Detail:
Epirubicin Accord 2 mg/ml sol ijf 1x25ml/50mg (liek.skl.)
Názov lieku:
Epirubicin Accord 2 mg/ml
Doplnok názvu:
sol ijf 1x25ml/50mg (liek.skl.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.1 k notifikácii, ev.č. 2009/12787
Príloha č.2 k notifikácii, ev.č.:2011/01183

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Epirubicín Accord 2 mg/ml injekčný alebo infúzny roztok
Epirubicín hydrochloridPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než
začnete používať tento liek.
. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby
ste si ju znovu prečítali.
. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára
alebo lekárnika.
. Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému.
Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky
ochorenia ako vy.
. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na
svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka
akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Epirubicín Accord a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Epirubicín Accord
3. Ako používať Epirubicín Accord
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Epirubicín Accord
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Epirubicín Accord a na čo sa používa

Názov vášho lieku je "Epirubicín Accord 2 mg/ml injekčný alebo infúzny
roztok", ale v Písomnej informácii pre používateľov sa ďalej bude nazývať
"Epirubicín Accord".


Čo je Epirubicín Accord

Epirubicín Accord je liek proti rakovine. Liečba liekmi proti rakovine sa
niekedy nazýva nádorová chemoterapia. Epirubicín Accord patrí do skupiny
liekov nazývaných antracyklíny. Tieto účinkujú na bunky, ktoré aktívne
rastú, a zastavujú ich rast a zväčšujú šancu, že tieto bunky zahynú.


Na čo sa Epirubicín Accord používa

Epirubicín Accord sa používa na liečbu rôznych nádorov, buď samotný alebo
v kombinácii s inými liekmi.. Spôsob, akým sa liek používa, závisí od typu
nádoru, ktorý sa lieči.
Epirubicín Accord sa používa na liečbu
. karcinómov prsníka a žalúdka.

Ak sa podá do mechúra injekčne cez trubicu, Epirubicín Accord sa používa na
liečbu abnormálnych buniek alebo nádorov steny mechúra. Môže sa tiež
používať po inej liečbe na prevenciu opakovaného rastu takýchto buniek.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Epirubicín Accord

Nepoužívajte Epirubicín Accord

. ak ste alergický na epirubicín hydrochlorid alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). ak viete, že váš
krvný obraz nie je dobrý, keďže Epirubicín Accord ho môže ešte zhoršovať.
. ak trpíte alebo ste trpeli závažným zlyhaním srdca v minulosti, alebo ste
teraz preto liečený.
. ak ste v minulosti boli liečený injekciami Epirubicín Accord alebo
podobnými chemoterapeutickými liekmi, nakoľko predchádzajúce liečenie
týmito liekmi môže zvýšiť riziko vedľajších účinkov,
. ak trpíte akútnou závažnou infekciou
. ak máte závažný zápal v ústach, hltane, pažeráku a žalúdočno-črevnej
sústave
. ak dojčíte
. ak máte závažné problémy s pečeňou.
Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak sa na vás vzťahuje niektoré
z hore uvedených.
V ktoromkoľvek z vyššie uvedených prípadov vám nesmie byť podaná injekcia
epirubicínu.

Epirubicín Accord sa nesmie injekčne podať do mechúra,
- ak trpíte infekciou močových ciest
- ak sa tam vyskytujú nádory, ktoré prenikajú stenou mechúra
- ak váš lekár má problémy so zavedením katétra (trubice) vo vášho
mechúra
- ak máte zápal mechúra
- ak po pokuse o vyprázdnenie vám v mechúre ostáva veľké množstvo
tekutiny.
-

Postupujte s injekciou Epirubicín Accord obzvlášť opatrne
Oznámte svojmu lekárovi,
. ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou. Musíte svojho lekára
informovať pred podaním lieku, keďže musí postupovať obzvlášť opatrne.
ak tse boli očkovaný alebo máte byť očkovaný.

Váš lekár bude tiež robiť pravidelné kontroly,
. aby váš počet krviniek príliš nepoklesol,
. aby skontroloval hladiny kyseliny močovej v krvi,
. aby skontroloval, že vaše srdce a pečeň fungujú normálne,
. ak dostávate, alebo budete dostávať rádioterapiu v oblasti okolo srdca.

V prípade, že pociťujete opuch a bolesť vo vašich ústach alebo sliznici,
musíte informovať vášho lekára.

Je možné, že moč bude mať červenú farbu počas jedného alebo dvoch dní po
podaní.

Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, resp. budete
užívať ďalšie lieky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi. Obzvlášť:
0. cimetidín (liek, ktorý sa obvykle používa na zníženie kyseliny v žalúdku
a proti páleniu záhy). Cimetidín môže zosilniť účinok injekcie Epirubicin
Accord,
1. paklitaxel a docetaxel (používaný v liečbe niektorých nádorov),
2. blokátory vápnikových kanálov,
3. interferón alfa-2b (používaný v liečbe niektorých druhov nádorov
a lymfómu a žltej horúčky),
4. chinín (používaný v liečbe malárie a kŕčov v nohách),
5. antibiotiká, ako sulfónamid a chloramfenikol,
6. antiretroviral (liek používaný na liečenie infekcie HIV),
7. difenylhydantoín (liek, používaný na liečbu epilepsie),
8. dexrazoxán (niekedy používaný s doxorubicínom, aby sa znížilo riziko
srdcových problémov).
9. dexverapamil (používaný na liečbu niektorých srdcových stavov).
10. iné lieky, ktoré môžu ovplyvniť vašu pečeň a/alebo srdce.

Tehotenstvo a dojčenie

Epirubicín hzdrochlorid injekcia môže spôsobovať vrodené poruchy, ak sa
používa počas tehotenstva. Je dôležité oznámiť Vášmu lekárovi, ak ste
tehotná, alebo ak otehotniete počas liečby. Nesmiete byť liečený Epirubicín
hydrochlorid injekciou počas tehotenstva, iba ak je to jasne indikované
Vaším lekárom.

Ak ste Vy alebo Váš partner liečený Epirubicín hydrochlorid injekciou,
odporúča sa počas liečby a 6 mesiacov po nej užívať účinnú antikoncepciu,
aby sa predišlo otehotneniu. Ak otehotniete počas liečby, odporúča sa
genetické poradenstvo.

Pri liečbe Epirubicín hydrochlorid injekciou existuje riziko sterility.
Preto musia mužskí pacienti zvážiť uchovanie spermií pred liečbou.

Epirubicín Accord môže byť pre dojčené deti škodlivá, preto musia ženy
prestať dojčiť pred začatím liečby Epirubicín hydrochlorid injekciou.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Epirubicín Accord môže spôsobovať epizódy nutkania na dávenie a dávenia,
ktoré môžu dočasne viesť k poškodeniu schopnosti viesť vozidlo alebo
obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách prípravku Epirubicín Accord
injekcia
Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednom ml, t.j.
vlastne je “bez sodíka“.

|3. Ako používať Epirubicín Accord? |

Epirubicín Accord Vám podá lekár alebo zdravotná sestra buď do žily alebo
priamo do Vášho mechúra.
Váš lekár sa rozhodne upraviť dávku a počet dní, počas ktorých dostanete
liečbu. To bude záležať od typu Vášho nádoru, Váš ho zdravia, výšky,
hmotnosti, od toho, ako dobre funguje Vaša pečeň a od inej liečby, ktorú
dostávate.

/Injekcia alebo infúzia do žily/
Epirubicín Accord možno podať ako injekciu do žily počas 3-5 minút. Možno
je tiež zriediť predtým, ako sa podá pomalou, zvyčajne kvapkajúcou,
infúziou do žily počas 30 minút.

/Podanie do mechúra/
Ak sa injekcia podá do mechúra, nesmiete 12 hodín pred liečbou piť žiadne
tekutiny, aby Váš moč liek príliš nezriedil. Roztok sa musí vo Vašom
mechúre udržať 1-2 hodiny po instilácii. Občas sa budete musieť otočiť,
aby boli všetky časti mechúra vystavené lieku.

Pri vyprázdňovaní mechúra je potrebné byť opatrný, aby sa zabezpečilo, že
obsah mechúra nepríde do styku s kožou. V prípade kontaktu s kožou
postihnuté miesto poriadne umyte mydlom a vodou alebo roztokom
hydrogénuhličitanu sodného.

Váš lekár bude pravidelne kontrolovať vašu krv, aby zistil akékoľvek
nechcené účinky. Váš lekár bude tiež monitorovať vaše srdce počas
niekoľkých týždňov po liečbe, aby zistil akékoľvek možné poškodenie srdca.

Pravidelné kontrolné vyšetrenia vaším lekárom počas liečby prípravkom
Epirubicin Accord injekcia

Počas liečenia bode váš lekár pravidelne kontrolovať vašu:

. krv – aby skontroloval váš krvný obraz na pokles počtu krviniek, čo by
si vyžiadalo liečbu,
. funkciu srdca – vysoké dávky injekcií Epiribicín Accord môžu poškodiť
srdce. To môže ostať nezistené po dobu niekoľkých týždňov, preto je
nutné v tomto období robiť pravidelné testy,
. pečeň – s pomocou kontrolovať, či tento liek nepoškodzuje jej funkcie,
. krvné hladiny kyseliny močovej – injekcie Epirubicín Accord môžu
zvýšiť krvné hladiny kyseliny močovej, čo môže zapríčiniť dnu. Ak sú
vaše hladiny kyseliny močovej príliš vysoké, môžu vám podať iný liek.

Ak použijete viac Epirubicín Accordu, ako máte:

Vysoké dávky môžu zhoršiť vedľajšie účinky, ako sú vredy vo vašich ústach,
alebo môžu znížiť počet bielych krviniek (ktoré vás chránia pred infekciou)
a krvné doštičky (ktoré podporujú zrážavosť krvi). Ak by k tomu došlo,
môžete potrebovať liečbu antibiotikami alebo krvné transfúzie. Vredy
v ústach sa môžu liečiť, aby sa do vyhojenia znížilo nepohodlie, ktoré
spôsobujú.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, Epirubicín Accord môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa pri podaní epirubicínu infúziou do žily objavia ktorékoľvek z týchto
vedľajších účinkov, oznámte do ihneď Vášmu lekárovi, keďže sú to veľmi
závažné vedľajšie účinky. Je možné, že budete potrebovať okamžitú lekársku
pomoc:
- sčervenanie, bolesť alebo opuch v mieste podania injekcie; poškodenie
tkaniva sa môže objaviť po náhodnom vpichu mimo žily
- symptómy srdcových problémov ako bolesť na hrudi, dychová
nedostatočnosť, opuch Vašich priehlavkov (tieto účinky sa môžu objaviť do
niekoľkých týždňov po ukončení liečby epirubicínom)
- závažná alergická reakcia; symptómy zahŕňajú mdloby, kožné vyrážky, opuch
tváre a ťažkosti s dýchaním alebo dýchavicu. V niektorých prípadoch sa
môže objaviť kolaps.

Oznámte svojmu lekárovi čo najskôr, ak sa objavia niektoré z nasledujúcich:

/Veľmi časté (môžu postihnúť aspoň 1 z 10 osôb):/
. Môže klesnúť počet bielych krviniek (ktoré bojujú s infekciami), čo
môže zvýšiť šancu nákazy infekčnou chorobou a dostať horúčku.
. Nízky počet červených krviniek (anémia, málokrvnosť), ktorá môže
spôsobiť, že sa vás zmocní únava a letargia.
. Vypadávanie vlasov, ktoré môže byť dosť rozsiahle. U mužov sa môže
zastaviť rast brady. Keď sa skončí váš liečebný program, vlasy vám za
normálnych podmienok opäť narastú
. Červené sfarbenie moču (ktoré je normálne a je dané farbou lieku). Ak
po niekoľkých dňoch sfarbenie nevymizne a vy sa domnievate, že vo
vašom moči máte krv, musíte o tom informovať svojho lekára.

/Časté (môžu postihnúť medzi 1 zo 100 a 1 z 10 osôb):/
. infekcie
. alergické reakcie
. pocit choroby alebo chorobný stav (nutkanie na zvracanie, zvracanie)
. hnačka (ktorá môže spôsobiť odvodnenie organizmu)
. pocit smädu (odvodnenie)
. strata chuti do jedla
. bolesti v bruchu
. pálenie záhy
. zápal pažeráku (ezofagitída)
. vysoké hladiny pigmentov v ústach
. opuch a bolesť v ústach
. vredy na perách a/alebo na jazyku a/alebo pod jazykom, ktoré sa
nemusia objaviť až do 3?10 dní po liečbe
. návaly tepla
. zmeny krviniek spôsobujúce krvácanie
. horúčka
. bolesť, sčervenanie, pocit pálenia alebo bodavá bolesť v mieste
podania injekcie
. podráždenie močového mechúra alebo poškodenie steny močového mechúra
(nazývané nekróza)

/Menej časté (môžu postihnúť medzi 1 z 10 000 a 1 zo 100 osôb):/
. Môže dôjsť k postihnutiu krvných doštičiek (krvinky, ktoré napomáhajú
zrážavosti krvi), čo sa môže prejaviť, že sa vám budú ľahšie tvoriť
modriny alebo budete ľahšie krvácať. Ak by k tomu došlo, je dôležité,
aby ste vyhľadali lekársku pomoc.
. Opuch, sčervenanie, bolesť nohy, ktorá môže byť spojená s krvnými
zrazeninami.
. Zápal žily vrátane krvnej zrazeniny (tromboflebitída).

/Zriedkavé (môžu postihnúť medzi 1 z 10 000 a 1 z 1000 osôb):/
. Pri podávaní v kombinácii s inými protirakovinovými liekmi
u niektorých pacientov sa po skončení liečby vyvinie zriedkavá
leukémia (rakovina bielych krviniek);
. únava, slabosť, pocit chladu,
. lapanie po dychu, dýchavičnosť, opuch brucha, nôh alebo kĺbov,
tekutina v pľúcach (príznaky kongestívneho zlyhania srdca),
. abnormality EKG, nepravidelný tep srdca, choroba srdcového svalu,
. žihľavka (urtikária),
. horúčka a/alebo zimnica,
. vynechanie menštruácie (amenorea),
. nízky počet spermií,
. zvýšenie hladín kyseliny močovej v krvi, ktoré môže spôsobiť dnu,
. zmeny vo funkcii srdca alebo pečene,
. horúčka s extrémnym zvýšením telesnej teploty (hyperpyrexia),
. pocit celkovej nepohody alebo nevoľnosti (malátnosť).

/Neurčené (nedá sa stanoviť z dostupných údajov)/
. krvná infekcia,
. zápal pľúc (pneumónia),
. vnútorné krvácanie,
. zápal oka (zápal spojiviek alebo keratitída),
. šok,
. zafarbenie kože a nechtov,
. precitlivenosť na svetlo,
. krvné zrazeniny, včítane zrazeniny v pľúcach, ktorá spôsobuje bolesť
v hrudi a dýchavičnosť.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Epirubicín Accord
Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 (C – 8 (C). Neuchovávajte
v mrazničke.


Uchovávajte vo vonkajšom kartónovom obale na ochranu pred svetlom.
Vždy uchovávajte Epirubicín Accord na bezpečnom mieste a mimo dosahu
a dohľadu detí.
Nepoužívajte Epirubicín Accord po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
štítku a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v mesiaci.
Nepoužívajte Epirubicín Accord, ak zistíte akékoľvek viditeľné znaky
poškodenia.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte
sa u svojho lekárnika, ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto
opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Epirubicín Accord obsahuje:
Liečivo v Epirubicín injekcii je Epirubicín hydrochlorid. Jeden ml obsahuje
2 mg Epirubicín hydrochloridu.
Ďalšie zložky zahŕňajú chlorid sodný, kyselinu chlorovodíkovú a vodu na
injekciu.

Ako vyzerá Epirubicín Accord a obsah balenia:
Epirubicín injekcia je číry, červeno sfarbený roztok.

/Velkosť balení:/
1 x injekčná liekovka s objemom 5 ml (10 mg/5 ml)
1 x injekčná liekovka s objemom 10 ml (20 mg/10 ml)
1 x injekčná liekovka s objemom 25 ml (50 mg/25 ml)
1 x injekčná liekovka s objemom 100 ml (200 mg/100 ml)
Injekčné liekovky s objemom 5 a 10 ml: Injekčná liekovka z tubulárneho skla
typu I s gumovou zátkou potiahnutou teflónom a s bielym hliníkovým
snímateľným viečkom.
Injekčná liekovka s objemom 25 ml: Injekčná liekovka z tubulárneho skla
typu I s gumovou zátkou potiahnutou teflónom a s bielym/modrým hliníkovým
snímateľným viečkom.
Injekčná liekovka s objemom 100 ml: Injekčná liekovka z tubulárneho skla
typu I s gumovou zátkou potiahnutou teflónom a s bielym/modrým hliníkovým
snímateľným viečkom.
Veľkosť balenia: 1 injekčná liekovka.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehuDržiteľ rozhodnutia o registrácii:

Accord Healthcare Limited,
Sage House,
319, Pinner Road,
North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,
Veľká Británia

Výrobca:
Accord Healthcare Limited,
Sage House,
319, Pinner Road,
North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,
Veľká Británia

alebo

Cemelog BRS Ltd,
2040 Budaors, Vasut u.13. Maďarsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP)
pod nasledovnými názvami:
|Názov členského |Názov lieku |
|štátu | |
|Rakúsko |Epirubicin Hydrochloride Accord 2 mg/ml, Injektionslösung |
| |oder |
| |Infusionslösung |
|Belgicko |Epirubicine Accord Healthcare 2 mg/ml, solution pour |
| |injection ou perfusion/ oplossing voor injectie of infusie/ |
| |Lösung |
| |zur Injektion oder Infusion |
|Česká republika |Epirubicin Accord 2 mg/ml, injekční roztok nebo infuzi |
|Dánsko |Epirubicin Accord 2 mg/ml, oplřsning til injektion eller |
| |infusion |
|Estónsko |Epirubicin Accord 2 mg/ml, süste- vői infusioonilahus |
|Španielsko |Epirubicin Hydrochloride Accord 2 mg/ml, para inyección o |
| |infusión |
| |EFG |
|Fínsko |Epirubicin Accord 2 mg/ml, injektio- tai infuusioneste, |
| |liuos / Lösning för injektion och infusion |
|Maďarsko |Epirubicin Accord 2mg/ml, oldatos injekció vagy infúzió |
|Írsko |Epirubicin Hydrochloride 2 mg/ml solution for injection or |
| |infusion |
|Taliansko |Epirubicina Accord 2 mg/ml, Soluzione per Iniezione o |
| |Infusione |
|Litva |Epirubicin Accord 2 mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas |
|Lotyšsko |Epirubicin Accord 2 mg/ml, š??dums injekcij?m vai inf?zij?m |
|Holandsko |Epirubicin Hydrochloride Accord 2 mg/ml, oplossing voor |
| |injectie |
| |of infusie |
|Nórsko |Epirubicin Accord 2 mg/ml, opplřsning til injeksjon og |
| |infusjon |
|Poľsko |Epirubicin Accord |
|Portugalsko |Epirrubicina Accord |
|Švédsko |Epirubicin Accord 2 mg/ml, Lösning för injektion och infusion|
|Slovenská republika |Epirubicin Accord 2 mg/ml, injekčný alebo infúzny roztok |
|Veľká Británia |Epirubicin Hydrochloride 2 mg/ml solution for injection or |
| |infusion |
| |
|Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 04/2012. |Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov:

Inkompatibility
Predĺženému kontaktu lieku s akýmkoľvek roztokom s alkalickým pH (vrátane
roztokov hydrogénuhličitanu sodného) sa musí predísť; toto vedie
k hydrolýze (degradácii) liečiva. Majú sa použiť lien zrieďovadla uvedené
v časti “Pokyny na použitie”.
Ani injekčný ani žiadny zriedený roztok sa nesmú miešať s inými liekmi.
Hlásená bola fyzikálna inkompatibilita s heparínom.
Epirubicín sa nesmie miešať s inými liekmi.


Pokyny na použitie


/Intravenózne podanie:/ Epirubicín Accord sa odporúča podať v hadičke voľne
tečúcej intravenóznej infúzie (0,9% chlorid sodný). Za účelom minimalizácie
rizika trombózy alebo extravazácie mimo žilu sa zvyčajné infúzne časy
v rozmedzí od 3 do 20 minút v závislosti od dávkovania a objemu infúzneho
roztoku. Priama tlaková injekcia sa neodporúča vzhľadom na riziko
extravazácie, ktorá sa môže objaviť aj v prítomnosti adekvátneho návratu
krvi do ihly pri kontrole vpichu.

/Intravezikálne podanie:/ Epirubicín Accord sa má pred podaním zriediť
sterilnou vodou na injekciu alebo 0,9% sterilným fyziologickým roztok.
Epirubicín sa má instilovať s použitím katétra a nechať intravezikálne
zavedený počas 1-2 hodín. Počas podania instilácie sa pacient musí občas
otočiť, aby sa zabezpečil čo najväčší kontakt roztoku s vezikálnou
sliznicou panvy. Na zabránenie nechceného zriedenia močom má byť pacient
poučený, aby nepožíval žiadne tekutiny 12 hodín pred podaním instilácie.
Pacient musí byť poučený, aby sa po ukončení instilácie vymočil.

Injekčný roztok neobsahuje žiadne konzervačné látky a akákoľvek nepoužitá
časť injekčnej liekovky musí byť ihneď zlikvidovaná.

/Pokyny na bezpečné zaobchádzanie s antineoplastikami a ich likvidáciu:/

1. Ak sa má pripraviť infúzny roztok, má tento úkon vykonať zaučený
personál v aseptických podmienkach.
2. Príprava infúzneho roztoku sa má uskutočniť v určenej aseptickej
miestnosti.
3. Musia byť nasadené primerané ochranné jednorazové rukavice, okuliare,
plášť a maska.
4. Na zabránenie náhodnému kontaktu s očami je potrebné uplatniť
bezpečnostné opatrenia. V prípade, že sa liek dostane do styku s očami,
opláchnite ich vodou a/alebo 0,9% roztokom chloridu sodného. Potom
vyhľadajte lekárske hodnotenie u lekára.
5. V prípade kontaktu s kožou postihnuté miesto poriadne umyte mydlom a
vodou alebo roztokom hydrogénuhličitanu sodného. Kožu však
neoškrabávajte pomocou kefy. Po sňatí rukavíc si vždy umyte ruky.
6. Miesto, kde sa liek rozlial alebo vytiekol musí byť umyté, pokiaľ
možno namočené do roztoku hypochloridu sodného (1% dostupný chlór),
a potom umyté vodou. Všetok čistiaci materiál sa musí zlikvidovať tak,
ako je uvedené nižšie.
7. Prípravu cytotoxických liekov nesmú vykonávať gravidné ženy
personálu.
8. Pri znehodnocovaní pomôcok použitých pri príprave a/alebo zrieďovaní
cytotoxických liekov (injekčné striekačky, ihly, atď.) sa musí postupovať
opatrne a musia sa urobiť potrebné opatrenia. Všetky nepoužité lieky
alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými
požiadavkami.

Uchovávanie
/Liek zabalený v pôvodnom obale na predaj:/ Uchovávajte v chladničke pri
teplote (2(C – 8(C). Neuchovávajte v mrazničke.
Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom kartónovom obale na ochranu pred
svetlom.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení balenia:
Injekčné liekovky sú len na jednorazové použitie a akákoľvek nepoužitá časť
musí byť po použití zlikvidovaná. Z mikrobiologického hľadiska musí byť
liek použitý okamžite po prvom preniknutí cez gumovú zátku. Ak sa nepoužije
okamžite, podmienky a čas na uchovávanie sú zodpovednosťou používateľa.
Čas použiteľnosti po zriedení injekčného roztoku:
Liek možno v aseptických podmienkach ďalej riediť roztokom 5% glukózy alebo
0,9% chloridu sodného a podať formou intravenóznej infúzie.
Z mikrobiologického hľadiska musí byť liek použitý okamžite. Ak sa
nepoužije okamžite, podmienky a čas na uchovávanie sú zodpovednosťou
používateľa a obyčajné nie sú dlhšie ako 24 hodín pri 2-8 °C, okrem
prípadov, keď sa zriedenie uskutočnilo v kontrolovaných a validovaných
aseptických podmienkach.


Znehodnotenie

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Všetky
predmety použité počas prípravy, podania alebo inde, ktoré prišli do styku
s Epirubicínom musia byť zlikvidované podľa národných smerníc pre
zaobchádzanie s cytotoxickými látkami.

Ďalšie informácie Epirubicín Accord 2 mg/ml injekcii nájdete v Súhrne
charakteristických vlastností lieku.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k notifikácii ,ev.č.:2011/01183Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku

Epirubicín Accord 2 mg/ml, injekčný alebo infúzny roztok

2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Jeden ml obsahuje 2 mg epirubicín hydrochloridu.
Každá injekčná liekovka s objemom 5/10/25/100 ml obsahuje 10/20/50/200 mg
epirubicín hydrochloridu.


Pomocná látka: Obsahuje 3,54 mg/ml (0,154 mmol) sodíka.

Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.


3. Lieková forma

Injekčný alebo infúzny roztok
Číry červený roztok


4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikácie

Epirubicín sa používa na liečbu viacerých neoplastických stavov vrátane:

. Karcinómu prsníka
. Nádoru žalúdka

Po intravezikálnom podaní sa epirubicín ukázal byť prospešný v liečbe
• Papilárneho prechodného bunkového karcinómu mechúra
• Karcinómu-in-situ mechúra.
• Profylaxia recidív povrchového karcinómu mechúra po transuretrálnej
resekcii

4.2 Spôsob podania

Epirubicín je určený len na intravenózne alebo intravezikálne použitie.

Bezpečnosť a účinnosť epirubicínu nebola u detí stanovená.


/Intravenózne podanie/
Epirubicín sa odporúča podať v hadičke voľne tečúcej intravenóznej infúzie
fyziologického roztoku po skontrolovaní riadneho umiestnenia ihly v žile.
Je potrebné postupovať opatrne, aby sa predišlo extravazácii (pozri časť
4.4). V prípade extravazácie sa podávanie musí ihneď prerušiť.

/Konvenčné použitie/
Keď sa epirubicín používa samostatne, odporúčaná dávka u dospelých je 60-90
mg/m2 plochy tela. Epirubicín sa má podať intravenóznou injekciou počas 3-5
minút. Dávka sa má opakovať v 21-dňových intervaloch v závislosti od
hematomedulárneho stavu pacienta.

Ak sa objavia znaky toxicity, vrátane neutropénie/neutropenickej horúčky
a trompocytopénie (môže pretrvávať v deň 21), bude sa možno vyžadovať
úprava dávky alebo odloženie ďalšej dávky.

/Vysoká dávka/
Epirubicín používaný samostatne vo vysokých dávkach na liečbu nádoru pľúc
sa má podať podľa nasledujúcich režimov:
• Malobunkový karcinóm pľúc (v minulosti neliečený): 120 mg/m2 deň 1,
každé 3 týždne.

Pri liečbe vysokými dávkami môže byť epirubicín podaný intravenóznou
bolusovou injekciou počas 3-5 minút alebo infúziou do 30 minút.

/Nádor prsníka/
Pri podpornej liečbe pacientov s nádorom prsníka v skorom štúdiu
a s pozitívnymi lymfatickými uzlinami sa odporúčajú intravenózne podané
dávky epirubicínu od 100 mg/m2 (formou jednej dávky v deň 1) do 120
mg/m2 (v dvoch rozdelených dávkach v deň 1 a 8) každé 3-4 týždne v
kombinácii s intravenózne podávaným cyklofosfamidom a 5-fluorouracilom
a s perorálne podávaným tamoxifénom (v súlade s miestnymi smernicami).

Nižšie dávky (60-75 mg/m2 pre bežnú liečbu a 105-120 mg/m2 pre liečbu
vysokými dávkami) sa odporúčajú u pacientov, ktorých funkcia kostnej drene
bola poškodená predchádzajúcou chemoterapiou a rádioterapiou, vekom alebo
neoplastickou infiltráciou kostnej drene. Celková dávka na jeden cyklus sa
môže rozdeliť na 2-3 za sebou nasledujúce dni.

Nasledujúce dávky epirubicínu sa bežne používajú v monoterapii a v
kombinovanej chemoterapii rôznych nádorov, ako je uvedené:

| |Dávka epirubicínu (mg/m2)a |
|Indikácia liečby nádoru|Monoterapia |Kombinácia |
| | |Liečba |
|Nádor vaječníkov |60–90 |50–100 |
|Nádor žalúdka |60–90 |50 |
|SCLC |120 |120 |
|Nádor mechúra |50 mg/50 ml alebo 80 | |
| |mg/50 ml | |
| |(karcinóm in situ) | |
| |Profylaxia: | |
| |50 mg/50 ml každý | |
| |týždeň počas 4 týždňov,| |
| |potom každý mesiac | |
| |počas 11 mesiacov | |


aDávky zvyčajne podané v deň 1 alebo deň 1, 2 a 3 v 21-dňových intervaloch
Kombinovaná liečba

Ak sa epirubicín používa v kombinácii s inými cytotoxickými liekmi, dávka
sa má primerane znížiť. V hore uvedenej tabuľke sú zvyčajne používané
dávky. Pri stanovení maximálnych kumulatívnych dávok Epirubicínu (zvyčajne:
720 – 1000 mg/m2) sa musí do úvahy vziať súbežná liečby potenciálne
cytotoxickými liekmi.

/Poškodenie funkcie pečene/
Hlavnou eliminačnou cestou epirubicínu je hepatobiliárny systém.
U pacientov s poškodením funkcie pečene sa má dávka znížiť v závislosti na
hladinách bilirubínu v sére a to nasledovne:

|Sérový bilirubín |AST* |Zníženie dávky |
|1,4–3 mg/100 ml | |50 % |
|> 3 mg/100 ml |> 4-krát horná hladina |75 % |
| |normálnej hranice | |


*AST – aspartátaminotransferáza

/Poškodenie funkcie obličiek/
Nezdá sa, že si mierne poškodenie funkcie obličiek vyžaduje zníženie dávky
vzhľadom na limitované množstvo epirubicínu, ktoré sa touto cestou
vylučuje. Nižšie začiatočné dávky sa musia zvážiť u pacientov so závažným
poškodením funkcie pečene (sérový kreatinín >450µmol/l).

/Intravezikálne podanie/
Epirubicín možno podať intravezikálne v liečbe povrchového nádoru mechúra a
karcinómu-in-situ. Nemá sa podať intravezikálne v liečbe invazívnych
nádorov, ktoré prenikli stenou mechúra. V týchto prípadoch je vhodnejšia
systémová alebo operačná liečba (pozri časť 4.3). Epirubicín sa
intravezikálne tiež úspešne použil ako profylaktikum po transuretálnej
resekcii povrchových nádorov na zabránenie ich recidívy.

V liečbe povrchového nádoru mechúra sa s použitím dole uvedenej tabuľky
riedenia odporúča nasledujúci režim:
8 instilácií každý týždeň s koncentráciou 50 mg/50 ml (zriedených
fyziologickým roztokom alebo destilovanou sterilnou vodou).
Ak sa pozoruje miestna toxicita: Odporúča sa zníženie dávky na 30 mg/50 ml.

Karcinóm-in-situ: Až do 80 mg/50 ml (v závislosti na individuálnej
znášanlivosti pacienta)

V profylaxii: 4 podania každý týždeň s koncentráciou 50 mg/50 ml, po
ktorých nasleduje 11 instilácií každý mesiac s rovnakou dávkou.

/TABUĽKA RIEDENIA PRE INSTILAČNÉ ROZTOKY PRE MECHÚR/

|Požadovaná dávka |Objem injekcie |Objem |Celkový objem |
|epirubicínu |epirubicín |zrieďovadla, |instilácie pre |
| |hydrochloridu |sterilná voda na |mechúr |
| |s koncentráciou 2|injekciu alebo | |
| |mg/ml. |0,9% fyziologický| |
| | |roztok | |
| | | | |
| | | | |
|30 mg |15 ml |35 ml |50 ml |
|50 mg |25 ml |25 ml |50 ml |
|80 mg |40 ml |10 ml |50 ml |

Roztok sa má ponechať intravezikálne 1-2 hodiny. Na zabránenie nechceného
zriedenia močom má byť pacient poučený, aby nepožíval žiadne tekutiny 12
hodín pred podaním instilácie. Počas podania instilácie sa pacient musí
občas otočiť a musí byť poučený, aby sa po ukončení instilácie vymočil.

4.3 Kontraindikácie

Epirubicín je kontraindikovaný v týchto prípadoch:
• Pacienti, ktorí vykázali precitlivenosť na liečivo alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok, iné antracyklíny alebo antracenoidy.
. Laktácia.

/Intravenózna aplikácia:/
. Pacienti s perzistentnou myelosupresiou.
• Pacienti so značnou myelosupresiou indukovanou predošlou liečbou buď
antineoplastikami alebo rádioterapiou mediasticiálnej perikardiálnej
oblasti a/alebo tí, ktorí sa liečba potenciálne kardiotoxickými liekmi
(pozri časť 4.5).
• Pacienti liečení maximálnymi kumulatívnymi dávkami epirubicínu
a/alebo iných antracyklínov (doxorubicín alebo daunorubicín)
a antracenoidmi (pozri časť 4.4).
. Pacienti so súčasnou alebo predchádzajúcou anamnézou kardiálneho
poškodenia alebo infarktu myokardu.
. Pacienti s akútnymi systémovými infekciami.
. Závažné poškodenie funkcie pečene.
. Ťažké arytmie.
. Nestabilná angina pectoris.
. Myokardiopatia.

Epirubicín v intravesikálnom podaní je kontraindikovaný v týchto prípadoch:

. Infekcie močovej sústavy.
. Invazívne tumory prenikajúce mechúrom.
. Problémy s katetrizáciou.
. Zápal močového mechúra.
. Hematúria.4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Všeobecné/
Epirubicín má byť podaný len pod dohľadom kvalifikovaného lekára, ktorý má
skúsenosti s použitím cytotoxickej liečby. Na zvládnutie liečby a možných
komplikácií spôsobených myelosupresiou obzvlášť po liečbe vysokými dávkami
epirubicínu musia byť k okamžitej dispozícii diagnostické a liečebné
prostriedky.

Pred začiatkom liečby epirubicínom sa musia pacienti zotaviť z akútnej
toxicity (ako je stomatitída, neutropénia, trombocytopénia a celkové
infekcie) z predchádzajúcej cytotoxickej liečby.

Keďže liečba vysokými dávkami epirubicínu (napr. ? 90 mg/m2 každé 3 až 4
týždne) vyvoláva nežiaduce príhody, ktoré sú zvyčajne podobné tým, aké sa
pozorovali pri štandardných dávkach (< 90 mg/m2 každé 3 až 4 týždne),
závažnosť neutropénie a stomatitídy/mukozitídy sa môže zvýšiť. Liečba
vysokými dávkami epirubicínu vyžaduje osobitnú pozornosť kvôli možným
klinickým komplikáciám v dôsledku hlbokej myelosupresie.

/Činnosť srdca -/ Rizikovým faktorom pri liečbe antracyklínmi je
kardiotoxicita, ktorá sa môže prejaviť včasnými (t.j. akútnymi) alebo
neskorými (t.j. oneskorenými) príhodami.

/Včasné (t.j. akútne) príhody./ Včasná kardiotoxicita epirubicínu zahrňuje
hlavne sínusovú tachykardiu a/alebo abnormality v elektrokardiograme (EKG),
ako sú nešpecifické zmeny ST- segmentu a T-vlny. Pozorovali sa tiež
tachyarytmie zahrňujúce predčasné ventrikulárne kontrakcie, ventrikulárnu
tachykardiu a bradykardiu ako aj átrioventrikulárnu a ramienkovú blokádu.
Tieto príhody zvyčajne nie sú predzvesťou následného výskytu oneskorenej
kardiotoxicity, zriedkavo sú klinicky významné a zvyčajne nie sú dôvodom
pre úvahu o prerušení liečby epirubicínom.

Neskoré (t.j. oneskorené) príhody. Oneskorená kardiotoxicita vzniká
zvyčajne neskôr, v priebehu liečby epirubicínom alebo po 2 až 3 mesiacoch
po ukončení liečby, avšak boli tiež zaznamenané neskoršie príhody (niekoľko
mesiacov až rokov po ukončení liečby). Oneskorená kardiomyopatia sa
prejavuje znížením ľavej ventrikulárnej ejekčnej frakcie (LVEF) a/alebo
znakmi a príznakmi kongestívneho zlyhávania srdca (CHF) ako je dyspnoe,
edém pľúc, hypostatický edém, kardiomegália a hepatomegália, oligúria,
ascites, pleurálna efúzia a nepravidelný rytmus. Život ohrozujúce CHF je
najzávažnejšou formou kardiomyopatie indukovanej antracyklínom
a predstavuje toxicitu lieku, ktorá limituje kumulatívnu dávku.

Riziko vzniku CHF sa rapídne zvyšuje so zvyšujúcimi sa celkovými
kumulatívnymi dávkami epirubicínu v rozsahu 900 mg/m2; táto kumulatívna
dávka sa smie prekročiť len s extrémnou opatrnosťou (pozri časť 5.1).

Predtým ako pacienti podstúpia liečbu epirubicínom, musí sa u nich
vyhodnotiť a počas terapie monitorovať činnosť srdca, aby sa minimalizovalo
riziko vzniku závažného poškodenia srdca. Riziko sa môže znížiť pravidelným
sledovaním LVEF počas liečby s promptným vysadením epirubicínu pri prvom
príznaku poškodenej funkcie. Vhodná kvantitatívna metóda pre opakované
hodnotenie činnosti srdca (hodnotenie LVEF) zahŕňa viacúrovňovú
rádionuklidovú angiografiu (MUGA) alebo echokardiografiu (ECHO).
Predovšetkým u pacientov s rizikovými faktormi zvýšenej kardiotoxicity sa
odporúča základné vyšetrenie srdca pomocou EKG a prípadne MUGA snímanie
alebo ECHO. Najmä pri vyšších, kumulatívnych dávkach antracyklínu je
potrebné vykonať opakované vyšetrenia MUGA alebo ECHO stanovenie LVEF.
Metódy použité pre stanovenie by mali byť po celý čas rovnaké.

Vzhľadom na riziko vzniku kardiomyopatie sa má kumulatívna dávka 900
mg/m2 epirubicínu prekročiť len pri extrémnej opatrnosti.

Rizikové faktory kardiotoxicity zahrňujú aktívne alebo skryté
kardiovaskulárne ochorenie, predchádzajúcu alebo súbežnú rádioterapiu v
oblasti mediastína/perikardia, predchádzajúcu liečbu inými antracyklínmi
alebo antracenoidmi a súbežné užívanie iných liekov, ktoré majú schopnosť
potláčať kontraktilitu srdca alebo kardiotoxické lieky (napr. trastuzumab)
(pozri časť 4.5).

Pozorné sledovanie činnosti srdca sa musí vykonávať u pacientov, ktorí
dostávajú vysoké kumulatívne dávky a u pacientov s rizikovými faktormi.
Kardiotoxicita spôsobená epirubicínom sa však môže vyskytnúť aj pri nízkych
kumulatívnych dávkach alebo pri neprítomnosti kardiálnych rizikových
faktorov. Predpokladá sa, že toxicita epirubicínu a iných antracyklínov
alebo antracenoidov je aditívna.

/Hematologická toxicita./ Ako iné cytotoxické látky aj epirubicín môže
spôsobovať myelosupresiu. Pred a počas každého liečebného cyklu
s epirubicínom sa má vyhodnotiť hematologický profil, zahrňujúci
diferenciálny počet leukocytov (WBC). Na dávke závislá, reverzibilná
leukopénia a/alebo granulocytopénia (neutropénia) je hlavným prejavom
hematologickej toxicity zapríčinenej epirubicínom a je najčastejším akútnym
toxickým účinkom tohto lieku. Leukopénia a neutropénia sa zvyčajne
vyskytujú pri vysokých dávkach, pričom k maximálnemu poklesu dochádza medzi
10. a 14. dňom po podaní lieku; je to obvykle prechodný stav s návratom
leukocytov a neutrofilov na normálne hodnoty väčšinou v 21. deň. Môže sa
tiež objaviť trombocytopénia a anémia. Klinické následky závažnej formy
myelosupresie zahrňujú horúčku, infekciu, sepsu/septikémiu, septický šok,
hemorágiu, hypoxiu tkanív alebo smrť.

/Sekundárna leukémia -/ U pacientov liečených antracyklínmi, vrátane
epirubicínu bola hlásená sekundárna leukémia s preleukemickou fázou alebo
bez nej. Sekundárna leukémia sa častejšie vyskytuje pri podávaní takýchto
liekov v kombinácii s antineoplastickými látkami poškodzujúcimi DNA,
v kombinácii s rádioterapiou, ak sa pacienti predtým liečili cytotoxickými
látkami alebo ak sa zvýšili dávky antracyklínov. Tieto formy leukémie môžu
mať 1 až 3-ročné obdobie latencie (pozri časť 5.1).

/Gastrointestinálny trakt -/ Epirubicín je emetogénny. Mukozitída/stomatitída
sa zvyčajne objavuje krátko po podaní lieku a v prípade závažnej formy môže
počas niekoľkých dní vyústiť do vredov sliznice. U väčšiny pacientov sa
tento stav vráti do pôvodného po treťom týždni liečby.

/Činnosť pečene/ - Hlavným miestom eliminácie epirubicínu je hepatobiliárny
systém. Hladiny celkového bilirubínu a AST v sére sa majú vyhodnotiť pred
a počas liečby epirubicínom. U pacientov so zvýšenou hladinou bilirubínu
a AST sa môže objaviť pomalší klírens lieku so zvýšením celkovej toxicity.
U týchto pacientov sa odporúčajú nízke dávky (pozri časť 4.2 a 5.2).
Pacienti so závažnou formou poškodenia pečene nesmú dostávať epirubicín
(pozri časť 4.3).

Činnosť obličiek - Pred a počas liečby sa má stanoviť hladina kreatinínu
v sére. U pacientov s hladinami kreatinínu v sére > 5 mg/dl je potrebná
úprava dávkovania (pozri časť 4.2).

/Účinok v mieste injekcie -/ Injekcia do malej cievy alebo opakované injekčné
podanie do tej istej cievy môže viesť k fleboskleróze. Dodržaním
odporúčaných spôsobov aplikácie sa môže minimalizovať riziko
flebitídy/tromboflebitídy v mieste podania injekcie.

/Extravazácia -/ Extravazácia epirubicínu pri intravenóznom podaní môže
spôsobiť lokálnu bolesť, závažné poškodenia tkaniva (tvorba pľuzgierov,
závažná forma celulitídy) alebo nekrózu. Ak sa objavia
príznaky extravazácie počas i.v. podávania epirubicínu, musí sa infúzia
lieku okamžite prerušiť. Bolesť sa u pacienta môže zmierniť ochladením
postihnutého miesta a jeho ďalším ochladzovaním počas 24 hodín. Počas
nasledujúceho obdobia je nutné pacienta pozorne sledovať, pretože sa po
niekoľkých týždňoch môže objaviť nekróza. Ak dôjde k extravazácii, je nutné
konzultovať s plastickým chirurgom vzhľadom na prípadnú excíziu.

/Ostatné -/ Ako pri iných cytotoxických látkach, aj pri používaní epirubicínu
bola náhodne zaznamenaná tromboflebitída a tromboembólia, vrátane pľúcnej
embólie (v niektorých prípadoch fatálnej).

/Syndróm rozpadávajúceho sa nádoru -/ Epirubicín môže spôsobiť hyperurikémiu
v dôsledku rozsiahleho katabolizmu purínu, ktorá sa spája s rýchlou lýzou
neoplastických buniek vyvolanej liekom (sydróm rozpadávajúceho sa nádoru).
Po úvodnej liečbe sa majú stanoviť hladiny kyseliny močovej, draslíka,
fosforečnanu vápenatého a kreatinínu v krvi. Prípadné komplikácie syndrómu
rozpadávajúceho sa nádoru sa môžu minimalizovať hydratáciou, alkalizáciou
moču a profylaxiou hyperurikémie alopurinolom.

/Imunosupresívne účinky/zvýšená náchylnosť na infekcie -/ Podávanie živých
alebo atenuovaných vakcín u pacientov s oslabeným imunitným systémom
v dôsledku chemoterapeutických látok vrátane epirubicínu môže viesť
k závažnej alebo fatálnej forme infekcií (pozri časť 4.5).

/Reprodukčný systém:/ Epirubicín môže pôsobiť genotoxicky. Pacienti mužského
a ženského pohlavia, ktorí sa liečia epirubicínom, majú používať vhodné
kontraceptíva. Ak je to vhodné a užitočné, pacientom, ktorí si želajú mať
po ukončení liečby deti, sa má odporučiť poradentsvo v oblasti genetiky.

Ďalšie upozornenia a opatrenia pri iných cestách podania

Intravezikálna cesta - Podávanie epirubicínu môže spôsobovať príznaky ako
pri cystitídach chemického pôvodu (ako je dysúria, polyúria, noktúria,
strangúria, hematúria, nepríjemné pocity pri močení, nekróza steny močového
mechúra) a konstrikcia močového mechúra. Osobitná pozornosť sa vyžaduje pri
problémoch spojených s katetizáciou (uretrálna obštrukcia v dôsledku
masívnych intravezikálnych nádorov).

Intraarteriálna cesta - Intraarteriálne podávanie epirubicínu
(transkatetrálna arteriálna embolizácia za účelom lokalizovanej alebo
regionálnej liečby primárneho hepatocelulárneho karcinómu alebo metastáz
v pečeni) môže spôsobovať (okrem systémovej toxicity kvalitatívne podobnej
tej, ktorá sa pozorovala po intravenóznom podaní epirubicínu) lokalizované
alebo regionálne príhody, ktoré zahrňujú gastroduodenálne vredy
(pravdepodobne v dôsledku refluxu liekov do artérie žalúdka) a zúženie
žlčovodov v dôsledku sklerotizujúcej cholangitídy vyvolanej liekom. Tento
spôsob podávania môže viesť k rozsiahlej nekróze perfundovaného tkaniva.4.5 Liekové a iné interakcie

Epirubicín sa používa hlavne v kombinácii s inými cytotoxickými liekmi.
Aditívna toxicita sa môže prejaviť najmä účinkami na kostnú
dreň/hematologickými alebo gastrointestinálnymi účinkami (pozri časť 4.4).
Použitie epirubicínu v kombinovanej liečbe s inými potenciálne
kardiotoxickými liekmi ako aj súbežné užívanie iných liečiv s účinkom na
srdce (napr. blokátory vápnikových kanálov), si počas liečby vyžaduje
sledovanie činnosti srdca.

Epirubicín sa v značnej miere metabolizuje v pečeni. Zmeny v činnosti
pečene spôsobené súbežnými liečbami môžu ovplyvniť metabolizmus,
farmakokinetiku, terapeutickú účinnosť a/alebo toxicitu epirubicínu (pozri
časť 4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

Antracyklíny vrátane epirubicínu sa nesmú súbežne podávať s inými
kardiotoxickými liečivami, pokiaľ nie je činnosť srdca u pacienta pozorne
sledovaná. U pacientov dostávajúcich epirubicín sa po ukončení liečby inými
kardiotoxickými liečivami, najmä s dlhým polčasom ako je trastuzumab, môže
vyskytnúť zvýšené riziko vývoja kardiotoxicity. Polčas trastuzumabu je
približne 28,5 dňa a v obehu môže pretrvávať do 24 týždňov. Preto, ak je to
možné, mali by sa lekári vyhýbať liečbe antracyklínmi až do 24 týždňov po
vysadení trastuzumabu. Ak sa antracyklíny začnú používať skôr, odporúča sa
pozorné sledovanie činnosti srdca.

U pacientov dostávajúcich epirubicín sa má predísť vakcinácii živými
vakcínami. Môžu sa podať usmrtené alebo inaktivované vakcíny; avšak
účinnosť takýchto vakcín sa môže znížiť.

Cimetidín 400 mg b.i.d. podaný pred epirubicínom 100 mg/m2 každé 3 týždne
viedol k 50%-nému zvýšeniu AUC epirubicínu a 41%-nému zvýšeniu AUC
epirubicinolu (p<0,05). Hodnota AUC 7-deoxy-doxorubicinolaglykónu a prietok
krvi v pečeni neboli znížené, takže výsledky nemožno vysvetliť zníženou
aktivitou cytochrómu P-450. Epirubicín použitý v kombinácii s inými
cytotoxickými látkami môže viesť k aditívnej myelotoxicite.

Paklitaxel podaný pred epirubicínom môže spôsobiť zvýšené plazmatické
koncentrácie nezmeneného epirubicínu a jeho metabolitov, pričom tieto nie
sú ani toxické ani účinné. Súbežné podávanie paklitaxelu alebo docetaxelu
neoplyvňuje farmakokinetiku epirubicínu, ak sa epirubicín podával pred
taxánmi.

Táto kombinácia sa môže používať ak sa podávanie rozloží medzi dve liečivá.
Infúzia epirubicínu a paklitaxelu sa má vykonať s minimálne 24-hodinovým
odstupom medzi podaním oboch liečiv.

Dexverapamil môže meniť farmakokinetiku epirubicínu a prípadne zvyšovať
jeho tlmivé účinky na kostnú dreň.

V jednej štúdii sa zistilo, že docetaxel môže zvyšovať plazmatickú
koncentráciu metabolitov epirubicínu, ak sa podáva hneď po epirubicíne.

Chinín môže urýchľovať úvodnú distribúciu epirubicínu z krvi do tkanív
a môže vplývať na rozklad epirubicínu červenými krvinkami.

Súbežné podávanie interferónu ?2b môže spôsobiť zníženie konečného polčasu
eliminácie aj celkový klírens epirubicínu.

Je potrebné mať na zreteli možnosť značnej poruchy hematopoézy pri (pred-
)liečbe liekmi, ktoré ovplyvňujú kostnú dreň (t.j. cytostatiká,
sulfónamidy, chloramfenikol, difenylhydantoín, deriváty amidopyridínu,
antiretrovirálne látky).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Poškodenie fertility

Epirubicín môže spôsobiť poškodenie chromozómov v ľudských spermiách. Muži,
ktorí podstupujú liečbu epirubicínom, majú používať účinné metódy
antikoncepcie a, ak je to vhodné a možné, poradiť sa o konzervácii spermií
kvôli prípadnej ireverzibilnej sterilite spôsobenej liečbou.

Epirubicín môže spôsobiť amenoreu alebo predčasnú menopauzu u žien vo veku
pred menopauzou.

Gravidita

Údaje zo štúdií na zvieratách naznačujú, že epirubicín môže spôsobiť
poškodenie plodu, ak sa podáva gravidnej žene. Ak sa epirubicín používa
počas gravidity alebo ak počas používania tohto lieku pacientka otehotnie,
má sa u pacientky prehodnotiť potenciálne riziko pre plod.

Neuskutočnili sa štúdie u gravidných žien. Epirubicín sa počas gravidity
smie používať iba vtedy, ak možné prínosy prevažujú nad prípadným rizikom
pre plod.

Laktácia

Nie je známe, či sa epirubicín vylučuje do materského mlieka. Pretože mnoho
liekov, vrátane iných antracyklínov sa vylučuje do materského mlieka
a kvôli možným závažným nežiaducim reakciám dojčených detí na epirubicín,
mali by matky skôr, ako začnú užívať tento liek, dojčenie prerušiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neboli hlásené zvláštne nežiaduce účinky súvisiace s účinkami na schopnosť
viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Epirubicín môže spôsobovať epizódy
nutkania na dávenie a dávenia, ktoré môžu dočasne viesť k poškodeniu
schopnosti viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

/Odhad frekvencie:/ Veľmi časté ((?1/10); časté (?1/100 do <1/10); menej
časté ((?1/1 000 do <1/100); zriedkavé (?1/10 000 do ?1/1 000); veľmi
zriedkavé (<1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).

U viac ako 10 % liečených pacientov sa môže očakávať výskyt nežiaducich
účinkov. Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú: myelosupresia,
gastrointestinálne nežiaduce účinky, anorexia, alopécia, infekcia.

/Infekcie a nákazy/
/Časté:/ Infekcie
/Neurčené:/ Ako výsledok myelosupresie sa môže objaviť pneumónia, sepsa
a septický šok.

/Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a/
/polypy)/
/Zriedkavé:/ Akútna lymfatická leukémia. Sekundárna akútna myeloidná leukémia
s alebo bez predleukemickej fázy u pacientov liečených epirubicínom
v kombinácii s antineoplastikami poškodzujúcimi DNA. Tieto leukémie majú
krátku (1-3 roky) latenciu.

/Poruchy krvi a lymfatického systému/
/Veľmi časté:/ Myelosupresia* (leukopénia, granulocytopénia a neutropénia,
anémia a febrilná neutropénia.
/Menej časté:/ Trombocytopénia.
/Neurčené:/ Hemorágia a hypoxia tkanív v dôsledku myelosupresie

*Vysoké dávky epirubicínu boli bezpečne podané väčšiemu počtu neliečených
pacientov s rôznymi solídnymi nádormi a spôsobili nežiaduce príhody, ktoré
sa nelíšia od tých, ktoré sa pozorovali pri bežných dávkach. Výnimkou bola
reverzibilná závažná neutropénia (< 500 neutrophilov/mm3 počas < 7 dní),
ktorá sa objavila u väčšiny pacientov. Len niekoľkí pacienti si vyžadovali
hospitalizáciu a podpornú liečbu závažných infekčných komplikácií pri
vysokých dávkach.

/Poruchy imunitného systému/
/Zriedkavé:/ Anafylaxia.

/Poruchy metabolizmu a výživy/
/Časté:/ Anorexia, dehydratácia
/Zriedkavé:/ Hyperurikémia (výsledok rýchleho rozpadu neoplastických buniek)
(pozri časť 4.4).

/Poruchy nervového systému/
/Zriedkavé:/ Závraty

/Poruchy oka/
/Neurčené:/ Konjunktivitída, keratitída

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti/
/Zriedkavé:/ Kardiotoxicita (zmeny EKG, tachykardia, arytmia, kardiomyopatia,
kongestívne zlyhanie srdca (dyspnoe, edém, zväčšenie pečene, ascites,
pľúcny edém, pleurálna efúzia, zrýchlené bitie srdca), ventrikulárna
tachykardia, bradykardia, AV blokáda, ramienkovo-uzlíková blokáda) (pozri
časť 4.4).

/Poruchy ciev/
/Časté:/ Návaly horúčavy
/Menej časté:/ Flebitída. Tromboflebitída.
/Neurčené:/ Šok. Objavili sa súčasné tromboembolické príhody (vrátane
pulmonárneho embolizmu (v jednotlivých prípadoch so smrteľným výsledkom)).

/Poruchy gastrointestinálneho traktu/
/Časté:/ 5-10 dní po začatí liečby sa môže objaviť mukozitída a zvyčajne
zahŕňa stomatitídu s miestami bolestivých erózií, ulcerácie a krvácaní,
hlavne pozdĺž jazyka a sublinguálnej sliznice, ezofagitída, vracanie,
hnačka, nauzea.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
/Veľmi časté:/ Alopécia
/Zriedkavé:/ Urtikária
/Neurčené:/ Miestna toxicita, vyrážka, svrbenie, kožné zmeny, erytém,
začervenanie, hyperpigmentácia pokožky a nechtov, fotosenzitivita,
hypersenzitivita podráždenej pokožky (reakcie na predchádzajúce ožarovanie
v minulosti).

/Poruchy obličiek a močových ciest/
/Veľmi časté:/ Červené sfarbenie moču počas 1 až 2 dní po podaní.

/Poruchy reprodukčného systému a prsníkov/
/Zriedkavé:/ Amenorea, azoospermia.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
/Časté:/ Sčervenanie pozdĺž žily, do ktorej bola zavedená infúzia. Môže sa
objaviť (po náhodnej paravenóznej injekcii) miestna flebitída,
fleboskleróza, miestna bolesť a nekróza tkaniva.
/Zriedkavé:/ Horúčka, zimnica, hyperpyrexia, nevoľnosť, asténia, slabosť.

/Laboratórne a funkčné vyšetrenia/
/Zriedkavé:/ Zvýšené hladiny transamináz.
/Neznáme:/ Asymptomatický pokles ejekčnej frakcie ľavej komory

/Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu/
/Časté:/ Po intravezikálnom podaní sa pozoruje chemická cystitída, ktorá je
v niektorých prípadoch krvácajúca (pozri časť 4.4).

/Intravezikálne podanie:/
Po intravezikálnej instilácii sa reabsorbuje len malé množstvo liečiva,
závažné systémové vedľajšie účinky lieku ako aj alergické reakcie sú
zriedkavé. Najčastejšie hlásené sú miestne reakcie, ako pocit pálenia
a časté močenie (polakizúria). Zriedkavo bol hlásený výskyt cystitíd
bakteriálneho alebo chemického pôvodu (pozri časť 4.4). Nežiaduce účinky
liečiv sú vo väčšine prípadov reverzibilné.

4.9 Predávkovanie

Akútne predávkovanie epirubicínom vedie k myelosupresii (najmä leukémii
a trombocytopénii), toxickým účinkom na gastrointestinálny trakt (najmä
mukozitída) a akútnym srdcovým komplikáciám. Latentné srdcové zlyhávanie
bolo pozorované po niekoľkých mesiacoch až rokoch po ukončení liečby
antracyklínmi (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri
používaní). Pacienta je potrebné pozorne sledovať. Ak sa objavia príznaky
srdcového zlyhávania, pacienti je treba liečiť v súlade so zaužívanými
štandardmi.

Liečba:
Symptomatická: Liečba sa musí zamerať na podporu pacienta počas tohto
obdobia a použiť také opatrenia, ako krvná transfúzia a ošetrenie reverznej
bariéry. U antracyklínov bolo pozorované do 6 mesiacov po predávkovaní
oneskorené zlyhanie srdca. Pacienti musia byť starostlivo monitorovaní, a
ak sa objavia príznaky zlyhania srdca, musia sa liečiť podľa konvenčných
metód. Epirubicín sa nedá odstrániť dialýzou.


5. Farmakologické vlastnosti

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antracyklíny a príbuzné látky ATC kód: L01D
B03.

Mechanizmus pôsobenia epirubicínu je spojený s jeho schopnosťou viazať sa
na DNA. Štúdie s bunkovými kultúrami ukázali rýchlu penetráciu buniek,
lokalizáciu v jadre a inhibíciu syntézy nukleovej kyseliny a mitózy. Bola
dokázaná aktivita epirubicínu na široké spektrum experimentálnych nádorov,
vrátane L1210 a P388 leukémií, sarkómov SA180 (solídne a ascitické formy),
B16 melanómu, karcinómu prsnej žľazy, Lewisovho pľúcneho karcinómu a
karcinómu hrubého čreva 38. Vykázal tiež aktivitu voči ľudským nádorom
transplantovaným do myší bez ochlpenia a týmusu (melanón, karcinómy prsnej
žľazy, pľúc, prostaty a vaječníkov).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

U pacientov s normálnou funkciou pečene a obličiek nasledujú plazmatické
hladiny po intravenóznej injekcii 60-150 mg/m2 lieku tri-exponenciálnu
klesajúcu krivku s veľmi rýchlou prvou fázou a pomalou terminálnou fázou s
priemerný polčasom približne 40 hodín. Tieto dávky sú v hraniciach
farmakokinetickej linearity v rámci plazmatického klírens a metabolickej
dráhy. Najvýznamnejšie identifikované metabolity sú epirubicinol (13-OH
epirubicín) a glukuronidy epirubicínu a epirubicinolu.

Vo farmakokinetickej štúdii s pacientmi s karcinómom in situ v mechúre sú
plazmatické hladiny epirubicínu po intravezikálnom podaní zvyčajne nízke
(<10 ng/ml). Významná systémová resorpcia sa preto nepredpokladá.
U pacientov s léziami sliznicovej membrány v mechúre (napr. nádor,
cystitída, operácie) možno očakávať zvýšenú resorpčnú rýchlosť.

Epirubicín sa od doxorubicínu líši 4´-O-glukuronidáciou a môže byť príčinou
rýchlejšej eliminácie epirubicínu a jeho zníženej toxicity. Plazmatické
hladiny hlavného metabolitu, 13-OH derivátu (epirubicinol) sú trvalo nízke
a prakticky paralelné s hladinami nezmeneného lieku.
Epirubicín sa vylučuje hlavne cez pečeň; vysoké hodnoty plazmatického
klírens (0,9 l/min) naznačujú, že táto pomalá eliminácia je spôsobená
rozsiahlou distribúciou do tkanív.
Exkrécia močom predstavuje približne 9-10% podanej dávky v rámci 48 hodín.
Exkrécia žlčou predstavuje hlavnú metabolickú dráhu. Približne 40% podanej
dávky sa získalo zo žlče počas 72 hodín. Liek neprechádza
hematoencefalickou bariérou.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Po podaní opakovaných dávok epirubicín boli cieľovými orgánmi potkanov,
králikov a psov hematopoetický systém, gastrointestinálna sústava, obličky,
pečeň a reprodukčné orgány.
Epirubicín bol tiež kardiotoxický u potkanov, králikov a psov.
Tak ako iné antracyklíny, bol epirubicín u potkanov genotoxický,
embryotoxický a karcinogénny.
Malformácie sa pozorovali u potkanov alebo králikov, ale tak ako iné
antracyklíny a cytotoxické látky, musí byť epirubicín považovaný za
potenciálne teratogénny.
Štúdia miestnej tolerancie u potkanov a myší ukázala, že extravazácia
epirubicínu spôsobuje nekrózu tkaniva.


6. Farmaceutické informácie

6.1 Zoznam pomocných látok

Chlorid sodný
Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)
Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Predĺženému kontaktu lieku s akýmkoľvek roztokom s alkalickým pH (vrátane
roztokov hydrogénuhličitanu sodného) sa musí predísť; toto vedie
k hydrolýze (degradácii) liečiva. Majú sa použiť lien zrieďovadlá uvedené
v časti 6.6.

Ani injekčný ani žiadny zriedený roztok sa nesmú miešať s inými liekmi.
Hlásená bola fyzikálna inkompatibilita s heparínom.

Epirubicín sa nesmie miešať s inými liekmi.

6.3 Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti lieku zabaleného v pôvodnom obale na predaj:
2 roky.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení balenia:
Injekčné liekovky sú len na jednorazové použitie a akákoľvek nepoužitá časť
musí byť po použití zlikvidovaná. Z mikrobiologického hľadiska musí byť
liek použitý okamžite po prvom preniknutí cez gumovú zátku. Ak sa nepoužije
okamžite, podmienky a čas na uchovávanie sú zodpovednosťou používateľa.

Čas použiteľnosti po zriedení injekčného roztoku:
Epirubicín hydrochlorid 2 mg/ml injekciu možno v aseptických podmienkach
ďalej riediť roztokom 5% glukózy alebo 0,9% chloridu sodného a podať formou
intravenóznej infúzie. Z mikrobiologického hľadiska musí byť liek použitý
okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, doba uchovávania počas použitia a
podmienky na uchovávanie sú zodpovednosťou používateľa a obyčajné nie sú
dlhšie ako 24 hodín pri 2(C – 8(C, okrem prípadov, keď sa zriedenie
uskutočnilo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke pri teplote (2(C – 8(C). Neuchovávajte
v mrazničke.
Uchovávajte vo vonkajšom kartónovom obale na ochranu pred svetlom.
Informácie o uchovávaní lieku po zriedení sú uvedené v časti 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Injekčné liekovky s objemom 5 a 10 ml: Injekčná liekovka z tubulárneho skla
typu I s gumovou zátkou potiahnutou teflónom a s bielym hliníkovým
snímateľným viečkom.
Injekčná liekovka s objemom 25 ml: Injekčná liekovka z tubulárneho skla
typu I s gumovou zátkou potiahnutou teflónom a s bielym/modrým hliníkovým
snímateľným viečkom.
Injekčná liekovka s objemom 100 ml: Injekčná liekovka z tubulárneho skla
typu I s gumovou zátkou potiahnutou teflónom a s bielym/modrým hliníkovým
snímateľným viečkom.
Veľkosť balenia: 1 injekčná liekovka.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Epirubicín hydrochlorid 2 mg/ml injekciu možno ďalej riediť roztokom 5%
glukózy alebo 0,9% chloridu sodného a podať formou intravenóznej infúzie.
Informácie o stabilite infúznych roztokov sú uvedené v časti 6.3.
Injekčný alebo infúzny roztok neobsahuje žiadne konzervačné látky a
akákoľvek nepoužitá časť injekčnej liekovky musí byť po použití
zlikvidovaná v súlade s národnými požiadavkami.

Pokyny na bezpečné zaobchádzanie s antineoplastikami a ich likvidáciu:

1. Ak sa má pripraviť infúzny roztok, má tento úkon vykonať zaučený
personál v aseptických podmienkach.
2. Príprava infúzneho roztoku sa má uskutočniť v určenej aseptickej
miestnosti.
3. Musia byť nasadené primerané ochranné jednorazové rukavice, okuliare,
plášť a maska.
4. Na zabránenie náhodnému kontaktu s očami je potrebné uplatniť
bezpečnostné opatrenia. V prípade, že sa liek dostane do styku s očami,
opláchnite ich vodou a/alebo 0,9% roztokom chloridu sodného. Potom
vyhľadajte lekárske hodnotenie u lekára.
5. V prípade kontaktu s kožou postihnuté miesto poriadne umyte mydlom a
vodou alebo roztokom hydrogénuhličitanu sodného. Kožu však neoškrabávajte
pomocou kefy. Po sňatí rukavíc si vždy umyte ruky.
6. Miesto, kde sa liek rozlial alebo vytiekol musí byť umyté, pokiaľ
možno namočené do roztoku hypochloridu sodného (1% dostupný chlór),
a potom umyté vodou. Všetok čistiaci materiál sa musí zlikvidovať tak,
ako je uvedené nižšie.
7. Prípravu cytotoxických liekov nesmú vykonávať gravidné ženy
personálu.
8. Pri znehodnocovaní pomôcok použitých pri príprave a/alebo zrieďovaní
cytotoxických liekov (injekčné striekačky, ihly, atď.) sa musí postupovať
opatrne a musia sa urobiť potrebné opatrenia. Všetky nepoužité lieky
alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými
požiadavkami.

7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Accord Healthcare Limited,
Sage House , 319, Pinner Road,
North Harrow,
Middlesex HA1 4HF,
Veľká Británia


8. Registračné číslo


9. Dátum prvej registrácie/predĺženia registrácie


10. Dátum revízie textu

Apríl 2012


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C20076
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01DB03 - epirubicinum
Spôsob úhrady:
Podávané v ambulancii - bez doplatku
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Hematológia a transfuziológia, Klinická onkológia, Urológia aj detská
Predajná cena:
32.80 € / 988.13 SK
Úhrada poisťovňou:
32.80 € / 988.13 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:35.59 € ÚP:33.00 € DP:2.59 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:344.78 € ÚP:0.00 € DP:344.78 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:39.14 € ÚP:0.00 € DP:39.14 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien