Detail:
Alprazolam Orion 0,5 mg tbl 30x0,5 mg (fľa.HDPE)
Názov lieku:
Alprazolam Orion 0,5 mg
Doplnok názvu:
tbl 30x0,5 mg (fľa.HDPE)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2010/03286,
2010/03287, 2010/03288

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Alprazolam Orion 0,25 mg
Alprazolam Orion 0,5 mg
Alprazolam Orion 1 mg
tablety
Alprazolam

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Alprazolam Orion a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Alprazolam Orion
3. Ako užívať Alprazolam Orion
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Alprazolam Orion
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ALPRAZOLAM ORION A NA ČO SA POUŽÍVA

Liečivo je alprazolam. Patrí do skupiny liekov nazývaných benzodiazepíny.
Alprazolam pôsobí cez centrálny nervový systém, znižuje úzkosť. Má tiež
upokojujúce, spánok navodzujúce a svalové napätie uvoľňujúce účinky.

Alprazolam Orion tablety sa používajú na liečbu
. panických porúch
. symptomatickú liečbu úzkosti.

Alprazolam je indikovaný, len ak ide o závažnú poruchu, oslabujúcu alebo
predstavujúcu pre jednotlivca mimoriadnu záťaž.

Lekár môže tiež predpísať tento liek na liečbu niektorých iných ochorení,
ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ALPRAZOLAM ORION TABLETY

Neužívajte Alprazolam Orion tablety, keď
. ste alergický (precitlivený) na alprazolam, iné benzodiazepíny alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek Alprazolamu Orion.
. Vám diagnostikovali /myastheniu gravis/ (ochorenie spôsobujúce svalovú
slabosť).
. trpíte závažným dychovým zlyhaním.
. máte spánkové apnoe (predĺžené prechodné zastavenie dýchania počas
spánku).
. trpíte závažnou nedostatočnosťou pečene.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Alprazolamu Orion tablety
Poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať Alprazolam Orion
tablety, ak
. si všimnete, že účinok tabliet sa zoslabil potom, čo ste ich užívali
niekoľko týždňov (tolerancia).
. máte obavy o fyzickú a duševnú závislosť spôsobenú alprazolamom. Ak
nechcete ukončiť liečbu, môžete byť duševne závislý na tomto lieku. Ak
existuje fyzická závislosť, ukončenie liečby je sprevádzané
abstinenčnými príznakmi (pozri časť 3, Ak prestanete užívať Alprazolam
Orion tablety). Riziko závislosti je väčšie, ak sa dávka zvýši a dĺžka
liečby sa predĺži, a je väčšie u pacientov s anamnézou užívania alkoholu
alebo drog. Z tohto dôvodu má byť liečba čo najkratšia.
. máte v anamnéze užívanie alkoholu, drog alebo narkotík.
. ste mali poruchy pamäti. Strata pamäte sa zvyčajne vyskytuje niekoľko
hodín po užití lieku.
. sa u Vás vyskytnú neočakávané reakcie, napr. nepokoj, vzrušenie,
podráždenosť, záchvaty hnevu, nočné mory, zhoršená nespavosť,
halucinácie, psychózy, neprimerané správanie, blúznenie a iné poruchy
správania. Tieto neočakávané reakcie sa vyskytujú častejšie u detí
a starších pacientov.
. máte chronické ochorenie pľúc.
. používate súbežne alkohol a sedatíva.
. máte závažnú depresiu (riziko samovraždy).
. Vám diagnostikovali poškodenie funkcie obličiek alebo pečene.
. Vám diagnostikovali niektoré psychiatrické ochorenie.
. máte určitý typ glaukómu.

Ak sa chystáte na operáciu
Informujte svojho lekára, že užívate Alprazolam Orion.

Deti a dospievajúci
Poraďte sa so svojím lekárom, ak ste vo veku menej ako 18 rokov. Bezpečnosť
tohto lieku u pacientov vo veku menej ako 18 rokov nebola stanovená.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj je alebo nie je viazaný na lekársky predpis,
rastlinných prípravkov a prírodných produktov, oznámte to, prosím,
svojmu lekárovi.

Niektoré lieky môžu spôsobiť nežiaduce účinky, ak sa užívajú v rovnakom
čase ako alprazolam. Ak súčasne užívate niekoľko iných liekov, môže to
mať vplyv na účinnosť liečby. V tomto prípade Váš lekár môže upraviť
Vašu liečbu alebo pokyny na dávkovanie.
Medzi tieto lieky patria:

/Lieky, ktoré zvyšujú upokojujúci účinok alprazolamu:/
. tabletky na spanie a sedatíva
. antipsychotiká a antidepresíva
. antiepileptiká
. anestetiká
. silné lieky proti bolesti, ktoré pôsobia cez centrálny nervový systém
. sedatívne antihistaminiká

/Lieky, ktoré zvyšujú účinok alprazolamu, pretože znižujú jeho metabolizmus/
/v pečeni:/
. nefazodón, fluvoxamín, fluoxetín, sertralín (lieky na závažnú depresiu)
. cimetidín (používaný na liečbu žalúdočných problémov)
. lieky používané na liečbu HIV
. dextropropoxyfén
. perorálna antikoncepcia
. diltiazem (liek na krvný tlak a srdce)
. niektoré antibiotiká (napr. erytromycín a troleandomycín) a niektoré
lieky na liečbu plesňových infekcií (napr. itrakonazol, ketokonazol)

/Lieky, ktoré znižujú účinok alprazolamu, pretože zvyšujú jeho metabolizmus/
/v pečeni:/
. karbamazepín alebo fenytoín (antiepileptiká, ktoré sa používajú aj na
inú liečbu)
. ľubovník bodkovaný (/Hypericum perforatum/, rastlinný prípravok)
. rifampicín (antituberkulózny liek)

/Alprazolam môže zvyšovať účinok nasledujúcich liekov:/
. digoxín (liek na srdce)
. svalové relaxanciá
. imipramín a dezipramín (lieky na závažnú depresiu)
. klozapín (liek na psychózu). Existuje pri ňom zvýšené riziko zastavenia
dýchania a/alebo srdca.

Alkohol zosilňuje uvoľňujúci účinok alprazolamu.

Pri Vašej ďalšej návšteve lekára mu nezabudnite povedať, že užívate
Alprazolam Orion tablety.

Užívanie Alprazolamu Orion tablety s jedlom a nápojmi
Tabletu zapite pohárom vody alebo inej tekutiny.

Alkohol
Nepite žiaden alkohol, kým užívate Alprazolam Orion tablety.

Tehotenstvo a dojčenie
Alprazolam Orion tablety sa nemajú používať počas tehotenstva, pokiaľ to
lekár nepovažuje za absolútne nevyhnutné pre liečbu matky.
Nie sú k dispozícii dostatočné skúsenosti s použitím Alprazolamu
u tehotných žien. Neužívajte Alprazolam Orion, ak ste tehotná alebo
plánujete otehotnieť, pokiaľ to Váš lekár nepovažuje za striktne
indikované. Pozorovania u ľudí ukázali, že liečivo alprazolam môže byť
škodlivé pre nenarodené dieťa. Ak ste tehotná alebo plánujete
otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom o možnosti ukončiť liečbu. Ak
užívate Alprazolam Orion až do pôrodu, oznámte to svojmu lekárovi,
pretože Váš novorodenec môže mať po narodení niektoré abstinenčné
príznaky.

Nedojčite, kým užívate Alprazolam Orion. Existuje riziko účinku na dieťa.

Ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, alebo dojčíte, poraďte sa so
svojím lekárom, skôr ako začnete užívať Alprazolam Orion.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Vzhľadom na svoj uvoľňujúci, svalové napätie uvoľňujúci a spánok
navodzujúci účinok môže alprazolam zhoršiť výkonnosť v premávke a pri
iných činnostiach vyžadujúcich osobitnú pozornosť, najmä na začiatku
liečby a pri nedostatočnom spánku. Z tohto dôvodu neveďte vozidlo alebo
neobsluhujte stroje počas liečby Alprazolamom Orion.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Alprazolamu Orion
Alprazolam Orion tablety obsahujú laktózu: 85,7 mg (0,25 mg tablety), 85,5
mg (0,5 mg tablety) alebo 171,0 mg (1 mg tablety). Ak Vám Váš lekár
povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred
užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ ALPRAZOLAM ORION

Váš lekár Vám predpísal individuálne dávkovanie a dĺžku liečby vhodnú pre
Váš zdravotný stav. Vždy užívajte Alprazolam Orion presne tak, ako Vám
povedal Váš lekár. Liečba sa často začína nízkou dávkou, ktorá sa postupne
zvyšuje podľa potreby. Nemeňte dávkovanie alebo neprestávajte užívať
Alprazolam Orion bez rozhovoru s Vašim lekárom. Odporúča sa, aby liečbu
predpísal, sledoval a ukončil ten istý lekár. Užívanie liekov, ako je
Alprazolam Orion, môže viesť k vzniku fyzickej a psychickej závislosti.
Riziko sa zvyšuje s dávkou a trvaním liečby a je vyššie u pacientov
s anamnézou užívania alkoholu a drog. Alprazolam Orion tablety nedávajte
nikomu inému.

Panické poruchy:
Úvodná dávka je zvyčajne 0,5-1 mg pred spaním. Terapeutická dávka
(najnižšia dávka, ktorá vyvoláva požadovaný účinok) je zvyčajne najviac 6
mg denne, rozdelená do troch alebo štyroch dávok. Nižšia úvodná dávka
a terapeutické dávky sú odporúčané u starších pacientov a u tých, ktorí sú
citliví na účinky lieku, maximálne 0,75 mg denne rozdelených do troch
dávok.

Váš lekár má prehodnotiť potrebu liečby a vhodnosť lieku pre Vás v priebehu
štyroch týždňov od začiatku liečby.

Úzkosť:
Úvodná dávka je zvyčajne 0,25-0,5 mg trikrát denne. Terapeutická dávka je
zvyčajne 0,5-3 mg denne, rozdelená do troch dávok. Nižšia úvodná dávka
a terapeutické dávky sú odporúčané u starších pacientov alebo u oslabených
pacientov, maximálne 0,75 mg denne.

Maximálna doba liečby je obvykle 8-12 týždňov, vrátane postupného vysadenia
lieku.

Bezpečnosť a účinnosť alprazolamu u pacientov vo veku menej ako 18 rokov
nebola stanovená. Alprazolam Orion sa nemá používať u tejto vekovej
skupiny.

Ak užijete viac Alprazolamu Orion tablety, ako máte
Ak užijete alebo niekto iný (napr. dieťa) užije príliš veľkú dávku lieku,
ihneď kontaktujte svojho lekára alebo nemocnicu. Ak je pacient pri
vedomí, má sa podať aktívne uhlie ako záchranný liek.

Ak budete hľadať lekársku pomoc, vezmite so sebou škatuľu tohto lieku.

Predávkovanie alprazolamom spôsobuje veľkú únavu, ataxiu (nekoordinovanosť)
a zníženú úroveň vedomia. Zníženie krvného tlaku, bezvedomie a útlm
dýchania sú tiež možné. Alkohol a iné lieky tlmiace centrálny nervový
systém zvyšujú nežiaduce účinky alprazolamu.

Ak zabudnete užiť Alprazolam Orion tablety
Vynechanú dávku užite čo najskôr. Ak je blízko čas na ďalšiu dávku,
neužívajte vynechanú dávku. Nikdy neužívajte dvojnásobnú dávku alebo
dve dávky rýchlo po sebe. Pred odchodom na dovolenku alebo výlet
zabezpečte, že si vezmete so sebou dostatok Alprazolamu Orion.

Ak prestanete užívať Alprazolam Orion tablety
Alprazolam môže spôsobiť fyzickú a psychickú závislosť. Riziko je najvyššie
pri vysokých dávkach a dlhom liečebnom období a je vyššie u pacientov
s anamnézou užívania alkoholu alebo drog.
Náhle ukončenie liečby spôsobuje abstinenčné príznaky (napr. bolesť hlavy,
bolesť svalov, závažnú úzkosť a napätie, poruchy spánku, nepokoj,
zmätenosť, podráždenosť a v závažných prípadoch depersonalizácia,
derealizácia, hyperakúzia, strata citlivosti, pocity brnenia
v končatinách, precitlivenosť na svetlo, zvuk a dotyk, halucinácie
a epileptické záchvaty). Abstinenčné príznaky sa môžu objaviť niekoľko
dní po skončení liečby.
Z tohto dôvodu sa liečba Alprazolamom Orion nesmie náhle ukončiť; dávka sa
má znižovať postupne podľa pokynov Vášho lekára.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Alprazolam Orion môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Najčastejším vedľajším účinkom je únava, ktorá môže byť spojená s ataxiou
(nekoordinovanosťou), poruchou svalovej koordinácie a zmätenosťou.
Únava sa môže vyskytnúť najmä u starších pacientov. Únava a príznaky
spojené s únavou sú najsilnejšie na začiatku liečby. Znížením dávky
alebo pokračujúcou liečbou sa znížia alebo vymiznú.

Časté vedľajšie účinky /(postihujú 1 až 10 pacientov zo 100)/:
. nervozita, depresia, nespavosť, zmätenosť, motorický nepokoj
. bolesť hlavy, závrat, tras
. tachykardia (rýchly tep), palpitácie
. upchatý nos
. zápcha, hnačka, nevoľnosť, vracanie
. sucho v ústach, zvýšené slinenie, dysfágia (ťažkosti s prehĺtaním)
. alergická vyrážka
. únava
. zmeny hmotnosti.

Menej časté vedľajšie účinky /(postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000)/:
. strata chuti do jedla, zmeny sexuálnej túžby (libida), problémy s
močením, poruchy menštruácie
. poruchy svalového napätia, svalová slabosť, poruchy koordinácie
. podráždenosť, ťažkosti s koncentráciou, problémy s rečou
. závrat
. poruchy zraku, dvojité a rozmazané videnie
. žltačka
. svrbenie.

Zriedkavé vedľajšie účinky /(postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000)/:
. hyperprolaktinémia (abnormálne vysoké hladiny prolaktínu v krvi)
. stimulácia chuti do jedla
. nepokoj, vzrušenie, podráždenosť, agresivita, delúzie (falošné
presvedčenie), záchvaty hnevu, nočné mory, halucinácie, psychózy,
neprimerané správanie
. amnézia (strata pamäte), pocit znecitlivenia, znížená pozornosť,
ospalosť
. zvýšenie vnútroočného tlaku
. hypotenzia
. poruchy funkcie pečene
. kožné reakcie
. ataxia (nekoordinovanosť).

Alprazolam môže spôsobiť fyzickú a psychickú závislosť. Pozri časť „Buďte
zvlášť opatrný pri užívaní Alprazolamu Orion“.

Náhle ukončenie liečby Alprazolamom Orion môže spôsobiť abstinenčné
príznaky, ako je úzkosť, nespavosť a kŕče (pozri „Ak prestanete užívať
Alprazolam Orion tablety“).

Ak sa ktorýkoľvek z vedľajších účinkov stane závažným, rušivým alebo
pretrvávajúcim, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ALPRAZOLAM ORION TABLETY

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Nepoužívajte Alprazolam Orion tablety po dátume exspirácie, ktorý je
uvedený na škatuli.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Alprazolam Orion tablety obsahuje
- Liečivo je alprazolam, jedna tableta obsahuje 0,25 mg, 0,5 mg alebo 1
mg.
- Ďalšie zložky sú kukuričný škrob, želatína, monohydrát laktózy
a magnéziumstearát.

Ako vyzerá Alprazolam Orion tablety a obsah balenia
0,25 mg tableta: Biela alebo takmer biela, neobalená, oválna, bikonvexná
tableta s ryhou, Ř 7 mm.
0,5 mg tableta: Biela alebo takmer biela, neobalená, plochá, oválna tableta
so skosenou hranou a ryhou, Ř 7 mm.
1 mg tableta: Biela alebo takmer biela, neobalená, plochá, oválna tableta
so skosenou hranou a ryhou, Ř 9 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Veľkosti balenia:
20, 30, 50 a 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Výrobca
Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
11/2010.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2010/03286,
2010/03287, 2010/03288

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Alprazolam Orion 0,25 mg
Alprazolam Orion 0,5 mg
Alprazolam Orion 1 mg
tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 0,25 mg, 0,5 mg alebo 1,0 mg alprazolamu.

Pomocné látky:
Alprazolam Orion 0,25 mg: laktóza 85,7 mg/tableta.
Alprazolam Orion 0,5 mg: laktóza 85,5 mg/tableta.
Alprazolam Orion 1 mg: laktóza 171,0 mg/tableta.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta.

0,25 mg tableta: Biela alebo takmer biela, neobalená, oválna, bikonvexná
tableta s ryhou, Ř 7 mm.
0,5 mg tableta: Biela alebo takmer biela, neobalená, plochá, oválna tableta
so skosenou hranou a ryhou, Ř 7 mm.
1 mg tableta: Biela alebo takmer biela, neobalená, plochá, oválna tableta
so skosenou hranou a ryhou, Ř 9 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

. Panická porucha
. Symptomatická liečba úzkosti.

Alprazolam je indikovaný, len ak ide o závažnú poruchu, invalidizujúcu
alebo predstavujúcu pre jednotlivca extrémnu záťaž.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Symptomatická liečba úzkosti: Úvodná dávka 0,25 – 0,5 mg trikrát denne,
upravená individuálne. Udržiavacia dávka je 0,5 – 3 mg/deň v rozdelených
dávkach.

U starších pacientov, u pacientov s poškodenou funkciou pečene alebo
obličiek a u pacientov citlivých na sedatívne účinky lieku je úvodná
a udržiavacia dávka 0,25 mg 2 – 3-krát denne. Dávka sa môže postupne
zvyšovať podľa potreby.

Panická porucha: Úvodná dávka je 0,5 – 1 mg pred spaním. Dávka sa má
upraviť individuálne a môže sa zvýšiť maximálne o 1 mg každé 3 – 4 dni.
Udržiavacia dávka je 3 mg/deň až do maximálnej dávky 6 mg/deň rozdelená do
3 – 4 dávok. V niektorých prípadoch sa dávka môže zvýšiť až na 10 mg/deň,
podaná v rozdelených dávkach.

U starších pacientov, u pacientov s poškodenou funkciou pečene alebo
obličiek a u pacientov citlivých na sedatívne účinky lieku je úvodná
a udržiavacia dávka 0,25 mg 2 – 3-krát denne. Dávka sa môže postupne
zvyšovať podľa potreby. Maximálna dávka je 4,5 mg/deň v rozdelených
dávkach.

Dĺžka liečby: Doba liečby musí byť čo najkratšia. Stav pacienta má byť
pravidelne kontrolovaný a má sa preskúmať potreba pokračovania v liečbe,
najmä ak je pacient bez symptómov. Doba liečby nemá prekročiť 8 – 12
týždňov vrátane postupného znižovania dávky.
Údaje z výskumov potvrdzujú šesťmesačnú dobu liečby úzkosti alprazolamom
a až osem mesiacov liečby panických porúch.

Ukončenie liečby: Dávka sa má znižovať postupne. Odporúča sa neznižovať
dennú dávku alprazolamu o viac ako 0,5 mg každé tri dni. U niektorých
pacientov môže byť potrebné znižovať dávku ešte pomalšie.

Pacienti vo veku menej ako 18 rokov: Alprazolam sa nemá používať
u pacientov vo veku menej ako 18 rokov. Bezpečnosť a účinnosť alprazolamu
u pacientov vo veku menej ako 18 rokov neboli stanovené.

4.3 Kontraindikácie

. Precitlivenosť na alprazolam, iné benzodiazepíny alebo na ktorúkoľvek z
pomocných látok
/. myasthenia gravis/
. závažná respiračná insuficiencia
. závažné spánkové apnoe
. závažná insuficiencia pečene.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Tolerancia

Hypnotický účinok sa môže o niečo znížiť pri opakovanom používaní počas
obdobia niekoľkých týždňov.

Závislosť

Chronické používanie benzodiazepínov môže viesť k rozvoju fyzickej a
psychickej závislosti. Riziko vzniku závislosti sa zvyšuje s dávkou a
dĺžkou liečby. U pacientov s anamnézou abúzu alkoholu alebo drog je tiež
vyššie riziko vzniku závislosti. Ak vznikne fyzická závislosť, prerušenie
liečby je sprevádzané abstinenčnými symptómami. Tie sa môžu prejaviť ako
bolesti hlavy a svalov, závažná úzkosť a napätie, poruchy spánku, nepokoj,
zmätenosť a podráždenosť. V závažných prípadoch sa vyskytujú nasledujúce
symptómy: depersonalizácia, derealizácia, hyperakúzia, strata citlivosti a
pocity brnenia v končatinách, precitlivenosť na svetlo, zvuk a dotyk,
halucinácie a epileptické záchvaty. Abstinenčné symptómy sa môžu objaviť
niekoľko dní po ukončení liečby.

Reaktívna úzkosť a napätie

Keď je liečba alprazolamom prerušená, môže sa vyskytnúť prechodný syndróm,
ktorého symptómy, viedli k opätovnému začatiu liečby benzodiazepínmi (alebo
látkami podobnými benzodiazepínom), predovšetkým sa znova objavujú s väčšou
intenzitou ako predtým. Tento syndróm môže byť sprevádzaný zmenami nálad,
nespavosťou a nepokojom. Keďže riziko abstinenčných/reaktívnych symptómov
je vyššie po náhlom znížení dávky alebo náhlom prerušení liečby, odporúča
sa dávku znižovať postupne.

Dĺžka liečby

Doba liečby má byť čo najkratšia (pozri časť 4.2) v závislosti od
indikácie, v prípadoch úzkosti a napätia nemá však trvať dlhšie ako 8 – 12
týždňov vrátane času potrebného na postupné znižovanie dávky. Predĺženie
doby liečby je možné len po opätovnom zhodnotení stavu pacienta.

Na začiatku liečby môže byť užitočné informovať pacienta, že trvanie liečby
bude obmedzené, a vysvetliť mu, ako presne sa bude dávka znižovať.

Dôležité je pacientov poučiť o výskyte reaktívnych symptómov, aby sa
minimalizovala úzkosť spojená s výskytom týchto symptómov po ukončení
liečby. V prípade benzodiazepínov s krátkym polčasom existujú indikácie,
pri ktorých sa môžu abstinenčné príznaky vyskytnúť v intervale medzi
dávkami, obzvlášť pokiaľ ide o vysokú dávku. Ak sa používajú benzodiazepíny
s dlhým polčasom, dôležité je upozorniť, že je obozretné neprejsť na
benzodiazepíny s krátkym polčasom z dôvodu abstinenčných príznakov, ktoré
sa môžu vyskytnúť.

Amnézia

Alprazolam môže navodiť anterográdnu amnéziu rovnako ako iné
benzodiazepíny. Táto sa zvyčajne vyskytuje niekoľko hodín po užití lieku
(pozri tiež časť 4.8).

Psychiatrické a paradoxné reakcie

Ak sa vyskytne nepokoj, agitovanosť, podráždenosť, záchvaty hnevu, nočné
mory, závažná nespavosť, halucinácie, psychózy, neprimerané správanie,
oneiroidné delírium a iné poruchy správania, užívanie lieku sa má ukončiť.
Paradoxné reakcie sa vyskytujú častejšie u detí a u starších pacientov.

Špecifické skupiny pacientov

Alprazolam sa nemá používať u pacientov vo veku menej ako 18 rokov, pretože
bezpečnosť a účinnosť neboli stanovené.

Starší pacienti sa majú liečiť radšej nižšou dávkou ako je zvyčajná dávka
(pozri časť 4.2). Alprazolam sa má u starších pacientov používať
s opatrnosťou, pretože existuje riziko pádov sekundárne k myorelaxačným
účinkom benzodiazepínov.

U pacientov s chronickou respiračnou insuficienciou sa má použiť nižšia
dávka vzhľadom na možnosť útlmu dýchania.

Benzodiazepíny sú kontraindikované pre liečbu pacientov so závažnými
poruchami pečene, pretože benzodiazepíny môžu podporiť rozvoj
encefalopatie.

Benzodiazepíny nie sú účinné v primárnej liečbe psychóz.

V niekoľkých prípadoch boli hlásené manické epizódy u pacientov s latentnou
depresiou.

Benzodiazepíny nie sú účinné v primárnej liečbe závažnej depresie a nemajú
sa používať samostatne v liečbe úzkosti spojenej so závažnou depresiou,
pretože u týchto pacientov môže dôjsť k samovražde. Pri podávaní pacientom
so závažnou depresiou a sklonmi k samovražde je potrebné prijať vhodné
opatrenia a predpísať primerané dávky.

Zistilo sa, že panické poruchy súvisia s primárnou a sekundárnou depresiou
a zvýšenými sklonmi k samovražde u neliečených pacientov. Preto sa pri
liečbe panických porúch majú dodržať rovnaké opatrenia ako pri podávaní
vysokých dávok alprazolamu, podobne ako pri iných psychotropných liekoch v
liečbe pacientov s depresiou alebo suicidálnymi myšlienkami alebo sklonmi.
Musí sa to zvážiť pri predpisovaní liečby alprazolamom.

U pacientov s akútnym glaukómom s ostrým uhlom alebo u pacientov
s predispozíciou sa majú benzodiazepíny používať s veľkou opatrnosťou
vzhľadom na možné anticholinergné účinky.

Benzodiazepíny sa majú používať tiež s najväčšou opatrnosťou u pacientov s
anamnézou abúzu alkoholu alebo drog.

Tablety obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-
galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Farmakodynamické interakcie

/Psychotropné lieky:/
Ak sa súbežne užívajú iné psychotropné lieky, je potrebná opatrnosť. Ak sa
tablety užívajú súbežne so psychotropnými liekmi, ako sú antipsychotiká
(neuroleptiká), hypnotiká, sedatíva, antidepresíva, narkotické analgetiká,
antiepileptiká, anestetiká a sedatívne antihistaminiká, môže sa vyskytnúť
zvýšený útlm aktivity centrálneho nervového systému. Ak sa však užívajú
tablety v kombinácii s narkotickými analgetikami, môže sa vyskytnúť
zosilnenie eufórie, ktoré môže viesť k zvýšenej psychickej závislosti.

/Alkohol:/
Kombinácia s alkoholom zosilňuje sedatívny účinok alprazolamu. To ovplyvní
pacientovu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Počas liečby
alprazolamom je potrebné sa vyhnúť konzumácii alkoholu.

/Klozapín:/
Pri klozapíne je zvýšené riziko zástavy dýchania a/alebo srdca.

/Myorelaxanciá:/
Pacient má byť pripravený na zvýšený myorelaxačný účinok (riziko pádov),
keď sa alprazolam užíva počas liečby myorelaxanciom, najmä na začiatku
liečby alprazolamom.

Farmakokinetické interakcie

Vzhľadom na to, že sa alprazolam metabolizuje určitými pečeňovými enzýmami
(najmä CYP3A4), jeho účinok je zvýšený liekmi, ktoré inhibujú tieto enzýmy.
Alprazolam sa má preto užívať s opatrnosťou u pacientov, ktorí užívajú
tieto lieky, a môže byť potrebné zníženie dávky, ak sa tieto lieky súbežne
používajú.

/Inhibítory CYP3A4:/
Antimykotiká: Súbežné používanie itrakonazolu, ketokonazolu a iných
antimykotík azolového typu (silné inhibítory CYP3A4) sa neodporúča.

Predovšetkým v prípade súbežného používania inhibítorov CYP3A4, ako sú
inhibítory HIV proteázy, fluoxetín, dextropropoxyfén, perorálne
kontraceptíva, sertralín, diltiazem alebo makrolidové antibiotiká, ako sú
erytromycín a troleandomycín, je potrebné prijať vhodné opatrenia.

Itrakonazol, silný inhibítor CYP3A4, zvyšuje AUC a predlžuje polčas
eliminácie alprazolamu. V štúdii, v ktorej sa zdravým dobrovoľníkom podával
itrakonazol 200 mg/deň a 0,8 mg alprazolamu, sa zvýšila AUC 2 – 3-násobne
a polčas eliminácie sa predĺžil na približne 40 hodín. Boli tiež pozorované
zmeny psychomotorickej funkcie ovplyvnenej alprazolamom. Itrakonazol môže
zvýšiť tlmivé účinky alprazolamu na CNS a vysadenie itrakonazolu môže
znížiť terapeutický účinok alprazolamu.

Nefazodón, fluvoxamín a cimetidín: Ak sa súbežne používajú tieto liečivá
(inhibítory CYP3A4) a alprazolam, je potrebná opatrnosť a má sa zvážiť
prípadné zníženie dávky alprazolamu.
Nefazodón inhibuje oxidáciu alprazolamu sprostredkovanú CYP3A4, čo vedie
k zdvojnásobeniu plazmatickej koncentrácie alprazolamu a riziku zosilnenia
účinkov na CNS. V kombinácii sa preto odporúča zníženie dávkovania
alprazolamu na polovicu dávky.
Liečba fluvoxamínom predlžuje polčas alprazolamu z 20 hodín na 34 hodín
a zdvojnásobuje koncentráciu alprazolamu v plazme. Ak sa používa
v kombinácii, odporúča sa polovičná dávka alprazolamu.
Cimitidín znižuje klírens alprazolamu, čo môže pravdepodobne zosilniť
účinok. Klinický význam interakcie nebol doteraz stanovený.

/Induktory CYP3A4:/
U pacientov užívajúcich induktory CYP3A4, ako sú rifampicín, fenytoín,
karbamazepín alebo prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného, sa môže
vyskytnúť znížený účinok alprazolamu. Plazmatické koncentrácie alprazolamu
v eliminačnej fáze sú závislé na určitých pečeňových enzýmoch (najmä
CYP3A4) pre metabolizmus a sú znížené liekmi, ktoré inudkujú tieto enzýmy.
Ak sa náhle ukončí liečba prípravkom s obsahom ľubovníka bodkovaného alebo
inými liečivami indukujúcimi CYP3A4, môžu sa vyskytnúť symptómy
predávkovania alprazolamom.

/Účinok alprazolamu na farmakokinetiku iných liekov:/

Digoxín:
Pri súbežnom používaní 1 mg alprazolamu denne, najmä u starších pacientov,
bolo hlásené zvýšenie plazmatických hladín digoxínu. Pacienti dostávajúci
súbežne alprazolam a digoxín majú byť preto starostlivo sledovaní pre
príznaky a symptómy toxicity digoxínu.

/Imipramín a desipramín:/
Bolo hlásené, že súbežné podávanie alprazolamu (v dávkach až do 4 mg/deň)
s imipramínom a desipramínom spôsobilo zvýšenie plazmatických hladín týchto
liečiv v rovnovážnom stave o 31 % a 20 %. Doteraz nie je známe, či tieto
zmeny majú klinický význam.

/Warfarín:/
Nebolo možné stanoviť, či bol nejaký účinok na protrombínový čas
a plazmatické hladiny warfarínu.

Nezistili sa žiadne interakcie s propranololom a disulfiramom.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

/Gravidita/
Pravdepodobnosť škodlivých účinkov nemôže byť určená, pretože nie sú
k dispozícii dostatočné údaje o použití benzodiazepínov počas gravidity
u ľudí. Pozorovanie ľudských jedincov naznačuje, že používanie
benzodiazepínov počas gravidity môže byť spojené s rizikom (v súvislosti
s plodom a pôrodom). Niektoré staršie štúdie uvádzajú pri benzodiazepínoch
zvýšený výskyt rázštepu pery a podnebia. Používanie počas gravidity je
preto možné, iba ak existuje závažná indikácia.

Ak je Alprazolam Orion predpísaný žene vo fertilnom veku, má byť
upozornená, že má kontaktovať svojho lekára kvôli ukončeniu liečby, ak
zamýšľa otehotnieť, alebo ak má podozrenie, že je tehotná.

Ak sa liek podáva zo závažných medicínskych dôvodov v neskorom štádiu
gravidity alebo počas pôrodu, možno očakávať účinky na novorodenca, ako je
hypotermia, hypotónia a stredne závažný útlm dýchania vzhľadom na
farmakologickú aktivitu lieku.

Okrem toho deti, ktoré sa narodili matkám s chronickou liečbou
benzodiazepínmi počas posledného obdobia gravidity, môžu mať v postnatálnom
období riziko vzniku abstinenčných symptómov.

/Dojčenie/
Keďže alprazolam prechádza do materského mlieka, nemá sa podávať dojčiacim
matkám.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Alprazolam má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Osoby, ktorých práca vyžaduje schopnosť vykonávať intenzívne a nepretržité
pozorovanie, bdelosť tak, aby urobili správne rozhodnutia a mali úplne
kontrolu nad použitím končatín, majú byť upozornené, že ich schopnosti sú
ovplyvnené sedáciou, amnéziou, zníženou koncentráciou a svalovou slabosťou.
Ak pacient nemá dostatok spánku, riziko zníženej pozornosti sa zvyšuje.

Pacienti majú byť upozornení na toto nebezpečenstvo a počas liečby sa
neodporúča viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Tieto účinky sú zosilnené
alkoholom (pozri časť 4.5).

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšou nežiaducou reakciou spojenou s benzodiazepínmi je ich
sedatívny účinok, ktorý môže byť spojený s ataxiou, poruchami koordinácie
a zmätenosťou. Sklon k týmto účinkom závisí od jedinca. Účinky sú závislé
na dávke a znížia sa, ak sa zníži dávka. Starší pacienti sú obzvlášť
citliví na sedatívny účinok. Sedatívne účinky benzodiazepínov a účinky
benzodiazepínov narúšajúce koordináciu sú najintenzívnejšie na začiatku
liečby a tolerancia na tieto účinky sa zlepšuje s pokračujúcim používaním.

Frekvencia nežiaducich účinkov je definovaná podľa nasledujúcej konvencie:
Veľmi časté (? 1/10)
Časté (? 1/100, < 1/10)
Menej časté (? 1/1 000, < 1/100)
Zriedkavé (? 1/10 000, < 1/1 000)
Veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)

| |Časté |Menej časté |Zriedkavé |
|Poruchy | | |Hyperprolaktinémia |
|endokrinného| | | |
|systému | | | |
|Poruchy | |Anorexia |Stimulácia chute do|
|metabolizmu | | |jedla |
|a výživy | | | |
|Psychické |Nervozita, |Zmeny libida |Psychické a |
|poruchy |depresia (pozri | |paradoxné poruchy a|
| |odsek nižšie), | |závislosť (pozri |
| |insomnia, | |odseky nižšie) |
| |zmätenosť, | | |
| |akatízia | | |
|Poruchy |Bolesť hlavy, |Závraty, dystónia, |Amnézia (pozri |
|nervového |točenie hlavy, |poruchy |odsek nižšie), |
|systému |tremor |koordinácie, |pocit |
| | |ťažkosti s |znecitlivenia, |
| | |koncentráciou, |znížená pozornosť, |
| | |podráždenosť, |ospalosť |
| | |obtiažna reč | |
|Poruchy oka | |Poruchy videnia, |Zvýšenie |
| | |dvojité videnie |vnútroočného tlaku |
|Poruchy |Tachykardia, | | |
|srdca a |palpitácie | | |
|srdcovej | | | |
|činnosti | | | |
|Poruchy ciev| | |Hypotenzia |
|Poruchy |Nazálna kongescia | | |
|dýchacej | | | |
|sústavy, | | | |
|hrudníka a | | | |
|mediastína | | | |
|Poruchy |Gastrointestinálne| | |
|gastrointest|ťažkosti (zápcha, | | |
|inál-neho |hnačka, nauzea, | | |
|traktu |vracanie, sucho v | | |
| |ústach, zvýšená | | |
| |salivácia, | | |
| |dysfágia) | | |
|Poruchy | |Žltačka |Poruchy funkcie |
|pečene a | | |pečene |
|žlčových | | | |
|ciest | | | |
|Poruchy kože|Alergická |Svrbenie |Poruchy kože |
|a podkožného|dermatitída | | |
|tkaniva | | | |
|Poruchy | |Svalová slabosť |Ataxia |
|kostrovej a | | | |
|svalovej | | | |
|sústavy a | | | |
|spojivového | | | |
|tkaniva | | | |
|Poruchy | |Inkontinencia, | |
|obličiek a | |retencia moču | |
|močových | | | |
|ciest | | | |
|Poruchy | |Poruchy menštruácie| |
|reprodukčnéh| | | |
|o systému a | | | |
|prsníkov | | | |
|Celkové |Únava | | |
|poruchy | | | |
|a reakcie | | | |
|v mieste | | | |
|podania | | | |
|Laboratórne |Zmeny telesnej | | |
|a funkčné |hmotnosti | | |
|vyšetrenia | | | |

/Amnézia:/
Anterográdna amnézia sa môže vyskytnúť aj pri terapeutických dávkach
a riziko sa zvyšuje pri vyšších dávkach. Amnézia môže byť sprevádzaná
nevhodným správaním (pozri tiež časť 4.4).

/Depresia:/
Pri použití benzodiazepínov sa môže u citlivých jedincov prejaviť predtým
nezaznamenaná depresia.

/Psychické a „paradoxné“ reakcie:/
Reakcie ako nepokoj, vzrušenie, podráždenosť, agresivita, bludy, záchvaty
zúrivosti, nočné mory, halucinácie, psychózy, nevhodné správanie a iné
poruchy správania. Výskyt týchto paradoxných reakcií je pravdepodobnejší
u detí a starších pacientov. V prípade paradoxných reakcií sa má liečba
ukončiť.

/Závislosť:/
Používanie tohto lieku (aj v terapeutických dávkach) môže viesť k vzniku
fyzickej závislosti. Prerušenie liečby môže preto vyvolať abstinenčné
symptómy alebo reaktívne symptómy (pozri tiež časť 4.4). Môže sa tiež
objaviť psychická závislosť. Boli hlásené prípady abúzu.

4.9 Predávkovanie

Všeobecné informácie o toxicite

Tak ako pri iných benzodiazepínoch, predávkovanie nie je život ohrozujúce,
pokiaľ sa alprazolam nekombinoval s inými látkami s tlmivým účinkom na CNS
(vrátane alkoholu). Pri liečbe predávkovania je potrebné mať na pamäti, že
mohlo byť užitých niekoľko druhov liekov. Liečba sa má podľa toho upraviť.

Symptómy

Predávkovanie sa zvyčajne prejaví útlmom aktivity centrálneho nervového
systému pohybujúcim sa od ospalosti po kómu. V ľahkých prípadoch
predávkovania symptómy zahŕňajú ospalosť, zmätenosť a letargiu. V
závažnejších prípadoch môžu symptómy zahŕňať ataxiu, hypotóniu, hypotenziu,
útlm dýchania, v zriedkavých prípadoch kómu a vo veľmi zriedkavých
prípadoch úmrtie.

Liečba

Okamžite po požití sa odporúča vyvolať vracanie, ak je pacient pri vedomí
alebo alternatívne vykonať výplach žalúdka po zaistení dýchacích ciest
intubáciou, ak je pacient v bezvedomí. Ak vyprázdnenie žalúdka nezlepší
stav pacienta, má sa podať aktívne uhlie, a ak je to potrebné, má sa použiť
v kombinácii s laxatívom. Aj keď je známe, že užité množstvo je veľké, to
môže byť stále účinné po dlhej dobe nútenej diurézy alebo hemodialýzy,
ktoré nemajú žiaden význam.

Flumanezil môže byť prospešný ako antidotum.

U jedincov v kóme je liečba prevažne symptomatická. Je potrebné prijať
opatrenia, aby sa zabránilo možným komplikáciám, ako je asfyxia kvôli
zapadnutiu pacientovho jazyka alebo vdýchnutie obsahu žalúdka.
Na predchádzanie dehydratácii môže byť prospešné intravenózne podávanie
tekutín.

Obzvlášť v prípade kombinácie s inými sedatívami je nevyhnutná podpora
vitálnych funkcií, najmä dýchania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Deriváty benzodiazepínu, ATC kód: N05BA12

Alprazolam, rovnako ako iné benzodiazepíny, má vysokú afinitu k väzbovému
miestu benzodiazepínov v mozgu. To uľahčuje inhibičné neurotransmiterové
pôsobenie gamaaminomaslovej kyseliny, ktorá sprostredkováva pre- aj post-
synaptickú inhibíciu v centrálnom nervovom systéme (CNS).

Alprazolam je anxiolytikum. Podobne ako iné benzodiazepíny má alprazolam
okrem svojich anxiolytických vlastností sedatívne, hypnotické, svaly
oslabujúce a antikonvulzívne vlastnosti.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Alprazolam sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Po perorálnom podaní
je biologická dostupnosť 80 % alebo viac. Maximálne plazmatické hladiny sa
dosiahnu jednu až dve hodiny po perorálnom podaní.

Distribúcia

Po jednorazovom podaní sú plazmatické hladiny priamo úmerné podanej dávke.
Maximálne plazmatické hladiny pozorované po dávke 0,5 mg až 3 mg sú 8 až 37
ng/ml. Po niekoľkých podaniach 1,5 mg až 10 mg/deň bola priemerná hladina
v rovnovážnom stave 18,3 až 100 ng/ml.
/In vitro/ sa 70 % alprazolamu viaže na sérové proteíny.

Biotransformácia

Najdôležitejšie metabolity alprazolamu prítomné v moči sú
alfahydroxyalprazolam a derivát benzofenónu. Hlavnými metabolitmi v plazme
sú alfahydroxyalprazolam a 4-hydroxyalprazolam. Alprazolam je
metabolizovaný prevažne prostredníctvom CYP3A4.

Derivát benzodiazepínu je prakticky neaktívny. Biologická aktivita
alfahydroxyalprazolamu je porovnateľná s biologickou aktivitou alprazolamu,
kým 4-hydroxyalprazolam je približne 10-krát menej aktívny.

Plazmatické hladiny týchto metabolitov sú nízke. Ich polčasy rozpadu sa
zdajú byť rovnakej veľkosti, ako je polčas rozpadu alprazolamu. Metabolity
preto obmedzene prispievajú k biologickej aktivite alprazolamu.

Eliminácia

Priemerný polčas rozpadu alprazolamu je medzi 12 a 15 hodinami. Alprazolam
a jeho metabolity sa vylučujú prevažne močom.

Starší pacienti

U starších mužov môže byť priemerný polčas rozpadu predĺžený (približne 16
h).

Poškodenie funkcie pečene

Priemerný eliminačný polčas rozpadu sa zvyšuje s poškodenou funkciou pečene
(približne 19 h).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

U potkanov, ktorým sa podával alprazolam po dobu 24 mesiacov, bola
evidentná náchylnosť k zvýšeniu počtu šedého zákalu u samíc
a vaskularizácie rohovky u samcov súvisiaceho s dávkou.

V štúdii toxicity po opakovanom podávaní (12 mesiacov) vysokých dávok p.o.
boli pozorované kŕče u psov, z ktorých boli niektoré smrteľné. Význam pre
človeka nie je jasný.

Nebol nájdený žiaden dôkaz karcinogénneho potenciálu, ako bolo preukázané
štúdiami karcinogenicity vykonanými na potkanoch v dávkach až do 30
mg/kg/deň (150-násobok maximálnej dennej dávky pre človeka 10 mg/deň) a na
myšiach v dávkach až do 10 mg/kg/deň (50-násobok maximálnej dennej dávky
pre človeka).

Alprazolam podávaný potkanom a králikom vo vysokých dávkach spôsobil
zvýšenie počtu vrodených vád a úmrtí plodu.

Alprazolam nebol mutagénny v mikronukleovom teste na potkanoch v dávkach až
do 100 mg/kg, ktoré sú 500-násobkom maximálnej odporúčanej dennej dávky pre
človeka 10 mg/deň. Alprazolam nebol mutagénny tiež /in vitro/.

Alprazolam nespôsobil žiadne poškodenie fertility u potkanov v dávkach až
do 5 mg/kg/deň, ktoré sú 25-násobkom maximálnej odporúčanej dennej dávky
pre človeka.

Prenatálna expozícia myší a potkanov benzodiazepínom, vrátane alprazolamu,
bola spojená so zmenami správania u potomkov. Možný význam týchto zmien pre
zdravotný stav človeka nie je jasný.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Kukuričný škrob
Želatína
Monohydrát laktózy
Magnéziumstearát

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

0,25 mg: 2 roky
0,5 a 1 mg: 3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

HDPE fľaša, HDPE skrutkovací uzáver; 20, 30, 50 a 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

0,25 mg: 70/0836/10-S
0,5 mg: 70/0837/10-S
1 mg: 70/0838/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C01769
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
FI -
Výrobca lieku:
Orion Corporation, Espoo, FINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
1.60 € / 48.20 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
1.60 € / 48.20 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.00 € ÚP:0.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.30 € ÚP:30.61 € DP:26.69 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien