Detail:
QUETROP 100 mg tbl flm 60x100 mg
Názov lieku:
QUETROP 100 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 60x100 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2108/07649,
2108/07650, 2108/07651, 2108/07652, 2108/07653


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


QUETROP 25 mg filmom obalené tablety
QUETROP 100 mg filmom obalené tablety
QUETROP 150 mg filmom obalené tablety
QUETROP 200 mg filmom obalené tablety
QUETROP 300 mg filmom obalené tablety
kvetiapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je QUETROP a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete QUETROP
3. Ako používať QUETROP
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať QUETROP
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE QUETROP A NA ČO SA POUŽÍVA

QUETROP patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Tieto lieky
pomáhajú zlepšiť niektoré typy psychických ochorení, ako sú:
. halucinácie (napr. nevysvetliteľné hlasy), čudné a desivé myšlienky,
zmeny Vášho správania, pocity osamelosti a zmätenosti. Toto sú príznaky
ochorenia známe ako schizofrénia.
. ovplyvnenie Vašej nálady tak, že sa cítite „povznesene“ alebo vzrušene.
Môžete si všimnúť, že máte nižšiu potrebu spánku ako zvyčajne. Môžete byť
viac zhovorčivejší a máte zrýchlený tok myšlienok alebo nápadov. Môžete
sa tiež cítiť nezvyčajne podráždený. Toto sú príznaky ochorenia známe ako
bipolárna mánia.
. ovplyvnenie Vašej nálady tak, že sa cítite byť stále smutný. Môžete sa
cítiť stiesnene, mať pocit viny, pociťujete nedostatok energie, stratu
chuti do jedla a/alebo poruchy spánku.
Toto sú príznaky ochorenia známe ako bipolárna depresia.
Môžno zistíte, že Vám pomôže, keď poviete priateľovi alebo príbuzným, že
trpíte týmito príznakmi a požiadate ich, aby si prečítali túto písomnú
informáciu. Mohli by ste ich tiež požiadať, aby Vám povedali, či sa Vaše
príznaky zhoršujú, alebo či sa obávajú akýchkoľvek ďalších zmien vo Vašom
správaní.

2. SKÔR AKO UŽIJETE QUETROP

Neužívajte QUETROP
. ak ste alergický (precitlivený) na kvetiapín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek QUETROPU (pozri časť 6 Ďalšie informácie);
. keď užívate niektoré z nasledujúcich liekov, pretože tieto lieky môžu
zosilniť účinok lieku QUETROP (pozri tiež ,,užívanie iných liekov“);


lieky na liečbu AIDS (inhibítory HIV proteázy ako sú ininavir, nelfinavir);
lieky na liečbu plesňových ochorení, ako je ketokonazol;
erytromycín alebo klaritromycín (antibiotiká);
nefazodón (liek proti depresii).


Neužívajte liek QUETROP, ak užívate niektorý z vyššie uvedených liekov.
Ak si nie ste niečím istý, poraďte sa svojím lekárom alebo lekárnikom skôr
ako začnete užívať QUETROP.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní QUETROPU
QUETROP nemajú užívať starší pacienti s demenciou (zníženie funkcie mozgu).
Je to preto, že skupina liekov, do ktorej patrí QUETROP môže zvýšiť
u starších pacientov riziko mozgovej mŕtvice, alebo v niektorých prípadoch
aj riziko úmrtia.

Skôr ako začnete užívať tento liek, informujte svojho lekára:
ak máte Vy alebo niekto z Vašej rodiny problémy so srdcom, máte nízky krvný
tlak, alebo ste prekonali mozgovú mŕtvicu;
ak máte problémy s pečeňou;
ak ste v minulosti prekonali epileptický záchvat;
ak viete o tom, že sa u Vás v minulosti vyskytol znížený počet bielych
krviniek (ktorý mohol, ale nemusel byť spôsobený inými liekmi);
ak máte cukrovku alebo zvýšené riziko, že sa u Vás vyskytne. Lekár Vám môže
v tomto prípade kontrolovať hladinu cukru v krvi počas užívania lieku
QUETROP (pozri tiež ,,Možné vedľajšie účinky“).

Oznámte svojmu lekárovi, ak sa u Vás vyskytne:
. vysoká teplota (horúčka), meravosť svalov, pocit zmätenosti;
. nekontrolovateľné pohyby hlavne tváre a jazyka;
. pocit ťažkej ospanlivosti.
Tieto príznaky môžu byť spôsobené týmto typom lieku.

Myšlienky na samovraždu a zhoršenie depresie
Ak trpíte depresiou, môžete mať myšlienky, že si ublížite alebo sa
zabijete. Tieto myšlienky môžu byť častejšie a silnejšie na začiatku
liečby, pretože nástup účinku u týchto liekov trvá nejakú dobu, zvyčajne 2
týždne, niekedy aj viac. Tieto myšlienky môžu zosilnieť aj vtedy, keď náhle
prestanete užívať tento liek. Náchylnejší na tieto pocity sú dospelí
v mladom veku. Výsledky z klinických štúdií ukázali, že zvýšené riziko na
samovraždy alebo samovražedné úmysly sa vyskytli u dospelých, mladších ako
25 rokov trpiacich na depresie.
Ak máte myšlienky na to že si ublížite alebo sa zabijete, okamžite
vyhľadajte lekára alebo ihneď navštívte nemocnicu. Možno zistíte, že Vám
pomôže, keď poviete priateľovi alebo príbuzným, že trpíte depresiou
a požiadate ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu. Mohli by ste ich
tiež požiadať, aby Vám povedali, či sa Vaše príznaky zhoršujú, alebo či sa
obávajú akýchkoľvek ďalších zmien vo Vašom správaní.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neužívajte QUETROP, ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:
. lieky na liečbu AIDS - inhibítory HIV proteázy ako sú ininavir,
nelfinavir, (pozri tiež ,,neužívajte“);
. lieky na liečbu plesňových ochorení ako je ketokonazol, (pozri tiež
,,neužívajte“);
. erytromycín alebo klaritromycín (antibiotiká) na bakteriálne infekcie
(pozri tiež ,,neužívajte“);
. nefazodón - liek proti depresii, (pozri tiež ,,neužívajte“).

Oznámte svojmu lekárovi, že užívate ešte nasledujúce lieky:
. lieky na epilepsiu (ako je fenytoín alebo karbamazepín);
. lieky na vysoký krvný tlak;
. lieky na úzkosť alebo depresiu;
. tioridazín (iné antipsychotické lieky).


Predtým ako prestanete užívať ktorýkoľvek z Vašich liekov, povedzte to
Vášmu lekárovi.

Užívanie QUETROPU s jedlom a nápojmi
. Grapefruit môže zvýšiť koncentráciu kvetiapínu v krvi. Preto by ste
počas liečby nemali jesť grapefruity a piť grapefruitovú šťavu.
. Kombinácia kvetiapínu a alkoholu môže spôsobiť ospalosť. Preto počas
liečby QUETROPOM by ste mali požívať alkohol len v malých množstvách.
. QUETROP môžete užívať spolu s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná, snažíte sa otehotnieť alebo dojčíte, povedzte to svojmu
lekárovi predtým ako začnete užívať QUETROP. Neužívajte QUETROP počas
tehotenstva, kým sa o tom neporozprávate s lekárom.
QUETROP sa nemá užívať počas dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Užívanie QUETROPU môže spôsobiť, že sa budete cítiť ospalý. Pokiaľ neviete,
aký vplyv má na Vás liečba týmto liekom, neveďte vozidlo a neobsluhujte
stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách QUETROPU

Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate
niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento
liek.


3. AKO UŽÍVAŤ QUETROP

QUETROP užívajte vždy presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

. Váš lekár Vám stanoví úvodnú dávku lieku v závislosti od druhu Vášho
ochorenia.
. Zvyčajná počiatočná dávka je buď:
- 50 mg v prvý deň, 100 mg na druhý deň, 200 mg na tretí deň a 300 mg
na štvrtý deň
alebo
- 100 mg v prvý deň, 200 mg na druhý deň, 300 mg na tretí deň a 400 mg
na štvrtý deň.
. Následne Vám Váš lekár povie koľko tabliet QUETROPU máte užívať každý
deň.
. Dávka sa môže pohybovať v rozmedzí 150 mg až 800 mg denne v závislosti
od druhu Vášho ochorenia a Vašej potrebe.
. Tablety užívajte raz denne pred spaním, alebo dvakrát denne, podľa
druhu Vášho ochorenia.
. Tabletu prehltnite celú a zapite ju vodou. Tablety môžete užívať spolu
s jedlom alebo bez jedla.
. QUETROP je dostupný v piatich rozdielnych silách, každá sila je
odlišná farbou alebo tvarom. Farba Vašich užívaných tabliet sa môže
z času na čas líšiť v závislosti od dávky, ktorú Vám určil lekár.

Starší pacienti
Ak ste starší, Váš lekár Vám môže predpísať nižšiu dávku lieku.

Deti a mladiství
QUETROP sa neodporúča užívať u detí a mladistvých do 18 rokov.


Pacienti s poruchou funkciou pečene
Ak máte problémy s pečeňou, Váš lekár Vám môže predpísať nižšiu dávku
lieku.

Ak užijete viac QUETROPU, ako máte
Ak užijete viac tabliet ako je Vaša predpísaná dávka, čo najskôr
kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu. Príznaky
predávkovania zahŕňajú ospalosť, závrat, mdloba, nízky krvný tlak
a rýchly tep srdca.

Ak zabudnete užiť QUETROP
Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete. Ak je to už
takmer v čase, kedy by ste mali užiť ďalšiu dávku, počkajte a dávku užite
vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili
vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať QUETROP
Neprestaňte užívať Váš liek, aj keď sa cítite lepšie, pokiaľ Vám to nepovie
Váš lekár. Ak náhle prestanete užívať tablety QUETROP, môžu sa u Vás
objaviť príznaky ako sú nespavosť, nevoľnosť s nutkaním na vracanie, bolesť
hlavy, hnačka, vracanie, závraty alebo podráždenosť. Lekár Vám pred
ukončením liečby začne postupne znižovať dávky lieku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj QUETROP môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.
Ak sa u Vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov prestaňte užívať
QUETROP a vyhľadajte ihneď lekársku pomoc alebo navštívte najbližšiu
nemocnicu.

Menej časté vedľajšie účinky (vyskytujúce sa menej ako u 1 pacienta zo 100)
- epileptické záchvaty (pozri tiež ,,Buďte zvlášť opatrný“)
- alergické reakcie ktoré môžu zahŕňať pľuzgieriky, opuchy kože a opuch
okolo úst.

Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujúce sa menej ako u 1 pacienta z 1 000)
- kombinácia horúčky, pretrvávajúca bolesť hrdla alebo vredy v ústach,
zrýchlené dýchanie, potenie, svalová stuhnutosť, silná ospalosť alebo
mdloby (pozri tiež ,,Buďte zvlášť opatrný“).

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u menej ako u1 pacienta z
10 000)
- závažná alergická reakcia (nazývaná anafylaktická reakcia) ktorá môže
spôsobiť sťažené dýchanie alebo šok.

Informujte svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika, ak sa
domnievate, že máte akýkoľvek z týchto príznakov alebo iný vedľajší účinok,
ktorý sa vyskytol počas užívaní lieku QUETROP.

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u viac ako u 1 z 10
pacientov)
. závrat (môže vieť k pádom), bolesť hlavy, sucho v ústach
. ospanlivosť (môže časom vymiznúť pri pokračovaní v liečbe QUETROPOM)
. abstinenčné príznaky (t.j. príznaky vznikajúce po ukončení liečby
QUETROPOM), zahŕňajúce nespavosť, nevoľnosť, bolesť hlavy, hnačku,
vracanie, závraty a podráždenosť
. prírastok na váhe.

Časté vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 pacienta z 10)
. zrýchlený tep
. upchaný nos
. žalúdočná nevoľnosť (porucha trávenia) zápcha
. pocit slabosti, mdloby (môžu viesť k pádom)
. opuchy rúk alebo nôh
. nízky krvný tlak pri postavení sa, čo môže byť príčinou závratu či
mdloby
. zvýšené hladiny cukru v krvi
. rozmazané videnie
. neobvyklé pohyby svalov pri začínaní vykonávania pohybu, triaška,
nepokoj alebo nebolestivá svalová stuhnutosť
. abnormálne sny a nočné mory
. zvýšená chuť do jedla
. podráždenosť.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 pacienta
zo 100)
. nepríjemný pocit v nohách nazývaný ako syndróm nepokojných nôh
. sťažené prehĺtanie
. poruchy reči
. neovládateľné pohyby najmä tváre alebo jazyka.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u menej než 1 pacienta
z 1000)
. zožltnutie kože a očných bielkov (žltačka)
. dlhotrvajúca a bolestivá erekcia (priapizmus)
. opuch prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka (galaktorea).

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 pacienta
z 10 000)
. zhoršenie cukrovky (diabetes mellitus)
. zápalové ochorenie pečene (hepatitída)
. vyrážky ťažkého charakteru, pľuzgiere alebo červené škvrny na koži
. náhle vzniknutý opuch kože, zvyčajne postihujúci okolie očí, pery
a hrdlo (angioedém).

Skupina liekov, do ktorej patrí QUETROP môže spôsobovať poruchy srdcového
rytmu, ktoré môžu byť vážne a v závažných prípadoch aj fatálne.

Niektoré vedľajšie účinky, sa môžu zistiť len vyšetrením krvi. Medzi tieto
patrí zvýšenie hladiny nektorých tukov v krvi (triglyceridy a celkový
cholesterol), zvýšenie hladiny cukru (glukózy) v krvi, zníženie počtu
niektorých typov krviniek a zvýšenie hladiny prolaktínu v krvi.
Zvýšenie hladiny prolaktínu môže mať vo vzácnych prípadoch nasledujúce
účinky:
- opuch prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka u mužov a žien
- u žien môže byť menštruácia nepravidelná alebo žiadna.
Váš lekár Vám preto môže niekedy navrhnúť odber krvi.

Nemajte obavy po prečítaní tohto zoznamu možných vedľajších účinkov. Nemusí
sa u Vás vyskytnúť ani jeden z nich.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ QUETROP

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte QUETROP po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po
EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo QUETROP obsahuje


Liečivo je kvetiapín.
Jedna tableta obsahuje 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg alebo 300
mg kvetiapínu vo forme kvetiapíniumfumarátu.

/Ďalšie zložky sú:/
Jadro tablety: povidón K 30 (E1201), mikrokryštalická celulóza (E460),
dihydrát fosforečnanu vápenatého, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ C),
koloidný bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát (E572).
Obal tablety: hypromelóza (E464), monohydrát laktózy, makrogol 3350,
triacetín, oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172) v 25 mg, 100
mg a 150 mg, červený oxid železitý (E172) len v 25 mg.Ako vyzerá QUETROP a obsah balenia


QUETROP 25 mg je ružová, okrúhla, bikonvexná, filmom obalená tableta.
QUETROP 100 mg je žltá, okrúhla, bikonvexná, filmom obalená tableta.
QUETROP 150 mg je krémovo sfarbená, okrúhla, bikonvexná, filmom obalená
tableta.
QUETROP 200 mg je biela, okrúhla, bikonvexná, filmom obalená tableta.
QUETROP 300 mg je biela, podlhovastá, filmom obalená tableta s s deliacou
ryhou na jednej strane.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Nepriehľadné PVC/Al blistre po 10 tabletách, balené v papierovej škatuľke.

/Veľkosti balenia/
QUETROP 25 mg filmom obalené tablety: 30 tabliet
QUETROP 100 mg filmom obalené tablety: 30, 60 a 90 tabliet
QUETROP 150 mg filmom obalené tablety: 30, 60 a 90 tabliet
QUETROP 200 mg filmom obalené tablety: 60 a 90 tabliet
QUETROP 300 mg filmom obalené tablety: 60 a 90 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká
republika


Výrobca

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 s miestom
prepúšťania Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika

Polpharma S.A., 19 Pelplińska Str., 83-200 Starogard Gdański, Poľsko.

Tento liek je schválený v členských štátoch EEA pod nasledovnými názvami

Holandsko QUETROP 25mg, 100mg, 150mg, 200mg, 300mg
Bulharsko SOFREL 25mg, 100mg, 150mg, 200mg, 300mg
Česká republika QUETROP 25mg, 100mg, 150mg, 200mg, 300mg potahované
tablety
Estónsko SOFREL 25mg, 100mg, 150mg, 200mg, 300mg
Maďarsko FREQUENT 25mg, 100mg, 150mg, 200mg, 300mg
Litva SOFREL 25mg, 100mg, 150mg, 200mg, 300mg plévele dengtos tablet?s
Lotyšsko SOFREL 25mg, 100mg, 150mg, 200mg, 300mg
Poľsko SOFREL
Portugalsko SOFREL 25mg, 100mg, 150mg, 200mg, 300mg
Rumunsko QUETROP 25mg, 100mg, 150mg, 200mg, 300mg
Slovensko QUETROP 25mg, 100mg, 150mg, 200mg, 300mg filmom obalené tablety
Slovinsko QUETROP 25mg, 100mg, 150mg, 200mg, 300mg filmsko obložene
tablete


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári
2010.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2108/07649,
2108/07650, 2108/07651, 2108/07652, 2108/07653


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

QUETROP 25 mg filmom obalené tablety
QUETROP 100 mg filmom obalené tablety
QUETROP 150 mg filmom obalené tablety
QUETROP 200 mg filmom obalené tablety
QUETROP 300 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna 25 mg filmom obalená tableta obsahuje 25 mg kvetiapínu (vo forme
kvetiapíniumfumarátu).
Jedna 100 mg filmom obalená tableta obsahuje 100 mg kvetiapínu (vo forme
kvetiapíniumfumarátu).
Jedna 150 mg filmom obalená tableta obsahuje 150 mg kvetiapínu (vo forme
kvetiapíniumfumarátu).
Jedna 200 mg filmom obalená tableta obsahuje 200 mg kvetiapínu (vo forme
kvetiapíniumfumarátu).
Jedna 300 mg filmom obalená tableta obsahuje 300 mg kvetiapínu (vo forme
kvetiapíniumfumarátu).

Pomocné látky:
Jedna 25 mg filmom obalená tableta obsahuje 0,3 mg bezvodej laktózy.
Jedna 100 mg filmom obalená tableta obsahuje 1,2 mg bezvodej laktózy.
Jedna 150 mg filmom obalená tableta obsahuje 1,8 mg bezvodej laktózy.
Jedna 200 mg filmom obalená tableta obsahuje 2,39 mg bezvodej laktózy.
Jedna 300 mg filmom obalená tableta obsahuje 3,59 mg bezvodej laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

QUETROP 25 mg je ružová, okrúhla, bikonvexná, filmom obalená tableta.
QUETROP 100 mg je žltá, okrúhla, bikonvexná, filmom obalená tableta.
QUETROP 150 mg je krémovo sfarbená, okrúhla, bikonvexná, filmom obalená
tableta.
QUETROP 200 mg je biela, okrúhla, bikonvexná, filmom obalená tableta.
QUETROP 300 mg je biela, podlhovastá, filmom obalená tableta s s deliacou
ryhou na jednej strane.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

. Liečba schizofrénie.
. Liečba miernych až závažných foriem manických epizód v rámci bipolárnej
afektívnej poruchy.
. Liečba veľkých depresívnych epizód v rámci bipolárnej afektívnej
poruchy.4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

QUETROP sa má užívať s jedlom alebo bez jedla.

/Liečba schizofrénie/
QUETROP sa má podávať dvakrát denne.
Celková denná dávka na prvé štyri dni liečby je 50 mg (1.deň), 100 mg
(2.deň), 200 mg (3.deň)
a 300 mg (4.deň).
Po 4. dni sa má dávka vytitrovať na zvyčajnú účinnú dávku v rozmedzí 300 až
450 mg/deň. V závislosti na klinickej odpovedi a znášanlivosti jednotlivých
pacientov je možné dávku upraviť
v rozmedzí 150 až 750 mg/deň.

/Liečba miernych až závažných foriem manických epizód spojených s bipolárnou/
/afektívnou poruchou/
QUETROP sa má podávať dvakrát denne.
Celková denná dávka počas prvých štyroch dní liečby je 100 mg (1. deň),
200 mg (2. deň), 300 mg (3. deň) a 400 mg (4. deň). Ďalšia úprava
dávkovania až do 800 mg/deň do 6. dňa liečby sa má vykonávať postupným
zvyšovaním dávky nie viac ako o 200 mg/deň.
Dávku je možné upraviť na základe klinickej odpovede a individuálnej
tolerancie pacienta v rozmedzí od 200 do 800 mg/deň. Zvyčajná účinná dávka
je v rozmedzí od 400 do 800 mg/deň.

/Liečba depresívnych epizód v rámci bipolárnej afektívnej poruchy/
QUETROP sa má podávať raz denne pred spaním.
Celková denná dávka na prvé štyri dni liečby je 50 mg (1.deň), 100 mg
(2.deň), 200 mg (3.deň) a 300 mg kvetiapínu (4.deň). Odporúčaná denná dávka
je 300 mg kvetiapínu.
V klinických štúdiách nebol pozorovaný vyšší benefit u skupiny pacientov,
ktorým bola podávaná dávka 600 mg, v porovnaní so skupinou pacientov ktorí
dostávali 300 mg (pozri časť 5.1).
U niektorých jednotlivých pacientov môže byť prospešná dávka 600 mg.
Dávky vyššie ako 300 mg kvetiapínu má začať lekár so skúsenosťou liečby
depresívnych epizód v rámci bipolárnej afektívnej poruchy. Výsledky
klinických štúdií naznačujú, že u niektorých pacientov v prípade
neznášanlivosti lieku, je možné dávku znížiť o minimálne 200 mg kvetiapínu.
Liečbu depresívnych epizód v rámci bipolárnej afektívnej poruchy má začať
lekár so skúsenosťou liečby bipolárnej afektívnej poruchy.

/Dávkovanie u osobitných skupín pacientov/
/Starší pacienti/
Tak ako aj iné antipsychotiká, QUETROP sa má u starších pacientov podávať
s opatrnosťou, obzvlášť pri úvodnom nastavovaní dávky.
Dávku je potrebné zvyšovať pomaly a celková denná dávka by mala byť nižšia
ako u mladších pacientov, v závislosti od klinickej reakcie a znášanlivosti
lieku. Stredná hodnota plazmatického klírensu kvetiapínu je u starších ľudí
v porovnaní s mladšími o 30 - 50% nižšia.
Účinnosť a bezpečnosť nebola skúmaná u pacientov nad 65 rokov
s depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej afektívnej poruchy.

/Deti a dospievajúci/
Bezpečnosť a účinnosť kvetiapínu u detí a dospievajúcich nebola stanovená.

/Porucha funkcie obličiek/
U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania.

/Porucha funkcie pečene/
Kvetiapín sa v značnom rozsahu metabolizuje v pečeni. Z toho dôvodu sa má
QUETROP u pacientov so známou poruchou funkcie pečene podávať so zvýšenou
opatrnosťou, obzvlášť pri úvodnom nastavovaní dávky.
Liečba pacientov so známou poruchou funkcie pečene má začať s dávkou
25 mg/deň. Dávka sa má zvyšovať denne o 25-50 mg/deň až do dosiahnutia
účinnej dávky na základe klinickej odpovede a individuálnej tolerancie
pacienta.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Súbežné podávanie inhibítorov cytochrómu P450 3A4, akými sú inhibítory HIV
proteázy, azolové antimykotiká, erytromycín, klaritromycín a nefazodón je
kontraindikované (pozri tiež časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Samovraždy/ myšlienky na samovraždu alebo zhoršenie klinického stavu/
Pri depresii v rámci bipolárnej afektívnej poruchy je zvýšené riziko
výskytu myšlienok na samovraždu, sebapoškodzovanie a samovraždy (príhody
spojené so samovraždou). Toto riziko pretrváva do doby, kým nastane
významný ústup príznakov. Ak nedôjde k zlepšeniu stavu počas prvých
niekoľkých týždňov liečby alebo dlhšieho obdobia, je potrebné pacientov
starostlivo sledovať až do zlepšenia stavu. Je všeobecná klinická prax, že
riziko samovraždy sa v počiatočných fázach uzdravovania môže zvýšiť.
V klinických štúdiách u pacientov s veľkými depresívnymi epizódami v rámci
bipolárnej afektívnej poruchy bolo pozorované zvýšené riziko príhod na
samovraždu u mladých dospelých pacientov vo veku menej ako 25 rokov, ktorí
boli liečení kvetiapínom (3%) v porovnaní so skupinou liečenou placebom
(0%).
Okrem toho, lekár musí vziať do úvahy aj potenciálne riziko výskytu príhod
spojených so samovraždou pri náhlom vysadení liečby kvetiapínu, v dôsledku
známych rizikových faktorov tohto ochorenia.


/Somnolencia/

Liečba kvetiapínom je spojená so somnolenciou a podobnými symptómami ako je
sedácia (pozri časť 4.8). V klinickom skúšaní sa počas liečby pacientov
s bipolárnou depresiou, začiatok účinku prejavil počas prvých 3 dní liečby
a bol prevažne miernej až stredne silnej intenzity. Pacienti s bipolárnou
depresiou s výskytom somnolencie ťažkej intenzity, môžu častejšie vyžadovať
kontakt minimálne počas 2 týždňov od nástupu príznakov somnolencie, alebo
pokiaľ sa symptómy nezlepšia. V týchto prípadoch môže byť potrebné
prerušenie liečby.

/Kardiovaskulárne ochorenia/
QUETROP sa má podávať so zvýšenou opatrnosťou pacientom so známym
kardiovaskulárnym ochorením, cerebrovaskulárnym ochorením alebo s inými
stavmi, ktoré predisponujú ku vzniku hypotenzie. Kvetiapín môže vyvolať
ortostatickú hypotenziu predovšetkým pri úvodnom období titrovania dávky.
Preto ak dôjde k takémuto stavu, je potrebné zvážiť redukciu dávok alebo
pozvoľnejšiu titráciu dávok.

/Záchvaty/
V kontrolovaných klinických štúdiách sa nepozoroval rozdiel v incidencii
záchvatov u pacientov liečených kvetiapínom alebo placebom. Podobne ako pri
iných antipsychotikách, pri liečbe pacientov so záchvatmi v anamnéze sa
odporúča zvýšená opatrnosť (pozri časť 4.8).

/Extrapyramídové príznaky/
V placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pacientov s veľkými
depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej afektívnej poruchy, bola
v skupine pacientov ktorí užívali kvetiapín, pozorovaná zvýšená incidencia
extrapyramídových symptómov (EPS) v porovnaní so skupinou dostávajúcou
placebo.

/Tardívna dyskinéza/
Ak sa objavia príznaky alebo prejavy tardívnej dyskinézy, je potrebné
zvážiť redukciu dávky alebo prerušenie liečby QUETROPOM (pozri časť 4.8).
Prejavy tardívnej dyskinézy sa po prerušení liečby môžu zhoršiť alebo sa
dokonca prejaviť (pozri časť 4.8).

/Malígny neuroleptický syndróm/
Malígny neuroleptický syndróm súvisí s antipsychotickou liečbou, vrátane
kvetiapínu (pozri časť 4.8). Klinické prejavy zahŕňajú hypertermiu,
narušenie mentálneho stavu, svalovú rigiditu, autonómnu instabilitu a
zvýšenie kreatínfosfokinázy. V týchto prípadoch je potrebné prerušiť liečbu
QUETROPOM a začať vhodnú liečbu.

/Závažná neutropénia/
V klinických skúšaniach s kvetiapínom bola zriedkavo hlásená závažná
neutropénia (počet neutrofilov <0,5 X 109/l). Väčšina prípadov závažnej
neutropénie sa vyskytla v priebehu niekoľkých mesiacov po začatí liečby
kvetiapínom. Súvislosť s dávkou nie je zjavná. Počas postmarketingového
sledovania viedlo prerušenie liečby kvetiapínom k ústupu leukopénie a/alebo
neutropénie. Možné rizikové faktory neutropénie zahŕňajú preexistujúci
znížený počet bielych krviniek (WBC) a anamnézu liekmi indukovanej
neutropénie. Podávanie QUETROPU musí byť prerušené u pacientov s počtom
neutrofilov <1,0 X 109/l. Pacienti musia byť pozorovaní na príznaky
a prejavy infekcie a sledovať počet neutrofilov (pokiaľ neprekročí 1,5 X
109/l) (pozri časť 5.1).

/Interakcie/
Pozri tiež časť 4.5.
Súbežné užívanie kvetiapínu spolu so silnými induktormi pečeňových enzýmov,
ako je karbamazepín alebo fenytoín, značne znižuje plazmatické koncentrácie
kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom.
Liečba kvetiapínom u pacientov, ktorí užívajú induktor pečeňových enzýmov,
sa má začať, len pokiaľ lekár zváži, že benefit liečby kvetiapínom preváži
možné riziká z vysadenia liečby induktorom pečeňových enzýmov. Je dôležité,
aby každá zmena v liečbe induktorom bola postupná, a v prípade potreby
nahradená liekom, ktorý neindukuje pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný).

/Hyperglykémia/
Počas liečby kvetiapínom bola vo veľmi zriedkavých prípadoch hlásená
hyperglykémia alebo exacerbácia latentného diabetu. U diabetických
pacientov a u pacientov s rizikovými faktormi vzniku diabetu mellitus sa
odporúča príslušné klinické monitorovanie (pozri tiež časť 4.8).

/Lipidy/
V klinických skúšaniach s kvetiapínom bolo pozorované zvýšenie hladín
triglyceridov a cholesterolu (pozri časť 4.8). Zvýšené hladiny lipidov je
potrebné riešiť s ohľadom na klinický stav pacienta.

/Metabolické riziko/
Vzhľadom k zmenám v hmotnosti, zmenám hladiny cukru v krvi (pozri
/Hyperglykémia)/ a lipidov, ktoré boli pozorované v klinických štúdiách
s kvetiapínom, môže dôjsť u jednotlivých pacientov k zhoršeniu profilu
metabolického rizika, ktoré sa má riešiť s ohľadom na klinický stav
pacienta.

/Predĺženie QT intervalu/
V klinickom skúšaní a pri použití v súlade s SPC nebol kvetiapín spájaný
s perzistentným zvýšením absolútneho QT intervalu. Počas postmarketingového
sledovania bolo hlásené predĺženie
QT intervalu pri terapeutických dávkach (pozri časť 4.8) a pri predávkovaní
(pozri časť 4.9).
Podobne ako pri iných antipsychotikách, aj pri užívaní kvetiapínu je
potrebná zvýšená opatrnosť pri jeho podávaní pacientom s kardiovaskulárnym
ochorením alebo predĺženým QT intervalom v rodinnej anamnéze. Zvýšená
opatrnosť je tiež potrebná pri súbežnom podávaní s liekmi, ktoré môžu
predĺžiť QTc interval a pri súbežnom podávaní s neuroleptikami. Týka sa to
predovšetkým starších pacientov, pacientov s vrodeným syndrómom dlhého QT
intervalu, s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, hypertrofiou srdca,
hypokaliémiou alebo hypomagneziémiou (pozri časť 4.5).

/Prerušenie liečby/
Po náhlom prerušení liečby kvetiapínom, boli popísané akútne abstinenčné
príznaky, ako je insomnia, nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závrat
a podráždenosť. Odporúča sa ukončovať liečbu postupným znižovaním dávok po
dobu 1 až 2 týždňov (pozri časť 4.8).


/Starší pacienti so psychózou súvisiacou s demenciou/
QUETROP nie je schválený na liečbu pacientov so psychózou súvisiacou s
demenciou.
Pri liečbe niektorými atypickými antipsychotikami v randomizovaných,
placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u dementnej populácie sa
vyskytlo približne trojnásobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych
nežiaducich udalostí. Mechanizmus vzniku tohto zvýšenia nie je známy.
Zvýšené riziko sa nemôže vylúčiť ani pre iné antipsychotiká alebo ďalšie
populácie pacientov. QUETROP sa má užívať s opatrnosťou u pacientov s
rizikovými faktormi pre vznik cievnej mozgovej príhody.

V metaanalýze atypických antipsychotík sa zistilo, že starší pacienti so
psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou majú zvýšené riziko úmrtia
v porovnaní s placebom. V dvoch 10-týždňových placebom kontrolovaných
skúšaniach s kvetiapínom, vykonaných u rovnakej populácie pacientov (n=710;
priemerný vek: 83 rokov; vekové rozpätie: 56-99 rokov) však bola incidencia
mortality u pacientov liečených kvetiapínom 5,5% v porovnaní s 3,2%
v skupine pacientov, ktorí dostávali placebo. Pacienti v tomto skúšaní
zomierali z rôznych príčin, ktoré zodpovedali očakávaniam pre túto
populáciu. Tieto údaje nedokazujú kauzálny vzťah medzi liečbou kvetiapínom
a úmrtím u starších pacientov s demenciou.

/Dysfágia/
Pri liečbe kvetiapínom bola pozorovaná dysfágia (pozri časť 4.8). Pacientom
s rizikom aspiračnej pneumónie sa má podávať kvetiapín so zvýšenou
opatrnosťou.

/Doplňujúce informácie/
Údaje o užívaní kvetiapínu v kombinácii s divalproexom alebo lítiom na
liečbu stredne závažných až závažných foriem manických epizód sú obmedzené;
avšak kombinovaná liečba bola dobre tolerovaná (pozri časť 4.8 a 5.1).
Údaje preukázali aditívny účinok v 3. týždni.

Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými
problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo
glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie

Vzhľadom na primárny účinok quetiapínu na centrálny nervový systém je
potrebné venovať zvýšenú pozornosť podávaniu QUETROPU v kombinácii s inými
centrálne pôsobiacimi liekmi a s alkoholom.

Cytochróm P450 (CYP) 3A4 je hlavný enzým, ktorý sa podieľa na metabolizme
kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450. V interakčnej skúške so
zdravými dobrovoľníkmi sa po súbežnom podaní ketokonazolu, CYP3A4
inhibítora a kvetiapínu (25 mg) zistilo 5-8-násobné zvýšenie AUC
kvetiapínu. Preto je súbežné podávanie kvetiapínu a inhibítorov CYP3A4
kontraindikované.
Tiež sa neodporúča užívať kvetiapín spolu s grapefruitovou šťavou.

V klinických skúškach zameraných na sledovanie farmakokinetiky, v ktorých
sa podávali opakované dávky kvetiapínu pred a počas liečby karbamazepínom
(známy induktor pečeňových enzýmov), súbežne podaný karbamazepín výrazne
zvýšil klírens kvetiapínu. Toto zvýšenie klírensu znižuje systémovú
expozíciu kvetiapínu (zistené pomocou AUC) priemerne na 13% hodnôt
zistených u pacientov, ktorým sa podával kvetiapín sám; u niektorých
pacientov sa pozorovalo ešte väčšie zníženie. V dôsledku tejto interakcie
sú plazmatické koncentrácie kvetiapínu nízke, čo môže ovplyvniť účinnosť
liečby QUETROPOM.

Súbežné užívanie kvetiapínu s fenytoínom (iný induktor mikrozomálnych
enzýmov) spôsobilo zvýšenie klírensu kvetiapínu približne o 450%.
Pacientom, ktorí užívajú induktory pečeňových enzýmov, sa má podávať
QUETROP iba v tom prípade, ak prínos liečby prevýši možné riziko
z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena
v liečbe induktorom bola postupná, niekedy je potrebné zameniť induktor za
liek neindukujúci pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný) (pozri tiež časť
4.4).

Farmakokinetika kvetiapínu nie je významne ovplyvnená pri súbežnom podávaní
antidepresív imipramínu (známy inhibítor CYP2D6) alebo fluoxetínu (známy
inhibítor CYP3A4, CYP2D6).

Farmakokinetika kvetiapínu nie je významne ovplyvnená pri súbežnom podávaní
s antipsychotikami risperidónom alebo haloperidolom. Súbežné podávanie
lieku kvetiapínu a tioridazínu spôsobuje zvýšený klírens kvetiapínu
približne o 70%.

Farmakokinetika kvetiapínu nie je ovplyvnená súbežným podávaním cimetidínu.

Farmakokinetika lítia nie je ovplyvnená súbežným podávaním kvetiapínu.

Pri súbežnom podávaní valproátu sodného a kvetiapínu farmakokinetika oboch
látok nebola klinicky významne ovplyvnená.

Formálne interakčné štúdie s bežne podávanými liekmi ovplyvňujúcimi
kardiovaskulárny systém sa nevykonali.
Zvýšená opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní s liekmi, ktoré môžu
vyvolať elektrolytovú dysbalanciu alebo predĺžiť QT interval.


4.6 Gravidita a laktácia

Bezpečnosť a účinnosť kvetiapínu u gravidných žien nebola stanovená.
V skúškach na zvieratách sa doteraz nezistili žiadne škodlivé účinky, aj
keď možné účinky na zrak plodu neboli hodnotené. Pozorovali sa abstinenčné
príznaky u novorodencov matiek liečených kvetiapínom počas gravidity. Preto
sa môže QUETROP podávať počas gravidity iba vtedy, ak očakávaný efekt
liečby prevýši jej možné riziká.
Nie je známe, do akej miery sa kvetiapín vylučuje do materského mlieka.
Z toho dôvodu sa ženám, ktoré dojčia, neodporúča aby užívali počas dojčenia
QUETROP.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

QUETROP má významný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Keďže kvetiapín pôsobí v prvom rade na centrálny nervový systém, môže
ovplyvňovať činnosti vyžadujúce mentálnu bdelosť. Preto sa pacientom
neodporúča viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje, kým nie je známa ich
individuálna citlivosť na liek.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky pri liečbe kvetiapínom sú ospalosť,
závrat, sucho v ústach, mierna asténia, zápcha, tachykardia, ortostatická
hypotenzia a dyspepsia.

Podobne ako pri iných antipsychotikách, aj pri užívaní kvetiapínu sa
vyskytli zvýšenie hmotnosti, synkopy, malígny neuroleptický syndróm,
leukopénia, neutropénia a periférny edém.
Výskyt nežiaducich účinkov spojených s liečbou kvetiapínom je nižšie v
tabuľke uvedený vo formáte odporúčanom Radou pre medzinárodné organizácie
medicínskych vied („Council for International Organizations of Medical
Sciences“ - pracovná skupina CIOMS III; 1995).

| |Veľmi časté|Časté |Menej časté |Zriedkavé |Veľmi |Neznáme |
| | |(? 1/100 až |(? 1/1 000 | |zriedkavé | |
| |(? 1/10) |< 1/10) |až |(? |(< | |
| | | |< 1/100) |1/10 000 |1/10 000) | |
| | | | |až | | |
| | | | |< 1/1 000)| | |
|Poruchy | |leukopénia1 |eozinofília,| | |neutropén|
|krvi | | | | | |ia1 |
|a | | |trombocytopé| | | |
|lymfatickéh| | |- | | | |
|o systému | | |nia | | | |
|Poruchy | | |hypersenziti| |anafylakti| |
|imunitného | | |vita | |cké | |
|systému | | | | |reakcie6 | |
|Poruchy | |hyperprolakt| | | | |
|endokrinnéh| |i- | | | | |
|o systému | |némia16 | | | | |
|Poruchy | |zvýšená chuť| | |diabetes | |
|metabolizmu| |do jedla | | |mellitus1,| |
| | | | | |5,6 | |
|a výživy | | | | | | |
|Psychické | |neobvyklé | | | | |
|poruchy | |sny a nočné | | | | |
| | |mory | | | | |
|Poruchy |závraty4,17|synkopa4,17 |epileptický | | | |
|nervového |somnolencia|extrapyramí-|záchvat1, | | | |
|systému |2,17 | |syndróm | | | |
| |bolesť |dové |nepokojných | | | |
| |hlavy |symptómy1,13|nôh, | | | |
| | | |dyzartria, | | | |
| | | |tardívna | | | |
| | | |dyskinéza1,6| | | |
|Poruchy | |tachykardia4| | | | |
|srdca | | | | | | |
|a srdcovej | | | | | | |
|činnosti | | | | | | |
|Poruchy oka| |nejasné | | | | |
| | |videnie | | | | |
|Poruchy | |ortostatická| | | | |
|ciev | |hypotenzia4,| | | | |
| | |17 | | | | |
|Poruchy | |rinitída | | | | |
|dýchacej | | | | | | |
|sústavy, | | | | | | |
|hrudníka a | | | | | | |
|mediastína | | | | | | |
|Poruchy |sucho v |zápcha, |dysfágia8 | | | |
|gastrointes|ústach |dyspepsia | | | | |
|ti- | | | | | | |
|nálneho | | | | | | |
|traktu | | | | | | |
|Poruchy | | | |žltačka6 |hepatitída| |
|pečeňe a | | | | |6 | |
|žlčových | | | | | | |
|ciest | | | | | | |
|Poruchy | | | | |angioedém6| |
|kože | | | | |, | |
|a | | | | |Stevensov-| |
|podkožného | | | | |Johnsonov | |
|tkaniva | | | | |syndróm6 | |
|Poruchy | | | |priapizmus| | |
|reprodukčné| | | |, | | |
|ho systému | | | |galaktorea| | |
| | | | | | | |
|a prsníkov | | | | | | |
|Celkové |abstinenčné|mierna | |malígny | | |
|poruchy |príznaky |asténia, | |neurolepti| | |
|a reakcie |1,10 |periférny | |cký | | |
|v mieste | |edém, | |syndróm1 | | |
|podania | |podráždenosť| | | | |
|Laboratórne|zvýšené |zvýšené |zvýšenie |zvýšenie | | |
|a funkčné |hladiny |hladiny |hladín |hladiny | | |
|vyšetrenia |triglycerid|sérových |(-GT3, |kreatínfos| | |
| |ov |transamináz |znížený |fo-kinázy1| | |
| |v sére11, |(ALT, AST)3,|počet |5 | | |
| |zvýšené |znížený |krvných | | | |
| |hladiny |počet |dostičiek14,| | | |
| |celkového |neutrofilov,|predĺženie | | | |
| |cholesterol|hladiny |QT 1,13,19 | | | |
| |u (prevažne|krvnej | | | | |
| |LDL-cholest|glukózy | | | | |
| |erolu)12, |zvýšené | | | | |
| |zníženie |k hodnotám | | | | |
| |hladín |hyperglykémi| | | | |
| |HDL-cholest|e7 | | | | |
| |erolu18, | | | | | |
| |zvýšenie | | | | | |
| |hmotnosti9 | | | | | |

(1) Pozri časť 4.4.
(2) Počas prvých dvoch týždňov liečby sa môže vyskytnúť ospalosť, ktorá pri
pokračovaním liečby QUETROPOM zvyčajne ustúpi.
(3) U niektorých pacientov užívajúcich kvetiapín dochádzalo k
asymptomatickému zvýšeniu sérových transamináz (ALT, AST) alebo gama-GT
hladín. Zvýšené hodnoty sa pri pokračujúcej liečbe obyčajne vrátili k
normálu.
(4) Kvetiapín môže rovnako ako ďalšie antipsychotiká, ktoré spôsobujú
blokádu alfa1-adrenergných receptorov vyvolať ortostatickú hypotenziu
spojenú so závratom, tachykardiou a u niektorých pacientov so synkopou,
najmä pri úvodnej titrácii dávky (pozri časť 4.4).
(5) Excerbácia latentného diabetu bola hlásená vo veľmi zriedkavých
prípadoch.
(6) Výpočet frekvencie týchto nežiaducich účinkov bol prevzatý len z
postmarketingových údajov.
(7) Hladina glukózy v krvi nalačno ( 126mg/dl alebo hladina glukózy v krvi
nie nalačno ( 200mg/dl v najmenej jednom prípade.
(8) Zvýšenie rýchlosti dysfágie pri užívaní kvetiapínu v porovnaní
s placebom bolo pozorované v pri klinických štúdiách pri liečby bipolárnej
depresie.
(9) Na základe zvýšenia hmotnosti o viac než 7 % oproti východzej hodnote.
Vyskytuje sa prevažne na začiatku liečby u dospelých.
(10) Nasledujúce symptómy z vysadenia boli najčastejšie pozorované
v akútnych, placebom kontrolovaných klinických štúdiách s jedným liekom,
ktoré hodnotili príznaky z vysadenia: insomnia, nauzea, bolesť hlavy,
hnačka, vracanie, závraty a podráždenosť. Po 1 týždni po vysadení výskyt
týchto účinkov významne poklesol.
(11) Triglyceridy ? 200 mg/dL (( 2,258 mmol/l) pri najmenšom v jednom
prípade.
(12) Cholesterol ? 240 mg/dL (( 6,2064 mmol/l) pri najmenšom v jednom
prípade. Zvýšenie hladín LDL-cholesterolu o ( 30 mg/dL (( 0,769 mmol/l)
bolo pozorované veľmi často. Stredná hodnota zmeny medzi pacientmi, u
ktorých bolo toto zvýšenie pozorované, bola 41,7 mg/dL (( 1,07 mmol/l).
(13) Pozri nižšie
(14) Krvné doštičky ( 100×109/l aspoň v jednom prípade.
(15) Na základe hlásenia nežiaducich účinkov z klinických štúdií, zvýšenie
hladiny kreatínfosfokinázy ktoré nesúvisí s malígnym neuroleptickým
syndrómom.
(16) Hladiny prolaktínu (u pacientov vo veku nad 18 rokov): vždy > 20 (g/l
(> 869,56 pmol/l)
u mužov a > 30 (g/l (> 304,34 pmol/l) u žien.
(17) Môže viesť k pádom.
(18) Hladiny HDL-cholesterolu vždy < 40 mg/dL (1,025 mmol/l) u mužov,
<50 mg/dL (1,282 mmol/l) u žien.
(19) Incidencia u pacientov, ktorí mali posun QTc od < 450 msec do ( 450
msec so zvýšením
o ( 30 msec. V placebom kontrolovaných štúdiách liečby kvetiapínom bolo
zistené, že priemerná zmena a incidencia pacientov, ktorí mali posun
klinicky významný, sú podobné v skupine s kvetiapínom i s placebom.

Pri súbežnom užívaní neuroleptík boli hlásené prípady predĺženia QT
intervalu, ventrikulárnej arytmie, náhleho nevysvetliteľného úmrtia,
srdcovej zástavy a /torsades de pointes/.

V krátkodobých, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach zameraných na
liečbu pacientov so schizofréniou a bipolárnou mániou bola celková
incidencia extrapyramídových symptómov porovnateľná s placebom
(schizofrénia: 7,8% pre kvetiapín a 8,0% pre placebo; bipolárna mánia:
11,2% pre kvetiapín a 11,4% pre placebo). V krátkodobých, placebom
kontrolovaných klinických skúšaniach zameraných na liečbu pacientov
s bipolárnou depresiou bola celková incidencia extrapyramídových symptómov
8,9% pre kvetiapín v porovnaní s 3,8% pre placebo, hoci incidencia
jednotlivých nežiaducich udalostí (napr. akatízia, extrapyramídová porucha,
tremor, dyskinéza, dystónia, nepokoj, mimovoľné svalové kontrakcie,
psychomotorická hyperaktivita a svalová rigidita) bola celkovo nízka
a nepresiahla 4% v žiadnej z liečených skupín.

Liečba kvetiapínom bola spojená s miernym poklesom hladín tyreoidálnych
hormónov, hlavne celkového T4 a voľného T4. Pokles celkového T4 a voľného
T4 bol najväčší počas prvých 2 až 4 týždňov liečby kvetiapínom a v priebehu
ďalšieho dlhodobého užívania sa už ďalej neznižoval. Takmer vo všetkých
prípadoch bolo vysadenie kvetiapínu sprevádzané zmenou účinku na celkový a
voľný T4, bez závislosti na dĺžke liečby. Menšie poklesy celkového
T3 a reverzného T3 boli pozorované iba pri vyšších dávkach.
Hladiny TBG (thyroxine-binding globuline) neboli ovplyvnené a nezaznamenalo
sa ani žiadne recipročné zvýšenie hladín TSH (thyroid stimulating hormone).
Nie sú žiadne náznaky, že by kvetiapín mohol spôsobiť klinické prejavy
hypotyreoidizmu.

4.9 Predávkovanie

Fatálne následky boli hlásené v klinických skúškach po predávkovaní 13,6 g
a v postmarketingovom hodnotení pri dávke len 6 g samotného kvetiapínu.
Avšak hlásené bolo prežitie po predávkovaní až do 30 g. V postmarketingovom
hodnotení sa zaznamenali veľmi zriedkavé prípady predávkovania samotným
kvetiapínom, ktorých následkom bola smrť alebo kóma, alebo predĺženie QT
intervalu.
Vo všeobecnosti, opísané prejavy a príznaky zodpovedajú zvýrazneným známym
farmakologickým účinkom lieku, napr. ospalosť a útlm, tachykardia a
hypotenzia.
U pacientov s preexistujúcim závažným kardiovaskulárnym ochorením môže byť
zvýšené riziko účinkov z predávkovania (pozri časť 4.4).
Kvetiapín nemá špecifické antidotum. V prípade ťažkej intoxikácie je
potrebné zvážiť možnosť použitia viacerých liekov, a odporúča sa intenzívna
starostlivosť, vrátane zabezpečenia a udržiavania priechodnosti dýchacích
ciest, prísunu kyslíka a dostatočnej ventilácie, pravidelného sledovania a
podpory kardiovaskulárneho systému.
Prevencia absorpcie nadmernej dávky sa síce neskúmala, no môže sa zvážiť
výplach žalúdka (po intubácii, ak je pacient v bezvedomí) a podanie
aktívneho uhlia spolu s laxatívami.
Lekársky dohľad a sledovanie životných funkcií musí pokračovať až do
úplného vyliečenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotiká, diazepíny, oxazepíny
a tiazepíny
ATC kód: N05AH04

/Mechanizmus účinku/
Kvetiapín je atypicky pôsobiace antipsychotikum. Kvetiapín a aktívny
metabolit N-desalkyl-kvetiapín (norkvetiapín) reagujú s celým radom
neurotransmiterových receptorov. Kvetiapín a N-desalkyl-kvetiapín má
afinitu k serotonínovým (5HT2) a k dopamínovým D1 a D2 receptorom v mozgu.
Antipsychotické vlastnosti kvetiapínu a jeho slabé extrapyramídové účinky
(EPS) sa pripisujú práve kombinácii receptorového antagonizmu s vyššou
selektivitou pre 5HT2 oproti D2-receptorom. N-desalkyl-kvetiapín
(norkvetiapín) má tiež vysokú afinitu k transmiteru norepinefrínu (NET).
Kvetiapín a N-desalkyl-kvetiapín (norkvetiapín) majú tiež vysokú afinitu k
histamínovým a adrenergným ?1-receptorom a nízku afinitu k adrenergným
?2-receptorom a serotonínovým 5HT1 receptorom. Kvetiapín nevykazuje zjavnú
afinitu k cholinergným, muskarínovým ani benzodiazepínovým receptorom.

/Farmakodynamické účinky/
Kvetiapín je účinný v testoch na zistenie antipsychotického účinku, akými
sú napr. testy na podmienené obranné reflexy. Kvetiapín blokuje účinky
dopamínových agonistov, čo sa prejavilo na základe behaviorálnych hodnotení
a elektrofyziologických meraní a zvyšuje koncentráciu dopamínových
metabolitov, čo je neurochemický index blokády D2 receptorov.

V predklinických testoch určených na predikciu vyvolania EPS, kvetiapín sa
nepodobá štandardným antipsychotikám a má profil atypického antipsychotika.
Pri dlhodobom podávaní kvetiapínu nevzniká supersenzitivita dopamínových
D2 receptorov. Pri podávaní dávok, ktoré dostatočne blokujú D2 receptory
dochádza len k slabej katalepsii. Kvetiapín má pri dlhodobom podávaní
selektívny účinok na limbický systém, pretože blokuje depolarizáciu
mezolimbických neurónov, nepôsobí však na nigrostriatálne dopaminergné
neuróny. Pri akútnom a chronickom podávaní opiciam rodu Cebus, po
predchádzajúcej senzibilizácii haloperidolom alebo bez neho, vykazuje
kvetiapín minimálnu tendenciu k vyvolaniu dystonických reakcií (pozri časť
4.8).

/Klinická účinnosť/
V troch placebom kontrolovaných klinických štúdiách s pacientmi so
schizofréniou, v ktorých sa podávali rôzne dávky kvetiapínu, sa nezistil
rozdiel v incidencii EPS alebo v spotrebe súbežne podávaných
anticholinergík medzi skupinami pacientov, ktorí dostávali kvetiapín alebo
placebo. Placebom kontrolované skúšanie, v ktorom sa hodnotila liečba
fixnými dávkami kvetiapínu v rozmedzí od 75 do 750 mg/deň, nepreukázalo
nárast EPS alebo vyššiu spotrebu súbežne podávaných anticholinergík.

V štyroch placebom kontrolovaných klinických štúdiách, v ktorých sa
hodnotil účinok kvetiapínu na liečbu stredne závažných až závažných foriem
manických epizód v dávkach až do 800 mg denne, pričom v dvoch štúdiách sa
podával ako monoterapia a v dvoch ako kombinovaná liečba spolu s lítiom
alebo divalproexom, sa nezistil rozdiel v incidencii EPS a v spotrebe
súbežne podávaných anticholinergík medzi skupinami pacientov s liečbou
kvetiapínom alebo placebom.

V placebom kontrolovaných štúdiách u starších pacientov s psychózou
súvisiacou s demenciou sa nezaznamenala vyššia incidencia
cerebrovaskulárnych príhod na 100 pacientov ročne v skupine pacientov
liečených kvetiapínom v porovnaní s pacientmi užívajúcimi placebo.

V rámci dvoch klinických štúdií sa kvetiapín v monoterapii liečby stredne
závažných až závažných foriem manických epizód preukázal účinnejší ako
placebo v redukcii manických príznakov po 3 a 12 týždňoch liečby. K
dispozícii nie sú údaje z dlhodobých štúdií, ktoré by dokazovali účinnosť
kvetiapínu na prevenciu následných manických alebo depresívnych príhod.
Údaje o užívaní kvetiapínu v kombinácii s divalproexom alebo s lítiom v
liečbe stredne závažných až závažných foriem manických epizód sú obmedzené;
avšak kombinovaná liečba bola dobre tolerovaná. Výsledky preukázali
aditívny účinok v 3. týždni. Druhá klinická skúška nepreukázala aditívny
účinok v 6. týždni. Priemerná stredná dávka kvetiapínu v poslednom týždni
bola približne 600 mg denne a približne 85% pacientov dostávalo dávku v
rozmedzí 400 – 800 mg denne.

V 4 klinických skúšaniach trvajúcich 8 týždňov u pacientov s miernymi až
ťažkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej afektívnej poruchy
I alebo bipolárnej afektívnej poruchy II bol kvetiapín v dávke 300 mg a 600
mg signifikantne účinnejší v porovnaní so skupinou pacientov dostávajúcou
placebo v rámci merateľných výsledkov: priemerné zlepšenie skóre MADRS pre
odpoveď definovanú ako najmenej 50 % zlepšenie celkového skóre MADRS zo
základnej hodnoty. Nezistil sa rozdiel v rozsahu účinku medzi pacientmi
užívajúcimi 300 mg a kvetiapín v dávke 600 mg.

V kontinuálnej fáze týchto 2 skúšaní sa zistilo, že dlhodobá liečba
pacientov odpovedajúcich na kvetiapín v dávke 300 alebo 600 mg je
v porovnaní s liečbou placebom účinná na depresívne symptómy, ale nie na
manické symptómy.

V dvoch klinických skúšaniach zameraných na prevenciu recidívy sa
porovnávala účinnosť kvetiapínu v kombinácii so stabilizátormi nálady
u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými epizódami.
Kombinácia s kvetiapínom preukázala lepšiu účinnosť ako monoterapia
stabilizátormi nálady čo sa týka predĺženia času do návratu ochorenia
ktorejkoľvek z porúch nálady (manickej, zmiešanej alebo depresívnej).
Kvetiapín sa podával 2-krát denne v celkovej dávke 400 mg až 800 mg denne
v kombinácii s lítiom alebo valproátom.

Klinické štúdie preukázali, že kvetiapín je účinný pri podávaní dvakrát
denne, hoci farmakokinetický polčas kvetiapínu je približne 7 hodín. Tento
výsledok podporili aj údaje zo štúdie, využívajúcej pozitrónovú emisnú
tomografiu (PET), pri ktorej sa zistilo, že obsadenie 5-HT2 a D2 receptorov
kvetiapínom sa udržiava až do 12 hodín. Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších
ako 800 mg/deň sa nehodnotili.

Dlhodobá účinnosť kvetiapínu v prevencii relapsov nebola overená v
zaslepených klinických štúdiách. V otvorených štúdiách u pacientov so
schizofréniou bol kvetiapín účinný v udržiavaní klinického zlepšenia počas
pokračujúcej liečby u pacientov, ktorí preukázali iniciálnu odpoveď na
liečbu, čo svedčí o určitom dlhodobom terapeutickom účinku kvetiapínu.

V placebom kontrolovaných monoterapeutických klinických skúšaniach u
pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ?1,5x109/l bola incidencia
minimálne jedného prípadu počtu neutrofilov <1,5x109/l u pacientov
liečených kvetiapínom 1,72% v porovnaní s pacientami užívajúcimi placebo
0,73%. Vo všetkých klinických skúšaniach (placebom kontrolovaných,
otvorených, aktívne kontrolovaných; u pacientov s východiskovým počtom
neutrofilov ?1,5x109/l) bola incidencia minimálne jedného prípadu počtu
neutrofilov <0,5x109/l u pacientov liečených kvetiapínom 0,21% a u
pacientov užívajúcich placebo 0% a incidencia ?0,5 -<1,0 x 109/l bola u
pacientov liečených kvetiapínom 0,75% a u pacientov užívajúcich placebo
0,11%.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Kvetiapín sa po perorálnom podaní dobre vstrebáva a intenzívne sa
metabolizuje. Biologická dostupnosť kvetiapínu nie je signifikantne
ovplyvnená príjmom potravy. Približne 83% kvetiapínu sa viaže na
plazmatické bielkoviny. Maximálne rovnovážne molárne koncentrácie aktívneho
metabolitu N-dezalkyl-kvetiapínu (norkvetiapínu) predstavujú 35%
koncentrácií kvetiapínu. Eliminačný polčas je približne 7 hodín pre
kvetiapín a 12 hodín pre N-dezalkyl-kvetiapín (norkvetiapín).
Farmakokinetika kvetiapínu a N-dezalkyl-kvetiapínu (norkvetiapínu) je
v rámci schváleného dávkového rozpätia lineárna. Kinetika kvetiapínu je
rovnaká u mužov aj žien.
Stredná hodnota klírensu kvetiapínu u starších ľudí je asi o 30-50% nižšia
ako u ľudí vo veku 18-65 rokov.
U osôb s ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30
ml/min/1,73 m2) je stredný klírens kvetiapínu v plazme asi o 25% nižší, ale
individuálne hodnoty klírensu sú v rozmedzí hodnôt
u zdravých jedincov. Menej ako 5% priemernej molárnej dávkovej frakcie
voľného kvetiapínu a aktívneho plazmatického metabolitu N-dezalkyl-
kvetiapínu (norkvetiapínu) sa vylučuje močom.
Kvetiapín sa intenzívne metabolizuje v pečeni. Po podaní rádioaktívne
označeného kvetiapínu je možné v moči alebo v stolici nájsť menej ako 5%
pôvodnej zlúčeniny v nezmenenej forme. Asi 73% rádioaktívne označenej látky
sa vylúči močom a 21% stolicou.
U osôb s poškodením pečene (kompenzovaná alkoholická cirhóza) je stredný
klírens kvetiapínu asi o 25% nižší. Keďže sa kvetiapín intenzívne
metabolizuje v pečeni, očakávajú sa zvýšené plazmatické hladiny u pacientov
s poškodením pečene. U týchto pacientov je potrebné upraviť dávkovanie
(pozri časť 4.2).
/In vitro/ skúšk/y/ ukázali, že hlavným enzýmom, ktorý sa podieľa na
metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450, je CYP3A4. N-
dezalkyl-kvetiapín (norkvetiapín) sa tvorí a vylučuje najmä pomocou CYP3A4.
Kvetiapín a niekoľko jeho metabolitov (vrátane N-dezalkyl-kvetiapínu známy
ako norkvetiapín) sú slabými inhibítormi aktivít ľudského cytochrómu P450
1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 v podmienkach /in vitro/. /In vitro/ CYP inhibícia
bola pozorovaná iba v koncentráciách približne 5–50 krát vyšších, ako sú
koncentrácie dosiahnuté u človeka pri dávke v rozmedzí od 300 do 800 mg
denne. Na základe výsledkov týchto prác /in vitro/ sa zdá nepravdepodobné, že
by súbežné podávanie kvetiapínu a iných liečiv viedlo ku klinicky
signifikantnej liekovej inhibícii metabolizmu druhého lieku, ktorý je tiež
sprostredkovaný cytochrómom P450. Zdá sa, že kvetiapín môže indukovať
cytochróm P450. V špecifickej interakčnej skúške so psychotickými pacientmi
sa však nezistilo žiadne zvýšenie aktivity cytochrómu P450 po podaní
kvetiapínu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V niekoľkých /in vitro/ a /in vivo/ skúškach sa nedokázala genotoxicita. Pri
podávaní klinicky významných dávok laboratórnym zvieratám sa zistili
nasledovné odchýlky, ktoré sa však
v dlhodobých klinických skúškach nepotvrdili:
U potkanov sa pozorovalo ukladanie pigmentu do tkaniva štítnej žľazy; u
opíc rodu /Cynomolgus/ sa pozorovala hypertrofia tyreoidálnych folikulárnych
buniek, zníženie plazmatických hladín T3, znížená koncentrácia hemoglobínu
a červených a bielych krviniek; u psov sa pozoroval zákal šošovky a
katarakty.

Tieto zistenia treba zvážiť pri porovnávaní prínosu liečby kvetiapínom a
možného rizika pre pacienta.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Jadro tablety:/
Povidón K 30 (E1201)
Mikrokryštalická celulóza (E460)
Dihydrát fosforečnanu vápenatého
Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ C)
Koloidný bezvodý oxid kremičitý
Magnéziumstearát (E572)

/Obal tablety:/
Hypromelóza (E464)
Monohydrát laktózy
Makrogol 3350
Triacetín
Oxid titaničitý (E171)
Žltý oxid železitý (E172) (v 25 mg, 100 mg a 150 mg)
Červený oxid železitý (E172) (len v 25 mg)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Nepriehľadné PVC/Al blistre po 10 tabletách, balené v papierovej škatuľke.

/Veľkosti balenia/
QUETROP 25 mg filmom obalené tablety: 30 tabliet
QUETROP 100 mg filmom obalené tablety: 30, 60 a 90 tabliet
QUETROP 150 mg filmom obalené tablety: 30, 60 a 90 tabliet
QUETROP 200 mg filmom obalené tablety: 60 a 90 tabliet
QUETROP 300 mg filmom obalené tablety: 60 a 90 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká
republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

QUETROP 25 mg filmom obalené tablety: 68/0028/10-S
QUETROP 100 mg filmom obalené tablety: 68/0029/10-S
QUETROP 150 mg filmom obalené tablety: 68/0030/10-S
QUETROP 200 mg filmom obalené tablety: 68/0031/10-S
QUETROP 300 mg filmom obalené tablety: 68/0032/10-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Január 2010

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C85533
Skupina ATC:
N05 - Psycholeptiká
Skupina ATC:
N05AH04 - quetiapinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Účinná látka:
serpylli extractum fluidum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) ako ďalšia voľba pri nedostatočnej účinnosti alebo výskyte nežiadúcich účinkov po predchádzajúcej antipsychotickej liečbe perorálnym risperidónom, b) ak je liečba perorálnym risperidónom nevhodná podľa údajov v súhrne charakteristických vlastností lieku.
Predajná cena:
15.76 € / 474.79 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
15.76 € / 474.79 SK
Posledná aktualizácia:
2014-12-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:47.14 € ÚP:41.54 € DP:5.60 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:34.44 € ÚP:0.00 € DP:34.44 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.54 € ÚP:9.53 € DP:1.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.81 € ÚP:0.00 € DP:12.81 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.28 € ÚP:18.28 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.60 € ÚP:0.00 € DP:20.60 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.48 € ÚP:0.00 € DP:6.48 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.71 € ÚP:0.00 € DP:12.71 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.57 € ÚP:9.57 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.48 € ÚP:0.00 € DP:6.48 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien