Detail:
MORPHIN BIOTIKA 1% inj 10x2 ml/20 mg
Názov lieku:
MORPHIN BIOTIKA 1%
Doplnok názvu:
inj 10x2 ml/20 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2009/01483


/Písomná informácia pre používateľov, čítajte pozorne!/
MORPHIN Biotika 1%

injekčný roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

Zloženie lieku
Jedna 1 ml ampulka obsahuje 10 mg liečiva morphini hydrochloridum
trihydricum (trihydrát morfíniumchloridu).
Jedna 2 ml ampulka obsahuje 20 mg liečiva morphini hydrochloridum
trihydricum (trihydrát morfíniumchloridu).
/Pomocné látky/: natrii chloridum (chlorid sodný), glycinum (glycín),
dinatrii edetas dihydricus (dihydrát dinátriumedetátu), aqua ad
iniectabilia (voda na injekciu).
Obsah sodíka: 2,964 mg/ml, to zodpovedá 0,129 mmol/ml.

Farmakoterapeutická skupina

Analgetikum - anodynum

Charakteristika

Prirodzený alkaloid, klasické analgetikum s mohutným centrálne podmieneným
účinkom. Významne tlmí dychové centrum, znižuje dychovú frekvenciu a
dychový objem.

/Farmakokinetické údaje/

Po intramuskulárnom alebo subkutánnom podaní sa rýchlo dostáva do krvného
obehu, najväčšie množstvo do obličiek, pečene, pľúc a sleziny, v nižšej
koncentrácii je vo svaloch a mozgu. Po podkožnom podaní dosahuje vrchol
účinku o 50-90 minút, po intramuskulárnom podaní o 30-60 minút. Približne
10 % dávky sa vylučuje v nezmenenej forme žlčou do stolice, 90 % sa
vylučuje močom. V pečeni, čreve a obličkách sa biotransformuje, hlavný
metabolit je inaktívny. Prechádza cez placentu a v stopových množstvách
prechádza do materského mlieka.

Indikácie

Bolesti pri zhubných nádoroch, po ťažkých úrazoch, operáciách a pod.,
akútna i chronická bolesť pri infarkte myokardu, pri srdcovej astme,
pľúcnom edéme, pľúcna embólia, obličková kolika, v pôrodníctve na
prerušenie pôrodnej činnosti a na tlmenie bolestí tlakom spôsobených
kontrakcií, na premedikáciu pred anestéziou.

Kontraindikácie

Všetky stavy útlmu dýchacieho centra, asthma bronchiale, chronická
obštrukčná choroba pľúc, úrazy hlavy, zvýšený vnútrolebkový tlak, liečba
inhibítormi MAO a 2 týždne po jej skončení, otrava kŕčovými jedmi a
lokálnymi anestetikami, otrava alkoholom, stavy spojené so zlou perfúziou
koronárnych ciev, myxedém, ťažké ochorenie pečene, porfýria. Nepodávať
dojčiacim matkám a deťom do 6 mesiacov.

Nežiaduce účinky

Pri zvyčajných dávkach výskyt do 7 %, najčastejšie nutkanie na vracanie,
vracanie, zápcha (3-4 %), útlm dychu, ospalosť, zmätenosť (2 %), hypotenzia
(0,5 %), retencia moču, sucho v ústach, potenie, návaly tepla, závraty,
búšenie srdca, kŕč svalstva priedušiek u astmatikov, zúženie zreničiek,
zápalové ochorenie kože, žihľavka, svrbenie. Po aplikácii morfínu bol
popísaný anafylaktický šok. Riziko liekovej závislosti!

Interakcie

Liek zvyšuje toxicitu organofosfátov, suxametónia pri halotanovej
anestézii, barbiturátov a centrálnych analeptík. Znižuje účinok laxancií a
diuretík. Účinnosť prípravku zvyšujú neuroleptiká (zvýšená depresia CNS,
depresia dychu), tricyklické antidepresíva, inhibítory MAO (zmätenosť,
hyperpyrexia, hypertenzia, útlm dýchania až kóma), levomepromazín,
fyzostigmín, čiastočne tiež neostigmín, amfetamín, hypnotiká (depresia
dychu a CNS), antihistaminiká a alkohol. Účinnosť lieku znižujú pentazocín,
nalorfín (môžu tiež vyvolať abstinenčné príznaky), niektoré fenotiazínové
deriváty, barbituráty (antianalgetický účinok). Prípravok je inkompatibilný
s aminofylínom, heparínom, pentobarbitalom a fenobarbitalom, tiopentalom a
metaraminolom.
/Upozornenie:/ Pri bolestiach vyvolaných zhubnými nádormi umožňuje súčasné
podávanie kyseliny acetylsalicylovej alebo aloxiprinu znížiť dávky morfínu.
Špecifickým antidotom morfínu je naloxón.
Dávkovanie a spôsob podávania

Individuálne, zvyčajná jednotlivá terapeutická dávka je 10-20 mg, denná 10-
40 mg podkožne alebo vnútrosvalovo. Najvyššia jednotlivá dávka je 20 mg,
najvyššia denná dávka 60 mg podkožne !
Deťom od 6 do 12 mesiacov len v naliehavých prípadoch 0,2 mg/kg, podľa
potreby až každé 4 hodiny. Priemerná jednotlivá dávka deťom je od 1 do 6
rokov 2-4 mg, od 6 do 15 rokov 4-10 mg subkutánne alebo intramuskulárne.
Keď je potrebný rýchly účinok, alebo pri nedostatočnom prekrvení
(hypotenzia, šok), možno podávať morfín ležiacemu pacientovi aj pomaly
intravenózne.
/Pri intravenóznom podaní sa dávka znižuje o jednu tretinu až jednu polovicu/
/!/

Špeciálne upozornenia

/Liek podlieha ustanoveniam zákona o omamných látkach, psychotropných/
/látkach a prípravkoch !/
Na liek vzniká lieková závislosť!
Predávkovanie
/Príznaky/ ľahkého predávkovania sú eufória, ospalosť, mióza, spomalenie
činnosti čriev. Ťažká intoxikácia je charakterizovaná hypotenziou, útlmom
dýchania, až bezvedomím. Môže vzniknúť edém pľúc, hlavne
u toxikomanov.
/Liečba:/ Liečba hypotenzie, hypotermie a útlmu dýchania je symptomatická.
Najdôležitejšie je zabezpečiť voľné dýchacie cesty a dostatočnú ventiláciu.
Špecifickým antagonistom intoxikácie opioidovými analgetikami je naloxón,
ktorý môže rýchlo odstrániť príznaky otravy. Podáva sa dávka 0,4-2 mg
vnútrožilovo a dávka sa opakuje v 2-3 minútových intervaloch až do
prebudenia pacienta, úpravy dýchania a návratu kašlacieho reflexu. Ak je
účinok naloxónu nedostatočný, je potrebné pátrať po iných príčinách stavu
(napr. hypoglykémia, intoxikácia inými látkami).

Varovanie

Liek nesmie byť použitý po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený
na obale.

Balenie

10 ampuliek po 1 ml
10 ampuliek po 2 ml

Uchovávanie

Uchovávať pri teplote od +10 °C do +25 °C, chrániť pred svetlom.
Liek musí byť uložený mimo dosahu a dohľadu detí.

Dátum poslednej revízie textu

Marec 2009
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2009/01483
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU
MORPHIN Biotika 1%


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Liečivo: Morphini hydrochloridum trihydricum10 mg v 1 ml alebo 20 mg
v 2 ml.
Pomocné látky: úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA
injekčný roztok
Popis lieku: číry, bezfarebný až slabo žlto zafarbený roztok, bez
mechanických cudzorodých častíc.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie
Morfín je indikovaný na liečbu silnej akútnej bolesti po ťažkých úrazoch,
popáleninách, po operáciách, pri akútnej a chronickej bolesti pri infarkte
myokardu a na liečbu chronickej nádorovej bolesti. Indikovaný je na
potlačenie dyspnoe pri srdcovom zlyhaní, pľúcnom edéme, pri srdcovej astme,
v terminálnom štádiu karcinómu pľúc, alebo pri iných závažných pľúcnych
ochoreniach spojených s dyspnoe, v pôrodníctve na prerušeniu pôrodnej
činnosti, na tlmenie bolestí tlakom spôsobených kontrakcií a na
premedikáciu pred anestéziou.

4.2 Dávkovanie a spôsob podania
a) Dávkovanie deťom :
Deťom od 6-12 mesiacov sa aplikuje podkožne, alebo vnútrosvalovo 0,2 mg/kg.
Pre deti 1-6 rokov je jednotlivá dávka 2-4 mg, pre deti 6-15 ročné 4-10 mg
podkožne alebo vnútrosvalovo.
b) Dávkovanie dospelým:
Obvyklá jednotlivá terapeutická dávka morfínu je 10-20 mg vnútrosvalovo
alebo podkožne. Denná terapeutická dávka je 10-40 mg. Najvyššia jednotlivá
dávka je 20 mg, najvyššia denná dávka je 60 mg podkožne. Vnútrožilovo sa
podáva, keď je potrebný rýchly účinok alebo pri nedostatočnom prekrvení
(hypotenzia, šok), veľmi pomaly (4-5 minút) ležiacemu pacientovi a dávka sa
znižuje o 1/3 až 1/2. Pri dlhotrvajúcej bolesti sa aplikuje v 4 hodinových
intervaloch. Pri poškodení funkcie obličiek (pokles glomerulárnej filtrácie
pod 10 ml/min) je potrebné redukovať dávku na polovicu. Pri poškodení
funkcie pečene sa predlžuje interval medzi dávkami 1,5 až 2-krát. Pri
dialýze nie je potrebné dávku upravovať.

4.3 Kontraindikácie
Precitlivenosť na liečivo, paralytický ileus, úrazy hlavy so zvýšeným
intrakraniálnym tlakom, poškodená funkcia pľúc s útlmom dýchacieho centra.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
Opatrnosť je potrebná pri bronchiálnej astme, biliárnej kolike, otrave
kŕčovými jedmi a hypertrofii prostaty. Morfín sa nemá podávať pri terapii
inhibítormi monoaminooxidázy a 2 týždne po jej skončení. U pacientov s
ťažkou poruchou funkcie pečene a poškodením funkcie obličiek je potrebné
redukovať dávky.
Pri endokrinologických chorobách (Addisonova choroba, myxedém) je potrebné
počítať so zvýraznením a predĺžením účinku. Morfín sa nemá podávať
dojčiacim matkám a deťom do 6 mesiacov.
Riziko vzniku somatickej a psychickej závislosti !

4.5 Liekové a iné interakcie
Tlmivý účinok morfínu na CNS môžu zosilniť iné centrálne tlmivé látky
(alkohol, barbituráty, neuroleptiká, benzodiazepíny, antidepresíva,
antihistaminiká), inhibítory monoaminooxidázy, fyzostigmín, neostigmín a
amfetamín. Interakciou vzniká depresia CNS a depresia dýchania. Účinok
morfínu znižujú opioidní zmiešaní agonisty-antagonisty a parciálni agonisty
(pentazocín, butorfanol, buprenorfín). U pacientov, ktorým je morfín
dlhodobo podávaný, môžu uvedené liečivá vyprovokovať abstinenčné príznaky.
Depresívne účinky na dýchanie potenciuje súčasne podanie morfínu s
thiopentalom. Tricyklické antidepresíva, najmä desipramin potenciujú a
prolongujú analgetický účinok morfínu. Morfín znižuje účinok diuretík
uvoľňovaním antidiuretického hormónu a tiež znižuje účinok laxatív.
Morfín zvyšuje toxicitu organofosfátov.

4.6 Gravidita a laktácia
Morfín prechádza placentárnou bariérou, preto môže ohroziť novorodenca
útlmom dýchacieho centra, ak sa podá tesne pred pôrodom. Novorodenci matiek
závislých na morfíne majú nižšiu pôrodnú hmotnosť a vyššiu novorodeneckú
úmrtnosť. Po pôrode sa u nich môžu objaviť abstinenčné príznaky: abnormálne
reflexy, zvýšený svalový tonus, kŕče, hnačka, potenie. Do materského mlieka
sa dostáva menej ako 1 % podanej dávky.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje
Vzhľadom na farmakodynamické účinky môže morfín nepriaznivo ovplyvniť
pozornosť, koordináciu pohybov a zodpovedné rozhodovanie pri vedení
vozidiel a obsluhe strojov.

4.8 Nežiaduce účinky
Pri obvyklom dávkovaní sa vyskytujú asi u 7 % pacientov, najčastejšie
nauzea, dávenie a zápcha (3 - 4%). Útlm dýchania, ospalosť a zmätenosť asi
u 2 %, pokles krvného tlaku asi u 0,5 % pacientov. Morfín môže vyvolať
biliárne a uretrálne spazmy, sucho v ústach, potenie, závrat, bradykardiu,
hypotermiu, svrbenie, žihľavku a bronchokonstrikciu. Pri vyššom dávkovaní
môže vzniknúť výrazná depresia dýchania.
U pacientov s bronchiálnou astmou môže morfín indukovať bronchospazmus.
Medzi iné závažné nežiadúce účinky patrí vznik psychickej a somatickej
závislosti.

4.9 Predávkovanie
Vnímavosť na morfín je individuálna a môže sa znížiť u ľudí, ktorí
pravidelne užívajú morfínové prípravky a drogy. Naopak zvýšená citlivosť je
u detí do 2 rokov (hlavne útlm dýchania a paradoxná excitácia) a u ľudí
vyššieho veku (útlm dýchania).
Priemerné plazmatické terapeutické koncentrácie sú 0,05-0,15 g/ml. Príznaky
intoxikácie sa môžu objaviť pri koncentráciách 0,1-0,5 g/ml, letálne
koncentrácie sú nad 1 g/ml.
/Príznaky/ ľahkého predávkovania sú eufória, ospalosť, mióza a spomalenie
činnosti čriev. Vážne predávkovanie morfínom sa prejavuje charakteristickou
trojicou príznakov: kóma, výrazný pokles dychovej frekvencie a mióza so
špendlíkovitými zrenicami. Dôsledkom útlmu dýchania vzniká cyanóza, s
následnou hypoxiou tkanív, poškodením kapilár a rozvojom šokového stavu. K
ďalším prejavom predávkovania patrí pokles telovej teploty, relaxácia
kostrového svalstva, zapadnutie jazyka, ktorý blokuje dýchacie cesty.
Pri príznakoch intoxikácie je potrebné odlíšiť príznaky vyvolané uvoľnením
histamínu, ktoré sú charakterizované hypotenziou, tachykardiou a erytémom.
/Liečba:/ Liečba hypotenzie, hypotermie a útlmu dýchania je symptomatická. Je
potrebné zabezpečiť voľné dýchacie cesty a dostatočnú ventiláciu. Pri
hypotenzii sa podáva izotonický roztok chloridu sodného alebo iný náhradný
roztok.
Pri nedostatočnom účinku po doplnení tekutín je možné podať dopamin v dávke
5-15 g/kg/min.
Špecifickým antagonistom morfínu je naloxón, ktorý môže rýchlo odstrániť
príznaky otravy. Podáva sa v dávke 0,4-2 mg vnútrožilovo, dávka sa opakuje
v 2-3 minútových intervaloch, až do prebudenia pacienta, úpravy dýchania a
návratu kašlacieho reflexu. Účinok naloxónu trvá 2-3 hodiny. Ak je účinok
naloxónu nedostatočný, je potrebné pátrať po iných príčinách klinického
stavu (hypoglykémia, intoxikácia inými látkami). Pri otrave morfínom sa
nepoužívajú eliminačné metódy (peritoneálna dialýza, hemodialýza,
hemoperfúzia).
Pri vnútrožilovom podávaní morfínu sa odporúča mať pripravenú injekciu s
naloxónom a zariadenie na riadené dýchanie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina
Analgetikum, anodynum.
ATC kód: N02AA01
Mechanizmus účinku
Silný analgetický účinok morfínu je podmienený agonistickým pôsobením na
opioidné receptory v mozgovej kôre, thalame, vo formatio reticularis, v
limbicko-hypotalamickom systéme v periakveduktálnej šedi a v substancia
gelatinosa. Najvýraznejšie sa agonistický účinok morfínu prejavuje na /mí/ a
/kapa/ receptoroch. Menej výrazný je vplyv na /sigma/ a /delta/ receptory. Morfín
aktiváciou /mí1/ receptorov vyvoláva supraspinálnu analgéziu, eufóriu a
navodí liekovú závislosť. Vplyvom na /mí2/ receptory vyvoláva miózu, depresiu
dýchania a zníženie črevnej motility. Obsadením /kapa/ receptorov navodí
spinálnu analgéziu, miózu a sedáciu.
Morfín vplyvom na CNS výrazne tlmí akútnu a chronickú bolesť, spôsobuje
psychomotorický útlm, celkovú uvoľnenosť a eufóriu. Morfín tlmí dychový
objem i frekvenciu, znižuje citlivosť dýchacieho centra na CO2.
Mióza je excitačný účinok morfínu sprostredkovaný aktiváciou /mí/ a
/kapa/ receptorov jadra n. oculomotorius. Špendlíkovité zrenice sú typickým
príznakom predávkovania morfínu.
Morfín aktivuje receptory hladkého svalu žalúdka a čriev, zvyšuje ich tonus
a redukuje peristaltiku. Tým sa predlžuje vyprázdňovanie žalúdka. Znižuje
žalúdočnú, biliárnu a pankreatickú sekréciu. Predĺžením pasáže črevom sa
zvyšuje rezorpcia vody, čím sa zvyšuje viskozita stolice. Dôsledkom týchto
vplyvov je úporná zápcha. Morfín vazodilatačným účinkom znižuje venózny
návrat. Preto je výhodný pri liečbe srdcového zlyhania a pľúcnom edéme.
Zvýšením kontrakcie žlčníka a zvýšením tonusu Oddiho sfinktera sa zvyšuje
biliárny tlak. Kontrakciou sfinktera močového mechúra môže spôsobiť
retenciu moču.
Pri chronickom podávaní morfínu sa vyvíja tolerancia, najmä na depresívne
zložky pôsobenia (analgetický účinok, depresia dýchania). Tolerancia
nevzniká na miotický účinok morfínu a na zápchu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Morfín sa po podkožnom alebo vnútrosvalovom podaní rýchlo vstrebáva.
Absorpcia je oneskorená pri cirkulačnom šoku.
Pri subkutánnom podaní sa vrchol účinku dosiahne po 50 až 90 minútach, pri
intramuskulárnom podaní po 30 až 60 minútach. Biologický polčas v plazme je
2 hodiny, trvanie účinku 4 až 5 hodín.
Pri PCA technike (pacientom kontrolovaná analgézia), si pacient pomocou
implantovanej pumpy alebo do podkožne implantovaného vstupu injikuje podľa
potreby morfín. Tento spôsob sa používa najmä pri liečbe akútnej
pooperačnej bolesti a chronickej malígnej bolesti.
Väzba na plazmatické bielkoviny je 25-35 %. Distribučný objem v rovnovážnom
stave je 3,3 l/kg ± 0,9. Biotransformuje sa v pečeni, hlavný metabolit je
neaktívny morfín-3-glukuronid. Menší podiel tvorí aktívny metabolit morfín-
6-glukuronid (asi 5 % podanej dávky). Menej ako 10 % podaného morfínu sa
vylučuje v nezmenenej podobe.
Polčas eliminácie je asi 1,9 hod. Vysoký klírens morfínu je podmienený viac
jeho extrakciou, než biotransformáciou, preto liečivá s indukčným účinkom
na pečeňové enzýmy nemajú výrazný vplyv na metabolizmus morfínu. Ani
hepatálne ochorenia nemajú výraznejší vplyv na farmakokinetiku morfínu. Pri
poklese klírens kreatinínu pod 2 ml/min sa plazmatický polčas predlžuje
viac než 10-krát.
Hematoencefalická bariéra kontroluje prienik morfínu do mozgu. Nástup
účinku morfínu je dlhší, ako iných lipofilných opioidov.
Morfín prechádza placentárnou bariérou, do materského mlieka sa vylučuje v
malom množstve, ktoré nedosahuje 1 % podanej dávky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok
natrii chloridum, glycinum, dinatrii edetas dihydricus, aqua ad
iniectabilia.
Obsah sodíka v lieku: 2,964 mg/ml, to zodpovedá 0,129 mmol/ml.

6.2 Inkompatibility
Morfín je inkompatibilný s aminofylínom, heparínom, tiopentalom,
pentobarbitalom, fenobarbitalom a metaraminolom, preto sa s týmito
liečivami nesmie miešať v jednej striekačke.

6.3 Čas použiteľnosti
5 rokov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie
Uchovávať pri teplote od +10 °C do +25 °C, chrániť pred svetlom.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

6.5 Druh obalu a obsah balenia
Ampulka z bezfarebného skla s etiketou, výlisok z PVC s Al fóliou,
papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.
Veľkosť balenia: 10 ampuliek po 1 ml
10 ampuliek po 2 ml

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom
Žiadne zvláštne požiadavky.
Nepoužitý liek sa má vrátiť do lekárne.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
65/0780/92-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
14.12.1992


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
Marec 2009

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C01127
Skupina ATC:
N02 - Analgetiká
Skupina ATC:
N02AA01 - morphinum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
SK Slovenská republika
Účinná látka:
natrii paraaminobenzoas
Výrobca lieku:
Hoechst-Biotika spol. s r.o., Martin, SLOVENSKA REPUBLIKA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
4.16 € / 125.32 SK
Úhrada poisťovňou:
4.16 € / 125.32 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:45.17 € ÚP:0.00 € DP:45.17 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:19.87 € ÚP:0.00 € DP:19.87 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:27.79 € ÚP:0.00 € DP:27.79 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:15.90 € ÚP:15.90 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.93 € ÚP:0.00 € DP:22.93 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien