Detail:
Priligy 30 mg filmom obalené tablety tbl flm 6x60 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
Názov lieku:
Priligy 30 mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 6x60 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2010/04457-REG a
2010/04461-REG

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Priligy 30 mg filmom obalené tablety
Priligy 60 mg filmom obalené tablety
dapoxetín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Priligy a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Priligy
3. Ako užívať Priligy
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Priligy
6. Ďalšie informácie


1. Čo je Priligy a na čo sa používa

Priligy obsahuje účinnú látku „dapoxetín”. Tá patrí do skupiny liekov,
ktoré sa nazývajú “selektívne inhibítory spätného vychytávania
serotonínu” (SSRIs). Priligy môže byť tiež označený ako “urologický”
liek.

Priligy predlžuje čas do ejakulácie a môže zlepšiť kontrolu nad
ejakuláciou. Môže to znížiť frustráciu alebo obavy z rýchlej
ejakulácie.

Priligy sa používa na liečbu predčasnej ejakulácie u mužov vo veku 18 až 64
rokov.

Predčasná ejakulácia je stav, keď muž ejakuluje po slabom sexuálnom
dráždení a skôr, než by chcel. Môže to spôsobiť problémy mužovi a môže to
spôsobiť problémy v sexuálnom vzťahu.


2. Skôr ako užijete Priligy

Neužívajte Priligy, ak:

. Ste alergický (precitlivený) na dapoxetín alebo na ktorúkoľvek z
ďalších zložiek Priligy (uvedené v časti 6)
. Máte problém so srdcom, ako zlyhanie srdca alebo problémy so srdcovým
rytmom
. V minulosti ste odpadávali
. Ste niekedy mali mániu (príznaky zahŕňajú pocit nadmerného vzrušenia,
podráždenosť alebo neschopnosť jasne myslieť) alebo závažnú depresiu
. Užívate:
- Lieky na depresiu nazývané „inhibítory monoaminooxidázy“ (IMAO)
- Tioridazín na liečbu schizofrénie
- Iné lieky na liečbu depresie
- Lítium ( liek na liečbu bipolárnej poruchy
- Linezolid ( antibiotikum na liečbu infekcií
- Tryptofán ( liek na zlepšenie spánku
- Ľubovník bodkovaný ( rastlinný liek
- Tramadol ( užívaný na liečbu silnej bolesti
- Lieky na liečbu migrény.
Neužívajte Priligy súčasne so žiadnym liekom uvedeným vyššie. Ak užívate
ktorýkoľvek z týchto liekov, musíte liečbu ukončiť a počkať minimálne 14
dní, než začnete užívať Priligy. Ak prestanete užívať Priligy, musíte
počkať 7 dní, než užijete ktorýkoľvek liek uvedený vyššie. Ak si nie ste
istý, čo máte robiť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, skôr
ako začnete užívať Priligy (pozri časť “Užívanie iných liekov”).
- Niektoré lieky na liečbu plesňových infekcií, vrátane ketokonazolu a
itrakonazolu (pozri časť “Užívanie iných liekov”)
- Niektoré lieky na liečbu HIV, vrátane ritonaviru, sachinaviru,
nelfinaviru a atazanaviru (pozri časť “Užívanie iných liekov”)
- Niektoré antibiotiká na liečbu infekcií, vrátane telitromycínu (pozri
časť “Užívanie iných liekov”)
- Nefazodón ( antidepresívum (pozri časť “Užívanie iných liekov”)
. Máte stredne závažné alebo závažné problémy s pečeňou.

Neužívajte Priligy, ak sa Vás týka čokoľvek z vyššie uvedeného. Ak si nie
ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako
začnete užívať Priligy.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Priligy

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať
liek, ak:
. Pijete alkohol (pozri časť “Užívanie Priligy s jedlom a nápojmi”)
. Vám nebola diagnostikovaná predčasná ejakulácia
. Užívate rekreačné drogy ako je extáza, LSD, narkotiká alebo
benzodiazepíny
. Ste niekedy v minulosti mali duševné problémy ako je depresia, mánia
(príznaky zahŕňajú pocit nadmerného vzrušenia, podráždenosť alebo
neschopnosť jasne myslieť), bipolárna porucha (príznaky zahŕňajú
závažné striedanie nálad medzi mániou a depresiou) alebo schizofrénia
(psychické ochorenie)
. Ste niekedy v minulosti mali problémy s krvácaním alebo so zrážaním
krvi
. Máte problémy s obličkami
. Máte epilepsiu
. Ste mali niekedy v minulosti závrat v dôsledku nízkeho krvného tlaku
. Máte tiež inú sexuálnu poruchu, napríklad erektilnú dysfunkciu (poruchu
erekcie).
Ak sa Vás týka čokoľvek z vyššie uvedeného (alebo ak si nie ste istý),
poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať
Priligy.

Skôr ako začnete užívať Priligy, Váš lekár Vám má urobiť vyšetrenie, aby sa
uistil, že Vám po postavení sa z ľahu neklesne prudko tlak krvi.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, oznámte to,
prosím svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, pretože niektoré lieky môžu
zvýšiť riziko výskytu vedľajších účinkov. Patria sem aj lieky, ktorých
výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, ako napríklad rastlinné
produkty. Priligy môže ovplyvniť spôsob účinkovania niektorých iných
liekov. Niektoré lieky môžu tiež ovplyvniť spôsob účinkovania Priligy.
Preto užívanie iných liekov môže ovplyvniť maximálnu dávku Priligy,
ktorú budete môcť užívať.

Neužívajte Priligy, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

. Lieky na depresiu nazývané „inhibítory monoaminooxidázy“ (IMAO)
. Tioridazín na liečbu schizofrénie
. Iné lieky na liečbu depresie
. Lítium ( liek na liečbu bipolárnej poruchy
. Linezolid ( antibiotikum na liečbu infekcií
. Tryptofán ( liek na zlepšenie spánku
. Ľubovník bodkovaný ( rastlinný liek
. Tramadol ( užívaný na liečbu silnej bolesti
. Lieky na liečbu migrény.
Neužívajte Priligy súčasne so žiadnym liekom uvedeným vyššie. Ak užívate
ktorýkoľvek z týchto liekov, musíte liečbu ukončiť a počkať minimálne 14
dní než začnete liečbu s Priligy. Ak prestanete užívať Priligy, musíte
počkať 7 dní, než užijete ktorýkoľvek liek uvedený vyššie. Ak si nie ste
istý, čo máte robiť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, skôr
ako začnete užívať Priligy.
. Niektoré lieky na liečbu plesňových infekcií, vrátane ketokonazolu a
itrakonazolu
. Niektoré lieky na liečbu HIV, vrátane ritonaviru, sachinaviru,
nelfinaviru a atazanaviru
. Niektoré antibiotiká na liečbu infekcií, vrátane telitromycínu
. Nefazodón ( antidepresívum.

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate niektorý z
nasledujúcich liekov:

. Lieky na duševné ochorenia iné než depresie
. Nesteroidné protizápalové lieky ako je ibuprofén alebo kyselina
acetylsalicylová
. Lieky na riedenie krvi ako je warfarín
. Niektoré lieky na liečbu erektilnej dysfunkcie, ako sildenafil,
tadalafil alebo vardenafil, pretože tieto lieky môžu znížiť Váš krvný
tlak, hlavne keď sa postavíte
. Niektoré lieky na liečbu vysokého tlaku krvi a bolesti na hrudi (angina
pectoris) (ako je verapamil a diltiazem) alebo zväčšenej prostaty,
pretože tieto lieky môžu tiež znižovať Váš krvný tlak, hlavne keď sa
postavíte
. Niektoré iné lieky na liečbu plesňových infekcií, ako flukonazol
. Niektoré iné lieky na liečbu HIV, ako amprenavir and fosamprenavir
. Niektoré iné antibiotiká na liečbu infekcií, ako erytromycín a
klaritromycín
. Aprepitant ( používaný na liečbu nevoľnosti.
Ak si nie ste istý, či sa Vás čokoľvek z vyššie uvedeného týka, poraďte sa
so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať Priligy.

Užívanie Priligy s jedlom a nápojmi

. Priligy sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.
. Užite Priligy s najmenej jedným plným pohárom vody.
. Ak užívate Priligy, nepite alkohol.
. Počas užívania Priligy sa môžu zvýrazniť účinky alkoholu ako je závrat,
ospalosť a pomalé reakcie.
. Pitie alkoholu počas užívania Priligy môže zvýšiť riziko poranenia
spôsobeného stratou vedomia alebo inými vedľajšími účinkami.

Tehotenstvo a dojčenie

Ženy nemajú užívať Priligy.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Počas užívania Priligy môžete pociťovať ospalosť, závrat, pocit pred
stratou vedomia a môžete mať problémy s koncentráciou alebo vidieť
rozmazane. Ak sa u Vás vyskytnú tieto alebo podobné účinky, neveďte
vozidlo ani neobsluhujte rizikové stroje. Účinky alkoholu sa počas
užívania Priligy môžu zvýšiť a môže sa u Vás zvýšiť riziko poranenia
spôsobené stratou vedomia alebo inými vedľajšími účinkami, ak budete
užívať Priligy s alkoholom.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Priligy

Priligy obsahuje laktózu (druh cukru). Ak Vám Váš lekár povedal, že
neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto
lieku.


3. Ako užívať Priligy

Vždy užívajte Priligy presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ako užívať Priligy

. Zvyčajná dávka je 30 mg. Váš lekár môže zvýšiť dávku na 60 mg.
. Užite liek 1 až 3 hodiny pred plánovanou sexuálnou aktivitou.
. Neužívajte Priligy častejšie ako jedenkrát za 24 hodín alebo každý deň.
. Tablety prehltnite celé, aby ste sa vyhli horkej chuti a zapite
najmenej jedným plným pohárom vody. Toto môže znížiť riziko straty
vedomia (pozri ‘Strata vedomia a nízky krvný tlak’ v časti 4).
. Priligy sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.
. Priligy nie je určený mužom, ktorí majú menej ako 18 rokov a viac než
65 rokov.
. Liečbu liekom Priligy prekonzultujte po prvých 4 týždňoch alebo po 6
dávkach so svojím lekárom, aby zhodnotil, či môžete v liečbe
pokračovať. V prípade, že budete v liečbe pokračovať, navštevujte
svojho lekára z toho istého dôvodu opäť minimálne každých šesť
mesiacov.

Ak užijete viac Priligy, ako máte

Ak užijete viac tabliet ako ste mali, povedzte to svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi. Môžete mať pocit na vracanie alebo vracať.

Ak prestanete užívať Priligy

Skôr ako prestanete užívať tento liek, poraďte sa so svojím lekárom. Po
skončení užívania tohto lieku môžete mať problém so spaním a pocit
závratu, aj keď ste liek neužívali každý deň.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Priligy môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého. Môžu sa vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky
tohto lieku:

Prestaňte užívať Priligy a okamžite navštívte svojho lekára, ak:

. Máte záchvaty (kŕče)
. Máte závrat alebo sa Vám točí hlava, keď sa postavíte
. Spozorujete akúkoľvek zmenu nálady
. Myslíte na samovraždu alebo na sebapoškodenie.
Ak spozorujete čokoľvek z vyššie uvedeného, prestaňte užívať tento liek a
okamžite navštívte svojho lekára.

Strata vedomia a nízky krvný tlak

Priligy môže spôsobiť stratu vedomia alebo môže znížiť Váš krvný tlak, keď
sa postavíte. Na zníženie možnosti výskytu týchto príhod:
. Užívajte Priligy s najmenej jedným plným pohárom vody.
. Neužívajte Priligy, ak ste dehydratovaný (nemáte v tele dostatočné
množstvo vody).
To sa môže stať, ak:
- Ste nič nepili v priebehu posledných 4 až 6 hodín
- Ste sa dlhšiu dobu potili
- Máte ochorenie sprevádzané vysokou teplotou, hnačkou alebo
vracaním.
. Ak máte pocit, že stratíte vedomie (pocit nevoľnosti, závrat, točenie
hlavy, zmätenosť, potenie alebo nenormálny tlkot srdca), alebo sa Vám
po postavení sa točí hlava, okamžite si ľahnite tak, aby bola Vaša
hlava nižšie ako zvyšok tela, alebo si sadnite s hlavou medzi kolenami
a zostaňte tak, kým sa nebudete cítiť lepšie. To Vás ochráni pred pádom
a zranením pri strate vedomia.
. Nevstávajte rýchlo, ak ste dlhý čas sedeli alebo ležali.
. Neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje, ak máte pri užívaní tohto
lieku pocit, že stratíte vedomie.
. Ak pri užívaní tohto lieku stratíte vedomie, povedzte to svojmu
lekárovi.

Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac než 1 používateľa z 10):

. Pocit závratu
. Bolesť hlavy
. Nevoľnosť.

Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100):

. Pocit podráždenia, úzkosti, znepokojenia alebo roztržitosti
. Pocit necitlivosti alebo mravčenia
. Problém s vyvolaním alebo udržaním erekcie
. Častejšie potenie ako zvyčajne alebo návaly tepla
. Hnačka, zápcha alebo "vetry"
. Bolesť žalúdka, nadúvanie alebo vracanie
. Problémy so spaním alebo nezvyčajné sny
. Pocit únavy alebo ospalosti, zívanie
. Upchatý nos (zdurenie nosnej sliznice)
. Zvýšenie krvného tlaku
. Problémy s koncentráciou
. Chvenie alebo triaška
. Menší záujem o sex
. Zvonenie v ušiach
. Rozmazané videnie
. Tráviace ťažkosti
. Sucho v ústach.

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov z 1000):

. Strata vedomia alebo pocit závratu po postavení sa (pozrite odporúčanie
vyššie)
. Zmena nálady, pocit nadmerného vzrušenia alebo paranoidný pocit
. Pocit zmätenosti, dezorientácie alebo neschopnosť jasne myslieť
. Pomalý alebo nepravidelný tlkot srdca alebo zrýchlenie tepu
. Strata sexuálnej túžby, problém s dosiahnutím orgazmu
. Pocit slabosti, útlmu, letargie (otupenosti) alebo únavy
. Pocit depresie, nervozity alebo ľahostajnosti
. Pocit horúčavy, paniky, nenormálnosti alebo opitosti
. Zrakové problémy alebo rozšírenie zreníc
. Nízky alebo vysoký krvný tlak
. Pocit svrbenia alebo studený pot
. Pocit točenia
. Abnormálna chuť
. Škrípanie zubov.

Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000):

. Pocit závratu po námahe
. Náhle zaspávanie
. Naliehavosť na stolicu.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Priligy

. Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
. Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
. Nepoužívajte Priligy po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli
po “EXP”. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
. Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom.
Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť
životné prostredie.


6. Ďalšie informácie

Čo Priligy obsahuje

Liečivo je dapoxetín. Jedna tableta obsahuje 30 mg alebo 60 mg dapoxetínu
vo forme dapoxetiniumchloridu.

Ďalšie zložky sú:
. Jadro tablety: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ
kroskarmelózy, koloidný bezvodý oxid kremičitý a magnéziumstearát.
. Filmotvorná vrstva tablety: monohydrát laktózy, hypromelóza, oxid
titaničitý (E171), triacetín, čierny oxid železitý (E172) a žltý oxid
železitý (E172).

Ako vyzerá Priligy a obsah balenia

. Priligy 30 mg filmom obalené tablety sú svetlosivé okrúhle, vypuklé a
na jednej strane majú vyrazené “30” v trojuholníku.
. Priligy 60 mg filmom obalené tablety sú sivé okrúhle, vypuklé a na
jednej strane majú vyrazené “60” v trojuholníku.
Tablety sú dostupné vo viacvrstvovom blistrovom balení, ktoré obsahuje 1,
2, 3 a 6 filmom obalených tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Johnson & Johnson, s.r.o., Plynárenská 7/B, 824 78 Bratislava

Výrobca
Janssen(Cilag S.p.A., Via C. Janssen, 04010 Borgo S. Michele, Taliansko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko,
Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko,
Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta,
Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko,
Španielsko, Švédsko,
Spojené kráľovstvo: Priligy

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
02/2012.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2010/04457-REG a
2010/04461-REG

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Priligy 30 mg filmom obalené tablety
Priligy 60 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna filmom obalená tableta obsahuje dapoxetiniumchlorid, čo predstavuje
30 mg alebo 60 mg dapoxetínu.

Pomocná látka: laktóza. Jedna 30 mg tableta obsahuje 45,88 mg laktózy.
Jedna 60 mg tableta obsahuje 91,75 mg laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta
30 mg filmom obalené tablety sú svetlosivé okrúhle konvexné a na jednej
strane majú vyrazené “30” v trojuholníku.
60 mg filmom obalené tablety sú sivé okrúhle konvexné a na jednej strane
majú vyrazené “60” v trojuholníku.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Priligy je určený na liečbu predčasnej ejakulácie (PE) u mužov vo veku 18
až 64 rokov.

Priligy sa má predpísať iba pacientom, ktorí spĺňajú všetky nasledujúce
kritériá:
. Intravaginálny čas latencie do ejakulácie (Intravaginal ejaculatory
latency time = IELT) bol kratší než 2 minúty; a
. Perzistentná alebo rekurentná ejakulácia s minimálnou sexuálnou
stimuláciou pred penetráciou, počas nej alebo chvíľu po nej a pred tým,
ako si pacient praje; a
. Významné osobné ťažkosti alebo medziľudské problémy spôsobené PE; a
. Nedostatočná kontrola nad ejakuláciou; a
. Skúsenosť s predčasnou ejakuláciou vo väčšine pokusov o sexuálny styk
počas predošlých 6 mesiacov.

Priligy sa má podávať iba v prípade potreby pred plánovanou sexuálnou
aktivitou. Priligy sa nemá predpisovať na oddialenie ejakulácie u mužov,
ktorým nebola diagnostikovaná predčasná ejakulácia.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Na perorálne použitie. Tablety sa prehĺtajú celé, aby sa zabránilo horkej
chuti. Odporúča sa zapiť tabletu aspoň jedným plným pohárom vody. Priligy
sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla (pozri časť 5.2).

Pred začatím liečby, pozri časť 4.4 týkajúcu sa ortostatickej hypotenzie.

Dospelí muži (vo veku 18 až 64 rokov)

Odporúčaná úvodná dávka pre všetkých pacientov je 30 mg, užíva sa približne
1 až 3 hodiny pred sexuálnou aktivitou. Liečba liekom Priligy sa nemá začať
použitím 60 mg dávky.

Priligy nie je určený na kontinuálne každodenné užívanie. Priligy sa má
užívať iba v prípade plánovanej sexuálnej aktivity. Priligy sa nesmie
užívať častejšie ako jedenkrát za 24 hodín.

Ak nie je individuálna odpoveď na 30 mg dávku dostatočná a u pacienta sa
neobjavili stredne ťažké alebo ťažké nežiaduce reakcie alebo prodromálne
príznaky, ktoré by svedčili o synkope, môže sa dávka zvýšiť na maximálnu
odporúčanú dávku 60 mg, ktorá sa užíva podľa potreby približne 1 až 3
hodiny pred sexuálnou aktivitou. Incidencia a závažnosť nežiaducich reakcií
je vyššia pri 60 mg dávke.

Ak sa u pacienta vyskytne ortostatická reakcia po úvodnej dávke, dávka sa
nemá zvýšiť na 60 mg (pozri časť 4.4).

Lekár má starostlivo posúdiť individuálny prínos a riziko lieku Priligy po
prvých štyroch týždňoch liečby (alebo prinajmenšom po 6 dávkach liečby),
aby mohol posúdiť, či je vhodné pokračovať v liečbe liekom Priligy.

Údaje o účinnosti a bezpečnosti lieku Priligy za obdobie dlhšie ako 24
týždňov sú obmedzené. Klinická potreba pokračovania v liečbe a rovnováha
prínosu a rizika liečby liekom Priligy sa má opakovane vyhodnocovať
prinajmenšom každých šesť mesiacov.

Starší pacienti (65 rokov a viac)

Účinnosť a bezpečnosť Priligy u pacientov vo veku 65 rokov a viac nebola
stanovená (pozri časť 5.2).

Deti a dospievajúci

Priligy sa nemá používať u osôb mladších ako 18 rokov.

Pacienti s poškodenou funkciou obličiek

U pacientov s ľahkým alebo stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek je
nevyhnutná opatrnosť. Priligy sa neodporúča pacientom s ťažkým poškodením
funkcie obličiek (pozri časti 4.4 a 5.2).

Pacienti s poškodenou funkciou pečene

Priligy je kontraindikovaný u pacientov so stredne ťažkým alebo s ťažkým
poškodením funkcie pečene (Childova(Pughova trieda B a C) (pozri časti 4.3
a 5.2).

Známi pomalí metabolizéri CYP2D6 alebo pacienti liečení vysoko účinnými
inhibítormi CYP2D6

U pacientov, ktorí majú genotyp pomalého metabolizmu CYP2D6, alebo u
pacientov liečených vysoko účinnými inhibítormi CYP2D6, sa odporúča
opatrnosť pri zvyšovaní dávky na 60 mg (pozri časti 4.4, 4.5 a 5.2).

Pacienti liečení mierne alebo vysoko účinnými inhibítormi CYP3A4

Súčasné užívanie vysoko účinných inhibítorov CYP3A4 je kontraindikované.
U pacientov súčasne liečených mierne účinnými inhibítormi CYP3A4 sa má
dávka obmedziť na 30 mg a odporúča sa zvýšená opatrnosť (pozri časti 4.3,
4.4 a 4.5).

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Závažné patologické srdcové ochorenia, ako:
. Zlyhanie srdca (NYHA trieda II-IV)
. Poruchy vodivosti ako AV blok alebo syndróm chorého sínusu
. Závažné ischemické ochorenie srdca
. Závažné ochorenie chlopní
. Synkopa v anamnéze.

Mánia alebo ťažká depresia v anamnéze.

Súčasná liečba inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO), alebo do 14 dní po
ukončení liečby IMAO. Podobne sa IMAO nesmú podávať do 7 dní po ukončení
liečby Priligy (pozri časť 4.5).

Súčasná liečba tioridazínom, alebo do 14 dní po ukončení liečby
tioridazínom. Tioridazín sa nesmie užívať do 7 dní po ukončení liečby
Priligy (pozri časť 4.5).

Súčasná liečba inhibítormi spätného vychytávania serotonínu [selektívne
inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), inhibítory spätného
vychytávania serotonínu(norepinefrínu (SNRI), tricyklické antidepresíva
(TCA)] alebo inými liekmi/rastlinnými produktmi so serotonergným účinkom
[napr. L(tryptofán, triptany, tramadol, linezolid, lítium, ľubovník
bodkovaný (/Hypericum perforatum/)] alebo do 14 dní po ukončení liečby týmito
liekmi/rastlinnými produktmi. Tieto lieky/rastlinné produkty sa nesmú
užívať do 7 dní po ukončení liečby Priligy (pozri časť 4.5).

Súčasná liečba vysoko účinnými inhibítormi CYP3A4 ako ketokonazol,
itrakonazol, ritonavir, sachinavir, telitromycín, nefazodón, nelfinavir,
atazanavir, atď. (pozri časť 4.5).

Stredne ťažké alebo ťažké poškodenie funkcie pečene.

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Všeobecné odporúčania

Priligy je určený iba pre mužov s predčasnou ejakuláciou, ktorí spĺňajú
všetky kritériá uvedené v časti 4.1 a 5.1. Priligy sa nemá predpísať mužom,
u ktorých nebola diagnostikovaná predčasná ejakulácia. U mužov bez
predčasnej ejakulácie nebola bezpečnosť stanovená a neexistujú údaje
o účinku na oneskorenie ejakulácie.

Iné formy sexuálnej dysfunkcie

Pred liečbou majú lekári u pacientov starostlivo vyšetriť všetky iné formy
sexuálnej dysfunkcie, vrátane erektilnej dysfunkcie. Priligy sa nemá
používať u mužov s erektilnou dysfunkciou (ED), ktorí užívajú inhibítory
PDE5 (pozri časť 4.5).

Ortostatická hypotenzia

Pred začatím liečby má lekár pacienta starostlivo vyšetriť, vrátane
zistenia ortostatických príhod v anamnéze. Pred začatím liečby je potrebné
urobiť ortostatický test (tlak krvi a tep, v ľahu a v stoji). V prípade, že
je v anamnéze zaznamenaná alebo existuje podozrenie na ortostatickú
reakciu, liečbe liekom Priligy sa treba vyhnúť.

V klinických štúdiách bola hlásená ortostatická hypotenzia. Ošetrujúci
lekár musí pacienta dopredu upozorniť, že ak sa u neho objavia možné
prodromálne príznaky, ako je točenie hlavy po postavení sa, musí si
okamžite ľahnúť tak, aby bola hlava nižšie ako telo alebo sa posadiť s
hlavou medzi kolenami, kým príznaky neustúpia. Lekár musí tiež pacienta
upozorniť, aby po dlhšom ležaní alebo sedení nevstával veľmi rýchlo.

Samovražda/samovražedné myšlienky

Antidepresíva, vrátane SSRIs, v porovnaní s placebom zvyšovali riziko
samovražedného myslenia a samovražednosti v krátkodobých štúdiách u detí
a dospievajúcich s veľkou depresívnou poruchou a inými psychickými
poruchami. Krátkodobé štúdie nepreukázali zvýšenie rizika samovražednosti
pri antidepresívach v porovnaní s placebom u dospelých starších ako 24
rokov. V klinických štúdiách s Priligy na liečbu predčasnej ejakulácie
nebol pri vyhodnocovaní možných so samovraždou súvisiacich nežiaducich
účinkov hodnotených prostredníctvom Columbia Classification Algorhythm of
Suicide Assessment (C-CASA), Montgomery-Asberg Depression Rating Scale
alebo Beck Depression Inventory-II žiadny jasný náznak suicidality
súvisiacej s liečbou.

Synkopa

Pacientov treba upozorniť, aby sa vyhli situáciám, ktoré by mohli viesť k
zraneniu, vrátane vedenia vozidiel alebo obsluhy nebezpečných prístrojov
v prípade, že sa vyskytne synkopa alebo jej prodromálne príznaky ako
závraty alebo točenie hlavy (pozri časť 4.8).

Možné prodromálne príznaky, ako je nauzea, závrat/točenie hlavy
a diaforéza, boli v porovnaní s placebom hlásené častejšie u pacientov
liečených Priligy.
Predpokladá sa, že prípady synkopy charakterizované stratou vedomia,
bradykardiou alebo sínusovou zástavou pozorovanou u pacientov
s monitorovacím prístrojom Holter, ktoré boli pozorované v klinických
štúdiách, mali vazovagálny pôvod a väčšina z nich sa vyskytla v priebehu
prvých 3 hodín po užití, po prvej užitej dávke alebo v súvislosti s
procedúrami klinickej štúdie (napr. odber krvi, ortostatické manipulácie a
meranie tlaku krvi). Možné prodromálne príznaky ako nauzea, závrat, točenie
hlavy, palpitácia, asténia, zmätenosť a diaforéza, sa obyčajne vyskytli v
priebehu prvých 3 hodín po užití dávky a často predchádzali synkopu.
Pacienti musia byť poučení, že synkopa sa môže vyskytnúť kedykoľvek počas
liečby s Priligy, buď s výskytom prodromálnych príznakov alebo bez nich.
Predpisujúci lekár musí poučiť pacientov o význame dodržiavania správnej
hydratácie a ako rozpoznať prodromálne znaky a príznaky, aby sa znížila
pravdepodobnosť vážnych poranení súvisiacich s pádmi spôsobenými stratou
vedomia. Ak sa u pacienta vyskytnú možné prodromálne príznaky, pacient si
má okamžite ľahnúť tak, aby mal hlavu nižšie ako telo, alebo sa má posadiť
s hlavou medzi kolenami, kým príznaky neustúpia; pacienta treba tiež
upozorniť, aby sa v prípade synkopy alebo iných účinkov na CNS vyhol
situáciám, pri ktorých môžu vzniknúť poranenia, vrátane vedenia vozidiel
alebo obsluhy rizikových strojov (pozri časť 4.7).

Pacienti s kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi

Pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami boli vylúčení z klinických štúdií
vo fáze 3. Riziko nežiaducich kardiovaskulárnych dôsledkov synkopy
(kardiálne synkopy a synkopy z iných príčin) je zvýšené u pacientov so
štrukturálnymi kardiovaskulárnymi ochoreniami (napr. dokumentovanou
obštrukciou výtoku, ochorením srdcových chlopní, stenózou karotídy a
srdcovým arteriálnym ochorením). Neexistuje dostatok údajov na stanovenie,
či sa toto zvýšené riziko vzťahuje aj na vazovagálnu synkopu u pacientov so
základným kardiovaskulárnym ochorením.

Užívanie s „rekreačnými” drogami

Pacientov treba poučiť, aby neužívali Priligy súčasne s „rekreačnými“
drogami.

Rekreačné drogy so serotonergným účinkom, ako ketamín,
metylendioxymetamfetamín (MDMA) a dietylamín kyseliny lysergovej (LSD) môžu
v kombinácii s Priligy spôsobiť potenciálne závažné reakcie. Tieto reakcie
zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na arytmiu, hypertermiu a serotonínový
syndróm. Užívanie Priligy s “rekreačnými” drogami so sedatívnymi
vlastnosťami ako sú opiáty a benzodiazepíny, môže zvýšiť ospalosť a
závraty.

Alkohol

Pacientov treba poučiť, aby neužívali Priligy súčasne s alkoholom.

Kombinovanie alkoholu s dapoxetínom môže zvýšiť neurokognitívne účinky,
ktoré súvisia s alkoholom a tiež môže zvýrazniť neurokardiogénne nežiaduce
účinky ako synkopa, a tým zvýšiť riziko náhodného poranenia. Preto treba
pacientov upozorniť, aby počas užívania Priligy nepili alkohol (pozri časti
4.5 a 4.7).

Lieky s vazodilatačnými vlastnosťami

Priligy sa má predpisovať opatrne pacientom, ktorí užívajú lieky s
vazodilatačnými vlastnosťami (ako antagonisty alfa-adrenergných receptorov
a nitráty), vzhľadom k možnosti zníženia ortostatickej tolerancie (pozri
časť 4.5).

Mierne účinné inhibítory CYP3A4

U pacientov, ktorí užívajú mierne účinné inhibítory CYP3A4, sa odporúča
opatrnosť a dávka je obmedzená na 30 mg (pozri časti 4.2 a 4.5).

Vysoko účinné inhibítory CYP2D6

U pacientov, ktorí užívajú vysoko účinné inhibítory CYP2D6 alebo u
pacientov, o ktorých sa vie, že sú pomalými metabolizérmi CYP2D6, je
potrebná opatrnosť pri zvyšovaní dávky na 60 mg, pretože to môže zvýšiť
expozíciu a v dôsledku toho sa môže zvýšiť výskyt a závažnosť nežiaducich
účinkov, ktoré závisia od dávky (pozri časť 4.2, 4.5 a 5.2).

Mánia

Priligy sa nemá používať u pacientov s mániou/hypomániou alebo bipolárnou
poruchou v anamnéze a liečba musí byť ukončená, ak sa u pacienta objavia
príznaky týchto ochorení.

Záchvaty kŕčov

Vzhľadom na potenciál SSRI znižovať prah záchvatu kŕčov, liečba s Priligy
musí byť ukončená u každého pacienta, u ktorého sa vyskytnú záchvaty kŕčov
a pacienti s nestabilizovanou epilepsiou nesmú byť liečení liekom Priligy.
Pacientov s kontrolovanou epilepsiou je potrebné dôkladne sledovať.

Užívanie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov

Priligy sa nemá používať u osôb mladších ako 18 rokov.

Depresia a/alebo psychické poruchy

U mužov so základnými znakmi a príznakmi depresie je pred začiatkom liečby
s Priligy potrebné vylúčiť nediagnostikované depresívne poruchy. Súčasná
liečba Priligy s antidepresívami, vrátane SSRI a SNRI, je kontraindikovaná
(pozri časť 4.3). Ukončenie liečby depresie alebo úzkosti z dôvodu začatia
liečby PE liekom Priligy sa neodporúča. Priligy nie je indikovaný na liečbu
psychických porúch a nemá sa používať u mužov s poruchami ako napr.
schizofrénia, alebo u tých, ktorí trpia komorbidnými depresiami, pretože
nie je možné vylúčiť zhoršenie príznakov depresie. Mohol by to byť dôsledok
základnej psychickej poruchy alebo užívania lieku. Lekári musia pacientov
povzbudiť, aby kedykoľvek hlásili akékoľvek úzkostné myšlienky alebo pocity
a ak sa príznaky depresie počas liečby zhoršia, liečba liekom Priligy musí
byť ukončená.

Krvácanie

V súvislosti so SSRI boli hlásené abnormality krvácania. U pacientov
užívajúcich Priligy je potrebná opatrnosť, hlavne pri súčasnom užívaní
liekov, o ktorých sa vie, že ovplyvňujú funkciu krvných doštičiek (napr.
atypické antipsychotiká a fenotiazíny, kyselina acetylsalicylová,
nesteroidné protizápalové lieky [NSAIDs], proti-doštičkové látky), alebo
antikoagulancií (napr. warfarín), ako aj u pacientov s krvácaním alebo s
poruchami koagulácie v anamnéze (pozri časť 4.5).

Poškodenie funkcie obličiek

Priligy sa neodporúča pacientom s ťažkým poškodením funkcie obličiek a
opatrnosť je potrebná aj u pacientov s ľahkým alebo stredne ťažkým
poškodením funkcie obličiek (pozri časti 4.2 a 5.2).

Príznaky po ukončení liečby

Náhle ukončenie liečby chronicky podávanými SSRI na liečbu chronických
depresívnych porúch malo za následok hlásenie nasledovných príznakov:
dysforická nálada, podráždenosť, nepokoj, závrat, zmyslové poruchy (napr.
parestézia ako pocity po elektrickom šoku), úzkosť, zmätenosť, bolesť
hlavy, letargia, emočná labilita, nespavosť a hypománia.

V dvojito zaslepenej klinickej štúdii u pacientov s PE na posúdenie
príznakov po ukončení liečby po 62 dňoch buď denného dávkovania 60 mg
Priligy alebo dávkovania podľa potreby sa preukázali ľahké príznaky v
dôsledku vysadenia a pri prechode z denného dávkovania na placebo boli
hlásené príznaky s mierne zvýšeným výskytom insomnie a závratu (pozri časť
5.1).

Intolerancia laktózy

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú
užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

/Farmakodynamické interakcie/
Potenciálne interakcie s inhibítormi monoaminooxidázy

U pacientov liečených kombináciou SSRI s inhibítorom monoaminooxidázy
(IMAO) boli hlásené závažné, niekedy fatálne reakcie vrátane hypertermie,
rigidity, myoklonu, autonómnej nestability s možnými rýchlymi výkyvmi
vitálnych funkcií a zmenami duševného stavu, ktoré zahŕňali extrémne
vzrušenie s prechodom do delíria a kómy. Tieto reakcie boli tiež hlásené u
pacientov, ktorí ukončili liečbu SSRI a začali užívať IMAO. U niektorých
pacientov sa objavili príznaky pripomínajúce neuroleptický malígny syndróm.
Údaje zo štúdií so zvieratami o účinkoch súčasného užívania SSRI a IMAO
naznačujú, že tieto lieky môžu pôsobiť synergicky na zvýšenie krvného tlaku
a evokovať behaviorálnu excitáciu. Preto sa Priligy nesmie užívať súčasne
s IMAO, alebo do 14 dní po ukončení liečby s IMAO. Takisto sa IMAO nesmie
užívať do 7 dní po ukončení liečby s Priligy (pozri časť 4.3).

Potenciálna interakcia s tioridazínom

Samostatné podávanie tioridazínu predlžuje QTc interval, čo je spojené so
závažnými ventrikulárnymi arytmiami. Lieky ako Priligy, ktoré inhibujú
izoenzým CYP2D6, inhibujú pravdepodobne metabolizmus tioridazínu, čo
spôsobuje zvýšenie hladín tioridazínu, a preto sa očakáva ďalšie predĺženie
QTc intervalu. Priligy sa preto nesmie užívať v kombinácii s tioridazínom
alebo do 14 dní po ukončení liečby tioridazínom. Takisto sa tioridazín
nesmie užívať do 7 dní po ukončení liečby s Priligy (pozri časť 4.3).

Lieky/rastlinné produkty so serotonergným účinkom

Takisto ako u iných SSRI môže súčasné užívanie so serotonergnými
liekmi/rastlinnými produktmi [vrátane IMAO, L(tryptofánu, triptanov,
tramadolu, linezolidu, SSRI, SNRI, lítia a prípravkov obsahujúcich
ľubovník bodkovaný (/Hypericum perforatum)/] viesť k výskytu účinkov
spojených so serotonínom. Priligy sa preto nesmie užívať v kombinácii s
inými SSRI, IMAO alebo serotonergnými liekmi/rastlinnými produktmi alebo do
14 dní po ukončení liečby týmito liekmi/rastlinnými produktmi. Takisto sa
tieto lieky/rastlinné produkty nesmú užívať do 7 dní po ukončení liečby s
Priligy (pozri časť 4.3).

Lieky ovplyvňujúce CNS

Užívanie Priligy v kombinácii s liekmi ovplyvňujúcimi CNS (napr.
antiepileptiká, antidepresíva, antipsychotiká, anxiolytiká, sedatívne
hypnotiká) nebolo u pacientov s predčasnou ejakuláciou systematicky
hodnotené. V dôsledku toho je potrebná opatrnosť pri užívaní Priligy spolu
s týmito liekmi.

/Farmakokinetické interakcie/
Účinky súčasne podávaných liekov na farmakokinetiku dapoxetínu

/In vitro/ štúdie na ľudskej pečeni, obličkách a črevných mikrozómoch
naznačujú, že dapoxetín je primárne metabolizovaný prostredníctvom CYP2D6,
CYP3A4 a flavín obsahujúcej monooxygenázy 1 (FMO1). Inhibítory týchto
enzýmov preto môžu znižovať klírens dapoxetínu.

Inhibítory CYP3A4

Vysoko účinné inhibítory CYP3A4
Užitie ketokonazolu (200 mg dvakrát denne počas 7 dní) zvyšuje Cmax a
AUCinf dapoxetínu (jednorazová dávka 60 mg) o 35 % a o 99 %. Ak sa zoberie
do úvahy tak neviazaný dapoxetín, ako aj desmetyldapoxetín, môže pri
súčasnom užití s vysoko účinnými inhibítormi CYP3A4 dôjsť k zvýšeniu
Cmax aktívnej frakcie približne o 25 % a AUC aktívnej frakcie môže byť
dvojnásobné.

Zvýšenie Cmax a AUC aktívnej frakcie môže byť výrazne zvýšené v časti
populácie, ktorej chýba funkčný enzým CYP2D6, t.j. u pomalých metabolizérov
CYP2D6, alebo v kombinácii s vysoko účinnými inhibítormi CYP2D6.

Preto je súčasné užívanie Priligy a vysoko účinných inhibítorov CYP3A4, ako
je ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, sachinavir, telitromycín,
nefazodón, nelfinavir a atazanavir, kontraindikované (pozri časť 4.3).

Stredne účinné inhibítory CYP3A4
Súčasná liečba so stredne účinnými inhibítormi CYP3A4 (napr. erytromycín,
klaritromycín, flukonazol, amprenavir, fosamprenavir, aprepitant,
verapamil, diltiazem) môže tiež viesť k signifikantne zvýšenej expozícii
dapoxetínu a desmetyldapoxetínu, najmä u pomalých metabolizérov CYP2D6. Ak
je dapoxetín kombinovaný s ktorýmkoľvek z týchto liekov, maximálna možná
dávka dapoxetínu má byť 30 mg (pozri časti 4.2, 4.4 a nižšie).

Tieto dve opatrenia sa vzťahujú na všetkých pacientov, u ktorých nebolo
dokázané, že sú podľa genotypu alebo fenotypu rýchlymi metabolizérmi
CYP2D6. U pacientov, u ktorých bolo dokázané, že sú rýchlymi metabolizérmi
CYP2D6, sa odporúča maximálna dávka 30 mg dapoxetínu, ak sa dapoxetín
kombinuje s vysoko účinným inhibítorom CYP3A4 a odporúča sa opatrnosť, ak
sa dávka 60 mg dapoxetínu užíva súčasne so stredne účinným inhibítorom
CYP3A4.

Vysoko účinné inhibítory CYP2D6

Cmax dapoxetínu (jednorazová 60 mg dávka) sa zvýšila v prítomnosti
fluoxetínu (60 mg/deň počas 7 dní) o 50 % a AUCinf o 88 %. Treba vziať do
úvahy, že tak neviazaný dapoxetín, ako aj desmetyldapoxetín, môže pri
súčasnom užití s vysoko účinnými inhibítormi CYP2D6 zvýšiť Cmax aktívnej
frakcie približne o 50 % a AUC aktívnej frakcie môže byť dvojnásobné. Toto
zvýšenie Cmax a AUC aktívnej frakcie je porovnateľné so zvýšeniami
očakávanými u pomalých metabolizérov CYP2D6 a môže mať za následok vyšší
výskyt a závažnosť nežiaducich účinkov závislých od dávky (pozri časť 4.4).

Inhibítory PDE5

Priligy sa nemá používať u pacientov užívajúcich inhibítory PDE5 vzhľadom
k možnému zníženiu ortostatickej tolerancie (pozri časť 4.4).
Farmakokinetika dapoxetínu (60 mg) v kombinácii s tadalafilom (20 mg) a
sildenafilom (100 mg) bola hodnotená v krížovo usporiadanej štúdii pri
podaní jednej dávky. Tadalafil nemal vplyv na farmakokinetiku dapoxetínu.
Sildenafil spôsobil mierne zmeny vo farmakokinetike dapoxetínu (22 %
zvýšenie AUCinf a 4 % zvýšenie Cmax), ktoré sa nepovažujú za klinicky
významné.

Súčasné užívanie Priligy a inhibítormi PDE5 môže vyústiť do ortostatickej
hypotenzie (pozri časť 4.4). Účinnosť a bezpečnosť Priligy u pacientov s
predčasnou ejakuláciou aj erektilnou dysfunkciou, ktorí boli súčasne
liečení liekom Priligy a inhibítormi PDE5, neboli stanovené.

Účinky dapoxetínu na farmakokinetiku súčasne užívaných liekov

Tamsulozín

Súčasné užívanie jednorazovej dávky alebo opakovaných dávok 30 mg alebo 60
mg dapoxetínu pacientmi, ktorí užívajú denné dávky tamsulozínu, nespôsobilo
zmeny vo farmakokinetike tamsulozínu. Pridanie dapoxetínu k tamsulozínu
nespôsobilo zmenu v ortostatickom profile a nevyskytli sa rozdiely
v ortostatických účinkoch medzi tamsulozínom kombinovaným buď s 30 alebo 60
mg dapoxetínu a samotným tamsulozínom. Priligy sa však musí opatrne
predpisovať pacientom, ktorí užívajú antagonisty alfa-adrenergných
receptorov, vzhľadom na možné zníženie ortostatickej tolerancie (pozri časť
4.4).

Lieky metabolizované CYP2D6

Opakované dávky dapoxetínu (60 mg/deň počas 6 dní), po ktorých nasledovala
jednorazová 50 mg dávka dezipramínu, zvýšili priemernú hodnotu
Cmax dapoxetínu o 11 % a AUCinf o 19 % v porovnaní s dezipramínom
podávaným samostatne. Dapoxetín môže spôsobiť podobné zvýšenie
plazmatických koncentrácií aj u iných liekov metabolizovaných CYP2D6.
Klinický význam je pravdepodobne malý.

Lieky metabolizované CYP3A4

Opakované dávky dapoxetínu (60 mg/deň počas 6 dní) znížili AUCinf
midazolamu (jednorazová 8 mg dávka) približne o 20 % (rozpätie (60 až
(18 %). Klinický význam účinku na midazolam je pravdepodobne malý u väčšiny
pacientov. Zvýšenie aktivity CYP3A môže mať klinický význam u niektorých
jedincov liečených súčasne liekmi metabolizovanými najmä CYP3A a s úzkym
terapeutickým indexom.

Lieky metabolizované CYP2C19

Opakované dávky dapoxetínu (60 mg/deň počas 6 dní) neinhibovali
metabolizmus jednorazovej dávky 40 mg omeprazolu. Dapoxetín pravdepodobne
neovplyvňuje farmakokinetiku iných CYP2C19 substrátov.

Lieky metabolizované CYP2C9

Opakované dávky dapoxetínu (60 mg/deň počas 6 dní) neovplyvnili
farmakokinetiku alebo farmakodynamiku jednorazovej dávky 5 mg
glybenklamidu. Dapoxetín pravdepodobne neovplyvňuje farmakokinetiku iných
CYP2C9 substrátov.

Warfarín a lieky, o ktorých je známe, že ovplyvňujú koaguláciu a/alebo
funkciu krvných doštičiek

Neexistujú údaje hodnotiace účinok chronického užívania warfarínu s
dapoxetínom; preto je u pacientov, ktorí chronicky užívajú warfarín,
potrebná opatrnosť pri súčasnom užívaní dapoxetínu (pozri časť 4.4). V
štúdii farmakokinetiky dapoxetín (60 mg/deň počas 6 dní) neovplyvnil
farmakokinetiku alebo farmakodynamiku (PT alebo INR) warfarínu po užití
jednorazovej 25 mg dávky.

So SSRI boli hlásené prípady porúch krvácania (pozri časť 4.4).

Alkohol

Súčasné užitie jednorazovej dávky alkoholu 0,5 g/kg (asi 2 nápoje),
neovplyvnilo farmakokinetiku dapoxetínu (jednorazová 60 mg dávka);
dapoxetín v kombinácii s alkoholom však zvýšil somnolenciu a významne
znížil vlastnú pozornosť. Farmakodynamické hodnotenia kognitívneho
poškodenia (Digit Vigilance Speed, Digit Symbol Substitution Test) tiež
preukázali aditívne účinky, ak sa dapoxetín užil spolu s alkoholom. Súčasné
užívanie alkoholu a dapoxetínu zvyšuje výskyt a závažnosť nežiaducich
účinkov ako je závrat, ospalosť, pomalé reflexy alebo zmenený úsudok.
Kombinovanie alkoholu s dapoxetínom môže zvýšiť tieto alkoholom podmienené
účinky a tiež môže prehĺbiť neurokardiogénne nežiaduce účinky ako je
synkopa, a tým zvýšiť riziko náhodného poranenia; preto treba pacientov
upozorniť, aby v priebehu užívania Priligy nepili alkohol (pozri časti 4.4
a 4.7).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Priligy nie je určený pre ženy.

Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé vplyvy
s ohľadom na fertilitu, graviditu alebo embryonálny/fetálny vývoj (pozri
časť 5.3).

Nie je známe, či sa dapoxetín alebo jeho metabolity vylučujú do ľudského
mlieka.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Dapoxetín má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo
obsluhovať stroje. U subjektov liečených dapoxetínom v klinických štúdiách
boli hlásené: závrat, poruchy pozornosti, synkopa, rozmazané videnie a
somnolencia. Preto musia byť pacienti upozornení, aby sa vyhli situáciám,
pri ktorých môže dôjsť k poraneniu, vrátane vedenia vozidiel a obsluhy
nebezpečných strojov.

Kombinácia alkoholu s dapoxetínom môže zvýšiť alkoholom podmienené
neurokognitívne účinky a tiež môže zvýrazniť neurokardiogénne nežiaduce
účinky ako synkopa a tým zvýšiť riziko náhodného poranenia; preto treba
pacientov upozorniť, aby v priebehu užívania Priligy nepili alkohol (pozri
časti 4.4 a 4.5).

8. Nežiaduce účinky

Bezpečnosť Priligy bola hodnotená u 4224 pacientov s predčasnou
ejakuláciou, ktorí sa zúčastnili piatich dvojito zaslepených placebom
kontrolovaných klinických štúdií. Zo 4224 pacientov, 1616 užívalo 30 mg
Priligy podľa potreby a 2608 užívalo 60 mg buď podľa potreby alebo
jedenkrát denne.

Nasledujúce nežiaduce reakcie na liek boli hlásené počas klinických štúdií
fázy 3 najčastejšie a súviseli s dávkou: nauzea (11,0 % u 30 mg
resp. 22,2 % u 60 mg podľa potreby v skupine s dapoxetínom), závrat (5,8 %
resp. 10,9 %), bolesť hlavy (5,6 % resp. 8,8 %), hnačka (3,5 %
resp. 6,9 %), insomnia (2,1 % resp. 3,9 %) a únava (2,0 % resp. 4,1 %).
Nežiaduce účinky, ktoré najčastejšie viedli k prerušeniu liečby, boli
nauzea (2,2 % pacientov liečených Priligy) a závrat (1,2 % pacientov
liečených Priligy).

V tabuľke 1sú uvedené hlásené nežiaduce účinky.

|Tabuľka 1: Frekvencia nežiaducich reakcií na liek (MedDRA) |
| |Nežiaduce reakcie na liek |
| | |
|Triedy | |
|orgánových | |
|systémov | |
| |Veľmi |Časté |Menej časté |Zriedkavé |
| |časté |(( 1/100 až < |(( 1/1000 až < |(( 1/10 000|
| |(> |1/10) |1/100) |až |
| |1/10) | | |< 1/1000) |
|Psychické | |Insomnia, |Depresia, | |
|poruchy | |úzkosť, |depresívna nálada, | |
| | |agitovanosť, |nervozita, nočná | |
| | |nepokoj, |mora, porucha | |
| | |zníženie |spánku, bruxizmus, | |
| | |libida, |euforická nálada, | |
| | |abnormálne sny |ľahostajnosť, | |
| | | |apatia, zmena | |
| | | |nálady, problém so | |
| | | |zaspaním, budenie | |
| | | |sa, anorgazmia, | |
| | | |stav zmätenosti, | |
| | | |hypervigilancia, | |
| | | |abnormálne | |
| | | |myšlienky, | |
| | | |dezorientácia, | |
| | | |strata libida | |
|Poruchy |Závrat,|Somnolencia, |Dysgeúzia, |Námahový |
|nervového |bolesť |porucha |hypersomnia, |závrat, |
|systému |hlavy |pozornosti, |letargia, sedácia, |náhle |
| | |tremor, |znížená úroveň |zaspávanie |
| | |parestézia |vedomia, synkopa, | |
| | | |vazovagálna | |
| | | |synkopa, posturálny| |
| | | |závrat, akatízia | |
|Poruchy oka | |Rozmazané |Mydriáza, poruchy | |
| | |videnie |videnia | |
|Poruchy ucha a| |Tinnitus |Vertigo | |
|labyrintu | | | | |
|Poruchy srdca | | |Sínusová zástava, | |
|a srdcovej | | |sínusová | |
|činnosti | | |bradykardia, | |
| | | |tachykardia | |
|Poruchy ciev | |Sčervenanie |Návaly tepla, | |
| | |tváre |hypotenzia, | |
| | | |systolická | |
| | | |hypertenzia | |
|Poruchy | |Kongescia | | |
|dýchacej | |dutín, zívanie | | |
|sústavy, | | | | |
|hrudníka a | | | | |
|mediastína | | | | |
|Poruchy |Nauzea |Hnačka, sucho |Bolesť brucha, |Urgentné |
|gastrointestin| |v ústach, |bolesť v epigastriu|vyprázdňova|
|álneho traktu | |vracanie, | |nie |
| | |zápcha, bolesť | | |
| | |brucha, bolesť | | |
| | |v hornej časti | | |
| | |brucha, | | |
| | |dyspepsia, | | |
| | |flatulencia, | | |
| | |žalúdočná | | |
| | |nevoľnosť, | | |
| | |distenzia | | |
| | |brucha | | |
|Poruchy kože a| |Hyperhidróza |Svrbenie, studený | |
|podkožného | | |pot | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy | |Erektilná |Zlyhanie | |
|reprodukčného | |dysfunkcia |ejakulácie, | |
|systému a | | |parestézia mužských| |
|prsníkov | | |genitálií, porucha | |
| | | |mužského orgazmu | |
|Celkové | |Únava, |Asténia, pocit | |
|poruchy a | |podráždenosť |tepla, pocit | |
|reakcie v | | |paniky, abnormálny | |
|mieste podania| | |pocit, pocit | |
| | | |opitosti | |
|Laboratórne | |Zvýšenie |Zvýšenie srdcového | |
|a funkčné | |krvného tlaku |rytmu, zvýšenie | |
|vyšetrenia | | |diastolického | |
| | | |krvného tlaku, | |
| | | |zvýšenie | |
| | | |ortostatického | |
| | | |krvného tlaku | |

V klinických štúdiách bola hlásená synkopa charakterizovaná stratou
vedomia, bradykardiou alebo sínusovou zástavou a pozorovaná u pacientov
s monitorovacím prístrojom Holter a predpokladá sa, že má súvis s užívaním
lieku. Väčšina prípadov sa vyskytla počas prvých 3 hodín po užití dávky, po
prvej dávke alebo v súvislosti s procedúrami vyplývajúcimi zo štúdie (ako
odber krvi, ortostatický test a meranie tlaku krvi). Synkope často
predchádzali prodromálne príznaky (pozri časť 4.4).

Výskyt synkopy a možných prodromálnych príznakov sa javí byť závislý od
dávky, čo sa dokázalo vyššou incidenciou u pacientov liečených vyššími ako
odporúčanými dávkami v klinických štúdiách fázy 3.

V klinických štúdiách bola hlásená ortostatická hypotenzia (pozri časť
4.4). V klinickom vývojovom programe lieku Priligy sa frekvencia synkopy
charakterizovaná stratou vedomia menila v závislosti na sledovanej
populácii a pohybovala sa od 0,06 % (30 mg) do 0,23% (60 mg) u jedincov
z placebom kontrolovanej klinickej štúdie fázy 3 až do 0,64 % (kombinácia
všetkých dávok) v klinických štúdiách fázy 1 na zdravých dobrovoľníkoch bez
PE.

Nežiaduce účinky hlásené v dlhotrvajúcej 9-mesačnej otvorenej rozšírenej
klinickej skúške boli konzistentné s nežiaducimi účinkami hlásenými v
dvojito-zaslepených klinických štúdiách a žiadne iné nežiaduce účinky
neboli hlásené.

Účinky z vynechania lieku

Náhle prerušenie chronicky podávaných SSRI pri liečbe chronických
depresívnych porúch podľa hlásení vyústilo do nasledovných príznakov:
dysforická nálada, podráždenosť, agitovanosť, závraty, senzorické poruchy
(napr. parestézia ako pocit elektrošoku), úzkosť, zmätenosť, bolesť hlavy,
letargia, emočná labilita, insomnia a hypománia.

Výsledky štúdie bezpečnosti preukázali mierne vyššiu incidenciu príznakov
z vynechania lieku – ľahkej alebo stredne ťažkej insomnie a závratu
u jedincov, ktorí prešli na placebo po 62 dňoch každodenného užívania.

4.9 Predávkovanie

Žiadny prípad predávkovania nebol hlásený.

V klinických farmakologických štúdiách s Priligy s dennými dávkami až do
240 mg (dve 120 mg dávky užité s odstupom 3 hodín) sa nevyskytli žiadne
neočakávané nežiaduce účinky. Všeobecne príznaky predávkovania so SSRI
zahŕňajú nežiaduce reakcie vyvolané serotonínom ako somnolencia,
gastrointestinálne poruchy ako nauzea a vracanie, tachykardia, tremor,
agitovanosť a závrat.

V prípade predávkovania sa podľa potreby aplikujú štandardné podporné
opatrenia. Vzhľadom na silnú väzbu na bielkoviny a vysoký distribučný objem
dapoxetíniumchloridu je nepravdepodobné, že by pomohla nútená diuréza,
dialýza, hemoperfúzia alebo výmenná transfúzia. Nie je známe žiadne
špecifické antidotum pre Priligy.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Iné urologiká, ATC kód: G04BX14

Spôsob účinku

Dapoxetín je účinný selektívny inhibítor spätného vychytávania serotonínu
(SSRI) s IC50 1,12 nM, zatiaľ čo jeho hlavné ľudské metabolity,
desmetyldapoxetín (IC50 < 1,0 nM) a didesmetyldapoxetín (IC50 = 2,0 nM) sú
rovnaké alebo menej účinné (dapoxetín-N-oxid (IC50 = 282 nM)).

U ľudí je ejakulácia primárne sprostredkovaná sympatickým nervovým
systémom. Priebeh ejakulácie začína v spinálnom reflexnom centre, je
sprostredkovaný mozgovým kmeňom, ktorý je na začiatku ovplyvnený počtom
jadier v mozgu (mediálne preoptické a paraventrikulárne jadrá).

Predpokladá sa, že mechanizmus účinku dapoxetínu v liečbe predčasnej
ejakulácie je spojený s inhibíciou neuronálneho spätného vychytávania
serotonínu a následného zosilnenia účinku neurotransmitera na pre- a
postsynaptické receptory.

U potkanov dapoxetín inhibuje ejakulačný vylučovací reflex pôsobením na
supraspinálnej úrovni v rámci laterálneho paragigantocelulárneho jadra
(LPGi). Postgangliotické sympatické vlákna, ktoré inervujú semenné
vezikuly, semenovody, prostatu, bulbouretrálne svaly a hrdlo močového
mechúra, zapríčiňujú ich kontrakcie koordinovaným spôsobom tak, aby bola
dosiahnutá ejakulácia. Dapoxetín ovplyvňuje tento ejakulačný reflex
u potkanov.

Klinické štúdie

Účinnosť Priligy v liečbe predčasnej ejakulácie bola preukázaná v piatich,
dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných klinických štúdiách, v ktorých
bolo randomizovaných spolu 6081 pacientov. Pacienti boli vo veku od 18
rokov a starší a v anamnéze mali skúsenosť s PE vo väčšine pohlavných
stykov počas 6 mesiacov pred zaradením do štúdie. Predčasná ejakulácia bola
definovaná podľa diagnostických kritérií DSM-IV: krátky ejakulačný čas
(intravaginálny ejakulačný latenčný čas [IELT, z angl. intravaginal
ejaculatory latency time; čas od vniknutia do vagíny po intravaginálnu
ejakuláciu] ? 2 minúty meraný pomocou stopiek bol použitý v štyroch
štúdiách), nedostatočná kontrola nad ejakuláciou, významné osobné ťažkosti
alebo medziľudské problémy spôsobené týmto stavom.

Pacienti s inými typmi sexuálnej dysfunkcie, vrátane erektilnej dysfunkcie,
alebo pacienti, ktorí užívali inú formu farmakoterapie na liečbu PE, boli
zo všetkých štúdií vylúčení.

Výsledky všetkých randomizovaných štúdií boli konzistentné. Účinnosť bola
preukázaná po 12 týždňoch liečby. Jedna štúdia zahŕňala pacientov z EÚ aj
mimo EÚ a trvala 24 týždňov. V štúdii bolo randomizovaných 1162 pacientov,
385 na placebo, 388 na Priligy 30 mg podľa potreby a 389 na Priligy 60 mg
podľa potreby. Priemer a medián priemeru IELT na konci štúdie sú uvedené
nižšie v tabuľke 2 a kumulatívne rozdelenie subjektov, ktorí dosiahli aspoň
určitú hladinu priemerného IELT na konci štúdie, je uvedené nižšie
v tabuľke 3. Ďalšie štúdie a zlúčené analýzy údajov v 12. týždni poskytli
zhodné údaje.

|Tabuľka 2: Priemer najmenších štvorcov a medián priemeru IELT na konci |
|štúdie* |
|Priemerný IELT |Placebo |Priligy 30 mg |Priligy 60 mg |
|Medián |1,05 min |1,72 min |1,91 min |
|Rozdiel oproti | |0,6 min |0,9 min |
|placebu [95% CI] | |[0,37; 0,72] |[0,66; 1,06] |
|Priemer |1,7 min |2,9 min |3,3 min |
|najmenších | | | |
|štvorcov | | | |
|Rozdiel oproti | |1,2 min |1,6 min |
|placebu [95% CI] | |[0,59; 1,72] |[1,02; 2,16] |
|* Východisková hodnota prenesená na pacientov bez údajov po začatí |
|liečby. |
|Rozdiel bol štatisticky významný (P-hodnota <= 0,001). |


|Tabuľka 3: Jedinci, ktorí dosiahli aspoň určitú hladinu priemerného IELT|
|na konci štúdie* |
|IELT |Placebo |Priligy 30 mg |Priligy 60 mg |
|(min) |% |% |% |
|? 1,0 |51,6 |68,8 |77,6 |
|? 2,0 |23,2 |44,4 |47,9 |
|? 3,0 |14,3 |26,0 |37,4 |
|? 4,0 |10,4 |18,4 |27,6 |
|? 5,0 |7,6 |14,3 |19,6 |
|? 6,0 |5,0 |11,7 |14,4 |
|? 7,0 |3,9 |9,1 |9,8 |
|? 8,0 |2,9 |6,5 |8,3 |
|* Východisková hodnota prenesená na pacientov bez údajov po začatí |
|liečby. |

Predĺženie magnitúdy IELT súviselo s východiskovým IELT a medzi
jednotlivými subjektmi sa líšilo. Klinická významnosť liečebných účinkov
Priligy bola ďalej preukázaná prostredníctvom výsledkov meraní hlásených
viacerými pacientmi a analýzou respondérov.

Respondér bol definovaný ako subjekt, u ktorého bola zvýšená kontrola
ejakulácie aspoň o 2 kategórie a ťažkosti spojené s ejakuláciou boli
znížené najmenej o 1 kategóriu. Štatisticky významne väčší počet pacientov
reagoval v skupinách liečených s Priligy v porovnaní s placebom na konci
štúdie v 12. alebo 24. týždni. V 12. týždni (zlúčená analýza) bol vyšší
podiel respondérov v skupinách s dapoxetínom 30 mg (11,1 % - 95 % CI [7,24;
14,87]) a 60 mg (16,4 % - 95 % CI [13,01; 19,75]) v porovnaní so skupinou
s placebom.
Klinická významnosť liečebných účinkov Priligy je zastúpená liečenou
skupinou pre liečebný parameter „Celkový klinický dojem zo zmeny (CGIC,
z angl. Clinical Global Impression of Change), kde boli pacienti požiadaní,
aby porovnali svoju predčasnú ejakuláciu od začiatku štúdie; možné odpovede
boli v rozsahu od oveľa lepší po oveľa horší. Na konci štúdie, 28,4 %
(skupina s 30 mg) a 35,5 % (skupina s 60 mg) subjektov označilo svoj stav
ako „lepší“ alebo „oveľa lepší“ v porovnaní so 14 % u placeba, kým 53,4 %
resp. 65,6 % subjektov liečených 30 mg resp. 60 mg dapoxetínu označilo svoj
stav ako aspoň „trochu lepší“ v porovnaní s 28,8 % u placeba.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Dapoxetín je rýchlo absorbovaný s maximálnymi plazmatickými koncentráciami
(Cmax) približne 1-2 hodiny po užití tablety. Absolútna biologická
dostupnosť je 42 % (rozpätie 15(76 %), a zvýšenia expozície (AUC a Cmax)
úmerné dávke sa pozorujú medzi 30 a 60 mg dávkami. Po viacnásobných dávkach
sa hodnoty AUC dapoxetínu a aktívneho metabolitu desmetyldapoxetínu (DED)
zvyšujú približne o 50 % v porovnaní s hodnotami AUC po jednorazovej dávke.


Príjem potravy s vysokým obsahom tukov mierne znižuje Cmax (o 10 %) a
mierne zvyšuje AUC
(o 12 %) a mierne predlžuje čas pre dosiahne maximálnej koncentrácie
dapoxetínu. Tieto zmeny nie sú klinicky významné. Priligy sa môže užívať s
jedlom alebo bez jedla.

Distribúcia

/In vitro/ sa viac ako 99 % dapoxetínu viaže na ľudské plazmatické
bielkoviny. Aktívny metabolit desmetyldapoxetín (DED) je na 98,5 % viazaný
na bielkoviny. Dapoxetín má priemerný objem distribúcie v rovnovážnom stave
162 l.

Biotransformácia

/In vitro/ štúdie ukazujú, že dapoxetín je metabolizovaný systémom viacerých
enzýmov v pečeni a v obličkách, predovšetkým CYP2D6, CYP3A4 a flavín
obsahujúcou monooxygenázou (FMO1). Po perorálnom užití 14C(dapoxetínu, bol
dapoxetín extenzívne metabolizovaný na viacero metabolitov predovšetkým
prostredníctvom nasledovných biotransformačných procesov: N(oxidácia,
N(demetylácia, naftylhydroxylácia, glukuronidácia a sulfatácia. Existuje
dôkaz presystémového "first(pass" metabolizmu po perorálnom užití.

Intaktný dapoxetín a dapoxetín(N(oxid boli najčastejšie cirkulujúcimi
zložkami v plazme. /In vitro/ štúdie viazanosti a transportu ukazujú, že
dapoxetín(N(oxid je inaktívny. Ďalšie metabolity zahŕňajúce
desmetyldapoxetín a didesmetyldapoxetín tvorili menej než 3 % všetkých
cirkulujúcich s liekom súvisiacich látok v plazme. /In vitro/ štúdie
viazanosti naznačujú, že DED, ktorý je ekvipotentný k dapoxetínu a
didesmetyldapoxetínu má približne 50 % účinnosť v porovnaní s dapoxetínom
(pozri časť 5.1). Neviazané expozície (AUC a Cmax) DED sú približne 50 %
resp. 23 % neviazanej expozície dapoxetínu.

Vylučovanie

Metabolity dapoxetínu boli primárne vylučované močom ako konjugáty.
Nezmenená účinná látka nebola v moči zachytená. Po perorálnom užití má
dapoxetín úvodný (dispozičný) biologický polčas približne 1,5 hodiny, s
plazmatickou hladinou menej ako 5 % maximálnej koncentrácie o 24 hodín po
dávke a terminálny polčas približne 19 hodín. Terminálny polčas DED je
približne 19 hodín.

Farmakokinetika v osobitných populáciách

Metabolit DED sa podieľa na farmakologickom účinku Priligy, hlavne ak je
expozícia DED zvýšená. Nižšie je uvedený nárast parametrov aktívnej frakcie
u niektorých populácií. To je výsledok expozície neviazaného dapoxetínu a
DED. DED je potenciou ekvivalentný k dapoxetínu. Odhady predpokladajú
rovnakú distribúciu DED do CNS, ale nie je to potvrdené.

Rasa

Analýza štúdie klinickej farmakológie po jednorazovom užití 60 mg
dapoxetínu ukázala, že medzi belochmi, černochmi, hispáncami a aziatmi nie
je štatisticky významný rozdiel. Klinická štúdia porovnávajúca
farmakokinetiku dapoxetínu u Japoncov a belochov ukázala, že u Japoncov je
vzhľadom k nižšej telesnej hmotnosti o 10 % až 20 % vyššia hladina v plazme
(AUC a maximálna koncentrácia). Nepredpokladá sa, že táto mierne zvýšená
expozícia má klinický význam.

Staršia populácia (65 rokov a viac)

Analýza štúdie klinickej farmakológie po jednorazovom užití 60 mg
dapoxetínu ukázala, že neexistujú významné rozdiely vo farmakokinetických
parametroch (cmax, AUCinf, tmax) medzi zdravými staršími mužmi a zdravými
mladými mužmi. Účinnosť a bezpečnosť nebola v tejto populácii stanovená
(pozri časť 4.2).

Poškodenie funkcie obličiek

Klinická farmakologická štúdia jednorazového dávkovania s použitím 60 mg
dapoxetínu sa uskutočnila u subjektov s ľahkým (CrCL 50 až 80 ml/min),
stredne ťažkým (CrCL 30 až < 50 ml/min) a ťažkým poškodením funkcie
obličiek (CrCL < 30 ml/min) a u subjektov s normálnou funkciou obličiek
(CrCL > 80 ml/min). Nepozorovala sa žiadna tendencia k zvyšovaniu AUC
dapoxetínu s poklesom funkcie obličiek. AUC u subjektov s ťažkým poškodením
funkcie obličiek bola približne dvojnásobok tej u subjektov s normálnou
funkciou obličiek, hoci u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek sú
k dispozícii iba obmedzené údaje. Farmakokinetika dapoxetínu sa nehodnotila
u pacientov, ktorí potrebujú renálnu dialýzu (pozri časti 4.2 a 4.4).

Poškodenie funkcie pečene

Farmakokinetika dapoxetínu a DED nie je zmenená u pacientov s miernym
poškodením funkcie pečene. U pacientov so stredne závažným poškodením
funkcie pečene (Childova(Pughova trieda B), je Cmax voľného dapoxetínu
zvýšená o 55 % a AUC voľného dapoxetínu zvýšená o 120 %. Cmax voľnej
aktívnej frakcie sa nezmenila, AUC sa dvojnásobne zvýšila.

Pri závažnom poškodení funkcie pečene bola Cmax voľného dapoxetínu
nezmenená, ale AUC voľného dapoxetínu bola zvýšená viac než trojnásobne.
AUC aktívnej frakcie bola zvýšená niekoľkonásobne (pozri časti 4.2 a 4.3).

Polymorfizmus CYP2D6

V štúdii klinickej farmakológie po jednorazovom užití 60 mg dapoxetínu boli
plazmatické koncentrácie u pomalých metabolizérov CYP2D6 vyššie ako u
rýchlych metabolizérov CYP2D6 (približne o 31 % vyššie pre Cmax a o 36 %
vyššie pre AUCinf dapoxetínu a o 98 % vyššie pre Cmax a
o 161 % vyššie pre AUCinf desmetyldapoxetínu). Aktívna frakcia Priligy
môže byť zvýšená približne o 46 % pre Cmax a približne o 90 % pre AUC.
Tento nárast môže viesť k vyššiemu výskytu a závažnosti nežiaducich účinkov
závislých od dávky (pozri časť 4.2). Bezpečnosť Priligy u pomalých
metabolizérov CYP2D6 má byť osobitne kontrolovaná pri súčasnom užívaní
iných liekov, ktoré môžu inhibovať metabolizmus dapoxetínu, ako sú stredne
a vysoko účinné inhibítory CYP3A4 (pozri časti 4.2 a 4.3).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Úplné farmakologické posúdenie bezpečnosti, toxicity po opakovanom užití,
genotoxicity, karcinogenity, pravdepodobnosti závislosti/vysadenia liečby,
fototoxicity a vývojovej reprodukčnej toxicity dapoxetínu bolo robené na
predklinických druhoch (myš, potkan, králik, pes a opica) až do maximálne
tolerovaných dávok pre každý druh. Vzhľadom na rýchlejšiu biologickú
premenu u predklinických druhov než u človeka, sa znaky farmakokinetickej
expozície (Cmax a AUC0(24 hr) pri maximálne tolerovanej dávke v niektorých
štúdiách blížia k hodnotám pozorovaným u človeka. Násobky dávky
normalizovanej na telesnú hmotnosť však boli viac ako 100-násobné. V
žiadnej z týchto štúdií neboli identifikované klinicky relevantné riziká
pre človeka.

V štúdiách s perorálnym užívaním nebol dapoxetín karcinogénny u potkanov
pri dennom užívaní v priebehu asi dvoch rokov v dávkach až do 225
mg/kg/deň, čo predstavuje približne dvojnásobnú expozíciu (AUC) u mužov,
ktorí užili maximálnu odporúčanú dávku pre človeka (MRHD, z angl. Maximum
Recommended Human Dose) 60 mg. Dapoxetín užívaný v maximálnej možnej dávke
100 mg/kg počas 6 mesiacov a 200 mg/kg počas 4 mesiacov nespôsoboval tumory
ani u myší Tg.rasH2. U myší boli expozície dapoxetínu v rovnovážnom stave
po 6 mesačnom perorálnom užívaní 100 mg/kg/deň nižšie ako expozície
pozorované klinicky po jednorazovej dávke 60 mg.

Nebol pozorovaný žiadny účinok na plodnosť, reprodukčnú schopnosť alebo
morfológiu pohlavných orgánov u samcov alebo samíc potkanov a neboli
pozorované žiadne známky embryotoxicity u potkanov a králikov. Štúdie
reprodukčnej toxicity nezahŕňali štúdie, ktoré by hodnotili riziko
nežiaducich účinkov po expozícii v perinatálnom a postnatálnom období.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:

Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza
Sodná soľ kroskarmelózy
Koloidný oxid kremičitý
Magnéziumstearát

Obal tablety:

Monohydrát laktózy
Hypromelóza
Oxid titaničitý (E171)
Triacetín
Čierny oxid železitý (E172)
Žltý oxid železitý (E172)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

5. Druh obalu a obsah balenia

Viacvrstvový PVC(PE(PVDC/Alu blister obsahujúci 1, 2, 3 alebo 6 filmom
obalených tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Tento liek sa nesmie likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom.
Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade
s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Johnson & Johnson, s.r.o.
Plynárenská 7/B
824 78 Bratislava


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

30 mg: 87/0117/12-S
60 mg: 87/0118/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C32572
Skupina ATC:
G04 - Urologiká
Skupina ATC:
G04BX17 -
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
D Spolkova republika nemecko
Výrobca lieku:
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Berlín, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
45.22 € / 1362.30 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
45.22 € / 1362.30 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien