Detail:
Losartan Orion 50 mg tbl flm 98x50 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
Názov lieku:
Losartan Orion 50 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 98x50 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.3 K ROZHODNUTIU O REGISTRÁCII LIEKU, EV.Č.: 2108/00717-R,
2108/00718-R a 2108/00719-R

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Losartan Orion 12,5 mg
Losartan Orion 50 mg
Losartan Orion 100 mg
filmom obalené tablety
draselná soľ losartanu

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Losartan Orion a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Losartan Orion
3. Ako užívať Losartan Orion
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Losartan Orion
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE LOSARTAN ORION A NA ČO SA POUŽÍVA

Losartan patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptora
angiotenzínu II. Angiotenzín II je látka produkovaná telom, ktorá sa viaže
na receptory v krvných cievach, čo spôsobuje ich zúženie. To vedie
k zvýšeniu krvného tlaku. Losartan zabraňuje väzbe angiotenzínu II na tieto
receptory, čím spôsobuje uvoľnenie krvných ciev, čo následne znižuje krvný
tlak. Losartan spomaľuje pokles funkcie obličiek u pacientov s vysokým
krvným tlakom a cukrovkou 2. typu.

Losartan Orion sa používa:
. na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie)
. na ochranu obličiek u hypertenzívnych pacientov s cukrovkou 2. typu
s laboratórnym dôkazom poškodenia funkcie obličiek a proteinúriou
?0,5 g denne (ochorenie, pri ktorom moč obsahuje abnormálne množstvo
bielkoviny)
. na liečbu pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním, keď Váš lekár
nepovažuje liečbu osobitnými liekmi nazývanými inhibítory angiotenzín
konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítory, lieky používané na zníženie
vysokého krvného tlaku) za vhodnú. Ak sa Vaše srdcové zlyhanie
stabilizovalo ACE inhibítorom, nemali by ste prejsť na losartan.
. u pacientov s vysokým krvným tlakom a zhrubnutím ľavej srdcovej komory
sa preukázalo, že losartan znižuje riziko vzniku cievnej mozgovej
príhody („indikácia LIFE“).


2. SKÔR AKO UŽIJETE LOSARTAN ORION

Neužívajte Losartan Orion:
. ak ste alergický (precitlivený) na losartan alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek,
. ak funkcia Vašej pečene je závažne poškodená,
. ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace. (Je lepšie sa tiež vyhýbať
podávaniu Losartanu Orion na začiatku tehotenstva - pozri tiež časť
“Tehotenstvo”).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Losartanu Orion
Je dôležité, aby ste skôr, ako začnete užívať tablety Losartan Orion,
svojho lekára informovali:

. ak máte angioedém v anamnéze (náhly opuch tváre, pier, hrdla a/alebo
jazyka) (pozri tiež časť 4 „Možné vedľajšie účinky“),
. ak trpíte nadmerným vracaním alebo hnačkou vedúcim k extrémnemu úbytku
tekutín a/alebo soli vo Vašom tele,
. ak dostávate diuretiká (tablety na odvodnenie) alebo máte diétu s
obmedzením soli vedúcu k extrémnemu úbytku tekutín a/alebo soli vo
Vašom tele (pozri časť 3 „Dávkovanie v osobitných skupinách
pacientov“),
. ak viete, že máte zúžené alebo upchaté krvné cievy vyúsťujúce do
obličiek, alebo Vám nedávno transplantovali obličku,
. ak máte poškodenú funkciu Vašej pečene (pozri časti 2 „Neužívajte
Losartan Orion“ a 3 „Dávkovanie v osobitných skupinách pacientov“),
. ak trpíte srdcovým zlyhaním s poškodením funkcie obličiek alebo bez
poškodenia funkcie obličiek alebo súbežnými ťažkými, život ohrozujúcimi
srdcovými arytmiami. Ak ste súbežne liečený ß-blokátorom, je potrebná
osobitná opatrnosť,
. ak máte problémy so srdcovými chlopňami alebo srdcovým svalom,
. ak trpíte koronárnou chorobou srdca (spôsobenou znížením prietoku krvi
v krvných cievach srdca) alebo mozgovocievnym ochorením (spôsobeným
znížením cirkulácie krvi v mozgu),
. ak trpíte primárnym hyperaldosteronizmom (syndrómom spojeným
so zvýšeným vylučovaním hormónu aldosterónu nadobličkami, spôsobeným
abnormalitou v žľaze).

Ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohli byť) tehotná, musíte to oznámiť
svojmu lekárovi. Losartan Orion sa neodporúča na začiatku tehotenstva
a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže
spôsobiť závažné poškodenie Vášmu dieťaťu, ak sa užíva v tomto štádiu
(pozri časť „Tehotenstvo“).

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo rastlinných
prípravkov a prírodných produktov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.

Buďte obzvlášť opatrný, ak počas liečby Losartanom Orion užívate
nasledujúce lieky:
. iné lieky na zníženie krvného tlaku, pretože môžu dodatočne znížiť Váš
krvný tlak. Krvný tlak môže znížiť aj niektorý z nasledujúcich
liekov/niektorá z liekových skupín: tricyklické antidepresíva,
antipsychotiká, baklofén, amifostín,
. lieky, ktoré zadržujú draslík alebo môžu zvýšiť hladiny draslíka (napr.
doplnky draslíka, náhrady solí obsahujúce draslík alebo draslík
šetriace lieky, ako sú niektoré diuretiká [amilorid, triamterén,
spironolaktón] alebo heparín),
. nesteroidné protizápalové lieky, ako je ibuprofén alebo kyselina
acetylsalicylová, vrátane inhibítorov COX-2 (liekov, ktoré tlmia zápal
a môžu sa použiť na úľavu od bolesti), pretože tieto môžu znížiť účinok
losartanu znižujúci krvný tlak.

Ak máte poškodenú funkciu obličiek, súbežné použitie týchto liekov môže
viesť k zhoršeniu funkcie obličiek.

Lieky obsahujúce lítium sa nemajú užívať v kombinácii s losartanom bez
dôkladného dohľadu Vášho lekára. Môžu byť vhodné osobitné preventívne
opatrenia (napr. krvné testy).

Užívanie Losartanu Orion s jedlom a nápojmi
Losartan Orion tablety sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie

/Tehotenstvo/
Ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohli byť) tehotná, musíte to oznámiť
svojmu lekárovi. Váš lekár Vám zvyčajne odporučí skončiť užívanie Losartanu
Orion predtým, ako otehotniete alebo hneď ako zistíte, že ste tehotná
a odporučí Vám, aby ste užívali iný liek namiesto Losartanu Orion. Losartan
Orion sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať po 3.
mesiaci tehotenstva, pretože to môže spôsobiť závažné poškodenie Vášho
dieťaťa, ak sa používa po treťom mesiaci tehotenstva.

/Dojčenie/
Oznámte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo plánujete začať dojčiť. Losartan
Orion sa neodporúča pre matky, ktoré dojčia a ak chcete dojčiť, Váš lekár
pre Vás vyberie inú liečbu, najmä ak je Vaše dieťa novorodenec alebo sa
narodilo predčasne.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Použitie u detí a mladistvých
Losartan Orion sa skúmal u detí. Pre ďalšie informácie sa obráťte na svojho
lekára.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlo
a obsluhovať stroje.

Je nepravdepodobné, že Losartan Orion ovplyvní Vašu schopnosť viesť vozidlo
alebo obsluhovať stroje. Avšak tak, ako pri mnohých iných liekoch
používaných na liečbu vysokého krvného tlaku, losartan môže u niektorých
osôb spôsobiť závrat alebo ospanlivosť. Ak sa u Vás vyskytne závrat alebo
ospanlivosť, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako sa pokúsite o takéto
činnosti.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Losartanu Orion
Losartan Orion obsahuje laktózu 25,5 mg (12,5 mg tablety), 102 mg (50 mg
tablety) a 204 mg (100 mg tablety). Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate
niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára skôr, ako začnete užívať Losartan
Orion.


3. AKO UŽÍVAŤ LOSARTAN ORION

Vždy užívajte Losartan Orion presne tak, ako Vám povedal Váš lekár.
O vhodnej dávke Losartanu Orion rozhodne Váš lekár na základe Vášho
ochorenia a toho, či užívate iné lieky. Je dôležité pokračovať v užívaní
Losartanu Orion tak dlho, ako Vám ho lekár predpisuje, aby sa udržala stála
kontrola Vášho krvného tlaku.

Pacienti s vysokým krvným tlakom
Liečba zvyčajne začína dávkou 50 mg losartanu (jedna tableta Losartanu
Orion 50 mg) raz denne. Maximálny účinok na zníženie krvného tlaku sa má
dosiahnuť 3-6 týždňov po nasadení liečby. U niektorých pacientov je možné
neskôr dávku zvýšiť na 100 mg losartanu (dve tablety Losartanu Orion 50 mg)
raz denne.

Ak máte dojem, že účinok losartanu je príliš silný alebo príliš slabý,
obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Pacienti s vysokým krvným tlakom a cukrovkou 2. typu
Liečba zvyčajne začína 50 mg losartanu (jedna tableta Losartanu Orion
50 mg) raz denne. Dávku je možné neskôr zvýšiť na 100 mg losartanu (dve
tablety Losartanu Orion 50 mg) raz denne, v závislosti od odpovede Vášho
krvného tlaku.

Tablety s losartanom sa môžu podávať s inými liekmi na znižovanie krvného
tlaku (napr. diuretikami, blokátormi kalciového kanála, alfa- alebo beta-
blokátormi a centrálne účinkujúcimi látkami) ako aj s inzulínom a inými
bežne používanými liekmi, ktoré znižujú hladinu glukózy v krvi (napr.
sulfonylmočovinami, glitazónmi a inhibítormi glukozidázy).

Pacienti so srdcovým zlyhaním
Liečba zvyčajne začína dávkou 12,5 mg losartanu (jedna tableta Losartanu
Orion 12,5 mg) raz denne.

Zvyčajne sa má dávka postupne každý týždeň zvyšovať (t.j. 12,5 mg denne
počas prvého týždňa, 25 mg denne počas druhého týždňa, 50 mg denne počas
tretieho týždňa) až na zvyčajnú udržiavaciu dávku 50 mg losartanu (jedna
tableta Losartanu Orion 50 mg) raz denne, podľa Vášho stavu.

Pri liečbe srdcového zlyhania sa losartan zvyčajne podáva v kombinácii
s diuretikom (liekom, ktorý zvyšuje množstvo vody, ktorú vylučujete
prostredníctvom obličiek) a/alebo digitálisom (liekom, ktorý pomáha
posilňovať srdce a zvyšovať jeho výkon) a/alebo beta-blokátorom.

Dávkovanie v osobitných skupinách pacientov
Lekár môže u niektorých pacientov, ako sú napr. pacienti liečení
diuretikami vo vysokých dávkach, pacienti s poškodením funkcie pečene alebo
pacienti starší ako 75 rokov, odporučiť nižšiu dávku, obzvlášť na začiatku
liečby. Použitie losartanu sa neodporúča u pacientov s ťažkým poškodením
funkcie pečene (pozri časť „Neužívajte Losartan Orion“).

Podávanie
Tablety sa majú prehltnúť a zapiť pohárom vody. Snažte sa užívať svoju
dennú dávku približne v rovnakom čase každý deň. Je dôležité, aby ste
pokračovali v užívaní Losartanu Orion, pokiaľ Vám lekár nepovie inak.

Ak užijete viac Losartanu Orion, ako máte
Ak náhodne užijete príliš veľa tabliet alebo dieťa prehltne niekoľko
tabliet, okamžite sa spojte so svojím lekárom alebo najbližšou nemocnicou.
Príznaky predávkovania sú nízky krvný tlak, zvýšený tep srdca a potenciálne
znížený tep srdca.

Ak zabudnete užiť Losartan Orion
Ak náhodne vynecháte dennú dávku, užite nasledujúcu dávku v obvyklom čase.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Losartan Orion môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u Vás vyskytne nasledovné, prestaňte užívať Losartan Orion a okamžite
to oznámte svojmu lekárovi alebo navštívte pohotovosť v najbližšej
nemocnici:

Závažná alergická reakcia (vyrážka, svrbenie, opuch tváre, pier, úst alebo
hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní).

Toto je závažný, ale zriedkavý vedľajší účinok, ktorý postihuje viac ako 1
z 10 000 pacientov, ale menej ako 1 z 1 000 pacientov. Môže byť potrebná
rýchla lekárska pomoc alebo hospitalizácia.

Vedľajšie účinky liekov sú zatriedené nasledovne:
veľmi časté: vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 pacientov
časté: vyskytujúce sa u 1 zo 100 až 1 z 10 pacientov
menej časté: vyskytujúce sa u 1 z 1 000 až 1 zo 100 pacientov
zriedkavé: vyskytujúce sa u 1 z 10 000 až 1 z 1 000 pacientov
veľmi zriedkavé: vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov
neznáme: (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).

S liečivom losartan boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:

/Časté:/
- závrat,
- nízky krvný tlak,
- slabosť,
- únava,
- príliš málo cukru v krvi (hypoglykémia),
- príliš veľa draslíka v krvi (hyperkaliémia).

Menej časté:
- ospanlivosť,
- bolesť hlavy,
- poruchy spánku,
- pocit zvýšeného srdcového tepu (palpitácie),
- ťažká bolesť na hrudníku (angina pectoris),
- nízky krvný tlak (najmä po nadmernom úbytku vody z organizmu v krvných
cievach, napr. u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním alebo pri liečbe
vysokou dávkou diuretík),
- ortostatické účinky súvisiace s dávkou, ako je zníženie krvného tlaku
vyskytujúce sa po vstávaní z ležiacej alebo sediacej polohy,
- dýchavičnosť (dyspnoe),
- bolesť brucha,
- zápcha,
- hnačka,
- nevoľnosť,
- vracanie,
- žihľavka (urtikária),
- svrbenie (pruritus),
- vyrážka,
- lokalizovaný opuch (edém).

/Zriedkavé:/
- zápal krvných ciev (vaskulitída vrátane Henoch-Schonleinovej purpury),
- pocit znecitlivenia alebo tŕpnutia (parestézia),
- mdloby (synkopa),
- veľmi rýchly a nepravidelný srdcový tep (atriálna fibrilácia), mozgová
príhoda (mŕtvica),
- zápal pečene (hepatitída),
- zvýšenie hladín alanínaminotransferázy (ALT) v krvi, ktoré sa zvyčajne
upraví po prerušení liečby.

/Neznáme:/
- znížené množstvo červených krviniek (anémia),
- znížené množstvo trombocytov,
- migréna,
- kašeľ,
- abnormality funkcie pečene,
- bolesť svalov a kĺbov,
- zmeny vo funkcii obličiek (môžu byť vratné po prerušení liečby) vrátane
zlyhania obličiek,
- príznaky podobné chrípke,
- zvýšenie močoviny v krvi,
- zvýšenie kreatinínu a draslíka v sére u pacientov so srdcovým zlyhaním,
- bolesť chrbta a infekcia močových ciest.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ LOSARTAN ORION

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Losartan Orion po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Losartan Orion obsahuje

- Liečivo je draselná soľ losartanu. Každá filmom obalená tableta
obsahuje 12,5 mg, 50 mg alebo 100 mg draselnej soli losartanu.
- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, bezvodá laktóza,
predželatínovaný kukuričný škrob, magnéziumstearát, mastenec a bezvodý
koloidný oxid kremičitý v jadre tablety. Filmová vrstva obsahuje
hypromelózu, hydroxypropylcelulózu a oxid titaničitý (E171).

Ako vyzerá Losartan Orion a obsah balenia

12,5 mg: Biele, okrúhle, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s
hladkými obidvoma stranami.
50 mg: Biele, oválne, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s deliacou
ryhou na oboch stranách. Rozmer približne 5,5 x 10,5 mm. Tableta sa môže
rozdeliť na rovnaké polovice.
100 mg: Biele, oválne, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s
deliacou ryhou na oboch stranách. Rozmer približne 7 x 13 mm. Tableta sa
môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Losartan Orion 12,5 mg je dostupný v baleniach po 28 alebo 98 filmom
obalených tabliet.
Losartan Orion 50 mg je dostupný v baleniach po 28 alebo 98 filmom
obalených tabliet.
Losartan Orion 100 mg je dostupný v baleniach po 28 alebo 98 filmom
obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Výrobca

Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika: Losartan Orion 12,5 mg, 50 mg a 100 mg
Fínsko: Losartan Orion 12,5 mg, 50 mg a 100 mg tabletti,
kalvopäällysteinen; Losartan Orion 12,5 mg, 50 mg a 100 mg filmdragerad
tablett
Maďarsko: Loreblok 12,5 mg, 50 mg a 100 mg filmtabletta
Poľsko: Loreblok 12,5 mg, 50 mg a 100 mg tabletki powlekane
Slovenská republika: Losartan Orion 12,5 mg, 50 mg a 100 mg

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
06/2009.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č.2 K ROZHODNUTIU O REGISTRÁCII LIEKU, EV.Č.: 2108/00717-R,
2108/00718-R a 2108/00719-R

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Losartan Orion 12,5 mg
Losartan Orion 50 mg
Losartan Orion 100 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Losartan Orion 12,5 mg filmom obalené tablety:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 12,5 mg draselnej soli losartanu.
Pomocná látka: Každá filmom obalená tableta obsahuje 25,5 mg laktózy.

Losartan Orion 50 mg filmom obalené tablety:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg draselnej soli losartanu.
Pomocná látka: Každá filmom obalená tableta obsahuje 102 mg laktózy.

Losartan Orion 100 mg filmom obalené tablety:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg draselnej soli losartanu.
Pomocná látka: Každá filmom obalená tableta obsahuje 204 mg laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta (tableta).

12,5 mg: Biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s hladkými
obidvoma stranami.

50 mg: Biele, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na
oboch stranách. Rozmer približne 5,5 x 10,5 mm. Tableta sa môže rozdeliť na
rovnaké polovice.

100 mg: Biele, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou
na oboch stranách. Rozmer približne 7 x 13 mm. Tableta sa môže rozdeliť na
rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

. Liečba esenciálnej hypertenzie.


. Liečba renálneho ochorenia u pacientov s hypertenziou a s diabetes
mellitus 2. typu s proteinúriou ?0,5 g/deň ako súčasť
antihypertenzívnej liečby.

. Liečba chronického srdcového zlyhania (u pacientov vo veku ?60 rokov),
keď sa liečba ACE inhibítormi nepovažuje za vhodnú z dôvodu
neznášanlivosti, /obzvlášť kašľa/, alebo kontraindikácie. U pacientov
so srdcovým zlyhaním, ktorí sú stabilizovaní ACE inhibítorom, sa nemá
prechádzať na losartan. Pacienti majú mať ejekčnú frakciu ľavej komory
?40 % a majú byť stabilizovaní terapiou chronického srdcového zlyhania.

. Zníženie rizika mozgovej príhody u hypertenzívnych pacientov
s hypertrofiou ľavej komory dokumentovanou EKG (pozri časť 5.1 Štúdia
LIFE, Rasa).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Losartan Orion filmom obalené tablety sa majú prehltnúť a zapiť pohárom
vody.
Tablety sa môžu podávať s jedlom alebo bez jedla.

/Hypertenzia/
Zvyčajná počiatočná a udržiavacia dávka je pre väčšinu pacientov 50 mg
jedenkrát denne. Maximálny antihypertenzívny účinok sa dosiahne 3-6 týždňov
od začiatku liečby. U niektorých pacientov môže byť ďalším prínosom
zvýšenie dávky na 100 mg jedenkrát denne (ráno).
Losartan Orion sa môže podávať s inými antihypertenzívami, najmä
diuretikami (napr. hydrochlorotiazidom).

/Pediatrická hypertenzia/
U detí a mladistvých vo veku 6-16 rokov sú k dispozícii obmedzené údaje
o účinnosti a bezpečnosti losartanu pri liečbe hypertenzie (pozri časť 5.1
Farmakodynamické vlastnosti). U hypertenzívnych detí starších ako jeden
mesiac sú dostupné obmedzené farmakokinetické údaje (pozri 5.2
Farmakokinetické vlastnosti).

Odporúčaná dávka u pacientov s hmotnosťou >20 až <50 kg, ktorí dokážu
prehltnúť tablety, je 25 mg raz denne. Vo výnimočných prípadoch je možné
dávku zvýšiť na maximálne 50 mg raz denne. Dávkovanie sa má upraviť podľa
odpovede krvného tlaku.

U pacientov s hmotnosťou >50 kg je zvyčajná dávka 50 mg raz denne. Vo
výnimočných prípadoch je možné dávku upraviť na maximálne 100 mg raz denne.
Dávky vyššie ako 1,4 mg/kg (alebo prekračujúce 100 mg) denne sa
u pediatrických pacientov neskúmali.

Losartan sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov, keďže u týchto
skupín pacientov sú k dispozícii obmedzené údaje.

Losartan sa neodporúča u detí s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie
<30 ml/min/1,73 m2, keďže nie sú k dispozícii žiadne údaje (pozri tiež časť
4.4).

Losartan sa neodporúča ani u detí s poruchou funkcie pečene (pozri tiež
časť 4.4).

/Hypertenzívni pacienti s diabetes mellitus 2. typu s proteinúriou/
/?0,5 g/deň/
Zvyčajná počiatočná dávka je 50 mg jedenkrát denne. Na základe odpovede
krvného tlaku po jednom mesiaci od začiatku terapie je možné zvýšiť dávku
na 100 mg jedenkrát denne. Losartan Orion sa môže podávať s inými
antihypertenzívami (napr. diuretikami, blokátormi kalciového kanála, alfa-
alebo beta-blokátormi a centrálne pôsobiacimi látkami), ako aj s inzulínom
a inými bežne používanými hypoglykemizujúcimi látkami (napr.
sulfonylureami, glitazónmi a inhibítormi glukozidázy).

/Srdcové zlyhanie/
Zvyčajná počiatočná dávka Losartanu Orion u pacientov so srdcovým zlyhaním
je 12,5 mg jedenkrát denne. Dávka sa má spravidla titrovať v týždňových
intervaloch (t.j. 12,5 mg denne, 25 mg denne, 50 mg denne) na zvyčajnú
udržiavaciu dávku (50 mg jedenkrát denne) podľa tolerancie pacienta.

/Zníženie rizika mozgovej príhody u hypertenzívnych pacientov s hypertrofiou/
/ľavej komory dokumentovanou EKG (pozri časť 5.1)/
Zvyčajná počiatočná dávka je 50 mg jedenkrát denne. Na základe odpovede
krvného tlaku sa má pridať nízka dávka hydrochlorotiazidu a/alebo sa má
dávka losartanu zvýšiť na 100 mg jedenkrát denne.

/Použitie u pacientov s depléciou intravaskulárneho objemu/
U pacientov s depléciou intravaskulárneho objemu (napr. u tých, ktorí sú
liečení vysokými dávkami diuretík) sa má zvážiť počiatočná dávka 25 mg
jedenkrát denne (pozri časť 4.4).

/Použitie u pacientov s poškodením renálnej funkcie a u hemodialyzovaných/
/pacientov/
U pacientov s poškodením renálnej funkcie a u hemodialyzovaných pacientov
nie je potrebná úprava počiatočného dávkovania.

/Použitie u pacientov s poškodením funkcie pečene/
U pacientov s poškodením funkcie pečene v anamnéze sa má zvážiť nižšia
dávka. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene nie sú žiadne
skúsenosti s liečbou. Preto je Losartan Orion u pacientov s ťažkým
poškodením funkcie pečene kontraindikovaný (pozri časti 4.3 a 4.4).

/Použitie u starších pacientov/
Hoci sa má u pacientov vo veku nad 75 rokov zvážiť začatie liečby s nižšou
dávkou (25 mg), u starších pacientov zvyčajne nie je potrebná úprava
dávkovania.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri
časti 4.4 a 6.1).
2. a 3. trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).
Ťažké poškodenie funkcie pečene.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Precitlivenosť/
Angioedém. Pacienti s angioedémom (opuch tváre, pier, hrdla a/alebo jazyka)
v anamnéze sa majú starostlivo sledovať (pozri časť 4.8).

/Hypotenzia a nerovnováha elektrolytov/tekutín/
U pacientov s depléciou objemu a/alebo sodíka následkom prudkej terapie
diuretikami, dietetického obmedzenia soli, hnačky alebo vracania sa môže
vyskytnúť symptomatická hypotenzia, obzvlášť po prvej dávke a po zvýšení
dávky. Tieto stavy sa majú pred podaním tabliet Losartan Orion korigovať
alebo sa má použiť nižšia počiatočná dávka (pozri časť 4.2). Toto
odporúčanie sa vzťahuje aj na deti.

/Nerovnováhy elektrolytov/
Nerovnováhy elektrolytov sú časté u pacientov s poškodením renálnej funkcie
s diabetom alebo bez diabetu a majú sa liečiť. V klinickej štúdii vykonanej
u pacientov s diabetom 2. typu s nefropatiou bola v porovnaní s placebovou
skupinou incidencia hyperkaliémie vyššia v skupine liečenej losartanom
(pozri časť 4.8, „Hypertenzia a diabetes 2. typu s renálnym ochorením
–Laboratórne a funkčné vyšetrenia“ a „Postmarketingové skúsenosti -
Laboratórne a funkčné vyšetrenia“).

Preto sa majú pozorne sledovať plazmatické koncentrácie draslíka a hodnoty
klírensu kreatinínu, obzvlášť u pacientov so srdcovým zlyhaním a klírensom
kreatinínu medzi 30-50 ml/min. Súbežné užívanie draslík šetriacich
diuretík, draslíkových doplnkov a náhrad solí obsahujúcich draslík
s losartanom sa neodporúča (pozri časť 4.5).

/Poškodenie funkcie pečene/
Na základe farmakokinetických údajov, ktoré poukazujú na signifikantne
zvýšené plazmatické koncentrácie losartanu u pacientov s cirhózou, sa
u pacientov s poškodením funkcie pečene v anamnéze má zvážiť nižšia dávka.
U pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene nie je žiadna terapeutická
skúsenosť s losartanom. Preto sa losartan nesmie podávať pacientom s ťažkým
poškodením funkcie pečene (pozri časti 4.2, 4.3 a 5.2). Losartan sa tiež
neodporúča u detí s poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.2).

/Poškodenie funkcie obličiek/
V dôsledku inhibície renín-angiotenzín-aldosterónového systému boli hlásené
zmeny v renálnej funkcii vrátane zlyhania obličiek (najmä u pacientov,
u ktorých renálna funkcia závisí od renín-angiotenzín-aldosterónového
systému, ako sú pacienti s ťažkou srdcovou nedostatočnosťou alebo pacienti
s už existujúcou renálnou dysfunkciou).

Tak ako u iných liekov, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový
systém, boli u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo
stenózou artérie solitárnej obličky hlásené zvýšenia močoviny v krvi
a kreatinínu v sére; tieto zmeny renálnej funkcie môžu byť po ukončení
liečby reverzibilné.

U pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie
solitárnej obličky sa má losartan používať s opatrnosťou.

/Použitie u pediatrických pacientov s poruchou funkcie obličiek/
Losartan sa neodporúča u detí s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie
<30 ml/min/1,73 m2, keďže nie sú k dispozícii žiadne údaje (pozri časť
4.2).

Počas liečby losartanom sa má pravidelne sledovať funkcia obličiek, keďže
môže dôjsť k jej zhoršeniu. To sa vzťahuje najmä na prípady, keď sa
losartan podáva za prítomnosti ďalších ochorení (horúčka, dehydratácia),
ktoré pravdepodobne zhoršujú funkciu obličiek.

Preukázalo sa, že súbežné použitie losartanu a ACE inhibítorov zhoršuje
funkciu obličiek. Preto sa ich súbežné použitie neodporúča.

/Transplantácia obličky/
Nie sú žiadne skúsenosti u pacientov s nedávnou transplantáciou obličky.

/Primárny hyperaldosteronizmus/
Pacienti s primárnym aldosteronizmom spravidla nereagujú na
antihypertenzíva účinkujúce prostredníctvom inhibície renín-
angiotenzínového systému. Preto sa použitie tabliet Losartan Orion
neodporúča.

/Koronárna choroba srdca a cerebrovaskulárne ochorenie/
Tak ako pri iných antihypertenzívach, enormné zníženie krvného tlaku
u pacientov s ischemickým kardiovaskulárnym a cerebrovaskulárnym ochorením
by mohlo viesť k infarktu myokardu alebo mozgovej príhode.

/Srdcové zlyhanie/
U pacientov so srdcovým zlyhaním s poškodením funkcie obličiek alebo bez
poškodenia funkcie obličiek je - tak ako pri iných liekoch, ktoré
ovplyvňujú renín-angiotenzínový systém - riziko vzniku ťažkej arteriálnej
hypotenzie a (často akútneho) renálneho poškodenia.

U pacientov so srdcovým zlyhaním a súbežným ťažkým renálnym poškodením,
u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním (IV. trieda NYHA), ako aj
u pacientov so srdcovým zlyhaním a symptomatickými život ohrozujúcimi
srdcovými arytmiami nie je dostatočná terapeutická skúsenosť s losartanom.
Preto sa má u týchto skupín pacientov losartan používať s opatrnosťou.
Kombinácia losartanu s beta-blokátorom sa má používať s opatrnosťou (pozri
časť 5.1).

/Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, obštrukčná hypertrofická/
/kardiomyopatia/
Tak ako pri iných vazodilatanciách, u pacientov s aortálnou alebo mitrálnou
stenózou alebo obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou je potrebná
osobitná opatrnosť.

/Galaktózová intolerancia, lapónsky deficit laktázy, glukózo-galaktózová/
/malabsorpcia/
Losartan Orion obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými
problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo
glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.

/Gravidita/
Losartan sa nemá začať užívať počas gravidity. Pokiaľ nie je pokračujúca
liečba losartanom považovaná za nevyhnutnú, pacientky plánujúce otehotnieť
majú prejsť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má preukázaný
profil bezpečnosti pre použitie v gravidite. Ak je už gravidita
diagnostikovaná, terapia losartanom sa má okamžite prerušiť a ak je to
vhodné, má sa nasadiť alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).

/Iné varovania a upozornenia/
Tak ako to bolo pozorované u inhibítorov enzýmu konvertujúceho angiotenzín,
losartan a iné antagonisty angiotenzínu sú očividne menej účinné
v znižovaní krvného tlaku u černochov ako u ľudí s inou farbou pleti,
pravdepodobne z dôvodu vyššej prevalencie nízkych hladín renínu v populácii
hypertenzívnych pacientov čiernej pleti.

4.5 Liekové a iné interakcie

Iné antihypertenzíva môžu zvýšiť hypotenzívny účinok losartanu. Iné látky
vyvolávajúce hypotenziu, ako sú tricyklické antidepresíva, antipsychotiká,
baklofén, amifostín: súbežné použitie s týmito liekmi, ktoré znižujú krvný
tlak, ako hlavný alebo vedľajší účinok, môže zvýšiť riziko hypotenzie.

Losartan je metabolizovaný predovšetkým cytochrómom P450 (CYP) 2C9 na
aktívny metabolit, karboxylovú kyselinu. V klinickej štúdii sa zistilo, že
flukonazol (inhibítor CYP2C9) zmenšuje expozíciu aktívnemu metabolitu
približne o 50 %. Zistilo sa, že súbežná liečba losartanom s rifampicínom
(induktorom metabolických enzýmov) vyvolala 40 % zníženie plazmatickej
koncentrácie aktívneho metabolitu. Klinický význam tohto účinku nie je
známy. Pri súbežnej liečbe s fluvastatínom (slabým inhibítorom CYP2C9) sa
nezistil žiaden rozdiel v expozícii.

Tak ako pri iných liekoch, ktoré blokujú angiotenzín II alebo jeho účinky,
súbežné používanie iných liekov, ktoré zadržujú draslík (napr. draslík
šetriacich diuretík: amiloridu, triamterénu, spironolaktónu) alebo môžu
zvýšiť hladiny draslíka (napr. heparín), draslíkových doplnkov alebo náhrad
solí obsahujúcich draslík môže viesť k zvýšeniu draslíka v sére. Súbežná
liečba sa neodporúča.

Počas súbežného podávania lítia s ACE inhibítormi boli hlásené reverzibilné
zvýšenia koncentrácií lítia v sére a toxicita. Veľmi zriedkavo boli tiež
hlásené prípady s antagonistami receptorov angiotenzínu II. Súbežné
podávanie lítia a losartanu sa má vykonávať s opatrnosťou. Ak sa táto
kombinácia preukáže ako nevyhnutná, počas súbežného používania sa odporúča
monitorovať hladinu lítia v sére.

Keď sa antagonisty angiotenzínu II podávajú súbežne s nesteroidovými
protizápalovými liekmi (NSAID, t.j. selektívnymi inhibítormi COX-2,
kyselinou acetylsalicylovou v protizápalových dávkach a neselektívnymi
NSAID), môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzívneho účinku. Súbežné použitie
antagonistov angiotenzínu II alebo diuretík a NSAID môže viesť k zvýšenému
riziku zhoršenia renálnej funkcie, vrátane možného akútneho renálneho
zlyhania a zvýšenia draslíka v sére, obzvlášť u pacientov s preexistujúcou
slabou renálnou funkciou. Táto kombinácia sa má podávať s opatrnosťou,
zvlášť u starších pacientov. Pacienti majú byť dostatočne hydratovaní a po
nasadení súbežnej liečby a následne v pravidelných intervaloch sa má zvážiť
monitorovanie renálnej funkcie.

4.6 Gravidita a laktácia

/Gravidita/
Používanie losartanu sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri
časť 4.4). Použitie losartanu je kontraindikované počas 2. a 3. trimestra
gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).

Epidemiologický dôkaz rizika teratogenity po expozícii ACE inhibítorom
počas prvého trimestra gravidity nie je presvedčivý, avšak malé zvýšenie
rizika nemožno vylúčiť. Hoci neexistujú žiadne kontrolované epidemiologické
údaje o riziku pri inhibítoroch receptora angiotenzínu II (AIIRA), pre túto
skupinu liekov môžu existovať podobné riziká. Pokiaľ nie je pokračujúca
liečba losartanom považovaná za nevyhnutnú, pacientky plánujúce otehotnieť
majú prejsť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má preukázaný
profil bezpečnosti pre použitie v gravidite. Ak je už gravidita
diagnostikovaná, terapia losartanom sa má okamžite prerušiť a ak je to
vhodné, má sa nasadiť alternatívna terapia.

Je známe, že expozícia losartanu počas druhého a tretieho trimestra
spôsobuje u ľudí fetotoxicitu (zníženie renálnej funkcie, oligohydramnión,
retardáciu osifikácie lebky) a toxicitu u novorodenca (zlyhanie obličiek,
hypotenziu, hyperkaliémiu) (pozri časť 5.3).

Ak sa expozícia losartanu vyskytovala od druhého trimestra gravidity,
odporúča sa ultrazvuková kontrola funkcie obličiek a lebky.

Dojčatá, ktorých matky užívali losartan, sa majú starostlivo sledovať z
dôvodu možnej hypotenzie (pozri časti 4.3 a 4.4).

/Laktácia/
Keďže nie sú k dispozícii žiadne informácie týkajúce sa používania
losartanu počas dojčenia, Losartan Orion sa neodporúča a vhodnejšie sú
alternatívne terapie s lepšie stanovenými profilmi bezpečnosti, najmä počas
dojčenia novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je však
potrebné mať na zreteli, že pri užívaní antihypertenzívnej terapie môže
niekedy dôjsť k závratu alebo ospanlivosti, obzvlášť na začiatku liečby
alebo pri zvýšení dávky.

4.8 Nežiaduce účinky

Frekvencia nežiaducich udalostí vymenovaných nižšie je definovaná podľa
nasledujúcej konvencie:
veľmi časté (?1/10); časté (?1/100, <1/10); menej časté (?1/1 000, <1/100);
zriedkavé (?1/10 000, <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme
(nemožno odhadnúť z dostupných údajov).

V kontrolovaných klinických štúdiách esenciálnej hypertenzie bol
u hypertenzívnch pacientov s hypertrofiou ľavej komory, chronickým srdcovým
zlyhaním ako aj hypertenziou a diabetes mellitus 2. typu s ochorením
obličiek najčastejšou nežiaducou udalosťou závrat.

Hypertenzia
V kontrolovaných klinických štúdiách esenciálnej hypertenzie s losartanom
boli hlásené nasledovné nežiaduce udalosti:

/Poruchy nervového systému:/
Časté: závrat, vertigo
Menej časté: somnolencia, bolesť hlavy, poruchy spánku

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti:/
Menej časté: palpitácie, angina pectoris

/Poruchy ciev:/
Menej časté: symptomatická hypotenzia (obzvlášť u pacientov s depléciou
intravaskulárneho objemu, napr. u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním
alebo liečených vysokými dávkami diuretík), ortostatické účinky súvisiace
s dávkou, vyrážka.

/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/
Menej časté: bolesť brucha, zápcha

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/
Menej časté: asténia, únava, edém

Hypertenzívni pacienti s hypertrofiou ľavej komory
V kontrolovanej klinickej štúdii u hypertenzívnych pacientov s hypertrofiou
ľavej komory boli hlásené nasledovné nežiaduce udalosti:

/Poruchy nervového systému:/
Časté: závrat

/Poruchy ucha a labyrintu:/
Časté: vertigo

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/
Časté: asténia/únava

Chronické srdcové zlyhanie
V kontrolovanej klinickej štúdii u pacientov so srdcovou nedostatočnosťou
boli hlásené nasledovné nežiaduce udalosti:

/Poruchy nervového systému:/
Menej časté: závrat, bolesť hlavy
Zriedkavé: parestézia

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti:/
Zriedkavé: synkopa, atriálna fibrilácia, cerebrovaskulárna príhoda

/Poruchy ciev:/
Menej časté: hypotenzia vrátane ortostatickej hypotenzie

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:/
Menej časté: dyspnoe

/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/
Menej časté: hnačka, nauzea, vracanie

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
Menej časté: urtikária, pruritus, vyrážka

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/
Menej časté: asténia/únava

Hypertenzia a diabetes 2. typu s renálnym ochorením
V kontrolovanej klinickej štúdii u pacientov s diabetom 2. typu
s proteinúriou (štúdia RENAAL, pozri časť 5.1) boli najčastejšie nežiaduce
udalosti súvisiace s liekom hlásené pri liečbe losartanom nasledovné:

/Poruchy nervového systému:/
Časté: závrat

/Poruchy ciev:/
Časté: hypotenzia

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/
Časté: asténia/únava

/Laboratórne a funkčné vyšetrenia:/
Časté: hypoglykémia, hyperkaliémia

Nasledovné nežiaduce udalosti sa vyskytli častejšie u pacientov
dostávajúcich losartan ako u pacientov dostávajúcich placebo:

/Poruchy krvi a lymfatického systému:/
Neznáme: anémia

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti:/
Neznáme: synkopa, palpitácie

/Poruchy ciev:/
Neznáme: ortostatická hypotenzia

/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/
Neznáme: hnačka

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:/
Neznáme: bolesť chrbta

/Poruchy obličiek a močových ciest:/
Neznáme: infekcie močových ciest

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/
Neznáme: príznaky podobné chrípke

Postmarketingové skúsenosti
Po uvedení lieku do obehu boli hlásené nasledovné nežiaduce udalosti:

/Poruchy krvi a lymfatického systému:/
Neznáme: anémia, trombocytopénia

/Poruchy imunitného systému:/
Zriedkavé: precitlivenosť: anafylaktické reakcie, angioedém vrátane opuchu
hrtana a hlasiviek spôsobujúceho obštrukciu dýchacích ciest a/alebo opuchu
tváre, pier, hltana a/alebo jazyka; u niektorých z týchto pacientov bol
angioedém hlásený už v minulosti v súvislosti s podávaním iných liekov
vrátane ACE inhibítorov; vaskulitída vrátane Henoch-Schonleinovej purpury.

/Poruchy nervového systému:/
Neznáme: migréna

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:/
Neznáme: kašeľ

/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/
Neznáme: hnačka

/Poruchy pečene a žlčových ciest:/
Zriedkavé: hepatitída
Neznáme: abnormality funkcie pečene

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
Neznáme: urtikária, pruritus, vyrážka

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:/
Neznáme: myalgia, artralgia

/Poruchy obličiek:/
Následkom inhibície renín-angiotenzín-aldosterónového systému boli
u rizikových pacientov hlásené zmeny vo funkcii obličiek vrátane renálneho
zlyhania; tieto zmeny vo funkcii obličiek môžu byť reverzibilné po
prerušení terapie (pozri časť 4.4).

/Laboratórne a funkčné vyšetrenia:/
V kontrolovaných klinických štúdiách boli s podávaním tabliet losartanu
zriedkavo spojené klinicky významné zmeny v štandardných laboratórnych
parametroch. Zriedka sa vyskytli zvýšenia ALT a zvyčajne sa po prerušení
liečby upravili. U 1,5 % pacientov sa v klinických štúdiách hypertenzie
vyskytla hyperkaliémia (hladina draslíka v sére >5,5 mmol/l). V klinickej
štúdii uskutočnenej u pacientov s diabetom 2. typu s nefropatiou došlo
u 9,9 % pacientov liečených tabletami losartanu a u 3,4 % pacientov
liečených placebom k vzniku hyperkaliémie >5,5 mEq/l (pozri časť 4.4,
„Nerovnováhy elektrolytov“).

V kontrolovanej klinickej štúdii u pacientov so srdcovou nedostatočnosťou
boli hlásené zvýšenia močoviny v krvi, kreatinínu v sére a draslíka v sére.

Zdá sa, že profil nežiaducich účinkov u pediatrických pacientov je podobný
profilu pozorovanému u dospelých pacientov. Údaje v pediatrickej populácii
sú obmedzené.

4.9 Predávkovanie

/Príznaky intoxikácie/
Dosiaľ nie sú k dispozícii žiadne skúsenosti s predávkovaním u ľudí.
Najpravdepodobnejšie príznaky, v závislosti od rozsahu predávkovania, sú
hypotenzia, tachykardia, potenciálne bradykardia.

/Liečba intoxikácie/
Opatrenia závisia od času užitia lieku a druhu a závažnosti príznakov.
Prioritne je treba zabezpečiť stabilizáciu obehového systému. Po perorálnom
užití sa indikuje podanie dostatočnej dávky aktívneho uhlia. Následne sa
majú dôsledne monitorovať vitálne parametre. Ak je to potrebné, vitálne
parametre sa majú korigovať.

Losartan, ani jeho aktívny metabolit, sa nedajú odstrániť hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: antagonisty receptora angiotenzínu II, ATC
kód: C09CA01

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Losartan je syntetický perorálny antagonista receptora pre angiotenzín II
(typ AT1). Angiotenzín II, silný vazokonstriktor, je primárny aktívny
hormón renín/angiotenzínového systému a je dôležitým determinantom
patofyziológie hypertenzie. Angiotenzín II sa viaže na AT1 receptor, ktorý
sa nachádza v mnohých tkanivách (napr. hladké svalstvo ciev, nadobličky,
obličky a srdce) a vyvoláva niekoľko dôležitých biologických účinkov
vrátane vazokonstrikcie a uvoľňovania aldosterónu. Angiotenzín II tiež
stimuluje proliferáciu buniek hladkého svalu.

Losartan selektívne blokuje AT1 receptor. /In vitro/ a /in vivo/ losartan
a jeho farmakologicky aktívny metabolit – karboxylová kyselina E-3174
blokujú všetky fyziologicky dôležité účinky angiotenzínu II, bez ohľadu na
zdroj alebo dráhu syntézy.

Losartan nemá agonistický účinok, ani neblokuje iné hormonálne receptory
alebo iónové kanály dôležité v kardiovaskulárnej regulácii. Okrem toho
losartan neinhibuje ACE (kininázu II), enzým, ktorý degraduje bradykinín.
Preto nedochádza k zosilneniu nežiaducich účinkov sprostredkovaných
bradykinínom.

Odstránenie negatívnej spätnej väzby angiotenzínu II na sekréciu renínu
vedie počas podávania losartanu ku zvýšeniu plazmatickej renínovej aktivity
(PRA). Zvýšenie PRA vedie k zvýšeniu hladiny angiotenzínu II v plazme.
Napriek týmto zvýšeniam zostáva antihypertenzívny účinok a supresia
koncentrácie plazmatického aldosterónu zachovaná, čo svedčí o účinnej
blokáde receptora angiotenzínu II. Po ukončení liečby losartanom hodnoty
PRA a angiotenzínu II klesli v priebehu troch dní na svoje východiskové
hodnoty.

Losartan aj jeho hlavný aktívny metabolit majú oveľa väčšiu afinitu
k AT1 receptoru než k AT2 receptoru. Na základe porovnania hmotností je
aktívny metabolit 10- až 40-krát účinnejší ako losartan.

Štúdie hypertenzie
V kontrolovaných klinických štúdiách viedlo podávanie losartanu jedenkrát
denne pacientom s miernou až stredne závažnou esenciálnou hypertenziou
ku štatisticky významnému poklesu systolického a diastolického krvného
tlaku. Merania krvného tlaku 24 hodín po dávke v porovnaní s meraním 5-
6 hodín po dávke preukázali zníženie krvného tlaku počas 24 hodín; pričom
prirodzený denný rytmus zostal zachovaný. Zníženie krvného tlaku na konci
dávkovacieho intervalu bolo 70-80 % oproti účinku pozorovanom 5-6 hodín po
dávke.

Ukončenie liečby losartanom u hypertenzívnych pacientov neviedlo k prudkému
zvýšeniu krvného tlaku (rebound). Napriek výraznému zníženiu krvného tlaku
nemal losartan klinicky významný účinok na srdcový rytmus.

Losartan je rovnako účinný u mužov a žien a u mladších (do 65 rokov)
a starších hypertenzívnych pacientov.

Štúdia LIFE
Štúdia LIFE (Losartan Intervention For Endpoint Reduction in Hypertension)
bola randomizovaná, trojito zaslepená, aktívne kontrolovaná štúdia s 9 193
pacientmi s hypertenziou vo veku 55 až 80 rokov s EKG-dokumentovanou
hypertrofiou ľavej komory. Pacienti boli randomizovaní do skupín, v ktorých
dostávali losartan 50 mg jedenkrát denne alebo atenolol 50 mg jedenkrát
denne. Ak sa nedosiahol cieľový krvný tlak (<140/90 mmHg), najskôr sa
pridal hydrochlorotiazid (12,5 mg) a ak to bolo potrebné, dávka losartanu
alebo atenololu sa následne zvýšila na 100 mg jedenkrát denne. Ak to bolo
potrebné na dosiahnutie cieľového krvného tlaku, pridali sa iné
antihypertenzíva okrem ACE inhibítorov, antagonistov angiotenzínu II alebo
beta-blokátorov. Priemerná dĺžka sledovania bola 4,8 roka.

Primárnym cieľovým ukazovateľom bola kombinácia kardiovaskulárnej morbidity
a mortality hodnotená znížením kombinovanej incidencie kardiovaskulárneho
úmrtia, cievnej mozgovej príhody a infarktu myokardu. V oboch skupinách
došlo k signifikantnému zníženiu krvného tlaku na porovnateľné hodnoty.
U pacientov, ktorí dosiahli primárny kombinovaný cieľový ukazovateľ, viedla
liečba losartanom v porovnaní s atenololom k 13,0 % zníženiu rizika
(p=0,021, 95 % interval spoľahlivosti 0,77-0,98). Toto bolo spôsobené
predovšetkým znížením incidencie cievnej mozgovej príhody. Liečba
losartanom znížila riziko vzniku cievnej mozgovej príhody v porovnaní
s atenololom o 25 % (p=0,001, 95 % interval spoľahlivosti 0,63-0,89).
Výskyt kardiovaskulárneho úmrtia a infarktu myokardu sa medzi týmito
liečebnými skupinami signifikantne nelíšil.

Rasa:
V štúdii LIFE mali pacienti čiernej pleti liečení losartanom vyššie riziko
vzniku primárneho kombinovaného cieľového ukazovateľa, t.j.
kardiovaskulárnej príhody (napr. infarktu myokardu, kardiovaskulárneho
úmrtia) a obzvlášť cievnej mozgovej príhody, ako pacienti čiernej pleti
liečení atenololom. Preto sa výsledky pozorované pri losartane v porovnaní
s atenololom v štúdii LIFE s ohľadom na kardiovaskulárnu
morbiditu/mortalitu nevzťahujú na pacientov čiernej pleti s hypertenziou
a hypertrofiou ľavej komory.

Štúdia RENAAL
Štúdia RENAAL (The Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II
Receptor Antagonist Losartan) bola kontrolovaná klinická štúdia vykonaná
celosvetovo u 1 513 pacientov s diabetom 2. typu s proteinúriou,
s hypertenziou alebo bez hypertenzie. Losartanom bolo liečených 751
pacientov. Cieľom tejto štúdie bolo okrem prínosu zníženia krvného tlaku
preukázať nefroprotektívny účinok draselnej soli losartanu.

Pacienti s proteinúriou a kreatinínom v sére 1,3 – 3,0 mg/dl boli
randomizovaní do skupín, v ktorých dostávali losartan 50 mg jedenkrát
denne, v prípade nutnosti titrovaný tak, aby sa dosiahla odpoveď krvného
tlaku, alebo dostávali placebo, a to na pozadí konvenčnej
antihypertenzívnej terapie s výnimkou ACE inhibítorov a antagonistov
angiotenzínu II.

Skúšajúci boli poučení, aby titrovali skúmaný liek na 100 mg denne, ak to
bolo vhodné; 72 % pacientov užívalo väčšinu času dávku 100 mg denne. Iné
antihypertenzíva (diuretiká, antagonisty kalcia, blokátory alfa- a beta-
receptorov a tiež centrálne pôsobiace antihypertenzíva) sa mohli podľa
potreby v oboch skupinách pridať ako doplnková liečba. Pacienti boli
sledovaní až do 4,6 roka (priemerne 3,4 roka). Primárnym cieľovým
ukazovateľom štúdie bol kombinovaný cieľový ukazovateľ zdvojnásobenia
sérového kreatinínu, terminálne štádium renálneho zlyhania (potreba dialýzy
alebo transplantácie) alebo smrť.

Výsledky ukázali, že liečba losartanom (327 prípadov) v porovnaní
s placebom (359 prípadov) viedla k zníženiu rizika o 16,1 % (p=0,022)
v počte pacientov, ktorí dosiahli primárny kombinovaný cieľový ukazovateľ.
Čo sa týka nasledovných individuálnych a kombinovaných komponentov
primárneho cieľového ukazovateľa, výsledky ukázali signifikantné zníženie
rizika v skupine liečenej losartanom: zníženie rizika o 25,3 % pre
zdvojnásobenie kreatinínu v sére (p=0,006); zníženie rizika o 28,6 % pre
terminálne štádium zlyhania obličiek (p=0,002); zníženie rizika o 19,9 %
pre terminálne štádium renálneho zlyhania alebo smrť (p=0,009); zníženie
rizika o 21,0 % pre zdvojnásobenie kreatinínu v sére alebo terminálne
štádium renálneho zlyhania (p=0,01). Počet úmrtí z akejkoľvek príčiny sa
medzi oboma liečebnými skupinami signifikantne nelíšil.

V tejto štúdii sa losartan spravidla dobre znášal, čo je preukázané počtom
prerušení liečby z dôvodu nežiaducich účinkov, ktorý bol porovnateľný
so skupinou, ktorá dostávala placebo.

Štúdie ELITE I a ELITE II
V štúdii ELITE uskutočnenej počas 48 týždňov u 722 pacientov so srdcovým
zlyhaním (II.-IV. trieda NYHA) nebol medzi pacientmi liečenými losartanom
a pacientmi liečenými kaptoprilom pozorovaný žiaden rozdiel týkajúci sa
primárneho cieľového ukazovateľa – dlhodobej zmeny v renálnej funkcii.
Pozorovanie v štúdii ELITE, že v porovnaní s kaptoprilom losartan znížil
riziko úmrtia, sa nepotvrdilo v následnej štúdii ELITE II, ktorá je opísaná
nižšie.

V štúdii ELITE II sa porovnával losartan 50 mg jedenkrát denne (počiatočná
dávka 12,5 mg, zvýšená na 25 mg a následne na 50 mg jedenkrát denne)
s kaptoprilom 50 mg trikrát denne (počiatočná dávka 12,5 mg, zvýšená na
25 mg a následne na 50 mg trikrát denne). Primárnym cieľovým ukazovateľom
tejto prospektívnej štúdie bola úmrtnosť z akejkoľvek príčiny.

V tejto štúdii bolo 3 152 pacientov so srdcovým zlyhaním (II.-IV. trieda
NYHA) sledovaných skoro dva roky (medián 1,5 roka), aby sa zistilo, či je
losartan lepší ako kaptopril v znižovaní úmrtnosti z akéhokoľvek dôvodu.
Primárny cieľový ukazovateľ nepreukázal žiaden štatisticky významný rozdiel
medzi losartanom a kaptoprilom pri znižovaní úmrtnosti z akejkoľvek
príčiny.

V oboch komparátorom kontrolovaných (nie placebom kontrolovaných)
klinických štúdiách s pacientmi so srdcovým zlyhaním bola tolerabilita
losartanu lepšia ako tolerabilita kaptoprilu, vychádzajúc zo signifikantne
nižšieho počtu prerušení terapie z dôvodu nežiaducich účinkov
a signifikantne nižšej frekvencie kašľa.

V malej podskupine pacientov (22 % všetkých pacientov so srdcovým zlyhaním)
užívajúcich pri vstupe do štúdie beta-blokátory sa v štúdii ELITE II
pozorovala zvýšená mortalita.

Pediatrická hypertenzia
Antihypertenzívny účinok losartanu sa preukázal v klinickej štúdii
zahŕňajúcej 177 hypertenzívnych pediatrických pacientov vo veku 6 až 16
rokov s telesnou hmotnosťou >20 kg a rýchlosťou glomerulárnej filtrácie
>30 ml/min/1,73 m2. Pacienti, ktorí vážili >20 kg a <50 kg dostávali buď
2,5, 25 alebo 50 mg losartanu denne a pacienti s hmotnosťou >50 kg
dostávali buď 5, 50 alebo 100 mg losartanu denne. Podávanie losartanu
jedenkrát denne znížilo na konci tretieho týždňa minimálny krvný tlak
v závislosti od veľkosti dávky.

Celkovo došlo k odpovedi v závislosti od dávky. Vzťah dávka-odpoveď bol
veľmi zreteľný pri porovnaní skupiny s nízkou dávkou so skupinou
so strednou dávkou (I. obdobie: -6,2 mmHg oproti -11,65 mmHg), ale oslabený
pri porovnaní skupiny so strednou dávkou a skupiny s vysokou dávkou (I.
obdobie: -11,65 mmHg oproti -12,21 mmHg). Najnižšie skúmané dávky 2,5 mg
a 5 mg, korešpondujúce s priemernou dennou dávkou 0,07 mg/kg, nevykazovali
schopnosť poskytnúť súvislú antihypertenzívnu účinnosť.

Tieto výsledky sa potvrdili počas II. obdobia štúdie, kde boli pacienti po
troch týždňoch liečby randomizovaní na pokračovanie s losartanom alebo
placebom. Rozdiel vo vzostupe krvného tlaku bol v porovnaní s placebom
najvyšší v skupine so strednou dávkou (6,70 mmHg pri strednej dávke oproti
5,38 mmHg pri vysokej dávke). Zvýšenie minimálneho diastolického krvného
tlaku bolo u pacientov užívajúcich placebo a pacientov pokračujúcich
v liečbe losartanom v najnižšej dávke v každej skupine rovnaké, čo znova
svedčí o tom, že v každej skupine nemala najnižšia dávka signifikantný
antihypertenzívny účinok.

Dlhodobé účinky losartanu na rast, pubertu a celkový vývoj sa neskúmali.
Dlhodobá účinnosť antihypertenzívnej terapie losartanom v detskom veku na
zníženie kardiovaskulárnej morbidity a mortality tiež nebola stanovená.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Po perorálnom podaní sa losartan dobre absorbuje a podlieha metabolizmu
prvého prechodu, pričom sa tvorí aktívny metabolit - karboxylová kyselina
a iné neaktívne metabolity. Systémová biologická dostupnosť draselnej soli
losartanu je približne 33 %. Priemerné maximálne koncentrácie losartanu sa
dosahujú za 1 hodinu a jeho aktívneho metabolitu za 3-4 hodiny.

Distribúcia
Losartan aj jeho aktívny metabolit sú (99 % viazané na plazmatické
proteíny, predovšetkým na albumín. Distribučný objem losartanu je
34 litrov.

Biotransformácia
Približne 14 % intravenózne alebo perorálne podanej dávky losartanu sa mení
na jeho aktívny metabolit. Po perorálnom a intravenóznom podaní 14C-
značenej draselnej soli losartanu sa cirkulujúca rádioaktivita v plazme
pripisuje predovšetkým losartanu a jeho aktívnemu metabolitu. Približne
u jedného percenta sledovaných jedincov sa pozorovala minimálna premena
losartanu na jeho aktívny metabolit.

Okrem aktívneho metabolitu sa tvoria aj neaktívne metabolity.

Eliminácia
Plazmatický klírens losartanu je približne 600 ml/min a jeho aktívneho
metabolitu 50 ml/min. Renálny klírens losartanu je približne 74 ml/min
a jeho aktívneho metabolitu 26 ml/min. Po perorálnom podaní losartanu sa
približne 4 % dávky vylúčia v nezmenenej forme v moči a približne 6 % dávky
sa vylúči v moči vo forme aktívneho metabolitu. Pri perorálnych dávkach
draselnej soli losartanu až do 200 mg je farmakokinetika losartanu a jeho
aktívneho metabolitu lineárna.

Po perorálnom podaní klesajú plazmatické koncentrácie losartanu a jeho
aktívneho metabolitu polyexponenciálne s terminálnym polčasom približne
2 hodiny pre losartan a 6-9 hodín pre jeho aktívny metabolit. Pri dávkovaní
100 mg jedenkrát denne sa ani losartan ani jeho aktívny metabolit v plazme
signifikantne nekumulujú.

Na eliminácii draselnej soli losartanu a jeho metabolitov sa podieľa
vylučovanie žlčou aj močom. Po perorálnej dávke/intravenóznom podaní 14C-
značeného losartanu u človeka sa približne 35 %/43 % rádioaktivity vylúči
v moči a 58 %/50 % v stolici.

Charakteristiky u pacientov
Plazmatické koncentrácie losartanu a jeho aktívneho metabolitu u starších
hypertenzívnych pacientov sa podstatne nelíšia od hodnôt zistených
u mladých hypertenzívnych pacientov.

U ženských pacientok s hypertenziou boli plazmatické hladiny losartanu až
dvojnásobne vyššie ako u mužských hypertenzívnych pacientov, zatiaľ čo
plazmatické hladiny jeho aktívneho metabolitu sa u mužov a žien nelíšili.

U pacientov s miernou až stredne závažnou cirhózou pečene spôsobenou
alkoholom boli plazmatické hladiny losartanu po perorálnom podaní 5-násobne
vyššie a jeho aktívneho metabolitu 1,7-násobne vyššie ako u mladých
mužských dobrovoľníkov (pozri časť 4.2 a 4.4).

Plazmatické koncentrácie losartanu u pacientov s klírensom kreatinínu
vyšším ako 10 ml/min sa nemenia. V porovnaní s pacientmi s normálnou
funkciou obličiek je AUC losartanu u hemodializovaných pacientov približne
dvojnásobne väčšia.

Plazmatické koncentrácie aktívneho metabolitu sa u pacientov s poškodením
funkcie obličiek, ani u pacientov na hemodialýze nemenia.

Ani losartan, ani jeho aktívny metabolit nie je možné odstrániť
hemodialýzou.

Farmakokinetika u pediatrických pacientov
Farmakokinetika losartanu sa skúmala u 50 hypertenzívnych pediatrických
pacientov vo veku >1 mesiac až <16 rokov po perorálnom podaní približne
0,54 až 0,77 mg/kg losartanu (priemerné dávky) jedenkrát denne.

Výsledky ukázali, že vo všetkých vekových skupinách sa losartan pretvára na
aktívny metabolit. Výsledky ukázali zhruba podobné farmakokinetické
parametre losartanu po perorálnom podaní u dojčiat a batoliat, detí
predškolského veku, školopovinných detí a mladistvých. Farmakokinetické
parametre metabolitu sa medzi vekovými skupinami líšili vo väčšej miere.
Pri porovnaní detí predškolského veku s mladistvými boli tieto rozdiely
štatisticky významné. Expozícia u dojčiat/batoliat bola relatívne vysoká.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií všeobecnej
farmakológie, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne
osobitné riziko pre ľudí. V štúdiách toxicity po opakovanom podávaní
vyvolalo podanie losartanu pokles parametrov červených krviniek
(erytrocyty, hemoglobín, hematokrit), zvýšenie dusíka močoviny v sére
a občasné zvýšenia kreatinínu v sére, zníženie hmotnosti srdca (bez
histologického korelátu) a gastrointestinálne zmeny (lézie na sliznici,
vredy, erózie, hemorágie). Preukázalo sa, že tak ako iné látky, ktoré
pôsobia priamo na renín-angiotenzínový systém, losartan vyvoláva nežiaduce
účinky na vývoj plodu v neskorom štádiu vedúce k smrti plodu
a malformáciám.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
mikrokryštalická celulóza
bezvodá laktóza
predželatínovaný kukuričný škrob
magnéziumstearát
mastenec
koloidný oxid kremičitý, bezvodý

Filmová vrstva:
hypromelóza
hydroxypropylcelulóza
oxid titaničitý (E171)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/LDPE/PVdC-hliník blistrové balenia alebo OPA/Al/PVC-hliník blistrové
balenia.

Losartan Orion 12,5 mg: veľkosti balenia po 28 a 98 filmom obalených
tabliet.
Losartan Orion 50 mg: veľkosti balenia po 28 a 98 filmom obalených tabliet.
Losartan Orion 100 mg: veľkosti balenia po 28 a 98 filmom obalených
tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

58/0398/09-S
58/0399/09-S
58/0400/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Jún 2009

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C77881
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09CA01 - losartanum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
FI -
Účinná látka:
mebeverini hydrochloridum
Výrobca lieku:
Orion Corporation, Espoo, FINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
9.73 € / 293.13 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
9.73 € / 293.13 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.65 € ÚP:0.00 € DP:3.65 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.01 € ÚP:0.00 € DP:5.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.78 € ÚP:0.00 € DP:14.78 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.26 € ÚP:0.00 € DP:1.26 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien