Detail:
Silfeldrem 50 mg tbl flm 4x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 
Názov lieku:
Silfeldrem 50 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 4x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. 1 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č.: 2011/04939


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Silfeldrem 25 mg
Silfeldrem 50 mg
Silfeldrem 100 mg
filmom obalené tablety
sildenafil

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Silfeldrem a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Silfeldrem
3. Ako užívať Silfeldrem
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Silfeldrem
6. Ďalšie informácie1. ČO JE SILFELDREM A NA ČO SA POUŽÍVA

Silfeldrem patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú inhibítory
fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Pôsobí tak, že pomáha uvoľniť krvné cievy vo
Vašom penise, čo umožňuje prítok krvi do Vášho penisu počas sexuálnej
stimulácie. Silfeldrem Vám pomôže dosiahnuť erekciu len v prípade, že ste
sexuálne stimulovaný. Neužívajte Silfeldrem, ak nemáte erektilnú
dysfunkciu. Neužívajte Silfeldrem, ak ste žena.

Silfeldrem je určený na liečbu erektilnej dysfunkcie u mužov, ktorá sa
niekedy nazýva aj impotencia. Je to stav, keď muž nemôže dosiahnuť erekciu
penisu, alebo udržať primeranú tvrdosť penisu, potrebnú na sexuálnu
aktivitu.


2. SKÔR AKO UŽIJETE SILFELDREM

Neužívajte Silfeldrem
- keď užívate lieky, ktoré sa nazývajú nitráty, pretože kombinácia môže
spôsobiť potenciálne nebezpečné zníženie Vášho krvného tlaku.
Informujte svojho lekára, ak užívate ktorýkoľvek z týchto liekov, ktoré
sa často podávajú na uvoľnenie angíny pektoris (alebo “bolesti na
hrudi”). Ak si nie ste niečím istý, spýtajte sa svojho lekára alebo
lekárnika.
- keď používate ktorékoľvek liečivá známe ako donory oxidu dusnatého, ako
je amylnitrit (“afrodiziaka“), pretože kombinácia môže viesť tiež k
potenciálne nebezpečnému zníženiu Vášho krvného tlaku.
- keď ste alergický (precitlivený) na sildenafil alebo na ktorúkoľvek z
ďalších zložiek Silfeldremu.
- keď máte závažné problémy so srdcom alebo pečeňou.
- keď ste nedávno prekonali mozgovú príhodu alebo srdcový záchvat, alebo
keď máte nízky krvný tlak.
- keď máte niektoré zriedkavé vrodené ochorenia očí (ako je /retinitis/
/pigmentosa/).
- keď ste niekedy mali stratu videnia v dôsledku nearteritickej prednej
ischemickej neuropatie zrakového nervu (NAION).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Silfeldremu
Informujte svojho lekára
- ak máte kosáčikovú anémiu (abnormalitu červených krviniek), leukémiu
(rakovinu krviniek), mnohonásobný myelóm (rakovinu kostnej drene).
- ak máte deformovaný penis alebo Peyronieho chorobu.
- ak máte problémy so srdcom. V takomto prípade má Váš lekár starostlivo
skontrolovať, či Vaše srdce unesie ďalšiu záťaž vyplývajúcu zo
sexuálnej aktivity.
- ak máte v súčasnosti žalúdočný vred alebo problémy s krvácaním (ako je
hemofília).
- ak sa u Vás vyskytne náhle zhoršenie alebo strata videnia, prestaňte
užívať Silfeldrem a okamžite kontaktujte svojho lekára.

Neužívajte Silfeldrem súčasne s ktoroukoľvek inou perorálnou alebo lokálnou
liečbou erektilnej dysfunkcie.

/Špeciálne upozornenia týkajúce sa detí a dospievajúcich/
Silfeldrem sa nemá podávať osobám mladším ako 18 rokov.

/Špeciálne upozornenia týkajúce sa pacientov, ktorí majú problémy s/
/obličkami alebo pečeňou/
Informujte svojho lekára, ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou. Váš
lekár Vám môže predpísať nižšiu dávku.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tablety Silfeldrem môžu ovplyvňovať účinok iných liekov, predovšetkým tých,
ktoré sa používajú na liečbu bolesti na hrudi. V prípade, že potrebujete
rýchlu lekársku pomoc, informujte ktoréhokoľvek zdravotníckeho pracovníka,
ktorý Vás ošetruje, že ste už užili Silfeldrem a kedy ste ho užili.
Neužívajte Silfeldrem spolu s inými liekmi, pokiaľ Vám to nedovolí Váš
lekár.

Neužívajte Silfeldrem, ak užívate lieky, ktoré sa nazývajú nitráty, pretože
kombinácia týchto liekov môže spôsobiť potenciálne nebezpečné zníženie
Vášho krvného tlaku. Vždy informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak
užívate ktorýkoľvek z týchto liekov, ktoré sa často používajú na uvoľnenie
angíny pektoris (alebo “bolesti na hrudi“).

Neužívajte Silfeldrem, ak užívate ktorékoľvek lieky známe ako donory oxidu
dusnatého, ako je amylnitrit (“afrodiziaka“), pretože kombinácia môže viesť
tiež k potenciálne nebezpečnému zníženiu Vášho krvného tlaku.

Ak užívate lieky známe ako inhibítory proteáz, ako sú lieky na liečbu HIV,
Váš lekár Vás môže nastaviť na najnižšiu dávku Silfeldremu (25 mg).

Niektorí pacienti, ktorí užívajú alfa-blokátory na liečbu vysokého krvného
tlaku alebo zväčšenej prostaty, môžu pociťovať závrat alebo točenie hlavy,
ktoré môžu byť spôsobené nízkym krvným tlakom pri rýchlom posadení sa z
ľahu alebo vstávaní. Niektorí pacienti pociťovali tieto príznaky pri
užívaní sildenafilu s alfa-blokátormi. Tieto príznaky sa s najvyššou
pravdepodobnosťou vyskytujú v priebehu 4 hodín po užití Silfeldremu. Na
zníženie pravdepodobnosti, že sa tieto príznaky vyskytnú, musíte pred
začatím užívania Silfeldremu užívať pravidelnú dennú dávku svojho alfa-
blokátora. Váš lekár Vám môže predpísať na začiatku nižšiu dávku (25 mg)
Silfeldremu.

Užívanie Silfeldremu s jedlom a nápojmi
Silfeldrem sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Môžete však spozorovať,
že Silfeldrem začína účinkovať neskôr, keď ho užijete spolu s ťažkým
jedlom.

Požívanie alkoholu môže prechodne narušiť Vašu schopnosť dosiahnuť erekciu.
Na získanie čo najvyššieho úžitku z Vášho lieku sa odporúča nepožívať
nadmerné množstvá alkoholu pred užitím Silfeldremu.

Tehotenstvo a dojčenie
Silfeldrem nie je indikovaný na používanie u žien.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Silfeldrem môže vyvolať závrat a môže nepriaznivo ovplyvniť videnie. Pred
vedením vozidla alebo obsluhou strojov musíte vedieť, ako reagujete na
Silfeldrem.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Silfeldremu
Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, ako je laktóza,
kontaktujte svojho lekára pred užitím Silfeldremu.


3. AKO UŽÍVAŤ SILFELDREM

Vždy užívajte Silfeldrem presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Zvyčajná
úvodná dávka je 50 mg.

/Neužívajte Silfeldrem častejšie ako jedenkrát denne./

Užívajte Silfeldrem približne jednu hodinu predtým, ako plánujete mať
pohlavný styk. Tabletu prehltnite vcelku a zapite s pohárom vody.

Ak máte dojem, že účinok Silfeldremu je príliš silný alebo príliš slabý,
oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Silfeldrem Vám pomôže dosiahnuť erekciu len vtedy, ak ste sexuálne
stimulovaný. Čas, ktorý je potrebný na dosiahnutie účinku Silfeldremu
sa u jednotlivcov líši, zvyčajne však účinok nastupuje polhodinu až
jednu hodinu po užití. Môžete však spozorovať, že Silfeldrem začína
účinkovať neskôr, keď ho užijete spolu s ťažkým jedlom.

Ak Vám Silfeldrem nepomôže dosiahnuť erekciu, alebo ak erekcia netrvá
dostatočne dlho na dokončenie pohlavného styku, oznámte to svojmu
lekárovi.

Ak užijete viac Silfeldremu, ako máte
Môžete spozorovať zvýšenie výskytu vedľajších účinkov a ich závažnosti.
Dávky vyššie ako 100 mg nezvyšujú účinnosť.

/Neužívajte viac tabliet, ako Vám predpísal Váš lekár./

Ak užijete viac tabliet, ako ste mali, kontaktujte svojho lekára.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Silfeldrem môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky zaznamenané v súvislosti s
používaním sildenafilu sú zvyčajne mierne až stredne závažné a trvajú
krátko.

Ak máte bolesti na hrudi počas pohlavného styku alebo po ňom:
Dajte sa do polosedu a pokúste sa uvoľniť.
Neužívajte nitráty na liečbu Vašej bolesti na hrudi.
Okamžite kontaktujte svojho lekára.

Všetky lieky vrátane Silfeldremu môžu spôsobovať alergické reakcie.
Okamžite kontaktujte svojho lekára, ak sa u Vás po užití Silfeldremu
vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov: náhly sipot, ťažkosti s
dýchaním alebo závrat, opuch očných viečok, tváre, pier alebo hrdla.

Po užití Silfeldremu sa zaznamenali predĺžené a niekedy bolestivé erekcie.
Ak máte erekciu, ktorá trvá viac ako 4 hodiny, okamžite kontaktujte svojho
lekára.

Ak spozorujete náhle zhoršenie alebo stratu videnia, prestaňte užívať
Silfeldrem a okamžite kontaktujte svojho lekára.

Veľmi častý vedľajší účinok (vyskytuje sa pravdepodobne u viac ako 1 z 10
pacientov) je bolesť hlavy.

Časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa pravdepodobne u 1 až 10 pacientov zo
100) zahŕňajú: sčervenanie tváre, poruchu trávenia, účinky na videnie
(vrátane zmeny farebného videnia, citlivosti na svetlo, rozmazaného videnia
alebo zníženej ostrosti videnia), plný nos a závrat.

Menej časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa pravdepodobne u 1 až 10
pacientov z 1 000) zahŕňajú: vracanie, kožnú vyrážku, krvácanie do očného
pozadia, podráždenie oka, krvou podliate oči/červené oči, bolesť v oku,
dvojité videnie, abnormálne pocity v oku, nepravidelný alebo zrýchlený
pulz, bolesť svalov, pocit ospalosti, zníženú citlivosť na dotyk, závrat,
zvonenie v ušiach, nevoľnosť, sucho v ústach, bolesť na hrudi alebo pocit
únavy.

Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa pravdepodobne u 1 až 10 pacientov
z 10 000) zahŕňajú: vysoký krvný tlak, nízky krvný tlak, mdlobu, mozgovú
príhodu, krvácanie z nosa a náhle zhoršenie alebo stratu sluchu.

Ďalšie vedľajšie účinky zaznamenané po uvedení lieku na trh zahŕňajú:
búšenie srdca, bolesť na hrudi, náhlu smrť, srdcový záchvat alebo prechodne
znížené prekrvenie častí mozgu. Väčšina týchto mužov, nie však všetci, už
mali problémy so srdcom predtým, než užili tento liek. Nie je možné určiť,
či tieto príhody priamo súviseli so Silfeldremom. Boli tiež hlásené prípady
kŕčov a záchvatov.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ SILFELDREM

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 (C.

Nepoužívajte Silfeldrem po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli
a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v
mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Silfeldrem obsahuje

- Liečivo je sildenafil. Každá tableta obsahuje 25 mg, 50 mg alebo
100 mg sildenafilu (vo forme citrátovej soli).
- Ďalšie zložky sú:
jadro tablety: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza (E460),
povidón K29-32 (E1201), sodná soľ kroskarmelózy (E468),
magnéziumstearát (E572).
filmová vrstva: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol
6000, hlinitý lak indigokarmínu (E132).

Ako vyzerá Silfeldrem a obsah balenia

Filmom obalená tableta

Silfeldrem 25 mg filmom obalené tablety sú modré, elipsovité, bikonvexné
s označením „SL25“ na jednej strane.
Silfeldrem 50 mg filmom obalené tablety sú modré, elipsovité, bikonvexné
s označením „SL50“ na jednej strane.
Silfeldrem 100 mg filmom obalené tablety sú modré, elipsovité, bikonvexné
s označením „SL100“ na jednej strane.

Tablety sú dostupné v blistrových baleniach obsahujúcich 1, 4, 8 alebo 12
tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

/Držiteľ rozhodnutia o registrácii/
+pharma arzneimittel gmbh,
Hafnerstrasse 211,
8054 Graz,
Rakúsko

/Výrobcovia/
Actavis Ltd.
BLB 016 Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 3000
Malta

Genericon Pharma Gesellschaft m. b. H.
Hafnerstrasse 211
8054 Graz
Rakúsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

CZ: Silfeldrem 25 mg, Silfeldrem 50 mg, Silfeldrem 100 mg
HU: Silfeldrem 25 mg filmtabletta, Silfeldrem 50 mg filmtabletta,
Silfeldrem 100 mg filmtabletta
NL: Silfeldrem 25 mg, Silfeldrem 50 mg, Silfeldrem 100 mg
PL: Silfeldrem
SK: Silfeldrem 25 mg, Silfeldrem 50 mg, Silfeldrem 100 mg


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v septembri 2011.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č. 2010/02012,
2010/02013, 2010/02014


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Silfeldrem 25 mg
Silfeldrem 50 mg
Silfeldrem 100 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg sildenafilu (vo forme citrátu).
Pomocná látka: 62,38 mg monohydrátu laktózy v tablete.
Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg sildenafilu (vo forme citrátu).
Pomocná látka: 124,76 mg monohydrátu laktózy v tablete.
Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg sildenafilu (vo forme
citrátu).
Pomocná látka: 249,52 mg monohydrátu laktózy v tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

25 mg: Modré, elipsovité, bikonvexné filmom obalené tablety s označením
„SL25“ na jednej strane.
50 mg: Modré, elipsovité, bikonvexné filmom obalené tablety s označením
„SL50“ na jednej strane.
100 mg: Modré, elipsovité, bikonvexné filmom obalené tablety s označením
„SL100“ na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba erektilnej dysfunkcie u mužov, čo je neschopnosť dosiahnuť alebo
udržať dostatočnú erekciu penisu na vykonanie uspokojivého pohlavného
styku.

Aby bol Silfeldrem účinný, je potrebná sexuálna stimulácia.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Na perorálne použitie.

/Použitie u dospelých/
Odporúčaná dávka je 50 mg užívaná podľa potreby približne jednu hodinu pred
sexuálnou aktivitou.
Na základe účinnosti a tolerancie sa môže dávka zvýšiť na 100 mg alebo
znížiť na 25 mg. Maximálna odporúčaná dávka je 100 mg. Maximálna odporúčaná
frekvencia dávkovania je jedenkrát denne. Ak sa Silfeldrem užíva spolu s
jedlom, nástup účinku sa môže oneskoriť v porovnaní s užívaním nalačno
(pozri časť 5.2).

/Použitie u starších osôb/
U starších pacientov sa nevyžaduje úprava dávkovania.

/Použitie u pacientov s poruchou funkcie obličiek/
Odporúčania pre dávkovanie popísané v časti „Použitie u dospelých“ sa týka
aj pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek
(klírens kreatinínu = 30 - 80 ml/min).

Keďže klírens sildenafilu je znížený u pacientov so závažnou poruchou
funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min), je potrebné zvážiť dávku
25 mg. Na základe účinnosti a tolerancie sa dávka môže zvýšiť na 50 mg
a 100 mg.

/Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene/
Keďže klírens sildenafilu je znížený u pacientov s poruchou funkcie pečene
(napr. cirhózou), je potrebné zvážiť dávku 25 mg. Na základe účinnosti a
tolerancie sa môže dávka zvýšiť na 50 mg a 100 mg.

/Použitie u detí a dospievajúcich/
Silfeldrem nie je indikovaný u osôb mladších ako 18 rokov.

/Použitie u pacientov, ktorí užívajú iné lieky/
S výnimkou ritonaviru, pri ktorom sa súčasné podávanie so sildenafilom
neodporúča (pozri časť 4.4), u pacientov súčasne liečených inhibítormi
CYP3A4 sa má zvážiť úvodná dávka 25 mg (pozri časť 4.5).

Na minimalizáciu možnosti rozvoja posturálnej hypotenzie majú byť pacienti
liečení alfa-blokátormi stabilizovaní pred začatím liečby sildenafilom.
Okrem toho sa má zvážiť úvodná dávka 25 mg sildenafilu (pozri časti 4.4 a
4.5).

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

V súlade so známymi účinkami sildenafilu na metabolickú dráhu oxidu
dusnatého/cyklického guanozínmonofosfátu (cGMP) (pozri časť 5.1) sa
preukázalo, že sildenafil potencuje hypotenzívne účinky nitrátov, a preto
je jeho súčasné podávanie s donormi oxidu dusnatého (ako je amylnitrit)
alebo nitrátmi v akejkoľvek forme kontraindikované.

Liečivá na liečbu erektilnej dysfunkcie, vrátane sildenafilu, sa nemajú
používať u mužov, u ktorých sa sexuálna aktivita neodporúča (napr. pacienti
so závažnými kardiovaskulárnymi poruchami, ako je nestabilná angína alebo
závažné srdcové zlyhanie).

Silfeldrem je kontraindikovaný u pacientov, ktorí stratili zrak na jednom
oku v dôsledku nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového
nervu (NAION) bez ohľadu na to, či táto príhoda súvisela alebo nesúvisela s
predchádzajúcou expozíciou inhibítoru PDE5 (pozri časť 4.4).

Bezpečnosť sildenafilu sa neskúmala u nasledujúcich podskupín pacientov, a
preto je jeho použitie kontraindikované: závažná porucha funkcie pečene,
hypotenzia (krvný tlak < 90/50 mmHg), nedávna mozgová príhoda alebo infarkt
myokardu a známe dedičné degeneratívne ochorenia retiny, ako je /retinitis/
/pigmentosa/ (menšina týchto pacientov má genetické poruchy retinálnej
fosfodiesterázy).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Na stanovenie diagnózy erektilnej dysfunkcie a určenie možných príčin sa má
pred zvažovaním farmakologickej liečby zistiť anamnéza a urobiť fyzikálne
vyšetrenie.

Pred začatím akejkoľvek liečby erektilnej dysfunkcie majú lekári zohľadniť
kardiovaskulárny stav svojich pacientov, pretože sexuálna aktivita je
spojená s istým stupňom kardiálneho rizika. Sildenafil má vazodilatačné
vlastnosti, ktoré vedú k miernemu a prechodnému zníženiu krvného tlaku
(pozri časť 5.1). Pred predpísaním sildenafilu majú lekári starostlivo
zvážiť, či ich pacientov s určitými ochoreniami môžu tieto vazodilatačné
účinky negatívne ovplyvniť, predovšetkým v kombinácii so sexuálnou
aktivitou. Medzi pacientov so zvýšenou citlivosťou na vazodilatanciá patria
pacienti s obštrukciou výtoku z ľavej komory (napr. aortálnou stenózou,
hypertrofickou obštrukčnou kardiomyopatiou) alebo pacienti so zriedkavým
syndrómom multisystémovej atrofie, ktorý sa prejavuje ako závažné
poškodenie autonómnej kontroly krvného tlaku.

Silfeldrem potencuje hypotenzívny účinok nitrátov (pozri časť 4.3).

Po uvedení lieku na trh boli v časovej súvislosti s používaním sildenafilu
zaznamenané závažné kardiovaskulárne príhody, vrátane infarktu myokardu,
nestabilnej angíny, náhleho srdcového úmrtia, ventrikulárnej arytmie,
cerebrovaskulárnej hemorágie, prechodného ischemického záchvatu,
hypertenzie a hypotenzie.
U väčšiny týchto pacientov, nie však u všetkých, boli prítomné
preexistujúce kardiovaskulárne rizikové faktory. Mnohé z týchto hlásených
príhod sa vyskytovali počas alebo krátko po pohlavnom styku a niekoľko z
nich sa vyskytlo krátko po použití sildenafilu bez sexuálnej aktivity. Nie
je možné určiť, či tieto príhody priamo súvisia s týmito faktormi alebo
inými faktormi.

Liečivá na liečbu erektilnej dysfunkcie, vrátane sildenafilu, sa majú
používať opatrne u pacientov s anatomickou deformáciou penisu (ako je
angulácia, kavernózna fibróza alebo Peyronieho choroba) alebo u pacientov s
ochoreniami, ktoré predisponujú k priapizmu (ako je kosáčiková anémia,
mnohonásobný myelóm alebo leukémia).

Bezpečnosť a účinnosť kombinácií sildenafilu s inými liečbami erektilnej
dysfunkcie sa neskúmali. Preto sa použitie týchto kombinácií neodporúča.

V súvislosti s užitím sildenafilu a iných inhibítorov PDE5 sa zaznamenali
poruchy videnia a prípady nearteritickej prednej ischemickej neuropatie
zrakového nervu. Pacienta je potrebné poučiť, aby v prípade náhlej poruchy
videnia prestal užívať Silfeldrem a okamžite sa poradil s lekárom (pozri
časť 4.3).
Súčasné podávanie sildenafilu s ritonavirom sa neodporúča (pozri časť 4.5).

Keď sa sildenafil podáva pacientom užívajúcim alfa-blokátor, odporúča sa
opatrnosť, pretože súčasné podávanie môže viesť u niektorých citlivých
jedincov k symptomatickej hypotenzii (pozri časť 4.5). Tá sa s najväčšou
pravdepodobnosťou vyskytne v priebehu 4 hodín po podaní sildenafilu. Na
minimalizáciu možnosti rozvoja posturálnej hypotenzie majú byť pacienti
pred začatím liečby sildenafilom hemodynamicky stabilizovaní liečbou alfa-
blokátormi. Má sa zvážiť úvodná dávka 25 mg sildenafilu (pozri časť 4.2).
Okrem toho lekári majú poradiť pacientom čo robiť v prípade príznakov
posturálnej hypotenzie.
Štúdie /in vitro/ s ľudskými krvnými doštičkami naznačujú, že sildenafil
potencuje antiagregačný účinok nitroprusidu sodného. Neexistujú žiadne
informácie o bezpečnosti podávania sildenafilu pacientom s poruchami
krvácania alebo s aktívnym peptickým vredom. Preto sa má sildenafil podávať
u týchto pacientov len po starostlivom posúdení prínosu a rizika.

Silfeldrem obsahuje monohydrát laktózy. Silfeldrem sa nemá podávať mužom so
zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho
deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie.

Silfeldrem nie je indikovaný pre použitie u žien.

4.5 Liekové a iné interakcie

/Účinky iných liekov na sildenafil/

/Štúdie in vitro/
Metabolizmus sildenafilu je sprostredkovaný predovšetkým izoformami 3A4
(hlavná metabolická dráha) a 2C9 (vedľajšia metabolická dráha) cytochrómu
P450. Inhibítory týchto izoenzýmov môžu preto znížiť klírens sildenafilu.

/Štúdie in vivo/
Farmakokinetická analýza údajov od populácie z klinických štúdií naznačila
zníženie klírensu sildenafilu, keď sa podáva súčasne s inhibítormi CYP3A4
(ako sú ketokonazol, erytromycín, cimetidín).
Hoci sa u týchto pacientov nezaznamenalo žiadne zvýšenie incidencie
nežiaducich udalostí, má sa zvážiť úvodná dávka 25 mg, keď sa sildenafil
podáva súčasne s inhibítormi CYP3A4.

Súčasné podávanie inhibítora HIV proteázy ritonaviru, ktorý je veľmi silným
inhibítorom P450, v rovnovážnom stave (500 mg dvakrát denne) a sildenafilu
(jednorazová dávka 100 mg) viedlo k 300 % (4-násobnému) zvýšeniu
Cmax sildenafilu a k 1 000 % (11-násobnému) zvýšeniu plazmatickej AUC
sildenafilu. Po 24 hodinách boli plazmatické hladiny sildenafilu ešte stále
na úrovni približne 200 ng/ml, v porovnaní s približne 5 ng/ml, keď sa
sildenafil podával samostatne. To sa zhoduje s výraznými účinkami
ritonaviru na široké spektrum substrátov P450. Sildenafil nemá žiadny vplyv
na farmakokinetiku ritonaviru. Na základe týchto farmakokinetických
výsledkov sa súčasné podávanie sildenafilu s ritonavirom neodporúča (pozri
časť 4.4) a v žiadnom prípade nesmie maximálna dávka sildenafilu za
žiadnych okolností prekročiť 25 mg v priebehu 48 hodín.

Súčasné podávanie inhibítora HIV proteázy sachinaviru, inhibítora CYP3A4, v
rovnovážnom stave (1 200 mg trikrát denne) a sildenafilu (jednorazová dávka
100 mg) viedlo k 140 % zvýšeniu Cmax sildenafilu a k 210 % zvýšeniu AUC
sildenafilu. Sildenafil nemá žiadny vplyv na farmakokinetiku sachinaviru
(pozri časť 4.2). Predpokladá sa, že silnejšie inhibítory CYP3A4, ako sú
ketokonazol a itrakonazol, majú výraznejšie účinky.

Keď sa jednorazová dávka 100 mg sildenafilu podávala spolu s erytromycínom,
špecifickým inhibítorom CYP3A4, v rovnovážnom stave (500 mg dvakrát denne
po dobu 5 dní), zaznamenalo sa 182 % zvýšenie systémovej expozície
sildenafilu (AUC). U zdravých dobrovoľníkov mužov sa nedokázal vplyv
azitromycínu (500 mg denne po dobu 3 dní) na AUC, Cmax, tmax, eliminačnú
rýchlostnú konštantu alebo následne na polčas sildenafilu alebo jeho hlavný
cirkulujúci metabolit. Cimetidín (800 mg), inhibítor cytochrómu P450 a
nešpecifický inhibítor CYP3A4, zvyšoval plazmatické koncentrácie
sildenafilu o 56 %, keď sa podával so sildenafilom (50 mg) zdravým
dobrovoľníkom.

Grapefruitová šťava je slabým inhibítorom metabolizmu CYP3A4 v črevnej
stene a môže vyvolať mierne zvýšenie plazmatických hladín sildenafilu.

Jednorazové dávky antacida (hydroxidu horečnatého/hydroxidu hlinitého)
neovplyvňovali biologickú dostupnosť sildenafilu.

Hoci sa špecifické interakčné štúdie neuskutočnili so všetkými liekmi,
farmakokinetická analýza populácie nepreukázala žiadny vplyv súčasnej
liečby inhibítormi CYP2C9 (ako sú tolbutamid, warfarín, fenytoín),
inhibítormi CYP2D6 (ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania
serotonínu, tricyklické antidepresíva), tiazidmi a príbuznými diuretikami,
slučkovými diuretikami a draslík šetriacimi diuretikami, inhibítormi
angiotenzín konvertujúceho enzýmu, blokátormi vápnikových kanálov,
antagonistami beta-adrenergných receptorov alebo induktormi metabolizmu
CYP450 (ako sú rifampicín, barbituráty) na farmakokinetiku sildenafilu.

Nikorandil je hybrid aktivátora draslíkových kanálov a nitrátu. Vzhľadom na
nitrátovú zložku má potenciál pre závažnú interakciu so sildenafilom.

/Účinky sildenafilu na iné lieky/

/Štúdie in vitro/
Sildenafil je slabým inhibítorom izoforiem 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4
cytochrómu P450 (IC50 > 150 ?mol/l). Vzhľadom na maximálne plazmatické
koncentrácie približne 1 ?mol/l po odporúčaných dávka je nepravdepodobné,
že by Silfeldrem menil klírens substrátov týchto izoenzýmov.

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o interakcii sildenafilu a nešpecifických
inhibítorov fosfodiesterázy, ako je teofylín alebo dipyridamol.

/Štúdie in vivo/
V súlade so známymi účinkami sildenafilu na metabolickú dráhu oxid
dusnatý/cGMP (pozri časť 5.1) sa preukázalo, že sildenafil potencuje
hypotenzívne účinky nitrátov, a preto je jeho súčasné podávanie s donormi
oxidu dusnatého alebo nitrátmi v akejkoľvek forme kontraindikované (pozri
časť 4.3).

Súbežné podávanie sildenafilu pacientom užívajúcim alfa-blokátory môže
viesť u niektorých citlivých jedincov k symptomatickej hypotenzii. Tá sa
s najväčšou pravdepodobnosťou vyskytuje v priebehu 4 hodín po podaní
sildenafilu (pozri časti 4.2 a 4.4). V troch špecifických interakčných
štúdiách liečivo-liečivo sa pacientom s benígnou hyperpláziou prostaty
(BPH) stabilizovaným na liečbe doxazosínom podával alfa-blokátor doxazosín
(4 mg a 8 mg) a súčasne sildenafil (25 mg, 50 mg alebo 100 mg).
V týchto populáciách štúdie sa pozorovali priemerné dodatočné poklesy
krvného tlaku v ľahu o 7/7 mmHg, 9/5 mmHg a 8/4 mmHg a priemerné dodatočné
poklesy krvného tlaku v stoji o 6/6 mmHg, 11/4 mmHg a 4/5 mmHg. Keď sa
sildenafil a doxazosín podávali súčasne pacientom stabilizovaným na liečbe
doxazosínom, vyskytovali sa ojedinelé hlásenia o pacientoch so
symptomatickou posturálnou hypotenziou. Tieto hlásenia zahŕňali závrat
a točenie hlavy, nie však synkopu.

Nepreukázali sa žiadne významné interakcie sildenafilu (50 mg), keď sa
podával súčasne s tolbutamidom (250 mg) alebo warfarínom (40 mg), liekmi,
ktoré sú metabolizované CYP2C9.

Sildenafil (50 mg) nepotencoval predĺženie času krvácania zapríčineného
kyselinou acetylsalicylovou (150 mg).

Sildenafil (50 mg) nepotencoval hypotenzívne účinky alkoholu u zdravých
dobrovoľníkov s priemernými maximálnymi hladinami alkoholu v krvi 80 mg/dl.

Kombinácia nasledujúcich tried antihypertenzív: diuretík, beta-blokátorov,
ACE inhibítorov, antagonistov angiotenzínu II, antihypertenzív
(vazodilatačných a centrálne pôsobiacich), blokátorov adrenergných
neurónov, blokátorov vápnikových kanálov a alfa-blokátorov, nepreukázala
žiadny rozdiel v profile vedľajších účinkov u pacientov, ktorí užívajú
sildenafil v porovnaní s liečbou placebom. V špecifickej interakčnej
štúdii, v ktorej sa sildenafil (100 mg) podával súčasne s amlodipínom
pacientom s hypertenziou, sa zaznamenalo dodatočné zníženie systolického
krvného tlaku v ľahu o 8 mmHg. Zodpovedajúce dodatočné zníženie
diastolického krvného tlaku v ľahu bolo o 7 mmHg. Tieto dodatočné poklesy
krvného tlaku mali podobný rozsah, ako poklesy pozorované pri podávaní
samotného sildenafilu zdravým dobrovoľníkom (pozri časť 5.1).

Sildenafil (100 mg) neovplyvňoval farmakokinetiku inhibítorov HIV proteáz v
rovnovážnom stave, sachinaviru a ritonaviru, ktoré sú oba substrátmi
CYP3A4.

4.6 Gravidita a laktácia

Silfeldrem nie je indikovaný pre použitie u žien.

V reprodukčných štúdiách u potkanov a králikov sa po perorálnom podaní
sildenafilu nezistili žiadne významné nežiaduce účinky.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.

Pretože sa v klinických štúdiách so sildenafilom zaznamenal závrat
a zmenené videnie, pred vedením vozidla a obsluhou strojov majú pacienti
vedieť, ako reagujú na Silfeldrem.

4.8 Nežiaduce účinky

Bezpečnostný profil sildenafilu je založený na 8 691 pacientoch, ktorí
dostávali odporúčaný dávkovací režim v rámci 67 placebom kontrolovaných
klinických štúdií. Najčastejšie zaznamenané nežiaduce reakcie v klinických
štúdiách u pacientov liečených sildenafilom boli bolesť hlavy, sčervenanie,
dyspepsia, poruchy videnia, nazálna kongescia, závrat a skreslenie
farebného videnia.

Nežiaduce reakcie v rámci sledovania po uvedení lieku na trh boli
zhromaždené počas obdobia približne > 9 rokov. Vzhľadom na to, že nie
všetky nežiaduce reakcie sú zaznamenané, frekvencie týchto reakcií nemožno
spoľahlivo určiť.

V tabuľke nižšie sú všetky medicínsky dôležité nežiaduce reakcie, ktoré sa
vyskytli v klinických štúdiách s vyššou incidenciou ako pri placebe,
vymenované podľa triedy orgánových systémov a frekvencie (veľmi časté
(? 1/10), časté (? 1/100 až < 1/10), menej časté (? 1/1 000 až < 1/100),
zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1 000)). Okrem toho je frekvencia medicínsky
dôležitých nežiaducich reakcií hlásených po uvedení lieku na trh uvedená
ako neznáma. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky
usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1: Medicínsky dôležité nežiaduce reakcie zaznamenané s vyššou
incidenciou ako pri placebe v kontrolovaných klinických štúdiách a
medicínsky dôležité nežiaduce reakcie zaznamenané v rámci sledovania po
uvedení lieku na trh

|Trieda orgánových systémov |Nežiaduce reakcie |
|Poruchy imunitného systému |Zriedkavé: hypersenzitívne reakcie |
|Poruchy nervového systému |Veľmi časté: bolesť hlavy |
| |Časté: závrat |
| |Menej časté: somnolencia, hypestézia |
| |Zriedkavé: cerebrovaskulárna príhoda, |
| |synkopa |
| |Neznáme: prechodný ischemický záchvat, |
| |záchvat, opätovný výskyt záchvatov |
|Poruchy oka |Časté: poruchy videnia, skreslenie |
| |farebného videnia |
| |Menej časté: poruchy spojoviek, poruchy |
| |oka, poruchy slzenia, iné poruchy oka |
| |Neznáme: nearteritická predná ischemická |
| |neuropatia zrakového nervu (NAION), |
| |retinálna vaskulárna oklúzia, poruchy v |
| |zornom poli |
|Poruchy ucha a labyrintu |Menej časté: vertigo, tinitus |
| |Zriedkavé: hluchota* |
|Poruchy ciev |Časté: sčervenanie |
| |Zriedkavé: hypertenzia, hypotenzia |
|Poruchy srdca a srdcovej |Menej časté: palpitácie, tachykardia |
|činnosti |Zriedkavé: infarkt myokardu, atriálna |
| |fibrilácia |
| |Neznáme: ventrikulárna arytmia, |
| |nestabilná angína, náhle srdcové úmrtie |
|Poruchy dýchacej sústavy, |Časté: nazálna kongescia |
|hrudníka a mediastína |Zriedkavé: epistaxa |
|Poruchy gastrointestinálneho|Časté: dyspepsia |
|traktu |Menej časté: vracanie, nauzea, sucho |
| |v ústach |
|Poruchy kože a podkožného |Menej časté: kožná vyrážka |
|tkaniva | |
|Poruchy kostrovej a svalovej|Menej časté: myalgia |
|sústavy a spojivového | |
|tkaniva | |
|Poruchy reprodukčného |Neznáme: priapizmus, prolongovaná erekcia|
|systému a prsníkov | |
|Celkové poruchy a reakcie v |Menej časté: bolesť na hrudi, vyčerpanosť|
|mieste podania | |
|Laboratórne a funkčné |Menej časté: zvýšená srdcová frekvencia |
|vyšetrenia | |

* Poruchy ucha: Náhla hluchota. Náhly pokles alebo strata sluchu sa
zaznamenala u malého počtu prípadov po uvedení lieku na trh a v klinických
štúdiách pri používaní všetkých inhibítorov PDE5, vrátane sildenafilu.

4.9 Predávkovanie

V štúdiách s dobrovoľníkmi boli po podaní jednorazovej dávky až do 800 mg
nežiaduce reakcie podobné ako nežiaduce reakcie pozorované pri nižších
dávkach, miera incidencie a závažnosť však boli zvýšené. Dávky 200 mg
nemali za následok zvýšenú účinnosť, incidencia nežiaducich reakcií (bolesť
hlavy, sčervenanie, závrat, dyspepsia, nazálna kongescia, zmena videnia) sa
však zvýšila.

V prípade predávkovania sa majú podľa potreby zaviesť štandardné podporné
opatrenia. Keďže sildenafil sa vo veľkej miere viaže na plazmatické
bielkoviny a nevylučuje sa močom, nepredpokladá sa, že by renálna dialýza
urýchlila klírens sildenafilu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Liečivá pri poruchách erekcie, ATC kód: G04B
E03.

Sildenafil je perorálna liečba erektilnej dysfunkcie. Za prirodzených
podmienok, t.j. po sexuálnej stimulácii, obnovuje narušenú erektilnú
funkciu zvýšením prietoku krvi do penisu.

Fyziologický mechanizmus, ktorý je zodpovedný za erekciu penisu, pozostáva
z uvoľňovania oxidu dusnatého (NO) v dutinkatom telese počas sexuálnej
stimulácie. Oxid dusnatý následne aktivuje enzým guanylátcyklázu, čo vedie
ku zvýšeniu hladín cyklického guanozínmonofosfátu (cGMP) a tým relaxácii
hladkých svalov v dutinkatom telese, čo umožňuje prítok krvi.

Sildenafil je silný a selektívny inhibítor cGMP špecifickej fosfodiesterázy
typu 5 (PDE5) v dutinkatom telese, kde je PDE5 zodpovedná za degradáciu
cGMP. Sildenafil pôsobí na erekcie periférnym spôsobom. Sildenafil nemá
priamy relaxačný účinok na izolované ľudské dutinkaté teleso, účinne však
zvyšuje relaxačný účinok NO na toto tkanivo. Keď je aktivovaná dráha
NO/cGMP, ako je to v prípade sexuálnej stimulácie, potom inhibícia PDE5
pôsobením sildenafilu má za následok zvýšenie hladín cGMP v dutinkatom
telese. Na to, aby sildenafil mal očakávané priaznivé farmakologické
účinky, je potrebná sexuálna stimulácia.

Štúdie /in vitro/ preukázali, že sildenafil je selektívny pre PDE5, ktorá sa
zúčastňuje procesu erekcie. Jeho účinok je silnejší na PDE5 ako na iné
známe fosfodiesterázy. Je 10-krát selektívnejší než pre PDE6, ktorá sa
zúčastňuje fototransdukcie v retine. Pri maximálnych odporúčaných dávkach
je 80-krát selektívnejší než pre PDE1 a viac ako 700-krát selektívnejší než
pre PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 a 11. Sildenafil má mimoriadnu 4 000-krát
vyššiu selektivitu pre PDE5 ako pre PDE3, cAMP špecifickú izoformu
fosfodiesterázy, ktorá sa zúčastňuje kontroly kontraktility srdca.

Dve klinické štúdie sa zaoberali špeciálne hodnotením časového úseku po
podaní dávky, počas ktorého by sildenafil mohol vyvolať erekciu ako odpoveď
na sexuálnu stimuláciu. V štúdii s pletyzmografiou penisu (RigiScan) po
podaní sildenafilu nalačno bol priemerný čas do nástupu erekcie u
pacientov, ktorí dosiahli erekciu so 60 % rigiditou (dostačujúci stupeň
rigidity pre pohlavný styk), 25 minút (rozmedzie 12-37 minút). V
samostatnej RigiScan štúdii, bol sildenafil schopný vyvolať erekciu ako
odpoveď na sexuálnu stimuláciu ešte 4-5 hodín po podaní dávky.

Sildenafil spôsobuje mierny a prechodný pokles krvného tlaku, ktorý, vo
väčšine prípadov, nevyúsťuje do klinických účinkov. Priemerné maximálne
zníženie systolického krvného tlaku v ľahu po podaní perorálnej dávky
100 mg sildenafilu bolo 8,4 mmHg. Zodpovedajúca zmena diastolického krvného
tlaku v ľahu bola 5,5 mmHg. Toto zníženie krvného tlaku zodpovedá
vazodilatačným účinkom sildenafilu, pravdepodobne v dôsledku zvýšených
hladín cGMP v hladkom svalstve ciev. Jednorazové perorálne dávky
sildenafilu až do 100 mg nevyvolali u zdravých dobrovoľníkov žiadne
klinicky významné účinky na EKG.

V štúdii hemodynamických účinkov jednorazovej perorálnej dávky 100 mg
sildenafilu u 14 pacientov so závažným koronárnym arteriálnym ochorením
(CAD) (> 70 % stenóza minimálne jednej koronárnej artérie) sa priemerný
kľudový systolický krvný tlak znížil o 7 % a diastolický krvný tlak o 6 % v
porovnaní s východiskovými hodnotami. Priemerný pľúcny systolický krvný
tlak klesol o 9 %. Sildenafil nepreukázal žiadny vplyv na srdcový výdaj a
nespôsoboval zhoršenie krvného prietoku cez stenózne koronárne artérie.

Nepreukázali sa žiadne klinicky významné rozdiely v čase do výskytu
obmedzujúcej angíny pre sildenafil v porovnaní s placebom v dvojito
zaslepenom, placebom kontrolovanom klinickom skúšaní s fyzickou záťažou u
144 pacientov s erektilnou dysfunkciou a chronickou stabilnou angínou,
ktorí pravidelne užívali antianginózne lieky (okrem nitrátov).

U niektorých osôb sa 1 hodinu po podaní dávky 100 mg pomocou Farnsworth-
Munsellovho 100 hue testu zistili mierne a prechodné rozdiely v rozlišovaní
farieb (modrá/zelená), pričom 2 hodiny po podaní dávky sa nezistili žiadne
účinky. Možný mechanizmus tejto zmeny v rozlišovaní farieb súvisí s
inhibíciou PDE6, ktorá sa zúčastňuje fototransdukčnej kaskády retiny.
Sildenafil nemá žiadny vplyv na vizuálnu ostrosť, ani citlivosť kontrastu.
V malej placebom kontrolovanej štúdii u pacientov s dokumentovaným včasným
štádiom vekom podmienenej makulárnej degenerácie (n = 9) sildenafil
(jednorazová dávka 100 mg) nepreukázal žiadne významné zmeny v prevedených
vizuálnych testoch (vizuálna ostrosť, Amslerova mriežka, rozlíšenie farieb
pri simulovanom dopravnom osvetlení, Humpreyho perimeter a fotostres).

Po podaní jednorazových perorálnych dávok 100 mg sildenafilu zdravým
dobrovoľníkom sa nezaznamenal žiadny vplyv na motilitu ani na morfológiu
spermií.

/Ďalšie informácie o klinických skúšaniach/

V klinických skúšaniach sa sildenafil podával viac ako 8 000 pacientom vo
veku 19-87 rokov. Zastúpené boli nasledujúce skupiny pacientov: starší
pacienti (19,9 %), pacienti s hypertenziou (30,9 %), s diabetes mellitus
(20,3 %), s ischemickou chorobou srdca (5,8 %), s hyperlipidémiou (19,8 %),
s poranením miechy (0,6 %), s depresiou (5,2 %), po transuretrálnej
resekcii prostaty (3,7 %), po radikálnej prostatektómii (3,3 %).
Nasledujúce skupiny neboli dostatočne zastúpené alebo boli vylúčené z
klinických skúšaní: pacienti po chirurgickom zákroku v oblasti panvy,
pacienti po rádioterapii, pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek
alebo pečene a pacienti s niektorými kardiovaskulárnymi ochoreniami (pozri
časť 4.3).

Podiel pacientov, ktorí v štúdiách s fixnými dávkami udávali, že liečba
viedla k zlepšeniu ich erekcie, bol 62 % (25 mg), 74 % (50 mg) a 82 %
(100 mg) v porovnaní s 25 % pri placebe. V kontrolovaných klinických
skúšaniach bola miera prerušenia liečby sildenafilom nízka a podobná ako
pri placebe.
Vo všetkých skúšaniach bol podiel pacientov, ktorí udávali zlepšenie po
podaní sildenafilu, nasledujúci:
psychogénna erektilná dysfunkcia (84 %), zmiešaná erektilná dysfunkcia
(77 %), organická erektilná dysfunkcia (68 %), staršie osoby (67 %),
diabetes mellitus (59 %), ischemická choroba srdca (69 %), hypertenzia
(68 %), TURP (61 %), radikálna prostatektómia (43 %), poranenie miechy
(83 %), depresia (75 %). Bezpečnosť a účinnosť sildenafilu bola preukázaná
v dlhodobých štúdiách.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia/
Sildenafil sa rýchlo vstrebáva. Maximálne pozorované plazmatické
koncentrácie sa dosahujú v priebehu 30 až 120 minút (medián 60 minút) po
perorálnom podaní nalačno. Priemerná absolútna perorálna biologická
dostupnosť je 41 % (rozmedzie 25-63 %). AUC a Cmax sa po perorálnom podaní
sildenafilu zvyšujú proporcionálne s dávkou v rozsahu odporúčaného
dávkovacieho rozmedzia (25-100 mg).

Keď sa sildenafil užíva súčasne s jedlom, rýchlosť absorpcie sa znižuje,
pričom priemerné oneskorenie tmax je 60 minút a priemerné zníženie
Cmax 29 %.

/Distribúcia/
Priemerný distribučný objem (Vd) sildenafilu v rovnovážnom stave je 105 l,
čo naznačuje distribúciu do tkanív. Po podaní jednorazovej perorálnej dávky
100 mg je priemerná maximálna celková plazmatická koncentrácia sildenafilu
približne 440 ng/ml (CV 40 %). Keďže sa 96 % sildenafilu (a jeho hlavného
cirkulujúceho N-dezmetylmetabolitu) viaže na plazmatické bielkoviny,
dôsledkom toho je priemerná maximálna plazmatická koncentrácia voľného
sildenafilu 18 ng/ml (38 nM). Väzba na bielkoviny nezávisí od celkových
koncentrácií liečiva.

U zdravých dobrovoľníkov, ktorí užívajú sildenafil (jednorazovú dávku
100 mg), sa 90 minút po podaní nachádza v ejakuláte menej ako 0,0002 %
podanej dávky (priemerne 188 ng).

/Metabolizmus/
Sildenafil je metabolizovaný predovšetkým mikrozomálnymi izoenzýmami CYP3A4
(hlavná metabolická dráha) a CYP2C9 (vedľajšia metabolická dráha) pečene.
Hlavný cirkulujúci metabolit je výsledkom N-demetylácie sildenafilu. Tento
metabolit má profil selektivity na fosfodiesterázu podobný sildenafilu a
účinnosť /in vitro/ na PDE5 približne 50 % v porovnaní s východiskovým
liečivom. Plazmatické koncentrácie tohto metabolitu zodpovedajú približne
40 % koncentrácie pozorovanej pri sildenafile. N-dezmetylmetabolit je ďalej
metabolizovaný s terminálnym polčasom približne 4 hod.

/Eliminácia/
Celkový telový klírens sildenafilu je 41 l/hod s výsledným terminálnym
fázovým polčasom 3–5 hod. Po perorálnom alebo intravenóznom podaní sa
sildenafil vylučuje vo forme metabolitov predovšetkým stolicou (približne
80 % podanej perorálnej dávky) a v menšej miere močom (približne 13 %
podanej perorálnej dávky).

/Farmakokinetika v špeciálnych skupinách pacientov/

/Staršie osoby/
U zdravých starších dobrovoľníkov (vo veku 65 rokov alebo viac) bol klírens
sildenafilu znížený, čo malo za následok vyššie plazmatické koncentrácie
sildenafilu a aktívneho N-dezmetylmetabolitu približne o 90 % v porovnaní
s koncentráciami pozorovanými u mladších zdravých dobrovoľníkov (vo veku 18-
45 rokov). Vzhľadom na rozdiely vo väzbe na plazmatické bielkoviny
podmienené vekom bolo zodpovedajúce zvýšenie plazmatickej koncentrácie
voľného sildenafilu približne 40 %.

/Renálna insuficiencia/
U dobrovoľníkov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek
(klírens kreatinínu = 30-80 ml/min) nebola farmakokinetika sildenafilu
zmenená po podaní jednorazovej perorálnej dávky 50 mg. Priemerná AUC N-
dezmetylmetabolitu sa zvýšila o 126 % a Cmax o 73 % v porovnaní s
dobrovoľníkmi v rovnakom veku bez poruchy funkcie obličiek. Vzhľadom na
vysokú interindividuálnu variabilitu však tieto rozdiely neboli štatisticky
významné. U dobrovoľníkov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens
kreatinínu < 30 ml/min) bol klírens sildenafilu znížený, čo malo za
následok priemerné zvýšenie AUC o 100 % a Cmax o 88 %, v porovnaní s
dobrovoľníkmi v rovnakom veku bez poruchy funkcie obličiek. Okrem toho sa
významne zvýšili hodnoty AUC N-dezmetylmetabolitu o 79 % a Cmax o 200 %.

/Hepatálna insuficiencia/
U dobrovoľníkov s miernou až stredne závažnou cirhózou pečene (Child-
Pughova trieda A a B) bol klírens sildenafilu znížený, čo malo za následok
zvýšenie AUC (84 %) a Cmax (47 %) v porovnaní s dobrovoľníkmi v rovnakom
veku bez poruchy funkcie pečene. Farmakokinetika sildenafilu u pacientov so
závažnou poruchou funkcie pečene sa neskúmala.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií
bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho
potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre
ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
monohydrát laktózy
mikrokryštalická celulóza (E460)
povidón K29-32 (E1201)
sodná soľ kroskarmelózy (E468)
magnéziumstearát (E572)

Filmová vrstva:
hypromelóza (E464)
oxid titaničitý (E171)
makrogol 6000
hlinitý lak indigokarmínu (E132)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 (C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC-PVDC/hliníkové blistre v škatuliach s 1, 4, 8 alebo 12 tabletami.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

+pharma arzneimittel gmbh,
Hafnerstrasse 211,
8054 Graz,
Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Silfeldrem 25 mg: 83/0848/10-S
Silfeldrem 50 mg: 83/0849/10-S
Silfeldrem 100 mg: 83/0850/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C01901
Skupina ATC:
G04 - Urologiká
Skupina ATC:
G04BE03 - sildenafilum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
A Rakúsko
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou (PAH) v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava a vo Východoslovenskom ústave srdcových chorôb, Košice. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Predajná cena:
24.50 € / 738.09 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
24.50 € / 738.09 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:27.01 € ÚP:0.00 € DP:27.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:32.03 € ÚP:0.00 € DP:32.03 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:30.11 € ÚP:0.00 € DP:30.11 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:31.91 € ÚP:0.00 € DP:31.91 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.25 € ÚP:0.00 € DP:57.25 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.00 € ÚP:0.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:15.29 € ÚP:0.00 € DP:15.29 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:49.36 € ÚP:0.00 € DP:49.36 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.32 € ÚP:0.00 € DP:13.32 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien