Detail:
Tauredon 50 mg inj 10x0,5mg/50mg
Názov lieku:
Tauredon 50 mg
Doplnok názvu:
inj 10x0,5mg/50mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č.: 2107/1380
Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č.: 2106/4974
Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č.: 2107/9289Milá pacientka, milý pacient,


prečítajte si, prosím, dôkladne túto informáciu, lebo obsahuje dôležité
informácie o používaní tohto lieku. Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky,
opýtajte sa vášho lekára alebo lekárnika.
Písomná informácia pre používateľov

Tauredon 20 mg
Tauredon 50 mg
(natrii aurothiomalas)

Lieková forma
Injekčný roztok

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Nycomed GmbH
D-78467 Konstanz, SRN

Zloženie
/Liečivo/
Tauredon 20: natrii aurothiomalas (nátriumaurotiomalát) 20 mg, zodpovedá
9,06 mg
zlata v 1 ampulke
Tauredon 50: natrii aurothiomalas (nátriumaurotiomalát) 50 mg, zodpovedá
22,65 mg
zlata v 1 ampulke
/Pomocné látky:/ aqua ad iniectabilia (voda na injekciu)

Farmakoterapeutická skupina
Antireumatikum

Charakteristika
Tauredon obsahuje tiozlúčeniny zlata vo vodnom roztoku. Po injekcii do
svalu sa liečivo rýchlo a úplne vstrebáva. Najvyššia hladina v krvnej
plazme sa dosiahne po 2 - 6 hodinách. Tauredon je určený na dlhodobé
podávanie.

Indikácie
Chronická polyartritída (chronický zápal viacerých kĺbov), vrátane
juvenilnej reumatoidnej artritídy (reumatický zápal kĺbov u detí),
psoriatická artritída (ochorenie kĺbov spôsobených lupienkou). Tauredon sa
môže podávať dospelým, deťom aj mladistvým pacientom.


Poznámka
Reumatoidná artritída a juvenilná reumatoidná artritída sú ochorenia
spojivových tkanív, ktoré spravidla ovplyvňujú kĺby, ale môžu ovplyvniť aj
vnútorné orgány. Psoriatická artritída vedie u pacientov so psoriázou
k degenerácii kĺbov.

Kontraindikácie

/Kedy sa Tauredon nesmie podávať?/


Tauredon sa nesmie podávať pri nasledovných ochoreniach:
. poruchy krvotvorby
. poruchy funkcie obličiek a ťažké poškodenia pečene
. aktívna pľúcna tuberkulóza (infekcie spôsobené Mycobacterium
tuberculosis)
. generalizované ochorenia spojivových tkanív (kolagenózy – roztrúsený
lupus etythematosus, panarteritis nodosa, skleroderma,
dermatomyozitóza)
. spojená precitlivenosť na niektoré látky (polyalergie), alergia na
ťažké kovy a soli zlata, známa ako kontaktná alergia na zlato
. črevné zápalové ochorenia (vredová kolitída)
. cukrovka (diabetes mellitus) s komplikáciami
. počas gravidity a v období dojčenia.

/Kedy sa Tauredon môže podávať iba so zvýšenou opatrnosťou?/
Indikácie, pri ktorých sa Tauredon môže podávať iba za určitých podmienok
a pri zachovaní zvýšenej opatrnosti sú popísané v nasledujúcom odstavci. Ak
máte akékoľvek otázky, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára. Platí to, aj
keď sa doleuvedené stavy u vás vyskytli aj v minulosti.

Osobitnú opatrnosť treba zachovať pri vzostupe protilátok proti jadrám
buniek (antinukleámych faktorov), kedy sa môže v ojedinelých prípadoch
vyvinúť klinický obraz podobný kožnému ochoreniu lupus erythematosus
so zápalom ciev (vaskulitídou) a zápalom seróznych membrán, napr.:
peritonea, pohrudnice, osrdcovníka (polyserositída);
Zvláštna pozornosť je potrebná aj u reumatoidnej artritídy s postihnutím
orgánov a u osobitných foriem lupienky ako je napr. zápalové sčervenanie
kože (erytrodermia);

Počas celej liečby liekom Tauredon a rok po ukončení liečby musí byť
zabezpečená spoľahlivá antikoncepcia.

/Podávanie v gravidite a počas dojčenia/
Zlato preniká placentárnou bariérou a prechádza aj do materského mlieka,
preto sa Tauredon počas tehotenstva a v období dojčenia nesmie podávať.
Informácie o bezpečnosti lieku v gravidite nie sú dostatočné, je preto
nutné aby bola zabezpečená spoľahlivá antikoncepcia v priebehu celej liečby
a vzhľadom na pomalé vylučovanie zlata z organizmu, ešte jeden rok po
ukončení terapie.

/Sú zvláštne požiadavky pre deti a starších pacientov?/
Deťom sa podávajú znížené dávky tak, ako je uvedené v časti "Dávkovanie".

Špeciálne upozornenia

/Kedy je potrebné venovať pozornosť bezpečnosti pri podávaní lieku?/
Vzhľadom na vysoký potenciál možnosti výskytu nežiaducich účinkov by mal
ošetrujúci lekár sledovať váš zdravotný stav, rešpektujte dôsledne všetky
jeho rady.

Vzhľadom na to, že v ojedinelých prípadoch sa po podaní lieku Tauredon
zaznamenali vazomotorické reakcie s poklesom krvného tlaku alebo aj s
príznakmi šoku, je potrebné aplikovať Tauredon len pod lekárskym dohľadom
a zabezpečiť podmienky na poskytnutie prvej pomoci. Ak sa vyskytnú závažné
nežiaduce účinky, liečba sa musí ukončiť.

V priebehu liečby je potrebné zamedziť intenzívnej expozícii kože
slnečnému žiareniu.

Hromadenie zlata v koži, ktoré sa pozorovalo počas dlhodobej liečby, vedie
k odfarbeniu kože vystavenej slnku, môže po skončení liečby veľmi pomaly
(počas niekoľkých rokov) vymiznúť. Odfarbenie kože môže vzniknúť aj počas
liečby kože laserom, aj vtedy, keď sa aplikovala v minulosti.

/Varovanie/
Musíte okamžite vyhľadať lekára ak sa objaví svrbenie a vyrážky na koži,
žihľavka, vredy v dutine ústnej, krvné podliatiny, krvácanie, menorágia,
žlté sfarbenie očí a/alebo kože, zmena sfarbenia moču a hnačka. Rovnako pri
akútnej, rýchle sa zhoršujúcej záťažovej dusivosti alebo pri výskyte
suchého kašľa s horúčkou, aj bez nej.

/Odporúčané vyšetrenia/
- pred začiatkom liečby je nutné urobiť kompletný krvný obraz (vrátane
počtu trombocytov) a vyšetriť moč na prítomnosť bielkovín
1. v priebehu prvých troch mesiacov liečby treba vyšetriť 1 x týždenne
leukocyty a moč, každé
dva týždne hemoglobín, červené krvinky (erytrocyty), diferenciálny krvný
obraz, trombocyty, pečeňové testy (GGT, alkalickú fosfatázu a kreatinín);
Po uplynutí prvých 3 mesiacov sa uvedené parametre kontrolujú 1 x mesačne.
Lekár musí pravidelne kontrolovať kožu a sliznice
kvôli zabezpečeniu včasnej diagnostiky pľúcnej fibrózy sa odporúča vykonať
každý rok RTGvyšetrenie pľúc;

1. vzhľadom na včasné rozpoznanie ojedinele sa vyskytujúceho potlačenia
imunity (imunosupresie), ktoré vedie k riziku infekcie, sa odporúča
kontrola imunoglobulínov pred začatím liečby a ďalej každé tri mesiace;
2. u pacientov s pozitívnymi protilátkami proti jadrám buniek
(antinukleárne faktory) sa odporúča
pravidelná kontrola každých 6 mesiacov.

/Aké opatrenia sú potrebné pri vedení motorových vozidiel, obsluhe strojov,/
/alebo práci bez pevnej podložky?/

Špeciálne štúdie sledujúce vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá
a obsluhovať stroje sa nevykonali.
Avšak, vzhľadom na veľmi zriedkavo sa vyskytujúce nežiaduce účinky na
nervový systém, schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje môže
byť porušená.

Interakcie

/Ktoré lieky ovplyvňujú účinnosť lieku Tauredon?/
Vzhľadom na častý výskyt nežiaducich účinkov sa nemá Tauredon podávať
súčasne s liekmi, ktoré majú z toxikologického hľadiska rovnaké cieľové
orgány (napr. fenylbutazón, metamizol, cytostatiká, d-penicilamín). Pri
liečbe sa nemajú súbežne podávať fotosenzibilizujúce lieky.

Súbežná liečba ACE inhibítormi môže podporiť vznik reakcií podobných tým,
ktoré sú spojené s užívaním liekov s obsahom nitrátov (pozri: Nežiaduce
účinky, cievne poruchy).

Uvedomte si, prosím, že to platí aj pre lieky užívané v krátkom čase pred
začiatkom tejto liečby.

/Ovplyvnenie diagnostických testov/
Tauredon aplikovaný krátko pred vyšetreniami srdcového svalu metódami
nukleárnej medicíny (myokardiálna scintigrafia) môže znížiť hromadenie
rádioaktívnej látky. Plánovaná myokardiálna scintigrafia by sa nemala
vykonať skôr ako 3 dni po podaní Tauredonu.

/Potrebné je vyhnúť sa fajčeniu, niektorým potravinám alebo nápojom?/
Nie sú potrebné žiadne ďalšie odporúčania počas terapie liekom Tauredon.


Dávkovanie a spôsob použitia
Po počiatočnej testovacej fáze sa liečba liekom Tauredon delí na:
- saturačnú fázu, dochádza k naplneniu hlbokých kompartmentov aplikáciou
vyšších dávok
- udržiavaciu fázu, nižšie dávky približne kompenzujú vylučovanie zlata,
a tak udržiavajú
rovnovážnu koncentráciu v tkanivách.

Pokiaľ lekár nepredpíše inak, dodržte nasledujúce pokyny.

/Aká dávka lieku Tauredon sa aplikuje a ako často?/

Dospelí pacienti:

Na začiatku liečby sa podávajú 2 injekcie týždenne
- 10 mg nátriumaurotiomalátu sa aplikuje v 1. až 3. injekcii
- 20 mg nátriumaurotiomalátu sa aplikuje vo 4.- 6. injekcii
- počínajúc 7. injekciou sa nátriumaurothiomalát aplikuje maximálne 50
mg v jednej dávke 2 x týždenne, alebo jedenkrát týždenne 100 mg.

V uvedenom dávkovaní sa pokračuje až do výrazného zlepšenia nálezu, ale
v liečbe sa nemá pokračovať po dosiahnutí celkovej dávky 1600 mg
nátriumaurotiomalátu (maximálne 2000 mg). Ak sa v priebehu tejto liečby
nedostaví žiadny účinok, liečba sa musí prerušiť.

Po nástupe účinku sa podáva udržiavacia dávka nátriumaurotiomalátu 1 x
mesačne 100 mg, alebo 50 mg každé dva týždne. Liečba môže trvať niekoľko
mesiacov až rokov. V závislosti od stavu pacienta je možné odchýliť sa
od uvedenej dávkovacej schémy, avšak len pri dodržaní uvedených
maximálnych dávok.

Dávkovanie u deti
Odporúčané dávkovanie pre deti je odvodené od schémy pre dospelých
pacientov.
Deťom sa podáva:
- týždenne 0,2 – 1,0 mg nátriumaurotiomalátu /kg telesnej hmotnosti vo
fáze saturácie.
- 1 mg /kg telesnej hmotnosti 1 – 2 x mesačne v udržiavacej fáze.


Z uvedených údajov sú odvodené nasledovné schémy dávkovania:


/Deti s telesnou hmotnosťou do 20 kg/:
- 5 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát týždenne v 1. týždni
- 10 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát od 2. do 12. (maximálne 24.)
týždňa
- 1 mg nátriumaurotiomalátu /kg telesnej hmotnosti každé 2 týždne;


/Deti s telesnou hmotnosťou od 20 do 30 kg/:
- 10 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát týždenne v 1. týždni
- 20 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát od 2. do 12. (maximálne 24.)
týždňa
- 1 mg nátriumaurotiomalátu /kg telesnej hmotnosti každé 2 týždne;


/Deti s telesnou hmotnosťou nad 30 kg/:
- 10 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát týždenne v 1. týždni
- 20 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát v 2. a 3. týždni, až do
maximálnej dávky 50 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát týždenne v 4. –
12. týždni (môže sa podávať až do 24. týždňa).
- 1 mg nátriumaurotiomalátu /kg telesnej hmotnosti každé 2 týždne;


Pre deti všeobecne platí, že
- pokiaľ ustúpia príznaky ochorenia, interval medzi dávkami 1 mg
nátriumaurotiomalátu /kg telesnej hmotnosti sa zvýši na každé 3 a na
záver na každé 4 týždne
- liečba sa preruší, ak sa stav pacienta nezlepší v priebehu 6 (max. 9
) mesiacov.

/Ako sa Tauredon má používať?/

Tauredon vám bude podávať len ošetrujúci lekár alebo zdravotnícky personál.

Tauredon sa aplikuje výhradne intramuskulárne hlboko do sedacieho svalu.
Ampulky sa nesmú zohrievať.
Tauredon sa má injikovať hneď po naplnení striekačky. Obsah sa nesmie
vystavovať pôsobeniu svetla.

/Ako dlho sa má Tauredon používať?/
O trvaní liečby rozhodne lekár.

Nesprávne použitie a predávkovanie

/Čo sa má urobiť, keď sa injikuje veľmi veľa injekčného roztoku (zámerné/
/alebo náhodné predávkovanie)/
Predávkovanie môžu vzniknúť aj v priebehu normálnej liečby. Niekedy sa môže
prejaviť ako vážne komplikácie, uvedené v časti „Nežiaduce účinky".
Postihnutého pacienta je potrebné monitorovať v nemocnici.


/Čo musíte urobiť, keď dostanete nedostatočnú dávke, alebo vynecháte dávku?/

Dôležité je dlhodobo dodržať tento spôsob liečby. V prípade vynechania len
jednej dávky, by mala liečba pokračovať ďalej podľa dávkovacej schémy. Nie
je nevyhnutné zdvojnásobenie nasledovnej dávky.

/Čo sa musí urobiť, ak sa liečba preruší, alebo predčasne ukončí?/
Ak by ste sa, hoci aj neskôr, chceli pokúsiť o tento typ liečby, musíte
informovať lekára o všetkých predchádzajúcich prerušeniach.

Nežiaduce účinky

/Aké nežiaduce účinky sa vyskytujú pri používaní lieku Tauredon?/


Hodnotenie nežiaducich účinkov je založené na nasledovných frekvenciách
výskytu:

Veľmi časté: Viacej ako 1 z 10 pacientov

Časté: Menej ako 1 z 10, ale viacej ako 1 zo 100 pacientov

Menej časté: menej ako 1 zo 100, ale viacej ako 1 z 1 000 pacientov

Zriedkavé: menej ako 1 z 1 000, ale viacej ako i z 10 000 pacientov

Veľmi zriedkavé: menej ako 1 z 10 000 pacientov, vrátane izolovaných
prípadov

Nie je žiaden vzťah medzi terapeutickou účinnosťou a nástupom toxického
nežiaduceho účinku (väčšinou nesúvisia s koncentráciou v krvi). Pri
vysokých dávkach treba myslieť na vyšší výskyt nežiaducich účinkov. Veľmi
zriedkavo sa nežiaduce účinky môžu objaviť aj po prerušení liečby liekom,
pretože vysoká koncentrácia zlata v organizme sa len pomaly odbúrava.

Poruchy krvi a lymfatického systému
Veľmi časté: rôzne stupne poškodenia krvotvorného systému – zníženie počtu
krvných doštičiek, (trombocytopénia), zníženie počtu bielych krvniek
(granulocytopénia), zníženie počtu červených krviniek (anémia)
Časté: život ohrozujúce poškodenie krvotvorného systému (pancytopénia
a aplastická anémia)
Veľmi zriedkavé: hemolytická anémia, ktorá sa klinicky prejavuje (v
závislosti od závažnosti) ako mierna žltačka a tmavý moč, nešpecifické
ochorenie lymfatických uzlín (lymfadenopatia).

Ochorenia oka
Veľmi zriedkavé: zápal spojoviek, hromadenie zlata v rohovke, vredy
v rohovke, dvojité videnie, neurotoxický vplyv na oku prejavujúci sa ako
poškodenie optického nervu alebo nervov v sietnici.

Gastrointestinálne poruchy
Veľmi časté: zápal sliznice v ústnej dutine
Menej časté: ťažká, v niektorých prípadoch nebezpečná forma zápalu sliznice
v ústnej dutine
Veľmi zriedkavé: krátko po injekcii napínanie na vracanie a bolesť brucha,
príznaky zápalu podžalúdkovej žľazy (pankreatitídy), zápal sliznice tenkého
čreva (enterokolitída) s vodnatou stolicou, niekedy aj s obsahom krvi
a kŕče v žalúdku.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Veľmi zriedkavé: chvenie (pozri cievne poruchy), horúčka, čiastočne
prechodná, vyskytujúca sa niekoľko hodín po injekcii a saturačnej fáze
liečby.

Poruchy pečene a žlčových ciest
Časté: zastavenie odtoku žlče
Veľmi zriedkavé: zastavenie odtoku žlče s príznakmi pankreatitídy, žltačka,
odumretie pečeňových buniek.

Poruchy imunitného systému
Veľmi zriedkavé: príznaky imunosupresie

Vyšetrenia
Časté: patologické hodnoty pečeňových testov
Veľmi zriedkavé: zníženie imunoglobulínov, zníženie krvného tlaku

Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí
Veľmi zriedkavé: zvlášť u pacientov s antinukleánymi faktormi sa môže
vyvinúť porucha podobná kožné prejavy špecifického ochorenia spojivového
tkaniva (lupus erythemotosus) spojený s vaskulitídou a zápalmi blán
pokrývajúcich vnútornosti (polyserositídou), spontánne kontrakcie svalov
(myokymia).

Poruchy nervového systému
Veľmi zriedkavé: periférne poškodenie nervov (neuropatia) prejavujúce sa
poruchami citlivosti, nekoordinovanými pohybmi (ataxia) alebo spontánnymi
kontrakciami svalov (myokymia).
Neuropatia hlavových nervov (nervus facialis, nervus abducent, nervus
trigeminus) prejavujúca sa ako ochrnutie lícového svalstva (faciálna
paréza) hlavne v oblasti očného viečka, porúch citlivosti a dvojitého
videnia.
„Zlatá encefalopatia“ vo forme depresie, úzkosti, porúch orientácie a reči,
poruchy pamäti, porúch spánku a halucinácií.
Bolesť hlavy krátko po injekcii (cievne poruchy).

Psychické poruchy
Veľmi zriedkavé: depresia, úzkosť, poruchy orientácie, poruchy spánku,
halucinácie (pozri „zlatá encefalopatia“)

Poruchy obličiek a močových ciest
Veľmi časté: bielkoviny v moči
Menej časté: Zlatá nefropatia (nefritída spôsobená imunokoplexami
s nefrofickým syndrómom)
Veľmi zriedkavé: tmavý moč

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Veľmi zriedkavé: zápal priedušiek, pľúcna fibróza, zápal pľúcnych komôrok
(alveloitída) s akútnou poruchou dýchania a suchý kašeľ s horúčkou alebo aj
bez nej.

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Veľmi časté: rôzne formy dermatitídy, svrbenie
Časté: vypadávanie vlasov, hromadenie zlata v koži (chryziáza) s namodralým
až sinavým zafarbením kože, ktorá bola vystavená slnku
Menej časté: ťažká, v niektorých prípadoch nebezpečná forma zápalu kože
(napr.: exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm, Lyellov
syndróm), precitlivenosť na svetlo (nezávisí od kumulovanej dávky)
Veľmi zriedkavé: svrbiace poruchy kože s voskovým vzhľadom (lichen ruber
planus), odfarbenie kože a oddeľovanie nechtov

Cievne poruchy
Veľmi zriedkavé: zápal ciev (vaskulitída), vazomotorické (nitritoidné)
reakcie, krátko po injekcii, ako je sčervenanie, bolesť hlavy, chvenie,
poruchy rytmu pri zvýšenej frekvencii srdca (tachyarytmia), pokles krvného
tlaku až na úroveň príznakov šoku, infarkt myokardu alebo mozgové krvácanie
a ich dôsledky.

Ak sa u vás prejaví akýkoľvek uvedený nežiaduci účinok, informujte o tom
vášho lekára alebo lekárnika.

/Čo je potrebné urobiť pri výskyte nežiaducich účinkov?/
Pokiaľ spozorujete akýkoľvek z uvedených vážnych nežiaducich účinkov,
musíte sa ihneď spojiť s najbližším lekárom. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek
nežiaduci účinok, poraďte sa s vaším lekárom o ďalšej liečbe.


Uchovávanie
Čas použiteľnosti je vytlačený na zasúvacej časti krabičky a na ampulke.
Nepoužite balenie po uplynutí času použiteľnosti.

/Stabilita po otvorení obalu/
Tauredon sa musí aplikovať okamžite po otvorení ampulky.

/Kedy sa Tauredon nemá aplikovať pred uplynutím času použiteľnosti?/
Tauredon je injekčný roztok žltkastej farby, ktorý nesmie obsahovať žiadne
častice. Zakalený roztok, alebo pri zmene farby roztoku na tmavožltú sa
liek nesmie použiť.

/Ako sa má Tauredon uchovávať?/
Po otvorení sa ampulky nesmú opakovane použiť. Musia sa uchovávať chránené
pred svetlom, pri teplote do 25° C. Injekčný roztok treba chrániť pred
svetlom, ampulky sa musia stále uchovávať v papierovej skladačke.
Degradačné produkty vznikajúce pôsobením svetla môžu vyvolať reakcie
precitlivenosti.

/Varovanie/
Uchovávajte mimo dosahu detí.

Balenie
10 ampúl po 0,5 ml

Čas použiteľnosti
Tauredon 20mg – 24 mesiacov
Tauredon 50mg – 36 mesiacov

Dátum poslednej revízie
Október 2007

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti liekuPríloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č.: 2107/1380
Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č.: 2106/4974
Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č.: 2107/9289


SÚHRN CHARAKTERISITCKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU
Tauredon® 20 mg
Tauredon® 50 mg

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU
/Tauredon 20:/ 0,5 ml injekčného roztoku obsahuje natrii aurothiomalas 20
mg, čo zodpovedá 9,06 mg zlata.
/Tauredon 50:/ 0,5 ml injekčného roztoku obsahuje natrii aurothiomalas 50
mg, čo zodpovedá 22,65 mg zlata.


Pomocné látky: pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA
Injekčný roztok

4. KLINICKÉ ÚDAJE
4. 1 Terapeutické indikácie
Chronická polyartritída (reumatoidná artritída) vrátane juvenilnej
reumatoidnej artritídy, psoriatická artritída.

4. 2 Dávkovanie a spôsob podávania
/Odporúčané dávkovanie:/
Po iniciálnej testovacej fáze sa terapia liekom Tauredon delí na:
- saturačnú fázu, dochádza k naplneniu hlbokých kompartmentov aplikáciou
vyšších dávok
- udržiavaciu fázu, nižšie dávky približne kompenzujú vylučovanie zlata,
a tak udržiavajú
rovnovážnu koncentráciu v tkanivách.

/Dávkovanie u dospelých pacientov:/
Na začiatku liečby sa podávajú 2 injekcie týždenne.
- 10 mg nátriumaurotiomalátu sa aplikuje v 1. až 3. injekcii
- 20 mg nátriumaurotiomalátu sa aplikuje vo 4. – 6. injekcii
- počínajúc 7. injekciou sa nátriumaurothiomalát aplikuje maximálne 50
mg v jednej dávke 2 x týždenne, alebo jedenkrát týždenne 100 mg (2
ampulky Tauredon 50 mg).


V uvedenom dávkovaní sa pokračuje až do výrazného zlepšenia nálezu, ale
v liečbe sa nemá pokračovať po dosiahnutí kumulatívnej dávky 1600 mg
nátriumaurotiomalátu (maximálne 2000 mg). Ak sa v priebehu tejto liečby
nedostaví žiadny účinok, liečba sa musí prerušiť.


Po nástupe účinku sa podáva udržiavacia dávka nátriumaurotiomalátu 1
x mesačne 100 mg (2 ampulky Tauredon 50 mg), alebo 50 mg (1 ampulka
Tauredon 50 mg) každé dva týždne. Liečba môže trvať niekoľko mesiacov až
rokov. V závislosti od stavu pacienta je možné odchýliť sa od uvedenej
dávkovacej schémy, avšak len pri dodržaní uvedenej maximálnej dávky.


/Dávkovanie u detí/
Odporúčané dávkovanie pre deti je odvodené od schémy pre dospelých
pacientov.
Deťom sa podáva:
- týždenne 0,2 – 1,0 mg nátriumaurotiomalátu /kg telesnej hmotnosti vo
fáze saturácie.
- 1 mg /kg telesnej hmotnosti 1 – 2 x mesačne v udržiavacej fáze.


Z uvedených údajov sú odvodené nasledovné schémy dávkovania:


/Deti s telesnou hmotnosťou do 20 kg/:
- 5 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát týždenne v 1. týždni
- 10 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát týždenne od 2. do 12. (maximálne
24.) týždňa
- potom 1 mg nátriumaurotiomalátu /kg telesnej hmotnosti každé 2
týždne;


/Deti s telesnou hmotnosťou od 20 do 30 kg/:
- 10 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát týždenne v 1. týždni
- 20 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát týždenne od 2. do 12. (maximálne
24.) týždňa
- potom 1 mg nátriumaurotiomalátu /kg telesnej hmotnosti každé 2
týždne;


/Deti s telesnou hmotnosťou nad 30 kg/:
- 10 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát týždenne v 1. týždni
- 20 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát týždenne v 2. a 3. týždni, až do
maximálnej dávky 50 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát týždenne v 4. –
12. týždni (môže sa podávať až do 24. týždňa).
- potom 1 mg nátriumaurotiomalátu /kg telesnej hmotnosti každé 2
týždne;


Pre deti všeobecne platí, že
- pokiaľ ustúpia príznaky ochorenia, interval medzi dávkami 1 mg
nátriumaurotiomalátu /kg telesnej hmotnosti sa zvýši na každé 3 a na
záver na každé 4 týždne
- liečba sa preruší, ak sa stav pacienta nezlepší v priebehu 6
(max. 9 ) mesiacov .


/Spôsob podávania/
Tauredon sa podáva iba hlbokou intramuskulárnou (hlbokou
intragluteálnou) injekciou. Ampulky sa nesmú zohrievať.
Tauredon sa musí injikovať ihneď po naplnení striekačky. Obsah
striekačky sa nesmie vystavovať svetlu.
Trvanie liečby nie je limitované, ak je dobrá tolerancia.

4. 3 Kontraindikácie
Tauredon sa nesmie podávať pri:
- poruchách krvotvorby
- poruchách funkcie obličiek a pri ťažkých poruchách funkcie pečene
- aktívnej pľúcnej tuberkulóze
- kolagenózach (diseminovaný lupus erythematosus, panarteritis nodosa,
skleroderma, dermatomyozitída)
- polyalergiách, alergii na ťažké kovy, precitlivenosti na soli zlata,
pri známej kontaktnej alergii na zlato
- ulceratívnej kolitíde
- diabetes mellitus s komplikáciami
- gravidite a laktácii

4. 4 Špeciálne upozornenia
Tauredon sa musí aplikovať iba po dohľadom lekára a pri zabezpečení
možnosti poskytnutia prvej pomoci. Pokiaľ by sa vyskytli vážne symptómy,
liečba sa musí prerušiť.


Zvlášť potrebné je starostlivé monitorovanie pacienta a laboratórnych
parametrov, aby sa vylúčili akékoľvek nebezpečné nežiaduce účinky
vyskytujúce sa pri liečbe zlatom:
- pred začatím liečby je potrebné urobiť kompletný krvný obraz, vrátane
trombocytov a vyšetriť moč na prítomnosť bielkovín
- počas prvých troch mesiacov liečby sa musia 1 x týždenne vyšetriť
leukocyty a moč, každé dva týždne hemoglobín, erytrocyty,
diferenciálny krvný obraz, trombocyty, GGT, alkalická fosfatáza a
kreatinín
- po uplynutí prvých 3 mesiacov sa uvedené parametre kontrolujú 1 x
mesačne
- pre zabezpečenie včasnej diagnostiky pľúcnej fibrózy sa odporúča
vykonať každý rok RTG vyšetrenie pľúc
- imunoglobulíny sa majú vyšetriť pred začiatkom liečby, potom každé 3
mesiace, aby sa včas diagnostikovala ojedinele sa vyskytujúca
imunosupresia so zvýšeným rizikom infekcií, čo sa pozorovalo
v jednotlivých prípadoch
- hlavne pri závažnom poklese všetkých imunoglobulínov (IgA, IgM, IgG)
sa má podávanie Tauredonu zastaviť a začať so substitučnou liečbou
v závislosti od priebehu klinického stavu. V prípade potreby sa musí
pristúpiť k profylaxii vzniku infekcií;

Dôvody na prerušenie liečby:
- rýchly úbytok leukocytov sprevádzaný nebezpečným znížením počtu
granulocytov pod 2G/l (2000/mmł)
- výrazne sa znižujúci počet trombocytov (pod hranicu 100 G/l
[100.000/mm3]),
- výrazný vzostup eozinofilov (najmä pri hodnotách nad 12%),
- klinicky relevantné zvýšenie pečeňových a obličkových parametrov
(GGT, alkalická fosfatáza, kreatinín)
- narastajúca hladina bielkovín v moči (najmä pri hodnotách nad 300
mg/l).

Pravidelne sa musí kontrolovať koža a sliznice. Keď sa vyskytne
dermatitída, musí sa liečba prerušiť a musia sa monitorovať všetky
parametre.
Pacienta treba poučiť, že musí ihneď vyhľadať lekára pri výskyte
pruritu, žihľavky, vyrážok na koži, exantému, ulcerácií na slizniciach a
v ústnej dutine, pri tvorbe hematómov v mieste tlaku, krvácaní alebo
menorágii. Rovnako pri akútnom, rýchle sa zhoršujúcom záťažovom dyspnoe,
alebo pri výskyte suchého kašľu s horúčkou aj bez nej.
Vyhnúť sa treba intenzívnej expozícii kože slnečnému svetlu, kvôli
častému výskytu fotosenzibilizácie.


Osobitná opatrnosť je potrebná pri:
- rýchlom vzostupe antinukleárnych faktorov
- reumatoidnej artritíde s postihnutím orgánov
- u osobitných foriem psoriázy ako je erytrodermia.


Pokiaľ by stúpli hladiny sérového LDH a hodnoty nepriameho bilirubínu (s
manifestovaným ikterom aj bez) musí sa vylúčiť hemolýza (aj bez
iniciálnej anémie) na základe zodpovedajúcich vyšetrení.


Pri výskyte enterokolitídy sa musí liečba okamžite prerušiť.


Pri klinických príznakoch alveolitídy alebo bronchiolitídy, ktoré sa
môžu vyvinúť v prvých mesiacoch liečby pri kumulatívnej dávke nižšej ako
1 g zlata (pred saturáciou) liečba Tauredonom sa musí prerušiť.


Ukladanie zlata v koži, ktoré sa vyskytuje pri dlhodobej terapii a vedie
k zmene sfarbenia v oblasti kože exponovanej slnku.
Zmena sfarbenia kože sa môže vyskytnúť aj po dermatologickej liečbe
laserom. Môže sa to objaviť u každého, kto sa lieči liekmi obsahujúcimi
zlato v súčasnosti, alebo bol liečený v minulosti.


Pri poškodení ostrosti videnia, hlavne u pacientov dlhodobo liečených
zlatom, sa musí urobiť detailné oftalmologické vyšetrenie, aby sa
vylúčila možnosť neurotoxického účinku na oko (poškodenie optického
nervu). Ak je to potrebné, liečba sa musí prerušiť.


Pri výskyte symptómov, ktoré by mohli signalizovať neuropatiu
kraniálnych nervov, sa musí liečba prerušiť a vykonať neurologické
vyšetrenie.


U pacientov s pozitívnymi antinukleárnymi faktormi sa odporúča
pravidelná kontrola každých 6 mesiacov, pretože v ojedinelých prípadoch
sa môže vyvinúť stav pripomínajúci lupus erythematosus s vaskulitídou a
polyserositídou.
4. 5 Liekové a iné interakcie
Vzhľadom na častý výskyt nežiaducich účinkov sa nemá Tauredon podávať
súčasne s liekmi, ktoré majú z toxikologického hľadiska identické
cieľové orgány (napr. fenylbutazón, metamizol, cytostatiká, D-
penicilamín).


Pri terapii Tauredonom sa nemajú súčasne podávať fotosenzibilizujúce
lieky (napr. chlorochin, chlórpromazín, fenylbutazón, sulfanilamid).


Súbežné podávanie ACE inhibítorov môže podporiť výskyt nitritoidnej
reakcie (časť 4.8 Nežiaduce účinky, cievne poruchy).


/Možné ovplyvnenie diagnostických testov/
Tauredon aplikovaný krátko pred vyšetreniami srdcového svalu metódami
nukleárnej medicíny (myokardiálna scintigrafia) môže znížiť akumuláciu
rádioaktívnej látky. Plánovaná myokardiálna scintigrafia by sa nemala
vykonať skôr ako 3 dni po podaní Tauredonu.

4. 6 Používanie v gravidite a počas laktácie
Tauredon sa nesmie používať v gravidite a počas laktácie, pretože zlato
prechádza cez placentu, ale aj do materského mlieka.
Informácie o bezpečnosti lieku počas gravidity sú nedostatočné, preto je
nutné zabezpečiť spoľahlivú antikoncepciu počas liečby a vzhľadom na
pomalé vylučovanie zlata z organizmu (polčas 100 dní) ešte jeden rok po
ukončení liečby.

4. 7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Špeciálne štúdie sledujúce vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá
a obsluhovať stroje sa nevykonali.


Avšak, vzhľadom na veľmi zriedkavo sa vyskytujúce nežiaduce účinky na
nervovom systéme môže byť schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať
stroje porušená.

4. 8 Nežiaduce účinky
Hodnotenie nežiaducich účinkov je založené na nasledovných frekvenciách
výskytu:


|Veľmi časté: viacej ako 1 z 10 pacientov | |
|Časté: menej ako 1 z 10, ale viacej ako 1 zo 100 | |
|pacientov | |
| | |
| | |
|Menej časté: Menej ako 1 zo 100, ale viacej | |
|ako 1 z 1 000 pacientov | |
| | |
|Zriedkavé: Menej ako 1 z 1 000, ale viacej ako 1 | |
|z 10 000 pacientov | |
| | |
|Veľmi zriedkavé: Menej ako 1 z 10 000 pacientov, zahŕňajúci jednotlivé | |
|hlásenia | |
| | |
| | |
| | |


Neexistuje korelácia medzi terapeutickým účinkom a nástupom
toxických nežiaducich účinkov (tieto väčšinou nezávisia od koncentrácie
v sére). Pri vysokých dávkach sa však musí počítať so zvýšeným výskytom
nežiaducich účinkov. Zriedkavo sa môžu nežiaduce účinky objaviť dokonca
aj po ukončení liečby Tauredonom, pretože vysoká koncentrácia zlata sa
v organizme degraduje len pomaly.

Poruchy krvi a lymfatického systému
|Veľmi časté: |rôzne stupne poškodenia hematopoetického systému s |
| |trombocytopéniou, granulocytopéniou a anémiou |
|Menej časté: |život ohrozujúce poškodenie hematopoetického systému |
| |(pancytopénia a aplastická anémia) |
|Veľmi |hemolytická anémia klinicky manifestovaná (v závislosti|
|zriedkavé: |od závažnosti) ako mierna žltačka a tmavý moč; |
| |lymfadenopatia |
| Ochorenia oka |
|Veľmi |konjunktivitída, hromadenie zlata v rohovke, ulcerácia |
|zriedkavé: |rohovky, diplopia, neurotoxické účinky na oku vo forme |
| |poškodenia optického nervu alebo neurálnej siete |
| |v sietnici |
|Gastrointestinálne poruchy |
|Veľmi časté: |stomatitída |
|Menej časté: |ťažká, v niektorých prípadoch nebezpečná forma |
| |stomatitídy |
|Veľmi |krátko po aplikácii nauzea a bolesť brucha, symptómy |
|zriedkavé: |pankreatitídy, enterokolitída s vodnatou, niekedy |
| |krvavou stolicou a kŕče v bruchu |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania |
|Veľmi |chvenie (pozri vaskulárne poruchy), horúčka, čiastočne |
|zriedkavé: |prechodné, vyskytujúce sa niekoľko hodín po injikovaní |
| |v saturačnej fáze liečby |
|Poruchy pečene a žlčových ciest |
|Časté: |cholestáza |
|Veľmi |cholestáza so symptómami pankreatitídy, žltačka, |
|zriedkavé: |hepatocelulárna nekróza |
|Poruchy imunitného systému |
|Veľmi |symptómy imunosupresie |
|zriedkavé: | |
|Vyšetrenia |
|Časté: |patologické hodnoty pečeňových testov |
|Veľmi |zníženie imunoglobulínov, zníženie krvného tlaku |
|zriedkavé: | |
|Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí |
|Veľmi |vznik príznakov podobných lupus erythematosus |
|zriedkavé: |s vaskulitídou a polyserotitídou hlavne u pacientov |
| |s anticelulárnymi faktormi; spontánne svalové kŕče |
| |(myokymia) |
|Poruchy nervového systému |
|Veľmi |periférna neuropatia vo forme porúch citlivosti, |
|zriedkavé: |nekoordinované pohyby (ataxia), alebo spontánne |
| |kontrakcie svalov (myokymia) |
| |neuropatia kraniálnych nervov (faciálny nerv, laterálny|
| |nerv, nervus trigeminus) vo forme faciálnej parézy, |
| |hlavne v oblasti očných viečok, poruchy citlivosti |
| |a diplopia |
| |„zlatá encefalopatia“ prejavujúca sa ako depresia, |
| |anxieta, dezorientácia a poruchy reči, poruchy pamäti |
| |a halucinácie |
| |bolesť hlavy, krátko po aplikácii (pozri vaskulárne |
| |poruchy) |
|Psychické poruchy |
|Veľmi |depresia, anxieta, dezorientácia, poruchy spánku, |
|zriedkavé: |halucinácie (pozri „zlatá encefalopatia“) |
|Poruchy obličiek a močových ciest |
|Veľmi časté: |proteinúria |
|Menej časté: |zlatá nefropatia (nefritída s nefrotickým syndrómom |
| |vyvolaná imúnnymi komplexmi) |
|Veľmi |tmavý moč |
|zriedkavé: | |
|Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína |
|Veľmi |bronchiolitída, pľúcna fibróza, alveolitída s akútnym |
|zriedkavé: |dyspnoe a suchým kašľom a horúčkou, alebo bez nej |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva |
|Veľmi časté: |rôzne formy dermatitídy, pruritus |
|Časté: |strata vlasov, depozícia zlata v koži (chrysiása), |
| |s namodralým lividným odfarbením oblasti kože, ktorá |
| |bola vystavená slnku alebo po dermatologickej liečbe |
| |laserom (časť 4.4) |
|Menej časté: |ťažké, v niektorých prípadoch nebezpečné formy |
| |dermatitídy (napr.: exfoliatívna dermatitída, |
| |Stevensonov-Johnsonov syndróm, Lyellov syndróm), |
| |fotosenzibilizácia (nezávislá od kumulatívnej dávky) |
|Veľmi |lichen ruber planus, lišaj (svrbiace kožné lézie a koža|
|zriedkavé: |voskového vzhľadu), odfarbenie a separácia nechtov |
|Cievne poruchy |
|Veľmi |Vaskulitída, vazomotorické (nitritoidné) reakcie |
|zriedkavé: |krátko po aplikácii ako je sčervenenie, bolesť hlavy, |
| |chvenie, tachyarytrmia, pokles krvného tlaku, ktorý |
| |môže viesť k príznakom šoku, k infarktu myokardu |
| |alebo cerebrovaskulárnym poruchám |


4. 9 Predávkovanie


a) Symptómy predávkovania
Predávkovanie sa môže vyskytnúť aj počas normálnej liečby, jeho prejavom
sú niektoré vážne komplikácie, ktoré sú uvedené v časti 4. 8 Nežiaduce
účinky.


b) Terapia predávkovania
Postihnutých pacientov je nutné klinicky monitorovať.
Ak bola v priebehu terapie zlatom diagnostikovaná agranulocytóza,
trombocytopénia, aplastická anémia alebo enterokolitída, môžu byť okrem
krvnej transfúzie a vysokých dávok kortikoidov indikované aj opatrenia
na urýchlené vylúčenie zlata z organizmu.


Pri intoxikácii ťažkými kovmi sa odporúča použiť sodnú soľ unithiolu
(DMPS), dostupné sú experimentálne údaje pre zlato z experimentov na
zvieratách.
Podať sa môže aj d-penicilinamín. Navyše existujú ojedinelé hlásenia
o použití N-acetylcysteínu. Na základe dnes dostupných poznatkov, nie je
možné urobiť špecifické dávkovanie pri terapii predávkovania zlatom.
V prípade predávkovania sa odporúča kontaktovať informačné toxikologické
centrum.
V prípade výskytu vazomotorickej reakcie s dramatickým znížením krvného
tlaku sa musí aplikovať protišoková liečba.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5. 1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká
ATC skupina: MO1CB01


Nátriumaurotiomalát je liečivo, ktoré aj pri dlhodobej liečbe môže viesť
k remisii reumatoidnej artritídy (chronická polyartritída)


Mechanizmus účinku solí zlata pri liečbe reumatoidnej artritídy nie je
doposiaľ objasnený. Soli zlata majú /in vitro/ aj /in vivo/ určité
antimikrobiálne účinky, inhibujú niektoré imunitné reakcie. Terapeutický
účinok solí zlata vzniká viacnásobným pôsobením na imunitný systém.


Makrofágy sú najdôležitejším faktorom v patogenéze reumatoidnej
artritídy, pretože nie sú len esenciálnymi bunkami s naviazaným
antigénom, ale aj najväčším producentom pro-zápalových cytokínov.


Zlato sa ukladá v lyzozómoch makrofágov a inhibuje proteolytické
štiepenie peptidov antigénu (spracovanie antigénu) a prezentáciu
antigénu zodpovedajúcim (antigén-špecifickým) T-bunkám.


Inhibícia uvoľňovania TNF-? môže byť základom známeho inhibičného účinku
nátriumaurotiomalátu na prejavy adhézie molekúl vaskulárneho endotelu,
na uvoľňovanie kolagenázy a ďalších proteolytických enzýmov.


Zlato ovplyvňuje syntézu imunoglobulínov, štiepi imunokomplexy v
priebehu liečby.
Titer reumatoidných faktorov sa znižuje paralelne s ďalšími zápalovými
parametrami ako sú ESRa CRP.

5. 2 Farmakokinetické vlastnosti


Natrii aurothiomalas sa po intramuskulárnom podaní rýchlo a úplne
absorbuje. Biologická dostupnosť je 95%. Maximálna koncentrácia v plazme
sa dosiahne za 2-6 hodín po aplikácii, pohybuje sa medzi 4-8 ?g /ml
zlata po jednorázovej i.m. aplikácii 50 mg nátriumaurotiomalátu. V
nasledujúcich dňoch poklesne hladina na priemernú hodnotu 3 ?g / ml.
Plazmatický polčas je v prvej fáze rozdeľovania a vylučovania 5,5 dňa,
terminálny plazmatický polčas je 25 dní.


Po opakovanom i.m. podaní 50 mg nátriumaurotiomalátu 1x týždenne
dochádza behom 5-10 týždňov k vytvoreniu dynamickej rovnováhy ("steady
state") plazmatickej koncentrácie medzi 2,5 - 5 ?g zlata /ml.


K rovnovážnej koncentrácii medzi plazmou a synoviálnou tekutinou
dochádza v priebehu 4 hodín. V synoviálnej tekutine sa nachádza
približne 55% zodpovedajúcej plazmatickej koncentrácie.


Zlato sa po aplikácii viaže viac ako z 95% na plazmatické bielkoviny.
Väzba na zložky krvi je veľmi malá. Z plazmy sa zlato dostáva do
hlbokých kompartmentov, k výraznému nahromadeniu dochádza najmä v
lymfatických uzlinách, pečeni, obličkách, slezine, kostnej dreni,
kostrovom svalstve a koži. V kostiach a chrupavkách je koncentrácia
zlata nízka. Zlato je deponované v lyzozómoch.


Nátriumaurotiomalát sa v organizme rýchlo štiepi na atómy, časť
tiomalátu sa rýchlo vylúči, časť sa viaže na bunkové membrány.
70% zlata sa vylučuje močom a 30% stolicou. Maximum zlata sa vylučuje
močom v prvých 24 hodinách po i.m. aplikácii, stolicou 2.-3. deň po
podaní. V prvom týždni sa vylúči približne 20% , behom dlhodobej terapie
40% týždennej dávky. Celkový polčas v organizme, t.j. eliminačný polčas
zlata, je asi 250 dní. Ešte niekoľko rokov po ukončení liečby pacienti
stále vylučujú stopy zlata.


5. 3 Predklinické údaje o bezpečnosti


a) Akútna, subchronická a chronická toxicita
Po jednorázovom aj opakovanom podávaní pokusným zvieratám boli cieľovým
orgánom obličky, vyskytla sa degenerácia a fibróza. Fibróza sa zistila
aj v tkanive pankreasu a pľúc.


b) Mutagény a tumorogénny poteciál
Dostupnými vyšetreniami (/in vitro/ génové mutácie na baktériách,
kvasinkách a cicavčích bunkách a /in vivo/ mikronukleus testom na
myšiach) sa nedokázala žiadna relevantná mutagenita. V štúdiách na
zvieratách sa dokázal kancerogénny účinok nátriumaurotiomalátu. Po
dlhodobom podávaní potkanom sa vyvinul adenóm obličiek a sarkóm v
mieste opakovanej aplikácie.


c) Reprodukčná toxicita
V štúdiách na zvieratách sa potvrdil teratogénny účinok
nátriumaurotiomalátu. Nie sú k dispozícii dostatočné údaje, týkajúce sa
bezpečnosti pri podávaní gravidným ženám.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6. 1 Zoznam pomocných látok
aqua ad iniectabilia

6. 2 Inkompatibility
Nie sú známe.

6. 3 Čas použiteľnosti
Tauredon 20mg – 24 mesiacov
Tauredon 50mg – 36 mesiacov

6. 4 Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania
Pri teplote do 25° C, dôsledne chrániť pred svetlom, vždy uchovávať vo
vonkajšom obale.
Vplyvom svetla môžu vznikať rozkladné produkty, ktoré môžu vyvolať
nežiaduce účinky ako sú reakcie precitlivenosti.
Tauredon je číry až žltkastý injekčný roztok, bez akýchkoľvek častíc. V
prípade že je injekčný roztok zakalený alebo sa zmení jeho farba na
tmavožltú nesmie sa podávať.

6. 5 Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia
Ampulky z bezfarebného skla typu I, písomná informácia pre
používateľa, papierová
skladačka.
/Veľkosť balenia:/ 10 ampuliek po 0,5 ml

6. 6 Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom
Injekčný roztok je určený na hlbokú intramuskulárnu aplikáciu. Injekciu
treba aplikovať ihneď po otvorení ampulky.
Injekčný roztok z otvorenej ampulky sa nesmie opakovane použiť.
7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
Nycomed GmbH
D-78467 Konstanz, SRN8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
29 /0051 / 91-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE /PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
19.09.1991 / 30.09.2001


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU
Október 2007

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C02780
Skupina ATC:
M01 - Antireumatiká a antiflogistiká
Skupina ATC:
M01CB01 - natrium aurothiomalatum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Reumatológia
Predajná cena:
78.30 € / 2358.87 SK
Úhrada poisťovňou:
70.47 € / 2122.98 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-01-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:78.30 € ÚP:70.47 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:70.47 € ÚP:70.47 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:24.35 € ÚP:0.00 € DP:24.35 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien