Detail:
Irbesartan Accord 150 mg filmom obalené tablety tbl flm 56x150 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Názov lieku:
Irbesartan Accord 150 mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 56x150 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k Rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2108/02782-R
- 2108/02784-R

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Irbesartan Accord 75 mg filmom obalené tablety
Irbesartan Accord 150 mg filmom obalené tablety
Irbesartan Accord 300 mg filmom obalené tablety

Irbesartan


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo sú tablety Irbesartan Accord a na čo sa používajú
2. Skôr ako použijete tablety Irbesartan Accord
3. Ako používať tablety Irbesartan Accord
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať tablety Irbesartan Accord
6. Ďalšie informácie

1. ČO SÚ TABLETY IRBESARTAN ACCORD A NA ČO SA POUŽÍVAJÚ

Tablety Irbesartan Accord patria do skupiny liekov známych ako antagonisty
receptorov angiotenzínu-II.

Angiotenzín-II je látka produkovaná v organizme, ktorá sa viaže na
receptory v krvných cievach a tým spôsobuje ich zúženie. Výsledkom je
zvýšenie krvného tlaku. Tablety Irbesartan Accord zabraňujú naviazaniu
angiotenzínu-II na tieto receptory, čím spôsobujú rozšírenie krvných ciev a
zníženie krvného tlaku. Tablety Irbesartan Accord spomaľujú zhoršovanie
funkcie obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom (cukrovkou)
2. typu.

Tablety Irbesartan Accord sa používajú na

- liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálnej hypertenzie),
- ochranu obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom, diabetom 2. typu
a s laboratórne preukázanou zhoršenou funkciou obličiek.

2. SKÔR AKO POUŽIJETE TABLETY IRBESARTAN ACCORD

Nepoužívajte tablety Irbesartan Accord:
- keď ste alergický (precitlivený) na irbesartan alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek tabliet Irbesartan Accord,
- ak ste tehotná viac ako 3 mesiace,
- ak dojčíte.

Tablety Irbesartan Accord sa nemajú používať u detí a mladistvých mladších
ako 16 rokov.

Tablety Irbesartan Accord používajte so zvýšenou opatrnosťou v týchto
prípadoch:
Pred použitím tabliet Irbesartan Accord informujte svojho lekára:
- keď nadmerne vraciate alebo máte hnačku,
- keď trpíte problémami s obličkami,
- keď trpíte problémami so srdcom,
- ak dostávate tablety Irbesartan Accord na diabetické obličkové
ochorenie Váš lekár Vám bude pravidelne vykonávať krvné testy, najmä
na kontrolu hladiny draslíka v krvi v prípade zhoršenej funkcie
obličiek,
- ak trpíte primárnym aldosteronizmom, čo je stav, v ktorom Vaše
nadobličky produkujú nadmerné množstvo hormónu aldosterón, čo vedie k
zadržiavaniu sodíka a strate draslíka,
- ak trpíte stenózou tepien (zúžením alebo zablokovaním tepny, ktorá
privádza krv do obličiek).


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tablety Irbesartan Accord zvyčajne nereagujú vzájomne s inými liekmi.

Môžete potrebovať skontrolovať krv, ak užívate:

- draslíkové výživové doplnky,
- soli obsahujúce draslík,
- draslík šetriace lieky (určité diuretiká-lieky na odvodnenie),
- lieky obsahujúce lítium.
-
Ak používate lieky proti bolesti, nazývané nesteroidové protizápalové
lieky, môže sa účinok irbesartanu znižovať.

Používanie tabliet Irbesartan Accord s jedlom a nápojmi
Tablety Irbesartan Accord sa môžu užiť s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa
majú prehltnúť a následne zapiť vodou.

Tehotenstvo a dojčenie:
Povedzte Vášmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohli byť)
tehotná. Zvyčajne Vám Váš lekár poradí, aký liek máte užívať namiesto
tabliet Irbesartan Accord, pretože tablety Irbesartan Accord sa neodporúča
užívať na začiatku tehotenstva a môžu zapríčiniť závažné poškodenie Vášho
dieťaťa, ak sa používajú po 3 mesiacoch tehotenstva. Pred začiatkom
tehotenstva sa tablety Irbesartan Accord musia nahradiť vhodným liekom na
liečbu vysokého krvného tlaku. Liek sa nesmie používať počas 2. a 3.
trimestra tehotenstva alebo počas dojčenia.

Váš lekár Vás zvyčajne upozorní, že musíte prestať užívať tablety
Irbesartan Accord hneď, ako sa dozviete, že ste tehotná. Ak otehotniete
počas liečby tabletami Irbesartan Accord, prosím, bezodkladne informujte a
navštívte svojho lekára.


Dojčenie

Tablety Irbesartan Accord sa nemajú užívať, ak dojčíte (pozrite časť "Skôr
ako použijete tablety Irbesartan Accord").

Vedenie vozidla a obsluha strojov:
Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.

Pri liečbe tabletami Irbesartan Accord sa nepredpokladá ovplyvnenie
schopnosti viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Príležitostne sa však môže
pri liečbe vysokého krvného tlaku vyskytnúť závrat alebo únava. Ak sa u Vás
prejavia uvedené ťažkosti, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako budete
vykonávať tieto činnosti.


Dôležité informácie o niektorých zložkách tabliet Irbesartan Accord

Tablety Irbesartan Accord obsahujú laktózu (ako monohydrát laktózy). Ak Vám
Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára
pred užitím tohto lieku. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami, ako
je napríklad neznášanlivosť galaktózy, lapónsky nedostatok laktázy alebo
glukózo-galaktózová malabsorpcia, nemajú užívať tento liek.


3. AKO POUŽÍVAŤ TABLETY IRBESARTAN ACCORD

Vždy používajte tablety Irbesartan Accord presne tak, ako Vám povedal Váš
lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo
lekárnika.

Zvyčajná dávka je 150 mg raz denne. Dávka môže byť neskôr zvýšená na 300 mg
raz denne v závislosti od odpovede Vášho krvného tlaku. Maximálne zníženie
krvného tlaku sa dosiahne 4-6 týždňov po začatí liečby.

U pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu predstavuje dávka
300 mg raz denne uprednostňovanú udržiavaciu dávku pri liečbe pridruženého
ochorenia obličiek.

Lekár môže odporučiť nižšiu dávku, najmä na začiatku liečby u určitých
pacientov, ako sú napríklad pacienti podstupujúci hemodialýzu alebo
pacienti starší ako 75 rokov.

Tablety Irbesartan Accord sú určené na vnútorné použitie. Tablety sa majú
prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. jedným pohárom
vody). Tablety Irbesartan Accord sa môžu používať s jedlom alebo bez jedla.
Vašu dennú dávku sa snažte užívať každý deň približne v rovnakom čase. Je
dôležité, aby ste pokračovali v užívaní tabliet Irbesartan Accord, pokiaľ
Váš lekár nerozhodne inak.

Ak použijete viac tabliet Irbesartan Accord, ako máte
Ak ste náhodou užili príliš veľa tabliet alebo ak dieťa zhltne nejaké
tablety, kontaktujte ihneď svojho lekára.

Príznakmi predávkovania sú nízky krvný tlak a zrýchlený pulz.
Ak zabudnete užiť tablety Irbesartan Accord

Ak ste náhodou vynechali dennú dávku, nasledujúcu dávku užite ako zvyčajne.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať tablety Irbesartan Accord

Neprerušujte liečbu bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom. Je
dôležité, aby ste pokračovali v užívaní tabliet Irbesartan Accord tak dlho,
ako Vám ich Váš lekár bude predpisovať. Takto udržíte pod kontrolou svoj
krvný tlak a/alebo ochránite svoje obličky pred poškodením v dôsledku
zhoršenia stavu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj tablety Irbesartan Accord môžu spôsobovať
vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
U väčšiny pacientov sa neprejavujú žiadne vedľajšie účinky súvisiace s
užívaním týchto tabliet, ale ako pri každom užívaní lieku, aj užívanie
tohto lieku môže mať neplánované alebo nežiaduce účinky.

Pri uvádzaní, ako často boli hlásené vedľajšie účinky, sa používajú
nasledujúce pojmy.

Veľmi časté ((1/10 liečených pacientov)
Časté ((1/100 až <1/10)
Menej časté ((1/1 000 až <1/100)
Zriedkavé ((1/10 000 až <1/1 000)
Veľmi zriedkavé (<1/10 000)
Neznáme (z dostupných údajov)

Veľmi časté ((1/10 liečených pacientov):
- ak trpíte na vysoký krvný tlak a diabetes 2. typu s ochorením obličiek,
Váš lekár môže zaznamenať zvýšenie hladiny draslíka.

Časté (?1/100 až <1/10):
- závrat,
- nutkanie na vracanie/vracanie a únava,
- u pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu s ochorením
obličiek bol hlásený aj závrat pri vstávaní z ležiacej alebo sediacej
polohy, nízky krvný tlak pri vstávaní z ležiacej alebo sediacej polohy
a bolesť kĺbov a svalov,
- abnormálne zmeny v hodnotách krvných testov, ako napríklad zvýšená
hladina kreatínkinázy,
- ak trpíte na vysoký krvný tlak a diabetes 2. typu s ochorením obličiek,
Váš lekár zaznamená zníženú hladinu hemoglobínu.

Menej časté (?1/1 000 až <1/100):
- rýchle búšenie srdca,
- začervenanie,
- kašeľ,
- hnačka,
- porucha trávenia/pálenie záhy,
- sexuálna dysfunkcia (sexuálne problémy),
- bolesť na hrudníku.

Niektoré nežiaduce účinky sa pozorovali od začiatku uvedenia tabliet
Irbesartan Accord na trh, ale častosť ich výskytu je neznáma. Tieto
nežiaduce účinky sú:

- bolesť hlavy,
- porucha chuti,
- zvonenie v ušiach,
- svalové kŕče,
- bolesť kĺbov a svalov,
- neobvyklé poruchy funkcie pečene,
- zvýšená hladina draslíka v krvi,
- zhoršená funkcia obličiek,
- zápal drobných krvných ciev postihujúci najmä kožu (stav nazývaný
leukocytoklastická vaskulitída).

Ako v prípade podobných liekov, vyskytli sa aj zriedkavé prípady
alergických kožných reakcií, ako napríklad:

- vyrážka,
- žihľavka,
- lokalizovaný opuch na tvári,
- perách a/alebo jazyku,

ktoré boli hlásené u pacientov používajúcich irbesartan. Ak sa domnievate,
že aj u Vás dochádza k takejto reakcii, alebo ak sa zadýchavate, prestaňte
používať tablety Irbesartan Accord a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ TABLETY IRBESARTAN ACCORD

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte tablety Irbesartan Accord po dátume exspirácie, ktorý je
uvedený na škatuli a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na
posledný deň v mesiaci.
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Nevyberajte tablety z blistra, ak nie ste pripravený použiť liek.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo tablety Irbesartan Accord obsahujú:
- Liečivo je irbesartan. Každá filmom obalená tableta Irbesartanu Accord
75 mg, 150 mg, 300 mg obsahuje 75 mg, 150 mg, 300 mg irbesartanu.

- Ďalšie zložky jadra tablety sú: monohydrát laktózy, sodná soľ
kroskarmelózy (E468), mikrokryštalická celulóza (E460), hypromelóza E5
(E464), koloidný bezvodý oxid kremičitý (E551), magnéziumstearát
(E572).

- Ďalšími zložkami v obale tablety sú: hypromelóza E5 (E464), makrogol
400, monohydrát laktózy a oxid titaničitý (E 171).

Ako vyzerajú Irbesartan Accord 75, 150, 300 mg tablety a obsah balenia

Irbesartan Accord 75 mg filmom obalené tablety sú biele až takmer biele
oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s vyrytým označením
"I 75" na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


Irbesartan Accord 150 mg filmom obalené tablety sú biele až takmer biele
oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s vyrytým označením
"I 150" na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


Irbesartan Accord 300 mg filmom obalené tablety sú biele až takmer biele
oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s vyrytým označením
"I 300" na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Irbesartan Accord 75 mg, 150 mg a 300 mg tablety sú dodávané v blistroch po
8, 14, 28, 56, 64 alebo 98 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Accord Healthcare Limited,
Sage House, 319, Pinner Road,
North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,
Veľká Británia

Výrobca:
Accord Healthcare Limited,
Sage House, 319, Pinner Road,
North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,
Veľká Británia

CEMELOG- BRS Ltd.
2040 Budaors, Vasut u.13.
Maďarsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

|Názov krajiny|Navrhovaný názov |
|Holandsko |Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg, |
| |filmmomhulde tabletten |
|Česká |Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg |
|republika |potahované tablety |
|Slovinsko |Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg filmsko |
| |obložene tablete |
|Slovenská |Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg filmom |
|republika |obalené tablety |
|Rumunsko |Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg |
| |comprimate filmate |
|Bulharsko |Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg |
| |film-coated Tablets |
|Poľsko |Irbesartan Accord |
|Maďarsko |Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg |
| |filmtabletta |
|Grécko |Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg |
| |??????v????? ?? ????? v????? ?????? |
|Malta |Irbesartan 75/ 150 /300 mg Film-coated |
| |Tablets |
|Estónsko |Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg őhukese |
| |polümeerikattega tabletid |
|Lotyšsko |Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg |
| |apvalkot?s tabletes |
|Litva |Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg pl?vele |
| |dengtos tablet?s |

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 07/2009.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k Rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2108/02782-R-
2108/02784-R

Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU

Irbesartan Accord 75 mg filmom obalené tablety
Irbesartan Accord 150 mg filmom obalené tablety
Irbesartan Accord 300 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 75 mg irbesartanu.

Pomocná látka: 25,36 mg monohydrátu laktózy v jednej tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg irbesartanu.

Pomocná látka: 50,72 mg monohydrátu laktózy v jednej tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg irbesartanu.

Pomocná látka: 101,44 mg monohydrátu laktózy v jednej tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta
Biela až takmer biela oválna bikonvexná filmom obalená tableta s vyrytým
označením "I 75" na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Filmom obalená tableta
Biela až takmer biela oválna bikonvexná filmom obalená tableta s vyrytým
označením "I 150" na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Filmom obalená tableta
Biela až takmer biela oválna bikonvexná filmom obalená tableta s vyrytým
označením "I 300" na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

1. Terapeutické indikácie

Liečba esenciálnej hypertenzie.

Liečba ochorenia obličiek u pacientov s hypertenziou a diabetes mellitus 2.
typu ako súčasť antihypertenzného liekového režimu. (Pozri časť 5.1).

2. Dávkovanie a spôsob podávania

Obvyklá odporúčaná počiatočná a udržiavacia dávka je 150 mg raz denne,
užitá s jedlom alebo bez jedla. Tablety irbesartanu v dávke 150 mg raz
denne poskytujú lepšiu 24-hodinovú kontrolu krvného tlaku ako v dávke
75 mg. O začatí liečby s dávkou 75 mg sa má uvažovať najmä u
hemodialyzovaných pacientov a u ľudí starších než 75 rokov.

U pacientov nedostatočne kontrolovaných dávkou 150 mg raz denne je možné
dávku tabliet irbesartanu zvýšiť na 300 mg alebo pridať iné
antihypertenzívum. Preukázalo sa, že pridanie diuretika, ako je napríklad
hydrochlorotiazid, k tabletám irbesartanu má aditívny účinok. (Pozri časť
4.5).

U pacientov s hypertenziou a diabetom 2. typu sa liečba má začať dávkou
150 mg irbesartanu raz denne a postupne sa má zvyšovať na 300 mg raz denne,
čo predstavuje preferovanú udržiavaciu dávku pri liečbe ochorení obličiek.

Renálny benefit tabliet irbesartanu u pacientov s hypertenziou a diabetom
2. typu bol preukázaný v štúdiách, v ktorých sa irbesartan používal súčasne
s inými antihypertenzívami podľa potreby na dosiahnutie cieľových hodnôt
krvného tlaku (pozri časť 5.1).

/Poškodenie funkcie obličiek:/ nie je potrebné upravovať dávkovanie u
pacientov s porušenou funkciou obličiek. U pacientov podstupujúcich
hemodialýzu sa má zvážiť nižšia úvodná dávka (75 mg).

/Deplécia intravaskulárneho objemu:/ Deplécia objemu a/alebo sodíka sa má
korigovať pred podaním tabliet irbesartanu.

/Poškodenie funkcie pečene:/ u pacientov s miernym až stredne ťažkým
poškodením funkcie pečene nie je potrebné upravovať dávkovanie. Nie sú
klinické skúsenosti s pacientmi s ťažkým poškodením funkcie pečene.

/Starší pacienti:/ u pacientov starších ako 75 rokov je možné uvažovať o
úvodnej dávke 75 mg, dávkovanie u starších ľudí zvyčajne nie je potrebné
upravovať.

/Pediatrickí pacienti:/ Irbesartan sa neodporúča používať u detí a
mladistvých mladších ako 16 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti
a účinnosti (pozri časti 5.1 a 5.2).

3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na ktorúkoľvek zložku lieku (pozri časť 6.1).

Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

Laktácia (pozri časť 4.6).

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Deplécia intravaskulárneho objemu:/ symptomatická hypotenzia, najmä po prvej
dávke, sa môže vyskytnúť u pacientov s depléciou objemu a/alebo sodíka pri
intenzívnej diuretickej liečbe, reštrikcii solí v rámci diétnej liečby, pri
hnačke alebo vracaní. Tieto stavy sa majú korigovať pred podaním tabliet
irbesartanu.

/Renovaskulárna hypertenzia:/ zvýšené riziko ťažkej hypotenzie a renálnej
insuficiencie hrozí u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie
alebo stenózou artérie solitárne funkčnej obličky, ak sú liečení liekmi
ovplyvňujúcimi renín-angiotenzín-aldosterónový systém. Hoci hore uvedené
tvrdenie nie je dokumentované v súvislosti s tabletami irbesartanu, podobný
účinok sa pri antagonistoch receptorov angiotenzínu II dá predpokladať.

/Poškodenie funkcie obličiek a transplantácia obličiek:/ ak sa tablety
irbesartanu používajú u pacientov s poškodenou funkciou obličiek, odporúča
sa pravidelné monitorovanie hladiny draslíka a kreatinínu v sére v prípade
zhoršenej funkcie obličiek. Nie sú skúsenosti s podávaním tabliet
irbesartanu pacientom po nedávnej transplantácii obličky.

/Hypertenzní pacienti s diabetom 2. typu a ochorením obličiek:/ účinky
irbesartanu na výskyt renálnych a kardiovaskulárnych príhod neboli rovnaké
u všetkých podskupín podrobených analýze, ktorá sa uskutočnila v rámci
štúdie u pacientov s pokročilým ochorením obličiek. Obzvlášť sa účinky
javili ako menej priaznivé u žien a u jedincov inej ako bielej rasy. (Pozri
časť 5.1).

/Hyperkaliémia:/ ako pri terapii inými liekmi, ktoré ovplyvňujú renín-
angiotenzín-aldosterónový systém, aj počas liečby tabletami irbesartanu sa
môže vyskytnúť hyperkaliémia, najmä pri renálnom poškodení, vrátane zjavnej
proteinúrie spôsobenej diabetickým ochorením obličiek a/alebo pri srdcovom
zlyhaní. U rizikových pacientov sa odporúča starostlivé monitorovanie
hladiny draslíka v sére. (Pozri časť 4.5).

/Lítium:/ neodporúča sa kombinácia lítia s irbesartanom (pozri časť 4.5).

/Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, obštrukčná hypertrofická/
/kardiomyopatia:/ tak, ako pri podávaní iných vazodilatancií, u pacientov s
aortálnou alebo mitrálnou stenózou alebo obštrukčnou hypertrofickou
kardiomyopatiou je potrebná zvláštna opatrnosť.

/Primárny aldosteronizmus:/ pacienti s primárnym aldosteronizmom vo
všeobecnosti nereagujú na antihypertenzné lieky pôsobiace cez inhibíciu
renín-angiotenzínového systému. Preto sa neodporúča používať tablety
irbesartanu.

/Všeobecne:/ u pacientov, ktorých cievny tonus a renálne funkcie závisia
predovšetkým od aktivity renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr.
pacienti s ťažkým kongestívnym zlyhaním srdca alebo ochorením obličiek
vrátane stenózy renálnej artérie), liečba inhibítormi angiotenzín
konvertujúceho enzýmu alebo antagonistami receptorov angiotenzínu II, ktoré
pôsobia na tento systém, bola spojená s akútnou hypotenziou, azotémiou,
oligúriou alebo zriedkavo s akútnym renálnym zlyhaním. Tak, ako pri iných
antihypertenzívach, prudký pokles krvného tlaku u pacientov s ischemickou
kardiopatiou alebo ischemickým kardiovaskulárnym ochorením môže viesť k
infarktu myokardu alebo k náhlej cievnej mozgovej príhode.

Tak, ako to bolo pozorované pri inhibítoroch enzýmu konvertujúceho
angiotenzín, irbesartan a iné antagonisty angiotenzínu sú evidentne menej
účinné pri znižovaní krvného tlaku u ľudí čiernej pleti než u príslušníkov
iných rás, pravdepodobne kvôli vyššej prevalencii nízko-renínovej
hypertenzie v tejto populácii (pozri časť 5.1).

/Gravidita:/ Antagonisty receptora angiotenzínu II (AIIRA) sa nemajú začať
podávať počas gravidity. Pokiaľ je liečba pomocou AIIRA nevyhnutná, u
pacientok plánujúcich graviditu sa liečba má zmeniť na alternatívnu
antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný profil bezpečnosti na použitie
počas gravidity. Ak sa gravidita potvrdí, liečba pomocou AIIRA sa má
okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba (pozri
časti 4.3 a 4.6).

/Pediatrickí pacienti:/ irbesartan bol skúmaný v pediatrickej populácii vo
veku od 6 do 16 rokov, ale súčasné údaje nie sú dostatočné, aby podporili
rozšírenie použitia u detí do 16 rokov, kým nebudú dostupné ďalšie údaje
(pozri časti 4.8, 5.1 a 5.2).

/Laktóza:/ tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavým dedičným
ochorením galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo
glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.

5. Liekové a iné interakcie

/Diuretiká a iné antihypertenzíva:/ iné antihypertenzíva môžu zvýšiť
hypotenzné účinky irbesartanu; avšak irbesartan bol bezpečne podávaný s
inými antihypertenzívami, ako sú betablokátory, dlhodobo pôsobiace
blokátory kalciových kanálov a tiazidové diuretiká. Predchádzajúca liečba
vysokými dávkami diuretík môže viesť k objemovej deplécii a riziko
hypotenzie sa zvyšuje pri začatí terapie tabletami irbesartanu. (pozri časť
4.4).


/Doplnky draslíka a draslík šetriace diuretiká:/ na základe skúseností s
používaním iných liekov ovplyvňujúcich renín-angiotenzínový systém, súčasné
podávanie draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka, náhrad solí
obsahujúcich draslík alebo iných liekov, ktoré môžu zvýšiť hladinu draslíka
v sére (napr. heparín), môže viesť k zvýšeniu hladiny sérového draslíka, a
preto sa neodporúča.


/Lítium:/ pri súčasnom podávaní lítia s inhibítormi angiotenzín
konvertujúceho enzýmu bolo zaznamenané reverzibilné zvýšenie koncentrácií
lítia v sére a toxicity. Podobné účinky boli v súvislosti s irbesartanom
doteraz veľmi zriedkavo zaznamenané. Preto sa táto kombinácia neodporúča
(pozri časť 4.4). Ak je táto kombinácia nevyhnutná, odporúča sa starostlivé
monitorovanie hladiny lítia v sére.

/Nesteroidové protizápalové lieky:/ ak sa antagonisty angiotenzínu-II
podávajú zároveň s nesteroidovými protizápalovými liekmi (ako sú napr.
selektívne COX-2 inhibítory, kyselina acetylsalicylová (> 3 g/deň) a
neselektívne NSAID), môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzného účinku.

Ako u ACE inhibítorov, súčasné podávanie antagonistov angiotenzínu-II a
NSAID môže viesť k zvýšeniu rizika zhoršenia renálnych funkcií vrátane
možného akútneho renálneho zlyhania a zvýšenia sérového draslíka, a to
najmä u pacientov so zhoršenou pre-existujúcou renálnou
funkciou. Kombinácia sa musí podávať opatrne najmä u starších
pacientov. Pacienti musia byť adekvátne hydratovaní a po začatí súčasnej
terapie sa musí zvážiť pravidelné monitorovanie renálnych funkcií a
následne v pravidelných intervaloch.

/Ďalšie informácie o interakciách irbesartanu:/ v klinických štúdiách nie je
ovplyvnená farmakokinetika irbesartanu hydrochlorotiazidom. Irbesartan je
prevažne metabolizovaný CYP2C9 a v menšom rozsahu glukuronidáciou. Neboli
pozorované žiadne signifikantné farmakokinetické alebo farmakodynamické
interakcie, keď sa irbesartan podával s warfarínom, metabolizovaným CYP2C9.
Účinky induktorov CYP2C9, ako je rifampicín, na farmakokinetiku irbesartanu
neboli vyhodnotené. Farmakokinetika digoxínu nebola pozmenená súčasným
podávaním irbesartanu.

6. Gravidita a laktácia

/Gravidita:/
Použitie AIIRA sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť
4.4).

Použitie AIIRA je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra
gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).

Epidemiologický dôkaz týkajúci sa rizika teratogenicity po expozícii ACE
inhibítorom počas prvého trimestra gravidity nie je presvedčivý, avšak malé
zvýšenie rizika nie je možné vylúčiť. Kým nie sú známe žiadne kontrolované
epidemiologické údaje týkajúce sa rizika antagonistov receptora
angiotenzínu II (AIIRA), podobné riziká môžu existovať pre túto skupinu
liekov. Pokiaľ nie je liečba pomocou AIIRA nevyhnutná, u pacientok
plánujúcich graviditu sa liečba má zmeniť na alternatívnu antihypertenznú
liečbu, ktorá má preukázaný profil bezpečnosti na použitie počas gravidity.
Ak sa gravidita potvrdí, liečba pomocou AIIRA sa má okamžite ukončiť, a ak
je to vhodné, má sa začať s alternatívnou liečbou.

Je známe, že expozícia AIIRA počas druhého a tretieho trimestra gravidity
indukuje humánnu fetotoxicitu (znížená renálna funkcia, oligohydramnión,
retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie,
hypotenzia, hyperkaliémia). (Pozri časť 5.3).

Ak sa AIIRA podávajú od druhého trimestra gravidity, odporúča sa
sonografická kontrola renálnej funkcie a lebky.

Dojčatá matiek užívajúcich AIIRA sa majú dôsledne monitorovať pre možnosť
hypotenzie (pozri tiež časť 4.3 a 4.4).

/Laktácia:/ Irbesartan je kontraindikovaný počas dojčenia (pozri časť 4.3).
Nie je známe, či sa irbesartan vylučuje do materského mlieka. Irbesartan sa
vylučuje do mlieka laktujúcich potkanov.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje. Vzhľadom na farmakodynamické vlastnosti irbesartanu je
nepravdepodobné, že by ju mohol ovplyvniť. Pri vedení vozidiel alebo
obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že počas liečby sa môžu
vyskytnúť závraty a únava.

8. Nežiaduce účinky

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov uvedených nižšie je definovaná
použitím nasledovných konvencií:

veľmi časté (? 1/10); časté (? 1/100, < 1/10); menej časté (? 1/1000, <
1/100); zriedkavé (? 1/10 000, < 1/1000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000),
/Neznáme (z dostupných údajov)./ V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú
nežiaduce účinky usporiadané v poradí podľa klesajúcej závažnosti.

/Hypertenzia:/ V placebom kontrolovaných štúdiách s hypertenziou nebol
rozdiel v celkovom výskyte nežiaducich účinkov medzi skupinami na
irbesartane (56,2 %) a placebe (56,5 %). Ukončenie terapie v dôsledku
klinického alebo laboratórneho nežiaduceho účinku sa menej často
vyskytovalo u pacientov liečených irbesartanom (3,3 %) ako u pacientov
liečených placebom (4,5 %). Výskyt nežiaducich účinkov nesúvisel s dávkou
(v rozmedzí odporučenej dávky), pohlavím, vekom, rasou alebo dĺžkou liečby.

V placebom kontrolovaných štúdiách, v ktorých 1 965 hypertenzných pacientov
používalo irbesartan, boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky lieku:


|Trieda orgánových systémov |Nežiaduce účinky |
| |lieku |
|Poruchy nervového systému |časté |závrat, ortostatický |
| | |závrat |
|Poruchy srdca a srdcovej |časté |ortostatická |
|činnosti | |hypotenzia |
| |menej časté|tachykardia |
|Poruchy ciev |menej časté|začervenanie |
|Poruchy dýchacej sústavy, |menej časté|kašeľ |
|hrudníka a mediastína | | |
|Poruchy gastrointestinálneho |časté |nauzea/vracanie |
|traktu | | |
| |menej časté|hnačka, |
| | |dyspepsia/pyróza |
|Poruchy reprodukčného systému |menej časté|sexuálna dysfunkcia |
|a prsníkov | | |
|Poruchy kostrovej a svalovej |časté |muskuloskeletálna |
|sústavy a spojivového tkaniva | |bolesť |
|Celkové poruchy a reakcie v |časté |únava |
|mieste podania | | |
| |menej časté|bolesť na hrudníku |

Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Časté: významné zvýšenia plazmatickej kreatínkinázy boli často pozorované u
jedincov liečených irbesartanom (1,7 %). Žiadne z týchto zvýšení nebolo
spojené s identifikovateľnými klinickými muskuloskeletálnymi udalosťami.

/Hypertenzní pacienti s diabetom 2. typu a ochorením obličiek:/ Okrem
nežiaducich účinkov lieku, ktoré sú uvedené v časti venovanej hypertenzii,
u diabetických pacientov s hypertenziou, mikroalbuminúriou a normálnou
renálnou funkciou sa ortostatický závrat alebo ortostatická hypotenzia
vyskytli u 0,5 % pacientov (čiže menej často) tak, že prevýšili úroveň
placeba.

U diabetických pacientov s hypertenziou s chronickou renálnou
insuficienciou a zjavnou proteinúriou boli hlásené nasledujúce nežiaduce
účinky u viac než 2 % pacientov tak, že prevýšili úroveň placeba.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Hyperkaliémia sa vyskytla častejšie u diabetických pacientov liečených
irbesartanom než placebom. U diabetických pacientov s hypertenziou,
mikroalbuminúriou a normálnou renálnou funkciou sa hyperkaliémia (? 5,5
mEq/l) vyskytla u 29,4 % pacientov (čiže veľmi často) v skupine na
irbesartane v dávke 300 mg a u 22 % pacientov v skupine na placebe. U
diabetických pacientov s hypertenziou, s chronickou renálnou insuficienciou
a zjavnou proteinúriou sa hyperkaliémia (? 5,5 mEq/l) vyskytla u 46,3 %
pacientov (čiže veľmi často) v skupine na irbesartane a u 26,3 % pacientov
v skupine na placebe. U 1,7 % hypertenzných pacientov (čiže často) s
pokročilým diabetickým ochorením obličiek liečených irbesartanom sa
vyskytol pokles hemoglobínu, ktorý nebol klinicky významný.

Nasledujúce dodatočné nežiaduce účinky boli hlásené počas post-
marketingových skúseností; boli získané zo spontánnych hlásení, ktorých
incidenciu nie je možné určiť:

Poruchy imunitného systému: Podobne ako pri iných antagonistoch receptora
angiotenzínu –II boli hlásené zriedkavé prípady hypersenzitívnych reakcií,
ako je napríklad vyrážka, urtikária a angioedém.

Poruchy metabolizmu a výživy:

hyperkaliémia

Poruchy nervového systému:

bolesť hlavy

Poruchy ucha a labyrintu:

tinnitus

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

porucha chuti

Poruchy pečene a žlčových ciest:

hepatitída, abnormálna funkcia pečene

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

artralgia, myalgia (v niektorých prípadoch spájaná so zvýšenými
plazmatickými hladinami kreatínkinázy), svalové kŕče

Poruchy obličiek a močových ciest:

porušená funkcia obličiek zahŕňajúca prípady obličkového zlyhania u
rizikových pacientov (pozri časť 4.4)

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

leukocytoklastická vaskulitída

/Pediatrickí pacienti:/ v randomizovanom skúšaní 318 hypertenzných detí a
mladistvých vo veku od 6 do 16 rokov sa vyskytli nasledujúce súvisiace
nežiaduce udalosti v 3-týždňovej dvojito zaslepenej fáze: bolesť hlavy
(7,9 %), hypotenzia (2,2 %), závrat (1,9 %), kašeľ (0,9 %). V 26-týždňovom
otvorenom období tohto skúšania sa najčastejšie vyskytli laboratórne
abnormality ako zvýšenie kreatinínu (6,5 %) a zvýšenie hodnôt CK u 2 %
detských príjemcov.

9. Predávkovanie

Skúsenosti s dospelými osobami, ktoré boli vystavené dávkam až do
900 mg/deň počas 8 týždňov, neodhalili žiadnu toxicitu. Ako
najpravdepodobnejšie prejavy predávkovania sa predpokladajú hypotenzia a
tachykardia; môže sa vyskytnúť aj bradykardia. O liečbe predávkovania
tabletami irbesartanu nie sú dostupné špecifické informácie. Pacienti musia
byť pozorne sledovaní a liečba musí byť symptomatická a
podporná. Navrhované opatrenia zahŕňajú indukciu emézy a/alebo gastrickú
laváž. Pri liečbe predávkovania môže byť prospešné podanie aktívneho
uhlia. Irbesartan sa nedá odstrániť hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antagonisty angiotenzínu-II, samotné.
ATC kód C09C A04.

Irbesartan je účinný, po perorálnom užití aktívny selektívny antagonista
receptora angiotenzínu II (typ AT1).

/Mechanizmus účinku:/ Predpokladá sa, že blokuje všetky účinky angiotenzínu
II sprostredkované AT1 receptorom bez ohľadu na zdroj alebo cestu syntézy
angiotenzínu II. Selektívny antagonizmus receptorov angiotenzínu II (AT1)
vedie k zvýšeniu hladiny renínu a angiotenzínu II v plazme a k zníženiu
koncentrácie aldosterónu v plazme. Pri odporúčaných dávkach samotného
irbesartanu nie sú významne ovplyvnené sérové hladiny draslíka. Irbesartan
neinhibuje ACE (kinináza II), enzým tvoriaci angiotenzín II a degradujúci
bradykinín na inaktívne metabolity. Irbesartan pre svoj účinok nevyžaduje
metabolickú aktiváciu.

Klinická účinnosť:


Hypertenzia


Irbesartan znižuje tlak krvi s minimálnou zmenou srdcovej frekvencie.
Zníženie tlaku krvi je dávkovo závislé s tendenciou smerovať k plató pri
dávkach nad 300 mg raz denne. Dávky 150-300 mg raz denne znižujú tlak krvi
v sede alebo ľahu v najnižšom bode účinku (t.j. 24 hodín po podaní) v
priemere o 8-13/5-8 mm Hg (systolický/diastolický tlak) viac ako placebo.

Vrchol poklesu krvného tlaku sa dosiahne do 3-6 hodín po užití a
antihypertenzný účinok pretrváva aspoň 24 hodín. Po 24 hodinách bola
redukcia krvného tlaku pri odporúčaných dávkach 60-70 % maximálnej
diastolickej a systolickej odpovede. Najnižšia a priemerná odpoveď po 24
hodinách pri dávke 150 mg raz denne bola podobná, ako pri tej istej
celkovej dávke podanej v dvoch denných dávkach.

Evidentné zníženie krvného tlaku tabletami irbesartanu nastane do 1-2
týždňov, s maximálnym účinkom do 4-6 týždňov po začatí liečby. Počas
dlhodobej liečby antihypertenzný účinok pretrváva. Po prerušení liečby sa
krvný tlak postupne vracia k pôvodným hodnotám. Rebound fenomén hypertenzie
nebol pozorovaný.

Tiazidové diuretiká majú pri liečbe irbesartanom aditívny účinok na
zníženie krvného tlaku. U pacientov nedostatočne kontrolovaných samotným
irbesartanom vedie pridanie nízkej dávky hydrochlorotiazidu (12,5 mg) raz
denne k irbesartanu k ďalšej redukcii tlaku krvi v najnižšom bode účinku o
7-10/3-6 mm Hg (systolický/diastolický tlak) v porovnaní s placebom.

Účinnosť tabliet irbesartanu nie je ovplyvnená vekom alebo pohlavím. Tak,
ako pri iných liekoch ovplyvňujúcich renín-angiotenzínový systém, pacienti
čiernej pleti s hypertenziou reagovali na monoterapiu irbesartanom v menšej
miere. Ak sa irbesartan podáva súčasne s nízkou dávkou hydrochlorotiazidu
(napr. 12,5 mg denne), antihypertenzná odpoveď sa u pacientov čiernej pleti
približuje účinku u belošských pacientov.

Irbesartan nemá klinicky významný účinok na koncentráciu kyseliny močovej v
sére alebo na sekréciu kyseliny močovej močom.

Zníženie krvného tlaku s 0,5 mg/kg (nízkymi), 1,5 mg/kg (strednými) a
4,5 mg/kg (vysokými) cieľovými titrovanými dávkami irbesartanu sa
pozorovalo u 318 hypertenzných alebo rizikových (diabetických, rodinná
anamnéza hypertenzie) detí a mladistvých vo veku 6 až 16 rokov počas
trojtýždňového obdobia. Na konci troch týždňov bolo priemerné zníženie z
pôvodných hodnôt v primárnej účinnosti kolísavé, ustálený systolický krvný
tlak (SeSBP) bol 11,7 mmHg (nízka dávka), 9,3 mmHg (stredná dávka), 13,2
mmHg (vysoká dávka). Medzi týmito dávkami nebol zrejmý signifikantný
rozdiel. Dosiahnutá priemerná zmena ustáleného diastolického krvného tlaku
(SeDBP) bola nasledovná: 3,8 mmHg (nízka dávka), 3,2 mmHg (stredná dávka),
5,6 mmHg (vysoká dávka). Počas nasledujúceho dvojtýždňového obdobia boli
pacienti randomizovaní buď na liečivo alebo na placebo, pacienti užívajúci
placebo dosiahli zvýšenie hodnôt SeSBP a SeDBP o 2,4 a 2,0 mmHg v porovnaní
so zmenami hodnôt +0,1 a -0,3 mmHg, ktoré dosiahli pacienti používajúci
všetky dávky irbesartanu (pozri časť 4.2).

Hypertenzní pacienti s diabetom 2. typu a ochorením obličiek:

Štúdia „Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial (IDNT)“ ukazuje, že
irbesartan znižuje progresiu ochorenia obličiek u pacientov s chronickou
renálnou insuficienciou a zjavnou proteinúriou. IDNT bola dvojito
zaslepená, kontrolovaná štúdia sledujúca morbiditu a mortalitu, ktorá
porovnávala irbesartan, amlodipín a placebo. Štúdie sa zúčastnilo 1 715
hypertenzných pacientov s diabetom 2. typu, proteinúriou ? 900 mg/deň a
hladinou kreatinínu v sére 1,0-3,0 mg/dl, u ktorých sa skúmali dlhodobé
účinky (v priemere 2,6 roka) tabliet irbesartanu na progresiu ochorenia
obličiek a celkovú mortalitu. Pacienti boli titrovaní tabletami irbesartanu
v dávke od 75 mg až po udržiavaciu dávku 300 mg, amlodipínom od 2,5 mg do
10 mg alebo placebom podľa tolerancie. Pacientom zo všetkých liečených
skupín boli typicky podané 2 až 4 antihypertenzíva (napr. diuretiká,
betablokátory, alfablokátory) z dôvodu dosiahnutia cieľových hodnôt krvného
tlaku ? 135/85 mmHg alebo redukcie systolického tlaku o 10 mmHg, ak boli
východiskové hodnoty > 160 mmHg. Cieľové hodnoty krvného tlaku dosiahlo v
placebo skupine šesťdesiat percent pacientov, zatiaľ čo v irbesartanovej a
v amlodipínovej skupine bola táto hodnota dosiahnutá u 76 % a 78 %
pacientov. Irbesartan významne znížil relatívne riziko výskytu primárneho
kombinovaného koncového ukazovateľa, zdvojnásobenia hladiny kreatinínu v
sére, terminálneho štádia ochorenia obličiek (ESRD) alebo celkovej
mortality. Približne 33 % pacientov v skupine liečenej irbesartanom
dosiahlo primárny renálny kombinovaný koncový ukazovateľ v porovnaní s 39 %
a 41 % pacientov v placebovej a amlodipínom liečenej skupine [20 % redukcia
relatívneho rizika oproti placebu (p = 0,024) a 23 % redukcia relatívneho
rizika v porovnaní s amlodipínom (p = 0,006)]. Keď boli jednotlivé
komponenty primárneho koncového ukazovateľa analyzované samostatne, nebol
pozorovaný účinok na celkovú mortalitu, avšak na druhej strane bol
pozorovaný pozitívny trend v znížení ESRD a významné zníženie
zdvojnásobenia hladín kreatinínu v sére.

Liečebný účinok bol posudzovaný v podskupinách rozdelených podľa pohlavia,
rasy, veku, dĺžky trvania diabetu, východiskových hodnôt krvného tlaku,
sérového kreatinínu a miery exkrécie albumínu. V podskupine žien a
podskupine pacientov čiernej pleti, ktoré z celkovej populácie
zúčastňujúcej sa štúdie predstavovali 32 % a 26 %, renálny benefit nebol
zrejmý, hoci sa pri hodnotení intervalov spoľahlivosti nedal úplne vylúčiť.
Čo sa týka sekundárneho koncového ukazovateľa, výskytu fatálnych a
nefatálnych kardiovaskulárnych príhod, nebol v celej sledovanej populácii
medzi troma skupinami pozorovaný žiadny rozdiel. V irbesartanovej skupine
bol však pozorovaný zvýšený výskyt nefatálneho IM u žien a znížený výskyt
nefatálneho IM u mužov oproti placebu. Zvýšený výskyt nefatálneho IM a
cievnej mozgovej príhody bol pozorovaný u žien liečených irbesartanom
oproti liečbe amlodipínom. V celkovej populácii sa znížil počet
hospitalizácií z dôvodu srdcového zlyhania. Pre tieto zistenia u žien sa
nenašlo žiadne primerané vysvetlenie.

Štúdia „Effects of Irbesartan on Microalbuminuria in Hypertensive Patients
with type 2 Diabetes Mellitus (IRMA 2)“ ukazuje, že irbesartan v dávke
300 mg oddiaľuje progresiu mikroalbuminúrie do zjavnej proteinúrie. IRMA 2
bola placebom kontrolovaná, dvojito zaslepená štúdia sledujúca morbiditu,
ktorej sa zúčastnilo 590 pacientov s diabetom 2. typu, mikroalbuminúriou
(30-300 mg/deň) a normálnou funkciou obličiek (hodnota kreatinínu v sére ?
1,5 mg/dl u mužov a ? 1,1 mg/dl u žien). Štúdia skúmala dlhodobé účinky (2
roky) tabliet irbesartanu na progresiu mikroalbuminúrie do klinickej
(zjavnej) proteinúrie (miera exkrécie močového albumínu (UAER) > 300 mg/deň
a zvýšenie v UAER najmenej o 30 % z východiskovej hodnoty). Preddefinovaná
hodnota krvného tlaku bola ? 135/85 mmHg. Ďalšie antihypertenzíva (s
vylúčením ACE inhibítorov, antagonistov receptorov angiotenzínu II a
kalciových blokátorov dihydropyridínového typu) boli pridané podľa potreby
na dosiahnutie cieľovej hodnoty krvného tlaku. Vo všetkých liečebných
skupinách boli dosiahnuté podobné hodnoty krvného tlaku, v skupine liečenej
irbesartanom v dávke 300 mg dosiahlo sledovaný ukazovateľ klinickej
proteinúrie menej jedincov (5,2 %) ako v skupine s placebom (14,9 %) alebo
irbesartanom v dávke 150 mg (9,7 %), čo predstavuje zníženie relatívneho
rizika o 70 % oproti placebu (p = 0,0004) v prípade vyššej dávky. Počas
prvých troch mesiacov liečby nebolo pozorované sprievodné zlepšenie
glomerulárnej filtrácie (GFR). Spomalenie progresie do klinickej
proteinúrie bolo zjavné už v prvých troch mesiacoch a pokračovalo počas
nasledujúcich 2 rokov. Regresia k normoalbuminúrii (< 30 mg/deň) sa oveľa
častejšie vyskytovala v skupine s 300 mg tabletami irbesartanu (34 %) v
porovnaní so skupinou s placebom (21 %).

2. Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom užití sa irbesartan dobre absorbuje: štúdie absolútnej
biologickej dostupnosti ukázali hodnoty približne 60-80 %. Súčasný príjem
potravy biologickú dostupnosť irbesartanu významne neovplyvňuje. Väzba na
bielkoviny plazmy je približne 96 % s nepatrnou väzbou na krvné
elementy. Distribučný objem je 53-93 litrov. Po perorálnom alebo
intravenóznom podaní irbesartanu značeného uhlíkom 14C je 80-85 %
cirkulujúcej plazmatickej rádioaktivity možné pripísať nezmenenému
irbesartanu. Irbesartan sa metabolizuje v pečeni glukuronidáciou
(približne 6 %). /In vitro/ štúdie ukázali, že irbesartan je primárne
oxidovaný enzýmom CYP2C9 cytochrómu P450; izoenzým CYP3A4 má zanedbateľný
účinok.

Farmakokinetika irbesartanu je v dávkovacom intervale 10 až 600 mg lineárna
a úmerná dávke. Pozorovalo sa menšie ako proporcionálne zvýšenie perorálnej
absorpcie v dávke nad 600 mg (dvojnásobok maximálnej odporúčanej dávky);
mechanizmus je neznámy. Maximum plazmatickej koncentrácie sa dosahuje 1,5
až 2 hodiny po perorálnom podaní. Celkový telesný a renálny klírens je 157-
176 a 3-3,5 ml/min. Polčas terminálnej eliminácie irbesartanu je 11-15
hodín. Rovnovážny stav plazmatickej koncentrácie sa dosiahne do 3 dní od
začiatku dávkovania raz denne. Po opakovanom dávkovaní raz denne sa
pozoruje limitovaná plazmatická akumulácia irbesartanu (< 20 %). V štúdii
bola u žien s hypertenziou zistená o niečo vyššia plazmatická koncentrácia
irbesartanu. V polčase a v akumulácii irbesartanu však nebol žiadny
rozdiel. U žien nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. Hodnoty AUC a
Cmax boli tiež o niečo vyššie u starších jedincov (? 65 rokov) v porovnaní
s mladými jedincami (18-40 rokov). Polčas terminálnej eliminácie sa však
významne nezmenil. U starších pacientov nie je potrebná žiadna úprava
dávkovania.

Irbesartan a jeho metabolity sú eliminované žlčou aj obličkami.

Po perorálnom alebo i.v. podaní irbesartanu značeného uhlíkom 14C sa asi
20 % rádioaktivity našlo v moči a zostatok v stolici. Menej ako 2 % dávky
sa vylúčili močom ako nezmenený irbesartan.
Farmakokinetika irbesartanu sa hodnotila u 23 hypertenzných detí po podaní
jednotlivej alebo viacnásobnej dennej dávky irbesartanu (2 mg/kg) až do
maximálnej dennej dávky 150 mg počas štyroch týždňov. Z týchto 23 detí bolo
21 hodnotených na porovnávanie farmakokinetiky s dospelými (dvanásť detí
malo viac ako 12 rokov, deväť detí malo od 6 do 12 rokov). Výsledky
poukazujú na to, že pomery Cmax, AUC a klírensu boli porovnateľné s pomermi
u dospelých pacientov užívajúcich 150 mg irbesartanu denne. Limitovaná
akumulácia irbesartanu (18 %) v plazme sa pozorovala po opakovaní jednej
dennej dávky.

Poškodenie funkcie obličiek: u pacientov s poškodenou funkciou obličiek
alebo u pacientov podstupujúcich hemodialýzu nie sú farmakokinetické
parametre irbesartanu významne zmenené. Irbesartan sa nedá odstrániť
hemodialýzou.

Poškodenie funkcie pečene: u pacientov s miernou až stredne ťažkou cirhózou
nie sú farmakokinetické parametre irbesartanu významne zmenené. U pacientov
so závažnou poruchou funkcie pečene neboli uskutočnené žiadne štúdie.


3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Nebola dokázaná abnormálna systémová alebo orgánová toxicita v klinicky
relevantných dávkach. V predklinických štúdiách bezpečnosti vysoké dávky
irbesartanu (? 250 mg/kg/deň u potkanov a ? 100 mg/kg/deň u makakov)
spôsobili pokles parametrov červenej krvnej zložky (erytrocyty, hemoglobín,
hematokrit). Veľmi vysoké dávky (? 500 mg/kg/deň) spôsobujú u potkanov a
makakov degeneratívne zmeny v obličkách (ako napríklad intersticiálnu
nefritídu, dilatáciu tubulov, bazofíliu tubulov, zvýšenú plazmatickú
koncentráciu urey a kreatinínu), ktoré sú pravdepodobne sekundárne
spôsobené hypotenzným účinkom lieku vedúcim k zníženiu renálnej
perfúzie. Irbesartan indukuje hyperpláziu/hypertrofiu juxtaglomerulárnych
buniek (u potkanov ? 90 mg/kg/deň, u makakov ? 10 mg/kg/deň). Všetky tieto
zmeny boli považované za výsledok farmakologických účinkov
irbesartanu. Terapeutické dávky irbesartanu u ľudí nespôsobujú relevantnú
hyperpláziu/hypertrofiu renálnych juxtaglomerulárnych buniek.

Nie sú dôkazy o mutagenite, klastogenite a karcinogenite.

Štúdie na zvieratách s irbesartanom ukázali prechodný toxický účinok
(zvýšená kavitácia obličkovej panvičky, hydroureter alebo subkutánny edém)
u plodov potkanov, ktoré sa zistili po narodení. U králikov boli abortus
alebo skorá resorpcia plodu pozorované pri dávkach spôsobujúcich
signifikantnú toxicitu u matky vrátane mortality. U potkanov a králikov
nebol pozorovaný žiadny teratogénny účinok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Jadro tablety/

Monohydrát laktózy
Sodná soľ kroskarmelózy (E468)
Mikrokryštalická celulóza (E460)
Hypromelóza E5 (E464)
Koloidný bezvodý oxid kremičitý (E551)
Magnéziumstearát (E572)

/Filmový obal/

Hypromelóza E5 (E464)
Makrogol 400
Monohydrát laktózy
Oxid titaničitý (E171)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2. roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

5. Druh obalu a obsah balenia

8 tabliet v blistri PVC-PVDC s hliníkovou fóliou
14 tabliet v blistri PVC-PVDC s hliníkovou fóliou
28 tabliet v blistri PVC-PVDC s hliníkovou fóliou
56 tabliet v blistri PVC-PVDC s hliníkovou fóliou
64 tabliet v blistri PVC-PVDC s hliníkovou fóliou
98 tabliet v blistri PVC-PVDC s hliníkovou fóliou

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade
s miestnymi požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Accord Healthcare Limited,
Sage House,
319, Pinner Road,
North Harrow,
Middlesex, HA1 4HF,
Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

58/0418/09-S
58/0419/09-S
58/0420/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C78302
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09CA04 - irbesartanum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
lamii albi herba
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať v súlade s indikáciami uvedenými v súhrne charakteristických vlastností lieku. V  indikáciách zhodných pre sartany aj ACE inhibítory sa prednostne indikuje liečba ACE inhibítorom, ak ho pacienti tolerujú.
Predajná cena:
33.29 € / 1002.89 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
33.29 € / 1002.89 SK
Posledná aktualizácia:
2014-05-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.79 € ÚP:0.00 € DP:14.79 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.32 € ÚP:0.00 € DP:6.32 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien