Detail:
Eplerenon STADA 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al)
Názov lieku:
Eplerenon STADA 50 mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2010/01370 a
2010/01372


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Eplerium 25 mg filmom obalené tablety
Eplerium 50 mg filmom obalené tablety

eplerenón

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, skôr ako začnete užívať
tento liek.
. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
. Aké máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, keď má rovnaké príznaky ako Vy.
. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi,
alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre užívateľov sa dozviete:
1. Čo je Eplerium a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Eplerium
3. Ako užívať Eplerium
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Eplerium
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE EPLERIUM A NA ČO SA POUžÍVA

Eplerium patrí do skupiny liekov známych ako selektívne blokátory
aldosterónu. Tieto blokátory inhibujú účinok aldosterónu, látky, ktorá
vzniká v tele a zodpovedá za reguláciu krvného tlaku a srdcovej funkcie.
Vysoká hladina aldosterónu môže spôsobiť vo Vašom tele zmeny, ktoré môžu
viesť k zlyhaniu srdca.
Eplerium pomáha predchádzať zhoršeniu srdcového zlyhania po infarkte
myokardu, a to v kombinácii s inými liekmi, ktoré sa používajú na liečbu
srdcového zlyhania.


2. SKÔR AKO UžIJETE EPLERIUM

Neužívajte Eplerium
. keď ste alergický (precitlivený) na eplerenón alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Epleriumu,
. keď máte vysokú hladinu draslíka v krvi (hyperkaliémiu),
. keď užívate lieky, ktoré Vám pomáhajú vylúčiť nadbytočnú vodu z
organizmu (draslík šetriace diuretiká), alebo „soľné tablety“ (doplnky
výživy s obsahom draslíka),
. keď máte ochorenie obličiek stredného až ťažkého stupňa,
. keď máte ťažké ochorenie pečene,
. keď užívate lieky, ktoré sa používajú na liečbu mykotických infekcií
(ketokonazol alebo itrakonazol),
. keď užívate antivirotiká na liečbu HIV (nelfinavir, alebo ritonavir),
. keď užívate antibiotiká na liečbu bakteriálnych infekcií
(klaritromycín, alebo telitromycín),
. keď užívate nefazodón na liečbu depresie.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Epleriumu
. ak máte ochorenie obličiek alebo pečene (pozri aj časť "Neužívajte
Eplerium"),
. ak užívate lítium (zvyčajne sa podáva na liečbu manicko depresívnej
poruchy, známej aj ako bipolárna porucha),
. ak užívate takrolimus alebo cyklosporín (na liečbu kožných ochorení,
ako sú psoriáza alebo ekzém, a na prevenciu odmietnutia orgánu po
transplantácii).

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Eplerium nesmiete užívať spolu s nasledujúcimi liekmi (pozri časť
"Neužívajte Eplerium"):
. Itrakonazol, alebo ketokonazol (používa sa na liečbu mykotických
infekcií), ritonavir, nelfinavir (antivirotikum na liečbu HIV),
klaritromycín, telitromycín (používa sa na liečbu bakteriálnych
infekcií), alebo nefazodón (používa sa na liečbu depresie), pretože
tieto lieky znižujú odbúravanie Epleriumu, čím predlžujú jeho účinok na
organizmus.
. Draslík šetriace diuretiká (lieky, ktoré pomáhajú vylúčiť nadbytočnú
vodu z organizmu) a doplnky výživy s obsahom draslíka (soľné tablety),
pretože tieto lieky zvyšujú riziko vysokej koncentrácie draslíka v
krvi.

Informujte svojho lekára, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:
. Lítium (zvyčajne sa používa na liečbu manicko depresívnej poruchy,
známej tiež ako bipolárna porucha). Bolo preukázané, že užívanie lítia
spolu s diuretikami a ACE inhibítormi (ktoré sa používajú na liečbu
vysokého krvného tlaku a srdcovej choroby) zvyšuje koncentráciu lítia v
krvi, čo môže viesť k nasledujúcim vedľajším účinkom: strata chuti do
jedla; poškodenie zraku; únava; svalová slabosť; svalové sťahy.
. Cyklosporín, alebo takrolimus (používajú sa na liečbu kožných ochorení,
ako sú psoriáza alebo ekzém, a na prevenciu odmietnutia orgánu po
transplantácii). Tieto lieky môžu spôsobiť problémy s obličkami, a
preto zvyšujú riziko vysokej koncentrácie draslíka v krvi.
. Nesteroidné antiflogistiká (NSAID – niektoré analgetiká, ako je
ibuprofén, ktoré sa používajú proti bolesti, stuhnutosti a zápalu).
Tieto lieky môžu viesť k problémom s obličkami, a preto zvyšujú riziko
vysokej koncentrácie draslíka v krvi.
. Trimetoprim (používa sa na liečbu bakteriálnych infekcií) môže zvyšovať
riziko vysokej koncentrácie draslíka v krvi.
. ACE inhibítory (napr. enalapril) a antagonisty receptorov angiotenzínu
II (napr. kandesartan) (ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného
tlaku, srdcovej choroby, alebo špecifických ochorení obličiek) môžu
zvyšovať riziko vysokej koncentrácie draslíka v krvi.
. Alfa1 -blokátory, napr. prazosín alebo alfuzosín (používajú sa na
liečbu vysokého krvného tlaku a špecifických ochorení prostaty) môžu
viesť k poklesu krvného tlaku a závratu po postavení sa.
. Tricyklické antidepresíva, napr. amitryptylín alebo amoxapín (na liečbu
depresie), antipsychotiká (tiež známe pod názvom neuroleptiká), napr.
chlórpromazín alebo haloperidol (na liečbu psychiatrických porúch),
amifostín (používa sa v chemoterapii nádorov) a baklofén (používa sa na
liečbu svalových kŕčov). Tieto lieky môžu viesť k poklesu krvného tlaku
a závratu pri vstávaní.
. Glukokortikoidy, napr. hydrokortizón alebo prednizón (používajú sa na
liečbu zápalových a niektorých kožných ochorení) a tetrakosaktid
(používa sa hlavne na diagnostiku a liečbu ochorení kôry nadobličiek)
môžu znižovať účinok Epleriumu na zníženie krvného tlaku.
. Digoxín (používa sa na liečbu ochorení srdca). Hladina digoxínu sa môže
pri súčasnom užívaní Epleriumu zvyšovať.
. Warfarín (liek proti zrážaniu krvi), pri užívaní warfarínu je potrebné
vynaložiť opatrnosť, pretože vysoké hladiny warfarínu v krvi môžu
ovplyvňovať účinok Epleriumu na organizmus.
. Erytromycín (používa sa na liečbu bakteriálnych infekcií), saquinavir
(antivirotikum na liečbu HIV), flukonazol (používa sa na liečbu
mykotických infekcií), amiodarón, diltiazem a verapamil (na liečbu
ochorení srdca a vysokého krvného tlaku) znižujú odbúravanie Epleriumu
a tým predlžujú účinok Epleriumu na organizmus.
. Ľubovník bodkovaný (prípravok z liečivej rastliny), rifampicín (používa
sa na liečbu bakteriálnych infekcií), karbamazepín, fenytoín a
fenobarbital (používajú sa okrem iného na liečbu epilepsie) môžu
zvyšovať odbúravanie Epleriumu, a tak znižovať jeho účinok.

Užívanie Epleriumu s jedlom a nápojmi
Eplerium sa môže užívať s jedlom i bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom. Účinky Epleriumu počas tehotenstva neboli podrobené skúšaniu u
ľudí.
Nie je známe, či sa eplerenón vylučuje do ľudského materského mlieka. Spolu
so svojím lekárom sa musíte rozhodnúť, či prestanete dojčiť alebo vysadíte
liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Po užití Epleriumu môžete pociťovať závrat. V takom prípade neveďte vozidlo
a neobsluhujte stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Epleriumu
Eplerium 25 mg filmom obalená tableta obsahuje 35,08 mg laktózy (mliečny
cukor), Eplerium 50 mg filmom obalená tableta obsahuje 70,16 mg laktózy, vo
forme monohydrátu.
Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, pred užitím tohto
lieku kontaktujte svojho lekára.


3. AKO UžÍVAť EPLERIUM

Eplerium vždy užívajte podľa pokynov svojho lekára. Ak si nie ste istý,
overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.

Tablety Eplerium môžete užívať s jedlom, alebo nalačno. Tablety prehltnite
vcelku a zapite dostatočným množstvom vody.

Eplerium sa zvyčajne podáva spolu s ďalšími liekmi na zlyhanie srdca,
napríklad betablokátormi. Zvyčajná počiatočná dávka je jedna 25 mg tableta
jedenkrát denne, po približne 4 týždňoch sa dávka zvyšuje na 50 mg raz
denne (buď ako jednu 50 mg tabletu alebo dve 25 mg tablety).

Pred začatím liečby liekom Eplerium, v prvom týždni a po jednom mesiaci od
začatia liečby, alebo od zmeny dávky, je potrebné stanoviť koncentráciu
draslíka v krvi. Dávkovanie Vám lekár môže upraviť v závislosti od
koncentrácie draslíka vo krvi.

U pacientov s ľahkým ochorením obličiek a u pacientov s ľahkým až stredným
ochorením pečene nie je potrebné upravovať počiatočnú dávku. Ak máte
problémy s pečeňou alebo obličkami, budete možno potrebovať častejšie
vyšetrenie koncentrácie draslíka v krvi (pozri aj časť Neužívajte
Eplerium).

Starší pacienti
Nie je potrebná žiadna úprava počiatočnej dávky.

Deti a mladiství
Eplerium sa neodporúča.

Ak užijete viac Epleriumu, ako máte
Ak užijete viac Epleriumu, ako máte, okamžite to povedzte svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi. Ak ste užili príliš veľké množstvo svojho lieku,
najpravdepodobnejšie príznaky sú nízky tlak krvi (čo sa prejaví ako pocit
omámenia, závrat, rozmazané videnie, slabosť, akútna strata vedomia), alebo
hyperkaliémia, čiže vysoká hladina draslíka v krvi (čo sa prejaví ako
svalové kŕče, hnačka, nevoľnosť, závrat alebo bolesť hlavy).

Ak zabudnete užiť Eplerium
Ak už takmer nastal čas na užitie ďalšej tablety, vynechajte tabletu, ktorú
ste zabudli užiť, a vezmite ďalšiu, keď príde čas.
Inak užite tabletu hneď, ako si na to spomeniete, ak do času, kedy máte
užiť ďalšiu, ešte uplynie aspoň 12 hodín. Následne užívajte liek tak, ako
by ste mali.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať Eplerium
Je veľmi dôležité, aby ste užívali Eplerium podľa predpisu, pokiaľ Vám
lekár nepovie, aby ste liečbu prerušili.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Eplerium môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Ak sa u Vás vyskytnú nasledujúce príznaky okamžite vyhľadajte lekárske
ošetrenie.
. Opuch tváre, jazyka alebo hrdla.
. Ťažkosti s prehĺtaním.
. Žihľavka a problémy s dýchaním.
Toto sú príznaky angioneurotického edému.

K ďalším vedľajším účinkom patria:

Časté vedľajšie účinky postihujú 1 až 10 užívateľov zo 100:
. zvýšená hladina draslíka v krvi (k príznakom patria svalové kŕče,
hnačka, nevoľnosť, závrat alebo bolesti hlavy),
. závrat,
. nízky tlak krvi,
. hnačka,
. nevoľnosť,
. abnormálna funkcia obličiek,
. vyrážka.

Menej časté vedľajšie účinky postihujú 1 až 10 užívateľov z 1 000:
. eozinofília (zvýšenie množstva istého typu bielych krviniek),
. dehydratácia,
. zvýšené množstvo cholesterolu alebo triglyceridov (tukov) v krvi,
. nízka hladina sodíka v krvi,
. nespavosť,
. bolesti hlavy,
. srdcové príznaky, napr. nepravidelný tep, srdcový infarkt a zlyhanie
srdca,
. zníženie krvného tlaku, čo môže viesť k závratu pri vstávaní,
. trombóza (krvná zrazenina) dolnej končatiny,
. bolesti hrdla,
. plynatosť,
. vracanie,
. svrbenie,
. zvýšené potenie,
. bolesti chrbta,
. kŕče v dolných končatinách,
. pocit slabosti a celkovej chorľavosti,
. zvýšená hladina močoviny a kreatinínu v krvi, čo môže naznačovať na
problémy s obličkami,
. zápal obličiek,
. zväčšenie prsníkov u mužov.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.5. AKO UCHOVÁVAť EPLERIUM

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Eplerium filmom obalené tablety po dátume exspirácie, ktorý je
uvedený na blistri a na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na
posledný deň v mesiaci.

Tento liek si nevyžuje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu ochrániť životné prostredie.


6. ĎALšIE INFORMÁCIE

Čo Eplerium obsahuje
Liečivo je eplerenón. Každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg alebo 50
mg eplerenónu.

Ďalšie zložky sú:
/Jadro tablety:/ monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza (E 101 a E
102), sodná soľ kroskarmelózy, hypromelóza (typ 2910), laurylsíran sodný,
mastenec, magnéziumstearát.
/Obal tablety:/
monohydrát laktózy, hypromelóza (typ 2910), oxid titaničitý (E171),
makrogol 4000.

Ako vyzerá Eplerium a obsah balenia
Eplerium 25 mg je biela alebo takmer biela, okrúhla, bikonvexná
(šošovkovitá), filmom obalená tableta. Na jednej strane je vyryté „CG3“,
druhá strana je hladká.

Eplerium 50 mg je biela alebo takmer biela, okrúhla, bikonvexná
(šošovkovitá), filmom obalená tableta. Na jednej strane je vyryté „CG4“,
druhá strana je hladká.

Eplerium je dostupný v PVC/Al blistrovom balení po 30 a 90 filmom obalených
tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

/Držiteľ rozhodnutia o registrácii/
Laboratorios LICONSA S.A.
Avenida Miralcampo 7, Polígono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara
Španielsko

/Výrobca/
Gedeon Richter Plc.
H-1103 Budapešť
Gyömrői út 19-21.
Maďarsko

Laboratorios LICONSA S.A.
Avenida Miralcampo 7, Polígono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara
Španielsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:
Eplerenone Liconsa 25/50 mg - Maďarsko
Eplerium - Bulharsko, Grécko, Poľsko, Slovensko, Španielsko
Albindrep 25/50 mg - Česká republika
Eplerenonă Liconsa 25/50 mg - Rumunsko
Raasblock 25/50 mg - Slovinsko

Eplerenona Liconsa - Portugalsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji
2011.
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2010/01370 a
2010/01372SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Eplerium 25 mg filmom obalené tablety
Eplerium 50 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg eplerenónu.
Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg eplerenónu.

Pomocná látka:
/Eplerium 25 mg filmom obalené tablety:/ Jedna filmom obalená tableta
obsahuje 35,08 mg laktózy (vo forme monohydrátu laktózy).
/Eplerium 50 mg filmom obalené tablety:/ Jedna filmom obalená tableta
obsahuje 70,16 mg laktózy (vo forme monohydrátu laktózy).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

/Eplerium 25 mg filmom obalené tablety:/ Biela alebo takmer biela, okrúhla,
bikonvexná, filmom obalená tableta. Na jednej strane je vyryté „CG3“, druhá
strana je hladká.
/Eplerium 50 mg filmom obalené tablety:/ Biela alebo takmer biela, okrúhla,
bikonvexná, filmom obalená tableta. Na jednej strane je vyryté „CG4“, druhá
strana je hladká.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Okrem štandardnej liečby zahŕňajúcej betablokátory sa eplerenón indikuje na
zníženie rizika kardiovaskulárnej mortality a morbidity u stabilných
pacientov s dysfunkciou ľavej komory (LVEF ? 40 %) a klinickým dôkazom
zlyhania srdca po čerstvom infarkte myokardu.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Na individuálnu titráciu dávky sú k dispozícii sily 25 mg a 50 mg.

Odporúčaná udržiavacia dávka eplerenónu je 50 mg raz denne (OD). Liečba sa
má začať dávkou 25 mg raz denne s následnou titráciou na cieľovú dávku 50
mg raz denne najlepšie počas 4 týždňov so zvážením sérových hladín draslíka
(pozri tabuľku 1). Liečba eplerenónom sa má zvyčajne začať do 3 – 14 dní po
akútnom infarkte myokardu.

Pacientom so sérovou hladinou draslíka > 5,0 mmol/l sa eplerenón nemá
podávať (pozri časť 4.3). Pred začatím liečby eplerenónom, v prvom týždni a
po mesiaci od začiatku liečby, alebo úpravy dávky, je potrebné vyšetriť
hladinu sérového draslíka. Následne je potrebné sérové hladiny draslíka
pravidelne sledovať podľa potreby.
Po nasadení liečby je potrebné dávku titrovať podľa sérovej koncentrácie
draslíka podľa tabuľky 1.

Tabuľka 1: Tabuľka na titráciu dávky po nasadení liečby
|Sérová hladina |Opatrenie |Úprava dávky |
|draslíka (mmol/l) | | |
|< 5,0 |Zvýšenie |25 mg EOD* na 25 mg |
| | |raz denne |
| | |25 mg raz denne na |
| | |50 mg raz denne |
|5,0 – 5,4 |Udržiavanie |Bez úpravy dávky |
|5,5 – 5,9 |Zníženie |50 mg raz denne na |
| | |25 mg raz denne |
| | |50 mg každý deň na |
| | |25 mg EOD* |
| | |25 mg EOD* až do |
| | |vysadenia |
|? 6,0 |Vysadenie |Nevzťahuje sa |


* EOD: Každý druhý deň

Po vysadení eplerenónu z dôvodu hladiny sérového draslíka ? 6,0 mmol/l, je
možné eplerenón znovu nasadiť v dávke 25 mg každý druhý deň, keď hladina
draslíka klesne pod 5,0 mmol/l.

Deti a dospievajúci
K dispozícii nie sú žiadne údaje, na základe ktorých by bolo možné
odporúčať užívanie eplerenónu
u detí a dospievajúcich, a preto sa užívanie v tejto vekovej skupine
neodporúča.

Starší pacienti
Pri starších pacientoch nie je potrebná počiatočná úprava dávky. Vzhľadom
na postupné znižovanie renálnej funkcie s vekom je u starších pacientov
zvýšené riziko hyperkaliémie. Toto riziko sa môže ešte zvýšiť v prípade
súčasného výskytu ochorenia, ktoré zvyšuje systémovú expozíciu, najmä
poškodenie pečene ľahkého až stredného stupňa. Odporúča sa pravidelné
monitorovanie sérovej hladiny draslíka (pozri časť 4.4).

Zníženie funkcie obličiek
U pacientov s ľahkým znížením funkcie obličiek nie je potrebná úprava
počiatočnej dávky. Odporúča sa pravidelné monitorovanie sérovej hladiny
draslíka (pozri časť 4.4). Eplerenón sa nedá dialyzovať.

Zníženie funkcie pečene
U pacientov s ľahkým až stredným znížením funkcie pečene nie je potrebná
úprava počiatočnej dávky. Vzhľadom na zvýšenú systémovú expozíciu na
eplerenón u pacientov s ľahkým až stredným znížením funkcie pečene,
odporúča sa u týchto pacientov časté a pravidelné sledovanie sérovej
hladiny draslíka, najmä vo vyššom veku (pozri časť 4.4).

Súbežná liečba
V prípade súbežnej liečby pomocou ľahkých až stredných inhibítorov CYP3A4,
napr. amiodarón, diltiazem a verapamil, sa môže začať s počiatočnou dávkou
25 mg raz denne. Dávka nemá prekročiť 25 mg raz denne (pozri časť 4.5).
Eplerenón sa môže podávať s jedlom, alebo bez jedla (pozri časť 5.2).

4.3 Kontraindikácie

. Hypersenzitivita na eplerenón, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok
(pozri časť 6.1).
. Pacienti s počiatočnou hladinou sérového draslíka > 5,0 mmol/l .
. Pacienti so strednou až ťažkou renálnou insuficienciou (klírens
kreatinínu < 50 ml/min).
. Pacienti s ťažkou pečeňovou insuficienciou (Childova-Pughova trieda C).


. Pacienti, ktorí užívajú draslík šetriace diuretiká, doplnky výživy s
obsahom draslíka alebo silné inhibítory CYP 3A4 (napr. itrakonazol,
ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, klaritromycín, telitromycín a
nefazodón) (pozri časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri užívaní

/Hyperkaliémia/
V súlade s jeho mechanizmom účinku sa pri užívaní eplerenónu môže vyskytnúť
hyperkaliémia. Hladina draslíka v sére sa musí sledovať u všetkých
pacientov na začiatku liečby a pri zmene dávkovania. Následne sa odporúča
pravidelné sledovanie, hlavne u pacientov s rizikom rozvoja hyperkaliémie,
ako napríklad u (starších) pacientov s renálnou insuficienciou (pozri časť
4.2) a pacientov s diabetom. Po začatí liečby eplerenónom sa neodporúča
užívanie doplnkov výživy s obsahom draslíka z dôvodu zvýšeného rizika
hyperkaliémie. Bolo preukázané, že zníženie dávky eplerenónu znižuje sérovú
koncentráciu draslíka. Jedna štúdia preukázala, že pridanie
hydrochlorotiazidu k liečby eplerenónom vyvažuje zvýšenie sérovej hladiny
draslíka.

/Zníženie funkcie obličiek/
U pacientov so zníženou funkciou obličiek vrátane pacientov s diabetickou
mikroalbuminúriou sa musí koncentrácia draslíka pravidelne sledovať. Riziko
hyperkaliémie sa zvyšuje so znižovaním renálnej funkcie. Aj keď údaje zo
štúdie EPHESUS na pacientoch s DM 2. typu sú obmedzené, na tomto malom
počte pacientov bolo pozorované zvýšenie výskytu hyperkaliémie. Preto sa
musia títo pacienti liečiť s vynaložením veľkej opatrnosti. Eplerenón sa
nedá eliminovať hemodialýzou.

/Zníženie funkcie pečene/
U pacientov so stredným stupňom zníženia funkcie pečene (Childova-Pughova
trieda A a B) nebolo pozorované zvýšenie sérovej koncentrácie draslíka nad
hladinu 5,5 mmol/l. U pacientov s ľahkým až stredne ťažkým znížením funkcie
pečene sa musí sledovať hladina elektrolytov. Užívanie eplerenónu u
pacientov s ťažkým znížením funkcie pečene nebolo podrobené skúmaniu a jeho
užívanie je teda kontraindikované (pozri časť 4.3).

/Aktivátory CYP3A4/
Súbežné podávanie eplerenónu so silnými aktivátormi CYP3A4 sa neodporúča
(pozri časť 4.5).

Počas liečby eplerenónom sa nemá užívať /lítium, cyklosporín,/
/takrolimus/ (pozri časť 4.5).

/Laktóza/
Tablety obsahujú monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavou dedičnou
intoleranciou galaktózy, laponskou deficienciou laktázy alebo malabsorpciou
glukózy-galaktózy nemajú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Farmakodynamické interakcie

/Draslík šetriace diuretiká a výživové doplnky s obsahom draslíka/
Vzhľadom na zvýšené riziko hyperkaliémie sa eplerenón nesmie podávať
pacientom, ktorí užívajú draslík šetriace diuretiká a výživové doplnky s
obsahom draslíka (pozri časť 4.3). Draslík šetriace diuretiká môžu
potenciovať účinok antihypertenzív a iných diuretík.

/Lítium/
Štúdie liekových interakcií eplerenónu neboli vykonané s lítiom. Avšak u
pacientov, ktorí užívali lítium súčasne s diuretikami a ACE inhibítormi sa
uvádzajú prípady toxicity spojenej s lítiom (pozri časť 4.4). Eplerenón sa
nesmie podávať súčasne s lítiom. Ak sa zdá, že takáto kombinácia je
potrebná, je potrebné sledovať plazmatickú koncentráciu lítia (pozri časť
4.4).

/Cyklosporín, takrolimus/
Cyklosporín a takrolimus môžu spôsobiť zníženie obličkových funkcií a
zvýšenie rizika hyperkaliémie. Eplerenón sa nesmie používať súčasne s
cyklosporínom ani takrolimom. V prípade potreby sa pri podávaní
cyklosporínu a takrolimu pacientom, ktorí užívajú eplerenón, odporúča
dôsledné sledovanie sérovej hladiny draslíka a obličkových funkcií (pozri
časť 4.4).

/Nesteroidné antiflogistiká (NSAID)/
Liečba pomocou NSAID môže viesť k akútnemu zlyhaniu obličiek v dôsledku
priameho účinku na glomerulárnu filtráciu, najmä u rizikových pacientov
(starších prípadne dehydratovaných pacientov). Pacienti, ktorí užívajú
eplerenón súčasne s NSAID, musia mať zabezpečenú adekvátnu hydratáciu a
pred začatím liečby sa musí vyšetriť ich renálna funkcia.

/Trimetoprim/
Súčasné podávanie trimetoprimu a eplerenónu zvyšuje riziko hyperkaliémie.
Monitorovanie sérovej koncentrácie draslíka a obličkových funkcií je
potrebné najmä u pacientov so znížením obličkových funkcií a u starších
pacientov.

/ACE inhibítory, antagonisty receptorov angiotenzínu II (AIIA)/
Eplerenón a ACE inhibítory alebo antagonisty receptorov angiotenzínu II sa
môžu súčasne podávať len s vynaložením veľkej opatrnosti. Kombinácia
eplerenónu s týmito liekmi môže zvyšovať riziko hyperkaliémie u pacientov s
rizikom zníženia obličkovej funkcie, napr. u starších pacientov. Odporúča
sa dôkladné sledovanie sérovej koncentrácie draslíka a renálnej funkcie.

/Alfa//1//- blokátory (napr. prazosín, alfuzosín)/
V prípade kombinácie alfa1- blokátorov s eplerenónom vzniká potenciál
zvýšeného hypotenzívneho účinku alebo posturálnej hypotenzie. Počas
súčasného podávania alfa1- blokátorov sa odporúča klinické monitorovanie z
hľadiska posturálnej hypotenzie.

/Tricyklické antidepresíva, neuroleptiká, amifostín, baklofén/
Súčasné podávanie týchto liekov s eplerenónom môže potenciálne zvyšovať
antihypertenzívne účinky a riziko posturálnej hypotenzie.

/Glukokortikoidy, tetracosactid/
Súčasné podávanie týchto liekov s eplerenónom môže potenciálne znižovať
antihypertenzívne účinky (zadržiavanie sodíka a tekutín).

Farmakokinetické interakcie

Štúdie in vitro naznačujú, že eplerenón nie je inhibítorom izoenzýmov
CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, alebo CYP3A4. Eplerenón nie je substrátom
ani inhibítorom P-glykoproteínu.

/Digoxín/
Systémová expozícia (AUC) voči digoxínu sa pri súčasnom užívaní s
eplerenónom zvyšuje o 16 % (90 % CI: 4 % - 30 %). Pri dávkovaní digoxínu na
hornej hranici terapeutického rozmedzia je potrebná zvýšená opatrnosť.
/Warfarín/
V prípade warfarínu neboli pozorované žiadne klinicky významné
farmakokinetické interakcie. Pri dávkovaní warfarínu na hornej hranici
terapeutického rozmedzia je potrebné vynaložiť veľkú opatrnosť.
/Substráty CYP3A4/
Výsledky farmakokinetických štúdií so substrátmi CYP3A4, t. j. midazolamom
a cisapridom, nepreukázali žiadne signifikantné farmakokinetické reakcie
pri súčasnom podávaní týchto liekov
s eplerenónom.
/Inhibítory CYP3A4/
/Silné inhibítory CYP3A4/
Pri súčasnom podávaní eplerenónu s liekmi, ktoré blokujú enzým CYP3A4 môžu
nastať signifikantné farmakokinetické reakcie. Silný inhibítor CYP3A4
(ketokonazol 200 mg 2 ( denne) spôsobil 441 % nárast hodnoty AUC eplerenónu
(pozri časť 4.3). Súčasné užívanie eplerenónu so silnými inhibítormi
CYP3A4, ako sú ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, nelfinavir,
klaritromycín, telitromycín a nefazodón, je kontraindikované (pozri časť
4.3).
/Ľahké až stredné inhibítory CYP3A4/
Súbežné podávanie s erytromycínom, saquinavirom, amiodarónom, diltiazemom,
verapamilom a flukonazolom spôsobilo signifikantné farmakokinetické
interakcie so zvýšením AUC v rozsahu od 98 % do 187 %. Dávka eplerenónu
teda pri súčasnom podávaní ľahkých až stredných inhibítorov CYP3A4 nemá
prekročiť 25 mg (pozri časť 4.2).
/Aktivátory CYP3A4/
Súbežné podávanie ľubovníka bodkovaného (silného aktivátora CYP3A4) s
eplerenónom spôsobilo 30 % zníženie AUC eplerenónu. Výraznejšie zníženie
AUC eplerenónu môže nastať pri podaní silnejších aktivátorov CYP3A4, ako je
napríklad rifampicín. Vzhľadom na riziko zníženia účinnosti eplerenónu sa
neodporúča súčasné užívanie silných aktivátorov CYP3A4 (rifampicín,
karbamazepín, fenytoín, fenobarbital, ľubovník bodkovaný) s eplerenónom
(pozri časť 4.4).
/Antacidá/
Na základe farmakokinetickej klinickej štúdie sa pri súčasnom podávaní
antacíd s eplerenónom neočakávajú žiadne signifikantné interakcie.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

/Gravidita:/ O užívaní eplerenónu u gravidných žien nie je dostatok údajov.
Štúdie na zvieratách nenaznačili žiadne priame ani nepriame nežiaduce
účinky súvisiace s graviditou, embryofetálnym vývojom, pôrodom a
postnatálnym vývojom (pozri časť 5.3). Pri predpisovaní eplerenónu
gravidným ženám je potrebná zvýšená pozornosť.

/Laktácia:/ Nie je známe, či sa eplerenón po perorálnom podaní vylučuje do
ľudského materského mlieka. Predklinické údaje však ukazujú, že eplerenón
či jeho metabolity sú prítomné v materskom mlieku potkanov a že mláďatá
potkanov vystavené takejto expozícii sa vyvíjajú normálne. Vzhľadom na
neznámy potenciál nežiaducich účinkov na dojčené dojčatá je potrebné
rozhodnúť, či ukončiť dojčenie alebo prerušiť užívanie lieku, so zvážením
dôležitosti lieku pre matku.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neboli zrealizované žiadne štúdie zamerané na účinok eplerenónu na
schopnosť viesť vozidlá, alebo obsluhovať stroje. Eplerenón nespôsobuje
ospanlivosť ani zníženie kognitívnych funkcií, avšak pri vedení vozidiel
alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že počas liečby sa môže
vyskytnúť závrat.

4.8 Nežiaduce účinky

V štúdii zameranej na účinnosť eplerenónu v liečbe zlyhania srdca po
akútnom infarkte myokardu a na prežívanie pacientov (EPHESUS) bola celková
incidencia nežiaducich udalostí uvádzaná pri eplerenóne (78,9 %) podobná
ako pri placebe (79,5 %). Miera vysadenia liečby z dôvodu nežiaducich
udalostí bola v týchto štúdiách 4,4 % u pacientov, ktorí užívali eplerenón,
a 4,3 % u pacientov, ktorí dostávali placebo.

Nasledujúce nežiaduce účinky sú prevzaté zo štúdie EPHESUS a ide o
nežiaduce účinky, pri ktorých je podozrenie na súvislosť s liečbou a ich
výskyt je vyšší ako pri placebe, alebo sú závažné a signifikantne vyššie
ako pri placebe. Nežiaduce udalosti sú uvedené podľa orgánových systémov a
absolútnej frekvencie. Definícia frekvencie výskytu: časté (?1/100 až <
1/10); menej časté (?1/1 000 až< 1/100).

Infekcie a nákazy
/Menej časté:/ pyelonefritída.

Poruchy krvi a lymfatického systému
/Menej časté/: eozinofília.

Poruchy metabolizmu a výživy
/Časté/: hyperkaliémia.
/Menej časté/: dehydratácia, hypercholesterolémia, hypertriglyceridémia,
hyponatrémia.

Psychické poruchy
/Menej časté/: nespavosť.

Poruchy nervového systému
/Časté/: závrat.
/Menej časté/: bolesti hlavy.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti
/Menej časté/: atriálna fibrilácia, infarkt myokardu, ľavostranné zlyhanie
srdca.

Poruchy ciev
/Časté/: hypotenzia.
/Menej časté/: posturálna hypotenzia, arteriálna trombóza dolnej končatiny.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
/Menej časté/: faryngitída.

Poruchy gastrointestinálneho traktu
/Časté/: hnačka, nevoľnosť.
/Menej časté/: plynatosť, vracanie.

Poruchy kože a podkožného tkaniva
/Časté/: žihľavka.
/Menej časté/: svrbenie, zvýšené potenie.
/Neznáme:/ angioneurotický edém.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
/Menej časté/: bolesti chrbta, kŕče v dolných končatinách.

Poruchy obličiek a močových ciest
/Časté/: abnormálne obličkové funkcie.

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
/Menej časté:/ gynekomastia.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
/Menej časté/: asténia, nepokoj

Laboratórne a funkčné vyšetrenia
/Menej časté/: Zvýšenie BUN, zvýšenie kreatinínu.

V štúdii EPHESUS bolo numericky viac prípadov cievnej príhody v skupine
starších pacientov (nad 75 rokov). Nezistil sa však štatisticky
signifikantný rozdiel medzi výskytom cievnej príhody v skupinách
užívajúcich eplerenón (30) v porovnaní s placebom (22).

4.9 Predávkovanie

Neuvádzajú sa žiadne prípady predávkovania eplerenónom u ľudí.
Najpravdepodobnejším príznakom predávkovania u ľudí by bola pravdepodobne
hypotenzia, alebo hyperkaliémia. Eplerenón sa nedá eliminovať hemodialýzou.
Ukázalo sa, že eplerenón sa výrazne viaže na aktívne uhlie. Ak by sa
vyskytla symptomatická hypotenzia, je nevyhnutné začať s podpornou liečbou.
Ak sa vyvinie hyperkaliémia, je potrebné začať štandardnú liečbu.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: diuretiká, blokátory aldosterónu
ATC kód: C03DA04

Eplerenón má relatívnu selektivitu z hľadiska väzby na receptory na
rekombinantné ľudské mineralokortikoidy v porovnaní s jeho väzbou na
receptory na rekombinantné ľudské glukokortikoidy, progesterón a androgény.
Eplerenón bráni naviazaniu aldosterónu, čo je kľúčový hormón renín-
angiotenzín-aldosterónového systému (RAAS), ktorý zodpovedá za reguláciu
krvného tlaku a patofyziológiu kardiovaskulárnej choroby.

Bolo preukázané, že eplerenón spôsobuje trvalé zvýšenie plazmatického
renínu a sérového aldosterónu, čo je v súlade s inhibíciou negatívnej
regulačnej spätnej väzby aldosterónu na sekréciu renínu. Výsledné zvýšenie
aktivity plazmatického renínu a aldosterónu v cirkulácii neprekonáva účinky
eplerenónu.

V titračných štúdiách zameraných na chronické zlyhanie srdca (klasifikácia
NYHA II – IV) spôsobilo pridanie eplerenónu k štandardnej liečbe očakávané
zvýšenie hladiny aldosterónu úmerné dávke. Podobne aj v časti štúdie
EPHESUS zameranej na kardiorenálne účinky liečba eplerenónom viedla k
signifikantnému zvýšeniu koncentrácie aldosterónu. Tieto výsledky
potvrdzujú blokádu receptora mineralokortikoidov u týchto populácií.

Eplerenón bol skúmaný v štúdii zameranej na účinnosť liečby srdcového
zlyhania po akútnom infarkte myokardu a na prežívanie pacientov (EPHESUS).
EPHESUS je dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia s trvaním 3 roky
u 6632 pacientov s akútnym infarktom myokardu (MI), ľavokomorovou
dysfunkciu (hodnotené na základe ejekčnej frakcie ľavej komory [LVEF]
?40 %) a klinickými príznakmi srdcového zlyhania. Do 3 – 14 dní (medián 7
dní) po akútnom infarkte myokardu bol pacientom k štandardnej terapii
doplnený eplerenón alebo placebo v počiatočnej dávke 25 mg jedenkrát denne
a dávka bola postupne titrovaná na cieľovú dávku 50 mg jedenkrát denne
počas 4 týždňov za predpokladu, že sérová koncentrácia draslíka bola <5,0
mmol/l. Počas štúdie pacienti dostávali štandardnú liečbu vrátane kyseliny
acetylsalicylovej (92 %), ACE inhibítorov (90 %), ß-blokátorov (83 %),
nitrátov (72 %), slučkových diuretík (66 %) alebo inhibítorov reduktázy HMG
CoA (60 %).

V štúdii EPHESUS boli primárnymi endpointami mortalita zo všetkých príčin a
kombinovaný endpoint KV smrti, alebo KV hospitalizácie; zomrelo (zo
všetkých príčin) 14,4 % pacientov zaradených do skupiny užívajúcej
eplerenón a 16,7 % pacientov zaradených do skupiny užívajúcej placebo,
zatiaľ čo 26,7 % pacientov zaradených do skupiny užívajúcej eplerenón a
30,0 % pacientov zaradených do skupiny užívajúcej placebo splnilo
kombinovaný endpoint KV smrti alebo hospitalizácie. V štúdii EPHESUS teda
eplerenon znižoval riziko smrti z akejkoľvek príčiny o 15 % (RR 0,85; 95 %
CI, 0,75 – 0,96; p=0,008) v porovnaní s placebom, a to hlavne vďaka
zníženiu kardiovaskulárnej (KV) mortality. Riziko KV smrti alebo KV
hospitalizácie sa pri užívaní eplerenónu znížilo o 13 % (RR 0,87; 95 % CI,
0,79 - 0,95; p=0,002). Zníženie absolútneho rizika pre endpointy mortality
zo všetkých príčin a KV mortality/hospitalizáciu bola 2,3 resp. 3,3 %.
Klinická účinnosť bola primárne preukázaná pri nasadení liečby eplerenónom
u pacientov vo veku < 75 rokov. Benefity liečby u pacientov vo veku nad 75
rokov nie sú jasné. Funkčná klasifikácia podľa NYHA sa zlepšila, alebo
zostala nezmenená u štatisticky signifikantne väčšieho podielu pacientov,
ktorí užívali eplerenón v porovnaní s placebom. Incidencia hyperkaliémie
bola 3,4 % v skupine užívajúcej eplerenón v porovnaní s 2,0 % v skupine
užívajúcej placebo (p<0,001). Incidencia hypokaliémie bola 0,5 % v skupine
užívajúcej eplerenón v porovnaní s 1,5 % v skupine užívajúcej placebo
(p<0,001).

U 147 zdravých jedincov, ktorí boli hodnotení počas farmakokinetických
štúdií z hľadiska elektrokardiografických zmien neboli zistené žiadne
konzistentné účinky eplerenónu na tepovú frekvenciu, trvanie QRS alebo PR
alebo QT intervalu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia a distribúcia/
Absolútna biologická dostupnosť eplerenónu je neznáma. Maximálna
plazmatická koncentrácia sa dosahuje po približne 2 hodinách. Hodnoty
maximálnej plazmatickej koncentrácie (Cmax) a plochy pod krivkou (AUC) sú
priamo úmerné veľkosti dávky v rozsahu od 10 do 100 mg a menej než priamo
úmerné pri dávkach nad 100 mg. Rovnovážny stav sa dosahuje po 2 dňoch.
Absorpciu neovplyvňuje príjem potravy.
Väzba eplerenónu na plazmatické proteíny je cca 50 %, a to hlavne na alfa 1-
kyslé glykoproteíny. Zdanlivý distribučný objem v rovnovážnom stave sa
odhaduje na 50 (+/- 7) l. Eplerenón sa neviaže prednostne na erytrocyty.

/Metabolizmus a vylučovanie/
Metabolizmus eplerenónu primárne sprostredkúva CYP3A4. V ľudskej plazme
neboli identifikované žiadne aktívne metabolity eplerenónu.
V moči a v stolici sa v nezmenenej forme vylúči menej ako 5 % dávky
eplerenónu. Po podaní jednej perorálnej dávky lieku značeného rádioaktívnou
značkou sa približne 32 % dávky vylúčilo do stolice a približne 67 % do
moču. Polčas eliminácie eplerenónu je približne 3 až 5 hodín. Zdanlivý
plazmatický klírens je cca 10 l/hod.

Osobitné skupiny pacientov

/Vek, pohlavie a rasa/
Farmakokinetika eplerenónu v dávkovaní 100 mg raz denne bola sledovaná u
starších (? 65 rokov), u mužov a žien a u černošskej populácie.
Farmakokinetika eplerenónu sa signifikantne nelíšila medzi mužmi a ženami.
V rovnovážnom stave mali starší pacienti zvýšené hodnoty Cmax (22 %) a AUC
(45 %) v porovnaní s mladšími (18 až 45 rokov). V rovnovážnom stave boli
hodnoty Cmax o 19 % a AUC o 26 % nižšie u černošskej populácie (pozri časť
4.2.).

/Renálna insuficiencia/
Farmakokinetika eplerenónu bola skúmaná u pacientov s rôznym stupňom
renálnej insuficiencie a u dialyzovaných pacientov. V porovnaní s
kontrolami hodnoty AUC a Cmax v rovnovážnom stave boli zvýšené o 38 % resp.
24 % u pacientov s ťažkým znížením obličkových funkcií a znížené o 26 %
resp. 3 % u dialyzovaných pacientov. Medzi plazmatickým klírensom
eplerenónu a klírensom kreatinínu nebola pozorovaná žiadna korelácia.
Eplerenón sa nedá eliminovať hemodialýzou (pozri časť 4.4.).

/Hepatálna insuficiencia/
Farmakokinetika eplerenónu 400 mg bola sledovaná u pacientov so stredne
ťažkým (Childova-Pughova trieda B) znížením pečeňových funkcií a
porovnávaná so zdravými pacientmi. Hodnoty Cmax a AUC v rovnovážnom stave
boli pri eplerenóne zvýšené o 3,6 % resp. 42 % (pozri časť 4.2). Keďže
užívanie eplerenónu nebolo skúšané u pacientov s ťažkým znížením pečeňových
funkcií, eplerenón je pre túto skupinu pacientov kontraindikovaný (pozri
časť 4.3).

/Zlyhanie srdca/
Farmakokinetika 50 mg eplerenónu bola skúmaná u pacientov so zlyhaním srdca
(klasifikácia NYHA II – IV). V porovnaní so zdravými pacientmi
zodpovedajúceho veku, hmotnosti a pohlavia boli hodnoty AUC a Cmax v
rovnovážnom stave u pacientov so zlyhaním srdca vyššie o 38 % resp. 30 %. V
súlade s týmito výsledkami populačná farmakokinetická analýza eplerenónu u
podskupiny pacientov zo štúdie EPHESUS naznačuje, že klírens eplerenónu u
pacientov so zlyhaním srdca bol podobný ako u zdravých starších pacientov.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické štúdie zamerané na farmakológiu, genetickú toxicitu,
karcinogénny potenciál a toxicitu na reprodukciu neodhalili žiadne osobitné
riziká pre ľudí. V štúdiách zameraných na opakovanú dávkovú toxicitu sa u
potkanov a psov pozorovala atrofia prostaty pri hladinách o niečo vyšších,
než sú hladiny klinickej expozície. Zmeny na prostate nesúviseli s
negatívnymi funkčnými následkami. Klinická relevantnosť týchto zistení nie
je známa.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

/Jadro tablety:/ monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza (E 101 a E
102), sodná soľ kroskarmelózy, hypromelóza (typ 2910), laurylsíran sodný,
mastenec, magnéziumstearát.
/Obal tablety:/ monohydrát laktózy, hypromelóza (typ 2910), oxid titaničitý
(E171), makrogol 4000.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek si nevyžuje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Eplerium je dostupný v PVC/Al blistrovom balení.

Veľkosť balenia: 30, 90 filmom obalených tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Nepoužitý liek alebo odpad má byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi
požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Laboratorios LICONSA S.A.
Avenida Miralcampo 7, Polígono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara
Španielsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Eplerium 25 mg filmom obalené tablety: 50/0361/11-S
Eplerium 50 mg filmom obalené tablety: 50/0362/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C08247
Skupina ATC:
C03 - Diuretiká
Skupina ATC:
C03DA04 -
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
DE -
Výrobca lieku:
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s prekonaným akútnym infarktom myokardu (AIM) a prejavmi ľavokomorovej dysfunkcie/srdcového zlyhávania, zahŕňajúcej betablokátory, ACE inhibítory alebo sartany u stabilizovaných pacientov s dysfunkciou ľavej komory (ejekčná frakcia ľavej komory LVEF <= 40%) alebo s klinickými znakmi srdcového zlyhávania už od tretieho dňa po prekonanom infarkte myokardu. Hradenú liečbu môže indikovať lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti. Úspešnosť liečby sa prehodnotí po uplynutí šiestich mesiacov od začatia liečby; ak LVEF poklesne pod východiskovú hodnotu alebo ak hladina draslíka v sére vystúpi nad 6,0 mol/l, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Môže predpísať:
Vnútorne lekarstvo, Kardiológia aj detská
Predajná cena:
17.70 € / 533.23 SK
Úhrada poisťovňou:
17.70 € / 533.23 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien