Detail:
Irbesartan Actavis 300 mg tbl flm 60x300 mg (fl. HDPE))
Názov lieku:
Irbesartan Actavis 300 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 60x300 mg (fl. HDPE))
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovPríloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2107/11061-R, 11062-
R, 11063-R

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Irbesartan Actavis 75 mg
Irbesartan Actavis 150 mg
Irbesartan Actavis 300 mg
Filmom obalené tablety
Irbesartan

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste
si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie
účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre
používateľov, povedzte to, prosím,
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Irbesartan Actavis a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Irbesartan Actavis
3. Ako užívať Irbesartan Actavis
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Irbesartan Actavis
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE IRBESARTAN ACTAVIS A NA ČO SA POUŽÍVA

Irbesartan Actavis patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty
receptorov angiotenzínu-II.
Angiotenzín-II je látka produkovaná v organizme, ktorá sa viaže na
receptory v krvných cievach a tým
spôsobuje ich zúženie. Výsledkom je zvýšenie krvného tlaku. Irbesartan
Actavis zabraňuje naviazaniu
angiotenzínu-II na tieto receptory, čím spôsobuje rozšírenie krvných ciev a
zníženie krvného tlaku.
Irbesartan Actavis spomaľuje zhoršovanie funkcie obličiek u pacientov s
vysokým krvným tlakom a
diabetom (cukrovkou) 2. typu.

Irbesartan Actavis sa používa na:
- liečbu vysokého krvného tlaku (/esenciálna/ /hypertenzia/)
- ochranu obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom, cukrovkou 2.
typu a ktorí majú laboratórne dôkazy o zhoršenej funkcii obličiek.


2. SKÔR AKO UŽIJETE IRBESARTAN ACTAVIS

Neužívajte Irbesartan Actavis
- keď ste alergický (precitlivený) na irbesartan alebo na ktorúkoľvek z
ďalších zložiek Irbesartanu
Actavis
- keď ste tehotná viac ako 3 mesiace (je lepšie vyhnúť sa užívaniu
Irbesartanu Actavis na začiatku tehotenstva - pozri časť Tehotenstvo a
dojčenie)

Irbesartan Actavis sa nemá používať u detí a mladistvých (do 18 rokov).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Irbesartanu Actavis
Povedzte svojmu lekárovi, ak sa Vás týka nasledovné:
. nadmerne vraciate alebo máte hnačku

. máte problémy s obličkami
. máte problémy so srdcom
. máte transplantovanú obličku
. dostávate Aprovel na diabetické ochorenie obličiek. V tomto prípade
Vám má lekár pravidelne kontrolovať krvné testy, najmä hladinu
draslíka v krvi v prípade zhoršenej funkcii obličiek.
. ak idete na operáciu (chirurgický zákrok) alebo Vám budú podané
anestetiká (na čiastočné alebo úplné znecitlivenie).

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu
lekárovi. Irbesartan Actavis sa neodporúča užívať v skorom štádiu
tehotenstva a nesmie sa užívať od 3. mesiaca tehotenstva, pretože môže
vážne poškodiť Vaše dieťa, ak sa používa počas tohto obdobia (pozri časť
o tehotenstve).

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je
viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.

Irbesartan Actavis zvyčajne vzájomne nereaguje s inými liekmi.

Môžete potrebovať skontrolovať krv, ak užívate:
- draslíkové výživové doplnky
- soli obsahujúce draslík
- draslík šetriace lieky (určité diuretiká - lieky na odvodnenie
- lieky obsahujúce lítium

Ak používate lieky proti bolesti, nazývané nesteroidové protizápalové
lieky, môže sa účinok irbesartanu znižovať.

Užívanie Irbesartanu Actavis s jedlom a nápojmi
Irbesartan Actavis sa môže užiť s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa majú
prehltnúť a zapiť vodou.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Tehotenstvo
Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu
lekárovi. Váš lekár Vám zvyčajne odporučí, aby ste prestali užívať
Irbesartan Actavis predtým, ako otehotniete alebo hneď, ako sa dozviete, že
ste tehotná a poradí Vám, aký liek máte užívať namiesto Irbesartanu
Actavis. Irbesartan Actavis sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a
nesmie sa užívať od 3. mesiaca tehotenstva, pretože môže vážne poškodiť
Vaše dieťa, ak sa používa po treťom mesiaci tehotenstva.

Dojčenie
Ak sa chystáte dojčiť alebo dojčíte, povedzte to svojmu lekárovi.
Irbesartan Actavis sa neodporúča užívať u matiek, ktoré dojčia. V prípade,
že si želáte dojčiť, Váš lekár Vám zvolí inú liečbu, najmä ak dojčíte
novorodenca alebo predčasne narodené dieťa.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch irbesartanu na schopnosť viesť
vozidlá a obsluhovať stroje.
Je nepravdepodobné, že by Irbesartan Actavis ovplyvnil schopnosť viesť
vozidlá a obsluhovať stroje. Príležitostne sa však môže počas liečby
vysokého krvného tlaku vyskytnúť závraty a únava. Ak sa u Vás prejavia
uvedené ťažkosti, musíte sa poradiť so svojím lekárom predtým, než začnete
vykonávať takéto aktivity.


3. AKO UŽÍVAŤ IRBESARTAN ACTAVIS

Vždy užívajte Irbesartan Actavis presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak
si nie ste niečím istý, overte
si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Liek je dostupný v nasledovných silách: 75 mg, 150 mg a 300 mg.

Spôsob podávania
Irbesartan Actavis je na vnútorné použitie a môže sa užívať s jedlom alebo
bez jedla. Tablety sa majú
prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Vašu dennú dávku sa
snažte užívať každý deň
približne v rovnakom čase. Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní
Irbesartanu Actavis, pokiaľ Váš
lekár nerozhodne inak.

Pacienti s vysokým krvným tlakom
Zvyčajná dávka je 150 mg raz denne. Dávka môže byť neskôr zvýšená na 300 mg
raz denne v závislosti od odpovede Vášho krvného tlaku.

Pacienti s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu s ochorením obličiek
U pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu je 300 mg raz denne
uprednostňovaná udržiavacia dávka pri liečbe pridruženého ochorenia
obličiek.

Lekár môže odporučiť nižšiu dávku, hlavne u určitých pacientov na začiatku
liečby, ako napríklad u
pacientov so súčasnou hemodialyzačnou liečbou a u ľudí starších ako 75
rokov.

Maximálny účinok na zníženie krvného tlaku sa dosiahne po 4-6 týždňoch od
začatia liečby.

Deti nesmú užívať Irbesartan Actavis
Irbesartan Actavis sa nesmie podávať deťom (do 18 rokov).

/Ak užijete viac Irbesartanu Actavis, ako máte/
Ak ste náhodou užili viac tabliet alebo ak dieťa zhltne nejaké tablety,
kontaktujte ihneď svojho lekára.
Príznakmi predávkovania sú nízky krvný tlak a zrýchlený pulz; spomalený
pulz.

/Ak zabudnete užiť Irbesartan Actavis/
Ak ste náhodou vynechali dennú dávku, nasledujúcu dávku užite ako
zvyčajne. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Irbesartan Actavis môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u
každého.
Niektoré z týchto účinkov môžu byť závažné a budú vyžadovať lekársku
starostlivosť.

Ako u podobných liekov, vyskytli sa prípady alergických kožných reakcií
(vyrážka, žihľavka) ako aj lokalizované svrbenie na tvári, perách a/alebo
jazyku u pacientov používajúcich irbesartan. Ak máte nejaký z týchto
príznakov alebo máte krátke dýchanie, prestaňte používať Aprovel a ihneď
kontaktujte svojho lekára.

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov uvedených nižšie je definovaná
nasledovným spôsobom:
Veľmi časté: postihujú viac ako 1 z 10 pacientov
Časté: postihujú 1 až 10 pacientov zo 100
Menej časté: postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000
Zriedkavé: postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000
Veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000
Neznáme: frekvenciu výskytu nemožno určiť z dostupných údajov

Vedľajšie účinky hlásené z klinických štúdií u pacientov liečených
irbesartanom boli:

Veľmi časté: ak trpíte vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu s ochorením
obličiek, krvné testy môžu preukázať zvýšenú hladinu draslíka.

Časté: závrat, nutkanie na vracanie/vracanie, únava. Krvné testy môžu
preukázať zvýšenie enzýmu súvisiaceho s funkciou svalov a srdca
(kreatinínkináza). U pacientov s vysokým krvným tlakom a
diabetom 2. typu s ochorením obličiek sa taktiež pozoroval závrat pri
vstávaní z ležiacej alebo sediacej polohy, nízky tlak krvi pri vstávaní z
ležiacej alebo sediacej polohy, bolesť kĺbov a svalov a zníženie hladiny
bielkoviny v červených krvinkách (hemoglobínu).

Menej časté: rýchle búšenie srdca, začervenanie, kašeľ, hnačka, porucha
trávenia/pálenie záhy, sexuálna dysfunkcia (problémy so sexuálnym výkonom),
bolesť na hrudníku.

Niektoré vedľajšie účinky sa pozorovali od začiatku uvedenia irbesartanu na
trh, ale frekvencia ich
výskytu nie je známa. Tieto vedľajšie účinky sú: bolesť hlavy, porucha
chuti, zvonenie v ušiach, svalové kŕče, bolesť kĺbov a svalov, neobvyklé
poruchy funkcie pečene, zvýšená hladina draslíka v krvi, zhoršená funkcia
obličiek a zápal drobných krvných ciev postihujúci najmä kožu (stav
nazývaný leukocytoklastická vaskulitída).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky,
ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte
to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ IRBESARTAN ACTAVIS

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Irbesartan Actavis po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli a na blistri po EXP.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Irbesartan Actavis obsahuje

Liečivo je irbesartan.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 75 mg, 150 mg alebo 300 mg
irbesartanu./Ďalšie zložky sú/:
/Jadro tablety/
sodná soľ kroskarmelózy (E468)
mikrokryštalická celulóza (E460)
hypromelóza (E464)
manitol (E421)
magnéziumstearát (E572)
koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551)

/Obal tablety/
hydroxypropyl celulóza (E463)
hypromelóza (E464)
makrogol 400
oxid titaničitý (E171).

Ako vyzerá Irbesartan Actavis a obsah balenia

/Irbesartan Actavis 75 mg/ sú: biele, oválne, obojstranne vypuklé filmom
obalené tablety s označením „I“ na jednej strane a číslom „75“ na druhej
strane.

/Irbesartan Actavis 150 mg/ sú: biele, oválne, obojstranne vypuklé filmom
obalené tablety s označením „I“ na jednej strane a číslom „150“ na druhej
strane.

/Irbesartan Actavis 300 mg/ sú: biele, oválne, obojstranne vypuklé filmom
obalené tablety s označením „I“ na jednej strane a číslom „300“ na druhej
strane.

/Veľkosti balenia/
/Irbesartan Actavis je dostupný v nasledovných baleniach/

PVC/PVdC-Alu blistre: 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 filmom obalených tabliet
HDPE fľaša s vysušovadlom a LDPE viečkom: 30, 60, 250 filmom obalených
tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Actavis Group PTC ehf., Reykyavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island

Výrobca:
Actavis hf., Reykyavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

|Estónsko |Irbesartan Actavis |
|Belgicko |Irbesartan Actavis 75 mg filmomhulde tabletten |
| | |
| |Irbesartan Actavis 150 mg filmomhulde tabletten|
| | |
| |Irbesartan Actavis 300 mg filmomhulde tabletten|
|Česká republika| |
| |Irbesartan Actavis 75 mg |
| |Irbesartan Actavis 150 mg |
| |Irbesartan Actavis 300 mg |
|Nemecko |Irbesartan-Actavis 75 mg Filmtabletten |
| |Irbesartan-Actavis 150 mg Filmtabletten |
| |Irbesartan-Actavis 300 mg Filmtabletten |
|Dánsko |Irbesartan Actavis |
|Grécko |Irbesartan / Actavis |
|Španielsko |Irbesartán Actavis 75 mg comprimidos |
| |Irbesartán Actavis150 mg comprimidos |
| |Irbesartán Actavis 300 mg comprimidos |
|Taliansko |Irbesartan Actavis 75 mg compresse rivestite |
| |con film |
| |Irbesartan Actavis 150 mg compresse rivestite |
| |con film |
| |Irbesartan Actavis 300 mg compresse rivestite |
| |con film |
|Lotyšsko |Irbesartan Actavis 75 mg pl?vele dengtos |
| |tablet?s |
| |Irbesartan Actavis 150 mg pl?vele dengtos |
| |tablet?s |
| |Irbesartan Actavis 300 mg pl?vele dengtos |
| |tablet?s |
|Litva |Irbesartan Actavis 75 mg apvalkot?s tabletes |
| |Irbesartan Actavis 150 mg apvalkot?s tabletes |
| |Irbesartan Actavis 300 mg apvalkot?s tabletes |
|Holandsko |Irbesartan Actavis 75 mg |
| |Irbesartan Actavis 150 mg |
| |Irbesartan Actavis 300 mg |
|Nórsko |Irbesartan Actavis |
|Portugalsko |Irbesartan Actavis |
|Slovensko |Irbesartan Actavis 75 mg |
| |Irbesartan Actavis 150 mg |
| |Irbesartan Actavis 300 mg |
|Švédsko |Irbesartan Actavis (filmdrgerad tablett) |
|Veľká Británia |Irbesartan 75 mg Tablets |
| |Irbesartan 150 mg Tablets |
| |Irbesartan 300 mg Tablets |


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 09/2009.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2107/11061-R, 11062-
R, 11063-R

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Irbesartan Actavis 75 mg
Irbesartan Actavis 150 mg
Irbesartan Actavis 300 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

/Irbesartan Actavis 75 mg/
Každá filmom obalená tableta obsahuje 75 mg irbesartanu.
/Irbesartan Actavis 150 mg/
Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg irbesartanu.
/Irbesartan Actavis 300 mg/
Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg irbesartanu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

/Irbesartan Actavis 75 mg/ sú: biele, oválne, bikonvexné filmom obalené
tablety s označením „I“ na jednej strane a číslom „75“ na druhej strane.
/Irbesartan Actavis 150 mg/ sú: biele, oválne, bikonvexné filmom obalené
tablety s označením „I“ na jednej strane a číslom „150“ na druhej strane.
/Irbesartan Actavis 300 mg/ sú: biele, oválne, bikonvexné filmom obalené
tablety s označením „I“ na jednej strane a číslom „300“ na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba esenciálnej hypertenzie.
Liečba ochorenia obličiek u pacientov s hypertenziou a diabetes mellitus
2.typu ako súčasť
antihypertenzného liekového režimu (pozri časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

/Spôsob podávania:/
Tablety sa prehĺtajú v celku a majú sa zapiť dostatočným množstvom tekutiny
(napr. pohár vody). Tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.

Zvyčajná odporúčaná počiatočná a udržiavacia dávka je 150 mg raz denne.
Irbesartan v dávke 150 mg raz denne vo všeobecnosti poskytuje lepšiu 24
hodinovú kontrolu krvného tlaku ako 75 mg. O začatí liečby so 75 mg je však
potrebné uvažovať najmä u hemodialyzovaných pacientov a u starších
pacientov vo veku nad 75 rokov.

U pacientov nedostatočne kontrolovaných dávkou 150 mg raz denne sa môže
dávka irbesartanu zvýšiť na 300 mg alebo sa môže pridať ďalšie
antihypertenzívum. Preukázalo sa, že pridanie diuretika, ako je
hydrochlorotiazid, k irbesartanu má aditívny účinok (pozri časť 4.5).

U pacientov s hypertenziou a diabetom 2.typu sa liečba má začať dávkou 150
mg irbesartanu raz
denne a postupne sa má zvyšovať na 300 mg raz denne, čo predstavuje
preferovanú udržiavaciu dávku
pri liečbe ochorení obličiek. Renálny prínos irbesartanu u pacientov s
hypertenziou a diabetom
2.typu bol preukázaný v štúdiách, v ktorých sa irbesartan používal súčasne
s inými antihypertenzívami, ak bol potrebný na dosiahnutie cieľových hodnôt
krvného tlaku (pozri časť 5.1).

/Porucha funkcie obličiek:/ nie je potrebné upravovať dávkovanie u pacientov
s porušenou funkciou obličiek. U pacientov podstupujúcich hemodialýzu sa má
zvážiť nižšia úvodná dávka (75 mg).

/Porucha funkcie pečene:/ u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením
funkcie pečene nie je potrebné upravovať dávkovanie. Nie sú klinické
skúsenosti s pacientmi s ťažkým poškodením funkcie pečene.

/Starší pacienti:/ u pacientov starších ako 75 rokov je možné uvažovať o
úvodnej dávke 75 mg, zvyčajne však nie je potrebné dávkovanie u starších
ľudí upravovať.

/Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov:/ irbesartan sa neodporúča používať
u detí a dospievajúcich kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a
účinnosti (pozri časti 4.8, 5.1 a 5.2).

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri
časť 6.1).
Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Deplécia intravaskulárneho objemu//:/ symptomatická hypotenzia, obzvlášť po
prvej dávke, sa môže vyskytnúť u pacientov s depléciou objemu a/alebo
sodíka pri intenzívnej diuretickej liečbe, reštrikcii solí v rámci diétnej
liečby, pri hnačke alebo zvracaní. Tieto stavy sa majú korigovať pred
podaním Irbesartanu Actavis.

/Renovaskulárna hypertenzia//:/ zvýšené riziko ťažkej hypotenzie a renálnej
insuficiencie hrozí u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie
alebo stenózou artérie solitárne funkčnej obličky, ak sú liečení liekmi
ovplyvňujúcimi renín-angiotenzín-aldosterónový systém. Hoci horeuvedené
tvrdenie nie je dokumentované v súvislosti s irbesartanom, podobný účinok
sa pri antagonistoch receptorov angiotenzínu II dá predpokladať.

/Poruchy funkcie obličiek a transplantácia obličiek//:/ pri používaní
Irbesartanu Actavis u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa odporúča
pravidelné monitorovanie hladín draslíka a kreatinínu v sére. S podávaním
irbesartanu pacientom po nedávnej transplantácii obličiek nie sú žiadne
skúsenosti.

/Hypertenzní pacienti s diabetom 2. typu a ochorením obličiek:/ účinky
irbesartanu na výskyt renálnych a kardiovaskulárnych príhod neboli rovnaké
u všetkých podskupín podrobených analýze, ktorá sa uskutočnila v rámci
štúdie u pacientov s pokročilým ochorením obličiek. Obzvlášť sa účinky
javili ako menej priaznivé u žien a u jedincov inej ako bielej rasy (pozri
časť 5.1).

/Hyperkaliémia:/ ako pri liečbe inými liekmi, ktoré ovplyvňujú renín-
angiotenzín-aldosterónový systém, počas liečby s Irbesartanom Actavis sa
môže vyskytnúť hyperkaliémia, obzvlášť pri renálnom poškodení, vrátane
zjavnej proteinúrie spôsobenej diabetickým ochorením obličiek a/alebo pri
srdcovom zlyhaní. U rizikových pacientov sa odporúča starostlivé
monitorovanie hladiny draslíka v sére (pozri časť 4.5).

/Lítium//:/ neodporúča sa kombinácia lítia s Irbesartanom Actavis (pozri časť
4.5).

/Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, obštrukčná hypertrofická/
/kardiomyopatia//:/ tak, ako pri podávaní iných vazodilatancií, u pacientov s
aortálnou alebo mitrálnou stenózou, alebo obštrukčnou hypertrofickou
kardiomyopatiou, je potrebná zvláštna opatrnosť.

/Primárny aldosteronizmus//:/ pacienti s primárnym aldosteronizmom všeobecne
neodpovedajú na antihypertenzné lieky pôsobiace cez inhibíciu renín-
angiotenzínového systému. Preto sa neodporúča používať Irbesartan Actavis.

/Všeobecne:/ u pacientov, ktorých cievny tonus a renálne funkcie závisia
predovšetkým od aktivity renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr.
pacienti s ťažkým kongestívnym zlyhaním srdca alebo ochorením obličiek,
vrátane stenózy renálnej artérie), liečba inhibítormi angiotenzín
konvertujúceho enzýmu alebo antagonistami receptorov angiotenzínu II, ktoré
pôsobia na tento systém, bola spojená s akútnou hypotenziou, azotémiou,
oligúriou alebo zriedkavo s akútnym renálnym zlyhaním. Tak, ako pri iných
antihypertenzívach, prudký pokles krvného tlaku u pacientov s ischemickou
kardiomyopatiou alebo ischemickou chorobou srdca, môže viesť k infarktu
myokardu alebo k náhlej cievnej mozgovej príhode.
Tak, ako to bolo pozorované pri inhibítoroch enzýmu konvertujúceho
angiotenzín, irbesartan a iné
antagonisty angiotenzínu sú evidentne menej účinné pri znížení krvného
tlaku u ľudí čiernej pleti než
u príslušníkov iných rás, pravdepodobne kvôli vyššej prevalencii nízko-
renínovej hypertenzie v tejto
populácii (pozri časť 5.1).

/Pediatrickí pacienti:/ irbesartan bol skúmaný v pediatrickej populácii vo
veku 6 až 16 rokov, ale súčasné údaje sú nedostatočné, aby dokázali
rozšírenie použitia u detí, kým budú dostupné ďalšie údaje (pozri časti
4.8, 5.1 a 5.2).

/Gravidita:/ Antagonisty receptora angiotenzínu II (AIIRA) sa nemajú začať
podávať počas gravidity.
Pokiaľ pokračovanie v liečbe antagonistami receptora angiotenzínu II nie je
považované za
nevyhnutné, pacientky plánujúce graviditu majú byť prevedené na
alternatívnu antihypertenznú liečbu,
ktorá má overený bezpečnostný profil týkajúci sa užívania počas gravidity.
Ak sa zistí gravidita, liečba
AIIRA musí byť ihneď ukončená, a ak je to vhodné, je nutné začať iný spôsob
liečby (pozri časti 4.3 a 4.6).

4.5 Liekové a iné interakcie

/Diuretiká a iné antihypertenzíva:/ iné antihypertenzíva môžu zvýšiť
hypotenzné účinky irbesartanu; avšak irbesartan bol bezpečne podávaný s
inými antihypertenzívami, akými sú betablokátory, dlhodobo pôsobiace
blokátory kalciových kanálov a tiazidové diuretiká. Predchádzajúca liečba
vysokými dávkami diuretík môže viesť k objemovej deplécii a riziko
hypotenzie sa zvyšuje v prípade úvodnej terapie Irbesartanom Actavis (pozri
časť 4.4).

/Náhrady draslíka a draslík šetriace diuretiká:/ na základe skúseností s
užívaním iných liekov ovplyvňujúcich renín-angiotenzínový systém, súčasné
podávanie draslík šetriacich diuretík, náhrad draslíka, substitúcia solí
obsahujúcich draslík alebo iných liekov, ktoré môžu zvýšiť hladinu draslíka
v sére (napr. heparín), môže viesť k zvýšeniu hladiny sérového draslíka a
preto sa neodporúča (pozri časť 4.4).

/Lítium//:/ pri súčasnom podávaní lítia s inhibítormi angiotenzín
konvertujúceho enzýmu bolo zaznamenané reverzibilné zvýšenie koncentrácií
lítia v sére a toxicity. Podobné účinky s irbesartanom boli doteraz veľmi
zriedkavo zaznamenané. Preto sa táto kombinácia neodporúča (pozri časť
4.4). Ak je kombinácia nevyhnutná, odporúča sa starostlivé monitorovanie
hladiny lítia v sére.

/Nesteroidové protizápalové lieky:/ ak sa antagonisty angiotenzínu-II zároveň
podávajú s nesteroidovými protizápalovými liekmi (napr.selektívne COX-2
inhibítory, kyselina acetylsalicylová (> 3 g/deň) a neselektívne NSAID)
môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzného účinku.
Ako u ACE inhibítorov, sprievodné podávanie antagonistov angiotenzínu-II a
NSAID môže viesť k zvýšeniu rizika zhoršenia renálnych funkcií,
zahrňujúcich možné akútne renálne zlyhanie a zvýšenie sérového draslíka
najmä u pacientov so slabou pre-existujúcou renálnou funkciou. Kombinácia
sa musí podávať opatrne najmä v pokročilom veku. Pacienti musia byť
adekvátne hydratovaní a potom po začatí sprievodnej terapie sa musí zvážiť
pravidelné monitorovanie renálnych funkcií.

/Ďalšie informácie o interakciách irbesartanu:/ v klinických štúdiách nie je
ovplyvnená farmakokinetika irbesartanu hydrochlorotiazidom. Irbesartan je
prevažne metabolizovaný CYP2C9 a v menšom rozsahu glukuronidáciou. Neboli
pozorované signifikantné farmakokinetické alebo farmakodynamické
interakcie, keď sa irbesartan podával s warfarínom metabolizovaným CYP2C9.
Účinky induktorov CYP2C9, ako je rifampicín, na farmakokinetiku irbesartanu
neboli vyhodnotené. Farmakokinetika digoxínu nebola súčasným podaním
irbesartanu zmenená.

4.6 Gravidita a laktácia

/Gravidita:/
Podávanie antagonistov receptora angiotenzínu II v prvom trimestri
gravidity sa neodporúča (pozri
časť 4.4). Podávanie antagonistov receptora angiotenzínu II v druhom a
treťom trimestri gravidity je
kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4).

Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenicity po expozícii ACE
inhibítorom v prvom
trimestri gravidity nie sú presvedčivé; malé zvýšenie rizika však nie je
možné vylúčiť. I keď neexistujú žiadne kontrolované epidemiologické údaje
týkajúce sa rizika pri podávaní antagonistov receptora angiotenzínu II (
AIIRA), pre túto skupinu liekov môže existovať podobné riziko. Pokiaľ
pokračovanie v liečbe AIIRA nie je považované za nevyhnutné, pacientky
plánujúce graviditu majú byť prevedené na alternatívnu antihypertenznú
liečbu, ktorá má overený bezpečnostný profil týkajúci sa užívania počas
gravidity. Ak sa zistí gravidita, liečba AIIRA musí byť ihneď ukončená, a
ak je to vhodné, je nutné začať iný spôsob liečby.

Je známe, že expozícia AIIRA terapii v druhom a treťom trimestri vedie u
ľudí k fetotoxicite (pokles
funkcie obličiek, oligohydramnión, oneskorenie osifikácie lebky) a k
novorodeneckej toxicite
(zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia). (Pozri tiež časť 5.3).
Ak dôjde k expozícii AIIRA od druhého trimestra gravidity, odporúča sa
sonografická kontrola
renálnych funkcií a lebky.

Deti, ktorých matky užívali AIIRA, musia byť starostlivo sledované kvôli
hypotenzii (pozri tiež časti
4.3 a 4.4).

/Laktácia:/
Keďže nie sú k dispozícii informácie týkajúce sa použitia Irbesartanu
Actavis počas laktácie, jeho použitie sa neodporúča a vhodnejšie je zvoliť
alternatívnu liečbu s lepšie overeným bezpečnostným profilom počas
laktácie, obzvlášť počas dojčenia novorodencov a predčasne narodených detí.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch irbesartanu na schopnosť viesť
vozidlá a obsluhovať stroje.
Vzhľadom na jeho farmakodynamické vlastnosti je nepravdepodobné, že by ju
mohol ovplyvniť. Pri
vedení vozidiel alebo obsluhe strojov treba vziať do úvahy, že počas liečby
sa môžu vyskytnúť závraty
a únava.

4.8 Nežiaduce účinky

V placebo-kontrolovaných štúdiách s hypertenziou nebol rozdiel v celkovom
výskyte nežiaducich
účinkov medzi skupinami na irbesartane (56,2%) a placebe (56,5%). Ukončenie
terapie vzhľadom na
nejaký klinický alebo laboratórny nežiaduci účinok malo nižší výskyt u
pacientov liečených
irbesartanom (3,3%) ako placebom liečených pacientov (4,5%). Výskyt
nežiaducich účinkov nesúvisel
s dávkou (v rozmedzí odporučenej dávky), pohlavím, vekom, rasou alebo
dĺžkou liečby.

U diabetických pacientov s mikroalbuminúriou a normálnou renálnou funkciou
sa ortostatický závrat
alebo ortostatická hypotenzia vyskytli u 0,5% pacientov (t.j. menej často)
ale prevyšujúc placebo.

Nasledovná tabuľka prezentuje nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli v placebo-
kontrolovaných
štúdiách, v ktorých 1 965 hypertenzných pacientov používalo irbesartan.
Údaje označené hviezdičkou
(*) sa vzťahujú na nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli navyše u > 2%
diabetických hypertenzných
pacientov s chronickou renálnou insuficienciou a zjavnou proteinúriou a
ktoré prevyšovali placebo.

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov uvedených nižšie je definovaná
použitím nasledovných
konvencií:
veľmi časté (? 1/10);
časté (? 1/100 až < 1/10);
menej časté (? 1/1 000 až < 1/100);
zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1 000);
veľmi zriedkavé (< 1/10 000).
V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v
poradí klesajúcej závažnosti.

/Laboratórne a funkčné vyšetrenia:/
Veľmi časté: Hyperkaliémia* sa vyskytla častejšie u diabetických
pacientov liečených irbesartanom než placebom. U
diabetických pacientov s hypertenziou s mikroalbuminúriou a
normálnou renálnou funkciou sa hyperkaliémia (? 5,5 mEq/l)
vyskytla u 29,4% pacientov v skupine na irbesartane v dávke
300 mg a u 22% pacientov v skupine na placebe. U
diabetických pacientov s hypertenziou s chronickou renálnou
insuficienciou a zjavnou proteinúriou sa hyperkaliémia (?
5,5 mEq/l) vyskytla u 46,3% pacientov v skupine na
irbesartane a 26,3% pacientov v skupine na placebe.
Časté: významné zvýšenia plazmatickej kreatínkinázy boli často
pozorované u jedincov liečených irbesartanom (1,7%). Žiadne
z týchto zvýšení nebolo spojené s identifikovateľnými
klinickými muskuloskeletálnymi udalosťami.
U 1,7% hypertenzných pacientov s pokročilým diabetickým
ochorením
obličiek liečených irbesartanom sa vyskytol pokles
hemoglobínu*, ktorý nebol
klinicky významný.


/Poruchy srdca a srdcovej činnosti:/
Menej časté: tachykardia

/Poruchy nervového systému:/
Časté: závrat, ortostatický závrat*

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:/
Menej časté: kašeľ

/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/
Časté: nauzea/vracanie
Menej časté: hnačka, dyspepsia/pyróza

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:/
Časté: muskuloskeletálna bolesť*

/Poruchy ciev/
Časté: ortostatická hypotenzia*
Menej časté: sčervenanie pokožky

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/
Časté: únava
Menej časté: bolesť na hrudníku

/Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:/
Menej časté: sexuálna dysfunkcia

/Nasledovné dodatočné nežiaduce účinky boli hlásené počas post-/
/marketingových skúseností;/
boli získané zo spontánnych hlásení, a preto častosť týchto nežiaducich
účinkov nie je známa:

/Poruchy nervového systému:/
Bolesť hlavy

/Poruchy ucha a labyrintu:/
Tinnitus

/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/
Porucha chuti

/Poruchy obličiek a močových ciest:/
Porušená funkcia obličiek zahŕňajúca prípady obličkového zlyhania u
rizikových pacientov (pozri časť
4.4).

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
Leukocytoklastická vaskulitída

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:/
Artralgia, myalgia (v niektorých prípadoch spájaná so zvýšenými
plazmatickými hladinami kreatínkinázy), svalové kŕče

/Poruchy metabolizmu a výživy:/
Hyperkaliémia

/Poruchy imunitného systému:/
Hypersenzitívne reakcie ako sú angioedém, vyrážka, urtikária

/Poruchy pečene a žlčových ciest:/
Hepatitída, abnormálna funkcia pečene

/Pediatrickí pacienti:/ v randomizovanom skúšaní 318 hypertenzných detí a
mladistvých vo veku od
6 do 16 rokov sa vyskytli nasledovné súvisiace nežiaduce udalosti v 3
týždňovej dvojito zaslepenej
fáze: bolesť hlavy (7,9%), hypotenzia (2,2%), závrat (1,9%), kašeľ (0,9%).
V 26 týždňovom otvorenom období tohto skúšania sa najčastejšie vyskytli
laboratórne abnormality ako zvýšenie kreatinínu (6,5%) a zvýšenie hodnôt CK
u 2% detských príjemcov.

4.9 Predávkovanie

/Symptómy:/
Skúsenosti s dospelými osobami, vystavenými dávkam až do 900 mg/deň počas 8
týždňov, neodhalili
žiadnu toxicitu. Ako najpravdepodobnejšie prejavy predávkovania sa
predpokladajú hypotenzia a
tachykardia; môže sa vyskytnúť aj bradykardia.

/Liečba:/
O liečbe predávkovania irbesartanom nie sú dostupné špecifické informácie.
Pacient musí byť pozorne sledovaný, liečba musí byť symptomatická a
podporná. Navrhované opatrenia zahŕňajú indukciu emézy a/alebo gastrickú
laváž. Pri predávkovaní môže byť prospešné podanie aktívneho uhlia.
Irbesartan nie je možné odstrániť hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antagonisty Angiotenzínu-II, samotné.
ATC kód C09CA04.

/Mechanizmus účinku:/ Irbesartan je účinný, po perorálnom užití aktívny,
selektívny antagonista receptora angiotenzínu II (typ AT1). Predpokladá sa,
že blokuje všetky účinky angiotenzínu II sprostredkované AT1 receptorom,
bez ohľadu na zdroj alebo cestu syntézy angiotenzínu II. Selektívny
antagonizmus receptorov angiotenzínu II (AT1) vedie k zvýšeniu hladiny
renínu a angiotenzínu II v plazme a k zníženiu koncentrácie aldosterónu v
plazme. Pri odporúčaných dávkach samotného irbesartanu nie sú významne
ovplyvnené sérové hladiny draslíka. Irbesartan neinhibuje ACE (kinináza
II), enzým tvoriaci angiotenzín II a degradujúci bradykinín na inaktívne
metabolity. Irbesartan pre svoj účinok nevyžaduje metabolickú aktiváciu.

/Klinická účinnosť:/

/Hypertenzia/
Irbesartan znižuje tlak krvi s minimálnou zmenou srdcovej frekvencie.
Zníženie tlaku krvi je dávkovo
závislé s tendenciou smerovať k plató pri dávkach nad 300 mg raz denne.
Dávky 150-300 mg raz
denne znižujú tlak krvi v sediacej alebo ležiacej polohe v najnižšom bode
účinku (t.j. 24 hodín po
podaní) v priemere o 8-13/5-8 mm Hg (systolický/diastolický) viac ako
placebo. Vrchol poklesu krvného tlaku sa dosiahne do 3-6 hodín po užití a
antihypertenzný účinok pretrváva aspoň 24 hodín. Po 24 hodinách bola
redukcia krvného tlaku pri odporúčaných dávkach 60-70% maximálnej
diastolickej a systolickej odpovede. Najnižšia a priemerná odpoveď po 24
hodinách pri dávke 150 mg raz denne bola podobná, ako pri tej istej
celkovej dávke podanej v dvoch denných dávkach. Evidentné zníženie krvného
tlaku Irbesartanom Actavis nastane do 1-2 týždňov, s maximálnym účinkom do
4-6 týždňov po začiatku liečby. Počas dlhodobej liečby antihypertenzný
účinok pretrváva. Po prerušení liečby sa krvný tlak postupne vracia k
pôvodným hodnotám. Rebound fenomén hypertenzie nebol pozorovaný.
Tiazidové diuretiká majú pri liečbe irbesartanom aditívny účinok na
zníženie krvného tlaku. U pacientov nedostatočne kontrolovaných samotným
irbesartanom vedie pridanie nízkej dávky hydrochlorotiazidu (12,5 mg) raz
denne k irbesartanu k ďalšej redukcii tlaku krvi v najnižšom bode účinku o
7-10/3-6 mm Hg (systolický/diastolický) v porovnaní s placebom.
Účinnosť Irbesartanu Actavis nie je ovplyvnená vekom alebo pohlavím. Tak,
ako pri iných liekoch
ovplyvňujúcich renín-angiotenzínový systém, pacienti čiernej pleti s
hypertenziou odpovedali na
monoterapiu irbesartanom v menšej miere. Ak sa irbesartan podáva súčasne s
nízkou dávkou hydrochlorotiazidu (napr. 12,5 mg denne), antihypertenzná
odpoveď sa u pacientov čiernej pleti
približuje účinku u belošských pacientov. Irbesartan nemá klinicky významný
účinok na koncentráciu kyseliny močovej v sére alebo na sekréciu kyseliny
močovej močom.

Zníženie krvného tlaku s 0,5 mg/kg (nízkymi), 1,5 mg/kg (strednými) a 4,5
mg/kg (vysokými) cieľovými titrovanými dávkami irbesartanu sa pozorovalo u
318 hypertenzných alebo rizikových (diabetických, rodinná anamnéza
hypertenzie) detí a mladistvých vo veku 6 až 16 rokov počas trojtýždňového
obdobia. Na konci troch týždňov bolo priemerné zníženie z pôvodných hodnôt
v primárnej účinnosti kolísavé, ustálený systolický krvný tlak v sede
(seated systolic blood pressure, SeSBP) bol 11,7 mmHg (nízka dávka), 9,3
mmHg (stredná dávka), 13,2 mmHg (vysoká dávka).Medzi týmito dávkami nie je
zrejmý signifikantný rozdiel. Dosiahnutá priemerná zmena ustáleného
diastolického krvného tlaku v sede (seated diastolic blood pressure, SeDBP)
bola nasledovná: 3,8 mmHg (nízka dávka), 3,2 mmHg (stredná dávka), 5,6 mmHg
(vysoká dávka). Počas nasledujúceho dvojtýždňového obdobia boli pacienti
randomizovaní buď na liečivo alebo placebo, pacienti užívajúci placebo mali
SeSBP zvýšený o 2,4 a SeDBP o 2,0 mmHg v porovnaní so zmenami +0,1 a -0,3
mmHg u pacientov na všetkých dávkach irbesartanu (pozri časť 4.2).

/Hypertenzia a diabetes 2. typu s ochorením obličiek/
Štúdia „Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial (IDNT)“ ukazuje, že
irbesartan znižuje progresiu ochorenia obličiek u pacientov s chronickou
renálnou insuficienciou a zjavnou proteinúriou. IDNT bola dvojito
zaslepená, kontrolovaná štúdia sledujúca morbiditu a mortalitu, ktorá
porovnávala irbesartan, amlodipín a placebo. Štúdie sa zúčastnilo 1715
hypertenzných pacientov s diabetom 2. typu, proteinúriou ? 900 mg/deň a
hladinou kreatinínu v sére 1,0-3,0 mg/dl, u ktorých sa skúmali dlhodobé
účinky (v priemere 2,6 roka) irbesartanu na progresiu ochorenia obličiek
a celkovú mortalitu. Pacientom bol titrovaný irbesartan v dávke od 75 mg až
po udržiavaciu dávku 300 mg, amlodipín od 2,5 mg do 10 mg alebo placebo
podľa tolerancie. Pacientom zo všetkých liečených skupín boli typicky
podané 2 až 4 antihypertenzíva (napr. diuretiká, betablokátory,
alfablokátory) z dôvodu dosiahnutia cieľových hodnôt krvného tlaku ? 135/85
mmHg alebo redukcie systolického tlaku o 10 mmHg, ak boli východiskové
hodnoty > 160 mmHg. Cieľové hodnoty krvného tlaku dosiahlo v placebo
skupine šesťdesiat percent (60%) pacientov, zatiaľ čo v irbesartanovej a v
amlodipínovej skupine bola táto hodnota dosiahnutá u 76% a 78%. Irbesartan
významne znížil relatívne riziko výskytu primárneho kombinovaného koncového
ukazovateľa,
zdvojnásobenie hladiny kreatinínu v sére, terminálne štádium ochorenia
obličiek (end-stage renal disease, ESRD) alebo celkovej mortality.
Približne 33% pacientov v skupine liečenej irbesartanom dosiahlo primárny
renálny kombinovaný ukazovateľ v porovnaní s 39% a 41% pacientov v
placebovej a amlodipínom liečenej skupine [20% redukcia relatívneho rizika
oproti placebu (p = 0,024) a 23% redukcia relatívneho rizika v porovnaní s
amlodipínom (p = 0,006)]. Keď boli analyzované jednotlivé komponenty
primárneho koncového ukazovateľa, nebol pozorovaný účinok na celkovú
mortalitu, avšak na druhej strane bol pozorovaný pozitívny trend v znížení
ESRD a významné zníženie zdvojnásobenia hladín kreatinínu v sére.

Liečebný účinok bol posudzovaný v podskupinách rozdelených podľa pohlavia,
rasy, veku, dĺžky trvania diabetu, východiskových hodnôt krvného tlaku,
sérového kreatinínu a miery exkrécie albumínu. V ženskej a podskupine
pacientov čiernej pleti , ktoré z celkovej populácie zúčastňujúcej sa
štúdie predstavovali 32% a 26%, renálny benefit nebol zrejmý, hoci sa pri
hodnotení intervalov spoľahlivosti nedal úplne vylúčiť. Čo sa týka
sekundárneho koncového ukazovateľa, výskytu fatálnych a nefatálnych
kardiovaskulárnych príhod, nebol v celej sledovanej populácii medzi troma
skupinami pozorovaný žiadny rozdiel. V irbesartanovej skupine bol však
pozorovaný zvýšený výskyt nefatálneho IM u žien a znížený výskyt
nefatálneho IM u mužov oproti placebu. Zvýšený výskyt nefatálneho IM a
cievnej mozgovej príhody bol pozorovaný u žien liečených irbesartanom
oproti liečbe amlodipínom. V celkovej populácii sa znížil počet
hospitalizácií z dôvodu srdcového zlyhania. Pre tieto zistenia u žien sa
nenašlo žiadne primerané vysvetlenie.

Štúdia „Effects of Irbesartan on Microalbuminuria in Hypertensive Patients
with type 2 Diabetes Mellitus (IRMA 2)“ ukazuje, že irbesartan v dávke 300
mg oddiaľuje progresiu mikroalbuminúrie do zjavnej proteinúrie. IRMA 2 bola
placebom kontrolovaná, dvojito zaslepená štúdia sledujúca morbiditu, ktorej
sa zúčastnilo 590 pacientov s diabetom 2.typu , mikroalbuminúriou (30-300
mg/deň) a normálnou funkciou obličiek (hodnota kreatinínu v sére ? 1,5
mg/dl u mužov a < 1,1 mg/dl u žien). Štúdia skúmala dlhodobé účinky (2
roky) irbesartanu na progresiu mikroalbuminúrie do klinickej (zjavnej)
proteinúrie (miera exkrécie močového albumínu (urinary albumin excretion
rate, UAER) > 300 mg/deň a zvýšenie v UAER najmenej o 30% od východiskovej
hodnoty). Preddefinovaná cieľová hodnota krvného tlaku bola ? 135/85 mmHg.
Ďalšie antihypertenzíva (s vylúčením ACE inhibítorov, antagonistov
receptorov angiotenzínu II a kalciových blokátorov dihydropyridínového
typu) boli pridané podľa potreby na dosiahnutie cieľovej hodnoty krvného
tlaku. Vo všetkých liečebných skupinách boli dosiahnuté podobné hodnoty
krvného tlaku, v skupine liečenej irbesartanom s dávkou 300 mg dosiahlo
sledovaný ukazovateľ klinickej proteinúrie menej jedincov (5,2%) ako v
skupine s placebom (14,9%) alebo irbesartanom v dávke 150 mg (9,7%), čo
predstavuje 70% zníženie relatívneho rizika oproti placebu (p = 0,0004)
v prípade vyššej dávky. Počas prvých troch mesiacov liečby nebolo
pozorované sprievodné zlepšenie glomerulárnej filtrácie (glomerular
filtration rate, GFR). Spomalenie progresie do klinickej proteinúrie bolo
zjavné už v prvých troch mesiacoch a pokračovalo počas nasledujúcich 2
rokov. Regresia k normoalbuminúrii (< 30 mg/deň) sa oveľa častejšie
vyskytovala v skupine s irbesartanom 300 mg (34%), v porovnaní so skupinou
s placebom (21%).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom užití sa irbesartan dobre absorbuje: štúdie absolútnej
biologickej dostupnosti ukázali hodnoty približne 60-80%. Súčasný príjem
potravy biologickú dostupnosť irbesartanu významne neovplyvňuje. Väzba na
bielkoviny plazmy je približne 96% s nepatrnou väzbou na krvné elementy.
Distribučný objem je 53-93 litrov. Po perorálnom alebo intravenóznom podaní
irbesartanu značeného
14C, 80-85% cirkulujúcej plazmatickej rádioaktivity možno pripočítať
nezmenenému irbesartanu.
Irbesartan sa metabolizuje v pečeni konjugáciou na glukuronid a oxidáciou.
Hlavným cirkulujúcim
metabolitom je glukuronid irbesartanu (približne 6%). /In vitro/ štúdie
ukázali, že irbesartan je primárne
oxidovaný enzýmom CYP2C9 cytochrómu P450; izoenzým CYP3A4 má
zanedbateľný účinok.

Farmakokinetika irbesartanu je v dávkovacom intervale 10 až 600 mg lineárna
a úmerná dávke. Pozorovalo sa menšie ako proporcionálne zvýšenie perorálnej
absorpcie v dávke nad 600 mg
(dvojnásobok maximálnej odporúčanej dávky); mechanizmus je neznámy. Maximum
plazmatickej
koncentrácie sa dosiahne 1,5-2 hodiny po perorálnom podaní. Celkový telesný
a renálny klírens je
157-176 a 3-3,5 ml/min. Polčas terminálnej eliminácie irbesartanu je 11-15
hodín. Rovnovážny stav
plazmatickej koncentrácie sa dosiahne do 3 dní od začiatku dávkovania raz
denne. Po opakovanom
dávkovaní raz denne sa pozoruje limitovaná plazmatická akumulácia
irbesartanu (< 20%). V štúdii
bola zistená u žien s hypertenziou o niečo vyššia plazmatická koncentrácia
irbesartanu. V polčase a v
akumulácii irbesartanu však rozdiel nebol. U žien nie je potrebná úprava
dávkovania. Hodnoty AUC a
Cmax boli tiež o niečo vyššie u starších jedincov (? 65 rokov), v porovnaní
s mladými jedincami (18-40 rokov).
Polčas terminálnej eliminácie sa však významne nezmenil. U starších
pacientov nie je úprava dávky
potrebná.

Irbesartan a jeho metabolity sú eliminované žlčou aj obličkami. Po
perorálnom alebo i.v. podaní
irbesartanu značeného 14C sa asi 20% rádioaktivity našlo v moči, zostatok v
stolici. Menej ako 2%
dávky sa vylúčili močom ako nezmenený irbesartan.

Farmakokinetika irbesartanu sa hodnotila u 23 hypertenzných detí po podaní
jednotlivej alebo
viacnásobnej dennej dávky irbesartanu (2 mg/kg) až do maximálnej dennej
dávky 150 mg počas štyroch týždňov. Z týchto 23 detí bolo 21 hodnotených na
porovnávanie farmakokinetiky s dospelými (dvanásť detí bolo viac ako 12
ročných, deväť detí bolo od 6 do 12 rokov). Výsledky poukazujú na to, že
pomer Cmax, AUC a klírensu bol porovnateľný ako u dospelých pacientov
užívajúcich 150 mg irbesartanu denne. Limitovaná akumulácia irbesartanu
(18%) v plazme sa pozorovala po opakovaní jednej dennej dávky.

/Poškodenie funkcie obličiek:/ u pacientov s poškodenou funkciou obličiek
alebo u pacientov podstupujúcich hemodialýzu, nie sú farmakokinetické
parametre irbesartanu významne zmenené.
Irbesartan sa nedá odstrániť hemodialýzou.

/Poškodenie funkcie pečene:/ u pacientov s miernou až stredne ťažkou cirhózou
nie sú farmakokinetické
parametre irbesartanu významne zmenené. Nie sú klinické skúsenosti s
pacientmi s ťažkým poškodením funkcie pečene.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Nebola dokázaná abnormálna systémová alebo orgánová toxicita v klinicky
relevantných dávkach.
V predklinických štúdiách bezpečnosti vysoké dávky irbesartanu (? 250
mg/kg/deň u potkanov a ?
100 mg/kg/deň u makakov) spôsobili pokles parametrov červenej krvnej zložky
(erytrocyty, hemoglobín, hematokrit). Veľmi vysoké dávky (? 500 mg/kg/deň)
spôsobujú u potkanov a makakov degeneratívne zmeny v obličkách (ako
napríklad intersticiálnu nefritídu, dilatáciu tubulov, bazofíliu tubulov,
zvýšenú plazmatickú koncentráciu urey a kreatinínu), ktoré sú pravdepodobne
sekundárne spôsobené hypotenzným účinkom lieku vedúcim k zníženiu renálnej
perfúzie. Irbesartan indukuje hyperpláziu/hypertrofiu juxtaglomerulárnych
buniek (u potkanov pri dávkach ? 90 mg/kg/deň, u makakov pri dávkach ?
10mg/kg/deň). Všetky tieto zmeny boli považované za výsledok
farmakologických účinkov irbesartanu. Nezdá sa, že by pre terapeutické
dávky irbesartanu u ľudí mala hyperplázia/hypertrofia renálnych
juxtaglomerulárnych buniek akýkoľvek význam.

Nie sú dôkazy o mutagenite, klastogenite a karcinogenite.

Štúdie na zvieratách s irbesartanom ukázali prechodný toxický účinok
(zvýšená kavitácia obličkovej
panvičky, hydroureter alebo subkutánny edém) u plodov potkanov, ktoré sa
zistili po narodení. U králikov boli abortus alebo skorá resorpcia plodu
pozorované pri dávkach spôsobujúcich signifikantnú toxicitu u matky,
vrátane mortality. U potkanov a králikov nebol pozorovaný žiadny
teratogénny účinok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Jadro tablety:/
Sodná soľ kroskarmelózy (E468)
Mikrokryštalická celulóza (E460)
Hypromelóza (E464)
Manitol (E421)
Magnéziumstearát (E572)
Koloidný oxid kremičitý, bezvodý (E551)

/Filmový obal tablety :/
Hydroxypropyl celulóza (E463)
Hypromelóza (E464)
Makrogol 400
Oxid titaničitý (E171)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne požiadavky.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister (PVC/PVdC - Alu blistre)
Fľaša (HDPE) s vysušovadlom a LDPE viečkom

/Veľkosti balenia:/
PVC/PVdC-Alu blistre: 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 filmom obalených tabliet
HDPE fľaša s vysušovadlom a LDPE viečkom: 30, 60, 250 filmom obalených
tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade
s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf
Reykyavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjordur
Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Irbesartan Actavis 75 mg: 58/0525/09-S
Irbesartan Actavis 150 mg: 58/0526/09-S
Irbesartan Actavis 300 mg: 58/0527/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C80020
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09CA04 - irbesartanum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
IS Island
Výrobca lieku:
Actavis hf.
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať v súlade s indikáciami uvedenými v súhrne charakteristických vlastností lieku. V  indikáciách zhodných pre sartany aj ACE inhibítory sa prednostne indikuje liečba ACE inhibítorom, ak ho pacienti tolerujú.
Môže predpísať:
Diabetológia, poruchy látk.premeny a vyz., Geriatria, Vnútorne lekarstvo, Kardiológia aj detská, Nefrológia
Predajná cena:
13.56 € / 408.51 SK
Úhrada poisťovňou:
9.60 € / 289.21 SK
Doplatok pacienta:
3.96 € / 119.30 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.79 € ÚP:0.00 € DP:14.79 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.32 € ÚP:0.00 € DP:6.32 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien