Detail:
ENALAPRIL-RATIOPHARM 5mg tbl 30x5 mg
Názov lieku:
ENALAPRIL-RATIOPHARM 5mg
Doplnok názvu:
tbl 30x5 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č.: 2010/05546,
2010/05552, 2010/05555PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUžÍVATEľOV
Enalapril-ratiopharm® 5 mg


Enalapril-ratiopharm® 10 mg


Enalapril-ratiopharm® 20 mg


tablety


(enalaprilmaleát)Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Enalapril-ratiopharm® a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Enalapril-ratiopharm®
3. Ako užívať Enalapril-ratiopharm®
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Enalapril-ratiopharm®
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Enalapril-ratiopharm® A NA ČO SA POUŽÍVA

Farmakoterapeutická skupina: antihypertenzívum, ACE inhibítor.
Enalapril zabraňuje enzýmovej premene angiotenzínu I. na angiotenzín II.,
ktorý spôsobuje zúženie ciev. Zabránením tejto premene zostávajú cievy
rozšírené a krvný tlak sa znižuje.
Najvyššieho účinku sa dosiahne po 4 - 6 hodinách. Tento účinok trvá dlhšie
ako 24 hodín, čo umožňuje dávkovanie jedenkrát denne.
Liek sa užíva na liečbu vysokého krvného tlaku. Ďalej sa užíva pri srdcovej
nedostatočnosti – popri liečbe diuretikami (liekmi na odvodnenie) a pri
rôznych prejavoch nedostatočnosti popri liečbe digoxínom. Je určený pre
dospelých.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Enalapril-ratiopharm®

Neužívajte Enalapril-ratiopharm®
1. keď ste alergický (precitlivený) na liečivo enalaprilmaleát alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Enalapril-ratiopharm®,
2. keď sa u vás výskyte angioneurotický edém (opuchnutie tkaniva),
3. keď máte stenózu (zúženie) obličkových artérií a keď ste po
transplantácii obličky,
4. keď máte stenózu aorty (srdcovnice) alebo mitrálnu chlopňovú stenózu
(nedostatočné otvorenie mitrálnej chlopne),
5. keď máte primárne ochorenie pečene alebo poškodenie pečene,
6. keď ste tehotná viac ako 3 mesiace (je tiež lepšie vyhnúť sa užívaniu
lieku Enalapril-ratiopharm® vo včasnom tehotenstve – pozri časť o
tehotenstve) a dojčíte.

Buďte zvlášť opatrný pri užívanií Enalapril-ratiopharm®
7. ak sa podrobujete dialýze,
8. ak máte ťažké poškodenie funkcie obličiek,
9. pri proteinúrii (zvýšený výskyt bielkovín v moči) užívanie lieku určí
lekár.

Tehotenstvo
Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo môžete otehotnieť), okamžite o tom
povedzte svojmu lekárovi. Enalapril-ratiopharm® sa neodporúča počas prvých
troch mesiacov tehotenstva a nesmie sa užívať po treťom mesiaci
tehotenstva, pretože môže závažne poškodiť Vaše dieťa, ak sa užíva v tomto
období (pozri časť o tehotenstve).

Upozornenie

Ak sa Enalapril-ratiopharm® užíva súčasne s použitím dialyzačných membrán
s vysokým prietokom, napr. AN 69®, vzniká nebezpečenstvo výskytu
anafylaktickej reakcie (ťažká forma alergickej reakcie). Táto kombinácia sa
musí vylúčiť alebo užívaním iného liečiva, alebo použitím iných
dialyzačných membrán.


Pri liečbe precitlivenosti na jed hmyzu upozornite svojho lekára, že
užívate liek Enalapril-ratiopharm®, pretože sa môže zvýšiť reakcia na
precitlivenosť.


Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Súčasným užívaním lieku Enalapril-ratiopharm® a iných liekov znižujúcich
krvný tlak a diuretík sa zvyšuje ich účinok. Analgetiká (lieky proti
bolesti) a lieky s protizápalovým účinkom znižujú účinok enalaprilu.
Súčasné užívanie diuretík šetriacich draslík (napr. spironolakton amilorid,
tiamteren), liekov obsahujúcich draslík a enalaprilu môže spôsobiť zvýšenie
množstva draslíka v krvi. Užívaním spolu s anestetikami (znecitlivejúce
látky s celkovým alebo miestnym účinkom) alebo hypnotikami (lieky na
spanie) je zvýšené riziko výrazného poklesu krvného tlaku. Súčasné užívanie
enalaprilu spolu s liekmi obsahujúcimi lítium spôsobuje zvýšenie
koncentrácie lítia v krvi. Nevhodné je súčasne užívať lieky ovplyvňujúce
obrannú schopnosť organizmu (cytostatiká -lieky na liečbu rakoviny,
imunosupresíva - lieky znižujúce prirodzenú odolnosť organizmu (imunitu),
kortikoidy – lieky na liečbu zápalov, alergie a ďalších ochorení
súvisiacich s imunitou). Kuchynská soľ znižuje účinok enalaprilu na krvný
tlak.


Užívanie Enalaprilu-ratiopharm® s jedlom a nápojmi

Súčasne s liekom Enalapril-ratiopharm® sa neodporúča konzumovať alkoholické
nápoje.


Tehotenstvo a dojčenie

/Tehotenstvo/
Okamžite povedzte svojmu lekárovi o tom, že si myslíte, že ste tehotná
(alebo môžete otehotnieť). Zvyčajne Vám lekár poradí prestať užívať
Enalapril-ratiopharm® predtým ako otehotniete alebo čo najskôr ako
zistíte, že ste tehotná a poradí Vám užívať namiesto lieku Enalapril-
ratiopharm® iné lieky. Enalapril-ratiopharm® sa neodporúča vo včasnom
tehotenstve a nesmie sa užívať po treťom mesiaci tehotenstva, pretože môže
závažne poškodiť vaše dieťa, ak sa užíva v tomto období.

/Dojčenie/
Povedzte svojmu lekárovi, ak dojčíte, alebo ak plánujete začať dojčiť.
Počas užívania lieku Enalapril-ratiopharm® sa neodporúča dojčiť
novonarodené deti (prvých niekoľko týždňov po narodení), a to hlavne
predčasne narodené deti.
V prípade staršieho dieťaťa Vám lekár poradí a povie o prínosoch a rizikách
užívania lieku Enalapril-ratiopharm® počas dojčenia v porovnaní s inými
druhmi liečby.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liek Enalapril-ratiopharm® môže najmä na začiatku liečby nepriaznivo
ovplyvniť činnosť vyžadujúcu si zvýšenú pozornosť, motorickú koordináciu a
rýchle rozhodovanie (napr. vedenie motorových vozidiel, obsluha strojov,
práce vo výškach ap.). Táto činnosť sa môže vykonávať len na základe
výslovného súhlasu lekára.


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Enalapril-ratiopharm®
Tento liek obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak Vám lekár povedal, že
trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, obráťte sa na svojho lekára
skôr, ako začnete užívať tento liek.


3. AKO UžÍVAť Enalapril-ratiopharm®

Vždy užívajte Enalapril-ratiopharm® tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Presné dávkovanie určí lekár.

Zvyčajne sa liek užíva jedenkrát denne, spravidla ráno a zapíja sa
dostatočným množstvom tekutiny.
/Vysoký krvný tlak:/
Počiatočná dávka pri liečbe vysokého krvného tlaku je zvyčajne 5 mg denne
v jednej dávke. Zvyčajná udržiavacia dávka je 10 mg denne. Maximálna denná
dávka je 40 mg.
/Srdcová nedostatočnosť, mierne poškodená funkcia obličiek a pacienti starší/
/ako 65 rokov:/
Pri týchto ochoreniach počiatočná dávka je 2,5 mg denne. Udržiavacia dávka
je 5 – 10 mg denne, maximálna dávka je 20 mg.
/Vážne poškodenie funkcie obličiek:/
Počiatočná dávka je 2,5 mg denne. Udržiavacia dávka je 5 mg denne,
maximálna dávka je 10 mg.
Dĺžku užívania lieku určí lekár.

Ak užijete viac lieku Enalapril-ratiopharm® ako máte

Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku deťmi, prípadne dospelými, sa
poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom.


Ak zabudnete užiť Enalapril-ratiopharm®
Neužívajte dvojnásobnú dávku aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak ste
zabudli liek užiť a do nasledujúcej dávky je iba niekoľko hodín,
nasledujúcu dávku užite vo zvyčajnom čase a zabudnutú dávku vynechajte.

Ak prestanete užívať Enalapril-ratiopharm®
Dĺžku užívania lieku určí lekár.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte o tom
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Enalapril-ratiopharm® môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Liek sa zvyčajne dobre znáša. Zriedkavo, zvlášť na počiatku terapie, sa
môže vyskytnúť nadmerné zníženie krvného tlaku so sprievodnými príznakmi:
závrat, pocit slabosti a poruchy videnia, občas aj strata vedomia (mdloba).
Občas sa môže objaviť vracanie, hnačka alebo zápcha, nechutenstvo, žltačka.
Počas liečby enalaprilom sa môžu vyskytnúť alergické kožné reakcie, suchý
dráždivý kašeľ, zmena hlasu.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.5. AKO UCHOVÁVAť Enalapril-ratiopharm®

Enalapril-ratiopharm® 5 mg:

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Enalapril-ratiopharm® 10 mg a Enalapril-ratiopharm® 20 mg:


Uchovávajte pri teplote 15 – 25 ?C.


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Enalapril-ratiopharm® po dátume exspirácie, ktorý je uvedený
na obale. Prvé dve číslice znamenajú mesiac a posledné štyri číslice
znamenajú rok. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Enalapril-ratiopharm® obsahuje

- Liečivo je Enalaprili hydrogenomaleas (enalaprilmaleát) 5 mg, 10 mg,
resp. 20 mg v 1 tablete.
- Ďalšie zložky sú:
Enalapril-ratiopharm® 5 mg:
hydrouhličitan sodný, monohydrát laktózy, kukuričný škrob, hyprolóza,
mastenec, magnéziumstearát.


Enalapril-ratiopharm® 10 mg:

hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mastenec,
magnéziumstearát, červený oxid železitý E 172.
Enalapril-ratiopharm® 20 mg:

hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mastenec,
magnéziumstearát, červený oxid železitý E 172), žltý oxid železitý E 172.

Enalapril-ratiopharm® a obsah balenia

Obsah balenia: 30, 50, 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 01/2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č.: 2010/05546,
2010/05552, 2010/05555


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Enalapril-ratiopharm 5 mg
Enalapril-ratiopharm 10 mg
Enalapril-ratiopharm 20 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Enalapril-ratiopharm 5 mg
Jedna tableta obsahuje 5 mg enalaprili hydrogenomaleas (enalaprilmaleát).

Enalapril-ratiopharm 10 mg
Jedna tableta obsahuje 10 mg enalaprili hydrogenomaleas (enalaprilmaleát).

Enalapril-ratiopharm 20 mg
Jedna tableta obsahuje 20 mg enalaprili hydrogenomaleas (enalaprilmaleát).

Pomocné látky: monohydrát laktózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

. vysoký krvný tlak,
. srdcová nedostatočnosť – popri liečbe diuretikami a osobitne pri rôznych
prejavoch nedostatočnosti popri liečbe srdcovými glykozidmi.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

/. Podávanie jednotlivých a denných dávok/
Poznámky
Na začiatku liečby sa môžu vyskytnúť častejšie prípady nadmerného zníženia
krvného tlaku, osobitne u pacientov so srdcovou nedostatočnosťou, ťažkou
alebo renálnou hypertenziou, nedostatkom solí a/alebo tekutín (napr. po
dialýze, vracaní, krvácaní, liečbe diuretikami).

Ak je možné, pred začiatkom liečby treba začať úpravou solí a/alebo
nedostatku tekutín a predchádzajúca diuretická liečba sa má znížiť alebo ak
je to nutné, prerušiť. U týchto pacientov sa liečba musí začať najnižšou
jednotlivou dávkou, a to 2,5 mg enalaprilmaleátu užívanou ráno.
Po podaní prvej dávky a tiež ak dávka enalaprilmaleátu a/alebo diuretík
stúpne, pacienti sa musia podrobiť lekárskej prehliadke najmenej 8 hodín po
vylúčení nekontrolovanej hypotenzívnej reakcie.
U pacientov s malígnou hypertenziou alebo ťažkou srdcovou nedostatočnosťou
sa podávanie má ustáliť podľa ich stavu.
Na druhej strane, ak nie je predpísané inak, postupuje sa podľa
nasledujúceho návodu.

/. Vysoký krvný tlak/
Počiatočná dávka je zvyčajne 5 mg enalaprilmaleátu podaného ráno.
Ak sa nedosiahla úprava krvného tlaku touto dávkou, môže sa zvýšiť na 10 mg
enalaprilmaleátu denne. Interval medzi podaním zvýšenej dávky nemá byť
menší ako tri týždne. Udržiavacia dávka je všeobecne 10 mg enalaprilmaleátu
denne, maximálna dávka je 40 mg (2 - krát 20 mg enalaprilmaleátu) denne.

/. Srdcová nedostatočnosť/
Počiatočná dávka je 2,5 mg enalaprilmaleátu. Zvýšenie dávky sa môže vykonať
len postupne, v závislosti od individuálnej reakcie pacienta na liečbu.
Udržiavacia dávka je všeobecne 5 – 10 mg enalaprilmaleátu denne; maximálna
dávka 20 mg enalaprilmaleátu sa nemá prekročiť.

/. Dávkovanie pri miernom poškodení renálnej funkcie (vylučovanie kreatinínu/
/– klírens v rozsahu 30 – 60 ml/min) a u starších pacientov (nad 65 rokov)/
Počiatočná dávka je 2,5 mg enalaprilmaleátu podaná ráno; udržiavacia dávka
je všeobecne 5 – 10 mg enalaprilmaleátu denne.
Maximálna dávka 20 mg enalaprilmaleátu sa nemá prekročiť.

/. Dávkovanie pri ťažkom poškodení renálnej funkcie (vylučovanie kreatinínu/
/30 ml/min) a u dialyzovaných pacientov/
Počiatočná dávka je 2,5 mg enalaprilmaleátu denne. Dialyzovaným pacientom
sa táto dávka podá po ukončení dialýzy.
Udržiavacia dávka je všeobecne 5 mg enalaprilmaleátu denne; maximálna dávka
10 mg enalaprilmaleátu sa nemá prekročiť.

/. Spôsob a dĺžka užívania/
Tablety treba zapiť tekutinou (napr. pohárom vody), užívajú sa bez zreteľa
na čas jedenia. Určená denná dávka sa všeobecne berie ráno ako jednotlivá
alebo ak je to vhodné, môže sa rozdeliť na dve dávky užité ráno a večer.
Dĺžka užívania závisí od pôvodu, vážnosti a druhu ochorenia.

4.3 Kontraindikácie

Enalapril-ratiopharm sa nesmie užívať pri:
- známej precitlivenosti na enalapril alebo na ktorúkoľvek z pomocných
látok lieku,
- dokázanom angioneurotickom edéme alebo iných angioedémoch (napr. ako
výsledok predchádzajúcej liečby s ACE inhibítormi),
- stenóze obličkových artérií (unilaterálnej alebo bilaterálnej v
prípade, ak je prítomná len jedna oblička),
- v situácii po transplantácii obličky,
- hemodynamicky relevantnej aortálnej alebo mitrálnej chlopňovej stenóze
a hypertrofickej kardiomyopatii,
- primárnom hyperaldosteronizme,
- primárnom ochorení pečene alebo poškodení pečene,
- deti (vzhľadom na nedostatočné skúsenosti),
- v druhom a treťom trimestri gravidity (pozri časť 4.4 a 4.6) (musí sa
zistiť pred začiatkom liečby a gravidite sa musí predchádzať),
- dojčení (ak je to nutné, prerušiť),
- LDL aferéze s dextránmi alebo liečbe precitlivenosti na jed hmyzu.
- Počas LDL (nízka hustota lipoproteínov) aferézy so síranom dextranu sa
môžu vyskytovať v priebehu užívania ACE inhibítorov anafylaktické
reakcie ohrozujúce život; anafylaktické reakcie ohrozujúce život (napr.
zníženie krvného tlaku, dyspnoe, vracanie, alergické kožné reakcie) sa
môžu vyskytovať počas liečby precitlivenosti na jedy hmyzu (napr.
pichnutie včely alebo osy) a súčasné užívanie ACE inhibítora sa musí
nahradiť ihneď inou liečbou hypertenzie alebo srdcovej nedostatočnosti
(pozri 4.4).

Enalapril-ratiopharm sa môže užívať v nasledujúcich situáciách len po veľmi
pozornom zvážení prínosu a rizika a pri pravidelnom sledovaní parametrov
klinických a laboratórnych vyšetrení:
- ťažkom poškodení renálnej funkcie (vylučovanie kreatinínu < 30 ml/min),
- dialýze pacientov,
- klinicky relevantnej proteinúrii (viac ako 1 g/deň),
- klinicky relevantných poruchách elektrolytov,
- diagnostikovanej poruche imunitnej reakcie alebo ochorení sprevádzanom
porušením tvorby kolagénu (napr. lupus erytematosus, sklerodermia),
- súčasnej systematickej liečbe s medikáciou na potlačenie obranných
reakcií (napr. kortikosteroidmi, cytostatikami, antimetabolitmi)
allopurinolom, prokainamidom alebo lítiom.

Ak sa enalapril užíva súčasne s použitím membrán s vysokým prietokom z poly
(akrylonitril, 2-metylalylsulfonanu sodného), napr. AN 69® v nadväznosti na
liečbu dialýzou, vzniká nebezpečenstvo výskytu anafylaktickej reakcie
(reakcia na precitlivenosť a prípadne šok). Táto kombinácia sa preto musí
vylúčiť alebo užívaním iného liečiva (nie ACE inhibítorov) na zníženie
vysokého krvného tlaku alebo srdcovej nedostatočnosti, alebo použitím
odlišných dialyzačných membrán.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Enalapril-ratiopharm sa nesmie užívať súčasne s použitím membrán so silným
prietokom z poly (akrylonitril, 2-metylsulfonanu sodného) napr. AN
69® počas LDL aferézy s dextranmi alebo počas desenzibilizačnej terapie na
jed hmyzu (pozri časť 4.3).

Funkcia obličiek sa musí vyšetriť skôr, než sa Enalapril-ratiopharm začne
užívať.

Osobitne na začiatku liečby sa Enalapril-ratiopharm musí užívať len za
dôkladného sledovania krvného tlaku a/alebo na základe reprezentatívnych
parametrov pacientov:
. s poruchami obsahu solí alebo tekutín,
. s poškodenou renálnou funkciou,
. s ťažkou alebo obličkovou hypertenziou,
. s ťažkým poškodením srdca,
. u starších ľudí nad 65 rokov.

Reprezentatívne laboratórne parametre (hodnoty krvného tlaku, pečeňové a
obličkové funkcie) sa musia vyšetriť pred liečbou a pravidelne sledovať
počas liečby. Osobitne pred začiatkom liečby a u rizikových pacientov
(pacienti s poškodenou renálnou funkciou, ochorením na poruchu tvorby
kolagénu), liečených imunosupresívami, cytostatikami, allopurinolom,
prokainamidom, sa musia pravidelne kontrolovať hodnoty sérových
elektrolytov a koncentrácia sérového kreatinínu a rozdielne hodnoty krvného
tlaku.

U pacientov s malígnou hypertenziou a ťažkým poškodením srdca sa liečba má
určiť na základe ich stavu.

/Gravidita:/ Počas gravidity sa nemá začínať s liečbou ACE inhibítormi.
Pokiaľ sa u pacientok plánujúcich graviditu pokračovanie liečby ACE
inhibítormi považuje za nevyhnutné, liečba sa má zmeniť na inú
antihypertenzívnu liečbu, a to takú, ktorá má profil bezpečnosti vhodný pre
použitie v gravidite. Keď sa zistí u pacientky gravidita, liečba ACE
inhibítormi sa má okamžite skončiť a podľa potreby sa má začať
s alternatívnou liečbou (pozri časti 4.3 a 4.6).

Liek Enalapril-ratiopharm obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so
zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského
deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento
liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Pri súčasnom užívaní enalaprilu a ACE inhibítorov boli opísané nasledovné
interakcie:
. kuchynská soľ: zmenšenie vplyvu na zníženie krvného tlaku účinkom
enalaprilu a jej vplyv na zlepšenie symptómov poškodeného srdca,
. látky znižujúce krvný tlak (antihypertenzíva): potenciovanie účinku
znižujúceho krvný tlak vplyvom enalaprilu, osobitne pri diuretikách,
. analgetiká, protizápalové lieky (napr. kyselina acetylsalicylová,
indometacín): možné zmenšenie účinku enalaprilu na tlak,
. draslík, diuretiká šetriace obsah draslíka (napr. spironolaktón,
amilorid, triamteren) a iné lieky, ktoré vedú k zvýšeniu koncentrácie
draslíka v sére (napr. heparín): zvýšené hodnoty koncentrácie draslíka v
sére,
. lítium: zvýšenie koncentrácie lítia v sére (pravidelná kontrola!),
. alkohol: potenciovanie účinku alkoholu,
. hypnotiká, anestetiká: vyššie zníženie krvného tlaku (informujte
anesteziológa o liečbe enalaprilom),
. allopurinol, cytostatiká, imunosupresíva, systémové kortikosteroidy,
prokainamid: zníženie počtu leukocytov v krvi, leukopénia,
. perorálne antidiabetiká (napr. sulfonylurea, biguanidy), inzulín: v
ojedinelých prípadoch potenciovanie vlyvu na znižovanie obsahu cukru v
krvi u pacientov s cukrovkou; v týchto prípadoch môže byť nevyhnutné
znížiť dávku antidiabetika.

4.6 Gravidita a laktácia

/Gravidita/
Používanie ACE inhibítorov sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity
(pozri časť 4.4). Používanie ACE inhibítorov je kontraindikované počas
druhého a tretieho trimestra gravidita (pozri časti 4.3 a 4.4).

Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po expozícii ACE
inhibítorom počas prvého trimestra gravidity neboli jednoznačné, avšak malý
vzostup rizika sa nedá vylúčiť. Pokiaľ sa pokračovanie liečby ACE
inhibítorom považuje sa nevyhnutné, pacientkam plánujúcim otehotnieť sa má
liečba zmeniť na inú antihypertenzívnu liečbu, ktorá má bezpečnostný profil
posúdený ako vhodný pre použitie v gravidite. Keď sa zistí u pacientky
tehotenstvo, liečba ACE inhibítormi sa má okamžite skončiť a podľa potreby
sa má začať s alternatívnou liečbou. Je známe, že vystavenie sa liečbe ACE
inhibítorom počas druhého a tretieho trímestra vedie u ľudí k fetotoxicite
(poklesu funkcie obličiek, oligohydramniónu, oneskoreniu osifikácie lebky)
a toxicite u novorodenca (zlyhaniu obličiek, hypotenzii, hyperkaliémii).
(Pozri časť 5.3). Ak došlo k expozícii ACE inhibítoru od druhého trimestra
gravidity, odporúča sa ultrasonograficky vyšetriť funkciu obličiek a lebku.
Dojčatá, ktorých matky užívali ACE inhibítory, majú byť starostlivo
sledované pre možný vznik hypotenzie (pozri časti 4.3 a 4.4).

/Laktácia/
Limitované farmakokinetické údaje ukazujú veľmi nízke koncentrácie
v materskom mlieku (pozri časť 5.2). Hoci sa tieto koncentrácie zdajú byť
klinicky nevýznamné, užívanie lieku Enalapril-ratiopharm sa neodporúča
u žien, ktoré dojčia nedonosené dojčatá a počas prvých niekoľkých týždňov
po pôrode, a to kvôli hypotetickému riziku kardiovaskulárnych a renálnych
účinkov a kvôli nedostatku klinických skúseností. V prípade starších
dojčiat sa môže zvážiť užívanie lieku Enalapril-ratiopharm u dojčiacej
matky, pokiaľ táto liečba je nevyhnutná pre matku a u dieťaťa sa nepozorujú
nežiaduce účinky.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Počas liečby týmto liekom sa musia vykonávať pravidelné lekárske
prehliadky. V dôsledku reakcií, ktoré sa individuálne líšia, sa môžu
prejaviť potenciálne rizikové situácie ovplyvňujúce schopnosť viesť
motorové vozidlo, obsluhovať stroje alebo pracovať.

Toto platí vo zvýšenej miere na začiatku liečby, pri zvýšení dávky, pri
zmene lieku a v spojitosti s účinkom alkoholu.

4.8 Nežiaduce účinky

Počas liečby enalaprilom alebo inými ACE inhibítormi sa vyskytli tieto
nežiaduce účinky:

/Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti/
Občas, osobitne na začiatku liečby a u pacientov s nedostatkom solí a/alebo
telesných tekutín (napr. v prípadoch predchádzajúcej liečby diuretikami),
poškodení srdca, ťažkej alebo renálnej hypertenzii, ale aj pri zvýšení
dávky diuretík a/alebo lieku Enalapril-ratiopharm sa môže vyskytnúť
nadmerné zníženie krvného tlaku (hypotenzia, ortostáza) so sprievodnými
symptómami, ako sú závrat, pocit slabosti a poruchy videnia, občas aj so
stratou vedomia (mdloba).

Boli publikované ojedinelé údaje o nasledovných nežiaducich účinkoch ACE
inhibítorov v súvislosti s ich zvýšeným vplyvom na znižovanie krvného
tlaku:
tachykardia, palpitácie, srdcové arytmie, bolesť v hrudi, angína pektoris,
infarkt myokardu, TIA, mozgová mŕtvica.

/Poruchy obličiek a močovej sústavy/
V individuálnych prípadoch sa môžu občas vyskytovať poruchy renálnej
funkcie alebo môžu byť potenciované, dokonca s vplyvom na rozsah akútneho
poškodenia vylučovania. V zriedkavých prípadoch sa pozorovala proteinúria,
v niektorých prípadoch so súčasným zhoršením renálnej funkcie.

/Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/
Občas sa môže pozorovať suchý dráždivý kašeľ, zápal hrtana, poruchy sluchu
a bronchitída, v zriedkavých prípadoch dyspnoe, zápal nosových dutín a
nádcha; v ojedinelých prípadoch bronchospazmy/astma, pľúcne infiltráty,
zápal ústnej dutiny, zápal jazyka a suché ústa. Vyskytli sa ojedinelé
prípady angioneurotického edému podmieneného ACE inhibítormi, vrátane
hltana, hrtana a/alebo jazyka (pozri časť 4.9).

/Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu/
Občas sa pozorovalo nutkanie na vracanie, bolesť v dolnej časti brušnej
dutiny a zažívacie poruchy, ojedinele vracanie, krvácavosť, zápcha alebo
nechutenstvo. Počas liečby ACE inhibítormi boli opísané ojedinelé prípady
poruchy funkcie pečene, žltačka, zápal pečene, poškodenie pečene, zápal
pankreasu a ileus.

Ak sa vyskytne žltačka alebo ak je jednoznačná nestálosť pečeňových
enzýmov, musí sa liečba s ACE inhibítormi prerušiť a pacient musí byť pod
lekárskou kontrolou.

/Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania/
Občas sa pozorovali alergické kožné reakcie, napr. exantém, v zriedkavých
prípadoch urtikária, pruritus a angioneurotický edém vrátane výskytu na
perách, tvári a/alebo končatinách. Boli tiež opísané ojedinelé prípady
vážnych kožných reakcií, ako pemfigus, multiformný erytém, exfoliatívna
dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická nekrolýza epidermy.
Zmeny na koži môžu byť sprevádzané horúčkou, bolesťami svalov, zápalom
svalov, bolesťami kĺbov a zápalom kĺbov, zápalom ciev, zápalom seróznej
blany, eozinofíliou, leukocytózou, zvýšením ESR a/alebo zmenami titru ANA.

Ak sa objaví vážna kožná reakcia, musí sa ihneď konzultovať s lekárom
zodpovedným za liečbu a ak je to nutné, liečbu enalaprilom prerušiť.
V ojedinelých prípadoch sa počas liečby ACE inhibítormi pozorovali
psoriatické zmeny na koži, citlivosť na svetlo, rumenec/sčervenanie tváre,
potenie, znížené videnie, uvoľnenie nechtov a potenciovanie symptómov
Raynaudovho syndrómu.

/Poruchy nervového systému/
Občas sa pozorovali bolesti hlavy, únava, zriedkavo závrat, depresia,
poruchy spánku, impotencia, periférna neuropatia s prejavom parestézie,
poruchy rovnováhy, svalové kŕče, nervozita, zmätenosť, hučanie v ušiach,
škvrnité videnie a zmeny v chuťových receptoroch alebo strata chuti.

/Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia (krv, moč)/
Občas sa vyskytovalo zníženie obsahu hemoglobínu, hematokritov, počtu
leukocytov alebo krvných doštičiek. Zriedkavejšie, osobitne u pacientov s
poškodenou renálnou funkciou, ochorenie väziva alebo súčasná liečba s
allopurinolom, prokainamidom, alebo určité medikácie zamerané na potlačenie
obranných reakcií, anémia, trombocytopénia, neutropénia, eozinofília, v
ojedinelých prípadoch agranulocytóza alebo pancytopénia.

Boli uverejnené ojedinelé články o hemolytickej anémii aj v súvislosti s
nedostatkom G-6-PDH, aj keď príčinná súvislosť s ACE inhibítormi nemohla
byť potvrdená.
Zriedkavo, osobitne u pacientov s poškodenou renálnou funkciou alebo
cukrovkou, sa môže zvýšiť koncentrácia urey v sére, kreatinín a draslík,
pričom koncentrácia sodíka v sére sa zníži. Môže sa tiež zvýšiť vylučovanie
albumínov v moči.
V ojedinelých prípadoch sa môžu zvýšiť koncentrácie pečeňových enzýmov a
bilirubínu.
Ak sa vyskytnú symptómy, ako sú horúčka, opuch lymfatických uzlín a/alebo
zápal hrtana, musia sa bez meškania vyšetriť biele krvinky.

4.9 Predávkovanie

/a) Intoxikačné symptómy/
V závislosti od veľkosti predávkovania môžu sa prejaviť tieto symptómy:
ťažká hypotenzia, bradykardia, obehový šok, poruchy elektrolytov,
poškodenie obličiek.

/b) Liečba intoxikácie/
V prípade predávkovania alebo intoxikácie liečba závisí od druhu a času
podania a od spôsobu a vážnosti symptómov. Okrem toho sa má vo všeobecnosti
vylúčiť enalaprilmaleát (napr. výplachom žalúdka, nasadením adsorpčných
látok a síranu sodného do 30 minút od užitia). Životné funkcie sa musia
sledovať a korigovať intenzívnou starostlivosťou. Enalapril je
dialyzovateľný.
V prípadoch hypotenzie sa ako prvé majú poskytnúť soli a náhradné objemové
tekuté prostriedky; ak chýba prepokladaná odozva, majú sa podať
intravenózne katecholamíny. Môže sa uvážiť liečba angiotenzínom II.
V prípade neustupujúcej bradykardie sa musí vykonať liečba stimulátorom.
Koncentrácia elektrolytov a kreatinínu v sére sa musí konštantne sledovať.

Pri angioneurotickom edéme ohrozujúcom život vrátane opuchu jazyka,
hlasiviek a/alebo hrtana sa odporúčajú nasledovné bezpečnostné opatrenia:
okamžité subkutánne podanie 0,3 až 0,5 mg adrenalínu alebo pomalé
intravenózne podanie 0,1 mg adrenalínu (pozri pokyny na riedenie) s
monitorovaním EKG a krvného tlaku; potom podanie systémových
kortikosteroidov. Okrem toho sa odporúča intravenózne podanie
antihistaminík a antagonistov H2-receptorov.

V nadväznosti na užitie adrenalínu, v prípade známej nedostatočnosti
C1-inaktivácie sa môže uvážiť podanie C1-inaktivátorov.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antihypertenzívum, ACE inhibítor. ATC kód:
C09AA02.

Enalaprilmaleát sa hydrolyzuje v pečeni na enalaprilát, ktorý je
inhibítorom enzýmu konvertujúceho angiotenzín. Angiontenzín konvertujúci
enzým (ACE) je peptidyldipeptidáza, ktorá spôsobuje konverziu angiotenzínu
I na vazokonstrikčnú látku angiotenzín II.
Inhibícia ACE vedie k zníženiu tvorby vazokonstriktora angiotenzínu II v
tkanive a plazme ako výsledok zníženia vylučovania aldosterónu, a teda v
sére sa môže nachádzať zvýšená koncentrácia draslíka.
Prerušenie negatívneho vplyvu angiotenzínu II na sekréciu renínu rezultuje
vo zvýšenom účinku renínu v plazme.
Pretože ACE rozkladá aj bradykinín, vazodilatačný peptid, inhibícia ACE
rezultuje vo zvýšenej aktivite obehového a miestnych draslíkovo-kinínových
systémov (a teda aktivácii prostaglandínového systému). Je možné, že tento
mechanizmus je včlenený do účinku ovplyvňujúceho zníženie krvného tlaku ACE
inhibítormi a je tiež zodpovedný za určité nežiaduce účinky.

/Klinická farmakodynamika/
Pacientom s vysokým krvným tlakom enalapril znižuje krvný tlak, ktorý
klesá alebo sa ustáli bez zvýšenia hodnoty srdcovej činnosti ako
kompenzácie.
V hemodynamických štúdiách enalapril vyvolával evidentné zníženie odporu
periférnych ciev. Vo všeobecnosti sa neprejavujú významné zmeny v renálnom
prietoku plazmy alebo v rýchlosti glomerulárnej filtrácie.
U väčšiny pacientov nástup antihypertenzívneho účinku enalapril maleátu bol
zrejmý približne 1 hodinu po perorálnej dávke; maximum účinku sa prejavilo
po 4 – 6 hodinách. Maximálny účinok na zníženie krvného tlaku pri
definovanej dávke bol všeobecne zreteľný po 3 – 4 týždňoch.
Pri odporúčanej dennej dávke sa antihypertenzívny účinok udržiava stále
počas dlhodobej liečby. Náhle vynechanie enalaprilu nevedie k rýchlemu
nadmernému stúpnutiu krvného tlaku (vratnému účinku).

Hemodynamické štúdie u pacientov s /poškodeným srdcom/ ukázali, že enalapril
spôsobuje zníženie periférnej systémovej odolnosti a zvýšenie cievnej
kapacity. Toto sa prejavuje v znížení záťaže srdca pred a po stiahnutí
(zníženie ventrikulárneho plniaceho tlaku). Okrem toho sa počas liečby
enalaprilom zistilo zvýšenie záťažovej kapacity srdca.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Enalapril je prekurzor, ktorý aktivuje v pečeni na farmakodynamicky účinnú
látku – enalaprilát štiepením esteru (hydrolýzou).
Enalapril maleát sa v zažívacom trakte veľmi rýchlo resorbuje. Okolo 50 –
70 % enalapril maleátu sa resorbuje a nie je ovplyvnený súčasným podaním
potravy.
Maximálna koncentrácia v plazme sa dosiahne asi do 1 hodiny (enalapril) a
do 3 – 4 hodín (enalaprilát) po perorálnom podaní; v závislosti od dávky sú
hodnoty asi 66 – 72 ng/ml (10 mg) a 158 ng/ml (20 mg) a pre enalaprilát 30
– 44 ng/ml (10 mg), 62 – 109 ng/ml (20 mg) a 150 ng/ml (40 mg).
V porovnaní s intravenóznym podaním enalaprilátu je absolútna biodostupnosť
asi 36 – 44 %.
Na bielkoviny plazmy sa viaže menej ako 50 %.
Enalaprilát sa vylučuje najmä cez obličky. Akumulačný polčas (efektívny
polčas) enalaprilátu po niekoľkých dávkach enalapril maleátu je 11 hodín.
Eliminačný polčas enalaprilátu je 35 hodín.
Pri poškodenej renálnej funkcii sa vylučovanie enalaprilátu spomalí podľa
miery poškodenia.
Enalaprilát je dialyzovateľný. Hemodialýza znižuje koncentráciu
enalaprilátu v plazme približne
na 46 %. Enalaprilát sa môže vylučovať z plazmy aj prostredníctvom
peritoneálnej dialýzy.

/Laktácia/
Po jednotlivej perorálnej dávke 20 mg u piatich žien po pôrode bola
priemerná maximálna hladina enalaprilu v mlieku 1,7 (g/l (rozsah 0,54 až
5,9 (g/l) 4 až 6 hodín po dávke. Priemerná maximálna hladina enalaprilátu
bola 1,7 (g/l (rozsah 1,2 až 2,3 (g/l), pričom maximálne hodnoty sa
objavili v rôznom čase v priebehu 24-hodinového obdobia. Pri použití údajov
o maximálnej hladine v mlieku sa dá u výlučne dojčeného dojčaťa odhadnúť
maximálny príjem, ktorý by bol okolo 0,16 % dávky upravenej podľa hmotnosti
matky. Žena, ktorá užívala perorálne 10 mg enalaprilu denne počas 11
mesiacov, mala maximálne hladiny enalaprilu v mlieku 2 (g/l 4 hodiny po
dávke a maximálne hladiny enalaprilátu 0,75 (g/l približne 9 hodín po
dávke. Celkové množstvo enalaprilu merané v mlieku počas 24 hodinového
obdobia bolo 1,44 (g na liter mlieka a enalaprilátu 0,63 (g na liter
mlieka. Hladiny enalaprilátu sa nedali v mlieku zistiť (<0,2 (g/l ) 4
hodiny po jednotlivej dávke enalaprilu 5 mg u jednej matky a 10 mg u dvoch
matiek – hladiny enalaprilu neboli stanovené.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Skúšanie enalaprilu týkajúce sa mutagénnych a kancerogénnych vlastností
vykazuje negatívne výsledky.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok

Enalapril-ratiopharm 5 mg
Natrii hydrogenocarbonas, lactosum monohydricum, maydis amylum,
hydroxypropylcellullosum, talcum, magnesii stearas.

Enalapril-ratiopharm 10 mg
Natrii hydrogencarbonas, lactosum monohydricum, maydis amylum, talcum,
magnesii stearas,
ferri oxidum rubrum (E 172).

Enalapril-ratiopharm 20 mg
Natrii hydrogencarbonas, lactosum monohydricum, maydis amylum, talcum,
magnesii stearas,
ferri oxidum rubrum (E 172), ferri oxidum flavum (E172).

Jedna tableta Enalapril-ratiopharm obsahuje laktózu, v prepočte 0,01
jednotky uhľohydrátu.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Enalapril-ratiopharm 5 mg:

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Enalapril-ratiopharm 10 mg a Enalapril-ratiopharm 20 mg:

Uchovávajte pri teplote 15 – 25 ?C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister zo stlačenej hliníkovo/hliníkovej fólie (25/45 µm).
Obsah balenia:
30, 50 a 100 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Enalapril-ratiopharm 5 mg: 58/0186/00-S
Enalapril-ratiopharm 10 mg: 58/0187/00-S
Enalapril-ratiopharm 20 mg: 58/0188/00-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

4.5.2000


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Január 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C14631
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09AA02 - enalaprilum
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
estramustini phosphas
Výrobca lieku:
Merckle GmbH, Ulm, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
3.51 € / 105.74 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
3.51 € / 105.74 SK
Posledná aktualizácia:
2016-09-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.48 € ÚP:0.00 € DP:8.48 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.23 € ÚP:0.45 € DP:0.78 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.04 € ÚP:0.00 € DP:13.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.06 € ÚP:0.00 € DP:3.06 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:17.46 € ÚP:0.00 € DP:17.46 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.23 € ÚP:1.80 € DP:1.43 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:26.06 € ÚP:0.00 € DP:26.06 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.06 € ÚP:0.00 € DP:9.06 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.28 € ÚP:0.00 € DP:12.28 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.89 € ÚP:0.00 € DP:2.89 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien