Detail:
Dereflin 40 mg cps end 14x40 mg (blis. PA/Al/PVC/Al)
Názov lieku:
Dereflin 40 mg
Doplnok názvu:
cps end 14x40 mg (blis. PA/Al/PVC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene registrácie, ev.č. 2011/00410-ZIB,
2011/02811-Z1A

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Dereflin 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Dereflin 40 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly

ezomeprazol


Pozorne si prečítajte celú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno budete potrebné, aby
ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Dereflin a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Dereflin
3. Ako užívať Dereflin
4. Možné vedľajšie účinky Dereflinu
5. Ako uchovávať Dereflin
6. Ďalšie informácie
1. ČO JE DEREFLIN A NA ČO SA POUŽÍVA

Dereflin obsahuje liečivo nazývané ezomeprazol patriace do skupiny liekov
nazývaných „inhibítory protónovej pumpy“, ktoré znižujú množstvo kyseliny
vylučovanej žalúdkom.Dereflin sa používa na liečbu nasledujúcich stavov:
- Gastroezofágová refluxná choroba (Gastro-oesophageal reflux
disease, GERD). Je to stav, keď žalúdková kyselina uniká do pažeráka
(trubica spájajúca hrdlo so žalúdkom), čo spôsobuje bolesť, zápal a
pálenie záhy.
- Vredy v žalúdku alebo v hornej časti čreva, ktoré sú infikované baktériou
nazývanou /Helicobacter pylori./ Ak sa Vás tento stav týka, lekár môže
predpísať aj antibiotiká na liečbu infekcie, vďaka čomu sa vred zahojí.
- Žalúdkové vredy vzniknuté v súvislosti s užívaním nesteroidových
protizápalových liekov (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, NSAID).
Dereflin sa môže použiť aj na zabránenie vzniku žalúdkových vredov, ak
užívate NSAID.
- Nadmerné vylučovanie žalúdkovej kyseliny spôsobenej nádorovým ochorením
podžalúdkovej žľazy (Zollingerov-Ellisonov syndróm).
- Dlhodobá liečba po prevencii (zabránení vzniku) opätovného krvácania z
vredov po vnútrožilovej liečbe ezomeprazolom.

2. SKÔR AKO UŽIJETE DEREFLIN


Neužívajte Dereflin

- keď ste alergický (precitlivený) na ezomeprazol alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Dereflinu (vymenovaných v 6. časti „Ďalšie informácie“)
- keď ste alergický na iné lieky zo skupiny inhibítorov protónovej pumpy


- keď užívate liek obsahujúci nelfinavir (používa sa na liečbu HIV).
Neužívajte Dereflin, ak sa Vás týka niektorý z vyššie uvedených stavov. Ak
si s niečím nie ste istý, pred tým ako začnete užívať Dereflin sa
porozprávajte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Dereflinu

Skôr, ako užijete Dereflin, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom:
- ak máte vážnu poruchu funkcie pečene
- ak máte vážnu poruchu funkcie obličiek.

Dereflin môže maskovať prejavy iných ochorení. Takže ak sa u Vás vyskytne
niektorý z nasledujúcich stavov predtým, ako začnete užívať Dereflin alebo
počas jeho užívania, povedzte to okamžite svojmu lekárovi:
- značný úbytok telesnej hmotnosti bez zjavnej príčiny a ťažkosti pri
prehĺtaní
- bolí Vás žalúdok alebo máte problémy s trávením
- začínate vracať jedlo alebo krv
- máte čiernu stolicu (s prímesou krvi), alebo máte hnačku.

Ak Vám lekár predpísal Dereflin, aby ste ho užívali „podľa potreby”, máte
vyhľadať lekára, ak u Vás príznaky pretrvávajú alebo ak sa zmenia.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky prepis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to potrebné preto, lebo
Dereflin môže ovplyvňovať spôsob, akým niektoré lieky účinkujú a niektoré
lieky môžu ovplyvňovať účinok Dereflinu.

Neužívajte Dereflin, ak užívate liek obsahujúci nelfinavir (používa sa na
liečbu HIV).

Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, oznámte to Vášmu lekárovi alebo
lekárnikovi:
- atazanavir (používaný na liečbu HIV)
- ketokonazol, itrakonazol alebo vorikonazol (používané na liečbu infekcií
spôsobených hubami)
- citalopram, imipramín alebo klomipramín (používané na liečbu depresie)
- diazepam (používaný na liečbu úzkosti, na uvoľnenie svalov alebo pri
epilepsii)
- fenytoín (používaný na liečbu epilepsie). Ak užívate fenytoín, Váš lekár
bude musieť na začiatku a na konci užívania Dereflinu sledovať Váš
zdravotný stav
- lieky, ktoré sa používajú na riedenie krvi, ako je warfarín. Váš lekár
bude na začiatku a na konci užívania Dereflinu sledovať Váš zdravotný
stav
- cisaprid (používa sa pri poruche trávenia a pálení záhy).

Ak Vám lekár predpísal na liečbu vredov spôsobených infekciou /Helicobacter/
/pylori/ spolu s Dereflinom aj antibiotikum amoxicilín a klaritromycín, je
veľmi dôležité, aby ste ho informovali o všetkých liekoch, ktoré užívate.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom. Pred začatím užívania Dereflinu oznámte svojmu lekárovi, ak ste
tehotná alebo ak plánujete otehotnieť. Lekár rozhodne, či v tomto období
môžete užívať Dereflin.
Nie je známe, či Dereflin prechádza do materského mlieka, preto nemáte
tento liek užívať, ak dojčíte.

Užívanie Dereflinu s jedlom a nápojmi
Kapsuly môžete užívať spolu s jedlom alebo nalačno.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie je pravdepodobné, že by Dereflin mal vplyv na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Dereflinu

Liek obsahuje sacharózu (čo je druh cukru), propyl-p-hydroxybenzoát (E 216)
a metyl-p-hydroxybenzoát (E 218):
- Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho
lekára pred užitím tohto lieku.
- Parahydroxybenzoáty môžu vyvolať alergické reakcie (môžu byť oneskorené).

3. AKO UŽÍVAŤ DEREFLIN

Vždy používajte Dereflin presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
- Dereflin sa neodporúča používať u detí mladších ako 12 rokov.
- Ak užívate tento liek dlhšie, lekár bude sledovať Váš zdravotný stav
(najmä ak užívate liek dlhšie ako jeden rok).
- Ak Vám lekár poradí užívať tento liek len podľa potreby, oznámte mu, ak
sa u Vás príznaky ochorenia zmenia.

Užívanie tohto lieku
- Kapsuly môžete užívať kedykoľvek počas dňa.
- Kapsuly môžete užívať s jedlom alebo nalačno.
- Prehltnite kapsulu vcelku a zapite ju vodou. Kapsuly ani ich obsah
nehryzte ani nedrvte. Kapsuly totiž obsahujú obaľované granuly, ktoré
zabraňujú tomu, aby sa liek v kyslom prostredí žalúdka znehodnotil. Je
dôležité, aby sa granuly nepoškodili.

Čo robiť, keď máte problém s prehltnutím kapsúl
- Ak máte ťažkosti s prehltnutím kapsúl:
1) Opatrne otvorte kapsulu nad pohárom odstátej (neperlivej) vody a
vysypte jej obsah (granuly) do pohára. Nepoužívajte žiadnu inú tekutinu.
2) Zamiešajte a zmes vypite čo najskôr alebo do 30 minút. Zakaždým zmes
pred vypitím premiešajte.
3) Aby ste mali istotu, že ste vypili všetok liek, dôkladne vypláchnite
pohár s pol pohárom vody a vypite to. Pevné čiastočky obsahujú liečivo,
a preto ich nerozhrýzajte ani nedrvte.
- Ak vôbec nemôžete prehĺtať, obsah kapsuly sa môže rozmiešať s troškou
vody a natiahnuť do striekačky. Potom sa môže podať hadičkou priamo do
žalúdka („gastrická sonda”).

Koľko lieku užívať
- Váš lekár Vám povie, koľko kapsúl a ako dlho máte užívať. Bude to záležať
od Vášho zdravotného stavu a od toho, ako pracuje Vaša pečeň.
- Zvyčajné dávky sú uvedené nižšie.


Liečba pálenia záhy, ktoré je zapríčinené gastroezofágovou refluxnou
chorobou (GERD):
Dospelí a deti staršie ako 12 rokov:
- Ak Váš lekár zistí, že máte pažerák mierne poškodený, zvyčajná dávka je
jedna kapsula Dereflinu 40 mg raz denne počas 4 týždňov. Ak sa pažerák za
toto obdobie nezahojí, lekár Vám možno odporučí, aby ste brali túto dávku
ešte ďalšie 4 týždne.
- Po preliečení pažeráka je zvyčajná dávka jedna kapsula Dereflinu 20 mg
raz denne.


- Ak nemáte pažerák poškodený, zvyčajná dávka je jedna kapsula Dereflinu
20 mg každý deň. Keď sa Vám stav upraví, lekár Vám môže poradiť, aby ste
užívali tento liek len podľa potreby, najviac však jednu kapsulu
Dereflinu 20 mg každý deň.
- Ak máte závažnú poruchu pečene, lekár Vám môže predpísať nižšie dávky.


Liečba vredov spôsobených infekciou vyvolanou baktériou /Helicobacter/
/pylori/ a zabránenie opätovnej tvorby vredov:
- Dospelí vo veku 18 rokov a starší: zvyčajná dávka je jedna kapsula
Dereflinu 20 mg dvakrát denne počas jedného týždňa.
- Lekár Vám súčasne predpíše aj antibiotiká nazývané amoxicilín a
klaritromycín.

Liečba žalúdkových vredov spôsobených užívaním nesteroidových
protizápalových liekov (NSAID):
- Dospelí vo veku 18 rokov a starší: zvyčajná dávka je jedna kapsula
Dereflinu 20 mg raz denne počas 4 až 8 týždňov.


Prevencia žalúdkových vredov spôsobených užívaním nesteroidových
protizápalových liekov (NSAID):
- Dospelí vo veku 18 rokov a starší: zvyčajná dávka je jedna kapsula
Dereflinu 20 mg raz denne.

Liečba nadmerného vylučovania žalúdkovej kyseliny spôsobeného nádorovým
ochorením podžalúdkovej žľazy (Zollingerov-Ellisonov syndróm):
- Dospelí vo veku 18 rokov a starší: zvyčajná dávka je jedna kapsula
Dereflinu 40 mg dvakrát denne.
- Lekár Vám upraví dávkovanie v závislosti od toho, koľko lieku potrebujete
a zároveň rozhodne, ako dlho treba liek užívať. Najvyššia dávka je 80 mg
dvakrát denne.

Dlhodobá liečba po prevencii opätovného krvácania z vredov po vnútrožilovej
liečbe ezomeprazolom:
Zvyčajná dávka je jedna kapsula Dereflinu 40 mg raz denne počas 4 týždňov.

Ak užijete viac Dereflinu, ako máte
Bezodkladne informujte svojho lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete užiť Dereflin
- Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si na to spomeniete. Avšak,
ak je už takmer čas na ďalšiu dávku lieku, vynechanú dávku preskočte.
- Neužívajte dvojnásobnú dávku (dve dávky naraz), aby ste nahradili
vynechanú dávku.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Dereflin môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Ak pocítite niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov ako závažný,
prestaňte užívať Dereflin a okamžite vyhľadajte lekára:
- Náhly sipot, opuch pier, jazyka a hrdla alebo tela, vyrážky, mdloby
alebo ťažkosti s prehĺtaním (ťažká alergická reakcia).
- Začervenanie pokožky s vytváraním pľuzgierov alebo jej olupovaním. Môžu
sa taktiež vyskytnúť závažné pľuzgiere, krvácanie z pier, očí, úst,
nosa a genitálií. Môže ísť o tzv. „Stevensov-Johnsonov syndróm” alebo
„toxickú epidermálnu nekrolýzu”.
- Zožltnutie pokožky, tmavo sfarbený moč a únava, ktoré môžu byť
príznakmi poruchy funkcie pečene.

Tieto vedľajšie účinky sú zriedkavé, postihujú , postihujú 1 až 10
pacientov z 10 000.

Medzi ďalšie vedľajšie účinky patria:

Časté (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100)
- Bolesť hlavy.
- Účinky na žalúdok alebo črevá: hnačka, bolesť žalúdka, zápcha,
plynatosť (vetry).
- Nevoľnosť (nauzea) alebo vracanie.

Menej časté (postihujú 1 až 10 pacientov zo 1000)
- Opuch chodidiel a členkov.
- Porucha spánku (nespavosť).
- Závraty, tŕpnutie s pocitom mravčenia, pocit ospalosti.
- Pocit „točenia hlavy” (vertigo).
- Sucho v ústach.
- Zmeny v krvných testoch, ktoré vypovedajú o funkcii pečene.
- Kožné vyrážky, hrčkovité vyrážky (žihľavka) a svrbenie.

Zriedkavé (postihujú 1 až 10 pacientov zo 10 000)
- Poruchy krvi, ako je znížený počet bielych krviniek alebo krvných
doštičiek. To môže spôsobovať slabosť, vytváranie modrín alebo
náchylnosť k infekčným ochoreniam.
- Nízka hladina sodíka v krvi. To môže spôsobovať slabosť, pocit
nevoľnosti (vracanie) a kŕče.
- Pocit rozrušenia, zmätenosti alebo útlmu.
- Zmeny vnímania chuti.
- Poruchy videnia, ako je zahmlené videnie.
- Náhly pocit sipenia alebo dýchavičnosti (bronchospazmus).
- Zápal vo vnútri ústnej dutiny.
- Infekcia spôsobená hubami a nazývaná afta (kandidóza), ktorá môže
postihnúť črevný trakt.
- Poruchy funkcie pečene, vrátane žltačky, ktorá môže byť príčinou
zožltnutia pokožky, tmavého moču a únavy.
- Vypadávanie vlasov (alopécia).
- Kožné vyrážky po vystavení sa slnečnému žiareniu.
- Bolesť kĺbov (artralgia) alebo svalov (myalgia).
- Celkový pocit nedobrého zdravia a strata energie.
- Zvýšené potenie.

Veľmi zriedkavé (postihujú menej než 1 pacienta z 10 000)
- Zmeny krvného obrazu, vrátane nedostatku bielych krviniek
(agranulocytóza).
- Agresivita.
- Videnie, cítenie alebo počutie neexistujúcich vecí (halucinácie).
- Závažné poruchy pečene vedúce k zlyhávaniu pečene a zápalu mozgu.
- Náhly výskyt závažných vyrážok alebo pľuzgierov alebo olupovania
pokožky. To môže byť spojené s vysokými horúčkami a bolesťou kĺbov
(multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna
nekrolýza).
- Svalová slabosť.
- Závažné poruchy obličiek.
- Zväčšenie prsníkov u mužov.

Dereflin môže mať vo veľmi zriedkavých prípadoch vplyv na počet bielych
krviniek, čo môže viesť k zníženej imunite. Ak máte infekciu prejavujúcu sa
horúčkou a celkovo sa cítite veľmi zle alebo prejavujúcu sa horúčkou
s príznakmi miestnej infekcie spojenej s bolesťou krku, hrdla alebo ústnej
dutiny alebo ťažkosťami s močením, je nutné čo najskôr sa poradiť so svojím
lekárom, aby mohol vylúčiť pomocou krvného testu nedostatok bielych
krviniek (agranulocytóza). Je veľmi dôležité, aby ste mu povedali o Vašej
momentálnej liečbe.

Neznepokojujte sa zoznamom možných vedľajších účinkov. Možno nebudete mať
žiaden z nich.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ DEREFLIN


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

- Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
- Liek uchovávajte v pôvodnom obale (blistri) alebo obal (fľašu)
udržiavajte dobre uzatvorený na ochranu pred vlhkosťou.
- Nepoužívajte Dereflin po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuľke, fľaši alebo blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný
deň v mesiaci.
- - Po otvorení fľašky treba kapsuly spotrebovať do 3 mesiacov. Lieky sa
nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek
vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Dereflin obsahuje
- Liečivo je ezomeprazol.
- Kapsuly Dereflin sa dodávajú v dvoch silách a obsahujú buď 20 mg alebo 40
mg ezomeprazolu (vo forme dihydrátu horečnatej soli).

- Ďalšie zložky sú:
Obsah kapsuly:
zrnený cukor (sacharóza a kukuričný škrob), hypromelóza, 35 %
dimetikónová emulzia (obsahujúca dimetikón, propyl-p-hydroxybenzoát (E
216), metyl-p-hydroxybenzoát (E 218), kyselinu sorbovú, nátriumbenzoát,
polyetylénglykol, sorbitánmonolaurát, oktylfenoxypolyetoxyetanol a
propylénglykol, polysorbát 80, manitol, diacetylované monoglyceridy,
mastenec, 30 % disperzia kopolyméru kyseliny metylakrylovej a
etylakrylátu (1:1) (obsahujúca kopolymér kyseliny metakrylovej a
etylakrylátu, nátriumlaurylsulfát a polysorbát 80), trietylcitrát a
stearoylové makrogolové glyceridy.
Stena kapsuly:
čierny oxid železitý (E 172), šelak, želatína, žltý oxid železitý (E
172) a oxid titaničitý (E 171).

Ako vyzerá Dereflin a obsah balenia
- Dereflin 20 mg kapsuly majú nepriehľadný žltý vrchnák a nepriehľadné
biele telo. Na vrchnáku aj tele je čiernou vyrazené „20 mg”.
- Dereflin 40 mg kapsuly majú nepriehľadný žltý vrchnák a nepriehľadné
biele telo. Na vrchnáku aj tele je čiernou vyrazené „40 mg”.
- Kapsuly sa dodávajú v baleniach:
Fľaše po 28, 30, 90 alebo 98 kapsúl
Blistre po 3, 7, 14, 15, 25, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100 alebo 140
kapsúl.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva, k.s. Praha, Česká republika

Výrobca
ETHYPHARM
Z.I. de Saint-Arnoult
28170 - Châteauneuf-en-Thymerais
Francúzsko

alebo

ETHYPHARM
Chemin de la Poudričre
76120 - Grand-Quevilly
Francúzsko

alebo

FAMAR L'AIGLE
Zone industrielle N°1, Route de Crulai
61300 - L'Aigle
Francúzsko

alebo

LAPHAL INDUSTRIES
248 avenue de la Victoire
13106 - Rousset
Francúzsko


alebo

ROTTENDORF PHARMA
Zone industrielle N°2
Batterie 1000
59309 Valenciennes Cedex
Francúzsko

alebo

S.C. Zentiva S.A.
B-dul Theidoe Pallady n.50, sector3
032266 Bukurešť
RumunskoTento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho
priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

|Názov členského |Názov lieku |
|štátu | |
|Island |Helides 20 mg hord sýrupolin hylki |
| |Helides 40 mg hord sýrupolin hylki |
|Bulharsko |Helides 20 mg ????????-????????? ???????, ?????? |
| |Helides 40 mg ????????-????????? ???????, ?????? |
|Česká republika |Helides 20 mg enterosolbentní tvrdé tobolky |
| |Helides 40 mg enterosolbentní tvrdé tobolky |
|Estónsko |Esomeprazole Zentiva 20 mg |
| |Esomeprazole Zentiva 40 mg |
|Maďarsko |Esomeprazole-Zentiva20 mg gyomornedv-ellenálló kemény |
| |kapszula |
| |Esomeprazole-Zentiva 40 mg gyomornedv-ellenálló kemény |
| |kapszula |
|Lotyšsko |Esomeprazole-Zentiva 20 mg zarnás škístošás cietás |
| |kapsulas |
| |Esomeprazole-Zentiva 40 mg zarnás škístošás cietás |
| |kapsulas |
|Litva |Helides 20 mg skrandyje neirios kietos kapsulés |
| |Helides 40 mg skrandyje neirios kietos kapsulés |
|Poľsko |Helides 20 mg kapsułki dojelitowe twarde |
| |Helides 40 mg kapsułki dojelitowe twarde |
|Rumunsko |Helides 20 mg capsule gastrorezistente |
| |Helides 40 mg capsule gastrorezistente |
|Slovenská republika |Dereflin 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly |
| |Dereflin 40 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly |

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbro
2011.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene registrácie, ev.č. 2010/05674

Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene registrácie, ev.č. 2010/05675 -


Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene registrácie, ev.č. 2010/06181
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Dereflin 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Dereflin 40 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE

Každá kapsula obsahuje 20 mg ezomeprazolu (vo forme horečnatej soli
ezomeprazolu).
Pomocné látky: každá kapsula obsahuje 8,05 mg sacharózy, 1,85 ?g
metyl-p-hydroxybenzoanu (E218)
a 0,56 ?g propyl-p-hydroxybenzoanu (E216).

Každá kapsula obsahuje 40 mg ezomeprazolu (vo forme horečnatej soli
ezomeprazolu).
Pomocné látky: každá kapsula obsahuje 16,09 mg sacharózy, 3,65 ?g
metyl-p-hydroxybenzoanu (E218)
a 1,1 ?g propyl-p-hydroxybenzoanu (E216).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tvrdá gastrorezistentná kapsula

Kapsula s nepriehľadným žltým vrchnákom a nepriehľadným bielym telom;
na vrchnáku aj tele je čiernou vyrazené „20 mg”. Kapsula obsahuje
takmer biele až sivasté guľaté mikrogranuly.

Kapsula s nepriehľadným žltým vrchnákom a nepriehľadným bielym telom;
na vrchnáku aj tele je čiernou vyrazené „40 mg”. Kapsula obsahuje
takmer biele až sivasté guľaté mikrogranuly.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Kapsuly Dereflin sú indikované:

Na gastroezofágovú refluxnú chorobu (Gastroesophageal Reflux Disease,
GERD):
- liečba erozívnej refluxnej ezofagitídy
- dlhodobá liečba pacientov so zahojenou ezofagitídou na
prevenciu relapsu
- symptomatická liečba gastroezofágovej refluxnej choroby
(GERD).


V kombinácii s vhodným antibakteriálnymi terapeutickými režimami na
eradikáciu /Helicobacter pylori/ a
- liečbu dvanástnikových vredov spojených s /Helicobacter/
/pylori/ a
- prevenciu relapsu peptických vredov u pacientov s vredmi
spojenými s /Helicobacter pylori./


U pacientov, ktorí potrebujú kontinuálnu liečbu NSAID (Nonsteroidal
anti-inflammatory drugs, nesteroidné antiflogistiká)
Liečba žalúdkových vredov, vzniknutých v súvislosti s liečbou NSAID.
Prevencia vzniku žalúdkových a dvanástnikových vredov, vzniknutých
v súvislosti s liečbou NSAID u rizikových pacientov.

Dlhodobá liečba po intravenózne indukovanej prevencii opätovného
krvácania z peptických vredov.


Liečba Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Kapsuly sa majú užiť celé a zapiť tekutinou. Nemajú sa drviť ani
žuvať.

Pacienti, ktorí majú problémy s prehĺtaním, si môžu kapsuly otvoriť a
ich obsah rozptýliť v pol pohára vody nesýtenej oxidom uhličitým.
Žiadne iné tekutiny sa nemajú použiť, pretože sa môže rozpustiť
gastrorezistentný obal. Zamiešajte a tekutinu s granulami vypite
ihneď alebo do 30 minút. Pohár opláchnite ďalším pol pohárom vody a
vypite. Granuly sa nesmú žuvať ani drviť.
/P/re pacientov, ktorí nie sú schopní prehĺtať, sa obsah kapsúl môže
rozptýliť vo vode nesýtenej oxidom uhličitým a podať im ho pomocou
gastrickej sondy. Je dôležité dôkladne otestovať vhodnosť zvolenej
sondy a striekačky. Pokyny na prípravu a podanie sa uvádzajú v časti
6.6.

Dospelí a dospievajúci od 12 rokov
/Gastroezofágová refluxná choroba (GERD)/
- liečba erozívnej refluxnej ezofagitídy
40 mg raz denne počas 4 týždňov.
Pacientom, u ktorých sa nedosiahne zahojenie ezofagitídy alebo u
ktorých pretrvávajú príznaky, sa odporúča pokračovať v liečbe ešte
ďalšie 4 týždne.

- dlhodobá liečba pacientov so zahojenou ezofagitídou na prevenciu
relapsu
20 mg raz denne.

- symptomatická liečba gastroezofágovej refluxnej choroby (GERD)
Pacientom bez ezofagitídy sa podáva 20 mg raz denne. Ak sa do 4
týždňov nedosiahne úprava symptómov, pacienta treba ďalej
vyšetriť. Keď symptómy ustúpia, nasledujúce príznaky možno
zvládnuť užívaním 20 mg raz denne. U dospelých, ak je to potrebné,
možno podávať 20 mg raz denne terapeutickým režimom „podľa
potreby”. U pacientov liečených NSAID, u ktorých je zvýšené riziko
vzniku žalúdkového a dvanástnikového vredu, sa následná kontrola
symptómov ochorenia použitím režimu užívania „podľa potreby“
neodporúča.


Dospelí

/V kombinácii s vhodnými antibakteriálnymi terapeutickými režimami na/
/eradikáciu Helicobacter pylori a/
- liečbu dvanástikových vredov spojených s /Helicobacter pylori/ a
- prevenciu relapsu peptických vredov u pacientov s peptickými
vredmi spojenými s /Helicobacter pylori./
20 mg Dereflinu + 1 g amoxicilínu + 500 mg klaritromycínu, všetko 2-
krát denne počas 7 dní.

/U pacientov, ktorí potrebujú kontinuálnu liečbu NSAID/
Liečba žalúdkových vredov, vzniknutých v súvislosti s užívaním NSAID:
zvyčajná dávka je 20 mg raz denne počas 4 – 8 týždňov.
Prevencia žalúdkových a dvanástnikových vredov, vzniknutých
v súvislosti s liečbou NSAID u rizikových pacientov: 20 mg raz denne.

/Dlhodobá liečba po intravenózne indukovanej prevencii opätovného/
/krvácania z peptických vredov/
Podáva sa 40 mg raz denne počas 4 týždňov po intravenózne indukovanej
prevencii opätovného krvácania z peptických vredov.

/Liečba Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu/
Odporúčaná začiatočná dávka Dereflinu je 40 mg 2-krát denne. Dávka má
byť následne individuálne upravená a liečba má trvať tak dlho, ako to
vyžaduje klinický stav pacienta. Na základe dostupných klinických
údajov sa u väčšiny pacientov dosiahne kontola ochorenia pri dávkach
80 až 160 mg ezomeprazolu denne. Pri denných dávkach vyšších ako 80
mg sa má dávka rozdeliť do dvoch denných dávok.
Deti mladšie ako 12 rokov

Dereflin sa nemá používať u detí mladších ako 12 rokov, nakoľko o tom
nie sú dostupné údaje.


Porucha funkcie obličiek

Pacientom s poruchou funkcie obličiek nie je potrebné upravovať
dávkovanie. Vzhľadom na obmedzené skúsenosti u pacientov s ťažkou
obličkovou nedostatočnosťou je u týchto osôb pri podávaní lieku
potrebná opatrnosť (pozri časť 5.2).

Porucha funkcie pečene
Pacientom s ľahkou až stredne ťažkou poruchou pečene nie je potrebné
upravovať dávkovanie.
U pacientov s ťažkou poruchou pečene sa nemá prekročiť maximálna
dávka 20 mg Dereflinu (pozri časť 5.2).
Staršie osoby

Starším osobám nie je potrebné upraviť dávkovanie.

4.3 Kontraindikácie

Známa precitlivenosť na ezomeprazol, substituované benzimidazoly
alebo na ktorúkoľvek zložku lieku.
Ezomeprazol sa nemá podávať súbežne s nelfinavirom (pozri časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Ak sa vyskytnú akékoľvek varovné príznaky (napr. významný neúmyselný
pokles hmotnosti, opakujúce sa vracanie, dysfágia, hemateméza alebo
meléna) a ak je podozrenie na žalúdkový vred alebo ak bol vred
diagnostikovaný, treba vylúčiť malignitu, keďže podávanie
ezomeprazolu môže zmierňovať príznaky a spôsobiť oneskorenie
stanovenia diagnózy.

Dlhodobo liečení pacienti (najmä tí, ktorí užívajú liek dlhšie ako
rok) majú byť pod pravidelným lekárskym dohľadom.

Pacientov, ktorí užívajú Dereflin podľa potreby, je potrebné
upozorniť, aby pri zmene príznakov ochorenia navštívili svojho
lekára. Ak sa predpisuje podávanie ezomeprazolu „podľa potreby“,
treba zohľadniť možné následky interakcií s inými liečivami v
dôsledku fluktuujúcej plazmatickej koncentrácie ezomeprazolu (pozri
časť 4.5).

Keď sa ezomeprazol predpisuje na eradikáciu /Helicobacter/
/pylori,/ treba myslieť na možné interakcie všetkých komponentov
trojkombinovanej liečby. Klaritromycín je silný inhibítor CYP3A4,
preto sa majú brať do úvahy kontraindikácie a interakcie
klaritromycínu, ak sa trojkombinovaná liečba použije u pacientov,
ktorí súbežne užívajú iné lieky metabolizované prostredníctvom
CYP3A4, ako je napríklad cisaprid.

Tento liek obsahuje sacharózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými
problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie
alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.
Tento liek obsahuje parahydroxybenzoáty, ktoré môžu vyvolať alergické
reakcie (môžu byť oneskorené).

Liečba inhibítormi protónovej pumpy môže viesť k miernemu zvýšeniu
rizika gastrointestinálnych infekcií, ako napr. druhmi rodu
/Salmonella/ a /Campylobacter/ (pozri časť 5.1).

Súbežné podávanie ezomeprazolu a atazanaviru sa neodporúča (pozri
časť 4.5). Ak sa kombinácia atazanaviru s inhibítorom protónovej
pumpy pokladá za nevyhnutnú, odporúča sa starostlivo klinicky
pacienta monitorovať zároveň zvýšiť dávku atazanaviru na 400 mg spolu
so 100 mg ritonaviru; dávka ezomeprazolu 20 mg sa nemá prekročiť.

4.5 Liekové a iné interakcie
Účinok ezomeprazolu na farmakokinetiku iných liečiv


/Lieky s absorpciou závislou od pH/
Zníženie kyslosti prostredia v žalúdku počas podávania ezomeprazolu
môže spôsobiť zvýšenú alebo zníženú absorpciu liečiv, ak acidita
žalúdkového prostredia ovplyvňuje mechanizmus absorpcie. Podobne ako
pri podávaní iných inhibítorov sekrécie kyseliny, prípadne antacíd,
môže dôjsť počas podávania ezomeprazolu k zníženiu absorpcie
ketokonazolu a itrakonazolu.

Boli hlásené interakcie omeprazolu s niektorými inhibítormi proteáz.
Klinický význam a mechanizmus týchto hlásených interakcií nie sú vždy
známe. Zvýšenie pH žalúdka počas liečby omeprazolom môže zmeniť
absorpciu inhibítorov proteáz. Ďalšie možné mechanizmy interakcie sú
viazané na inhibíciu CYP2C19. Bolo hlásené zníženie sérových hladín
atazanaviru a nelfinaviru pri ich súbežnom podávaní s omeprazolom, a
preto sa ich súbežné užívanie neodporúča. Súbežné podanie omeprazolu
(40 mg raz denne) s 300 mg atazanaviru /100 mg ritonaviru zdravým
dobrovoľníkom spôsobilo podstatné zníženie expozície atazanaviru
(približne 75 % zníženie AUC, Cmax, Cmin). Zvýšenie dávky atazanaviru
na 400 mg nekompenzovalo vplyv omeprazolu na expozíciu atazanaviru.
Súbežné podanie omeprazolu (20 mg raz denne) so 400 mg
atazanaviru/100 mg ritonaviru zdravým dobrovoľníkom spôsobilo
približne 30 % zníženie expozície atazanaviru v porovnaní s
expozíciou pozorovanou pri dávke 300 mg atazanaviru/100 mg ritonaviru
raz denne bez omeprazolu 20 mg raz denne. Súbežné podanie omeprazolu
(40 mg raz denne) znížilo priemernú AUC, Cmax a Cmin nelfinaviru o 36
– 39 % a priemerná AUC, Cmax a Cmin farmakologicky aktívneho
metabolitu M8 sa znížila o 75 – 92 %. Pre sachinavir (podávaný
súbežne s ritonavirom) boli hlásená počas súbežnej liečby omeprazolom
(40 mg raz denne) zvýšené hladiny v sére (80 – 100 %). Liečba
omeprazolom v dávke 20 mg raz denne nemala vplyv na expozíciu
darunaviru (podávaného súbežne s ritonavirom) a amprenaviru
(podávaného súbežne s ritonavirom). Liečba ezomeprazolom v dávke 20
mg raz denne nemala vplyv na expozíciu amprenaviru (bez ohľadu na
to, či bol alebo nebol súbežne podávaný aj ritonavir). Liečba
omeprazolom v dávke 40 mg raz denne nemala vplyv na expozíciu
lopinaviru (podávaného súbežne s ritonavirom). Vzhľadom na podobné
farmakodynamické účinky a farmakokinetické vlastnosti omeprazolu a
ezomeprazolu sa súbežné podávanie ezomeprazolu s atazanavirom
neodporúča a súbežné podávanie ezomeprazolu s nelfinavirom je
kontraindikované.

/Lieky metabolizované prostredníctvom CYP2C19/
Ezomeprazol inhibuje CYP2C19, hlavný enzým, ktorý metabolizuje
ezomeprazol. Ak sa teda ezomeprazol podáva spolu s látkami, ktoré
CYP2C19 metabolizuje, napr. diazepam, citalopram, imipramín,
klomipramín, fenytoín a pod., môže sa zvyšovať koncentrácia týchto
liečiv v plazme, čo si môže vyžiadať zníženie dávok. Túto skutočnosť
treba mať na mysli zvlášť pri predpisovaní ezomeprazolu na užívanie
podľa potreby. Súbežné podávanie 30 mg ezomeprazolu spôsobilo 45 %
zníženie klírensu diazepamu, substrátu CYP2C19. Súbežné podanie 40 mg
ezomeprazolu pacientom s epilepsiou spôsobilo zvýšenie minimálnych
plazmatických hladín fenytoínu o 13 %. Pri zavedení či vysadení
ezomeprazolu takýmto pacientom sa odporúča sledovať plazmatickú
koncentráciu fenytoínu. Podávanie omeprazolu (40 mg raz denne)
zvýšilo Cmax vorikonazolu (čo je substrát CYP2C19) o 15 % a jeho AUC?
o 41 %.

Pri súbežnom podávaní 40 mg ezomeprazolu v klinickom skúšaní
pacientom ktorí boli liečení warfarínom boli koagulačné časy
v prijateľnom rozsahu. Po uvedení lieku na trh sa počas súbežnej
liečby v ojedinelých prípadoch zaznamenalo klinicky významné zvýšenie
INR. Pri zavedení a ukončení súbežnej liečby ezomeprazolom a
warfarínom alebo inými kumarínovými derivátmi sa odporúča pacienta
monitorovať.
Súbežné podanie 40 mg ezomeprazolu a cisapridu zdravým dobrovoľníkom
spôsobilo zväčšenie plochy pod krivkou závislosti plazmatickej
koncentrácie od času (AUC) o 32 % a predĺžilo eliminačný polčas
(t1/2) o 31 %, neviedlo však k významnému zvýšeniu maximálnych hladín
cisapridu v plazme. Mierne predĺžený QTc interval pozorovaný po
podaní samotného cisapridu sa ďalej nepredlžoval, ak sa cisaprid
podal v kombinácii s ezomeprazolom (pozri tiež časť 4.4).

Ukázalo sa, že ezomeprazol nemá žiadny klinicky významný vplyv na
farmakokinetiku amoxicilínu alebo chinidínu.

V krátkodobých štúdiách, v ktorých sa hodnotilo súbežné podanie
ezomeprazolu s naproxénom alebo rofekoxibom sa nezistili žiadne
klinicky významné farmakokinetické interakcie.


Účinky iných liečiv na farmakokinetiku ezomeprazolu

Ezomeprazol sa metabolizuje prostredníctvom CYP2C19 a CYP3A4. Súbežné
podanie ezomeprazolu a klaritromycínu (500 mg 2-krát denne), ktorý
inhibuje CYP3A4, spôsobilo zdvojnásobenie expozície (AUC)
ezomeprazolu. Súbežné podávanie ezomeprazolu a kombinovaného
inhibítora CYP2C19 a CYP3A4 môže spôsobiť viac ako dvojnásobnú
expozíciu ezomeprazolu. Vorikonazol, ktorý inhibuje CYP2C19 a CYP3A4,
zvýšil AUC? omeprazolu o 280 %. Avšak dávkovanie ezomeprazolu ani za
týchto okolností nie je potrebné často upravovať. Úpravu dávkovania
treba však zvážiť u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene a v
prípade, že je indikovaná dlhodobá liečba.

4.6 Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii dostatočné klinické údaje o podávaní ezomeprazolu
počas gravidity. Údaje z epidemiologických štúdií, v ktorých sa
podávala racemická zmes omeprazolu väčšiemu počtu tehotných žien
nepoukázali na malformačný či fetotoxický účinok. Štúdie s
ezomeprazolom na zvieratách nenaznačili priame či nepriame škodlivé
účinky na vývoj embrya/plodu. Štúdie s racemickou zmesou na
zvieratách nepreukázali priame či nepriame škodlivé účinky na
graviditu, pôrod či postnatálny vývoj. Podávanie lieku gravidným
ženám si vyžaduje opatrnosť.

Nie je známe, či sa ezomeprazol vylučuje do ľudského mlieka.
Nevykonali žiadne štúdie u dojčiacich žien. Dereflin sa preto nemá
užívať počas laktácie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nebol pozorovaný žiaden vplyv.

4.8 Nežiaduce účinky
Počas klinického skúšania s ezomeprazolom a po uvedení lieku na trh
sa pozorovali nasledujúce nežiaduce účinky alebo bolo vyslovené
podozrenie na ne. Ani jeden z týchto účinkov nebol závislý od
dávky. Nežiaduce účinky sú zoradené podľa frekvencie výskytu (časté >
1/100 až < 1/10; menej časté > 1/1 000 až < 1/100; zriedkavé ? 1/10
000 až < 1/1 000; veľmi zriedkavé < 1/10 000).


|Poruchy krvi a lymfatického|zriedkavé |leukopénia, trombocytopénia |
|systému | | |
| |veľmi |agranulocytóza, pancytopénia |
| |zriedkavé | |
|Poruchy imunitného systému |zriedkavé |reakcie z precitlivenosti, napr.|
| | |horúčka, angioneurotický edém |
| | |a anafylaktická reakcia/šok |
|Poruchy metabolizmu |menej časté|periférny edém |
|a výživy | | |
| |zriedkavé |hyponatriémia |
|Psychické poruchy |menej časté|nespavosť |
| |zriedkavé |agitovanosť, zmätenosť, depresia|
| |veľmi |agresivita, halucinácie |
| |zriedkavé | |
|Poruchy nervového systému |časté |bolesť hlavy |
| |menej časté|závrat, parestézia, somnolencia |
| |zriedkavé |porucha vnímania chuti |
|Poruchy oka |zriedkavé |neostré videnie |
|Poruchy ucha a labyrintu |menej časté|vertigo |
|Poruchy dýchacej sústavy, |zriedkavé |bronchospazmus |
|hrudníka a mediastina | | |
|Poruchy |časté |bolesť brucha, zápcha, hnačka, |
|gastrointestinálneho traktu| |flatulencia, nauzea/vracanie |
| |menej časté|sucho v ústach |
| |zriedkavé |stomatitída, gastrointestinálna |
| | |kandidóza |
|Poruchy pečene a žlčových |menej časté|zvýšenie hodnôt pečeňových |
|ciest | |enzýmov |
| |zriedkavé |hepatitída so žltačkou alebo bez|
| | |nej |
| |veľmi |zlyhávanie funkcie pečene, |
| |zriedkavé |encefalopatia u pacientov s |
| | |ochorením pečene v anamnéze |
|Poruchy kože a podkožného |menej časté|dermatitída, pruritus, vyrážky, |
|tkaniva | |žihľavka |
| |zriedkavé |alopécia, fotosenzitivita |
| |veľmi |multiformný erytém, |
| |zriedkavé |Stevensov-Johnsonov syndróm, |
| | |toxická epidermálna nekrolýza |
| | |(TEN) |
|Poruchy kostrovej a |zriedkavé |artralgia, myalgia |
|svalovej sústavy a | | |
|spojivového tkaniva | | |
| |veľmi |svalová slabosť |
| |zriedkavé | |
|Poruchy obličiek a močových|veľmi |intersticiálna nefritída |
| |zriedkavé | |
|ciest | | |
|Poruchy reprodukčného |veľmi |gynekomastia |
|systému a prsníkov |zriedkavé | |
|Celkové poruchy a reakcie |zriedkavé |nevoľnosť, zvýšené potenie |
|v mieste podania | | |

4.9 Predávkovanie

S úmyselným predávkovaním existujú zatiaľ iba veľmi obmedzené
skúsenosti. Symptómy popísané v súvislosti s dávkou 280 mg boli
gastrointestinálne príznaky a slabosť. Podanie jednej dávky 80 mg
ezomeprazolu nespôsobilo žiadne problémy. Nie je známe špecifické
antidotum. Ezomeprazol sa v značnej miere viaže na bielkoviny plazmy,
preto ho nemožno ľahko dialyzovať. Tak ako v každom prípade
predávkovania, aj tu je potrebná symptomatická liečba s použitím
všeobecných podporných opatrení.


5. Farmakologické vlastnosti

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibítor protónovej pumpy
ATC skupina: A02B C05

Ezomeprazol je S-izomér omeprazolu a znižuje sekréciu žalúdkovej
kyseliny prostredníctvom špecificky cieleného mechanizmu účinku. Je
to špecifický inhibítor kyselinovej pumpy v parietálnych bunkách. R-
aj S-izomér omeprazolu majú podobnú farmakodynamickú aktivitu.
Miesto a mechanizmus účinku

Ezomeprazol je slabo zásaditá látka, ktorá sa koncentruje a
konvertuje na aktívnu formu v silne kyslom prostredí sekrečných
kanálikov parietálnych buniek, kde inhibuje enzým H+/K+-ATPázu,
kyselinovú pumpu, a inhibuje bazálnu i stimulovanú sekréciu kyseliny.
Účinok na sekréciu žalúdkovej kyseliny

Po perorálnom podaní 20 mg alebo 40 mg ezomeprazolu nastupuje účinok
do jednej hodiny. Po opakovanom podaní 20 mg ezomeprazolu raz denne
počas piatich dní sa znižuje priemerný maximálny výdaj kyseliny po
stimulácii pentagastrínom o 90 % (merané 6 – 7 hodín po podaní na
piaty deň).

Po piatich dňoch perorálneho podávania ezomeprazolu v dávke 20 mg
alebo 40 mg sa počas 24 h udržuje u symptomatických pacientov s GERD
intragastrické pH nad hodnotou 4 v priemere 13 hodín (20 mg) a 17
hodín (40 mg). Podiel pacientov, u ktorých sa intragastrické pH
udržuje nad hodnotou 4 aspoň počas 8, 12 a 16 hodín, bol po podaní
dávky 20 mg ezomeprazolu 76 %, 54 % a 24 %, po podaní dávky
ezomeprazolu 40 mg 97 %, 92 % a 56 %.

Ak použijeme AUC ako alternatívny parameter koncentrácie v plazme, je
možné preukázať vzťah medzi inhibíciou sekrécie kyseliny a
expozíciou.
Terapeutické účinky inhibície sekrécie kyseliny

Ku zahojeniu refluxnej ezofagitídy dôjde približne u 78 % pacientov
po 4 týždňoch podávania a u 93 % po 8 týždňoch podávania ezomeprazolu
v dávke 40 mg.

Jednotýždňová liečba ezomeprazolom v dávke 20 mg 2-krát denne spolu s
vhodným antibiotikom vedie k úspešnej eradikácii /H. pylori/ približne
u 90 % pacientov.
Po jednotýždňovej eradikačnej liečbe nie je pre účinné zahojenie
vredu a ústup príznakov pri nekomplikovaných dvanástnikových vredoch
potrebná následná monoterapia liečivami potláčajúcimi sekréciu.

V randomizovanom, dvojito-zaslepenom, placebom kontrolovanom
klinickom skúšaní boli pacienti s endoskopicky potvrdeným krvácaním
z peptického vredu charakterizovaným ako Forrest Ia, Ib, IIa alebo
IIb (9 %, 43 %, 38 % alebo 10 % v danom poradí) randomizovaní na
liečbu infúznym roztokom ezomeprazolu (n = 375) alebo na liečbu
placebom (n = 389). Po endoskopicky vykonanej hemostáze dostávali
pacienti buď 80 mg ezomeprazolu v intravenóznej infúzii počas 30
minút nasledovanej kontinuálnou infúziou v dávke 8 mg/h, alebo
placebo počas 72 hodín. Po iniciálnej 72-hodinovej fáze užívali
všetci pacienti v otvorenom skúšaní perorálny ezomeprazol v dávke 40
mg počas 27 dní za účelom supresie kyseliny. Výskyt opätovného
krvácania v rámci 3 dní bol 5,9 % v skupine pacientov liečených
ezomeprazolom v porovnaní s 10,3 % v skupine pacientov liečených
placebom. Výskyt opätovného krvácania 30 dní po ukončení liečby
v skupine pacientov liečených ezomeprazolom v porovnaní so skupinou
pacientov užívajúcich placebo bol 7,7 % oproti 13,6 %.
Iné účinky spojené s inhibíciou sekrécie kyseliny

Počas terapie liečivami potláčajúcimi sekréciu kyseliny stúpa hladina
gastrínu v sére ako reakcia na zníženie sekrécie kyseliny.

U niektorých pacientov sa počas dlhodobého podávania ezomeprazolu
pozoroval zvýšený počet ECL buniek, čo pravdepodobne súvisí so
zvýšenou hladinou gastrínu v sére.

Počas dlhodobého podávania látok tlmiacich sekréciu bol opísaný o
niečo častejší výskyt glandulárnych cýst v žalúdku. Tieto zmeny sú
fyziologickým dôsledkom výraznej inhibície sekrécie kyseliny, sú
benígne a javia sa ako reverzibilné.

Zníženie acidity žalúdka spôsobenej čímkoľvek, vrátane inhibítorov
protónovej pumpy, zvyšuje počet baktérií v žalúdku, ktoré sú za
normálnych okolností prítomné v gastrointestinálnom trakte. Liečba
inhibítormi protónovej pumpy môže viesť k miernemu zvýšeniu rizika
gastrointestinálnych infekcií vyvolaných druhmi rodu /Salmonella/
a /Campylobacter/.

V dvoch štúdiách s ranitidínom ako aktívnym komparátorom preukázal
ezomeprazol lepší účinok na zahojenie žalúdkových vredov u pacientov
užívajúcich NSAID, vrátane COX-2 selektívnych NSAID.

V dvoch štúdiách s placebom ako komparátorom preukázal ezomeprazol
lepší účinok v prevencii žalúdkových a dvanástnikových vredov
u pacientov (vo veku > 60 rokov a/alebo s vredovou chorobou
v anamnéze), ktorí užívajú NSAID, vrátane COX-2 selektívnych NSAID.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia a distribúcia
Ezomeprazol nie je stabilný v kyslom prostredí a podáva sa perorálne
vo forme gastrorezistentných granúl. Konverzia /in vivo/ na R-izomér je
zanedbateľná. Ezomeprazol sa absorbuje rýchlo, maximálne hladiny v
plazme sa dosahujú približne 1 – 2 hodiny po podaní. Absolútna
biologická dostupnosť je 64 % po jednorazovej dávke 40 mg a zvyšuje
sa na 89 % po opakovanom podávaní raz denne. Zodpovedajúce hodnoty
pre ezomeprazol 20 mg sú 50 % a 68 %. Zdanlivý distribučný objem
v rovnovážnom stave u zdravých osôb je približne 0,22 l/kg telesnej
hmotnosti. Väzba ezomeprazolu na plazmatické bielkoviny je 97 %.

Príjem potravy oneskoruje a znižuje absorpciu ezomeprazolu, čo však
nemá významný vplyv na účinok ezomeprazolu na aciditu v žalúdku.
Metabolizmus a vylučovanie

Ezomeprazol sa kompletne metabolizuje systémom cytochrómu P450 (CYP).
Prevažná časť metabolizmu ezomeprazolu závisí od polymorfného
CYP2C19, ktorý je zodpovedný za tvorbu hydroxy- a demetylmetabolitov
ezomeprazolu. Zvyšná časť závisí od ďalšej špecifickej izoformy,
CYP3A4, ktorá je zodpovedná za tvorbu ezomeprazolsulfónu, hlavného
metabolitu v plazme.

Parametre uvedené nižšie charakterizujú farmakokinetiku u osôb s
funkčným enzýmom CYP2C19, t.j. u silných metabolizátorov.

Celkový plazmatický klírens je okolo 17 l/h po jednej dávke a okolo 9
l/hod po opakovanom podaní. Plazmatický eliminačný polčas po
opakovanom podaní jednej dávky denne je okolo 1,3 h. Farmakokinetika
ezomeprazolu sa sledovala pri dávkach do 40 mg podávaných 2-krát
denne. Plocha pod krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie od
času sa po opakovanom podaní ezomeprazolu zväčšuje. Toto zväčšenie
závisí od dávky a po opakovanom podaní vedie k zväčšeniu AUC, ktoré
je, čo sa týka proporcionálnosti k dávke, ešte väčšie. Táto závislosť
od času a dávky je dôsledkom zníženia metabolizmu prvého prechodu a
systémového klírensu, pravdepodobne spôsobených inhibíciou enzýmu
CYP2C19 ezomeprazolom, resp. jeho sulfónovým metabolitom. Ezomeprazol
sa medzi jednotlivými dávkami úplne vylúči z plazmy, pri podávaní raz
denne sa neprejavuje tendencia ku kumulácii.
Hlavné metabolity ezomeprazolu nemajú žiaden účinok na sekréciu
žalúdkovej kyseliny. Takmer 80 % perorálnej dávky ezomeprazolu sa
vylúči vo forme metabolitov do moču, zvyšok do stolice. V moči sa
zistí menej ako 1 % materskej látky.
Osobitné skupiny pacientov

Približne 2,9 ± 1,5 % populácie chýba funkčný enzým CYP2C19 a
nazývajú sa slabí metabolizátori. U týchto osôb je metabolizmus
ezomeprazolu pravdepodobne katalyzovaný hlavne prostredníctvom
CYP3A4. Po opakovanom podaní 40 mg ezomeprazolu raz denne bola u
slabých metabolizátorov priemerná plocha pod krivkou závislosti
plazmatických koncentrácií od času približne o 100 % väčšia ako u
osôb s funkčným enzýmom CYP2C19 (silní metabolizátori). Priemerné
maximálne koncentrácie v plazme boli asi o 60 % vyššie.
Tieto zistenia nemajú žiadny význam pre dávkovanie ezomeprazolu.

U starších osôb (vo veku 71 – 80 rokov) sa metabolizmus ezomeprazolu
významne nemení.

Po užití jednej dávky 40 mg ezomeprazolu je priemerná plocha
pod krivkou závislosti plazmatických koncentrácií od času približne
o 30 % vyššia u žien ako u mužov. Po opakovanom podaní raz denne nie
je rozdiel medzi pohlaviami. Tieto zistenia nemajú žiadny význam pre
dávkovanie ezomeprazolu.
Pacienti s poruchou orgánových funkcií

U pacientov s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene môže
byť porušený metabolizmus ezomeprazolu. U pacientov s ťažkou poruchou
funkcie pečene je rýchlosť metabolizmu znížená, čo vedie k
zdvojnásobeniu plochy pod krivkou závislosti plazmatických
koncentrácií ezomeprazolu od času. Tejto skupine pacientov sa preto
majú podávať dávky maximálne do 20 mg. Ezomeprazol ani jeho hlavné
metabolity nevykazujú pri podávaní jednej dávky denne žiadnu
tendenciu ku kumulácii v organizme.

U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa nevykonala žiadna štúdia.
Keďže obličky sú zodpovedné za vylučovanie metabolitov ezomeprazolu,
nie však za vylučovanie materskej látky, u pacientov s poruchou
funkcie obličiek sa neočakávajú zmeny metabolizmu ezomeprazolu.
Deti a dospievajúci


Dospievajúci od 12 do 18 rokov

Po opakovanom podávaní 20 mg a 40 mg ezomeprazolu boli – celková
expozícia (AUC) a čas dosiahnutia maximálnej koncentrácie liečiva v
plazme (tmax) u 12 – 18 ročných pacientov podobné ako u dospelých,
a to pri oboch dávkach ezomeprazolu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V predklinických premosťujúcich (bridging) štúdiách sa na základe
bežných štúdií toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity
a reprodukčnej toxicity nezistili žiadne zvláštne riziká pre človeka.
Štúdie karcinogenity na potkanoch s racemickou zmesou preukázali
hyperpláziu žalúdkových ECL buniek a karcinoidy. Tieto účinky na
žalúdok potkanov sú dôsledkom trvalej a výraznej hypergastrinémie
vyvolanej zníženou tvorbou žalúdkovej kyseliny a pozorujú sa po
dlhodobom podávaní inhibítorov sekrécie žalúdkovej kyseliny potkanom.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Obsah kapsuly:
zrnený cukor (sacharóza a kukuričný škrob)
hypromelóza
35 % dimetikónová emulzia obsahujúca dimetikón, propyl-p-
hydroxybenzoát (E 216), metyl-p-hydroxybenzoát (E 218), kyselinu
sorbovú, nátriumbenzoát, polyetylénglykol, sorbitánmonolaurát,
oktylfenoxypolyetoxyetanol a propylénglykol
polysorbát 80
manitol
diacetylované monoglyceridy
mastenec
30 % disperzia kopolyméru kyseliny metylakrylovej a etylakrylátu
(1:1) obsahujúca kopolymér kyseliny metakrylovej a etylakrylátu,
nátriumlaurylsulfát a polysorbát 80
trietylcitrát
stearoylové makrogolové glyceridy.

Stena kapsuly:
čierny oxid železitý (E 172)
šelak
žltý oxid železitý (E 172)
oxid titaničitý (E 171)
želatína.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

Blistre: 2 roky

Fľašky:
Pred otvorením fľašky: 2 roky
Po otvorení fľašky: 3 mesiace


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Fľašu uchovávajte dobre uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou. Liek v
blistri uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

HDPE fľaše obsahujúce silikagélové vysušovadlo uzavreté bielym PP
uzáverom. Hrdlo fľaše je zapečatené hliníkovou indukčne zatavenou
fóliou.
Veľkosti balenia: 28, 30, 90 alebo 98 kapsúl

PA-ALU-PVC/ALU fóliové blistre.
Veľkosti balenia: 3, 7, 14, 15, 25, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100 alebo
140 kapsúl.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Podanie cez gastrickú sondu


1. Obsah kapsuly vsypte do približne 25 ml alebo 50 ml vody. (Pri
niektorých sondách je potrebné ho rozptýliť v 50 ml vody, aby
nedošlo k ich upchatiu sondy.) Premiešajte.
2. Suspenziu natiahnite do striekačky a pridajte približne 5 ml
vzduchu.
3. Ihneď pretrepávajte striekačku približne 2 minúty, aby sa granuly
rozptýlili.
4. Držte striekačku hrotom nahor a skontrolujte, či hrot nie je
upchatý
5. Pripevnite striekačku k sonde, zachovajte vyššie opísanú polohu.
6. Pretrepte striekačku a obráťte ju do polohy hrotom smerujúcim
nadol. Ihneď injikujte 5 – 10 ml do sondy. Otočte striekačku po
vstreknutí a pretrepte ju (striekačka sa má držať hrotom nahor,
aby sa predišlo jeho upchatiu).
7. Otočte striekačku hrotom nadol a okamžite injikujte ďalších 5 –
10 ml do sondy. Opakujte tento postup, kým sa striekačka
nevyprázdni.
8. Ak je potrebné vypláchnuť sediment, ktorý zostal v striekačke,
naplňte striekačku 25 ml vody a 5 ml vzduchu a opakujte postup
opísaný v 6. bode. Pri niektorých sondách treba použiť 50 ml
vody.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v
súlade s národnými požiadavkami.

Špeciálne opatrenia na likvidáciu
Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCIIZentiva, k.s. Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLODereflin 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly: 09/0766/10-S
Dereflin 40 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly: 09/0767/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
29.10.2010

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Február 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C01209
Skupina ATC:
A02 - Antacidá, antiulceroza a antiflatulenciá
Skupina ATC:
A02BC05 - esomeprazolum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Výrobca lieku:
ZENTIVA a.s., Česká republika
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
4.55 € / 137.07 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
4.55 € / 137.07 SK
Posledná aktualizácia:
2014-06-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.59 € ÚP:0.00 € DP:7.59 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.27 € ÚP:0.00 € DP:4.27 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:156.30 € ÚP:0.00 € DP:156.30 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.07 € ÚP:0.00 € DP:12.07 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:110.92 € ÚP:0.00 € DP:110.92 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien