Detail:
ARCHIFAR 1 g plo ijf 10 x 1 g (liek.inj.skl.)
Názov lieku:
ARCHIFAR 1 g
Doplnok názvu:
plo ijf 10 x 1 g (liek.inj.skl.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE UŽÍVAŤEĽOV

ARCHIFAR 500 mg


ARCHIFAR 1 g


Meropenemum


Prášok na injekčný a infúzny roztok

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať
tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.

. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.

. Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

. Ak sa u vás vyskytne pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa
na svojho lekára alebo lekárnika. ako závažný alebo ak spozorujete
vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre
používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je ARCHIFAR a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete ARCHIFAR

3. Ako užívať ARCHIFAR

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať ARCHIFAR

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je ARCHIFAR a na čo sa používa

ARCHIFAR obsahuje účinnú látku, ktorá sa nazýva meropenem. ARCHIFAR patrí
do skupiny liekov nazývaných karbapenémové antibiotiká. Účinkuje tak, že
zabíja baktérie, ktoré môžu spôsobiť závažné infekcie.- Infekcie postihujúce pľúca (zápal pľúc)

- Infekcie pľúc a priedušiek u pacientov trpiacich cystickou fibrózou

- Komplikované infekcie močových ciest

- Komplikované infekcie v brušnej dutine

- Infekcie, ktorými sa môžete nakaziť počas alebo po pôrode

- Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

- Náhly výskyt bakteriálnej infekcie mozgu (meningitída)ARCHIFAR sa môže používať na liečbu neutropenických pacientov s horúčkou,
ktorá je pravdepodobne dôsledkom bakteriálnej infekcie.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete ARCHIFAR


Neužívajte ARCHIFAR

. ak ste alergický (precitlivený) na meropeném alebo na ktorúkoľvek z
ďalších zložiek ARCHIFARU (uvedených v časti 6. Ďalšie informácie).

. ak ste alergický (precitlivený) na iné antibiotiká, ako sú penicilíny,
cefalosporíny alebo karbapenémy, pretože môžete byť alergický aj na
meropeném.

. Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, než začnete užívať
ARCHIFAR:

. ak máte zdravotné problémy, ako sú problémy s pečeňou alebo obličkami.

. ak ste mali po užití iných antibiotík závažnú hnačku.

Môže sa u Vás objaviť pozitívny test (Coombsov test), ktorý svedčí o
prítomnosti protilátok, ktoré môžu zničiť červené krvinky. Váš lekár sa o
tom s Vami porozpráva.

Ak si nie ste istý, či sa Vás týka niektoré z vyššie uvedeného,
porozprávajte sa so svojim lekárom alebo zdravotnou sestrou skôr, ako
začnete používať ARCHIFAR.
Iné lieky a ARCHIFAR

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali resp. budete užívať ďalšie
lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Je to z toho dôvodu, že ARCHIFAR môže ovplyvňovať účinok niektorých liekov
a niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok ARCHIFARU.

Predovšetkým povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, že užívate
ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

. Probenecid (na liečbu dny).

. Valproát sodný (na liečbu epilepsie). Meropenem Sandoz sa nemá
používať, pretože to môže znížiť účinok valproátu sodného.


Tehotenstvo a dojčenie

Je dôležité, aby ste povedali svojmu lekárovi, že ste tehotná alebo
plánujete otehotnieť skôr, ako začnete používať ARCHIFAR. Počas tehotenstva
je vhodnejšie sa vyhnúť používaniu lieku ARCHIFAR..

Váš lekár rozhodne o tom, či máte ARCHIFAR používať.Je dôležité, aby ste povedali svojmu lekárovi, že dojčíte alebo plánujete
dojčiť skôr, ako začnete používať ARCHIFAR. Malé množstvo tohto lieku môže
prechádzať do materského mlieka, čo môže ovplyvniť dieťa. Preto Váš lekár
rozhodne, či máte počas dojčenia používať ARCHIFAR.Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak
plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým než začnete
užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinku na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.


ARCHIFAR obsahujte sodík

Tento liečivý prípravok obsahuje v jednej injekčnej ampulke približne 2
alebo 4 mmol (46 alebo 92 mg) sodíka. Toho je treba vziať v úvahu u
pacientov s nízkosodíkovou diétou.

Ak máte ochorenie, ktoré vyžaduje sledovanie Vášho príjmu sodíka,
informujte, prosím svojho lekára alebo zdravotnú sestru.


3. Ako užívať ARCHIFAR


Dospelí

. Dávka závisí od typu infekcie, ktorú máte, od toho, kde sa infekcia
vo Vašom tele nachádza a aká je závažnosť infekcie. Váš lekár
rozhodne, aká dávka je pre Vás vhodná.

. Zvyčajná dávka pre dospelých sa pohybuje v rozmedzí 500 mg (miligramy)
a 2 g (gramy). Dávku budete zvyčajne dostávať každých 8 hodín. Avšak,
ak Vaše obličky nepracujú správne, môžete dostávať dávku menej často.

Deti

Dávka pre dieťa vo veku od 3 mesiacov do 12 rokov sa určí na základe veku a
telesnej hmotnosti dieťaťa. Zvyčajná dávka sa pohybuje v rozmedzí 10 mg až
40 mg ARCHIFARU na každý kilogram (kg) telesnej hmotnosti dieťaťa. Dávka sa
zvyčajne podáva každých 8 hodín. Dieťa s telesnou hmotnosťou vyššou ako
50 kg bude dostávať dávku ako dospelý pacient.

. ARCHIFAR Vám bude podávaný vo forme injekcie alebo infúzie do veľkej
žily.

. ARCHIFAR Vám bude zvyčajne podávať Váš lekár alebo zdravotná sestra.

. Niektorí pacienti, rodičia a opatrovníci sú však zaškolení na
podávanie ARCHIFARU v domácom prostredí. Pokyny k takémuto podávaniu
sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov (v časti
nazývanej „Pokyny na podávanie Meropenemu San ARCHIFARU sebe alebo
niekomu inému v domácom prostredí“). Vždy používajte ARCHIFAR presne
tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste istý, overte si to u
svojho lekára.

. Vaša injekcia sa nemá miešať alebo pridávať k roztokom, ktoré obsahujú
iné lieky.

. Podanie injekcie môže trvať približne 5 minút alebo 15 až 30 minút.
Váš lekár Vám povie, ako ARCHIFAR podávať.

. Vaše injekcie by ste mali zvyčajne dostávať každý deň v rovnakom čase.
Ak užijete viac ARCHIFARU, ako máte

Ak ste náhodne použili viac, ako je Vaša predpísaná dávka, ihneď
kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu.


Ak zabudnete užiť ARCHIFAR

Ak vynecháte podanie injekcie, mali by ste ju dostať v čo najkratšom čase.
Ak to však zistíte takmer v
čase podania nasledujúcej injekcie, premeškané injekčné podanie vynechajte.

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku (dve injekcie v rovnakom čase), aby ste
nahradili vynechanú dávku


Ak prestanete užívať ARCHIFAR

Neprestaňte ARCHIFAR používať, pokiaľ Vám to nenariadi Váš lekár.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj ARCHIFAR môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Frekvencia výskytu možných vedľajších účinkov uvedených nižšie je
definovaná pomocou nasledovnej konvencie:

veľmi časté (postihujú viac ako 1 používateľa z 10)

časté (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100)

menej časté (postihujú 1 až 10 používateľov z 1000)

zriedkavé (postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000)

veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000)

neznáme (z dostupných údajov, avšak je zriedkavá alebo veľmi zriedkavá).


Závažné alergické reakcie

Ak máte závažnú alergickú reakciu, ukončite používanie ARCHIFARU a ihneď
navštívte svojho lekára. Môžete potrebovať bezodkladné ošetrenie lekára.
Príznaky môžu zahŕňať náhly výskyt:

. Závažnej vyrážky, svrbenia alebo žihľavky na koži.

. Opuchu tváre, pier, jazyka alebo iných častí tela.

. Skráteného dychu, sipotu alebo ťažkostí s dýchaním.


Poškodenie červených krviniek (neznáme)

Medzi príznaky patria:

. Nečakaná dýchavičnosť.

. Červené alebo hnedé zafarbenie moču.

Ak sa u Vás objaví akýkoľvek z vyššie uvedených príznakov, ihneď navštívte
svojho lekára.


Iné možné vedľajšie účinky:


Časté

. Brušné (žalúdočné) bolesti.

. Pocit na vracanie (nauzea).

. Vracanie (dávenie).

. Hnačka.

. Bolesť hlavy.

. Kožná vyrážka, svrbenie kože.

. Bolesť a zápal.

. Zvýšený počet krvných doštičiek vo Vašej krvi (zistené krvným testom).

. Zmeny v krvných testoch, vrátane testov, ktoré ukážu, aká je funkcia
Vašej pečene.


Menej časté

. Zmeny vo Vašej krvi. Medzi ne patrí znížený počet krvných doštičiek
(čo môže spôsobiť ľahšiu tvorbu modrín), zvýšený počet niektorých
bielych krviniek, znížený počet iných bielych krviniek a zvýšené
množstvo látky nazývanej „bilirubín“. Váš lekár Vám môže z času na čas
urobiť krvné vyšetrenie.

. Zmeny v krvných testoch, vrátane testov, ktoré ukážu, aká je funkcia
Vašich obličiek.

. Pocit tŕpnutia (mravčenie).

. Infekcie v ústach alebo v pošve spôsobené plesňami (kandidóza).


Zriedkavé

. Záchvaty (kŕče).


Iné možné vedľajšie účinky, ktorých frekvencia výskytu je neznáma

. Zápal čreva s hnačkou.

. Bolesť žíl v mieste podania injekcie ARCHIFARU

. Iné zmeny vo Vašej krvi. Medzi príznaky patria časté infekcie, vysoká
teplota a boľavé hrdlo. Váš lekár Vám môže z času na čas urobiť krvné
vyšetrenie.

. Náhly výskyt závažnej vyrážky alebo tvorba pľuzgierov alebo olupovanie
kože. Môže sa to spájať s vysokou horúčkou a bolesťou kĺbov.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte tom, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. Ako uchovávať ARCHIFAR

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote do 25 °C.

Po príprave: Pripravené roztoky určené na vnútrožilovú injekciu alebo
infúziu sa majú použiť okamžite. Časový interval medzi začiatkom prípravy a
ukončením podávania vnútrožilovej injekcie alebo infúzie nemá presiahnuť
jednu hodinu.

Pripravený roztok neuchovávajte v mrazničke

Nepoužívajte ARCHIFAR po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po
EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo ARCHIFAR obsahuje

. Liečivo je meropenemum trihydricum (trihydrát meropenemu).

ARCHIFAR 500 mg: Každá injekčná liekovka obsahuje meropenemum 500 mg (ako
meropenemum trihydricum).

ARCHIFAR 1 g: Každá injekčná liekovka obsahuje meropenemum 1 g (ako
meropenemum trihydricum).

. Ďalšie zložky sú: Uhličitan sodný


Ako vyzerá ARCHIFAR a obsah balenia

Biely alebo slabo žltý prášok v injekčnej liekovke z bezfarebného skla
(objem 20 ml pre ARCHIFAR 500 mg alebo 30 ml pre ARCHIFAR 1 g).

Veľkosť balenia

10, 25, 50 alebo 100 injekčných liekoviek.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

MEDOPHARM s.r.o., Praha, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v 11/2011

Odporúčanie/medicínska osveta

Antibiotiká sa používajú na liečbu infekcií spôsobených baktériami.
Neúčinkujú proti infekciám spôsobenými vírusmi.

Niekedy infekcia spôsobená baktériami nereaguje na antibiotickú liečbu.
Jeden z najčastejších dôvodov prečo k tomu dôjde je, že baktérie
spôsobujúce infekciu sú odolné voči antibiotikám, ktoré používate. To
znamená, že môžu prežívať a dokonca sa rozmnožiť napriek liečbe
antibiotikami.

Baktérie sa môžu stať odolnými voči antibiotikám z rôznych dôvodov. Opatrné
používanie antibiotík môže pomôcť znížiť možnosť baktérie stať sa odolnou
voči nim.

Antibiotická liečba, ktorú Vám predpísal Váš lekár, je určená len na liečbu
Vášho súčasného ochorenia. Venujte pozornosť nasledujúcim odporúčaniam,
ktoré pomôžu predísť výskytu odolných baktérií, ktoré môžu zabrániť účinku
antibiotík.

1. Je veľmi dôležité, aby ste používali antibiotiká v správnej dávke,
v správnom čase a dostatočne dlhý čas. Prečítajte si pokyny v písomnej
informácii pre používateľov a v prípade, že niečomu nerozumiete, požiadajte
o vysvetlenie svojho lekára alebo lekárnika.

2. Nepoužívajte antibiotiká, pokiaľ neboli predpísané výhradne Vám. Mali by
ste ich používať len na liečbu infekcie, na ktorú boli predpísané.

3. Nepoužívajte antibiotiká, ktoré boli predpísané iným ľuďom, dokonca ani
vtedy, ak mali rovnaké príznaky infekcie ako Vy.

4. Nedávajte antibiotiká, ktoré Vám lekár predpísal, iným ľuďom.

5. Ak Vám po liečbe, pri ktorej ste postupovali podľa pokynov lekára,
zvýšilo akékoľvek množstvo antibiotík, vráťte ho do lekárne, kde ho
náležite zlikvidujú.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––
Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov.


Pokyny na podávanie ARCHIFARU sebe alebo niekomu inému v domácom prostredí

Niektorí pacienti, rodičia a opatrovníci sú zaškolení na podávanie
ARCHIFARU v domácom prostredí.


Upozornenie - V domácom prostredí si tento liek môžete podávať alebo ho
môžete podávať niekomu inému len vtedy, ak ste zaškolený lekárom alebo
zdravotnou sestrou.

. Tento liek sa musí zmiešať s inou tekutinou (rozpúšťadlo). Váš lekár
Vám povie, aké množstvo rozpúšťadla použiť.

. Liek použite ihneď po jeho príprave. Neuchovávajte v mrazničke.


Ako pripraviť tento liek

1. Umyte si ruky a dôkladne ich vysušte. Pripravte si čistý pracovný
priestor.

2. Vyberte fľašu (injekčnú liekovku) ARCHIFARU z obalu. Skontrolujte
injekčnú liekovku a dátum exspirácie. Skontrolujte, či je injekčná liekovka
neporušená a nebola poškodená.

3.Odložte farebné viečko a očistite sivú gumovú zátku alkoholovým tampónom.
Nechajte gumovú zátku vyschnúť.

4. Novú sterilnú ihlu nasaďte na novú sterilnú injekčnú striekačku bez
toho, aby ste sa dotkli koncov.

5. Do injekčnej striekačky naberte odporúčané množstvo sterilnej „vody na
injekciu“. Množstvo tekutiny, ktorú potrebujete, nájdete v nižšie uvedenej
tabuľke:|Dávka ARCHIFARU |Množstvo „vody na injekciu“ potrebné na|
| |nariedenie |
|500 mg (miligramov) |10 ml (mililitrov) |
|1 g (gram) |20 ml |
|1,5 g |30 ml |
|2 g |40 ml |


Prosím všimnite si: Ak je Vaša predpísaná dávka ARCHIFARU viac ako 1 g,
budete potrebovať použiť viac ako 1 injekčnú liekovku ARCHIFARU. Potom
môžete nabrať tekutinu z injekčných liekoviek do jednej injekčnej
striekačky.

6. Ihlou injekčnej striekačky prepichnite stred sivej gumovej zátky a
vstreknite odporúčané množstvo vody na injekciu do injekčnej liekovky alebo
injekčných liekoviek ARCHIFARU.

7. Vyberte ihlu z injekčnej liekovky a injekčnú liekovku dobre potrepte asi
5 sekúnd alebo dovtedy, kým sa všetok prášok nerozpustí. Sivú gumovú zátku
ešte raz očistite novým alkoholovým tampónom a nechajte ju vysušiť.

8. S piestom injekčnej striekačky zatlačeným nadoraz ihlou opäť prepichnite
sivú gumovú zátku. Injekčnú striekačku aj injekčnú liekovku musíte podržať
a injekčnú liekovku potom obrátiť hore dnom.

9. Udržiavaním konca ihly v tekutine potiahnite piest a všetku tekutinu
z injekčnej liekovky naberte do injekčnej striekačky.

10. Vyberte ihlu a injekčnú striekačku z injekčnej liekovky a prázdnu
injekčnú liekovku vyhoďte na bezpečné miesto.

11. Injekčnú striekačku držte kolmo tak, aby ihla smerovala nahor. Poklepte
po injekčnej striekačke, aby vzduchové bubliny v tekutine vystúpili do
vrchnej časti striekačky.

12. Vzduch zo striekačky odstránite jemným tlačením piestu.

13. Ak ARCHIFAR používate v domácom prostredí, zlikvidujte použité ihly a
infúzne sety primeraným spôsobom. Ak Váš lekár rozhodne o ukončení Vašej
liečby, zlikvidujte všetok nepoužitý ARCHIFAR vhodným spôsobom.


Podávanie injekcie

Tento liek môžete podávať prostredníctvom krátkej kanyly alebo kanyly
venflon alebo prostredníctvom injekčného portu alebo centrálneho žilového
katétra.


Podávanie ARCHIFARU prostredníctvom krátkej kanyly alebo kanyly venflon

1.Vytiahnite ihlu z injekčnej striekačky a opatrne ju vyhoďte do nádoby na
použité ihly a striekačky.

2.Očistite koniec krátkej kanyly alebo kanyly venflon alkoholovým tampónom
a nechajte ho vyschnúť. Otvorte viečko na Vašej kanyle a pripojte injekčnú
striekačku.3.Pomaly stláčajte piest injekčnej striekačky, aby ste rovnomerne podali
antibiotikum počas približne 5 minút.

4.Akonáhle sa podávanie antibiotika skončilo a injekčná striekačka je
prázdna, vytiahnite ju a prepláchnite podľa pokynov svojho lekára alebo
zdravotnej sestry.

5.Viečko Vašej kanyly uzavrite a injekčnú striekačku opatrne vyhoďte do
nádoby na použité ihly a striekačky.


Podávanie ARCHIFARU prostredníctvom injekčného portu alebo centrálneho
žilového katétra

1.Otvorte viečko portu alebo katétra, koniec potrite alkoholovým tampónom a
nechajte vyschnúť.

2.Pripojte injekčnú striekačku a pomaly stláčajte piest striekačky, aby ste
rovnomerne podali antibiotikum počas približne 5 minút.

3.Akonáhle sa podávanie antibiotika skončilo a injekčná striekačka je
prázdna, vytiahnite ju a prepláchnite podľa pokynov svojho lekára alebo
zdravotnej sestry.

4.Na centrálny žilový katéter nasaďte nové čisté viečko a injekčnú
striekačku opatrne vyhoďte do nádoby na použité ihly a striekačky.
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

ARCHIFAR 500 mg

ARCHIFAR 1 g

Meropenemum

Prášok na injekčný a infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

ARCHIFAR 500 mg: Každá injekčná liekovka obsahuje meropenemum 500 mg (ako
meropenemum trihydricum).

ARCHIFAR 1 g: Každá injekčná liekovka obsahuje meropenemum 1 g (ako
meropenemum trihydricum).


Pomocná látka:

uhličitan sodný

ARCHIFAR 500 mg: Každá injekčná liekovka obsahuje cca 2 mmol (46 mg)
sodíka.

ARCHIFAR 1 g: Každá injekčná liekovka obsahuje 4 mmol (92 mg) sodíka.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Biely alebo slabo žltý prášok v injekčnej liekovke z bezfarebného skla.

Prášok na injekčný a infúzny roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


1. TERAPEUTICKÉ INDIKÁCIE

ARCHIFAR je u dospelých a detí starších ako 3 mesiace indikovaný na liečbu
nasledujúcich infekcií: (pozri časti 4.4 a 5.1):

. Pneumónia, vrátane pneumónie získanej v komunite (CAP) a nozokomiálnej
pneumónie

. Broncho-pulmonálne infekcie v rámci cystickej fibrózy

. Komplikované infekcie močových ciest

. Komplikované intraabdominálne infekcie

. Infekcie vzniknuté počas pôrodu a po pôrode

. Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

. Akútna bakteriálna meningitída.

ARCHIFAR sa môže používať na liečbu neutropenických pacientov s horúčkou,
ktorá je pravdepodobne dôsledkom bakteriálnej infekcie.

Vždy je potrebné vziať do úvahy oficiálne odporúčania o náležitom používaní
antibakteriálnych látok.


2. Dávkovanie a spôsob podávania

Tabuľky uvedené nižšie poskytujú všeobecné odporúčania pre dávkovanie.

Podávaná dávka meropenému a dĺžka liečby má zohľadňovať typ infekcie, ktorá
sa má liečiť, vrátane jej závažnosti a klinickú odpoveď pacienta.

Dávka do 2 g trikrát denne u dospelých a adolescentov a dávka do 40 mg/kg
trikrát denne u detí je obzvlášť vhodná na liečbu niektorých typov infekcií
ako sú nozokomiálne infekcie vyvolané /Pseudomonas aeruginosa/ alebo
/Acinetobacter/ spp/./

Ďalšie prehodnotenie dávkovania je potrebné u pacientov s renálnou
insuficienciou (pozri nižšie).


Dospelí a dospievajúci


|Infekcia |Dávka podávaná|
| |každých 8 |
| |hodín |
|Pneumónia, vrátane pneumónie získanej v komunite a |500 mg alebo |
|nozokomiálne infekcie |1 g |
|Broncho-pulmonálne infekcie v rámci cystickej fibrózy |2 g |
|Komplikované infekcie močových ciest |500 mg alebo |
| |1 g |
|Komplikované intraabdominálne infekcie |500 mg alebo |
| |1 g |
|Infekcie vzniknuté počas pôrodu a po pôrode |500 mg alebo |
| |1 g |
|Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív |500 mg alebo |
| |1 g |
|Akútna bakteriálna meningitída |2 g |
|Liečba neutropenických pacientov s horúčkou |1 g |


Meropeném sa zvyčajne podáva formou intravenóznej infúzie trvajúcej
približne 15 až 30 minút (pozri časti 6.2, 6.3 a 6.6).

Alternatívne sa dávky do 1 g môžu podávať formou intravenóznej bolusovej
injekcie trvajúcej približne 5 minút. Dostupné sú limitované údaje o
bezpečnosti pri podávaní 2 g formou intravenóznej bolusovej injekcie u
dospelých.


Porucha funkcie obličiek

Keď je klírens kreatinínu nižší ako 51 ml/min, dávka u dospelých pacientov
a dospievajúcich sa má upraviť tak ako je uvedené nižšie. Dostupné sú
limitované údaje podporujúce podávanie týchto upravených dávok pre
jednotkovú dávku 2 g.

|Klírens |Dávka (na základe “jednotkových” dávok |Interval |
|kreatinínu |v rozmedzí od 500 mg alebo 1 g alebo | |
|(ml/min) |2 g, pozri tabuľku vyššie) | |
|26-50 |jedna jednotková dávka |každých 12 |
| | |hodín |
|10-25 |polovica jednej jednotkovej dávky |každých 12 |
| | |hodín |
|< 10 |polovica jednej jednotkovej dávky |každých 24 |
| | |hodín |


Meropeném je odstraniteľný hemodialýzou a hemofiltráciou. Požadovaná dávka
sa má podať po ukončení hemodialýzy.


U peritoneálne dialyzovaných pacientov nie sú stanovené žiadne odporúčania
týkajúce sa dávkovania.


Porucha funkcie pečene

U pacientov s poškodenou funkciou pečene nie je potrebná žiadna úprava
dávkovania (pozri časť 4.4).


Dávky u starších pacientov

U starších pacientov s normálnou funkciou obličiek alebo s hodnotami
klírensu kreatinínu nad 50 ml/min nie je potrebná žiadna úprava dávky.


Pediatrická populácia


Deti mladšie ako 3 mesiace

Účinnosť a bezpečnosť meropenému u detí mladších ako 3 mesiace nebola
stanovená a nebol zistený optimálny dávkovací režim. Obmedzené
farmakokinetické údaje však naznačujú, že vhodnou dávkou môže byť 20 mg/kg
každých 8 hodín (pozri časť 5.2).

Deti od 3 mesiacov do 11 rokov a s telesnou hmotnosťou do 50 kg

Odporúčané dávkovacie režimy uvádza nasledovná tabuľka:

|Infekcia |Dávka podávaná |
| |každých 8 hodín|
|Pneumónia, vrátane pneumónie získanej v komunite a |10 alebo |
|pneumónie získanej v nemocnici |20 mg/kg |
|Broncho-pulmonálne infekcie v rámci cystickej fibrózy |40 mg/kg |
|Komplikované infekcie močových ciest |10 alebo |
| |20 mg/kg |
|Komplikované intraabdominálne infekcie |10 alebo |
| |20 mg/kg |
|Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív |10 alebo |
| |20 mg/kg |
|Akútna bakteriálna meningitída |40 mg/kg |
|Liečba neutropenických pacientov s horúčkou |20 mg/kg |


Deti s hmotnosťou nad 50 kg

Má sa použiť dávka ako u dospelých.

Nie sú skúsenosti u detí s poškodením funkcie obličiek.

Meropeném sa zvyčajne podáva formou intravenóznej infúzie trvajúcou
približne 15 až 30 minút (pozri časti 6.2, 6.3 a 6.6). Alternatívne sa
dávky meropenému do 20 mg/kg môžu podávať formou intravenóznej bolusovej
injekcie trvajúcej približne 5 minút. Dostupné sú obmedzené údaje o
bezpečnosti podávania dávky 40 mg/kg formou intravenóznej bolusovej
injekcie u detí.


3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Precitlivenosť na iné karbapenémové antibakteriálne látky.

Závažná precitlivenosť (napr. anafylaktická reakcia, závažná kožná reakcia)
na iné typy betalaktámových antibiotík (napr. penicilíny alebo
cefalosporíny).


4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri výbere meropenému na liečbu individuálneho pacienta sa má vziať do
úvahy vhodnosť použitia karbapenémového antibiotika založená na faktoroch
ako sú závažnosť infekcie, miera rezistencie na iné vhodné antibiotiká a
riziko selektívnej bakteriálnej rezistencie na karbapeném.

Tak ako u všetkých betalaktámových antibiotík sa vyskytli závažné a
zriedkavo aj fatálne reakcie z precitlivenosti (pozri časti 4.3 a 4.8).

Pacienti, ktorí majú v anamnéze precitlivenosť na karbapenémy, penicilíny
alebo iné betalaktámové antibiotiká, môžu byť precitlivení aj na meropeném.
Pred začatím liečby meropenémom je potrebné dôkladne preveriť
predchádzajúce reakcie z precitlivenosti na betalaktamové antibiotiká.

Ak sa vyskytnú závažné alergické reakcie, liečba sa má ukončiť a majú sa
prijať vhodné opatrenia.

Kolitída v dôsledku antibiotickej terapie a pseudomembranózna kolitída sa
vyskytla takmer po všetkých antibakteriálnych liekoch vrátane meropenému a
môže mať rozsah závažnosti od miernej až po život ohrozujúcu. Preto je
dôležité zvážiť túto diagnózu u pacientov s výskytom hnačky počas alebo
následne po podaní meropenému (pozri časť 4.8). Je potrebné zvážiť
ukončenie liečby meropenémom a podanie špecifickej liečby infekcie
vyvolanej /Clostridium difficile./ Lieky inhibujúce peristaltiku sa nemajú
podávať.

Zriedkavo sa vyskytli záchvaty počas liečby karbapenémami vrátane
meropenému (pozri časť 4.8).

Počas liečby meropenémom sa má starostlivo monitorovať funkcia pečene
vzhľadom na hepatálnu toxicitu (hepatálna dysfunkcia s cholestázou
a cytolýzou) (pozri časť 4.8).

Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene: u pacientov s
predchádzajúcimi ochoreniami pečene sa má počas liečby meropenémom
monitorovať funkcia pečene. Nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časť
4.2).

Počas liečby meropenémom môžu byť výsledky priameho alebo nepriameho
Coombsovho testu pozitívne.

Súbežné použitie meropenému a kyseliny valproovej/valproátu sodného sa
neodporúča (pozri časť 4.5).
Meropenem ARCHIFAR obsahuje sodík.

ARCHIFAR obsahuje približne 2 alebo 4 mmol (46 alebo 92 mg) sodíka.Toto je
potrebné vziať do úvahy u pacientov s diétou s regulovaním obsahu
sodíka.


5. Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa špecifické štúdie týkajúce sa interakcií s inými liekmi
ako s probenecidom. Probenecid vstupuje s meropenémom do kompetície o
aktívnu tubulárnu sekréciu a tým spomaľuje vylučovanie meropenému
obličkami, čo sa prejavuje zvýšením eliminačného polčasu a plazmatickej
koncentrácie meropenému. Súbežné podávanie probenecidu s meropenémom si
vyžaduje opatrnosť.

Potenciálny účinok meropenému na väzbové proteíny iných liekov alebo
metabolizmus sa neskúmal. Väzbový proteín je však tak malý, že sa
neočakavajú interakcie s inými zlúčeninami, u ktorých sa predpokladá tento
mechanizmus.

Pri súbežnom používaní kyseliny valproovej a karbapenémových antiobiotík sa
vyskytlo zníženie hladín kyseliny valproovej v krvi o 60-100 % počas
približne dvoch dní. Vzhľadom na rýchly nástup a veľký rozsah zníženia sa
súbežné podávanie kyseliny valproovej a karbapenému považuje za nevhodné, a
preto sa mu treba vyhnúť (pozri časť 4.4).


Perorálne antikoagulanciá

Súbežné podávanie antibiotík s warfarínom môže zvýšiť jeho antikoagulačný
účinok. Bolo mnoho hlásení zvýšenia antikoagulačného účinku perorálne
podávaných antikoagulancií vrátane warfarínu u pacientov, ktorí súbežne
užívali antibiotiká. Riziko sa môže líšiť v závislosti od infekcie, veku a
celkového stavu pacienta tak, že vplyv antibiotika na INR (international
normalised ratio) je ťažké posúdiť. Odporúča sa, aby sa INR monitorovalo
často počas a krátko po súbežnom podaní antibiotík a perorálneho
antikoagulancia.


6. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú dostupné alebo sú známe iba obmedzené údaje o použití meropenému
u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky
s ohľadom na reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).

Vzhľadom na preventívne opatrenie sa použitiu meropenému počas gravidity má
vyhnúť.


Laktácia

Nie je známe či sa meropeném vylučuje do materského mlieka. Meropeném je
detegovateľný v materskom mlieku zvierat vo veľmi nízkych koncentráciách.
Je potrebné rozhodnúť, či sa ukončí dojčenie alebo liečba meropenémom
vzhľadom na prínos liečby pre ženu.


7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje.


8. Nežiaduce účinky

Pri zhodnotení 4 872 pacientov s 5 026 meropenémom liečených expozícií boli
najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami súvisiacimi s meropenémom:
hnačka (2,3 %), vyrážka (1,4 %), nauzea/vracanie (1,4 %) a zápal v mieste
podania (1,1 %). Najčastejším laboratórnym nežiaducim účinkom súvisiacim
s meropenémom bola trombocytóza (1,6 %) a zvýšenie pečeňových enzýmov (1,5-
4,3 %).

Nežiaduce účinky uvedené v tabuľke s frekvenciou výskytu “neznáme” neboli
zaznamenané u 2367 pacientov, ktorí sa zúčastnili v predregistračných
klinických skúšaniach s meropénemom pri intravenóznom a intramuskulárnom
podaní ale vyskytli sa počas postmarketingového obdobia.

V tabuľke nižšie sú uvedené všetky nežiaduce účinky zoradené podľa triedy
orgánových systémov a výskytu: veľmi časté (? 1/10), časté ? 1/100 až <
1/10), menej časté (? 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (? 1/10 000 až <1/1
000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov). V rámci
každej skupiny výskytu sú nežiaduce účinky zoradené na základe znižovania
závažnosti.

Tabuľka 1

|Trieda orgánových |Frekvencia |Nežiaduci účinok |
|systémov | | |
|Infekcie a nákazy |Menej časté |perorálna a vaginálna |
| | |kandidóza |
|Poruchy krvi a |Časté |trombocytémia |
|lymfatického systému | | |
| |Menej časté |eozinofília, trombocytopénia, |
| | |leukopénia, neutropénia |
| |Neznáme |agranulocytóza, |
| | |hemolytická anémia |
|Poruchy imunitného |Neznáme |angioedém, anafylaxia (pozri |
|systému | |časti 4.3 a 4.4) |
|Poruchy nervového |Časté |bolesť hlavy |
|systému | | |
| |Menej časté |parestézia |
| |Zriedkavé |záchvaty (pozri časť 4.4) |
|Poruchy |Časté |hnačka, vracanie, nauzea, |
|gastrointestinálneho | |abdominálna bolesť |
|traktu | | |
| |Neznáme |antibiotikami asociovaná |
| | |kolitída (pozri časť 4.4) |
|Poruchy pečene a |Časté |zvýšenie transamináz, zvýšenie|
|žlčových ciest | |alkalickej fosfatázy, zvýšenie|
| | |laktátdehydrogenázy v krvi |
| |Menej časté |zvýšenie bilirubínu v krvi |
|Poruchy kože |Časté |vyrážka, svrbenie |
|a podkožného tkaniva | | |
| |Menej časté |žihľavka |
| |Neznáme |toxická epidermálna nekrolýza,|
| | |Stevensov-Johnsonov syndróm, |
| | |multiformný erytém |
|Poruchy obličiek a |Menej časté |zvýšenie kreatinínu v krvi, |
|močových ciest | |zvýšenie urey |
|Celkové poruchy |Časté |zápal, bolesť |
|a reakcie v mieste | | |
|podania | | |
| |Menej časté |tromboflebitída |
| |Neznáme |bolesť v mieste podania |


9. Predávkovanie

Relatívne predávkovanie je možné u pacientov s poruchou funkcie obličiek,
ak nie je dávka podávaná tak, ako je uvedené v časti 4.2. Obmedzené
postmarketingové skúsenosti naznačujú, že prípadné nežiaduce účinky
v súvislosti s predávkovaním sú zhodné s profilom nežiaducich reakcií
opísaným v časti 4.8, majú spravidla ľahký priebeh a po vysadení lieku
alebo znížení dávky vymiznú. Má sa zvážiť symptomatická liečba.

U osôb s normálnou funkciou obličiek dochádza k rýchlemu vylučovaniu
obličkami.

Meropeném a jeho metabolit sa dá odstrániť hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


1. FARMAKODYNAMICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: antibakteriálne látky na systémové použitie,
karbapenémy

ATC kód: J01DH02


Mechanizmus účinku

Meropeném dosahuje svoju baktericídnu aktivitu inhibíciou syntézy bunkovej
steny grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií väzbou na cieľové miesta
proteínu viažuceho penicilín (PVP).Farmakokinetický/farmakodynamický (/PK/PD/) /profil/

Podobne ako v prípade iných betalaktámových antibiotík sa ukázalo, že čas,
kedy plazmatické koncentrácie meropenému presahujú MIC (T > MIC) najlepšie
koreluje s účinnosťou. V predklinických modeloch sa meropeném stal účinným,
keď plazmatické koncentrácie presiahli MIC infikovaného organizmu v
rozmedzí 40 % dávkovacieho intervalu. Tento cieľ nebol klinicky potvrdený.


Mechanizmus rezistencie

Bakteriálna rezistencia na meropeném môže byť dôsledkom: (1) zníženej
priepustnosti vonkajšej embrány gramnegatívnych baktérií (kvôli porušenej
tvorbe porínov) (2) zníženej afinite k cieľovým miestam PVP (3) zvýšenej
expresii zložiek efluxnej pumpy a (4) tvorby betalaktamázy, ktorá
hydrolyzuje karbapenémy.

V Európskej únii boli hlásené lokalizované skupiny infekcií spôsobených
karbapeném-rezistentnými baktériami.

So zameraním na cieľové miesto neexistuje skrížená rezistencia medzi
meropenénom a skupinami liečiv ako chinolóny, aminoglykozidy, makrolidy a
tetracyklíny. Baktérie však môžu vykazovať rezistenciu na viac ako na jednu
skupinu antibakteriálnych látok, ak príslušný mechanizmus zahŕňa
nepriepustnosť pre niektoré zlúčeniny a/alebo efluxnú pumpu (pumpy).


Hraničné hodnoty

Hraničné hodnoty minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) definované
Európskym výborom pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (European
Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST) sú uvedené
nižšie.


|EUCAST klinické hraničné hodnoty MIC pre meropeném (2009-06-05, v 3.1) |
|Mikroorganizmus |Citlivý (S) |Rezistentný |
| |(mg/l) |(R) |
| | |(mg/l) |
|Enterobacteriaceae |? 2 |> 8 |
|Pseudomonas |? 2 |> 8 |
|Acinetobacter |? 2 |> 8 |
|Streptococcus skupiny A, B, C, G |? 2 |> 2 |
|Streptococcus pneumoniae1 |? 2 |> 2 |
|Iné streptokoky |2 |2 |
|Enterococcus |-- |-- |
|Staphylococcus2 |poznámka 3 |poznámka 3 |
|Haemophilus influenzae1 and Moraxella |? 2 |> 2 |
|catarrhalis | | |
|Neisseria meningitidis2,4 |? 0,25 |> 0,25 |
|Grampozitívne anaeróby |? 2 |> 8 |
|Gramnegatívne anaeróby |? 2 |> 8 |
|Druhovo nesúvisiace hraničné hodnoty5 |? 2 |> 8 |
|1 Hraničné hodnoty meropenému pre Streptococcus pneumoniae and |
|Haemophilus influenzae pri meningitíde sú 0,25/1 mg/l. |
|2 Kmene s MIC hodnotami nad hraničnou hodnotou S/l sú zriedkavé a dosiaľ |
|neboli hlásené. Identifikácia a testy antimikrobiálnej citlivosti |
|akéhokoľvek takéhoto izolátu sa musia zopakovať a ak sa výsledok potvrdí,|
|izolát je potrebné poslať do referenčného laboratória. Pokiaľ sa nedokáže|
|klinická odpoveď pre izoláty s MIC nad súčasnou hraničnou hodnotou |
|rezistencie (kurzívou), takéto izoláty sa majú hlásiť ako rezistentné. |
|3 Citlivosť stafylokokov na meropeném je odvodená od citlivosti na |
|meticilín. |
|4 Hraničné hodnoty citlivosti na meropeném u Neisseria meningitidis sa |
|vzťahujú iba na meningitídu. |
|5 Druhovo nesúvisiace hraničné hodnoty sa stanovili najmä z PK/PD údajov |
|a sú nezávislé od rozdelenia MIC u špecifických druhov. Používajú sa pre |
|tie druhy, u ktorých druhovo-špecifická hraničná hodnota nie je |
|definovaná v odkaze. |
|-- = Testovanie citlivosti sa neodporúča, keďže druh predstavuje slabý |
|cieľ pre liečbu týmto liekom. |

Výskyt získanej rezistencie môže kolísať v závislosti od geografickej
polohy a času pre vybrané druhy a lokálne informácie o rezistencii sú
potrebné najmä pri liečbe ťažkých infekcií. Ak je lokálny výskyt
rezistencie taký, že prínos liečiva je prinajmenšom u niektorých typov
infekcií sporný, je potrebné sa poradiť s odborníkom.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam patogénov zistených na základe
klinických skúseností a terapeutických pokynov.|Bežne citlivé kmene |
|Grampozitívne aeróbne baktérie |
|Enterococcus faecalisX |
|Staphylococcus aureus (kmene citlivé na meticilín)Y |
|Staphylococcus species (kmene citlivé na meticilín) vrátane Staphylococcus |
|epidermidis |
|Streptococcus agalactiae (skupina B) |
|skupina Streptococcus milleri (S. anginosus, S. constellatus, a S. intermedius)|
|Streptococcus pneumoniae |
|Streptococcus pyogenes (skupina A) |
| |
|Gramnegatívne aeróbne baktérie |
|Citrobacter freudii |
|Citrobacter koseri |
|Enterobacter aerogenes |
|Enterobacter cloacae |
|Escherichia coli |
|Haemophilus influenzae |
|Klebsiella oxytoca |
|Klebsiella pneumoniae |
|Morganella morganii |
|Neisseria gonorrhoeae |
|Neisseria meningitidis |
|Proteus mirabilis |
|Proteus vulgaris |
|Serratia marcescens |
| |
|Grampozitívne anaeróbne baktérie |
|Clostridium perfringens |
|Peptoniphilus asaccharolyticus |
|Peptostreptococcus species (vrátane P.micros, P. anaerobius, P.magnus) |
| |
|Gramnegatívne anaeróbne baktérie |
| |
|Skupina Bacteroides fragilis |
|Prevotella bivia |
|Prevotella disiens |
| |
|Druhy, pri ktorých získaná rezistencia môže predstavovať problém |
|Grampozitívne aeróbne baktérie |
|Enterococcus faeciumZ |
|Gramnegatívne aeróbne baktérie |
|Acinetobacter species |
|Burkholderia cepacia |
|Pseudomonas aeruginosa |
| |
|Mikroorganizmy s prirodzenou rezistenciou |
|Gramnegatívne aeróbne baktérie |
|Stenotrophomonas maltophilia |
|Legionella species |
| |
|Iné mikroorganizmy |
|Clamydophilla pneumoniae |
|Chlamydophilla psitaci |
|Coxiella burnetii |
|Mycoplasma pneumoniae |
| |
|x Kmene vykazujúce prirodzenú intermediárnu citlivosť |
|y Všetky stafylokoky rezistentné na meticilín rezistentné na meropeném |
|z Pomer rezistencie ? 50 % v jednej alebo viac krajinách EÚ |


2. Farmakokinetické vlastnosti

Priemerný plazmatický polčas u zdravých jedincov je približne 1 hodina,
priemerný distribučný objem je približne 0,25 l/kg (11-27 l) a priemerný
klírens je 287 ml/min pri 250 mg s poklesom na 205 ml/min pri 2 g. Dávkami
500, 1000 a 2000 mg pri infúznom podaní v priebehu 30 minút sa dosiahnu
hodnoty Cmax približne 23, 49 a 115 ?g/ml, v uvedenom poradí, čo zodpovedá
hodnotám AUC 39,3, 62,3 a 153 ?g.h/ml, v uvedenom poradí. Hodnoty Cmax po
infúzii v priebehu 5 minút sú 52 a 112 ?g/ml po dávkach 500 a 1000 mg, v
uvedenom poradí. Po dávkach opakovaných v 8-hodinových intervaloch
nedochádza u jedincov s normálnou funkciou obličiek ku kumulácii
meropenému.

V štúdii s 12 pacientmi, ktorým sa podával meropeném 1000 mg v 8-hodinových
intervaloch po chirurgickom zásahu z dôvodu intraabdominálnych infekcií
boli Cmax a polčas porovnateľné ako u zdravých jedincov, zaznamenal sa však
vyšší distribučný objem 27 l.


Distribúcia

Priemerná väzba meropenému na plazmatické bielkoviny bola približne 2 % a
nezávisela od koncentrácie v plazme. Po rýchlom podaní (5 minút alebo
menej) je farmakokinetika biexponenciálna, čo je oveľa menej zreteľné po 30-
minútovej infúzii. Meropeném dobre prechádza do jednotlivých telesných
tekutín a tkanív: vrátane pľúc, bronchiálnych sekrétov, žlče,
cerebrospinálnej tekutiny, gynekologických tkanív, kože, fascie, svalu a do
peritoneálnych exsudátov.


Metabolizmus

Meropeném sa metabolizuje hydrolýzou beta-laktámového kruhu, vytvorením
mikrobiologicky neaktívneho metabolitu. V podmienkach /in vitro/ meropeném
vykazuje zníženú citlivosť voči hydrolýze ľudskou dehydropeptidázou-I (DHP-
I) v porovnaní s imipenémom a podanie DHP-I inhibítora sa vôbec nevyžaduje.


Eliminácia
Meropeném sa primárne vylučuje nezmenenými obličkami; približne 70 % (50-75
%) sa v nezmenej forme vylúči v priebehu 12 hodín. Ďalších 28 % sa
zachytáva v podobe mikrobiologicky neaktívneho metabolitu. Vylučovanie
stolicou predstavuje približne iba 2 % dávky. Nameraný renálny klírens a
vplyv probenecidu poukazujú na to, že meropeném prechádza tak glomerulárnou
filtráciou ako aj tubulárnou sekréciou.


Porucha funkcie obličiek

Poškodenie funkcie obličiek spôsobuje zvýšenú AUC v plazme a dlhší polčas
meropeménu. AUC meropenému sa zvýšila 2,4-násobne u pacientov so stredne
ťažkým poškodením renálnej funkcie (CrCl 33 – 74 ml/min), 5-násobne
u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (CrCl 4 – 23 ml/min) a 10-
násobne u hemodialyzovaných pacientov (CrCl <2 ml/min) v porovnaní so
zdravými jedincami (CrCl > 80 ml/min). AUC mikrobiologicky neaktívnych
metabolitov s otvoreným kruhom bola tiež výrazne zväčšená u pacientov
s poškodenou funkciou obličiek. Úprava dávky sa odporúča u pacientov so
stredne ťažkým až ťažkým poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.2).


Meropeném je odstrániteľný hemodialýzou s klírensom počas hemodialýzy
približne 4-krát vyšším ako u anurických pacientov.


Porucha funkcie pečene

Skúšanie u pacientov s alkoholovou cirhózou nepoukazuje na žiadny vplyv
ochorenia pečene na farmakokinetiku meropenému po opakovaných dávkach.


Dospelí pacienti

Farmakokinetické štúdie uskutočnené u pacientov nepreukázali významné
rozdiely vo farmakokinetike v porovnaní so zdravými jedincami s rovnakou
funkciou obličiek. Populačný model odvodený z údajov od 79 pacientov s
intraabdominálnou infekciou alebo pneumóniou poukázal na závislosť
stredného objemu od hmotnosti a klírensu od klírensu kreatinínu a veku.


Pediatrickí pacienti

Farmakokinetika u detí s infekciou vo veku do 2 rokov a u detí od 2 do 12
rokov mala pri dávkach 10, 20 a 40 mg/kg hodnoty Cmax približujúce sa
hodnotám u dospelých po dávkach 500, 1000 a 2000 mg, v uvedenom poradí.
Porovnanie poukázalo na zhodu vo farmakokinetike medzi dávkami a polčasmi
celkovo podobnými u dospelých, s výnimkou najmladších subjektov
(<6 mesiacov t1/2 1,6 h). Priemerné hodnoty klírensu meropenému boli
5,8 ml/min/kg (6-12 rokov), 6,2 ml/min/kg (2-5 rokov), 5,3 ml/min/kg (6-
23 mesiacov) and 4,3 ml/min/kg (2-5 mesiacov). Približne 60 % dávky sa
vylučuje močom v priebehu 12 hodín ako meropeném a ďalších 12 % ako
metabolit. Koncentrácie meropenému v cerebrospinálnej tekutine u detí s
meningitídou dosahujú približne 20 % súbežných hladín v plazme, hoci
individuálne rozdiely sú významné.

Farmakokinetika meropenému u novorodencov, u ktorých sa vyžaduje
antiinfekčná liečba, sa prejavila vyšším klírensom u novorodencov s vyšším
chronologickým alebo gestačným vekom s celkovým priemerným polčasom 2,9
hodín. Simulácia Monte Carlo na základe populačného FK modelu ukázala, že
dávkovací režim s dávkou 20 mg/kg v 8-hodinových intervaloch dosiahol
hodnotu 60 %T>MIC pre /P. aeruginosa/ u 95 % predčasne narodených a u 91 %
riadne donosených novorodencov.


Starší pacienti

Farmakokinetické štúdie u zdravých starších osôb (65-80 rokov) poukázali na
zníženie klírensu v plazme, čo zodpovedalo zníženiu klírensu kreatinínu v
súvislosti s vekom a menšiemu poklesu nerenálneho klírensu. U starších
pacientov sa nevyžaduje žiadna úprava dávky s výnimkou stredne ťažkého až
ťažkého poškodenia funkcie obličiek (pozri časť 4.2).


3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Štúdie na zvieratách preukázali, že meropeném je dobre tolerovaný
obličkami. Histologický dôkaz renálneho tubulárneho poškodenia u myší a
psov bol zistený len pri dávkach 2000 mg/kg a viac po jednorazovom podaní
a u opíc pri 500 mg/kg počas 7-dňového skúšania.
Meropeném je všeobecne dobre tolerovaný centrálnym nervovým systémom.
Účinky boli pozorované v skúšaniach akútnej toxicity u hlodavcov v dávkach
presahujúcich 1000 mg/kg.

LD50 pri intravenóznej dávke meropenému u hlodavcov je väčšia než
2000 mg/kg.

V štúdiách s opakovaným podávaním v trvaní do 6 mesiacov boli pozorované
iba nepatrné účinky, vrátane malého poklesu počtu erytrocytov u psov.

V konvenčných testoch vykonaných u potkanov s dávkami až do 750 mg/kg a u
opíc s dávkami až do 360 mg/kg sa neprejavili žiadne mutagénne účinky a
neboli zistené žiadne známky reprodukčnej toxicity vrátane teratogénneho
potenciálu.

Pri dávke 500 mg/kg v predbežnej štúdii u opíc bol pozorovaný zvýšený
výskyt potratov.

Nebol zistený žiadny dôkaz zvýšenej citlivosti na meropeném u mladých
zvierat v porovnaní s dospelými. Intravenózna lieková forma bola pri
skúšaniach na zvieratách dobre tolerovaná.

Jediný metabolit meropenému mal v štúdiách na zvieratách podobný profil
toxicity.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


1. Zoznam pomocných látok

Uhličitan sodný


2. Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené
v časti 6.6.


3. Čas použiteľnosti

2 roky


Nariedený roztok

Odporúča sa nariedený roztok použiť okamžite. Pokiaľ je to nutné, roztok sa
môže uchovávať 1 hodinu ( 60 minút) pri teplote do 25°C.


4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote do 25 °C.

Podmienky na uchovávanie nariedeného lieku, pozri časť 6.3.


5. Druh obalu a obsah balenia

Injekčná liekovka z bezfarebného skla (objem 20 ml pre ARCHIFAR 500 mg
alebo 30 ml pre ARCHIFAR 1 g).


Veľkosť balenia

10, 25, 50 alebo 100 injekčných liekoviek.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Počas prípravy a podávania sa musí použiť štandardná aseptická technika.
Pred použitím pripravený roztok pretrepte. Každá injekčná liekovka je iba
na jednorazové použitie.


Injekčný roztok

Meropenem určený na intravenóznu injekciu má byť nariedený za použitia
sterilnej vody na injekciu.


Infúrzny roztok

Meropenem určený na intravenóznu infúziu je možné priamo rozriediť s 0,9 %
roztokom chloridu sodného alebo 5 % roztokom glukózy.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCIIMEDOPHARM s.r.o., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

ARCHIFAR 500 mg : 15/0738/11-S

ARCHIFAR 1 g: 15/0739/11-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

ARCHIFAR 500 mg: 25.11.2011

ARCHIFAR 1 g: 25.11.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


11/2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C13876
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
106.86 € / 3219.26 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
106.86 € / 3219.26 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.00 € ÚP:0.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.30 € ÚP:30.61 € DP:26.69 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien