Detail:
MAXALT RPD 5 mg lyo por 2x5 mg
Názov lieku:
MAXALT RPD 5 mg
Doplnok názvu:
lyo por 2x5 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2108/08282
a 2108/08283

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

MAXALT RPD® 5 mg
MAXALT RPD 10 mg
rizatriptan
perorálny lyofilizát


Predtým ako začnete užívať tento liek, prečítajte si, prosím, pozorne túto
písomnú informáciu pre používateľov, a to aj vtedy, keď ste si liek znovu
priniesli z lekárne. Niektoré informácie, ktoré ste sa dozvedeli
z predchádzajúcej písomnej informácie, sa mohli totiž zmeniť. Pamätajte si,
že lekár predpísal tento liek len vám. Nikdy ho nedávajte nikomu inému.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem
P. O. Box 581, 2003 PC Haarlem
Holandsko

Čo je MAXALT RPD?
MAXALT RPD je k dispozícii ako 5-mg alebo 10-mg perorálny lyofilizát, ktorý
sa rozpúšťa v ústach. Perorálny lyofilizát obsahuje 5 mg alebo 10 mg
rizatriptanu.

MAXALT RPD 5 mg perorálne lyofilizáty sú okrúhle biele až sivobiele
s modifikovaným trojuholníkom na jednej strane, s mätovou príchuťou.
MAXALT RPD 10 mg perorálne lyofilizáty sú okrúhle biele až sivobiele
s modifikovaným štvorcom na jednej strane, s mätovou príchuťou.

MAXALT RPD perorálny lyofilizát okrem toho obsahuje tieto pomocné látky:
gelatina (želatínu), mannitolum (manitol, E421), glycinum (glycín),
aspartamum (aspartám, E951) a aroma menthae piperitae (arómu mäty
piepornej).

MAXALT RPD sa používa na liečbu záchvatov migrény u dospelých a patrí do
triedy liekov nazývaných selektívne agonisty receptoru 5-HT1B/1D.

MAXALT je tiež dostupný ako tableta, ktorá sa užíva s tekutinami.

Prečo mi lekár predpísal MAXALT RPD?
Lekár vám predpísal MAXALT RPD na liečbu záchvatu migrény. Perorálny
lyofilizát sa môže použiť v prípade, keď nie sú dostupné tekutiny. Môže sa
použiť aj na vyhnutie sa napínaniu na vracanie a vracaniu, ktoré sa môžu
vyskytnúť u niektorých pacientov, keď sa počas záchvatu migrény užíva liek
s tekutinami.

/Čo je to migréna a čím sa líši od iných bolestí hlavy?/
Migréna je intenzívna, pulzujúca, typicky jednostranná bolesť hlavy, ktorá
je často sprevádzaná nevoľnosťou, vracaním, precitlivenosťou na svetlo
a zvuk. Podľa mnohých pacientov, ktorí trpia migrénou, sú bolesť a príznaky
pri migrenóznych bolestiach hlavy intenzívnejšie ako bolesť a príznaky pri
bežných bolestiach hlavy.

Niektorí ľudia môžu mať pred objavením sa bolesti hlavy vizuálne príznaky,
napr. záblesky pred očami alebo vlnité čiary, nazývané aura.

Záchvaty migrény trvajú spravidla niekoľko hodín, zriedkavo dlhšie ako
jeden deň a môžu sa často opakovať. Sila a frekvencia záchvatov migrény sa
môže meniť.

Na základe vašich príznakov lekár stanoví, či máte migrénu.

/Kto trpí migrénou?/
Migrenózne bolesti hlavy majú tendenciu vyskytovať sa u členov tej istej
rodiny. Migrénou môžu trpieť muži i ženy, častejšie sa však vyskytuje
u žien.

/Čo môže vyvolať záchvat migrény?/
U niektorých ľudí môžu určité faktory vyvolať záchvaty migrény. Medzi
takéto spúšťacie faktory patria:

1. niektoré jedlá a nápoje (napr. syr, čokoláda, citrusové plody, káva,
alkohol),
2. stres,
3. zmena správania (napr. nedostatok alebo nadmerné množstvo spánku,
vynechanie jedla, zmena v stravovaní),
4. hormonálne zmeny u žien (napr. menštruácia).

Záchvatom migrény môžete predísť alebo znížiť ich frekvenciu, ak zistíte,
čo konkrétne u vás vyvoláva záchvaty migrény. Vedenie denníka bolestí hlavy
vám pomôže rozpoznať a sledovať možné faktory, ktoré u vás vyvolávajú
migrénu. Keď zistíte vyvolávajúce faktory, spolu s lekárom môžete podľa
toho upraviť liečbu a životosprávu.

/Ako pôsobí MAXALT RPD počas záchvatu migrény?/
Liečba liekom MAXALT RPD:

1. Zmenšuje opuch krvných ciev, ktoré obklopujú mozog. Tento opuch vedie
k bolesti hlavy pri záchvate migrény.

2. Blokuje uvoľnenie látok z nervových zakončení, ktoré spôsobujú
silnejšiu bolesť a ďalšie príznaky migrény.

3. Prerušuje vedenie špecifických signálov bolesti do mozgu.

Kto nemá užívať MAXALT RPD?
Neužívajte MAXALT RPD, ak:
5. ste alergický na ktorúkoľvek z jeho zložiek (pozri časť Čo je
MAXALT RPD?),
6. máte vysoký krvný tlak stredne ťažkého alebo ťažkého stupňa alebo
neliečený vysoký krvný tlak ľahkého stupňa,
7. máte alebo ste v minulosti mali srdcovú chorobu,
8. máte ťažké ochorenie pečene alebo ťažké ochorenie obličiek,
9. ste v minulosti mali mozgovocievnu príhodu alebo prechodnú ischemickú
príhodu (TIA),
10. máte ochorenie periférnych ciev,
11. v súčasnosti užívate inhibítory monoaminooxidázy (MAO), napr.
moklobemid, fenelzín, tranylcypromín, linezolid alebo pargylín, alebo
ak ste užívali inhibítory MAO v predchádzajúcich dvoch týždňoch,
12. ste užívali v priebehu posledných 24 hodín lieky typu ergotamínu, ako
sú ergotamín alebo dihydroergotamín,
13. užívate liek metysergid na predchádzanie záchvatu migrény,
14. užívate iného 5-HT1B/1D agonistu, ako je sumatriptan, naratriptan alebo
zolmitriptan na liečbu migrény.

Ak si nie ste úplne istí, či môžete užívať MAXALT RPD, poraďte sa so svojím
lekárom.

Upozornenie pre pacientov s fenylketonúriou: Tento liek obsahuje
fenylalanín (zložka aspartámu). Jeden 5-mg perorálny lyofilizát MAXALT RPD
obsahuje 1,05 mg fenylalanínu, jeden 10-mg perorálny lyofilizát MAXALT RPD
obsahuje 2,10 mg fenylalanínu.

O čom mám informovať svojho lekára pred a počas užívania lieku MAXALT RPD?
Informujte svojho lekára:

15. o všetkých zdravotných problémoch, ktoré máte alebo ste v minulosti
mali.

16. o všetkých rizikových faktoroch srdcového ochorenia:
• vysokom krvnom tlaku a cukrovke,
• fajčení,
• ochorení srdca v rodine.

17. o všetkých alergiách, ktoré máte alebo ste v minulosti mali.

18. o príznakoch, ktoré máte. Lekár rozhodne, či ide o migrénu. MAXALT RPD
užívajte len na záchvat migrény. Neužívajte MAXALT RPD na bolesti
hlavy, ktoré môžu byť spôsobené inými, závažnejšími ochoreniami.

19. o všetkých liekoch, ktoré užívate alebo plánujete užívať vrátane tých,
ktoré dostať bez lekárskeho predpisu a tých, ktoré bežne užívate na
migrénu.

/Používanie v tehotenstve a počas dojčenia/
Nie je známe, či je MAXALT RPD škodlivý pre plod, ak ho užíva tehotná žena.

Ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom, či
máte užívať MAXALT RPD.

Ak dojčíte alebo plánujete dojčiť, poraďte sa so svojím lekárom.

/Používanie u detí/
Nie je skúsenosť s používaním lieku MAXALT RPD u detí vo veku do 18 rokov,
preto sa MAXALT RPD neodporúča používať u týchto pacientov.

/Používanie u pacientov starších ako 65 rokov/
Bezpečnosť a účinnosť lieku MAXALT u pacientov starších ako 65 rokov nebola
úplne sledovaná.

Môžem užívať MAXALT RPD spolu s inými liekmi?
Neužívajte MAXALT RPD so žiadnym iným liekom z tejto triedy, napr.
sumatriptanom, naratriptanom alebo zolmitriptanom.

Neužívajte MAXALT RPD, ak užívate inhibítor monoaminooxidázy (MAO), napr.
moklobemid, fenelzín, tranylcypromín, linezolid alebo pargylín, alebo ak
ste prestali užívať inhibítor MAO pred menej ako dvoma týždňami.

Poraďte sa so svojím lekárom ako postupovať pri užívaní lieku MAXALT RPD,
ak teraz užívate propranolol (pozri časť Ako mám užívať MAXALT RPD?) alebo
lieky typu ergotamínu, napr. ergotamín alebo dihydroergotamín na liečbu
migrény, alebo metysergid na predchádzanie záchvatu migrény.

Poraďte sa so svojím lekárom ako postupovať pri užívaní lieku MAXALT RPD,
ak teraz na depresiu užívate selektívne inhibítory spätného vychytávania
serotonínu (SSRI), napr. sertralín, escitalopram oxalát a fluoxetín alebo
selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu
(SNRI), napr. venlafaxín a duloxetín.

Môžem viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje, keď užívam
MAXALT RPD?
Migréna a podávanie lieku MAXALT RPD môže u niektorých pacientov spôsobovať
ospalosť. Niektorí pacienti, ktorí užívali MAXALT RPD, uvádzali tiež výskyt
závratu. Ak sa takéto príznaky vyskytnú aj u vás, zvážte svoju schopnosť
riadiť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Ako mám užívať MAXALT RPD?
Lekár vám predpísal MAXALT RPD v dávke 5 mg alebo 10 mg na zvládnutie
záchvatu migrény. Keď máte migrenózne bolesti hlavy, užite liek podľa
predpisu lekára. MAXALT RPD sa nemá užívať ako predchádzanie záchvatu
migrény.

MAXALT RPD je schopný zvládnuť väčšinu záchvatov migrény. Ak sa perorálny
lyofilizát užíva po jedle, môže sa vyskytnúť oneskorenie vstrebania
rizatriptanu.

U niektorých pacientov sa môžu príznaky migrény v priebehu 24 hodín
zopakovať. Ak sa záchvat migrény zopakuje, môžete užiť ďalšiu dávku lieku
MAXALT RPD. Medzi dvoma dávkami vždy počkajte aspoň 2 hodiny.

Ak prvá dávka lieku MAXALT RPD počas záchvatu nezaberie, nemá sa užiť druhá
dávka lieku MAXALT RPD počas toho istého záchvatu. Napriek tomu je však
pravdepodobné, že na ďalší záchvat MAXALT RPD zaberie.

V priebehu 24 hodín neužite viac ako 2 dávky lieku MAXALT RPD (napríklad,
neužite v priebehu 24 hodín viac ako dva 10-mg perorálne lyofilizáty).

Ak užívate súčasne propranolol alebo ak máte ľahké až stredne ťažké
ochorenie pečene alebo ľahké až stredne ťažké ochorenie obličiek, užívajte
5-mg dávku lieku MAXALT RPD, maximálne 2 dávky za 24 hodín.

Ak sa váš stav zhorší, vyhľadajte lekára.

Ako postupovať pri predávkovaní?
V prípade predávkovania okamžite vyhľadajte lekára, aby mohol neodkladne
začať liečbu.

Aké nežiaduce účinky môže mať MAXALT RPD?
Podobne ako všetky lieky, aj MAXALT RPD môže vyvolať nežiaduce účinky.
V klinických štúdiách pacienti MAXALT RPD spravidla dobre znášali.
Nežiaduce účinky boli spravidla mierne a prechodné. Tu nie je uvedený úplný
zoznam nežiaducich účinkov, ktoré boli hlásené po podaní lieku MAXALT RPD.
Pokiaľ ide o informácie o nežiaducich účinkoch, nespoliehajte sa len na
túto písomnú informáciu pre používateľov. Požiadajte svojho lekára, aby vás
informoval o úplnejšom zozname nežiaducich účinkov.

Najčastejšie sa vyskytujúcimi nežiaducimi účinkami v klinických štúdiách
boli závrat, ospalosť a únava. Medzi iné, menej časté nežiaduce účinky
patrili nevoľnosť alebo bolesť žalúdka, hnačka, bolesť v hrudníku, pocit
ťažoby alebo napätia v rôznych častiach tela, bolesť šije, svalová slabosť,
smäd, suchosť v ústach, nepríjemný pocit v hrdle, mravčenie, návaly
(krátkotrvajúce začervenanie tváre), návaly horúčavy/návaly tepla, rýchly
pulz, nespavosť, nervozita, zníženie duševnej ostrosti, tras, namáhavé
dýchanie, potenie, svrbenie alebo nejasné videnie. V zriedkavých prípadoch
došlo k mdlobe alebo zvýšeniu krvného tlaku.

Alergické reakcie vrátane opuchu tváre, perí, jazyka a/alebo hrdla, čo môže
spôsobiť ťažkosti s dýchaním a/alebo prehĺtaním, piskoty, žihľavka, vyrážka
a závažné odlupovanie kože. Taktiež bola hlásená nepríjemná chuť, bolesť
tváre, záchvat kŕčov a stiahnutie krvných ciev v končatinách zahŕňajúce
chlad a znecitlivenie rúk a chodidiel.

Tak ako pri iných liekoch tejto skupiny, veľmi zriedkavo sa vyskytol
srdcový infarkt a mozgová mŕtvica, väčšinou u pacientov s rizikovými
faktormi pre srdcové a cievne ochorenie (vysoký krvný tlak, cukrovka,
fajčenie, rodinná anamnéza srdcového ochorenia alebo mozgovej mŕtvice).

Okamžite oznámte lekárovi, ak sa u vás vyskytnú tieto alebo akékoľvek iné
neobvyklé príznaky. Ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, vyhľadajte
lekársku pomoc.

Oznámte svojmu lekárovi tiež všetky príznaky, ktoré môžu svedčiť
o alergickej reakcii (napr. vyrážky alebo svrbenie) po užití lieku
MAXALT RPD.

Ako sa môžem dozvedieť viac o lieku MAXALT RPD?
Táto písomná informácia neobsahuje všetky informácie o tomto lieku. Ak máte
ďalšie otázky, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika, ktorý má o lieku
MAXALT RPD a migréne podrobnejšie informácie.

Ako dlho mám uchovávať tento liek?
Neužívajte tento liek po uplynutí mesiaca a roku, ktoré sú vyznačené na
obale šiestimi číslicami za nápisom „Použiteľné do” alebo „EXP“. Prvé dve
číslice znamenajú mesiac, druhé štyri číslice rok.

Ako mám uchovávať MAXALT RPD?
MAXALT RPD perorálny lyofilizát uchovávajte pri teplote do 25 °C. Blister
vyberte z vonkajšieho hliníkového vrecka, až keď ste pripravený liek užiť.

MAXALT RPD a všetky lieky uchovávajte bezpečne mimo dosahu a dohľadu detí.


Balenie

Jedno balenie obsahuje 2 alebo 6 perorálnych lyofilizátov.

Kedy bola táto písomná informácia naposledy revidovaná?
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy revidovaná
v januári 2009.
® Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station,
N.J., U.S.A.
COPYRIGHT © MERCK & CO., INC., 2008
Všetky práva vyhradené.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2108/08282
a 2108/08283

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

MAXALT RPD® 5 mg
MAXALT RPD 10 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Každý perorálny lyofilizát obsahuje rizatriptanbenzoát zodpovedajúci 5 mg
rizatriptanu.

Každý perorálny lyofilizát obsahuje rizatriptanbenzoát zodpovedajúci 10 mg
rizatriptanu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Perorálny lyofilizát.

5 mg perorálne lyofilizáty sú okrúhle biele až sivobiele, s modifikovaným
trojuholníkom na jednej strane, s mätovou príchuťou.

10 mg perorálne lyofilizáty sú okrúhle biele až sivobiele, s modifikovaným
štvorcom na jednej strane, s mätovou príchuťou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Akútna liečba fázy bolestí hlavy záchvatov migrény s aurou alebo bez aury.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Všeobecné údaje
MAXALT RPD perorálny lyofilizát sa nemá používať profylakticky.

MAXALT RPD perorálny lyofilizát sa nemusí podávať s tekutinou.

Perorálny lyofilizát je balený do blistra, ktorý je vo vonkajšom hliníkovom
vrecku. Pacientov je potrebné informovať, aby vybrali blister z vonkajšieho
vrecka až tesne pred užitím. Blistrový obal sa má potom otvoriť odlúpnutím
suchými rukami a perorálny lyofilizát položiť na jazyk, kde sa nechá
rozpustiť a prehltne sa spolu so slinami.

MAXALT je tiež dostupný v tabletovej liekovej forme.

Perorálny lyofilizát sa môže použiť v prípadoch, keď nie sú dostupné
tekutiny alebo v prípade vyhnutia sa nauzee a vracaniu, ktoré môžu
sprevádzať užitie tablety s tekutinami.

Dospelí vo veku 18 rokov a starší
Odporúčaná dávka je 10 mg.

/Opätovné dávkovanie:/ Medzi dávkami má byť najmenej 2-hodinový
interval. Počas 24 hodín sa nemajú užiť viac ako 2 dávky.

/. Pri novom výskyte bolesti hlavy v priebehu 24 hodín:/ Ak sa po zvládnutí
počiatočného záchvatu bolesť hlavy znovu vráti, možno užiť ďalšiu
dávku. Vyššie uvedené dávkovacie limity treba pritom dodržať.

/. Po nedostavení sa odpovede:/ Účinnosť druhej dávky na liečbu toho istého
záchvatu, pri ktorom bola prvá dávka neúčinná, nebola overená
v kontrolovaných štúdiách. Preto, ak pacient neodpovedá na prvú dávku,
nemá sa užiť druhá dávka pri tom istom záchvate.

Klinické štúdie ukázali, že pacienti, ktorí nereagujú na liečbu jedného
záchvatu, môžu reagovať na liečbu pri nasledujúcich záchvatoch.

Niektorí pacienti majú užívať nižšiu dávku lieku MAXALT RPD perorálny
lyofilizát (5 mg), a to obzvlášť nasledujúce skupiny pacientov:
. pacienti liečení propranololom. Medzi podaním rizatriptanu
a propranololu má byť interval najmenej 2 hodiny (pozri časť 4.5).
. pacienti s miernou alebo stredne ťažkou renálnou insuficienciou.
. pacienti s miernou až stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou.

Medzi dávkami má byť interval najmenej 2 hodiny, počas 24-hodinového
obdobia sa nemajú užiť viac ako 2 dávky.

Pediatrickí pacienti
/Deti (vo veku do 12 rokov)/
Užívať MAXALT RPD perorálny lyofilizát u pacientov mladších ako 12 rokov sa
neodporúča. Nie sú dostupné údaje o užívaní rizatriptanu u detí vo veku do
12 rokov.

/Adolescenti (vo veku 12-17 rokov)/
Užívať MAXALT RPD perorálny lyofilizát u pacientov mladších ako 18 rokov sa
neodporúča. Bezpečnosť a účinnosť lieku MAXALT RPD perorálny lyofilizát
u pediatrických pacientov nebola hodnotená.

Pacienti starší ako 65 rokov
Bezpečnosť a účinnosť rizatriptanu u pacientov starších ako 65 rokov nebola
systematicky hodnotená.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na rizatriptan alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Súbežné podávanie inhibítorov monoaminooxidázy (MAO) alebo použitie
v priebehu 2 týždňov od vysadenia liečby inhibítorom MAO (pozri časť 4.5).

MAXALT RPD perorálny lyofilizát je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou
hepatálnou alebo ťažkou renálnou insuficienciou.

MAXALT RPD perorálny lyofilizát je kontraindikovaný u pacientov
s predchádzajúcou cerebrovaskulárnou príhodou alebo tranzientnou
ischemickou príhodou (TIA).

Stredne ťažká alebo ťažká hypertenzia a neliečená hypertenzia ľahkého
stupňa.

Zistené ochorenie koronárnych artérií vrátane ischemickej choroby srdca
(angína pektoris, infarkt myokardu v anamnéze alebo dokumentovaná tichá
ischémia), symptómy a príznaky ischemickej choroby srdca alebo
Prinzmetalovej angíny.

Ochorenie periférnych ciev.

Súbežné užívanie rizatriptanu a ergotamínu, ergotových derivátov (vrátane
metysergidu) alebo iných agonistov 5HT1B/1D receptora (pozri časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

MAXALT RPD perorálny lyofilizát sa má podávať len pacientom, u ktorých sa
jednoznačne diagnostikovala migréna. MAXALT RPD perorálny lyofilizát sa
nemá podávať pacientom s bazilárnou alebo hemiplegickou migrénou.

MAXALT RPD perorálny lyofilizát sa nemá používať na liečbu „atypických“
bolestí hlavy, to znamená tých, ktoré môžu súvisieť s potenciálne vážnymi
zdravotnými stavmi (napr. cerebrovaskulárnou príhodou, ruptúrou aneuryzmy),
pri ktorých môže byť cerebrovaskulárna vazokonstrikcia škodlivá.

Rizatriptan môže mať súvislosť s prechodnými príznakmi zahŕňajúcimi bolesti
hrudníka a úzkosť, ktoré môžu byť intenzívne a môžu postihovať aj hrdlo
(pozri časť 4.8). Ak tieto symptómy vedú k podozreniu na ischemickú chorobu
srdca, nemá sa užiť ďalšia dávka a má sa vykonať vhodné vyšetrenie.

Tak ako ostatné agonisty 5HT1B/1D receptora, rizatriptan sa bez
predchádzajúceho zhodnotenia nemá podávať pacientom, u ktorých je možné
nerozpoznané srdcové ochorenie, alebo pacientom s rizikom ochorenia
koronárnych artérií (OKA) (napr. pacientom s hypertenziou, diabetom
mellitus, fajčiarom alebo tým, ktorí užívajú nikotínovú substitučnú liečbu,
mužom nad 40 rokov, postmenopauzálnym ženám, pacientom s ramienkovým blokom
a tým, ktorí majú signifikantnú familiárnu anamnézu OKA). Kardiologické
vyšetrenia nemusia identifikovať každého pacienta, ktorý má kardiálne
ochorenie a vo veľmi zriedkavých prípadoch sa vyskytli prípady závažných
kardiálnych príhod u pacientov bez základného kardiovaskulárneho ochorenia,
keď sa podali agonisty 5-HT1. Pacienti, u ktorých sa zistí OKA, nemajú
dostávať MAXALT RPD perorálny lyofilizát (pozri časť 4.3).

Agonisty 5HT1B/1D receptora sa spájajú s koronárnym vazospazmom.
V zriedkavých prípadoch boli pri agonistoch 5HT1B/1D receptora vrátane
lieku MAXALT RPD perorálny lyofilizát hlásené myokardiálna ischémia alebo
infarkt (pozri časť 4.8).

Súčasne s liekom MAXALT RPD perorálny lyofilizát sa nemajú používať iné
agonisty 5-HT1B/1D (napr. sumatriptan) (pozri časť 4.5).

Odporúča sa počkať najmenej 6 hodín po užití rizatriptanu pred podaním
liečiv ergotamínového typu (napr. ergotamín, dihydroergotamín alebo
metysergid). Predtým, ako sa podá rizatriptan, má po podaní preparátu
obsahujúceho ergotamín uplynúť najmenej 24 hodín. V klinicko-
farmakologickej štúdii so 16 zdravými mužmi, ktorým bol perorálne podaný
rizatriptan a parenterálne ergotamín, sa síce nepozorovali aditívne
vazospastické účinky, takéto aditívne účinky sú však teoreticky možné
(pozri časť 4.3).

Počas kombinovaného užívania selektívnych inhibítorov spätného vychytávania
serotonínu (SSRI)/inhibítorov spätného vychytávania serotonínu
a noradrenalínu (SNRI) a triptanov boli hlásené prípady život ohrozujúceho
serotonínového syndrómu. Ak je súbežná liečba MAXALT-om a SSRI (napr.
sertralín, escitalopram oxalát a fluoxetín) alebo SNRI (napr. venlafaxín a
duloxetín) klinicky oprávnená, odporúča sa starostlivé sledovanie pacienta,
obzvlášť na začiatku liečby a počas zvyšovania dávok. Symptómy
serotonínového syndrómu môžu zahŕňať zmeny psychického stavu (napr.
agitovanosť, halucinácie, kómu), autonómnu nestabilitu (napr. tachykardiu,
labilný krvný tlak, hypertermiu), neuromuskulárne poruchy (napr.
hyperreflexiu, nekoordinovanosť) a/alebo gastrointestinálne symptómy (napr.
nauzeu, vracanie, hnačku) (pozri časť 4.5).

Nežiaduce účinky môžu byť častejšie, ak sa triptany (5-HT1B/1D agonisty)
užívajú súbežne s rastlinnými preparátmi obsahujúcimi ľubovník bodkovaný
(/Hypericum perforatum/).

U pacientov liečených triptanmi, medzi nimi rizatriptanom, sa môže
vyskytnúť angioedém (napr. edém tváre, opuch jazyka a faryngeálny edém). Ak
sa objaví angioedém jazyka alebo faryngu, pacient má byť pod lekárskym
dohľadom, kým symptómy nevymiznú. Liečba sa má ihneď prerušiť a nahradiť
liekom patriacim do inej skupiny liekov.

/Fenylketonurici:/ Pacientov s fenylketonúriou treba informovať, že
MAXALT RPD perorálny lyofilizát obsahuje fenylalanín (zložka aspartámu).
Každý 5-mg perorálny lyofilizát obsahuje 1,05 mg fenylalanínu a každý 10-mg
perorálny lyofilizát obsahuje 2,10 mg fenylalanínu.

Ak sa rizatriptan podáva pacientom užívajúcim substráty CYP 2D6, je
potrebné zvážiť potenciálne interakcie (pozri časť 4.5).

Bolesť hlavy z nadmerného užívania liekov
Dlhodobé užívanie akéhokoľvek analgetika na bolesti hlavy môže bolesti
hlavy zhoršiť. Ak k takejto situácii došlo alebo je na ňu podozrenie, lekár
má pacientovi poradiť a liečba sa má prerušiť. Podozrenie na diagnózu
bolesti hlavy z nadmerného užívania liekov má byť u pacientov, ktorí majú
časté alebo denné bolesti hlavy napriek pravidelnému užívaniu liekov proti
bolesti hlavy (alebo z tohto dôvodu).

4.5 Liekové a iné interakcie

/Ergotamín a ergotové deriváty (vrátane metysergidu), iné agonisty 5-/
/HT//1B/1D/ /receptora/: Vzhľadom na aditívny účinok, súbežné užívanie
rizatriptanu a ergotamínu, ergotových derivátov (vrátane metysergidu) alebo
iných agonistov 5-HT1B/1D receptora (napr. sumatriptan, zolmitriptan,
naratriptan) zvyšuje riziko vazokonstrikcie koronárnych artérií
a hypertenzívnych účinkov. Táto kombinácia je kontraindikovaná (pozri časť
4.3).

/Inhibítory monoaminooxidázy:/ Rizatriptan sa metabolizuje hlavne
prostredníctvom monoaminooxidázy subtypu „A“ (MAO-A). Súčasné podanie
selektívneho reverzibilného inhibítora MAO-A viedlo k zvýšeniu koncentrácií
rizatriptanu a jeho aktívneho N-monodesmetyl metabolitu v plazme. Podobné
alebo silnejšie účinky možno očakávať po podaní neselektívnych
reverzibilných (napr. linezolid) a ireverzibilných inhibítorov MAO.
Vzhľadom na riziko vazokonstrikcie koronárnych artérií a hypertenzívnych
epizód je podávanie lieku MAXALT RPD pacientom, ktorí dostávajú inhibítory
MAO, kontraindikované (pozri časť 4.3).

/Betablokátory:/ Súčasné podanie propranololu môže viesť k zvýšeniu
koncentrácií rizatriptanu v plazme. Najpravdepodobnejšou príčinou tohto
zvýšenia je interakcia medzi týmito dvoma liečivami na úrovni metabolizmu
prvého prechodu, keďže MAO-A hrá úlohu v metabolizme rizatriptanu
i propranololu. Táto interakcia vedie k priemernému zvýšeniu AUC
a Cmax o 70-80 %. Pacientom, ktorí dostávajú propranolol, sa má MAXALT RPD
perorálny lyofilizát podávať v dávke 5 mg (pozri časť 4.2).

V štúdii liekových interakcií nadolol a metoprolol neovplyvňovali
plazmatické koncentrácie rizatriptanu.

/Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI)/inhibítory/
/spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI) a serotonínový/
/syndróm:/ Počas kombinovaného užívania selektívnych inhibítorov spätného
vychytávania serotonínu (SSRI) alebo inhibítorov spätného vychytávania
serotonínu a noradrenalínu (SNRI) a triptanov boli hlásené prípady život
ohrozujúceho serotonínového syndrómu (pozri časť 4.4).

V klinickej štúdii sa nepozorovali žiadne farmakodynamické alebo
farmakokinetické interakcie, keď sa rizatriptan podával s paroxetínom.

/Perorálne kontraceptíva:/ V štúdii súčasného podávania perorálneho
kontraceptíva počas 6 dní podávania lieku MAXALT (10-30 mg/deň) neovplyvnil
rizatriptan plazmatické koncentrácie etinylestradiolu ani noretisterónu.
V klinických skúškach boli účinnosť a incidencie nežiaducich účinkov
u pacientok užívajúcich perorálne kontraceptíva porovnateľné s pacientkami,
ktoré ich neužívali.

/In vitro/ štúdie preukázali, že rizatriptan inhibuje cytochróm P450 2D6
(CYP 2D6). Údaje klinických interakcií nie sú dostupné. Možnosť interakcie
je potrebné zvážiť, ak sa rizatriptan podáva pacientom užívajúcim substráty
CYP 2D6.

4.6 Gravidita a laktácia

Používanie počas gravidity
Bezpečnosť použitia rizatriptanu v gravidite nebola stanovená. Štúdie na
zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na vývoj embrya alebo plodu alebo
na priebeh gestácie, pôrodu alebo postnatálneho vývoja pri dávkach, ktoré
presahovali terapeutické dávky.

Vzhľadom na to, že reprodukčné a vývojové štúdie na zvieratách neumožňujú
vždy predpovedať účinky u ľudí, počas gravidity sa má MAXALT RPD perorálny
lyofilizát podať iba vtedy, ak je to bezpodmienečne potrebné.

Používanie počas laktácie
Štúdie na potkanoch preukázali, že rizatriptan veľmi dobre prestupuje do
materského mlieka. Prechodné, veľmi mierne poklesy hmotnosti sa pozorovali
u mláďat pred odstavením dojčenia, len keď boli matky vystavené systémovej
expozícii vysoko presahujúcej maximálne expozičné hladiny u ľudí.
Neexistujú žiadne údaje u ľudí.

Keď sa rizatriptan podáva dojčiacim ženám, je preto potrebná opatrnosť.
Expozícia dojčaťa sa má znížiť vyvarovaním sa dojčeniu počas 24 hodín po
liečbe.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Migréna a liečba liekom MAXALT RPD perorálny lyofilizát môže u niektorých
pacientov vyvolávať ospalosť. Niektorí pacienti, ktorí užívali MAXALT RPD
perorálny lyofilizát, uvádzali tiež výskyt závratov. Pri záchvate migrény
a po podaní lieku MAXALT RPD perorálny lyofilizát majú pacienti preto
zvážiť svoju schopnosť vykonávať zložitejšie úlohy.

4.8 Nežiaduce účinky

MAXALT (v liekovej forme tablety alebo perorálneho lyofilizátu) sa hodnotil
v kontrolovaných klinických štúdiách u viac ako 3 600 pacientov, ktorým sa
podával až počas jedného roka. Najčastejšími nežiaducimi účinkami, ktoré sa
hodnotili v klinických štúdiách, boli závrat, ospalosť a slabosť/únava. V
klinických štúdiách sa vyhodnotili a/alebo počas skúseností po uvedení
lieku na trh boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky:

/[veľmi časté (?1/10), časté (?1/100 až <1/10), menej časté (>1/1 000 až/
/<1/100), zriedkavé (?1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (?1/10 000),/
/neznáme (z dostupných údajov)]/

/Poruchy imunitného systému:/
/Neznáme:/ hypersenzitívna reakcia, anafylaktická/anafylaktoidná reakcia.

/Psychické poruchy:/
/Menej časté:/ dezorientácia, insomnia, nervozita.

/Poruchy nervového systému//:/
/Časté:/ závrat, ospalosť/,/ parestézia, bolesť hlavy, hypestézia, znížená
mentálna bystrosť, tremor.
/Menej časté:/ ataxia, vertigo.
/Zriedkavé:/ synkopa, porucha chuti/zlá chuť, serotonínový syndróm.
/Neznáme:/ záchvat kŕčov.

/Poruchy oka:/
/Menej časté:/ nejasné videnie.

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti:/
/Časté:/ palpitácie, tachykardia.
/Zriedkavé:/ myokardiálna ischémia alebo infarkt, cerebrovaskulárna príhoda.
Väčšina z týchto nežiaducich účinkov bola hlásená u pacientov s rizikovými
faktormi predikujúcimi ochorenie koronárnych artérií.

/Poruchy ciev:/
/Časté:/ návaly horúčavy/návaly tepla.
/Menej časté/: hypertenzia.
/Neznáme:/ periférna vaskulárna ischémia.

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:/
/Časté:/ faryngeálny dyskomfort, dyspnoe.
/Zriedkavé:/ piskoty.

/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/
/Časté:/ nauzea, suchosť v ústach, vracanie, hnačka.
/Menej časté:/ smäd, dyspepsia.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
/Časté:/ sčervenanie, potenie.
/Menej časté:/ pruritus, urtikária.
/Zriedkavé:/ angioedém (napr. edém tváre, opuch jazyka, edém faryngu),
vyrážka, toxická epidermálna nekrolýza (o angioedéme pozri tiež časť 4.4).

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:/
/Časté:/ pocit ťažkých údov.
/Menej časté:/ bolesť šije, pocit napätia, stuhnutosť, svalová slabosť.
/Zriedkavé:/ bolesť tváre.

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/
/Časté:/ slabosť/únava, bolesť brucha alebo hrudníka.

4.9 Predávkovanie

Rizatriptan v dávke 40 mg (podaný buď naraz alebo v dvoch dávkach s 2-
hodinovým intervalom medzi dávkami) spravidla dobre znášalo viac ako 300
pacientov. Najčastejšie nežiaduce účinky súvisiace s liekom boli závrat
a ospalosť.

V klinicko-farmakologickej štúdii, v ktorej bol 12 osobám podaný
rizatriptan v celkovej kumulatívnej dávke 80 mg (podanej v priebehu 4
hodín), sa u dvoch osôb vyskytla synkopa a/alebo bradykardia. U jednej
osoby, ženy vo veku 29 rokov, došlo k vracaniu, bradykardii a závratu, čo
začalo tri hodiny po užití celkovej dávky 80 mg rizatriptanu (podanej
v priebehu dvoch hodín). Hodinu po objavení sa týchto príznakov bol
pozorovaný AV blok tretieho stupňa, ktorý reagoval na atropín. U druhej
osoby, 25-ročného muža, došlo okamžite po bolestivom odbere krvi
k prechodnému závratu, synkope, inkontinencii a 5-sekundovej systolickej
pauze (na EKG monitore). Krv bola odobratá dve hodiny potom, ako tento muž
dostal rizatriptan v celkovej dávke 80 mg (podanej počas 4 hodín).

Na základe farmakológie rizatriptanu sa okrem toho môže po predávkovaní
vyskytnúť hypertenzia alebo ďalšie vážnejšie kardiovaskulárne
symptómy. U pacientov, u ktorých je podozrenie z predávkovania liekom
MAXALT RPD perorálny lyofilizát, je potrebné zvážiť gastrointestinálnu
dekontamináciu (napr. výplach žalúdka a následné podanie aktívneho uhlia).
Klinické a elektrokardiografické monitorovanie je potrebné najmenej počas
12 hodín, aj keď nie sú prítomné klinické príznaky.

Účinky hemodialýzy a peritoneálnej dialýzy na koncentráciu rizatriptanu
v sére nie sú známe.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antimigrenikum
ATC kód: N02CC04

Mechanizmus účinku
Rizatriptan sa viaže selektívne so silnou afinitou na ľudské receptory 5-
HT1B a 5-HT1D a má slabý alebo žiadny účinok na farmakologickú aktivitu
receptorov 5-HT2, 5-HT3, alfa1-, alfa2- alebo beta-adrenergných, D1,
D2 dopaminergných, histaminergných H1, muskarínových alebo
benzodiazepínových receptorov.

Terapeutická aktivita rizatriptanu v liečbe migrenóznej bolesti hlavy môže
byť prisudzovaná jeho agonistickým účinkom na 5-HT1B a 5-HT1D receptory na
extracerebrálnych intrakraniálnych cievach, o ktorých sa predpokladá, že sú
počas záchvatu dilatované a na trojklanných senzorických nervoch, ktoré ich
inervujú. Aktivácia týchto 5-HT1B a 5-HT1D receptorov môže mať za následok
konstrikciu intrakraniálnych ciev, ktoré sú pôvodom bolesti, a môže brániť
uvoľneniu neuropeptidov, čo vedie k menšiemu zápalu senzitívnych tkanív
a zníženiu centrálneho trigeminálneho prenosu bolestivých impulzov.

Farmakodynamické účinky
Účinnosť lieku MAXALT RPD perorálny lyofilizát v akútnej liečbe záchvatov
migrény bola stanovená v dvoch multicentrických randomizovaných placebom
kontrolovaných klinických štúdiách, ktoré mali podobný dizajn ako klinické
štúdie pre MAXALT tablety. V jednej štúdii (n=311) nastala úľava do dvoch
hodín po podaní u približne 66 % pacientov v skupinách liečených liekom
MAXALT RPD perorálny lyofilizát 5 mg a 10 mg v porovnaní so 47 % pacientov
v skupine s placebom. Vo väčšej štúdii (n=547) nastala úľava do dvoch hodín
po podaní u 59 % pacientov užívajúcich MAXALT RPD perorálny lyofilizát 5 mg
a u 74 % pacientov užívajúcich MAXALT RPD perorálny lyofilizát 10 mg
v porovnaní s 28 % v skupine s placebom. MAXALT RPD perorálny lyofilizát
tiež upravil slabosť, nauzeu, fotofóbiu a fonofóbiu, ktoré sprevádzali
záchvaty migrény. V jednej z dvoch klinických štúdií sa s dávkou 10 mg
pozoroval signifikantný účinok na ústup bolesti už 30 minút po podaní
(pozri časť 5.2).

Účinnosť nebola ovplyvnená prítomnosťou aury, ani rasou a pohlavím, dĺžkou
používania alebo súčasným používaním bežných profylaktík migrény (napr.
betablokátorov, blokátorov vápnikového kanála, selektívnych inhibítorov
spätného vychytávania serotonínu, tricyklických antidepresív alebo kyseliny
valproovej) alebo perorálnych kontraceptív.

Na základe štúdií s perorálnymi tabletami je rizatriptan účinný v liečbe
menštruačnej migrény, t.j. migrény, ktorá sa vyskytuje v intervale 3 dni
pred nástupom a 3 dni po nástupe menštruácie.

MAXALT RPD perorálny lyofilizát umožňuje pacientom s migrénou liečbu ich
záchvatov migrény bez potreby prehĺtania tekutín. Toto umožňuje pacientom
rýchlejšie užitie ich lieku, napr. keď tekutiny nie sú dostupné a umožňuje
vyhnúť sa možnému zhoršeniu gastrointestinálnych symptómov spôsobených
prehĺtaním tekutín.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Rizatriptan sa po perorálnom podaní rýchlo a úplne absorbuje. Priemerná
biologická dostupnosť po perorálnom podaní perorálneho lyofilizátu je
približne 40-45 % a priemerné maximálne koncentrácie v plazme (Cmax) sa
dosahujú približne za 1,6-2,5 hodiny (Tmax). Čas k dosiahnutiu maximálnych
koncentrácií v plazme po podaní rizatriptanu vo forme perorálneho
lyofilizátu je oneskorený o 30-60 minút v porovnaní s tabletou.

/Účinok jedla:/ Účinok jedla na absorpciu rizatriptanu z perorálneho
lyofilizátu nebol sledovaný. Pre rizatriptan tablety je Tmax oneskorený
približne o 1 hodinu, ak sa tablety podávajú pri najedení. Ak sa perorálny
lyofilizát podáva po jedle, môže sa vyskytnúť oneskorenie absorpcie
rizatriptanu.

Distribúcia
Rizatriptan sa viaže na bielkoviny plazmy iba minimálne (14 %). Distribučný
objem je u mužov približne 140 litrov, u žien 110 litrov.

Biotransformácia
Hlavným mechanizmom metabolizmu rizatriptanu je oxidatívna deaminácia
monoaminooxidázou-A (MAO-A) na metabolit indoloctovú kyselinu, ktorá nie je
farmakologicky aktívna. V malej miere sa tvorí N-monodesmetyl-rizatriptan,
metabolit s podobným účinkom na 5HT1B/1D receptory ako má materská látka,
neprispieva však významne k farmakodynamickému účinku rizatriptanu.
Koncentrácia N-monodesmetyl-rizatriptanu v plazme je približne 14 %
koncentrácie materskej zlúčeniny a eliminuje sa v rovnakom pomere. Medzi
ďalšie nevýznamné metabolity patrí N-oxid, 6-hydroxy zlúčenina a sulfátový
konjugát 6-hydroxy metabolitu. Ani jeden z týchto menších metabolitov nie
je farmakologicky účinný. Po perorálnom podaní 14C-značeného rizatriptanu
je rizatriptan zodpovedný za približne 17 % cirkulujúcej rádioaktivity
v plazme.

Eliminácia
Po intravenóznom podaní dávok v rozsahu 10-60 ?g/kg sa AUC zvýšila u mužov
proporcionálne a u žien takmer proporcionálne. Po perorálnom podaní dávok
v rozsahu 2,5-10 mg sa AUC zvýšila takmer proporcionálne. Plazmatický
polčas rizatriptanu u mužov a žien je priemerne 2-3 hodiny. Plazmatický
klírens rizatriptanu je priemerne okolo 1 000-1 500 ml/min u mužov a okolo
900-1 100 ml/min u žien; približne 20-30 % z toho je renálny klírens. Po
perorálnom podaní 14C-značeného rizatriptanu sa približne 80 %
rádioaktivity vylúči močom a približne 10 % dávky sa vylúči stolicou. To
ukazuje, že metabolity sa vylučujú hlavne obličkami.

V súlade s jeho metabolizmom prvého prechodu sa približne 14 % perorálnej
dávky vylúči močom vo forme nezmeneného rizatriptanu a 51 % sa vylúči
vo forme metabolitu kyseliny indoloctovej. Nie viac ako 1 % sa vylúči močom
vo forme aktívneho metabolitu N-monodesmetylu.

Keď sa rizatriptan podáva v súlade s maximálnym dávkovacím režimom,
nedochádza ku kumulácii liečiva z jedného dňa na druhý.

Charakteristiky u pacientov
Nasledujúce údaje sú založené na štúdiách s perorálnou tabletovou liekovou
formou.

/Pacienti so záchvatom migrény:/ Záchvat migrény neovplyvňuje farmakokinetiku
rizatriptanu.

/Pohlavie:/ AUC rizatriptanu (10 mg perorálne) bola približne o 25 % menšia
u mužov ako u žien, Cmax bola o 11 % nižšia a hodnota Tmax bola približne
rovnaká. Tento zjavný rozdiel vo farmakokinetike však nebol významný
z klinického hľadiska.

/Starší pacienti:/ Koncentrácie rizatriptanu pozorované v plazme starších
osôb (vekové rozpätie 65 až 77 rokov) boli po podaní tablety podobné ako
u mladých osôb.

/Poruchy pečene (Childovo-Pughovo skóre 5-6):/ Po perorálnom podaní tablety
pacientom s poruchami pečene v dôsledku alkoholickej cirhózy mierneho
stupňa boli koncentrácie rizatriptanu v plazme podobné ako u mladých mužov
a žien. Signifikantné zvýšenie AUC (50 %) a Cmax (25 %) sa pozorovalo
u pacientov s hepatálnou insuficienciou stredne ťažkého stupňa (Childovo-
Pughovo skóre 7). Farmakokinetika sa nesledovala u pacientov s Childovým-
Pughovým skóre >7 (ťažké hepatálne poškodenie).

/Poruchy obličiek:/ U pacientov s poruchami obličiek (klírens kreatinínu 10-
60 ml/min/1,73 m2) sa AUC pre rizatriptan po podaní tablety významne
nelíšila od hodnôt u zdravých osôb. U hemodialyzovaných pacientov (klírens
kreatinínu <10 ml/min/1,73 m2) boli hodnoty AUC pre rizatriptan približne
o 44 % vyššie ako u pacientov s normálnou funkciou obličiek. Maximálne
koncentrácie rizatriptanu v plazme pacientov s akýmkoľvek stupňom
poškodenia obličiek boli podobné hodnotám u zdravých osôb.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje nepreukázali na základe konvenčných štúdií toxicity
opakovanej dávky, genotoxicity, potenciálnej karcinogenity, reprodukčnej
a vývojovej toxicity, farmakologickej bezpečnosti a farmakokinetiky
a metabolizmu žiadne riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Gelatina, mannitolum (E421), glycinum, aspartamum (E951) a aroma menthae
piperitae (GRAS).

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

6.5 Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

Al/PVC/PVDC blister s 1 perorálnym lyofilizátom v hliníkovom vrecku,
papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľov. Balenia s 2 alebo 6
perorálnymi lyofilizátmi.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované
v súlade s miestnymi požiadavkami.


7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem
P. O. Box 581, 2003 PC Haarlem
Holandsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

MAXALT RPD 5 mg: 33/0066/99-S
MAXALT RPD 10 mg: 33/0067/99-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE

24. jún 1999


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Január 2009
® Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station,
N.J., U.S.A.
COPYRIGHT © MERCK & CO., INC., 2008
Všetky práva vyhradené.


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C13172
Skupina ATC:
N02 - Analgetiká
Skupina ATC:
N02CC04 - rizatriptanum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
NL Holandsko
Účinná látka:
squali oleum
Výrobca lieku:
Merck Sharp & Dohme, SPOJENE STATY AMERICKE
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
20.70 € / 623.61 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
20.70 € / 623.61 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.71 € ÚP:11.19 € DP:7.52 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:24.08 € ÚP:13.38 € DP:10.70 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:72.22 € ÚP:40.14 € DP:32.08 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.70 € ÚP:0.00 € DP:20.70 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:56.30 € ÚP:0.00 € DP:56.30 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.71 € ÚP:11.19 € DP:7.52 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:49.32 € ÚP:0.00 € DP:49.32 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien