Detail:
ACCUZIDE 10 tbl flm 100x10 mg/12,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Názov lieku:
ACCUZIDE 10
Doplnok názvu:
tbl flm 100x10 mg/12,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUžÍVATEľOV


ACCUZIDE 10
ACCUZIDE 20
filmom obalené tablety
chinapril/hydrochlorotiazidPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je ACCUZIDE a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete ACCUZIDE
3. Ako užívať ACCUZIDE
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať ACCUZIDE
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ACCUZIDE A NA ČO SA POUŽÍVALiek ACCUZIDE sa užíva na liečbu vysokého krvného tlaku. Obsahuje
kombináciu dvoch liečiv, chinaprilu a hydrochlorotiazidu (HCTZ).
Chinapril patrí do skupiny ACE inhibítorov a jeho účinok je založený na
potlačení tvorby látok podieľajúcich sa na zvyšovaní krvného tlaku v tele.
Hydrochlorotiazid pôsobí močopudne a odvádza z tela nadbytočnú vodu.ACCUZIDE sa používa u pacientov, ktorých krvný tlak nemohol byť dostatočne
znížený samotným chinaprilom.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ACCUZIDE

Neužívajte ACCUZIDE
- keď ste alergický (precitlivený) na ktorúkoľvek zo zložiek lieku
(podrobné informácie pozri v časti 6) alebo na sulfónamidy.
- keď ste náchylný na angioedém (alergický opuch tváre, jazyka alebo
hrdla, ktorý spôsobuje ťažkosti s dýchaním) alebo sa u Vás takýto opuch
vyskytol následkom predchádzajúcej liečby ACE inhibítormi.
- keď ste žena v reprodukčnom veku a nepoužívate spoľahlivú
antikoncepciu.
- keď ste tehotná, alebo sa pokúšate otehotnieť.
- ked máte dedičný alebo idiopatický (vzniknutý bez známej príčiny)
angioneurotický edém (opuch tváre, jazyka alebo hrdla, ktorý spôsobuje
ťažkosti s dýchaním).
- keď máte obmedzený výtok krvi zo srdcovej komory (napr.v dôsledku
aortálnej stenózy).
- keď máte závažnú poruchu funkcie obličiek alebo zastavené vylučovanie
moču (anúriu).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní ACCUZIDU
- ak máte stenózu aorty (zúženie tepny odvádzajúcej krv zo srdca)
- ak máte obmedzenú funkciu obličiek alebo podstupujete hemodialýzu
- ak máte obmedzenú funkciu pečene
- ak máte ťažkú srdcovú nedostatočnosť
- ak podstupujete alebo sa chystáte podstúpiť LDL aferézu
- ak máte alergiu alebo astmu
- ak podstupujete desenzibilizačnú liečbu, napr. na zníženie citlivosti
pri alergii na uštipnutie včelou alebo osou
- ak máte cukrovku alebo dnu
- ak máte systémový lupus erythematosus (chronické zápalové autoimúnne
systémové ochorenie, ktoré postihuje kožu, kĺby, obličky, nervový
systém, prípadne iné orgány)
- ak sa chystáte podstúpiť alebo ste podstúpili operáciu v celkovej
anestézii
- ak máte náhle zhoršenie zraku alebo bolesť oka, zvyčajne v priebehu
hodín až týždňov od začatia užívania ACCUZIDE, najmä ak ste mali
v minulosti alergickú reakciu na penicilín alebo sulfónamidové
antibiotiká.

Ak máte niektorý z vyššie uvedených stavov, poraďte sa, prosím, skôr ako
začnete užívať ACCUZIDE, so svojím lekárom. Platí to aj vtedy, ak sa tieto
okolnosti u Vás už niekedy v minulosti vyskytli.

Vzhľadom na nedostatočné skúsenosti s liečbou u detí, sa im ACCUZIDE nemá
podávať.
U pacientov starších ako 65 rokov sa má prekontrolovať činnosť obličiek
a prípadne znížiť dávka.

Užívanie iných liekov
Účinky lieku ACCUZIDE a účinky iných súčasne užívaných liekov sa môžu
navzájom ovplyvňovať. Váš lekár má byť preto informovaný o všetkých
liekoch, ktoré v súčasnosti užívate, alebo začnete užívať, či už na
lekársky predpis alebo bez neho. Než začnete súčasne s užívaním lieku
ACCUZIDE užívať nejaký voľnopredajný liek, poraďte sa so svojím ošetrujúcim
lekárom.

Musíte informovať lekára, ak užívate:
- iné lieky na zníženie krvného tlaku a/alebo lieky na odvodnenie (tzv.
diuretiká)
- antibiotiká nazývané tetracyklíny
- prípravky s obsahom draslíka alebo lieky zadržiavajúce draslík
- lítium (používa sa na liečbu mániodepresívnych stavov)
- lieky na horúčku alebo bolesť, tzv. nesteroidové antiflogistiká (napr.
ibuprofén, kyselina acetylsalicylová)
- lieky, ktoré zadržiavajú tekutiny v tele, ako napr. kortikosteroidy
a adrenokortikotropný hormón.
- lieky, ktoré môžu znižovať počet bielych krviniek, ako alopurinol (na
liečbu dny), cytostatiká (na liečbu rakoviny), imunosupresíva (na
liečbu autoimúnneho ochorenia, ako je Crohnova choroba a na reumatoidná
artritída) a prokaínamid (na liečbu porúch srdcového rytmu)
- lieky na poruchy trávenia a pálenie záhy (antacidá)
- lieky s upokojujúcim účinkom, alkoholické nápoje a lieky na spanie
- lieky na liečbu cukrovky
- digoxín (na liečbu srdcovej nedostatočnosti)

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, pretože sa môžu navzájom
ovlyvňovať.

Užívanie ACCUZIDU s jedlom a nápojmi
ACCUZIDE sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.
Počas užívania ACCUZIDU sa neodporúča piť alkohol.Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

ACCUZIDE sa nesmie užívať počas gravidity. Ženy v reprodukčnom veku musia
používať účinnú antikoncepciu. Kontaktujte okamžite Vášho lekára, ak počas
užívania ACCUZIDU otehotniete, myslíte si, že by ste mohli byť tehotná
alebo plánujete otehotnieť.


Neužívajte ACCUZIDE, ak dojčíte. Skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek
počas dojčenia, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Schopnosť zaoberať sa činnosťami, ako sú obsluhovanie strojov alebo vedenie
vozidla, môže byť zhoršená, zvlášť pri začatí liečby s ACCUZIDOM.

Neveďte vozidlo, ak tento liek ovplyvňuje Vašu schopnosť viesť vozidlo.
Nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje, ak má tento liek
vplyv na Vašu schopnosť používať ich.


Dôležité informácie o niektorých zložkách ACCUZIDE
Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho
lekára pred užítím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ ACCUZIDE

Dávkovanie lieku ACCUZIDE závisí od Vášho zdravotného stavu. Presné
dávkovanie určí vždy lekár.

Zvyčajná denná dávka pre pacientov, pre ktorých je vhodná kombinovaná
liečba, je 1 filmom obalená tableta ACCUZIDE 10 (zodpovedajúca 10 mg
chinaprilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu) ráno. Ak je to nutné, dávkovanie
sa môže zvýšiť po 2 až 3 týždňoch na jednu filmom obalenú tabletu
ACCUZIDE 20 denne ráno.

Maximálna denná dávka 20 mg chinaprilu a 25 mg hydrochlorotiazidu (čomu
zodpovedajú 2 filmom obalené tablety ACCUZIDE 10) sa nemá prekročiť.
Vždy užívajte ACCUZIDE presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečim istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Užívanie lieku ACCUZIDE je nezávislé na jedle. Určená denná dávka sa má
užiť naraz ráno, celá, nerozhryznutá a zapiť dostatočným množstvom
tekutiny.

Ak užijete viac ACCUZIDU, ako máte
Ak náhodou užijete príliš veľa tabliet ACCUZIDE (viac, ako je Vaša zvyčajná
denná dávka), poraďte sa so svojím lekárom alebo navštívte najbližšiu
nemocnicu.

V závislosti od miery predávkovania sa môžu objaviť nasledovné príznaky:
výrazný pokles krvného tlaku, spomalená srdcová činnosť, obehový šok,
poruchy rovnováhy elektrolytov, zlyhanie obličiek, poruchy vedomia (až
kóma).
Pri závažnom podozrení na predávkovanie alebo náhodnom užití lieku dieťaťom
vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.
Ak zabudnete užiť ACCUZIDE
Ak zabudnete užiť dávku, užite až Vašu nasledujúcu dávku v plánovanom čase.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať ACCUZIDE
Ak liečbu prerušíte alebo predčasne ukončíte, Váš krvný tlak sa môže opäť
zvýšiť.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj ACCUZIDE môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako
závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené
v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.

Nasledujúce vedľajšie účinky sú závažné a ak by sa u Vás vyskytli, vyžadujú
okamžitý zásah:
- angioneurotický edém (opuch tváre, jazyka a priedušnice, ktorý môže
spôsobiť veľké ťažkosti pri dýchaní). Toto je veľmi zriedkavá reakcia,
ktorá môže byť závažná, ak sa vyskytne. Ak sa to stane, prestaňte
užívať ACCUZIDE a vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.
- intestinálny angioedém (silná bolesť v oblasti brucha a vracanie)
- srdcový záchvat (bolesť na hrudníku, pocit zovretia na hrudníku,
ťažkosti s dýchaním), zrýchlený pulz
- pocit slabosti v rukách a nohách alebo problémy s rečou, ktoré môžu byť
príznakmi mozgovej mŕtvice
- závažná kožná reakcia, ktorá sa prejavuje vyrážkou, pľuzgiermi,
odlupovaním kože a bolesťou

Ostatné možné vedľajšie účinky v súvislosti s ACCUZIDOM:

Časté vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u viac ako 1 zo 100, ale menej ako
1 z 10 pacientov):
- zvýšená hladina draslíka v krvi
- nespavosť
- závrat, bolesť hlavy, ospalosť
- infarkt myokardu, bolesť na hrudníku
- rozšírenie ciev
- zápal priedušiek, zápal hltanu, nádcha, infekcia horných dýchacích
ciest
- suchý dráždivý kašeľ, aj bez príznakov infekcie
- bolesť brucha, hnačka, porucha trávenia, nevoľnosť, vracanie
- bolesť chrbta, bolesť svalov, telesná slabosť, únava
- zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi, dna
- zvýšená hladina močoviny a kreatinínu v krvi.

Menej časté vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u viac ako 1 z 1 000, ale
menej ako 1 zo 100 pacientov):
- prechodné nedokrvenie mozgu (malá mŕtvica)
- tupozrakosť, hučanie v ušiach, pocit závratu, zmätenosť, depresia,
nervozita, porušené vnímanie citlivosti
- angína pektoris (bolesť na hrudníku)
- zrýchlený tep srdca, búšenie srdca
- zníženie krvného tlaku, bezvedomie, dýchavica
- zápal prinosových dutín
- plynatosť, sucho v ústach alebo v hrdle, zmena chuti
- vypadávanie vlasov, citlivosť na svetlo, svrbenie, vyrážka, opuch kože,
sliznice a podkožných tkanív, zvýšené potenie
- bolesť kĺbov
- zlyhanie obličiek, vylučovanie bielkovín močom, infekcia močových ciest
- impotencia
- horúčka, periférne alebo celkové opuchy
- vírusová infekcia
- vzhľadom na liečbu tiazidmi môže u diabetických pacientov nastať
potreba úpravy dávky inzulínu; môže sa vyskytnúť skrytý diabetes
mellitus

Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 000, ale menej
ako 1 z 1 000 pacientov):
- porucha rovnováhy
- špecifický zápal pľúc nazývaný eozinofilná pneumonitída
- opuch tváre, jazyka a priedušnice (angioneurotický edém)
- zápcha
- zápal sliznice úst a jazyka (stomatitída)
- kožné zmeny môžu byť sprevádzané horúčkou, bolesťou svalov a kĺbov
(myalgia, artralgia, artritída), zápalom ciev (vaskulitída), vyrážkami
podobnými psoriáze

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u menej ako
1 z 10 000 pacientov):
- zahmlené videnie
- nepriechodnosť čriev, silná bolesť v oblasti brucha a vracanie
(intestinálny angioedém)
- žihľavka

Ostatné vedľajšie účinky, ktorých frekvencia výskytu nie je známa:
- pokles počtu bielych krviniek v krvi, hemolytická anémia (rozpad
červených krviniek), pokles počtu krvných doštičiek
- anafylaktoidná reakcia
- krvácanie do mozgu
- porucha srdcového rytmu
- zníženie krvného tlaku pri vstávaní
- zúženie dýchacích ciest
- zápal podžalúdkovej žľazy
- zápal pečene, žltačka spôsobená nepriechodnosťou žlčových ciest
- kožné reakcie (toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém,
exfoliatívna dermatitída, pemfigus, purpura), Stevensov-Johnsonov
syndróm, zápaly seróznych tkanív (pobrušnica, pohrudnica)
- zmeny niektorých laboratórnych hodnôt (eozinofília a/alebo zvýšené
titre ANA, zvýšená sedimentácia erytrocytov, zvýšenie hladín
cholesterolu a triacylglycerolov, pokles hematokritu a počtu bielych
krviniek, ako aj zvýšenie pečeňových enzýmov a bilirubínu v sére)
- zápal obličiek (intersticiálna nefritída)
- u pacientov s vrodeným nedostatkom enzýmu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy
boli zaznamenané jednotlivé prípady málokrvnosti spôsobenej rozpadom
červených krviniek

ACCUZIDE môže spôsobiť náhly pokles krvného tlaku prejavujúci sa závratmi
a v niektorých prípadoch až mdlobou alebo kolapsom. K tomuto stavu môže
dôjsť predovšetkým v prvých niekoľkých dňoch liečby. Ak sa objavia závraty,
ľahnite si na chrbát. Pokiaľ ťažkosti nezmiznú, poraďte sa o ďalšom postupe
so svojím lekárom.

Pri liečbe s ACCUZIDOM môžete tiež pozorovať zvýšené a častejšie močenie.
Tento liek môže spôsobiť zvýšené straty draslíka z Vášho organizmu. Váš
lekár vám preto môže odporučiť, aby ste jedli a pili potraviny a nápoje
obsahujúce draslík. Nemeňte svoj diétny režim bez predchádzajúcej porady
s lekárom.

Ak počas liečby s ACCUZIDOE ochoriete chorobou spojenou s vracaním, hnačkou
alebo zvýšenou teplotou, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako užijete
ďalšiu dávku ACCUZIDU. Vracanie, hnačka, zvýšené straty tekutín z organizmu
(dehydratácia) a nadmerné potenie môžu tiež znížiť Váš krvný tlak.

Poraďte sa tiež s lekárom, ak máte príznaky infekcie (napr. bolesti v krku
alebo horúčku).
Ak spozorujete akékoľvek príznaky neobvyklého krvácania, ihneď vyhľadajte
lekára.
Ak trpíte ochorením obličiek, Váš lekár Vám bude počas liečby vykonávať
laboratórne kontroly funkcie obličiek.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ACCUZIDE

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Nepoužívajte ACCUZIDE po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vnútornom
a vonkajšom obale po {EXP:}. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v mesiaci.

Nepoužívajte ACCUZIDE, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo ACCUZIDE obsahuje
Liečivá v ACCUZIDE sú chinapril a hydrochlorotiazid. Každá tableta obsahuje
10 mg alebo 20 mg chinaprilu ako chinapriliumchlorid a 12,50 mg
hydrochlorotiazidu.

Tablety ACCUZIDE tiež obsahujú ďalšie zložky: krospovidón, monohydrát
laktózy, zásaditý uhličitan horečnatý, magnéziumstearát a povidón K 25.

Filmotvorná vrstva ACCUZIDE obsahuje kandelilový vosk a ružovú Opadry OY-S-
6937 obsahujúcu hypromelózu, oxid titaničitý (E171), hyprolózu,
makrogol 400, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).

Ako vyzerá ACCUZIDE a obsah balenia
ACCUZIDE 10 sú ružové oválne filmom obalené tablety tablety s deliacou
ryhou na oboch stranách.
ACCUZIDE 20 sú ružové trojuholníkové filmom obalené tablety tablety
s deliacou ryhou na jednej strane.

ACCUZIDE je dostupný v blistrových baleniach obsahujúcich 30, 50
a 100 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Pfizer Limited
Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ
Veľká Británia

Výrobca
Gödecke GmbH
Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg
Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 07/2011.
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


ACCUZIDE 10


ACCUZIDE 20


filmom obalené tablety2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg chinaprilu (ako
chinapriliumchlorid 10,832 mg) a 12,50 mg hydrochlorotiazidu.
Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg chinaprilu (ako
chinapriliumchlorid 21,664 mg) a 12,50 mg hydrochlorotiazidu.

Pomocné látky:
Každá ACCUZIDE 10 filmom obalená tableta obsahuje 32,348 mg monohydrátu
laktózy.
Každá ACCUZIDE 20 filmom obalená tableta obsahuje 77,196 mg monohydrátu
laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


ACCUZIDE 10: ružové oválne bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou
ryhou na oboch stranách
ACCUZIDE 20: ružové trojuholníkové bikonvexné filmom obalené tablety
s deliacou ryhou na jednej strane


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba esenciálnej hypertenzie. ACCUZIDE je indikovaný u pacientov,
u ktorých nedošlo k dostatočnému zníženiu hypertenzie samotným chinaprilom.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Liečba hypertenzie sa má začať nízkymi dávkami lieku s obsahom jedného
liečiva a dávkovanie sa má zvyšovať postupne. Podanie fixnej kombinácie,
ktorú obsahuje ACCUZIDE 10 alebo ACCUZIDE 20, sa odporúča iba po
predchádzajúcej titrácii dávok jednotlivých liečiv (t.z. chinaprilu
a hydrochlorotiazidu). Ak je to z klinického hľadiska vhodné, môže sa
zvážiť zmena liečby z monoterapie na fixnú kombináciu.

Dávka u pacientov, u ktorých je indikovaná kombinovaná liečba, je 1 filmom
obalená tableta ACCUZIDE 10 (zodpovedajúca 10 mg chinaprilu a 12,5 mg
hydrochlorotiazidu) ráno. Ak je to nutné, dávkovanie sa môže zvýšiť po 2 -
3 týždňoch na 1 filmom obalenú tabletu ACCUZIDE 20 denne ráno.
Maximálna denná dávka 20 mg chinaprilu a 25 mg hydrochlorotiazidu (čomu
zodpovedajú 2 filmom obalené tablety ACCUZIDE 10) sa nemá prekročiť.

/Dávkovanie u mierne obmedzenej funkcie obličiek (klírens kreatinínu 0,5 -/
/1 ml/) a u starších pacientov (nad 65 rokov)./

Stanovenie dávkovania sa musí robiť veľmi opatrne (titráciou jednotlivých
liečiv). Liečba pacientov s mierne obmedzenou funkciou obličiek (klírens
kreatinínu 0,5 - 1 ml/s) sa má začať monoterapiou 5 mg chinaprilu a ďalej
sa má titrovať na vhodnú dávku (max. 20 mg chinaprilu).

Titrovanie dávky hydrochlorotiazidu má nasledovať u tých pacientov, ktorí
potrebujú ešte diuretikum. Liečba hypertenzie potom môže pokračovať liekom
ACCUZIDE.


/Poznámka/

Vzhľadom na to, že pri zmene z monoterapie chinaprilom na ACCUZIDE 10 alebo
ACCUZIDE 20 môže dôjsť k výraznému poklesu TK - najmä u pacientov
s deficitom solí alebo tekutín (napr. pri vracaní, hnačke alebo po
predchádzajúcej liečbe diuretikami) a u pacientov s ťažkou hypertenziou –
je nutné týchto pacientov sledovať aspoň 6 hodín po podaní prvej dávky.

ACCUZIDE sa môže podávať nezávisle na jedle.
Denná dávka sa podáva v jednej dávke ráno, tableta sa užíva celá,
nerozhryznutá a zapíja sa primeraným množstvom vody.

4.3 Kontraindikácie

Chinapril/HCTZ je kontraindikovaný u tehotných žien, žien plánujúcich
otehotnieť a žien v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú primerané
antikoncepčné metódy (pozri časti 4.4 a 4.6).
Chinapril/HCTZ je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na
ktorúkoľvek zo zložiek lieku vrátane pacientov s anamnézou angioedému
súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou ACE inhibítormi.
Chinapril/HCTZ je kontraindikovaný u pacientov s hereditárnym/idiopatickým
angioneurotickým edémom.
Chinapril/HCTZ sa nesmie používať u pacientov s obštrukciou výtoku
z komory.
Chinapril/HCTZ je kontraindikovaný u pacientov s anúriou alebo inou
závažnou renálnou dysfunkciou.
Chinapril/HCTZ je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na
ostatné deriváty sulfónamidov.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Chinapril/HCTZ sa má s opatrnosťou používať u vybraných pacientov
s aortálnou stenózou.

/Reakcie z precitlivenosti:/
Reakcie z precitlivenosti sa môžu vyskytnúť u pacientov s anamnézou alergie
alebo bronchiálnej astmy alebo bez nej a zahŕňajú napr. purpuru,
fotosenzitivitu, žihľavku, nekrotizujúcu angoitídu, respiračné ťažkosti
vrátane pneumonitídy a pľúcneho edému, anafylaktické reakcie.

/Hypotenzia:/
Chinapril/HCTZ môže spôsobovať symptomatickú hypotenziu, zvyčajne to
nebýva častejšie ako pri použití jednotlivých liečiv tohto lieku
v monoterapii. U nekomplikovaných pacientov s hypertenziou sa symptomatická
hypotenzia pozoruje zriedkavo. U pacientov s hypertenziou liečených
chinaprilom je výskyt hypotenzie pravdepodobnejší v prípadoch, ak
je pacient odvodnený, napr. pri liečbe diuretikami, diéte s obmedzením
príjmu soli, dialýze, hnačke alebo vracaní alebo, ak má pacient závažnú
renín-dependentnú hypertenziu (pozri časť 4.5).

Chinapril/HCTZ sa má používať s opatrnosťou u pacientov liečených súčasne
inými antihypertenzívami. Tiazidová zložka lieku s obsahom chinaprilu/HCTZ
môže potenciovať účinok iných antihypertenzív, najmä ganglioplegík alebo
adrenergných blokátorov. Antihypertenzívne účinky tiazidovej zložky môžu
byť tiež zosilnené u pacientov po sympatektómii.

Ak sa vyskytne symptomatická hypotenzia, pacienta je potrebné položiť na
chrbát a v prípade potreby sa mu podá intravenózna infúzia fyziologického
roztoku. Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou podania
ďalších dávok. Ak sa však taká príhoda udeje, je potrebné zvážiť podávanie
nižších dávok chinaprilu alebo iných súčasne podávaných diuretík.

U pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhávaním s pridruženou insuficienciou
obličiek alebo bez nej, môže liečba hypertenzie ACE inhibítorom spôsobiť
výrazný pokles krvného tlaku, ktorý sa môže u týchto pacientov prejavovať
oligúriou, azotémiou a vo vzácnych prípadoch akútnym zlyhaním obličiek
a smrťou. Liečba chinaprilom/HCTZ musí začať pod starostlivým lekárskym
dohľadom. Pacienti musia byť počas prvých dvoch týždňov liečby a vždy pri
zvýšení dávkovania lieku dôkladne sledovaní.

/Zlyhávanie srdca / Ochorenie srdca :/
Ako dôsledok inhibície systému renín-angiotenzín-aldosterón možno
u vnímavých osôb očakávať zmeny funkcie obličiek. U pacientov s ťažkým
zlyhávaním srdca, u ktorých môže funkcia obličiek závisieť od aktivity
systému renín-angiotenzín-aldosterón, môže liečba chinaprilom viesť
k oligúrii a/alebo progresívnej azotémii a zriedkavo k akútnemu zlyhaniu
obličiek a/alebo smrti.

/Kašeľ:/
Pri užívaní ACE inhibítorov bol hlásený kašeľ. Typický je neproduktívny,
pretrvávajúci kašeľ, ktorý ustúpi po ukončení liečby. Kašeľ vyvolaný
ACE inhibítormi je potrebné brať do úvahy pri diferenciálnej diagnóze
kašľa.

/Ochorenie obličiek:/
U pacientov s ochorením obličiek sa musí chinapril/HCTZ používať
s opatrnosťou. Pri ťažkom ochorení obličiek môžu tiazidy vyvolať azotémiu
a pri stredne ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu 10 -
20 ml/min) sú tiazidy vo všeobecnosti u takýchto pacientov neúčinné
a účinky opakovaných dávok sa môžu kumulovať.

U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu
< 10 ml/min) sú nedostatočné skúsenosti.

Pri poklese klírensu kreatinínu je polčas chinaprilátu predĺžený.
U pacientov s klírensom kreatinínu < 60 ml/min sa vyžaduje nižšia úvodná
dávka chinaprilu (pozri časť 4.2). Dávka u týchto pacientov sa má zvyšovať
podľa odpovede na liečbu a zároveň sa musí pozorne monitorovať funkcia
obličiek, i keď úvodné skúšania nepoukazujú na to, že by chinapril viedol
k ďalšiemu zhoršeniu funkcie obličiek.

V klinických štúdiách u pacientov s hypertenziu a s jednostrannou alebo
obojstrannou arteriálnou renálnou stenózou sa u niektorých pacientov po
liečbe ACE inhibítorom pozoroval vzostup močoviny v krvi a kreatinínu
v sére. Tento vzostup bol po ukončení liečby ACE inhibítorom a/alebo
diuretikom takmer vždy reverzibilný. U týchto pacientov sa musí
počas prvých niekoľkých týždňov liečby monitorovať funkcia obličiek.

U niektorých pacientov s hypertenziou alebo zlyhaním srdca bez zjavného už
existujúceho vaskulárneho ochorenia obličiek došlo k vzostupu (> 1,25-
násobok hornej hranice normálnych hodnôt) močoviny v krvi (u 4 % pacientov
na monoterapii) a sérového kreatinínu (u 3 % pacientov na monoterapii),
ktoré bolo zvyčajne menej významné a prechodné, obzvlášť keď bol chinapril
podávaný súčasne s diuretikom. Tieto nálezy sa s väčšou pravdepodobnosťou
objavujú u pacientov s už existujúcou poruchou funkcie obličiek. Môže byť
potrebné zníženie dávky lieku a/alebo ukončenie liečby diuretikom a/alebo
chinaprilom.

/Porucha funkcie pečene:/
Chinapril/HCTZ sa musí používať s opatrnosťou u pacientov s poruchou
funkcie pečene alebo progresívnym ochorením pečene, keďže v dôsledku liečby
tiazidom môže dochádzať k malým zmenám rovnováhy tekutín a elektrolytov,
ktoré môžu vyvolať hepatálnu kómu. Chinapril sa rýchlo deesterifikuje na
chinaprilát (dikarboxylovú kyselinu chinaprilu, hlavný metabolit), ktorý je
v skúšaniach u ľudí a na zvieratách potentným inhibítorom enzýmu
konvertujúceho angiotenzín. Metabolizmus chinaprilu je za normálnych
okolností závislý od pečeňovej esterázy. Koncentrácie chinaprilátu sú
u pacientov s alkoholickou cirhózou znížené vzhľadom na zhoršenú
deesterifikáciu chinaprilu.

Zriedkavo ACE inhibítory sú spájané so syndrómom začínajúcim ako žltačka
a progredujúcim do fulminantnej nekrózy pečene (v niektorých prípadoch
fatálnej). Pacienti, u ktorých sa počas liečby ACE inhibítorom vyskytne
žltačka alebo jednoznačne zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, musia liečbu
chinaprilom/HCTZ ukončiť a musia byť náležite sledovaní.

/Imunologicky sprostredkované liekové reakcie / Anafylaktoidné reakcie:/
Desenzibilizácia: U pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas
desenzibilizačnej liečby jedom blanokrídlovcov sa vyskytli prolongované
život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. U tých istých pacientov sa
zabránilo vzniku týchto reakcií, keď liečba ACE inhibítormi bola dočasne
prerušená, avšak opäť sa objavili po ich náhodnom podaní.

Pri liečbe tiazidmi bol hlásený Stevensov-Johnsonov syndróm a exacerbácie
alebo aktivácia systémového lupus erythematosus.

/Angioedém:/
Angioedém bol hlásený u pacientov liečených inhibítormi enzýmu
konvertujúceho angiotenzín. Ak sa u pacienta objaví laryngeálny stridor
alebo angioedém tváre, jazyka alebo hlasivkovej štrbiny, liečba sa musí
ihneď prerušiť a pacient musí byť náležite liečený v súlade so štandardnými
terapeutickými postupmi a pozorne sledovaný až do vymiznutia opuchov.
V prípadoch, keď sa opuch obmedzuje na tvár a pery, stav zvyčajne odznie
bez liečby a k úľave od symptómov môžu pomôcť antihistaminiká. Angioedém
s postihnutím laryngu môže byť fatálny. V prípade postihnutia jazyka,
hlasivkovej štrbiny alebo laryngu môže dôjsť k obštrukcii dýchacích ciest,
a preto sa musí okamžite začať s vhodnou liečbou, napr. subkutánnym podaním
roztoku adrenalínu 1:1 000 (0,3 - 0,5 ml).

Pacienti s angioedémom v anamnéze, ktorý nesúvisel s liečbou ACE
inhibítorom, môžu mať pri liečbe ACE inhibítorom zvýšené riziko vzniku
angioedému (pozri časť 4.3).

/Intestinálny angioedém:/
U pacientov liečených ACE inhibítormi bol hlásený intestinálny angioedém.
U týchto pacientov sa prejavoval bolesťami brucha (s nauzeou alebo bez nej
alebo s vracaním); v niektorých prípadoch nebola predchádzajúca anamnéza
angioedému tváre a hladiny C-1 esterázy boli normálne. Angioedém bol
diagnostikovaný pri vyšetreniach, ktoré zahŕňali CT brucha alebo ultrazvuk,
prípadne pri operácii a po ukončení liečby ACE inhibítorom symptómy
vymizli. U pacientov liečených ACE inhibítormi, ktorí udávajú bolesti
brucha, je potrebné v rámci diferenciálnej diagnózy uvažovať
i o intestinálnom angioedéme.

/Rasové rozdiely:/
U černochov liečených ACE inhibítormi bol hlásený vyšší výskyt angioedému
v porovnaní s pacientmi inej farby pleti. Je potrebné tiež poznamenať, že
v kontrolovaných klinických skúšaniach mali ACE inhibítory u černochov
menší vplyv na krvný tlak ako u pacientov inej farby pleti.

/Hemodialýza a LDL aferéza:/
U pacientov na hemodialýze s použitím polyakrylonitritových membrán
s vysokým prietokom (‘AN69‘) je pri súčasnej liečbe ACE inhibítorom vysoká
pravdepodobnosť vzniku anafylaktoidnej reakcie. Tejto kombinácii sa má
preto vyhnúť, a to buď používaním iných antihypertenzív alebo iných
hemodialyzačných membrán. Podobné reakcie boli pozorované počas aferézy
lipoproteínov s nízkou hustotou s dextransulfátom. Táto metóda sa preto
nesmie používať u pacientov liečených ACE inhibítormi.

/Poruchy elektrolytov v sére//:/
Pacienti užívajúci chinapril/HCTZ majú byť sledovaní na klinické príznaky
poruchy rovnováhy tekutín a elektrolytov spôsobenej tiazidom. U takýchto
pacientov sa musí vykonávať pravidelné stanovenie elektrolytov v sére
(predovšetkým sodíka a draslíka). Keďže chinapril znižuje produkciu
aldosterónu, jeho kombinácia s hydrochlorotiazidom môže minimalizovať
hypokaliémiu indukovanú diuretikom.

Protichodné účinky chinaprilu a hydrochlorotiazidu na draslík v sére sa
u mnohých pacientov pribliźne vyrovnávajú, takže sa nepozoruje žiadny
celkový efekt na hladinu draslíka v sére. U iných pacientov tak môže byť
jeden alebo druhý efekt dominantný a niektorí pacienti môžu stále vyźadovať
potravinové doplnky s obsahom draslíka. Stanovenie elektrolytov v sére na
začiatku liečby a jeho pravidelné opakovanie zamerané na zistenie prípadnej
poruchy elektrolytovej rovnováhy sa musí vykonávať v primeraných
intervaloch.

/Hypokaliémia:/
Naopak, liečba tiazidovými diuretikami viedla k hypokaliémii, hyponatriémii
a hypochloremickej alkalóze. Tieto poruchy sa niekedy manifestovali ako
jeden alebo aj viac z nasledujúcich príznakov: sucho v ústach, smäd,
slabosť, apatia, ospalosť, nepokoj, bolesti svalov alebo svalové kŕče,
svalová únava, hypotenzia, oligúria, tachykardia, nauzea, zmätenosť,
epileptické záchvaty a vracanie. Hypokaliémia môže tiež zvýšiť citlivosť
alebo zvýrazniť odpoveď srdca na toxické účinky digoxínu. Riziko
hypokaliémie je najvyššie u pacientov s cirhózou pečene, u pacientov
s rýchlou diurézou, u pacientov s neprimeraným perorálnym príjmom
elektrolytov a u pacientov so súbežnou liečbou kortikosteroidmi alebo
adrenokortikotropným hormónom (ACTH) (pozri časť 4.5).

/Hyperkaliémia:/
Pacienti majú byť poučení, aby bez konzultácie s lekárom neužívali
potravinové doplnky s obsahom draslíka alebo náhrady solí obsahujúce
draslík (pozri časť 4.5).

/Hypoglykémia a diabetes:/
U pacientov s diabetom môžu ACE inhibítory zvýšiť citlivosť na inzulín
a u pacientov liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom vedú k
hypoglykémii. Pozorne musí byť sledovaná glykémia (pozri časť 4.5).

/Neutropénia / Agranulocytóza//:/
V súvislosti s liečbou ACE inhibítormi sa agranulocytóza a depresia kostnej
drene vyskytla zriedkavo u pacientov s nekomplikovanou hypertenziou,
častejšie však u pacientov s poruchou funkcie obličiek, zvlášť ak súčasne
trpeli ochorením spojivového tkaniva, pri ktorom súčasne užívali
imunosupresíva alebo iné lieky, ktoré môžu mať za následok
neutropéniu/agranulocytózu. Pacienti majú byť informovaní o tom, aby ihneď
hlásili každý náznak infekcie (napr. bolesť hrdla, horúčku), nakoľko tu
môže ísť o príznak neutropénie (pozri časť 4.5).

Počas liečby chinaprilom bola zriedka hlásená agranulocytóza. Tak ako
u ostatných ACE inhibítorov, má sa u pacientov s vaskulárnou kolagenózou
a/alebo ochorením obličiek zvážiť monitorovanie počtu bielych krviniek.

/Operácia / Anestézia:/
U pacientov podrobujúcich sa veľkému chirurgickému zákroku alebo počas
anestézie liekmi spôsobujúcimi hypotenziu môže chinapril blokovať
angiotenzín II vytvorený sekundárne ako kompenzácia zvýšenému uvoľňovaniu
renínu. Ak sa vyskytne hypotenzia a je považovaná za dôsledok tohto
mechanizmu, možno ju upraviť zväčšením objemu.

/Akútna myopia a sekundárny glaukóm s uzavretým uhlom:/
Hydrochlorotiazid, sulfónamid, môže zapríčiniť idiosynkratickú reakciu
s následnou akútnou prechodnou myopiou a akútnym glaukómom s uzavretým
uhlom. Symptómy zahŕňajú akútny nástup zníženej ostrosti videnia alebo
bolesti oka a zvyčajne sa vyskytujú do niekoľkých hodín až týždňov po
začatí liečby. Neliečený akútny glaukóm s uzavretým uhlom môže viesť
k trvalej strate zraku. Hlavným cieľom liečby je ukončiť podávanie
hydrochlorotiazidu tak rýchlo, ako je to možné. V prípade, že sa vnútroočný
tlak nedostane pod kontrolu, môže byť potrebné zvážiť včasné lekárske
ošetrenie alebo chirurgický zákrok. Medzi rizikové faktory vzniku glaukómu
s uzavretým uhlom patrí alergia na sulfónamid a penicilín v anamnéze.

/Gravidita:/
Chinapril/HCTZ je v gravidite kontraindikovaný. Chinapril/HCTZ sa má ženám
v reprodukčnom veku podávať iba vtedy, ak je u týchto pacientok vysoko
nepravdepodobné, že otehotnejú a boli informované o možnom riziku pre plod
(pozri časti 4.3 a 4.6).

/Laktóza:/
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú
užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

/Tetracyklín a ďalšie liečivá, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú s horčíkom:/
Z dôvodu prítomnosti uhličitanu horečnatého v zložení lieku sa pri liečbe
chinaprilom u zdravých dobrovoľníkov preukázalo zníženie absorpcie
tetracyklínu pri ich súčasnom podávaní, a to o 28 - 37 %. Odporúča sa
vyhnúť súčasnému podávaniu s tetracyklínom. Táto interakcia sa má zvážiť
pri predpisovaní chinaprilu a tetracyklínu.

/Liečivá zvyšujúce draslík v sére:/
Chinapril/HCTZ obsahuje tiazidové diuretikum, ktoré má tendenciu zvyšovať
vylučovanie draslíka močom, ale taktiež však obsahuje ACE inhibítor, ktorý
zvykne udržiavať draslík znižovaním hladín aldosterónu. Neodporúća sa
rutínne pridávať kálium šetriace diuretiká alebo potravinové doplnky
s obsahom draslíka, pretože to môže mať za následok zvýšenú hladinu
draslíka v sére.

/Iné diuretiká:/
Chinapril/HCTZ obsahuje diuretikum. Súčasné užívanie iného diuretika môže
mať prídavný účinok. Tiež u pacientov, ktorí sú liečení diuretikami, zvlášť
s objemovou a/alebo soľnou depléciou, môže dôjsť k nadmernému zníženiu
krvného tlaku na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky ACE inhibítora.

/Iné antihypertenzíva:/
Pri kombinovaní chinaprilu/HCTZ s inými antihypertenzívami, ako sú nitráty
alebo vazodilatátory, sa ich účinok môže sčítať alebo potencovať.

/Operácia / Anestézia:/
Hoci nie sú dostupné žiadne údaje, ktoré by naznačovali interakciu medzi
chinaprilom a anestetikami, ktorá spôsobuje hypotenziu, treba s opatrnosťou
pristupovať k pacientom, ktorí podstupujú veľký chirurgický zákrok alebo
anestéziu, nakoľko sa preukázalo, že ACE inhibítory blokujú angiotenzín II
vytvorený sekundárne ako kompenzácia zvýšenému uvoľňovaniu renínu. To môže
mať za následok hypotenziu, ktorú možno upraviť zväčšením objemu (pozri
časť 4.4).

Tiazidy môžu znížiť odpoveď artérií na noradrenalín. Pri akútnych
chirurgických zákrokoch sa majú lieky podávané pred anestéziou a anestetiká
podávať v znížených dávkach. Tiazidy môžu zvýšiť odpoveď na tubokurarín.

/Lítium:/
Lítium sa vo všeobecnosti nesmie podávať s diuretikami. Diuretiká znižujú
renálny klírens lítia a prispievajú k vysokému riziku lítiovej toxicity.
U pacientov, ktorí sú súčasne liečení lítiom a ACE inhibítorom, boli
hlásené prípady zvýšenej hladiny lítia v sére a prejavy lítiovej toxicity,
ktoré sú dané stratou soli spôsobenou týmito liekmi. Pri užívaní
chinaprilu/HCTZ sa riziko lítiovej toxicity môźe zvýšiť. Chinapril/HCTZ sa
musí podávať s opatrnosťou a odporúča sa časté monitorovanie hladín lítia
v sére.

/Kortikosteroidy, ACTH:/
Bola pozorovaná zosilnená deplécia elektrolytov, predovšetkým hypokaliémia.

/Nesteroidové antiflogistiká:/
U niektorých pacientov môže podávanie nesteroidového antiflogistika znížiť
diuretické, natriuretické a antihypertenzívne účinky kľučkových, draslík
šetriacich a tiazidových diuretík. Preto sa pri súčasnom užívaní
chinaprilu/HCTZ a nesteroidových antiflogistík musí pacient pozorne
sledovať, aby sa zistilo, či sa dosiahol požadovaný účinok chinaprilu/HCTZ.
Ďalej bolo popísané, že nesteroidové antiflogistiká a ACE
inhibítory vykazujú aditívny účinok na vzostup draslíka v sére, zatiaľ čo
funkcia obličiek sa môźe znížiť. Tieto účinky sú v princípe reverzibilné
a vyskytujú sa zvlášť u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek.

/Alopurinol, cytostatiká a imunosupresíva, systémové kortikosteroidy alebo/
/prokaínamid:/
Súčasné podávanie s ACE inhibítormi môže viesť k zvýšenému riziku
leukopénie.

/Alkohol, barbituráty alebo narkotiká:/
Môže sa vyskytnúť potenciácia ortostatickej hypotenzie.

/Liečivá súvisiace s torsades de pointes:/
Kvôli možnému riziku hypokaliémie sa má hydrochlorotiazid podávať
s opatrnosťou spolu s liečivami, ako sú srdcové glykozidy alebo s liekmi
spájanými s /torsades de pointes/.

/Antacidá:/
Antacidá môžu znížiť biologickú dostupnosť chinaprilu/HCTZ.

/Antidiabetiká (perorálne hypoglykemiká a inzulín):/
U pacientov s diabetom môžu ACE inhibítory zvýšiť citlivosť na inzulín
a u pacientov liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom boli
spájané s hypoglykémiou. Pozorne sa musí monitorovať glykémia (pozri časť
4.4).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

/Gravidita/:
Chinapril/HCTZ je v gravidite kontraindikovaný (pozri časť 4.3). Podávanie
ACE inhibítorov tehotným ženám môže spôsobiť fetálnu a neonatálnu morbiditu
a mortalitu. Pri zistení gravidity liečba chinaprilom/HCTZ musí ukončiť.

Deti vystavené ACE inhibítorom počas gravidity môžu mať vyššie riziko
vrodených chýb kardiovaskulárneho a centrálneho nervového systému. Taktiež
bol v súvislosti s užívaním ACE inhibítorov u matky hlásený predčasný
pôrod, hypotenzia, poruchy obličiek a močových ciest (vrátane zlyhania
obličiek), hypoplázia lebky, oligohydramnión, končatinové kontraktúry,
kraniofaciálne deformity, vývin hypoplastických pľúc, spomalenie
vnútromaternicového rastu, /patent ductus arteriosus/, smrť plodu a/alebo
smrť v novorodeneckom období.
Pacienti a lekári si majú byť vedomí toho, že oligohydramnión nemusí
objaviť, až kým plod nemá potvrdené ireverzibilné poškodenie.

Deti, ktoré boli vystavené /in utero/ ACE inhibítorom majú byť pozorne
sledované na hypotenziu, oligúriu a hyperkaliémiu. Ak sa vyskytne oligúria,
pozornosť sa má upriamiť na podporu krvného tlaku a perfúzie obličiek.

Tiazidy prechádzajú cez placentárnu bariéru a objavujú sa v pupočníkovej
krvi. Neteratogénne účinky na plod zahŕňajú žltačku plodu alebo
novorodeneckú žltačku, trombocytopéniu a možno ďalšie nežiaduce reakcie,
ktoré sa vyskytujú u dospelých.

U gravidných žien nie sú k dispozícii žiadne vhodné a dobre kontrolované
štúdie.

/Laktácia:/
ACE inhibítory vrátane chinaprilu prechádzajú do materského mlieka
v obmedzenej miere. Tiazidy sa objavujú v materskom mlieku. Z dôvodu
možných závažných reakcií u dojčených detí sa má po zváźení dôležitosti
lieku pre matku urobiť rozhodnutie, či ukončiť liečbu chinaprilom/HCTZ
alebo ukončiť dojčenie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Schopnosť zaoberať sa činnosťami, ako sú obsluhovanie strojov alebo vedenie
vozidla, môže byť zhoršená, zvlášť pri začatí liečby chinaprilom.

4.8 Nežiaduce účinky

Nasledujúce nežiaduce účinky boli pozorované a hlásené počas liečby
s chinaprilom/HCTZ s nasledujúcimi frekvenciami: veľmi časté (? 1/10);
časté (? 1/100 až < 1/10); menej časté (? 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé
(? 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme
(z dostupných údajov).

|Trieda orgánových |Frekvencia |Nežiaduce účinky |
|systémov | | |
|Poruchy krvi |Neznáme |agranulocytóza##, |
|a lymfatického systému | |hemolytická anémia#, |
| | |neutropénia##, |
| | |trombocytopénia# |
|Poruchy imunitného |Neznáme |anafylaktoidná reakcia# |
|systému | | |
|Poruchy metabolizmu |Časté |hyperkaliémia## |
|a výživy | | |
|Psychické poruchy |Časté |insomnia# |
| |Menej časté |zmätenosť#, depresia#, |
| | |nervozita# |
|Poruchy nervového |Časté |závrat#, bolesť hlavy#, |
|systému | |somnolencia# |
| |Menej časté |parestézia#, tranzitórny |
| | |ischemický atak# |
| |Zriedkavé |porucha rovnováhy |
| |Neznáme |krvácanie do mozgu# |
|Poruchy oka |Menej časté |amblyopia# |
| |Veľmi zriedkavé |zahmlené videnie# |
|Poruchy ucha a labyrintu|Menej časté |tinnitus#, vertigo# |
|Poruchy srdca a srdcovej|Menej časté |angina pectoris##, |
|činnosti | |tachykardia#, palpitácie# |
| |Časté |infarkt myokardu# |
| |Neznáme |arytmia |
|Poruchy ciev |Časté |vazodilatácia# |
| |Menej časté |hypotenzia#, synkopa# |
| |Neznáme |posturálna hypotenzia |
|Poruchy dýchacej |Časté |bronchitída, kašeľ#, |
|sústavy, hrudníka | |faryngitída#, rinitída#, |
|a mediastína | |infekcia horných dýchacích |
| | |ciest |
| |Menej časté |dyspnoe#, sínusitída |
| |Zriedkavé |eozinofilná pneumonitída##, |
| | |angioneurotický edém# |
| |Neznáme |bronchospazmus# |
|Poruchy |Časté |bolesť brucha#, hnačka#, |
|gastrointestinálneho | |dyspepsia#, nauzea#, |
|traktu | |vracanie# |
| |Menej časté |flatulencia#, sucho v ústach|
| | |alebo v hrdle#, zmena chuti#|
| |Zriedkavé |zápcha, glositída |
| |Veľmi zriedkavé |ileus#, intestinálny |
| | |angioedém |
| |Neznáme |pankreatitída# |
|Poruchy pečene |Neznáme |hepatitída#, cholestatický |
|a žlčových ciest | |ikterus# |
|Poruchy kože |Menej časté |alopécia#, fotosenzitivita#,|
|a podkožného tkaniva | |pruritus#, vyrážka#, |
| | |angioedém##, zvýšené |
| | |potenie## |
| |Zriedkavé |kožné zmeny môzu byť |
| | |sprevádzané s horúčkou, |
| | |bolesťou svalov a kĺbov |
| | |(myalgia, artralgia, |
| | |artritída), zápalom ciev |
| | |(vaskulitída), vyrážky |
| | |podobné psoriáze# |
| |Veľmi zriedkavé |žihľavka# |
| |Neznáme |toxická epidermálna |
| | |nekrolýza#, multiformný |
| | |erytém#, exfoliatívna |
| | |dermatitída#, pemfigus#, |
| | |purpura, Stevensov-Johnsonov|
| | |syndróm#, zápaly seróznych |
| | |tkanív a určité zmeny |
| | |v laboratórnych hodnotách |
| | |(eozinofília# a/alebo |
| | |zvýšené titre ANA#, zvýšená |
| | |sedimentácia erytrocytov) |
|Poruchy kostrovej |Časté |bolesť chrbta#, myalgia#, |
|a svalovej sústavy | |hyperurikémia#, dna# |
|a spojivového tkaniva | | |
| |Menej časté |artralgia# |
|Poruchy obličiek |Menej časté |renálne zlyhanie#, |
|a močových ciest | |proteinúria, infekcia |
| | |močových ciest |
| |Neznáme |intersticiálna nefritída |
|Poruchy reprodukčného |Menej časté |impotencia# |
|systému a prsníkov | | |
|Celkové poruchy |Časté |asténia#, bolesť na |
|a reakcie v mieste | |hrudníku#, únava# |
|podania | | |
| |Menej časté |horúčka#, generalizovaný |
| | |edém##, periférny edém# |
|Laboratórne a funkčné |Časté |zvýšená hladina kreatinínu |
|vyšetrenia | |v sére#, |
| | |zvýšená hladina močoviny |
| | |v krvi#* |
| |Neznáme |zvýšenia hladín |
| | |cholesterolu# |
| | |a triacylglycerolov#; |
| | |pokles hematokritu# a počtu |
| | |bielych krviniek# ako aj |
| | |zvýšenie pečeňových |
| | |enzýmov a bilirubínu v sére;|
| | | |
| | |u pacientov s kongenitálnym |
| | |deficitom |
| | |glukózo-6-fosfátdehydrogenáz|
| | |y boli hlásené jednotlivé |
| | |prípady hemolytickej anémie#|
|Infekcie a nákazy |Menej časté |vírusová infekcia |
|Poruchy endokrinného |Menej časté |požiadavky na inzulín |
|systému | |u diabetických pacientov |
| | |môžu byť pri liečbe tiazidmi|
| | |zmenené a môže sa vyskytnúť |
| | |latentný diabetes mellitus# |

* Takéto zvýšenia sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytujú u pacientov
užívajúcich súčasne aj diuretiká ako u pacientov užívajúcich chinapril
v monoterapii. Pri pokračujúcej liečbe sú tieto pozorované zvýšenia často
reverzibilné.

# Nežiaduce reakcie súvisiace s chinaprilovou zložkou, frekvencie
pozorované pri užívaní chinaprilu/HCTZ.

## Nežiaduce účinky súvisiace s chinaprilovou zložkou, frekvencie
pozorované pri chinaprile, nežiaduce reakcie nesúvisiace
s chinaprilovou/HCTZ zložkou.

Nálezy klinického laboratórneho vyšetrenia:

Elektrolyty v sére: (pozri časť 4.4).

Kyselina močová v sére, glukóza, horčík, proteínovo viazaný iód (protein-
bound iodine, PBI), vyšetrenia funkcie prištítnych teliesok a vápnik:
(pozri časť 4.4).

Krvné vyšetrenie: (pozri časť 4.4).

4.9 Predávkovanie

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o predávkovaní chinaprilom/HCTZ u ľudí.

Najpravdepodobnejšími klinickými prejavmi by boli symptómy podobné ako pri
predávkovaní chinaprilom v monoterapii, tako sú ťažká hypotenzia, ktorá by
sa obvykle liečila intravenóznou infúziou fyziologického roztoku.

Najčastejšie znaky a príznaky pozorované pri predávkovaní s HCTZ
v monoterapii sú tie, ktoré sú spôsobené depléciou elektrolytov
(hypokaliémia, hypochlorémia, hyponatriémia) a dehydratáciou, ktorá je
následkom nadmernej diurézy. Ak sa podáva aj digitális, môže hypokaliémia
zvýrazniť srdcové arytmie.

O liečbe predávkovania chinaprilom/HCTZ nie sú k dispozícii žiadne
špecifické informácie.

Hemodialýza a peritoneálna dialýza majú len malý účinok na elimináciu
chinaprilu a chinaprilátu. Liečba je symptomatická a podporná v súlade so
štandardnými terapeutickými postupmi.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antihypertenzívum / kombinácia ACE inhibítora
a diuretika / chinapril a hydrochlorotiazid; ATC kód: C09BA06

ACCUZIDE má antihypertenzné a diuretické účinky.
Chinapril a hydrochlorotiazid sa používajú samostatne i v kombinácii na
liečbu hypertenzie. Antihypertenzné účinky obidvoch látok sa sčítajú.
Chinapril môže znížiť straty draslíka, ku ktorým dochádza pri liečbe
hydrochlorotiazidom.


Spôsob účinku

/. Chinapril/
Chinapril sa hydrolyzuje v pečeni na chinaprilát, čo je ACE inhibítor.
Angiotenzín konvertujúci enzým (ACE) je peptidylpeptidáza, ktorá katalyzuje
premenu angiotenzínu I na vazokonstrikčne aktívnu látku angiotenzín II.
Inhibícia ACE vedie k poklesu tvorby vazokonstrikčne účinného
angiotenzínu II v tkanivách a v plazme. Tým dochádza k poklesu sekrécie
aldosterónu a následne k vzostupu sérového kália. Výpadkom negatívnej
spätnej väzby angiotenzínu II na sekréciu renínu dochádza k zvýšeniu
plazmatickej renínovej aktivity.

Keďže ACE metabolizuje tiež bradykinín, vazodepresorický peptid, dochádza
v dôsledku inhibície ACE tiež k zvýšenej aktivite kalikreín-kinínových
systémov, a to ako v obehu, tak aj lokálne (a tým tiež k aktivácii
prostaglandínových systémov). Je možné, že sa tento mechanizmus podieľa na
antihypertenznom pôsobení ACE inhibítorov a je tiež spoluzodpovedný za
niektoré nežiaduce účinky.

/. Hydrochlorotiazid/
Hydrochlorotiazid je benzotiadiazid. Tiazidy pôsobia priamo v obličkách
zvýšením vylučovania chloridu sodného, a tým aj vody. Hlavným miestom
klinicky významného účinku je distálny tubulus, kde inhibuje
elektroneutrálny transport NaCI na luminálnej strane bunkovej membrány.
Zvyšuje sa vylučovanie draslíka a horčíka, vylučovanie vápnika je znížené.
Hydrochlorotiazid spôsobuje malé vylučovanie hydrogénuhličitanu.
Vylučovanie chloridov prevažuje nad vylučovaním sodíka. Liečba
hydrochlorotiazidom môže vyvolať metabolickú acidózu. Hydrochlorotiazid sa
aktívne štiepi v proximálnom tubule. Diuretický účinok sa udržuje pri
metabolickej acidóze alebo metabolickej alkalóze.

Zmeny v sodíkovej rovnováhe, zníženie množstva extracelulárnej vody
a plazmatického objemu, zmeny renálnej vaskulárnej rezistencie a znížená
odpoveď na noradrenalín a angiotenzín II sa uvádzajú ako mechanizmus
antihypertenzného účinku hydrochlorotiazidu.

Farmakodynamika
/. Chinapril/
Podávanie chinaprilu vedie u pacientov s hypertenziou k poklesu krvného
tlaku v ľahu i v stoji, pričom nedochádza ku kompenzačnému zvyšovaniu
tepovej frekvencie.
V hemodynamických štúdiach chinapril významne znižoval periférny arteriálny
odpor. Obvykle nedochádza ku klinicky významným zmenám obličkovej perfúzie
a glomerulárnej filtrácie.

U väčšiny pacientov sa antihypertenzný účinok objavuje zhruba za 1 hodinu
po perorálnom podaní, maximálny účinok sa dosahuje obvykle po 2 - 4 hod.
Maximálny antihypertenzný účinok definovanej dávky chinaprilu je obvykle
viditeľný po 3 - 4 týždňoch.

Antihypertenzný účinok chinaprilu zostáva zachovaný aj pri dlhodobej liečbe
odporúčanými dennými dávkami. Náhle vysadenie lieku ACCUZIDE nevedie
k rýchlemu nadmernému vzostupu krvného tlaku (rebound fenomén).

/. Hydrochlorotiazid/
K nástupu účinku (vylučovanie elektrolytov a vody) hydrochlorotiazidu
dochádza za 2 hodiny po jeho podaní, maximálny účinok sa dosiahne po
3 – 6 hodinách a pretrváva 6 - 12 hodín.

Nástup antihypertenzného účinku je po 3 – 4 dňoch a môže pretrvávať až
1 týždeň po ukončení liečby.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika a metabolizmus lieku
/. Chinapril/
Maximálna hladina chinaprilu v plazme sa dosiahne asi do 1 hodiny po
perorálnom podaní. Príjem potravy vstrebávanie neovplyvňuje. Po vstrebaní
sa chinapril rýchlo a takmer úplne metabolizuje na hlavný aktívny metabolit
chinaprilát. Okrem toho sa tvoria niektoré ďalšie, kvantitatívne nedôležité
a farmakologicky inaktívne metabolity. Maximálne plazmatické hladiny
aktívneho metabolitu, chinaprilátu, sa dosiahnu cca 2 – 3 hodiny po
perorálnom podaní chinaprilu. Väzba chinaprilu a chinaprilátu na bielkoviny
je asi 97 %. Približne 60 % dávky chinaprilu sa vylučuje obličkami, 40 %
stolicou. Chinaprilát sa vylučuje primárne obličkami, kumulatívny
biologický polčas trvá približne 3 hodiny a disociačný polčas ACE trvá cca
26 hodín. U pacientov s renálnou insufienciou s klírensom kreatinínu
( 1 ml/s sa zistili normálne plazmatické hladiny chinaprilu a chinaprilátu.
Pri klírense kreatinínu < 1 ml/s stúpajú hladiny chinaprilátu, čas potrebný
na dosiahnutie maximálnych plazmatických hladín sa predlžuje a eliminačný
polčas je tiež predĺžený.

Farmakokinetické štúdie u pacientov v terminálnej fáze renálnych ochorení,
ktorí vyžadovali chronickú dialyzačnú liečbu, alebo sa liečili ambulantne
peritoneálnou dialýzou, ukázali, že dialýza má iba malý vplyv na
vylučovanie chinaprilu a chinaprilátu. Vylučovanie chinaprilátu je tiež
spomalené u starších pacientov (nad 65 rokov) a u pacientov s ťažkým
kardiálnym zlyhávaním. Spomalenie koreluje s obmedzením obličkových
funkcií, ktoré je často prítomné u starších pacientov.
U pacientov so stredne zníženou funkciou obličiek (klírens kreatinínu
0,5 – 1 ml/s) a u starších pacientov môže byť preto nevyhnutné znížiť dávky
chinaprilu. Znížené plazmatické hladiny chinaprilátu, korešpondujúce so
zníženým metabolizmom chinaprilu pri jeho prechode pečeňou, sa pozorovali
u pacientov s cirhózou pečene.

/. Hydrochlorotiazid/
Po perorálnom podaní sa hydrochlorotiazid absorbuje na 60 – 80 %. Maximálna
plazmatická koncentrácia hydrochlorotiazidu 70 ng/ml sa dosiahne 1,5 -
4 hodiny po perorálnom podaní 12,5 mg hydrochlorotiazidu, 142 ng/ml 2 -
5 hodín po perorálnom podaní 25 mg hydrochlorotiazidu a 260 ng/ml po 2 -
4 hodinách po perorálnom podaní 50 mg hydrochlorotiazidu.

Hydrochlorotiazid sa viaže na 65 % na plazmatické bielkoviny, relatívny
distribučný objem je 0,5 - 1,1 l/kg.

Hydrochlorotiazid sa vylučuje takmer úplne nezmenený obličkami (viac ako
95 %) po jednotlivej podanej dávke. 50 – 70 % podanej dávky sa vylúči počas
24 hodín a detekovateľné množstvo hydrochlorotiazidu sa objaví v moči už po
60 minútach.

Eliminačný polčas je 6 – 8 hodín. Znížené vylučovanie a predĺženie
eliminačného polčasu sa pozoruje u renálneho zlyhávania. Renálny klírens
hydrochlorotiazidu vykazuje vysokú koreláciu s klírensom kreatinínu.

Pri cirhóze pečene sa nepozorovala žiadna relevantná korelácia vo
farmakokinetike hydrochlorotiazidu. U pacientov so srdcovým zlyhávaním sa
nerobili žiadne štúdie zamerané na farmakokinetiku hydrochlorotiazidu.

Biologická dostupnosť
/. Chinapril/
Chinapril sa po perorálnom podaní absorbuje asi na 60 %.

/. Hydrochlorotiazid/
Biologická dostupnosť hydrochlorotiazidu po perorálnom podaní je asi 70 %.

/. Kombinované podávanie chinaprilu a hydrochlorotiazidu/
Filmom obalené tablety ACCUZIDE majú rovnakú biologickú dostupnosť ako pri
súčasnom podaní obidvoch jednotlivých liečiv, ktoré obsahuje ACCUZIDE.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

/. Chinapril/
Akútna toxicita
Hodnoty LD50 po perorálnom podaní chinaprilu boli 1 440 - 2 150 mg/kg
telesnej hmotnosti u myší a 3 541 - 4 280 mg/kg telesnej hmotnosti
u potkanov. Po intravenóznom podaní boli hodnoty 504 - 523 mg/kg telesnej
hmotnosti u myší a 107 - 300 mg/kg telesnej hmotnosti u potkanov.

Chronická toxicita
Chronická toxicita sa zisťovala u potkanov a psov v dávkovaní až 100 mg/kg
telesnej hmotnosti počas 1 roka. Došlo k zníženiu hmotnosti, vzostupu
močoviny, renínu a poklesu hladín glukózy. Hmotnosť srdca sa znížila,
obličky vykazovali degeneratívne zmeny a juxtaglomerulárnu hypertrofiu
alebo hyperpláziu. Podobný obraz vykazovali i vyšetrenia u psov. I u nich
sa pozorovalo zvýšenie hladín plazmatického renínu a juxtaglomerulárna
hypertrofia. Pri najvyššom dávkovaní boli u niektorých zvierat zvýšené
hodnoty dusíka močoviny v sére, ako aj hodnoty pečeňových enzýmov. Niektoré
zvieratá mali erózie na žalúdkovej sliznici, v skupine s najvyššou dávkou
sa pozorovali fokálne zápalové zmeny v pečeni.

Zmeny na obličkách popisované u potkanov a psov po veľmi vysokých dávkach
sú typické pre ACE inhibítory a zdá sa, že nespočívajú v priamom toxickom
účinku, ale v nadmernom farmakologickom účinku (význačný protrahovaný
pokles krvného tlaku, stimulácia buniek obsahujúcich renín).

Kancerogenita a mutagenita
V štúdiách na potkanoch a myšiach sa nepozorovali pri denných dávkach
75 mg/kg, resp. 100 mg/kg telesnej hmotnosti žiadne kancerogénne účinky.

V génových a chromozomálnych testoch /in vitro/ a /in vivo/ nepreukázal
chinapril mutagénny potenciál.

Reprodukčná toxicita
Štúdie na potkanoch s dávkou až do 300 mg/kg telesnej hmotnosti/deň
a králikoch s dávkou až do 1,5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň nepreukázali
žiadne známky teratogénneho potenciálu. Zatiaľ čo u potkanov sa
nepozorovali žiadne embryotoxické účinky, u králikov sa vyskytli toxické
prejavy u matky i u embryí od dávky 1 mg/kg telesnej hmotnosti/deň. Pri
podávaní počas fetálneho vývoja nedošlo od dávky 25 mg/kg telesnej
hmotnosti/deň u potkanov k retardácii rastu u potomstva. Zníženie fertility
sa nepozorovalo u skúmaných zvierat ani u rodičov ani u ich potomkov.

Nie sú k dispozícii žiadne štúdie zaoberajúce sa prestupom chinaprilu cez
placentárnu bariéru alebo jeho koncentráciami v materskom mlieku.

/. Hydrochlorotiazid/
Akútna toxicita
V experimentálnych štúdiách akútnej toxicity u myší sa zistili hodnoty
LD50 väčšie ako 10 000 mg/kg telesnej hmotnosti po perorálnom podaní
suspenzie a 884 mg/kg telesnej hmotnosti po i.v. podaní. U potkanov bola
akútna LD50 väčšia ako 10 000 mg/kg telesnej hmotnosti po perorálnom podaní
suspenzie a 3 130 mg/kg telesnej hmotnosti po intraperitoneálnom podaní
suspenzie. U králikov bola akútna LD50 po i.v. aplikácii 461 mg/kg telesnej
hmotnosti a u psov bola asi 1 000 mg/kg telesnej hmotnosti.

Subchronická a chronická toxicita
V štúdiách subchronickej a chronickej toxicity u potkanov a psov sa
nezistili žiadne zmeny okrem zmien v elektrolytovej rovnováhe.

Kancerogenita
Hydrochlorotiazid sa podával s potravou samcom a samiciam potkanov počas
2 rokov v dávkach až do 2 000 mg/kg telesnej hmotnosti a samcom a samiciam
myší až do dávky 5 000 mg/kg telesnej hmotnosti. Žiaden kancerogénny účinok
sa nepozoroval u samcov a samíc potkanov a u samíc myší. U samcov myší sa
pozoroval vyšší výskyt hepatocelulárnych tumorov, ale význam tohto nálezu
vo vzťahu k možnej kancerogenite je nejasný.

Mutagenita
V dostatočnom množstve štúdií /in vitro/ a /in vivo/ nepreukázal
hydrochlorotiazid žiadne významné mutagénne účinky.

Reprodukčná toxicita
V štúdiách na zvieratách prechádzal hydrochlorotiazid placentárnou
barierou. Štúdie u troch zvieracích druhov (potkan, myš, králik)
nepreukázali žiadny teratogénny účinok.

Skúsenosti u ľudí sa získali podávaním lieku v gravidite viac ako
7 500 gravidným ženám. Z nich 107 užívalo liek v prvom trimestri. Zo štúdií
vyplynulo podozrenie na možnosť vyvolania trombocytopénie u novorodencov.
Účinky na plod sú možné, ak dôjde u gravidnej matky k elektrolytovej
nerovnováhe.

Hydrochlorotiazid sa v materskom mlieku nachádza len v malom množstve. Je
známe, že tiazidové diuretiká môžu inhibovať laktáciu.

/. Toxikologické vlastnosti kombinácie chinaprilu a hydrochlorotiazidu/
Akútna toxicita
Po perorálnom podaní kombinácie chinapril/hydrochlorotiazid bola LD50
u samíc myší 1 073 mg/kg telesnej hmotnosti chinaprilu / 669 mg/kg telesnej
hmotnosti hydrochlorotiazidu. Akútna toxicita tejto kombinácie sa nelíšila
významne od akútnej toxicity samotného chinaprilu.

Subchronická toxicita
Opakované podanie kombinácie chinapril/hydrochlorotiazid potkanom a psom
nepreukázalo žiadne neočakávané toxické účinky než tie, ktoré sú známe po
samostatnom podávaní jednotlivých liečiv. Frekvencia očakávaných renálnych
a gastrointestinálnych účinkov však bola vyššia po podávaní kombinácie než
po samotnom chinaprile.

Tieto toxické účinky kombinovaného podávania chinaprilu
a hydrochlorotiazidu však nemožno očakávať po terapeutických dávkach.

Kancerogenita a mutagenita
S touto kombináciou sa nerobili žiadne štúdie.

Reprodukčná toxicita
Podanie kombinácie chinapril/hydrochlorotiazid potkanom medzi 6. a 15. dňom
gestácie viedlo k úmrtiu matiek u 2 z 20 zvierat pri dávke 150/93,8 mg/kg
telesnej hmotnosti/deň. Pri dávkach vyšších ako 50/31,3 mg/kg telesnej
hmotnosti/deň dochádzalo k znižovaniu telesnej hmotnosti matiek. Priemerná
telesná hmotnosť samičích plodov potkanov sa znížila po dávkach 5/3,1 mg/kg
telesnej hmotnosti/deň alebo vyšších. K tomuto zníženiu hmotnosti došlo
u plodov oboch pohlaví pri podávaní desaťnásobne vyšších dávok.

Nebolo zaznamenané žiadne úmrtie po podaní kombinačných dávok od
0,05/0,03 mg/kg telesnej hmotnosti/deň do 0,5/0,31 mg/kg telesnej
hmotnosti/deň králikom medzi 6. - 18. dňom gestácie. Došlo však k poklesu
hmotnosti u matiek vo všetkých skupinách.

Nerobili sa žiadne štúdie ohľadom koncentrácií v mlieku alebo prechodu cez
placentárnu bariéru.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
krospovidón, monohydrát laktózy, zásaditý uhličitan horečnatý,
magnéziumstearát, povidón K 25

Filmotvorná vrstva:
Opadry ružová OY S 6937: (hypromelóza, oxid titaničitý E171, hyprolóza,
makrogol 400, žltý oxid železitý E172, červený oxid železitý E172),
kandelilový vosk

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 (C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister (pretlačovacia tvrdená Al fólia (lakovaná PVC/PVDC) a PA/Al/PVC
komplex, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia:
Balenia obsahujú 30, 50 alebo 100 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Limited
Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ
Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

ACCUZIDE 10 58/0065/98–S
ACCUZIDE 20 58/0056/02–S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹžENIA REGISTRÁCIE

ACCUZIDE 10
05.02.1998 / predĺženie registrácie bez časového obmedzenia

ACCUZIDE 20
12.04.2002 / predĺženie registrácie bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Júl 2011[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C27551
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09BA06 - quinaprilum a diuretiká
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Výrobca lieku:
PFIZER H.C.P. Corporation, New York, USA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
12.68 € / 382.00 SK
Úhrada poisťovňou:
7.20 € / 216.91 SK
Doplatok pacienta:
5.48 € / 165.09 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien