Detail:
DIPEPTIVEN con inf 10x50 ml
Názov lieku:
DIPEPTIVEN
Doplnok názvu:
con inf 10x50 ml
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Názov lieku DIPEPTIVEN
(alanylglutaminum)

Lieková forma
Infúzny koncentrát

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Fresenius Kabi AB, Uppsala, Švédsko

Zloženie lieku

/Liečivo:/ Alanylglutaminum (alanylglutamín) 200 mg (zodp. 82,0 mg L-alanínu
a 134,6 mg L-glutamínu)
v 1 ml infúzneho koncentrátu.

Osmolarita: 921 mosmol/l
Titračná acidita: 90-105 mmol NaOH/l
pH 5,4-6,0

/Pomocná látka:/ Aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).

Farmakoterapeutická skupina
Infundabilium, aminokyseliny.

Charakteristika
Dipeptid alanylglutamín sa vnútorne štiepi na aminokyseliny alanín
a glutamín, čím je umožnený prísun glutamínu v infúznom roztoku na výživu
podávanú mimo tráviacej sústavy. Uvoľnené aminokyseliny vstupujú do
aktuálneho súboru aminokyselín a sú metabolizované podľa potrieb organizmu.
Mnohé chorobné stavy, pri ktorých je indikovaná výživa podávaná mimo
tráviacej sústavy, sú sprevádzané nedostatkom glutamínu v organizme, proti
čomu pôsobí infúzia obsahujúca glutamín.
Farmakokinetické vlastnosti: Alanylglutamín sa po infúznom podaní rýchlo
štiepi na alanín a glutamín. U človeka je plazmatický polčas medzi 2,4 a
3,8 min (pri konečných štádiách obličkovej nedostatočnosti
4,2 min) a plazmatický klírens medzi 1,6 a 2,7 l/min. Úbytok dipeptidov je
sprevádzaný ekvimolárnym zvýšením príslušných voľných aminokyselín
v plazme. Hydrolýza prebieha pravdepodobne výlučne v medzibunkovom
priestore. Vylučovanie alanylglutamínu obličkami je pri stálej infúzii pod
5 %, a teda je rovnaké ako u podávaných aminokyselín.

Indikácie
Dipeptiven je indikovaný ako súčasť výživy podávanej mimo tráviacej sústavy
– do žily, ako doplnok k roztokom aminokyselín alebo ako súčasť infúznych
režimov aminokyselín, napr. u pacientov v stavoch s nadmernou spotrebou
živín a energie alebo nadmernou látkovou premenou .

Kontraindikácie
Dipeptiven je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou nedostatočnosťou
obličiek (klírens kreatinínu < 25 ml/min), ťažkou nedostatočnosťou pečene,
ťažkou metabolickou acidózou (zvýšenie kyslej reakcie krvi) alebo pri
známej precitlivenosti na liečivo alebo akúkoľvek z pomocných látok.

Nežiaduce účinky
Pri dodržaní odporučeného dávkovania, indikácií a kontraindikácií nie sú
známe.

Interakcie
Nie sú známe.
Pri zmiešavaní s nosným roztokom, je nevyhnuté zabezpečiť podmienky bez
prítomnosti choroboplodných zárodkov, dokonalé zmiešanie a vzájomnú
zlúčiteľnosť.
Pridávanie ďalších liekov do roztoku nie je odporúčané.

Dávkovanie a spôsob podávania
Na vnútrožilové podanie do centrálnej žily po pridaní zlúčiteľného
infúzneho roztoku.
Zmesi infúznych vnútrožilových roztokov s vysokou osmolaritou (obsahom
osmoticky aktívnych častí) nad 800 mosmol/l je potrebné podávať len do
centrálnej žily.

Dospelí
Dávkovanie závisí od závažnosti stavu nadmernej spotreby energie a živín, a
od potreby aminokyselín.
V rámci výživy podávanej mimo tráviacej sústavy nesmie byť prekročená
maximálna denná dávka 2g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti. Pri výpočte je
potrebné zohľadniť dávku alanínu a glutamínu v infúznom roztoku Dipeptiven.
Podiel aminokyselín podávaných v Dipeptivene nesmie predstavovať viac ako
30 % celkovej dávky aminokyselín.
Denná dávka: 1,5 - 2,5 ml Dipeptivenu na kg telesnej hmotnosti (0,3 - 0,5 g
alanylglutamínu na kg telesnej hmotnosti), t.j. 100 až 175 ml Dipeptivenu
pre pacienta s hmotnosťou 70 kg.
Maximálna denná dávka: 2,5 ml Dipeptivenu (0,5 g alanylglutamínu na kg
telesnej hmotnosti).
Maximálna denná dávka 0,5 g alanylglutamínu na kg telesnej hmotnosti sa má
podávať v kombinácii so zlúčiteľným roztokom aminokyselín, ktorý dodáva
minimálne 1,0 g aminokyselín na kg telesnej hmotnosti a deň. Výsledkom je
denné dávkovanie minimálne 1,5 g aminokyselín na kg telesnej hmotnosti a
deň.
Nasledujúce úpravy sú príkladmi podávania Dipeptivenu a iných aminokyselín
nosným roztokom treba uplatniť nasledujúce úpravy:
Potreba aminokyselín 1,2 g/kg telesnej hmotnosti/deň: 0,8 g aminokyselín +
0,4 g alanylglutamínu/kg telesnej hmotnosti.
Potreba aminokyselín 1,5 g/kg telesnej hmotnosti/deň: 1,0 g aminokyselín +
0,5 g alanylglutamínu/kg telesnej hmotnosti.
Potreba aminokyselín 2 g/kg telesnej hmotnosti/deň: 1,5 g aminokyselín +
0,5 g alanylglutamínu/kg telesnej hmotnosti
Rýchlosť podávania infúzie sa riadi podľa nosného roztoku a nesmie byť
vyššia ako 0,1 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti/hodinu.
Dipeptiven je koncentrovaný infúzny roztok, ktorý nie je určený na priame
podanie. Pred podaním musí byť zmiešaný so zlúčiteľným nosným roztokom
aminokyselín. Jeden diel objemu Dipeptivenu je potrebné zmiešať aspoň s 5
dielmi nosného roztoku (napr. 100 ml Dipeptivenu + minimálne 500 ml roztoku
aminokyselín). Koncentrácia účinnej látky 3,5 % je maximálna koncentrácia
počas liečby.
Trvanie liečby: podávanie Dipeptivenu nemá trvať dlhšie ako 3 týždne.

Deti
Bezpečnosť a dávkovanie u deti neboli stanovené.

Upozornenie
U pacientov s vyváženou nedostatočnosťou pečene sa odporúča pravidelne
kontrolovať parametre funkcie pečene.
Neodporúča sa podávať Dipeptiven tehotným ženám, dojčiacim matkám a deťom,
nakoľko chýbajú údaje o jeho podávaní týmto skupinám pacientov.
Musia byť kontrolované hladiny elektrolytov v krvi, obsah osmoticky
aktívnych častíc v krvi, rovnováha tekutín, acidobázická rovnováha ako aj
hodnoty pečeňových testov (alkalická fosfatáza, ALT, AST), možné príznaky
nadmerného množstva amoniaku v krvi.
Je potrebné sledovať enzýmy alkalickej fosfatázy, AST, ALT, hladinu
bilirubínu a acidobázickú rovnováhu.
Voľba vnútrožilového podania do periférnej žily alebo do centrálnej žily
závisí od konečnej osmolarity podávaného infúzneho roztoku. Všeobecne
uznávaná horná hranica pre podanie do periférnej žily je okolo 800
mosmol/l, závisí však od veku a celkového stavu pacienta, ako aj od stavu
periférnych žíl.
Nie sú dostatočné skúsenosti s podávaním Dipeptivenu v dlhšom časovom
období ako 9 dní.
Predávkovanie: rovnako ako pri ostatných infúznych roztokoch, môže sa pri
príliš rýchlej infúzii vyskytnúť zimnica, nevoľnosť a vracanie. V takomto
prípade je potrebné infúziu ihneď zastaviť.
Po otvorení fľaše ihneď použiť.
Len na jednorazové použitie.
Nepoužívať po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.
Použiť len číre roztoky bez zrazenín v nepoškodenom obale.
Nespotrebované zvyšky roztoku, ako aj zmesi roztokov, musia byť
znehodnotené.

Varovanie
/Dipeptiven je infúzny koncentrát, ktorý nie je určený na priame podávanie./
Uchovávajte mimo dosahu detí.

Balenie
1 x 50 ml, 10 x 50 ml, 1 x 100 ml, 10 x 100 ml

Uchovávanie
Skladovať pri izbovej teplote (15°C - 25°C).

Dátum poslednej revízie textu: december 2008

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRILOHA Č.1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č.: 2108/ 06172


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku DIPEPTIVEN


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

/Liečivo:/ 200 mg Alanylglutaminum v 1 ml infúzneho koncentrátu
(zodp. 82,0 mg L-alaninum a 134,6 mg L-glutaminum)

Osmolarita: 921 mosmol/l
Titračná acidita: 90 - 105 mmol NaOH/l
pH 5,4 - 6,0

3. Lieková forma
Infúzny koncentrát
Číry bezfarebný roztok.

4. Klinické údaje
4.1. Terapeutické indikácie
Dipeptiven je indikovaný ako súčasť intravenózneho parenterálneho
nutričného režimu, ako doplnok k roztokom aminokyselín alebo ako súčasť
infúznych režimov, napr. u pacientov s hyperkatabolickými a/alebo
hypermetabolickými stavmi látkovej premeny.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania
Na intravenózne podanie do centrálnej žily po pridaní kompatibilného
infúzneho roztoku.
Zmesi infúznych intravenóznych roztokov s osmolaritou nad 800 mosmol/l je
potrebné podávať len do centrálnej žily.

Dospelí
Dávkovanie závisí od závažnosti katabolického stavu a od potreby
aminokyselín.
V rámci parenterálnej výživy nesmie byť prekročená maximálna denná dávka
2 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti. Pri výpočte je potrebné zohľadniť
dávku alanínu a glutamínu v Dipeptivene. Podiel aminokyselín podávaných vo
forme Dipeptivenu nesmie predstavovať viac ako 30 % celkovej dávky
aminokyselín.
Denná dávka: 1,5 - 2,5 ml Dipeptivenu na kg telesnej hmotnosti (0,3 - 0,5 g
alanylglutamínu na kg telesnej hmotnosti), t.j. 100 až 175 ml Dipeptivenu
pre pacienta s hmotnosťou 70 kg.
Maximálna denná dávka: 2,5 ml Dipeptivenu (0,5 g alanylglutamínu na kg
telesnej hmotnosti).
Maximálna denná dávka 0,5 g alanylglutamínu na kg telesnej hmotnosti sa má
podávať v kombinácii s kompatibilným roztokom aminokyselín, ktorý dodáva
minimálne 1,0 g aminokyselín na kg telesnej hmotnosti a deň. Výsledkom je
denné dávkovanie minimálne 1,5 g aminokyselín na kg telesnej hmotnosti a
deň.
Nasledujúce úpravy sú príkladmi podávania Dipeptivenu a iných aminokyselín
pomocou nosného roztoku:
Potreba aminokyselín 1,2 g/kg telesnej hmotnosti/deň: 0,8 g aminokyselín +
0,4 g alanylglutamínu/kg telesnej hmotnosti.
Potreba aminokyselín 1,5 g/kg telesnej hmotnosti/deň: 1,0 g aminokyselín +
0,5 g alanylglutamínu/kg telesnej hmotnosti.
Potreba aminokyselín 2 g/kg telesnej hmotnosti/deň: 1,5 g aminokyselín +
0,5 g alanylglutamínu/kg telesnej hmotnosti
Rýchlosť podávania infúzie sa riadi podľa nosného roztoku a nesmie byť
vyššia ako 0,1 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti/hodinu.
Dipeptiven je koncentrovaný infúzny roztok, ktorý nie je určený na priame
podanie. Je určený na zmiešanie s kompatibilným nosným roztokom
aminokyselín alebo s infúznym režimom obsahujúcim aminokyseliny. Jeden diel
objemu Dipeptivenu je potrebné zmiešať najmenej s 5 dielmi nosného roztoku
(napr. 100 ml Dipeptivenu + najmenej 500 ml roztoku aminokyselín).
Koncentrácia účinnej látky 3,5 % je maximálna koncentrácia, ktorú je
potrebné dodržať počas liečby.
Trvanie liečby: podávanie Dipeptivenu nemá trvať dlhšie ako 3 týždne.

Deti
Bezpečnosť a dávkovanie u deti neboli stanovené.

4.3. Kontraindikácie
Dipeptiven je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou insuficienciou obličiek
(klírens kreatinínu < 25 ml/min), ťažkou insuficienciou pečene, ťažkou
metabolickou acidózou alebo pri známej precitlivenosti na liečivo alebo
akúkoľvek z pomocných látok.

4.4. Špeciálne upozornenia
U pacientov s kompenzovanou insuficienciou pečene je potrebné pravidelne
kontrolovať funkcie pečene.
Neodporúča sa podávanie Dipeptivenu tehotným ženám, dojčiacim matkám
a deťom, nakoľko chýbajú údaje o jeho podávaní týmto skupinám pacientov.
Je potrebné pravidelne kontrolovať sérové elektrolyty, osmolaritu séra,
bilanciu tekutín, acidobázickú rovnováhu a hodnoty pečeňových testov
(alkalická fosfatáza, ALT, AST, hladina bilirubínu). Je potrebné dávať
pozor na vznik hyperamoniémie.
Je potrebné monitorovať alkalickú fosfatázu, AST, ALT. Hladinu bilirubínu
a acidobázickú rovnováhu.
Voľba intravenózneho podania do periférnej žily alebo do centrálnej žily
závisí od konečnej osmolarity podávaného infúzneho roztoku. Všeobecne
uznávaná horná hranica pre aplikáciu do periférnej žily je okolo 800
mosmol/l, závisí však od veku a celkového stavu pacienta, ako aj od stavu
periférnych žíl.
Nie sú dostatočné skúsenosti s podávaním Dipeptivenu v dlhšom časovom
období ako
9 dní.

4.5. Liekové a iné interakcie
Nie sú známe.

4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie
Nakoľko chýbajú skúsenosti s podaním Dipeptivenu počas tehotenstva
a laktácie, neodporúča sa jeho podávanie tejto skupine pacientov.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Nie je pravdepodobné.

4.8. Nežiaduce účinky
Pri dodržaní odporučeného dávkovania, indikácií a kontraindikácií nie sú
známe.

4.9. Predávkovanie
Rovnako ako pri ostatných infúznych roztokoch, môže sa vyskytnúť zimnica,
nevoľnosť a vracanie, ak sa prekročí rýchlosť podania infúzie Dipeptivenu.
V takomto prípade je potrebné infúziu ihneď zastaviť.

5. Farmakologické vlastnosti
5.1. Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Infundabilia, aminokyseliny
ATC klasifikácia: B05XB02

Dipeptid alanylglutamín sa endogénne štiepi na aminokyseliny alanín
a glutamín, čím je umožnený prísun glutamínu v infúznom roztoku pre
parenterálnu výživu. Uvoľnené aminokyseliny vstupujú do aktuálneho poolu
aminokyselín a sú metabolizované podľa potrieb organizmu. Mnohé chorobné
stavy, pri ktorých je indikovaná parenterálna výživa, sú sprevádzané
nedostatkom glutamínu v organizme, proti čomu pôsobí infúzia obsahujúca
glutamín.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti
Alanylglutamín sa po infúznom podaní rýchlo štiepi na alanín a glutamín.
U človeka je plazmatický polčas medzi 2,4 a 3,8 min (pri konečných štádiách
renálnej insuficiencie
4,2 min) a plazmatický klírens medzi 1,6 a 2,7 l/min. Úbytok dipeptidov je
sprevádzaný ekvimolárnym zvýšením príslušných voľných aminokyselín
v plazme. Hydrolýza prebieha pravdepodobne výlučne v extracelulárnom
priestore. Vylučovanie alanylglutamínu obličkami je pri konštantnej infúzii
nižšie ako 5 % , a teda rovnaké ako u podávaných aminokyselín.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti
Akútna a subchronická toxicita: určenie správneho dávkovania bolo
uskutočnené na psoch a potkanoch počas 1 až 7 dní. U potkanov infúzia 50
ml/kg telesnej hmotnosti 10 %, 15 %, 20 % a 30 % roztoku alanylglutamínu 4
hodiny denne spôsobila tonické kŕče, zrýchlenie dýchania a exitus. Infúzia
50 ml/kg telesnej hmotnosti 10 % roztoku (5 g alanylglutamínu/kg telesnej
hmotnosti) mala za následok nekrózy v mieste vpichu, zníženie telesnej
hmotnosti, zožltnutie obličiek u potkanov (6 hod/deň) a dočasné zrýchlenie
činnosti srdca u psov
(8 hod/deň).
Boli uskutočnené výskumy s i.v. dávkou 0,5 g a 1,5 g alanylglutamínu
kg/telesnej hmotnosti u psov (8 hod/deň) a potkanov (6 hod/deň) počas 13
týždňov a s i.v. dávkou
4,5 g/kg telesnej hmotnosti počas 6 týždňov. U psov bolo pozorované
vracanie. Pri vyššej dávke boli pozorované tonické alebo tonicko-klonické
kŕče, nadmerné slinenie, ataxia, útlm a lateralizácia.
Mutagénny a karcinogénny potenciál: /in vitro/ a /in vivo/ testovanie
nepreukázalo mutagénny potenciál. Štúdie zamerané na karcinogenitu neboli
uskutočnené. Nedá sa predpokladať karcinogénny efekt.
Reprodukčná toxicita: v štúdiách na zvierat pri dávkach do 1,6 g/kg
telesnej hmotnosti/deň neboli pozorované teratogénne alebo iné
embryotoxické a perinatálne poškodenia.
Lokálna tolerancia: po opakovaných i.v. infúziách alanylglutamínu (5 % a 10
% roztok) dávok od 0,5 g/kg telesnej hmotnosti počas 13 týždňov sa vyskytli
u potkanov a psov lokálne príznaky intolerancie (opuchy, zmeny pigmentácie
a nekrózy). Histopatologicky, boli u potkanov pozorované substanciou
indukované zápalové reakcie so stredne až plne rozvinutou dermatitis
purulenta necroticans a osteomalácia chvostových stavcov, tromboflebitída a
periflebitída. U psov boli pozorované perivaskulárne zápalové procesy
a príležitostné trombózy ciev.
Testy na psoch zamerané na lokálnu toleranciu po jednorazovom,
intraarteriálnom, paravenóznom a intramuskulárnom podaní nevyvolali
nezvyčajné reakcie intolerancie v súvislosti s nesprávným podaním.

6. Farmaceutické informácie
6.1. Zoznam pomocných látok
Aqua ad iniectabilia.

6.2. Inkompatibility
Liek sa nesmie miešať s inými liečivami, okrem tých, ktoré sú uvedené
v časti 6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom.

6.3 Čas použiteľnosti
2 roky
Po otvorení musí byť roztok ihneď použitý.
Po pridaní iných liekov nesmie byť skladovaný.

6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania
Skladovať pri izbovej teplote 15°C - 25°C.

6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia
Sklenená fľaša, gumená zátka, hliníkový uzáver, papierová škatuľa.
Veľkosť balenia: 1 x 50 ml, 10 x 50 ml, 1 x 100 ml, 10 x 100 ml.

6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom
Dipeptiven je infúzny koncentrát, ktorý nie je určený na priame podávanie.
Pred podaním je potrebné roztok a obal vizuálne skontrolovať. Použité môžu
byť len číre roztoky bez zrazenín, v nepoškodenom obale. Len na jednorazové
použitie.
Pridanie do roztoku aminokyselín musí byť aseptické a koncentrát musí byť
dôkladne premiešaný a rozpustený. Nespotrebovaný roztok je potrebné
znehodnotiť.
Dipeptiven sa podáva pomocou nosného roztoku. Jeden diel objemu Dipeptivenu
sa mieša s najmenej 5 dielmi nosného roztoku (napr. 100 ml Dipeptivenu +
najmenej 500 ml roztoku aminokyselín).
3,5 % koncentrácia účinnej látky je maximálna koncentrácia počas liečby.

7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii : Fresenius Kabi AB, 751 74
Uppsala, Švédsko

8. Registračné číslo: 76/0032/99-S

9. Dátum registrácie: 27.9.1999

10. Dátum poslednej revízie textu: december 2008


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C13116
Skupina ATC:
B05 - Náhrady plazmy a perfúzne roztoky
Skupina ATC:
B05XB02 - alanylglutaminum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
SE -
Účinná látka:
alcohola c10-16 oxyethylenata
Výrobca lieku:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Friedberg, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
229.45 € / 6912.41 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
229.45 € / 6912.41 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:403.15 € ÚP:0.00 € DP:403.15 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:229.45 € ÚP:0.00 € DP:229.45 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:60.01 € ÚP:0.00 € DP:60.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:35.25 € ÚP:0.00 € DP:35.25 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien