Detail:
ROFERON-A (inj.striek.) sol inj 4,5 MU/0,5 ml
Názov lieku:
ROFERON-A (inj.striek.)
Doplnok názvu:
sol inj 4,5 MU/0,5 ml
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku ev.č. 2011/08354

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Roferon®-A 4,5 MIU/0,5 ml
injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke

Interferón alfa-2a

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
Váš liek.
( Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
( Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
( Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
( Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Roferon-A a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Roferon-A
3. Ako používať Roferon-A
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Roferon-A
6. Ďalšie informácie
7. Ako podať injekciu Roferonu-A1. ČO JE ROFERON-A A NA ČO SA POUžÍVA

Roferon-A obsahuje protivírusovú látku nazývanú interferón alfa-2a, ktorá
je podobná prirodzenej látke tvorenej v tele na ochranu pred vírusovými
infekciami, zhubnými nádormi a cudzorodými látkami, ktoré napádajú telo.
Len čo Roferon-A odhalí cudzorodú látku a zaútočí na ňu, pozmení ju tým, že
spomalí, zablokuje alebo zmení jej rast alebo funkciu.

Roferon-A sa používa na liečbu nasledujúcich ochorení:
( vírusové infekcie, napríklad chronická hepatitída B a C,
. rakovina krvi (kožný T-bunkový lymfóm, vlasatobunková leukémia
a chronická myeloidná leukémia),
. niektoré iné formy rakoviny (zhubný nádor z obličkových buniek,
Kaposiho sarkóm súvisiaci s AIDS, folikulový non-Hodgkinov lymfóm
a zhubný melanóm).
Ak si nie ste istý, prečo Vám predpísali Roferon-A, porozprávajte sa
o Vašom ochorení a jeho liečbe so svojím lekárom.


2. SKÔR AKO POUžIJETE ROFERON-A

Nepoužívajte Roferon-A
( keď ste alergický (precitlivený) na interferón alfa-2a alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek Roferonu-A (uvedené sú v časti 6: Ďalšie
informácie),
( keď trpíte alebo ste trpeli ochorením srdca,
( keď máte závažné ochorenie obličiek alebo pečene,
( keď máte ochorenie pečene alebo cirhózu pečene,
( keď máte poruchu kostnej drene,
( keď trpíte záchvatmi kŕčov, napr. pri epilepsii a/alebo pri iných
poruchách centrálneho nervového systému,
( keď sa liečite alebo ste sa liečili na chronické ochorenie pečene
liekom, ktorý oslabuje reakcie imunitného systému.

Roferon-A sa neodporúča používať u detí, pokiaľ to nenariadi lekár. Syndróm
sťaženého dýchania /„Gasping syndrome“ (závažný stav vyskytujúci sa u detí
do 3 rokov) sa dáva do súvislosti s benzylalkoholom. Benzylalkohol je
neúčinná zložka Roferonu-A. Roferon-A preto nie je vhodný liek pre malé
deti (vrátane predčasne narodených detí, novorodencov alebo dojčiat).

Pri niektorých ochoreniach sa Roferon-A môže používať v kombinácii s inými
liekmi. V takýchto prípadoch Vás lekár oboznámi so všetkými ďalšími
obmedzeniami týkajúcimi sa používania Roferonu-A.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Roferonu-A
/Informujte svojho lekára:/
( ak máte duševné problémy (psychické ťažkosti) alebo ste niekedy mali
duševné (psychické) ochorenie,
( ak máte psoriázu (ochorenie spojené s opakovanou tvorbou suchých,
škvrnitých, šupinatých kožných raniek),
( ak máte problémy s obličkami, so srdcom alebo s pečeňou,
( ak ste niekedy mali autoimunitné ochorenie, napr. problémy so štítnou
žľazou, vaskulitídu (zápal krvných ciev),
( ak ste podstúpili transplantáciu orgánu (napríklad obličky) alebo
transplantáciu kostnej drene, alebo ak ju plánujete podstúpiť v blízkej
budúcnosti,
( ak ste alebo môžete byť tehotná,
( ak máte nízky počet krviniek,
( ak máte cukrovku (ochorenie zapríčinené vysokou hladinou cukru v
krvi),
( ak máte akékoľvek ďalšie problémy s krvou,
( ak sa liečite na chronickú hepatitídu C,
( ak ste taktiež nakazený vírusom HIV a liečite sa liekmi proti vírusu
HIV,
( ak užívate nejaké iné lieky (vrátane tých, ktoré Vám lekár
nepredpísal).

Ak máte poruchu krvi alebo trpíte cukrovkou, oznámte to svojmu lekárovi.
Váš lekár Vám možno bude pravidelne odoberať vzorky krvi, aby skontroloval
jej zloženie, ktoré sa počas liečby môže meniť. V prípade potreby Vám Váš
lekár môže upraviť dávku Roferonu-A alebo nejakých iných súbežne užívaných
liekov.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Účinky týchto liekov môžu byť
zvýšené, znížené alebo pozmenené, keď sa podávajú súbežne s interferónmi.
Napríklad, keď sa súbežne s interferónom podáva teofylín, protiastmatický
liek zo skupiny xantínov, jeho koncentrácia v krvnej plazme môže byť
zvýšená a môže byť potrebná úprava jeho dávky.

Pacienti, ktorí majú aj infekciu HIV: Laktátová acidóza (prekyslenie krvi
kyselinou mliečnou) a zhoršenie funkcie pečene sú vedľajšie účinky spojené
s vysoko aktívnou antiretrovírusovou terapiou („Highly Active Anti-
Retroviral Therapy“ - HAART), ktorou sa lieči infekcia HIV.

Ak dostávate liečbu HAART, pridanie Roferonu-A a ribavirínu môže u Vás
zvýšiť riziko vzniku laktátovej acidózy alebo zlyhania pečene. Váš lekár
Vás bude sledovať so zameraním sa na prejavy a príznaky týchto stavov.
Prečítajte si, prosím, písomnú informáciu pre používateľov lieku s obsahom
ribavirínu.

Testy a vyšetrenia
Ak sa chystáte podstúpiť krvný test, oznámte lekárovi alebo zdravotnej
sestre, ktorí Vám takýto test urobia, že používate Roferon-A. V niekoľkých
menej častých alebo zriedkavých prípadoch Roferon-A môže ovplyvniť výsledky
týchto testov.

Tehotenstvo
Nepoužívajte Roferon-A, ak ste tehotná, alebo ak sa domnievate, že môžete
byť tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, pokiaľ Vám to Váš lekár
neodporučí. Je to kvôli tomu, že Roferon-A môže poškodiť Vaše dieťa. Je
dôležité, aby ste Vy aj Váš partner počas liečby Roferonom-A používali
účinný spôsob antikoncepcie (ochrany na zabránenie počatia).

Keď sa Roferon-A používa v kombinácii s ribavirínom, muži aj ženy musia pri
sexuálnej aktivite urobiť špeciálne opatrenia, ak existuje akékoľvek
riziko, že by mohlo dôjsť k otehotneniu, keďže ribavirín môže byť veľmi
nebezpečný pre nenarodené dieťa:
- ak ste žena v plodnom veku, ktorá používa Roferon-A v kombinácii s
ribavirínom, musíte mať negatívny výsledok tehotenského testu pred
začiatkom liečby, každý mesiac počas liečby a ešte 4 mesiace po skončení
liečby. Obaja, Vy aj Váš partner, musíte používať účinný spôsob
antikoncepcie počas liečby a ešte 4 mesiace po skončení liečby. Môžete
sa o tom porozprávať so svojím lekárom.
- ak ste muž, ktorý používa Roferon-A v kombinácii s ribavirínom,
nepraktizujte pohlavný styk s tehotnou ženou bez použitia prezervatívu.
Použitie prezervatívu zmenší riziko, že sa ribavirín dostane do tela
ženy. Ak Vaša partnerka nie je tehotná, ale je v plodnom veku, musí si
urobiť tehotenský test každý mesiac počas Vašej liečby a ešte 7 mesiacov
po skončení Vašej liečby. Vy aj Vaša partnerka musíte používať účinný
spôsob antikoncepcie počas liečby a ešte 7 mesiacov po skončení liečby.
Môžete sa o tom porozprávať so svojím lekárom.

Dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom. Nie je známe, či tento liek prechádza do materského mlieka.
Preto sa so svojím lekárom poraďte, či máte prerušiť dojčenie alebo ukončiť
liečbu Roferonom-A. Pri kombinovanej liečbe s ribavirínom venujte pozornosť
príslušným informačným textom liekov s obsahom ribavirínu.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Ak počas liečby Roferonom-A pociťujete ospalosť, únavu alebo zmätenosť,
neveďte vozidlo alebo neobsluhujte stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Roferonu-A
Roferon-A obsahuje benzylalkohol, a preto sa nesmie podávať predčasne
narodeným deťom alebo novorodencom. U dojčiat a detí do 3 rokov môže
vyvolať toxické alebo alergické reakcie.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v 0,5 ml, t.j.
v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.


3. AKO POUžÍVAť ROFERON-A

Vždy používajte Roferon-A presne tak, ako Vám povedal Váš lekár.

Roferon-A Vám môže podať Váš lekár alebo zdravotná sestra, alebo Vás Váš
lekár alebo zdravotná sestra môže poučiť, ako si máte Vy sami podať
injekciu Roferonu-A. Nepokúšajte sa podať si injekciu Roferonu-A bez
predchádzajúceho poučenia. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho
lekára alebo zdravotnej sestry.

Naplnené injekčné striekačky s Roferonom-A sa podávajú formou injekcie pod
kožu (podkožne). Podrobný návod si pozrite v časti 7 „Ako podať injekciu
Roferonu-A“.

Naplnené injekčné striekačky sú určené iba na jednorazové použitie.

/Dávkovanie Roferonu-A/
Váš lekár rozhodne, aká dávka je pre Vás najlepšia. Potrebné množstvo
Roferonu-A bude závisieť od ochorenia, ktoré je príčinou Vašej liečby a od
prípadného výskytu vedľajších účinkov.

Vaša dávka nemá byť obvykle vyššia ako 36 miliónov medzinárodných jednotiek
(MIU) denne.

Ak sa domnievate, že účinok Vášho lieku je príliš slabý alebo príliš silný,
porozprávajte sa o tom so svojím lekárom. Nemeňte si používané množstvo bez
toho, že by ste sa o tom porozprávali so svojím lekárom.

Zvyčajné úvodné dávkovanie

/Vlasatobunková leukémia/
3 MIU denne počas 16 - 24 týždňov.

/Chronická myelocytová leukémia/
Dávka podávaná jedenkrát denne sa obvykle zvýši z 3 MIU na 9 MIU počas
úvodnej 12-týždňovej doby liečby.

/Kožný T-bunkový lymfóm/
Dávka podávaná jedenkrát denne sa obvykle zvýši z 3 MIU na 18 MIU počas
úvodnej 12-týždňovej doby liečby.

/Kaposiho sarkóm súvisiaci s AIDS/
Dávka podávaná jedenkrát denne sa obvykle zvýši z 3 MIU na 18 MIU, alebo
najviac na 36 MIU, počas úvodnej 10- až 12-týždňovej doby liečby.

/Zhubný nádor z obličkových buniek/
Kombinácia s vinblastínom
Dávka podávaná trikrát týždenne sa obvykle zvýši z 3 MIU na 18 MIU počas
úvodnej 12-týždňovej doby liečby.
Kombinácia s bevacizumabom (Avastinom)
9 MIU pod kožu (subkutánne) trikrát týždenne do progresie ochorenia alebo
do 1 roka.

/Chronická hepatitída B/
2,5 - 5 MIU na štvorcový meter telesného povrchu trikrát týždenne počas 4 -
6 mesiacov.

/Chronická hepatitída C/
3 - 6 MIU trikrát týždenne počas 6 mesiacov.

/Folikulárny non-Hodgkinov lymfóm (s chemoterapiou)/
6 MIU na štvorcový meter telesného povrchu od 22. dňa do 26. dňa každého 28-
dňového liečebného cyklu.

/Zhubný melanóm/
3 MIU trikrát týždenne počas 18 mesiacov.

Ak budete dobre reagovať na úvodnú liečbu Roferonom-A, Váš lekár sa môže
rozhodnúť, že budete v liečbe pokračovať dlhodobejšie (udržiavacia liečba)
a náležitým spôsobom Vám zmení dávkovanie.

/Kombinovaná liečba s ribavirínom pri chronickej hepatitíde C/
Pri súbežnom používaní Roferonu-A a ribavirínu dodržiavajte, prosím,
lekárom odporúčanú schému dávkovania.

Ďalšie dôležité pokyny
Váš lekár Vám povie, kedy máte prestať používať Roferon-A. Pri niektorých
ochoreniach môže byť potrebná liečba trvajúca niekoľko rokov.

Ak použijete viac Roferonu-A, ako máte
Ihneď sa skontaktujte so svojím lekárom, lekárnikom alebo choďte do
najbližšej nemocnice.

Ak zabudnete použiť Roferon-A
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať Roferon-A
Čo najskôr sa skontaktujte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Roferon-A môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Významné vedľajšie účinky, na ktoré si treba dávať pozor:

Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov,
okamžite to oznámte svojmu lekárovi. Môžete potrebovať bezodkladné lekárske
ošetrenie:

( Ak u Vás počas liečby týmto liekom vzniknú prejavy závažnej alergickej
reakcie (napríklad ťažkosti s dýchaním, pískavé dýchanie alebo
žihľavka).

( Ak počas liečby Roferonom-A alebo po jej skončení zistíte, že sa Vám
zhoršil zrak.

( Ak u Vás počas liečby Roferonom-A vzniknú akékoľvek prejavy depresie
(napríklad smútok, pocit zbytočnosti alebo myšlienky na samovraždu).

Ďalšie možné vedľajšie účinky:
Často sa objavujú príznaky podobné chrípke, akými sú únava, zimnica, bolesť
svalov alebo kĺbov, bolesť hlavy, potenie a horúčka. Tieto príznaky sa
zvyčajne dajú zmierniť užitím paracetamolu. Váš lekár Vám odporučí dávku,
ktorú máte užiť. Príznaky tohto druhu pri pokračujúcej liečbe zvyčajne
vymiznú.

/Infekcie:/
Zriedkavo sa vyskytuje zápal pľúc, opar na perách a opar v oblasti
pohlavných orgánov.

/Poruchy krvi a lymfatického systému:/
Hlásili sa zmeny krvného obrazu, vrátane:
( nízkeho počtu červených krviniek (anémia). Prejavy zahŕňajú pocit
únavy, bledosť kože a namáhavé dýchanie.
( nízkeho počtu krvných doštičiek. Prejavy zahŕňajú malé krvné
podliatiny na tele alebo krvácanie.
( nízkeho počtu bielych krviniek. Prejavy zahŕňajú častejšie infekcie.

Zmeny v počte krvných doštičiek a červených krviniek sa pravdepodobnejšie
vyskytnú vtedy, ak podstupujete protinádorovú liečbu, vrátane chemoterapie,
alebo ak máte zníženú aktivitu kostnej drene. Zloženie krvi sa po skončení
liečby Roferonom-A zvyčajne znormalizuje.

/Poruchy imunitného a endokrinného systému:/
Zriedkavo boli hlásené autoimunitné ochorenia (pri ktorých telo napáda
svoje vlastné bunky) ako artritída, reakcie z precitlivenosti zahŕňajúce
pupence, opuch tváre, pier a hrdla, pískavé dýchanie a alergické reakcie
ako vyrážka.

Veľmi zriedkavo bola hlásená sarkoidóza (ochorenie zapríčinené zápalom
tkanív tela). Sarkoidóza môže postihnúť takmer každý telový orgán, ale
najčastejšie sa najskôr objaví v pľúcach alebo v lymfatických uzlinách.

Zriedkavo bola hlásená porucha funkcie štítnej žľazy.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch boli hlásené odvrhnutia štepu.

/Poruchy žalúdočno-črevného traktu, metabolizmu a výživy:/
Anorexia (nechutenstvo spôsobujúce úbytok telesnej hmotnosti) a napínanie
na vracanie sú vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytujú často. Horká chuť
v ústach, suchosť v ústach a úbytok telesnej hmotnosti sa môžu vyskytovať
menej často. Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré môžu postihnúť žalúdok a črevá,
napríklad bolesť žalúdka, hnačka, vracanie, pálenie záhy, zápcha
a plynatosť (nadúvanie), sa pozorovali menej často. V zriedkavých prípadoch
nemusí riadne fungovať podžalúdková žľaza. Vo veľmi zriedkavých prípadoch
sa vyskytlo zhoršenie alebo znovuobjavenie sa peptického vredu a krvácanie
do čriev.

Bola hlásená nízka hladina vápnika v krvi, porucha rovnováhy elektrolytov
(zmeny vo výsledkoch krvných vyšetrení sodíka a iných prvkov), dehydratácia
(odvodnenie organizmu) a, veľmi zriedkavo, cukrovka (ochorenie spôsobujúce
vysokú hladinu cukru v krvi) a hypertriglyceridémia (vysoké hladiny
niektorých lipidov/tukov v krvi).

/Poruchy nervového systému a psychické poruchy:/
Vyskytla sa bolesť hlavy, závraty, mravčenie, chvenie, znecitlivenie,
poruchy spánku, nervozita, stavy úzkosti, zábudlivosť, ospalosť, zmätenosť,
zmenené alebo nezvyčajné správanie, depresia, samovražedné správanie. Ak sa
u Vás objavia akékoľvek príznaky depresie, oznámte to svojmu lekárovi.

Zriedkavo bolo hlásené vertigo (závraty), prechodná alebo dočasná
impotencia (sexuálna dysfunkcia u mužov), kŕče (epileptické záchvaty),
náhla mozgovocievna príhoda a kóma.

/Poruchy oka:/
Hlásil sa zápal očných spojoviek, výtok z oka, poruchy videnia ako
rozmazané videnie a, veľmi zriedkavo, strata zraku.

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti, poruchy ciev a dýchacej sústavy:/
U pacientov, ktorí používali Roferon-A, sa pozorovalo dočasné zníženie
alebo zvýšenie krvného tlaku, nepravidelný tlkot srdca, spomalenie
srdcového tepu, búšenie srdca, bolesť na hrudníku a srdcový záchvat.
Hlásilo sa aj nahromadenie tekutiny v pľúcach (ktoré môže spôsobovať
ťažkosti s dýchaním) a do modra sfarbená koža a pery (čo je spôsobené
nedostatkom kyslíka v krvi). Zriedkavo sa vyskytujú závažné problémy so
srdcom a pľúcami.

Zriedkavo sa hlásila dýchavičnosť, kašeľ a vaskulitída (zápal krvných
ciev).

/Poruchy pečene a obličiek:/
Niekedy sa môžu vyskytnúť mierne účinky na pečeň, ale obvykle nevyžadujú
zmenu dávkovania. Roferon-A môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť, že pečeň
nefunguje tak dobre, ako zvyčajne, čo môže viesť k závažným poruchám
pečene, vrátane zlyhania pečene a hepatitídy.

Pri vyšetreniach moču sa môže zistiť prítomnosť bielkoviny a zvýšeného
počtu buniek v moči. V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť zlyhanie
obličiek alebo zhoršenie funkcie obličiek, a to najmä u pacientov
s rakovinou, ktorí už majú ochorenie obličiek.

/Poruchy kože a slizníc:/
Môže sa vyskytnúť zvýšené potenie, vyrážka, suchosť alebo svrbenie kože,
psoriáza alebo zhoršenie psoriázy, nádcha a krvácanie z nosa. Niekedy
dochádza k rednutiu vlasov alebo vypadávaniu vlasov, ale zvyčajne sa tieto
zmeny vrátia do pôvodného stavu po ukončení liečby.

Môžete mať miernu reakciu v okolí miesta na koži, do ktorého sa vpichol
Roferon-A. Vo veľmi zriedkavých prípadoch to môže spôsobiť odumretie kúska
kože v okolí miesta vpichu.

/Poruchy svalovej a kostrovej sústavy:/
Bolesť svalov a kĺbov, zriedkavo systémový lupus erythematosus, artritída.

/Ďalšie vedľajšie účinky:/
Ochorenie podobné chrípke, únava, horúčka, nechutenstvo, bolesť na
hrudníku.

Váš lekár sa môže rozhodnúť, že Vašu liečbu Roferonom-A skombinuje
s ďalšími liekmi. V takýchto prípadoch sa u Vás môžu objaviť ďalšie
nežiaduce účinky. V prípade ich výskytu Vám ich lekár vysvetlí.
Môžu sa u Vás vyskytnúť isté zmeny v zložení krvi, kvôli ktorým Vás bude
Váš lekár kontrolovať.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAť ROFERON-A

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Roferon-A po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli
a na štítku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 °C - 8 °C). Neuchovávajte
v mrazničke. Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte v škatuli na ochranu
pred svetlom.

Nepoužívajte Roferon-A, ak spozorujete, že roztok je zakalený, ak obsahuje
plávajúce častice, alebo ak liek nie je bezfarebný až svetložltý, ale má
inú farbu.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALšIE INFORMÁCIE

Čo obsahuje Roferon-A
( Liečivo je interferón alfa-2a, 4,5 MIU/0,5 ml.
( Ďalšie zložky sú octan amónny, chlorid sodný, benzylalkohol
(10 mg/1 ml), polysorbát 80, koncentrovaná kyselina octová, hydroxid
sodný a voda na injekciu.

Ako vyzerá Roferon-A a obsah balenia
Roferon-A je injekčný roztok (0,5 ml v naplnenej injekčnej striekačke).

Veľkosti balenia: Balenia obsahujúce 1, 5, 6, 12 alebo 30 ks . Nie všetky
veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
Roztok je číry, bezfarebný až svetložltý.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Roche Slovensko s.r.o.
Cintorínska 3/A
Bratislava, Slovenská republika

Výrobca
Výrobca
Roche Pharma AG
Emil-Barell-Str. 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Nemecko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:
Roferon-A: Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko,
Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko,
Holandsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko,
Švédsko, Spojené kráľovstvo.
Roféron-A: Francúzsko.
Roceron-A: Nórsko.

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo
februári 2012 .


7. AKO PODAť INJEKCIU ROFERONU-A

Ilustrovaný návod na podanie podkožnej injekcie za použitia naplnenej
injekčnej striekačky s Roferonom®-A

Injekčná striekačka s injekčným roztokom Injekčná ihla na
podkožnú injekciu

piest[pic]ochranný vrchnák zadný uzáver [pic]kryt
^ ^
^ ^

Dôležité: Pred použitím (podaním) nechajte roztok postáť, kým nedosiahne
izbovú teplotu.

| | |
|1 | |
| | |
| | |
| | |
|Vyberte ihlu zo škatule. Zložte zadný uzáver z | |
|ihly. | |
|Potom vyberte injekčnú striekačku zo škatule | |
|a zložte ochranný vrchnák. Nasaďte ihlu na | |
|injekčnú striekačku. Stiahnite kryt z ihly (pozri| |
|obrázok 1). | |
| | |
| | |
| |Obrázok 1. |


| | |
|2 | |
| | |
| | |
| | |
|Držte injekčnú | |
|striekačku s ihlou| |
|smerujúcou nahor. | |
|Opatrne vytlačte | |
|všetok vzduch | |
|pomalým potlačením| |
|piestu. | |
| | |
| |Obrázok 2. |

| |[pic] |
|3 | |
| | |
| | |
|Injekcia | |
|Roferonu-A sa môže| |
|podať buď do | |
|stehna, alebo do | |
|spodnej časti | |
|brucha. | |
|Odporúča sa podať | |
|každú injekciu do | |
|nového miesta. | |
| | |
| |Obrázok 3. || | |
|4 | |
| | |
| | |
| | |
|Pred tým, ako si podáte injekciu, očistite miesto| |
|vpichu alkoholovým tampónom. | |
| | |
| |Obrázok 4. |


| | |
|5 | |
| | |
| | |
|Pomocou palca a ukazováka vytvorte kožnú | |
|riasu a zaveďte ihlu tak hlboko, ako to | |
|pôjde, pod 45-stupňovým uhlom (pozri obrázok | |
|5). | |
|Jemne povytiahnite piest injekčnej | |
|striekačky. | |
|Ak sa v injekčnej striekačke objaví krv, ihla| |
|prenikla do krvnej cievy. V takomto prípade | |
|si Roferon-A nemôžete vpichnúť. | |
|Zlikvidujte nepoužitú injekčnú striekačku | |
|a injekčnú ihlu a znovu začnite podávať novú | |
|injekciu do iného miesta pomocou novej | |
|injekčnej striekačky a injekčnej ihly. | |
| | |
| |Obrázok 5. |

| | |
|6 | |
| | |
|Vyvinutím | |
|rovnomerného | |
|tlaku vpichnite| |
|obsah naplnenej| |
|injekčnej | |
|striekačky | |
|s Roferonom-A | |
|pod kožu, kým | |
|nebude injekčná| |
|striekačka | |
|úplne prázdna. | |
| | Obrázok 6. |

| | |
|7 | |
| | |
| | |
| | |
|Injekčnú | |
|striekačku | |
|vyberte tak, že | |
|na miesto vpichu | |
|mierne pritlačíte| |
|alkoholový tampón| |
|a vytiahnete ihlu| |
|pod malým uhlom. | |
| | Obrázok 7.|


Naplnené injekčné striekačky sú určené iba na jednorazové použitie. Všetok
nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku musíte zlikvidovať. Opýtajte
sa svojho lekára alebo lekárnika, ako to máte urobiť.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č. 2009/02160


Súhrn charakteristických vlastností lieku1. NÁZOV LIEKU

Roferon-A 4,5 MIU / 0,5 ml
injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 4,5 miliónov medzinárodných
jednotiek interferónu alfa-2a v 0,5 ml* (4,5 MIU/0,5 ml).

* produkovaný Escherichia coli rekombinantnou DNA technológiou
Obsahuje objemové zvyškyÚplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

Pomocné látky s potvrdeným účinkom:
Benzylalkohol (10 mg/1ml)


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke.


Roztok je číry, bezfarebný až svetložltý.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liek Roferon-A je indikovaný na liečbu:

/-/ Vlasatobunkovej leukémie.

- Pacientov s AIDS s progresívnym asymptomatickým Kaposiho sarkómom,
ktorí majú
počet CD4 buniek > 250/mm3.

- Chronickej myeloidnej leukémie s pozitívnym filadelfským chromozómom
v chronickej fáze. Roferon-A nie je alternatívnou liečbou CML
pacientov, ktorí majú HLA-identického príbuzného a ktorí majú v blízkej
budúcnosti podstúpiť alogénnu transplantáciu kostnej drene. Stále nie
je známe, či Roferon-A možno považovať za liečbu s kuratívnym efektom
pri tejto indikácii.

- Kožného T-bunkového lymfómu. Interferón alfa-2a (Roferon-A) môže byť
účinný u pacientov s progresívnym ochorením, ktorí sú refraktérni voči
konvenčnej liečbe alebo pre ktorých konvenčná liečba nie je vhodná.

- Dospelých pacientov s histologicky potvrdenou chronickou hepatitídou
B, ktorí majú markery vírusovej replikácie, to znamená, že sú pozitívni
na HBV DNA alebo HBeAg.

- Dospelých pacientov s histologicky potvrdenou chronickou hepatitídou
C, ktorí sú pozitívni na HCV protilátky alebo HCV RNA a ktorí majú
zvýšené sérové hladiny alanínaminotransferázy (ALT) bez dekompenzácie
pečene.

Účinnosť interferónu alfa-2a pri liečbe hepatitídy C sa zvýši
v kombinácii s ribavirínom. Roferon-A sa má podávať samotný, zvlášť
v prípade intolerancie alebo kontraindikácie na ribavirín.


- Folikulárneho non-Hodgkinovho lymfómu.

- Pokročilého karcinómu renálnych buniek.

- Pacientov s malígnym melanómom II. stupňa podľa klasifikácie AJCC
(hrúbka Breslowovho
tumoru > 1,5 mm, bez postihnutia lymfatických uzlín alebo šírenia do
kože), ktorí sú po
operácii bez ochorenia.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Pri všetkých indikáciách uvedených v časti 4.1 Terapeutické indikácie sa
nemôžu použiť všetky dostupné sily Roferonu-A. Predpísaná sila má
zodpovedať odporúčanej dávke pre každú jednotlivú indikáciu.


- VLASATOBUNKOVÁ LEUKÉMIA


Úvodná dávka:

Tri milióny IU denne podávané subkutánnou injekciou po dobu 16 - 24
týždňov. Pokiaľ sa vyvinie neznášanlivosť, musí byť denná dávka znížená
na 1,5 milióna IU alebo sa dávkovanie upraví na trikrát týždenne, prípadne
oboje.

Udržiavacia dávka:

Tri milióny IU trikrát týždenne podávané subkutánnou injekciou. Pokiaľ by
sa objavila neznášanlivosť, je treba znížiť dávku na 1,5 milióna IU trikrát
týždenne.

Dĺžka liečby:

Pacienti sa majú liečiť približne po dobu 6 mesiacov, než môže lekár určiť,
či pokračovať v liečbe u pacientov reagujúcich na terapiu alebo či liečbu
ukončiť u pacientov nereagujúcich na terapiu. Pacienti sa liečili po dobu
až 20 po sebe nasledujúcich mesiacov. Optimálna dĺžka liečby
vlasatobunkovej leukémie pomocou Roferonu-A nebola stanovená.

Minimálna účinná dávka Roferonu-A pri vlasatobunkovej leukémii nebola
stanovená.

- KAPOSIHO SARKÓM SPOJENÝ S AIDS

Roferon-A je indikovaný na liečbu pacientov s AIDS s progresívnym
asymptomatickým Kaposiho sarkómom, ktorí majú počet CD4 buniek > 250/mm3.
Pacienti s AIDS s počtom CD4 buniek < 250/mm3 alebo pacienti
s predchádzajúcim výskytom oportúnnych infekcií alebo konštitučných
symptómov pravdepodobne nebudú reagovať na liečbu Roferonom-A, a
preto nemajú byť liečení. Optimálne dávkovanie ešte nebolo úplne stanovené.

Roferon-A sa nemá používať spolu s inhibítormi proteáz. Okrem zidovudínu je
nedostatok údajov o bezpečnosti kombinácie Roferonu-A s inhibítormi
reverznej transkriptázy.Úvodná dávka:

Roferon-A sa má podávať formou subkutánnej injekcie a dávka sa má zvyšovať
najmenej na 18 miliónov IU denne a ak je to možné na 36 miliónov IU denne,
počas desiatich až dvanástich týždňov, u pacientov od 18 rokov. Odporučená
schéma zvyšovania dávok je nasledujúca:

1. – 3. deň 3 milióny IU denne
4. – 6. deň 9 miliónov IU denne
7. – 9. deň 18 miliónov IU denne - a pri tolerancii zvýšiť na:
10. – 84. deň 36 miliónov IU denne

Udržiavacia dávka:

Roferon-A sa má podávať formou subkutánnej injekcie trikrát týždenne
pri maximálnej dávke, ktorá je pre pacienta prijateľná, avšak dávka nemá
prekročiť 36 miliónov IU.

U pacientov s Kaposiho sarkómom spojeným s AIDS, ktorí dostávali
3 milióny IU Roferonu-A denne, sa prejavila nižšia miera odpovede ako
u pacientov, ktorí dostávali odporučené dávkovanie.

Dĺžka liečby:

Pre stanovenie odpovede na liečbu treba dokumentovať vývoj lézií. Skôr ako
lekár rozhodne, či pokračovať v liečbe pacientov s odpoveďou alebo prerušiť
liečbu pacientov bez odpovede, pacientov treba liečiť najmenej 10 týždňov,
v lepšom prípade najmenej dvanásť týždňov. U pacientov sa vo všeobecnosti
prejavila odpoveď približne po troch mesiacoch liečby. Pacienti sa liečili
až 20 po sebe nasledujúcich mesiacov. Ak sa odpoveď na liečbu prejaví,
liečba má pokračovať najmenej dovtedy, až kým neexistuje žiadny iný dôkaz
o prítomnosti tumoru. Optimálna dĺžka liečby Kaposiho sarkómu spojeného
s AIDS pomocou lieku Roferon-A nebola stanovená.

Poznámka:

Keď sa liečba Roferonom-A preruší, lézie Kaposiho sarkómu sa často objavia
znova.

- CHRONICKÁ MYELOIDNÁ LEUKÉMIA

Roferon-A je indikovaný na liečbu pacientov s chronickou myeloidnou
leukémiou s pozitívnym filadelfským chromozómom v chronickej fáze. Roferon-
A nie je alternatívnou liečbou pacientov s CML, ktorí majú HLA identického
príbuzného a ktorí majú podstúpiť v blízkej budúcnosti alogénnu
transplantáciu kostnej drene.

Roferon-A vytvára hematologickú remisiu u 60 % pacientov s CML v chronickej
fáze, nezávisle od predchádzajúcej liečby. U dvoch tretín týchto pacientov
sa úplná hematologická odpoveď prejavila až 18 mesiacov po začiatku liečby.


Na rozdiel od cytotoxickej chemoterapie interferón alfa-2a dokáže vytvoriť
pretrvávajúcu cytogenetickú odpoveď aj po 40 mesiacoch. Stále nie je známe,
či je možné liečbu Roferonom-A považovať za liečbu s kuratívnym potenciálom
v tejto indikácii.

Dávkovanie:

Roferon-A sa má podávať formou subkutánnej injekcie počas ôsmich
až 12 týždňov pacientom od 18 rokov. Odporučená schéma je nasledujúca:

1. – 3. deň 3 milióny IU denne
4. – 6. deň 6 miliónov IU denne
7. – 84. deň 9 miliónov IU denne

Dĺžka liečby:

Skôr ako lekár rozhodne, či pokračovať v liečbe pacientov reagujúcich
na liečbu alebo prerušiť liečbu pacientov, u ktorých sa neprejavujú žiadne
zmeny hematologických parametrov, pacientov treba liečiť najmenej osem
týždňov, v lepšom prípade najmenej dvanásť týždňov. Pacientov s odpoveďou
treba liečiť až kým sa nedosiahne úplná hematologická odpoveď alebo najviac
18 mesiacov. Všetci pacienti s úplnou hematologickou odpoveďou majú
pokračovať v liečbe dávkou 9 miliónov IU denne (optimálna dávka) alebo
9 miliónov IU trikrát týždenne (minimálna dávka), aby sa dosiahla
cytogenetická odpoveď v čo najkratšom čase. Optimálna dĺžka liečby
chronickej myeloidnej leukémie Roferonom-A nebola stanovená, hoci
cytogenetická odpoveď sa pozorovala dva roky po začiatku liečby.

Bezpečnosť, účinnosť a optimálne dávkovanie Roferonu-A u detí s CML ešte
neboli stanovené.

- KOŽNÝ T-BUNKOVÝ LYMFÓM

Interferón alfa-2a (Roferon-A) môže byť účinný u pacientov s progresívnym T-
bunkovým kožným lymfómom, ktorí nereagujú, alebo sú nevhodní na konvenčnú
liečbu.

Optimálne dávkovanie ešte nebolo stanovené.

Úvodná dávka:

Roferon-A sa má podávať formou subkutánnej injekcie so zvyšovaním dávky
na 18 miliónov IU denne po dobu celkovo 12 týždňov u pacientov vo veku
18 rokov a starších. Odporučená schéma zvyšovania dávok je nasledovná:

1. - 3. deň: 3 milióny IU denne
4. - 6. deň: 9 miliónov IU denne
7. - 84. deň: 18 miliónov IU denne

Udržiavacia dávka:

Roferon-A sa má podávať formou subkutánnej injekcie trikrát týždenne
v najvyššej tolerovanej dávke neprevyšujúcej 18 miliónov IU.

Dĺžka liečby:

Pacienti sa majú liečiť najmenej 8, radšej však aspoň 12 týždňov, kým lekár
rozhodne, či pokračovať v liečbe u pacientov reagujúcich na terapiu, alebo
či liečbu ukončiť u pacientov nereagujúcich na liečbu. K dosiahnutiu
maximálnej úplnej odpovede a k zlepšeniu vyhliadky na dlhodobú remisiu má
byť minimálna dĺžka liečby u pacientov reagujúcich na liečbu 12 mesiacov.
Pacienti sa liečili po dobu až 40 po sebe nasledujúcich mesiacov. Optimálna
dĺžka liečby kožného T-bunkového lymfómu liekom Roferon-A nebola stanovená.

Upozornenie:

Asi u 40 % pacientov s kožným T-bunkovým lymfómom nebola pozorovaná
objektívna odpoveď tumoru. Čiastočnú odpoveď je spravidla možno pozorovať
do 3 mesiacov a kompletnú odpoveď do 6 mesiacov, aj keď môže niekedy trvať
viac než rok, kým sa dosiahne najlepší výsledok.

- CHRONICKÁ HEPATITÍDA B

Roferon-A je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s histologicky
potvrdenou chronickou hepatitídou B, ktorí majú markery vírusovej
replikácie, to znamená pacienti, ktorí sú pozitívni na HBV DNA alebo HBeAg.

Odporúčané dávkovanie:

Optimálna schéma liečby ešte nebola stanovená. Dávka sa zvyčajne pohybuje
v rozsahu 2,5 milióna IU až 5,0 miliónov IU/m2 telesného povrchu, podávaná
subkutánne trikrát týždenne počas 4 až 6 mesiacov.

Dávkovanie sa môže upraviť podľa pacientovej znášanlivosti lieku. Ak sa
po 3 - 4 mesiacoch liečby nepozoruje žiadne zlepšenie, treba zvážiť
prerušenie liečby.

Deti: Deťom s chronickou hepatitídou B sa bezpečne podávala dávka
až 10 miliónov IU/m2. Avšak účinnosť liečby nebola dokázaná.

- CHRONICKÁ HEPATITÍDA C

ROFERON-A V KOMBINÁCII S RIBAVIRÍNOM

PACIENTI S RELAPSOM

Roferon-A sa podáva v kombinácii s ribavirínom dospelým pacientom
s chronickou hepatitídou C, ktorí predtým reagovali na monoterapiu
interferónom alfa, ale u ktorých sa po ukončení liečby objavil relaps.

Dávkovanie:

Roferon-A: 4,5 MIU trikrát týždenne formou subkutánnej injekcie
počas 6 mesiacov.

Dávkovanie ribavirínu:

Dávka ribavirínu: 1 000 mg až 1 200 mg/deň rozdelená do dvoch dávok (jedna
dávka ráno s raňajkami a jedna dávka s večerou). Ďalšie podrobnosti
o dávkovaní a spôsobe podávania ribavirínu sú uvedené v SPC ribavirínu.

PREDTÝM NELIEČENÍ PACIENTI

Účinnosť interferónu alfa-2a pri liečbe hepatitídy C sa zvýši v kombinácii
s ribavirínom. Roferon-A sa má podávať samotný, zvlášť v prípade
neznášanlivosti alebo kontraindikácie na ribavirín.

Dávkovanie:

Roferon-A: 3 až 4,5 MIU trikrát týždenne formou subkutánnej injekcie
najmenej počas 6 mesiacov. Liečba má pokračovať ďalších 6 mesiacov
u pacientov, ktorí mali v 6. mesiaci negatívne HCV RNA, ktorí sú infikovaní
genotypom 1 a ktorí mali pred liečbou veľkú vírusovú záťaž.

Dávkovanie ribavirínu: pozri vyššie

Pri predĺžení liečby na 12 mesiacov treba vziať do úvahy ďalšie negatívne
prognostické faktory (vek > 40 rokov, mužské pohlavie, premosťovacia
fibróza).

U pacientov, u ktorých sa po 6 mesiacoch liečby neprejavila virologická
odpoveď (HCV-RNA pod dolným limitom detekcie), sa vo všeobecnosti neprejaví
trvalá virologická odpoveď (HCV-RNA pod dolným limitom detekcie
šesť mesiacov po vysadení liečby).


Monoterapia Roferonom-A


Monoterapia Roferonom-A sa má podávať hlavne v prípade neznášanlivosti
alebo kontraindikácie na ribavirín.

Úvodná dávka:

Roferon-A sa má podávať v dávke 3 až 6 miliónov IU formou subkutánnej
injekcie trikrát týždenne počas šiestich mesiacov ako indukčná liečba
pri tolerancii lieku pacientom. U pacientov, u ktorých sa
po troch až štyroch mesiacoch liečby neprejaví odpoveď, treba zvážiť
ukončenie liečby Roferonom-A.

Udržiavacia dávka:

Pacienti, ktorých sérová hladina ALT sa znormalizovala a/alebo hladina HCV
RNA nie je detekovateľná, potrebujú udržiavaciu liečbu dávkou 3 milióny IU
Roferonu-A trikrát týždenne ďalších šesť mesiacov alebo dlhšie, aby sa
konsolidovala úplná odpoveď. Optimálna dĺžka liečby ešte nebola stanovená,
avšak odporúča sa liečba v trvaní najmenej 12 mesiacov.

Poznámka:

U väčšiny pacientov, u ktorých sa po primeranej liečbe monoterapiou
Roferonom-A objavil relaps, sa tak stalo do štyroch mesiacov po ukončení
liečby.


- FOLIKULÁRNY NON-HODGKINOV LYMFÓM


Roferon-A predlžuje prežívanie v remisii a obdobie bez progresie ochorenia,
ak sa používa ako adjuvantná liečba pri režimoch CHOP-podobnej chemoterapie
u pacientov s pokročilým (veľká nádorová záťaž) folikulárnym non-
Hodgkinovým lymfómom. Avšak účinnosť adjuvantnej liečby interferónom alfa-
2a na celkové dlhodobé prežívanie týchto pacientov ešte nebola stanovená.

Odporúčaná dávka:

Roferon-A sa má podávať súbežne s režimom konvenčnej chemoterapie (akou je
kombinácia cyklofosfamidu, prednisonu, vinkristínu a doxorubicínu)
podľa schémy 6 miliónov IU/m2 podávaných subkutánne od 22. do 26. dňa pri
každom 28-dňovom cykle.


- POKROČILÝ KARCINÓM RENÁLNYCH BUNIEK


KOMBINÁCIA S VINBLASTÍNOM

Liečba Roferonom-A v kombinácii s vinblastínom indukuje mieru celkovej
odpovede približne 17 – 26 %, posúva progresiu ochorenia a predlžuje
celkové prežívanie pacientov s pokročilým karcinómom renálnych buniek.

Odporúčané dávkovanie:

Roferon-A sa má podávať formou subkutánnej injekcie v dávke 3 milióny IU
trikrát týždenne počas jedného týždňa, 9 miliónov IU trikrát týždenne
nasledujúci týždeň a potom 18 miliónov IU trikrát týždenne. Súbežne treba
intravenózne podávať vinblastín podľa pokynov výrobcu v dávke 0,1 mg/kg raz
za 3 týždne.

Ak dávkovanie Roferonu-A 18 miliónov IU trikrát týždenne nie je tolerované,
dávka sa môže znížiť na 9 miliónov IU trikrát týždenne.

Liečba má trvať najmenej tri mesiace, najviac 12 mesiacov alebo
až do rozvoja progresívneho ochorenia. Pacienti, ktorí dosiahnu úplnú
odpoveď, môžu ukončiť liečbu tri mesiace po dosiahnutí odpovede.

KOMBINÁCIA S BEVACIZUMABOM (AVASTINOM)

Odporúčané dávkovanie:

9 MIU formou subkutánnej injekcie trikrát týždenne do progresie ochorenia
alebo až do 12 mesiacov. Bezpečnosť a účinnosť terapie Roferonom-A
trvajúcej viac ako 12 mesiacov sa nehodnotila.

Terapiu Roferonom-A možno začínať nižšou dávkou (3 alebo 6 MIU), avšak
odporúčanú dávku 9 MIU je potrebné dosiahnuť v priebehu prvých 2 týždňov
liečby.
Ak pacient dávku 9 MIU Roferonu-A trikrát týždenne netoleruje, je možné ju
znížiť na minimálne dávkovanie 3 MIU trikrát týždenne.

Injekcie Roferonu-A sa podávajú po skončení infúzie Avastinu. Viac
informácií o kombinovanom použití s Avastinom sa uvádza v SPC o lieku
Avastin.


- CHIRURGICKY RESEKOVANÝ MALÍGNY MELANÓM


Adjuvantná terapia nízkymi dávkami Roferon-A predlžuje obdobie
bez príznakov choroby u pacientov bez nodálnych alebo vzdialených metastáz
po resekcii melanómu (hrúbka tumoru ( 1,5 mm).


Odporúčané dávkovanie:

Roferon-A sa má podávať formou subkutánnej injekcie v dávke 3 milióny IU
trikrát týždenne počas 18 mesiacov, pričom má začať do šiestich týždňov
po chirurgickom zásahu. Ak sa rozvinie neznášanlivosť, dávku treba znížiť
na 1,5 milióna IU trikrát týždenne.

4.3 Kontraindikácie

Roferon-A je kontraindikovaný u pacientov s:

1) Precitlivenosťou v anamnéze na rekombinantný interferón alfa-2a alebo
na niektorú z pomocných látok,

2) Závažným už existujúcim kardiálnym ochorením alebo srdcovým ochorením
v anamnéze. Priamy kardiotoxický účinok nebol dokázaný, ale je
pravdepodobné, že akútne príznaky samokontrolovanej toxicity (t.j.
horúčka, zimnica) často spojené s užívaním Roferonu-A môžu zhoršiť
už existujúce srdcové ochorenia,

3) Závažnou renálnou, hepatálnou alebo myeloidnou dysfunkciou,

4) Nekontrolovateľnými záchvatovitými ochoreniami a/alebo poruchami funkcie
centrálneho nervového systému (pozri časť 4.4.),

5) Chronickou hepatitídou s pokročilým, dekompenzovaným ochorením pečene
alebo cirhózou pečene,

6) Chronickou hepatitídou, ktorí boli alebo sú liečení imunosupresívami,

7) Benzylalkohol, ktorý je pomocnou látkou injekčného roztoku Roferonu-A
sa v zriedkavých prípadoch spájal s potenciálne smrteľnou toxicitou
a anafylaktoidnými reakciami u detí do troch rokov. Preto sa injekčný
roztok Roferon-A nemá podávať predčasne narodeným deťom, novorodencom,
dojčatám alebo deťom do 3 rokov. Roferon-A roztok obsahuje 10 mg
benzylakoholu/ml roztoku.

Kombinovaná liečba s ribavirínom: Ak sa má interferón alfa-2a podávať
v kombinácii s ribavirínom pacientom s chronickou hepatitídou C, pozrite
tiež SPC ribavirínu.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Roferon-A sa má podávať pod dozorom kvalifikovaného lekára skúseného
v liečbe jednotlivých indikácii. Primeraná liečba a zvládnutie jej
komplikácií je možná, iba ak je k okamžitej dispozícii adekvátne
diagnostické a terapeutické vybavenie.

Pacienti majú byť upozornení okrem prínosov liečby aj na možné nežiaduce
reakcie.

Reakcie z precitlivenosti: Ak sa počas liečby Roferonom-A alebo
počas kombinovanej liečby s ribavirínom vyskytne reakcia z precitlivenosti,
liečbu treba ukončiť a ihneď nasadiť primeranú liečbu. Prechodné vyrážky
nevyžadujú prerušenie liečby.

U pacientov po transplantácii (napríklad s transplantátom obličiek
alebo kostnej drene) terapeutická imunosupresia môže byť oslabená,
pretože interferóny tiež majú imunostimulačný účinok.
Rovnako ako u iných interferónov alfa, aj u pacientov, ktorí používajú
Roferon-A, bola hlásená rejekcia transplantátu.

Horúčka/Infekcie: I keď horúčka je spájaná s príznakmi podobnými chrípke
často hlásenými počas liečby interferónom, musia sa vylúčiť iné príčiny
pretrvávajúcej horúčky, obzvlášť závažné infekcie (bakteriálne, vírusové,
plesňové), najmä u pacientov s neutropéniou. Závažné infekcie (bakteriálne,
vírusové, plesňové) boli hlásené počas liečby interferónmi alfa, vrátane
Roferonu-A. Okamžite sa má začať vhodná antiinfekčná liečba a má sa zvážiť
ukončenie liečby.

Psychické reakcie: U pacientov, ktorí sú liečení interferónmi, vrátane
Roferonu-A, sa môžu objaviť závažné psychické nežiaduce reakcie.
U pacientov s predchádzajúcim psychickým ochorením alebo bez neho sa môže
vyskytnúť depresia, samovražedné myšlienky, pokus o samovraždu a
samovražda. Lekári majú sledovať všetkých pacientov liečených Roferonom-A
kvôli príznakom depresie. Lekári majú pred začiatkom liečby informovať
pacientov o možnom rozvoji depresie a pacienti majú lekára ihneď informovať
o akýchkoľvek známkach alebo symptómoch depresie. V takých prípadoch treba
zvážiť psychiatrický zásah a/alebo ukončenie liečby.

Oftalmologické reakcie: Tak ako v prípade iných interferónov, po liečbe
Roferonom-A bola hlásená retinopatia vrátane retinálneho krvácania,
zahmlených škvŕn pred očami, papiloedém, arteriálna alebo žilová trombóza
retiny a optická neuropatia, ktorá môže vyústiť do straty zraku. Každý
pacient, ktorý sa sťažuje na zhoršený zrak alebo na stratu zraku, sa musí
poslať na vyšetrenie zraku. Pretože tieto očné príhody sa môžu vyskytnúť
v spojitosti s inými ochoreniami, pacientom s ochorením diabetes mellitus
alebo s hypertenziou, sa pred začatím monoterapie Roferonom-A alebo
kombinovanej liečby s ribavirínom odporúča vyšetrenie zraku. Monoterapiu
Roferonom-A alebo kombinovanú liečbu s ribavirínom treba ukončiť
u pacientov, u ktorých sa objavia nové alebo zhoršujúce sa očné poruchy.

Endokrinné reakcie: U pacientov liečených Roferonom-A sa zriedkavo
pozorovala hyperglykémia. U všetkých pacientov, u ktorých sa rozvinuli
symptómy hyperglykémie, treba kontrolovať hladinu krvného cukru a
starostlivo sledovať. Pacientom s diabetes mellitus bude možno potrebné
upraviť antidiabetický režim.

V prípade objavenia sa miernych až stredne závažných renálnych, hepatálnych
alebo myeloidných porúch, je potrebný prísny monitoring týchto funkcií.

Funkcia pečene: Je podozrenie, že u pacientov s hepatitídou interferón alfa
v zriedkavých prípadoch spôsobuje zhoršenie základného autoimunitného
ochorenia. Preto sa odporúča opatrnosť pri liečbe pacientov
s hepatitídou so základným autoimunitným ochorením. Ak dôjde k zhoršeniu
pečeňových funkcií u týchto pacientov, treba zvážiť stanovenie
autoimunitných protilátok. Ak je to nevyhnutné, liečbu treba ukončiť.

Supresia kostnej drene: Je treba venovať zvláštnu pozornosť pri podávaní
lieku Roferon-A pacientom s ťažkou myelosupresiou, pretože má supresívny
účinok na kostnú dreň a vedie k poklesu počtu leukocytov, zvlášť
granulocytov, trombocytov a zriedkavejšie k poklesu koncentrácie
hemoglobínu. To môže viesť k zvýšeniu rizika infekcie alebo krvácania. Je
preto dôležité prísne sledovať tieto stavy u pacientov a v priebehu liečby
Roferonom-A periodicky sledovať krvný obraz pred začiatkom liečby, ako
aj v pravidelných intervaloch počas nej.

Autoimunitné prejavy: Počas liečby interferónmi alfa sa popísal vývin
rôznych autoprotilátok. Klinické manifestácie autoimunitnej choroby sa
počas interferónovej terapie častejšie vyskytli u osôb predisponovaných na
vývoj autoimunitnej poruchy. U pacientov so základnými autoimunitnými
poruchami alebo klinickou anamnézou autoimunitnej choroby sa odporúča
sledovať symptómy naznačujúce tieto poruchy, ako aj merať hladiny
autoprotilátok a TSH.

Použitie lieku Roferon-A u detí sa neodporúča, nakoľko bezpečnosť a
účinnosť Roferonu-A u detí neboli stanovené.

Účinnosť u pacientov s chronickou hepatitídou B alebo C, ktorí sú
na hemodialýze alebo majú hemofíliu alebo ktorí sú koinfikovaní vírusom
ľudskej imunodeficiencie, nebola dokázaná.

Tento liek obsahuje menej než 1 mmol sodíka (23 mg) na 0,5 ml, t.j.
v zásade „ bez sodíka“.

Kombinovaná liečba s ribavirínom: Ak sa má interferón alfa-2a podávať
v kombinácii s ribavirínom pacientom s chronickou hepatitídou C, pozrite
tiež SPC lieku s obsahom ribavirínu.

U pacientov súčasne infikovaných HCV a HIV, ktorí dostávajú vysoko-účinnú
liečbu anti-retrovírusovými látkami (HAART), môže byť vyššie riziko vzniku
laktoacidózy. Preto je potrebná opatrnosť, keď sa ku liečbe HAART pridávava
liek Roferon-A a ribavirín (pozri SPC s obsahom ribavirínu).
Koinfikovaní pacienti s pokročilou cirhózou pečene liečení HAART môžu mať
vyššie riziko dekompenzácie pečene a úmrtia. Pridanie liečby interferónmi
alfa v monoterapii alebo v kombinácii s ribavirínom môže zvýšiť riziko
týchto komplikáciií v tejto skupine pacientov.

4.5 Liekové a iné interakcie

Keďže alfa-interferóny menia bunkový metabolizmus, existuje možnosť,
že modifikujú účinnosť iných liečiv. V jednej malej štúdii sa dokázalo, že
Roferon-A má vplyv na špecifické mikrozomálne enzymatické systémy. Klinický
význam týchto výsledkov nie je známy.

Alfa-interferóny môžu ovplyvňovať oxidatívny metabolický proces; to treba
brať do úvahy pri predpisovaní súbežnej liečby liečivami metabolizovanými
touto cestou. Avšak dosiaľ nie sú dostupné žiadne špecifické informácie.

Zistilo sa, že Roferon-A redukuje klírens teofylínu.

Keďže Roferon-A môže ovplyvňovať funkcie centrálneho nervového systému,
pri súbežnom podávaní centrálne účinkujúcich liečiv by sa mohli vyskytnúť
interakcie. Pri podávaní interferónov môžu byť zvýšené neurotoxické,
hematotoxické alebo kardiotoxické účinky predtým alebo súbežne užívaných
liekov.

Kombinovaná liečba s ribavirínom: Ak sa má interferón alfa-2a podávať
v kombinácii s ribavirínom pacientom s chronickou hepatitídou C, pozrite
tiež SPC lieku s obsahom ribavirínu.

Výsledky z kontrolovanej klinickej štúdie u pacientov s rakovinou obličiek
neukázali žiadny významný účinok bevacizumabu (Avastinu) na farmakokinetiku
interferónu alfa-2a (Roferonu-A).

6. Gravidita a laktácia

Muži a ženy užívajúci liek Roferon-A majú používať efektívnu antikoncepciu.
Nie je dostatok údajov o použití Roferonu-A u gravidných žien. Keď sa
brezivým opiciam rodu Rhesus v skorom až strednom fetálnom štádiu podávali
dávky, ktoré vysoko prevyšovali odporúčanú klinickú dávku, pozoroval sa
abortívny účinok (pozri časť 5.3). Hoci testy na zvieratách nenaznačujú,
že Roferon je teratogénny, poškodenie plodu v dôsledku používania lieku
počas gravidity sa nedá vylúčiť. Počas gravidity sa liek Roferon-A má
podávať len vtedy, ak prínos liečby pre ženu vyváži potencionálne riziko
pre plod.

Nie je známe, či tento liek je vylučovaný do materského mlieka.
Podľa významu liečby pre matku, treba sa rozhodnúť, či sa dojčenie preruší
alebo sa prestane podávať liek./Použitie s ribavirínom u pacientov s hepatitídou C/
U všetkých zvieracích druhov, ktoré boli vystavené ribavirínu, sa dokázali
významné teratogénne a/alebo embryocídne účinky. Ribavirín je u gravidných
žien kontraindikovaný. Je potrebná mimoriadna opatrnosť na zabránenie
gravidity u pacientok alebo partneriek pacientov, ktorí užívajú Roferon-A
v kombinácii s ribavirínom. Pacientky v plodnom veku a aj ich partneri
musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby a ešte 4 mesiace po
ukončení liečby. Pacienti a aj ich partnerky, každý z nich, musia používať
účinnú antikoncepciu počas liečby a ešte 7 mesiacov po ukončení liečby.
Prosím pozrite si SPC ribavirínu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje.Avšak v závislosti od dávky a citlivosti individuálneho
pacienta, môže mať Roferon-A vplyv na rýchlosť reakcie, ktorá môže zhoršiť
určité činnosti, napr.: vedenie vozidiel a obsluhovanie strojov a pod.

4.8 Nežiaduce účinky

Kombinovaná liečba s ribavirínom: Ak sa má interferón alfa-2a podávať
v kombinácii s ribavirínom pacientom s chronickou hepatitídou C, pozrite
tiež SPC lieku s obsahom ribavirínu.

Nasledujúce údaje o nežiaducich reakciách sa zakladajú na informáciách
o liečbe pacientov s rozličnými malígnymi ochoreniami, často nereagujúcimi
na predchádzajúcu liečbu, trpiacich na pokročilé štádium choroby a tiež
u pacientov s chronickou hepatitídou B a chronickou hepatitídou C.

Približne u dvoch tretín pacientov s rakovinou sa objavila anorexia
a u polovice pacientov nevoľnosť. Približne u jednej pätiny pacientov
s rakovinou sa pozorovali kardiovaskulárne a pľúcne poruchy, napríklad
prechodná hypotenzia, hypertenzia, edém, cyanóza, arytmie, palpitácie
a bolesť v hrudníku. Väčšina pacientov s nádorovým ochorením dostávala
dávky, ktoré boli signifikantne vyššie ako dávky v súčasnosti odporúčané a
to pravdepodobne aj vysvetľuje vyššiu frekvenciu a závažnosť nežiaducich
reakcií v tejto skupine pacientov v porovnaní so skupinou pacientov
s hepatitídou B, u ktorých sú nežiaduce reakcie obyčajne prechodné a
pacienti sa v priebehu 1 až 2 týždňov po ukončení terapie vrátia k stavu
pred liečbou. U pacientov s hepatitídou B sa kardiovaskulárne poruchy
vyskytovali veľmi zriedkavo. Zmeny v hladinách transamináz u pacientov
s hepatitídou B zvyčajne signalizovali zlepšenie klinického stavu pacienta.

U väčšiny pacientov sa objavili príznaky podobné chrípke ako je únava,
horúčka, zimnica, strata chuti do jedla, myalgia, bolesť hlavy, artralgia a
potenie. Tieto akútne vedľajšie účinky sa dajú obyčajne zmierniť alebo
úplne vylúčiť súbežným podaním paracetamolu a majú tendenciu sa zmierniť
pri pokračovaní v liečbe, alebo úprave dávkovania, aj keď pokračovanie
v liečbe môže viesť k letargii, slabosti a únave.V rámci každej skupiny frekvencie sú zostavené nežiaduce účinky na základe
znižujúcej sa závažnosti:

|Trieda orgánových |Veľmi časté |Časté |Menej časté|Zriedkavé |
|systémov |((1/10) |((1/100 | |((1/10 000 |
| | |až <1/10) |((1/1 000 |až (1/1 000)|
| | | |až (1/100) | |
|Celkové prežívanie |21,3 |23,3 |0,91 |p = 0,3360 ?|
| |mesiacov |mesiacov |(0,76 – | |
| | | |1,10) | |
|Prežívanie bez |5,5 mesiacov|10,2 |0,75 |p < 0,0004 ?|
|progresie ochorenia| |mesiacov |(0,64 – | |
| | | |0,88) | |
|Celkový podiel |12,5 % |32,4 % |19,9 |p < 0,0001 (|
|odpovedí ( | | | | |

? – určené s 95 % intervalom spoľahlivosti. Pri celkovom podiele odpovedí
sa namiesto toho uvádza rozdiel v podieloch medzi ramenami štúdie.
? – hodnota p sa získala pomocou Log-Rank Testu.
( – referenčné populácie tvoria tí pacienti, u ktorých bolo možné meraním
vyhodnotiť ochorenie pri zaradení do štúdie [ITT, t. j. s úmyslom liečiť,
N = 289 / 306]
( – hodnota p sa získala pomocou (2 Testu.
Chirurgicky resekovaný malígny melanóm

Účinnosť Roferonu-A u pacientov s primárnym kožným melanómom hrubším ako
1,5 mm, bez klinicky zistiteľných metastáz do lymfatických uzlín, sa
stanovila v rozsiahlej randomizovanej štúdii zahŕňajúcej 253 pacientov,
ktorí dostávali Roferon-A v dávke 3 MIU trikrát týždenne počas 18 mesiacov
v porovnaní s 246 pacientami, ktorí sa neliečili a predstavovali kontrolnú
skupinu. Po priemernom čase sledovania 4,4 roky sa u pacientov liečených
Roferonom-A v porovnaní s kontrolnou skupinou dokázalo významné predĺženie
intervalu bez relapsu (p=0,035), avšak nie štatisticky významný rozdiel
v celkovom prežívaní (p=0,059). Celkový liečebný účinok spočíval v 25 %
redukcii rizika relapsu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Sérové koncentrácie interferónu alfa-2a vykazovali veľkú variabilitu
medzi jedincami tak v skupine zdravých dobrovoľníkov, ako aj u pacientov
s rozšírenou rakovinou. Farmakokinetika Roferonu-A u zvierat (opica, pes a
myš) bola podobná tej, ktorá sa sledovala u ľudí. Farmakokinetika Roferonu-
A u človeka bola lineárna v rozsahu dávok 3 až 198 miliónov IU. U zdravého
človeka po intravenóznej infúzii 36 miliónov IU mal interferón alfa-2a
eliminačný polčas 3,7 – 8,5 hodín (priemer: 5,1 hodín), distribučný objem v
rovnovážnom stave bol 0,223 – 0,748 l/kg (priemer: 0,4 l/kg) a celkový
telesný klírens bol 2,14 – 3,62 ml/min/kg (priemer: 2,79 ml/min/kg). Po
intramuskulárnom podaní 36 miliónov IU sa maximálne sérové koncentrácie
pohybovali v rozsahu 1 500 až 2 580 pg/ml (priemer: 2 020 pg/ml)
pri priemernom čase do maxima 3,8 hodín a po subkutánnom podaní
36 miliónov IU od 1 250 do 2 320 pg/ml (priemer: 1 730 pg/ml)
pri priemernom čase do maxima 7,3 hodín.

Evidentná frakcia dávky absorbovaná po intramuskulárnej alebo subkutánnej
injekcii je väčšia ako 80 %.

Farmakokinetika interferónu alfa-2a po jednotlivej intramuskulárnej dávke
pacientom s diseminovanou rakovinou a chronickou hepatitídou B bola podobná
ako u zdravých dobrovoľníkov. Nárast sérových koncentrácií proporčne
k dávke sa pozoroval po jednotlivých aplikáciách až do 198 miliónov IU.
Nepozorovali sa žiadne zmeny v distribúcii alebo eliminácii interferónu
alfa-2a počas dávkovacích režimov podávaných dvakrát denne
(0,5 - 36 miliónov IU), jedenkrát denne (1 - 54 miliónov IU) alebo
trikrát týždenne (1 - 136 miliónov IU) po dobu až 28 dní. Hlavnou cestou
eliminácie Roferonu-A je renálny katabolizmus. Za vedľajšiu cestu elimácie
Roferonu-A sa považuje biliárna exkrécia a metabolizmus pečene.

Podanie Roferonu-A intramuskulárne jeden alebo viackrát denne po dobu
28 dní spôsobuje u niektorých pacientov s diseminovaným rakovinovým
ochorením 2 - 4x vyššiu maximálnu plazmatickú koncentráciu ako
pri jednotlivých dávkach. Avšak, opakované dávky nevedú k zmene v jeho
distribučných alebo eliminačných parametroch v jednotlivých sledovaných
dávkovacích režimoch.

Ďalšie informácie o farmakokinetických vlastnostiach sú uvedené v SPC lieku
s obsahom ribavirínu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Pre druhovú špecifickosť ľudského interferónu, vykonali sa len obmedzené
toxikologické štúdie s Roferonom-A. Akútna parenterálna toxicita Roferonu-A
sa sledovala u myší, potkanov, králikov a fretiek pri intravenóznych
dávkach do 30 miliónov IU/kg a pri intramuskulárnej dávke
500 miliónov IU/kg. Pri žiadnom spôsobe podávania Roferonu-A sa u žiadneho
sledovaného druhu nepozorovala mortalita v závislosti od spôsobu podania.
Pri dávkach, ktoré vysoko prekročili odporučenú klinickú dávku, sa
nepozorovali žiadne významné nežiaduce účinky s výnimkou abortívneho účinku
pri podávaní brezivým opiciam rodu Rhesus v ranom až strednom fetálnom
období a prechodných nepravidelností menštruačného cyklu
vrátane predĺženého obdobia menštruácie u nebrezivých opíc. Význam týchto
výsledkov pre človeka nebol určený.

Pri pokusoch sa nepozorovali mutagénne účinky Roferonu-A.

Ďalšie informácie o predklinických údajoch o bezpečnosti sú uvedené v SPC
lieku s obsahom ribavirínu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

octan amónny
chlorid sodný
benzylalkohol (10 mg/1ml)
polysorbát 80
konc. kyselina octová
hydroxid sodný
voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať
s inými liekmi.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke pri teplote (2şC - 8şC). Neuchovávajte
v mrazničke. Naplnené injekčné striekačky uchovávajte vo vonkajšom obale
obale na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

0,5 ml roztoku v naplnenej injekčnej striekačke (sklo typu I) s piestovou
zátkou (butylkaučuk), viečko na hrot (butylkaučuk), piestová tyčinka
(plast), ihla (nehrdzavejúca oceľ).

Veľkosti balenia: 1, 5, 6, 12 a 30 injekčných striekačiek. Nie všetky
veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Len na jedno použitie.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované
v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Roche Slovensko, s.r.o.
Bratislava
Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0369/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 18.10.2005
Dátum predĺženia registrácie: 28.08.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Január 2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C26780
Skupina ATC:
L03 - Imunomodulátory
Skupina ATC:
L03AB04 - interferonum alfa-2A
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
CH Švajčiarsko
Účinná látka:
kalium acesulfam
Výrobca lieku:
F. Hoffmann-La Roche, Ltd., Bazilej, SVAJCIARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pri a) chronickej vírusovej hepatitíde B, ak 1. je trvale alebo intermitentne zvýšená aktivita ALT trvajúca najmenej šesť mesiacov pred začatím liečby (dĺžka trvania nie je rozhodujúca v prípadoch histologicky dokázanej chronickej hepatitídy B), 2. je pozitivita HBsAg v sére trvajúca najmenej šesť mesiacov pred začatím liečby, 3. je overená replikácia vírusu, 4. je nález chronickej hepatitídy B potvrdený histologickým vyšetrením pečene (nie starší ako jeden rok), ak nie je také vyšetrenie kontraindikované, 5. abstinencia u drogovo závislých osôb trvá aspoň šesť mesiacov, 6. nie je pacient súčasne liečený lamivudinom, b) chronickej hepatitíde C, ak je 1. trvale alebo intermitentne zvýšená aktivita ALT trvajúca najmenej šesť mesiacov pred začatím liečby (dĺžka trvania nie je rozhodujúca v prípadoch histologicky dokázanej chronickej hepatitídy C) 2. pozitivita protilátok anti-HCV, 3. overená replikácia vírusu vyšetrovaním HCV-RNA v sére metódou PCR, výsledky nie staršie ako dva mesiace, 4. stanovený genotyp 1 alebo non-1 (dôkaz sérologickým vyšetrením), 5. nález chronickej hepatitídy pri histologickom vyšetrení pečeňovej biopsie (nie starší ako jeden rok), ak nie je takéto vyšetrenie kontraindikované, 6. neprítomnosť hepatálnej dekompenzácie, 7. u drogovo závislých osôb preukázaná abstinencia aspoň šesť mesiacov; terapeutický postup pri hradenej liečbe podľa písmen a) a b): liek sa podáva prevažne v kombinácii s ribavirínom, v monoterapii len, ak je ribavirín kontraindikovaný; z verejného zdravotného poistenia sa uhrádza dávka 3MU subkutánne trikrát týždenne (aj v monoterapii); vyššie dávkovanie je prípustné len v prípade opakovanej liečby; ak ide o genotyp1, liečba trvá 48 týždňov; ak ide o genotyp non-1, liečba trvá 24 týždňov, c) kombinovaných formách chronickej hepatitídy B, C; platia indikačné obmedzenia uvedené v písmene a) a b) u 1. pacienta liečeného lamivudinom nemôže byť súčasne indikovaná liečba interferónom alfa, 2. drogovo závislých osôb je podmienkou liečby hradenej z verejného zdravotného poistenia pravidelné predloženie potvrdenia o abstinencii v trojmesačných intervaloch, prerušenie schválenej liečby z objektívnych dôvodov môže byť maximálne v dĺžke šesť týždňov, d) liečbe chronickej myelocytovej leukémie – s pozitívnym Ph chromozómom v chronickej fáze, pričom nie je alternatívnou liečbou CML pacientov, ktorí majú HLA-identického príbuzného, a ktorí majú v blízkej budúcnosti podstúpiť alogénnu transplantáciu kostnej drene v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, na hematologickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nemocnica svätého Cyrila a Metoda Bratislava, vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s. Košice, na hematologickej klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F .D.Roosevelta, Banská Bystrica, na hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, na klinike hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin a na klinike hematológie a transfuziológie Martinskej fakultnej nemocnice, Martin, e) hairy cell leukémii (vlasato-bunkovej leukémii) – rezistencia na 2-chlórdeoxyadenozín-kladribín, WHO stav menej ako dva, f) folikulárnom non-Hodgkinovom lymfóme, g) diseminovanom karcinóme obličky, h) vysoko rizikovom malígnom melanóme (T4 alebo N1) v adjuvantnej aplikácii. Podmienkou hradenej liečby je vyhodnocovanie efektivity indikovanej liečby a zaznamenávanie jej výsledkov v zdravotnej dokumentácii pacienta v pravidelných trojmesačných intervaloch počas liečby a šesť mesiacov po ukončení liečby. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Predajná cena:
33.25 € / 1001.69 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
33.25 € / 1001.69 SK
Posledná aktualizácia:
2014-06-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien