Detail:
Modrasil 50 mg tbl flm 4x50 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Názov lieku:
Modrasil 50 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 4x50 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


SCHVÁLENÝ TEXT K ROZHODNUTIU O PREVODE REGISTRÁCIE LIEKU, EV.Č.: 2012/02400-
TR; 2012/02399-TR;
2012/02398-TR
PRÍLOHA Č. 3 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV.Č.: 2012/02601-
Z1B; 2012/02602-Z1B; 2012/02603-Z1B
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Modrasil 25 mg
Modrasil 50 mg
Modrasil 100 mg
filmom obalené tablety

Sildenafiliumcitrát

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste
si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Modrasil a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Modrasil
3. Ako užívať Modrasil
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Modrasil
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE MODRASIL A NA ČO SA POUŽÍVA

Modrasil patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú inhibítory
fosfodiesterázy typu 5. Mechanizmus účinku spočíva v napomáhaní
roztiahnutia krvných ciev vo Vašom penise, čo vedie k prítoku krvi do Vášho
penisu počas sexuálneho vzrušenia. Modrasil Vám iba napomáha dosiahnuť
erekciu, ak ste sexuálne stimulovaný. Modrasil sa nemá užívať, ak nemáte
poruchu erekcie. Neužívajte Modrasil, ak ste žena.

Modrasil je liek určený na liečbu erektilnej dysfunkcie u mužov, ktorá sa
niekedy nazýva aj impotencia. Ide o stav, keď muž nemôže dosiahnuť alebo
udržať primeranú tvrdosť, erekciu pohlavného údu potrebnú na sexuálnu
aktivitu.


2. SKÔR AKO UŽIJETE MODRASIL

Neužívajte Modrasil
– keď užívate lieky nazývané nitráty, nakoľko táto kombinácia liekov
môže spôsobiť potenciálne nebezpečný pokles Vášho krvného tlaku. Povedzte
svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z týchto liekov, ktoré sa často
používajú na úľavu bolesti pri srdcovej angíne (alebo “bolesti na
hrudníku”). Ak si nie ste niečím istý, opýtajte sa svojho lekára alebo
lekárnika.
– keď používate niektorý z liekov známych ako donory oxidu dusnatého,
ako je amylnitrit (“afrodiziaka“), nakoľko táto kombinácia môže tiež
viesť k potenciálne nebezpečnému poklesu Vášho krvného tlaku.
keď ste alergický (precitlivený) na sildenafil alebo na niektorú z
ďalších zložiek Modrasilu.
– keď máte ťažké ochorenie srdca alebo pečene.
– keď ste nedávno prekonali náhlu cievnu mozgovú príhodu alebo srdcový
záchvat, alebo keď máte nízky tlak krvi.
– keď máte niektoré zriedkavo sa vyskytujúce vrodené ochorenie očí (ako
je /retinitis pigmentosa/).
– keď ste niekedy mali stratu videnia v dôsledku nearteritickej prednej
ischemickej neuropatie zrakového nervu (NAION).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Modrasilu
Povedzte Vášmu lekárovi:
– ak máte kosáčikovú anémiu (abnormalitu červených krviniek), leukémiu
(rakovinu krviniek), mnohonásobný myelóm (rakovinu kostnej drene).

- ak máte deformitu Vášho penisu alebo Peyronieho chorobu.

– ak máte problémy so srdcom. Váš lekár musí v takomto prípade
starostlivo posúdiť, či Vaše srdce unesie ďalšiu záťaž vyplývajúcu zo
sexuálnej aktivity.

- ak máte v súčasnosti žalúdočný vred alebo problémy s krvácaním (ako je
hemofília).

– ak u Vás dôjde k náhlemu zhoršeniu alebo strate videnia, prestaňte
užívať Modrasil a ihneď kontaktujte Vášho lekára.

Modrasil sa nemá užívať súčasne s inou perorálnou alebo lokálnou liečbou
poruchy erekcie.

/Špeciálne upozornenie týkajúce sa detí a mladistvých/
Modrasil sa nemá podávať osobám mladším ako 18 rokov.

/Špeciálne upozornenie týkajúce sa pacientov, ktorí majú problémy s/
/obličkami alebo pečeňou/
Informujte Vášho lekára, ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou. Váš
lekár môže rozhodnúť o nižšej dávke Modrasilu pre Vás.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tablety Modrasil môžu ovplyvňovať účinok iných liekov, najmä tých, ktoré sa
používajú na liečbu bolesti na hrudi. V prípade, že potrebujete rýchlu
lekársku pomoc, vždy informujte ktoréhokoľvek zdravotníckeho pracovníka,
ktorý Vás ošetruje, že ste už užili Modrasil a kedy ste ho užili.
Neužívajte Modrasil spolu s inými liekmi, pokiaľ Vám to nepovolí Váš lekár.

Modrasil nesmiete užívať, ak užívate lieky, ktoré sa nazývajú nitráty,
nakoľko kombinácia týchto liekov môže spôsobiť potenciálne nebezpečný
pokles Vášho krvného tlaku. Vždy povedzte svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi, ak užívate niektorý z týchto liekov, ktoré sa často používajú
na zmiernenie srdcovej angíny (alebo “bolesti na hrudníku“).

Modrasil nesmiete užívať, ak užívate lieky známe ako donory oxidu
dusnatého, ako je amylnitrit (“afrodiziaka“), nakoľko kombinácia môže tiež
viesť k potenciálne nebezpečnému poklesu Vášho krvného tlaku.

Ak užívate lieky známe ako inhibítory proteáz, ktoré sa používajú na liečbu
HIV, Váš lekár Vás môže nastaviť na najnižšiu dávku Modrasilu (25 mg).

Niektorí pacienti, ktorí užívajú alfablokátory na liečbu vysokého tlaku
krvi alebo zväčšenej prostaty, môžu pociťovať závraty alebo stratu
rovnováhy, ktoré môžu byť spôsobené nízkym tlakom krvi pri rýchlom posadení
alebo vstávaní. Určití pacienti pociťovali tieto príznaky pri užívaní
sildenafilu s alfablokátormi. Najpravdepodobnejší čas ich výskytu je do 4
hodín po užití Modrasilu. Aby sa znížila pravdepodobnosť, že sa tieto
príznaky vyskytnú, musíte pred začatím užívania Modrasilu užívať pravidelné
denné dávky Vášho alfablokátora. Váš lekár Vám môže určiť nižšiu úvodnú
dávku (25 mg) Modrasilu.

Užívanie Modrasilu s jedlom a nápojmi
Modrasil sa môže užívať spolu s jedlom alebo bez jedla. Avšak môže sa Vám
stať, že účinok Modrasilu nastúpi o niečo neskôr, ak ho užijete s ťažkým
jedlom.

Pitie alkoholu môže prechodne zhoršiť Vašu schopnosť dosiahnuť erekciu. Na
dosiahnutie maximálneho účinku Vášho lieku sa odporúča nepiť nadmerné
množstvo alkoholu pred užitím Modrasilu.

Tehotenstvo a dojčenie
Modrasil nie je určený na použitie pre ženy.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Modrasil môže spôsobiť závrat a môže ovplyvniť videnie. Preto predtým, ako
budete viesť vozidlo alebo používať stroje, musíte vedieť, ako reagujete na
podanie Modrasilu.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Modrasilu
Nie sú potrebné.


3. AKO UŽÍVAŤ MODRASIL

Vždy užívajte Modrasil presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Zvyčajná dávka
je 50 mg.

Modrasil /nesmiete užívať častejšie ako jedenkrát denne./

Modrasil sa má užiť asi 1 hodinu predtým, ako plánujete mať pohlavný styk.
Tabletu prehltnite vcelku a zapite pohárom vody.

Ak máte dojem, že účinok Modrasilu je priveľmi silný alebo priveľmi slabý,
povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Modrasil Vám pomôže dosiahnuť erekciu iba vtedy, ak ste sexuálne
stimulovaný. Čas, ktorý je potrebný na dosiahnutie účinku sildenafilu sa u
jednotlivcov líši, ale normálne nastáva o pol až jednu hodinu po užití. Ak
sa Modrasil užije spolu s ťažkým jedlom, jeho účinok sa môže dostaviť
neskôr.

Ak Vám Modrasil nepomôže dosiahnuť erekciu, alebo ak erekcia netrvá
dostatočne dlho na dokončenie sexuálneho styku, povedzte to Vášmu lekárovi.

Ak užijete viac Modrasilu, ako máte
Môžete zaznamenať vyšší výskyt vedľajších účinkov a ich závažnosti. Dávky
vyššie ako 100 mg nezvyšujú účinnosť.

/Neužívajte viac tabliet, ako Vám povie Váš lekár./

Ak užijete viac tabliet, ako ste mali, kontaktujte Vášho lekára.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Modrasil môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky hlásené v súvislosti s používaním sildenafilu sú zvyčajne
mierne až stredne závažné a majú krátke trvanie.

Ak máte bolesti na hrudníku počas alebo po pohlavnom styku:
– Dajte sa do polosedu a pokúste sa uvoľniť.
Neužívajte nitráty na liečbu Vašej bolesti na hrudníku.
- Kontaktujte ihneď Vášho lekára.

Všetky lieky vrátane Modrasilu môžu spôsobovať alergické reakcie. Musíte
ihneď kontaktovať Vášho lekára, ak sa u Vás po užití Modrasilu objaví
niektorý z nasledujúcich príznakov: náhly sipot, ťažkosti pri dýchaní alebo
závrat, opuch očných viečok, tváre, pier alebo hrdla.

Po užití sildenafilu boli hlásené predĺžené a niekedy bolestivé erekcie. Ak
máte erekciu, ktorá trvá viac ako 4 hodiny, kontaktujte okamžite svojho
lekára.

Ak u Vás nastane náhly pokles alebo strata videnia, prestaňte užívať
Modrasil a ihneď kontaktujte svojho lekára.

Veľmi častý vedľajší účinok (pravdepodobnosť výskytu u viac ako 1 z 10
pacientov) je bolesť hlavy.

Časté vedľajšie účinky (pravdepodobnosť výskytu u 1 až 10 pacientov zo 100)
zahŕňajú: rumenec, poruchu trávenia, vplyv na videnie (vrátane zmeny
farebného videnia, citlivosti na svetlo, rozmazaného videnia alebo zníženej
ostrosti videnia), plný nos a závrat.

Menej časté vedľajšie účinky (pravdepodobnosť výskytu u 1 až 10 pacientov
z 1 000) zahŕňajú: vracanie, kožnú vyrážku, krvácanie do očného pozadia,
podráždenie oka, krvou podliate oči (červené oči), bolesť v oku, dvojité
videnie, abnormálne pocity v oku, nepravidelný alebo zrýchlený pulz, bolesť
svalov, pocit ospalosti, zníženú citlivosť na dotyk, závrat, zvonenie v
ušiach, nutkanie na vracanie, sucho v ústach, bolesť na hrudníku alebo
pocit únavy.

Zriedkavé vedľajšie účinky (pravdepodobnosť výskytu u 1 až 10 pacientov
z 10 000) zahŕňajú: vysoký krvný tlak, nízky krvný tlak, mdlobu, mŕtvicu,
krvácanie z nosa a náhly pokles alebo stratu sluchu.

Ďalšie vedľajšie účinky hlásené po uvedení lieku na trh zahŕňajú: búšenie
srdca, bolesť na hrudníku, náhlu smrť, srdcový záchvat alebo prechodne
znížené prekrvenie častí mozgu. Väčšina, ale nie všetci z týchto mužov už
mali problémy so srdcom ešte predtým, než užili tento liek. Preto nie je
možné určiť, či tieto príhody priamo súviseli so sildenafilom. Tiež boli
hlásené prípady kŕčov a záchvatov.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MODRASIL

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte vo vnútornom a vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte Modrasil po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na papierovej
škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Modrasil obsahuje
Liečivo:
Modrasil 25 mg: každá tableta obsahuje 35,12 mg sildenafiliumcitrátu, čo
zodpovedá 25 mg sildenafilu.
Modrasil 50 mg: každá tableta obsahuje 70,24 mg sildenafiliumcitrátu, čo
zodpovedá 50 mg sildenafilu.
Modrasil 100 mg: každá tableta obsahuje 140,48 mg sildenafiliumcitrátu, čo
zodpovedá 100 mg sildenafilu.
Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza, hydrogenfosforečnan
vápenatý (bezvodý), povidón, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát,
makrogol 6000, hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), hlinitý lak
brilantnej modrej FCF (E 133), stearoylmakrogol.

Ako vyzerá Modrasil a obsah balenia
Modrasil 25 mg sú modré oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety.
Modrasil 50 mg sú modré oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s
deliacou ryhou po oboch stranách.
Modrasil 100 mg sú modré oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety
s deliacou ryhou po oboch stranách.

Tablety sa dodávajú balené v blistroch, ktoré obsahujú 4, 10, 12 alebo 20
filmom obalených tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Držiteľ rozhodnutia o registrácii Modrasilu je PRO.MED.CS Praha a.s.,
Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobca Modrasilu je hameln rds a.s., Horná 36, 900 01 Modra, Slovenská
republika

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika: Modrasil
Slovenská republika: Modrasil

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 05/2012.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


SCHVÁLENÝ TEXT K ROZHODNUTIU O PREVODE REGISTRÁCIE LIEKU, EV.Č.: 2012/02400-
TR; 2012/02399-TR;
2012/02398-TR
Príloha č. 2 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV.Č.: 2012/02601-
Z1B; 2012/02602-Z1B; 2012/02603-Z1BSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Modrasil 25 mg
Modrasil 50 mg
Modrasil 100 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo:
Modrasil 25 mg: každá tableta obsahuje 35,12 mg sildenafili citras
(sildenafiliumcitrát), čo je kvantitatívny ekvivalent 25 mg sildenafilum
(sildenafil).
Modrasil 50 mg: každá tableta obsahuje 70,24 mg sildenafili citras
(sildenafiliumcitrát), čo je kvantitatívny ekvivalent 50 mg sildenafilum
(sildenafil).
Modrasil 100 mg: každá tableta obsahuje 140,48 mg sildenafili citras
(sildenafiliumcitrát), čo je kvantitatívny ekvivalent 100 mg sildenafilum
(sildenafil).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.
Modrasil 25 mg sú modré oválne bikonvexné filmom obalené tablety.
Modrasil 50 mg sú modré oválne bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou
ryhou po oboch stranách. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.
Modrasil 100 mg sú modré oválne bikonvexné filmom obalené tablety s
deliacou ryhou po oboch stranách. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké
polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba erektilnej dysfunkcie u mužov, čo je neschopnosť dosiahnuť alebo
udržať dostatočnú erekciu penisu na vykonanie uspokojivého pohlavného
styku.
Aby bol sildenafil účinný, je potrebná sexuálna stimulácia.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Na perorálne použitie./Použitie u dospelých/
Odporúčaná dávka je 50 mg užitá podľa potreby približne 1 hodinu pred
sexuálnou aktivitou. Podľa účinnosti a tolerancie sa môže dávka zvýšiť na
100 mg alebo znížiť na 25 mg. Maximálna odporúčaná dávka je 100 mg.
Maximálna odporúčaná frekvencia dávkovania je jedenkrát denne.
Ak sa užije sildenafil spolu s jedlom, tak nástup účinku sa môže oneskoriť
v porovnaní s nástupom účinku po užití lieku nalačno (pozri časť 5.2).

/Použitie u starších ľudí/
U starších ľudí sa nevyžaduje úprava dávkovania.

/Použitie u pacientov s poškodením funkcie obličiek/
U pacientov s miernym a stredným poškodením funkcie obličiek (klírens
kreatinínu = 30 - 80 ml/min) sa odporúča rovnaké dávkovanie, ako je opísané
v odstavci ‘Použitie u dospelých‘.
Keďže klírens sildenafilu je u pacientov s ťažkým poškodením funkcie
obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) znížený, má sa zvážiť dávka 25
mg. Podľa účinnosti a tolerancie je možné dávku zvýšiť na 50 mg a 100 mg.

/Použitie u pacientov s poškodením funkcie pečene/
Keďže klírens sildenafilu je u pacientov s poškodením funkcie pečene (napr.
s cirhózou) znížený, má sa zvážiť dávka 25 mg. Podľa účinnosti a tolerancie
je možné dávku zvýšiť na 50 mg a 100 mg.

/Použitie u detí a adolescentov/
Sildenafil nie je indikovaný u osôb mladších ako 18 rokov.

/Použitie u pacientov, ktorí užívajú iné lieky/
S výnimkou ritonaviru, kedy sa súčasné podávanie so sildenafilom neodporúča
(pozri časť 4.4), má sa u pacientov súčasne užívajúcich inhibítory CYP3A4
zvážiť úvodná dávka 25 mg (pozri časť 4.5).

Pacienti liečení alfablokátormi musia byť pred začatím liečby sildenafilom
stabilizovaní, aby sa minimalizovala možnosť vzniku posturálnej hypotenzie.
Navyše sa má zvážiť úvodná dávka sildenafilu 25 mg (pozri časti 4.4 a 4.5).

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na sildenafil alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

V súlade so známym účinkom na metabolickú cestu oxidu dusnatého/cyklického
guanozínmonofosfátu (cGMP) (pozri časť 5.1) sa preukázalo, že sildenafil
potencuje hypotenzívny účinok nitrátov, a preto jeho podanie spolu s
donormi oxidu dusnatého (ako je amylnitrit) alebo nitrátmi v akejkoľvek
forme je kontraindikované.

Látky určené na liečbu erektilnej dysfunkcie vrátane sildenafilu nemajú
používať muži, u ktorých sa sexuálna aktivita neodporúča (napr. pacienti s
ťažkými kardiovaskulárnymi poruchami, ako nestabilná angina pectoris alebo
ťažké srdcové zlyhávanie).

Sildenafil je kontraindikovaný u pacientov, ktorí majú stratu videnia v
jednom oku v dôsledku nearteritickej prednej ischemickej neuropatie
zrakového nervu (non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION)
bez ohľadu na to, či táto príhoda súvisela alebo nesúvisela s
predchádzajúcou expozíciou inhibítoru PDE5 (pozri časť 4.4).

Bezpečnosť sildenafilu sa neštudovala u nasledujúcich podskupín pacientov,
a preto jeho použitie je u týchto pacientov kontraindikované: ťažké
poškodenie funkcie pečene, hypotenzia (krvný tlak < 90/50 mmHg), nedávno
prekonaný infarkt myokardu alebo náhla cievna mozgová príhoda, hereditárne
degeneratívne ochorenia retiny, ako sú retinitis pigmentosa (menšina z
týchto pacientov má genetickú poruchu retinálnej fosfodiesterázy).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Na stanovenie diagnózy erektilnej dysfunkcie a určenie jej možných príčin
sa má pred rozhodnutím o farmakologickej liečbe zistiť anamnéza a urobiť
fyzikálne vyšetrenie.

Pred začatím akejkoľvek liečby erektilnej dysfunkcie má lekár zohľadniť
kardiovaskulárny status pacienta, lebo sexuálna aktivita je spojená s istým
stupňom kardiálneho rizika. Sildenafil má vazodilatačné vlastnosti, ktoré
vedú k miernemu a prechodnému zníženiu tlaku krvi (pozri časť 5.1).
Pred predpísaním sildenafilu má lekár dôkladne zvážiť, či pacient netrpí
takým ochorením, ktorého priebeh by mohli uvedené vazodilatačné účinky
nepriaznivo ovplyvniť, najmä v kombinácii so sexuálnou aktivitou. Medzi
pacientov so zvýšenou citlivosťou pri podaní vazodilatátorov patria najmä
pacienti s obštrukciou výtoku z ľavej komory (napr. aortálna stenóza,
hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia) alebo pacienti so zriedkavým
syndrómom multisystémovej atrofie, ktorý sa manifestuje ako ťažké
poškodenie autonómnej kontroly krvného tlaku.

Sildenafil potencuje hypotenzívny účinok nitrátov (pozri časť 4.3).

Po uvedení lieku na trh boli v časovej súvislosti s užitím sildenafilu
hlásené závažné kardiovaskulárne príhody vrátane infarktu myokardu,
nestabilnej angina pectoris, náhlej srdcovej smrti, komorovej arytmie,
cerebrovaskulárnej hemorágie, tranzitórneho ischemického ataku, hypertenzie
a hypotenzie. U väčšiny týchto pacientov, ale nie u všetkých, boli prítomné
preexistujúce kardiovaskulárne rizikové faktory. Mnohé z týchto hlásených
príhod vznikli počas alebo krátko po sexuálnom styku a niekoľko z nich sa
vyskytlo krátko po užití sildenafilu, ale bez sexuálnej aktivity. Nie je
možné určiť, či tieto príhody priamo súvisia s uvedenými alebo inými
faktormi.

Látky na liečbu erektilnej dysfunkcie, vrátane sildenafilu, sa majú
používať s opatrnosťou u pacientov s anatomickou deformáciou penisu (ako
angulácia, kavernózna fibróza alebo Peyronieho choroba) alebo u pacientov s
ochoreniami, ktoré predisponujú k priapizmu (ako kosáčiková anémia,
mnohonásobný myelóm alebo leukémia).

Bezpečnosť a účinnosť kombinovania sildenafilu s inými liečebnými postupmi
na liečbu erektilnej dysfunkcie nebola študovaná. Preto sa použitie
takýchto kombinácií neodporúča.

V súvislosti s užitím sildenafilu a ostatných inhibítorov PDE5 boli hlásené
poruchy zraku a prípady nearteritickej prednej ischemickej neuropatie
zrakového nervu. Pacient má byť poučený, aby v prípade náhlej poruchy
videnia prestal užívať sildenafil a ihneď sa poradil s lekárom (pozri časť
4.3).

Súčasné podávanie sildenafilu a ritonaviru sa neodporúča (pozri časť 4.5).

Opatrnosť sa odporúča, keď sa sildenafil podáva pacientom užívajúcim
alfablokátory vzhľadom na to, že súčasné podávanie môže viesť u niektorých
citlivých jedincov k symptomatickej hypotenzii (pozri časť 4.5).
Najpravdepodobnejší čas jej výskytu je do 4 hodín po podaní sildenafilu.
Pacienti liečení alfablokátormi musia byť pred začatím liečby sildenafilom
hemodynamicky stabilizovaní, aby sa minimalizovala možnosť vzniku
posturálnej hypotenzie. Má sa zvážiť úvodná dávka sildenafilu 25 mg (pozri
časť 4.2). Lekári majú okrem toho poradiť pacientom, čo robiť v prípade
príznakov posturálnej hypotenzie.
Štúdie /in vitro/ s humánnymi krvnými doštičkami naznačujú, že sildenafil
potencuje antiagregačný účinok nitroprusidu sodného. Nie sú žiadne údaje o
bezpečnosti podania sildenafilu pacientom s poruchami krvácania alebo s
aktívnym peptickým vredom. Preto sa má sildenafil u týchto pacientov
podávať iba po dôslednom zvážení prínosu a rizika liečby.

Sildenafil nie je indikovaný na použitie u žien.

4.5 Liekové a iné interakcie

/Účinky iných liekov na sildenafil/

/Štúdie in vitro:/
Sildenafil je v rozhodujúcej miere metabolizovaný (CYP) izoenzýmami 3A4
(hlavná metabolická cesta) a 2C9 (vedľajšia metabolická cesta) cytochrómu
P450. Inhibítory týchto izoenzýmov môžu preto znížiť klírens sildenafilu.

/Štúdie in vivo:/
Analýzy farmakokinetických údajov rôznych skupín pacientov, ktorí boli
sledovaní v klinických štúdiách naznačujú, že dochádza k zníženiu klírensu
sildenafilu, ak sa podáva súčasne s inhibítormi izoenzýmu CYP3A4 (ako sú
ketokonazol, erytromycín, cimetidín).
Hoci sa u týchto pacientov nezaznamenalo žiadne zvýšenie výskytu
nežiaducich účinkov, aj napriek tomu, ak sa sildenafil podáva súčasne s
inhibítormi CYP3A4, má sa zvážiť úvodná dávka 25 mg.

Súčasné podávanie inhibítora HIV proteázy ritonaviru, ktorý je veľmi silný
inhibítor cytochrómu P450, v rovnovážnom stave (500 mg dvakrát denne) a
sildenafilu (100 mg jednorazová dávka) viedlo k 300 % (4-násobnému)
vzostupu Cmax sildenafilu a k 1 000 % (11-násobnému) vzostupu AUC
sildenafilu v plazme. Po uplynutí 24 hodín boli plazmatické koncentrácie
sildenafilu ešte stále približne 200 ng/ml, v porovnaní s približne 5
ng/ml, ak bol sildenafil podaný samostatne. Tieto údaje sú v súlade s
výraznými účinkami ritonaviru na široké spektrum substrátov P450.
Sildenafil neovplyvňuje farmakokinetiku ritonaviru. Vzhľadom na tieto
farmakokinetické výsledky, súčasné podávanie sildenafilu a ritonaviru sa
neodporúča (pozri časť 4.4) a v žiadnom prípade maximálna dávka sildenafilu
nesmie za žiadnych okolností prekročiť 25 mg za 48 hodín.

Súčasné podávanie inhibítora HIV proteázy sakvinaviru, inhibítora CYP3A4 v
rovnovážnom stave (1 200 mg trikrát denne) a sildenafilu (100 mg
jednorazová dávka) viedlo k 140 % vzostupu Cmax sildenafilu a k 210 %
vzostupu AUC sildenafilu. Sildenafil neovplyvňuje farmakokinetiku
sakvinaviru (pozri časť 4.2). Predpokladá sa, že silnejšie inhibítory
CYP3A4, ako sú ketonazol a itrakonazol, by mali výraznejšie účinky.

Ak sa sildenafil podával jednorazovo v dávke 100 mg spolu s erytromycínom,
špecifickým inhibítorom CYP3A4 v rovnovážnom stave (500 mg dvakrát denne 5
dní), zaznamenal sa 182 % vzostup systémovej expozície sildenafilom (AUC).
U zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia sa nedokázal vplyv azitromycínu
(500 mg denne počas 3 dní) na AUC, Cmax, tmax, eliminačnú rýchlostnú
konštantu alebo následne na polčas sildenafilu alebo jeho hlavný
cirkulujúci metabolit. Pri súčasnom podávaní sildenafilu (50 mg) a
cimetidínu (800 mg), ktorý je inhibítorom cytochrómu P450 a nešpecifickým
inhibítorom CYP3A4, zdravým dobrovoľníkom sa zaznamenal 56 % vzostup
plazmatickej koncentrácie sildenafilu.

Grapefruitová šťava je slabým inhibítorom CYP3A4 metabolizmu v črevnej
stene a môže vyvolať mierny vzostup plazmatických hladín sildenafilu.

Biologická dostupnosť sildenafilu nebola ovplyvnená podaním jednorazových
dávok antacid (hydroxidu horečnatého/hydroxidu hlinitého).

Aj keď sa špecifické interakčné štúdie nerobili so všetkými liekmi, analýzy
farmakokinetických údajov rôznych skupín pacientov nepreukázali žiadny
vplyv inhibítorov CYP2C9 (ako sú tolbutamid, warfarín, fenytoín),
inhibítorov CYP2D6 (ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania
serotonínu, tricyklické antidepresíva), tiazidov a príbuzných diuretík,
slučkových diuretík a draslík šetriacich diuretík, inhibítorov angiotenzín
konvertujúceho enzýmu, blokátorov vápnikových kanálov, betablokátorov alebo
induktorov metabolizmu CYP450 (ako sú rifampicín, barbituráty) na
farmakokinetiku sildenafilu pri ich súčasnom podaní.

Nikorandil je hybrid aktivátora draslíkových kanálov a nitrátu. Vzhľadom na
nitrátovú zložku má potenciál pre závažné interakcie so sildenafilom.

/Účinky sildenafilu na iné lieky/

/Štúdie in vitro:/
Sildenafil je slabým inhibítorom (IC50 > 150 ?mol/l) izoforiem 1A2, 2C9,
2C19, 2D6, 2E1 a 3A4 cytochrómu P450. Je však nepravdepodobné, že by
sildenafil ovplyvňoval klírens substrátov týchto izoenzýmov, keďže
vrcholová koncentrácia sildenafilu pri podávaní v odporúčaných dávkach je
približne 1 ?mol/l.

Nie sú žiadne údaje o interakcii sildenafilu s nešpecifickými inhibítormi
fosfodiesterázy, ako sú teofylín alebo dipyridamol.

/Štúdie in vivo:/
V súlade so známym účinkom sildenafilu na metabolickú cestu oxid
dusnatý/cGMP (pozri časť 5.1) sa preukázalo, že sildenafil potencuje
hypotenzívny účinok nitrátov, a preto je jeho súčasné podanie s donormi
oxidu dusnatého alebo nitrátmi v akejkoľvek forme kontraindikované (pozri
časť 4.3).

Súbežné podávanie sildenafilu pacientom užívajúcim alfablokátory môže viesť
u niektorých citlivých jedincov k symptomatickej hypotenzii.
Najpravdepodobnejší čas jej výskytu je do 4 hodín po podaní sildenafilu
(pozri časti 4.2 a 4.4). V troch špecifických liekových interakčných
štúdiách sa pacientom s benígnou hyperpláziou prostaty (BPH),
stabilizovaným na liečbe doxazosínom, súčasne podával alfablokátor
doxazosín (4 mg a 8 mg) a sildenafil (25 mg, 50 mg alebo 100 mg). V týchto
štúdiách sa u sledovanej populácie pozorovalo priemerné dodatočné zníženie
tlaku krvi v ľahu o 7/7 mmHg, 9/5 mmHg a 8/4 mmHg a priemerné dodatočné
zníženie tlaku krvi v stoji o 6/6 mmHg, 11/4 mmHg a 4/5 mmHg. Keď sa
sildenafil a doxazosín podávali súčasne pacientom stabilizovaným na liečbe
doxazosínom, hlásenia o výskyte symptomatickej posturálnej hypotenzie u
pacientov boli ojedinelé.
Tieto hlásenia zahŕňali závraty a stratu rovnováhy, ale nie synkopu.

Nezaznamenali sa žiadne signifikantné interakcie sildenafilu (50 mg) ani s
tolbutamidom (250 mg), warfarínom (40 mg), ani s liekmi, ktoré sú
metabolizované CYP2C9.

Sildenafil (50 mg) nepotencoval predĺženie času krvácania zapríčineného
kyselinou acetylsalicylovou (150 mg).

Sildenafil (50 mg) nepotencoval hypotenzívny účinok alkoholu u zdravých
dobrovoľníkov, ktorí mali priemernú maximálnu koncentráciu alkoholu v krvi
80 mg/dl.

Analýza výsledkov o podávaní s antihypertenzívami, ako sú diuretiká,
betablokátory, ACE inhibítory, antagonisti angiotenzínu II, iné
antihypertenzíva (vazodilatátory a centrálne pôsobiace), blokátory
adrenergných neurónov, blokátory vápnikových kanálov a alfablokátory,
nepreukázala žiadny rozdiel v profile nežiaducich účinkov medzi pacientmi,
ktorí užívali sildenafil, a pacientami, ktorí užívali placebo. V
špecifickej interakčnej štúdii u pacientov s hypertenziou, ktorí súčasne
užívali amlodipín so sildenafilom (100 mg), sa zaznamenalo ďalšie zníženie
systolického tlaku krvi v ľahu o 8 mmHg.
Zodpovedajúce ďalšie zníženie diastolického tlaku krvi v ľahu bolo o 7
mmHg. Toto ďalšie zníženie tlaku krvi malo podobný rozsah, ako keď sa
sildenafil podával zdravým dobrovoľníkom samostatne (pozri časť 5.1).

Sildenafil (100 mg) neovplyvnil farmakokinetiku inhibítorov HIV proteáz v
rovnovážnom stave, saquinaviru a ritonaviru, ktoré sú oba substrátmi
CYP3A4.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Sildenafil nie je indikovaný na použitie u žien.

V reprodukčných štúdiách u potkanov a zajacov sa po perorálnom podávaní
sildenafilu nepozoroval žiaden relevantný nežiaduci účinok.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.

Keďže závrat a zmenené videnie boli hlásené v klinických štúdiách so
sildenafilom, pacienti predtým, ako budú viesť vozidlá a obsluhovať stroje,
majú poznať, ako reagujú na podanie sildenafilu.

4.8 Nežiaduce účinky

Bezpečnostný profil sildenafilu je založený na 8 691 pacientoch, ktorí
dostávali odporúčaný dávkovací režim v rámci 67 placebom kontrolovaných
klinických štúdií. Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie v klinických
štúdiách u pacientov liečených sildenafilom boli bolesť hlavy, návaly,
dyspepsia, poruchy videnia, nazálna kongescia, závraty a porucha farebného
videnia.

Nežiaduce reakcie v rámci sledovania po uvedení lieku na trh boli
zhromaždené počas obdobia približne > 9 rokov. Vzhľadom na to, že nie
všetky nežiaduce reakcie sú hlásené držiteľovi rozhodnutia o registrácii, a
tým zahrnuté do bezpečnostnej databázy, frekvencie týchto reakcií sa nedajú
spoľahlivo určiť.

V tabuľke uvedenej nižšie sú všetky klinicky dôležité nežiaduce reakcie,
ktoré sa vyskytli v rámci klinických štúdií s incidenciou väčšou ako pri
placebe, uvedené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie: veľmi časté
(? 1/10), časté (? 1/100 až < 1/10), menej časté (? 1/1 000 až < 1/100),
zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1 000).

Okrem toho je zahrnutá aj frekvencia klinicky dôležitých nežiaducich
reakcií hlásených po uvedení lieku na trh, uvedená ako neznáma.

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v
poradí klesajúcej závažnosti.

/Tabuľka 1:/ /Klinicky dôležité než//iaduce reakcie hlásené v kontrolovaných/
/klinických štúdiách s incidenciou väčšou ako pri placebe a klinicky/
/dôležité nežiaduce reakcie hlásené v rámci sledovania po uvedení lieku na/
/trh/
|Trieda orgánových systémov |Nežiaduce reakcie |
|Poruchy imunitného systému |
|Zriedkavé |hypersenzitívne reakcie |
|Poruchy nervového systému |
|Veľmi časté |bolesť hlavy |
|Časté |závrat |
|Menej časté |somnolencia, hypoestézia |
|Zriedkavé |cerebrovaskulárna príhoda, synkopa |
|Neznáme |tranzitórny ischemický atak, záchvat, |
| |recidíva záchvatov |
|Poruchy oka |
|Časté |poruchy videnia, porucha farebného |
| |videnia |
|Menej časté |ochorenia spojoviek, ochorenia oka, |
| |poruchy slzenia, iné ochorenia oka |
|Neznáme |nearteritická predná ischemická |
| |neuropatia zrakového nervu (NAION), |
| |oklúzia ciev sietnice, poruchy v zornom |
| |poli |
|Poruchy ucha a labyrintu |
|Menej časté |vertigo, tinnitus |
|Zriedkavé |hluchota* |
|Poruchy ciev |
|Časté |návaly |
|Zriedkavé |hypertenzia, hypotenzia |
|Poruchy srdca a srdcovej činnosti |
|Menej časté |palpitácie, tachykardia |
|Zriedkavé |infarkt myokardu, fibrilácia predsiení |
|Neznáme |komorová arytmia, nestabilná angina |
| |pectoris, náhla srdcová smrť |
|Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína |
|Časté |nazálna kongescia |
|Zriedkavé |epistaxa |
|Poruchy gastrointestinálneho traktu |
|Časté |dyspepsia |
|Menej časté |vracanie, nauzea, sucho v ústach |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva |
|Menej časté |kožná vyrážka |
|Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva |
|Menej časté |myalgia |
|Poruchy reprodukčného systému a prsníkov |
|Neznáme |priapizmus, prolongovaná erekcia |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania |
|Menej časté |bolesť na hrudníku, únava |
|Laboratórne a funkčné vyšetrenia |
|Menej časté |zvýšená srdcová frekvencia |

* Ochorenia ucha: náhla hluchota. Náhly pokles alebo strata sluchu bola
hlásená v malom počte prípadov v rámci sledovania po uvedení lieku na trh a
klinických štúdií pri použití všetkých PDE5 inhibítorov, vrátane
sildenafilu.

4.9 Predávkovanie

V štúdiách so zdravými dobrovoľníkmi boli po podaní jednorazovej dávky do
800 mg nežiaduce účinky podobné ako pri podaní nižších dávok, ale
vyskytovali sa častejšie a boli závažnejšie. Dávky 200 mg neviedli k väčšej
účinnosti, ale viedli k vyššiemu výskytu nežiaducich účinkov (bolesť hlavy,
návaly, závrat, dyspepsia, nazálna kongescia, zmena videnia).

V prípade predávkovania sa majú podľa potreby zaviesť štandardné podporné
opatrenia. Keďže sildenafil je pevne viazaný na bielkoviny plazmy a
neeliminuje sa močom, nie je pravdepodobné, že by renálna dialýza mala
urýchliť klírens sildenafilu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: lieky určené na liečbu erektilnej dysfunkcie,
ATC kód: G04BE03

Sildenafil sa používa na perorálnu formu liečby erektilnej dysfunkcie. Za
prirodzených podmienok, t.j. po sexuálnej stimulácii, obnovuje narušenú
erektilnú funkciu zvýšením prítoku krvi do penisu.

Fyziologický mechanizmus, ktorý je zodpovedný za erekciu penisu, zahrňuje
uvoľňovanie oxidu dusnatého (NO) v kavernóznom telese penisu počas
sexuálnej stimulácie. Oxid dusnatý potom aktivuje enzým guanylátcyklázu, čo
nakoniec vedie ku zvýšeniu koncentrácie cyklického guanozínmonofosfátu
(cGMP) a relaxácii hladkých svalov v kavernóznom telese, čo umožní prítok
krvi.

Sildenafil je silný a selektívny inhibítor cGMP špecifickej fosfodiesterázy
typu 5 (PDE5) v kavernóznom telese, kde je PDE5 zodpovedná za degradáciu
cGMP. Účinok sildenafilu na erekciu je založený na periférnom pôsobení.
Sildenafil nemá priamy relaxačný účinok na izolované humánne kavernózne
teleso, ale účinne zvyšuje relaxačný účinok oxidu dusnatého (NO) na toto
tkanivo. Ak je aktivovaná metabolická cesta NO/cGMP, ako je to v prípade
sexuálnej stimulácie, tak inhibícia PDE5 účinkom sildenafilu vedie k
zvýšeniu koncentrácie cGMP v kavernóznom telese. Preto dochádza k
očakávanému priaznivému farmakologickému účinku sildenafilu iba v prípade
sexuálnej stimulácie.

Štúdie /in vitro/ preukázali, že sildenafil je selektívny pre PDE5, ktorá sa
podieľa na procese erekcie.
Jeho účinok je výraznejší na PDE5 ako na ostatné známe fosfodiesterázy.
Sildenafil je 10-krát selektívnejší pre PDE5 ako pre PDE6, ktorá sa podieľa
na fototransdukcii v retine. Pri maximálnych odporučených dávkach má 80-
krát vyššiu selektivitu pre PDE5 než pre PDE1 a viac ako 700-krát vyššiu
selektivitu pre PDE5 než pre PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 a 11. Obzvlášť,
sildenafil má 4 000-krát vyššiu selektivitu pre PDE5 ako pre PDE3, cyklický
adenozínmonofosfát (cAMP) špecifickú izoformu fosfodiesterázy, ktorá sa
podieľa na kontrole kontraktility srdcového svalu.

Dve klinické štúdie sa špeciálne zaoberali tým, aby sa určil časový úsek po
podaní dávky sildenafilu, počas ktorého dochádza k erekcii ako odpovedi na
sexuálnu stimuláciu. V štúdii s falopletyzmografiou (RigiScan) u pacientov
pri podávaní sildenafilu nalačno bol priemerný čas po dosiahnutie erekcie u
tých, ktorí dosiahli erekciu so 60 % rigiditou (dostačujúci stupeň rigidity
na vykonanie pohlavného styku) 25 minút (rozsah 12 – 37 minút). V druhej
štúdii, v ktorej sa tiež používal RigiScan, bol sildenafil schopný vyvolať
erekciu ako odpoveď na sexuálnu stimuláciu ešte 4 – 5 hodín po podaní
dávky.

Sildenafil spôsobuje mierny a prechodný pokles tlaku krvi, vo väčšine
prípadov bez klinického významu. Priemerné maximálne zníženie systolického
tlaku krvi v ľahu po podaní 100 mg sildenafilu perorálne bolo 8,4 mmHg.
Korešpondujúca zmena diastolického tlaku krvi v ľahu bola 5,5 mmHg.
Toto zníženie hodnôt tlaku krvi je v súlade s vazodilatačným účinkom
sildenafilu, pravdepodobne v dôsledku zvýšenia cGMP v hladkých svaloch
ciev. Podávanie jednorazových dávok až do 100 mg u zdravých dobrovoľníkov
neviedlo k žiadnemu klinicky relevantnému účinku na EKG.

V štúdii zameranej na hemodynamické účinky jednorazovej perorálnej dávky
100 mg sildenafilu u 14 pacientov s ťažkou koronárnou artériovou chorobou
(CAD) (> 70 % stenóza aspoň jednej koronárnej artérie) poklesol stredný
kľudový systolický a diastolický krvný tlak o 7 % resp. o 6 % v porovnaní s
východiskovými hodnotami. Stredný pľúcny systolický tlak krvi poklesol
o 9 %. Sildenafil nemal vplyv na srdcový výdaj a neviedol ku zhoršeniu
krvného prietoku cez stenózne koronárne artérie.

Pri porovnaní sildenafilu s placebom v dvojito-zaslepenej placebom
kontrolovanej klinickej štúdii porovnávajúcej reakciu na fyzickú záťaž u
144 pacientov s erektilnou dysfunkciou a chronickou stabilnou anginou
pectoris, ktorí pravidelne užívali antianginóznu terapiu (okrem nitrátov),
sa nepreukázali žiadne klinicky relevantné rozdiely v čase do objavenia sa
príznakov anginy pectoris.

U niektorých pacientov sa jednu hodinu po podaní dávky 100 mg sildenafilu
pri použití Farnsworth-Munsellovho testu so 100 farebnými odtieňmi
pozorovali mierne a prechodné rozdiely v rozlišovaní farieb (modrá/zelená).
Dve hodiny po podaní sa nezaznamenali už žiadne účinky. Možný mechanizmus
tejto zmeny v rozlišovaní farieb súvisí s inhibíciou PDE6, ktorý hrá úlohu
vo fototransdukčnej kaskáde retiny. Sildenafil neovplyvňuje ani ostrosť,
ani kontrast videnia. V placebom kontrolovanej štúdii s malým počtom
pacientov s dokumentovaným včasným štádiom vekom podmienenej makulárnej
degenerácie (n = 9) neboli vo vykonaných testoch videnia (ostrosť videnia,
Amslerova mriežka, rozlíšenie farieb pri simulovanom dopravnom osvetlení,
Humpreyho perimeter a fotostres) dokázané žiadne významné zmeny vplyvom
sildenafilu (jednorazová dávka 100 mg).

Po podaní jednorazovej perorálnej dávky 100 mg sildenafilu zdravým
dobrovoľníkom sa nezaznamenal žiaden vplyv na motilitu alebo na morfológiu
spermií.
/Ďalšie informácie o klinických štúdiách/
V klinických štúdiách sa sildenafil podával viac ako 8 000 pacientom vo
veku 19 – 87 rokov.
Zastúpené boli nasledovné skupiny pacientov: starší pacienti (19,9 %),
pacienti s hypertenziou (30,9 %), diabetes mellitus (20,3 %), ischemickou
chorobou srdca (5,8 %), hyperlipidémiou (19,8 %), poranením miechy (0,6 %),
depresiou (5,2 %), transuretrálnou resekciou prostaty (3,7 %), pacienti po
radikálnej prostatektómii (3,3 %). Nasledovné skupiny neboli dostatočne
zastúpené alebo boli vyradené z klinických skúšok: pacienti po chirurgickom
výkone v oblasti panvy, pacienti po rádioterapii, pacienti s ťažkým
poškodením funkcie obličiek alebo pečene a pacienti s niektorými
kardiovaskulárnymi poruchami (pozri časť 4.3).

Podiel pacientov, ktorí v štúdiách s fixnými dávkami udávali, že liečba
viedla k zlepšeniu erekcie, bol 62 % (25 mg), 74 % (50 mg) a 82 % (100 mg)
v porovnaní s 25 % u pacientov, ktorí užívali placebo.
V kontrolovaných klinických štúdiách bolo prerušenie liečby sildenafilom
zriedkavé a v podobnej miere ako u pacientov, ktorí užívali placebo.
Zhrnutie údajov zo všetkých štúdií ukazuje, že podiel pacientov, ktorí
udávali zlepšenie po podaní sildenafilu bol nasledujúci: psychogénna
erektilná dysfunkcia (84 %), zmiešaná erektilná dysfunkcia (77 %),
organická erektilná dysfunkcia (68 %), staršie osoby (67 %), diabetes
mellitus (59 %), ischemická choroba srdca (69 %), hypertenzia (68 %), TURP
(61 %), radikálna prostatektómia (43 %), poranenie miechy (83 %), depresia
(75 %). Bezpečnosť a účinnosť sildenafilu bola preukázaná v dlhodobých
štúdiách.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia/
Sildenafil sa rýchlo vstrebáva. Maximálne plazmatické koncentrácie sa
dosahujú 30 – 120 minút (v priemere 60 minút) po perorálnom užití lieku
nalačno. Priemerná absolútna perorálna biologická dostupnosť je 41 %
(rozsah 25 – 63 %). AUC a Cmax sa po perorálnom podaní odporučených dávok
sildenafilu (25 – 100 mg) zvyšujú proporcionálne s dávkou.

Ak sa sildenafil užije súčasne s jedlom, tak sa rýchlosť absorpcie zníži,
pričom priemerné oneskorenie tmax je 60 minút a priemerné zníženie
Cmax o 29 %.

/Distribúcia/
Priemerný stabilizovaný distribučný objem (Vd) sildenafilu je 105 l, čo
naznačuje distribúciu do tkanív. Po jednorazovom perorálnom podaní dávky
100 mg dosahuje priemerná maximálna celková plazmatická koncentrácia
sildenafilu približne 440 ng/ml (CV 40 %). Keďže sildenafil (a jeho hlavný
cirkulujúci metabolit N-desmetyl) sa viaže v 96 % na plazmatické
bielkoviny, dosahuje priemerná maximálna plazmatická koncentrácia voľného
sildenafilu 18 ng/ml (38 nmol). Väzba na bielkoviny nie je závislá od
celkových koncentrácií lieku.

U zdravých dobrovoľníkov, ktorí užili sildenafil (100 mg jednorazovú
dávku), bolo po 90 minútach v ejakuláte menej ako 0,0002 % užitej dávky
(priemerne 188 ng).

/Metabolizmus/
Sildenafil je metabolizovaný predovšetkým hepatálnymi mikrozomálnymi
izoenzýmami CYP3A4 (hlavná metabolická cesta) a CYP2C9 (vedľajšia
metabolická cesta). Hlavný cirkulujúci metabolit sildenafilu je výsledkom N-
demetylácie sildenafilu. Tento metabolit má profil selektivity na
fosfodiesterázu podobný sildenafilu a účinnosť /in vitro/ na PDE5 približne
50 % v porovnaní s materským liečivom. Plazmatické koncentrácie tohto
metabolitu zodpovedajú približne 40 % koncentrácie sildenafilu. Metabolit N-
desmetyl je ďalej metabolizovaný a terminálny polčas je približne 4 h.

/Eliminácia/
Celkový telový klírens sildenafilu je 41 l/h a terminálny fázový polčas 3 –
5 h. Tak po perorálnom, ako aj po intravenóznom podaní sa sildenafil
vylučuje vo forme metabolitov predovšetkým do stolice (približne 80 %
podanej perorálnej dávky) a v menšej miere do moču (približne 13 % podanej
perorálnej dávky).

/Farmakokinetika v špeciálnych skupinách pacientov/

/Starší ľudia:/
U zdravých starších dobrovoľníkov (65-ročných a starších) bol znížený
klírens sildenafilu, čo viedlo k zvýšeniu plazmatických koncentrácií
sildenafilu a aktívneho N-desmetyl metabolitu o približne 90 % v porovnaní
s hodnotami u mladších zdravých dobrovoľníkov (18 – 45-ročných). Vzhľadom
na rozdiely vo väzbe na plazmatické bielkoviny, ktoré sú podmienené vekom,
bolo zodpovedajúce zvýšenie plazmatických koncentrácií voľného sildenafilu
približne 40 %.

/Renálna insuficiencia:/
U dobrovoľníkov s miernym a stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek
(klírens kreatinínu = 30 - 80 ml/min) nebola zmenená farmakokinetika
sildenafilu po podaní jednorazovej perorálnej dávky 50 mg. Priemerná AUC a
Cmax N-desmetyl metabolitu sa zvýšila o 126 %, resp. o 73 % v porovnaní s
dobrovoľníkmi zodpovedajúceho veku bez poškodenia funkcie obličiek.
Vzhľadom na vysokú interindividuálnu variabilitu však tieto rozdiely neboli
štatisticky signifikantné.
U dobrovoľníkov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu <
30 ml/min) bol klírens sildenafilu znížený a v porovnaní s dobrovoľníkmi
rovnakého veku, ale bez poškodenia funkcie obličiek, sa AUC zvýšila o 100 %
a Cmax o 88 %. Okrem toho hodnoty AUC a Cmax N-desmetyl metabolitu sa
signifikantne zvýšili o 79 % a o 200 %.

/Hepatálna insuficiencia:/
U dobrovoľníkov s miernou a stredne ťažkou cirhózou pečene (A a B podľa
Child-Pugha) bol klírens sildenafilu znížený a v porovnaní s dobrovoľníkmi
rovnakého veku, ale bez poškodenia funkcie pečene, sa AUC zvýšila o 84 % a
Cmax o 47 %. Farmakokinetika sildenafilu u pacientov s ťažkým poškodením
funkcie pečene nebola študovaná.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti,
toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a
reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

cellulosum microcristallinum; calcii hydrogenophosphas, anhydricus;
povidonum; croscarmellosum natricum; magnesii stearas; macrogolum 6000,
hypromellosum; titanii dioxidum (E 171); cerulei nitens FCF lacca aluminica
(E 133); macrogoli stearas

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte vo vnútornom a vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister (hliníková a PVC/PE/PVdC fólia), papierová škatuľka, písomná
informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 4, 10, 12 alebo 20 filmom obalených tabliet

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Modrasil 25 mg: 83/0089/10-S
Modrasil 50 mg: 83/0090/10-S
Modrasil 100 mg: 83/0091/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

18.02.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C86727
Skupina ATC:
G04 - Urologiká
Skupina ATC:
G04BE03 - sildenafilum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Výrobca lieku:
PRO.MED.CS PRAHA A.S., CESKA REPUBLIKA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou (PAH) v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava a vo Východoslovenskom ústave srdcových chorôb, Košice. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Predajná cena:
25.11 € / 756.46 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
25.11 € / 756.46 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:27.01 € ÚP:0.00 € DP:27.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:32.03 € ÚP:0.00 € DP:32.03 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:30.11 € ÚP:0.00 € DP:30.11 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:31.91 € ÚP:0.00 € DP:31.91 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.25 € ÚP:0.00 € DP:57.25 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.00 € ÚP:0.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:15.29 € ÚP:0.00 € DP:15.29 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:49.36 € ÚP:0.00 € DP:49.36 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.32 € ÚP:0.00 € DP:13.32 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien