Detail:
ESMOCARD LYO 2500 mg plc ifo 1x2500 mg (liek.inj.skl.)
Názov lieku:
ESMOCARD LYO 2500 mg
Doplnok názvu:
plc ifo 1x2500 mg (liek.inj.skl.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovPRÍLOHA Č. 3 K ROZHODNUTIU O REGISTRACII LIEKU EV. Č.: 2009/09808


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


ESMOCARD LYO 2500 mg


prášok na infúzny koncentrát

Esmololiumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
tento liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
zdravotnú sestru.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
zdravotnej sestre.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je ESMOCARD LYO 2500 mg a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete ESMOCARD LYO 2500 mg
3. Ako používať ESMOCARD LYO 2500 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať ESMOCARD LYO 2500 mg
6. Ďalšie informácie1. ČO JE ESMOCARD LYO 2500 MG A NA ČO SA POUŽÍVA

Esmolol patrí do skupiny betablokátorov. Tieto látky spomaľujú srdcový
rytmus a znižujú krvný tlak.

Esmolol sa používa na krátkodobú liečbu, keď Vaše srdce bije veľmi rýchlo.

Esmolol sa používa tiež počas alebo hneď po operácií, keď sa priveľmi zvýši
Váš krvný tlak a/alebo Vaše srdce bije priveľmi rýchlo.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE ESMOCARD LYO 2500 MG

Nepoužívajte ESMOCARD LYO 2500 mg
- keď ste alergický (precitlivený) na esmolol alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek,
- keď máte veľmi pomalú činnosť srdca
4. keď máte problémy s elektrickými signálmi, ktoré kontrolujú tlkot Vášho
srdca (problém nazývaný „blokáda srdca“)
5. keď máte ťažké zlyhanie srdca,
6. keď máte rýchly alebo striedavo rýchly a pomalý tlkot srdca (problém
nazývaný „syndróm chorého sínusu“),
7. keď máte feochromocytóm, ktorý dosiaľ nebol liečený. (Feochromocytóm je
nádor drene nadobličiek sprevádzaný náhlym vzostupom krvného tlaku,
závažnou bolesťou hlavy, potením a zrýchleným pulzom.)
8. keď máte problém so zásobovaním Vášho srdca krvou (problém nazývaný
„kardiogénny šok“),
9. keď máte nízky krvný tlak,
10. keď máte zvýšený krvný tlak v pľúcnych cievach (pulmonárna
hypertenzia),
11. keď máte náhly astmatický záchvat,
12. keď máte zvýšenú hladinu kyselín vo Vašom tele (problém nazývaný
„metabolická acidóza).

Buďte zvlášť opatrný pri používaní ESMOCARDU LYO 2500 mg
- ESMOCARD LYO MUSÍ VÁŠ LEKÁR ALEBO ZDRAVOTNÁ SESTRA ROZPUSTIŤ
A ZRIEDIŤ
13. Najčastejšie pozorovaným vedľajším účinkom je hypotenzia (znížený krvný
tlak). Jej znaky môžu byť pocit závratu a točenia hlavy, najmä pri
vstávaní. Tento stav je rýchlo vratný pri znížení alebo prerušení
dávkovania. Ak ste liečený esmololom, zvyčajne bude neustále sledovaný
Váš krvný tlak a EKG.

Váš lekár Vám bude venovať osobitnú starostlivosť, ak
máte cukrovku (diabetes) alebo nízku hladinu cukru v krvi (hypoglykémia).
Budete si vyžadovať osobitné sledovanie, lebo esmolol môže kryť príznaky
nízkej hladiny cukru v krvi.
ste v minulosti mali problémy so srdcom. Váš lekár bude u Vás veľmi pozorne
sledovať akékoľvek príznaky srdca. V prípade potreby sa liečba ukončí,
dávkovanie sa zníži alebo sa začne so špeciálnou liečbou.
máte kožné reakcie v mieste podania injekcie, má sa použiť iné miesto na
injekciu.
máte zúženie dýchacích ciest alebo sipot, ako je astma.
máte psoriázu (lupienku) alebo vyliečenú psoriázu (keď Vaša koža vytvára
šupinaté škvrny).
máte akékoľvek alergie. Esmolol môže zvyšovať Vašu citlivosť na tvorbu
Vašej alergie, ako aj na závažnosť alergických reakcií.
máte problémy s krvným obehom, ako je blednutie Vašich prstov (Raynaudova
choroba) alebo pocit bolesti, únavy a niekedy aj pálivých bolestí vo Vašich
nohách.
máte problémy s obličkami.


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, lieky rastlinného
pôvodu alebo prírodné produkty, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo
zdravotnej sestre. Váš lekár si overí, či ktorýkoľvek z liekov, ktoré
užívate nebude pozmeňovať spôsob, akým účinkuje ESMOCARD LYO.

Vášmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi musíte predovšetkým
povedať, ak užívate niektorý z nasledovných liekov:
Lieky používané na liečbu problémov so srdcovým rytmom, bolesťou na
hrudníku (srdcová angína) a vysoký krvný tlak, ako sú verapamil
a diltiazem.
Lieky používané na liečbu problémov so srdcovým rytmom a na zlyhanie srdca,
ako sú digoxín, digitoxín, digitalis, chinidín, dizopyramid alebo
amiodarón.
Lieky používané na liečbu cukrovky, vrátane inzulínu a liekov užívaných
perorálne (ústami).
Lieky známe ako látky blokujúce ganglion (ako je trimetafán).
Lieky používané na liečbu prechladnutia alebo upchatého nosa nazývané
nosové dekongestanty.
Lieky používané proti bolesti ako sú nesteroidné protizápalové lieky známe
aj ako NSAID.
Lieky používané na liečbu depresie ako sú „tricyklické“ antidepresíva alebo
iné lieky na duševné zdravotné problémy.
Klonidín, ktorý sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku a na migrénu.
Nifedipín, ktorý sa používa na liečbu bolesti na hrudníku (srdcová angína),
vysokého krvného tlaku a Raynaudovej choroby.
Warfarín, ktorý sa používa na zriedenie krvi.
Rezerpín, ktorý sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku.
Morfín, čo je silný liek proti bolesti.
Floktafenín, čo je liek proti bolesti.
Amisulprid, liek používaný na liečbu duševných problémov.
Suxametóniumchlorid, ktorý sa používa na uvoľnenie vašich svalov, zvyčajne
počas operácie. Váš lekár bude tiež venovať osobitnú pozornosť používaniu
ESMOCARDU LYO počas operácií, keď budete dostávať anestetiká a iné liečby.

Ak si nie ste istý, či sa Vás týka niečo z vyššie uvedeného, povedzte to
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi skôr, ako Vám podajú ESMOCARD LYO.

Tehotenstvo a dojčenie

Na dokázanie bezpečnosti u ľudí nie sú k dispozícii dostatočné údaje o
používaní esmololu počas tehotenstva. Neexistujú však náznaky zvýšeného
rizika vrodených chýb u ľudí. Pre nedostatok skúseností sa používanie
ESMOCARDU LYO počas tehotenstva neodporúča. Skôr ako začnete užívať
akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou.
Nie je známe, či sa esmolol vylučuje do materského mlieka. Počas podávania
esmololu sa preto neodporúča dojčiť.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.


3. AKO POUŽÍVAŤ ESMOLOL LYO 2500 mg

ESMOCARD LYO SA PRED PODANÍM MUSÍ ROZPUSTIŤ A ZRIEDIŤ

Dávka sa musí upraviť individuálne. Má sa podať začiatočná dávka a následne
udržiavacie dávky. Váš lekár stanoví dávkovaciu schému a prispôsobí
dávkovanie podľa vedľajších účinkov.

ESMOCARD LYO 2500 mg sa podáva ako infúzia. Do žily ju podáva lekár alebo
zdravotná sestra.

Dĺžka používania závisí od účinku a možného výskytu vedľajších účinkov.
Dĺžku liečby stanoví Váš lekár.

Úprava dávkovania zvyčajne nie je potrebná, ak:
máte problémy s pečeňou
ste starší pacient.


Ak máte problémy s obličkami, Váš lekár Vám bude venovať náležitú
pozornosť.

Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť esmololu sa nezisťovala u detí a dospievajúcich.

Ak dostanete viac ESMOCARDU LYO, ako máte
Ak máte pocit, že ste dostali priveľa esmololu, informujte o tom svojho
lekára alebo zdravotnú sestru, ktorí podniknú ďalšie opatrenia.
Pri predávkovaní sa môžu objaviť tieto príznaky:
závažný pokles krvného tlaku, pomalý pulz srdca, znížená funkcia srdca, šok
spôsobený zníženou funkciou srdca, dýchavičnosť (respiračná insuficiencia),
strata vedomia siahajúca po kómu, záchvaty (kŕče), nevoľnosť, vracanie,
nízka koncentrácia cukru v krvi (hypoglykémia).

Ak prestane používať ESMOCARD LYO
Ak trpíte srdcovým ochorením spôsobeným problémami koronárnych artérií (ako
je srdcová angína), pri prerušení liečby ESMOCARDOM LYO sa vyžaduje
pozornosť.
Infúzia sa bude ukončovať postupne.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo zdravotnej sestre.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj ESMOCARD LYO môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého. Väčšina vedľajších účinkov vymizne do 30
minút po prerušení liečby ESMOCARDOM LYO. Ihneď oznámte svojmu lekárovi
alebo zdravotnej sestre, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledovných
vedľajších účinkov, ktoré môžu byť závažné. Môže byť potrebné prerušiť
infúziu.

Vedľajšie účinky sú zoradené podľa ich frekvencie:

Veľmi časté: postihujú viac ako 1 používateľa z 10
Časté: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100
Menej časté: postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000
Zriedkavé: postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000
Veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000
Neznáme: Frekvenciu z dostupných údajov nemožno stanoviť.

Môžu sa objaviť nasledovné vedľajšie účinky:

Veľmi časté: pokles krvného tlaku, potenie

Časté:
ospalosť
bolesť hlavy
ťažkosti so sústredenosťou
závrat
pocit točenia hlavy
pocit pálenia a mravčenia
pocit nevoľnosti (nauzea) a nevoľnosť (vracanie)
strata chuti do jedla
podráždenie a stvrdnutie kože v mieste podania injekcie ESMOCARDU LYO
pocit slabosti
pocit únavy (vyčerpanosť)
pocit úzkosti alebo depresie
pocit zmätenosti a vzrušenia

Menej časté:
slabý srdcový pulz
náhla strata vedomia
pocit mdloby alebo mdloby
záchvaty (kŕče alebo kŕčovité záchvaty)
zmeny vnímania chuti
problémy s rečou
problémy so zrakom
dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním
tekutina vo vašich pľúcach
sipot
upchatý nos
nezvyčajné zvuky pri dýchaní
sucho v ústach
bolesť v oblasti Vášho žalúdka
porucha trávenia
zápcha
problémy s močením
zmena sfarbenia kože
sčervenenie kože
bolesť Vašich svalov alebo šliach
slabá cirkulácia vo Vašich rukách alebo nohách
bledý vzhľad alebo sčervenenie
bolesť na hrudníku
pocit chladu alebo vysoká teplota (horúčka)
bolesť a opuch (edém) Vašich žíl pri podaní injekcie ESMOCARDU LYO
pálivý pocit v mieste podania injekcie
nezvyčajné myšlienky

Veľmi zriedkavé:
závažné spomalenie srdcového pulzu
zastavenie činnosti srdca
citlivé krvné žily s oblasťou horúcej červenej kože (tromboflebitída)
kožné problémy vyvolané roztokom vytekajúcim v mieste podania injekcie

Neznáme(počet postihnutých ľudí nie je známy)
- psoriáza (keď Vaša koža vytvára šupinaté škvrny).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
zdravotnej sestre.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ESMOCARD LYO 2500 MG

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte ESMOCARD LYO 2500 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
štítku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Podmienky uchovávania lieku po prvom otvorení sú 25°C.

Otvorený, rozpustený a zriedený liek je fyzikálno-chemicky stabilný počas
24 hodín pri teplote 25°C. Z mikrobiologického hľadiska sa liek musí použiť
okamžite po otvorení a zriedení. V prípade, že sa tak nestane, používateľ
je zodpovedný za použitie a podanie. Čas použiteľnosti po otvorení zvyčajne
nie je viac ako 24 hodín pri teplote 2 – 8°C, pokiaľ sa otvorenie
neuskutočnilo v kontrolovaných a overených septických podmienkach.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo ESMOCARD obsahuje

Liečivo je esmololiumchlorid.
Jedna 50 ml injekčná liekovka obsahuje 2500 mg esmololiumchloridu. Liek
neobsahuje žiadne ďalšie zložky.

Každý ml rekonštituovaného infúzneho koncentrátu obsahuje 50 mg
esmololiumchloridu (50 mg/ml).
Každý ml zriedeného infúzneho roztoku obsahuje 10 mg esmololiumchloridu
(10 mg/ml).

Ako vyzerá ESMOCARD a obsah balenia
Jedna injekčná liekovka obsahuje 2500 mg bieleho až takmer bieleho prášku.
Injekčná liekovka sa skladá z bezfarebného skla (typ I).

Jedno balenie ESMOCARDU LYO 2500 mg obsahuje 1 injekčnú liekovku.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH
Wintergasse 85/1B
A-3002 Purkersdorf
Rakúsko

Výrobca

HIKMA ITALIA S.P.A.
Viale Certosa 10
Pavia (PV) 27100
Taliansko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: ESMOCARD 2500 mg Poudre pour solution ŕ diluer pour solution
pour perfusion
Česká republika: ESMOCARD LYO 2500 mg Prášek pro koncentrát pro infuzní
roztok
Dánsko: ESMOCARD LYO 2500 mg Pulver til koncentrat til infusionsvćske,
oplřsning
Estónsko: ESMOCARD LYO 2500 mg Infusioonilahuse kontsentraadi pulber
Fínsko: ESMOCARD 2500 mg Kuiva-aine välikonsentraatiksi
infuusionestettä varten, liuos
Francúzsko: ESMOCARD 2500 mg Poudre pour solution ŕ diluer pour solution
pour perfusion
Grécko: ESMOCARD LYO 2500 mg ????? ??? ?v??? ???????? ??? ???????v?
?????????? ???? ???v??
Holandsko: Esmolol HCl LYO Orpha 2500 mg poeder voor concentraat voor
oplossing voor
infusie
Írsko: ESMOCARD LYO 2500 mg powder for concentrate for solution for
infusion
Litva: ESMOCARD LYO 2500 mg Milteliai infuzinio tirpalo koncentratui
Lotyšsko: ESMOCARD LYO 2500 mg Pulveris inf?ziju š??duma koncentr?ta
pagatavošanai
Luxembursko: ESMOCARD LYO 2500 mg Poudre pour solution ŕ diluer pour
solution pour
perfusion
Maďarsko: ESMOCARD LYO 2500 mg Por oldatos infúzióhoz való
koncentrátumhoz
Nemecko: ESMOCARD LYO 2500 mg Pulver zur Herstellung einer
Infusionslösung
Nórsko: ESMOCARD LYO 2500 mg Pulver og vćske til konsentrat til
infusjonsvćske,
opplřsning
Poľsko: ESMOCARD LYO 2500 mg Proszek do sporządzania koncentratu
roztworu do infuzji
Portugalsko: ESMOCARD LYO 2500 mg Pó para concentrado para soluçăo para
perfusăo
Slovensko: ESMOCARD LYO 2500 mg, prášok na infúzny koncentrát
Slovinsko: ESMOCARD LYO 2500 mg prašek za koncentrat za raztopino za
infundiranje
Španielsko: ESMOCARD LYO 2500 mg Polvo para concentrado para solución para
perfusión
Švédsko: ESMOCARD 2500 mg Pulver till koncentrat till infusionsvätska,
lösning
Taliansko: ESMOCARD 2500 mg polvere per concentrato per soluzione per
infusione
Veľká Británia: Esmolol hydrochloride 250 mg powder for concentrate for
solution for infusion

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 04/2011.

Informácia o použití tohto lieku pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov
je dostupná v priloženom SPC.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti liekuPRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O REGISTRACII LIEKU EV. Č.: 2009/09808


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU

ESMOCARD LYO 2500 mg
prášok na infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

50 ml injekčná liekovka obsahuje 2500 mg esmololiumchloridu.
Každý ml rekonštituovaného infúzneho koncentrátu obsahuje 50 mg
esmololiumchloridu (50 mg/ml).
Každý ml zriedeného infúzneho roztoku obsahuje 10 mg esmololiumchloridu (10
mg/ml).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok na infúzny koncentrát
Prášok je biely až takmer biely.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Esmololiumchlorid sa používa na liečbu supraventrikulárnej tachykardie
(okrem preexcitačných syndrómov) a na rýchlu kontrolu komorovej frekvencie
u pacientov s atriálnou fibriláciou alebo atriálnym flutterom počas
operácie, po operácii alebo za iných okolností, keď je nutná krátkodobá
kontrola komorovej frekvencie krátko pôsobiacou látkou.
Esmololiumchlorid je tiež indikovaný na tachykardiu a hypertenziu v
perioperačnej fáze a na nekompenzačnú sínusovú tachykardiu, keď si rýchla
srdcová frekvencia podľa úsudku lekára vyžaduje špecifickú intervenciu.
Esmololiumchlorid nie je určený na použitie pri chronických stavoch.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

ESMOCARD LYO 2500 mg prášok na infúzny koncentrát sa pred podaním musí
rekonštituovať a zriediť, presné pokyny sú uvedené v časti 6.6.

ESMOCARD LYO 2500 mg prášok na infúzny koncentrát sa musí rekonštituovať,
zriediť a použiť bezprostredne po otvorení (pozri časti 4.4 a 6.). Na
dosiahnutie koncentrácie 10 mg/ml rozpustite všetok obsah 2 injekčných
liekoviek v 50 ml vhodného roztoku a rekonštituovaný obsah oboch injekčných
liekoviek zrieďte na 500 ml vhodného roztoku. Pozri tiež časť 6.6.
Nesprávne zriedenie ESMOCARDU LYO 2500 mg môže mať za následok smrť (pozri
časť 4.4).


SUPRAVENTRIKULÁRNA TACHYARYTMIA


Dávkovanie esmololu sa má titrovať individuálne. Vyžaduje sa začiatočná
dávka a následne udržiavacie dávkovanie.

Účinná dávka esmololiumchloridu je v rozmedzí od 50 do 200
mikrogramov/kg/min, hoci sa použili aj dávky až do 300 mikrogramov/kg/min.
U niektorých pacientov bola postačujúca priemerná účinná dávka už 25
mikrogramov/kg/min.

Flow Chart na začiatok a udržiavanie liečby

Keď sa dosiahne priblíženie k požadovanému koncovému ukazovateľu bezpečnej
srdcovej frekvencie (napr. znížený krvný tlak), UKONČITE začiatočnú infúziu
a znížte zvýšenú dávku na udržiavaciu infúziu od 50 mikrogramov/kg/min po
25 mikrogramov/kg/min alebo nižšie. V prípade potreby možno interval medzi
titračnými krokmi zvýšiť z 5 na 10 minút.

POZNÁMKA: Udržiavacie dávky nad 200 mikrogramov/kg/min nepreukázali
významne vyššie prínosy a bezpečnosť dávok nad 300 mikrogramov/kg/min sa
neskúmala.

V prípade nežiaducej reakcie možno znížiť dávkovanie esmololu alebo ho
prerušiť. Farmakologické nežiaduce reakcie by mali vymiznúť do 30 minút.

Ak sa v mieste podania infúzie prejavia lokálne reakcie, má sa použiť
alternatívne miesto podania infúzie a má sa postupovať s opatrnosťou na
zamedzenie extravazácie.

Podávanie infúzií esmololu dlhšie ako 24 hodín sa dôkladne neskúmalo.
Infúzie trvajúce viac ako 24 hodín sa majú vykonávať iba s opatrnosťou.

|Prevodová tabuľka: ?g/kg/min ( ml/min (esmolol zriedený na silu 10 mg/ml) |
| |500 |50 |100 |150 |200 |250 |300 |
| |?g/kg/min |?g/kg/mi|?g/kg/min |?g/kg/mi|?g/kg/min|?g/kg/min|?g/kg/min|
| | |n | |n | | | |
| |iba 1 | | | | | | |
| |minúta | | | | | | |
|kg |ml/min |ml/min |ml/min |ml/min |ml/min |ml/min |ml/min |
|40 |2 |0,2 |0,4 |0,6 |0,8 |1 |1,2 |
|45 |2,25 |0,225 |0,45 |0,675 |0,9 |1,125 |1,35 |
|50 |2,5 |0,25 |0,5 |0,75 |1 |1,25 |1,5 |
|55 |2,75 |0,275 |0,55 |0,825 |1,1 |1,375 |1,65 |
|60 |3 |0,3 |0,6 |0,9 |1,2 |1,5 |1,8 |
|65 |3,25 |0,325 |0,65 |0,975 |1,3 |1,625 |1,95 |
|70 |3,5 |0,35 |0,7 |1,05 |1,4 |1,75 |2,1 |
|75 |3,75 |0,375 |0,75 |1,125 |1,5 |1,875 |2,25 |
|80 |4 |0,4 |0,8 |1,2 |1,6 |2 |2,4 |
|85 |4,25 |0,425 |0,85 |1,275 |1,7 |2,125 |2,55 |
|90 |4,5 |0,45 |0,9 |1,35 |1,8 |2,25 |2,7 |
|95 |4,75 |0,475 |0,95 |1,425 |1,9 |2,375 |2,85 |
|100 |5 |0,5 |1 |1,5 |2 |2,5 |3 |
|105 |5,25 |0,525 |1,05 |1,575 |2,1 |2,625 |3,15 |
|110 |5,5 |0,55 |1,1 |1,65 |2,2 |2,75 |3,3 |
|115 |5,75 |0,575 |1,15 |1,725 |2,3 |2,875 |3,45 |
|120 |6 |0,6 |1,2 |1,8 |2,4 |3 |3,6 |
| | | | | | | | |
|Prevodová tabuľka: ?g/kg/min ( ml/min (esmolol zriedený na silu 10 mg/ml) |
| |500 |50 |100 |150 |200 |250 |300 |
| |?g/kg/min |?g/kg/mi|?g/kg/min |?g/kg/min|?g/kg/min|?g/kg/min|?g/kg/min|
| | |n | | | | | |
| |iba 1 | | | | | | |
| |minúta | | | | | | |
|kg |ml/h |ml/h |ml/h |ml/h |ml/h |ml/h |ml/h |
|40 |120 |12 |24 |36 |48 |60 |72 |
|45 |135 |13,5 |27 |40,5 |54 |67,5 |81 |
|50 |150 |15 |30 |45 |60 |75 |90 |
|55 |165 |16,5 |33 |49,5 |66 |82,5 |99 |
|60 |180 |18 |36 |54 |72 |90 |108 |
|65 |195 |19,5 |39 |58,5 |78 |97,5 |117 |
|70 |210 |21 |42 |63 |84 |105 |126 |
|75 |225 |22,5 |45 |67,5 |90 |112,5 |135 |
|80 |240 |24 |48 |72 |96 |120 |144 |
|85 |255 |25,5 |51 |76,5 |102 |127,5 |153 |
|90 |270 |27 |54 |81 |108 |135 |162 |
|95 |285 |28,5 |57 |85,5 |114 |142,5 |171 |
|100 |300 |30 |60 |90 |120 |150 |180 |
|105 |315 |31,5 |63 |94,5 |126 |157,5 |189 |
|110 |330 |33 |66 |99 |132 |165 |198 |
|115 |345 |34,5 |69 |103,5 |138 |172,5 |207 |
|120 |360 |36 |72 |108 |144 |180 |216 |

Pri náhlom ukončení esmololu sa u pacientov nehlásil vznik efektu
"vynechania látky", ktorý sa môže prejaviť pri náhlom vysadení
betablokátorov po dlhodobom používaní u pacientov s ochorením vencovej
tepny (CAD). Opatrnosť sa však aj naďalej vyžaduje pri náhlom vysadení
infúzií esmololu u pacientov s CAD.

PERIOPERAČNÁ TACHYKARDIA A HYPERTENZIA

Pri liečbe tachykardie a/alebo hypertenzie v perioperačnom stave možno
použiť nasledovnú dávkovaciu schému.

a) Počas anestézie, keď je nutná okamžitá kontrola, sa podáva injekcia
bolusom 80 mg počas 15 až 30 sekúnd a nasledovaná infúziou 150
mikrogramov/kg/min. Rýchlosť infúzie sa podľa potreby titruje až na
300 mikrogramov/kg/min.
b) Hneď po prebudení z anestézie podajte infúziu 500 mikrogramov/kg/min
počas 4 minút a následne infúziu 300 mikrogramov/kg/min.
c) V pooperačných situáciách, keď je k dispozícii čas na titráciu, podajte
500 mikrogramov/kg/min ako začiatočnú dávku počas jednej minúty pred
každým titračným krokom na navodenie rýchleho nástupu akcie. Použite
titračné kroky 50, 100, 150, 200, 250 a 300 mikrogramov/kg/min počas
štyroch minút s ukončením pri požadovanom terapeutickom účinku.


Nahradenie liečby esmololom alternatívnymi liekmi


Po dosiahnutí adekvátnej kontroly srdcovej frekvencie a stabilizácii
klinického stavu sa môže prejsť na alternatívne lieky (antiarytmiká alebo
antagonisty vápnika).

Ak sa má esmolol nahradiť alternatívnymi liekmi, lekár musí dôkladne zvážiť
indikácie alternatívneho lieku a dávkovanie esmololu sa má znížiť
nasledovne:

1) Počas prvej hodiny po prvej dávke alternatívneho lieku sa rýchlosť
infúzie esmololu má znížiť o polovicu (50%).
2) Po podaní druhej dávky alternatívneho lieku sa má skontrolovať odpoveď
pacienta a ak sa počas prvej hodiny dosiahla uspokojivá kontrola,
infúzia esmololu sa môže ukončiť.

Ďalšie informácie o dávkovaní: keď sa dosiahne priblíženie k požadovanému
terapeutickému účinku alebo bezpečnému koncovému ukazovateľu (napr. znížený
krvný tlak), ukončite začiatočnú infúziu a znížte zvýšenú dávku na infúziu
na 12,5 – 25 ?g/kg/min alebo nižšie. V prípade potreby možno interval medzi
titračnými krokmi zvýšiť z päť na desať minút.

Používanie ESMOCARDU LYO sa má prerušiť, ak sa srdcová frekvencia alebo
krvný tlak približujú k bezpečnostnému limitu alebo ho prekračujú, a potom
obnoviť bez začiatočnej dávky infúzie s nižšou dávkou po tom, ako sa
srdcová frekvencia alebo krvný tlak vrátili na prijateľnú úroveň.


Starší pacienti

Dosiaľ sa nevykonali osobitné štúdie so staršími pacientmi. Avšak analýza
údajov od 252 pacientov nad 65 rokov nepreukázala žiadne rozdiely vo
farmakodynamických účinkoch v porovnaní s údajmi od pacientov mladších ako
65 rokov.


Pacienti s renálnou insuficienciou

U pacientov s renálnou insuficienciou sa vyžaduje pozornosť, keď sa esmolol
podáva infúziou, keďže kyslý metabolit sa vylučuje obličkami. Vylučovanie
kyslého metabolitu je výrazne znížené u pacientov s ochorením obličiek, s
eliminačným polčasom zvýšeným až desaťnásobne oproti normálu a s výrazne
zvýšenými plazmatickými hladinami.


Pacienti s hepatálnou insuficienciou

V prípade hepatálnej insuficiencie nie sú potrebné žiadne špeciálne
opatrenia, keďže esterázy v plazme zohrávajú hlavnú úlohu v metabolizme
esmololu.

Pediatrická populácia (vo veku do 18 rokov):
O používaní esmololiumchloridu u detí sú dostupné obmedzené údaje (pozri
časť 5.1 a 5.2). Dostupné údaje nepodporujú bezpečnosť a účinnosť
u pediatrickej populácie a preto sa takéto použitie neodporúča.

4.3 Kontraindikácie

- precitlivenosť na esmololiumchlorid alebo na ktorúkoľvek z pomocných
látok
- závažná bradykardia (menej ako 50 úderov na minútu)
- syndróm chorého sínusu; závažné poruchy vodivosti AV uzla (bez
kardiostimulátora); AV blokáda 2. alebo 3. stupňa
- kardiogénny šok
- závažná hypotenzia
- nekontrolované zlyhanie srdca
- neliečený feochromocytóm
- pulmonárna hypertenzia
- akútny astmatický záchvat
- metabolická acidóza

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

ESMOCARD LYO 2500 mg prášok na infúzny koncentrát sa musí rekonštituovať,
zriediť a použiť bezprostredne po otvorení (pozri časť 6.).
Nesprávne zriedenie ESMOCARDU LYO 2500 mg môže mať za následok ťažké
predávkovanie. Takéto predávkovanie môže mať za následok smrť alebo trvalé
postihnutie (pozri časť 4.9).

Odporúča sa postupne ukončovať infúziu z dôvodu rizika tachykardie z
vynechania látky.

Esmololiumchlorid sa má používať s opatrnosťou u diabetikov alebo v prípade
hypoglykémie.
Závažnosť hypoglykémie je menšia než závažnosť pozorovaná s menej
kardioselektívnymi betablokátormi. Betablokátory môžu maskovať prodromálne
príznaky hypoglykémie, ako je tachykardia.
Závrat a potenie sa však nemusia prejaviť.

Najčastejšie pozorovaným nežiaducim účinkom bola hypotenzia, ktorá je
rýchlo reverzibilná pri znížení dávkovania alebo prerušení. U pacientov s
nízkym systolickým krvným tlakom je potrebná osobitná opatrnosť pri úprave
dávkovania a počas udržiavacej infúzie.

Odporúča sa nepretržite sledovať krvný tlak a EKG u všetkých pacientov
liečených esmololom. V prípade hypotenznej epizódy sa má znížiť rýchlosť
infúzie alebo v prípade potreby ju aj prerušiť.

Vzhľadom na negatívny vplyv esmololu na čas vodivosti sa betablokátory majú
podávať s opatrnosťou pacientom s prvým stupňom blokády srdca.

Starší pacienti sa majú liečiť s opatrnosťou, začínajúc nízkou dávkou,
avšak tolerancia u starších pacientov je zvyčajne dobrá.

Betablokátory môžu zvýšiť počet a trvanie anginóznych záchvatov u pacientov
s Prinzmetalovou angínou v dôsledku vazokonstrikcie koronárnej artérie
sprostredkovanej neopozičným alfareceptorom. U týchto pacientov sa nemajú
používať neselektívne betablokátory a beta-1-selektívne blokátory iba s
maximálnou opatrnosťou.

Sympatická stimulácia je nevyhnutná pri podpore cirkulačnej funkcie pri
kongestívnom zlyhaní srdca a betablokáda nesie so sebou potenciálne riziko
ďalšieho potlačenia kontraktility srdcového svalu a vyvolania ťažších
zlyhaní. Pretrvávajúca depresia myokardu betablokátormi po istom čase
v niektorých prípadoch vedie k zlyhaniu srdca. Pri prvom znaku alebo
príznaku hroziaceho zlyhania srdca sa esmolol má vysadiť. Hoci vysadenie
vzhľadom na krátky eliminačný polčas esmololu môže byť dostatočné, možno
tiež zvážiť špecifickú liečbu (pozri časť 4.9).

Použitie esmololu na kontrolu ventrikulárnej odpovede u pacientov so
supraventrikulárnymi arytmiami sa má vykonávať s opatrnosťou, ak je pacient
hemodynamicky oslabený alebo užíva iné lieky, ktoré znižujú niektorý alebo
všetky z nasledovných stavov: periférna rezistencia, plnenie srdcových
komôr, kontraktilita srdcového svalu alebo šírenie elektrického impulzu v
myokarde. Napriek rýchlemu nástupu i ústupu účinkov esmololu sa hlásilo
niekoľko prípadov úmrtí v komplexných klinických stavoch, keď sa esmolol
pravdepodobne používal na kontrolu ventrikulárnej frekvencie.

Pacienti s bronchospazmom spravidla nemajú dostávať betablokátory. Z
dôvodu relatívnej beta-1-selektivity a titrability sa esmolol má používať s
opatrnosťou u pacientov s bronchospazmami. Keďže však beta-1-selektivita
nie je absolútna, esmolol sa má opatrne titrovať na dosiahnutie najnižšej
možnej účinnej dávky. V prípade bronchospazmu sa infúzia má okamžite
ukončiť a v prípade potreby sa majú podať beta-2-agonisty.

Ak pacient už používa liečivo stimulujúce beta-2-receptory, môže byť
potrebné prehodnotiť dávku tohto liečiva.

Esmolol sa má používať s opatrnosťou u pacientov so sipotom a astmou
v anamnéze.
U pacientov s psoriázou alebo psoriázou v anamnéze sa podanie
esmololiumchloridu má starostlivo zvážiť, pokiaľ je jeho podanie
nevyhnutné.

U pacientov s poruchami periférneho obehu (Raynaudova choroba alebo
syndróm, občasné krívanie) sa betablokátory majú používať s veľkou
opatrnosťou, pretože môže nastať zhoršenie týchto porúch.

Betablokátory môžu vyvolať bradykardiu. Ak tepová frekvencia poklesne na
menej ako 50-55 úderov za minútu v pokoji a pacient vykazuje príznaky
súvisiace s bradykardiou, dávkovanie sa má znížiť. Betablokátory môžu
zvyšovať citlivosť na alergény i závažnosť anafylaktických reakcií.

Infúzie s koncentráciami 20 mg/ml mali u zvierat i ľudí súvislosť s
významným podráždením žíl a tromboflebitídou. Extravazácia 20 mg/ml môže
viesť k ťažkým lokálnym reakciám a možnej nekróze kože.

Boli hlásené tiež miestne reakcie po podaní infúzie s koncentráciou 10
mg/ml. Preto je potrebné vyhnúť sa infúzii do malých žíl alebo infúzii cez
motýľovitý katéter.

Použitie v pediatrickej populácii (vo veku do 18 rokov):
Nezisťovala sa bezpečnosť a účinnosť esmololiumchloridu u detí.

4.5 Liekové a iné interakcie

Antagonisty vápnika ako je verapamil a v menšej miere aj diltiazem majú
negatívny vplyv na kontraktilitu a AV vodivosť. Ako aj s inými
betablokátormi sa odporúča, aby sa esmolol používal v kombinácii s
verapamilom s opatrnosťou u pacientov s poškodením ventrikulárnej funkcie.
Táto kombinácia sa nemá podávať pacientom s abnormalitami vodivosti a
esmolol sa nesmie podávať počas 48 hodín po vysadení verapamilu.

Antagonisty vápnika ako sú deriváty dihydropyridínu (napr. nifedipín) môžu
zvyšovať riziko hypotenzie. U pacientov s kardiálnou insuficienciou
a u pacientov liečených antagonistami vápnika môže liečba betablokátormi
viesť k zlyhaniu srdca. Odporúča sa pozorná titrácia Esmocardu LYO a vhodné
hemodynamické monitorovanie.

Súbežné používanie esmololu a antiarytmík triedy I (ako je dizopyramid
a chinidín) a taktiež amiodarónu môžu zvyšovať pôsobenie na čas AV
vodivosti, ako aj indukovať negatívny inotropný účinok.

Súbežné užívanie esmololu a inzulínu alebo perorálnych antidiabetík môžu
zosilniť účinok na zníženie hladiny cukru v krvi (najmä neselektívne
betablokátory). Betaadrenergná blokáda môže zamedziť prejavenie znakov
hypoglykémie (tachykardia).

Anestetiká
V situácii, keď nie je istý stav objemu u pacienta alebo keď sa používajú
iné antihypertenzíva, môže nastať oslabenie reflexnej tachykardie a
zvýšenie rizika hypotenzie. Pokračovanie používania betablokátorov znižuje
riziko arytmie počas indukcie a intubácie. Anesteziológ má byť informovaný
o tom, ak pacient užívajúci betablokátor dostáva navyše aj esmolol.
Hypotenzné účinky inhalačných anestetík môžu byť v prítomnosti esmololu
zosilnené. Dávkovanie každého z liečiv možno podľa potreby pozmeniť na
zachovanie požadovanej hemodynamiky.

Kombinácia Esmocardu LYO s látkami blokujúcimi ganglion môže zvyšovať
hypotenzný účinok.

NSAID môžu znížiť hypotenzné účinky betablokátorov.

Špeciálna pozornosť je potrebná pri súbežnom používaní floktafenínu alebo
amisulpridu s betablokátormi.

Súbežné podávanie tricyklických antidepresív, barbiturátov a fenotiazínov,
ako aj iných antihypertenzív môže zvyšovať účinok na znižovanie krvného
tlaku. Dávkovanie Esmocardu LYO sa má upraviť smerom nadol, aby sa vyhlo
neočakávanej hypotenzii.

Sympatikomimetiká môžu pôsobiť proti účinku betaadrenergných blokátorov.

Katecholamín deplečné látky, napr. rezerpín, môžu pri podávaní s
betablokátormi mať zosilňujúci účinok. Pacienti súbežne liečení Esmocardom
LYO a depletorom katecholamínu majú byť preto dôkladne pozorovaní na znaky
hypotenzie alebo výraznej bradykardie, ktoré môžu mať za následok vertigo,
synkopu alebo posturálnu hypotenziu.

Súbežné používanie klonidínu a betablokátorov zvyšuje riziko „rebound“
hypertenzie. Keď sa klonidín používa v kombinácii s neselektívnymi
betablokátormi, ako je propranolol, liečba klonidínom má pokračovať ešte
nejaký čas po liečbe, keď sa betablokátor už vysadil.

Údaje zo štúdie interakcií Esmocardu LYO a warfarínu dokázali, že súbežné
podávanie Esmocardu LYO a warfarínu nemalo vplyv na plazmatickú
koncentráciu warfarínu. Pri súbežnom podávaní warfarínu bola však
koncentrácia Esmocardu LYO vyššia.

Keď sa digoxín a Esmocard LYO súbežne podávali intravenózne normálnym
dobrovoľníkom, v niektorých časových bodoch sa zaznamenal 10-20% nárast
hladín digoxínu v krvi. Kombinácia srdcových glykozidov a Esmocardu LYO
môže predĺžiť čas AV vodivosti. Digoxín neovplyvňuje farmakokinetiku
Esmocardu LYO.

Keď sa u normálnych jedincov skúmali interakcie morfínu a Esmocardu LYO,
nepozoroval sa žiadny vplyv na hladinu morfínu v krvi. Hladiny Esmocardu
LYO v krvi v rovnovážnom stave boli za prítomnosti morfínu zvýšené o 46%,
iné farmakokinetické ukazovatele však neboli pozmenené.

Účinok Esmocardu LYO na trvanie suxametóniumchloridom navodenej
neuromuskulárnej blokády sa skúmal u operovaných pacientov. Nástup
neuromuskulárnej blokády suxametóniumchloridom nebol ovplyvnený Esmocardom
LYO, avšak trvanie neuromuskulárnej blokády sa predĺžilo z 5 minút na 8
minút.

Hoci interakcie pozorované v štúdiách s warfarínom, digoxínom, morfínom
a suxametóniumchloridom nemajú veľký klinický význam, Esmocard LYO sa má
titrovať s opatrnosťou u pacientov súbežne liečených warfarínom,
digoxínom, morfínom a suxametóniumchloridom

4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita


Esmolol sa neodporúča počas gravidity.

Nie sú dostatočné údaje na stanovenie možných škodlivých účinkov esmololu
počas gravidity. Dosiaľ nejestvujú náznaky o zvýšenom riziku vrodených chýb
u ľudí. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri 5.3).
Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Na základe farmakologického
pôsobenia sa v neskoršom štádiu gravidity musia zohľadniť nežiaduce účinky
na plod a novorodenca (najmä hypoglykémia, hypotenzia a bradykardia).
Betablokátory znižujú krvný obeh v placente.
Ak sa liečba esmololom považuje za nevyhnutnú, má sa sledovať
uteroplacentárny prietok krvi a rast plodu. Novorodenec musí byť dôkladne
sledovaný.


Laktácia

Nie je známe, či sa esmolol vylučuje do materského mlieka. Počas používania
esmololu sa neodporúča dojčiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Netýka sa.

4.8 Nežiaduce účinky

V prípade nežiaducich účinkov sa dávka esmololu má znížiť alebo prerušiť.

Väčšina pozorovaných nežiaducich účinkov sú ľahké a prechodné.
Najvýznamnejšou nežiaducou reakciou je hypotenzia.

Na klasifikáciu výskytu nežiaducich účinkov sa použila nasledovná
terminológia:

Veľmi časté (>1/10)
Časté (>1/100 až <1/10)
Menej časté (>1/1 000 až <1/100)
Zriedkavé (>1/10 000 až <1/1 000)
Veľmi zriedkavé (<1/10 000)
Neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy nervového systému

- Časté: parestézia, poruchy koncentrácie, závrat1, somnolencia, bolesť
hlavy,
- Menej časté: kŕče, synkopa, dysgeúzia, poruchy reči.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

- Menej časté: bradykardia, atrioventrikulárna blokáda.
- Veľmi zriedkavé: zastavenie funkcie sínusového uzla, asystola.


Poruchy oka

- Menej časté: poškodenia zraku.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

- Menej časté: bronchospazmus, sipot, dyspnoe, nazálna kongescia,
pulmonárny edém, chrčanie, pľúcny šelest.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

- Časté: nevoľnosť, vracanie.
- Menej časté: dyspepsia, zápcha, sucho v ústach, bolesť brucha.


Poruchy obličiek a močových ciest

- Menej časté: zadržiavanie moču.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

- Veľmi časté: diaforéza.
- Menej časté: erytém2, zmena farby kože2.
- Veľmi zriedkavé: kožná nekróza v dôsledku extravazácie.
- Neznáme: psoriáza3.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

- Menej časté: muskuloskeletárna bolesť.


Poruchy metabolizmu a výživy

- Časté: anorexia


Poruchy ciev

- Veľmi časté: hypotenzia.
- Menej časté: periférna ischémia, bledosť, sčervenenie.
- Veľmi zriedkavé: tromboflebitída2.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

- Časté: asténia, vyčerpanosť, reakcia v mieste podania injekcie,
reakcie v mieste podania infúzie, zápal v mieste podania infúzie,
indurácia v mieste podania infúzie.
- Menej časté: bolesť na hrudníku, edém2, bolesť2, pálenie v mieste
podania infúzie, horúčka a triaška.

Psychické poruchy
- Časté: depresia, anxiozita, stav zmätenosti, agitovanosť
- Menej časté: abnormálne myslenie

1. Závrat a diaforéza sú v súvislosti so symptomatickou hypotenziou.
2. V súvislosti s reakciami v mieste podania injekcie a infúzie.
3. Betablokátory ako trieda liekov môžu v niektorých situáciách
spôsobiť psoriázu alebo ju zhoršiť.

4.9 Predávkovanie

Zaznamenali sa prípady masívneho neúmyselného predávkovania esmololom.
Niektoré z týchto predávkovaní boli fatálne a iné mali za následok trvalú
invaliditu. Bolusové dávky v rozmedzí 625 mg do 2,5 g (12,5 – 50 mg/kg)
boli fatálne.


Príznaky

V prípade predávkovania sa môžu vyskytnúť nasledovné príznaky: závažná
hypotenzia, sínusová bradykardia, atrioventrikulárna blokáda, srdcová
insuficiencia, kardiogénny šok, zástava srdca, bronchospazmus, respiračná
insuficiencia, strata vedomia až po kómu, kŕče, nevoľnosť, vracanie,
hypoglykémia a hyperkaliémia.

Vzhľadom na krátky polčas eliminácie Esmocardu LYO (asi 9 minút) je
prerušenie podávania lieku prvým opatrením, ktoré sa má podniknúť na
manažment toxicity. Čas na odznenie príznakov po predávkovaní bude závisieť
od množstva podaného Esmocardu LYO. Môže to trvať dlhšie než 30 minút,
koľko sa pozorovalo pri prerušení pri terapeutických hladinách dávky. Môže
sa vyžadovať umelé dýchanie. Na základe pozorovaných klinických účinkov
možno tiež zvážiť nasledovné celkové opatrenia:

Bradykardia: Intravenózne podanie atropínu alebo iného anticholinergika. Ak
bradykardiu nemožno dostatočne liečiť, môže sa zaimplantovať
kardiostimulátor.

Bronchospazmus: Majú sa podať nebulizované ?2-sympatikomimetiká. Ak to
nepostačuje, je potrebné uvažovať o intravenóznych ?2-sympatikomimetikách
alebo aminofylíne.

Symptomatická hypotenzia: majú sa podať i.v. tekutiny a/alebo presory
(látky dvíhajúce krvný tlak).

Kardiovaskulárna depresia alebo srdcový šok: možno podať diuretiká alebo
sympatikomimetiká. Dávka sympatomimetík (v závislosti od príznakov:
dobutamín, dopamín, noradrenalín, izoprenalín atď.) závisí od
terapeutického účinku.

V prípade potreby následnej liečby možno i.v. podať nasledovné látky:
- atropín: 0,5 – 2 mg
- inotropné látky
- vápnikové ióny


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Selektívne betablokátory.
ATC kód: C07AB09.

Esmolol je parenterálne podávaný kardioselektívny betainhibítor.

Esmolol v terapeutických dávkach nemá významnú vnútornú sympatikomimetickú
aktivitu (ISA) ani membrány stabilizujúce (lokálne anestetické) vlastnosti.


Na základe farmakologických vlastností má esmolol rýchlu a krátku aktivitu,
podľa ktorej možno rýchlo upraviť dávku.
- Po podaní vysokej začiatočnej dávky sa rovnovážny stav plazmatickej
koncentrácie dosiahne do 5 minút (bez začiatočnej dávky do 30 minút).
Terapeutický účinok sa však dosiahne skôr než stabilná plazmatická
koncentrácia. Potom možno upraviť rýchlosť infúzie na dosiahnutie
požadovaného farmakologického účinku.


Esmololiumchlorid má známe hemodynamické a elektrofyziologické účinky
betablokátorov:
- Zníženie srdcovej frekvencie počas odpočinku i cvičenia.
- Zníženie izoprenalínu spôsobené zvýšením srdcovej frekvencie.
- Zvýšenie času úpravy činnosti SA uzla.
- Oneskorenie AV vedenia.
- Predĺženie AV intervalu s normálnym sínusovým rytmom a počas atriálnej
stimulácie bez oneskorenia v Hisových-Purkyňových vláknach.
- Predĺženie intervalu PQ, indukcie AV blokády stupňa II
- Predĺženie funkčnej refraktérnej fázy predsiene a komôr.
- Negatívny inotropný účinok s úbytkom ejekčnej frakcie.
- Zníženie krvného tlaku.


Pediatrické použitie

Vykonala sa nekontrolovaná štúdia farmakokinetiky/účinnosti s 26
pediatrickými pacientmi vo veku od 2 do 16 rokov so supraventrikulárnou
tachykardiou (SVT). Bola podaná prvá zaťažujúca dávka esmololu 1 000
mikrogramov/kg a následne kontinuálna infúzia 300 mikrogramov/kg/min. SVT
bola ukončená u 65% pacientov počas 5 minút od začatia podávania esmololu.
V randomizovanej, ale nekontrolovanej porovnávacej štúdii skúmajúcej
dávkovanie, bola účinnosť stanovená u 116 pediatrických pacientov vo veku
od 1 týždňa do 7 rokov s hypertenziou po náprave koarktácie aorty.
Pacientom sa podávala začiatočná infúzia so 125 mikrogramov /kg, 250
mikrogramov /kg alebo 500 mikrogramov /kg a následne kontinuálna infúzia s
dávkou 125 mikrogramov /kg/min, 250 mikrogramov /kg/min alebo 500
mikrogramov /kg/min. V hypotenznom účinku nebol medzi 3 skupinami
s odlišným dávkovaním nijaký významný rozdiel. Celkom 54% pacientov si na
dosiahnutie uspokojivej kontroly krvného tlaku vyžadovalo iné lieky než
esmolol. Z tohto hľadiska nebol medzi skupinami s odlišným dávkovaním
zjavný žiadny rozdiel.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Kinetika esmololu je u zdravých dospelých lineárna, plazmatická
koncentrácia je úmerná dávke. Ak sa nepodá prvá zaťažujúca dávka, potom sú
koncentrácie v rovnovážnom stave pri dávkach od 50 do 300 mikrogramov /kg
za minútu dosiahnuté do 30 minút.

Distribučný polčas esmolololiumchloridu je veľmi rýchly, približne 2
minúty.

Distribučný objem je 3,4 l/kg.

Esmolol je metabolizovaný esterázami na kyslý metabolit (ASL-8123) a
metanol. Toto sa deje hydrolýzou skupiny esterovej skupiny esterázami v
erytrocytoch.

Metabolizmus esmolololiumchloridu je nezávislý pri dávkach medzi 50 a 300
?g/kg/minútu.

Esmolololiumchlorid je z 55 % viazaný na proteíny ľudskej plazmy v
porovnaní s kyslým metabolitom, ktorý je viazaný z 10 %.

Polčas eliminácie je asi 9 minút po intravenóznom podaní.

Celkový klírens je 285 ml/kg/min; je nezávislý od krvného obehu v pečeni
alebo inom orgáne. Esmololiumchlorid sa vylučuje obličkami sčasti nezmenený
(menej ako 2% podaného množstva) a sčasti ako kyslý metabolit, ktorý nemá
významný betablokujúci účinok (menší než 0,1 % esmololu). Kyslý metabolit
sa vylučuje močom a má polčas asi 3,7 hodiny.

Deti
Vykonala sa štúdia farmakokinetiky s 22 pediatrickými pacientmi vo veku od
3 do 16 rokov. Bola podaná prvá zaťažujúca dávka esmololu 1 000
mikrogramov/kg a následne kontinuálna infúzia 300 mikrogramov/kg/min.
Pozorovaný stredný celkový klírens bol 119 ml/kg/min, stredný distribučný
objem bol 283 ml/kg a stredný konečný polčas vylučovania bol 6,9 minúty, čo
poukazuje na to, že kinetika esmololu u detí je podobná ako u dospelých.
Pozorovala sa však veľká interindividuálna variabilita.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách na zvieratách sa nepozoroval nijaký teratogénny účinok. U
králikov sa pozoroval embryotoxický účinok (zvýšenie resorpcie plodu), čo
bolo pravdepodobne spôsobené esmololom. Tento účinok sa pozoroval pri
dávkach najmenej 10-krát vyšších než je terapeutická dávka. Nevykonali sa
žiadne štúdie o účinku esmololu na fertilitu a perinatálne a postnatálne
účinky. V niekoľkých /in vitro/ a /in vivo/ testoch sa zistilo, že esmolol nie
je mutagénny. Bezpečnosť esmololu sa neskúmala v dlhodobých štúdiách.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Nie sú.

6.2 Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené
v časti 6.6.

6.3 Čas použiteľnosti

30 mesiacov.
Podmienky uchovávania lieku po prvom otvorení sú 25°C.

Otvorený, rekonštituovaný a zriedený liek je fyzikálno-chemicky stabilný
počas 24 hodín pri teplote 25°C. Z mikrobiologického hľadiska sa liek musí
použiť okamžite po otvorení a zriedení. V prípade, že sa tak nestane,
používateľ je zodpovedný za použitie a podanie. Čas použiteľnosti po
otvorení zvyčajne nie je viac ako 24 hodín pri teplote 2 – 8°C, pokiaľ sa
otvorenie neuskutočnilo v kontrolovaných a overených septických
podmienkach.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Podmienky na uchovávanie zriedeného lieku, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Číra, bezfarebná, 50 ml sklenená injekčná liekovka s chlórbutylovou gumovou
zátkou a vyklápacím tesnením obsahujúca 2 500 mg prášku na infúzny
koncentrát. Injekčná liekovka je balená vo vonkajšom lepenkovom kartóne.

Veľkosti balenia: 1 injekčná liekovka v kartóne.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Krok 1 Rekonštitúcia injekčných liekoviek

Na rekonštitúciu prášku vezmite pri izbovej teplote 2 injekčné liekovky
a do každej pridajte 50 ml vhodného roztoku. Koncentrácie rekonštituovaných
injekčných liekoviek budú: 50 mg/ml.
Vhodné roztoky na rekonštitúciu sú:
Glukóza 50 mg/ml (5%) roztok
Glukóza 50 mg/ ml (5%) Ringerov roztok
Glukóza 50 mg/ ml (5%) v NaCl 9 mg/ml (0,9%) roztok
Glukóza 50 mg/ ml (5%) Ringerov laktátový roztok
Ringerov laktátový roztok
NaCl 9 mg/ml (0,9%) roztok
Biely až takmer biely lyofilizovaný prášok sa musí úplne rozpustiť. Jemne
miešajte, kým nedosiahnete číry roztok.
Rekonštituovaný roztok sa má vizuálne skontrolovať na prítomnosť pevných
častíc a zmenu sfarbenia. Má sa použiť iba číry a bezfarebný roztok.
Nepoužitý roztok alebo obaly majú byť zlikvidované v súlade s
miestnymi požiadavkami.
Rekonštituovaný roztok sa má okamžite zriediť (pozri krok 2).


Krok 2 Zriedenie 2 rekonštituovaných injekčných liekoviek

Zrieďte rekonštituovaný obsah 2 injekčných liekoviek (t.j. 100 ml) na 500
ml. Koncentrácie rekonštituovaných a zriedených roztokov budú: 10 mg/ml.
Riedidlá na konečný infúzny roztok sú bežne používané intravenózne podávané
tekutiny v sklenených aj v PVC fľašiach.
Glukóza 50 mg/ml (5%) roztok
Glukóza 50 mg/ ml (5%) Ringerov roztok
Glukóza 50 mg/ ml (5%) v NaCl 9 mg/ml (0,9%) roztok
Glukóza 50 mg/ ml (5%) Ringerov laktátový roztok
Ringerov laktátový roztok
NaCl 9 mg/ml (0,9%) roztok

Otvorený, rekonštituovaný a zriedený liek je fyzikálno-chemicky stabilný
počas 24 hodín pri teplote 25°C. Z mikrobiologického hľadiska sa liek musí
použiť okamžite po otvorení a zriedení. V prípade, že sa tak nestane,
používateľ je zodpovedný za použitie a podanie. Čas použiteľnosti po
otvorení zvyčajne nie je viac ako 24 hodín pri teplote 2 – 8°C, pokiaľ sa
otvorenie neuskutočnilo v kontrolovaných a overených septických
podmienkach.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH
Wintergasse 85/1B
A-3002 Purkersdorf
Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

13/0294/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


-----------------------
Začiatočné dávkovanie infúzie
500 mikrogramov/kg/min počas 1 minúty,
POTOM 50 mikrogramov/kg/min počas 4 minút

Odpoveď
Udržiavacia infúzia
50 mikrogramov/kg/min

Nedostatočná odpoveď do 5 minút
Opakovať 500 mikrogramov/kg/min počas 1 minúty.
Zvýšiť udržiavaciu infúziu na 100 mikrogramov/kg/min počas 4 minút

Odpoveď
Udržiavacia infúzia 100 mikrogramov/kg/min

Nedostatočná odpoveď do 5 minút.
Opakovať 500 mikrogramov/kg/min počas 1 minúty.
Zvýšiť udržiavaciu infúziu na 150 mikrogramov/kg/min počas 4 minút

Odpoveď
Udržiavacia infúzia 150 mikrogramov/kg/min

Nedostatočná odpoveď.
Opakovať 500 mikrogramov/kg/min počas 1 minúty.
Zvýšiť udržiavaciu infúziu na 200 mikrogramov/kg/min a udržiavať.[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C07294
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
AT -
Výrobca lieku:
OrPha Devel Handels u. Vertriebs GmbH,, A
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
133.47 € / 4020.92 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
133.47 € / 4020.92 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.00 € ÚP:0.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.30 € ÚP:30.61 € DP:26.69 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien