Detail:
DEPAKINE sir 1x150 ml
Názov lieku:
DEPAKINE
Doplnok názvu:
sir 1x150 ml
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

DEPAKINE

Sirup
valproát sodný


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek
- Túto písomnú informáciu si uchovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je DEPAKINE a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete DEPAKINE
3. Ako užívať DEPAKINE
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať DEPAKINE
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE DEPAKINE A NA ČO SA POUŽÍVA


Liečivo v DEPAKINE je valproát sodný.
DEPAKINE sa používa na liečbu rôznych typov epileptických záchvatov
(padúcnice).
Liečivo tohto lieku, valproát sodný, znižuje možnosť vzniku epileptických
záchvatov, pričom nepôsobí utlmujúco a nevyvoláva ospanlivosť.
Môže sa užívať samostatne aj v kombinácii s inými liekmi na liečbu
epilepsie.


2. SKÔR AKO UŽIJETE DEPAKINE


Neužívajte DEPAKINE
• keď ste precitlivený (alergický) na valproát sodný (liečivo v
DEPAKINE) alebo na niektorú z ďalších zložiek DEPAKINE,
• keď máte aktívnu žltačku alebo nejaké aktívne ochorenie pečene,
• keď sa vo Vašej osobnej (alebo Vašej rodinnej anamnéze) vyskytuje
ťažký zápal pečene, najmä taký, ktorý bol vyvolaný užívaním liekov,
• keď máte hepatálnu porfýriu (veľmi zriedkavé metabolické ochorenie).

Ak si myslíte, že sa u Vás vyskytuje niektorý z uvedených problémov, alebo
ak máte vo všeobecnosti nejakú pochybnosť, predtým než užijete DEPAKINE,
poraďte sa so svojim lekárom.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní DEPAKINE:
. keď sa u Vás alebo Vášho dieťaťa vyvinie ochorenie náhle a má rýchly
priebeh, najmä počas prvých šiestich mesiacov liečby a najmä vtedy, ak sa
dostavuje opakované vracanie, extrémna únava, bolesti v bruchu, ospalosť,
slabosť, strata chuti do jedla, bolesti v nadbrušku, nutkanie na
vracanie, žltačka (ožltnutie pokožky alebo očného bielka), opuchy nôh
alebo zhoršenie epilepsie alebo celkový pocit nevoľnosti; v takom prípade
sa MUSÍTE IHNEĎ SPOJIŤ SO SVOJIM LEKÁROM. DEPAKINE môže u veľmi malého
počtu pacientov pôsobiť na pečeň (a zriedkavo na pankreas).
. keď má Vaše dieťa menej ako 3 roky a užíva DEPAKINE zároveň s inými
antiepileptickými liekmi alebo má iné neurologické či metabolické
ochorenie a ťažké formy epilepsie,
. najmä vtedy, ak má Vaše dieťa menej ako 3 roky, DEPAKINE sa nesmie
podávať spolu s kyselinou acetylsalicylovou,
. keď máte celkový /lupus erythematosus/ (zriedkavé ochorenie),
. keď máte akékoľvek metabolické poruchy, najmä dedičné poruchy nedostatku
enzýmov, ako napr. porucha močovinového cyklu, ktorá môže spôsobiť
zvýšenú hladinu amoniaku v krvi,
. keď máte poškodenú funkciu obličiek, Váš lekár sa môže rozhodnúť sledovať
hladinu valproátu sodného alebo upraviť Vašu dávku,
. keď v dôsledku zvýšenej chuti do jedla začnete priberať na hmotnosti.
. ak je možné, alebo plánované tehotenstvo,
. U malého počtu pacientov liečených antiepileptikami akým je vigabatrín sa
vyskytli myšlienky na samopoškodenie alebo samovraždu. Ak sa kedykoľvek u
vás vyskytnú takéto myšlienky, okamžite kontaktujte svojho lekára.

Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Informácia pre ženy, ktoré môžu otehotnieť

U žien, ktoré užívajú DEPAKINE je neplánované tehotenstvo nežiaduce. Mali
by ste používať účinnú antikoncepčnú metódu a skôr, než sa rozhodnete
otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom.
DEPAKINE nemá vplyv na účinnosť antikoncepcie, ktorá sa užíva ústami.
Je dôležité, aby ste prediskutovali tehotenstvo a epilepsiu so svojím
lekárom a ak máte možnosť, aj s lekárom špecializujúcim sa na epilepsiu.
Toto je dôležité, aby ste si boli istá, že Vy a Váš lekár ste súhlasili s
tým, že môžete užívať DEPAKINE, ak budete tehotná.
Deti narodené matkám užívajúcim DEPAKINE majú väčšiu pravdepodobnosť mať
problémy. Táto pravdepodobnosť, že sa to stane, môže byť náležitým
plánovaním znížená.

DEPAKINE môže zvýšiť riziko vrodenej chyby u Vášho vyvíjajúceho sa dieťaťa,
ako napríklad /spina bifida/ (stav, pri ktorom kosti chrbtice nie sú
dostatočne vyvinuté).

Bežné vyšetrovacie testy však obvykle umožňujú zistiť už v prvej časti
tehotenstva poruchy plodu v maternici.

U detí narodených matkám, ktoré užívali DEPAKINE počas tehotenstva, sa môžu
vyskytnúť vývinové poruchy alebo autistické poruchy (autizmus je psychická
porucha).
Informujte svojho lekára ihneď len čo sa dozviete, že ste tehotná, myslíte
si, že môžete byť tehotná a ak užívate alebo ste užívali DEPAKINE. Váš
lekár sa možno rozhodne pozmeniť Vašu liečbu a(alebo) Vám predpíše
potravinový doplnok foláty (soli kyseliny listovej).
Musíte DEPAKINE užívať ďalej, pokiaľ Váš lekár nerozhodne, že existujú
závažné riziká pre Vás a Vaše vyvíjajúce sa dieťa, z dôvodu nekontrolovanej
epilepsie.

U novorodencov matiek, ktoré počas tehotenstva užívali DEPAKINE, sa môžu
objaviť problémy so zrážavosťou krvi.

Informujte svojho lekára, len čo sa dozviete, že ste tehotná.


Informácia pre ženy, ktoré plánujú otehotnieť (pozri Informáciu pre ženy,
ktoré môžu otehotnieť)

U žien, ktoré užívajú antiepileptické lieky, je neplánované tehotenstvo
nežiaduce. Skôr, ako sa rozhodnete otehotnieť, poraďte sa so svojím
lekárom, aby ste sa mohli oprieť o primerané rady a aby ste mu umožnili
upraviť Vašu liečbu a/alebo dávkovanie a primerane sledovať Vaše
tehotenstvo.
Len čo zistíte, že ste tehotná, ihneď to oznámte svojmu lekárovi.

Informácia pre ženy, ktoré otehotnejú v čase, keď užívajú DEPAKINE (pozri
Informáciu pre ženy, ktoré môžu otehotnieť).
Ak otehotniete v čase, keď užívate DEPAKINE, ihneď sa spojte so svojim
lekárom.

Dojčenie
Keďže do materského mlieka prestupujú len veľmi malé množstvá DEPAKINE, vo
všeobecnosti nepredstavujú pre dieťa žiadne riziko a dojčenie sa obvykle
nemusí prerušiť. Avšak aj tak sa musíte poradiť so svojím lekárom, či
smiete svoje dieťa dojčiť.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
DEPAKINE môže u niektorých pacientov vyvolať ospalosť alebo závraty, a to
najmä na začiatku liečby alebo v kombinácii s inými antiepileptickými
liekmi alebo benzodiazepínmi. Skôr, než sa rozhodnete viesť auto alebo
obsluhovať nejaké stroje, alebo robiť čokoľvek iné, čo môže byť nebezpečné,
keď ste ospalý alebo máte závraty, overte si, ako reagujete na DEPAKINE.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Obzvlášť informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru ak užívate nejaký
z nasledujúcich liekov:
. neuroleptiká (používané pri liečbe psychických porúch),
. lieky používané pri liečení depresie,
. benzodiazepíny, používané ako lieky na spanie alebo pri liečení
strachu,
. iné lieky používané na liečbu epilepsie vrátane fenobarbitalu,
fenytoínu, primidónu, lamotrigínu, karbamazepínu, topiramátu
. zidovudín (používaný na liečbu HIV a AIDS),
. meflochín (používaný na liečbu alebo prevenciu malárie),
. salicyláty (kyselina acetylsalicylová); pozri tiež „Deti mladšie ako 3
roky“ v časti 2. Skôr ako užijete DEPAKINE,
. antikoagulanciá (používané ako prevencia krvných zrazenín),
. cimetidín (používaný pri liečbe žalúdočných vredov),
. erytromycín, rifampicín (antibiotiká),
. karbapenémy (antibiotiká používané na liečbu bakteriálnych infekcií).
Je nutné sa vyhnúť kombinácii kyseliny valproovej a karbapenémov,
keďže môže spôsobiť pokles účinku valproátu sodného.


Tieto lieky a niektoré iné môžu byť ovplyvnené DEPAKINOM, alebo môžu
ovplyvniť jeho pozitívny účinok. Môže sa stať, že budete potrebovať odlišné
množstvá Vášho lieku, alebo budete musieť užívať iné lieky. Váš lekár alebo
lekárnik Vám poradia.

Váš lekár a lekárnik Vám poskytnú viac informácií o liekoch, pri ktorých
musíte byť opatrný alebo ktorým sa budete musieť vyhýbať počas užívania
DEPAKINU.


3. AKO UŽÍVAŤ DEPAKINE

Dodržujte termíny Vašich pravidelných kontrolných prehliadok. Sú veľmi
dôležité, pretože sa môže stať, že bude potrebné zmeniť Vaše dávkovanie.
Vždy užívajte DEPAKINE presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie:

Dávka počas 24 hodín:
- Dojčatá a deti: 30 mg/kg na deň.
- Dospievajúci a dospelí: 20 až 30 mg / kg na deň.

Spôsob podávania:

Na vnútorné užívanie.

Denná dávka sa má užiť najlepšie s jedlom.
- v dvoch dávkach u pacientov do veku 1 rok
- v troch dávkach vo veku nad 1 rok

Dávka sa meria odmernou striekačkou, ktorá je súčasťou balenia.

Počiatočná fáza liečby:

- u pacientov, ktorí užívajú iné antiepileptiká má byť náhrada dávkou
valproátu sodného postupná, optimálna dávka sa dosahuje približne o 2
týždne, potom sa redukujú predchádzajúce užívané lieky, ak je to
potrebné, v závislosti od kontroly dosiahnutého účinku.

- u pacientov, ktorí neužívajú iné antiepileptiká sa dávka zvyšuje
postupne v 2-3 dňových intervaloch tak, aby sa optimálna dávka dosiahla
o 1 týždeň.


Trvanie liečby

Užívajte liek DEPAKINE tak dlho, ako Vám ho lekár predpisuje.

Ak užijete viac DEPAKINU ako máte
Predávkovanie DEPAKINOM môže byť nebezpečné. Ihneď sa spojte so svojím
lekárom alebo s najbližšou pohotovostnou ambulanciou.

Ak zabudnete užiť DEPAKINE
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku! Stačí, ak
budete pokračovať v užívaní Vášho lieku podľa pokynov lekára.
Ak ste zabudli užiť niekoľko dávok, ihneď sa spojte so svojím lekárom.

Ak prestanete užívať DEPAKINE
Neprestaňte užívať alebo nezmeňte dávkovanie DEPAKINU bez posúdenia Vaším
lekárom. Ak prestanete užívať liek bez odporúčania Vášho lekára, Váš stav
sa môže zhoršiť.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, DEPAKINE môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého. Zriedkavo sú závažné, väčšinou však nie sú závažné.
Obvykle sú zvratné. V prípade niektorých vedľajších účinkov môžete
potrebovať lekárske ošetrenie.
. nevoľnosť alebo bolesti žalúdka, hnačka najmä na začiatku liečby,
. tras (tremor), ospalosť, nestabilita pri chôdzi
. reakcie pokožky, ako napr. vyrážky,
. prechodná strata vlasov,
. zmeny v menštruačnom cykle žien,
. problémy s počutím,
. alergické reakcie,
. opuchy dolných končatín (edém),
. nárast telesnej hmotnosti,
. problémy s obličkami. Nočné pomočovanie alebo častejšie nutkanie na
močenie.


Ak zaznamenáte niektoré z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, ihneď
informujte svojho lekára. Je možné, že budete potrebovať súrnu lekársku
pomoc:

. zmeny vedomia, zvláštne správanie spojené alebo bez spojitosti
s častejšími alebo ťažšími epileptickými záchvatmi, stratou chuti do
života, najmä ak sa zároveň užíva fenobarbital a topiramát alebo ak sa
náhle zvýšilo dávkovanie DEPAKINU;
. opakované vracanie, extrémna únava, bolesti brucha, ospalosť, slabosť,
strata chuti do jedla, bolesti nad žalúdkom, nevoľnosť, žltačka
(ožltnutie pokožky alebo očného bielka), opuchy končatín alebo zhoršenie
Vašej epilepsie alebo celkový pocit, že Vám nie je dobre;
. problémy so zrážavosťou krvi;
. tvorba spontánnych podliatin alebo krvácanie;
. pľuzgiere s časťami oddeľujúcej sa pokožky,
. závažný pokles bielych krviniek, zlyhanie kostnej drene, niekedy odhalené
pri horúčke a pri ťažkostiach s dýchaním;
. zmätenosť, ktorá môže byť dôsledkom znížených hladín sodíka vo Vašej
krvi;
. bolestivé svrbivé hrče (najčastejšie okolo očí, pier, hrdla a niekedy aj
rúk a nôh) vyvolané alergiou
. príznaky precitlivenosti na lieky, horúčka, zväčšenie lymfatických uzlín
a možné poškodenie funkcie iných orgánov.

DEPAKINE môže spôsobiť pokles počtu krvných doštičiek alebo červených
krviniek.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ DEPAKINE

Nepoužívajte DEPAKINE po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke
alebo vrecku.
Uchovávajte pri teplote 15-25(C, na tmavom mieste.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo DEPAKINE obsahuje
- Liečivo je valproát sodný 5,764 g v 100 ml sirupu.
- Ďalšie zložky sú: sacharóza, kryštalizujúci roztok sorbitolu,
glycerol, čerešňová aróma, metylparabén, propylparabén, kyselina
chlorovodíková alebo hydroxid sodný, čistená voda.

Ako vyzerá DEPAKINE a obsah balenia
DEPAKINE je číra slabožltkastá tekutina sirupovej konzistencie, čerešňovej
vône, má sladkú pálčivú chuť.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
sanofi-aventis Slovakia s.r.o.
Bratislava
Slovenská republika

Ak potrebujete akúkoľvek ďalšiu informáciu o tomto lieku kontaktujte,
prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.
Bratislava

Táto písomná informácia pre používateľov bola schválená v máji 2010.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


DEPAKINE2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


/Liečivo:/
5,764 g valproátu sodného v 100 ml sirupu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA


Sirup.
Vzhľad: číra tekutina, slabožltkastá, sirupovej konzistencie, čerešňovej
vône, sladkej pálčivej chuti.4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Liek sa používa v liečbe generalizovanej epilepsie, najmä s nasledujúcimi
druhmi záchvatov:
- absencie
- myoklonické záchvaty
- tonicko-klonické záchvaty
- atonické záchvaty
- zmiešané záchvaty

ako aj pri parciálnej epilepsii:
- jednoduché alebo komplexné záchvaty
- sekundárne generalizované záchvaty
- špecifické syndrómy (Westov, Lennoxov-Gastautov)

V určitých prípadoch môže byť liek vhodnou voľbou pre ženu vo fertilnom
veku, v prípade, že bol uskutočnený kvalifikovaný výber lieku, na základe
veľmi starostlivého zhodnotenia všetkých faktorov pacientkou, spolu s jej
ošetrujúcim lekárom (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri
používaní a 4.6 Gravidita a laktácia).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Denná dávka má byť nastavená v závislosti od veku a telesnej hmotnosti,
avšak do úvahy treba brať aj individuálnu znášanlivosť valproátu sodného.
Terapeutická účinnosť je zvyčajne dosiahnutá pri plazmatických hladinách
40 - 100 mg/l, (300 - 700 (mol/l). Optimálne plazmatické hladiny sú odlišné
medzi jednotlivcami a pravdepodobne aj u toho istého jedinca v rôznom čase.

Začatie liečby:
- U pacientov, ktorí neužívajú iné antiepileptiká sa dávka zvyšuje postupne
v 2 - 3 dňových intervaloch tak, aby sa optimálna dávka dosiahla počas 1
týždňa.
- U pacientov, ktorí užívajú iné antiepileptiká, má byť náhrada valproátom
sodným postupná, optimálna dávka sa dosahuje počas 2 týždňov
a predchádzajúci liek sa postupne obmedzuje až sa vysadí.


Dávkovanie:
Počiatočná denná dávka je zvyčajne 10 - 15 mg/kg. Dávka sa postupne titruje
na optimálnu a je rozdelená do 1 - 2 dávok denne.

U dospelých a adolescentov je bežná dávka 20 - 30 mg/kg na deň. Ak sa pri
takomto dávkovaní nedosiahne kontrola epileptických záchvatov, dávka sa
môže ďalej zvyšovať. Ak denná dávka dosiahne viac ako 50 mg/kg (pozri časť
4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní), pacienti sa majú
starostlivo monitorovať.


/U detí/ je bežná dávka okolo 30 mg/kg na deň.
/U dospelých/ /a adolescentov/ je bežná dávka 20 - 30 mg/kg na deň.
/U pacientov vo vyššom veku/, je síce zmenená farmakokinetika /valproátu/
/sodného/ no klinická významnosť týchto zmien je nízka a dávka sa má určiť na
základe účinnosti v kontrole po záchvatoch.

Denná dávka sirupu sa má podávať s jedlom:
- v dvoch dávkach u pacientov vo veku menej ako 1 rok
- v troch dávkach u pacientov vo veku nad 1 rok
Dávka sirupu sa meria dávkovacou striekačkou, ktorá je súčasťou balenia.


4.3 Kontraindikácie


- Akútna hepatitída
- Chronická hepatitída
- Ťažká hepatitída v osobnej alebo rodinnej anamnéze, spôsobená najmä
liekmi
- Hypersensitivita na valproát sodný
- Hepatálna porfýria


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Osobitné upozornenia


Porušenie funkcie pečene

Podmienky vzniku:

Výnimočne sa vyskytlo ťažké poškodenie pečene, končiace niekedy až fatálne.
Skúsenosti s epilepsiou dokazujú, že najrizikovejšou skupinou pacientov,
najmä v prípade kombinovanej antikonvulzívnej terapie sú dojčatá a deti do
3 rokov s ťažkými epileptickými záchvatmi, predovšetkým tie s poškodením
mozgu, mentálnou retardáciou a (alebo) vrodenými metabolickými alebo
degeneratívnymi poruchami.
Po dosiahnutí veku 3 rokov sa incidencia výrazne znižuje a s vekom postupne
klesá.
Vo viacerých prípadoch sa poškodenie pečene môže vyskytnúť počas prvých 6
mesiacov liečby.

Klinické príznaky:

Klinické symptómy umožňujú včasnú diagnózu. Hlavne u rizikových pacientov
treba brať do úvahy nasledujúce príznaky, ktoré môžu predchádzať ikteru
(pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní, Podmienky
vzniku):
- nešpecifické symptómy, zvyčajne s náhlym začiatkom, ako asténia,
anorexia, letargia, ospalosť, ktoré sú niekedy spojené s opakovaným
vracaním a bolesťou brucha.
- u pacientov s epilepsiou, opakovanie epileptických záchvatov, napriek
tomu, že liečba pokračuje.
Pacienti (alebo v prípade detí ich rodina) majú byť poučení, že v takýchto
a akýchkoľvek iných prípadoch majú okamžite informovať lekára. Okamžite je
potrebné klinické vyšetrenie a funkčné vyšetrenie pečene.

Diagnostika:

Pred začatím liečby a potom periodicky počas prvých šiestich mesiacov
liečby sa majú vyšetrovať pečeňové testy. Najdôležitejšie vyšetrenie
spomedzi vyšetrení monitorujúcich syntézu proteínov je protrombínový čas.
Ak je protrombínový čas výrazne nízky súčasne s inými biologickými
parametrami (výrazné zníženie fibrinogénu a koagulačných faktorov, zvýšenie
hladiny bilirubínu a transamináz), musí sa terapia DEPAKINOM prerušiť.
Prerušenie je potrebné aj v prípade užívania salicylátov, keďže tieto sú
metabolizované rovnakým spôsobom.


Pankreatitída


Veľmi zriedkavo bola hlásená ťažká pankreatitída, ktorá môže končiť smrťou.
Najviac ohrozené sú malé deti. Toto riziko klesá s vekom. Rizikovými
faktormi môžu byť ťažké epileptické záchvaty, neurologické poškodenia alebo
antikonvulzívna liečba. Zlyhanie pečene s pankreatitídou zvyšuje riziko
fatálneho konca.
Pacienti, ktorí majú akútne bolesti brucha majú byť okamžite vyšetrení.
V prípade pankreatitídy sa má podávanie valproátu prerušiť.

Ženy vo fertilnom veku (pozri 4.6 Gravidita a laktácia)

Rozhodnutie užívať liek DEPAKINE u žien vo fertilnom veku môže byť
uskutočnené len po veľmi opatrnom zhodnotení či prínosy liečby prevážia
riziká kongenitálnych anomálii plodu. Toto rozhodnutie musí byť uskutočnené
predtým, ako je liek predpísaný prvýkrát alebo ak žena, ktorá tento liek
užíva plánuje otehotnieť.

Suicidálne myšlienky a správanie

Pri liečbe antiepileptikami v niekoľkých indikáciách boli u pacientov
hlásené suicidálne myšlienky a správanie. Metaanalýza randomizovaných
placebom kontrolovaných štúdií s antiepileptikami ukázala malé zvýšenie
rizika suicidálnych myšlienok a správania. Mechanizmus tohto rizika nie je
známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika u valproátu.

Pacientov je preto potrebné sledovať na príznaky a symptómy suicidálnych
myšlienok a správania a je potrebné zvážiť vhodnú liečbu. Pacientom (a
opatrovateľom pacientov) je potrebné odporučiť, aby vyhľadali lekársku
pomoc, ak sa objavia príznaky suicidálnych myšlienok alebo správania.


Opatrenia pri používaní


Funkčné pečeňové testy sa majú vykonať pred začatím liečby (pozri 4.3
Kontraindikácie) a počas prvých šiestich mesiacov periodicky hlavne u
rizikových pacientov (pozri časť Osobitné upozornenia). Podobne ako u iných
antiepileptík môže byť zaznamenané mierne zvýšenie pečeňových enzýmov,
hlavne na začiatku terapie. Toto zvýšenie je len prechodné a izolované, bez
klinických príznakov. U rizikových pacientov sa odporúča podrobné
laboratórne vyšetrenie (vrátane protrombínového času), v prípade potreby je
možné dávku upraviť a testy vykonať znova.

Pred začatím liečby, pred operáciou alebo v prípade spontánnych podliatin
alebo krvácania sa odporúča vykonať krvné testy (krvný obraz, vrátane počtu
trombocytov, čas zrážania a koagulačné testy) (pozri 4.8 Nežiaduce účinky).

Výnimočne sa počas liečby liekom DEPAKINE zaznamenali poruchy imunity, je
potrebné zvážiť prínos liečby liekom DEPAKINE oproti možnému riziku u
pacientov s lupus erythematodes.

Pri poruche enzýmov zasahujúcich do cyklu tvorby močoviny sú potrebné
metabolické testy kvôli riziku hyperamoniémie spôsobenej valproátom.

Súčasné užívanie kyseliny valproovej/valproátu sodného a karbapenémov sa
neodporúča (pozri časť 4.5).

Pacienti majú byť upozornení na možné riziko zvýšenia telesnej hmotnosti na
začiatku terapie a má sa zvoliť vhodná stratégia na minimalizovanie tohoto
rizika (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky)

/Deti:/ Monoterapia sa odporúča u detí mladších ako 3 roky, ale pred začatím
liečby je potrebné zvážiť možný prínos oproti riziku poškodenia pečene
alebo pankreatitídy u týchto pacientov (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia
a opatrenia pri používaní, časť Osobitné upozornenia).


Treba sa vyhnúť súčasnému užívaniu salicylátov u detí mladších ako 3 roky
kvôli riziku toxického poškodenia pečene.

/Renálna insuficiencia/: u pacientov s renálnou insuficienciou môže byť
potrebné dávku znížiť. Keďže monitorovanie plazmatickej koncentrácie môže
byť zavádzajúce, dávku prispôsobujeme výsledkom klinického monitorovania
(pozri 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinok valproátu na iné lieky

/Neuroleptiká, MAO inhibítory, antidepresíva a benzodiazepíny/
DEPAKINE môže zosilňovať účinok niektorých psychotropných látok ako sú
neuroleptiká, inhibítory MAO, antidepresíva a benzodiazepíny. Odporúča sa
preto klinické monitorovanie a úprava dávky podľa potreby.

/Fenobarbital/
DEPAKINE zvyšuje plazmatickú koncentráciu fenobarbitalu (v dôsledku
inhibície hepatálneho katabolizmu) a môže viesť k sedácii, najmä u detí.
Preto sa odporúča klinické monitorovanie počas prvých 15 dní kombinovanej
liečby s okamžitým znížením dávky fenobarbitalu, ak dôjde k sedácii a
stanovením hladiny fenobarbitalu v plazme, ak je nutné.

/Primidon/
DEPAKINE zvyšuje hladinu primidonu v plazme a zosilňuje jeho nežiaduce
účinky (ako napr. sedatívne), tieto účinky pri dlhodobej liečbe prestanú.
Klinické monitorovanie sa odporúča najmä na začiatku kombinovanej liečby
s úpravou dávky, ak je potrebné.

/Fenytoín/
DEPAKINE znižuje celkovú hladinu fenytoínu v plazme. Okrem toho DEPAKINE
zvyšuje hladinu voľného fenytoínu a môže spôsobiť symptómy predávkovania
(kyselina valproová uvoľňuje fenytoín z väzby na bielkoviny a znižuje jeho
hepatálny katabolizmus). Preto sa odporúča klinické monitorovanie.
V prípade, že sa stanovuje hladina fenytoínu v plazme, musí sa hodnotiť
voľná forma.

/Karbamazepín/
V prípade podávania valproátu s karbamazepínom sa zaznamenala klinická
toxicita, pretože valproát môže zosilniť toxický účinok karbamazepínu.
Klinické monitorovanie sa odporúča najmä na začiatku kombinovanej liečby
s úpravou dávky, ak je potrebné.

/Lamotrigín/
Riziko vyrážky môže byť zvýšené pri súčasnom užívaní lamotrigínu
s kyselinou valproovou a tiež keď je lamotrigín pridaný ku valproátu.
Valproát môže spomaliť metabolizmus lamotrigínu a predĺžiť jeho polčas.
V prípade potreby sa dávka musí upraviť (dávka lamotrigínu sa zníži).

/Zidovudín/
Valproát môže zvýšiť hladinu zidovudínu v plazme až na toxickú.


Účinky iných liekov na valproát


Antiepileptiká indukujúce hepatálne enzýmy (vrátane fenytoínu,
fenobarbitalu, karbamazepínu) znižujú hladinu valproátu v sére. V prípade
kombinovanej liečby sa dávka musí upraviť na základe klinickej odpovede a
sledovania plazmatických hladín.

Na druhej strane, kombinácia felbamátu a valproátu môže zvýšiť koncentráciu
valproátu v sére. Je potrebné monitorovať hladinu valproátu v krvi.

Meflochín urýchľuje metabolizmus kyseliny valproovej a má konvulzívne
účinky. V prípade kombinovanej liečby sa môžu preto vyskytnúť epileptické
záchvaty.

V prípade súčasného použitia valproátu a látok, ktoré sa silne viažu na
bielkoviny (napr.kyselina acetylsalicylová), sa môže zvýšiť hladina voľného
valproátu v sére.

Sledovanie protrombínového času sa má vykonávať v prípade súčasného
užívania vitamín K dependentných antikoagulancií.

Hladina valproátu v sére sa môže zvýšiť (ako výsledok spomalenia
metabolizmu v pečeni) v prípade súčasného užívania s cimetidínom alebo
erytromycínom.

Súčasné podávanie kyseliny valproovej a karbapenémov spôsobilo zníženie
hladiny kyseliny valproovej v krvi (60-100 % zníženie v priebehu dvoch
dní). Z dôvodu rýchleho nástupu a rozsahu tohto poklesu sa súčasné
podávanie karbapenémov u pacientov stabilizovaných na kyseline valproovej
nepovažuje za zvládnuteľné, a preto sa mu je nutné vyhnúť (pozri časť 4.4).

Rifampicín môže znižovať hladinu valproátu v krvi, čoho dôsledkom je
nedostatočný terapeutický účinok. Preto pri súčasnom podávaní valproátu
s rifampicínom sa môže vyžadovať úprava dávky valproátu.

Ďalšie interakcie

Súčasné podávanie valproátu a topiramátu bolo spojené s encefalopatiou
a/alebo hyperamoniémiou. Pacienti liečení týmito dvomi liečivami majú byť
pozorne monitorovaní na prítomnosť príznakov a symptómov hyperamoniemickej
encefalopatie.

Valproát zvyčajne neindukuje hepatálne enzýmy, takže neznižuje účinok
estrogén-progestagénov u žien užívajúcich hormonálnu antikoncepciu.


4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita


/Riziko spojené s epileptickými záchvatmi/
Tonicko-klonické záchvaty matky a status epilepticus s hypoxiou počas
tehotenstva prinášajú mimoriadne riziko smrti pre matku a plod.

/Riziko spojené s valproátom/
Na zvieratách: teratogénny účinok bol preukázaný na myšiach, potkanoch a
králikoch.


U ľudí: V porovnaní s incidenciou pri liečbe s určitými inými
antiepileptikami, dostupné údaje naznačujú, že u detí epileptických
matiek liečených valproátom sa pozoroval zvýšený výskyt malých alebo
veľkých malformácií, ktoré zahŕňajú defekty neurálnej rúry,
kraniofaciálne defekty, malformácie končatín, kardiovaskulárne
malformácie a viacnásobné anomálie postihujúce rôzne telesné systémy.


Dostupné údaje ukazujú, že polyterapia antiepileptikami, vrátane
valproátu indukuje vyššie riziko teratogénneho rizika ako monoterapia iba
s valproátom.
Dostupné údaje naznačujú možný vzťah medzi expozíciou valproátu /in/
/utero/ a rizikom oneskoreného vývinu, predovšetkým verbálneho IQ.
Oneskorený vývin je často spojený s malformáciami a/alebo s dysmorfnými
črtami. Je však ťažké potvrdiť príčinný vzťah s možnými negatívne
spolupôsobiacimi faktormi ako je nízke IQ matky alebo otca, genetické,
sociálne faktory a faktory prostredia a nedostatočnou kontrolou
epileptických záchvatov u matky počas tehotenstva.
U detí vystavených pôsobeniu valproátu /in utero/ bolo hlásené spektrum
autistických porúch.

/V súvislosti s vyššie uvedenými údajmi/
Žena vo fertilnom veku musí byť podrobne informovaná o rizikách
a prínosoch užívania DEPAKINU počas tehotenstva. Je potrebné poradiť sa
so špecialistom a je dôrazne odporúčané lekárom diskutovať o
reprodukčných otázkach s ich pacientkami predtým, než je liek DEPAKINE
predpísaný prvýkrát alebo ak žena, ktorá tento liek užíva plánuje
otehotnieť.


Ak ženy plánujú tehotenstvo, je to príležitosť na prehodnotenie indikácií
pre antiepileptickú liečbu.
U indikácie bipolárnych porúch sa musí zvážiť ukončenie profylaxie liekom
DEPAKINE/./ Ak liečba liekom DEPAKINE pokračuje počas
tehotenstva, v prípade akejkoľvek indikácie, po dôkladnom zhodnotení
rizík a prínosov, odporúča sa užívať liek v rozdelených dávkach počas dňa
v najnižších účinných dávkach. Používanie liekovej formy s predĺženým
uvoľňovaním môže byť uprednostnené oproti iným liekovým formám/./


Ak sa liečba považuje za vhodnú, má sa začať s doplnkovým podávaním
folátu ešte pred tehotenstvom vo vhodnej dávke (5 mg), aby sa
minimalizovalo riziko poškodenia neurálnej rúry.


Počas tehotenstva, ak je antiepileptická liečba valproátom účinná, nemá
sa prerušiť bez opakovaného prehodnotenia pomeru prínosu a rizika.


Je však potrebné špeciálne prenatálne monitorovanie, aby sa zachytilo
možné poškodenie neurálnej rúry alebo iné malformácie.

/Riziko u novorodencov/
Vo výnimočných prípadoch sa zaznamenala u novorodencov, ktorých matky
užívali valproát sodný počas tehotenstva, hemoragická choroba. Táto
hemoragická choroba je vo vzťahu s hypofibrinogenémiou. Vyskytla sa tiež
afibrinogenémia, ktorá môže byť fatálna.
Hypofibrinogenémia býva spojená so znížením koagulačných faktorov. Avšak
tento syndróm musí byť odlíšený od zníženia vitamín-K závislých faktorov
indukovaných fenobarbitalom a enzymaticky pôsobiacimi liekmi.
Preto je potrebné sledovať krvný obraz, hladinu fibrinogénu v plazme a
koagulačné faktory u novorodencov.

Laktácia

Exkrécia valproátu do materského mlieka je nízka, s koncentráciou 1 – 10 %
sérových koncentrácií matky. Na základe literárnych údajov a klinickej
skúsenosti je dojčenie možné, ak sa zoberie do úvahy bezpečnostný profil
lieku DEPAKINE, hlavne hematologické poruchy (pozri časť 4.8 Nežiaduce
účinky).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti majú byť upozornení na riziko možnej ospalosti najmä v prípade
antikonvulzívnej polyterapie alebo terapie kombinovanej s benzodiazepínmi
(pozri 4.5 Liekové interakcie).


4.8 Nežiaduce účinky


Vrodené, familiárne a genetické poruchy:
Pozri časť 4.6 Gravidita a laktácia.

Poruchy pečene a žlčových ciest:
Zriedkavé (? 0,01 až < 0,1 %): poškodenie pečene (pozri časť 4.4 Osobitné
upozornenia a opatrenia pri používaní, Osobitné upozornenia).

Poruchy gastrointestinálneho traktu:
Nauzea, bolesť v hornej oblasti brucha, hnačka sa často vyskytli u
niektorých pacientov na začiatku terapie, ale zvyčajne vymizli po
niekoľkých dňoch bez prerušenia liečby.
Veľmi zriedkavé (< 0,01 %): pankreatitída, niekedy až smrteľná (pozri 4.4
Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Poruchy metabolizmu a výživy:
Veľmi zriedkavé (< 0,01 %): hyponatriémia.
Syndróm neadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu (Syndrome of
Inappropriate Secretion of ADH; SIADH).

Poruchy nervového systému:
Menej časté (? 0,1 až < 1 %): ataxia.
Veľmi zriedkavé (< 0,01 %): prípady reverzibilnej demencie súvisiace
s reverzibilnou atrofiou mozgu.
Niekoľko prípadov stuporu a letargie, ktoré niekedy vedú k prechodnej kóme
(encefalopatii); vyskytli sa izolované alebo spojené s nárastom kŕčov počas
liečby a ich počet klesol po prerušení liečby alebo znížení dávky. Tieto
prípady sa častejšie vyskytli počas kombinovanej terapie (najmä
s fenobarbitalom alebo topiramátom) alebo po náhlom zvýšení dávky
valproátu.

Bol hlásený izolovaný reverzibilný parkinsonizmus.

Bol hlásený prechodný a (alebo) od dávky závislý jemný posturálny tremor
a somnolencia.

Často sa môžu objaviť prípady izolovanej a stredne ťažkej hyperamoniémie
bez zmeny funkcie pečene, čo nemôže byť dôvodom na prerušenie liečby.
Vyskytla sa tiež hyperamoniémia združená s neurologickými symptómami.
V takýchto prípadoch sú potrebné ďalšie vyšetrenia (pozri časť 4.4 Osobitné
upozornenia a opatrenia pri používaní, Opatrenia pri používaní).

Poruchy krvi a lymfatického systému:
Častý výskyt trombocytopénie.
Zriedkavé (? 0,01 až < 0,1 %): prípady pancytopénie, anémie, leukopénie.
Zlyhanie kostnej drene, vrátane aplázie červenej zložky kostnej drene.
Agranulocytóza.
Vyskytlo sa izolované zníženie fibrinogénu v krvi a predĺženie
protrombínového času zvyčajne bez iných klinických príznakov, najmä pri
vysokých dávkach (valproát sodný inhibuje druhú fázu agregácie trombocytov)
(pozri tiež 4.6 Gravidita a laktácia).

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
Veľmi zriedkavé (< 0,01 %): toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-
Johnsonov syndróm a multiformný erytém, vyrážka.
Často bola hlásená prechodná a (alebo) od dávky závislá alopécia.

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:
Amenorea a dysmenorea.

Poruchy ciev:
Vaskulitída.

Poruchy ucha a labyrintu:
Zriedkavé (> 0,01 až < 0,1 %): hluchota, reverzibilbilná alebo
ireverzibilná.

Poruchy obličiek a močových ciest:
Veľmi zriedkavé (< 0,01 %): enuréza.
Boli samostatne hlásené prípady reverzibilného Fanconiho syndrómu, avšak
mechanizmus účinku nie je zatiaľ známy.

Poruchy imunitného systému:
Angioedém, liekový hypersenzitívny syndróm [Drug Rash with Eosinophilia
and Systemic Symptoms (DRESS) syndrome], alergické reakcie.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
Veľmi zriedkavé (< 0,01 %): nezávažný periférny edém.

Zvýšenie telesnej hmotnosti. Keďže je to rizikový faktor pre PCOS (syndróm
polycystických ovárií), je potrebné zvýšené sledovanie (pozri 4.4 Osobitné
upozornenia a opatrenia pri používaní).

Psychické poruchy:
Zmätenosť.


4.9 Predávkovanie


Príznaky masívneho akútneho predávkovania zvyčajne zahŕňajú kómu so
svalovou hypotóniou, hyporeflexiou, miózou, poruchami dýchania,
metabolickou acidózou. Po závažnom predávkovaní môže nastať smrť, zvyčajne
sa však dosahuje priaznivý výsledok.
Symptómy môžu byť rôzne a epileptické záchvaty sa vyskytli pri veľmi
vysokých koncentráciách v plazme. Boli zaznamenané prípady intrakraniálnej
hypertenzie podmienenej cerebrálnym edémom.
Nemocničná liečba po predávkovaní má byť symptomatická: výplach žalúdka,
môže byť prínosný, ak sa uskutoční do 10 - 12 hodín po užití, monitorovanie
kardiálnych a respiračných parametrov.
V niektorých izolovaných prípadoch bol úspešne použitý Naloxon. V prípade
závažného predávkovania sa úspešne použila hemodialýza a hemoperfúzia.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


ATC kód: N03AG01
Širokospektrálne antiepileptikum.
Valproát pôsobí najmä na centrálny nervový systém.
Farmakologické štúdie na zvieratách demonštrujú antikonvulzívne vlastnosti
DEPAKINU pri rôznych typoch experimentálnej epilepsie (generalizované a
parciálne záchvaty).
DEPAKINE účinkuje pri rôznych typoch epilepsie u ľudí.
Zdá sa, že hlavný mechanizmus jeho účinku je v zosilnení GABA–ergickej
transmisie.
V niektorých /in vitro/ štúdiách valproát stimuloval replikáciu HIV-1 vírusu,
avšak tento účinok bol obmedzený, nekonštantný, nezávislý od dávky a nebol
pozorovaný u ľudí.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Biologická dostupnosť valproátu sodného je po perorálnom alebo
intravenóznom podaní takmer 100 %.

Distribučný objem je obmedzený hlavne na krv a rýchlo sa obmieňajúcu
extracelulárnu tekutinu. Koncentrácia kyseliny valproovej
v cerebrospinálnom moku sa blíži k hodnotám jej koncentrácie v plazme.
DEPAKINE prechádza cez placentárnu bariéru. Pri podávaní dojčiacim matkám
sa vylučuje do materského mlieka vo veľmi nízkych koncentráciách (medzi 1 –
10 % celkovej koncentrácie v sére).

Pri perorálnom podávaní sa rovnovážna plazmatická koncentrácia dosiahne
pomerne rýchlo - za 3 až 4 dni, pri intravenóznom podaní sa rovnovážna
plazmatická koncentrácia dosiahne o niekoľko minút a potom sa udržuje
intravenóznou infúziou.

Valproát sa vo vysokej miere viaže na plazmatické proteíny, táto väzba
závisí od dávky a saturácie.

Molekula valproátu môže byť dialyzovaná, ale len voľná forma (približne 10
%) sa vylučuje.

Na rozdiel od iných iných antiepileptík valproát sodný nezvyšuje svoju
vlastnú degradáciu, a ani degradáciu iných látok, napr.
estrogénprogestatív. Je to v dôsledku absencie enzým indukujúceho efektu
zahŕňajúceho cytochróm P450.

Biologický polčas je cca 8 až 20 hodín. U detí je zvyčajne kratší.

Valproát sodný sa vylučuje najmä močom po metabolizácii konjugáciou
s kyselinou glukuronovou a beta-oxidáciou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie sú známe.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

Saccharosum, sorbitolum liquidum crystallisabile, glycerolum, aroma cerasi,
methylparabenum, propylparabenum, acidum hydrochloricum alebo natrii
hydroxidum, aqua purificata.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote 15 - 25°C, na tmavom mieste.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľaška z tmavého hnedého skla, s hliníkovým uzáverom, odmerná striekačka,
písomná informácia pre používateľov, 150 ml.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Liek je viazaný na lekársky predpis.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


21/0322/94-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


3.6.1994DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2010

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C15412
Skupina ATC:
N03 - Antiepileptiká
Skupina ATC:
N03AG01 - acidum valproicum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
FR -
Účinná látka:
oxacillinum
Výrobca lieku:
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, COLOMIERS, FRANCUZSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Neurológia aj detská, Psychiatria aj detská
Predajná cena:
4.37 € / 131.65 SK
Úhrada poisťovňou:
4.37 € / 131.65 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.28 € ÚP:0.00 € DP:11.28 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:15.40 € ÚP:13.40 € DP:2.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien