Detail:
LANVIS tbl 25x40 mg
Názov lieku:
LANVIS
Doplnok názvu:
tbl 25x40 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. 3 K ROZHODNUTIU O PREVODE REGISTRÁCIE LIEKU EČ: 2011/04153-TR

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Lanvis
Tablety
Tioguanín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky o Vašom ochorení alebo Vašom lieku,
obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Lanvis a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Lanvis
3. Ako užívať Lanvis
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Lanvis
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE LANVIS A NA ČO SA POUŽÍVA

Tablety Lanvisu obsahujú liečivo nazývané tioguanín. Lanvis patrí do
skupiny liekov nazývaných cytostatiká (nazývané aj chemoterapeutiká).
Lanvis sa používa pri niektorých krvných ochoreniach a pri rakovine
krvi. Účinkuje tak, že znižuje počet nových krvných buniek, ktoré sa
tvoria v tele.
Lanvis sa používa pri akútnych (rýchlo postupujúcich) leukémiách, a to
hlavne pri:
- akútnej myeloblastovej leukémii (nazývanej aj akútna myeloická
leukémia alebo AML) - je to rýchlo postupujúce ochorenie, pri ktorom sa
zvyšuje počet bielych krviniek tvorených v kostnej dreni. Toto môže
spôsobovať infekcie a krvácanie.
- akútnej lymfoblastovej leukémii (nazývanej aj akútna lymfocytová
leukémia alebo ALL) - je to rýchlo postupujúce ochorenie, pri ktorom sa
zvyšuje počet nezrelých bielych krviniek. Tieto nezrelé biele krvinky
nie sú schopné rásť a správne fungovať, a preto nedokážu prekonávať
infekcie a môžu spôsobovať krvácanie.
- chronickej myeloickej leukémii (nazývanej aj chronická myelocytová
leukémia) - je to ochorenie, pri ktorom sa zvyšuje počet bielych
krviniek. Toto môže spôsobovať infekcie a krvácanie.

Ak sa o týchto ochoreniach chcete dozvedieť viac, obráťte sa na svojho
lekára.


2. SKÔR AKO UŽIJETE LANVIS

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Lanvisu
Pred tým, než užijete Lanvis, povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:
- ak už tento liek užívate počas dlhej doby. V tomto prípade sa môže
zvýšiť riziko vzniku vedľajších účinkov, ako sú napríklad problémy s
pečeňou.
- ak máte ochorenie, pri ktorom sa v tele tvorí príliš malé množstvo
látky označovanej ako TPMT alebo „tiopurín metyltransferáza“.
- ak máte „Leschov-Nyhanov syndróm“. Je to zriedkavé ochorenie, ktoré je
dedičné a je vyvolané nedostatkom látky označovanej ako HPRT alebo
„hypoxantín-guanín-fosforibozyltransferáza“.
Ak si nie ste istý, či sa Vás niektoré z vyššie uvedeného týka, poraďte sa
so svojím lekárom, zdravotnou sestrou alebo lekárnikom pred tým, než
užijete Lanvis.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov
rastlinného pôvodu.
Vášho lekára alebo lekárnika informujte najmä vtedy, ak užívate niektorý z
nasledujúcich liekov:
- olsalazín alebo mesalazín - používajú sa pri črevnom ochorení
nazývanom ulcerózna kolitída.
- sulfasalazín - používa sa pri reumatoidnej artritíde alebo ulceróznej
kolitíde.
- merkaptopurín - používa sa pri onkologických ochoreniach.
- azatioprín - používa sa na potlačenie imunity.

Očkovanie počas užívania Lanvisu
Ak sa chcete dať sa zaočkovať, porozprávajte sa o tom so svojím lekárom
alebo lekárnikom pred tým, než tak urobíte. Je to kvôli tomu, že
niektoré očkovacie látky u Vás môžu vyvolať infekciu, ak sa nimi dáte
zaočkovať počas užívania Lanvisu.

Tehotenstvo a dojčenie
Neužívajte Lanvis, ak plánujete počať dieťa. Týka sa to tak mužov, ako aj
žien. Lanvis môže poškodiť mužské spermie alebo ženské vajíčka. Počas
toho, ako užívate Vy alebo Váš partner/-ka tieto tablety, musíte
používať spoľahlivý spôsob antikoncepcie (zabránenia počatiu), aby
nedošlo k otehotneniu. Poraďte sa o tom so svojím lekárom.
Ak už ste tehotná, je dôležité, aby ste to svojmu lekárovi povedali pred
tým, než užijete Lanvis.
Počas užívania Lanvisu nedojčite. Poraďte sa o tom so svojím lekárom alebo
pôrodnou asistentkou.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Lanvisu
Tablety Lanvisu obsahujú laktózu (mliečny cukor). Ak Vám Váš lekár povedal,
že neznášate niektoré cukry, skontaktujte sa so svojím lekárom pred
tým, než užijete tablety Lanvisu.


3. AKO UŽÍVAŤ LANVIS

Lanvis Vám môže predpísať iba špecializovaný lekár, ktorý má skúsenosti v
liečbe krvných ochorení.
Vždy užívajte Lanvis presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Je dôležité,
aby ste tento liek užívali v správnom čase. Na škatuľke je uvedené, koľko
tabliet treba užívať a ako často ich treba užívať. Ak to na škatuľke nie je
uvedené, alebo ak si nie ste istý, overte si to u svojho lekára, zdravotnej
sestry alebo lekárnika.

- Prehltnite tablety vcelku a zapite pohárom vody.
- Ak tabletu musíte rozlomiť na polovicu, nevdýchnite rozdrobenú časť
tablety. Po rozlomení tablety si umyte ruky.
- Počas liečby Lanvisom Vám bude lekár pravidelne robiť krvné
vyšetrenia. Pomocou nich Vám skontroluje počet a druh buniek v krvi a
uistí sa, či Vám správne funguje pečeň. Na základe výsledkov vyšetrenia
Vám lekár niekedy môže zmeniť dávku.

Dávku Lanvisu, ktorú budete užívať, Vám lekár určí podľa:
- veľkosti tela (plochy povrchu),
- výsledkov krvného vyšetrenia,
- ochorenia, pre ktoré sa liečite.
- Zvyčajná dávka je 60 až 200 mg/m2 plochy povrchu tela denne. Ak máte
problém s obličkami alebo pečeňou, možno budete užívať nižšiu dávku
Lanvisu.

Ak užijete viac Lanvisu, ako máte
Ak užijete viac Lanvisu, ako máte, ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo
choďte okamžite do nemocnice. Vezmite si so sebou balenie lieku.

Ak zabudnete užiť Lanvis
Oznámte to svojmu lekárovi. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili
vynechanú dávku.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Lanvis môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Ak sa u Vás prejaví ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, ihneď sa poraďte
so špecializovaným lekárom alebo choďte do nemocnice.
- akékoľvek prejavy horúčky alebo infekcie (bolesť hrdla, boľavé ústa
alebo problémy s močením),
- akákoľvek neočakávaná tvorba krvných podliatin alebo krvácanie, keďže
by to mohlo znamenať, že sa tvorí príliš málo krvných buniek
špecifického druhu,
- ak sa náhle nebudete cítiť dobre (dokonca aj pri normálnej telesnej
teplote),
- akékoľvek zožltnutie očných bielok alebo kože (žltačka).

Ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktoré sa takisto
môžu vyskytnúť pri užívaní tohto lieku, porozprávajte sa so svojím
lekárom:

Veľmi časté (vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 ľudí)
- pokles počtu krvných buniek,
- žltačka a závažné poškodenie pečene - pri dlhodobom užívaní alebo pri
vysokých dávkach Lanvisu.

Časté (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 ľudí)
- poškodenie pečene, ktoré môže spôsobiť žltačku alebo zväčšenie pečene
(zväčšenie pod rebrovým oblúkom ) - pri krátkodobom užívaní Lanvisu,
- napínanie na vracanie alebo vracanie (nauzea alebo dávenie), hnačka a
vredy v ústnej dutine.

Zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 1 000 ľudí)
- problém s črevami označovaný ako nekróza čriev, ktorý môže spôsobiť
silnú bolesť žalúdka, vracanie, hnačku a horúčku,
- závažné poškodenie pečene pri užívaní iných chemoterapeutík,
antikoncepčných tabliet a alkoholu.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ LANVIS

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Lanvis po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na balení.

Uchovávajte tablety Lanvisu v suchu, pri teplote do 25 °C, chráňte pred
svetlom.

Ak Vám lekár povie, aby ste tablety prestali užívať, je dôležité, aby ste
všetky zvyšné tablety vrátili do lekárne, kde budú zlikvidované v
súlade so smernicami o likvidácii nebezpečných látok. Tablety si
nechajte iba na odporúčanie Vášho lekára.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Lanvis obsahuje

Liečivo je tioguanín. Každá tableta Lanvisu obsahuje 40 mg tioguanínu.
Ďalšie zložky sú laktóza, zemiakový škrob, arabská guma, kyselina stearová,
magnéziumstearát.

Ako vyzerá Lanvis a obsah balenia
Lanvis sa dodáva vo forme tabliet. Tablety sú balené vo fľaškách
obsahujúcich 25 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Laboratoires Genopharm
Saint-Thibault-des-Vignes
Francúzsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli
2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O PREVODE REGISTRÁCIE LIEKU EČ: 2011/04153-TR

Súhrn charakteristických vlastností lieku

1. NÁZOV LIEKU
Lanvis


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
40 mg thioguaninum v jednej tablete.
Pomocná látka: laktóza
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA
Tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1. Terapeutické indikácie
Lanvis je určený predovšetkým na liečbu akútnych leukémií
akútnej myeloblastovej leukémie
akútnej lymfoblastovej leukémie
Lanvis sa tiež používa na liečbu chronickej myeloickej leukémie.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania
Presná dávka a dĺžka podávania lieku Lanvis závisí od druhu a dávkovania
ostatných cytostatík podávaných v kombinovanej liečbe s tioguanínom.

Vstrebávanie lieku Lanvis je variabilné a po dávení alebo pri užívaní spolu
s jedlom môže dôjsť k zníženiu plazmatických hladín liečiva.

Lanvis sa môže používať v krátkodobých cykloch v akomkoľvek štádiu pred
udržiavacou liečbou, napr. v štádiu indukcie, konsolidácie, intenzifikácie.
Neodporúča sa však používať ho počas udržiavacej liečby ani počas podobnej
dlhodobej kontinuálnej liečby kvôli vysokému riziku pečeňovej toxicity
(pozri časť 4.4. Špeciálne upozornenia a časť 4.8. Nežiaduce účinky).

/Použitie u dospelých:/
Zvyčajná dávka lieku Lanvis pre dospelých je 60 až 200 mg/m2 telesného
povrchu denne.

/Použitie u detí:/
U detí sa používajú podobné dávky ako u dospelých so zohľadnením menšieho
telesného povrchu.

/Použitie u starších pacientov:/
U starších pacientov nie sú zvláštne odporúčania týkajúce sa dávkovania
(pozri nižšie Dávkovanie pri poruche funkcie obličiek alebo pečene).

U starších pacientov s akútnymi leukémiami sa Lanvis použil v rôznych
kombinovaných chemoterapeutických režimoch v ekvivalentných dávkach ako u
mladších pacientov.

/Dávkovanie pri poruche funkcie obličiek alebo pečene:/
U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene je potrebné zvážiť
zníženie dávky.

4.3. Kontraindikácie
Precitlivenosť na tioguanín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
Vzhľadom na závažnosť indikácií neexistujú žiadne ďalšie absolútne
kontraindikácie.

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
Lanvis je účinná cytotoxická látka, ktorú možno používať len pod vedením
lekára so skúsenosťami s podávaním cytostatík.

Imunizácia pomocou živej vakcíny môže spôsobiť infekciu u hostiteľov
s oslabeným imunitným systémom. Imunizácia živými vakcínami sa preto
neodporúča.

/Bezpečné zaobchádzanie s tabletami Lanvis/
Pri zaobchádzaní s tabletami Lanvis sa odporúča postupovať podľa zásad
platných pre zaobchádzanie s cytostatikami.
Pri delení tabliet je potrebná opatrnosť, aby nedošlo ku kontaminácii rúk
alebo vdýchnutiu liečiva.

Účinky na pečeň
Lanvis sa neodporúča na udržiavaciu liečbu ani na podobnú dlhodobú
kontinuálnu liečbu kvôli vysokému riziku pečeňovej toxicity spojenej
s vaskulárnym a endotelovým poškodením (pozri časť 4.2. Dávkovanie a spôsob
podávania a časť 4.8. Nežiaduce účinky). Táto pečeňová toxicita sa
pozorovala u vysokého podielu detí užívajúcich tioguanín ako súčasť
udržiavacej liečby akútnej lymfoblastovej leukémie a u ďalších ochorení
spojených s kontinuálnym používaním tioguanínu. Táto pečeňová toxicita sa
vyskytuje hlavne u mužských jedincov. Pečeňová toxicita sa zvyčajne
prejavuje ako klinický syndróm venookluzívnej choroby pečene
(hyperbilirubinémia, hepatomegália citlivá na dotyk, zvýšenie telesnej
hmotnosti kvôli zadržiavaniu tekutín a ascites) alebo príznaky portálnej
hypertenzie (splenomegália, trombocytopénia a ezofageálne varixy).
Histopatologické nálezy spojené s touto toxicitou zahŕňajú hepatoportálnu
sklerózu, nodulárnu regeneratívnu hyperpláziu, angiomatózu pečene
a periportálnu fibrózu.

Liečba liekom Lanvis sa má prerušiť u pacientov so zjavnou pečeňovou
toxicitou, pretože po vysadení liečby bol hlásený ústup znakov a príznakov
pečeňovej toxicity.

/Sledovanie/
Pacienti musia byť počas liečby pozorne sledovaní so zameraním sa na krvný
obraz a na funkčné pečeňové testy vykonávané v týždňových intervaloch.
Prvotnými indikátormi pečeňovej toxicity sú príznaky spojené s portálnou
hypertenziou ako sú trombocytopénia neúmerná stupňu neutropénie
a splenomegália. V súvislosti s pečeňovou toxicitou boli hlásené aj
vzostupy hladín pečeňových enzýmov, ku ktorým nie vždy dochádza.

Hematologické účinky
Liečba tioguanínom spôsobuje útlm kostnej drene, ktorý vedie k leukopénii
a trombocytopénii (pozri vyššie Účinky na pečeň). Anémia bola hlásená menej
často.
Pri včasnom prerušení liečby tioguanínom je útlm kostnej drene
reverzibilný.
Vyskytujú sa pacienti s vrodeným deficitom enzýmu tiopurín-metyltransferázy
(TPMT), ktorí môžu byť nadmerne citliví voči myelosupresívnemu účinku
tioguanínu a majú po začatí liečby liekom Lanvis sklon k rýchlemu vzniku
útlmu kostnej drene. Tento problém môže byť exacerbovaný spolupodávaním s
liekmi, ktoré inhibujú TPMT, ako sú olsalazín, mesalazín alebo
sulfasalazín. Niektoré laboratóriá ponúkajú testy na detekciu deficitu
TPMP, hoci sa nedokázalo, že tieto testy identifikujú všetkých pacientov,
ktorí sú vystavení riziku ťažkej toxicity. Z tohto dôvodu je stále potrebné
pozorné sledovanie krvného obrazu.
Počas indukčnej fázy liečby akútnej myeloblastovej leukémie musí pacient
často prekonať obdobie relatívnej aplázie kostnej drene, preto je dôležité,
aby boli k dispozícii potrebné podporné prostriedky na jeho preklenutie.
Pacienti užívajúci myelosupresívnu chemoterapiu sú obzvlášť vnímaví voči
mnohým infekciám.
Počas indukcie remisie, obzvlášť v prípadoch, keď dochádza k rýchlej lýze
nádorových buniek, je potrebné vykonať opatrenia na zabránenie vzniku
hyperurikémie a/alebo hyperurikozúrie s rizikom urátovej nefropatie.

/Sledovanie/
Počas indukcie remisie je potrebné časté sledovanie krvného obrazu.
Pokles počtu leukocytov a trombocytov pokračuje aj po prerušení liečby,
preto je potrebné liečbu dočasne prerušiť už pri prvých známkach nadmerného
poklesu ich počtu.


/Leschov-Nyhanov syndróm/

Keďže za konverziu tioguanínu na účinný metabolit je zodpovedný enzým
hypoxantín-guanín- fosforibozyltransferáza, je možné, že pacienti s
deficitom tohto enzýmu, ako napríklad pri Leschovom-Nyhanovom syndróme,
môžu byť rezistentní na liečbu týmto liečivom. U dvoch detí s Leschovým-
Nyhanovým syndrómom bola popísaná rezistencia na azatioprín (Imuran), ktorý
má jeden účinný metabolit zhodný s tioguanínom.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú
užívať tento liek.

4.5. Liekové a iné interakcie
Očkovanie živými vakcínami sa neodporúča u jedincov s oslabeným imunitným
systémom (pozri časť 4.4. Špeciálne upozornenia).

Súčasné podávanie lieku Zyloric (alopurinol), ktorý znižuje tvorbu kyseliny
močovej, si nevyžaduje znížené dávkovanie Lanvisu. Zníženie dávkovania je
naopak nutné pri podávaní liekov Puri-Nethol (merkaptopurín) a Imuran
(azatioprín).

Vzhľadom k tomu, že existujú dôkazy /in vitro/, že deriváty aminosalicylátov
(napr. olsalazín, mesalazín alebo sulfasalazín) inhibujú enzým TPMT,
pacientom, ktorí súčasne užívajú Lanvis, sa musia podávať opatrne (pozri
časť 4.4. Špeciálne upozornenia).

4.6. Gravidita a laktácia
/Teratogenita a ovplyvnenie fertility/
Podobne ako ostatné cytostatiká aj Lanvis je potenciálny teratogén.
Boli popísané izolované prípady mužov, ktorí po kombinovanej cytostatickej
liečbe zahŕňajúcej Lanvis splodili deti s vrodenými abnormalitami.

/Gravidita/
Vždy keď je to možné, je potrebné vyhnúť sa podávaniu lieku Lanvis počas
gravidity, obzvlášť v prvom trimestri. V každom jednotlivom prípade je
potrebné zvážiť možné ohrozenie plodu v porovnaní s prínosom pre matku.
Tak, ako pri liečbe všetkými cytostatikami, aj v prípade, že jeden z
partnerov užíva Lanvis, je potrebné odporučiť príslušnú antikoncepciu.

/Laktácia/
O prítomnosti tioguanínu alebo jeho metabolitov v materskom mlieku nie sú
žiadne údaje. Odporúča sa, aby matky užívajúce Lanvis nedojčili.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje
Nie sú dostupné žiadne údaje o vplyve tioguanínu na schopnosť viesť
motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje. Z farmakológie lieku sa
nepriaznivý účinok na tieto aktivity nedá predpokladať.

4.8. Nežiaduce účinky
Pre tento liek neexistuje moderná klinická dokumentácia, ktorá sa môže
použiť ako podporná pri určení frekvencie nežiaducich účinkov. Pretože sa
Lanvis zvyčajne podáva ako súčasť kombinovanej chemoterapie, nie je možné
pozorované nežiaduce účinky jednoznačne pripísať tomuto liečivu.

Na klasifikáciu frekvencie nežiaducich účinkov sa použilo nasledujúce
pravidlo: Veľmi časté ?1/10 (?10 %), časté ?1/100 až <1/10 (?1 % až <10 %),
menej časté ?1/1000 až <1/100 (?0,1 % až <1 %), zriedkavé ?1/10 000 až
<1/1000 (?0,01 % až <0,1 %) a veľmi zriedkavé <1/10 000 (<0,01 %).

Poruchy krvi a lymfatického systému
Veľmi časté: Útlm kostnej drene (pozri časť 4.4. Špeciálne
upozornenia).

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté: Stomatitída, gastrointestinálna neznášanlivosť.
Zriedkavé: Črevné nekrózy a perforácie.

Poruchy pečene a žlčových ciest
Veľmi časté: Pečeňová toxicita spojená s vaskulárnym a endotelovým
poškodením pri použití tioguanínu na udržiavaciu alebo
podobnú dlhodobú kontinuálnu liečbu, pričom takéto použitie
sa neodporúča (pozri časť 4.2. Dávkovanie a spôsob
podávania a časť 4.4. Špeciálne upozornenia).

Pečeňová toxicita sa zvyčajne prejavuje ako klinický syndróm venookluzívnej
choroby pečene (hyperbilirubinémia, hepatomegália citlivá na dotyk,
zvýšenie telesnej hmotnosti kvôli zadržiavaniu tekutín a ascites) alebo
znaky a príznaky portálnej hypertenzie (splenomegália, trombocytopénia
a ezofageálne varixy). Môže sa vyskytnúť vzostup pečeňových transamináz,
alkalickej fosfatázy a gama-glutamyltransferázy a žltačka. Histopatologické
nálezy spojené s touto toxicitou zahŕňajú hepatoportálnu sklerózu,
nodulárnu regeneratívnu hyperpláziu, angiomatózu pečene a periportálnu
fibrózu.

Časté: Pečeňová toxicita počas krátkodobej cyklickej liečby
prejavujúca sa ako
venookluzívna choroba pečene.

Po vysadení krátkodobej alebo dlhodobej kontinuálnej liečby bol hlásený
ústup znakov a príznakov tejto
pečeňovej toxicity.

Zriedkavé: Centrilobulárna hepatálna nekróza bola hlásená v niekoľkých
prípadoch vrátane pacientov, ktorí dostávali kombinovanú
chemoterapiu, užívali perorálne kontraceptíva, vysoké dávky
tioguanínu a požívali alkohol.

4.9 Predávkovanie
/Príznaky a znaky/
Hlavné toxické účinky spočívajúce v útlme kostnej drene a hematologickej
toxicite sú pravdepodobnejšie výraznejšie pri chronickom predávkovaní než
pri jednorazovom užití lieku Lanvis..

/Liečba/
Nie je známe žiadne antidotum. Je potrebné starostlivo sledovať krvný obraz
a v prípade potreby vykonať príslušné podporné opatrenia vrátane transfúzie
krvi.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1. Farmakodynamické vlastnosti
ATC: L01BB03. Farmakoterapeutická skupina: Cytostatikum.
/Mechanizmus účinku/
Tioguanín je sulfhydrylový analóg guanínu a účinkuje ako antimetabolit
purínov. Vo vnútri bunky sa aktivuje na svoj nukleotid, kyselinu
tioguanylovú. Metabolity tioguanínu inhibujú /de novo/ syntézu purínov a
vzájomnú premenu purínových nukleotidov. Tioguanín sa tiež inkorporuje do
nukleových kyselín a tvrdí sa, že jeho inkorporácia do DNA (kyseliny
deoxyribonukleovej) prispieva k cytotoxickému účinku tohto liečiva. Medzi
tioguanínom a merkaptopurínom zvyčajne existuje skrížená rezistencia. U
pacientov rezistentných na jednu látku nemožno očakávať priaznivú odpoveď
ani po podaní druhého liečiva.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti
/Absorpcia/
V štúdiách s rádioaktívne značeným tioguanínom boli dosiahnuté maximálne
hladiny celkovej izotopom značenej látky v krvi za 8-10 hodín po perorálnom
podaní s následným pomalým poklesom. Neskoršie štúdie pomocou vysoko
účinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) ukázali, že hlavným tiopurínom
prítomným v krvi počas najmenej prvých 8 hodín po intravenóznom podaní bol
6-tioguanín. Po intravenóznom podaní 6-tioguanínu v dávke 1-1,2
g/m2 telesného povrchu možno dosiahnuť maximálne plazmatické koncentrácie
61-118 nmol/ml.
Pokles plazmatickej hladiny je dvojfázový s úvodným polčasom 3 hodiny a
terminálnym polčasom 5-9 hodín. Po perorálnom podaní 100 mg/m2 je maximálna
hladina stanovená HPLC v rozmedzí 0,03-0,94 nmol/ml a dosiahne sa za 2-4
hodiny po podaní. Súčasný príjem potravy (alebo dávenie) vedie k zníženiu
hladín.

/Metabolizmus/
Tioguanín sa /in vivo/ rozsiahlo metabolizuje. Dve hlavné cesty katabolizmu
sú: metylácia na 2-amino-6-metyltiopurín a deaminácia na 2-hydroxy-6-
merkaptopurín s následnou oxidáciou na kyselinu 6-tiomočovú.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti
/Mutagenita a karcinogenita/
Vzhľadom na mechanizmus účinku na úrovni deoxyribonukleovej kyseliny (DNA)
je tioguanín potenciálny mutagén a karcinogén.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE
6.1. Zoznam pomocných látok
Lactosum
Solani amylum
Gummi arabicum
Acidum stearicum
Magnesii stearas

6.2. Inkompatibility
Nie sú údaje.

6.3. Čas použiteľnosti
60 mesiacov.

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávania
Chráňte pred svetlom. Uchovávajte v suchu pri teplote do 25°C.

6.5. Druh obalu a obsah balenia
Hnedá, sklenená liekovka, vatová výplň, papierová škatuľa, písomná
informácia pre používateľov.
40 mg x 25.

6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzania s liekom
Pri zaobchádzaní s tabletami Lanvis sa odporúča postupovať podľa zásad
platných pre zaobchádzanie s cytostatikami.
Pri delení tabliet je potrebná opatrnosť, aby nedošlo ku kontaminácii rúk
alebo vdýchnutiu liečiva.
/Likvidácia/
Nespotrebované tablety Lanvis je potrebné zneškodniť v súlade s platnými
predpismi pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.


7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
Laboratoires Genopharm, Saint-Thibault-des-Vignes, Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
44/0138/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹžENIA REGISTRÁCIE
4.5.2000


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
Júl 2011[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C14585
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01BB03 - tioguaninum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Hematológia a transfuziológia, Klinická onkológia
Predajná cena:
181.36 € / 5463.65 SK
Úhrada poisťovňou:
181.36 € / 5463.65 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:181.36 € ÚP:181.36 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien