Detail:
Remifentanil B. Braun 2 mg plc ifu 5x2 mg (liek. inj. skl.)
Názov lieku:
Remifentanil B. Braun 2 mg
Doplnok názvu:
plc ifu 5x2 mg (liek. inj. skl.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2010/04789

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Remifentanil B. Braun 1 mg
Remifentanil B. Braun 2 mg
prášok na injekčný alebo infúzny koncentrát
remifentanil

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
– Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste
si ju znova prečítali.
– Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
– Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
– Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Remifentanil B. Braun a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Remifentanil B. Braun
3. Ako používať Remifentanil B. Braun
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Remifentanil B. Braun
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE REMIFENTANIL B. BRAUN A NA ČO SA POUŽÍVA

Remifentanil B. Braun patrí do skupiny liekov nazvaných opioidy. Od
ostatných liekov z tejto skupiny sa odlišuje veľmi rýchlym nástupom účinku
a veľmi krátkym trvaním účinku.

- Remifentanil B. Braun sa používa na zastavenie pocitu bolesti pred
operáciou alebo počas nej.
- Remifentanil B. Braun sa používa na zmiernenie bolesti počas umelej
pľúcnej ventilácie na jednotke intenzívnej starostlivosti (pre pacientov
vo veku 18 rokov a starších).


2. SKÔR AKO POUŽIJETE REMIFENTANIL B. BRAUN

Nepoužívajte Remifentanil B. Braun
- Keď ste alergický (precitlivený) na remifentanil alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek (pozri zoznam pomocných látok v časti 6) alebo
deriváty fentanylu (ako je alfentanil, fentanyl a sufentanil). Medzi
príznaky alergickej reakcie môžu patriť vyrážky, svrbenie, dýchacie
ťažkosti alebo opuch tváre, pier, hrdla alebo jazyka. Je možné, že ste sa
s týmito reakciami už stretli.
- Formou injekcie do miechového kanála
- Ako samostatný liek na úvod do anestézie
Buďte zvlášť opatrný pri používaní Remifentanilu B. Braun
Pred liečbou Remifentanilom B. Braun informujete svojho lekára ak:
- sa u Vás v minulosti vyskytli akékoľvek nežiaduce reakcie počas
chirurgického zákroku
- sa u Vás v minulosti vyskytli akékoľvek alergické reakcie alebo ak Vám
bolo povedané, že ste alergický na:
o akékoľvek lieky podávané počas chirurgického zákroku
o opioidy (napríklad morfín, fentanyl, pethidin, kodeín) pozri
tiež časť vyššie s názvom „Nepoužívajte Remifentanil B. Braun “
- máte poškodenú funkciu pľúc a/alebo poškodenú funkciu pečene (môžete byť
náchylnejší na dýchacie ťažkosti)

Starší alebo slabí pacienti (v dôsledku zníženého objemu krvi a/alebo
nízkeho krvného tlaku) sú náchylnejší na srdcové alebo cievne poruchy.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Týka sa to najmä nasledovných liekov, u ktorých môže dôjsť k interakcii
s Remifentanilom B. Braun:
o lieky na krvný tlak alebo srdcové poruchy (známe ako
betablokátory alebo blokátory kalciového kanála. Tieto lieky
môžu zvýšiť účinok Remifentanilu B. Braun na Vaše srdce
(znížením krvného tlaku a srdcovej frekvencie).
o iné sedatíva, ako sú napríklad benzodiazepíny. Váš lekár alebo
lekárnik Vám upraví dávkovanie týchto liekov, keď Vám bude
podaný Remifentanil B. Braun.

Aj v týchto prípadoch môže byť pre Vás podanie Remifentanilu B. Braun
vhodné; Váš lekár určí, aký liečebný postup je pre Vás vhodný.

Deti
Remifentanil B. Braun sa neodporúča podávať novorodencom a dojčatám (deti
mladšie ako jeden rok).
Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o podávaní Remifentanilu B. Braun
deťom na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Starší pacienti
Pri operáciách vyžadujúcich celkovú anestéziu musí byť úvodná dávka
Remifentanilu B. Braun u starších pacientov primerane znížená.

Užívanie Remifentanilu B. Braun s jedlom a nápojmi
Po podaní Remifentanilu B. Braun nesmiete požívať alkoholické nápoje až do
úplného odznenia účinku.

Tehotenstvo a dojčenie
Remifentanil B. Braun sa nesmie podávať tehotným ženám s výnimkou, ak lekár
rozhodne, že existujú na to vážne medicínske dôvody.
Remifentanil B. Braun sa neodporúča podávať počas pôrodu alebo pri
cisárskom reze.

Odporúča sa prerušiť dojčenie na 24 hodín po tom, ako Vám bol podaný
Remifentanil B. Braun.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom. Váš lekár zváži možné riziká a prínosy podania Remifentanilu B.
Braun, keď ste tehotná alebo dojčíte.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Tento liek je určený na podávanie len u hospitalizovaných pacientov. Ak ste
krátko po užití Remifentanilu B. Braun prepustený do domáceho prostredia,
neveďte vozidlo, neobsluhujte stroje ani nepracujte v nebezpečnom
prostredí. Domov odchádzajte v sprievode druhej osoby.3. AKO POUŽÍVAŤ REMIFENTANIL B. BRAUN

Remifentanil B. Braun sa musí podávať za prísne kontrolovaných podmienok
a musia byť k dispozícii prístroje určené pre okamžitý liečebný zásah.
Remifentanil B. Braun Vám podá skúsený lekár, ktorý je vyškolený na
podávanie lieku tohto typu a je oboznámený s jeho účinkami alebo bude
dohliadať na jeho podávanie.
Nikdy si nebudete musieť podať tento liek sám. Liek Vám vždy podá osoba
s príslušnou kvalifikáciou.

Remifentanil B. Braun sa musí podávať len injekciou alebo infúziou priamo
do žily. Jeho podanie nesmie trvať kratšie ako 30 sekúnd. Remifentanil B.
Braun sa nesmie podať priamo do miechového kanála (intratekálne alebo
epidurálne).

Dávkovanie
Dávkovanie a dĺžku Vašej infúzie určí lekár v závislosti od faktorov ako je
Vaša telesná hmotnosť, vek, fyzická zdatnosť, užívanie iných liekov a od
typu Vašej operácie.

Dávkovanie u dospelých
Rýchlosť infúzie pre väčšinu pacientov je stanovená v rozmedzí 0,1 a 2
mikrogramy na kg telesnej hmotnosti za minútu. Váš lekár môže upravovať
dávkovanie podľa Vášho stavu a/alebo odpovede.

Dávkovanie u starších pacientov
Pri operáciách vyžadujúcich celkovú anestéziu musí byť úvodná dávka
Remifentanilu B. Braun u starších pacientov primerane znížená.

Dávkovanie u detí (vo veku od 1 do 12 rokov)
Na udržanie spánku počas operácie sú rýchlosti infúzie u väčšiny detí
stanovené v rozmedzí od 0,05 a 1,3 mikrogramov na kg telesnej hmotnosti za
minútu. Lekár môže upraviť dávkovanie a maximálna dávka môže byť 3
mikrogramy na kg telesnej hmotnosti.
Je len málo skúseností s použitím Remifentanilu B. Braun u detí na
jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Remifentanil B. Braun sa neodporúča podávať novorodencom a dojčatám (deťom
mladším ako jeden rok).

Dávkovanie u osobitných skupín pacientov
Je nutné primerane upraviť úvodnú dávku lieku u obéznych alebo ťažko
chorých pacientov podľa individuálnej odozvy pacienta.
U pacientov s poškodenou funkciou obličiek alebo pečene a u pacientov
podstupujúcich neurochirurgický zákrok nie je nutné upravovať dávkovanie.

Ak dostanete viac Remifentanilu B. Braun ako máte alebo ak zabudnete použiť
Remifentanil B. Braun
Keďže Remifentanil B. Braun Vám bude obvykle podávaný Vaším lekárom alebo
zdravotnou sestrou za prísne kontrolovaných podmienok, je veľmi
nepravdepodobné, že dostanete viac lieku alebo že zabudnete liek užiť.
Ak ste dostali príliš veľa Remifentanilu B. Braun, alebo ak je podozrenie,
že ste mohli dostať príliš vysokú dávku, Váš zdravotnícky špecializovaný
kolektív vykoná náležitú nápravu.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Remifentanil B. Braun môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Boli hlásené nasledovné vedľajšie účinky:

Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 liečených pacientov)
- svalová stuhnutosť
- nevoľnosť (nauzea)
- napínanie na vracanie (vracanie)
- nízky krvný tlak (hypotenzia)

Časté (postihujú 1 až 10 zo 100 liečených pacientov)
- nízka srdcová frekvencia (bradykardia)
- plytké dýchanie (útlm dýchania)
- zástava dýchania (apnoe)
- svrbenie
- pooperačná triaška
- vysoký krvný tlak (hypertenzia) po operácii

Menej časté (postihujú 1 až 10 z 1000 liečených pacientov)
- zápcha
- pooperačná bolesť
- nedostatok kyslíka (hypoxia)

Zriedkavé (postihujú 1 až 10 z 10 000 liečených pacientov)
- nízka srdcová frekvencia následne spojená so srdcovým blokom u pacientov,
ktorým bol podávaný remifentanil v kombinácii s jedným alebo viacerými
anestetikami
- ospalosť (počas zotavovania z operácie)
- ťažké alergické reakcie vrátane šoku, obehového zlyhania a srdcového
infarktu u pacientov, ktorým bol podávaný remifentanil v kombinácii
s jedným alebo viacerými anestetikami

Neznáme (z dostupných údajov nejde určiť)
- záchvaty
- zástava srdca
- lieková tolerancia

Prerušenie liečby
Výnimočne hlásene príznaky, objavujúce sa po prerušení liečby, hlavne po
podávaní presahujúcom tri dni, zahŕňajú zrýchlenú srdcovú činnosť, vysoký
krvný tlak a výrazný nekľud.

Tak ako u iných liekov tejto skupiny (opioidy), dlhodobé používanie
Remifentanilu B. Braun môže vyvolať závislosť. Prosím, poraďte sa s Vašim
lekárom.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ REMIFENTANIL B. BRAUN

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Remifentanil B. Braun po dátume exspirácie, ktorý je uvedený
na škatuli a štítku po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25°C.
Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

Nepoužívajte Remifentanil B. Braun ak spozorujete, že roztok nie je číry a
bez viditeľných častíc alebo ak je poškodený obal.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Remifentanil B. Braun obsahuje

Liečivo je remifentanil.
Každá injekčná liekovka obsahuje 1 mg alebo 2 mg remifentanilu (vo forme
hydrochloridu).
Po rozpustení podľa návodu každý ml obsahuje 1 mg remifentanilu.

Ďalšie zložky sú glycín a kyselina chlorovodíková.

Ako vyzerá Remifentanil B. Braun a obsah balenia

Remifentanil B. Braun je biely až takmer biely alebo žltkastý prášok na
prípravu koncentrátu pre injekčný alebo infúzny roztok. Dodáva sa
v bezfarebných sklenených liekovkách.

Veľkosti belenia:
Remifentanil B. Braun 1 mg, prášok na injekčný alebo infúzny koncentrát:
5 injekčných liekoviek v jednom balení
Remifentanil B. Braun 2 mg, prášok na injekčný alebo infúzny koncentrát:
5 liekoviek v jednom balení

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1 Poštová adresa:
34212 Melsungen, Nemecko 34209 Melsungen, Nemecko

Telefón: +49 5661/71-0
Fax: +49 5661/71-4567

Výrobca
IDT Biologika GmbH
Am Pharmapark
06861 Dessau-Roßlau, Nemecko

hameln pharmaceuticals GmbH
Langes Feld 13
31789 Hameln, Nemecko

/Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru/
/(EHP) pod nasledovnými názvami:/

|Rakúsko, Fínsko, |Remifentanil B. Braun 1 mg/ 2 mg/ 5 mg |
|Rumunsko, Švédsko| |
|Česká republika |Remifentanil B. Braun 1 mg/ 2 mg |
|Belgicko |Remifentanil B. Braun 1 mg/ 2 mg/ 5 mg, |
| |poeder voor concentraat voor oplossing voor|
| |injectie of infusie |
|Nemecko, |Remifentanil B. Braun 1 mg/ 2 mg/ 5 mg |
|Luxembursko |Pulver zur Herstellung eines Konzentrats |
| |zur Herstellung einer |
| |Injektions-/Infusionslösung |
|Dánsko, |Remifentanil B. Braun |
|Taliansko, | |
|Nórsko, Poľsko | |
|Španielsko |Remifentanilo B. Braun 1 mg/ 2 mg/ 5 mg |
| |polvo para concentrado para solución |
| |inyectable o perfusión |
|Francúzsko |Remifentanil B. Braun 1 mg/ 2 mg/ 5 mg, |
| |poudre pour solution ŕ diluer pour solution|
| |injectable/ pour perfusion |
|Holandsko |Remifentanil B. Braun 1 mg/ 2 mg/ 5 mg, |
| |poeder voor concentraat voor oplossing voor|
| |injectie of infusie |
|Portugalsko |Remifentanilo B. Braun |
|Spojené |Remifentanil 1 mg/ 2 mg/ 5 mg |
|kráľovstvo | |

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 02/2011.

----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
Nasledovné informácie sú určené len pre zdravotnícky personál:

POKYNY NA PRÍPRAVU NASLEDOVNÝCH LIEKOV:
Remifentanil B. Braun 1 mg, prášok na injekčný alebo infúzny koncentrát
Remifentanil B. Braun 2 mg, prášok na injekčný alebo infúzny koncentrát

Je dôležité, aby ste si prečítali celý obsah tejto písomnej informácie pre
používateľov ešte
pred prípravou tohto lieku.

Remifentanil B. Braun sa nesmie podávať bez ďalšieho riedenia po rozpustení
lyofilizovaného prášku.

Príprava koncentrátu
Remifentanil B. Braun 1 mg / 2 mg sa pripravuje na intravenózne podanie
pridaním zodpovedajúceho objemu (podľa nižšie uvedenej tabuľky) jedného
z nižšie uvedených rozpúšťadiel tak, aby vznikol roztok s koncentráciou
približne 1 mg/ml.

|Balenie |Objem rozpúšťadla, |Koncentrácia |
| |ktorý je potrebné |pripraveného roztoku |
| |pridať | |
|Remifentanil B. Braun 1|1 ml |1 mg/ml |
|mg | | |
|Remifentanil B. Braun 2|2 ml |1 mg/ml |
|mg | | |

Pretrepávajte, kým sa celkom nerozpustí. Pripravený roztok musí byť číry,
bezfarebný a bez viditeľných častíc.

Ďalšie riedenie
Remifentanil B. Braun sa nesmie podávať po rozpustení bez ďalšieho
zriedenia na koncentráciu 20 až 250 ?g/ml (koncentrácia 50 ?g/ml sa
odporúča pre dospelých a koncentrácia 20 až 25 ?g/ml pre pediatrických
pacientov vo veku 1 roka a starších) s jedným z intravenóznych roztokov
uvedených nižšie.
Odporúčané riedenie Remifentanilu B. Braun pre podávanie systémom TCI je 20
až 50 µg/ml.
.

Riedenie závisí od technickej kapacity infúzneho zariadenia
a predpokladaných požiadaviek pacienta.
Na ďalšie riedenie je možné použiť jeden z nasledovných roztokov:
Voda na injekciu
Glukóza 50 mg/ml (5 %) injekčný roztok
Glukóza 50 mg/ml (5 %) injekčný roztok a chlorid sodný 9 mg/ml (0,9 %)
injekčný roztok
Chlorid sodný 9 mg/ml (0,9 %) injekčný roztok
Chlorid sodný 4.5 mg/ml (0,45 %) injekčný roztok

Nasledovné intravenózne roztoky môžu byť tiež použité pri podaní do
funkčného IV katétra:
Ringer-laktát injekcia
Ringer-laktát a glukóza 50 mg/ml (5 %) injekčný roztok

Remifentanil B. Braun je kompatibilný s propofolom, ak je podaný do
funkčného IV katétra.

Nepoužívajte žiadne iné roztoky.
Roztoky sú pred podaním vizuálne skontrolované, či neobsahujú viditeľné
častice. Roztok sa má použiť len ak je číry a bez častíc.

Ideálne sa má intravenózna infúzia remifentanilu pripravovať tesne pred
podávaním (pozri časť 6.3).
Fyzikálna a chemická stabilita bola preukázaná po dobu 24 hodín pri teplote
25°C.
Z mikrobiologického hľadiska musí byť roztok použitý okamžite. Ak nie je
použitý okamžite, doba a podmienky uchovávania pred použitím sú plne
v zodpovednosti podávajúceho a normálne by nemali presiahnuť 24 hodín pri
teplote 2 - 8 oC, pokiaľ rozpustenie neprebehlo v kontrolovaných
a validovaných aseptických podmienkach.

Obsah liekovky je len na jedno použitie. Všetky nepoužité lieky alebo odpad
vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


Špeciálne upozornenia pre uchovávanie
Uchovávajte pri teplote do 25°C.
Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

Podmienky pre uchovávanie rozpusteného / zriedeného lieku pozri vyššie v
časti /Ďalšie riedenie/.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2010/04789

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Remifentanil B. Braun 1 mg
Remifentanil B. Braun 2 mg
prášok na injekčný alebo infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna injekčná liekovka obsahuje 1 mg remifentanilu vo forme
remifentaniliumchloridu.
Jedna injekčná liekovka obsahuje 2 mg remifentanilu vo forme
remifentaniliumchloridu.


Jeden mililiter Remifentanilu B. Braun 1 mg/ 2 mg, prášku na injekčný
alebo infúzny koncentrát obsahuje po rozpustení podľa uvedených pokynov
1 mg remifentanilu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok na injekčný alebo infúzny koncentrát.

Biely až sivobiely alebo žltkastý kompaktný prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Remifentanil je indikovaný ako analgetikum na používanie pri úvode
a/alebo udržiavaní celkovej anestézie.
Remifentanil je indikovaný pre navodenie analgézie u umelo
ventilovaných pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti, ktorí
sú starší ako 18 rokov.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Remifentanil má byť podávaný len na pracoviskách plne vybavených na
monitorovanie a podporu respiračných a kardiovaskulárnych funkcií a len
osobami zvlášť vyškolenými v podávaní anestetík a v rozpoznávaní
a liečbe očakávaných nežiaducich účinkov silne účinných opioidov,
vrátane respiračnej a kardiálnej resuscitácie. Súčasťou takéhoto
školenia osôb musí byť spriechodnenie a udržiavanie priechodnosti
dýchacích ciest pacienta a umelá ventilácia.


Kontinuálna infúzia remifentanilu sa musí podávať kalibrovaným infúznym
zariadením do intravenóznej kanyly s rýchlym prietokom alebo
samostatným žilovým prístupom. Táto infúzna súprava musí byť pripojená
čo najbližšie k intravenóznej kanyle, aby bol mŕtvy priestor čo
najmenší (pozri časť 6.6 pre dodatočné informácie).
Je nutné starostlivo predchádzať upchatiu alebo rozpojeniu infúznych
ciest, náležite ich prepláchnuť a odstrániť zvyšný roztok remifentanilu
po jeho použití (pozri časť 4.4).
Na zabránenie neúmyselného podania má byť infúzny set po ukončení
podávania odstránený.


Remifentanil môže byť podávaný systémom TCI -„Target-Controlled
Infusion“ ( programovaná infúzia s reguláciou cieľovej koncentrácie)
pomocou špeciálneho infúzneho prístroja, ktorý je vybavený
farmakokinetickým modelom podľa Minta zohľadňujúcim vek a ideálnu
telesnú hmotnosť (LBM).


Remifentanil je určený len na vnútrožilové podávanie a nesmie byť
podaný epidurálne ani intratekálne (pozri časť 4.3).


Riedenie
Remifentanil sa nesmie podávať bez ďalšieho riedenia po rozpustení
lyofilizovaného prášku. Podmienky uchovávania pozri v časti 6.3 a
odporúčané roztoky na riedenie a návod na prípravu / riedenie lieku
pred jeho podaním v časti 6.6


4.2.1 Celková anestézia


Podávanie remifentanilu je individuálne a musí zohľadňovať individuálnu
odozvu pacienta.


4.2.1.1 Dospelí


/Podávanie manuálne kontrolovanou infúziou (MCI - Manually Controlled/
/Infusion)/


/Tabuľka 1: Odporúčané dávkovanie pre dospelých/
| |BOLUSOVÁ |KONTINUÁLNA INFÚZIA |
| |INJEKCIA |REMIFENTANILU |
| |REMIFENTANILU| |
| | | |
| | | |
| |(µg/kg) | |
| | |(µg/kg/min) |
| | |Úvodná |Rozmedzie |
| | |rýchlosť | |
| |Úvod do anestézie |
| |1 |0,5 až 1 |- |
| |(Podávanie | | |
| |nesmie byť | | |
| |kratšie ako | | |
| |30 sekúnd.) | | |
|Súbežné anestetikum |Udržiavanie anestézie u ventilovaných |
| |pacientov |
|• Oxid dusný (66 %) |0,5 až 1 |0,4 |0,1 až 2 |
|• Izoflurán |0,5 až 1 |0,25 |0,05 až 2 |
|(úvodná dávka 0,5 MAC) | | | |
|• Propofol |0,5 až 1 |0,25 |0,05 až 2 |
|(úvodná dávka 100 µg/kg/min) | | | |


Na úvod do anestézie nesmie byť podanie remifentanilu bolusovou
injekciou kratšie ako 30 sekúnd.
Pri vyššie odporúčaných dávkach, remifentanil výrazne znižuje množstvo
hypnotika potrebného na udržiavanie anestézie. Na zabránenie zvýšenia
hemodynamických účinkov remifentanilu (hypotenzia a bradykardia) sa
musí izoflurán a propofol podávať vo vyššie odporúčaných dávkach.
Nie sú k dispozícii žiadne údaje o odporúčanom dávkovaní iných hypnotík
pri ich súbežnom podávaní, s remifentanilom.


/Úvod do anestézie/
Pri úvode do anestézie sa má podávať remifentanil spolu s hypnotikom,
ako je propofol, thiopental alebo izoflurán. Podanie remifentanilu po
hypnotiku zníži výskyt svalovej strnulosti. Remifentanil je možné
podávať rýchlosťou infúzie od 0,5 do 1 µg/kg/min, po úvodnom podaní
bolusovej injekcie v dávke 1 µg/kg počas minimálne 30 sekúnd alebo bez
nej. Ak endotracheálna intubácia nasleduje po viac ako 8 až 10 minútach
od zahájenia infúzie remifentanilu, úvodná bolusová injekcia nie je
nutná.


/Udržiavanie anestézie u ventilovaných pacientov/
Po endotracheálnej intubácii sa má rýchlosť infúzie remifentanilu
znížiť podľa použitej anestetickej techniky, ako je uvedené vyššie
v tabuľke. Z dôvodu rýchleho nástupu a krátkeho trvania účinku
remifentanilu sa môže rýchlosť podávania počas anestézie titrovať
vzostupne v prírastkoch o 25 % až 100 % alebo zostupne v úbytkoch o
25 % až 50 %, každé 2 minúty až každých 5 minút tak, aby bola
dosiahnutá požadovaná úroveň ?-opioidnej odozvy. Pri nedostatočnej
hĺbke anestézie sa môžu podať dodatočné bolusové injekcie každé 2
minúty až každých 5 minút.


/Anestézia u spontánne dýchajúcich pacientov v anestézii so/
/zabezpečenými dýchacími cestami (napr. anestézia laryngeálnou maskou)/
Pri anestézii spontánne dýchajúcich pacientov so zabezpečenými
dýchacími cestami je pravdepodobné, že nastane útlm dýchania. Z tohto
dôvodu sa musí venovať zvýšená pozornosť respiračným účinkom, ktoré sa
prípadne môžu kombinovať so svalovou stuhnutosťou. Je nutné venovať
zvýšenú pozornosť pri úprave dávky podľa potrieb pacienta a môže nastať
potreba podpornej ventilácie. Na monitorovanie pacientov, ktorým sa
podáva remifentamil je nutné, aby boli k dispozícii adekvátne
monitorovacie zariadenia. Je dôležité, aby tieto zariadenia boli plne
vybavené a schopné odstrániť všetky stupne útlmu dýchania (musí byť
k dispozícii intubačné zariadenie) a/alebo svalovej stuhnutosti (pre
viac informácií pozri časť 4.4).
Odporúčaná úvodná rýchlosť infúzie na doplnkovú analgéziu u spontánne
dýchajúcich pacientov v anestézii je 0,04 µg/kg/min s titráciou do
účinku. Bolo hodnotené rozmedzie rýchlostí infúzie od 0,025 do 0,1
µg/kg/min.
U spontánne dýchajúcich pacientov v anestézii sa neodporúčajú bolusové
injekcie.
Remifentanil sa nemá používať ako analgetikum pri zákrokoch, ak
pacienti zostávajú pri vedomí alebo ak počas zákroku nedostávajú
podporné dýchanie.


/Súbežná medikácia/
Remifentanil znižuje množstvo alebo dávky inhalačných anestetík,
hypnotík a benzodiazepínov potrebných pre anestéziu (pozri časť 4.5).
Dávky liečiv použitých pri anestézii súbežne s remifentanilom, ako sú
izoflurán, thiopental, propofol a temazepam, musia byť znížené až o 75
%.


/Pokyny pre ukončenie aplikácie počas bezprostrednej pooperačnej fázy/
Vzhľadom na veľmi rýchle odznenie účinku remifentanilu nie je už po 5
až 10 minútach po ukončení jeho podávania prítomná žiadna reziduálna
opioidná aktivita. Pacientom, ktorí absolvovali chirurgický zákrok,
a u ktorých sa očakáva pooperačná bolesť, je nutné podať analgetiká
ešte pred ukončením podávania remifentanilu. U analgetík s dlhším
účinkom je potrebné vyhradiť dostatočne dlhý čas na dosiahnutie
maximálneho účinku. Výber analgetika má byť primeraný operačnému
zákroku pacienta a úrovni pooperačnej starostlivosti.
V prípade, ak dlhodobo pôsobiace analgetikum nedosiahlo požadovaný
účinok pred ukončením chirurgického zákroku, je možné pokračovať
v podávaní remifentanilu na udržanie analgézy počas bezprostrednej
pooperačnej fázy až do doby, kým analgetikum s dlhodobým účinkom
nedosiahne maximálny účinok.
Ak sa pokračuje v podávaní remifentanilu po zákroku, má sa podávať len
v prostredí plne vybavenom na monitorovanie a podporu respiračných
a kardiovaskulárnych funkcií, pod stálym dohľadom osôb špeciálne
vyškolených v rozpoznaní a zvládaní respiračných účinkov silne
účinkujúcich opioidov.
Ďalej sa odporúča pacientov po operačnom zákroku starostlivo
monitorovať na bolesť, hypotenziu a bradykardiu.


Viac informácií o podávaní remifentanilu mechanicky ventilovaným
pacientom na jednotkách intenzívnej starostlivosti je uvedených v časti
4.2.3.


U spontánne dýchajúcich pacientov môže byť úvodná rýchlosť infúzie
remifentanilu znížená na 0,1 µg/kg/min a potom sa môže každých 5 minút
zvyšovať alebo znižovať najviac o 0,025 µg/kg/min na vyváženie úrovne
analgézie so stupňom útlmu dýchania.


U spontánne dýchajúcich pacientov sa na analgéziu bezprostredne po
operácii neodporúča podávať remifentanil bolusovými injekciami.


/Podávanie systémom TCI (Target-Controlled Infusion)/


/Úvod do anestézie a udržiavanie anestézie u ventilovaných pacientov/
Počas úvodu do anestézie a udržiavania anestézie u dospelých
ventilovaných pacientov je nutné podávať remifentanil systémom TCI
spolu s intravenóznym alebo inhalačným hypnotikom (pozri vyššie uvedenú
tabuľku 1 pre manuálne kontrolovanú infúziu). V kombinácii s týmito
liečivami je možné dosiahnuť dostatočnú analgéziu pre úvod do anestézie
a pre chirurgický zákrok s cieľovými plazmatickými koncentráciami
remifentanilu v rozmedzí od 3 do 8 ng/ml. Remifentanil má byť titrovaný
v závislosti od individuálnej odozvy pacienta.
Pri obzvlášť bolestivých chirurgických zákrokoch môžu byť potrebné
cieľové plazmatické koncentrácie remifentanilu až 15 ng/ml.
Pri vyššie odporúčaných dávkach, remifentanil výrazne znižuje množstvo
hypnotika potrebného na udržiavanie anestézie. Na zabránenie zvýšenia
hemodynamických účinkov remifentanilu (hypotenzia a bradykardia) sa
musí izoflurán a propofol podávať vo vyššie odporúčaných dávkach (
pozri tabuľku 1 vyššie pre manuálne kontrolovanú infúziu).


Nasledujúca tabuľka stanovuje plazmatické koncentrácie remifentanilu
pomocou systému TCI pre rôzne rýchlosti manuálne kontrolovanej infúzie
v rovnovážnom stave.


/Tabuľka 2: Plazmatické koncentrácie remifentanilu (nanogram/ml)/
/stanovené pomocou farmakokinetického modelu Minto (1997) u pacienta/
/mužského pohlavia, s telesnou hmotnosťou 70 kg, výškou 170 cm, vo veku/
/40 rokov pre rôzne rýchlosti manuálne kontrolovanej infúzie/
/(mikrogram/kg/min) v rovnovážnom stave/
|Rýchlosť infúzie |Plazmatická |
|remifentanilu |koncentrácia |
| |remifentanilu |
|(mikrogramy/kg/min) |(nanogramy/ml) |
|0,05 |1,3 |
|0,10 |2,6 |
|0,25 |6,3 |
|0,40 |10,4 |
|0,50 |12,6 |
|1,0 |25,2 |
|2,0 |50,5 |


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje, preto sa neodporúča podávanie
remifentanilu systémom TCI pri anestézii so spontánnou ventiláciou.


/Pokyny pre ukončenie aplikácie / prechod do bezprostrednej pooperačnej/
/fázy/
Na konci chirurgického zákroku, keď je zastavená infúzia TCI alebo je
znížená cieľová koncentrácia, nastane obnovenie spontánnej respirácie
pravdepodobne pri vypočítaných koncentráciách remifentanilu v rozmedzí
od 1 do 2 ng/ml. Tak ako pri manuálne kontrolovanej infúzii, je nutné
zahájiť pooperačnú analgéziu pred ukončením operačného zákroku pomocou
analgetika s dlhodobým účinkom (pozri tiež vyššie časť /Pokyny pre/
/ukončenie aplikácie počas bezprostrednej pooperačnej fázy/ pre manuálne
kontrolovanú infúziu).


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje, preto sa neodporúča podávanie
remifentanilu systémom TCI pri riadení pooperačnej analgézie.


4.2.1.2 Pediatrickí pacienti (vo veku od 1 do 12 rokov)


Súbežné podávanie remifentanilu s liečivami na úvod do anestézie sa
neskúmalo.
Vzhľadom na nedostatočné údaje sa podávanie remifentanilu systémom TCI
pri úvode do anestézie u pacientov vo veku od 1 do12 rokov neodporúča.


/Udržiavanie anestézie/
Tabuľka 3 obsahuje odporúčané dávky remifentanilu na udržiavanie
celkovej anestézie:


/Tabuľka 3: Odporúčané dávkovanie u pediatrických pacientov (vo veku od/
/1 do 12 rokov)/
|SÚBEŽNE PODÁVANÉ ANESTETIKUM*|BOLUSOVÁ |KONTINUÁLNA INFÚZIA |
| |INJEKCIA |REMIFENTANILU |
| |REMIFENTANILU| |
| | | |
| |(µg/kg) | |
| | |(µg/kg/min) |
| | |úvodná |Udržiavacia |
| | |rýchlosť |rýchlosť |
|Halotan (úvodná dávka 0,3 |1 |0,25 |0,05 až 1,3 |
|MAC) | | | |
|Sevofluran (úvodná dávka 0,3 |1 |0,25 |0,05 až 0,9 |
|MAC) | | | |
|Izofluran (úvodná dávka 0,5 |1 |0,25 |0,06 až 0,9 |
|MAC) | | | |


*súbežné podávanie s oxidom dusným/kyslíkom v pomere 2:1


Ak sa remifentanil podáva bolusovou injekciou, toto podanie nesmie byť
kratšie ako 30 sekúnd. Operačný zákrok nesmie začať skôr ako 5 minút po
zahájení infúzie remifentanilu, ak nebola súbežne podaná bolusová
dávka.
Pri podávaní samotného oxidu dusného (70 %) a remifentanilu sú
rýchlosti infúzie na udržiavanie anestézie v rozmedzí od 0,4 až 3
µg/kg/min. Údaje získané z klinických štúdií u dospelých ukazujú, že
vyhovujúca úvodná rýchlosť môže byť 0.4 µg/kg/min, aj keď špecifické
štúdie u detí neboli vykonané.


Pediatrickí pacienti musia byť monitorovaní a dávka musí byť titrovaná
podľa hĺbky analgézie zodpovedajúcej danému chirurgickému zákroku.


/Súbežná medikácia/
Pri vyššie odporúčaných dávkach remifentanil výrazne znižuje množstvo
hypnotika potrebného na udržiavanie anestézie. Na zabránenie zvýšenia
hemodynamických účinkov remifentanilu (hypotenzia a bradykardia), musí
byť izoflurán, halotan a sevoflurán podávaný vo vyššie odporúčaných
dávkach.
Nie sú k dispozícii žiadne údaje o odporúčaných dávkach iných hypnotík
pri súbežnej aplikácii
s remifentanilom (pozri časť vyššie: /Podávanie manuálne ovládanou/
/infúziou (MCI), Súbežná medikácia/).


/Starostlivosť o pacienta v bezprostrednom pooperačnom období //
/Podávanie alternatívnych analgetík pred ukončením podávania/
/remifentanilu/
Vzhľadom na veľmi rýchle odznenie účinku remifentanilu, nie je už po 5
až 10 minútach po ukončení jeho podávania prítomná žiadna reziduálna
opioidná aktivita. Pacientom, ktorí absolvovali chirurgický zákrok,
a u ktorých sa očakáva pooperačná bolesť, je nutné podať analgetiká
ešte pred ukončením podávania remifentanilu. U analgetík s dlhším
účinkom je potrebné vyhradiť dostatočne dlhý čas na dosiahnutie
maximálneho účinku. Voľba analgetika, dávka a dĺžka podávania sa musia
naplánovať dopredu a individuálne prispôsobiť pacientovi podľa typu
operácie a stupňa očakávanej pooperačnej starostlivosti (pozri časť
4.4).


4.2.1.3 Novorodenci a dojčatá (mladšie ako 1 rok)


Farmakokinetický profil remifentanilu u novorodencov a dojčiat
(mladších ako 1 rok) je porovnateľný s farmakokinetickým profilom
u dospelých po vykonaní korekcie rozdielov v telesnej hmotnosti. Avšak,
z dôvodu nedostatočných klinických údajov sa podávanie remifentanilu
v tejto vekovej kategórii neodporúča.


4.2.1.4 Osobitné skupiny pacientov


Pre odporúčané dávkovanie u osobitných skupín pacientov ( starší
a obézni pacienti, pacienti s ochorením obličiek a pečene, pacienti
podstupujúci neurochirurgický zákrok a pacienti kategórie ASA III/IV;
pozri časť 4.2.4).


4.2.2 Anestézia v kardiochirurgii


/Podávanie manuálne kontrolovanou infúziou/
Pre odporúčané dávkovanie u pacientov podstupujúcich operáciu srdca
pozri tabuľku 4 nižšie:


/Tabuľka 4: Dávkovanie pri anestézii v kardiochirurgii:/
|INDIKÁCIA |BOLUSOVÁ |KONTINUÁLNA INFÚZIA |
| |INJEKCIA |REMIFENTANILU |
| |REMIFENTANILU| |
| | | |
| |(µg/kg) | |
| | |(µg/kg/min) |
| | |úvodná |Typická |
| | |rýchlosť |rýchlosť |
| | | |infúzie |
|Úvod do anestézie |Neodporúča sa|1 |- |
|Udržiavanie anestézie | |
|u ventilovaných pacientov: | |
|• Izoflurán |0,5 až 1 |1 |0,003 až 4 |
|(úvodná dávka 0,4 MAC) | | | |
|• Propofol |0,5 až 1 |1 |0,01 až 4,3 |
|(úvodná dávka 50 µg/kg/min) | | | |
|Pokračovanie v pooperačnej |Neodporúča sa|1 |0 až 1 |
|analgézii pred extubáciou | | | |

/Úvod do anestézie/
Po podaní hypnotika na dosiahnutie straty vedomia sa má podávať
remifentanil úvodnou rýchlosťou infúzie 1 µg/kg/min. Aplikácia
bolusových injekcií remifentanilu počas úvodu do anestézie u pacientov
podstupujúcich operáciu srdca sa neodporúča. Endotracheálna intubácia
môže byť zahájená najskôr po 5 minútach po spustení infúzie.

/Udržiavanie anestézie/
Po endotracheálnej intubácii má byť rýchlosť infúzie remifentanilu
titrovaná podľa individuálnych potrieb pacienta. Je možné, v prípade
potreby, podávať dodatočné bolusové dávky. Vysoko rizikovým pacientom
s kardiovaskulárnym ochorením, ako sú pacienti podstupujúci operáciu
chlopne alebo pacienti so slabou funkciou ľavej komory, je možné podať
maximálnu bolusovú dávku 0,5 µg/kg.


Tieto odporúčané dávkovania platia tiež pri hypotermickom
kardiopulmonárnom bypasse (pozri časť 5.2).

/Súbežná medikácia/
Pri vyššie odporúčaných dávkach, remifentanil výrazne znižuje množstvo
hypnotika potrebného na udržiavanie anestézie. Na zabránenie zvýšenia
hemodynamických účinkov remifentanilu (hypotenzia a bradykardia), sa
musí izoflurán a propofol podávať vo vyššie odporúčaných dávkach.
Nie sú k dispozícii žiadne údaje o odporúčaných dávkach iných hypnotík
pri súbežnej aplikácii spolu s remifentanilom (pozri časť vyššie:
/Podávanie manuálne ovládanou infúziou (MCI), Súbežná medikácia/).


/Pokyny pre pooperačné podávanie remifentanilu/
/Pokračovanie podávania remifentanilu v pooperačnej fáze na zabezpečenie/
/analgézie pred extubáciou/
Odporúča sa, aby sa rýchlosť infúzie remifentanilu počas prevozu
pacienta na oddelenie pooperačnej starostlivosti udržala rovnaká ako
pri poslednej operačnej fáze. Po prevoze na toto oddelenie je nutné
monitorovať stupeň analgézie a sedácie pacienta a prispôsobiť rýchlosť
infúzie remifentanilu individuálnym potrebám pacienta (pre viac
informácií o starostlivosti o pacienta na jednotke intenzívnej
starostlivosti pozri časť 4.2.3).


/Zahájenie alternatívnej analgézie pred ukončením podávania/
/remifentanilu/
Vzhľadom na veľmi rýchle odznenie účinku remifentanilu nie je už po 5
až 10 minútach po ukončení jeho podávania prítomná žiadna reziduálna
opioidná aktivita. Pred ukončením podávania remifentanilu je nutné
podať pacientom alternatívne analgetiká a sedatíva dostatočne včas, aby
mohli nastúpiť terapeutické účinky týchto liečiv. Odporúča sa preto
naplánovať výber, dávku a dĺžku podávania analgetík pred ukončením
ventilácie pacienta.


/Pokyny pre ukončenie podávania remifentanilu/
Vzhľadom na veľmi rýchle odznenie účinku remifentanilu, boli
u kardiochirurgických pacientov zaznamenané hypertenzia, triaška
a bolesti bezprostredne po ukončení podávania remifentanilu (pozri časť
4.8). Na minimalizáciu rizika výskytu týchto účinkov je nutné
zabezpečiť vhodnú alternatívnu analgéziu ( tak ako je opísané vyššie)
ešte pred ukončením infúzie remifentanilu. Odporúča sa znižovať
rýchlosť infúzie postupne o 25% po minimálne 10 minútových intervaloch
až do doby ukončenia podávania infúzie. Počas odpájania od ventilátoru
sa neodporúča zrýchlovať infúziu remifentanilu, ale iba znižovať,
prípadne doplniť liečbu alternatívnymi analgetikami, ak je to potrebné.
Hemodynamické zmeny ako je hypertenzia a tachykardia je nutné liečiť
inými vhodnými alternatívnymi liečivami.


Ak sú pri prechode na alternatívnu analgéziu podávané iné opioidy, je
nutné pacienta starostlivo monitorovať. Úžitok z podávania analgetík
v pooperačnom období musí vždy prevážiť potenciálne riziko útlmu
dýchania spôsobeného týmito liekmi.


/Podávanie systémom TCI/


/Úvod a udržiavanie anestézie/
TCI remifentanilu má byť podávaná spolu s intravenóznym alebo
inhalačným hypnotikom pri úvode a počas udržiavania anestézie
u ventilovaných dospelých pacientov (pozri tabuľku 4 /Dávkovanie pri/
/anestézii v kardiochirurgii/ v časti 4.2.2). Spolu s týmito liekmi je
dostatočná analgézia pre kardiochirurgické operácie obvykle dosiahnutá
pri hornej hranici rozmedzia cieľových plazmatických koncentrácií
remifentanilu, odporúčaných pri všeobecných chirurgických zákrokoch.
Pri titrácii remifentanilu podľa individuálnej odozvy pacienta boli
v klinických štúdiách použité krvné koncentrácie až do 20 ng/ml.
Pri vyššie odporúčaných dávkach remifentanil výrazne znižuje množstvo
hypnotika potrebného na udržiavanie anestézie. Na zabránenie zvýšenia
hemodynamických účinkov remifentanilu (hypotenzia a bradykardia), sa
musí izoflurán a propofol podávať vo vyššie odporúčaných dávkach (
pozri tabuľku 4 /Dávkovanie pri anestézii v kardiochirurgii/ vyššie).
Pre informácie o plazmatických koncentráciách remifentanilu
dosiahnutých pri manuálne kontrolovanej infúzii pozri tabuľku
2, /Plazmatické koncentrácie remifentanilu (ng/ml) stanovené pomocou/
/modelu Minto (1997)/ v časti 4.2.1.1)/./


Pokyny pre /ukončenie aplikácie / prechod do bezprostrednej pooperačnej/
/fázy/
Na konci chirurgického zákroku, po ukončení infúzie TCI alebo po
znížení cieľovej koncentrácie, dôjde k obnoveniu spontánneho dýchania
pravdepodobne pri vypočítaných koncentráciách remifentanilu v rozmedzí
od 1 do 2 ng/ml. Ako pri manuálne kontrolovanej infúzii, je nutné
zahájiť pooperačnú analgézu pred ukončením operácie pomocou analgetík
s dlhodobým účinkom (pozri /Pokyny pre ukončenie aplikácie počas/
/bezprostrednej pooperačnej fázy/ v časti 4.2.1.1).


Z dôvodu nedostatočných údajov sa podávanie remifentanilu systémom TCI
za účelom zabezpečenia pooperačnej analgéziie neodporúča.


4.2.3 Použitie na jednotkách intenzívnej starostlivosti


4.2.3.1 Dospelí


Remifentanil môže byť podávaný na zabezpečenie analgézie u mechanicky
ventilovaných pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti.
V prípade potreby je nutné podávať dodatočné sedatíva.


Klinické štúdie s remifentanilom u pacientov na jednotke intenzívnej
starostlivosti boli vykonávané po dobu maximálne troch dní. Keďže
pacienti neboli sledovaní dlhšie ako 3 dni, nie sú k dispozícii údaje
o bezpečnosti a účinnosti pre dlhodobejšiu liečbu. Z týchto dôvodov sa
podávanie dlhšie ako tri dni neodporúča.


Z dôvodu nedostatočných údajov sa podávanie remifentanilu systémom TCI
u pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti neodporúča.


Odporúčaná úvodná rýchlosťinfúzie remifentanilu u dospelých je od
0,1 µg/kg/min (6 µg/kg/h) do 0,15 µg/kg/min (9 µg/kg/h). Na dosiahnutie
požadovanej úrovne sedácie a analgézie má byť rýchlosť infúzie
zvyšovaná postupne po 0,025 µg/kg/min (1,5 µg/kg/h). Je nutné
dodržiavať minimálne 5 minútový interval medzi jednotlivými úpravami
dávok. Úroveň sedácie a analgézie sa má starostlivo monitorovať,
pravidelne vyhodnocovať a rýchlosť infúzie remifentanilu sa má vhodne
prispôsobovať. Ak pri dosiahnutí rýchlosti infúzie 0,2 µg/kg/min
(12 µg/kg/h) nenastala požadovaná úroveň sedácie, odporúča sa zahájiť
podávanie vhodného sedatíva (pozri nižšie). Dávka tohto sedatíva má byť
titrovaná do dosiahnutia požadovanej úrovne sedácie. Ak je potrebná
dodatočná analgézia, je možné dodatočne zvyšovať rýchlosť infúzie
remifentanilu po 0,025 µg/kg/min (1,5 µg/kg/h).
Nasledujúca tabuľka obsahuje úvodné rýchlosti infúzie a obvyklý rozsah
dávkovania pre zabezpečenie analgézie a sedácie u jednotlivých
pacientov:


/Tabuľka 5: Odporúčané dávkovanie remifentanilu na jednotke intenzívnej/
/starostlivosti/
|KONTINUÁLNA INFÚZIA REMIFENTANILU µg/kg/min |
|(µg/kg/h) |
|Úvodná rýchlosť |Rozpätie |
|0,1 (6) až 0,15 (9) |0,006 (0,36) až 0,74 (44,4) |


Podávanie bolusových dávok remifentanilu sa na jednotke intenzívnej
starostlivosti neodporúča.


Podávanie remifentanilu znižuje dávkovanie iných, súbežne podávaných
sedatív. Obvyklé úvodné dávky sedatív, ak sú potrebné, sú uvedené
nižšie:


/Tabuľka 6: Odporúčaná úvodná dávka sedatíva, ak je potrebná/
|Sedatívum |Bolus |Rýchlosť infúzie |
| |(mg/kg) |(mg/kg/h) |
|Propofol |do 0,5 |0,5 |
|Midazolam |do 0,03 |0,03 |


Aby bolo možné osobitne titrovať obidva lieky nesmú sa prídavné
sedatíva podávať v zmesi.


/Dodatočná analgézia pre ventilovaných pacientov podstupujúcich/
/bolestivé zákroky/
Na dosiahnutie dodatočnej analgézie u ventilovaných pacientov
podstupujúcich závažné alebo bolestivé zákroky, ako je napríklad
endotracheálne odsávanie, preväzovanie rán a fyzioterapia, je možné, že
bude potrebné zvýšiť existujúcu rýchlosť infúzie remifentanilu.
Odporúča sa udržiavať minimálnu rýchlosť infúzie remifentanilu 0,1
µg/kg/min (6 µg/kg/h) po dobu minimálne 5 minút pred zahájením
bolestivého zákroku. Dávky môžu byť dodatočne upravené každých 2 až
5 minút o 25 % - 50 %, ak sa predpokladajú zvýšené nároky na dodatočnú
analgéziu. Na dosiahnutie dodatočnej analgézie pri závažných
bolestivých zákrokoch bola podávaná priemerná dávka remifentanilu 0,25
µg/kg/min (15 µg/kg/h) a maximálna dávka 0,74 µg/kg/min (44,4 µg/kg/h).


/Zavedenie alternatívnej analgézie pred ukončením podávania/
/remifentanilu/
Vzhľadom na veľmi rýchle odznenie účinku remifentanilu, nie je už po 5
až 10 minútach po ukončení jeho podávania prítomná žiadna reziduálna
opioidná aktivita bez ohľadu na dĺžku infúzie. Po podaní remifentanilu
existuje možnosť vzniku tolerancie a hyperalgézie. Z tohto dôvodu sa
musia pacientom, pred ukončením podávania remifentanilu, podať
alternatívne analgetiká a sedatíva v dostatočnom časovom predstihu na
dosiahnutie terapeutického účinku a na zabránenie hyperalgézie
a súvisiacich hemodynamických zmien. Výber, dávka a čas podania sa
preto musia naplánovať ešte pred ukončením podávania remifentanilu.
Analgetiká s dlhodobým účinkom alebo intravenózne alebo lokálne
analgetiká, ktoré môžu byť kontrolované ošetrujúcim personálom alebo
pacientom, sú vhodné alternatívy pre analgéziu a musia sa starostlivo
vyberať podľa individuálnych potrieb pacienta.
Predĺžené podávanie µ-opioidných agonistov môže spôsobiť vývoj
tolerancie.


/Pokyny pre extubáciu a ukončenie podávania remifentanilu/
Na zabezpečenie hladkého ukončenia podávania remifentanilu sa odporúča
postupne titrovať dávky remifentanilu na 0.1 µg/kg/min (6 µg/kg/h)
počas jednej hodiny pred extubáciou pacienta.
Po extubácii je nutné znižovať rýchlosť infúzie o 25 % v minimálne 10-
minútových intervaloch až do ukončenia infúzie. Počas odpájania od
umelej ventilácie sa infúzie remifentanilu nesmú zvyšovať, môže dôjsť
len k zníženiu dávky remifentanilu s podávaním alternatívnych
analgetík, ak je to potrebné.
Na zabránenie nežiaduceho podania remifentanilu je nutné po ukončení
jeho podávania odstrániť intravenóznu kanylu.


Pri podávaní iných opioidov, ako súčasť prechodu k alternatívnej
analgézii, musí byť pacient starostlivo monitorovaný. Úžitok
z podávania analgézie musí vždy prevážiť potencionálne riziko útlmu
dýchania.


4.2.3.2 Pediatrickí pacienti vyžadujúci intenzívnu starostlivosť


Podávanie remifentanilu u pediatrických pacientov, ktorí vyžadujú
intenzívnu starostlivosť sa neodporúča z dôvodu nedostatočných údajov
u tejto skupiny obyvateľstva.


4.2.3.3 Pacienti s poruchou funkcie obličiek vyžadujúci intenzívnu
starostlivosť


Nie je nutné upravovať vyššie odporúčané dávky remifentanilu u
pacientov s poruchou funkcie obličiek, vrátane pacientov s umelou
obličkou. Je však dokázané, že dochádza k zníženiu vylučovania
karboxylového metabolitu u pacientov so zníženou funkciou obličiek
(pozri časť 5.2).


4.2.4 Osobitné skupiny pacientov


4.2.4.1 Starší pacienti (vo veku 65 rokov a starší)


/Celková anestézia/
Podávanie remifentanilu pacientom tejto vekovej kategórie si vyžaduje
opatrnosť. Úvodná dávka remifentanilu u pacientov vo veku 65 rokov
a starších musí byť znížená na polovicu odporúčanej dávky a následne
titrovaná podľa individuálnych potrieb pacienta z dôvodu zistenia
vyššej citlivosti na farmakokinetické účinky remifentanilu u tejto
skupiny pacientov. Táto úprava dávkovania platí pre všetky fázy
anestézie vrátane úvodu, udržiavania a počas bezprostrednej pooperačnej
analgézie.


Z dôvodu zvýšenej citlivosti starších pacientov na remifentanil, pri
podávaní remifentanilu systémom TCI je úvodná cieľová koncentrácia u
pacientov tejto populácie 1,5 až 4 ng/ml s následnou titráciou podľa
individuálnej odozvy pacienta.


/Anestézia počas kardiochirurgických zákrokov/
Úvodné dávkovanie nie je nutné znižovať (pozri časť 4.2.2).


/Jednotky ntenzívnej starostlivosti/
Úvodné dávkovanie nie je nutné znižovať (pozri časť /Použitie na/
/jednotkách intenzívnej starostlivosti/ vyššie).


4.2.4.2 Obézni pacienti


Pri manuálne kontrolovanej infúzii sa odporúča u obéznych pacientov
znížiť a upraviť dávkovanie remifentanilu podľa ideálnej telesnej
hmotnosti, keďže klírens a distribučný objem remifentanilu korelujú
viac s ideálnou ako so skutočnou telesnou hmotnosťou.
Pri výpočte priemernej telesnej hmotnosti (LBM) použitej v modely podľa
Minta, je pravdepodobné, že LBM je podhodnotená u žien s indexom
telesnej hmotnosti BMI väčším ako 35 kg/m2 a u mužov s BMI väčším ako
40 kg/m2. Na zabránenie poddávkovania u týchto pacientov, TCI
remifentanilu je nutné starostlivo titrovať podľa individuálnej odozvy
pacienta.


4.2.4.3 Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek


Na základe vykonaných štúdií nie je nutné upravovať dávkovanie u
pacientov s poruchou funkcie obličiek, vrátane pacientov vyžadujúcich
intenzívnu starostlivosť, avšak u týchto pacientov dochádza k zníženiu
klírens karboxylového metabolitu.


4.2.4.4 Pacienti s poruchou funkcie pečene


Keďže farmakokinetický profil remifentanilu u týchto pacientov je
nezmenený, nie je nutné upravovať úvodné dávkovanie v porovnaní
s dávkovaním u zdravých dospelých. Pacienti s ťažkou poruchou funkcie
pečene môžu byť mierne citlivejší na depresiu dýchania vyvolanú
remifentanilom (pozri časť 4.4). Je nutné starostlivo monitorovať
týchto pacientov a titrovať dávku remifentanilu podľa individuálnych
potrieb pacienta.


4.2.4.5 Pacienti podstupujúci neurochirurgické zákroky


Malé množstvo klinických skúseností u pacientov podstupujúcich
neurochirurgické operácie ukázalo, že nie sú nutné žiadne zvláštne
odporúčania pre dávkovanie.


4.2.4.6 Pacienti s klasifikáciou ASA III/IV


/Celková anestézia/
Keďže je možné očakávať výraznejšie hemodynamické účinky silných
opioidov u pacientov s klasifikáciou ASA III/IV, je nutné podávať
remifentanil so zvýšenou opatrnosťou. Odporúča sa znížiť úvodnú dávku a
následne titrovať podľa individuálnej odozvy pacienta.
U pediatrických pacientov nie sú k dispozícií dostatočné údaje
o dávkovaní, preto neexistuje odporúčané dávkovanie u detí.
Pri použití TCI u pacienta s kategorizáciou ASA III alebo IV, sa musia
použiť nižšie úvodné cieľové hodnoty v rozmedzí 1,5 do 4 ng/ml, ktoré
majú byť následne titrované podľa odozvy pacienta.


/Anestézia v kardiochirurgii/
Úvodné dávkovanie nie je nutné znižovať (pozri časť 4.2.2).


4.2.5 Odporúčané rýchlosti infúzie remifentanilu pri manuálne
kontrolovanej infúzii


/Tabuľka 7: Rýchlosti infúzie remifentanilu (ml/kg/h)/
|Rýchlosť |Rýchlosť infúzie (ml/kg/h) roztoku s nasledujúcou |
|podávania |koncentráciou: |
|lieku | |
|(?g/kg/min) |20 ?g/ml |25 ?g/ml |50 ?g/ml |250 ?g/ml |
| |1mg/50ml |1mg/40ml |1mg/20ml |10mg/40ml |
|0,0125 |0,038 |0,03 |0,015 |Neodporúča sa|
|0,025 |0,075 |0,06 |0,03 |Neodporúča sa|
|0,05 |0,15 |0,12 |0,06 |0,012 |
|0,075 |0,23 |0,18 |0,09 |0,018 |
|0,1 |0,3 |0,24 |0,12 |0,024 |
|0,15 |0,45 |0,36 |0,18 |0,036 |
|0,2 |0,6 |0,48 |0,24 |0,048 |
|0,25 |0,75 |0,6 |0,3 |0,06 |
|0,5 |1,5 |1,2 |0,6 |0,12 |
|0,75 |2,25 |1,8 |0,9 |0,18 |
|1,0 |3,0 |2,4 |1,2 |0,24 |
|1,25 |3,75 |3,0 |1,5 |0,3 |
|1,5 |4,5 |3,6 |1,8 |0,36 |
|1,75 |5,25 |4,2 |2,1 |0,42 |
|2,0 |6,0 |4,8 |2,4 |0,48 |


/Tabuľka 8: Rýchlosť infúzie remifentanilu (ml/h) pre roztok s/
/koncentráciou 20 ?g /ml/
|Rýchlos|Váha pacienta (kg) |
|ť | |
|infúzie| |
|(?g/kg/|5 |10 |20 |30 |40 |50 |60 |
|min) | | | | | | | |
|0,0125 |0,188 |0,375 |0,75 |1,125 |1,5 |1,875 |2,25 |
|0,025 |0,375 |0,75 |1,5 |2,25 |3,0 |3,75 |4,5 |
|0,05 |0,75 |1,5 |3,0 |4,5 |6,0 |7,5 |9,0 |
|0,075 |1,125 |2,25 |4,5 |6,75 |9,0 |11,25 |13,5 |
|0,1 |1,5 |3,0 |6,0 |9,0 |12,0 |15,0 |18,0 |
|0,15 |2,25 |4,5 |9,0 |13,5 |18,0 |22,5 |27,0 |
|0,2 |3,0 |6,0 |12,0 |18,0 |24,0 |30,0 |36,0 |
|0,25 |3,75 |7,5 |15,0 |22,5 |30,0 |37,5 |45,0 |
|0,3 |4,5 |9,0 |18,0 |27,0 |36,0 |45,0 |54,0 |
|0,35 |5,25 |10,5 |21,0 |31,5 |42,0 |52,5 |63,0 |
|0,4 |6,0 |12,0 |24,0 |36,0 |48,0 |60,0 |72,0 |


/Tabuľka 9: Rýchlosť infúzie remifentanilu (ml/h) pre roztok s/
/koncentráciou 25 ?g /ml/
|Rýchlosť |Váha pacienta (kg) |
|infúzie | |
|(?g/kg/min|10 |
|) | |
|(?g/kg/min|30 |
|) | |
|(?g/kg/min) |30 |
|Časté |? 1/100 do < 1/10 |
|Menej časté |? 1/1 000 do < 1/100 |
|Zriedkavé |? 1/10 000 do < 1/1 000 |
|Veľmi |< 1/10 000 |
|zriedkavé | |
|Neznáme (z dostupných údajov) |

Incidencia je uvedená nižšie podľa orgánových systémov:


Poruchy imunitného systému
Zriedkavé: hypersenzitívne reakcie vrátane anafylaxie boli hlásené
u pacientov, ktorým bol podávaný remifentanil v kombinácii
s jedným alebo viacerými anestetikami


Psychické poruchy
Neznáme: lieková závislosť


Poruchy nervového systému
Veľmi časté: rigidita kostrového svalstva
Zriedkavé : sedácia (počas prebúdzania z celkovej anestézie)
Neznáme: : kŕče


Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Časté: bradykardia
Zriedkavé: asystólia/srdcová zástava s predchádzajúcou bradykardiou
u pacientov, ktorým bol podávaný remifentanil v kombinácii
s inými anestetikami
Neznáme:: atrioventrikulárni blok


Poruchy ciev
Veľmi časté: hypotenzia
Časté: pooperačná hypertenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Časté: akútna respiračná depresia, apnoe
Menej časté: hypoxia


Poruchy gastrointestinálneho traktu
Veľmi časté: nauzea, vracanie
Menej časté: zápcha


Poruchy kože a podkožného tkaniva
Časté: pruritus


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Časté: pooperačná triaška
Menej časté: pooperačná bolesť
Neznáme: lieková tolerancia


Prerušenie liečby
Výnimočne hlásené príznaky, objavujúce sa pri prerušení liečby, hlavne
po podávaní presahujúcom 3 dni (viď bod 4.4), zahřňajú tachykardiu,
hypertenziu a agitáciu.

4.9 Predávkovanie

Ako u všetkých potentných opioidných analgetík, predávkovanie
remifentanilom by sa prejavilo vystupňovaním jeho farmakologicky
očakávaných účinkov. Z dôvodu veľmi krátkeho trvania účinku
remifentanilu, je potenciál škodlivých účinkov z predávkovania
obmedzený na časové obdobie, ktoré nasleduje bezprostredne po podaní
liečiva. Odozva na prerušenie podávania lieku je veľmi rýchla a návrat
k pôvodnému stavu nastáva do 10 minút.
V prípade predávkovania alebo podozrenia z predávkovania je nutné
zahájiť nasledovné opatrenia: ukončiť podávanie remifentanilu,
udržiavať priechodnosť dýchacích ciest, zahájiť asistovanú alebo
kontrolovanú ventiláciu s kyslíkom a udržiavať dostatočnú
kardiovaskulárnu funkciu. Ak je útlm dýchania spojený so svalovou
rigiditou je možné, že bude potrebná aplikácia neuromuskulárneho
blokátora na uľahčenie asistovanej alebo kontrolovanej respirácie. Na
liečbu hypotenzie môžu byť podané intravenózne roztoky a vazopresory
alebo je možné použiť iné podporné opatrenia.
Ako špecifické antidótum na zvládnutie ťažkého útlmu dýchania
a svalovej rigidity je možné intravenózne podanie opioidného
antagonistu, akým je napríklad naloxón. Je nepravdepodobné, že útlm
dýchania po predávkovaní remifentanilom bude trvať dlhšie ako dĺžka
účinku opioidného antagonistu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Opioidné anestetiká
ATC- kód: N01A H06

Remifentanil je selektívny ?- opioidný agonista s rýchlym nástupom
a veľmi krátkym účinkom. ?- opioidný účinok remifentanilu je
antagonizovaný narkotickými antagonistami ako je naloxón.
Po podaní remifentanilu v bolusových dávkach do 30 µg/kg pacientom
a zdravým dobrovoľníkom nenastalo zvýšenie hladiny histamínu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po podaní odporúčaných dávok remifentanilu je efektívny biologický
polčas od 3 do10 minút.
Priemerný klírens remifentanilu u mladých zdravých dospelých je 40
ml/min/kg, centrálny distribučný objem je 100 ml/kg a distribučný objem
v rovnovážnom stave je 350 ml/kg.
Plazmatické koncentrácie remifentanilu sú úmerné podávaným dávkam
v celom rozmedzí odporúčaného dávkovania. Pri každom zvýšení rýchlosti
i.v. infúzie o 0,1 µg/kg/min sa plazmatické koncentrácie remifentanilu
zvýšia o 2,5 ng/ml. Približne 70% remifentanilu sa viaže na plazmatické
proteíny.

Metabolizmus
Remifentanil je opioid metabolizovaný esterázami, ktorý je citlivý na
hydrolýzu nešpecifickými krvnými a tkanivovými esterázami. Produktom
metabolizmu remifentanilu je tvorba takmer neúčinného karboxylového
metabolitu (1/4600-tina účinnosti remifentanilu).
Štúdie u človeka preukázali, že všetky farmakologické účinky sú spojené
s materskou zlúčeninou. Aktivita tohto metabolitu preto nemá žiadne
klinické dôsledky.
Polčas metabolitu u zdravých dospelých sú dve hodiny. Okolo 95 %
remifentanilu vo forme karboxylového metabolitu je u pacientov
s nepoškodenou funkciou obličiek vylučovaných močom.
Remifentanil nie je substrátom pre plazmatickú cholínesterázu.

Prechod placentou a do materského mlieka
Klinické štúdie u ľudí preukázali približne polovičné priemerné
koncentrácie remifentanilu v krvi plodu v porovnaní s matkou.
V niektorých prípadoch však boli plazmatické koncentrácie u plodu
podobné plazmatickým koncentráciám u matky. Umbilikálny arteriovenózny
podiel koncentrácií remifentanilu bol približne 30 %, čo poukazuje na
metabolizmus remifentanilu
u novorodencov. Remifentanil je vylučovaný do mlieka
laktujúcich potkanov.

Anestézia v kardiochirurgii
Počas kardiopulmonárneho bypasu v hypotermii (28°C) klesá klírens
remifentanilu približne o 20 %. Poklesom telesnej teploty o 1°C klesne
klírens remifentanilu o 3 %.

Porucha funkcie obličiek
Funkcia obličiek nemá vplyv na rýchlosť ústupu sedatívneho
a analgetického účinku remifentanilu.
Farmakokinetika remifentanilu nie je výrazne pozmenená u pacientov
s rôznym stupňom poruchy funkcie obličiek ani pri podávaní
remifentanilu po dobu 3 dní na jednotke intenzívnej starostlivosti.
Klírens karboxylového metabolitu klesá u pacientov s poruchou funkcie
obličiek. U pacientov s miernou alebo závažnou poruchou funkcie
obličiek vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť sa očakáva, že
koncentrácia karboxylového metabolitu dosahuje približne 100-násobok
koncentrácie remifentanilu v rovnovážnom stave. Klinické údaje
dokazujú, že kumulácia metabolitu nespôsobuje klinicky významné ?-
opioidné účinky ani po podávaní remifentanilových infúzií po dobu 3 dní
u týchto pacientov.
V súčasnosti nie sú k dispozícii údaje o bezpečnosti
a farmakokinetickej aktivite metabolitov po podávaní infúzií
remifentanilu dlhšie ako tri dni.

Neexistujú dôkazy, že remifentanil je vylučovaný pri substitučnej
terapii obličiek.
25 - 35 % karboxylového metabolitu sa vylúči počas hemodialýzy.
U pacientov s anúriou sa eliminačný polčas karboxylového metabolitu
zvyšuje na 30 hodín.

Porucha funkcie pečene
Farmakokinetika remifentanilu nie je zmenená u pacientov s ťažkou
poruchou funkcie pečene, ktorí čakajú na transplantáciu pečene alebo
počas anhepatickej fázy transplantácie pečene. Pacienti s ťažkou
poruchou funkcie pečene môžu byť mierne citlivejší na depresívne účinky
remifentanilu na dýchací systém. Je nutné týchto pacientov starostlivo
monitorovať a upravovať dávku remifentanilu podľa individuálnych
potrieb pacienta.

Pediatrickí pacienti
Priemerný klírens a distribučný objem remifentanilu v rovnovážnom stave
je vyšší u mladších detí a s pribúdajúcim vekom do 17. roku klesá na
hodnotu mladých zdravých dospelých. Eliminačný polčas remifentanilu
u novorodencoch sa výrazne neodlišuje od eliminačného polčasu u mladých
zdravých dospelých. Zmeny v analgetickom účinku po zmenách v infúznej
rýchlosti remifentanilu by mali byť rýchle a podobné tým, aké sú
u mladých zdravých dospelých. Farmakokinetika karboxylového metabolitu
je, po úprave rozdielov v telesnej hmotnosti, u pediatrických pacientov
vo veku od 2 do 17 rokov podobná ako u dospelých.

Starší pacienti
Klírens remifentanilu je mierne nižší (približne o 25 %) u starších
pacientov (vo veku 65 rokov a starších) v porovnaní s mladými
pacientmi. Farmakokinetika remifentanilu stúpa s narastajúcim vekom. U
starších pacientov je stredná účinná hodnota remifentanilu
EC50 potrebná na vytvorenie delta vĺn na elektroencefalograme, nižšia o
50 % v porovnaní s mladými pacientmi; preto u starších pacientov musí
byť úvodná dávka remifentanilu znížená o 50 % a následne upravovaná
podľa individuálnych potrieb pacienta.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Remifentanil, ako ostatný opioidný agonisti vyvoláva predĺžené trvanie
akčných potenciálov (APD-action potential duration) u izolovaných
Purkyňových vláknach psov. U remifentanilu boli účinky pozorované pri
koncentráciach 1µM alebo vyšších (čo sú vyššie koncentrácie ako
plazmatické koncentrácie, ktoré sú pozorované v klinickej praxi).
Koncentrácie 0,1µM nemali žiadne účinky. Hlavný metabolit remifentanilu
nemá žiaden účinok na APD až do maximálnej testovanej koncentrácie
10µM.

Akútna toxicita
Po veľkých intravenóznych bolusových dávkach remifentanilu boli
u neventilovaných myší, potkanov a psov pozorované očakávané príznaky ?-
opioidnej intoxikácie. V týchto štúdiách, prežil najcitlivejší druh,
samec potkana, podanie 5 mg/kg dávky remifentanilu.
Intrakraniálne krvácanie u psov spôsobné hypoxiou kleslo do 14 dní po
ukončení podávania remifentanilu.

Chronická toxicita
Bolusové dávky remifentanilu podávané neventilovaným potkanom a psom
spôsobili útlm dýchania u všetkých skupín s rôznymi dávkami
a reverzibilné intrakraniálne krvácanie u psov. Následné výskumy
dokázali, že mikrohemorágie boli dôsledkom hypoxie a nie sú špecifické
pre remifentanil. Mozgové mikrohemorágie neboli pozorované v štúdiách
u neventilovaných potkanov a psov, ktorým bol remifentanil podávaný
formou infúzie, pretože tieto štúdie boli vykonávané pri dávkach, ktoré
nespôsobovali ťažký útlm dýchania. Z preklinických štúdií je možné
usúdiť, že útlm dýchania a jeho následky sú najpravdepodobnejšou
príčinou možných závažných nežiaducich účinkov u ľudí.
Intratekálne podanie samotného glycínu psom (t.j. bez remifentanilu)
vyvolalo nepokoj, bolesť, poruchy a nekoordinovanosť zadných končatín.
Tieto účinky sú považované za sekundárne účinky pomocnej látky glycínu.
Toto zistenie nemá klinický význam pri intravenóznom podaní
Remifentanilu B. Braun, z dôvodu lepších pufrovacích vlastností krvi,
rýchlejšieho zriedenia a nízkej koncentrácie glycínu v Remifentanile B.
Braun.

Štúdie reprodukčnej toxicity
Štúdie placentárneho prestupu na potkanoch a králikoch preukázali, že
mláďatá sú vystavené remifentanilu a/alebo jeho metabolitom v období
rastu a vývoja. Remifentanil a súvisiace látky prechádzajú do mlieka
potkanov v období laktácie.


Bolo dokázané, že remifentanil znižuje fertilitu u samcov potkanov pri
každodennom podávaní dávky 0,5 mg/kg formou intravenóznej injekcie po
dobu minimálne 70 dní, alebo približne
250-násobku maximálnej odporúčanej bolusovej dávky pre človeka 2
mikrogram/kg. Plodnosť samíc potkanov nebola ovplyvnená pri dávkach do
1 mg/kg podávaných po dobu minimálne 15 dní pred párením. Neboli
pozorované žiadne teratogénne účinky remifentanilu pri dávkach do
5 mg/kg u potkanov a 0,8 mg/kg u králikov. Podanie remifentanilu
potkanom v období neskorej gravidity a laktácie v dávkach do 5 mg/kg IV
nemalo výrazný účinok na prežitie, rozvoj alebo reprodukčnú schopnosť
F1 generácie.

Genotoxicita
Remifentanil nepreukázal pozitívnu genotoxicitu v sériách testov /in/
/vitro/ a /in vivo/ s výnimkou /in vitro/ tk testu myšieho lymfómu, ktorý bol
pozitívny s metabolickou aktiváciou. Keďže výsledky myšieho lymfónu nie
je možné potvrdiť ďalšími testami /in vitro/ a /in vivo,/ liečba
remifentanilom nepredstavuje pre pacientov genotoxické riziko.

Karcinogenecita
Nevykonali sa dlhodobé štúdie karcinogenity s remifentanilom.


6. FARAMCEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Glycín
Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

6.2 Inkompatibility

Remifentanil B. Braun sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré
sú uvedené v časti 6.6.
Liek sa nesmie miešať s injekčným roztokom Ringer-laktátu ani
s injekčným roztokom Ringer-laktátu a glukózy 50 mg/ml (5 %).
Remifentanil B. Braun sa nesmie miešať s propofolom v rovnakom
intravenóznom roztoku. Pre kompatibility pri podávaní lieku
do intravenózneho katétra, pozri časť 6.6.


Podávanie Remifentanilu B. Braun v jednom infúznom sete s krvou
/sérom/plazmou sa neodporúča, keďže nešpecifická esteráza v krvných
produktoch môže spôsobiť hydrolýzu remifentanilu na jeho neaktívny
metabolit.
Pred podaním sa Remifentanil B. Braun nesmie miešať s inými liekmi.

6.3 Čas použiteľnosti

/Balenia na trhu:/
Remifentanil B. Braun 1 mg: 2 roky
Remifentanil B. Braun 2 mg: 2 roky

/Po rozpustení / zriedení:/
Chemická a fyzikálna stabilita bola preukázaná po dobu 24 hodín pri
teplote 25°C.
Z mikrobiologického hľadiska má byť liek použitý okamžite. Ak nie je
použitý okamžite, doba a podmienky uchovávania pred použitím sú
v zodpovednosti používateľa a normálne by nemala byť dlhšia ako 24
hodín pri teplote od 2 do 8 °C, pokiaľ rozpustenie neprebehlo
v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

Podmienky pre uchovávanie rozpusteného / zriedeného lieku pozri časť
6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Remifentanil B. Braun 1 mg:
4 ml injekčná liekovka z priehľadného skla typu I s brómbutylovou
gumovou zátkou a viečkom


Remifentanil B. Braun 2 mg:
6 ml injekčná liekovka z priehľadného skla typu I s brómbutylovou
gumovou zátkou a viečkom


Veľkosti balenia: 5 injekčných liekoviek v jednom balení

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Rozpustenie:
Remifentanil B. Braun sa pripravuje na intravenózne podanie pridaním
primeraného objemu (ako je uvedené v tabuľke nižšie) jedného z nižšie
uvedených roztokov, aby koncentrácia pripraveného roztoku bola
približne 1 mg/ml.


|balenie |Objem pridaného |Koncentrácia |
| |riedidla |pripraveného roztoku|
|Remifentanil B. Braun 1|1 ml |1 mg/ml |
|mg | | |
|Remifentanil B. Braun 2|2 ml |1 mg/ml |
|mg | | |

Pretrepávajte, kým sa celkom nerozpustí. Pripravený roztok musí byť
číry, bezfarebný a bez viditeľných častíc.

Ďalšie riedenie:
Remifentanil B. Braun 1 mg/ 2 mg sa nesmie podávať po rozpustení bez
ďalšieho zriedenia na koncentráciu 20 až 250 ?g/ml (koncentrácia 50
?g/ml sa odporúča pre dospelých a koncentrácia 20 až 25 ?g/ml pre
pediatrických pacientov vo veku 1 roka a starších) s jedným
z intravenóznych roztokov uvedených nižšie.

Odporúčané riedenie Remifentanilu B. Braun pre podávanie systémom TCI
je 20 až 50 µg/ml.

Riedenie závisí od technickej kapacity infúzneho zariadenia
a predpokladaných požiadaviek pacienta.


Na ďalšie riedenie je možné použiť jeden z nasledovných roztokov:
Voda na injekciu
Glukóza 50 mg/ml (5 %) injekčný roztok
Glukóza 50 mg/ml (5 %) injekčný roztok a chlorid sodný 9 mg/ml (0.9 %)
injekčný roztok
Chlorid sodný 9 mg/ml (0.9 %) injekčný roztok
Chlorid sodný 4.5 mg/ml (0.45 %) injekčný roztok


Nasledovné intravenózne roztoky môžu byť tiež použité pri podaní do
funkčného IV katétra:
Ringer-laktát injekcia
Ringer-laktát a glukóza 50 mg/ml (5 %) injekčný roztok

Remifentanil B. Braun je kompatibilný s propofolom, ak je podaný do
funkčného IV katétra.

Nepoužívajte žiadne iné roztoky.
Roztoky sú pred podaním vizuálne skontrolované, či neobsahujú viditeľné
častice. Roztok sa má použiť len ak je číry a bez častíc.

Ideálne sa má intravenózna infúzia remifentanilu pripravovať tesne pred
podávaním (pozri časť 6.3).
Obsah liekovky je len na jedno použitie. Všetky nepoužité lieky alebo
odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými
požiadavkami.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen, Nemecko

Poštová adresa:
34209 Melsungen, Nemecko

Telefón: +49 5661/71-0
Fax: +49 5661/71-4567


8. Registračné čísla

Remifentanil B. Braun 1 mg: 05/0403/10-S
Remifentanil B. Braun 2 mg: 05/0404/10-S

9. Dátum prvej registrácie / predĺženia registrácie

22.7.201010. Dátum revízie textu

Február 2011[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C21435
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
DE -
Výrobca lieku:
B.Braun Melsungen AG, Melsungen, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
66.31 € / 1997.66 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
66.31 € / 1997.66 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.00 € ÚP:0.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.30 € ÚP:30.61 € DP:26.69 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien