Detail:
ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 mg tbl flm 14x150 mg
Názov lieku:
ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 14x150 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O predĺžENÍ REGISTRÁCIE, EV. Č.: 2108/11614,
2108/11613


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Roxithromycin-ratiopharm® 150 mg


Roxithromycin-ratiopharm® 300 mg

Filmom obalená tablety
roxitromycín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Roxithromycin-ratiopharm® a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Roxithromycin-ratiopharm®
3. Ako užívať Roxithromycin-ratiopharm®
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Roxithromycin-ratiopharm®
6. Ďalšie informácie1. ČO JE Roxithromycin-ratiopharm® A NA ČO SA POUŽÍVA

Farmakoterapeutická skupina: makrolidové antibiotikum.
Roxitromycín je makrolidové antibiotikum so širokým antibakteriálnym
spektrom.

Liek sa môže užívať pri liečbe infekcií spôsobených pôvodcami citlivými na
roxitromycín, ako sú
napr.:
- infekcie v krčno–nosovo–ušnej oblasti; tonzilitída (zápal mandlí),
faryngitída (zápal hltanu), sinusitída (zápal vedľajších nosových
dutín), zápal stredného ucha,
- infekcie dýchacích ciest; bronchitída (zápal priedušiek), zápaly pľúc,
zápaly pľúc spôsobené aj chlamýdiami alebo legionelami, čierny kašeľ,
- infekcie urogenitálneho (močovo-pohlavného) traktu; uretritída (zápal
močovej rúry), cervicitída
(zápal sliznice krčka maternice), cerviko-vaginitída (zápal krčka
maternice a pošvy), spôsobené chlamýdiami a mykoplazmami (s výnimkou
gonokokových infekcií),
- kožné infekcie, v zubnom lekárstve; furunkulóza (hnisavý zápal
vlasového puzdra), pyodermia (hnisavé ochorenie kože), impetigo
(infekčné kožné ochorenie vyvolané streptokokmi alebo stafylokokmi),
erypsel (ruža-streptokokový zápal kože).

Liek je určený dospelým a deťom s hmotnosťou nad 40 kg.

2. SKÔR AKO UŽIJETE Roxithromycin-ratiopharm®

Neužívajte Roxithromycin-ratiopharm®
4. keď ste alergický (precitlivený) na roxitromycín a iné makrolidové
antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Roxithromycin-
ratiopharm®,
5. pri súčasnom podávaní liekov obsahujúcich ergotamín (hypnotiká,
sedatíva) alebo dihydroergotamín (analgetiká, antimigrenotiká),
6. pri súčasnom podávaní liekov ako terfenadín, astemizol, cisaprid
a pimozid, ktoré môžu vyvolať poruchy srdcového rytmu a zmeny EKG
7. pri vážnom poškodení funkcie pečene, v prípade nutnosti podania je
potrebné kontrolovať hodnoty pečeňových enzýmov.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Roxithromycin-ratiopharm®
8. počas tehotenstva. Pretože nie sú dostatočné skúsenosti s užívaním
lieku počas tehotenstva, užívanie sa neodporúča.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Pri súčasnom užívaní makrolidov a dihydroergotamínu alebo námeľových
alkaloidov schopných zužovať cievy môže dôjsť k poruchám prekrvenia, preto
sa neodporúča. Počas liečby s roxitromycínom môže byť znížená vylučovanie
teofylínu tak, že sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky teofylínu. Pri
súčasnom užívaní roxitromycínu a digoxínu sa ojedinele pozorovalo, ako pri
iných makrolidoch, zvýšenie vstrebávania digoxínu a koncentrácie digoxínu
v krvi, čo môže viesť k nežiaducim účinkom digoxínu. Roxitromycín zvyšuje
účinok midazomalu, súčasné užívanie disopyramidu, terfenadínu
a cyklosporínu môže viesť k zvýšeniu ich koncentrácií v sére. Ďalej sa
neodporúča súčasné užívanie roxitromycínu a astemizolu, cisapridu a
primozidu vzhľadom na možný výskyt porúch srdcového rytmu. Niektoré
antibiotiká môžu vo vzácnych prípadoch znižovať účinok perorálnej (ústami
podávanej) antikoncepcie.

Užívanie lieku Roxithromycin-ratiopharm® s jedlom a nápojmi
Liek sa užíva 1/4 hodiny pred jedlom. Filmom obalená tableta sa užíva
nerozhryznutá a zapíja sa
dostatočným množstvom tekutiny.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.
Liek sa neodporúča užívať v priebehu tehotenstva. Ak otehotniete až v
priebehu liečby liekom
Roxithromycin-ratiopharm® 150 mg, resp. 300 mg, oznámte to ošetrujúcemu
lekárovi čo najskôr.
Roxitromycín sa vylučuje do materského mlieka iba v nepatrných dávkach,
vplyv na črevnú flóru
dojčaťa sa neočakáva.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek Roxithromycin-ratiopharm® môže spôsobiť závraty, čo môže ovplyvniť
vašu schopnosť
viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

3. AKO UŽÍVAŤ Roxithromycin-ratiopharm®

Dávkovanie vždy určuje lekár.
Zvyčajne sa užíva:
dospelí a deti s hmotnosťou nad 40 kg 2-krát denne ráno a večer 1 filmom
obalená tableta
Roxithromycin-ratiopharm® 150 mg alebo 1-krát denne 1 filmom obalená
tableta Roxithromycin-
ratiopharm® 300 mg, vždy 15 minút pred jedlom. Celková denná dávka je 300
mg. Dĺžku užívania
určí lekár.
U pacientov s ťažkými poruchami funkcie pečene je potrebné znížiť dávku na
polovicu, t. j. celková
denná dávka je 150 mg.

Ak užijete viac lieku Roxithromycin-ratiopharm®, ako máte
Pri predávkovaní liekom Roxithromycin-ratiopharm® 150 mg, resp. 300 mg sa
môžu objaviť
nevoľnosť, vracanie, hnačka, bolesti hlavy a závraty, ktoré môžu byť
zvýraznené.
Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku deťmi, prípadne dospelými
vyhľadajte svojho lekára.

Ak zabudnete užiť Roxithromycin-ratiopharm®
Ak zabudnete v pravidelnom čase užiť Roxithromycin-ratiopharm®, môžete ho
užiť hneď, ako si spomeniete, a ďalej pokračujte v predpísanom
dávkovaní. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú
dávku.

Ak prestanete užívať Roxithromycin-ratiopharm®
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Roxithromycin-ratiopharm® 150 mg, resp. 300 mg
môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

/Časté nežiaduce účinky (viac ako 1 %, menej ako 10 %):/
- nevoľnosť, bolesť brucha

/Menej časté nežiaduce účinky (viac ako 0,1 % menej ako 1 %):/
9. bolesti hlavy, závraty, žalúdočné ťažkosti, vracanie, zápcha alebo
hnačka, plynatosť, prechodné zvýšenie sérovej koncentrácie transamináz,
alkalickej fosfatázy, ako aj bilirubínu, začervenanie, vyrážky,
žihľavka

/Zriedkavé nežiaduce účinky (viac ako 0,01 % menej ako 0,1 %):/
- zmeny v krvnom obraze, angioneurotický edém (opuch tváre, jazyka
alebo hrtana), anafylaktická (alergická) reakcia, poruchy chuti
a čuchu, hučanie v ušiach, bronchospasmus (kŕč svalstva priedušiek),
cholestatická hepatitída (zápal pečene so sťaženým alebo zastaveným
odtokom žlče), hepatocelulárna akútna hepatitída (akútny zápal pečene),
zápal pankreásu, ekzém, slabosť a pocit nepohodlia.

/Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky, vrátane izolovaných prípadov:/
- pri dlhodobom používaní infekcie spôsobené rezistentnými baktériami
alebo plesňami, napr. na sliznici úst a pošvy, zníženie počtu krvných
doštičiek, zmätenosť, halucinácie, psychóza, parestézie (porucha
vnímania pocitov), poruchy zraku, poruchy srdcového rytmu (predĺženie
QT intervalu, /torsade de pointes)/, anorexia (nechutenstvo), žltačka,
svrbenie, závažné kožné reakcie (epidermálna toxická nekrolýza,
multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm), myastenia gravis
(ťažká nervovosvalová porucha).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ Roxithromycin-ratiopharm®

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte Roxithromycin-ratiopharm® 150 mg, resp. 300 mg po dátume
exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke alebo blistry. Dátum
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Roxithromycin-ratiopharm® obsahuje
- Liečivo je roxitromycín. Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním
obsahuje 150 mg, resp. 300 mg roxitromycínu.

10. Ďalšie zložky sú:
kukuričný škrob, hyprolóza, koloidný oxid kremičitý, sodná soľ
karboxymetylškrobu A, poloxamer
188, povidón K 30, magnéziumstearát, mastenec.
/Obal:/
propylénglykol, glukóza, oxid titaničitý E 171, hydroxypropylmetylcelulóza.

Obsah balenia
Roxithromycin-ratiopharm® 150 mg:
10, 12, 14, 16, 20, 100 filmom obalených tabliet, klinické balenie 10 x 30
filmom obalených tabliet.

Roxithromycin-ratiopharm® 300 mg:
5, 7, 10 filmom obalených tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, SRN

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v Júli
2009 /./[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č.: 2108/11614,
2108/11613
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Roxithromycin-ratiopharm 150 mg
Roxithromycin-ratiopharm 300 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU
Roxithromycin-ratiopharm 150 mg:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg roxitromycínu.
Roxithromycin-ratiopharm 300 mg:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg roxitromycínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

Infekcie spôsobené pôvodcami citlivými na roxitromycín a vhodné na orálnu
terapiu, najmä:

Infekcie v krčno-nosovo-ušnej oblasti
- tonzilitída, faryngitída, sinusitída, zápal stredného ucha (otitis
media).

Infekcie dýchacích ciest
- bronchitída, zápaly pľúc, aj tie, ktoré sú spôsobené mykoplazmami
alebo legionelami,
- pertussis (čierny kašeľ).

Infekcie urogenitálneho traktu
- uretritída, cervicitída, cerviko-vaginitída, spôsobené chlamýdiami
a mykoplazmami (s výnimkou gonokokových infekcií).

Kožné infekcie

- furunkulóza, pyodermia, impetigo, erysipel.


2. Dávkovanie a spôsob podávania

Bežné dávkovanie je 150 mg dvakrát denne (každých dvanásť hodín).
Pacienti so zápalom pľúc sa môžu liečiť dávkovacou schémou 300 mg jedenkrát
denne.

Dávkovanie pri renálnej insuficiencii:
Nie je potrebná zmena dávkovania.

Dávkovanie pri pečeňovej insuficiencii:
Používanie roxitromycínu sa u pacientov so závažnou pečeňovou
insuficienciou neodporúča (pozri časť 4.4). Ak je použitie roxitromycínu
u tejto skupiny pacientov z klinických dôvodov nevyhnutné, môže sa podávať
polovica zvyčajnej dennej dávky (=150 mg).
Roxitromycín sa má používať s opatrnosťou u osôb s miernou až stredne
závažnou pečeňovou insuficienciou. Parametre funkcie pečene sa musia
pravidelne kontrolovať u pacientov so známkami poruchy funkcie pečene alebo
v prípadoch, kde došlo k funkčnej poruche pečene pri predchádzajúcej liečbe
roxitromycínom. Ak sa počas podávania lieku Roxithromycin-ratiopharm
parametre zhoršujú, potrebné je zvážiť prerušenie liečby.

Starší pacienti:
Nie je potrebná zmena dávkovania.

Pediatrickí pacienti:
U detí s telesnou hmotnosťou viac ako 40 kg je dávkovanie také isté ako
u dospelých.

Dĺžka užívania:
Tableta sa má užívať minimálne 15 minút pred jedlom.
Liek Roxithromycin-ratiopharm 300 mg sa má podívať ešte 3 alebo 4 dni po
zlepšení klinických symptómov.
Liečba dlhšia ako 10 dní je indikovaná v liečbe infekcií vyvolaných (-
hemolytickými streptokokmi, aby sa predišlo neskorým komplikáciám
(napríklad reumatickej horúčke, glomerulonefritíde).

4.3 Kontraindikácie

Známa precitlivenosť na roxitromycín alebo iné makrolidové antibioiká,
alebo na niektorú z pomocných látok.
Kontraindikované je súčasné podávanie roxitromycínu s niektorou
z nasledovných látok: cisaprid, deriváty námeľových alkaloidov (ako
napríklad ergotamín a dihydroergotamín), pimozid, astemizol, a terfenadín
(pozri časť 4.4 a 4.5). Antiperistaltiká sú kontraindikované.
Roxitromycín je kontraindikovaný u pacientov s kongenitálnym syndrómom
dlhého QT intervalu alebo jeho výskytom v anamnéze (ak nie je vylúčený
pomocou EKG) a u pacientov so zisteným získaným predĺžením QT intervalu
(pozri aj časť 4.4).

4. 4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Tak ako aj u iných makrolidovych antibiotík sa má roxitromycín kvôli
schopnosti predĺžiť QT používať s opatrnosťou u pacientov s ischemickou
chorobou srdca, komorovou arytmiou v anamnéze, nekorigovanou hypokaliémiou
a/alebo hypomagneziémiou, bradykardiou ((50 úderov/min) alebo počas
súčasného podávania s látkami predlžujúcimi QT interval alebo silnými
inhibítormi CYP 3A4 ako sú inhibítory proteáz a ketokonazol.

Používanie roxitromycínu sa neodporúča u pacientov so závažnou pečeňovou
insuficienciou (napr. cirhózou pečene s hepatitídou a/alebo ascitom). Ak je
u tejto skupiny pacientov používanie roxitromycínu nevyhnutné z klinických
dôvodov, pozrite si dávkovanie v časti 4.2.
Parametre funkcie pečene sa musia pravidelne kontrolovať u pacientov so
známkami poruchy funkcie pečene alebo v prípadoch, kde došlo k funkčnej
poruche pečene pri predchádzajúcej liečbe roxitromycínom. Ak sa počas
podávania lieku roxitromycínu parametre zhoršujú, t.j. stúpajú pečeňové
enzýmy a/alebo bilirubín (žltačka), potrebné je zvážiť prerušenie liečby.

V prípadoch závažnej alebo pretrvávajúcej hnačky sa musí zobrať do úvahy
možnosť pseudomembranóznej kolitídy a ak sa nevylúči, liečba
liekom Roxithromycin-ratiopharm sa má prerušiť. Antiperistaltiká sú
kontraindikované.

U roxitromycínu boli zaznamenané anafylaktické reakcie vrátane
angioneurotického edému. Anafylaktické reakcie môžu prejsť do život
ohrozujúceho šoku, a to aj po prvom podaní. V týchto prípadoch sa má
roxitromycín vysadiť a má sa začať s vhodnou liečbou (napr. liečbou šoku).

Ukázalo sa, že roxitromycín predlžuje u niektorých pacientov na EKG QT
interval a môže vyvolať komorovú tachykardiu (napr. /torsade de pointes/). Ak
sa počas liečby roxitromycínom objavia známky srdcovej arytmie, liečba sa
má ukončiť a má sa urobiť EKG.

Tak ako aj iné makrolidy, roxitromycín môže exacerbovať alebo zhoršiť
myasténiu gravis. Pacientom s myasténiou gravis, ktorí užívajú
roxitromycín, je treba poradiť, aby okamžite vyhľadali lekársku pomoc, ak
sa zhoršia príznaky ich ochorenia. Roxitromycín sa musí potom vysadiť a má
sa začať s podpornou liečbou podľa klinického nálezu.

Účinky tohto lieku u detí neboli zaznamenané. Liek Roxithromycin-ratiopharm
nie je určený pre deti ani pacientov s telesnou hmotnosťou pod 40 kg.

Počas liečby, ktorá trvá viac ako 14 dní, sa majú pravidelne vykonávať
pečeňové a krvné laboratórne testy.

Liek Roxithromycin-ratiopharm obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými
dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy
alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

/Substráty pre CYP3A4/
Roxitromycín je slabý inhibítor CYP3A4 zvyšujúci AUC midazolamu o 47 %.
Možná klinicky významná inhibícia CYP3A4, vedúca ku zvýšenej expozícii
súčasne podávaným liekom, ktoré sú substrátmi pre tento enzým, sa nedá
u niektorých jedincov vylúčiť. Preto je kontraindikované súčasné podávanie
s cisapridom, derivátmi námeľových alkaloidov, pimozidom, astemizolom a
terfenadínom a opatrnosť sa musí zabezpečiť, keď sa roxitromycín podáva
spoločne s inými liekmi s úzkym terapeutickým oknom, ktoré sa metabolizujú
cez CYP3A4.

/Astemizol, cisaprid alebo pimozid/
Súčasné podávanie roxitromycínu s astemizolom, cisapridom alebo pimozidom
môže viesť ku zvýšeným sérovým koncentráciám týchto látok. Zvýšené sérové
hladiny týchto látok sa spájali s nežiaducimi kardiovaskulárnymi účinkami
ako napríklad predĺžením QT intervalu a srdcovými arytmiami. Súčasné
používanie týchto látok s roxitromycínom je preto kontraindikované (pozri
časť 4.3).

/Terfenadín/
Niektoré makrolidy majú interakcie s terfenadínom a následkom je zvýšená
sérová koncentrácia terfenadínu. Toto môže spôsobiť závažné komorové
arytmie, ako napríklad /torsade de pointes/. Hoci tento druh reakcie nebol
popísaný u roxitromycínu a štúdie s limitovaným počtom zdravých
dobrovoľníkov nedokázali farmakokinetickú interakciu alebo významné EKG-
zmeny, kombinácia roxitromycínu a terfenadínu je kontraindikovaná (pozri
časť 4.3).

/Deriváty námeľových alkaloidov/
Súčasná liečba roxitromycínom a derivátmi alkaloidov (/ako napríklad./
/Ergotamínom a dihydroergotamínom/) môže viesť ku závažnej vazokonstrikcii
(„ergotizmu“ s možnou nekrózou končatín. Táto kombinácia je
kontraindikovaná (pozri časť 4.3).

/Cyklosporín/
Súčasné podávanie roxitromycínu a cyklosporínu môže viesť ku zvýšeným
koncentráciám cyklosporínu. Vo všeobecnosti nie je potrebná úprava
dávkovania cyklosporínu.

/Midazolam/
Súčasné podávanie roxitromycínu (300 mg denne) a midazolamu (15 mg
perorálne) zvýšilo AUC midazolamu (substrát citlivý na CYP3A4) o 47 %, čo
môže viesť ku zosilneniu účinkov midazolamu.
/Antikoagulanciá/
V štúdiách so zdravými dobrovoľníkmi sa nezistila žiadna interakcia, avšak
u pacientov liečených roxitromycínom a antagonistami vitamínu K sa
zaznamenalo predĺženie protrombínového času alebo zvýšenie INR
(International Normalised Ratio), čo sa dá vysvetliť buď interakciou
s roxitromycínom alebo samotnou infekčnou epizódou. Je dobrou praxou
monitorovať INR počas kombinovanej liečby roxitromycínom
a antagonistami vitamínu K.

/Kontraceptíva/
Niektoré antibiotiká môžu vo vzácnych prípadoch znižovať účinok perorálnych
kontraceptív a to tým, že v čreve interferujú s bakteriálnou hydrolýzou
konjugátov steroidov, čím znižujú reabsorpciu nekonjugovaných steroidov.
Plazmatické hladiny aktívnych steroidov sa potom môžu znížiť. Takáto vzácna
interakcia sa môže vyskytnúť u žien s vysokou elimináciou konjugátov
steroidov žlčovými cestami. Približne 60 gravidít sa vyskytlo u anglických
žien užívajúcich perorálne kontraceptíva, keď súčasne užívali antibiotiká,
a to hlavne ampicilín, amoxicilín a tetracyklíny. Existujú negatívne štúdie
s trimetoprim-sulfametoxazolom, roxitromycínom a klaritromycínom, aj keď
boli uskutočnené u veľmi málo jedincov.

/Digoxín a iné srdcové glykozidy/
Roxitromycín môže zvyšovať absorpciu digoxínu. Podobný fenomén bol popísaný
u iných makrolidov. Pacienti liečení roxitromycínom a digoxínom alebo iným
srdcovým glykozidom majú byť preto sledovaní pomocou EKG a má sa im
kontrolovať sérová hladina srdcových glykozidov.

/Dizopyramid/
Štúdia /in-vitro/ ukázala, že roxitromycín môže vytesniť dizopyramid z väzby
na bielkovinách. Takýto efekt /in-vivo/ môže viesť ku zvýšeniu sérových
hladín voľného dizopyramidu. Preto sa má kontrolovať EKG a podľa možnosti
aj sérové hladiny dizopyramidu.

/Teofylín/
Používanie roxitromycínu u pacientov, ktorí dostávajú vysoké dávky
teofylínu, môže byť spojené so vzostupom sérových hladín teofylínu
a potencovať toxicitu teofylínu. Odporúča sa monitorovanie terapeutických
koncentrácií teofylínu, hlavne ak sú hladiny teofylínu pred liečbou
roxitromycínom vyššie než 15(g/ml.

4. 6 Gravidita a laktácia

/Gravidita/
Nie je dostatok údajov o používaní roxitromycínu u tehotných žien. Štúdie
na zvieratách neudávali žiadne teratogénne alebo fetotoxické účinky.
Roxitromycín sa nemá používať počas gravidity pokiaľ to nie je jasne
indikované.

/Laktácia/
Nie sú klinické skúsenosti s používaním počas laktácie. Do materského
mlieka sa vylučujú len veľmi malé množstvá roxitromycínu (menej ako 0,05 %
užitej dávky). Roxitromycín sa má podávať počas laktácie len ak je to jasne
indikované.

4. 7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Liek Roxithromycin-ratiopharm® môže spôsobovať závraty. Pacienti, ktorí
vedú vozidlá alebo obsluhujú stroje, majú byť o tomto riziku informovaní.

4. 8 Nežiaduce účinky

Celková frekvencia vedľajších účinkov je približne 4 % (150 mg krát 2) a 10
% (300 mg krát 1). Výskyt gastrointestinálnych vedľajších účinkov je 3 %
(150 mg krát 2) a 7 % (300 mg krát 1), t.j. frekvencia sa zvyšuje pri
dávkovaní jedenkrát denne.

Nežiaduce reakcie sú zaradené podľa orgánových systémov a frekvencie
výskytu. Frekvencie výskytu sú definované nasledovne:
veľmi časté ((1/10)
časté ((1/100 až <1/10)
menej časté ((1/1 000 až <1/100)
zriedkavé ((1/10 000 až < 1/1 000)
veľmi zriedkavé (<1/10 000)
neznáme (nedajú sa posúdiť z dostupných údajov).


| |časté |menej |zriedkavé |neznáme |
| | |časté | |(Post-marketingové|
| | | | |skúsenosti) |
|Infekcie a | | | |superinfekcie |
|nákazy | | | |rezistentnými |
| | | | |baktériami alebo |
| | | | |plesňami pri |
| | | | |dlhodobom |
| | | | |používaní, |
| | | | |pseudomembranózna |
| | | | |kolitída (pozri |
| | | | |časť 4.4) |
|Ochorenia | | |zmeny v krvnom|trombocytopénia |
|krvi a | | |obraze | |
|lymfatického | | | | |
|systému | | | | |
|Poruchy | | |angioneurotick| |
|imunitného | | |ý edém, | |
|systému | | |anafylaktická | |
| | | |reakcia (pozri| |
| | | |časť 4.4) | |
|Psychiatrické| | | |zmätenosť, |
|poruchy a | | | |halucinácie, |
|ochorenia | | | |psychóza |
|Poruchy | |bolesti |poruchy chuti |parestézie |
|nervového | |hlavy, |(vrátane | |
|systému | |závraty |aguézie), | |
| | | |poruchy čuchu | |
| | | |(vrátane | |
| | | |anosmie) | |
|Ochorenia oka| | | |poruchy zraku |
|Ochorenia | | |tinnitus | |
|ucha a | | | | |
|labyrintu | | | | |
|Ochorenia | | | |predĺženie |
|srdca | | | |QT-intervalu, |
|a poruchy | | | |komorová |
|srdcovej | | | |tachykardia a |
|činnosti | | | |torsade de pointes|
| | | | |(pozri časť 4.4). |
|Ochorenia | | |bronchospazmus| |
|dýchacej | | | | |
|sústavy, | | | | |
|hrudníka a | | | | |
|mediastína | | | | |
|Poruchy |nauzea, |dyspepsia,| |anorexia |
|a ochorenia |bolesť | | | |
|gastrointesti|v |vracanie, | | |
|nál-neho |epigastriu|zápcha, | | |
|traktu | |plynatosť,| | |
| | |hnačky, | | |
| | |(pozri | | |
| | |časť 4.4) | | |
|Ochorenia | |zvýšené |cholestatická |žltačka (pozri |
|pečene | |transaminá|hepatitída, |časť 4.4) |
|a žlčových | |zy a/alebo|hepatocelulárn| |
|ciest | |alkalickej|a akútna | |
| | |fosfatázy |hepatitída | |
| | |a/alebo |(pozri časť | |
| | |bilirubín |4.4), | |
| | |(pozri |pankreatitída | |
| | |časť 4.4) | | |
|Poruchy kože | |sčervenani|ekzém |pruritus, |
|a podkožného | |e, | |epidermálna |
|tkaniva | |vyrážky, | |toxická nekrolýza,|
| | |urtikária | |Stevensov-Johnsono|
| | | | |v syndróm |
| | | | |a multiformný |
| | | | |erytém |
|Poruchy | | | |myasténia gravis |
|kostrovej | | | |(pozri časť 4.4) |
|a svalovej | | | | |
|sústavy | | | | |
|a spojivového| | | | |
|tkaniva | | | | |
|Celkovéochore| | |slabosť, | |
|nia reakcie | | |dyskomfort | |
|v mieste | | | | |
|podania | | | | |


4.9 Predávkovanie

/Toxicita:/ Nízka akútna toxicita, ale skúsenosti s predávkovaním sú
obmedzené.
/Symptómy:/ Nauzea, vracanie a hnačky. Môžu sa objaviť nežiaduce účinky ako
napríklad bolesti hlavy a závraty a predávkovaním môžu byť zvýraznené.
/Liečba:/ Podľa potreby laváž žalúdka a liečba aktívnym uhlím. Symptomatická
liečba.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: makrolidové antibiotikum.
ATC kód: J01FA06
Roxitromycín je semi-syntetický makrolid so 14-členným laktónovým kruhom.

Mechanizmus účinku
Mechanizmus účinku roxitromycínu je daný inhibíciou syntézy proteínov po
naviazaní na 50S podjednotku bakteriálnych ribozómov. Odtiaľto pochádza
antibakteriálny účinok.

Vzťah farmakokinetiky a farmakodynamiky
Primárne účinnosť závisí od dĺžky doby, počas ktorej sú sérové hladiny nad
minimálnou inhibičnou koncentráciou (MIC) pre daný mikroorganizmus.


Mechanizmus rezistencie
Rezistencia voči roxitromycínu môže byť dôsledkom nasledovných mechanizmov:
- Eflux: Zvýšenie počtu efluxných púmp v cytoplazmatickej membráne môže
viesť ku rezistencii. Týmto sú postihnuté len 14- a 15-členné laktónové
kruhy (M-fenotyp).
- Alterácia cieľovej štruktúry: Metylácia 23S rRNS znižuje afinitu ku
väzobným miestam ribozómov. Toto vedie k rezistencii voči makrolidom
(M), linkozamidom (L) a streptogramínu B (MLSB-fenotyp).
- Enzymatická deaktivácia makrolidov má len sekundárny klinický význam.
V rámci M fenotypu existuje kompletná skrížená rezistencia medzi
roxitromycínom, azitromycínom, klaritromycínom a erytromycínom. V rámci
MLSB fenotypu existuje ešte dodatočná skrížená rezistencia s klindamycínom
a streptogramínom B.

Break-pointy (kvalitatívne testovanie citlivosti):
Pre kvalitatívne testovanie citlivosti stanovil EUCAST (the European
Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) nasledovné minimálne
inhibičné koncentrácie (MIC):

/Staphylococcus spp./ S ? 1.0 mg/L a R > 2.0 mg/l
/Streptococcus spp., skupina A, B, C a G/ S ? 0.5 mg/L a R > 1.0 mg/l
/Streptococcus pneumoniae/ S ? 0.5 mg/L a R > 1.0 mg/l
/Haemophilus influenzae*/ S ? 1.0 mg/L a R > 16 mg/l
/Moraxella catarrhalis/ S ? 0.5 mg/L a R > 1.0 mg/l
* Korelácia medzi MIC /H. influenzae/ pre makrolidy a klinickým výsledkom je
slabá. Preto break-pointy pre makrolidy a príslušné antibiotiká boli
stanovené tak, aby bol zaradený divoký /typ H. influenzae/ ako intermediárny.

Citlivosť:
Prevalencia získanej rezistencie pre vybrané druhy sa môže líšiť
geograficky a v čase. Preto sú žiaduce lokálne informácie o rezistencii,
hlavne ak sa liečia závažné infekcie. Podľa potreby je vhodné požiadať o
konzultáciu špecialistu, a to v prípade, že miestna prevalencia rezistencie
je v takej miere, že využitie roxitromycínu aspoň pri niektorých druhoch
infekcií je otázna.

|Zvyčajne citlivé kmene |
|Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy |
|Streptococcus pyogenes 1 |
|Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy |
|Moraxella catarrhalis |
|Iné mikroorganizmy |
|Chlamydia trachomatis |
|Chlamydophila pneumoniae |
|Chlamydophila psittaci |
|Legionella pneumophila |
|Mycoplasma pneumoniae |
|Druhy, pre ktoré môže byť problémom získaná rezistencia |
|Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy |
|Staphylococcus aureus (meticilín-citlivý) |
|Staphylococcus aureus (meticilín-rezistentný)+ |
|Streptococcus pneumoniae |
|Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy |
|Haemophilus influenzae$ |
|Organizmy s prirodzenou (vrodenou) rezistenciou |
|Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy |
|Escherichia coli |
|Klebsiella spp. |
|Pseudomonas aeruginosa |
|Iné mikroorganizmy |
|Mycoplasma hominis |


$ Prirodzená intermediárna citlivosť.
+ Vysoký výskyt rezistencie (> 50 %) bol pozorovaný v jednej alebo
viacerých oblastiach Európskej únie.
1 Výskyt rezistencie v niektorých štúdiách ( 10 %

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia/
Pre maximálnu absorpciu sa má tableta užiť minimálne 15 minút pred jedlom.
Roxitromycín má nelineárnu kinetiku, a tým AUC a Cmax nestúpajú
proporcionálne s dávkou. Po jednotlivej dávke 150 mg zdravým dobrovoľníkom
bola priemerná Cmax v rozsahu 5,8 – 10,1 µg/ml a po dávke 300 mg 7,2 – 12,0
µg/ml. Pri viacpočetnom dávkovaní v období do 15 dní došlo k hraničnej
akumulácii s priemernými hodnotami Cmax 6,57 – 9,3 µg/ml (pri dávkach 150
mg) a 10,4 – 10,9 µg/ml (pri dávkach 300 mg). Maximálne plazmatické
koncentrácie sa dosahujú približne po 1-2 hodinách.

Väzba na plazmatické bielkoviny pri klinicky významných koncentráciách je
80-96 %. Roxitromycín sa viaže vysokou afinitou hlavne na kyslé alfa-1-
glykoproteíny (saturovaná väzba) a s nízkou afinitou na albumín
(nesaturovaná väzba).: Väzba je závislá na koncentrácii pri koncentráciách
nad 4 mg/ml.

/Distribúcia/
Roxitromycín vykazuje dobrú penetráciu do rozličných tkanív a telesných
tekutín. V štúdiách s viacpočetnými dávkami sa zistili 6 a 12 hodín po
podaní vysoké tkanivové koncentrácie v pľúcach, tonzilách, v sliznici
sínusov, prostate a maternici. Roxitromycín sa akumuluje v makrofágoch
a polymorfonukleárnych neutrofiloch: pomer koncentrácií intracelulárne
a extracelulárne sa pohybuje v rozsahu 14 až 190. Prechod
hematoencefalickou bariérou je obmedzený.

Polčas po jednotlivých dávkach sa udáva v rozsahu 6,3 – 16 hodín pri
dávkach 150 – 450 mg. Po viacpočetných dávkach sa udáva polčas 12 – 13
hodín, čo vedie pri odporúčanom dávkovaní k terapeutickým plazmatickým
koncentráciám.

/Biologická transformácia a eliminácia/
Viac ako polovica podanej dávky sa vylučuje v nezmenenej forme.
Roxitromycín sa metabolizuje hlavne v pečeni. V stolici a v moči boli
zistené tri metabolity: des-kladinóza- roxitromycín, N-monodemetyl-
roxitromycín a N-dimetyl-roxitromycín.

Po perorálnom dávkovaní sa roxitromycín vylučuje hlavne stolicou
a čiastočne pľúcami. Len malá časť dávky sa vylučuje močom. Dávka sa má
preto u pacientov s renálnou insuficienciou ponechať nezmenená.

U pacientov s poruchou funkcie pečene môže byť po perorálnom dávkovaní so
150 mg polčas predĺžený na približne 25 hodín a Cmax zvýšená (pozri časť
4.2). V poslednom štádiu ochorenia obličiek nebola Cmax v porovnaní so
zdravými jedincami zmenená.
U dojčiat alebo detí, ktoré dostávali roxitromycín 2,5 mg/kg dvakrát denne
počas 6 dní, boli Cmax 10,1 µg/ml (deti vo veku 5 – 13 mesiacov), 8,7
µg/ml (vo veku 2 – 4 rokov) a 8,8 µg/ml (vo veku 5 – 12 rokov).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti
Ukázalo sa, že roxitromycín, podobne ako erytromycín, spôsobuje /in/
/vitro/ v závislosti od dávky závislé predĺženie QRS. Takéto účinky neboli
pozorované u ľudí, ale boli považované pri klinickom používaní za možné.
Neexistujú ďalšie predklinické údaje ohľadne celkovej toxicity, účinkov na
reprodukciu a genotoxicite, ktoré by boli významné pre predpisujúce osoby,
okrem tých účinkov, ktoré už boli uvedené v iných častiach tohto súhrnu
charakteristických vlastností lieku.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Zoznam pomocných látok

kukuričný škrob, hyprolóza, koloidný oxid kremičitý, sodná soľ
karboxymetylškrobu A, poloxamer 188, povidon K 30, magnéziumstearát,
mastenec.
/Obal:/
Propylénglykol, glukóza, oxid titaničitý E 171, hydroxypropylmetylcelulóza.

2. Inkompatibility
Neaplikovatelné.


3. Čas použiteľnosti

36 mesiacov.

4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie
Uchovávajte pri teplote do 25 ?C.

5. Druh obalu a obsah balenia
PVC /Al-blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.
Obsah balenia:
Roxithromycin-ratiopharm 150 mg:
10, 12, 14, 16, 20, 100, klinické balenie 10 x 30 filmom obalených tabliet.
Roxithromycin-ratiopharm 300 mg:
5, 7, 10 filmom obalených tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu
Žiadne zvláštne požiadavky.

6. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, SRN

7. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
Roxithromycin-ratiopharm 150 mg:
15/0129/01-S
Roxithromycin-ratiopharm 300 mg:
15/0130/01-S

8. DÁTUM REGISTRÁCIE
Máj 2001

9. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU
Júl 2009

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C13454
Skupina ATC:
J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie
Skupina ATC:
J01FA06 - roxithromycinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
stomachitis extractum
Výrobca lieku:
Merckle GmbH, Ulm, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
6.48 € / 195.22 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
6.48 € / 195.22 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.60 € ÚP:0.00 € DP:3.60 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:446.00 € ÚP:0.00 € DP:446.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.24 € ÚP:0.00 € DP:18.24 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien