Detail:
FORADIL plv inh 30x12rg+inhal.
Názov lieku:
FORADIL
Doplnok názvu:
plv inh 30x12rg+inhal.
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 K OZNÁMENIU O ZMENE V REGISTRÁCII E.C: 2012/00178


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Foradil
formoteroli fumaras dihydricus
inhalačný prášok v tvrdej kapsule

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Foradil a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Foradil
3. Ako používať Foradil
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Foradil
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE FORADIL A NA ČO SA POUŽÍVA

Foradil obsahuje liečivo formoteroli fumaras dihydricus (dihydrát
formoteroliumfumarátu). Každá kapsula inhalačného prášku Foradil obsahuje
12 mikrogramov liečiva. Kapsuly sú určené na použitie pomocou inhalátora
Aerolizer, ktorý je súčasťou balenia lieku.

Foradil je bronchodilatancium (liek rozširujúci priedušky). Používa sa na
liečbu dýchacích ťažkostí pri astme a pri iných ochoreniach dýchacích
ciest, ako sú chronická bronchitída a emfyzém, ktoré sa môžu označovať aj
ako chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP). Foradil uľahčuje dýchanie
otváraním drobných priechodov vzduchu (priedušiek) v pľúcach a pomáha ich
udržať uvoľnené a otvorené asi 12 hodín. Ak Foradil budete používať podľa
pokynov Vášho lekára, pomôže Vám ostať bez príznakov ochorenia cez deň aj v
noci.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE FORADIL

Dôsledne dodržujte všetky pokyny, ktoré Vám dal Váš lekár alebo lekárnik,
aj keď sa líšia od údajov v tejto písomnej informácii pre používateľov.

Nepoužívajte Foradil
- keď ste alergický (precitlivený) na formoterol alebo na niektorú
z ďalších zložiek Foradilu, ktoré sú uvedené na konci tejto písomnej
informácie.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Foradilu
- keď máte akékoľvek ochorenie srdca.
- keď máte poruchu cievneho systému označovanú ako aneuryzma.
- keď máte vysoký krvný tlak.
- keď máte zvýšenú činnosť štítnej žľazy.
- keď máte nádorové ochorenie buniek drene nadobličky označované ako
feochromocytóm.
- keď máte poruchu srdca, ktorú Vám zistili pri elektrokardiografickom
vyšetrení (EKG), napr. nenormálny elektrický signál označovaný ako
„predĺženie intervalu QT“.
- keď máte cukrovku.
Ak sa Vás niečo z uvedeného týka, povedzte o tom Vášmu lekárovi skôr, ako
použijete Foradil.

Ak pri užívaní Foradilu pociťujete dýchavičnosť alebo sipot, pokračujte
v jeho užívaní, no ihneď ako je to možné, choďte za svojim lekárom, možno
Vám predpíše iný liek.

Ak máte astmu, nepoužívajte Foradil ako Váš jediný liek proti astme.
Používajte Foradil len spolu s inhalačným kortikosteroidom.

Keď používate Foradil, nepoužívajte iné lieky, ktoré obsahujú beta2-
agonisty s dlhým účinkom, napr. salmeterol.

Nepoužívajte Foradil
- ak je Vaše ochorenie dobre zvládnuté inhalačným kortikosteroidom.
- ak len občas potrebujete lieky obsahujúce beta2-agonisty s krátkym
účinkom.

V niektorých klinických skúšaniach s Foradilom sa pozorovali ťažké záchvaty
astmy (pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky).

Nezačnite liečbu a nezvyšujte dávku Foradilu odporúčanú lekárom, keď máte
záchvat astmy.

Nemeňte ani neprerušte používanie liekov na zmiernenie alebo liečbu
dýchacích ťažkostí, vrátane inhalačných kortikosteroidov. Váš lekár Vám
upraví liečbu podľa potreby.

Ak máte astmu, nepoužite Foradil na zmiernenie náhleho sipotu. Na liečbu
náhlych príznakov astmy majte pri sebe vždy záchranný liek, ktorý obsahuje
beta2-agonistu s krátkym účinkom (napr. inhalátor so salbutamolom).

Liečba Foradilom môže príliš znížiť hladinu draslíka v krvi. Môže to u Vás
zvýšiť náchylnosť k poruchám srdcového rytmu. Preto Váš lekár možno bude
sledovať hladinu draslíka vo Vašej krvi, najmä ak trpíte ťažkou astmou.

Dôležité informácie o podobnom lieku
Foradil patrí do skupiny liekov, ktoré sa označujú ako beta2-agonisty
s dlhým účinkom. Veľké klinické skúšanie s iným liekom z tejto skupiny
(salmeterolom) ukázalo zvýšenie rizika úmrtia následkom astmy.
Neuskutočnilo sa žiadne skúšanie, ktoré by ukázalo, či takýto účinok má aj
Foradil. Porozprávajte sa so svojím lekárom o tom, aké je vo Vašom prípade
riziko a prínos liečby astmy Foradilom.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi. Je to zvlášť dôležité, ak užívate niektorý
z nasledujúcich liekov:
- Inhibítory monoaminooxidázy (inhibítory MAO) a tricyklické antidepresíva,
ktoré patria k liekom používaným na liečbu depresie a porúch nálady.
- Sympatikomimetiká, ktoré sú podobné adrenalínu a používajú sa na liečbu
astmy a zdurenia nosovej sliznice.
- Antihistaminiká, ktoré sú bežnými liekmi používanými na prevenciu alebo
liečbu závažných prejavov alergických reakcií.
- Steroidy, ktoré sa často používajú na liečbu astmy a iných zápalových
ochorení.
- Diuretiká (lieky na odvodnenie), ktoré sa používajú na liečbu opuchov
(zadržiavania tekutiny), zlyhania srdca a vysokého tlaku krvi.
- Betablokátory, ktoré sú skupinou liekov používanou na liečbu vysokého
tlaku krvi, zlyhania srdca, srdcovej angíny, úzkosti a porúch srdcového
rytmu. Niektoré očné kvapky používané na liečbu glaukómu môžu obsahovať
betablokátory.
- Chinidín, disopyramid a prokaínamid, ktoré sa používajú na liečbu porúch
srdcového rytmu.
- Deriváty fenotiazínu, ktoré patria k liekom na kontrolu duševných porúch,
ako je schizofrénia, mánia, psychotické stavy a úzkosť.
- Digoxín, ktorý sa používa na liečbu zlyhania srdca a porúch srdcového
rytmu.
- Deriváty xantínu, ktoré sú skupinou liekov používanou na liečbu astmy
a chronických obštrukčných chorôb dýchacích ciest.
- Makrolidy, ktoré sú skupinou liekov používanou na liečbu bakteriálnych
infekčných ochorení.
- Halogenované uhľovodíky, ktoré sú skupinou liekov používanou na navodenie
narkózy.
- Anticholínergiká, ktoré sú skupinou liekov používanou napr. pri liečbe
astmy.


Váš lekár možno zmení dávkovanie alebo rozhodne o ukončení liečby niektorým
z týchto liekov.

Váš lekár Vám možno dal ďalšie lieky, ktoré máte pravidelne používať proti
Vášmu ochoreniu pľúc. Je dôležité, aby ste ich naďalej pravidelne
používali. Neprerušte ich užívanie a neznížte dávkovanie, aj keď sa budete
cítiť oveľa lepšie.

Starší ľudia
Ak máte 65 alebo viac rokov, môžete používať Foradil v rovnakej dávke ako
iní dospelí.

Deti (5-ročné a staršie) a dospievajúci
Foradil je vhodný pre 5-ročné a staršie deti. Deti majú používať Foradil
len vtedy, ak sú schopné správne zaobchádzať s inhalátorom (pozri „Ako
používať Foradil pomocou inhalátora“). Deťom má pri používaní inhalátora
vždy pomáhať dospelý.

Tehotenstvo a dojčenie
Upozornite lekára, ak ste tehotná alebo mienite otehotnieť. Nepoužívajte
Foradil v tehotenstve, pokiaľ Vám to neodporučí Váš lekár. Lekár Vám
vysvetlí prípadné riziká používania Foradilu v tehotenstve.

Matky používajúce Foradil nemajú dojčiť.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Foradil u niektorých pacientov vyvolal závraty. Ak pocítite závraty,
neveďte vozidlo, neobsluhujte stroje a nevykonávajte iné činnosti, ktoré si
vyžadujú sústredenie.Dôležité informácie o niektorých zložkách Foradilu
Foradil obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak trpíte závažnou
neznášanlivosťou laktózy, povedzte o tom svojmu lekárovi skôr, ako
použijete Foradil.


3. AKO POUŽÍVAŤ FORADIL

Vždy používajte Foradil presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Neprekročte
odporúčanú dávku.

Kapsuly neprehĺtajte – používajte ich len na inhaláciu pomocou inhalátora
Aerolizer.

Koľko Foradilu používať
Váš lekár Vám povie, ako často a koľko Foradilu máte používať. Závisí to od
Vášho ochorenia.
Na liečbu astmy Vám lekár vždy predpíše Foradil súčasne s inhalačným
kortikosteroidom.

Obvyklá dávka Foradilu pre dospelých je 1 alebo 2 kapsuly dvakrát denne.
Najvyššia odporúčaná denná dávka pre dospelých sú 4 kapsuly. Ak Vaša
zvyčajná dávka je 1 kapsula dvakrát denne, môžete počas dňa okrem Vašej
obvyklej dávky použiť 1 alebo 2 ďalšie kapsuly na zmiernenie bežných
príznakov, ale len vtedy, keď je to potrebné. Ak potrebujete použiť tieto
ďalšie kapsuly viac ako 2 dni v týždni, čo najskôr na to upozornite lekára,
pretože Vaše ochorenie sa možno zhoršuje. Na liečbu náhlych príznakov astmy
majte pri sebe vždy záchranný liek, ktorý obsahuje beta2-agonistu s krátkym
účinkom (napr. inhalátor so salbutamolom).

Odporúčaná dávka pre 5-ročné a staršie deti je 1 kapsula dvakrát denne.
Najvyššia odporúčaná denná dávka pre deti sú 2 kapsuly.

Aby ste zabránili záchvatom astmy spôsobeným telesnou námahou, studeným
vzduchom alebo niečím, o čom viete, že u Vás vyvoláva alergickú reakciu,
použite 1 kapsulu najmenej 15 minút pred telesnou námahou alebo vystavením
sa studenému vzduchu alebo známemu alergénu. Toto je odporúčaná dávka pre
dospelých a 5-ročné a staršie deti. Ak ste dospelý, lekár Vám v niektorých
prípadoch možno odporučí, aby ste použili 2 kapsuly na predchádzanie sipotu
a kŕču svalstva priedušiek (bronchospazmu). Keď dostávate pravidelnú liečbu
proti astme, súčasťou Vašej liečby vždy bude inhalačný kortikosteroid.

Pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc je obvyklá udržiavacia dávka
u dospelých 1 až 2 kapsuly dvakrát denne. Kapsuly sa používajú pomocou
inhalátora, ako je to popísané ďalej.
Ako používať Foradil pomocou inhalátora


Riaďte sa pokynmi pri obrázkoch, aby ste sa naučili používať kapsuly
Foradil pomocou inhalátora Aerolizer.


Používajte kapsuly Foradil len pomocou inhalátora, ktorý je súčasťou
balenia lieku. Aerolizer bol osobitne navrhnutý na použitie kapsúl Foradil.

Vyberte kapsulu z blistrového obalu bezprostredne pred použitím. Uistite
sa, že máte celkom suché prsty, aby kapsula nenavlhla.

Kapsulu neprehltnite. Prášok v kapsule je určený len na inhaláciu.

| |Aerolizer sa skladá z nasledujúcich |
| |častí: |
| |Modrý vrchnák, ktorý chráni náustok |
| |základne inhalátora |
| |Základňa, ktorá umožňuje správne |
| |uvoľnenie liečiva z kapsuly |
| |Základňu tvoria: |
| |Náustok |
| |Komôrka pre kapsulu |
| |Modré tlačidlo s “krídelkami” |
| |(vyčnievajúce bočné hrany) a hroty na |
| |každej strane |
| |Kanálik na prívod vzduchu |


Pokyny na správne použitie| | |
| |Stiahnite vrchnák inhalátora. |
| |Otvorte komôrku pre kapsulu. Uchopte |
| |pevne základňu inhalátora a otočte |
| |náustok v smere šípky. |
| | |
| |Uistite sa, že máte úplne suché prsty. |
| |Vyberte kapsulu z blistrového obalu |
| |bezprostredne pred použitím a vložte ju |
| |na plocho na dno komôrky pre kapsulu. |
| | |
| |Dôležité: NEVLOžTE KAPSULU DO NÁUSTKA! |
| |Uzavrite komôrku pre kapsulu otočením |
| |náustka v smere šípky, až budete počuť |
| |šťuknutie. |
| |Uvoľnenie prášku z kapsuly: |
| |Držte Aerolizer vo zvislej polohe s |
| |náustkom obráteným nahor. |
| |Prepichnite kapsulu súčasným pevným |
| |stlačením oboch modrých tlačidiel. Potom|
| |tlačidlá uvoľnite. Tlačidlá stlačte len |
| |raz. |
| |Pamätajte: Kapsula sa pri tomto kroku |
| |môže roztrieštiť a malé úlomky želatíny |
| |sa môžu dostať do Vašich úst alebo |
| |hrdla. Želatína je však jedlá a preto |
| |neškodná. |
| |Vydýchnite čo najhlbšie. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |Inhalácia lieku hlboko do dýchacích |
| |ciest: |
| |Náustok vložte do úst a mierne zakloňte |
| |hlavu. |
| |Perami pevne obopnite náustok. |
| |Vdychujte rýchlo, ale rovnomerne, a čo |
| |najhlbšie. |
| |Pamätajte: Mali by ste počuť vírivý |
| |zvuk, keď sa kapsula bude otáčať v |
| |priestore nad komôrkou. Ak nebudete |
| |počuť tento zvuk, otvorte komôrku pre |
| |kapsulu a overte si, či kapsula je v nej|
| |voľne uložená. Potom zopakujte krok 7. |
| |Nepokúšajte sa uvoľniť kapsulu |
| |opakovaným stláčaním tlačidiel. |
| |Po vdýchnutí cez Aerolizer zadržte dych |
| |tak dlho, dokiaľ Vám to nie je |
| |nepríjemné a vyberte si Aerolizer z úst.|
| |Potom vydýchnite cez nos. Otvorte |
| |komôrku pre kapsulu a overte si, či v |
| |kapsule neostal prášok. Ak v kapsule |
| |ostal zvyšok prášku, zopakujte kroky 6 |
| |až 8. |
| |Keď ste použili všetok prášok, otvorte |
| |komôrku pre kapsulu (krok 2). Vyberte |
| |prázdnu kapsulu a suchou tkaninou alebo |
| |mäkkým štetcom odstráňte zvyšok prášku, |
| |ktorý zostal vnútri. |
| |Pamätajte: Na čistenie Aerolizera |
| |nepoužite vodu. |
| | |
| | |
| |Uzavrite náustok a opäť nasaďte vrchnák.|


Otázky

Ako zabrániť roztriešteniu kapsuly na malé úlomky?


Kapsula sa môže roztrieštiť pri stlačení modrých tlačidiel (krok 5) a malé
úlomky sa môžu pri inhalácii dostať do Vašich úst alebo hrdla. Môžete tomu
zabrániť

- stlačením modrých tlačidiel len raz.
- uchovávaním kapsúl pred použitím v pôvodnom blistrovom obale.
- uchovávaním kapsúl pri teplote do 25 °C.
- chránením kapsúl pred vlhkom.


1. Sú úlomky kapsuly škodlivé?
Nie. Kapsuly sú vyrobené z jedlej želatíny, ktorá je neškodná. Úlomky
želatíny, ktoré sa dostanú do Vašich úst alebo hrdla, môžete prehltnúť.

3. Ako uvoľniť kapsulu, ak sa zasekne v komôrke?
Otvorte Aerolizer, prevráťte ho a jemne poklepte na jeho spodnú časť.

4. Čo ak sa zaseknú modré tlačidlá?
Pomocou krídeliek opatrne vytiahnite modré tlačidlá do pôvodnej polohy.

5. Ako môžem vedieť, že som skutočne použil dávku?
- Budete počuť vírivý zvuk, keď budete vdychovať cez Aerolizer.
- Pocítite v ústach sladkú chuť laktózy. Možno budete cítiť prášok na
zadnej stene hrdla. Je to normálne.
- Kapsula bude prázdna.

6. Ako odstrániť prášok z vnútra Aerolizera?
- Použite suchú tkaninu alebo mäkký štetec.
- Pamätajte, že Aerolizer nesmiete umývať.

Ak zabudnete použiť Foradil
Ak zabudnete použiť dávku, vezmite si ju ihneď, ako si spomeniete. Ak je už
takmer čas na Vašu ďalšiu dávku, nepoužite dvojnásobnú dávku Foradilu, aby
ste nahradili vynechanú dávku. Vráťte sa k Vášmu obvyklému rozvrhu dávok.


Ak použijete viac Foradilu ako máte

Ak ste omylom použili oveľa viac Foradilu, ako Vám predpísal lekár, môže sa
u Vás vyskytnúť nutkanie na vracanie alebo vracanie, chvenie, bolesť hlavy,
závrat (možný príznak vysokého krvného tlaku), zrýchlený tep srdca alebo
ospalosť. Ihneď sa spojte s Vaším lekárom alebo choďte na centrálne
prijímacie oddelenie najbližšej nemocnice. Možno budete potrebovať lekárske
ošetrenie. Vezmite si so sebou balenie lieku.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Foradil môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

V niektorých klinických skúšaniach s Foradilom sa pozorovali ťažké záchvaty
astmy (závažná dýchavica, kašeľ, sipot alebo zvieranie v hrudníku, ktoré si
môžu vyžiadať prijatie do nemocnice).

Niektoré účinky môžu byť závažné
- Ak sa u Vás vyskytne bronchospazmus sprevádzaný sipotom alebo kašľom
a dýchacími ťažkosťami.
Tento závažný vedľajší účinok je menej častý (pravdepodobne postihne menej
ako 1 z každých 100 pacientov).
- Ak u Vás vznikne alergická reakcia, ktorá sa môže prejaviť ako pocit
slabosti (spôsobený nízkym tlakom krvi), vyrážky, svrbenie alebo opuch
tváre.
- Ak sa u Vás vyskytnú prejavy ako svalová slabosť, kŕče svalov alebo
poruchy srdcového rytmu (môže to znamenať, že máte nízku hladinu draslíka
v krvi).
- Ak sa u Vás vyskytne nepravidelný tep srdca (vrátane zrýchleného tepu
srdca).
Tieto závažné vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé (pravdepodobne postihnú
menej ako 1 z každých 10 000 pacientov).
- Ak sa u Vás vyskytne zvieravá bolesť na hrudi (príznaky srdcovej angíny).

Ak sa u Vás vyskytnú ktorékoľvek z uvedených účinkov, ihneď o tom povedzte
svojmu lekárovi.


Časté vedľajšie účinky
/Pravdepodobne postihnú 1 až 10 z každých 100 pacientov/
- Bolesť hlavy
- Chvenie
- Búšenie srdca

Menej časté vedľajšie účinky
/Pravdepodobne postihnú menej ako 1 z každých 100 pacientov/
- Rozrušenosť
- Úzkosť
- Nervozita
- Nespavosť
- Závraty
- Rýchly tep srdca
- Podráždenie hrdla
- Svalové kŕče
- Bolesť svalov

Zriedkavé vedľajšie účinky
/Pravdepodobne postihnú menej ako 1 z každých 1 000 pacientov/
- Srdcová angína
- Predĺženie intervalu QT

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky
/Pravdepodobne postihnú menej ako 1 z každých 10 000 pacientov/
- Nutkanie na vracanie
- Zmenené vnímanie chuti
- Opuch rúk, členkov alebo chodidiel
- Silný smäd, časté močenie a únava, ktoré pretrvávajú dlhšie obdobie
(možné prejavy vysokej hladiny cukru v krvi)

Iné vedľajšie účinky
/Výskyt neznámy/
- Znížená hladina draslíka v krvi
- Zvýšená hladina cukru v krvi
- Zvýšený krvný tlak
- Kašeľ
- Vyrážky
- Bolesť hlavy a závrat (možné príznaky vysokého krvného tlaku)

Ak Vám niektoré z týchto vedľajších účinkov spôsobujú väčšie ťažkosti, čo
najskôr o tom povedzte Vášmu lekárovi. Niektoré z vedľajších účinkov môžu
ustúpiť, keď si na liek zvyknete.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.
5. AKO UCHOVÁVAŤ FORADIL

- Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
- Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
- Uchovávajte kapsuly v pôvodnom balení (blistrovom obale) spolu
s inhalátorom. Chráňte pred vlhkom.
- Vždy zahoďte starý Aerolizer a používajte nový, ktorý dostanete s každým
novým balením lieku.
- Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Foradil obsahuje
- Liečivo je dihydrát formoteroliumfumarátu.
Každá kapsula inhalačného prášku obsahuje 12 mikrogramov liečiva.
- Ďalšia zložka je monohydrát laktózy, ktorý obsahuje mliečne bielkoviny.
Stena kapsuly obsahuje želatínu a ako farbivo na potlač čierny oxid
železitý (E172) a šelak.

Ako vyzerá Foradil a obsah balenia
Foradil sú priehľadné bezfarebné želatínové kapsuly s čiernou potlačou „CG
FXF“ obsahujúce biely sypký prášok.

Balenie obsahuje 30 alebo 60 inhalačných práškov v tvrdých kapsulách a 1
inhalátor.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo
februári 2012.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 K OZNÁMENIU O ZMENE V REGISTRÁCII E.C: 2012/00178


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Foradil


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna kapsula obsahuje 12 (g formoteroli fumaras dihydricus.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Inhalačný prášok v tvrdej kapsule.

Biely sypký prášok v bezfarebnej priehľadnej želatínovej kapsule s čiernou
potlačou CG FXF.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

. Profylaxia a liečba bronchokonstrikcie u pacientov s astmou ako
adjuvancium k inhalačnej liečbe kortikosteroidmi (pozri časť 4.4).

. Profylaxia bronchospazmu vyvolaného vdýchnutými alergénmi, studeným
vzduchom alebo telesnou námahou.

. Profylaxia a liečba bronchokonstrikcie u pacientov s reverzibilnou alebo
ireverzibilnou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) vrátane
chronickej bronchitídy a emfyzému. Zistilo sa, že Foradil zlepšuje
kvalitu života pacientov s CHOCHP.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Na inhalačné použitie u dospelých a 5-ročných a starších detí.

Foradil inhalačný prášok v tvrdej kapsule sa má používať len pomocou
inhalátora Aerolizer, ktorý sa dodáva s balením Foradilu.

Dospelí

Astma

Na pravidelnú udržiavaciu liečbu 1 až 2 kapsuly na inhaláciu (zodpovedá
12 až 24 (g formoterolu) dvakrát denne. Foradil sa má predpisovať len ako
adjuvancium k inhalačnému kortikosteroidu.

Maximálna odporúčaná udržiavacia dávka je 48 (g denne.

Ak je to potrebné, ďalšie 1 až 2 kapsuly denne sa môžu použiť na zmiernenie
bežných symptómov ochorenia, pokiaľ sa za deň neprekročí odporúčaná
maximálna denná dávka 48 (g. Ak je však potrebné podať ďalšie dávky
častejšie ako len príležitostne (napr. častejšie ako 2 dni v týždni), je
potrebné poradiť sa s lekárom a prehodnotiť liečbu, pretože to môže
poukazovať na zhoršenie základného ochorenia. Foradil sa nemá používať na
zmiernenie akútnych symptómov záchvatu astmy. Pri akútnom záchvate sa má
použiť beta2-agonista s krátkym účinkom (pozri časť 4.4).

Profylaxia bronchospazmu vyvolaného telesnou námahou alebo pred nevyhnutným
vystavením sa známemu alergénu
Obsah 1 kapsuly na inhaláciu (12 (g) sa má inhalovať najmenej 15 minút pred
telesnou námahou alebo vystavením sa alergénu. U pacientov so závažným
bronchospazmom v anamnéze môžu byť ako profylaxia potrebné 2 kapsuly na
inhaláciu (24 (g).

U pacientov s pretrvávajúcou astmou použitie Foradilu na profylaxiu
bronchospazmu vyvolaného telesnou námahou alebo pred nevyhnutným vystavením
sa známemu alergénu môže byť klinicky indikované, ale liečba astmy musí
zahŕňať aj inhalačný kortikosteroid.

Chronická obštrukčná choroba pľúc
Na pravidelnú udržiavaciu liečbu 1 až 2 kapsuly na inhaláciu (12 až 24 (g)
dvakrát denne.
5-ročné a staršie deti


Astma

Na pravidelnú udržiavaciu liečbu 1 kapsula na inhaláciu (12 (g) dvakrát
denne. Foradil sa má predpisovať len ako adjuvancium k inhalačnému
kortikosteroidu.

U detí vo veku 5 až 12 rokov sa odporúča liečba kombinovaným liekom, ktorý
obsahuje inhalačný kortikosteroid a dlho účinkujúceho beta2-agonistu, okrem
prípadov, ktoré vyžadujú oddelený inhalačný kortikosteroid a dlho
účinkujúceho beta2-agonistu (pozri časti 4.4 a 4.8).

Maximálna odporúčaná dávka je 24 (g denne.

Foradil sa nemá používať na zmiernenie akútnych symptómov záchvatu astmy.
Pri akútnom záchvate sa má použiť beta2-agonista s krátkym účinkom (pozri
časť 4.4).

Profylaxia bronchospazmu vyvolaného telesnou námahou alebo pred nevyhnutným
vystavením sa známemu alergénu
Obsah 1 kapsuly na inhaláciu (12 (g) sa má inhalovať najmenej 15 minút pred
telesnou námahou alebo vystavením sa alergénu.

U pacientov s pretrvávajúcou astmou použitie Foradilu na profylaxiu
bronchospazmu vyvolaného telesnou námahou alebo pred nevyhnutným vystavením
sa známemu alergénu môže byť klinicky indikované, ale liečba astmy musí
zahŕňať aj inhalačný kortikosteroid.

Foradil sa neodporúča podávať mladším ako 5-ročným deťom.

Dospelí a 5-ročné a staršie deti
Bronchodilatačný účinok Foradilu je významný ešte 12 hodín po inhalácii.
Preto vo väčšine prípadov udržiavacia liečba s podaním dvakrát denne
kontroluje bronchokonstrikciu spojenú s chronickými ochoreniami cez deň aj
v noci.


4.3 Kontraindikácie

Známa precitlivenosť na formoterol alebo na niektorú z pomocných látok
lieku.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Formoterol, liečivo Foradilu, patrí do skupiny beta2-adrenergných agonistov
s dlhým účinkom. V klinickom skúšaní so salmeterolom, iným dlho účinkujúcim
beta2-agonistom, sa pozorovala vyššia úmrtnosť následkom astmy u pacientov
liečených salmeterolom (13/13176) než v skupine placeba (3/13179).
Nevykonalo sa žiadne klinické skúšanie, ktoré by umožnilo zistiť, či je
úmrtnosť súvisiaca s astmou zvýšená pri Foradile.

Odporúčaná dávka
Dávka Foradilu sa má individuálne upraviť podľa potrieb pacienta a má to
byť najnižšia možná dávka, ktorou sa dosiahne cieľ liečby. Nemá sa zvýšiť
nad maximálnu odporúčanú dávku (pozri časť 4.2).

Protizápalová liečba
Pri liečbe pacientov s astmou používajte Foradil, dlho účinkujúceho beta2-
agonistu, iba ako adjuvancium k inhalačnému kortikosteroidu u pacientov,
ktorých ochorenie nie je dostatočne zvládnuté iba inhalačným
kortikosteroidom, alebo u ktorých závažnosť ochorenia jednoznačne vyžaduje
začatie liečby inhalačným kortikosteroidom aj dlho účinkujúcim beta2-
agonistom.

U detí vo veku 5 až 12 rokov sa odporúča liečba kombinovaným liekom, ktorý
obsahuje inhalačný kortikosteroid a dlho účinkujúceho beta2-agonistu, okrem
prípadov, ktoré vyžadujú oddelený inhalačný kortikosteroid a dlho
účinkujúceho beta2-agonistu (pozri časti 4.4 a 4.8).

Foradil sa nesmie používať súčasne s iným dlho účinkujúcim beta2-
agonistom.

Pri predpisovaní Foradilu sa u pacientov má vždy vyhodnotiť primeranosť
protizápalovej liečby, ktorú dostávajú. Pacientom sa musí odporúčať, aby po
začatí liečby Foradilom pokračovali bez zmeny v protizápalovej liečbe, a to
aj pri zlepšení symptómov.

Po zvládnutí symptómov astmy možno zvážiť postupné znižovanie dávky
Foradilu. Dôležité sú pravidelné vyšetrenia pacientov v období znižovania
dávky. Má sa používať najnižšia účinná dávka Foradilu.

Exacerbácie astmy
Klinické skúšania s Foradilom ukázali vyššiu incidenciu závažných
exacerbácií astmy u pacientov, ktorí dostávali Foradil, najmä u pacientov
vo veku 5 až 12 rokov, než u pacientov, ktorí dostávali placebo (pozri časť
4.8). Tieto klinické skúšania neumožňujú presné stanovenie rozdielov vo
výskyte závažných exacerbácií astmy medzi skupinami s rôznym typom liečby.

Lekár má prehodnotiť liečbu astmy, ak symptómy pretrvávajú alebo počet
dávok Foradilu potrebných na ich zvládnutie sa zvyšuje, pretože to obvykle
naznačuje zhoršenie základného ochorenia.

Liečba Foradilom sa nesmie začať a jeho dávka sa nesmie zvýšiť počas
exacerbácie astmy.

Foradil sa nesmie použiť na zmiernenie akútnych symptómov astmy. Pri
akútnom záchvate sa má použiť beta2-agonista s krátkym účinkom. Pacienti
musia byť poučení, aby pri náhlom zhoršení astmy okamžite vyhľadali
lekársku pomoc.

Sprievodné ochorenia
Osobitná starostlivosť a dohľad, predovšetkým s dôrazom na obmedzenie
dávkovania, sa vyžaduje, keď sa Foradil podáva pacientom s nasledujúcimi
ochoreniami:
Ischemická choroba srdca, srdcové arytmie (zvlášť átrioventrikulárna
blokáda III. stupňa), závažná kardiálna dekompenzácia, idiopatická
subvalvulárna aortálna stenóza, závažná hypertenzia, aneuryzma,
feochromocytóm, hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia, tyreotoxikóza,
známe alebo suspektné predĺženie intervalu QT (QTc >0,44 sekúnd, pozri časť
4.5).

Vzhľadom na hyperglykemizujúci účinok beta2-stimulancií vrátane Foradilu sa
u pacientov s cukrovkou odporúčajú častejšie kontroly glykémie.

Hypokaliémia
Liečba beta2-agonistami vrátane Foradilu môže mať za následok vznik
potenciálne závažnej hypokaliémie. Hypokaliémia môže zvýšiť náchylnosť
k srdcovým arytmiám. Mimoriadna opatrnosť sa odporúča u pacientov s ťažkou
astmou, pretože hypokaliémiu môže potenciovať hypoxia a sprievodná liečba
(pozri časť 4.5). V takýchto situáciách sa odporúča sledovať hladiny
draslíka v sére.

Paradoxný bronchospazmus
Tak ako pri iných druhoch inhalačnej liečby, je potrebné brať do úvahy
možnosť paradoxného bronchospazmu. Ak sa vyskytne, liek sa má okamžite
vysadiť a nahradiť alternatívnou liečbou.

4.5 Liekové a iné interakcie

Foradil, tak ako iné beta2-agonisty, sa má podávať s opatrnosťou pacientom
liečeným napr.
chinidínom, disopyramidom, prokaínamidom, fenotiazínmi, antihistaminikami,
inhibítormi monoaminooxidázy, makrolidmi a tricyklickými antidepresívami
alebo akýmkoľvek liekom, o ktorom je známe, že predlžuje interval QTc,
pretože tieto látky môžu potenciovať účinok adrenergných agonistov na
kardiovaskulárny systém. Lieky, o ktorých je známe, že predlžujú interval
QTc, zvyšujú riziko komorovej arytmie (pozri časť 4.4).

Súčasné podávanie iných sympatikomimetík môže potenciovať nežiaduce účinky
Foradilu.

Súčasná liečba xantínovými derivátmi, steroidmi alebo diuretikami môže
potenciovať možný hypokaliemický účinok beta2-agonistov (pozri časť 4.4).
Hypokaliémia môže zvýšiť náchylnosť na srdcové arytmie.

Zvýšené riziko arytmií existuje u pacientov súčasne prijímajúcich anestéziu
halogenovanými uhľovodíkmi.

Bronchodilatačný účinok formoterolu môže byť zosilnený anticholínergnými
liekmi.

Beta-adrenergné blokátory môžu zoslabiť alebo antagonizovať účinok
Foradilu. Preto sa Foradil nemá podávať spolu s beta-adrenergnými
blokátormi (vrátane očných kvapiek), pokiaľ na ich použitie nie sú závažné
dôvody.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita
Bezpečnosť použitia Foradilu v gravidite a počas laktácie sa zatiaľ
nestanovila. Je potrebné vyhnúť sa jeho podávaniu v gravidite, ak je
bezpečnejšia alternatíva. Tak ako iné beta2-adrenergné stimulanciá,
formoterol môže na základe relaxačného účinku na hladké svalstvo maternice
tlmiť pôrodné sťahy.

Laktácia
Nie je známe, či formoterol u ľudí prestupuje do materského mlieka. Látka
bola zistená v mlieku dojčiacich potkaních samíc. Matky užívajúce Foradil
nemajú dojčiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pacientom, u ktorých sa vyskytnú závraty alebo podobné nežiaduce účinky, je
potrebné odporúčať, aby neviedli vozidlo a neobsluhovali stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Závažné exacerbácie astmy
Klinické skúšania kontrolované placebom, v ktorých sa Foradil podával
najmenej 4 týždne, ukázali vyššiu incidenciu závažných exacerbácií astmy
u pacientov, ktorí dostávali Foradil (0,9 % pri 10 až 12 (g dvakrát denne,
1,9 % pri 24 (g dvakrát denne), najmä u pacientov vo veku 5 až 12 rokov,
než u pacientov, ktorí dostávali placebo (0,3 %).

Skúsenosti u dospievajúcich a dospelých pacientov s astmou
V dvoch pilotných kontrolovaných klinických skúšaniach trvajúcich
12 týždňov, uskutočnených kvôli registrácii v USA, do ktorých bolo
zaradených spolu 1 095 pacientov vo veku 12 rokov a starších, sa závažné
exacerbácie astmy (akútne zhoršenie astmy s následnou hospitalizáciou)
vyskytovalo častejšie pri Foradile 24 (g dvakrát denne (9/271, 3,3 %) než
pri Foradile 12 (g dvakrát denne (1/275, 0,4 %), placebe (2/277, 0,7 %),
alebo salbuterole (2/272, 0,7 %).

Do následného klinického skúšania, ktoré sa zameralo na toto pozorovanie,
bolo zaradených 2 085 pacientov, aby sa porovnali závažné nežiaduce príhody
súvisiace s astmou v skupinách vyššej a nižšej dávky. Výsledky tohto
skúšania trvajúceho 16 týždňov neukázali zjavnú súvislosť s dávkou
Foradilu. Percentuálny podiel pacientov so závažnými exacerbáciami astmy
v tomto klinickom skúšaní bol o niečo vyšší pri Foradile ako pri placebe (v
troch skupinách dvojito slepej liečby: Foradil 24 (g dvakrát denne (2/527,
0,4 %), Foradil 12 (g dvakrát denne (3/527, 0,6 %) a placebo (1/514, 0,2
%), v skupine otvorenej liečby: Foradil 12 (g dvakrát denne a najviac dve
prídavné dávky denne (1/517, 0,2 %)).

Skúsenosti u 5- až 12-ročných detí s astmou
Bezpečnosť Foradilu 12 (g dvakrát denne v porovnaní s Foradilom 24 (g
dvakrát denne a placebom sa sledovala v jednom veľkom multicentrickom,
randomizovanom, dvojito slepom klinickom skúšaní trvajúcom 52 týždňov
u 518 detí s astmou (vo veku 5 až 12 rokov), ktoré potrebovali každodenné
podávanie bronchodilatancií a protizápalových liekov. Závažné exacerbácie
astmy sa vyskytli u viac detí, ktoré dostávali Foradil 24 (g dvakrát denne
(11/171, 6,4 %) alebo Foradil 12 (g dvakrát denne (8/171, 4,7 %), než u
detí, ktoré dostávali placebo (0/176, 0,0 %).

Odporúčania pre liečbu pozri v častiach 4.2 a 4.4.

Iné nežiaduce účinky
Nežiaduce reakcie (Tabuľka 1) sú zoradené v zostupnom poradí výskytu: veľmi
časté (( 1/10), časté (( 1/100 až < 1/10), menej časté (( 1/1 000 až
< 1/100), zriedkavé (( 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000)
vrátane ojedinelých hlásení. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú
nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1

|Poruchy imunitného systému |
| |Veľmi |Precitlivenosť (vrátane hypotenzie, urtikárie, |
| |zriedkavé: |angioedému, pruritu a exantému) |
|Poruchy metabolizmu a výživy |
|Neznáme: Hypokaliémia, hyperglykémia |
|Psychické poruchy |
| |Menej časté: |Agitovanosť, úzkosť, nervozita, nespavosť |
|Poruchy nervového systému |
| |Časté: |Bolesť hlavy, tremor |
| |Menej časté: |Závraty |
| |Veľmi |Dysgeúzia |
| |zriedkavé: | |
|Poruchy srdca a srdcovej činnosti |
| |Časté: |Palpitácie |
| |Menej časté: |Tachykardia |
| |Veľmi |Periférny edém |
| |zriedkavé: |Angína pektoris*, predĺženie QT intervalu |
| |Zriedkavé: |(elektrokardiograficky) Atriálna fibrilácia, |
| |Neznáme: |komorové extrasystoly, tachyarytmia |
|Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína |
| |Menej časté: |Bronchospazmus vrátane paradoxného bronchospazmu, |
| | |podráždenie hrdla |
| |Neznáme: |Kašeľ* |
|Poruchy gastrointestinálneho traktu |
| |Veľmi |Nauzea |
| |zriedkavé: | |
|Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva |
|Menej časté: Svalové kŕče, myalgia |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva |
|Neznáme: Exantém* |
|Laboratórne a funkčné vyšetrenia |
| |Neznáme: |Zvýšený krvný tlak (vrátane hypertenzie)* |


* Tieto nežiaduce účinky boli hlásené u pacientov liečených Foradilom po
uvedení lieku na trh.

4.9 Predávkovanie

Symptómy
Predávkovanie Foradilu pravdepodobne vyvoláva príznaky, ktoré sú typické
pre beta2-adrenergné stimulanciá: nauzea, vracanie, bolesť hlavy, tremor,
ospalosť, palpitácie, tachykardia, komorové arytmie, metabolická acidóza,
hypokaliémia, hyperglykémia, hypertenzia.

Liečba
Indikovaná je podporná a symptomatická liečba. V závažných prípadoch sa
majú pacienti hospitalizovať.

Možno zvážiť použitie kardioselektívnych betablokátorov, ale len pod
dohľadom lekára a s mimoriadnou opatrnosťou, pretože použitie beta-
adrenergných blokátorov môže vyvolať bronchospazmus.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: selektívny beta2-adrenergný agonista
ATC kód: R03AC13

Formoterol je účinné selektívne beta2-adrenergné stimulancium. Má
bronchodilatačný účinok u pacientov s reverzibilnou obštrukciou dýchacích
ciest. Účinok lieku nastupuje rýchlo (počas 1 až 3 minút) a je ešte
významný 12 hodín po inhalácii. V terapeutických dávkach sú
kardiovaskulárne účinky slabé a vyskytujú sa len príležitostne.

Formoterol inhibuje uvoľňovanie histamínu a leukotriénov z pasívne
senzibilizovaných ľudských pľúc. V pokusoch na zvieratách sa pozorovali
niektoré protizápalové vlastnosti, ako je inhibícia edému a akumulácie
zápalových buniek.

Štúdie /in vitro/ na priedušnici morčaťa ukázali, že racemický formoterol
a jeho (R,R)- a (S,S)-enantioméry sú vysoko selektívne beta2-
adrenoceptorové agonisty. (S,S)-enantiomér bol 800- až 1 000-krát menej
účinný ako (R,R)-enantiomér a neovplyvňoval aktivitu (R,R)-enantioméru na
hladkom svalstve priedušnice. Farmakologické dôvody na prednostné použitie
jedného z dvoch enantiomérov oproti racemickej zmesi sa nepreukázali.

U ľudí sa dokázala účinnosť Foradilu v prevencii bronchospazmu vyvolaného
vdýchnutými alergénmi, telesnou námahou, studeným vzduchom, histamínom
alebo metacholínom.

Objektívne sa preukázalo, že formoterol podaný pomocou inhalátora Aerolizer
v dávkach
12 (g dvakrát denne a 24 (g dvakrát denne vyvolával u pacientov so
stabilnou CHOCHP rýchly nástup bronchodilatácie, ktorá pretrvávala najmenej
12 hodín a ktorú sprevádzalo subjektívne zlepšenia kvality života,
hodnotené dotazníkom Saint George’s Respiratory Questionnaire.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Rozmedzie terapeutických dávok Foradilu je 12 až 24 (g dvakrát denne. Údaje
o farmakokinetike formoterolu v plazme sa získali u zdravých dobrovoľníkov
po inhalácii dávok vyšších ako je odporúčané rozmedzie a u pacientov
s CHOCHP po inhalácii terapeutických dávok. Vylučovanie nezmeneného
formoterolu močom, použité na nepriame stanovenie systémovej expozície,
koreluje s údajmi o eliminácii liečiva z plazmy. Polčasy eliminácie
vyrátané pre moč a plazmu sú podobné.

Absorpcia
Po inhalácii jednorazovej dávky 120 (g formoteroliumfumarátu zdravými
dobrovoľníkmi sa formoterol rýchlo absorboval do plazmy a dosiahol
maximálnu koncentráciu 266 pmol/l v priebehu 5 minút po inhalácii.
U pacientov s CHOCHP, ktorým sa 12 týždňov podávala dávka 12 alebo 24 (g
formoteroliumfumarátu dvakrát denne, boli priemerné koncentrácie
formoterolu v plazme 10 minút, 2 hodiny a 6 hodín po inhalácii v rozmedzí
11,5 a 25,7 pmol/l a 23,3 a 50,3 pmol/l.

Štúdie skúmajúce kumulatívne vylučovanie formoterolu a/alebo jeho (R,R)- a
(S,S)-enantiomérov močom ukázali, že množstvo formoterolu dostupné v krvnom
obehu sa zvyšuje úmerne inhalovanej dávke (12 až 96 (g).

Po inhalácii 12 alebo 24 (g formoteroliumfumarátu dvakrát denne počas
12 týždňov sa vylučovanie nezmeneného formoterolu močom zvýšilo o 63 až 73
% (posledná dávka oproti prvej) u pacientov s astmou a o 19 až 38 % u
pacientov s CHOCHP. Naznačuje to istú obmedzenú akumuláciu formoterolu v
plazme pri opakovanom podávaní. Po opakovanom podávaní nedošlo k relatívnej
akumulácii jedného enantioméru v porovnaní s druhým.

Ako sa udáva pri iných inhalovaných liečivách, je pravdepodobné, že väčšina
formoterolu podaného inhalátorom sa prehltne a potom sa resorbuje z
gastrointestinálneho traktu. Keď sa
80 (g formoteroliumfumarátu značeného 3H podalo perorálne dvom zdravým
dobrovoľníkom, resorbovalo sa najmenej 65 % liečiva.

Distribúcia
Na bielkoviny plazmy sa viazalo 61 až 64 % formoterolu a väzba na ľudský
sérový albumín bola 34 %.

V koncentračnom rozmedzí, ktoré sa dosahuje terapeutickými dávkami,
nedochádza k nasýteniu väzbových miest.

Biotransformácia
Formoterol sa eliminuje predovšetkým metabolizmom, pričom hlavnou
biotransformačnou dráhou je priama glukuronidácia. Ďalšou dráhou je O-
demetylácia, po ktorej nasleduje glukuronidácia. K vedľajším dráham patria
sulfátová konjugácia formoterolu a deformylácia, po ktorej nasleduje
sulfátová konjugácia. Početné izozýmy katalyzujú glukuronidáciu (UGT1A1,
1A3, 1A6, 1A7, 1A8, 1A9, 1A10, 2B7 a 2B15) a O-demetyláciu (CYP2D6, 2C19,
2C9 a 2A6) formoterolu, čo naznačuje nízky potenciál pre interakcie liečivo-
liečivo spôsobené inhibíciou špecifického izozýmu podieľajúceho sa na
metabolizme formoterolu. Formoterol v terapeuticky významných
koncentráciách neinhiboval izozýmy cytochrómu P450.

Eliminácia
U pacientov s astmou a CHOCHP, ktorým sa podávalo 12 alebo 24 (g
formoteroliumfumarátu dvakrát denne počas 12 týždňov, sa našlo v moči ako
nezmenený formoterol približne 10 % a 7 % dávky. (R,R) a (S,S)-enantioméry
predstavovali 40 % a 60 % nezmeneného formoterolu nájdeného v moči po
jednorazovom podaní (12 až 120 (g) zdravým dobrovoľníkom a po jednorazovom
a opakovanom podaní pacientom s astmou.

Liečivo a jeho metabolity sa z ľudského organizmu úplne eliminovali, pričom
asi 2/3 perorálnej dávky sa vylúčili močom a 1/3 stolicou. Renálny klírens
formoterolu z krvi bol 150 ml/min.

U zdravých dobrovoľníkov bol konečný polčas eliminácie formoterolu v plazme
po inhalácii jednorazovej dávky 120 (g formoteroliumfumarátu 10 hodín
a konečné polčasy eliminácie (R,R) a (S,S)-enantiomérov odvodené
z rýchlosti vylučovania močom boli 13,9 a 12,3 hodiny.

Osobitné populácie pacientov
/Pohlavie:/ Po korigovaní na telesnú hmotnosť sa farmakokinetika u mužov
a žien významne nelíšila.

/Geriatrickí pacienti:/ Farmakokinetika formoterolu sa u staršej populácie
nesledovala.

/Pediatrickí pacienti:/ V klinickom skúšaní s 5- až 12-ročnými deťmi
s astmou, ktoré dostávali inhaláciou 12 alebo 24 (g formoteroliumfumarátu
dvakrát denne počas 12 týždňov, sa vylučovanie nezmeneného formoterolu
močom zvýšilo o 18 až 84 % v porovnaní s množstvami stanovenými po prvej
dávke. Akumulácia u detí nebola väčšia ako u dospelých, u ktorých došlo
k zvýšeniu o 63 až 73 % (pozri vyššie). U sledovaných detí sa asi 6 % dávky
našlo v moči ako nezmenený formoterol.

/Zhoršenie funkcie pečene/obličiek:/ Farmakokinetika formoterolu sa
nesledovala u pacientov so zhoršenou funkciou pečene alebo obličiek.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Mutagenita
Vykonali sa testy mutagenity, ktoré zahŕňali široký rozsah experimentálnych
stanovení.
V žiadnom teste vykonanom /in vitro/ alebo /in vivo/ sa nezistili genotoxické
účinky.

Karcinogenita
Skúšania na potkanoch a myšiach trvajúce 2 roky nepreukázali žiadny
karcinogénny potenciál.

U myších samcov, ktorým sa podávali veľmi vysoké dávky, sa pozorovala
mierne zvýšená incidencia benígnych subkapsulárnych nádorov adrenálnych
buniek. Tieto nálezy sa však nepozorovali pri podávaní s potravou myšiam
v ďalšom skúšaní, v ktorom patologické zmeny pri vysokých dávkach
pozostávali zo zvýšenej incidencie nádorov hladkého svalstva v samičích
pohlavných orgánoch a nádorov pečene u oboch pohlaví. Nádory hladkého
svalstva sú známym účinkom beta-agonistov podávaných vo vysokých dávkach
hlodavcom.

Dve skúšania na potkanoch, ktoré zahŕňali rôzne rozmedzia dávok, ukázali
zvýšenie incidencie mezovariálnych leiomyómov. Tieto benígne nádory sa
typicky spájajú s dlhodobým podávaním vysokých dávok beta2-adrenergných
liečiv potkanom. Pozorovala sa aj zvýšená incidencia ovariálnych cýst a
benígnych granulozo-tekálnych bunkových nádorov; je známe, že beta-agonisty
majú účinky na ovárium potkanov, ktoré sú veľmi pravdepodobne špecifické
pre hlodavce. Niekoľko iných typov nádorov zaznamenaných v prvom skúšaní s
vyššími dávkami bolo v rozmedzí incidencií v historickej kontrolnej
populácii a nepozorovalo sa v pokuse s nižšími dávkami.

Incidencia žiadneho z nádorov sa nezvýšila v štatisticky významnej miere
pri najnižšej dávke v druhom skúšaní na potkanoch, pri ktorej bola
systémová expozícia 10-krát vyššia, ako sa očakáva pri najvyššej
odporúčanej dávke formoterolu u ľudí.

Na základe týchto zistení a neprítomnosti mutagénneho potenciálu možno
predpokladať, že použitie formoterolu v terapeutických dávkach
nepredstavuje karcinogénne riziko.

Reprodukčná toxicita
Testy na zvieratách nepreukázali teratogénne účinky. Po perorálnom podaní
sa formoterol vylučoval do mlieka potkaních samíc.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Obsah kapsuly: monohydrát laktózy (obsahuje mliečne bielkoviny)
Stena kapsuly: želatína
Farbivo na potlač: šelak, čierny oxid železitý (E172)6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti

24 mesiacov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25 °C. Uchovávať v pôvodnom obale (blistroch)
spolu s inhalátorom. Chrániť pred vlhkom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Obojstranný Al/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová
škatuľka

30 inhalačných práškov v tvrdých kapsulách + 1 inhalátor
60 inhalačných práškov v tvrdých kapsulách + 1 inhalátor

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Aby sa zabezpečilo správne podávanie lieku, lekár alebo iný zdravotnícky
pracovník má:
. Ukázať pacientovi, ako sa používa inhalátor.
. Vydať pacientovi kapsuly len spolu s inhalátorom.
. Upozorniť pacienta, že kapsuly sú určené len na inhaláciu a nemajú sa
prehĺtať.
Podrobné pokyny na použitie sú uvedené v písomnej informácii pre
používateľov.

Je dôležité, aby pacient pochopil, že želatínová kapsula sa môže
roztrieštiť a malé kúsky želatíny sa môžu pri inhalácii dostať do úst alebo
hrdla. Pravdepodobnosť, že k tomu dôjde, sa zníži, ak sa kapsula
neprepichne viac ako jedenkrát. Kapsula je však vyrobená z jedlej želatíny,
ktorá je neškodná.

Kapsuly sa majú vyberať z blistrového obalu až bezprostredne pred použitím.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

14/0172/98-S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

7.4.1998/ bez časového obmedzenia

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Február 2012


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C84385
Skupina ATC:
R03 - Antiastmatiká
Skupina ATC:
R03AC13 - formoterolum
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
CH Švajčiarsko
Účinná látka:
glucagoni hydrochloridum biosyntheticum
Výrobca lieku:
Novartis Pharma AG, Bazilej, SVAJCIARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
17.59 € / 529.92 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
17.59 € / 529.92 SK
Posledná aktualizácia:
2017-02-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.84 € ÚP:13.84 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.85 € ÚP:13.85 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien