Detail:
TELVIRAN 200 MG tbl 25x200 mg
Názov lieku:
TELVIRAN 200 MG
Doplnok názvu:
tbl 25x200 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č.2 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, EV.Č. 1057/2005,
1058/2005
PRÍLOHA Č.3 K NOTIFIKÁCII ZMENY, EV.Č. 2107/10288, 2107/10289


Písomná informácia pre používateľov

Vážený pacient,
táto písomná informácia je pre vás dôležitá. Pozorne si ju prečítajte. Ak
máte nejaké ďalšie otázky, obráťte sa na vášho lekára alebo lekárnika.

Telviran 200 mg
Telviran 400 mg
(aciclovirum)
tablety

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
EGIS Pharmaceuticals PLC,
Budapešť, Maďarsko


1 Čo obsahuje váš liek


Každá 200mg tableta Telviranu obsahuje aciclovirum (acyklovir) 200mg ako
liečivo.
Obsahuje tiež: lactosum (laktóza), cellulosum microcristallinum
(mikrokryštalická celulóza), carboxymethylamylum natricum (sodná soľ
karboxymetylškrobu), polyvidonum (povidón) a magnesii stearas
(magnéziumstearát).

Každá 400 mg tableta Telviranu obsahuje aciclovirum (acyklovir) 400mg ako
liečivo.
Obsahuje tiež: cellulosum microcristallinum (mikrokryštalická celulóza),
carboxymethylamylum natricum (sodná soľ karboxymetylškrobu), polyvidonum
(povidón), magnesii stearas (magnéziumstearát) a silicii dioxidum
colloidale (koloidný oxid kremičitý).


2. Prečo užívať tento liek

Acyklovir, účinná zložka tabliet Telviran patrí do skupiny tzv.
protivírusových liekov. Lekári predpisujú tieto tablety na liečbu
sliznicových prejavov infekcií spôsobených vírusom Herpes Simplex (HSV
infekcií), vrátane genitálneho herpesu. Liek je vhodný na liečenie prvej a
aj opakujúcej sa infekcie. Pomáha tiež pri liečbe pásového oparu (herpes
zoster).

PAMÄTAJTE: Tento liek bol predpísaný len pre vás. Nedávajte ho iným, aj keď
majú podobné príznaky ako vy. Môže im uškodiť.


3. Kedy nemáte užívať tablety Telviran

Tablety neužívajte ak:
- ste niekedy mali alergickú reakciu na užívanie tabliet obsahujúcich
acyklovir,
- ak viete, že ste alergický na ktorúkoľvek inú zložku tabliet.


4. Upozornenia pred začatím liečby

Pred začatím liečby Telviranom sa uistite, či váš lekár vie, že ste
tehotná, chystáte sa otehotniet alebo dojčíte.

Informujte lekára, ak máte ochorenie obličiek, ktoré spôsobuje zmenu ich
funkčnosti.
Takýto stav vyžaduje úpravu dávky (pozrite bod 8.)
Čo robiť, ak už užívate iné lieky, pozrite v bode 6.

5. Upozornenia počas užívania tabliet

Počas užívania tabliet sa váš lekár môže rozhodnúť dať vám urobiť nejaké
laboratórne testy. Tieto testy môžu ukázať zmeny v hladinách bilirubínu,
karbamidu, kreatinínu a iných krvných elementov.


6. Ako môže byť liečba Telviranom ovplyvnená inými liekmi

Pred začatím liečby Telviranom povedzte svojmu lekárovi, ak užívate alebo
sa chystáte užívať hocijaké iné lieky. Niektoré lieky by sa mali
s Telviranom užívať len opatrne, napríklad také, ktoré značne zasahujú
obličky. Ak užívate Probenecid (urikozurikum, používaný pri dne), určite to
pred začatín liečby tiež oznámte lekárovi.


7. Vedenie motorových vozidiel a obsluha strojov počas liečby tabletami
Telviran

Ak sa u vás neprejaví žiadny vážny nežiaduci účinok, liečba Telviranom by
nemala ovplyvniť vaše každodenné aktivity ako sú vedenie motorového vozidla
alebo obsluha strojov.


8. Ako užívať váš liek

Váš lekár vám povie koľko a ako často užívať tablety. Uistite sa, že
tablety užívate presne podľa jeho inštrukcií.

Počet tabliet užitých za nejaký čas sa volá „dávka“. Tablety Telviran možno
prehltnúť celé, alebo rozdrvené a rozpustené vo vode.

V prípade akejkoľvek infekcie je liečba najefektívnejšia, ak sa začne hneď,
ako je to možné. Bolesť, pocit pálenia alebo pichania a sčervenanie kože
zasiahnutej oblasti sú skoré príznaky ochorenia a mali by indikovať
začiatok liečby.

Dospelí:
/Pri liečbe HSV infekcie:/ váš lekár vám môže odporučiť začať dennou dávkou
1g (5x200mg). Tablety užívajte v priebehu dňa, každé 4 hodiny, počas 5 dní.
Ak máte silnú infekciu, lekár môže rozšíriť liečbu na ďalších 5 dní.
Uistite sa, že postupujete podľa jeho inštrukcií.
Pacientom s narušeným imunitným systémom alebo poruchou vstrebávania môže
lekár odporučiť vyššie dávky, až do 2g denne (5x400mg).

/Pri liečbe recidivujúcej HSV infekcie u pacientov s normálnym imunitným/
/systémom:/
lekár vám predpíše 2x200mg, alebo 3x200mg za deň. Ak to nie je postačujúce,
môže zvýšiť dennú dávku na 800mg (v jednotlivých dávkach, každých 6 hodín).
Ak sa už nejaký čas liečite Telviranom, lekár sa môže rozhodnúť na nejaký
čas zastaviť liečbu, aby ju mohol prehodnotiť.

/Pri profylaktickej liečbe HSV infekcie u pacientov s porušeným imunitným/
/systémom:/ odporúčaná denná dávka je 800mg (200mg každých 6 hodín). Vážne
prípady alebo prípady s poruchou vstrebávania môžu vyžadovať dávky až
1600mg denne (400mg každých 6 hodín).

/Pri liečbe infekcií herpes zoster:/ lekár vám môže odporučiť dávku 4g
(5x800mg, v jednotlivých dávkach každé 4 hodiny). Liečba by mala trvať
najmenej 7 dní. Liečba acyklovirom je najúčinnejšia, ak sa začne v priebehu
24 hodín po prvom kožnom prejave ochorenia.

Deti:
/Liečba HSV infekcie a profylaxia u detí s porušeným imunitným systémom:/
deti do 2 rokov môžu užívať polovicu dospelej dennej dávky, t.j. 500mg
(5x1/2 200mg tablety); deti nad 2 roky môžu užívať dospelú dennú dávku 1g.

Pacienti s poškodenou renálnou funkciou:
Dávka u týchto pacientov závisí v prvom rade od určitých krvných testov.
Lekár posúdi koľko a ako často tablety užívať. Uistite sa, že postupujete
podľa jeho pokynov.

Ak užívate tablety v pravidelnom čase dňa, ľahšie si to zapamätáte a
nezabudnete ich užiť. Ak náhodou zabudnete dávku užiť, užite ju hneď, ako
si spomeniete a potom pokračujte ako predtým.

Ak ste omylom užili príliš veľa tabliet alebo sa domnievate, že tabletu
prehltlo dieťa, spojte sa ihneď s najbližším pohotovostným nemocničným
oddelením. Vezmite všetky zostávajúce tablety a túto písomnú informáciu,
aby ste ich mohli ukázať lekárovi.


9. Nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť

Užívanie tabliet Telviran sa bežne dobre toleruje. Napriek tomu môžete
pociťovať nevoľnosť. Môžu sa objaviť vyrážky, bolesť žalúdka alebo hnačka.
Tieto účinky neprerastú do vážnych a zmiznú hneď, ako skončí liečba.
Problémy ako ospalosť, závrat, zmätenosť a/alebo halucinácie sa vyskytujú
najmä u pacientov s poškodenými obličkovými funkciami. Laboratórne testy
môžu ukázať zmenené krvné hladiny, ale tieto zmeny sú iba dočasné.

/Ak vám niektorý z vyššie uvedených prejavov spôsobuje problémy alebo sa u/
/vás prejavujú iné nežiaduce účinky, ktoré tu nie sú uvedené, musíte to/
/oznámiť svojmu lekárovi!/

Na obale je vyznačený dátum použiteľnosti. Po tomto dátume sa tablety nesmú
používať.

Tablety uchovávajte v pôvodnom balení pri teplote do 25oC.

VŠETKY LIEKY UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!


/Veľkosť balenia:/
Telviran 200mg tablety: 25 (5x5) tabliet v balení,
Telviran 400mg tablety: 35 (7x5) tabliet v balení.


10. Dátum poslednej revízie textu:

Február 2008
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č.1 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, EV.Č. 1057/2005,
1058/2005
PRÍLOHA Č.2 K NOTIFIKÁCII ZMENY, EV.Č. 2107/10288, 2107/10289


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Telviran 200 mg
Telviran 400 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Každá 200mg tableta obsahuje aciclovirum 200 mg.
Každá 400mg tableta obsahuje aciclovirum 400 mg.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie

Telviran tablety sú indikované pre nasledujúce prípady:
- liečba sliznicovej infekcie vírusom herpes simplex (HSV), primárna a
recidivujúca infekcia
herpes genitalis,
- profylaktická liečba infekcií HSV u pacientov s oslabeným imunitným
systémom,
- liečba infekcií vírusmi herpes zoster a varicella-zoster (VZV).


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Pri primárnom aj reziduálnom ochorení by sa liečba mala začať pri prvých
prejavoch alebo príznakoch infekcie (ako sú napr. bolesť, pocit pálenia
alebo pichania, sčervenanie).
Dospelí:
/Pri liečbe HSV infekcie:/ odporúčaná denná dávka je 1g (5 x 200mg). Túto
liečbu možno brať počas dňa v jednotlivých dávkach každé 4 hodiny počas
najmenej piatich dní. V prípade vážnej primárnej infekcie sa môže trvanie
liečby rozšíriť na 10 dní.
Pacienti s narušeným imunitným systémom alebo pacienti s poruchou
vstrebávania môžu užívať vyššie denné dávky, až do 2g (5 x 400mg).
/Pri liečbe recidivujúcej HSV infekcie u imunokompetentných/
/pacientov:/ odporúčaná denná dávka je 800mg (v jednotlivých dávkach, každých
6 hodín). Môžu postačovať dávky 3x200mg alebo 2x200mg. Dlhodobú liečbu
možno opakovať každých 6 – 12 mesiacov, aby sa mohla vyhodnotiť potreba jej
ďalšieho pokračovania.
/Pri profylaktickej liečbe HSV infekcie u imunokompromitovaných/
/pacientov:/ odporúčaná denná dávka je 800mg (200mg každých 6 hodín). Vážne
prípady alebo prípady s poruchou vstrebávania môžu vyžadovať dávky až
1600mg za deň (400mg každých 6 hodín).
Rozhodnutie o začatí profylaktickej liečby a určení jej dĺžky by sa malo
urobiť po dôkladnom zhodnotení rizika.
/Pri liečbe infekcií herpes zoster:/ odporúčaná denná dávka je 4g (5x800mg,
dávkovanie každé 4 hodiny). Liečba má trvať najmenej 7 dní. Liečba
acyklovirom je najúčinnejšia, ak sa začne v priebehu 24 hodín po prvom
kožnom prejave ochorenia.

Deti:
/Liečba HSV infekcie a profylaxia imunokompromitovaných pacientov:/
Deti do 2 rokov môžu dostávať polovicu dospelej dennej dávky, t.j. 500mg
(5x1/2 200mg tablety.
Deti nad 2 roky môžu dostávať dospelú dennú dávku 1mg.

Pacienti s poškodenou renálnou funkciou:
Určenie dávky sa odporúča nasledovne:


|Klírens kreatinínu | Jednotlivá | Časové |
| |dávka |intervaly |
| |HSV inf. |HSV inf. |
| |VZV inf. |VZV inf. |
|10-25 ml/min |normálna |normálne |
| |800mg |6-8hodín |
|<10 ml/min |200mg |12 hodín |
| |800mg |12 hodín |

Telviran tablety sa môžu prehltnúť celé, alebo užiť rozdrvené a rozpustené
vo vode.


4.3. Kontraindikácie

Tablety Telviran sa nemôžu použiť na liečbu pacientov so známou
hypersenzitivitou na acyklovir, alebo hociktorú inú zložku tabliet.


4.4. Osobitné upozornenia pre užívanie

Počas liečby sa dočasne môžu zvýšiť pečeňové funkčné testy, bilirubín,
sérový karbamid a kreatinín. Hematologické hladiny môžu byť nižšie ako
normálne.

Varovanie vzťahujúce sa na užívanie lieku tehotnými a dojčiacimi ženami
pozrite v odseku 4.6.


4.5. Interakcie s inými liečivami a iné interakcie

Opatrne kombinovať s nasledujúcimi:
probenecidom (môže zvýšiť polčas a plazmatickú hladinu acykloviru),
hocijakým liekom poškodzujúcim obličkové funkcie (také lieky môžu poškodiť
farmakokinetiku acykloviru).


4.6. Tehotenstvo a dojčenie

Acyklovir prechádza placentou a vylučuje sa do materského mlieka.
Neexistujú však údaje popisujúce škodlivý účinok lieku na plody a
novorodencov liečených matiek, alebo dojčené deti. Preto treba dôkladne
zvážiť riziko/úžitok pred rozhodnutím, či použiť acyklovir na liečbu
tehotných alebo dojčiacich matiek.


4.7. Účinok na schopnosť viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje

Keďže sa nepopísali vážne vedľajšie účinky, liečba Telviranom by nemala
vplývať na každodenné činnosti, ako sú vedenie motorového vozidla a obsluha
strojov.


4.8. Nežiaduce účinky

Perorálna liečba tabletami Telviran je obyčajne dobre tolerovaná. Môžu sa
vyskytnúť kožné vyrážky, gastrointestinálne symptómy ako nauzea, vracanie,
hnačka a bolesť žalúdka, ktoré ale spontánne vymiznú pri skončení liečby.
Objavujú sa aj reverzibilné neurologické symptómy. Možno pociťovať
ospalosť, závrat, zmätenosť, alebo halucinácie, najmä pacienti s poškodením
renálnych funkcií.
Zriedkavo sa počas liečby dočasne zvýšia pečeňové funkčné testy, bilirubín,
sérový karbamid a kreatinín. Hematologické hladiny môžu byť nižšie, než
normálne.
Môžu sa vyskytnúť aj bolesti hlavy. Bola popísaná strata vlasov bez určenia
kauzálnej súvislosti.


4.9. Predávkovanie

Aby sa predišlo riziku predávkovania, pacienti užívajúci dávky vyššie než
5g acykloviru by mali byť pod lekárskym dohľadom.
Acyklovir má nízku toxicitu a náhodné, ani zámerné predávkovanie nie je
veľmi pravdepodobné. Liek možno odstrániť z cirkulácie hemodialýzou.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: chemoterapeutikum. ATC kód: J05AB01.5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Acyklovir, účinná zložka tabliet Telviran je syntetický analóg purínového
nukleotidu, ktorý je účinný proti ľudským vírusom herpesu. /In vitro/ ako aj
/in vivo/ štúdie ukázali, že liek má značný antivírusový účinok proti vírusom
Herpes simplex (HSV) typ I a II a Varicella zoster (VZV). Liek je
aktivovaný pomocou monofosforylácie vírusom aktivovanej tymidínkinázy.
Vykazuje vysokostupňovú selektívnu afinitu k enzýmu buniek infikovaných
vírusom v porovnaní s normálnymi. Acyklovir podlieha ďalšej foforylácii,
ktorej výsledkom je trifosfátový substrát. Tento substrát inhibuje vírusovú
DNA-polymerázu a následne bráni ďalšej replikácii vírusovej DNA.
Nezasiahnuté (normálne) bunky a ich tymidínkináza nie sú na acyklovir
citlivé a preto je potenciál toxicity nízky.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

ABSORPCIA
Acyklovir je len čiastočne absorbovaný z gastrointestinálneho traktu.
Biodostupnosť perorálne podanej dávky je 15-30%.

PLAZMATICKÉ HLADINY
Maximálna plazmatická koncentrácia 0,68 µg/ml sa môže dosiahnuť 200mg
dávkou každé 4 hodiny. Minimálna zmeraná plazmatická koncentrácia je 0,36
µg/ml. CSF koncentrácia lieku je 50% plazmatickej.

DISTRIBÚCIA
Acyklovir sa slabo viaže na plazmatické proteíny (9-33%). Objem jeho
distribúcie je rôzny. Liek sa extenzívne nachádza v amniotickej tekutine a
komorovom moku. Prechádza placentárnu membránu a dosahuje výrazné hladiny
v obličkách, mozgu, mieche, svaloch, slezine, maternici, vaginálnom hliene,
pľúcach, pečeni a srdcovom svale.

METABOLIZMUS
10-15% podanej dávky sa nachádza v podobe 9-karboxymetoxymetylguanínu,
ktorý je jediným významným metabolitom lieku.

VYLUČOVANIE
Eliminačný polčas pôvodnej zlúčeniny je 2,5 - 3,3 h, a závisí výrazne od
renálnych funkcií. Liek je vylučovaný väčšinou nezmenený cez obličky
glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou. Čo sa týka iných ciest
eliminácie, 60% plazmatickej hladiny lieku sa vylúči 6 hodín po
hemodialýze. Vylučuje sa tiež do materského mlieka.


5.3. Údaje o predklinickej bezpečnosti

AKÚTNA TOXICITA
Štúdie toxicity individuálnej dávky ukázali, že acyklovir má nízku akútnu
toxicitu závislú od cesty podania. Uvádza sa, že u myší a potkanov boli
hladiny LD50 po perorálnom podaní vyššie, než 10g/kg , resp. 20g/kg.
Hladiny LD50 sledované po iv podaní lieku boli u myší 405mg/kg
a u potkanov >600mg/kg. Výsledkom intraperitoneálneho podania acykloviru
boli hladiny LD50 999-1454mg/kg u myší a 1210-1305mg/kg u potkanov.
SUBCHRONICKÁ TOXICITA
Toxicitné štúdie opakovaných dávok boli robené na potkanoch dávkovaním od 5
do 80mg/kg/deň počas troch týždňov. iv dávky vyššie ako 20mg/kg mali za
následok obštruktívnu nefropatiu a porušenie renálnej funkcie. Tvorenie
nerozpustného kryštálu a precipitácia v spodnom nefróne sa pripisovali
stavu. Psy tolerovali i.v. dávky 25mg/kg dvakrát za deň a preukazovali
miernu, reverzibilnú toxicitu, pozostávajúcu zo zvýšeného príjmu vody
a vylučovania moču spolu so zníženou mernou hmotnosťou. Týmto nálezom
zodpovedal podobný mechanizmus usadzovania kryštálu. Vyššie dávky (napr. 50
a 100mg/kg dvakrát denne) boli letálne s rovnakým patologickým mechanizmom
zasahujúcim kostnú dreň, gastrointestinálny epitel a lymfatické tkanivá.
CHRONICKÁ TOXICITA
Urobila sa 52-týždňová štúdia na poľovníckych psoch s dávkami 15, 45 a
150mg/kg/deň acykloviru podaných v troch jednotlivých rovnako rozložených
perorálnych dávkach. Štúdia však bola prerušená po týždni a pokračovala
nižšími dávkami kvôli liekovej intolerabilite. Hoci sa nepopísali žiadne
toxické účinky v zostávajúcich 50 týždňoch štúdie, u zvierat s dávkou
60mg/kg sa prejavila strata nechtov a ulcerácia labiek. Hoci neskôr sa
objavila regenerácia nechtov a hojenie vredov, bolo to považované za
toxický efekt vysokej dávky. Nič podobné sa nepopísalo u zvierat liečených
nižšími dávkami acykloviru. Iné poškodenie tkaniva alebo/a iné lézie sa
nepopisovali.
ROZMNOŽOVACIA TOXICITA
Možné toxické účinky acykloviru na reproduktivitu myší sa sledovali u dvoch
po sebe idúcich generácií. Samčekom sa podávala jednotlivá dávka 50, 150 a
450mg/kg počas 64 dní pred párením, kým samičkám sa podávali rovnaké dávky
15 dní pred párením a pokračovalo sa počas gestácie a laktácie. Sledovali
a zaznamenávali sa pomery počatia, implantačná účinnosť, počet a podmienky
implantátov ako aj váha plodu a jeho vývoj. Študovalo sa tiež správanie sa
mláďat počas laktácie a obdobia odstavenia. Pozorovalo sa ich počatie
a reprodukčný výkon a tiež aj vzniknuté potomstvo. Nezaznamenal sa žiadny
prípad poškodenia.
TERATOGENÉZA
Potkanom a králikom sa podávalo 6, 12,5 a 25mg/kg acykloviru dvakrát denne
subkutánnou injekciou od 6. do 15.(potkany) a do 18. (králiky) dňa
gestácie. Demonštrovala sa značná koncentrácia lieku v tkanivách plodu, čo
znamená schopnosť lieku prechádzať cez placentárnu bariéru. Dôkladné
vyhodnotenie materských a plodových tkanív neprinieslo žiadnu fetálnu
toxicitu alebo teratogenitu u oboch druhov. Cesta podania v tejto štúdii
však nie je bežnou terapeutickou cestou podania.
MUTAGENITA
Nepopísala sa žiadna konverzia génov na kvasinkách s konvenčnými dávkami
acykloviru. Porušenie chromozómov sa zaznamenalo po podaní extrémne
vysokých dávok lieku /in vitro/, ale nie v in vivo pokusoch na mutagenitu pri
použití dávok ako v klinickej praxi.
KARCINOGENITA
Perorálne dávky 50, 150 a 450mg/kg/deň acykloviru sa podávali potkanom
a myšiam oboch pohlaví, kým sa nedosiahol pomer prežitia 20% v každej
sledovanej skupine. Liečba podľa toho trvala 110-126 týždňov. Ani u jedného
z druhov sa nenyvinul nádor ako dôsledok dlhodobého podávania lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok

/Telviran 200mg/: lactosum, cellulosum microcrystallinum, carboxymethylamylum
natricum, polyvidonum a magnesii stearas;
/Telviran 400mg/: cellulosum microcrystallinum, carboxymethylamylum natricum,
polyvidonum, magnesii stearas a silicii dioxidum colloidale.

6.2. Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3. Čas použiteľnosti


4 roky.


6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania


Liek uchovávajte pri teplote do 250C.


6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia


Tablety Telviran sú v blistri z alumíniovej fólie a PVC uložené
v papierovej škatuľke spolu s písomnou informáciou pre používateľov.

/Veľkosť balenia/:
Telviran 200mg tablety: 25 (5x5) tabliet v balení,
Telviran 400mg tablety: 35 (7x5) tabliet v balení.


6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom


Pozrite 6.4.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC
Keresztúri ul. 30-38
1106 Budapešť, Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Telviran 200mg: 42/0237/00-S
Telviran 400mg: 42/0238/00-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
26.07.2000 /


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Február 2008

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C14757
Skupina ATC:
J05 - Antivirotiká na systémové použitie
Skupina ATC:
J05AB01 - aciclovir
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
HU -
Účinná látka:
acidum aceticum
Výrobca lieku:
EGIS Pharmaceuticals Ltd., Budapešť, MADARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri a) herpes zoster, b) herpes genitalis.
Môže predpísať:
Dermatovenerologia aj detská, Hematológia a transfuziológia, Vnútorne lekarstvo, Kardiológia aj detská, Klinická farmakológia, Nefrológia
Predajná cena:
9.41 € / 283.49 SK
Úhrada poisťovňou:
4.96 € / 149.42 SK
Doplatok pacienta:
4.45 € / 134.06 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:19.91 € ÚP:0.00 € DP:19.91 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:19.94 € ÚP:0.00 € DP:19.94 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.09 € ÚP:13.88 € DP:6.21 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.41 € ÚP:4.96 € DP:4.45 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:17.55 € ÚP:0.00 € DP:17.55 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.03 € ÚP:9.92 € DP:1.11 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:26.53 € ÚP:0.00 € DP:26.53 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.62 € ÚP:4.96 € DP:3.66 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien