Detail:
Perindostad Kombi 2 mg/0,625 mg tablety tbl 30x2 mg/0,625 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Názov lieku:
Perindostad Kombi 2 mg/0,625 mg tablety
Doplnok názvu:
tbl 30x2 mg/0,625 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Schválený text k rozhodnutiu o prevode registrácie lieku, ev. č.:
2011/06187, 2011/06188
Príloha č. 3 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/06268


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Perindostad Kombi 2 mg/0,625 mg tablety
Perindostad Kombi 4 mg/1,25 mg tablety

Perindopril terc-butylamín + Indapamid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Perindostad Kombi a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Perindostad Kombi
3. Ako užívať Perindostad Kombi
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Perindostad Kombi
6. Ďalšie informácie1. ČO JE PERINDOSTAD KOMBI A NA ČO SA POUŽÍVA

Perindostad Kombi je kombinácia dvoch liečiv, perindoprilu a indapamidu.
Patrí do skupiny antihypertenzív, ktoré sa používajú na liečbu vysokého
krvného tlaku.

Perindopril patrí do skupiny liečiv nazývaných ACE inhibítory. Tie fungujú
tak, že rozširujú krvné cievy, čo Vášmu srdcu uľahčí cez ne pumpovať krv.
Indapamid patrí do skupiny liečiv nazývaných diuretiká. Pôsobí tak, že
umožňuje obličkám vytvoriť viac moču ako zvyčajne.
Obidve tieto liečivá znižujú krvný tlak a spolu zabezpečujú kontrolu Vášho
krvného tlaku.


2. SKÔR AKO UŽIJETE PERINDOSTAD KOMBI

Neužívajte Perindostad Kombi
- keď ste alergický(precitlivený) na perindopril alebo na indapamid alebo
na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Perindostadu Kombi,
- keď ste alergický na akýkoľvek iný ACE inhibítor alebo diuretiká
(sulfónamidy),
- keď ste si pri predchádzajúcej liečbe ACE inhibítorom všimli opuch tváre,
pier, úst, jazyka alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním
alebo dýchaním. Tento stav sa volá angioneurotický edém (Quinckeho edém).
Prípadne, ak niekto z členov Vašej rodiny mal v minulosti takéto príznaky,
povedzte to svojmu lekárovi čo najskôr, ako je to možné.
- keď máte problémy so srdcom alebo sa na ne liečite (pozri „Užívanie iných
liekov“),
- keď ste viac ako 3 mesiace tehotná. Je tiež lepšie vyhnúť sa Perindostadu
Kombi aj na začiatku tehotenstva – pozri časť Tehotenstvo
- keď dojčíte.
- keď máte zlyhanie obličiek alebo chodíte na dialýzu,
- keď máte ťažké ochorenie pečene alebo máte stav nazývaný hepatálna
encefalopatia (čo je poškodenie mozgu a nervového systému spôsobené
závažným ochorením pečene),
- keď Vám Váš lekár povedal, že máte primálo alebo priveľa draslíka v krvi.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Perindostadu Kombi
Povedzte svojmu lekárovi skôr, ako začnete užívať tento liek:
- keď máte obojstrannú stenózu obličkovej tepny (zúženie hlavnej krvnej
cievy vedúcej do obličiek) alebo iba jednu funkčnú obličku,
- keď máte cukrovku,
- keď ste na diéte s nízkym obsahom soli alebo používate náhrady soli,
ktoré obsahujú draslík,
- keď používate lítium alebo draslík šetriace diuretiká (napr.
spironolaktón, triamterén),
- keď užívate liek, ktorý je kombináciou s draslík šetriacim diuretikom.
Keď sa pripravujete na operáciu pod celkovou anestéziou (narkózou),
pravdepodobne budete musieť ukončiť liečbu niekoľko dní predtým.
- keď máte aterosklerózu (ochorenie tepien, v ktorých steny krvných ciev
hrubnú a tvrdnú kvôli usadenine cholesterolu),
- keď sa podrobujete LDL aferéze (čo je odstránenie cholesterolu z Vášho
organizmu pomocou prístroja)
- keď sa podrobujete desenzibilizačnej liečbe na zníženie účinkov alergie
(napr. po bodnutí včelou alebo osou)
- keď sa podrobujete testom, ktoré si vyžadujú vpichnutie injekcie
s látkou, ktorá umožňuje zobrazenie niektorých orgánov, ako sú napr.
obličky alebo žalúdok, pod röntgenovými lúčmi (jodidovaná kontrastná
látka),
- keď máte anémiu (stav keď červené krvinky vo Vašom organizme prenášajú
menej kyslíka, medzi niektoré z príznakov anémie patria únava, bolesti
hlavy a závrat),
- keď máte dnu (ochorenie pri ktorom kryštály kyseliny močovej spôsobujú
opuch kĺbov),
- keď máte kolagénové ochorenie, ako je systémový lupus erythematosus (tzv.
kožný vlk) alebo sklerodermia .

Musíte povedať svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste tehotná (alebo môžete
otehotnieť). Váš lekár Vám zvyčajne odporučí prestať užívať Perindostad
Kombi skôr ako otehotniete alebo len čo sa dozviete, že ste tehotná
a namiesto toho Vám odporučí užívať iný liek. Perindostad Kombi sa
neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa používať, ak ste
tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže vážne uškodiť Vášmu dieťaťu, ak
sa používa po treťom mesiaci tehotenstva.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Máte sa vyhnúť užívaniu Perindostadu Kombi s:
- lítiom,
- draslík šetriacimi diuretikami (spironolaktón, triamterén samotný alebo v
kombinácii), soľami draslíka,
- alopurinolom (na liečbu dny),
- prokaínamidom (liečba nepravidelného srdcového rytmu),
- systémovými kortikosteroidmi (používané na liečbu rôznych stavov vrátane
ťažkej astmy a reumatoidnej arteritídy (zápal tepny)),
- inými liekmi na liečbu vysokého krvného tlaku,
- imunosupresívami používanými na liečbu autoimunitných porúch alebo po
transplantácii na zamedzenie odvrhnutia (napr. cyklosporín).


Liečba Perindostadom Kombi môže byť ovplyvnená inými liekmi. Povedzte
svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledovných liekov, pretože môže
byť potrebná zvláštna opatrnosť:

- astemizol alebo terfenadín (antihistaminiká na sennú nádchu alebo
alergie),
- bepridil (používaný na liečbu angíny pektoris – nepríjemný pocit na
hrudi),
- injekčne podávaný erytromycín, moxifloxacín, sparfloxacín
(antibiotiká),
- halofantrín (používaný na liečbu niektorých typov malárie),
- pentamidín (používaný na liečbu zápalu pľúc),
- vinkamín (používaný na liečbu porúch mozgu u starších pacientov),
- baklofén (na liečbu stuhnutosti svalov vyskytujúcej sa pri ochoreniach
ako skleróza multiplex),
- lieky na liečbu cukrovky ako inzulín, metformín alebo hypoglykemické
sulfónamidy,
- nesteroidné protizápalové lieky (napr. ibuprofén) alebo vysokodávkové
salicyláty (napr. kyselina acetylsalicylová)
- lieky znižujúce hladinu draslíka, napr. amfotericín B (podávaný
injekčne na liečbu ťažkých plesňových ochorení),
- glukokortikoidy a minerálokortikoidy (systémová cesta podania) alebo
stimulačné laxatíva (napr. senna),
- draslík šetriace diuretiká (amilorid, spironolaktón, triamterén),
- tiazidy alebo slučkové diuretiká,
- lieky používané pri problémoch so srdcovým rytmom, ako je chinidín,
hydrochinidín, dizopyramid, bretýlium, dofetilid, ibutilid a sotalol,
- lieky na liečbu mentálnych porúch ako depresia, pocit úzkosti,
schizofrénia (napr. tricyklické antidepresíva, neuroleptiká ako je
chlórpromazín, cyamemazín, levomepromazín, tioridazín, trifluoperazín,
amisulprid, tiaprid, droperidol, haloperidol, pimozid),
- cisaprid, difemanil, mizolastín,
- metadón,
- sultoprid (používaný na liečbu psychických ochorení),
- tetrakosaktid (používaný na liečbu Crohnovej choroby),
- soli vápnika

Užívanie Perindostadu Kombi s jedlom a nápojmi
Odporúča sa užívať Perindostad Kombi ráno nalačno. Tablety zapite pohárom
vody.

Tehotenstvo a dojčenie
Tehotenstvo
Musíte povedať svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste tehotná (alebo môžete
otehotnieť). Váš lekár Vám zvyčajne odporučí prestať užívať Perindostad
Kombi skôr ako otehotniete alebo len čo sa dozviete, že ste tehotná
a namiesto toho Vám odporučí užívať iný liek. Perindostad Kombi sa
neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa používať, ak ste
tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže vážne uškodiť Vášmu dieťaťu, ak
sa používa po treťom mesiaci tehotenstva.

Dojčenie

Povedzte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo uvažujete o začatí dojčenia.
Perindostad Kombi nesmú užívať dojčiace matky a ak chcete dojčiť, Váš lekár
Vám zvolí inú liečbu, najmä ak je Vaše dieťa je novorodenec alebo sa
narodilo predčasne.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Perindostad Kombi má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlo
alebo obsluhovať stroje. Tento liek neovplyvňuje pozornosť, avšak
u niektorých pacientov sa môžu objaviť reakcie súvisiace s nízkym krvným
tlakom. Môže to vyvolať závrat alebo slabosť. Ak ste tým postihnutý, Vaša
schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje môže byť narušená, preto sa
odporúča pozornosť.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Perindostadu Kombi
Perindostad Kombi obsahuje malé množstvo laktózy. Ak Vám Váš lekár povedal,
že neznášate niektoré cukry (zriedkavé dedičné problémy galaktózovej
intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej
malabsorpcie), kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ PERINDOSTAD KOMBI

Vždy užívajte Perindostad Kombi presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak
si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Dávka
sa môže zvyšovať v závislosti od Vášho stavu a iných liekov, ktoré užívate.
Užívajte Perindostad Kombi iba perorálne (ústami).
Zvyčajná dávka je:
Vysoký krvný tlak:
Odporúča sa užívať Perindostad Kombi 2 mg/0,625 mg ráno pred raňajkami. Ak
sa nedosiahla kontrola Vášho krvného tlaku, potom Váš lekár môže zvýšiť
dávku na jednu tabletu Perindostad Kombi 4 mg/1,25 mg denne.

Ak užijete viac Perindostadu Kombi, ako máte
Ak užijete viacPerindostadu Kombi, ako máte, alebo niekto iný užil Váš
liek, ihneď vyhľadajte svojho lekára alebo lekárnika. Najčastejší účinok
predávkovania je nízky krvný tlak, čoho príznakmi môžu byť závrat, ospalosť
alebo nevoľnosť. Môže pomôcť ľahnúť si s nohami vystretými nahor.

Ak zabudnete užiť Perindostad Kombi
Užite svoju tabletu, len čo si spomeniete, ak už nie je čas na užitie
nasledujúcej dávky. Ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase. Neužívajte
dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Perindostad Kombi
Ak prestanete užívať Perindostad Kombi, povedzte to svojmu lekárovi čo
najskôr, ako je možné. Liečba vysokého krvného tlaku je zvyčajne dlhodobá.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Perindostad Kombi môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého:

Časté: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100
. Suchý kašeľ
. Sucho v ústach
. Zápcha
. Nevoľnosť (pocit na vracanie)
. Bolesť žalúdka alebo brucha
. Strata chuti do jedla
. Strata vnímania chuti
. Nízke hladiny draslíka v krvi

Menej časté: postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000
. Nízky krvný tlak
. Bolesť hlavy
. Pocit točenia hlavy pri vstávaní
. Pocit závratu
. Zmeny nálady
. Poruchy spánku
. Reakcia precitlivenosti (alergická reakcia)
. Kŕče
. Parestézia (pocit mravčenia na rukách a chodidlách)

Zriedkavé: postihujú 1 až 10 používateľov z 10 0000
. Zvýšené hladiny vápnika v krvi

Veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000
. Trombocytopénia: Nízky počet krvných doštičiek. Medzi príznaky môže
patriť zvýšené krvácanie alebo tvorba modrín, než je zvyčajné.
. Leukopénia alebo agranulocytóza: nedostatok bielych krviniek. Medzi
príznaky patria časté infekcie, ako je horúčka, silná triaška, bolesť
hrdla alebo vredy v ústach.
. Aplastická anémia: zriedkavý typ anémie, pri ktorej je znížený počet
Vašich červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek.
. Hemolytická anémia: ochorenie následkom deštrukcie (rozpadu) červených
krviniek.
. Anémia u pacientov po transplantácii obličky alebo na hemodialýze.
. Pankreatitída: zápal podžalúdkovej žľazy v prípade zlyhania pečene.
. Hepatálna encefalopatia: poškodenie mozgu a nervového systému súvisiace
s komplikovaným ochorením pečene.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

Ak Vám vykonávajú akékoľvek krvné testy, povedzte svojmu lekárovi, že
užívate Perindostad Kombi, pretože sa môže pozorovať nasledovné:
Nízke alebo vysoké hladiny draslíka
Nízke hladiny sodíka
Vysoké hladiny kyseliny močovej a glukózy
Mierne zvýšené hladiny močoviny a kreatinínu.


5. AKO UCHOVÁVAŤ PERINDOSTAD KOMBI

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou. Kým nie je
otvorený, tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Po otvorení zataveného vrecka sa pretlačovacie pásy majú uchovávať v
škatuľke pri teplote neprevyšujúcej 30°C. Všetky zvyšné tablety sa majú
zlikvidovať dva mesiace po prvom otvorení vrecka.

Nepoužívajte Perindostad Kombi po dátume exspirácie, ktorý je uvedený
na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALšIE INFORMÁCIE

Čo Perindostad Kombi obsahuje

0. Liečivá sú perindopril terc-butylamín a indapamid.
1. Každá tableta obsahuje 2 mg perindoprilu terc-butylamínu zodpovedajúce
1,669 mg perindoprilu a 1,25 mg indapamidu.
2. Každá tableta obsahuje 4 mg perindoprilu terc-butylamínu zodpovedajúce
3,338 mg perindoprilu a 1,25 mg indapamidu.
3. Ďalšie zložky v tablete sú:
Monohydrát laktózy
Magnéziumstearát
Koloidný oxid kremičitý
Mikrokryštalická celulóza

Ako vyzerá Perindostad Kombi a obsah balenia
Perindostad Kombi 2/0,625 mg
Biele, podlhovasto tvarované tablety s vyrazeným „P“ a „I“ z každej strany
deliacej ryhy na jednej strane a deliaca ryha na druhej strane. Tableta sa
môže rozdeliť na rovnaké polovice.
Perindostad Kombi 4/1,25 mg
Biele, podlhovasto tvarované tablety s vyrazeným „P“ a „I“ na jednej strane
a hladké na druhej strane.
Tablety sú balené v PVC/PVdC-hliníkových blistroch v ochranných hliníkových
vreckách vrátane vysúšadla chrániaceho tablety pred vlhkosťou. Vysúšadlo sa
nesmie prehltnúť.


/Veľkosti balenia/


30, 90 a 100 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

/Držiteľ rozhodnutia o registrácii:/

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Nemecko

/Výrobca:/

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
Fibichova 143
566 17 Vysoké Mýto
Česká republika

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

|Belgicko |Perindopril/Indapamide EG 2/0,625 mg |
| |Tabletten Perindopril/Indapamide EG 4/1,25 mg|
| |Tabletten |
|Bulharsko |Pontea |
|Česká |Perindopril/Indapamide Glenmark 2/0,625 mg |
|republika |Tableta |
| |Perindopril/Indapamide Glenmark 4/1,25 mg |
| |Tableta |
|Holandsko |Perindopril/Indapamide Glenmark 2/0,625 mg |
| |Tabletten Perindopril/Indapamide Glenmark |
| |4/1,25 mg Tabletten |
|Nemecko |Perindopril/Indapamide Glenmark 2/0,625 mg |
| |Tabletten Perindopril/Indapamide Glenmark |
| |4/1,25 mg Tabletten |
|Slovensko |Perindostad Kombi 2 mg/0,625 mg tablety |
| |Perindostad Kombi 4 mg/1,25 mg tablety |
|Španielsko |Perindopril/Indapamide Glenmark 2/0,625 mg |
| |comprimidos Perindopril/Indapamide Glenmark |
| |4/1,25 mg comprimidos |
|Veľká Británia|Perindopril/Indapamide Glenmark 2/0,625 mg |
| |Tablets Perindopril/Indapamide Glenmark |
| |4/1,25 mg Tablets |

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 12/2011.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Schválený text k rozhodnutiu o prevode registrácie lieku, ev. č.:
2011/06187, 2011/06188
Príloha č. 2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/06268SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Perindostad Kombi 2 mg/0,625 mg tablety
Perindostad Kombi 4 mg/1,25 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

2 mg/0,625 mg
Každá tableta obsahuje 2 mg perindoprilu tert-butylamínu zodpovedajúce
1,669 mg perindoprilu a 1,25 mg indapamidu.
Pomocná látka: každá tableta obsahuje 58,47 mg monohydrátu laktózy.

4 mg/1,25 mg
Každá tableta obsahuje 4 mg perindoprilu tert-butylamínu zodpovedajúce
3,338 mg perindoprilu a 1,25 mg indapamidu.
Pomocná látka: každá tableta obsahuje 58,47 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta
2 mg/0,625 mg: Biele, podlhovasto tvarované tablety s vyrazeným „P“ a „I“ z
každej strany deliacej ryhy na jednej strane a deliaca ryha na druhej
strane.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

4 mg/1,25 mg: Biele, podlhovasto tvarované tablety s vyrazeným „P“ a „I“ na
jednej strane a hladké na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Hypertenzia
Liečba esenciálnej hypertenzie u pacientov, ktorých krvný tlak nie je
dostatočne kontrolovaný samotným perindoprilom.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Cesta podania: Perorálne použitie.
Odporúča sa užívať jednu tabletu Perindostadu Kombi 2 mg/0,625 mg denne,
prednostne ráno pred jedlom. Dávka sa má upraviť podľa profilu pacienta
a reakcie krvného tlaku. Ak krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný,
dávku možno zvýšiť na jednu tabletu Perindostadu Kombi 4 mg/1,25 mg denne.

/Ak je to klinicky vhodné, možno zvážiť priamu zmenu z monoterapie/
/perindoprilom na jednu tabletu/ Perindostad Kombi. Môže byť potrebná
individuálna titrácia jednotlivých zložiek.

Starší pacienti (pozri časť 4.4)
Liečba sa má začať dávkou 2 mg/0,625 mg denne s ohľadom na reakciu krvného
tlaku a renálnu funkciu.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.3 a 4.4)
Pri ťažkom poškodení funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 30 ml/min) je
liečba kontraindikovaná.

U pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens
kreatinínu 30 až 60 ml/min) sa odporúča začať liečbu vhodnou dávkou voľnej
kombinácie. U pacientov s klírensom kreatinínu vyšším alebo rovnajúcim sa
60 ml/min nie je potrebná úprava dávky. Zvyčajné lekárske sledovanie bude
zahŕňať časté sledovanie hladín kreatinínu a draslíka.Pacienti s poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.3 a 4.4)
Pri ťažkom poškodení funkcie pečene je liečba kontraindikovaná.
U pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie pečene nie je potrebná
úprava dávky.


Deti a dospievajúci

Perindostad Kombi sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich, keďže
bezpečnosť a účinnosť perindoprilu u detí a dospievajúcich, samotného
alebo v kombinácii, nebola stanovená.

4.3 Kontraindikácie

Užívanie Perindostadu Kombi je kontraindikované u pacientov s:
. Precitlivenosťou na perindopril, indapamid alebo na ktorúkoľvek
z pomocných látok.

Súvisiace s perindoprilom:
. Precitlivenosť na perindopril alebo na ktorékoľvek ACE inhibítory.
. Anamnéza angioedému (Quinckeho edém) súvisiaceho s predchádzajúcou
liečbou ACE inhibítorom.
. Hereditárny/idiopatický angioedém.
. Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časť 4.6).

Súvisiace s indapamidom:
. Precitlivenosť na indapamid alebo na ktorékoľvek iné sulfónamidy.
. Ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 30 ml/min).
. Hepatálna encefalopatia
. Ťažké poškodenie funkcie pečene.
. Hypokaliémia
. Tento liek sa spravidla neodporúča v kombinácii s liekmi
bez antiarytmických účinkov vyvolávajúcimi torsades de pointes (pozri
časť 4.5).
. Laktácia (pozri časť 4.6).

Vzhľadom na nedostatok terapeutických skúseností sa Perindostad Kombi nemá
používať u:
. Pacientov na dialýze.
. Pacientov s neliečeným dekompenzovaným srdcovým zlyhaním.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Osobitné upozornenia

Spoločné pre perindopril a indapamid

Lítium:
Kombinácia lítia s kombináciou perindoprilu a indapamidu sa zvyčajne
neodporúča (pozri časť 4.5).

Súvisiace s Perindoprilom:

Riziko neutropénie/agranulocytózy u pacientov so zníženou imunitou:
Zdá sa, že riziko neutropénie súvisí s dávkou a typom a je závislé od
klinického stavu pacienta. U nekomplikovaných pacientov sa pozoruje
zriedkavo, ale môže sa vyskytnúť u pacientov s určitým stupňom poškodenia
obličiek, ak je spojené s ochorením cievneho kolagénu, napr. pri systémovom
lupus erythematosus, sklerodermii a pri liečbe imunosupresívami. Po
ukončení liečby ACE inhibítorom je reverzibilná.

Najlepším spôsobom, ako predchádzať vzniku týchto javov sa zdá byť striktné
dodržiavanie vopred stanovenej dávky. Avšak, ak sa tomuto typu pacientov
podáva inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu, má sa starostlivo
vyhodnotiť pomer rizika/prospechu.

Angioedém (Quinckeho edém)

U pacientov liečených ACE inhibítormi vrátane perindoprilu sa zriedkavo
hlásil angioedém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo
hrtana. V takýchto prípadoch sa má liečba perindoprilom ihneď ukončiť
a pacient sa má monitorovať, kým edém neustúpi. V tých prípadoch, keď je
edém ohraničený na tvár a pery, edém obvykle ustúpi bez liečby, aj keď
podanie antihistaminík môže byť užitočné na zmiernenie príznakov.

Angioedém spojený s edémom laryngu môže spôsobiť smrť. Postihnutie jazyka,
hlasiviek alebo hrtana môže viesť k obštrukcii dýchacích ciest. Rýchlo sa
má podať subkutánna injekcia adrenalínu v riedení 1:1 000 (0,3 až 0,5 ml)
a majú sa vykonať iné vhodné opatrenia.

U týchto pacientov sa potom nemá uvažovať o predpísaní inhibítora
angiotenzín konvertujúceho enzýmu (pozri časť 4.3).

U pacientov s predchádzajúcim výskytom Quinckeho edému, ktorý sa nespájal
s užívaním inhibítora angiotenzín konvertujúceho enzýmu, je pri užívaní
inhibítora angiotenzín konvertujúceho enzýmu
zvýšené riziko vzniku Quinckeho edému.

Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie

Ojedinelé hlásenia sa týkali pacientov s predĺženými, život ohrozujúcimi
anafylaktoidnými reakciami počas liečby ACE inhibítormi v čase
desenzibilizačnej liečby jedom blanokrídlovcov (včely, osy). U alergických
pacientov na desenzibilizačnej liečbe sa majú ACE inhibítory používať
s opatrnosťou a má sa vyhnúť ich podávaniu pacientom liečeným imunoterapiou
jedom. Avšak u pacientov, ktorí vyžadujú liečbu ACE inhibítormi
aj desenzibilizáciu, sa dá týmto reakciám predísť prechodným prerušením
liečby ACE inhibítormi najmenej 24 hodín pred liečbou.

Pacienti liečení hemodialýzou: Anafylaktoidné reakcie počas expozície
dialyzačnej membráne

Hlásenia predĺžených, život-ohrozujúcich anafylaktoidných reakcií sa týkali
pacientov, ktorí užívali ACE inhibítory počas dialýzy s vysokoprietokovými
membránami alebo počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou s adsorpciou
dextrasulfátom. U týchto pacientov je potrebné vyhýbať sa liečbe ACE
inhibítormi. Avšak u pacientov vyžadujúcich liečbu ACE inhibítormi aj LDL
aferézu, sa dá týmto reakciám predísť prechodným prerušením liečby ACE
inhibítormi najmenej 24 hodín pred liečbou.

Draslík šetriace diuretiká, draselné soli:
Kombinácia perindoprilu a draslík šetriacich diuretík, draselných solí sa
zvyčajne neodporúča (pozri časť 4.5).

Gravidita

Liečba ACE inhibítormi sa počas tehotenstva nemá začínať. Pokiaľ sa
nepovažuje liečba ACE inhibítormi za nevyhnutnú, u pacientok, ktoré plánujú
otehotnieť, sa má liečba zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu,
ktorá má overený bezpečnostný profil pre užívanie v tehotenstve. Ak sa
tehotenstvo diagnostikuje, liečba ACE inhibítormi sa má okamžite prerušiť
a, ak je to potrebné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3
a 4.6).

Súvisiace s Indapamidom:
Pri poškodení funkcie pečene môžu tiazidové diuretiká a tiazidom podobné
diuretiká spôsobiť hepatálnu encefalopatiu. Ak vznikne, liečba liekmi
s obsahom diuretík sa má okamžite ukončiť.

Sultoprid:

Kombinácia indapamidu a sultopridu sa zvyčajne neodporúča (pozri časť 4.5).

Osobitné upozornenia pri užívaní

Súvisiace s Perindostadom Kombi

Poškodenie funkcie obličiek

Pri ťažkom poškodení funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) je
liečba kontraindikovaná.

U niektorých pacientov s hypertenziou bez predchádzajúceho výskytu zjavného
poškodenia obličiek a s krvnými testami obličiek poukazujúcimi na funkčnú
renálnu insuficienciu sa má liečba prerušiť a prípadne opäť začať buď
nízkou dávkou, alebo len jednou zložkou. U týchto pacientov sa potom
zvyčajné sledovanie lekárom bude skladať z častého sledovania hladiny
draslíka a kreatinínu, po dvoch týždňoch liečby, a potom každé dva mesiace
počas obdobia stabilnej liečby. Zlyhanie obličiek sa hlásilo najmä
u pacientov s ťažkým zlyhaním srdca alebo so základným ochorením obličiek
so zlyhaním obličiek vrátane zúženia renálnej artérie.

V prípade obojstranného zúženia renálnej artérie alebo pri solitárnej
obličke sa zvyčajne tento liek neodporúča.


Hypotenzia a deplécia vody a elektrolytov

V prípade predchádzajúcej deplécie sodíka je riziko náhlej hypotenzie
(najmä u osôb so zúžením renálnej artérie). Preto je potrebné zabezpečiť
pravidelné sledovanie klinických príznakov deplécie vody a sodíka, ktoré
môžu vzniknúť na podklade pridruženej epizódy hnačky alebo vracania.

U takýchto pacientov sa má zabezpečiť pravidelné sledovanie elektrolytov
v plazme.

Výrazná hypotenzia môže vyžadovať podanie intravenóznej infúzie
izotonického roztoku.

Prechodná hypotenzia nie je kontraindikáciou pokračovania liečby. Po
opätovnej stabilizácii primeraného objemu krvi a krvného tlaku sa môže
liečba znova začať buď zníženou dávkou alebo len jednou zložkou.

Hladiny draslíka:
Kombinácia perindoprilu a indapamidu najmä u pacientov s diabetom alebo
u pacientov so zlyhaním obličiek nezabráni vzniku hypokaliémie. Tak ako pri
použití akýchkoľvek antihypertenzív v kombinácii s diuretikom sa má
zabezpečiť pravidelné sledovanie hladín draslíka v plazme.

Pomocné látky:
Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými
poruchami: intoleranciou galaktózy, laponskou deficienciou laktázy alebo
s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy nemajú užívať tento liek.

Súvisiace s perindoprilom:

Kašeľ
V súvislosti s užívaním ACE inhibítorov sa hlásil suchý kašeľ. Je príznačný
svojim pretrvávaním a ústupom po prerušení liečby. V prípade výskytu tohto
príznaku sa má uvážiť iatrogénna etiológia. Pokiaľ je predpis inhibítora
angiotenzín konvertujúceho enzýmu stále potrebný, má sa zvážiť pokračovanie
liečby.

Deti:
Účinnosť a znášanlivosť perindoprilu samotného alebo v kombinácii u detí
a mladistvých sa nestanovila.

Riziko arteriálnej hypotenzie a/alebo renálnej insuficiencie (v prípadoch
zlyhania srdca, deplécie vody a elektrolytov).

U pacientov s nízkym tlakom krvi na začiatku liečby, v prípadoch zúženia
renálnej artérie, pri kongestívnom zlyhaní srdca alebo cirhóze pečene
s edémom a ascitom sa najmä počas výraznej deplécie vody a elektrolytov
(prísna diéta s vynechaním sodíka alebo dlhodobá diuretická liečba)
pozorovala výrazná stimulácia systému renín-angiotenzín-aldosterón .

Zablokovanie tohto systému inhibítorom angiotenzín konvertujúceho enzýmu
najmä v čase prvého užitia a počas prvých dvoch týždňov liečby môže preto
spôsobiť náhly pokles krvného tlaku a/alebo zvýšenie hladín kreatinínu
v plazme, čo ukazuje na insuficienciu funkcie obličiek. Niekedy môže byť
jej vznik náhly, aj keď zriedkavý a s variabilným časom vzniku.

V týchto prípadoch sa má liečba začať nižšou dávkou a dávka sa má postupne
zvyšovať.

Starší:
Pred začatím liečby sa má vyšetriť funkcia obličiek a hladiny draslíka.
S cieľom predísť náhlemu vzniku hypotenzie najmä v prípadoch deplécie vody
a elektrolytov sa potom začiatočná dávka prispôsobuje odpovedi tlaku krvi.

Pacienti s diagnostikovanou aterosklerózou:
Riziko vzniku hypotenzie je u všetkých pacientov, avšak osobitná
starostlivosť sa má poskytnúť pacientom s ischemickou chorobou srdca alebo
insuficienciou krvného obehu v mozgu liečbou, ktorá sa začne nízkou dávkou.

Renovaskulárna hypertenzia
Liečbou renovaskulárnej hypertenzie je revaskularizácia. Napriek tomu
u pacientov s renovaskulárnou hypertenziou, ktorí čakajú na korekčnú
operáciu alebo ak takáto operácia nie je možná, môžu byť inhibítory
angiotenzín konvertujúceho enzýmu prospešné.

Ak sa predpíše Perindostad Kombi pacientom s diagnostikovaným zúžením
renálnej artérie alebo pacientom s podozrením na zúženie renálnej artérie,
liečba sa má začať nízkou dávkou v nemocnici a má sa monitorovať funkcia
obličiek a hladiny draslíka, pretože u niektorých pacientov vznikla
insuficiencia funkcie obličiek, ktorá ustúpila po ukončení liečby.

Ostatné rizikové populácie:

U pacientov s ťažkým zlyhaním srdca (stupeň IV) alebo u pacientov
s diabetom mellitus závislým od inzulínu (samovoľný sklon ku zvýšeným
hladinám draslíka) sa má liečba začať pod lekárskym dohľadom zníženou
začiatočnou dávkou. U pacientov s hypertenziou a koronárnou insuficienciou
sa liečba betablokátormi nemá ukončiť: ACE inhibítor sa má pridať k
betablokátoru.

Anémia:

Anémia sa pozorovala u pacientov po transplantácii obličky alebo
u pacientov liečených hemodialýzou. Pokles hladín hemoglobínu je
výraznejší, ak boli začiatočné hladiny hemoglobínu vysoké. Nezdá sa, že by
tento účinok závisel od dávky, ale môže súvisieť s mechanizmom účinku
inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu.

Toto zníženie hemoglobínu je mierne, vyskytuje sa v priebehu 1 až 6
mesiacov a potom zostáva stabilné. Po ukončení liečby je reverzibilné.
Liečba môže pokračovať za pravidelného hematologického testovania.

Operácie

Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu môžu v prípade anestézie
spôsobiť hypotenziu, najmä ak podané anestetikum má hypotenzný účinok.

Odporúča sa preto liečbu inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu
s dlhodobým účinkom prerušiť jeden deň pred operáciou, ak je to možné.

Aortálna stenóza/hypetrofická kardiomyopatia
ACE inhibítory sa u pacientov s obštrukciou výtoku ľavej komory majú
používať s opatrnosťou.

Zlyhanie pečene:

Zriedkavo sa užívanie ACE inhibítorov spájalo so syndrómom, ktorý začína
cholestatickou žltačkou a progreduje do fulminantnej nekrózy pečene a
(niekedy) smrti. Mechanizmus tohto syndrómu sa nevysvetlil. Ak u pacientov
liečených ACE inhibítormi vznikne žltačka alebo výrazné zvýšenie pečeňových
enzýmov, liečba ACE inhibítorom sa má prerušiť a má sa zabezpečiť primerané
lekárske sledovanie (pozri časť 4.8).

Hyperkaliémia:

U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu, sa
pozorovali zvýšenia draslíka v sére. Medzi pacientov s rizikom vzniku
hyperkaliémie patria pacienti s insuficienciou obličiek, nekontrolovaným
diabetom mellitus, pacienti súbežne užívajúci draslík šetriace diuretiká,
doplnky draslíka alebo náhrady solí s obsahom draslíka, alebo pacienti,
ktorí užívajú iné lieky, ktoré zvyšujú draslík v sére (napr. heparín). Ak
sa považuje užívanie vyššie uvedených liečiv za potrebné, odporúča sa
pravidelné sledovanie draslíka v sére. V prípade zvýšených hladín draslíka
sa liek zvyčajne neodporúča.

Súvisiace s indapamidom:

Vodná a elektrolytová rovnováha:
Hladiny sodíka:
Hladiny sa majú vyšetriť pred začatím liečby a potom v pravidelných
intervaloch. Liečba každým diuretikom môže spôsobiť pokles hladín sodíka,
čo môže mať závažné následky. Zníženie hladín sodíka môže byť na začiatku
asymptomatické, a preto je potrebné pravidelné sledovanie.
Sledovanie starších pacientov a pacientov s cirhózou pečene má byť
častejšie (pozri časť 4.8 a 4.9).

Hladiny draslíka:
Najväčším rizikom tiazidových diuretík a tiazidom podobných diuretík je
deplécia draslíka s hypokaliémiou. U niektorých vysoko rizikových
populácií, ako sú staršie a/alebo podvyživené osoby nezávisle od toho, či
užívajú viaceré lieky súčasne, pacienti s cirhózou pečene s edémom
a ascitom, pacienti s ochorením koronárnych tepien a pacienti so zlyhaním
srdca, sa má predísť riziku poklesu hladín draslíka (<3,4 mmol/l). V týchto
prípadoch hypokaliémia zvyšuje kardiálnu toxicitu srdcových glykozidov
a riziko vzniku porúch rytmu.
Rizikové sú tiež osoby s dlhým QT intervalom, nezávisle do toho, či je
vrodeného alebo iatrogénneho pôvodu. Hypokaliémia, rovnako aj bradykardia,
sú faktormi, ktoré podporujú vznik ťažkých porúch rytmu, najmä torsades de
pointes, ktoré môžu spôsobiť smrť.
Vo všetkých prípadoch je potrebné častejšie vyšetrovanie hladín draslíka.
Prvé meranie plazmatických hladín draslíka sa má uskutočniť počas prvého
týždňa po začatí liečby. Ak sa zistia nízke hladiny draslíka, vyžaduje sa
ich korekcia.

Hladiny vápnika: Tiazidové diuretiká a tiazidom podobné diuretiká môžu
znížiť vylučovanie vápnika do moču a môžu spôsobiť mierne a prechodné
zvýšenie plazmatických hladín vápnika. Výraznejšie zvýšené hladiny vápnika
sa môžu spájať s dosiaľ nediagnostikovaným hyperparatyreoidizmom.
V takýchto prípadoch sa má liečba prerušiť pred vyšetrením funkcie
prištítnych teliesok.

Glukóza v krvi: U pacientov diabetikov je dôležité sledovanie glukózy
v krvi, najmä ak sú nízke hladiny draslíka.

Kyselina močová: U pacientov so zvýšenou hladinou kyseliny močovej v krvi
sa môže zvýšiť sklon ku záchvatom dny.

Funkcia obličiek a diuretiká: Tiazidové diuretiká a tiazidom podobné
diuretiká sú plne účinné len pri normálnej, alebo pri nepatrne poškodenej
funkcii obličiek (hladiny kreatinínu nižšie ako približne 25 mg/l, t.j. 220
µmol/l u dospelých).

U starších sa má hodnota hladín kreatinínu v plazme hodnotiť vzhľadom na
vek, telesnú hmotnosť a pohlavie pacienta, v súlade s Cockroftovým vzorcom:
clcr = (140 - vek) x telesná hmotnosť / 0,814 x hladina kreatinínu v plazme
s: vek vyjadrený v rokoch
telesná hmotnosť v kilogramoch
hladina kreatinínu v plazme v mikromol/l
Tento vzorec je vhodný pre starších mužov a pre ženy sa má prispôsobiť
vynásobením výsledku číslom 0,85.
Hypovolémia, ktorá vznikne v dôsledku straty vody a sodíka spôsobenej
diuretikami na začiatku liečby, spôsobuje zníženie glomerulárnej filtrácie.
To môže viesť k zvýšeniu močoviny a kreatinínu v krvi. Táto prechodná
funkčná nedostatočnosť obličiek nie je nežiaducim účinkom u pacientov
s normálnou funkciou obličiek, ale môže zhoršiť už predtým existujúce
poškodenie obličiek.

Športovci:

Športovci si majú pamätať, že tento liek obsahuje liečivo, ktoré môže
spôsobiť pozitívnu reakciu pri dopingových testoch.

5. Liekové a iné interakcie

Súvisiace s Perindostadom Kombi

Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú:

Lítium

Počas súbežného užívania lítia a ACE inhibítorov sa hlásili reverzibilné
zvýšenia koncentrácií lítia v sére a toxicita. Súbežné užívanie tiazidových
diuretík môže ďalej zvýšiť hladiny lítia a zvýšiť riziko toxicity lítia
v súvislosti s ACE inhibítormi. Užívanie perindoprilu v kombinácii
s indapamidom s lítiom sa neodporúča, avšak ak je kombinácia potrebná, má
sa zabezpečiť starostlivé monitorovanie hladín lítia v sére (pozri časť
4.4).

Kombinácie, ktoré vyžadujú špeciálnu pozornosť:

Baklofén
Súbežná liečba antihypertenzívami s baklofénom pravdepodobne spôsobí
hypotenziu; dávka Perindostadu Kombi sa má adekvátne prispôsobiť a odporúča
sa časté sledovanie tlaku krvi a funkcie obličiek.

Nesteroidné protizápalové lieky (vrátane kyseliny acetylsalicylovej vo
vysokých dávkach): u niektorých pacientov môže užívanie nesteroidných
protizápalových liekov znížiť diuretické, nátriuretické a antihypertenzné
účinky. U starších pacientov a u pacientov, ktorí môžu byť dehydratovaní,
existuje riziko akútneho zlyhania obličiek, a preto sa na začiatku liečby
odporúča sledovanie funkcie obličiek. Pacienti sa majú dostatočne
hydratovať.

Kombinácie, ktoré vyžadujú určitú pozornosť:

Imipramínu podobné antidepresíva (tricyklické), neuroleptiká

Zvýšené riziko antihypertenzného účinku a zvýšené riziko ortostatickej
hypotenzie (prídavný účinok).

Kortikosteroidy, tetrakozaktid
Zníženie antihypertenzného účinku (retencia soli a vody spôsobená
kortikosteroidmi).

Iné antihypertenzíva: užívanie iných antihypertenzív
s perindoprilom/indapamidom môže viesť k prídavnému účinku na zníženie
tlaku krvi.

Súvisiace s perindoprilom

Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú:

Draslík šetriace diuretiká (spironolaktón, triamterén podávaný samostatne,
alebo v kombinácii), draselné soli
ACE inhibítory znižujú straty draslíka indukované diuretikami. Draslík
šetriace diuretiká, napr. spironolaktón, triamterén alebo amilorid, doplnky
draslíka alebo náhrady solí s obsahom draslíka môžu významne zvýšiť hladinu
draslíka v sére (potenciálne smrteľne). Ak je indikované súbežné užívanie
v dôsledku zistenej hypokaliémie, majú sa užívať s opatrnosťou a často sa
má monitorovať draslík v sére a EKG.

Kombinácie, ktoré vyžadujú špeciálnu pozornosť:

Antidiabetiká (inzulín, hypoglykemické sulfónamidy): Hlásené v súvislosti
s užívaním kaptoprilu a enalaprilu.
Užívanie inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu môže zvýšiť
hypoglykemický účinok u diabetikov liečených inzulínom alebo
hypoglykemickými sulfónamidmi. Sklon k hypoglykemickým príhodám je veľmi
zriedkavý (zlepšenie glukózovej tolerancie s následným znížením potreby
inzulínu).

Kombinácie, ktoré vyžadujú určitú pozornosť:

Anestetiká
ACE inhibítory môžu zvýšiť hypotenzné účinky niektorých anestetických
liekov. V tomto čase je preto potrebné sa vyhnúť užívaniu kombinácie
perindoprilu/indapamidu.

Alopurinol, cytostatiká alebo imunosupresíva, systémové kortikosteroidy
alebo prokaínamid
Súbežné užívanie s ACE inhibítormi môže viesť k zvýšenému riziku
leukopénie.

Diuretiká (tiazidové alebo slučkové diuretiká): Ak sa začína liečba
perindoprilom, predchádzajúca liečba vysokými dávkami diuretík môže viesť
k deplécii objemu a riziku vzniku hypotenzie.

Súvisiace s indapamidom:

Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú:

Sultoprid: Zvýšenie rizika komorovej arytmie, najmä torsades de pointes
(hypokaliémia podporuje vznik tohto nežiaduceho účinku) (pozri časť 4.4).

Kombinácie, ktoré vyžadujú špeciálnu pozornosť:

Lieky indukujúce torsades de pointes: Vzhľadom na riziko hypokaliémie sa má
indapamid užívať s opatrnosťou, ak sa podáva spolu s liekmi, ktoré
spôsobujú torsades de pointes, ako sú antiarytmiká triedy IA (chinidín,
hydrochinidín, dizopyramid); antiarytmiká triedy III (amiodarón, dofetilid,
ibutilid, bretýlium, sotalol); niektoré neuroleptiká (chlórpromazín,
cyamemazín, levomepromazín, tioridazín, trifluoperazín), benzamidy
(amisulprid, sulpirid, tiaprid), butyrofenóny (droperidol, haloperidol),
iné neuroleptiká (pimozid); iné liečivá ako bepridil, cisaprid, difemanil,
i.v. erytromycín, halofantrín, mizolastín, moxifloxacín, pentamidín,
sparfloxacín, i.v. vinkamín, metadón, astemizol, terfenadín. Je potrebné
predísť nízkym hladinám draslíka a, ak je to potrebné, ich úprava:
monitorovanie QT intervalu.

Lieky na zníženie hladiny draslíka: amfotericín B (intravenózny),
glukokortikoidy a mineralokortikoidy (systémové podanie), tetrakosaktid,
stimulačné laxatíva
Zvýšené riziko nízkych hladín draslíka (prídavný účinok).

Sledovanie hladín draslíka a ich korekcia, ak je to potrebné; v prípade
liečby srdcovými glykozidmi je potrebná osobitná pozornosť. Majú sa
používať nestimulačné laxatíva.

Srdcové glykozidy
Nízke hladiny draslíka podporujú toxické účinky srdcových glykozidov.
Majú sa monitorovať hladiny draslíka a elektrokardiogram a, ak je to
potrebné, liečba sa má znovu prehodnotiť.

Kombinácie, ktoré vyžadujú určitú pozornosť:

Metformín
Metformín môže spôsobiť prípadné poškodenie funkcie obličiek, ktoré môže
viesť k laktátovej acidóze. V spojení s diuretikami a najmä so slučkovými
diuretikami.
Ak hladiny kreatinínu v plazme prekročia 15 mg/l (135 mikromol/l) u mužov
a 12 mg/l (100 mikromol/l) u žien, neužívajte metformín.

Jódované kontrastné látky
V prípadoch dehydratácie spôsobených diuretikami je zvýšené riziko akútnej
renálnej insuficiencie, najmä keď sa používajú vysoké dávky jódovanej
kontrastnej látky. Pred podaním jódovanej zlúčeniny sa má zabezpečiť
rehydratácia.

Vápnik (soli)
Riziko zvýšených hladín vápnika v dôsledku zníženého vylučovania vápnika do
moču.

Cyklosporín
Riziko zvýšených hladín kreatinínu pri nezmenených cirkulujúcich hladinách
cyklosporínu, dokonca aj bez deplécie soli a vody.

6. Gravidita a laktácia

Počas prvého trimestra gravidity sa užívanie ACE inhibítorov neodporúča
(pozri časť 4.4). Počas druhého a tretieho trimestra gravidity je užívanie
ACE inhibítorov kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4).

Gravidita
Epidemiologické údaje s ohľadom na údaje o riziku teratogenity po expozícii
ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity neboli presvedčivé; avšak
malé zvýšenie rizika sa nedá vylúčiť. Pokiaľ sa nepovažuje pokračovanie
liečby ACE inhibítorom za nevyhnutné, pacientkam, ktoré plánujú otehotnieť
sa má liečba vymeniť za alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má
stanovený bezpečnostný profil pre užívanie v gravidite. Ak sa diagnostikuje
gravidita, liečba ACE inhibítorom sa má okamžite ukončiť a, ak je to
potrebné, má sa začať alternatívna liečba.
Je známe, že expozícia liečbe ACE inhibítormi počas druhého a tretieho
trimestra spôsobuje fetotoxicitu u ľudí (zníženie funkcie obličiek,
oligohydramnión, oneskorenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu
(zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia). (Pozri časť 5.3). Ak sa
expozícia ACE inhibítorom uskutočnila od druhého trimestra gravidity,
odporúča sa ultrazvukové sledovanie funkcie obličiek a lebky. Deti, ktorých
matky užívali ACE inhibítory, sa majú pozorne sledovať na možnú hypotenziu
(pozri časti 4.3 a 4.4).

Keďže indapamid je chlórované sulfónamidové diuretikum, nesmie sa podávať
tehotným ženám. Diuretiká sa nikdy nesmú podávať ako liečba fyziologických
edémov v tehotenstve (ktoré preto nevyžadujú liečbu). Expozícia tiazidovým
diuretikám počas tretieho trimestra môže viesť k zníženiu objemu plazmy
u matky a k zníženiu uteroplacentárneho prietoku krvi, čo môže spôsobiť
feto-placentárnu ischémiu s rizikom poškodenia rastu plodu.

Okrem toho po expozícii v blízkosti termínu sa u novorodencov hlásili
ojedinelé prípady hypoglykémie a trombocytopénie.

Laktácia
Keďže nie je dostupná žiadna informácia o užívaní perindoprilu počas
dojčenia, dojčenie sa neodporúča a uprednostňujú sa alternatívne liečby
s lepšie stanovenými profilmi bezpečnosti počas dojčenia, najmä pri
starostlivosti o novorodenca alebo predčasne narodené dieťa.

Indapamid je počas laktácie kontraindikovaný. Indapamid sa u ľudí vylučuje
do materského mlieka. Tiazidové diuretiká sa počas dojčenia spájali so
znížením až potlačením laktácie. Môže sa vyskytnúť hypersenzitivita na
lieky odvodené od sulfónamidov, hypokaliémia a jadrový ikterus.

Keďže u dojčených detí môžu vzniknúť závažné nežiaduce účinky, je potrebné
sa rozhodnúť, či prerušiť dojčenie alebo prerušiť liečbu, pričom je
potrebné prihliadať na dôležitosť liečby pre matku.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Perindostad Kombi má minimálny alebo mierny vplyv na schopnosť viesť
vozidlá a obsluhovať stroje. Ani jedno z oboch liečiv neovplyvňuje bdelosť,
ale u niektorých pacientov najmä na začiatku liečby alebo v kombinácii
s inou antihypertenznou liečbou sa môžu vyskytnúť individuálne reakcie
súvisiace s nízkym tlakom krvi. Výsledkom môže byť porucha schopnosti viesť
vozidlá alebo obsluhovať stroje.

8. Nežiaduce účinky

Užívanie perindoprilu inhibuje systém renín-angiotenzín-aldosterón a vedie
ku zníženiu strát draslíka spôsobených indapamidom. Približne u štyroch
percent pacientov s liečbou Perindostadom Kombi sa môže vyskytnúť
hypokaliémia (hladina draslíka < 3,4 mmol/l).

Počas liečby perindoprilom/indapamidom sa pozorovali nasledovné nežiaduce
účinky a rozdelili sa podľa týchto frekvencií:

Veľmi časté (>1/10); časté (>1/100 až <1/10); menej časté (>1/1000 až
<1/100); zriedkavé (>1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000);
neznáme (z dostupných údajov).

Poruchy ciev
Menej časté: Hypotenzia, buď ortostatická, alebo neortostatická.

Poruchy krvi a lymfatického systému
Veľmi zriedkavé: Trombocytopénia, leukopénia, agranulocytóza, aplastická
anémia, hemolytická anémia. Anémia (pozri časť 4.4) sa hlásila v súvislosti
s inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu za špecifických okolností
(pacienti po transplantácii obličky, pacienti na hemodialyzačnej liečbe).

Poruchy nervového systému
Menej časté. Bolesť hlavy, asténia, pocit závratov, poruchy nálady a/alebo
poruchy spánku, parestézia.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Časté: V súvislosti s užívaním inhibítorov angiotenzín konvertujúceho
enzýmu sa hlásil suchý kašeľ.

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté: Zápcha, suchosť v ústach, nevoľnosť, bolesť v epigastriu,
nechutenstvo, bolesti brucha, porucha chuti.

Veľmi zriedkavé: Pankreatitída, v prípade insuficiencie pečene je možný
vznik hepatálnej encefalopatie (pozri časti 4.3 a 4.4).

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Menej časté: Reakcie z hypersenzitivity, najmä dermatologické u osôb
s predispozíciou k alergickým astmatickým reakciám.

Makulopapulárny výsev, purpura, možné zhoršenie už predtým sa vyskytujúceho
diseminovaného lupus erythematosus.

Vyrážka.

Veľmi zriedkavé:
Angioedém (Quinckeho edém) (pozri časť 4.4)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Menej časté: kŕče

Laboratórne a funkčné vyšetrenia:
- Deplécia draslíka so závažným poklesom hladín draslíka najmä
u niektorých rizikových populácií (pozri časť 4.4).
- Znížené hladiny sodíka s hypovolémiou spôsobujúcou dehydratáciu
a ortostatickú hypotenziu.
- Zvýšenie hladín kyseliny močovej a hladín glukózy počas liečby.
- Mierne zvýšenie močoviny a hladín kreatinínu v plazme, reverzibilné po
ukončení liečby. Toto zvýšenie je častejšie v prípadoch zúženia
renálnej artérie, arteriálnej hypertenzie liečenej diuretikami,
renálnej insuficiencie.
- Zvýšené hladiny draslíka, zvyčajne prechodné.

Zriedkavé ( > 1/10 000, < 1/1000):
- zvýšené hladiny vápnika v plazme.

9. Predávkovanie

Najčastejším nežiaducim účinkom v prípade predávkovania je hypotenzia. Môže
sa spájať s nasledujúcim:
Nevoľnosťou, vracaním, kŕčmi, ospalosťou, duševnou zmätenosťou, oligúriou,
ktorá môže progredovať do anúrie (v dôsledku hypotenzie), poruchou
rovnováhy elektrolytov (nízke hladiny sodíka a draslíka).

Prvé opatrenia, ktoré sa majú prijať, spočívajú v rýchlom odstránením lieku
(liekov) pomocou výplachu žalúdka a/alebo v podaní aktívneho uhlia,
následne v úprave tekutinovej a elektrolytovej rovnováhy v špecializovanom
centre, až pokiaľ sa nevrátia k normálnym hodnotám.

Ak dôjde k výraznej hypotenzii, môže sa liečiť uložením pacienta do polohy
na chrbte so zníženou polohou hlavy. Ak je to potrebné môže sa podať i.v.
infúzia izotonického fyziologického roztoku, alebo sa môže použiť akýkoľvek
iný spôsob zväčšenia cirkulujúceho objemu.
Perindoprilát, aktívna forma perindoprilu, sa môže odstrániť dialýzou
(pozri časť 5.2).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina. ACE inhibítory a diuretiká
ATC kód: C09BA04

Perindostad Kombi je kombinácia perindopril terc-butylamínovej soli
a indapamidu na liečbu esenciálnej hypertenzie u pacientov, ktorých tlak
krvi nie je primerane kontrolovaný perindoprilom samostatne. Perindopril
terc-butylamínová soľ je inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu.
Indapamid je chlórované sulfónamidové diuretikum. Jeho farmakologické
vlastnosti sú odvodené od každej jeho zložky užívanej samostatne, ako aj od
prídavného synergického účinku pri kombinácii týchto dvoch liečiv.

Farmakologický mechanizmus účinku
Perindostad Kombi má prídavné synergické antihypertenzné účinky oboch
zložiek.

Súvisiace s perindoprilom
Perindopril je inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítor),
ktorý mení angiotenzín I na angiotenzín II, vazokonstrikčnú látku; navyše
enzým stimuluje sekréciu aldosterónu v kôre nadobličiek a stimuluje
degradáciu bradykinínu, vazodilatačnej látky, na neaktívne heptapeptidy.
To vedie:
- k zníženiu sekrécie aldosterónu,
- k zvýšeniu plazmatickej aktivity renínu, pretože aldosterón už
nezabezpečuje negatívnu spätnú väzbu,
- k zníženiu celkovej periférnej rezistencie s preferenčným účinkom na
cievne riečisko vo svaloch a obličkách, bez pridruženého zadržiavania
soli a vody alebo reflexnej tachykardie pri dlhodobej liečbe.

Antihypertenzný účinok perindoprilu je prítomný aj u pacientov s nízkymi
alebo normálnymi koncentráciami renínu.
Perindopril účinkuje cestou svojho aktívneho metabolitu, perindoprilátu.
Ostatné metabolity nie sú aktívne.

Perindopril znižuje prácu srdca:
- vazodilatačným účinkom na žily, pravdepodobne spôsobeným zmenami
metabolizmu prostaglandínov: zníženie preloadu
- znížením celkového periférneho odporu: zníženie afterloadu.
Štúdie, ktoré sa vykonali u pacientov s insuficienciou srdca ukázali:
- zníženie plniacich tlakov ľavej a pravej komory,
- zníženie celkového periférneho cievneho odporu,
- zvýšenie srdcového výdaja a úpravu srdcového indexu
- zvýšenie lokálneho prietoku svalmi.
Výsledky záťažových testov sa taktiež upravili.

Súvisiace s indapamidom
Indapamid je derivát sulfónamidov s indolovým kruhom, farmakologicky
príbuzný skupine tiazidových diuretík. Indapamid inhibuje spätnú rezorpciu
sodíka v kortikálnom dilučnom segmente. Zvyšuje výdaj moču a tým zvyšuje
vylučovanie sodíka a chloridov a v menšom rozsahu vylučovanie draslíka
a horčíka, čím má antihypertenzný účinok.

Charakteristiky antihypertenzného účinku

Súvisiace s Perindostadom Kombi
U hypertenzných pacientov nezávisle od veku má Perindostad Kombi od dávky
závislý antihypertenzný účinok na diastolický a systolický arteriálny tlak
v polohe ležmo alebo v stoji. Tento antihypertenzný účinok trvá 24 hodín.
Zníženie krvného tlaku sa dosiahne za menej ako jeden mesiac bez
tachyfylaxie; ukončenie liečby nemá účinok spätného návratu. Počas
klinických štúdií súbežné užívanie perindoprilu a indapamidu malo
antihypertenzné účinky synergického charakteru s ohľadom na každý z liekov,
ak sa podávali samostatne.

Súvisiace s perindoprilom
Perindopril je aktívny pri všetkých typoch hypertenzie: miernej až ťažkej.
Zníženie systolického a diastolického arteriálneho tlaku sa pozorovalo
v polohe ležmo a v stoji.
Antihypertenzná aktivita po jednej dávke je maximálna medzi 4.a 6. hodinou
a zostáva rovnaká počas 24 hodín.
Po 24 hodinách je vysoký stupeň reziduálneho blokovania angiotenzín
konvertujúceho enzýmu (80%).

U pacientov, ktorí dobre odpovedajú na liečbu, sa tlak krvi stabilizuje po
prvom mesiaci bez akýchkoľvek príznakov tachyfylaxie.

Ukončenie liečby nespôsobuje rebound efekt na hypertenziu.

Perindopril má vazodilatačné účinky a obnovuje elasticitu hlavných
arteriálnych kmeňov, zlepšuje histomorfometrické zmeny rezistencie artérií
a spôsobuje zmenšenie hypertrofie ľavej komory.

Pridanie tiazidového diuretika k liečbe, ak je to potrebné, vedie
k prídavnej synergii. Kombinácia inhibítora angiotenzín konvertujúceho
enzýmu s tiazidovým diuretikom znižuje riziko hypokaliémie spojené
s diuretikom samotným.

Súvisiace s indapamidom
Indapamid ako monoterapia má antihypertenzný účinok, ktorý trvá 24 hodín,
tento účinok sa uplatňuje v dávkach, pri ktorých sú diuretické vlastnosti
minimálne. Jeho antihypertenzný účinok je úmerný úprave poddajnosti artérií
a zníženiu celkovej a arteriolárnej periférnej cievnej rezistencie.

Indapamid zmenšuje hypertrofiu ľavej komory.

Ak sa prekročí dávka tiazidového diuretika a tiazidu podobných diuretík,
antihypertenzný účinok dosiahne plató, pričom nežiaduce účinky naďalej
stúpajú. Ak je liečba neúčinná, dávka sa nemá zvyšovať.

Navyše sa ukázalo, že indapamid nezávisle od trvania liečby u hypertenzných
pacientov:
- Nemá žiaden účinok na metabolizmus lipidov: triglyceridy, LDL-
cholesterol a HDL-cholesterol.
- Nemá žiaden účinok na metabolizmus cukrov, ani u hypertenzných
pacientov s diabetom mellitus.

2. Farmakokinetické vlastnosti

Súvisiace s Perindostadom Kombi
Medzi farmakokinetickými vlastnosťami perindoprilu a súbežne podávaného
indapamidu a farmakokinetikou pri samostatnom podávaní perindoprilu
a indapamidu nie je žiaden významný rozdiel.

Súvisiace s perindoprilom
Po perorálnom užití je absorpcia perindoprilu rýchla a maximálna
koncentrácia sa dosiahne do 1 hodiny. Plazmatický polčas perindoprilu je
rovný 1 hodine.

Perindopril je prodrug. Dvadsaťsedem percent užitej dávky perindoprilu sa
dostáva do krvného obehu ako aktívny metabolit perindoprilát. Okrem
aktívneho perindoprilátu vzniká z perindoprilu päť metabolitov, všetky
neaktívne. Maximálna koncentrácia perindoprilátu v plazme sa dosiahne za 3
až 4 hodiny.

Keďže jedlo znižuje premenu na perindoprilát a tým biologickú dostupnosť,
perindopril terc-butylamínu sa má perorálne užívať v jednej dávke za deň,
ráno pred jedlom.

Medzi dávkou perindoprilu a jeho plazmatickou expozíciou bol dokázaný
lineárny vzťah.

Distribučný objem neviazaného perindoprilátu je približne 0,2 l/kg. Väzba
perindoprilátu na bielkoviny plazmy je 20%, hlavne na angiotenzín
konvertujúci enzým, ale závisí od koncentrácie. Perindoprilát sa vylučuje
do moču a koncový polčas voľnej frakcie je približne 17 hodín, čo vedie
k rovnovážnemu stavu v priebehu 4 dní. Eliminácia perindoprilátu je znížená
u starších a taktiež u pacientov so zlyhaním srdca alebo obličiek. Pri
renálnej insuficiencii je vhodná úprava dávky v závislosti od stupňa
poškodenia (klírens kreatinínu).

Dialyzačný klírens perindoprilátu je rovný 70 ml/min. Kinetiky perindoprilu
sú u pacientov s cirhózou pečene modifikované: pečeňový klírens pôvodnej
molekuly je znížený na polovicu. Množstvo vytvoreného perindoprilátu však
nie je znížené, a preto nie je potrebná žiadna úprava dávky (pozri časti
4.2 a 4.4).

Indapamid
Absorpcia
Indapamid sa rýchlo a úplne absorbuje z tráviaceho traktu.

Maximálna hladina v plazme ľudí sa dosiahne približne hodinu po perorálnom
užití lieku. Väzba na bielkoviny plazmy je 79%.

Eliminácia
Polčas eliminácie je medzi 14 a 24 hodinami (priemer 18 hodín). Opakované
podanie nespôsobuje akumuláciu. Vylučuje sa vo forme neaktívnych
metabolitov najmä do moču (70% dávky) a stolicou (22%).

Špeciálna populácia
Zlyhanie obličiek:
Farmakokinetika u pacientov so zlyhaním obličiek je nezmenená.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Perindopril a indapamid v kombinácii má nepatrne zvýšenú toxicitu
v porovnaní s toxicitou jeho zložiek. U potkanov sa obličkové prejavy
nezdali silnejšie. Kombinácia však spôsobila gastrointestinálnu toxicitu
u psa a toxické účinky na matku u potkana sa zdajú zvýšené (v porovnaní
s perindoprilom samotným).

Napriek tomu sa tieto nežiaduce účinky objavujú pri hladinách dávok, ktoré
korešpondujú s veľmi vysokými hranicami bezpečnosti v porovnaní
s používanými terapeutickými dávkami.

Predklinické štúdie uskutočnené s perindoprilom a indapamidom samostatne
nepreukázali genotoxicitu, karcinogenitu alebo teratogénny potenciál.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Koloidný oxid kremičitý
Mikrokryštalická celulóza
Monohydrát laktózy
Magnéziumstearát

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky
/2 mesiace po prvom otvorení zataveného vrecka obsahujúceho pretlačovacie/
/pásy s tabletami/

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
Pokiaľ liek ešte nebol otvorený, nevyžaduje žiadne zvláštne požiadavky na
uchovávanie.
Po otvorení zataveného vrecka sa pretlačovacie pásy majú uchovávať v
škatuľke pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Tablety sú balené v PVC/PVdC-hliníkových blistroch v ochranných hliníkových
vreckách vrátane vysúšadla chrániaceho tablety pred vlhkosťou. Vysúšadlo sa
nesmie prehltnúť.


/Veľkosti balenia/


30, 90 a 100 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Perindostad Kombi 2 mg/0,625 mg: 58/0366/11-S
Perindostad Kombi 4 mg/1,25 mg: 58/0367/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

25.8.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

December 2011.


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C10455
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09BA04 - perindoprilum, indapamidum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
DE -
Výrobca lieku:
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
3.01 € / 90.68 SK
Úhrada poisťovňou:
2.16 € / 65.07 SK
Doplatok pacienta:
0.85 € / 25.61 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:29.77 € ÚP:13.05 € DP:16.72 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien