Detail:
Irinotecan Medico Uno 20mg/ml con inf 1x5 ml/100 mg (liek.inj.hnedá)
Názov lieku:
Irinotecan Medico Uno 20mg/ml
Doplnok názvu:
con inf 1x5 ml/100 mg (liek.inj.hnedá)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml infúzny koncentrát
Trihydrát irinotekániumchloridu

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Irinotecan Medico Uno a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Irinotecan Medico Uno
3. Ako používať Irinotecan Medico Uno
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Irinotecan Medico Uno
6. Ďalšie informácie1. ČO JE IRINOTECAN MEDICO UNO A NA ČO SA POUŽÍVA

Irinotecan Medico Uno patrí do skupiny liekov nazývaných cytostatiká (lieky
proti rakovine). Irinotecan Medico Uno sa používa na liečbu pokročilej
rakoviny hrubého čreva a konečníka u dospelých, buď v kombinácii s inými
liekmi alebo samostatne.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE IRINOTECAN MEDICO UNO

Nepoužívajte Irinotecan Medico Uno,
. keď ste alergický (precitlivený) na trihydrát irinotekániumchloridu alebo
na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Irinotecanu Medico Uno.
. keď máte ktorékoľvek iné ochorenie čreva alebo ste v minulosti trpeli
nepriechodnosťou čriev.
. keď ste tehotná alebo dojčíte.
. keď máte zvýšené hladiny bilirubínu v krvi (viac ako 3-násobok hornej
hranice normálu).
. keď máte závažné zlyhávanie kostnej drene.
. keď ste v zlom celkovom zdravotnom stave (hodnotené podľa medzinárodného
štandardu).
. keď užívate prírodný liek ľubovník bodkovaný (/Hypericum perforatum/).
. keď máte zriedkavé dedičné problémy neznášanlivosti fruktózy.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Irinotecanu Medico Uno
Tento liek je len pre dospelých. Ak bol tento liek predpísaný dieťaťu,
overte si to u Vášho lekára.
U starších pacientov je potrebná osobitná opatrnosť.
Keďže Irinotecan Medico Uno je liek proti rakovine, bude Vám podaný na
špeciálnom oddelení a pod dohľadom lekára vyškoleného v oblasti podávania
liekov proti rakovine. Personál oddelenia Vám vysvetlí, na čo si máte
obzvlášť dávať pozor počas liečby a po jej ukončení. Táto písomná
informácia Vám pomôže si to zapamätať.

1) Prvých 24 hodín po podaní Irinotecanu Medico Uno
Počas podávania Irinotecanu Medico Uno (30 – 90 min) a krátko po jeho
ukončení sa môžu objaviť niektoré z týchto príznakov:

|Hnačka |Slzenie očí |
|Potenie |Poruchy videnia |
|Bolesť brucha |Nadmerná tvorba slín |

Lekársky výraz pre tieto príznaky je akútny cholinergný syndróm, ktorý sa
dá liečiť (atropínom). Ak sa u Vás objaví akýkoľvek z týchto príznakov,
ihneď to oznámte Vášmu lekárovi, ktorý Vám podá potrebnú liečbu.

2) Odo dňa podania liečby Irinotecanom Medico Uno do ďalšej liečby
Počas tohto obdobia sa u Vás môžu objaviť rôzne príznaky, ktoré môžu byť
závažné a vyžadujú si okamžitú liečbu a intenzívny dohľad.

Hnačka
Ak sa Vaša hnačka dostaví neskôr ako 24 hodín po podaní Irinotecanu Medico
Uno (“oneskorená hnačka”), môže byť závažná. Často sa pozoruje asi 5 dní po
podaní. Hnačka sa má okamžite liečiť a intenzívne sledovať. Ihneď po prvej
riedkej stolici vykonajte nasledovné:

1. Užite liek proti hnačke, ktorý Vám dal lekár, presne podľa jeho pokynov.
Liek nemožno zameniť bez toho, aby ste sa najprv poradili s lekárom.
Odporúčaný liek proti hnačke je loperamid (4 mg pri prvom užití a potom
2 mg každé 2 hodiny, taktiež v noci). V tejto liečbe je potrebné
pokračovať aspoň 12 hodín po poslednej riedkej stolici. Odporúčaná dávka
loperamidu sa nemá užívať dlhšie ako 48 hodín.
2. Pite veľké množstvo vody a rehydratačných tekutín (t.j. tekutín na
zavodnenie organizmu, ako voda, sóda, perlivý nápoj, polievka alebo
perorálna (podávaná ústami) rehydratačná liečba).
3. Okamžite informujte Vášho ošetrujúceho lekára a povedzte mu o hnačke. Ak
nemôžete lekára zastihnúť, kontaktujte oddelenie nemocnice, ktoré
dohliada na liečbu Irinotecanom Medico Uno. Je veľmi dôležité, aby boli
o hnačke informovaní.

Lekára alebo oddelenie dohliadajúce na liečbu musíte ihneď upovedomiť, ak
. máte nutkanie na vracanie, vraciate alebo máte horúčku, ako aj hnačku,
. hnačka pretrváva aj po 48 hodinách po začatí liečby na jej zmiernenie.

Poznámka: Neužívajte žiadne iné lieky proti hnačke okrem tých, ktoré Vám
dal Váš lekár a tekutiny uvedené vyššie. Postupujte podľa pokynov lekára.
Lieky proti hnačke sa nemajú užívať na predchádzanie ďalším prípadom
hnačky. Ani v prípadoch, keď sa v predchádzajúcich cykloch u Vás objavila
oneskorená hnačka.


Horúčka

Ak telesná teplota prekročí 38 (C, môže byť príznakom infekcie, hlavne keď
tiež trpíte hnačkou. Ak máte horúčku (nad 38 (C), ihneď kontaktujte Vášho
lekára alebo nemocničné oddelenie, aby Vám mohli podať potrebnú liečbu.

Nutkanie na vracanie a vracanie
Ihneď kontaktujte Vášho lekára alebo nemocničné oddelenie, ak sa objaví
nutkanie na vracanie a/alebo vracanie.

Neutropénia
Irinotecan Medico Uno môže spôsobovať pokles počtu niektorých Vašich
bielych krviniek, ktoré hrajú dôležitú úlohu v boji s infekciami. Toto sa
nazýva neutropénia. Neutropénia sa pozoruje počas liečby irinotekánom často
a je reverzibilná (vratná). Váš lekár Vám naplánuje pravidelné odbery krvi
za účelom sledovania hladín týchto bielych krviniek. Neutropénia je vážny
stav a má sa okamžite liečiť a dôkladne sledovať.

Ťažkosti s dýchaním
Ak máte ťažkosti s dýchaním, ihneď kontaktujte Vášho lekára.

Poškodenie funkcie pečene
Pred začatím liečby Irinotecanom Medico Uno a pred každým nasledujúcim
cyklom liečby sa má sledovať funkcia pečene (krvnými testami).
Ak sa u Vás po návrate z nemocnice vyskytne jeden alebo viac uvedených
príznakov, treba okamžite kontaktovať Vášho lekára alebo nemocničné
oddelenie dohliadajúce na liečbu Irinotecanom Medico Uno.


Poškodenie funkcie obličiek

Ak máte problémy s obličkami, prosím, overte si používanie lieku u svojho
lekára, pretože tento liek nebol skúšaný u pacientov, ktorí majú problémy
s obličkami.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi. Toto platí aj pre rastlinné lieky, silné vitamíny
a minerály.
Niektoré lieky môžu účinky Irinotecanu Medico Uno meniť, napr. ketokonazol
(na liečbu hubových infekcií), rifampicín (na liečbu tuberkulózy)
a niektoré lieky na liečbu epilepsie (karbamazepín, fenobarbital a
fenytoín).
Rastlinný liek, ľubovník bodkovaný (/Hypericum perforatum/), sa nesmie užívať
súbežne s Irinotecanom Medico Uno, a ani medzi cyklami liečby, keďže môže
účinok irinotekánu znižovať.
Ak sa musíte podrobiť operácii, oznámte, prosím, Vášmu lekárovi alebo
anestéziológovi, že užívate tento liek, keďže môže ovplyvňovať účinok
niektorých liekov používaných počas zákroku.

Tehotenstvo a dojčenie
Irinotecan Medico Uno sa nesmie počas tehotenstva používať. Irinotecan
Medico Uno môže spôsobiť vrodené chyby.
Ženy v plodnom veku majú predísť tehotenstvu. Počas liečby a aspoň tri
mesiace po jej ukončení sa musí používať antikoncepcia u mužov i žien. Ak
napriek tomu počas tohto obdobia otehotniete, musíte o tom okamžite
informovať Vášho lekára.
Počas liečby Irinotecanom Medico Uno sa musí dojčenie prerušiť.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
V niektorých prípadoch môže Irinotecan Medico Uno spôsobovať vedľajšie
účinky, ktoré ovplyvňujú schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Ak si
nie ste istý, kontaktujte Vášho lekára.
Počas prvých 24 hodín po podaní Irinotecanu Medico Uno môžete mať závraty
alebo poruchy videnia. Ak sa to u Vás vyskytne, neveďte vozidlá
a nepoužívajte žiadne nástroje alebo stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Irinotecanu Medico Uno
Irinotecan Medico Uno obsahuje sorbitol. Ak Vám Váš lekár povedal, že
neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred použitím tohto
lieku.


3. AKO POUŽÍVAŤ IRINOTECAN MEDICO UNO

Irinotecan Medico Uno sa podá infúziou do Vašej žily počas 30 až 90 minút.
Množstvo infúzie, ktoré dostanete, bude závisieť od Vášho veku, veľkosti
a celkového zdravotného stavu. Bude to tiež závisieť od ďalších liekov,
ktoré môžete na liečbu rakoviny dostať. Váš lekár vypočíta plochu povrchu
Vášho tela v štvorcových metroch (m2).

. Ak ste v minulosti užívali 5-fluóruracil, obyčajne dostanete Irinotecan
Medico Uno samostatne so začiatočnou dávkou 350 mg/m2 každé 3 týždne.
. Ak ste ešte v minulosti chemoterapiu nepodstúpili, dostanete zvyčajne 180
mg/m2 Irinotecanu Medico Uno každé dva týždne. Potom bude nasledovať
liečba kyselinou folínovou a 5-fluóruracilom.
. Ak sa liečite irinotekánom v kombinácii s cetuximabom, obyčajne dostanete
rovnakú dávku irinotekánu, aká bola podaná v posledných cykloch
predchádzajúceho režimu obsahujúceho irinotekán. Irinotecan Medico Uno sa
nesmie podať skôr ako 1 hodinu po ukončení infúzie cetuximabu.

Váš lekár môže toto dávkovanie upraviť podľa Vášho stavu a možných
nežiaducich účinkov.

Ak dostanete viac Irinotecanu Medico Uno, ako máte
Je nepravdepodobné, že Vám podajú príliš veľa Irinotecanu Medico Uno. Ak sa
to stane, môžu sa u Vás objaviť závažné poruchy krvi a hnačka. Na
zabránenie dehydratácii (odvodnenie) spôsobenej hnačkou a na liečbu
akýchkoľvek infekčných komplikácií sa má poskytnúť maximálna podporná
starostlivosť. Porozprávajte sa s lekárom, ktorý Vám podáva daný liek.

Ak zabudnete použiť Irinotecan Medico Uno
Je veľmi dôležité, aby ste dostali všetky naplánované dávky. Ak vynecháte
dávku, okamžite kontaktujte Vášho lekára.

Ak prestanete používať Irinotecan Medico Uno
Neprestaňte používať liek bez súhlasu Vášho lekára alebo lekárnika.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Irinotecan Medico Uno môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého. Váš lekár sa s Vami porozpráva
o týchto vedľajších účinkoch a vysvetlí Vám riziká a prínos Vašej liečby.
Niektoré z týchto vedľajších účinkov musia byť okamžite liečené.
Pozrite tiež informácie v časti “Buďte zvlášť opatrný pri používaní
Irinotecanu Medico Uno”.

Veľmi časté vedľajšie účinky (u viac ako 1 z 10 pacientov):
. poruchy krvi: neutropénia (zníženie počtu niektorých bielych krviniek),
trombocytopénia (zníženie počtu krvných doštičiek), anémia,
. oneskorená hnačka,
. nutkanie na vracanie a vracanie,
. vypadávanie vlasov (vlasy opäť narastú po ukončení liečby),
. pri kombinovanej liečbe prechodné zvýšenie krvných hladín niektorých
enzýmov (ALT, AST, alkalická fosfatáza) alebo bilirubínu.

Časté vedľajšie účinky (u menej ako 1 z 10 pacientov):
. akútny cholinergný syndróm: hlavné príznaky sú skorá hnačka a rôzne iné
príznaky ako bolesť brucha, sčervenanie, bolesť, svrbenie a slzenie očí
(konjunktivitída); výtok z nosa (rinitída); nízky krvný tlak; rozšírenie
krvných ciev; potenie, zimnica; celkový pocit nepohody a choroby,
závraty; poruchy videnia, zúženie zreníc; slzenie očí a zvýšená tvorba
slín, objavujúce sa počas alebo do 24 hodín po podaní infúzie Irinotecanu
Medico Uno,
. horúčka, infekcie (vrátane sepsy),
. horúčka spojená so závažným poklesom počtu niektorých bielych krviniek,
. dehydratácia, obyčajne spojená s hnačkou a/alebo vracaním,
. zápcha,
. únava,
. zvýšená hladina pečeňových enzýmov a kreatinínu v krvi.

Menej časté vedľajšie účinky (u menej ako 1 zo 100 pacientov):
. alergické reakcie,
. mierne kožné reakcie; mierne reakcie v mieste podania infúzie,
. skoré účinky ako ťažkosti s dýchaním,
. ochorenie pľúc (pľúcne intersticiálne ochorenie),
. nepriechodnosť čriev,
. bolesť a zápal brucha spôsobujúce hnačku (ochorenie známe ako
pseudomembranózna kolitída),
. u pacientov, u ktorých sa vyskytli prípady dehydratácie spojené s hnačkou
a/alebo vracaním alebo sepsou (otrava krvi), sa pozorovali zriedkavé
prípady obličkovej nedostatočnosti, nízky krvný tlak alebo zlyhávania
srdcovo-obehového systému.

Zriedkavé vedľajšie účinky (u menej ako 1 z 1 000 pacientov):
. závažné alergické reakcie (anafylaktické/anafylaktoidné reakcie). Ak sa
táto reakcia vyskytne, okamžite to ohláste Vášmu lekárovi.
. skoré účinky ako svalové kontrakcie (sťahy) alebo kŕče a necitlivosť
(parestézia),
. krvácanie z tráviaceho traktu a zápal hrubého čreva vrátane slepého
čreva,
. perforácia (prederavenie) čreva; anorexia (nechutenstvo); bolesť brucha;
zápal slizníc,
. zápal pankreasu,
. zvýšený krvný tlak počas podania lieku a po jeho podaní,
. znížené hladiny draslíka a sodíka v krvi, zväčša súvisiace s hnačkou
a vracaním.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (u menej ako 1 z 10 000 pacientov):
. prechodné poruchy reči,
. zvýšenie hladín niektorých tráviacich enzýmov, ktoré spracovávajú cukry
a tuky.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ IRINOTECAN ACCORD

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Neuchovávajte v mrazničke.
Len na jednorazové použitie.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu
pred svetlom.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli
po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Tento liek sa má zriediť a použiť ihneď po otvorení.
Ak sa zriedený roztok pripravuje asepticky (t.j. postupom, ktorý vylučuje
prítomnosť mikroorganizmov), môže sa uchovávať 24 hodín pri teplote
15 – 25 °C a 48 hodín pri teplote 2 – 8 °C (napr. v chladničke).

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije
okamžite, za podmienky a čas na uchovávanie zodpovedá používateľ. Zvyčajne
nemajú prekročiť24 hodín pri teplote 2 až 8 °C, okrem prípadov, keď sa
príprava roztoku/zriedenie (atď.) uskutočnila v kontrolovaných
a validovaných aseptických podmienkach.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Irinotecan Medico Uno obsahuje
- Liečivo je je trihydrát irinotekániumchloridu. 1 ml koncentrátu
obsahuje 20 mg trihydrátu irinotekániumchloridu, čo zodpovedá 17,33 mg
irinotekánu. Jedna injekčná liekovka s objemom 2 ml obsahuje 40 mg
trihydrátu irinotekániumchloridu. Jedna injekčná liekovka s objemom 5
ml obsahuje 100 mg trihydrátu irinotekániumchloridu.
- Ďalšie zložky sú sorbitol (E 420), kyselina mliečna, hydroxid sodný,
kyselina chlorovodíková a voda na injekciu.

Ako vyzerá Irinotecan Medico Uno a obsah balenia
Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml infúzny koncentrát je číry, svetložltý
roztok.

Veľkosť balenia:
1 ( 2 ml injekčná liekovka alebo 1 ( 5 ml injekčná liekovka
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


1087 Budapest, Luther u. 4-6 V/28
Medico Uno Pharma Kft.,
2051 Biatorbágy, Viadukt utca 12.,
Maďarská republika

Výrobca:
Cemelog-BRS Kft.
2040 Budaörs,
Vasút u. 13.
Maďarská republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v .

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov:

Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml infúzny koncentrát


Pokyny na použitie – cytotoxická látka


/Zaobchádzanie s Irinotecanom Medico Uno/
Ako v prípade iných neoplastík, aj pri zaobchádzaní s Irinotecanom Medico
Uno sa má postupovať opatrne. Zriedenie má urobiť vyškolený personál
v aseptických podmienkach vo vymedzenom priestore. Na zabránenie kontaktu s
kožou a sliznicami je potrebné urobiť bezpečnostné opatrenia.

Ochranné opatrenia na prípravu infúzneho roztoku Irinotecan Medico Uno
1. Majú sa použiť ochranné rukavice, ochranný plášť a príprava sa musí
uskutočniť v ochrannom zariadení. Ak nie je k dispozícii ochranné
zariadenie, má sa použiť ochranné rúško na ústa a okuliare.

2. Otvorené nádoby, ako injekčné liekovky a infúzne fľaše a použité
kanyly, injekčné striekačky, katétre, hadičky a zvyšky cytostatík sa majú
považovať za nebezpečný odpad a majú sa zlikvidovať podľa miestnych
pokynov pre zaobchádzanie s NEBEZPEČNÝM ODPADOM.

3. V prípade rozliatia lieku postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
. máte mať ochranný odev,
. úlomky skla sa majú pozbierať a vložiť do kontajnera pre NEBEZPEČNÝ
ODPAD,
. kontaminované plochy sa majú poriadne umyť veľkým množstvom studenej
vody,
. umyté plochy sa potom majú poriadne utrieť a materiál použitý na
utieranie sa má zlikvidovať ako NEBEZPEČNÝ ODPAD.

4. V prípade kontaktu Irinotecanu Medico Uno s kožou sa má postihnuté
miesto opláchnuť veľkým množstvom tečúcej vody a následne umyť mydlom
a vodou. V prípade kontaktu so sliznicami postihnuté miesto poriadne
opláchnite vodou. Ak máte akékoľvek ťažkosti, kontaktujte lekára.

5. Ak sa Irinotecan Medico Uno dostane do kontaktu s očami, poriadne ich
vymyte veľkým množstvom vody. Okamžite kontaktujte oftalmológa.

/Príprava infúzneho koncentrátu/
Infúzny koncentrát Irinotecanu Medico Uno sa použije na intravenóznu
infúziu len ak sa pred podaním zriedi odporúčanými roztokmi, a to 0,9 %-ným
infúznym roztokom chloridu sodného alebo 5 %-ným infúznym roztokom glukózy.
Pomocou kalibrovanej injekčnej striekačky asepticky odoberte požadované
množstvo infúzneho roztoku Irinotecanu Medico Uno z injekčnej liekovky
a vstreknite ho do infúzneho vaku alebo fľaše s objemom 250 ml. Infúzia sa
má dôkladne manuálne premiešať krúživým pohybom.
Ak sa v injekčnej liekovke alebo po zriedení pozoruje vznik akéhokoľvek
precipitátu, liek sa má zlikvidovať podľa štandardných postupov pre
cytotoxické látky.
Irinotecan Medico Uno sa nesmie podať intravenóznou bolusovou infúziou
alebo intravenóznou infúziou kratšou ako 30 minút alebo dlhšou ako 90
minút.

/Likvidácia/
Všetky predmety použité na prípravu, podanie alebo iným spôsobom v kontakte
s Irinotecanom Medico Uno sa majú zlikvidovať podľa miestnych pokynov pre
zaobchádzanie s cytotoxickými látkami.
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku
1. NÁZOV LIEKU


Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml

infúzny koncentrát2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE LIEKU

Jeden ml koncentrátu obsahuje 20 mg trihydrátu irinotekániumchloridu, čo
zodpovedá 17,33 mg irinotekánu.

Každá injekčná liekovka s infúznym koncentrátom Irinotecanu Medico Uno s
objemom 2 ml obsahuje 40 mg trihydrátu irinotekániumchloridu.

Kkaždá injekčná liekovka s infúznym koncentrátom Irinotecanu Medico Uno s
objemom 5 ml obsahuje 100 mg trihydrátu irinotekániumchloridu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzny koncentrát.

Svetložltý číry roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Irinotecan Medico Uno sa indikuje na liečbu pacientov s pokročilým
kolorektálnym karcinómom:
- v kombinácii s 5-fluorouracilom a kyselinou folínovou u pacientov bez
predchádzajúcej chemoterapie na pokročilé ochorenie
- v monoterapii u pacientov, u ktorých zlyhala predchádzajúca liečba
obsahujúca 5-fluorouracil.

Irinotecan Medico Uno v kombinácii s cetuximabom je indikované na liečbu
pacientov s kolorektálnym karcinómom exprimujúcim receptor pre epidermálny
rastový factor (EGFR – epidermal growth factor receptor) po zlyhaní
cytotoxickej liečby na báze irinotekánu.

Irinotecan Medico Uno v kombinácii s 5-fluorouracilom, kyselinou folínovou
a bevacizumabom je indikované na liečbu pacientov s metastatickým
kolorektálnym karcinómom v prvej línii.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Len pre dospelých. Infúzny roztok Irinotecan Medico Uno sa má podávať do
periférnej alebo centrálnej žily.

Odporúčaná dávka:

Monoterapia (pre pacientov s predchádzajúcou liečbou):
Odporúčaná dávka lieku Irinotecan Medico Uno je 350 mg/m2, podáva sa ako
intravenózna infúzia trvajúca 30-90 minút v trojtýždňových intervaloch
(pozri časti „6.6 Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom“ a „4.4
Špeciálne upozornenia“.)

Kombinovaná terapia (pre pacientov bez predchádzajúcej liečby):
Bezpečnosť a účinnosť lieku Irinotecan Medico Uno v kombinácii s 5-
fluorouracilom (5-FU) a kyselinou folínovou (FA) sa potvrdila v
nasledujúcom dávkovacom režime (pozri časť „5.1 Farmakodynamické
vlastnosti“):

Irinotecan Medico Uno + 5-FU/FA vo dvojtýždňovom liečebnom režime
Odporúčaná dávka lieku Irinotecan Medico Uno je 180 mg/m2, ktorá sa podáva
každé dva týždne ako intravenózna infúzia trvajúca 30-90 minút, potom
nasleduje infúzia s kyselinou folínovou a 5-fluorouracilom.

Dávkovanie a spôsob podávania súbežne podávaného cetuximabu sú uvedené v
Súhrne charakteristických vlastností spomínaného lieku.
Bežne sa podáva rovnaká dávka irinotekánu, aká bola použitá v posledných
cykloch predchádzajúceho režimu na báze irinotekánu. Irinotekan sa nesmie
podávať skôr ako 1 hodinu po ukončení infúzie s cetuximabom.

Dávkovanie a spôsob podávania bevacizumabu sú uvedené v Súhrne
charakteristických vlastností lieku bevacizumab.


Úprava dávky:

Irinotecan Medico Uno sa má podávať až po primeranej úprave všetkých
nežiaducich účinkov na stupeň 0, prípadne 1, podľa hodnotenia NCI-CTC
(National Cancer Institute Common Toxicity Criteria) a po úplnom ústupe
hnačiek, ktoré sa objavili v súvislosti s liečbou.

Pri začatí ďalšej infúzie v liečebnom režime sa má dávka lieku Irinotecan
Medico Uno (prípadne 5-FU) znížiť podľa najhoršieho stupňa nežiaducich
účinkov, ktorý sa pozoroval po podaní predchádzajúcej infúzie. Liečba sa má
odložiť o 1 až 2 týždne, kým sa dostaví úprava nežiaducich účinkov
spojených s liečbou.

Pri nasledujúcich nežiaducich účinkoch sa má pristúpiť k zníženiu dávky
lieku Irinotecan Medico Uno, prípadne 5-FU, o 15-20 %:
- hematologická toxicita (neutropénia stupňa 4, febrilná neutropénia
(neutropénia stupňa 3-4 a horúčka hodnotená stupňom 2-4),
trombocytopénia a leukopénia (stupeň 4),
- nehematologická toxicita (stupeň 3-4).

Treba dodržiavať odporúčania pre úpravu dávky cetuximabu podávaného v
kombinácii s irinotekánom v súlade so Súhrnom charakteristických vlastností
spomenutého lieku.

Úprava dávky bevacizumabu podávaného v kombinácii s Irinotecan Medico Uno/5-
FU/FA je uvedená v Súhrne charakteristických vlastností lieku bevacizumab.

Trvanie liečby:

Liečba liekom Irinotecan Medico Uno má pokračovať do objektivizácie
progresie alebo do príznakov neakceptovateľnej toxicity.

Špeciálne skupiny pacientov:

Pacienti s poškodením funkcie pečene: v monoterapii: podmienkou pre úvodnú
dávku lieku Irinotecan Medico Uno u pacientov s výkonnostným stavom
(„performance status“) (2 sú hladiny krvného bilirubínu do 3-násobku hornej
hranice normy (UNL). U pacientov s hyperbilirubinémiou a protrombínovým
časom väčším ako 50 % klesá klírens irinotekánu (pozri časť „5.2
Farmakokinetické vlastnosti“) a preto sa zvyšuje riziko hematotoxicity.
Znamená to, že u tejto populácie pacientov sa musí týždenne monitorovať
kompletný krvný obraz.
- U pacientov s hodnotou bilirubínu do 1,5-násobku hornej hranice normy
(UNL) sa odporúča dávka lieku Irinotecan Medico Uno 350 mg/m2,
- U pacientov s hodnotami bilirubínu v rozsahu 1,5 až 3-násobok UNL sa
odporúča dávka lieku Irinotecan Medico Uno 200 mg/m2,
- Pacienti s hodnotami bilirubínu nad 3-násobok UNL sa nemajú liečiť liekom
Irinotecan Medico Uno (pozri časti „4.3 Kontraindikácie“ a „4.4 Špeciálne
upozornenia“).

O liečbe pacientov so zhrošenou funkciou pečene liekom Irinotecan Medico
Uno v kombinácii nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek: Irinotecan Medico Uno sa neodporúča
podávať pacientom so zhoršenou renálnou funkciou, pretože v tejto skupine
pacientov sa štúdie neuskutočnili (pozri časti „4.4 Špeciálne upozornenia“
a „5.2 Farmakokinetické vlastnosti“).

Starší pacienti: U starších pacientov sa špecifické farmakokinetické štúdie
neuskutočnili. Avšak vzhľadom k častejšiemu výskytu porúch fyziologických
funkcií sa má v tejto skupine pacientov dávka starostlivo zvážiť. Táto
populácia si vyžaduje intenzívnejší dohľad (pozri časť „ 4.4 Špeciálne
upozornenia“).

4.3 Kontraindikácie

- chronické zápalové ochorenie čriev a/alebo črevná obštrukcia (pozri „4.4
Špeciálne upozornenia“).
- anamnéza ťažkých hypersenzitívnych reakcií na trihydrát
irinotekániumchloridu alebo na niektorú z pomocných látok lieku
Irinotecan Medico Uno
- gravidita a dojčenie (pozri časti „4.6 Používanie v gravidite a počas
laktácie“ a „4.4 Špeciálne upozornenia“)
- hladina bilirubínu >3-násobok hornej hranice normy (pozri časť „4.4
Špeciálne upozornenia“).
- ťažké poškodenie kostnej drene
- výkonnostný stav pacienta podľa klasifikácie WHO („WHO performance
status“) >2
- súbežné podávanie s ľubovníkom bodkovaným (Hypericum perforatum) (pozri
časť 4.5)

Ďalšie kontraindikácie cetuximabu a bevacizumabu sú uvedené v Súhrne
charakteristických vlastností týchto liekov.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Podávanie lieku Irinotecan Medico Uno sa má obmedziť len na oddelenia
špecializované na podávanie cytotoxickej chemoterapie a má sa podávať len
pod dohľadom kvalifikovaného lekára v podávaní protinádorovej chemoterapie.

Pri danom charaktere a početnosti nežiaducich účinkov sa Irinotecan Medico
Uno predpisuje len v nasledujúcich prípadoch, pričom možné terapeutické
riziká musia byť vyvážené očakávaným prínosom liečby:
- u pacientov s rizikovým faktorom, najmä u pacientov s výkonnostným stavom
podľa WHO = 2,
- v niekoľkých zriedkavých prípadoch, kedy sa dá predpokladať, že pacient
nebude schopný dodržiavať odporúčania na zvládnutie nežiaducich účinkov
liečby (potreba okamžitej a dlhodobej protihnačkovej liečby v kombinácii
s vysokým prívodom tekutín pri výskyte neskorej hnačky). U týchto
pacientov sa odporúča prísny dohľad v rámci hospitalizácie.

Ak sa Irinotecan Medico Uno podáva v monoterapii, obvykle sa používa
trojtýždňový dávkovací režim (pozri „Farmakologické vlastnosti“). Avšak pre
pacientov, ktorých možno bude treba prísnejšie sledovať, alebo pre
pacientov so špeciálnym rizikom ťažkej neutropénie sa má zvážiť týždňový
dávkovací režim.

Neskorá hnačka

Pacient musí byť poučený o riziku neskorej hnačky, ktorá sa vyskytuje po
viac ako 24 hodinách po podaní lieku Irinotecan Medico Uno a potom
kedykoľvek v období pred nasledujúcim cyklom. V monoterapii bol priemerný
čas výskytu prvej hnačkovitej stolice na 5.deň po podaní infúzie lieku
Irinotecan Medico Uno. Pacienti musia urýchlene informovať svojho lekára o
jej výskyte a ten musí ihneď začať príslušnú terapiu.

Zvýšené riziko hnačky je najmä u pacientov po predchádzajúcom ožarovaní
brušnej alebo panvovej oblasti, u pacientov s počiatočnou leukocytózou, u
pacientov s výkonnostným stavom ( 2 a u žien. Pri nedostatočnej liečbe môže
byť hnačka život ohrozujúcim stavom, najmä ak je sprevádzaná neutropéniou.

Akonáhle sa objaví prvá hnačkovitá stolica, pacient musí začať prijímať
adekvátny objem tekutín s obsahom elektrolytov a súbežne teba začať
zodpovedajúcu protihnačkovú liečbu. Recept na túto protihnačkovú liečbu
dostane pacient na oddelení, kde sa liek Irinotecan Medico Uno podával. Po
prepustení z nemocnice si musí pacient vyzdvihnúť predpísané lieky, aby ich
mal k dispozícii pre liečbu hnačky v momente, keď sa objaví. Pacient musí o
objavení sa hnačky ihneď informovať svojho ošetrujúceho lekára alebo
oddelenie.

V súčasnej dobe odporúčaná protihnačková liečba pozostáva z vysokých dávok
loperamidu (prvá dávka 4 mg a potom 2 mg každé 2 hodiny). Táto liečba musí
pokračovať ešte 12 hodín po poslednej hnačkovitej stolici a nemá sa
upravovať. Tieto dávky loperamidu sa v žiadnom prípade nesmú podávať ani
kratšie ako 12 hodín, ani dlhšie ako 48 po sebe nasledujúcich hodín,
vzhľadom na riziko vzniku paralytického ilea.

V prípade hnačky spojenej s ťažkou neutropéniou (počet neutrofilov
( 0,5.109 l-1) je nutné k protihnačkovej liečbe naviac profylakticky podať
širokospektrálne antibiotikum.

Okrem antibiotickej liečby sa na zvládnutie hnačiek odporúča aj
hospitalizácia, ak sú:
- hnačky spojené s horúčkou
- ťažké hnačky (vyžadujúce intravenóznu rehydratáciu)
- hnačky pretrvávajúce aj po 48 hodinách od začatia terapie vysokými
dávkami loperamidu.

Loperamid sa nemá podávať profylakticky, a to ani u pacientov, ktorí
v predchádzajúcich cykloch neskorú hnačku mali.

Pacientom, ktorí mali ťažké hnačky po podaní lieku Irinotecan Medico Uno,
sa odporúča v nasledujúcich cykloch znížiť dávku (pozri časť „4.2
Dávkovanie a spôsob podávania“).

Hematológia

Počas liečby liekom Irinotecan Medico Uno sa vyžaduje pravidelné týždenné
monitorovanie kompletného krvného obrazu. Pacient má byť poučený o riziku
neutropénie a význame horúčky. Febrilná neutropénia (teplota >38 °C a počet
neutrofilov ( 1.109 l-1) sa musí urgentne liečiť intravenóznym podávaním
širokospektrálnych antibiotík a súčasne pacient má byť hospitalizovaný.

Pacientom s anamnézou závažnej hematologickej toxicity sa v nasledujúcej
infúzii odporúča dávku redukovať (pozri časť „4.2 Dávkovanie a spôsob
podávania“).
U pacientov s ťažkou hnačkou je zvýšené riziko infekcie a hematologickej
toxicity. Pacientom s ťažkou hnačkou sa musí urobiť kompletný krvný obraz.

Poškodenie funkcie pečene

Pred začatím liečby a pred každým cyklom sa má urobiť vyšetrenie pečeňových
testov.
Pacienti s hladinou bilirubínu v rozsahu od 1,5 do 3-násobku hornej hranice
normy (UNL) si vyžadujú týždenné monitorovanie kompletného krvného obrazu
vzhľadom na pokles klírensu irinotekánu (pozri časť „5.2 Farmakokinetické
vlastnosti“) a zvýšené riziko hematotoxocity. Pre pacientov s hladinou
bilirubínu (3-násobok UNL pozri časť „4.3 Kontraindikácie“.

Nauzea a vracanie

Pred každým podaním infúzie lieku Irinotecan Medico Uno sa odporúča
profylaktická liečba antiemetikami. Nauzea a vracanie sa vyskytujú často.
Pacienti s vracaním, ktoré je spojené s neskorou hnačkou, majú byť čo
najskôr hospitalizovaní a musí sa začať príslušná liečba.

Akútny cholinergný syndróm

Ak sa objaví akútny cholinergný syndróm (definuje sa ako skorá hnačka a
rôzne ďalšie príznaky ako je potenie, abdominálne kŕče, slzenie, mióza a
slinenie), má sa podať atropín sulfát (0,25 mg subkutánne), pokiaľ nie je
z klinického hľadiska kontraindikovaný (pozri časť „4.8 Nežiaduce účinky“).
Zvýšená opatrnosť sa vyžaduje u pacientov s astmou. Pacientom, u ktorých sa
už pozorovali príznaky akútneho a ťažkého cholinergného syndrómu, sa
odporúča profylakticky podať atropín sulfát pred ďalšou infúziou lieku
Irinotecan Medico Uno.

Poruchy dýchania

Rizikové faktory spájajúce sa s možnosťou vzniku pľúcnych infiltrátov sú:
užívanie pneumotoxických liekov, rádioterapia a faktory stimulujúcich
kolónie.

Intersticiálna pľúcna choroba prezentujúca sa pľúcnymi infiltrátmi je menej
častá počas liečby irinotekánom. Intersticiálna pľúcna choroba môže byť
smrteľná. Rizikové faktory pravdepodobne spojené s rozvojom intersticiálnej
pľúcnej choroby zahŕňajú použitie pneumotoxických liekov, radiačnej liečby
a kolónie stimulujúcich faktorov. Pacienti s rizikovými faktormi majú byť
prísne sledovaní na výskyt respiračných príznakov pred a počas liečby
irinotekánom.

Starší pacienti
Vzhľadom k zvýšenej frekvencii poklesu biologických funkcií u starších
pacientov, najmä pečeňovej funkcie, má sa dávka lieku Irinotecan Medico Uno
stanoviť u tejto populácie opatrne (pozri časť „4.2 Dávkovanie a spôsob
podávania“).

Pacienti s nepriechodnosťou čreva
Títo pacienti sa nesmú liečiť liekom Irinotecan Medico Uno až do vyriešenia
ileózneho stavu (pozri časť „4.3 Kontraindikácie“).

Pacienti s poškodením funkcie obličiek
U tejto populácie sa štúdie neuskutočnili (pozri časti „4.2 Dávkovanie a
spôsob podávania“ a „5.2 Farmakokinetické vlastnosti“).

Iné

Keďže tento liek obsahuje sorbitol, je nevhodný pri dedičnej fruktózovej
intolerancii. Zriedkavý výskyt renálneho acirkulačného zlyhania
s hypotenziou sa pozoroval u pacientov s dehydratáciou v súvislosti
s hnačkou alebo s vracaním alebo u pacientov so sepsou.
U žien vo fertilnom veku je počas liečby a aspoň nasledujúce 3 mesiace po
jej ukončení nevyhnutná účinná antikoncepcia.

Má sa vylúčiť súbežné podávanie irinotekánu so silným inhibítorom (napr.
ketokonazol) alebo induktorom (napr. rifampicín, karbamazepín,
fenobarbital, fenytoín, ľubovník bodkovaný) CYP3A4 , pretože môže zhoršiť
metabolizmus irinotekánu (pozri časť 4.5).

4.5 Liekové a iné interakcie

Nie je možné vylúčiť interakcie medzi irinotekánom a látkami blokujúcimi
neuromuskulárny prenos. Keďže irinotekán má anticholinesterázovú aktivitu,
môže predlžovať neuromuskulárnu blokádu vyvolanú suxamethoniom a môže
antagonizovať neuromuskulárnu blokádu nedepolarizujúcich liekov.

Niekoľko štúdií preukázalo, že súčasné podanie antikonvulzív indukujúcich
CYP3A (napr. karbamazepín, fenobarbital alebo fenytoín) vedie k zníženej
expozícii irinotekánu, SN-38 a SN-38 glukuronidu a znížilo farmakodynamické
účinky. Účinky týchto antikonvulzív sa prejavili poklesom v AUC SN-38 a SN-
38G o 50% alebo viac. Okrem indukcie enzýmov cytochrómu P450 3A4 môže
zvýšená glukuronidácia a zvýšená biliárna exkrécia zohrať úlohu v znížení
expozície irinotekánu a jeho metabolitov.
Štúdia ukazuje, že súčasné podanie ketokonazolu spôsobilo pokles v AUC APC
o 87% a zvýšenie AUC SN-38 o 109% v porovnaní so stavom, keď sa irinotekán
podáva samotatne.

U pacientov, ktorí súbežne užívajú lieky známe ako inhibítori (napr.
ketokonazol) alebo induktori (napr. rifampicín, karbamazepín, fenobarbital
alebo fenytoín) liekového metabolizmu cytochrómu P450 3A4, treba zvýšiť
opatrnosť. Súčasné podanie irinotekánu s inhibítorom/induktorom tejto
metabolickej dráhy môže zhoršiť metabolizmus irinotekánu a treba sa mu
vyhnúť (pozri časť 4.4).

V malej farmakokinetickej štúdii (n=5), v ktorej sa irinotekán v dávke 350
mg/m2 podával súbežne s ľubovníkom bodkovaným (Hypericum perforatum)
v dávke 900 mg sa pozoroval pokles plazmových koncentrácií aktívneho
metabolitu irinotekánu SN-38.
Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) znižuje plazmové hladiny SN-38.
Z toho vyplýva, že ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) sa nemá
podávať s irinotekánom (pozri časť 4.3).

Súbežné podávanie 5-fluorouracilu/kyseliny folínovej v kombinovanom režime
nemení farmakokinetiku irinotekánu.


Neexistujú dôkazy, že bezpečnostný profil irinotekánu je ovplyvnený
cetuximabom a naopak.

V jednej štúdii boli koncentrácie irinotekánu rovnaké u pacientov
užívajúcich Irinotecan Medico Uno/5-FU/FA samotné a v kombinácii s
bevacizumabom. Koncentrácie SN-38, aktívneho metabolitu irinotekánu, boli
analyzované v podskupine pacientov (približne 30 pacientov v každom
liečebnom ramene). Koncentrácie SN-38 boli približne o 33% vyššie u
pacientov užívajúcich Irinotecan Medico Uno/5-FU/FA v kombinácii s
bevacizumabom v porovnaní s Irinotecan Medico Uno/5-FU/FA samotným. Vplyvom
vyššej interindividuálnej variability a limitovanej vzorky pacientov nie je
isté, či zvýšenie hladín SN-38 bolo spôsobené bevacizumabom. Bolo prítomné
malé zvýšenie nežiaducich účinkov v zmysle hnačky a leukopénie. Viac
redukcií dávky irinotekánu bolo hlásených u pacientov užívajúcich
Irinotecan Medico Uno/5-FU/FA v kombinácii s bevacizumabom.

Pacienti, u ktorých sa rozvinula závažná hnačka, leukopénia, alebo
neutropénia pri kombinácii bevacizumabu a irinotekánu majú mať upravené
dávky irinotekánu tak ako to je uvedené v časti 4.2 Dávkovanie a spôsob
podávania.

4.6 Fertilita gravidita a laktácia

Gravidita:
Nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití irinotekánu u gravidných žien. U
králikov a potkanov sa dokázali embryotoxické, fetotoxické a teratogénne
účinky irinotekánu. Preto sa infúzny koncentrát irinotekánu nesmie používať
počas gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).

Ženy vo fertilnom veku:
Ženy vo fertilnom veku, ktorým sa podáva infúzny koncentrát irinotekánu,
majú byť poučené, aby sa vyhli gravidite a aby okamžite informovali
ošetrujúceho lekára, ak otehotnejú (pozri časť 4.3 a 4.4).

Laktácia:
U dojčiacich potkanov bol v mlieku zistený 14C-irinotekán. Nie je známe, či
sa irinotekán vylučuje do ľudského materského mlieka. Kvôli riziku
potenciálnych nežiaducich reakcií sa má dojčenie počas liečby irinotekánom
prerušiť (pozri časť 4.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pacienti majú byť upozornení na možný výskyt závratov alebo porúch videnia,
ktoré sa môžu objaviť do 24 hodín po podaní irinotekánu a majú byť poučení,
aby neviedli vozidlá a neobsluhovali stroje, ak sa tieto symptómy dostavia.


4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky uvedené v tejto časti sa týkajú irinotekánu. Neexistujú
dôkazy, že by bol bezpečnostný profil irinotekánu ovplyvnený cetuximabom
alebo naopak. V kombinácii s cetuximabom boli dodatočne hlásené nežiaduce
účinky, ktoré sú očakávané pre cetuximab (akneiformná vyrážka 88 %). Ďalšie
informácie si preto pozrite v súhrne charakteristických vlastností
cetuximabu.


Informácie o nežiaducich účinkoch počas súbežného podania s bevacizumabom
nájdete v súhrne charakteristických vlastností tohto lieku.

Nasledujúce nežiaduce účinky, ktoré majú možnú alebo pravdepodobnú
súvislosť s podávaním trihydrátu irinotekániumchloridu boli hlásené u 765
pacientov pri podávaní odporúčanej dávky 350 mg/m2 v monoterapii a u 145
pacientov liečených trihydrátom irinotekániumchloridu v odporúčanej dávke
180 mg/m2 podávanej každé 2 týždne v kombinácii s 5FU/FA .


Gastrointestinálne poruchy

/Neskorá hnačka/
Hnačka (ktorá sa objaví po viac ako 24 hodinách po podaní) predstavuje
dávku limitujúci toxický účinok infúzneho koncentrátu irinotekánu.

V monoterapii:
Ťažká hnačka sa vyskytla u 20 % pacientov, ktorí dodržiavali odporúčania
pre zvládnutie neskorej hnačky. Z hodnotiteľných cyklov sa ťažká hnačka
vyskytla u 14 %. Prvá hnačkovitá stolica sa objavila v priemere na 5.deň po
infúzii irinotecanu.

V kombinovanej terapii:
Ťažká hnačka sa vyskytla u 13,1 % pacientov, ktorí dodržiavali odporúčania
pre zvládnutie neskorej hnačky. Z hodnotiteľných cyklov sa ťažká hnačka
vyskytla u 3,9 %.

Zaznamenali sa menej časté prípady pseudomembranóznej kolitídy, v jednom
prípade sa bakteriologicky dokázalo /Clostridium difficile/.


/Nauzea a vracanie/

V monoterapii:
Ťažké prípady nauzey a vracania sa vyskytli približne u 10 % pacientov,
ktorí boli liečení antiemetikami.

V kombinovanej terapii:
Pozorovala sa nižšia incidencia závažnej nauzey a vracania (2,1 % nauzea,
2,8 % vracanie).


/Dehydratácia/

Často sa zaznamenali prípady závažnej dehydratácie v súvislosti s hnačkou
alebo s vracaním.
Zriedkavý výskyt renálnej insuficiencie, hypotenzie alebo cirkulačného
zlyhania sa pozoroval u acientov s dehydratáciou v súvislosti s hnačkou
alebo s vracaním.

Iné poruchy gastrointestinálneho traktu
Pozorovala sa obstipácia spôsobená liekom Irinotecan Medico Uno a/alebo
loperamidom
. v monoterapii: u menej než 10 % pacientov
. v kombinovanej terapii: 3,4 % pacientov

Vyskytli sa zriedkavé prípady intestinálnej obštrukcie, ileóznych stavov
alebo gastrointestinálnej hemoragie a zriedkavé prípady kolitídy vrátane
tyfilitídy, ischemickej a ulceróznej kolitídy. Zaznamenali sa zriedkavé
prípady intestinálnej perforácie. Ďalšie menej závažné nežiaduce účinky sú
anorexia, abdominálna bolesť a mukozitída.

V súvislosti s liečbou irinotekánom sa vyskytli zriedkavé prípady
symptomatickej alebo asymptomatickej pankreatitídy.

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia predstavuje toxický účinok limitujúci dávku. Neutropénia bola
reverzibilná a nekumulatívna; stredná doba na dosiahnutie maximálneho
poklesu bola 8 dní, bez ohľadu na to, či išlo o monoterapiu alebo
kombinovanú terapiu.

V monoterapii:
Neutropénia sa pozorovala u 78,7 % pacientov, z toho ťažká (počet
neutrofilov <0,5.109 l-1) bola u 22,6 % pacientov. Z hodnotiteľných cyklov
v 18% počet neutrofilov poklesol na hodnoty <1.109 l-1, z toho v 7,6% bol
počet neutrofilov <0,5.109 l-1.
Úplná úprava sa zvyčajne dosiahla do 22.dňa.
Febrilná neutropénia sa zaznamenala u 6,2 % pacientov a v 1,7 % cyklov.
Infekčné komplikácie sa vyskytli približne u 10,3 % pacientov (2,5 %
cyklov) a u 5,3 % pacientov (1,1% cyklov) boli spojené s ťažkou
neutropéniou. V dvoch prípadoch viedli k úmrtiu.
Anémia sa pozorovala u 58,7% pacientov (8% malo hodnotu hemoglobínu <80 g/l
a 0,9 % malo hodnotu hemoglobínu <65 g/l).
Trombocytopénia (<100.109 l-1) sa zistila u 7,4 % pacientov a v 1,8 %
cyklov, pričom u 0,9 % a v 0,2 % cyklov bol počet trombocytov ( 50.109 l-1.
Takmer u všetkých pacientov došlo k úprave do 22.dňa.

V kombinovanej terapii:
Neutropénia sa pozorovala u 82,5% pacientov, z toho ťažká (počet
neutrofilov <0,5.109 l-1) bola u 9,8% pacientov.
Z hodnotiteľných cyklov v 67,3% poklesol počet neutrofilov na hodnoty
<1.109 l-1, z toho v 2,7% bol počet neutrofilov <0,5.109 l-1.
Úplná úprava sa zvyčajne dosiahla v rozpätí 7- 8 dní.
Febrilná neutropénia sa zaznamenala u 3,4% pacientov a v 0,9 % cyklov.
Infekčné komplikácie sa vyskytli približne u 2% pacientov (0,5% cyklov) a u
2,1 % pacientov (0,5% cyklov) boli spojené s ťažkou neutropéniou. V jednom
prípade viedli k úmrtiu.
Anémia sa zaznamenala u 97,2 % pacientov (2,1 % s hodnotou hemoglobínu < 80
g/l).
Trombocytopénia (<100.109 l-1) sa zistila u 32,6 % pacientov a v 21,8 %
cyklov. Nepozoroval sa žiadny prípad ťažkej trombocytopénie ((50.109 l-1).

Po uvedení lieku na trh sa vyskytol jeden prípad periférnej trombocytopénie
s antitrombocytovými protilátkami.


Infekcia a nákaza


Zriedkavý výskyt renálneho a kardio-cirkulačného zlyhania s hypotenziou sa
pozoroval u pacientov v súvislosti so septickým stavom.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

/Akútny cholinergný syndróm/
Ťažký, prechodný, akútny cholinergný syndróm sa pozoroval u 9 % pacientov
v monoterapii a u 1,4 % pacientov v kombinovanej terapii. Hlavné príznaky
sa definovali ako včasná hnačka a rôzne iné príznaky, ako sú abdominálna
bolesť, konjuktivitída, rinitída, hypotenzia, vazodilatácia, potenie,
zimnica, nevoľnosť, závraty, poruchy zraku, mióza, slzenie a zvýšené
slinenie, vyskytujúce sa v priebehu prvých 24 hodín po podaní infúzie
irinotecanu.
Tieto príznaky vymiznú po podaní atropínu (pozri časť „4.4 Špeciálne
upozornenia“).

Ťažká asténia sa objavila u menej ako 10 % pacientov liečených monoterapiou
a u 6,2 % pacientov liečených kombinovanou terapiou. Príčinná súvislosť s
podávaním irinotecanu sa jasne nepreukázala.
U 12 % pacientov liečených monoterapiou a u 6,2 % pacientov liečených
kombinovanou terapiou sa vyskytla horúčka bez dôkazu infekcie a bez
sprievodnej ťažkej neutropénie.
Pozorovali sa mierne kožné reakcie v mieste aplikácie infúzie, aj keď menej
často.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zaznamenali sa zriedkavé prípady hypertenzie počas infúzie alebo po jej
podaní.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavo sa zaznamenala intersticiálna pneumónia a pneumonitída
prejavujúca sa formou pľúcnych infiltrátov. Vyskytli sa včasné účinky ako
napríklad dyspnoe.


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Veľmi často sa vyskytla reverzibilná alopécia. Zaznamenali sa mierne kožné
reakcie, aj keď menej často.

Poruchy imunitného systému

Zaznamenali sa menej časté mierne alergické reakcie, ale aj zriedkavé
prípady anafylaktických/anafylaktoidných reakcií.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Vyskytli sa včasné účinky ako napríklad svalové sťahy alebo kŕče a
parestézie.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

V monoterapii sa pozoroval prechodný a mierny až stredný vzostup sérových
hladín transamináz (u 9,2 % pacientov), alkalickej fosfatázy (8,1 %),
prípadne bilirubínu (1,8 % pacientov) bez známok metastáz v pečeni alebo
progresie pečeňových metastáz.
U 7,3 % pacientov sa vyskytlo prechodné mierne až stredné zvýšenie sérových
hladín kreatinínu.
V kombinovanej terapii sa pozorovali prechodné sérové hladiny (stupeň 1 a
2) ALT (u 15 % pacientov), AST (u 11 % pacientov), alkalickej fosfatázy
(u 11% pacientov) alebo bilirubínu (u 10 % pacientov) bez známok metastáz
v pečeni alebo progresie pečeňových metastáz. Iba u 1% pacientov došlo
k zvýšeniu bilirubínu na prechodný stupeň 3, transaminázy (AST, ALT, ALP)
tento stupeň toxicity nedosiahli. Stupeň 4 sa nepozoroval v žiadnych
sledovaných parametroch..
Veľmi zriedkavo sa zaznamenal vzostup amylázy alebo lipázy.
Vyskytli sa zriedkavé prípady hypokaliémie, väčšinou súviseli s hnačkou a
vracaním.
Poruchy nervového systému


Po uvedení lieku na trh sa v súvislosti s infúziami irinotecanu veľmi
zriedkavo vyskytli prechodné poruchy reči.

4.9 Predávkovanie

Sú hlásené prípady predávkovania do približne dvojnásobku odporúčanej
terapeutickej dávky, čo môže viesť k smrti. Najvýraznejšími nežiaducimi
účinkami, ktoré sa zaznamenali, sú ťažká neutropénia a ťažká hnačka. Pre
Irinotecan Medico Uno nie je známe antidotum. Za účelom prevencie
dehydratácie spôsobenej hnačkou a na liečbu akýchkoľvek infekčných
komplikácií sa má poskytnúť maximálna podporná starostlivosť.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: cytostatikum - inhibítor topoizomerázy I. ATC
kód: L01XX19

Experimentálne údaje

Irinotekan je semisyntetický derivát kamptothecínu. Jedná sa o
antineoplastickú látku, ktorá pôsobí ako špecifický inhibítor DNA
topoizimerázy I. Metabolizuje sa karboxylesterázou vo väčšine tkanív na SN-
38, ktorý sa ukázal ako účinnejší v porovnaní s irinotekánom
v purifikovanej topoizomeráze I a cytotoxickejší než irinotekán voči
niekoľkým myšacím a ľudským kultúram z tumoróznych buniek. Inhibícia DNA
topoizomerázy I irinotecanom alebo SN-38 vedie k poruchám na jednotlivých
reťazcoch DNA, následnej blokáde replikácie DNA. Tieto pochody sú
zodpovedné za cytotoxicitu. Cytotoxická aktivita je časovo závislá -
špecifická pre fázu S.
/In vitro/ nie sú irinotekán a SN-38 signifikantne rozpoznávané P-
glykoproteínomMDR a vykazujú cytotoxické účinky i proti bunkovým líniám
rezistentným na doxorubicín a vinblastín. Irinotekan má navyše široký
antitumorózny účinok /in vivo/ proti myšacím modelom tumorov (P03
adenokarcinóm pankreatického duktu, MA16/C adenokarcinóm mammy, C38 a C51
adenokarcinóm kolonu) a proti ľudským heterogénnym transplantátom (Co-4
adenokarcinóm kolonu, Mx-1 adenokarcinóm mammy, ST-15 a SC-16 adenokarcinóm
žalúdka).
Irinotekan je takisto účinný voči tumorom vyjadreným P-
glykoproteínomMDR (vinkristín a doxorubicín rezistnentnej leukémie P388).
Okrem antitumorózneho účinku irinotekánu najvýznamnejším farmakologickým
účinkom irinotekánu je inhibícia acetycholinesterázy.

Klinické údaje

V monoterapii:

Do klinických štúdií fázy II/III bolo zaradených viac ako 980 pacientov pri
trojtýždňovom dávkovacom režime s metastatickým kolorektálnym karcinómom,
u ktorých zlyhala predchádzajúca chemoterapia s 5-fluorouracilom. Účinnosť
irinotekánu sa sledovala u 765 pacientov s dokumentovanou progresiou na
terapii 5-FU v dobe zaradenia do štúdie.

| |Fáza III |
| | |
| |irinotekán oproti |irinotekán oproti 5-FU |
| |podpornej liečbe | |
| |irinotek|Podporn| |irinotek|5FU | |
| |án |á |hodnoty |án | |hodnoty p |
| | |liečba |p | |n=129 | |
| |n=183 |n=90 | |n=127 | | |
|Prežívanie po 6| | | | | | |
|mesiacoch |NA |NA | |33,5 * |26,7 |p=0,03 |
|bez progresie | | | | | | |
|(%) | | | | | | |
|Prežívanie po |36,2 |13,8 |p=0,0001|44,8 |32,4 |p=0,0351 |
|12 mesiacoch | | | | | | |
|(%) | | | | | | |
|Priemerné |9,2 |6,5 |p=0,0001|10,8 |8,5 |p=0,0351 |
|prežívanie | | | | | | |
|(stredná doba | | | | | | |
|prežitia) | | | | | | |
|(mesiace) | | | | | | |


* Štatisticky signifikantný rozdiel
NA - nie je aplikovateľné

Do klinických štúdií fázy II bolo zaradených 455 pacientov, ktorí sa
liečili v trojtýždňovom dávkovacom režime. Prežívanie po 6 mesiacoch bez
progresie bolo 30 % a priemerné prežívanie (stredná doba prežitia) bolo
9 mesiacov. Stredná doba do progresie ochorenia bola 18 mesiacov.

Ďalej bolo do nekomparatívnych štúdií fázy II zaradených 304 pacientov
liečených v týždňovom dávkovacom režime dávkami 125 mg/m2 podávanými ako
intravenózna infúzia trvajúca 90 minút počas 4 po sebe nasledujúcich
týždňov, po ktorých nasledovala dvojtýždňová prestávka. V týchto štúdiách
bola stredná doba do progresie ochorenia 17 týždňov a stredná doba prežitia
10 mesiacov. Podobný bezpečnostný profil sa pozoroval pri týždňovom
dávkovacom režime u 193 pacientov pri počiatočnej dávke 125 mg/m2,
v porovnaní s trojtýždňovým dávkovacím režimom. Stredná doba do objavenia
sa prvej hnačkovitej stolice bola 11.deň.


V kombinovanej terapii:


Do klinického skúšania fázy III bolo zaradených 385 dovtedy neliečených
pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom a to buď do
dvojtýždňového režimu (pozri „Dávkovanie a spôsob podávania“), alebo do
týždňového režimu. V dvojtýždňovom režime sa v deň 1 podával irinotecan
v dávke 180 mg/m2 každé dva týždne a následne infúzia s kyselinou folínovou
(200 mg/m2 ako intravenózna infúzia trvajúca 2 hodiny) a 5-fluorouracilu
(400 mg/m2 ako intravenózny bolus a ďalej 600 mg/m2 ako intravenózna
infúzia trvajúca 22 hodín). V deň 2 sa podala rovnaká dávka kyseliny
folínovej a 5-FU v rovnakom režime ako v deň 1.
V týždňovom liečebnom režime sa podával irinotekán v dávke 80 mg/m2 a
následne infúzia s kyselinou folínovou (500 mg/m2 ako intravenózna infúzia
trvajúca 2 hodiny) a potom 5-fluorouracil (2300 mg/m2 ako intravenózna
infúzia trvajúca 24 hodín) po dobu 6 týždňov.
V kombinovanej liečbe sa použili dva rôzne vyššie uvedené liečebné režimy,
účinnosť irinotekánu sa vyhodnotila u 198 liečených pacientov:

| |Kombinovaný režim |Týždňový režim |Dvojtýždňový režim |
| |(n=198) |(n=50) |(n=148) |
| |irinotekán|5FU/FA |irinoteká|5FU/FA |irinotekán|5FU/FA |
| |+5FU/FA | |n | |+5FU/FA | |
| | | |+5FU/FA | | | |
|Miera |40,8 |23,1 |51,2 |28,6 |37,5 |21,6 |
|odpovede | | | | | | |
|(%) | | | | | | |
|hodnoty p| | | | | | |
| |p(0,001 |p=0,045 |p=0,005 |
|Stredná |6,7 |4,4 |7,2 |6,5 |6,5 |3,7 |
|doba do | | | | | | |
|progresie| | | | | | |
|(mesiace)| | | | | | |
| | | | | | | |
|hodnoty p| | | | | | |
| |p(0,001 |NS |p=0,001 |
|Stredná |9,3 |8,8 |8,9 |6,7 |9,3 |9,5 |
|doba | | | | | | |
|trvania | | | | | | |
|odpovede | | | | | | |
|(mesiace)| | | | | | |
| | | | | | | |
|hodnoty p| | | | | | |
| |NS |p=0,043 |NS |
|Stredná |8,6 |6,2 |8,3 |6,7 |8,5 |5,6 |
|doba | | | | | | |
|trvania | | | | | | |
|odpovede | | | | | | |
|a | | | | | | |
|stabilizá| | | | | | |
|cia | | | | | | |
|(mesiace)| | | | | | |
| | | | | | | |
|hodnoty p| | | | | | |
| |p(0,001 |NS |p=0,003 |
|Stredná |5,3 |3,8 |5,4 |5,0 |5,1 |3,0 |
|doba do | | | | | | |
|zlyhania | | | | | | |
|liečby | | | | | | |
|(mesiace)| | | | | | |
| | | | | | | |
|hodnoty p| | | | | | |
| |p=0,0014 |NS |p(0,001 |
|Stredná |16,8 |14,0 |19,2 |14,1 |15,6 |13,0 |
|doba | | | | | | |
|prežitia | | | | | | |
|(mesiace)| | | | | | |
| | | | | | | |
|hodnoty p| | | | | | |
| |p=0,028 |NS |p=0,041 |


5FU: 5-fluorouracil
FA: kyselina folínová
NS: nie je signifikantné
* : podľa analýz jednotlivých protokolov

V týždňovom režime bola incidencia ťažkej hnačky takáto: 44,4% u pacientov
liečených irinotecanom v kombinácii s 5-FU/FA a 25,6% u pacientov liečených
samotným 5-FU/FA. Incidencia ťažkej neutropénie (počet neutrofilov
<0,5.109 l-1):5,8% u pacientov liečených liekom Irinotecan Medico Uno
v kombinácii s 5-FU/FA a u 2,4% pacientov liečených samotným 5-FU/FA.
Naviac stredná doba do definitívneho zhoršenia celkového stavu bola
signifikantne dlhšia v skupine liečenej irinotekánom v kombinácii ako
v skupine liečenej samotným 5-FU/FA (p=0,046).
Kvalita života sa v tejto štúdii fázy III hodnotila na základe dotazníku
EORTC QLQ-C30. V skupine pacientov liečených irinotekánom v kombinácii
dochádzalo k definitívnemu zhoršeniu celkového stavu konštantne neskôr.
Vývoj celkového zdravotného stavu a kvality života (Global Health
Status/Quality of Life) bol o niečo lepší v skupine pacientov liečených
irinotecanom v kombinácii, aj keď nie signifikantne, čo poukazuje na to, že
účinnosť irinotecanu v kombinácii možno dosiahnuť bez ovplyvnenia kvality
života.

V kombinácii s cetuximabom:

Účinnosť kombinácie cetuximabu s irinotekánom bola sledovaná v dvoch
klinických štúdiách. Celkový počet 356 pacientov s kolorektálnym karcinómom
exprimujúcim EGFR, ktorí nedávno zlyhali na cytotoxickej liečbe obsahujúcej
irinotekán a ktorí mali výkonnostný stav podľa Karnofského minimálne 60,
ale z ktorých väčšina mala výkonnostný stav podľa Karnofského ?80 dostával
kombinovanú liečbu.

EMR 62 202-007: Táto randomizovaná štúdia porovnávala kombináciu cetuximabu
a irinotekánu (218 pacientov) s monoterapiou cetuximabom (111 pacientov).

IMCL CP02-9923: Táto otvorená štúdia s jedným liečebným ramenom sledovala
kombinovanú liečbu u 138 pacientov.

Údaje o účinnosti z týchto štúdií sú zhrnuté v nižšie uvedenej tabuľke:

|Štúdia |N |ORR |DCR |PFS (mesiace) |OS (mesiace) |
| |
|EMR 62 202-007 |
|EMR 62 202-007 |111 |
| |rameno 1 |rameno 2 |
| |irinotekán |irinotekán |
| |/5FU/FA + |/5FU/FA + |
| |placebo |Avastina |
|Počet pacientov |411 |402 |
|Celkové prežívanie | | |
| Medián (mesiace) |15,6 |20,3 |
| 95% konfidenčný interval |14,29 – 16,99|18,46 – 24,18 |
| Miera rizikab | |0,660 |
| p-hodnota | |0,00004 |
|Prežívanie bez progresie | | |
| Medián (mesiace) |6,2 |10,6 |
| Miera rizika | |0,54 |
| p-hodnota | |< 0,0001 |
|Celková miera odpovede | | |
| Miera (%) |34,8 |44,8 |
| 95% CI |30,2 – 39.6 |39,9 – 49,8 |
| p-hodnota | |0,0036 |
|Trvanie odpovede | | |
| Medián (mesiace) |7,1 |10,4 |
| 25–75 percentil (mesiace) |4,7 – 11,8 |6,7 – 15,0 |

a 5 mg/kg, každé 2 týždne
b V porovnaní s kontrolným ramenom.


Farmakokinetické/ farmakodynamické údaje

Intenzita hlavných príznakov toxicity spojených s podávaním irinotecanu
(t.j. leukoneutropénia a hnačka) súvisí s expozíciou (AUC) materskej látky
a metabolitu SN-38. V monoterapii sa zistila signifikantná korelácia medzi
hematologickou toxicitou (pokles krvných buniek a neutrofilov v najhlbšom
bode) alebo intenzitou hnačky a hodnotami AUC irinotekánu aj metabolitu
SN–38.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

V štúdii fázy I so 60 pacientami, s režimom dávok 30-minútovej
intravenóznej infúzie 100 až 750 mg/m2 každé 3 týždne, sa ukázalo, že
irinotekán má dvojfázový alebo trojfázový eliminačný profil. Stredná
hodnota klírensu plazmy bola 15 l/h/m2 a distribučný objem v ustálenom
stave („steady state“) (Vss) 157 l/m2. Priemerný plazmatický polčas prvej
fázy trojfázového modelu bol 12 minút, druhej fázy 2,5 hodín a polčas
terminálnej fázy bol 14,2 hodín. SN-38 preukázal dvojfázový eliminačný
profil s priemerným polčasom terminálnej eliminácie 13,8 hodín. Na konci
infúzie pri odporučenej dávke 350 mg/m2 bola priemerná hodnota vrcholu
plazmatickej koncentrácie irinotekánu 7,7 (g/ml a SN-38 56 ng/ml,
zodpovedajúca plocha pod krivkou (AUC) mala hodnotu 34 (g.h/ml v prípade
irinotekánu a 451 ng.h/ml v prípade SN-38. Široká interindividuálna
variabilita farmakokinetických parametrov sa všeobecne zistila len pri SN-
38.

V klinickej štúdii fázy II sa uskutočnili populačné farmakokinetické
analýzy irinotekánu u 148 pacientov s metastatickým kolorektálnym
karcinómom, ktorí boli liečení rôznym režimom a rôznymi dávkami.
Farmakokinetické parametre zistené trojkompartmentovým modelom boli podobné
ako štúdiách fázy I. Všetky štúdie ukázali, že expozícia irinotekánu (CPT-
11) a SN-38 stúpa proporčne s podanou dávkou CPT-11; ich farmakokinetiky
nezávisia od počtu predchádzajúcich cyklov a režimu podávania dávok.

Väzba na plazmatické bielkoviny /in vitro/ bola u irinotekánu približne 65% a
u SN-38 95%.

Štúdie hmotnostnej rovnováhy a metabolizmu s liekom označeným 14C ukázali,
že viac ako 50 % intravenózne podanej dávky irinotekánu sa vylučuje
v nezmenenej forme, 33 % stolicou hlavne cestou žlče a 22 % močom.
Sú dva spôsoby metabolizmu, každým z nich sa metabolizuje aspoň 12 % dávky:
- Hydrolýza karboxylesterázou na účinný metabolit SN-38, SN-38 sa eliminuje
prevažne glukuronidáciou, a ďalej žlčovou a renálnou exkréciou (menej ako
0,5 % dávky irinotekánu). Glukuronid SN-38 sa následne pravdepodobne
hydrolyzuje v črevách.

- Enzymatická oxidácia cytochrómu P450 3A, výsledkom ktorej je otvorenie
vonkajšieho piperidínového cyklu a následná formácia APC (derivát
kyseliny aminopentánovej) a NPC (primárny aminoderivát) (pozri časť 4.5).

V plazme prevažuje nezmenený irinotekán, potom nasleduje APC, glukuronid SN-
38 a SN-38. Signifikantnú cytotoxickú aktivitu má len SN-38.

U pacientov s bilirubiniémiou v intervale od 1,5 až 3-násobok hornej
hranice normy klesá klírens irinotekánu asi na 40 %. U týchto pacientov má
dávka dávka 200 mg/m2 irinotekánu za následok takú plazmovú expozíciu
lieku, ktorá je porovnateľná s expozíciou pri dávke 350 mg/m2 u pacientov
s normálnymi pečeňovými parametrami.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Irinotekan a SN -38 preukázali /in vitro/ mutagénne vlastnosti v teste
chromozomálnych aberácií na bunkách CHO rovnako ako pri mikronukleovom
teste na myšiach /in vivo/.
V Amesovom teste sa však mutagénny potenciál nedokázal.
U potkanov liečených raz týždenne po dobu 13 týždňov maximálnou dávkou 150
mg/m2 (čo predstavuje menej ako polovicu odporúčanej dávky u ľudí) sa
v období 91 týždňov po ukončení terapie nepozorovali žiadne tumory spojené
s terapiou.

Štúdie toxicity po jednorazovom a opakovanom podaní irinotekánu sa
uskutočnili na myšiach, potkanoch a psoch. Pozorovali sa hlavne toxické
účinky na hematopoetický a lymfatický systém. U psov sa zaznamenala neskorá
hnačka spojená s atrofiou a fokálnou nekrózou črevnej sliznice. U psov sa
pozorovala aj alopécia.
Závažnosť týchto účinkov sa viazala na dávku a účinky boli reverzibilné.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Sorbitol E420
Kyselina mliečna
Hydroxid sodný
Kyselina chlorovodíková
Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Tento liek nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú spomenuté
v časti 6.6.

6.3 Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti uzavretej injekčnej liekovky je 24 mesiacov

Po otvorení
Obsah injekčnej liekovky sa má použiť ihneď po jej prvom otvorení.

Po zriedení
Chemická a fyzikálna stabilita lieku počas používania po zriedení
v odporúčaných rozpúšťadlách pre infúziu (pozri časť 6.6) bola dokázaná
počas 24 hodín pri teplote 15 – 25 °C a počas 48 hodín pri teplote
2 – 8 °C. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť ihneď po zriedení,
okrem prípadov, keď spôsob otvorenia a riedenia zabránia riziku
mikrobiálnej kontaminácie.

Ak sa nepoužije okamžite, za podmienky a čas uchovávania zodpovedá
používateľ.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávaťpri teplote do 25°C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred
svetlom.
Neuchovávajte v mrazničke.
Podmienky uchovávania nariedeného lieku nájdete v časti 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

Injekčná liekovka s objemom 2 ml
Infúzny koncentrát je naplnený do injekčných liekoviek z hnedého skla typu
I s objemom 2 ml uzavretých chlórbutylovou gumovou zátkou a hliníkovým
vyklápacím viečkom.

Injekčná liekovka s objemom 5 ml
Infúzny koncentrát je naplnený do injekčných liekoviek z hnedého skla typu
I s objemom 5 ml uzavretých chlórbutylovou gumovou zátkou a hliníkovým
vyklápacím viečkom.

Veľkosť balenia:
1 ( 2 ml injekčná liekovka
1 ( 5 ml injekčná liekovka

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidách a iné zaobchádzanie s liekom

Zaobchádzanie s liekom
Ako v prípade všetkých antineoplastík, aj pri zaobchádzaní s infúznym
koncentrátom irinotekánu je potrebné postupovať opatrne. Zriedenie má
vykonať vyškolený personál v aseptických podmienkach vo vymedzenom
priestore. Na zabránenie kontaktu s kožou a sliznicami sú potrebné
bezpečnostné opatrenia.

Pokyny na riedenie
Infúzny koncentrát irinotekánu sa použije na intravenóznu infúziu len ak sa
pred podaním zriedi odporúčanými roztokmi, a to 0,9 %-ným infúznym roztokom
chloridu sodného alebo 5 %-ným infúznym roztokom glukózy. Pomocou
kalibrovanej injekčnej striekačky asepticky odoberte požadované množstvo
infúzneho roztoku irinotekánu z injekčnej liekovky a vstreknite ho do
infúzneho vaku alebo fľaše s objemom 250 ml. Infúzia sa má dôkladne
manuálne premiešať krúživým pohybom.

Ak sa v injekčnej liekovke alebo po zriedení pozoruje vznik akéhokoľvek
precipitátu, liek sa má zlikvidovať podľa štandardných postupov pre
cytotoxické látky.

Ochranné opatrenia pri príprave infúzneho roztoku irinotekánu:

1. Majú sa použiť ochranné rukavice, ochranný plášť a príprava sa má
uskutočniť v ochrannom zariadení. Ak nie je k dispozícii ochranné
zariadenie, má sa použiť ochranné rúško na ústa a okuliare.


2. Otvorené nádoby, ako injekčné liekovky a infúzne fľaše a použité kanyly,
injekčné striekačky, katétre, hadičky a zvyšky cytostatík sa majú považovať
za nebezpečný odpad a majú sa zlikvidovať podľa miestnych pokynov pre
zaobchádzanie s NEBEZPEČNÝM ODPADOM.

3. V prípade rozliatia lieku postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
- máte mať ochranný odev,
- rozbité sklo sa má pozbierať a vložiť do nádoby pre NEBEZPEČNÝ ODPAD,
- kontaminované plochy sa majú poriadne umyť veľkým množstvom studenej
vody.
- umyté plochy sa potom majú poriadne utrieť a materiál použitý na
utieranie sa má zlikvidovať ako NEBEZPEČNÝ ODPAD.

4. V prípade kontaktu infúzneho koncentrátu irinotekánu s kožou sa má
postihnuté miesto opláchnuť veľkým množstvom tečúcej vody a následne umyť
mydlom a vodou. V prípade kontaktu so sliznicami postihnuté miesto poriadne
opláchnite vodou. Ak máte akékoľvek ťažkosti, kontaktujte lekára.

5. Ak sa infúzny roztok irinotekánu dostane do kontaktu s očami, poriadne
ich vymyte veľkým množstvom vody. Okamžite kontaktujte oftalmológa.


Likvidácia
Všetky predmety použité na prípravu, podanie alebo iným spôsobom v kontakte
s irinotekánom sa majú zlikvidovať podľa miestnych pokynov pre
zaobchádzanie s cytotoxickými látkami.


7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Medico Uno Pharma Kft.,
2051 Biatorbágy, Viadukt utca 12.,


1087 Budapest, Luther u. 4-6 V/28

Maďarská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0910/10-S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

December 2010


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C03175
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01XX19 - irinotecanum
Spôsob úhrady:
Podávané v ambulancii - Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
HU -
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov s pokročilým kolorektálnym karcinómom.
Môže predpísať:
Klinická onkológia
Predajná cena:
64.63 € / 1947.04 SK
Úhrada poisťovňou:
44.00 € / 1325.54 SK
Doplatok pacienta:
20.63 € / 621.50 SK
Posledná aktualizácia:
2013-08-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:44.14 € ÚP:0.00 € DP:44.14 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:110.35 € ÚP:0.00 € DP:110.35 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien