa v ďalšom texte uvádzajú nasledujúce
výrazy:
častý: výskyt ł1/100 - <1/10
menej častý: výskyt ł1/1000 - <1/100
zriedkavý: výskyt ł1/10 000 - <1/1000

/Intravaskulárne podanie/
Vedľajšie účinky spojené s používaním jódovaných kontrastných látok sú
zvyčajne mierne až stredne závažné a prechodného charakteru. Boli však
hlásené aj vážne a život ohrozujúce vedľajšie účinky, ako i letálne
prípady. Prevalencia nežiaducich účinkov pri použití ionických kontrastných
látok je asi 12 % v porovnaní s 3 % pre neionické látky.
Najčastejšie hlásenými reakciami sú nevoľnosť, vracanie, pocit bolesti a
celkový pocit tepla.
Anafylaktoidné reakcie/precitlivenosť

Často sa vyskytuje mierny angioedém, konjunktivitída, kašeľ, pruritus,
nádcha, kýchanie a žihľavka. Tieto reakcie, ktoré sa môžu vyskytovať
nezávisle od dávky a spôsobu podania, môžu byť prvými príznakmi
počiatočného štádia šoku. Podanie kontrastnej látky sa musí okamžite
prerušiť a - ak je to potrebné - nasadiť špecifická liečba cez venózny
prístup (pozri Upozornenie).
Závažné reakcie vyžadujúce naliehavú liečbu sa môžu objaviť vo forme
cirkulačných reakcií sprevádzaných periférnou vazodilatáciou a následnou
hypotenziou, reflexnou tachykardiou, dyspnoe, agitáciou, zmätenosťou a
cyanózou, ktoré môžu viesť až k bezvedomiu.
Výskyt hypotenzie, bronchospazmov a spazmov alebo edémov laryngu je menej
častý.
Oneskorené reakcie na kontrastnú látku sú zriedkavé (pozri Upozornenie).
Celkové reakcie

Často sa vyskytuje pocit tepla a bolesti hlavy. Nevoľnosť, triaška alebo
potenie a vazovagálne reakcie sú menej časté.
V zriedkavých prípadoch sú možné zmeny telesnej teploty a opuch slinných
žliaz.


Respiračný systém

Prechodné poruchy vo frekvencii dýchania, dyspnoe, respiračná tieseň a
kašeľ sú časté.
Zastavenie dýchania a pľúcny edém sú zriedkavé.


Kardiovaskulárny systém

Klinicky relevantné prechodné poruchy vo frekvencii činnosti srdca, tlaku
krvi, poruchy v rytme srdca alebo funkcii a zastavenie srdca sú menej
časté.
Závažné reakcie vyžadujúce naliehavú liečbu sa môžu objaviť vo forme
cirkulačných reakcií sprevádzaných periférnou vazodilatáciou a následnou
hypotenziou, reflexnou tachykardiou, dyspnoe, agitáciou, zmätenosťou a
cyanózou, ktoré môžu viesť až k bezvedomiu.
V zriedkavých prípadoch sa vyskytli závažné tromboembolické príhody
spôsobujúce infarkt myokardu.


Gastrointestinálny trakt

Nevoľnosť a vracanie sú časté reakcie. Bolesť brucha je menej častá.
Mozgovo-cievny systém

Cerebrálna angiografia a iné vyšetrenia, pri ktorých kontrastná látka
v mozgu dosahuje vysoké koncentrácie v arteriálnej krvi, môže byť
sprevádzaná prechodnými neurologickými komplikáciami ako závraty, bolesti
hlavy, agitácia alebo zmätenosť, amnézia, porucha reči, vízusu, sluchu,
kŕče, tremor, paréza/paralýza, fotofóbia, dočasná slepota, kóma a ospalosť.
Výskyt týchto príznakov je menej častý.
V zriedkavých prípadoch sa vyskytli vážne, v ojedinelých prípadoch letálne
tromboembolické príhody vedúce k mozgovému infarktu.


Obličky

V zriedkavých prípadoch bolo hlásené renálne poškodenie alebo zlyhanie.


Koža

Často sa vyskytuje mierny angioedém, flush reakcie s vazodilatáciou,
žihľavkou, pruritom a erytémom.
V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť toxická reakcia kože ako je
mukokutánny syndróm (napríklad Stevensov-Johnsonov alebo Lyellov syndróm).


Lokálne podráždenie

Miestna bolesť sa objavuje často najmä pri periférnej angiografii.
Extravazácia kontrastnej látky vrátane Urografínu vedie k lokálnej bolesti
a edému, ale zvyčajne odoznie bez následkov. V zriedkavých prípadoch sa
však vyskytol zápal a dokonca nekróza. Tromboflebitída a venózna trombóza
sú menej časté.

/Použitie v telesných dutinách/
Reakcie po podaní do telesných dutín sú zriedkavé. Väčšina z nich sa
objavuje niekoľko hodín po podaní následkom pomalej absorpcie z miesta
podania a distribúcie do celého organizmu predovšetkým difúznym procesom.
Po ERCP sú časté určité zvýšenia hladín amylázy. Acinárna opacifikácia po
ERCP súvisí so zvýšeným rizikom pankreatitídy po ERCP. Zriedkavo boli
popísané prípady nekrotizujúcej pankreatitídy.
V spojení s hysterosalpingografiou sú prípady vazovagálnych reakcií menej
časté.


Anafylaktoidné reakcie/precitlivenosť

Systémová precitlivenosť je zriedkavá, prevažne mierna a vyskytuje sa vo
všeobecnosti vo forme kožných reakcií. Pravdepodobnosť závažnej
precitlivenosti však nemôže byť úplne vylúčená.
Komplexná informácia o anafylaktoidných reakciách sa nachádza v časti
„Intravaskulárne podanie“.

Interakcie
Prevalencia oneskorených reakcií (napríklad horúčka, raš, symptómy podobné
chrípke, bolesť v kĺboch a pruritus) na kontrastnú látku je vyššia u
pacientov, ktorí dostávali interleukín.


/Interferencia s diagnostickými testami/
Schopnosť tkaniva štítnej žľazy absorbovať rádioizotopy pri diagnostike
porúch štítnej žľazy sa na obdobie dvoch týždňov po podaní kontrastnej
látky zníži, v jednotlivých prípadoch aj na dlhšie.


Dávkovanie a spôsob podávania

/Všeobecné informácie/


/Vizuálna kontrola balenia/

Urografin je číra, bezfarebná až slabo žltkastá tekutina.
Kontrastná látka sa nesmie používať v prípade väčšej zmeny farby,
prítomnosti mechanických nečistôt a v prípade poškodeného balenia.


Zaobchádzanie

Roztok kontrastnej látky sa smie naberať do striekačky alebo fľaše
s infúziou pripojenej k infúzne súprave až bezprostredne pred vyšetrením.
Gumová zátka sa nemá prepichovať viac než jeden raz, aby sa zabránilo
prieniku veľkého množstva mikročastíc zo zátky do roztoku. Na prepichnutie
zátky a nabratie kontrastnej látky sa odporúčajú kanyly s dlhým hrotom a
maximálnym priemerom 18 G (zvlášť vhodné sú kanyly s postrannými otvormi,
napríklad kanyla Nocore-Admix).
Nespotrebovaný zvyšok roztoku po vyšetrení sa musí odstrániť.
/Diétne opatrenia/

V prípade abdominálnej angiografie a urografie je diagnostický výsledok
zreteľnejší, ak sú črevá zbavené obsahu stolice a plynov. Pacienti sa
preto majú dva dni pred vyšetrením vyhnúť konzumácii potravy spôsobujúcej
plynatosť, najmä hrachu, fazuli, šošovici, šalátom, ovociu, čiernemu a
čerstvému chlebu a všetkým druhom surovej zeleniny. Deň pred vyšetrením sa
nesmie jesť po 18. hodine. Okrem toho je vhodné podať večer laxatívum. U
novorodencov, dojčiat a malých detí je však dlhodobé hladovanie a podanie
laxatív pred vyšetrením kontraindikované.
Hydratácia

Pred podaním a po podaní kontrastnej látky sa musí zabezpečiť primeraná
hydratácia. Toto sa vzťahuje zvlášť na pacientov s viacpočetným myelómom,
diabetes mellitus s nefropatiou, polyúriou, oligoúriou, hyperurikémiou,
takisto na novorodencov, dojčatá, malé deti a starších pacientov. Poruchy
rovnováhy vody a elektrolytov sa musia upraviť pred vyšetrením.

/Novorodenci (/< /1 mesiac), dojčatá (1 mesiac – 2 roky)/
Malé dojčatá (vek menej než 1 rok) a zvlášť novorodenci sú vnímaví na
poruchu rovnováhy elektrolytov a hemodynamické zmeny. Je potrebné venovať
pozornosť výberu dávky podávanej kontrastnej látky, technickému vykonaniu
rádiologickej procedúry a stavu pacienta.
Anxieta

Výrazné stavy vzrušenia, úzkosti a bolesti môžu zvýšiť riziko nežiaducich
účinkov alebo zvýrazniť reakcie spojené s podaním kontrastnej látky. Týmto
pacientom možno podať sedatívum.
Zohriatie pred použitím

Kontrastné látky, ktoré sú pred podaním zohriate na telesnú teplotu, sú
lepšie tolerované a môžu sa oveľa ľahšie podať injekčne z dôvodu zníženej
viskozity. Pri použití termostatu sa má zohriať na 37°C iba predpokladaný
počet ampuliek potrebných v priebehu 1 vyšetrovacieho dňa. Ak je Urografin
chránený pred svetlom, je možné ho zohrievať aj dlhší čas bez zmien
chemickej čistoty , nie však dlhšie ako tri mesiace.
Testovanie precitlivenosti

Testovanie precitlivenosti použitím malého množstva kontrastnej látky sa
neodporúča, pretože nemá výpovednú hodnotu. Takéto testovanie senzitivity
občas viedlo k vážnym a dokonca fatálnym reakciám z precitlivenosti.

/Dávkovanie pri intravaskulárnom podaní/
Ak je to možné, intravaskulárne podanie kontrastnej látky sa má uskutočniť
u pacienta v polohe ležmo. Po podaní sa pacient má pozorovať najmenej 30
minút, pretože väčšina nežiaducich účinkov sa objavuje práve v tomto
období.
Dávka môže kolísať v závislosti od veku, hmotnosti, výkonu srdca a
celkového stavu pacienta.
Pacientom so zjavnou renálnou alebo kardiovaskulárnou insuficienciou a
pacientom so zlým celkovým zdravotným stavom, je potrebné podať čo
najnižšiu dávku kontrastnej látky. U týchto pacientov sa odporúča
monitorovať renálne funkcie najmenej 3 dni po vyšetrení.
Medzi jednotlivými injekciami sa má telu poskytnúť dostatok času na influx
intersticiálnej tekutiny kvôli normalizácii zvýšenej sérovej osmolality. U
primerane hydratovaných pacientov je na jej dosiahnutie potrebná doba 10-
15 minút. Ak je vo zvláštnych prípadoch nevyhnutné zvýšiť dávku u dospelého
na 300 – 350 ml, má sa pridať voda a prípadne elektrolyty.

Odporúčané dávkovanie:
Intravenózna urografia/Injekcia/
Urografin 76% a 60 % sú pre intravenóznu urografiu rovnako vhodné.
Vo všeobecnosti je rýchlosť injekcie 20 ml/min. Ak sa pacientom
s insuficienciou srdca podáva 100 ml a viac, trvanie injekcie sa odporúča
aspoň 20-30 minút.

/Dospelí/
Dávka je 20 ml Urografinu 76% alebo 50 ml Urografinu 60%. Zvyšovanie dávky
Urografinu 76 % na 50 ml značne zlepšuje diagnostický výsledok. Dávka sa
ešte môže zvýšiť, ak je to v špeciálnych indikáciách nevyhnutné.
/Deti/
Fyziologicky slabá koncentračná schopnosť ešte nezrelého nefrónu detských
obličiek vyžaduje relatívne vysoké dávky Urografinu 76%:
|do 1 roka |7-10 ml |
|1-2 roky |10-12 ml |
|2-6 rokov |12-15 ml |
|6-12 rokov |15-20 ml |
|nad 12 rokov |dávka pre dospelých |Zobrazovacie časy

Renálny parenchým je najlepšie zobrazený ak sa snímkuje hneď po ukončení
podania.
Pre zobrazenie renálnej panvičky a močového traktu sa prvé snímkovanie
realizuje po 3-5 minútach a druhé po 10-12 minútach po podaní kontrastnej
látky. Kratší čas sa má použiť u mladších pacientov a dlhší čas u starších
pacientov.
U novorodencov, dojčiat a malých detí sa odporúča prvé snímkovanie už asi
po 2 minútach po podaní kontrastnej látky.
Nedostatočný kontrast môže vyžadovať neskoršie snímkovanie.

/Infúzia/
Dospelí a adolescenti
100 ml Urografinu 60 % alebo 76%


/Infúzia/
Dospelí a adolescenti
1 injekčná liekovka so 100 ml Urografinu 60 % alebo 76%.
Vo všeobecnosti infúzia má trvať najmenej 5 a nie dlhšie ako 10 minút.
U pacientov so srdcovou insuficienciou sa odporúča doba infúzie 20 - 30
minút.
Kompresia je kontraindikovaná u novorodencov a dojčiat a takisto sa
neodporúča počas infúzie veľkého množstva kontrastnej látky deťom,
adolescentom a dospelým, pretože pri obštrukcii drenáže môže zvýšená
diuréza viesť v dôsledku vysokého tlaku k ruptúre fornixu. Kompresia sa
však môže aplikovať asi 10 minút po ukončení infúzie na odlíšenie
organických porúch od funkčných porúch plnenia.
Zobrazovacie časy

Prvá snímka sa má realizovať ku koncu infúzie. Ďalšie snímanie sa môže
vykonať v priebehu nasledujúcich 20 minút, alebo v prípade vylučovacích
porúch neskoršie.


Angiografia

Urografin je tiež vhodný na angiografické vyšetrenia. 76% roztoku sa dáva
prednosť pre také angiografické vyšetrenia, ktoré vyžadujú zvlášť vysokú
koncentráciu jódu, napríklad aortografia, angiokardiografia, koronárna
artériografia. Dávkovanie závisí od klinického problému, vyšetrovacej
techniky, povahy a objemu vyšetrovanej cievnej oblasti.

/Podanie do telesných dutín/

/Retrográdna urografia/

Vo všeobecnosti postačuje pre retrográdnu urografiu približne 30% roztok.
Odporúča sa zohriať kontrastnú látku na telesnú teplotu, aby sa zabránilo
nízkoteplotným stimulom a z toho vyplývajúcim uretrálnym spazmom.

Ak sa pri špeciálnych vyšetreniach vyžaduje väčšia opacifikácia, môže sa
použiť aj Urografin 60%. Známky iritácie sa napriek vysokej koncentrácii
pozorujú veľmi zriedka.


Iné telesné dutiny

Počas artrografie, hysterosalpingografie a najmä ERCP sa má podanie
kontrastnej látky kontrolovať fluoroskopicky.


/Predávkovanie/

V prípade náhodného intravaskulárneho predávkovania u ľudí sa straty vody a
elektrolytov musia kompenzovať infúziou. Renálne funkcie vyžadujú
monitorovanie najmenej počas 3 nasledujúcich dní.
Ak je to potrebné, môže sa na eliminovanie prevažného množstva kontrastnej
látky zo systému pacienta použiť hemodialýza.
Upozornenie

/Pre všetky indikácie/
Nasledujúce upozornenia a varovania sa vzťahujú na ktorýkoľvek spôsob
podania, ale uvedené riziká sú vyššie pri intravaskulárnom podaní.
Hypersenzitivita

Po použití RTG-kontrastnej látky ako Urografin sa občas vyskytli alergii
podobné reakcie (pozri 4.8. Nežiaduce účinky). Tieto reakcie sa zvyčajne
manifestujú ako nezávažné respiračné alebo kožné symptómy, ako mierna
respiračná tieseň, začervenanie kože (erytém), žihľavka, svrbenie alebo
edém tváre. Možné sú závažné účinky ako angioedém, subglotický edém,
bronchospazmus a alergický šok. Vo všeobecnosti sa tieto reakcie objavujú
do jednej hodiny po podaní kontrastnej látky. V zriedkavých prípadoch sa
môžu však objaviť i oneskorené reakcie (po hodinách až dňoch).

U pacientov s precitlivenosťou alebo predchádzajúcou reakciou na jódované
kontrastné látky existuje zvýšené riziko závažných reakcií. Pred injekciou
akejkoľvek kontrastnej látky sa treba pacienta spýtať na anamnézu alergie
(napríklad na alergii na plody mora, sennú nádchu, žihľavku),
precitlivenosti na jód alebo kontrastné látky a na bronchiálnu astmu,
pretože hlásený výskyt nežiaducich účinkov na kontrastné látky je u
pacientov s týmito stavmi vyšší a môže sa zvážiť premedikácia
antihistaminikami a/alebo glukokortikoidmi.
U pacientov s bronchiálnou astmou je osobitné riziko vzniku bronchospazmov
alebo reakcií z precitlivenosti.

Reakcie z precitlivenosti sa môžu zhoršiť u pacientov, ktorí užívajú beta-
blokátory, osobitne, ak majú súčasne astma bronchiale. Okrem toho treba
vziať do úvahy, že pacienti užívajúci beta-blokátory môžu nereagovať na
štandardnú liečbu reakcií z precitlivenosti podaním beta-agonistov.
Ak sa objavia reakcie z precitlivenosti (pozri 4.8. Nežiaduce účinky),
podanie kontrastnej látky sa musí okamžite prerušiť a - ak je to nevyhnutné
- nasadiť špecifickú liečbu cez venózny prístup. Preto sa pri intravenóznom
podaní kontrastnej látky odporúča použitie flexibilného dočasne zavedeného
katétra. Na uskutočnenie okamžitých opatrení v naliehavých prípadoch treba
mať k dispozícii vhodné lieky, endotracheálny intubátor a respirátor.
Tyreoidálna dysfunkcia

Malé množstvá voľných anorganických jodidov z jódovanej kontrastnej látky
môžu interferovať s funkciou štítnej žľazy. Preto se veľmi starostlivo
zvažuje potrebnosťvyšetrenia u pacientov s latentnou hypertyreoidózou
alebo strumou..
Kardiovaskulárne ochorenia

Existuje zvýšené riziko závažných reakcií u osôb so závažným ochorením
srdca a zvlášť u tých, ktorí majú zlyhanie srdca a ochorenie koronárnych
ciev.
Staršie osoby

Existujúca vaskulárna patológia a neurologické poruchy často sa vyskytujúce
u starších osôb vytvárajú zvýšené riziko nežiaducich účinkov na jódované
kontrastné látky.
Veľmi zlý zdravotný stav

U pacientov s celkovým veľmi zlým zdravotným stavom si potreba vyšetrenia
vyžaduje veľmi starostlivé zváženie.

/Intravaskulárne podanie/

/Renálne zlyhanie/

V zriedkavých prípadoch sa môže objaviť prechodné renálne zlyhanie.
Preventívne opatrenia proti akútnemu renálnemu zlyhaniu po podaní
kontrastnej látky zahŕňajú:
- Identifikáciu vysoko rizikových pacientov, napríklad pacientov s
anamnézou renálneho ochorenia, už jestvujúcou renálnou insuficienciou,
predchádzajúcim renálnym zlyhaním po podaní kontrastnej látky, diabetes
mellitus s nefropatiou, hypovolemických pacientov, pacientov s viacpočetným
myelómom, vekom nad 60 rokov, pokročilým vaskulárnym ochorením,
paraproteinémiou, závažnou a chronickou hypertenziou, dnou, pacientov
dostávajúcich veľké alebo opakované dávky.
- Zabezpečenie adekvátnej hydratácie u rizikových pacientov pred podaním
kontrastnej látky, prednostne podaním intravaskulárnej infúzie pred a po
procedúre až kým sa kontrastná látka obličkami neodstráni.
- Vyvarovanie sa ďalšej záťaže obličiek vo forme nefrotoxických liekov,
perorálnych cholecystografických látok, svorkovania artérií, renálnej
arteriálnej angioplastiky, väčších operácií atď., až do eliminácie
kontrastnej látky obličkami.
- Odloženie nového vyšetrenia kontrastnou látkou do úpravy renálnych
funkcií na stav pred vyšetrením.

Pacientom v dialyzačnom programe možno aplikovať rádiokontrastné látky,
pretože jódované kontrastné látky sa dialýzou eliminujú.


/Liečba metformínom/

Použitie intravenóznych rádiokontrastných látok, ktoré sa vylučujú
obličkami, môže viesť k prechodnej poruche funkcie obličiek. U pacientov
užívajúcich biquanidy to môže vyústiť do acidózy z nahromadenia kyseliny
mliečnej.
(Ďalšie voliteľné opatrenie: Ako preventívne opatrenie sa má podávanie
biquanidov prerušiť 48 hodín pred podaním kontrastnej látky najmenej až do
48 hodín po podaní a znova začať podávať, len ak sa znova dosiahne normálna
funkcia obličiek.


Kardiovaskulárne ochorenie

U pacientov s ochorením chlopní a pulmonálnou hypertenziou môže viesť
podanie kontrastnej látky k zvýrazneniu hemodynamických zmien. Reakcie
zahrňujúce ischemické zmeny na EKG a silnejšiu arytmiu sú častejšie u
starších pacientov a pacientov s už existujúcim kardiologickým ochorením.

Intravaskulárna injekcia kontrastnej látky pacientom so zlyhaním srdca môže
urýchliť vznik pľúcneho edému.


Poruchy CNS

Zvláštnu starostlivosť treba venovať intravaskulárnemu podaniu kontrastnej
látky u pacientov s akútnym cerebrálnym infarktom, akútnym intrakraniálnym
krvácaním a inými stavmi zahrňujúcimi poškodenie hematoencefalickej
bariéry, cerebrálnym edémom alebo akútnou demyelinizáciou. Pri existencii
intrakraniálnych tumorov alebo metastázach a anamnéze epilepsie môže
podanie jódovaných kontrastných látok zvýšiť incidenciu záchvatov kŕčov.
Neurologické symptómy následkom cerebrovaskulárnych ochorení,
intrakraniálnych tumorov alebo metastáz, degeneratívnych alebo zápalových
patológií sa môžu po podaní kontrastnej látky zhoršiť. Intraarteriálnou
injekciou kontrastnej látky sa môže vyvolať vazospazmus a následné
cerebrálne ischemické fenomény. Pacienti so symptomatickými
cerebrovaskulárnymi ochoreniami, nedávnym iktom alebo častými tranzitórnymi
ischemickými príhodami majú zvýšené riziko neurologických komplikácií.
Závažné hepatálne dysfunkcie

V prípade závažnej renálnej insuficiencie môže koexistencia závažnej
hepatálnej dysfunkcie vážne spomaliť vylučovanie kontrastnej látky, čo si
môže vyžiadať potrebu hemodialýzy.Myelóm a paraproteinémia
Myelóm alebo paraproteinémia môžu po podaní kontrastnej látky predisponovať
renálne poškodenie. Primeraná hydratácia je nutná.
Feochromocytóm

U pacientov s feochromocytómom sa môže po podaní kontrastnej látky vyvinúť
závažná (niekedy až nekontrolovateľná) hypertenzná kríza. Odporúča sa
premedikácia alfa-blokátorom.
Pacienti s autoimunitnými ochoreniami

U pacientov s preexistujúcimi autoimunitnými ochoreniami boli hlásené
prípady závažnej vaskulitídy alebo syndróm podobný Stevensovmu-Johnsonovmu
syndrómu.
Myasthenia gravis

Podanie jódovanej kontrastnej látky môže symptómy myasténie gravis zhoršiť.
Alkoholizmus

Akútny alebo chronický alkoholizmus môže zvýšiť priepustnosť
hematoencefalickej bariéry. Toto uľahčuje pasáž kontrastnej látky do
cerebrálneho tkaniva, čo môže vyvolať reakcie v CNS. Preto musí byť
venovaná opatrnosť aj alkoholikom a liekovo závislým pacientom kvôli
možnosti zníženia prahu záchvatu kŕčov.
Koagulácia

Iónové jódované kontrastné látky inhibujú koaguláciu krvi /in vitro/ lepšie
než neiónové kontrastné látky. Aj tak by však zdravotný personál
realizujúci vaskulárne katetrizačné vyšetrenia mal vziať do úvahy, že
spolu s kontrastnou látkou mnohé ďalšie faktory, vrátane dĺžky procedúry,
počtu injekcií, materiálu striekačky a katétra, existujúceho zdravotného
stavu a súbežnej medikácie, môžu prispieť k rozvoju tromboembolických
príhod. S tým má byť preto personál pri realizovaní vaskulárnej
katetrizačnej procedúry oboznámený a má venovať starostlivú pozornosť
angiografickej technike a častému vymývaniu katétra fyziologickým roztokom
(ak je možné, s prídavkom heparínu). Dĺžka procedúry sa má minimalizovať,
aby sa minimalizovalo riziko trombózy a embólie.

Použitie umelohmotných striekačiek namiesto sklenených znižuje, ale
neeliminuje pravdepodobnosť vzniku zrazenín /in vitro/.
U pacientov s homocysteinúriou sa kvôli riziku indukcie trombózy a embólie
odporúča opatrnosť.

/Použitie v telesných dutinách/
Pred vykonaním hysterosalpingografie sa musí vylúčiť tehotenstvo.
Zápal žlčovodov alebo vajíčkovodov môže zvýšiť riziko reakcií po
cholangiografii, ERCP alebo hysterosalpingografii.


/Používanie v gravidite a počas laktácie/

Reprodukčno-toxikologické štúdie s meglumínamidotrizoátom alebo
amidotrizoátom sodným nepreukázali teratogénny alebo iný embryotoxický
potenciál po neúmyselnom podaní Urografinu počas tehotenstva.
Bezpečnosť kontrastných látok pre tehotné pacientky sa dostatočne
nepreukázala. Pretože sa počas tehotenstva pokiaľ možno treba vyhnúť
expozícii radiáciou, prínos ktoréhokoľvek RTG vyšetrenia, s kontrastnou
látkou alebo bez nej, sa musí starostlivo posúdiť vzhľadom na možné
riziko.
Renálne eliminované kontrastné látky ako Urografin prechádzajú do
materského mlieka iba vo veľmi malých množstvách.
Limitované údaje naznačujú, že pri podaní solí kyseliny amidotrizoovej
matke je riziko pre dojča veľmi nízke. Dojčenie je pravdepodobne bezpečné.

/Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje/
Tak ako u iných jódovaných kontrastných látok existuje v zriedkavých
prípadoch riziko oneskorených reakcií po podaní kontrastnej látky, čo môže
nepriaznivo ovplyvniť schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.

Kontrastné látky sa nesmú miešať so žiadnymi inými liečivami kvôli riziku
možných inkompatibilít.

Varovanie
Liek sa nesmie použiť po uplynutí času použiteľnosti uvedeného na obale.
Uschovávajte mimo dosahu detí.

Uchovávanie
Chráňte pred svetlom a ionizujúcim žiarením.

Balenie
Urografin 60% :
Ampulky 10 x 10 ml
Ampulky 10 x 20 ml
Infúzne fľaše 1 x 50ml; 10 x 50 ml
Infúzne fľaše 1 x 100ml; 10 x 100 ml

Urografin 76 %:
Ampulky 10 x 10 ml
Ampulky 10 x 20 ml
Infúzne fľaše 1 x 50ml; 10 x 50 ml
Infúzne fľaše 1 x 100ml; 10 x 100 ml
Infúzne fľaše 1 x 200 ml; 10 x 200 ml


Dátum poslednej revízie


Apríl 2008


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene, evid. č. 2107/11647

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny, evid. č. 2108/01343

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Urografin 60%
Urografin 76 %
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE LIEKU

1 ml prípravku Urografin 60% obsahuje natrii amidotrizoas (sodná soľ
kyseliny amidotrizoovej) 0,08 g a meglumini amidotrizoas (meglumínová soľ
kyseliny amidotrizoovej) 0,52 g vo vodnom roztoku.
1 ml prípravku Urografin 76% obsahuje natrii amidotrizoas(odná soľ kyseliny
amidotrizoovej) 0,10 g a meglumini amidotrizoas (meglumínová soľ kyseliny
amidotrizoovej) 0,66 g vo vodnom roztoku.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri 6.1.
3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok
4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Intravenózna a retrográdna urografia.
Tiež všetky angiografické vyšetrenia ako aj artrografia, intraoperačná
cholangiografia, endoskopická retrográdna cholangiopankreatografia (ERCP),
sialografia, fistulografia, hysterosalpingografia.
Urografin sa nesmie použiť pre myelografiu, ventrikulografiu alebo
cisternografiu, pretože môže pri týchto vyšetreniach vyvolať neurotoxické
symptómy.
4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

/4.2.1. Všeobecné informácie/

/Diétne opatrenia/

V prípade abdominálnej angiografie a urografie je diagnostický výsledok
zreteľnejší, ak sú črevá zbavené obsahu stolice a plynov. Pacienti sa
preto majú dva dni pred vyšetrením vyhnúť konzumácii potravy spôsobujúcej
plynatosť, najmä hrachu, fazuli, šošovici, šalátom, ovociu, čiernemu a
čerstvému chlebu a všetkým druhom surovej zeleniny. Deň pred vyšetrením sa
nesmie jesť po 18. hodine. Okrem toho je vhodné podať večer laxatívum. U
novorodencov, dojčiat a malých detí je však dlhodobé hladovanie a podanie
laxatív pred vyšetrením kontraindikované.
Hydratácia

Pred podaním a po podaní kontrastnej látky sa musí zabezpečiť primeraná
hydratácia. Toto sa vzťahuje zvlášť na pacientov s viacpočetným myelómom,
diabetes mellitus s nefropatiou, polyúriou, oligoúriou, hyperurikémiou,
takisto na novorodencov, dojčatá, malé deti a starších pacientov. Poruchy
rovnováhy vody a elektrolytov sa musia upraviť pred vyšetrením.

Novorodenci (< /1 mesiac), dojčatá (1 mesiac – 2 roky)/
Malé dojčatá (vek menej než 1 rok) a zvlášť novorodenci sú vnímaví na
poruchu rovnováhy elektrolytov a hemodynamické zmeny. Je potrebné venovať
pozornosť výberu dávky podávanej kontrastnej látky, technickému vykonaniu
rádiologickej procedúry a stavu pacienta.
Anxieta

Výrazné stavy vzrušenia, úzkosti a bolesti môžu zvýšiť riziko nežiaducich
účinkov alebo zvýrazniť reakcie spojené s podaním kontrastnej látky. Týmto
pacientom možno podať sedatívum.
Zohriatie pred použitím

Kontrastné látky, ktoré sú pred podaním zohriate na telesnú teplotu, sú
lepšie tolerované a môžu sa oveľa ľahšie podať injekčne z dôvodu zníženej
viskozity. Pri použití termostatu sa má zohriať na 37°C iba predpokladaný
počet ampuliek potrebných v priebehu 1 vyšetrovacieho dňa. Ak je Urografin
chránený pred svetlom, je možné ho zohrievať aj dlhší čas bez zmien
chemickej čistoty, nie však dlhšie ako tri mesiace.
Testovanie precitlivenosti

Testovanie precitlivenosti použitím malého množstva kontrastnej látky sa
neodporúča, pretože nemá výpovednú hodnotu. Takéto testovanie senzitivity
občas viedlo k vážnym a dokonca fatálnym reakciám z precitlivenosti.

/4.2.2 Dávkovanie pri intravaskulárnom podaní/
Ak je to možné, intravaskulárne podanie kontrastnej látky sa má uskutočniť
u pacienta v polohe ležmo. Po podaní sa pacient má pozorovať najmenej 30
minút, pretože väčšina nežiaducich účinkov sa objavuje práve v tomto
období.
Dávka môže kolísať v závislosti od veku, hmotnosti, výkonu srdca a
celkového stavu pacienta.
Pacientom so zjavnou renálnou alebo kardiovaskulárnou insuficienciou a
pacientom so zlým celkovým zdravotným stavom je potrebné podať čo
najnižšiu dávku kontrastnej látky. U týchto pacientov sa odporúča
monitorovať renálne funkcie najmenej 3 dni po vyšetrení.
Medzi jednotlivými injekciami sa má telu poskytnúť dostatok času na influx
intersticiálnej tekutiny kvôli normalizácii zvýšenej sérovej osmolality. U
primerane hydratovaných pacientov je na jej dosiahnutie potrebná doba 10-
15 minút. Ak je vo zvláštnych prípadoch nevyhnutné zvýšiť dávku u dospelého
na 300 – 350 ml, má sa pridať voda a prípadne elektrolyty.

Odporúčané dávkovanie:

Intravenózna urografia


/Injekcia/
Urografin 76% a 60 % sú pre intravenóznu urografiu rovnako vhodné.
Vo všeobecnosti je rýchlosť injekcie 20 ml/min. Ak sa pacientom
s insuficienciou srdca podáva 100 ml a viac, trvanie injekcie sa odporúča
aspoň 20-30 minút.

/Dospelí/
Dávka je 20 ml Urografinu 76% alebo 50 ml Urografinu 60%. Zvyšovanie dávky
Urografinu 76 % na 50 ml značne zlepšuje diagnostický výsledok. Dávka sa
ešte môže zvýšiť, ak je to v špeciálnych indikáciách nevyhnutné.

/Deti/
Fyziologicky slabá koncentračná schopnosť ešte nezrelého nefrónu detských
obličiek vyžaduje relatívne vysoké dávky Urografinu 76%:

|do 1 roka |7-10 ml |
|1-2 roky |10-12 ml |
|2-6 rokov |12-15 ml |
|6-12 rokov |15-20 ml |
|nad 12 rokov |dávka pre dospelých |


Zobrazovacie časy

Renálny parenchým je najlepšie zobrazený, ak sa snímkuje hneď po ukončení
podania.
Pre zobrazenie renálnej panvičky a močového traktu sa prvé snímanie
realizuje po 3-5 minútach a druhé po 10-12 minútach po podaní kontrastnej
látky. Kratší čas sa má použiť u mladších pacientov a dlhší čas u starších
pacientov.
U novorodencov, dojčiat a malých detí sa odporúča prvé snímkovanie už asi
po 2 minútach po podaní kontrastnej látky.
Nedostatočný kontrast môže vyžadovať neskoršie snímkovanie.

/Infúzia/
Dospelí a adolescenti
1 injekčná liekovka so 100 ml Urografinu 60 % alebo 76%.
Vo všeobecnosti infúzia má trvať najmenej 5 a nie dlhšie ako 10 minút.
U pacientov so srdcovou insuficienciou sa odporúča doba infúzie 20 - 30
minút.
Kompresia je kontraindikovaná u novorodencov a dojčiat a takisto sa
neodporúča počas infúzie veľkého množstva kontrastnej látky deťom,
adolescentom a dospelým, pretože pri obštrukcii drenáže môže zvýšená
diuréza viesť v dôsledku vysokého tlaku k ruptúre fornixu. Kompresia sa
však môže aplikovať asi 10 minút po ukončení infúzie na odlíšenie
organických porúch od funkčných porúch plnenia.
Zobrazovacie časy

Prvá snímka sa má realizovať ku koncu infúzie. Ďalšie snímanie sa môže
vykonať v priebehu nasledujúcich 20 minút, alebo v prípade vylučovacích
porúch neskoršie.


/Angiografia/

Urografin je tiež vhodný na angiografické vyšetrenia. 76% roztoku sa dáva
prednosť pre také angiografické vyšetrenia, ktoré vyžadujú zvlášť vysokú
koncentráciu jódu, napríklad aortografia, angiokardiografia, koronárna
artériografia. Dávkovanie závisí od klinického problému, vyšetrovacej
techniky, povahy a objemu vyšetrovanej cievnej oblasti.

/4.2.3. Podanie do telesných dutín/

/Retrográdna urografia/

Vo všeobecnosti postačuje pre retrográdnu urografiu približne 30% roztok.
Odporúča sa zohriať kontrastnú látku na telesnú teplotu, aby sa zabránilo
nízkoteplotným stimulom a z toho vyplývajúcim uretrálnym spazmom.

Ak sa pri špeciálnych vyšetreniach vyžaduje väčšia opacifikácia, môže sa
použiť aj Urografin 60%. Známky iritácie sa napriek vysokej koncentrácii
pozorujú veľmi zriedka.


/Iné telesné dutiny/

Počas artrografie, hysterosalpingografie a najmä ERCP sa má podanie
kontrastnej látky kontrolovať fluoroskopicky.


4.3 Kontraindikácie

Manifestná hypertyreoidóza, dekompenzovaná srdcová insuficiencia.
Hysterosalpingografia sa nesmie vykonávať počas tehotenstva alebo
v prítomnosti akútnych zápalových procesov v panvovej dutine.
ERCP je kontraindikovaná pri akútnej pankreatitíde.

Urografin sa nesmie použiť pre myelografiu, ventrikulografiu alebo
cisternografiu, pretože môže pri týchto vyšetreniach vyvolať neurotoxické
symptómy (bolesť, kŕče a kómu, často s letálnym koncom).

4.4 Špeciálne upozornenia

/4.4.1 Pre všetky indikácie/
Nasledujúce upozornenia a varovania sa vzťahujú na ktorýkoľvek spôsob
podania, ale uvedené riziká sú vyššie pri intravaskulárnom podaní.
Hypersenzitivita

Po použití RTG-kontrastnej látky ako Urografin sa občas vyskytli alergii
podobné reakcie (pozri 4.8. Nežiaduce účinky). Tieto reakcie sa zvyčajne
manifestujú ako nezávažné respiračné alebo kožné symptómy, ako mierna
respiračná tieseň, začervenanie kože (erytém), žihľavka, svrbenie alebo
edém tváre. Možné sú závažné účinky ako angioedém, subglotický edém,
bronchospazmus a alergický šok. Vo všeobecnosti sa tieto reakcie objavujú
do jednej hodiny po podaní kontrastnej látky. V zriedkavých prípadoch sa
môžu však objaviť i oneskorené reakcie (po hodinách až dňoch).

U pacientov s precitlivenosťou alebo predchádzajúcou reakciou na jódované
kontrastné látky existuje zvýšené riziko závažných reakcií. Pred injekciou
akejkoľvek kontrastnej látky sa treba pacienta spýtať na anamnézu alergie
(napríklad na alergii na plody mora, sennú nádchu, žihľavku),
precitlivenosti na jód alebo kontrastné látky a na bronchiálnu astmu,
pretože hlásený výskyt nežiaducich účinkov na kontrastné látky je u
pacientov s týmito stavmi vyšší a môže sa zvážiť premedikácia
antihistaminikami a/alebo glukokortikoidmi.
U pacientov s bronchiálnou astmou je osobitné riziko vzniku bronchospazmov
alebo reakcií z precitlivenosti.

Reakcie z precitlivenosti sa môžu zhoršiť u pacientov, ktorí užívajú beta-
blokátory, osobitne, ak majú súčasne astma bronchiale. Okrem toho treba
vziať do úvahy, že pacienti užívajúci beta-blokátory môžu nereagovať na
štandardnú liečbu reakcií z precitlivenosti podaním beta-agonistov.
Ak sa objavia reakcie z precitlivenosti (pozri 4.8. Nežiaduce účinky),
podanie kontrastnej látky sa musí okamžite prerušiť a - ak je to nevyhnutné
- nasadiť špecifickú liečbu cez venózny prístup. Preto sa pri intravenóznom
podaní kontrastnej látky odporúča použitie flexibilného dočasne zavedeného
katétra. Na uskutočnenie okamžitých opatrení v naliehavých prípadoch treba
mať k dispozícii vhodné lieky, endotracheálny intubátor a respirátor.
Tyreoidálna dysfunkcia

Malé množstvá voľných anorganických jodidov z jódovanej kontrastnej látky
môžu interferovať s funkciou štítnej žľazy. Preto se veľmi starostlivo
zvažuje potrebnosť vyšetrenia u pacientov s latentnou hypertyreoidózou
alebo strumou..
Kardiovaskulárne ochorenia

Existuje zvýšené riziko závažných reakcií u osôb so závažným ochorením
srdca a zvlášť u tých, ktorí majú zlyhanie srdca a ochorenie koronárnych
ciev.
Staršie osoby

Existujúca vaskulárna patológia a neurologické poruchy často sa vyskytujúce
u starších osôb vytvárajú zvýšené riziko nežiaducich účinkov na jódované
kontrastné látky.
Veľmi zlý zdravotný stav

U pacientov s celkovým veľmi zlým zdravotným stavom si potreba vyšetrenia
vyžaduje veľmi starostlivé zváženie.


/4.4.2 Intravaskulárne podanie/

/Renálne zlyhanie/

V zriedkavých prípadoch sa môže objaviť prechodné renálne zlyhanie.
Preventívne opatrenia proti akútnemu renálnemu zlyhaniu po podaní
kontrastnej látky zahŕňajú:
- Identifikáciu vysoko rizikových pacientov, napríklad pacientov s
anamnézou renálneho ochorenia, už jestvujúcou renálnou insuficienciou,
predchádzajúcim renálnym zlyhaním po podaní kontrastnej látky, diabetes
mellitus s nefropatiou, hypovolemických pacientov, pacientov s viacpočetným
myelómom, vekom nad 60 rokov, pokročilým vaskulárnym ochorením,
paraproteinémiou, závažnou a chronickou hypertenziou, dnou, pacientov
dostávajúcich veľké alebo opakované dávky.
- Zabezpečenie adekvátnej hydratácie u rizikových pacientov pred podaním
kontrastnej látky, prednostne podaním intravaskulárnej infúzie pred a po
procedúre až kým sa kontrastná látka obličkami neodstráni.
- Vyvarovanie sa ďalšej záťaže obličiek vo forme nefrotoxických liekov,
perorálnych cholecystografických látok, svorkovania artérií, renálnej
arteriálnej angioplastiky, väčších operácií atď., až do eliminácie
kontrastnej látky obličkami.
- Odloženie nového vyšetrenia kontrastnou látkou do úpravy renálnych
funkcií na stav pred vyšetrením.

Pacientom v dialyzačnom programe možno aplikovať rádiokontrastné látky,
pretože jódované kontrastné látky sa dialýzou eliminujú.


/Liečba metformínom/

Použitie intravenóznych rádiokontrastných látok, ktoré sa vylučujú
obličkami, môže viesť k prechodnej poruche funkcie obličiek. U pacientov
užívajúcich biquanidy to môže vyústiť do acidózy z nahromadenia kyseliny
mliečnej.
(Ďalšie voliteľné opatrenie: Ako preventívne opatrenie sa má podávanie
biquanidov prerušiť 48 hodín pred podaním kontrastnej látky najmenej až do
48 hodín po podaní a znova začať podávať, len ak sa znova dosiahne normálna
funkcia obličiek.


Kardiovaskulárne ochorenie

U pacientov s ochorením chlopní a pulmonálnou hypertenziou môže viesť
podanie kontrastnej látky k zvýrazneniu hemodynamických zmien. Reakcie
zahrňujúce ischemické zmeny na EKG a silnejšiu arytmiu sú častejšie u
starších pacientov a pacientov s už existujúcim kardiologickým ochorením.

Intravaskulárna injekcia kontrastnej látky pacientom so zlyhaním srdca môže
urýchliť vznik pľúcneho edému.


Poruchy CNS

Zvláštnu starostlivosť treba venovať intravaskulárnemu podaniu kontrastnej
látky u pacientov s akútnym cerebrálnym infarktom, akútnym intrakraniálnym
krvácaním a inými stavmi zahrňujúcimi poškodenie hematoencefalickej
bariéry, cerebrálnym edémom alebo akútnou demyelinizáciou. Pri existencii
intrakraniálnych tumorov alebo metastázach a anamnéze epilepsie môže
podanie jódovaných kontrastných látok zvýšiť incidenciu záchvatov kŕčov.
Neurologické symptómy následkom cerebrovaskulárnych ochorení,
intrakraniálnych tumorov alebo metastáz, degeneratívnych alebo zápalových
patológií sa môžu po podaní kontrastnej látky zhoršiť. Intraarteriálnou
injekciou kontrastnej látky sa môže vyvolať vazospazmus a následné
cerebrálne ischemické fenomény. Pacienti so symptomatickými
cerebrovaskulárnymi ochoreniami, nedávnym iktom alebo častými tranzitórnymi
ischemickými príhodami majú zvýšené riziko neurologických komplikácií.
Závažné hepatálne dysfunkcie

V prípade závažnej renálnej insuficiencie môže koexistencia závažnej
hepatálnej dysfunkcie vážne spomaliť vylučovanie kontrastnej látky, čo si
môže vyžiadať potrebu hemodialýzy.
Myelóm a paraproteinémia

Myelóm alebo paraproteinémia môžu po podaní kontrastnej látky predisponovať
renálne poškodenie. Primeraná hydratácia je nutná.
Feochromocytóm

U pacientov s feochromocytómom sa môže po podaní kontrastnej látky vyvinúť
závažná (niekedy až nekontrolovateľná) hypertenzná kríza. Odporúča sa
premedikácia alfa-blokátorom.
Pacienti s autoimunitnými ochoreniami

U pacientov s preexistujúcimi autoimunitnými ochoreniami boli hlásené
prípady závažnej vaskulitídy alebo syndróm podobný Stevensovmu-Johnsonovmu
syndrómu.
Myasthenia gravis

Podanie jódovanej kontrastnej látky môže symptómy myasténie gravis zhoršiť.
Alkoholizmus

Akútny alebo chronický alkoholizmus môže zvýšiť priepustnosť
hematoencefalickej bariéry. Toto uľahčuje pasáž kontrastnej látky do
cerebrálneho tkaniva, čo môže vyvolať reakcie v CNS. Preto musí byť
venovaná opatrnosť aj alkoholikom a liekovo závislým pacientom kvôli
možnosti zníženia prahu záchvatu kŕčov.
Koagulácia

Ionické jódované kontrastné látky inhibujú koaguláciu krvi /in vitro/ lepšie
než neionické kontrastné látky. Aj tak by však zdravotný personál
realizujúci vaskulárne katetrizačné vyšetrenia mal vziať do úvahy, že
spolu s kontrastnou látkou mnohé ďalšie faktory, vrátane dĺžky procedúry,
počtu injekcií, materiálu striekačky a katétra, existujúceho zdravotného
stavu a súbežnej medikácie, môžu prispieť k rozvoju tromboembolických
príhod. S tým má byť preto personál pri realizovaní vaskulárnej
katetrizačnej procedúry oboznámený a má venovať starostlivú pozornosť
angiografickej technike a častému vymývaniu katétra fyziologickým roztokom
(ak je možné, s prídavkom heparínu). Dĺžka procedúry sa má minimalizovať,
aby sa minimalizovalo riziko trombózy a embólie.
Použitie umelohmotných striekačiek namiesto sklenených znižuje, ale
neeliminuje pravdepodobnosť vzniku zrazenín /in vitro./
U pacientov s homocysteinúriou sa kvôli riziku indukcie trombózy a embólie
odporúča opatrnosť.

/4.4.3. Použitie v telesných dutinách/
Pred vykonaním hysterosalpingografie sa musí vylúčiť tehotenstvo.
Zápal žlčovodov alebo vajíčkovodov môže zvýšiť riziko reakcií po
cholangiografii, ERCP alebo hysterosalpingografii.


4.5 Liekové a iné interakcie

Prevalencia oneskorených reakcií (napríklad horúčka, raš, symptómy podobné
chrípke, bolesť v kĺboch a pruritus) na kontrastnú látku je vyššia u
pacientov, ktorí dostávali interleukín.


/Interferencia s diagnostickými testami/
Schopnosť tkaniva štítnej žľazy absorbovať rádioizotopy pri diagnostike
porúch štítnej žľazy sa na obdobie dvoch týždňov po podaní kontrastnej
látky zníži, v jednotlivých prípadoch aj na dlhšie..
4.6 Používanie v gravidite a počas laktácie

Reprodukčno-toxikologické štúdie s meglumínamidotrizoátom alebo
amidotrizoátom sodným nepreukázali teratogénny alebo iný embryotoxický
potenciál po neúmyselnom podaní Urografinu počas tehotenstva.
Bezpečnosť kontrastných látok pre tehotné pacientky sa dostatočne
nepreukázala. Pretože sa počas tehotenstva, pokiaľ možno, treba vyhnúť
expozícii radiáciou, prínos ktoréhokoľvek RTG vyšetrenia, s kontrastnou
látkou alebo bez nej, sa musí starostlivo posúdiť vzhľadom na možné
riziko.
Renálne eliminované kontrastné látky ako Urografin prechádzajú do
materského mlieka iba vo veľmi malých množstvách.
Limitované údaje naznačujú, že pri podaní solí kyseliny amidotrizoovej
matke je riziko pre dojča veľmi nízke. Dojčenie je pravdepodobne bezpečné.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Tak ako u iných jódovaných kontrastných látok existuje v zriedkavých
prípadoch riziko oneskorených reakcií po podaní kontrastnej látky, čo môže
nepriaznivo ovplyvniť schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.4.8 Nežiaduce účinky

Na definovanie frekvencie výskytu sa v ďalšom texte uvádzajú nasledujúce
výrazy:
častý: výskyt ł1/100 - <1/10
menej častý: výskyt ł1/1000 - <1/100
zriedkavý: výskyt ł1/10 000 - <1/1000

/4.8.1. Intravaskulárne podanie/
Nežiaduce účinky spojené s používaním jódovaných kontrastných látok sú
zvyčajne mierne až stredne závažné a prechodného charakteru. Boli však
hlásené aj vážne a život ohrozujúce nežiaduce účinky, ako i letálne
prípady. Prevalencia nežiaducich účinkov pri použití iónových kontrastných
látok je asi 12 % v porovnaní s 3 % pre neiónové látky.
Najčastejšie hlásenými reakciami sú nevoľnosť, vracanie, pocit bolesti a
celkový pocit tepla.
Anafylaktoidné reakcie/precitlivenosť

Často sa vyskytuje mierny angioedém, konjunktivitída, kašeľ, pruritus,
nádcha, kýchanie a žihlavka. Tieto reakcie, ktoré sa môžu vyskytovať
nezávisle od dávky a spôsobu podania, môžu byť prvými príznakmi
počiatočného štádia šoku. Podanie kontrastnej látky sa musí okamžite
prerušiť a - ak je to potrebné - nasadiť špecifická liečba cez venózny
prístup (pozri 4.4.1. Špeciálne upozornenia)
Závažné reakcie vyžadujúce naliehavú liečbu sa môžu objaviť vo forme
cirkulačných reakcií sprevádzaných periférnou vazodilatáciou a následnou
hypotenziou, reflexnou tachykardiou, dyspnoe, agitáciou, zmätenosťou a
cyanózou, ktoré môžu viesť až k bezvedomiu.
Výskyt hypotenzie, bronchospazmov a spazmov alebo edémov laryngu je menej
častý.
Oneskorené reakcie na kontrastnú látku sú zriedkavé (pozri 4.4.1. Špeciálne
upozornenia).
Celkové reakcie

Často sa vyskytuje pocit tepla a bolesti hlavy. Nevoľnosť, triaška alebo
potenie a vazovagálne reakcie sú menej časté.
V zriedkavých prípadoch sú možné zmeny telesnej teploty a opuch slinných
žliaz.


Respiračný systém

Prechodné poruchy vo frekvencii dýchania, dyspnoe, respiračná tieseň a
kašeľ sú časté.
Zastavenie dýchania a pľúcny edém sú zriedkavé.


Kardiovaskulárny systém

Klinicky relevantné prechodné poruchy vo frekvencii činnosti srdca, tlaku
krvi, poruchy v rytme srdca alebo funkcii a zastavenie srdca sú menej
časté.
Závažné reakcie vyžadujúce naliehavú liečbu sa môžu objaviť vo forme
cirkulačných reakcií sprevádzaných periférnou vazodilatáciou a následnou
hypotenziou, reflexnou tachykardiou, dyspnoe, agitáciou, zmätenosťou a
cyanózou, ktoré môžu viesť až k bezvedomiu.
V zriedkavých prípadoch sa vyskytli závažné tromboembolické príhody
spôsobujúce infarkt myokardu.


Gastrointestinálny trakt

Nevoľnosť a vracanie sú časté reakcie. Bolesť brucha je menej častá.
Mozgovo-cievny systém

Cerebrálna angiografia a iné vyšetrenia, pri ktorých kontrastná látka
v mozgu dosahuje vysoké koncentrácie v arteriálnej krvi, môže byť
sprevádzaná prechodnými neurologickými komplikáciami ako závraty, bolesti
hlavy, agitácia alebo zmätenosť, amnézia, porucha reči, vízusu, sluchu,
kŕče, tremor, paréza/paralýza, fotofóbia, dočasná slepota, kóma a ospalosť.
Výskyt týchto príznakov je menej častý.
V zriedkavých prípadoch sa vyskytli vážne, v ojedinelých prípadoch letálne
tromboembolické príhody vedúce k mozgovému infarktu.


Obličky

V zriedkavých prípadoch bolo hlásené renálne poškodenie alebo zlyhanie.


Koža

Často sa vyskytuje mierny angioedém, flush reakcie s vazodilatáciou,
žihľavkou, pruritom a erytémom.
V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť toxická reakcia kože ako je
mukokutánny syndróm (napríklad Stevensov-Johnsonov alebo Lyellov syndróm).


Lokálne podráždenie

Miestna bolesť sa objavuje často najmä pri periférnej angiografii.
Extravazácia kontrastnej látky vrátane Urografínu vedie k lokálnej bolesti
a edému, ale zvyčajne odoznie bez následkov. V zriedkavých prípadoch sa
však vyskytol zápal a dokonca nekróza. Tromboflebitída a venózna trombóza
sú menej časté.

/4.8.2. Použitie v telesných dutinách/
Reakcie po podaní do telesných dutín sú zriedkavé. Väčšina z nich sa
objavuje niekoľko hodín po podaní následkom pomalej absorpcie z miesta
podania a distribúcie do celého organizmu predovšetkým difúznym procesom.
Po ERCP sú časté určité zvýšenia hladín amylázy. Acinárna opacifikácia po
ERCP súvisí so zvýšeným rizikom pankreatitídy po ERCP. Zriedkavo boli
popísané prípady nekrotizujúcej pankreatitídy.
V spojení s hysterosalpingografiou sú prípady vazovagálnych reakcií menej
časté.


Anafylaktoidné reakcie/precitlivenosť

Systémová precitlivenosť je zriedkavá, prevažne mierna a vyskytuje sa vo
všeobecnosti vo forme kožných reakcií. Pravdepodobnosť závažnej
precitlivenosti však nemôže byť úplne vylúčená.
Komplexná informácia o anafylaktoidných reakciách sa nachádza v odseku
4.8.1. „Intravaskulárne podanie“.


4.9 Predávkovanie

V prípade náhodného intravaskulárneho predávkovania u ľudí sa straty vody a
elektrolytov musia kompenzovať infúziou. Renálne funkcie vyžadujú
monitorovanie najmenej počas 3 nasledujúcich dní.
Ak je to potrebné, môže sa na eliminovanie prevažného množstva kontrastnej
látky zo systému pacienta použiť hemodialýza.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Diagnostiká
ATC skupina: V08AA01 Kyselina amidotrizoová

Účinnými zložkami Urografinu sú soli kyseliny amidotrizoovej
(diatrizoovej), v ktorej sa jód (absorbujúci RTG žiarenie) nachádza viazaný
stabilnou chemickou väzbou. Fyzikálno-chemické charakteristiky oboch
koncentrácií roztokov Urografinu na injekčné podanie sú uvedené nižšie:


|Urografin |60 % |76 % |
|Koncentrácia jódu |292 |370 |
|(mg/ml) | | |
|Osmolalita (osm/kg H20)|1,50 |2,10 |
|pri 37°C | | |
|Viskozita (mPa.s) | | |
|pri 20°C | |18,5 |
|pri 37°C | |8,9 |
| |7,2 | |
| |4,0 | |
|Hustota (g/ml) | | |
|pri 20°C | |1,418 |
|pri 37°C |1,330 |1,411 |
| |1,323 | |
|hodnota pH |6,0-7,0 |6,0-7,0 |


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Distribúcia

Väzba na plazmatické bielkoviny po intravenóznej injekcii je menšia než
10%.
Koncentráciu zodpovedajúcu 2-3 g jódu/liter plazmy možno očakávať 5 minút
po podaní intravenóznej bolusovej injekcie 1 ml Urografinu 60 %/kg telesnej
hmotnosti. Počas prvých 3 hodín krvné hladiny relatívne rýchlo klesajú v
priebehu prvých 30 minút, potom s polčasom 1-2 hodiny.
Kyselina amidotrizoová nepenetruje do erytrocytov, veľmi rýchlo sa po
intravaskulárnom podaní distribuuje do extracelulárneho priestoru, ale nie
je schopná preniknúť cez neporušenú hematoencefalickú bariéru a iba malé
množstvo prechádza do materského mlieka
Metabolizmus a eliminácia

V diagnostických dávkach kyselina amidotrizoová podlieha glomerulárnej
filtrácii. Okolo 15% dávky sa eliminuje v chemicky nezmenenej forme močom
do 30 minút po injekcii a viac ako 50% do troch hodín; nezistili sa žiadne
metabolity.
Sledovaná kinetika distribúcie a eliminácie Urografinu nie je v klinicky
relevantnom rozmedzí závislá od dávky. Znamená to, že zdvojnásobenie dávky
alebo jej zníženie na polovicu rezultuje v krvných hladinách a eliminované
množstvá kontrastnej látky v gramoch za jednotku času sú dvojnásobkom alebo
polovicou hodnôt. Kvôli zvýšenej osmotickej diuréze pri dvojnásobnej dávke
sa ale urinárna koncentrácia kontrastnej látky nezvyšuje v tom istom
pomere.

Charakteristiky u pacientov

V prípade poškodenia renálnych funkcií amidotrizoát môže byť tiež
eliminovaný extrarenálne cez pečeň, aj keď významne zníženou mierou.
Renálne kontrastné látky sa môžu ľahko odstrániť z tela extrakorporálnou
hemodialýzou. Nezávisle od miesta podania, kompletná eliminácia - aj
z tkanív - prebehne v krátkom časovom intervale.
5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Systémová toxicita

Výsledky štúdií akútnej toxicity u zvierat ukazujú, že po podaní Urografinu
neexistuje riziko akútnej intoxikácie.
Výsledky experimentálnych systémových tolerančných štúdií
s meglumínamidotrizoátom alebo amidotrizoátom sodným po opakovanom dennom
intravenóznom podaní nepriniesli nálezy, ktoré by spochybnili
jednorazové diagnostické podanie u človeka.
Genotoxický potenciál, karcinogenita

Štúdie genotoxických účinkov amidotrizoátu /in vivo/ a /in vitro/ nepreukázali
mutagénny potenciál.
Štúdie karcinogenity neboli realizované.
Vzhľadom na absenciu genotoxických účinkov a vzhľadom na metabolickú
stabilitu, farmakokinetiku a absenciu prejavov toxických účinkov
amidotrizoátu na rýchlo rastúce tkanivá, a takisto vzhľadom na skutočnosť,
že prípravok Urografin sa podáva jednorazovo, neexistuje zjavné riziko
karcinogénneho účinku na človeka.
Miestna znášanlivosť a kontaktná dráždivosť

S výnimkou intramuskulárnej štúdie lokálnej znášanlivosti (Urografin 76 %),
sledovania v štúdiách so zvieratami so zameraním na lokálnu znášanlivosť
Urografinu neboli realizované. Uskutočnili sa však štúdie lokálnej
znášanlivosti po paravenóznom, intraperitoneálnom a intravenóznom podaní a
takisto po podaní meglumínamidotrizoátu do vajíčkovodu. Okrem toho sa
aplikačné miesta sledovali v systémových tolerančných štúdiách po
opakovanom intravenóznom podaní meglumínamidotrizoátu alebo amidotrizoátu
sodného. Výsledky týchto štúdií sú pre Urografin považované za
reprezentatívne.
Podľa týchto štúdií sa nepredpokladá výskyt lokálnych nežiaducich účinkov
v krvných cievach, na mukóznych a seróznych membránach človeka. Po
neúmyselnom paravaskulárnom podaní sa môžu objaviť prejavy ľahkej lokálnej
intolerancie.
Štúdie na zvieratách, vrátane sledovania kontaktnej dráždivosti,
nepreukázali dráždivý potenciál amidotrizoátu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1.Zoznam pomocných látok

Natrii calcii edetas, aqua pro injectione.


6.2 Inkompatibility

Kontrastné látky sa nesmú miešať so žiadnymi inými liečivami kvôli riziku
možných inkompatibilít.


6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov pri neotvorenom balení.
6.4 Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Chráňte pred svetlom a ionizujúcim žiarením.
Uchovávajte mimo dosahu detí.


6.5 Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

Ampulky a liekovky z bezfarebného skla I. hydrolytickej triedy, infúzne
fľaše z bezfarebného skla II. hydrolytickej triedy, písomná informácia pre
používateľov, kartónová škatuľa

/Veľkosť balenia:/ Urografin 60% :
Ampulky 10 x10 ml
Ampulky 10 x 20 ml
Infúzne fľaše 1 x 50ml 10 x 50ml
Infúzne fľaše 1 x 100 ml; 10 x 100 ml

Urografin 76 %:
Ampulky 10 x 10ml Ampulky 10 x 20 ml
Infúzne fľaše 1 x 50ml,; 10 x 50 ml
Infúzne fľaše 1 x 100ml; 10 x 100 ml
Infúzne fľaše 1 x 200ml; 10 x 200 ml


6.6. Upozornenia na spôsob zaobcházania s liekom

Vizuálna kontrola

Urografin je číra, bezfarebná až slabo žltkastá tekutina.
Kontrastná látka sa nesmie používať v prípade väčšej zmeny farby,
prítomnosti mechanických nečistôt a v prípade poškodeného balenia.


Zaobchádzanie

Roztok kontrastnej látky sa smie naberať do striekačky alebo fľaše
s infúziou pripojenej k infúznej súprave až bezprostredne pred vyšetrením.
Gumová zátka sa nemá prepichovať viac než jeden raz, aby sa zabránilo
prieniku veľkého množstva mikročastíc zo zátky do roztoku. Na prepichnutie
zátky a nabratie kontrastnej látky sa odporúčajú kanyly s dlhým hrotom a
maximálnym priemerom 18 G (zvlášť vhodné sú kanyly s postrannými otvormi,
napríklad kanyla Nocore-Admix).
Nespotrebovaný zvyšok roztoku po vyšetrení sa musí odstrániť.
7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer Schering Pharma AG, Berlín, Nemecko8. Registračné číslo

48/0183/96-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹžENIA REGISTRÁCIE
Registrácia predĺžená do 28.02.201110. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Apríl 2008


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C33380
Skupina ATC:
V08 - Kontrastné látky
Skupina ATC:
V08AA01 - acidum diatrizoicum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
D Spolkova republika nemecko
Účinná látka:
acidum aspartamicum,millefolii extractum fluidum
Výrobca lieku:
Schering AG, Berlín, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
139.96 € / 4216.43 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
139.96 € / 4216.43 SK
Posledná aktualizácia:
2014-06-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:139.96 € ÚP:0.00 € DP:139.96 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien