Detail:
BISEPTOL 480 tbl 20x480 mg 400/80 mg
Názov lieku:
BISEPTOL 480
Doplnok názvu:
tbl 20x480 mg 400/80 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č.2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č. 2011/01149

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Biseptol 120, 100 mg + 20 mg, tablety
Biseptol 480, 400 mg + 80 mg, tablety

sulfamethoxazolum + trimethoprimum

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
Váš liek.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť,
dokonca aj vtedy,
ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie
účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre
používateľov, povedzte to, prosím,
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Biseptol a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Biseptol
3. Ako užívať Biseptol
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Biseptol
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE BISEPTOL A NA ČO SA POUŽÍVA

Kombinovaný antibakteriálny liek obsahuje sulfametoxazol (stredne dlho
pôsobiaci sulfónamid) a trimetoprim. Obe zložky lieku účinkujú na rovnakú
časť biochemickej transformácie, ktorá vedie k zosilneniu antibakteriálneho
účinku a pomalšiemu rozvoju bakteriálnej rezistencie.
Kotrimoxazol je /in vitro/ účinný proti /E.coli/ (vrátane enteropatogénnych
kmeňov), indol-pozitívnym kmeňom /Proteus spp/. (vrátane /P.vulgaris/),
/Morganella morganii/, /Klebsiella spp/., /Proteus mirabilis/, /Enterobacter spp.,/
/Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Shigella flexneri,/
/Shigella sonnei/.
Obe zložky lieku sa rýchlo vstrebávajú zo zažívacieho traktu; maximálne
sérové koncentrácie dosahujú po 1-4 hodinách po ústnom podaní. Obe zložky
dosahujú účinné koncentrácie v mnohých tkanivách a telových tekutinách.
Pri obličkovom zlyhaní sa predlžuje polčas oboch zložiek, čo vyžaduje
úpravu dávok.
Sulfametoxazol i trimetoprim prenikajú do materského mlieka a
transplacentárne do krvného obehu plodu.

Biseptol sa používa na:
Infekcie (nákazy) vyvolané mikroorganizmami citlivými na kotrimoxazol:
- infekcie horných a dolných ciest dýchacích,
- pneumónia (zápal pľúc) spôsobená /Pneumocystis carinii/,
- infekcie krčno-ušno-nosové (okrem streptokokovej angíny),
- infekcie obličiek a močových ciest (močový mechúr a močová trubica),
krátkodobá liečba dlhodobá profylaxia (prevencia) recidívy,
- infekcie pohlavných orgánov u mužov aj žien vrátane prostatitídy (zápal
predstojnej žľazy), gonoroickej uretritídy (kvapavkový zápal močovej
trubice), ulcus molle (mäkký vred) a granuloma venereum (liečba syfylisu
nie je overená),
- infekcie žalúdkovo-črevného traktu: týfus, paratýfus A a B, šigelóza,
cestovná hnačka, týfus – trvalé bacilonosičstvo,
- salmonelová enteritída (hnačka) so septickým priebehom chorôb pacientov
s oslabenou imunitou,
- brucelóza (nákazlivá choroba prenášaná domácimi zvieratami),
- nokardióza (nákazlivá choroba, ktorá postihuje najmä pacientov
s oslabenou imunitou),
- nepravý mycetóm (chronické vredovité ochorenie dolných končatín,
spôsobené hubou
- juhoamerická blastomykóza (hubové kožné ochorenie).
Upozornenie:
Gastroenteritídy (žalúdkovo-črevné ochorenia) vyvolané salmonelami sa
neodporúča liečiť antibiotikami, lebo priebeh ochorenia sa neovplyvní
a vylučovanie lieku je dokonca predĺžené (výnimka, pozri vyššie).

2. SKÔR AKO UŽIJETE BISEPTOL

Neužívajte Biseptol

- pri precitlivenosti na sulfónamidy, trimetoprim a príbuzné látky
(trimetoprim – analogá, napr. tetroxoprim) alebo na niektorú z ostatných
zložiek lieku,
- pri multiformnom erytéme (ťažké kožné ochorenie so sčervenaním kože a
tvorbou pľuzgierov, aj v anamnéze (ak sa ochorenie vyskytlo aj
v minulosti),
- pri patologických zmenách krvného obrazu (trombocytopénia - zníženie
počtu krvných doštičiek, granulocytopénia - zníženie počtu niektorých
bielych krviniek, megaloblastická anémia - forma chudokrvnosti),
- pri vrodenom nedostatku glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy (ochorenie
červených krviniek) a pri hemoglobínovej anomálii,
- pri poškodení alebo výrazne zníženej funkcii obličiek (klírens
kreatinínu < 15 ml/min),
- pri vážnom poškodení alebo poruchách pečene (napr. akútna hepatitída -
zápal pečene),
- pri akútnej porfýrii (porucha tvorby červeného krvného farbiva),
- u nedonosených novorodencov,
- u novorodencov s hyperbilirubinémiou (zvýšený obsah žlčového farbiva
v krvi) alebo nedostatkom glukóza-6-fosfát dehydrogenázy.

Kotrimoxazol sa má použiť len po konzultácii s lekárom:
- pri menej závažných poruchách funkcie obličiek alebo pečene,
- pri poruchách funkcie štítnej žľazy,
- pri precitlivenosti na antidiabetiká (lieky znižujúce hladinu cukru
v krvi) na báze sulfonylmočoviny a diuretiká (močopudné lieky) na
sulfonamidovom základe,
- pri nedostatku kyseliny listovej,
- pri fragilnom X-chromozóme v kombinácii s duševnou retardáciou u detí
(dedičná choroba),
- u novorodencov do 5 týždňov veku.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Biseptol

Liek užívajte v pravidelných intervaloch a využívajte celú predpísanú
dávku. Počas liečby nepite alkoholické nápoje, ovocné šťavy a nefajčite.
Neužívajte súčasne lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej a askorbovej
(vitamín C), alebo iných látok zvyšujúcich kyslosť moču.
Počas liečby pite veľa tekutín za účelom predchádzania tvorby obličkových
kameňov.
Pri obmedzenej funkcii obličiek a pečene, pri poruchách funkcie štítnej
žľazy, pri nedostatku kyseliny listovej a u starších pacientov podlieha
užívanie kotrimoxazolu následnému lekárskemu pozorovaniu.
Po viac ako 14-dňovej liečbe kotrimoxazolom sú potrebné pravidelné kontroly
krvného obrazu (predovšetkým počtu trombocytov).
Pri výskyte príznakov, ako sú kožné vyrážky, bolesti hrdla, teplota,
bolesti kĺbov, kašeľ, dýchavica alebo žltačka je treba liečbu prerušiť,
okamžite vyhľadať lekára.
U pacientov po transplantácii obličiek, ktorí užívajú cyklosporín, je
kotrimoxazol nefrotoxický, lebo lieky pôsobia synergicky. Preto sa
kotrimoxazol u pacientov s transplantovanými obličkami a pri infekciách
močových ciest nemá použiť ako liek prvej voľby.
U pacientov s AIDS je výskyt nežiaducich účinkov neobyčajne vysoký, čo je
podmienené nevyhnutne vysokými dávkami pri liečbe pneumónie (zápalu pľúc)
vyvolanej /Pneumocystis carinii/. U týchto pacientov je nutné sledovanie
hladiny lieku v sére, lebo napriek normálnej hodnote klírensu (číslo
udávajúce objem krvnej plazmy, ktorá obsahuje vyšetrovanú látku v takom
množstve, aké sa vylúči za minútu do moču) kreatinínu môže byť klírens
kotrimoxazolu obmedzený a ako následok dochádza ku kryštalúrii (vylučovanie
kryštálov do moču).
Občas sa vyskytli aj nebezpečné hyperkaliémie (zvýšený obsah draslíka
v krvi), kvôli čomu treba niekoľko dní po začatí liečby robiť priebežné
kontroly draslíka v sére.
U starších pacientov, u pacientov s nedostatkom kyseliny listovej ako aj
po podaní vysokých dávok kotrimoxazolu, treba podať kyselinu listovú.
Hoci trimetoprim ovplyvňuje metabolizmus fenylalanínu, môže sa kotrimoxazol
podávať aj pacientom, ktorí trpia na fenylketonúriu (porucha metabolizmu
fenylalanínu), a to za predpokladu, že títo pacienti prijímajú stravu
chudobnú na fenylalanín (aminokyselina).
Počas užívania kotrimoxazolu môže dôjsť k fotosenzibilite (výskyt kožných
prejavov spôsobené citlivosťou na svetle). Nevystavujte sa preto slnečnému
žiareniu a to ani v soláriách.
Upozornenie pre lekára: Pri streptokokovej angíne, syfilise,
osteomyelitíde, pyodermiách, furunkuli, abscesoch a infikovaných
poraneniach, nie je Biseptol dostatočne účinný, teda nie je vhodný na
liečbu týchto infekcií.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Možné sú nasledovné interakcie (vzájomné pôsobenie):
- zosilnený účinok perorálnych antikoagulancií (lieky proti zrážanlivosti
krvi), zosilnený hypoprotrombinemický účinok kumarínov, perorálnych
antidiabetík (lieky znižujúce hladinu cukru v krvi) zo skupiny
sulfonylmočoviny, difenylhydantoínu (fenytoín - liek na liečbu záchvatov
a kŕčov), metotrexátu (liek na liečbu rakoviny) a krátkodobých,
intravenózne podávaných barbiturátov (napr. tiopental - narkotiká), ako
aj zvýšená hladina digoxínu (liek proti srdcovej slabosti) u starších
pacientov
- zoslabený účinok kotrimoxazolu spôsobený minerálnymi antacidami (lieky
na zníženie žalúdkovej kyseliny), paraldehydom (liek na spanie)
a derivátmi kyseliny para-aminobenzoovej (napr. benzokaín, prokaín,
tetrakaín - lieky na lokálne znecitlivenie)
- zosilnený účinok kotrimoxazolu spôsobený probenecidom a sulfinpyrazónom
(lieky proti zvýšenej hladine kyseliny močovej), indometacínom (liek
proti bolesti, reume a zápalom), fenylbutazónom (liek proti dne a
reumatickým ochoreniam), salicylátmi (liek proti teplote, zápalom a na
inhibíciu zrážania krvi)
- zvýšené riziko kryštalúrie (vylučovanie kryštálov do moču), pri liečbe
metenamínom (liek na infekcie močových ciest) alebo pri okyslení moču,
napr. metenamínmandelátom
- zvýšená toxicita kotrimoxazolu (škodlivý účinok) pri podaní kyseliny p-
aminosalicylovej (liek proti tuberkulóze), barbiturátov (pozri dole)
alebo primidonu (liek proti kŕčom)
- zmeny krvného obrazu spôsobené liekmi obsahujúcimi pyrimetamín (liek
proti malárii a toxoplazmóze) v týždennej dávke viac ako 25 mg
- zhoršenie funkcie obličiek spôsobené cyklosporínom
- zvýšené riziko trombocytopénie ( zníženie počtu krvných doštičiek)
u starších pacientov s liečbou diuretikami (hlavne tiazidmi)
- porucha vstrebávania 6-merkaptopurínu s obmedzením jeho antileukemického
účinku (zníženie účinku pri liečbe rakoviny)
- častý výskyt stavov nedostatku kyseliny listovej spôsobených inými
antagonistami (látky majúce opačný účinok) kyseliny listovej (napr.
metotrexát)
- U liekov, ktoré sa tiež vylučujú obličkami (napr. prokaínamid - liek
proti nepravidelnej srdcovej akcii , amantadín - liek proti vírusom),
existuje možnosť kompetitívnej inhibície (lieky sa vzájomne obmedzujú
pri vylučovaní), čo môže viesť k vzostupu plazmatických koncentrácií
jednej alebo oboch účinných látok , a tak pretrváva ich vyššia
koncentrácia v plazme.
Užívanie lieku Biseptol s jedlom a nápojmi

Tablety sa užívajú nerozhryzené a zapíjajú sa dostatočným množstvom
tekutiny. Pri vážnom priebehu ochorenia treba uprednostniť parenterálnu
aplikáciu, predovšetkým podanie do žily.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.
Biseptol sa v čase gravidity má užívať len po dôkladnom uvážení prínosu
a rizika. Hoci doterajšie skúsenosti nepoukazujú na zvýšené riziko
vývojových anomálií u ľudí, kvôli účinku na metabolizmus kyseliny listovej
môže však takéto riziko existovať. U novorodencov, ktorí boli vystavení
účinkom lieku pred narodením (predovšetkým u nedonosených novorodencov)
existuje obzvlášť riziko hyperbilirubinémie.
Množstvá účinnej látky zistené v materskom mlieku sú nepatrné a spravidla
nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo pre dojča. Novorodenci a dojčatá, ktorí
trpia nedostatkom glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy nemajú byť dojčení
mliekom matky užívajúcej Biseptol.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Veľmi zriedkavo môže dôjsť pri liečbe liekom Biseptol k prechodnej myopii
(krátkozrakosť) a akútnym psychózam (duševné ochorenia) alebo závratom, čím
môže byť ovplyvnená schopnosť aktívnej účasti na cestnej premávke,
schopnosť obsluhy strojov alebo pracovať vo výškach.


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Biseptol

Biseptol obsahuje:
propylénglykol - môže vyvolať podobné priznaky ako alkohol,
metylparabén a propylparabén - môže vyvolať alergické reakcie (možno
oneskorené).

3. AKO UŽÍVAŤ BISEPTOL

Vždy užívajte Biseptol presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Štandardné dávkovanie:
Dospelí a mladiství nad 12 rokov: Dvakrát denne 2 tablety Biseptol 480 v
časovom odstupe 12 hodín.
Jednorazová liečba nekomplikovaných infekcií močových ciest u žien:
Jedenkrát 6 tabliet lieku Biseptol 480.
Jednodňová liečba gonorey (prenosná hnisavá pohlavná choroba kvapavka):
Dvakrát denne 5 tabliet lieku Biseptol 480 v časovom odstupe 12 hodín.
Dlhodobá prevencia opakovaných infekcií močových ciest:
Dospelí: Jedenkrát denne večer 2 tablety Biseptol 480.
Pneumónia spôsobená /Pneumocystis carinii/:
Podáva sa až do 5-násobku štandardnej dávky (denne 100 mg sulfametoxazolu
/kg telesnej hmotnosti a 20 mg trimetoprimu/kg hmotnosti.
Na začiatku liečby, aspoň počas prvých 48 hodín, sa má zvoliť intravenózna
aplikácia.
Profylaxia infekcie /Pneumocystis carinii/:
Dospelí: 960 mg kotrimoxazolu jedenkrát denne (dve tablety Biseptol 480).
Infekcie močových ciest a exacerbácia chronickej bronchitídy ( prepuknutie
dlhotrvajúceho zápalu priedušiek) u dospelých:
Priemerná perorálna dávka 960 mg kotrimoxazolu dvakrát denne (dve tablety
Biseptol 480).
Upozornenie:
Pre nižšie dávkovanie je k dispozícii Biseptol s nižším obsahom účinnej
látky (Biseptol 120).Dávkovanie v prípade renálnej (obličkovej) poruchy:
Klírens kreatinínu Dávka
viac ako 30 ml/min štandardná dávka
15 až 30 ml/min polovica štandardnej dávky
menej ako 15 ml/min použitie je kontraindikované
Pri porušenej funkcii obličiek je potrebné sledovať plazmatické
koncentrácie sulfametoxazolu. Odber vzorky prebieha 12 hodín po podaní
poslednej dávky každý tretí deň liečby. Liečbu treba prerušiť, ak
plazmatická koncentrácia celkového sulfametoxazolu stúpne na viac ako 150
mg/ml. V prípade, že napr. po hemodialýze klesne plazmatická koncentrácia
pod túto hodnotu, liečba môže pokračovať.
Dĺžka liečby závisí od primárneho ochorenia a od priebehu choroby.
Orientačne platí:
/akútne infekcie/
minimálne 5 dní alebo dovtedy, pokiaľ sú posledné 2 dni bez príznakov
/pneumónie spôsobené Pneumocystis carinii/
minimálne 14 dní
/dlhodobá profylaxia pri infekciách močových ciest/
3 až 12 mesiacov, v prípade potreby dlhšie

Použitie u detí

Štandardné dávkovanie:
Vo všeobecnosti sa pre deti odporúča denná dávka 6 mg trimetoprimu a 30 mg
sulfametoxazolu na kg telesnej hmotnosti, podané v dvoch oddelených
dávkach.
Profylaxia infekcie /Pneumocystis carinii/:
480 mg kotrimoxazolu rozdelené v dvoch dávkach každých 12 hodín podavaných
3 po sebe idúce dni do týždňa. Denná dávka nemá prekročiť 1920 mg (4
tablety 480 mg).
Infekcie močových ciest a akútny zápal stredného ucha u detí:
Zvyčajne 48 mg/kg/24 hodín rozdelená v dvoch dávkach, podávaných každých 12
hodín.

Ak užijete viac Biseptolu, ako máte

Pri užití väčšieho množstva lieku dochádza k vracaniu, hnačke, bolestiam
hlavy, závratom ako aj k zníženému vylučovaniu moču, alebo k úplnému
zastaveniu vylučovania moču. V takom prípade je potrebné obrátiť sa na
lekára!
Podľa prejavov predávkovania sa musia urobiť nasledovné opatrenia: Výplach
žalúdka, navodenie diurézy (nadmerné vylučovanie moču obličkami) a podanie
lieku s kyselinou listovou.

Ak zabudnete užiť Biseptol

Ak sa vynechá jedna dávka lieku, treba pokračovať v normálnom dávkovaní.
Dôležité je liek užívať v pravidelných intervaloch!
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Biseptol

Nie je vhodné ukončiť užívanie lieku Biseptol predčasne. Liečba musí určitý
čas pokračovať aj po ustúpení ťažkostí. Ak sa na to zabudne, prejavy
ochorenia sa môžu znova vrátiť.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Biseptol môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.
Pri liečbe kotrimoxazolom sa môžu vyskytnúť:
- žalúdkové a črevné problémy s bolesťami v nadbrušku, nechutenstvo,
nevoľnosť, vracanie, hnačka
- glositída (zápal jazyka), gingivitída (zápal ďasien), stomatitída (zápal
dutiny ústnej), zvláštne chute
- alergické reakcie na koži ( napr. svrbiaca vyrážka, sčervenanie, škvrny,
uzlíky alebo malé fliačky ako pri osýpkach, purpura (fľakovité krvácanie
kože a slizníc), fotodermatóza ( kožné ochorenia po pôsobení svetla),
nodózny erytém (ochorenie s tvorbou červených kožných uzlíkov), horúčka
z lieku, bolesti hlavy a kĺbov.
Zriedkavé sú ťažké prípady precitlivenosti na koži ako Stevensov-Johnsonov
syndróm (exsudatívny erytém ), Lyellov syndróm (toxická epidermolýza)
a exfoliatívna dermatitída.
Medzi zriedkavé nežiaduce účinky tiež patrí cholestatická hepatóza
(ochorenie pečene s hromadením žlče), hypokaliémia (zníženie obsahu
draslíka v krvi) a tinnitus (pískanie v ušiach).
Zriedkavo dochádza k zvýšenému výskytu kandidóz ( plesňové ochorenia)
a k tranzitórnej myopii (prechodná krátkozrakosť).
V ojedinelých prípadoch môže dôjsť k alergickým reakciám v pľúcach : pľúcne
infiltráty (hromadenie buniek a tekutiny v pľúcnom tkanive) ,
intersticiálne a eozinofilné pneumónie (určité formy zápalu pľúc),
respiračná insuficiencia (dušnosť na základe poruchy pľúc). Pacienti s AIDS
predstavujú rizikovú skupinu práve pre tieto komplikácie.
V ojedinelých prípadoch sa ďalej vyskytli akútne prejavy precitlivenosti
s anafylaktickým šokom (náhly stav s nebezpečenstvom zastavenia srdca a
dýchania), ktoré si vyžadujú okamžitú odbornú pomoc.
Okrem toho sa v jednotlivých prípadoch pozorovali:
Zmeny krvného obrazu s trombocytopéniou a leukocytopéniou, zníženie počtu
krvných doštičiek a bielych krviniek, petechie (bodkovité kožné krvácanie),
agranulocytóza (zníženie počtu bielych krviniek), aplastická anémia
(zníženie počtu červených krviniek v dôsledku porušenej krvotvorby), akútna
hemolytická anémia (zníženie počtu červených krviniek skrátením ich
životnosti), akútna megaloblastická anémia (zníženie počtu červených
krviniek nedostatkom kyseliny listovej alebo vitamínu B 12), fokálna alebo
difúzna nekróza pečene (ohraničené alebo rozptýlené poškodenie pečene),
hypoglykémia (znížená hladina cukru v krvi), kryštalúria (vylučovanie
malých kryštálov do moču predovšetkým u podvýživených pacientov), akútna
intersticiálna nefritída (zápal obličiek), akútne zlyhanie obličiek,
vzostup niektorých krvných hodnôt ( transamináz, bilirubínu, kreatinínu,
močoviny), aseptická meningitída (neinfekčný zápal mozgových blán),
pseudosepsa (klinický obraz zdanlivej otravy krvi), metabolická acidóza
(zvýšená kyslosť krvi), pablanová enterokolitída (ťažké črevné ochorenie),
akútne psychózy (duševné ochorenia), halucinácie, periférne neuritídy
(zápaly nervov), ataxie (porucha v koordinácii pohybov), dysdiadochokinéza
(neschopnosť robiť protichodné pohyby v rýchlom slede) ako aj akútna
pankreatitída (zápal slinivky brušnej).
Vážne a život ohrozujúce nežiaduce účinky sa častejšie vyskytujú u starších
pacientov (nad 60 rokov). Nežiaduce účinky na krvotvorný systém a kožné
nežiaduce účinky viedli v niektorých prípadoch až k smrti.

5. AKO UCHOVÁVAŤ BISEPTOL

Uchovávajte pri teplote do 25 °C, chráňte pred svetlom.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte Biseptol po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Biseptol obsahuje

- Liečivá sú:
Biseptol 120: sulfametoxazol 100 mg a trimetoprim 20 mg
Biseptol 480: sulfametoxazol 400 mg a trimetoprim 80 mg

- Ďalšie zložky sú: zemiakový škrob, mastenec, magnéziumstearát,
polyvinylalkohol, propylénglykol, metylparabén, propylparabén.

Ako vyzerá Biseptol a obsah balenia

Biseptol 120
Tablety bielej až žltkastej farby, okrúhle, ploché, po oboch stranách s
hladkým povrchom, na jednej strane vyryté písmená „Bs“.
PVC/Al blister alebo sklenená liekovka z hnedého skla s polyetylénovou
zátkou, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka, balené po
20 tabliet.
Biseptol 480
Tablety bielej až žltkastej farby, okrúhle, ploché, po oboch stranách s
hladkým povrchom, na jednej strane vyrytá deliaca ryha, nad ktorou sa
nachádzajú písmená „Bs“.
PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka,
balené po 20 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Marsz. J. Pilsudskiego 5
95-200 Pabianice, Poľsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v auguste
2011.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č.1 k rozhodnutiu o ZMENE V registráciI, ev.č. 2011/01149

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Biseptol 120, 100 mg + 20 mg, tablety
Biseptol 480, 400 mg + 80 mg, tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Liečivá:
Biseptol 120 Biseptol 480

Trimethoprimum 0,0200 g 0,0800 g
Sulfamethoxazolum 0,1000 g 0,4000 g

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

tablety

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Infekcie vyvolané mikroorganizmami citlivými na kotrimoxazol:
- infekcie horných a dolných ciest dýchacích
- pneumónia spôsobená /Pneumocystis carinii/
- infekcie krčno-ušno-nosové (okrem streptokokovej angíny)
- infekcie obličiek a močových ciest, krátkodobá liečba aj dlhodobá
profylaxia recidívy
- infekcie pohlavných orgánov u mužov aj žien vrátane prostatitídy,
gonoroickej uretritídy, ulcus molle a granuloma venereum (liečba
syfylisu nie je overená)
- infekcie žalúdkovo-črevného traktu: týfus, paratýfus A a B, šigelóza,
cestovná hnačka, týfus – trvalé bacilonosičstvo
- salmonelová enteritída so septickým priebehom chorôb pacientov
s oslabenou imunitou
- brucelóza
- nokardióza
- nepravý mykotický mycetóm
- juhoamerická blastomykóza

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Štandardné dávkovanie:
Dospelí a mladiství nad 12 rokov: Dvakrát denne 2 tablety Biseptol 480 v
časovom odstupe 12 hodín
Deti: Vo všeobecnosti sa pre deti odporúča denná dávka 6 mg trimetoprimu a
30 mg sulfametoxazolu na kg telesnej hmotnosti, podané v dvoch oddelených
dávkach.

Jednorazová liečba nekomplikovanej cystitídy u žien:
Jedenkrát 6 tabliet lieku Biseptol 480.Jednodňová liečba gonorey:
Dvakrát denne 5 tabliet lieku Biseptol 480 v časovom odstupe 12 hodín.

Dlhodobá profylaxia recidívy pri infekciách močových ciest:
Dospelí: Jedenkrát denne večer 2 tablety Biseptol 480.

Pneumónia spôsobená /Pneumocystis carinii/:
Podáva sa až do 5-násobku štandardnej dávky (denne 100 mg sulfametoxazolu
/kg telesnej hmotnosti a 20 mg trimetoprimu/kg hmotnosti.
Na začiatku liečby, aspoň počas prvých 48 hodín, sa má zvoliť intravenózna
aplikácia.
Profylaxia infekcie /Pneumocystis carinii/:
Dospelí: 960 mg kotrimoxazolu jedenkrát denne (dve tablety Biseptol 480).
Deti: 480 mg kotrimoxazolu rozdelené v dvoch dávkach každých 12 hodín
podávaných 3 po sebe nasledujúce dni do týždňa. Denná dávka nemá prekročiť
1920 mg (4 tablety 480 mg).

Infekcie močových ciest a exacerbácia chronickej bronchitídy u dospelých:
Priemerná perorálna dávka 960 mg kotrimoxazolu dvakrát denne (dve tablety
Biseptol 480).

Infekcie močových ciest a akútny zápal stredného ucha u detí:
Zvyčajne 48 mg/kg/24 hodín rozdelená v dvoch dávkach, podávaných každých 12
hodín.

Upozornenie:
Pre nižšie dávkovanie je k dispozícii Biseptol s nižším obsahom účinnej
látky (Biseptol 120).

Dávkovanie v prípade renálnej poruchy:

1 Klírens kreatinínu Dávka

viac ako 30 ml/min štandardná dávka
15 až 30 ml/min polovica štandardnej dávky
menej ako 15 ml/min použitie je kontraindikované

Pri porušenej funkcii obličiek je potrebné sledovať plazmatické
koncentrácie sulfametoxazolu. Odber vzorky prebieha 12 hodín po podaní
poslednej dávky každý tretí deň liečby. Liečbu treba prerušiť, ak
plazmatická koncentrácia celkového sulfametoxazolu stúpne na viac ako 150
(g/ml. V prípade, že napr. po hemodialýze klesne plazmatická koncentrácia
pod túto hodnotu, liečba môže pokračovať.

Tablety sa užívajú nerozhryzené a zapíjajú sa dostatočným množstvom
tekutiny. Pri vážnom priebehu ochorenia treba uprednostniť parenterálnu
aplikáciu, predovšetkým i.v. podanie.
Dĺžka liečby závisí od primárneho ochorenia a od priebehu choroby.
Orientačne platí:
/akútne infekcie/
minimálne 5 dní alebo dovtedy, pokiaľ sú posledné 2 dni bez príznakov

/pneumónie spôsobené Pneumocystis carinii/
minimálne 14 dní

/dlhodobá profylaxia pri infekciách močových ciest/
3 až 12 mesiacov, v prípade potreby dlhšie

4.3 Kontraindikácie

Liek sa nesmie použiť:
- pri precitlivenosti na sulfonamidy, trimetoprim a príbuzné látky
(trimetoprim – analogá, napr. tetroxoprim) alebo na niektorú z pomocných
látok lieku,
- pri multiformnom eryté me (aj v anamnéze),
- pri patologických zmenách krvného obrazu (trombocytopénia,
granulocytopénia, megaloblastická anémia),


- pri vrodenom nedostatku glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy a pri odchýlke
hemoglobínu od normálnych hodnôt,
- pri funkčnej poruche alebo insuficiencii obličiek (klírens kreatinínu <
15 ml/min),
- pri vážnom poškodení alebo poruchách pečene (napr. akútna hepatitída),
- pri akútnej porfýrii,
- u nedonosených novorodencov,
- u novorodencov s hyperbilirubinémiou alebo nedostatkom glukóza-6-fosfát
dehydrogenázy.

Kotrimoxazol sa nemá použiť:
- pri menej závažných poruchách funkcie obličiek alebo pečene,
- pri poruchách funkcie štítnej žľazy,
- pri precitlivenosti na antidiabetiká na báze sulfonylmočoviny a diuretiká
na sulfonamidovom základe
- pri nedostatku kyseliny listovej,
- pri fragilnom X-chromozóme v kombinácii s duševnou retardáciou u detí,
- u novorodencov do 5 týždňov veku.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Počas liečby treba dbať na dostatočný prísun tekutín (u dospelých musí byť
minimálne 1200 ml vylúčeného moču denne).
Pri streptokokovej angíne nie je kotrimoxazol účinný, lebo nepôsobí na
streptokoky. Pri syfilise nie je kotrimoxazol účinný ani v inkubačnej dobe,
ani po manifestácii ochorenia.
Osteomyelitídy sú zväčša spôsobené stafylokokmi, proti ktorým kotrimoxazol
nie je účinný. Preto sa pri tejto indikácii nemá použiť.
Pyodermie, furunkuly, abscesy a infekcie rán sú vo väčšine prípadov
spôsobené streptokokmi a stafylokokmi, proti ktorým nie je kotrimoxazol
účinný. Kotrimoxazol nie je vhodný na liečbu týchto infekcií.
Pri vrodenom nedostatku glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy alebo pri
hemoglobínových anomáliách sa môže vyskytnúť cyanóza na podklade
sulfhemoglobinémie alebo methemoglobinémie. Pri nedostatku glukóza-6-fosfát-
dehydrogenázy môže dôjsť u citlivých pacientov nezávisle od dávky
k hemolýze.

4.5 Liekové a iné interakcie

Možné sú nasledovné interakcie:
- zosilnený účinok perorálnych antikoagulancií (zosilnený
hypoprotrombinemický účinok kumarínov), perorálnych antidiabetík zo
skupiny sulfonylmočoviny, difenylhydantoínu (fenytoín), metotrexátu
a krátkodobých, intravenózne podávaných barbiturátov (napr. tiopental),
ako aj zvýšená hladina digoxínu u starších pacientov,
- zoslabený účinok kotrimoxazolu spôsobený minerálnymi antacidami,
paraldehydom a derivátmi kyseliny para-aminobenzoovej (napr. benzokaín,
prokaín, tetrakaín),
- zosilnený účinok kotrimoxazolu spôsobený probenecidom, indometacínom,
fenylbutazónom, salicylátmi a sulfinpyrazónom,
- zvýšené riziko kryštalúrie pri liečbe metenamínom alebo pri okyslení
moču,
napr. metenamínmandelátom,
- zvýšená toxicita kotrimoxazolu pri podaní kyseliny p-aminosalicylovej,
barbiturátov alebo primidonu,
- zmeny krvného obrazu spôsobené liekmi obsahujúcimi pyrimetamín
v týždennej dávke viac ako 25 mg,
- reverzibilné zhoršenie funkcie obličiek spôsobené cyklosporínom,
- zvýšené riziko trombocytopénie u starších pacientov s liečbou
diuretikami (hlavne tiazidmi),
- porucha resorpcie 6-merkaptopurínu s obmedzením jeho antileukemického
účinku,
- vzostup incidencie stavov nedostatku kyseliny listovej spôsobených inými
antagonistami kyseliny listovej (napr. metotrexát).

U liekov, ktoré sa tiež vylučujú aktívnou renálnou sekréciou (napr.
prokaínamid, amantadín), existuje možnosť kompetitívnej inhibície, čo môže
viesť k vzostupu plazmatických koncentrácií jednej alebo oboch účinných
látok.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita
Biseptol sa v čase gravidity mal má užívať len po dôkladnom uvážení
prínosu/ rizika. Hoci doterajšie skúsenosti nepoukazujú na zvýšené riziko
vývojových anomálií u ľudí, kvôli účinku na metabolizmus kyseliny listovej
môže však takéto riziko existovať. U novorodencov, ktorí boli vystavení
účinkom lieku pred narodením (predovšetkým u nedonosených novorodencov)
existuje obzvlášť riziko hyperbilirubinémie.

Laktácia
Množstvá účinnej látky zistené v materskom mlieku sú nepatrné a spravidla
nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo pre dojča. Novorodenci a dojčatá, ktorí
trpia nedostatkom glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy nemajú byť dojčení
mliekom matky užívajúcej Biseptol.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Veľmi zriedkavo môže dôjsť pri liečbe liekom Biseptol k prechodnej myopii
a akútnym psychózam, čím môže byť ovplyvnená schopnosť aktívnej účasti na
cestnej premávke alebo schopnosť obsluhy strojov.

4.8 Nežiaduce účinky

Pri liečbe kotrimoxazolom sa môžu vyskytnúť:
- gastrointestinálne príznaky s bolesťami v epigastriu, nechutenstvo,
nevoľnosť, vracanie, hnačka
- glositída, gingivitída, stomatitída, abnormálne chute
- alergické reakcie ako exantém (urtikálny, erymatózny, makulózny,
makulopapulózny, morbiliformný), purpura, fotodermatózy, nodózny erytém,
horúčka z lieku, bolesti hlavy a kĺbov.

Zriedkavé sú ťažké prípady precitlivenosti na koži ako Stevensov-Johnsonov
syndróm (multiformného etytému), Lyellov syndróm (toxická epidermolýza)
a exfoliatívna dermatitída.
Medzi zriedkavé nežiaduce účinky tiež patrí cholestatická hepatóza,
hypokaliémia a tinnitus.
Zriedkavo dochádza k zvýšenému výskytu kandidóz a k tranzitórnej myopii.

V ojedinelých prípadoch môže dôjsť k alergickým pulmonálnym reakciám
(pľúcne infiltráty, intersticiálne a eozinofilné pneumónie, respiračná
insuficiencia). Pacienti s AIDS predstavujú rizikovú skupinu práve pre
tieto komplikácie.

V ojedinelých prípadoch sa ďalej vyskytli akútne prejavy precitlivenosti
s anafylaktickým šokom, ktoré si vyžadujú okamžitú odbornú pomoc.

Okrem toho sa v jednotlivých prípadoch pozorovali:
Zmeny krvného obrazu s trombocytopéniou a leukocytopéniou, petechie na
koži, agranulocytóza, aplastická anémia, akútna hemolytická anémia, akútna
megaloblastická anémia, fokálna alebo difúzna nekróza pečene, hypoglykémia,
kryštalúria (predovšetkým u kachektických pacientov), akútna intersticiálna
nefritída, akútne zlyhanie obličiek, vzostup transamináz, bilirubínu,
kreatinínu, močoviny, aseptická meningitída, pseudosepsa, metabolická
acidóza, pablanová enterokolitída, akútne psychózy, halucinácie, periférne
neuritídy, ataxie, dysdiadochokinéza ako aj akútna pankreatitída.
Vážne a život ohrozujúce nežiaduce účinky sa častejšie vyskytujú u starších
pacientov (nad 60 rokov). Nežiaduce účinky na krvotvorný systém a kožné
nežiaduce účinky viedli v niektorých prípadoch až k smrti.


Zvláštne upozornenia pre liečbu:
Pri obmedzenej funkcii obličiek a pečene, pri poruchách funkcie štítnej
žľazy, pri nedostatku kyseliny listovej a u starších pacientov podlieha
užívanie kotrimoxazolu následnému lekárskemu pozorovaniu.
Po viac ako 14-dňovej liečbe kotrimoxazolom sú potrebné pravidelné kontroly
krvného obrazu (predovšetkým počtu trombocytov).
Pri výskyte chrípkových symptómov, zápalov hrdla alebo teploty je treba
okamžite vykonať kontrolu krvného obrazu.
Pri výskyte vyrážok treba liečbu okamžite prerušiť.
U pacientov po transplantácii obličiek, ktorí užívajú cyklosporín, je
kotrimoxazol nefrotoxický, lebo lieky pôsobia synergicky. Preto sa
kotrimoxazol u pacientov s transplantovanými obličkami a pri infekciách
močových ciest nemá použiť ako liek prvej voľby.
U pacientov s AIDS je výskyt nežiaducich účinkov neobyčajne vysoký, čo je
podmienené nevyhnutne vysokými dávkami pri liečbe pneumónie vyvolanej
/Pneumocystis carinii/. U týchto pacientov je nutné sledovanie hladiny lieku
v sére, lebo napriek normálnej hodnote klírens kreatinínu môže byť klírens
kotrimoxazolu obmedzený a ako následok dochádza ku kryštalúrii.
Občas sa vyskytli aj nebezpečné hyperkaliémie, kvôli čomu treba niekoľko
dní po začatí liečby robiť priebežné kontroly draslíka v sére.
U starších pacientov, u pacientov s nedostatkom kyseliny listovej ako aj
po podaní vysokých dávok kotrimoxazolu, treba podať kyselinu listovú.
Hoci trimetoprim ovplyvňuje metabolizmus fenylalanínu, môže sa kotrimoxazol
podávať aj pacientom, ktorí trpia na fenylketonúriu, a to za predpokladu,
že títo pacienti prijímajú stravu chudobnú na fenylalanín.
Počas užívania kotrimoxazolu môže dôjsť k fotosenzibilite. Na to treba
obzvlášť dbať pri silnej expozícii na slnku a UV svetle.

4.9 Predávkovanie

/a) Symptómy predávkovania/
Prejavujú sa ako kryštalúria, oligoúria, anúria, vracanie, hnačka, bolesti
hlavy a závrat.
/b) Opatrenia v prípade predávkovania/
Potrebné je vykonať nasledovné opatrenia:
výplach žalúdka, urýchlenie renálneho vylučovania s navodenou diurézou
zvýšeným prísunom tekutín, hemodialýza a podanie kyseliny listovej.
Okrem toho sa musí urobiť kontrola krvného obrazu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: chemoterapeutikum
ATC kód: J01EE01
Sulfametoxazol je chemoterapeutikum zo skupiny stredne dlho účinných
sulfónamidov, ktorý sa používa v kombinácii s trimetoprimom.
Mechanizmus účinku tejto kombinácie spočíva u oboch substancií v blokovaní
sekvencie metabolizmu kyseliny listovej v tele baktérií.
Táto kombinácia účinných látok nie je účinná proti /Pseudomonas aeruginosa/,
proti bakteroidom, spirochétam, mykobaktériám, ricketsiám a mykoplazmám.
Nie je dostatočne účinná proti infekciám, ktoré sú spôsobené beta-
hemolytickými streptokokmi skupiny A (napr. tonzilitída) a stafylokokmi
(napr. osteomyelitída).
Do akej miery sú /in vivo/ citlivé enterokoky, ktoré sú schopné prijímať
z okolia preformovanú kyselinu listovú, resp. jej prekurzory, sa musí
vyšetriť v klinických štúdiách.
/In vitro/ je táto kombinácia účinných látok účinná proti pneumokokom,
enterokokom, /Nocardii asteroides/, gonokokom, /Haemophilus influenzae/,
väčšine /Enterobacteriacae/, brucelám, pasteurelám a yersiniám.
Rovnako sú citlivé /Chlamydia trachomatis/, /Listeria monocytogenes/,
/Pneumocysta carinae/ a /Acinetobacter spp/.5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Táto kombinácia účinných látok sa po perorálnom podaní rýchle a úplne
resorbuje v hornej časti gastrointestinálneho traktu. Väzba na plazmatické
proteíny je u sulfametoxazolu cca 65 % a u trimetoprimu 40 %. Po perorálnom
podaní sa maximálne plazmatické hladiny dosiahnu po 2 až 4 hodinách. Takmer
zodpovedajú hladinám v sére po i.v. a i.m. aplikácii. Obe látky sa
metabolizujú v pečeni; sulfametoxazol sa prevažne acyluje a glukuronizuje,
trimetoprim sa metabolizuje oxidatívnymi zmenami (napr. O-demetylácia, N-
oxidácia a hydroxylácia). Stupeň metabolizácie je pre sulfametoxazol cca 80
%. Len 15 až 20 % sulfametoxazolu sa vylúči v nezmenenej forme. Z celkového
množstva sulfametoxazolu sa 61 % vylúči ako najdôležitejší metabolit N4-
acetyl-sulfametoxazol. Približne 15 % sulfametoxazolu sa metabolizuje N-
glukuronizáciou. Stupeň metabolizácie trimetoprimu je cca 20 %.
Metabolizovaná časť aj časť naviazaná na proteín sú stále antibakteriálne
účinné. Eliminácia oboch substancií prebieha prevažne renálne, v nepatrnom
rozsahu aj hepatobiliárne.
Určenie dávky kotrimoxazolu pri insuficiencii obličiek je síce možné, ale
vždy vedie k hromadeniu aktívneho trimetoprimu oproti aktívnemu
sulfametoxazolu bez toho, aby bola pri tom dosiahnutá toxická hranica.
Naproti tomu produkty metabolizácie sulfametoxazolu ( v podstate N-
acetylderivát) sa relatívne rýchlo hromadia napriek prispôsobeniu dávky,
a to na základe extrémne dlhého polčasu rozpadu a vedú k neželaným vysokým
koncentráciám celkového sulfametoxazolu. Acetylderiváty sulfametoxazolu sú
ťažšie rozpustné vo vode ako nemetabolizovaná substancia. Alkalizácia
zvyšuje rozpustnosť.
Pri terminálnej insuficiencii obličiek sa aktívne účinné látky eliminujú
s výrazne predĺženým polčasom rozpadu eliminácie cez extrarenálne
mechanizmy. Produkty metabolizácie sulfametoxazolu nie sú eliminované ani
renálne, ani extrarenálne.
Sulfametoxazol je dobre dialyzovateľný (hemodialýza a peritoneálna
dialýza).
Trimetoprim je dobre dialyzovateľný hemodialýzou, peritoneálna dialýza nie
je účinná.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


/2 Akútna toxicita/

LD50 u myší:
sulfametoxazol perorálne: 5000 mg/kg telesnej hmotnosti
trimetoprim perorálne: 2000 mg/kg telesnej hmotnosti
sulfametoxazol / trimetoprim (5 : 1): p.o. 4200 mg/kg a i.v. 500 mg/kg
telesnej hmotnosti


/3 Chronická / subchronická toxicita/


Sulfametoxazol

Potkany na množstvá do 600 mg/kg hmotnosti nereagujú na liečivo žiadnymi
zmenami. U opíc bolo liečivo v dávke 200 mg/kg (7-násobok humánnej dennej
dávky) veľmi dobre znášané.
Trimetoprim
Ku chronickej toxicite sa vykonali štúdie na potkanoch a opiciach za
obdobie 3 mesiacov až s 50-násobným terapeutickým dávkovaním a za obdobie 1
roka s dávkami, ktoré predstavovali 12 resp. 24-násobok najvyššej
terapeutickej dávky. Nepozorovali sa žiadne signifikantné toxické prejavy
po trimetoprime.
Naproti tomu pes reagoval citlivejšie. Po perorálnom podaní cca 25-násobku
terapeutickej dávky za obdobie 3 mesiacov sa vyskytli toxické prejavy ako
úbytok hmotnosti s následnou smrťou, inhibícia hematopoézy a rozklad pečene
(u jedného psa).

Sulfametoxazol / trimetoprim

V jednom 90-dňovom pokuse dostávali mladé potkany dennú dávku 258 mg
sulfametoxazolu a 129 mg trimetoprimu/kg hmotnosti. V porovnaní
s kontrolovanými zvieratami sa spomalil hmotnostný vývoj. Hematologické
a biochemické hodnoty ostali nezmenené. Histologicky sa našlo zhrubnutie
mikrofolikulov v tyreoidei ako aj hypoplázia hematopoetického tkaniva
v kostnej dreni. Zvolená dávka zodpovedá cca 15-násobku dennej dávky
sulfametoxazolu a trimetoprimu u človeka.
/1 Mutagénny a onkogénny vplyv/


Sulfametoxazol

Pre sulfametoxazol sa nerobili vyšetrenia na mutagénny potenciál.
Sulfametoxazol vytvára u potkanov karcinóm štítnej žľazy. Zdá sa, že tento
výsledok je špecifický pre tento druh pokusného zvieraťa a pre človeka to
nemá klinický význam.

Trimetoprim

Pre trimetoprim sú v odbornej literatúre popri negatívnych nálezoch aj
upozornenia na mutagénne účinky. Trimetoprim sa v zásade zaraďuje do
podozrivej triedy látok antagonistov kyseliny listovej/. In/ /vivo/ vyšetrenia
na objasnenie jeho klasického klastogénneho účinku pozorovaného vo vysokých
koncentráciách /in vitro/ doteraz chýbajú.
Keďže neexistujú žiadne dlhodobé štúdie na zvieratách, je možné okrem
mutagénneho účinku očakávať aj jeho karcinogénny účinok.

/Reprodukčná toxicita/
U potkanov sa pri vysokých dávkach (nad 180 mg/kg) vyskytli malformácie
a embryoletálne účinky. Pozorovalo sa aj ovplyvnenie pôrodnej hmotnosti
a životaschopnosti potomkov. U samíc a samcov potkanov sa nezaznamenali
poruchy fertility, avšak sú upozornenia na poruchy spermatogenézy u mužov
po mesačnej liečbe

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Solani amylum, talcum, magnesii stearas, alcohol polyvinylicus,
propylenglycolum, methylparabenum, propylparabenum.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov.
Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25 oC, chrániť pred svetlom.
Uschovávať mimo dosahu detí.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Biseptol 120: PVC/Al blister alebo sklenená liekovka z hnedého skla
s polyetylénovou zátkou, písomná informácia pre používateľov, papierová
škatuľka, balené po 20 tabliet.
Biseptol 480: PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľov,
papierová škatuľka, balené po 20 tabliet.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.
Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade
s národnými požiadavkami, vrátený do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Marsz.J. Pilsudskiego 5
95-200 Pabianice, Poľsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

42/0074/91-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

11.10.1991/

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

August 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C03377
Skupina ATC:
J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie
Skupina ATC:
J01EE01 - sulfamethoxazolum a trimethoprim
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
PL Polsko
Účinná látka:
tolperisoni hydrochloridum
Výrobca lieku:
POLFA, POLSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať v Centre pre liečbu cystickej fibrózy pre ambulantnú intravenóznu liečbu u pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) s kultivačným záchytom citlivých kmeňov.
Predajná cena:
1.42 € / 42.78 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
1.42 € / 42.78 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.64 € ÚP:0.00 € DP:2.64 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:40.60 € ÚP:0.00 € DP:40.60 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.39 € ÚP:0.00 € DP:1.39 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.61 € ÚP:0.00 € DP:1.61 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.42 € ÚP:0.00 € DP:1.42 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:17.91 € ÚP:17.91 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.74 € ÚP:1.49 € DP:2.25 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien