Detail:
Setinin 100 mg tbl flm 60x100 mg (blister PVC/PVDc/Al)
Názov lieku:
Setinin 100 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 60x100 mg (blister PVC/PVDc/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.:2107/9558, 9559,
9560, 9561, 9562


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Setinin 25 mg
Setinin 100 mg
Setinin 150 mg
Setinin 200 mg
Setinin 300 mg

Filmom obalené tablety


kvetiapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Setinin a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Setinin
3. Ako používať Setinin
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Setinin
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE SETININ A NA ČO SA POUŽÍVA

Setinin patrí do skupiny liekov označovaných ako antipsychotiká, ktoré
zlepšujú príznaky určitých druhov duševného ochorenia. Setinin sa používa
na liečbu schizofrénie (porucha alebo skupina porúch charakterizovaných
narušením formy a obsahu myšlienok (napr. preludy, halucinácie), nálady
(napr. nevhodné správanie), vnímania seba samého a okolitého sveta (napr.
utiahnutosť) a správania (zvláštne a zjavne nezmyselné správanie).

Setinin sa tiež používa na liečbu pacientov s ochorením, ktoré ovplyvňuje
ich náladu tak, že sa cítia „povznesene“ alebo vzrušene. Takíto ľudia si
môžu všimnúť, že majú nižšiu potrebu spánku ako zvyčajne, sú zhovorčivejší
a majú zrýchlený tok myšlienok alebo nápadov. Môžu sa tiež cítiť nezvyčajne
podráždení.


2. SKÔR AKO UŽIJETE SETININ

Neužívajte Setinin
ak ste alergický (precitlivený) na kvetiapín alebo na ktorúkoľvek z ďalších
zložiek Setininu
ak užívate lieky na liečbu AIDS (inhibítory HIV proteázy)
ak užívate antimykotiká na liečbu plesňových ochorení (typu azolov)
ak užívate lieky proti infekciám (erytromycín, klaritromycín)
ak užívate lieky proti depresii (nefazodon)

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Setininu
Pred užitím Setininu oznámte Vášmu lekárovi:
ak trpíte ochorením srdca, napr. abnormálnym srdcovým rytmom, alebo niekto
vo Vašej rodine trpí podobnými ochoreniami
ak máte nízky krvný tlak
ak ste niekedy mali mŕtvicu
ak ste niekedy mali záchvat alebo trpíte epilepsiou
ak trpíte ochorením pečene
ak trpíte cukrovkou
ak viete, že ste v minulosti mali nízky počet bielych krviniek, čo mohlo
byť spôsobené inými liekmi.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Predovšetkým oznámte svojmu lekárovi, ak užívate:
lieky proti epilepsii (fenytoín alebo karbamzepín)
lieky na liečbu AIDS (inhibítory HIV proteázy)
lieky liečbu plesňových infekcií (ketokonazol)
lieky proti infekciám (erytromycín alebo klaritromycín)
lieky proti depresii (nefazodon)

lieky predlžujúce QT interval na liečbu porúch srdcového rytmu alebo iných
stavov, ako sú:

- iné neuroleptiká (lieky proti psychózam)
- lieky na liečbu porúch srdcového rytmu (napr. quinidín, disopyramid
a amiodaron)
- levometadyl acetát (proti závislosti)
- mezoridazon
- tioridazin, sertindol, pimozid (lieky proti schizofrénii a psychózam)
- sparfloxacín, gatifloxacín, moxifloxacín (proti infekciám)
- dolansetron mesylát (proti nevoľnosti a zvracaniu)
- mefloquin, halofantrín (proti malárii)
- casaprid (proti gastro-ezofagálnemu refluxu)
- tiazidové diuretiká

U starších pacientov trpiacich demenciou (poruchou funkcie mozgu) bolo
pozorované zvýšené riziko úmrtia pri užívaní kvetiapínu a iných liekov
rovnakého typu. Priama súvislosť medzi kvetiapínom a zvýšeným rizikom
úmrtia nebola stanovená. Kvetiapín nie je schválený pre toto použitie.

Užívanie Setininu s jedlom a nápojmi
Setinin môžete užiť spolu s jedlom alebo bez jedla.
Pri požívaní alkoholu počas liečby Setininom je potrebná opatrnosť.
Kombinovaný účinok Setininu a alkoholu môže spôsobiť ospalosť.
Taktiež grapefruitová šťava môže ovplyvniť liečbu Setininom. Preto počas
liečby Setininom nepite grapefruitovú šťavu.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Tehotenstvo: Skôr ako začnete užívať tento liek oznámte Vášmu lekárovi, ak
ste tehotná, alebo ak sa pokúšate otehotnieť. Neužívajte Setinin počas
tehotenstva, kým sa neporadíte s Vaším lekárom.

Dojčenie: Nie je známe, do akej miery sa Setinin vylučuje do materského
mlieka. Počas užívania Setininu nedojčite.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Užívanie Setininu môže spôsobiť, že sa budete cítiť ospalý. Pokiaľ
neviete, aký vplyv má na Vás liečba týmto liekom, neveďte vozidlo alebo
neobsluhujte stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Setininu


Setinin obsahuje monohydrát laktózy. Ak Vám Váš lekár povedal, že trpíte
neznášanlivosťou laktózy, kontaktujte svojho lekára predtým, ako začnete
užívať tento liek.


3. AKO POUŽÍVAŤ SETININ

Vždy užívajte Setinin presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Váš lekár Vám stanoví úvodnú dávku lieku v závislosti na druhu Vášho
ochorenia.

/Dospelí:/

Liečba schizofrénie:
Zvyčajná úvodná dávka je:
- 50 mg (dve 25 mg tablety) v prvý deň, 100 mg na druhý deň, 200 mg na
tretí deň a 300 mg na štvrtý deň.

Liečba manických epizód:
Zvyčajná úvodná dávka je:
- 100 mg v prvý deň, 200 mg na druhý deň, 300 mg na tretí deň a 400 mg
na štvrtý deň.

Následne Vám Váš lekár povie koľko tabliet Setininu máte užívať každý deň.
Riaďte sa pokynmi Vášho lekára kedy a ako užívať tablety (zvyčajne dvakrát
denne). Prosím, prečítajte si štítok na fľaši. Toto Vám povie koľko tabliet
je potrebné užiť a kedy. Ak si nie ste niečím istý, opýtajte sa svojho
lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika.

Dávka sa môže pohybovať v rozmedzí 150 mg až 800 mg denne v závislosti na
Vašej individuálnej liečbe a Vašich potrebách.

Setinin je dostupný v rôznych veľkostiach a/alebo farbách. Nebuďte preto
prekvapený, keby bola farba Vašich tabliet niekedy odlišná.

/Starší pacienti:/
Váš lekár Vám môže dať nižšiu dávku, ak patríte do skupiny starších
pacientov.

/Deti a mladiství:/
Bezpečnosť a účinnosť lieku nebola u detí a mladistvých stanovená. Deti a
maldiství nesmú preto užívať Setinin.

/Pacienti s poruchou funkciou pečene:/
Váš lekár Vám môže dať nižšiu dávku, ak trpíte ochorením pečene alebo
obličiek.

Tablety je potrebné prehltnúť v celku a zapiť vodou.

Neprestaňte liek užívať ani vtedy, keď sa cítite lepšie. Urobte tak len
vtedy, ak Vám to povie Váš lekár.

Ak užijete viac Setininu, ako máte

Ak užijete viac Setininu, ako máte, čo najskôr kontaktujte svojho lekára
alebo najbližšiu nemocnicu. Príznaky predávkovania zahŕňajú ospalosť, útlm,
rýchly tep srdca a nízky krvný tlak.

Ak zabudnete užiť Setinin
Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete. Neužívajte
dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ďalšiu dávku užite vo
zvyčajnom čase.

Ak prestanete užívať Setinin
Neprestaňte náhle užívať Váš liek aj keď sa cítite lepšie, pokiaľ Vám to
nepovie Váš lekár. Ak náhle prerušíte liečbu Setininom, môžu sa u Vás
objaviť príznaky ako sú nevoľnosť, vracanie, nespavosť alebo trhavé pohyby,
alebo sa môže vrátiť Vaše pôvodné ochorenie. Lekár Vám môže navrhnúť
postupné znižovanie dávky.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Setinin môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Pri užívaní Setininu sa môžu vyskytnúť alergické reakcie. Prestaňte užívať
Setinin a vyhľadajte ihneď lekársku pomoc ak pocítite ktorékoľvek
z nasledujúcich príznakov angioedému (veľmi zriedkavý vedľajší účinok):
- ťažkosti s dýchaním s alebo bez opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo
hrdla.
- opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobovať
ťažkosti pri prehĺtaní.
- závažné svrbenie kože (s vystúpenými opuchlinami).

Veľmi časté vedľajšie účinky vyskytujúce sa u viac ako 1 pacienta z 10:
- závrat,
- pocit ospalosti (môže časom vymiznúť pri pokračovaní v liečbe)
- bolesť hlavy.

Časté vedľajšie účinky vyskytujúce sa u 1 až 10 pacientov zo 100:
- zmeny krvi
- mdloby,
- zrýchlený srdcový pulz,
- nízky krvný tlak, najmä v stoji, spôsobujúci závraty a mdloby
- nádcha,
- sucho v ústach, zápcha, poruchy trávenia
- pocit únavy alebo slabosti, opuchnutie horných alebo dolných
končatín, zvýšenie telesnej hmotnosti, najmä počas prvých týždňov
liečby.

Menej časté vedľajšie účinky vyskytujúce sa u 1 až 10 z 1000 pacientov:
- alergické reakcie vrátane tvorby modrín a opuchov kože
- záchvaty
- syndróm nepokojných nôh
- zvýšenie obsahu tuku v krvi
- zvýšenie počtu bielych krviniek v krvi.

Zriedkavé vedľajšie účinky vyskytujúce sa u 1 až 10 pacientov z 10 000
- žltačka
- dlhotrvajúca a bolestivá erekcia
- kombinácia príznakov ako sú horúčka, zrýchlené dýchanie, nadmerné
potenie, stuhnuté svalstvo a ospalosť. V takomto prípade okamžite
informujte svojho lekára.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky vyskytujúce sa u menej ako 1 pacienta z
10 000
zníženie počtu bielych krviniek v krvi.
alergické reakcie s nízkym krvným tlakom a ťažkosťami s dýchaním
cukrovka
nekontrolovateľné pohyby
angioedém (opuch tváre, pier, hrdla a dýchacích ciest). V prípade výskytu
angioedému ihneď kontaktujte nemocnicu.
Zápal kože a slizníc (Stevensov-Johnsonov syndróm).

Skupina liekov, do ktorej patrí Setinin môže spôsobovať poruchy srdcového
rytmu, ktoré môžu byť vážne a v závažných prípadoch aj fatálne.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ SETININ

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Setinin po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po
EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Setinin obsahuje


Liečivo (zložka, ktorá zabezpečuje účinok lieku) je kvetiapín vo forme
kvetiapín fumarátu.

/Ďalšie zložky sú:/
Jadro tablety:
mikrokryštalická celulóza, povidón K29-32, dihydrát fosforečnanu
vápenatého, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), monohydrát laktózy,
magnéziumstearát.


Obal tablety:
hypromelóza 6cP (E464), monohydrát laktózy, makrogol 3350, triacetín, oxid
titaničitý (E 171), žltý oxid železitý (E 172) (v 25 mg, 100 mg a 150 mg
tabletách) a červený oxid železitý (E 172) (len v 25 mg tabletách).Ako vyzerá Setinin a obsah balenia


Setinin 25 mg filmom obalená tableta je okrúhla, bikonvexná, svetlo
oranžová tableta s označením „Q“ na jednej strane.

Setinin 100 mg filmom obalená tableta je okrúhla, bikonvexná, žltá tableta
s označením „Q“ na jednej strane.

Setinin 150 mg filmom obalená tableta je oválna, bikonvexná, svetlo žltá
tableta s označením „Q“ na jednej strane.

Setinin 200 mg filmom obalená tableta je oválna, bikonvexná, biela tableta
s označením „Q“ na jednej strane a s označením "300" na druhej strane.

Setinin 300 mg filmom obalená tableta je oválna, bikonvexná, biela tableta
s priemerom 19 x 7,6 mm a s označením „Q“ na jednej strane.


Filmom obalené tablety sú balené v PVC/PVCD/Al a PVC/Al blistroch a v HDPE
fľašiach.

/Veľkosti balenia:/
PVC/PVCD/Al a PVC/Al blistre:
Setinin 25 mg : 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 filmom obalených tabliet
Setinin 100 mg : 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 filmom obalených tabliet
Setinin 150 mg : 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 filmom obalených tabliet
Setinin 200 mg : 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 filmom obalených tabliet
Setinin 300 mg : 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 filmom obalených tabliet

HDPE fľaše:
Setinin 25 mg: 100, 250 filmom obalených tabliet
Setinin 100 mg :100, 250 filmom obalených tabliet
Setinin 150 mg: 100, 250 filmom obalených tabliet
Setinin 200 mg : 250 filmom obalených tabliet
Setinin 300 mg : 60, 250 filmom obalených tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Actavis Group PTC ehf., 220 Hafnarfjordur, Island

Výrobca:

Actavis Ltd., B16 Bulebel Industrial Estate, Zejtun, Malta
Actavis hf., 220 Hafnarfjordur, Island

Tento liek je schválený v členských štátoch EEA pod nasledovnými
názvami:

Dánsko Setinin
Bulharsko Setinin
Česká republika Quetiapin Actavis
Estónsko Quetiapin Actavis
Maďarsko Setinin
Island Quetiapin Actavis
Lotyšsko Quetiapin Actavis
Litva Quetiapin Actavis
Malta Setinin
Poľsko Setinin
Rumunsko Setinin
Slovisko Setinin


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci
2009[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2107/9558, 9559,
9560, 9561, 9562


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Setinin 25 mg
Setinin 100 mg
Setinin 150 mg
Setinin 200 mg
Setinin 300 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna 25 mg filmom obalená tableta obsahuje 25 mg kvetiapínu (vo forme
fumarátu).
Pomocná látka: monohydrát laktózy zodpovedajúci 4,9 mg bezvodej laktózy.

Jedna 100 mg filmom obalená tableta obsahuje 100 mg kvetiapínu (vo forme
fumarátu).
Pomocná látka: monohydrát laktózy zodpovedajúci 20 mg bezvodej laktózy.

Jedna 150 mg filmom obalená tableta obsahuje 150 mg kvetiapínu (vo forme
fumarátu).
Pomocná látka: monohydrát laktózy zodpovedajúci 29,5 mg bezvodej laktózy.

Jedna 200 mg filmom obalená tableta obsahuje 200 mg kvetiapínu (vo forme
fumarátu).
Pomocná látka: monohydrát laktózy zodpovedajúci 39,3 mg bezvodej laktózy.

Jedna 300 mg filmom obalená tableta obsahuje 300 mg kvetiapínu (vo forme
fumarátu).
Pomocná látka: monohydrát laktózy zodpovedajúci 59 mg bezvodej laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Setinin 25 mg filmom obalená tableta je okrúhla, bikonvexná, svetlo
oranžová tableta s označením „Q“ na jednej strane.

Setinin 100 mg filmom obalená tableta je okrúhla, bikonvexná, žltá tableta
s označením „Q“ na jednej strane.

Setinin 150 mg filmom obalená tableta je oválna, bikonvexná, svetlo žltá
tableta s označením „Q“ na jednej strane.

Setinin 200 mg filmom obalená tableta je oválna, bikonvexná, biela tableta
s označením „Q“ na jednej strane.

Setinin 300 mg filmom obalená tableta je oválna, bikonvexná, biela tableta
s označením „Q“ na jednej strane a označením "300" na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba schizofrénie.
Liečba miernych až závažných foriem manických epizód. Nie je preukázané, že
by kvetiapín zabraňoval rekurencii manických alebo depresívnych epizód
(pozri časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Setinin sa má užívať dvakrát denne s jedlom alebo bez jedla.

/Dospelí/
Na liečbu schizofrénie je celková denná dávka na prvé štyri dni liečby 50
mg (1.deň), 100 mg (2.deň), 200 mg (3.deň) a 300 mg (4.deň).
Po 4. dni by sa dávka mala vytitrovať na zvyčajnú účinnú dávku v rozmedzí
300 až 450 mg/deň. V závislosti na klinickej odpovedi a znášanlivosti
jednotlivých pacientov je možné dávku upraviť v rozmedzí 150 až 750 mg/deň.

Pri liečbe manických epizód spojených s bipolárnou poruchou je celková
denná dávka počas prvých štyroch dní liečby 100 mg (1. deň), 200 mg
(2. deň), 300 mg (3. deň) a 400 mg (4. deň). Ďalšia úprava dávkovania až do
800 mg/deň do 6. dňa liečby sa má vykonávať postupným zvyšovaním dávky nie
viac ako o 200 mg/deň.
Dávku je možné upraviť na základe klinickej odpovede a individuálnej
tolerancie pacienta v rozmedzí od 200 do 800 mg/deň. Zvyčajná účinná dávka
je v rozmedzí od 400 do 800 mg/deň.

/Starší pacienti/
Tak ako aj iné antipsychotiká, kvetiapín sa má u starších pacientov podávať
s opatrnosťou, obzvlášť pri úvodnom nastavovaní dávky. V závislosti od
individuálnej klinickej odpovedi a znášanlivosti lieku môže byť titrovanie
dávky pomalšie a denná terapeutická dávka nižšia ako u mladších pacientov.

Priemerná hodnota plazmatického klírensu kvetiapínu u starších pacientov
bola o 30-50% znížená v porovnaní s mladšími pacientmi.

/Deti a dospievajúci/
Bezpečnosť a účinnosť kvetiapínu u detí a dospievajúcich nebola stanovená.

/Porucha funkcie obličiek/
U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania.

/Porucha funkcie pečene/
Kvetiapín sa v značnom rozsahu metabolizuje v pečeni. Z toho dôvodu sa má
kvetiapín u pacientov so známou poruchou funkcie pečene podávať so zvýšenou
opatrnosťou, obzvlášť pri úvodnom nastavovaní dávky.

Liečba pacientov so známou poruchou funkcie pečene má začať s dávkou
25 mg/deň. Dávka sa má zvyšovať denne o 25-50 mg/deň až do dosiahnutia
účinnej dávky na základe klinickej odpovede a individuálnej tolerancie
pacienta.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Súbežné podávanie inhibítorov cytochrómu P450 3A4, akými sú inhibítory HIV
proteázy, azolové antimykotiká, erytromycín, klaritromycín a nefazodón
(pozri tiež časť 4.5) je kontraindikované.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Kardiovaskulárne ochorenia/
Kvetiapín sa má podávať so zvýšenou opatrnosťou pacientom so známym
kardiovaskulárnym ochorením, cerebrovaskulárnym ochorením alebo s inými
stavmi, ktoré predisponujú k vzniku hypotenzie. Kvetiapín môže vyvolať
ortostatickú hypotenziu predovšetkým pri úvodnom období titrovania dávky.
Preto ak dôjde k takémuto stavu, je potrebné zvážiť redukciu dávok alebo
pozvoľnejšiu titráciu dávok.

/Záchvaty/
V kontrolovaných klinických štúdiách sa nepozoroval rozdiel v incidencii
záchvatov u pacientov liečených kvetiapínom alebo placebom. Podobne ako pri
iných antipsychotikách, pri liečbe pacientov so záchvatmi v anamnéze sa
odporúča zvýšená opatrnosť (pozri časť 4.8).

/Extrapyramídové príznaky/
V kontrolovaných klinických štúdiách nebol rozdiel v incidencii
extrapyramídových príznakov v porovnaní s placebom v rozsahu odporúčanej
terapeutickej dávky.

/Tardívna dyskinéza/
Ak sa objavia príznaky alebo prejavy tardívnej dyskinézy, je potrebné
zvážiť redukciu dávky alebo prerušenie liečby kvetiapínom (pozri časť 4.8).

/Malígny neuroleptický syndróm/
Malígny neuroleptický syndróm súvisí s antipsychotickou liečbou, vrátane
kvetiapínu (pozri časť 4.8). Klinické prejavy zahŕňajú hypertermiu,
narušenie mentálneho stavu, svalovú rigiditu, autonómnu instabilitu a
zvýšenie kreatínfosfokinázy. V týchto prípadoch je potrebné prerušiť liečbu
kvetiapínom a začať vhodnú liečbu.


/Závažná neutropénia/
V klinických skúšaniach kvetiapínu bola zriedkavo hlásená závažná
neutropénia (počet neutrofilov <0.5 X 109/l). Väčšina prípadov závažnej
neutropénie sa vyskytla v priebehu niekoľkých mesiacov po začatí liečby
kvetiapínom. Súvislosť s dávkou nie je zjavná. Počas post-marketingového
sledovania viedlo prerušenie liečby kvetiapínom k ústupu leukopénie a/alebo
neutropénie. Možné rizikové faktory neutropénie zahŕňajú pre-existujúci
znížený počet bielych krviniek (WBC) a anamnézu liekmi indukovanej
neutropénie. Podávanie kvetiapínu musí byť prerušené u pacientov s počtom
neutrofilov <1.0 X 109/l. Pacienti musia byť pozorovaní na príznaky
a prejavy infekcie a počtu neutrofilov (pokiaľ neprekročí 1.5 X 109/l).
(Pozri časť 5.1).

/Interakcie/
Pozri tiež časť 4.5.

Súbežné užívanie kvetiapínu spolu so silnými induktormi pečeňových enzýmov,
ako je karbamazepín alebo fenytoín, značne znižuje plazmatické koncentrácie
kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom.

Liečba kvetiapínom u pacientov, ktorí užívajú induktor pečeňových enzýmov,
sa má začať, len pokiaľ lekár zváži, že benefit liečby kvetiapínom preváži
možné riziká z vysadenia liečby induktorom pečeňových enzýmov. Je dôležité,
aby každá zmena v liečbe induktorom bola postupná, a v prípade potreby
nahradená liekom, ktorý neindukuje pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný).

Je potrebné sa vyhnúť súbežnému podaniu s neuroleptikami

/Hyperglykémia/
Počas liečby kvetiapínom bola vo veľmi zriedkavých prípadoch hlásená
hyperglykémia alebo exacerbácia pre-existujúceho diabetu. U diabetických
pacientov a u pacientov s rizikovými faktormi vzniku diabetes mellitus sa
odporúča príslušné klinické monitorovanie (pozri tiež časť 4.8).

/Lipidy/
V klinických skúšaniach kvetiapínu bolo pozorované zvýšenie triglyceridov
a cholesterolu (pozri časť 4.8). Zvýšenie lipidov je potrebné zvládať ako
je to klinicky vhodné.

/Predĺženie QT intervalu/
V klinickom skúšaní a počas užívania v súlade s SPC nebol kvetiapín spájaný
s perzistentným zvýšením absolútneho QT intervalu. Pri predávkovaní sa však
zistilo predĺženie QT intervalu (pozri časť 4.9). Rovnako ako pri ostatných
antipsychotikách, aj pri kvetiapíne sa má postupovať s opatrnosťou, ak sa
predpisuje s liekmi ktoré zvyšujú QTc interval a súbežne neurolptikami,
hlavne u starších pacientov, u pacientov s vrodeným syndrómom predĺženého
QT intervalu, so zlyhaním srdca, so srdcovou hypertrofiou, hypokalémiou
a hypomagnezémiou, alebo u pacientov s rodinnou anamnézou predĺženého QT
intervalu.

/Prerušenie liečby/
Po náhlom prerušení liečby antipsychotikami, vrátane kvetiapínu, boli
popísané akútne príznaky z vysadenia lieku, ako je nauzea, vracanie
a insomnia. Odporúča sa postupné prerušenie liečby.

/Starší pacienti s psychózou súvisiacou s demenciou/
Kvetiapín nie je schválený na liečbu pacientov s psychózou súvisiacou s
demenciou.

Výsledky randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických štúdií
populácie s demenciou, kde boli použité niektoré atypické antipsychotiká,
preukázali približne trojnásobné zvýšenie rizika cerebrovaskulárnych
príhod.

Mechanizmus pre toto zvýšené riziko nie je známy. Zvýšené riziko sa nemôže
vylúčiť ani pre iné antipsychotiká alebo ďalšie populácie pacientov.
Kvetiapín sa má užívať s opatrnosťou u pacientov s rizikovými faktormi pre
mozgovú porážku.

Meta-analýzou atypických antipsychotík sa zistilo, že starší pacienti s
psychózou súvisiacou s demenciou majú v porovnaní s placebom zvýšené riziko
úmrtia. Avšak dve 10-týždenné placebom kontrolované klinické štúdie
s kvetiapínom v rovnakej populácii pacientov (n = 710, priemerný vek: 83
rokov, rozsah: 56 – 99 rokov) ukázali, že incidencia mortality v skupine
liečenej kvetiapínom bola 5,5 % oproti 3,2 % v skupine s placebom. Pacienti
v týchto štúdiách však zomierali z rôznych dôvodov, ktoré boli v súlade s
očakávaním v tejto populácii. Tieto údaje nepreukázali kauzálny vzťah medzi
liečbou kvetiapínom a úmrtím starších pacientov s demenciou.

/Doplňujúce informácie/
Údaje o užívaní kvetiapínu v kombinácii s divalproexom alebo lítiom pri
liečbe stredne závažných až závažných manických epizód sú obmedzené; avšak
kombinovaná liečba bola dobre tolerovaná (pozri časť 4.8). Údaje preukázali
aditívny účinok v 3. týždni. Druhá klinická štúdia nedokázala aditívny
účinok v 6. týždni. Údaje o kombinovanej liečbe po 6. týždni nie sú
k dispozícii.

Setinin obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými
problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo
glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie

Vzhľadom k prvoradým účinkom kvetiapínu na centrálny nervový systém je
treba venovať zvýšenú pozornosť podávaniu lieku Setinin v kombinácii s
inými centrálne pôsobiacimi liekmi a s alkoholom.

Cytochróm P450 (CYP) 3A4 je hlavný enzým, ktorý je v prvom rade zodpovedný
za metabolizmus kvetiapínu sprostredkovaný cytochrómom P450. V interakčnej
štúdii so zdravými dobrovoľníkmi spôsobilo súbežné podávanie ketokonazolu,
CYP3A4 inhibítora, a kvetiapínu (25 mg) 5-8-násobné zvýšenie AUC
kvetiapínu. Na základe toho je súbežné podávanie kvetiapínu a inhibítorov
CYP3A4 kontraindikované. Takisto sa neodporúča užívať kvetiapín spolu s
grapefruitovou šťavou.

V klinických skúšaniach zameraných na sledovanie farmakokinetiky, v ktorých
sa podávali opakované dávky kvetiapínu pred a počas liečby karbamazepínom
(známy induktor pečeňových enzýmov), súbežné podávanie karbamazepínu
výrazne zvýšil klírens kvetiapínu. Toto zvýšenie klírensu znižuje systémovú
expozíciu kvetiapínu (zistené pomocou AUC) priemerne na 13% hodnôt
zistených u pacientov, ktorým sa podával samotný kvetiapín; u niektorých
pacientov sa však pozoroval ešte väčší účinok. V dôsledku tejto interakcie
môžu byť plazmatické koncentrácie kvetiapínu nižšie, čo môže ovplyvniť
účinnosť liečby kvetiapínom.

Súbežné užívanie quetiapínu s fenytoínom (iný induktor mikrozomálnych
enzýmov) spôsobilo zvýšenie klírensu kvetiapínu približne o 450%.
Pacientom, ktorí užívajú induktory pečeňových enzýmov, je možné nasadiť
liečbu liekom Setinin iba ak lekár považuje prínos liečby za prevyšujúci
možné riziko z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby
akákoľvek zmena v liečbe induktorom bola postupná, a podľa potreby bol
induktor zamenený za liek neindukujúci pečeňové enzýmy (napr.
nátriumvalproát) (pozri tiež časť 4.4).

Farmakokinetika kvetiapínu nie je významne ovplyvnená pri súbežnom podávaní
antidepresív imipramínu (známy inhibítor CYP2D6) alebo fluoxetínu (známy
inhibítor CYP3A4, CYP2D6).

Farmakokinetika kvetiapínu nebola významne ovplyvnená pri súbežnom podávaní
s antipsychotikami risperidónom alebo haloperidolom. Súbežné podávanie
kvetiapínu a tioridazínu spôsobilo zvýšený klírens kvetiapínu približne o
70%.

Farmakokinetika kvetiapínu nebola ovplyvnená súbežným podávaním cimetidínu.
Farmakokinetika lítia nebola ovplyvnená súbežným podávaním s kvetiapínom.

Pri súbežnom podávaní kyseliny valproovej a kvetiapínu nebola
farmakokinetika oboch látok klinicky významne ovplyvnená.

Formálne interakčné štúdie s bežne podávanými liekmi ovplyvňujúcimi
kardiovaskulárny systém sa nevykonali. Odporúča sa opatrnosť pri súbežnej
liečbe inými liekmi, ktoré predlžujú QT interval, napr. iné neuroleptiká,
antiarytmiká triedy IA a III, halofantrín, levometadyl acetát, mesoridazín,
tioridazín, pimozid, sparfloxacín, gatifloxacín, moxifloxacín, dolansetron
mesylat, meflochín, sertindol alebo cisaprid. Opatrnosť sa odporúča pri
súbežnom podávaní kvetiapínu s inými liekmi, ktoré môžu spôsobiť
elektrolytické narušenie, napr. tiazidové diuretiká (hypokalémia), keďže
zvyšujú riziko malignantnej arytmie.

4.6 Gravidita a laktácia

Bezpečnosť a účinnosť kvetiapínu u gravidných žien nebola stanovená. Možné
účinky na plod neboli hodnotené. Preto sa môže Setinin podávať počas
gravidity iba vtedy, ak očakávaný efekt liečby prevýši jej možné riziká.
Príznaky z vysadenia liečby sa pozorovali u novorodencov matiek liečených
kvetiapínom počas gravidity.

Nie je známe, do akej miery sa kvetiapín vylučuje do materského mlieka. Z
toho dôvodu sa počas liečby kvetiapínom neodporúča, aby ženy užívajúce
kvetiapín dojčili.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Vzhľadom k tomu, že kvetiapín v prvom rade pôsobí na centrálny nervový
systém, môže ovplyvňovať činnosti vyžadujúce mentálnu bdelosť. Preto sa
pacientom neodporúča viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje, kým nie je
známa ich individuálna citlivosť na liek.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky pri liečbe kvetiapínom sú ospalosť,
závrat, sucho v ústach, mierna asténia, zápcha, tachykardia, ortostatická
hypotenzia a dyspepsia.

Podobne ako pri ostatných antipsychotikách, aj s užívaním kvetiapínu boli
spojené prírastok hmotnosti, synkopy, neuroleptický malígny syndróm,
leukopénia, neutropénia a periférny edém.

Incidencie nežiaducich účinkov spojených s užívaním kvetiapínu sú uvedené
v nižšie uvedenej tabuľke.
Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je zoradená podľa nasledujúcej
konvencie: veľmi časté (? 1/10), časté (? 1/100, < 1/10), menej časté
(? 1/1000, < 1/100), zriedkavé (? 1/10000, < 1/1000) a veľmi zriedkavé
(< 1/10000), neznáme (nie je možné odhadnúť z dostupných údajov).

|Poruchy krvi a lymfatického systému | |
|Časté: |Leukopénia 3 |
| | |
|Menej časté: |Eozinofília |
| | |
|Neznáme: |Neutropénia 3 |
|Poruchy imunitného systému | |
|Menej časté: |Hypersenzitivita |
| | |
|Veľmi zriedkavé: |Anafylaktické reakcie6 |
|Poruchy metabolizmu a výživy | |
|Veľmi zriedkavé: |Diabetes mellitus 1,5,7 |
|Poruchy nervového systému | |
|Veľmi časté: |Závrat4, somnolencia 2, bolesť |
| |hlavy |
|Časté: | |
| |Synkopa 4 |
|Menej časté: | |
| |Záchvat, syndróm nepokojných nôh |
|Veľmi zriedkavé: |1 |
| | |
| |Tardívna dyskinéza6 |
|Poruchy srdca a srdcovej činnosti | |
|Časté: |Tachykardia 4 |
|Poruchy ciev | |
|Časté: |Ortostatická hypotenzia 4 |
|Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka | |
|a mediastína Časté: | |
| |Rinitída |
|Poruchy a ochorenia | |
|gastrointestinál-neho traktu Časté: |Sucho v ústach, zápcha, dyspepsia|
|Poruchy pečene a žlčových ciest | |
|Zriedkavé: |Žltačka 6 |
| | |
|Veľmi zriedkavé: |Hepatitída 6 |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva | |
|Veľmi zriedkavé: |Angioedém6, Stevens-Johnsonov |
| |syndróm6 |
|Poruchy reprodukčného systému a | |
|prsníkov |Priapizmus |
|Zriedkavé: | |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste | |
|podania |Mierna asténia, periférny edém |
|Časté: |Malígny neuroleptický syndróm1 |
|Zriedkavé: | |
|Laboratórne a funkčné vyšetrenia | |
|Časté: |Priberanie na váhe, zvýšenie |
| |sérových transamináz (ALT, AST) |
| |nie na lačno3, zníženie počtu |
| |neutrofilov, zvýšenie hladiny |
|Menej časté: |cukru v krvi na hyperglykemické |
| |hodnoty7 |
| | |
| |Zvýšenie hladín t gamma-GT3 , |
| |zvýšenie hladín sérových |
| |triglyceridov, zvýšenie celkového|
| |cholesterolu (hlavne LDL |
| |cholesterol) |


(1) Pozri časť 4.4.

(2) Počas prvých dvoch týždňov liečby sa môže vyskytnúť ospalosť, ktorá
zvyčajne pokračovaním liečby ustúpi.

(3) U niektorých pacientov užívajúcich kvetiapín dochádzalo k
asymptomatickému zvýšeniu sérových transamináz (ALT, AST) alebo gama-GT
hladín. Zvýšené hodnoty sa pri pokračujúcej liečbe obyčajne vrátili k
normálu.

(4) Kvetiapín môže rovnako ako ďalšie antipsychotiká, ktoré spôsobujú
blokádu alfa1-adrenergných receptorov vyvolať ortostatickú hypotenziu
spojenú so závratom, tachykardiou a u niektorých pacientov so synkopou,
najmä pri úvodnej titrácii dávky (pozri časť 4.4).

(5) Excerbácia pre-existujúceho diabetu bola hlásená vo veľmi zriedkavých
prípadoch.

(6) Výpočet frekvencie týchto nežiaducich účinkov bol prevzatý len z
postmarketingových údajov.

(7) Krvný cukor na lačno (126mg/dl alebo krvný cukor nie na lačno (200mg/dl
v najmenej jednom prípade.

Pri súbežnom užívaní neuroleptík boli hlásené prípady predĺženia QT
intervalu, ventrikulárnej arytmie, náhleho nevysvetliteľného úmrtia,
srdcovej zástavy a torsade de pointes.

Liečba kvetiapínom bola spojená s miernym, na dávke závislým poklesom
hladín tyreoidálnych hormónov, hlavne celkového T4 a voľného T4. Pokles
celkového a voľného T4 bol najväčší počas prvých 2 až 4 týždňov liečby
kvetiapínom a v priebehu ďalšieho dlhodobého užívania sa už ďalej
neznižoval. Takmer vo všetkých prípadoch bolo vysadenie liečby kvetiapínom
sprevádzané zmenou účinku na celkový a voľný T4, bez závislosti na dĺžke
trvania liečby. Menšie poklesy celkového T3 a reverzného T3 boli pozorované
iba pri vyšších dávkach. Hladiny TBG boli nezmenené a všeobecne sa
nezaznamenalo žiadne recipročné zvýšenie hladín TSH. Nie sú žiadne náznaky,
že by kvetiapín mohol spôsobiť klinické prejavy hypotyreoidizmu.

4.9 Predávkovanie

Fatálne následky boli hlásené v klinických skúškach po predávkovaní 13,6 g
a v postmarketingových skúsenostiach pri dávkach 6 g samotného kvetiapínu.
Avšak hlásené bolo prežitie po predávkovaní až do 30 g. V
postmarketingových štúdiách sa zaznamenali veľmi zriedkavé prípady
predávkovania samotným kvetiapínom, ktorých následkom bola smrť alebo kóma,
alebo predĺženie QT intervalu.

U pacientov s pre-existujúcim závažným kardiovaskulárnym ochorením môže byť
zvýšené riziko účinkov z predávkovania (pozri časť 4.4).

Vo všeobecnosti, opísané prejavy a príznaky zodpovedajú zvýrazneným známym
farmakologickým účinkom lieku, napr. ospalosť a útlm, tachykardia a
hypotenzia.


Kvetiapín nemá špecifické antidotum. V prípade ťažkej intoxikácie je
potrebné zvážiť možnosť použitia viacerých liekov, a odporúča sa intenzívna
starostlivosť, vrátane zabezpečenia a udržiavania priechodnosti dýchacích
ciest, prísunu kyslíka a dostatočnej ventilácie, pravidelného sledovania a
podpory kardiovaskulárneho systému.
Prevencia absorpcie nadmernej dávky sa síce neskúmala, no môže sa zvážiť
výplach žalúdka (po intubácii, ak je pacient v bezvedomí) a podanie
aktívneho uhlia spolu s laxatívami.

Lekársky dohľad a sledovanie životných funkcií musí pokračovať až do
úplného vyliečenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Diazepíny, oxazepíny a tiazepíny
ATC kód: N05AH04

/Mechanizmus účinku/
Kvetiapín je atypicky pôsobiace antipsychotikum. Kvetiapín a aktívny
metabolit N-desalkyl quetiapin interagujú s celým radom
neurotransmiterových receptorov. Kvetiapín a N-desalkyl quetiapin má
afinitu k serotonínovým (5HT2) a k dopamínovým D1 a D2 receptorom v mozgu.
Antipsychotické vlastnosti quetiapínu a jeho slabé extrapyramídové účinky
(EPS) sa pripisujú práve kombinácii receptorového antagonizmu s vyššou
selektivitou pre 5HT2 oproti D2-receptorom. N-desalkyl quetiapin má tiež
vysokú afinitu k transmiteru norepinefrínu (NET). Kvetiapín a N-desalkyl
quetiapin majú tiež vysokú afinitu k histamínovým a adrenergným
?1-receptorom a nízku afinitu k adrenergným ?2-receptorom a serotonínovým
5HT1 receptorom. Kvetiapín nevykazuje zjavnú afinitu k cholinergným,
muskarínovým ani benzodiazepínovým receptorom.

/Farmakodynamické účinky/
Quetiapín je účinný v testoch na zistenie antipsychotického účinku, akými
sú napr. testy na podmienené obranné reflexy. Quetiapín potláča účinky
dopamínových agonistov, čo sa prejavilo na základe behaviorálnych hodnotení
a elektrofyziologických meraní a zvyšuje koncentráciu dopamínových
metabolitov, čo je neurochemický index blokády D2 receptorov. Nie je známe
do akej miery N-desalkyl quetiapin prispieva k farmakologickej aktivite
kvetiapínu u ľudí.

V predklinických testoch určených na predikciu vyvolania EPS, quetiapín sa
nepodobá štandardným antipsychotikám a má profil atypického antipsychotika.
Pri dlhodobom podávaní kvetiapínu nevzniká supersenzitivita dopamínových
D2 receptorov. Pri podávaní dávok, ktoré dostatočne blokujú D2 receptory
dochádza len k slabej katalepsii. Kvetiapín má pri dlhodobom podávaní
selektívny účinok na limbický systém, pretože blokuje depolarizáciu
mezolimbických neurónov, nepôsobí však na nigrostriatálne dopaminergné
neuróny. Pri akútnom a chronickom podávaní opiciam rodu Cebus, po
predchádzajúcej senzibilizácii haloperidolom alebo bez neho, vykazuje
kvetiapín minimálnu tendenciu k vyvolaniu dystonických reakcií. Výsledky
týchto pokusov dokazujú, že kvetiapín by mal mať minimálnu tendenciu
vyvolať EPS, a podľa stanovenej hypotézy liečivá s malou schopnosťou
vyvolávať EPS, majú pravdepodobne aj nižšiu schopnosť vyvolať tardívnu
dyskinézu (pozri časť 4.8).

/Klinická účinnosť/
V troch placebom kontrolovaných klinických štúdiách s pacientmi so
schizofréniou, v ktorých sa podávali rôzne dávky kvetiapínu, sa nezistil
rozdiel v incidencii EPS alebo v spotrebe súbežne podávaných
anticholinergík medzi skupinami pacientov, ktorí dostávali kvetiapín alebo
placebo. Placebom kontrolované skúšanie, v ktorom sa hodnotila liečba
fixnými dávkami kvetiapínu v rozmedzí od 75 do 750 mg/deň, nepreukázala
nárast EPS alebo vyššiu spotrebu súbežne podávaných anticholinergík.

V štyroch placebom kontrolovaných klinických štúdiách, v ktorých sa
hodnotil účinok kvetiapínu na liečbu stredne závažných až závažných foriem
manických epizód v dávkach až do 800 mg denne, pričom v dvoch štúdiách sa
podával ako monoterapia a v dvoch ako kombinovaná liečba spolu s lítiom
alebo divalproexom, sa nezistil rozdiel v incidencii EPS a v spotrebe
súbežne podávaných anticholinergík medzi skupinami pacientov s liečbou
kvetiapínom alebo placebom. Neprítomnosť indukcie EPS sa považuje za
vlastnosť atypických antipsychotík.


V placebom kontrolovaných štúdiách u starších pacientov s psychózou
súvisiacou s demenciou sa nezaznamenala vyššia incidencia
cerebrovaskulárnych príhod na 100 pacientov ročne v skupine pacientov
liečených kvetiapínom v porovnaní s pacientmi užívajúcimi placebo.
Kvetiapín, na rozdiel od mnohých iných antipsychotík, nevyvoláva trvalé
zvýšenie hladín prolaktínu, čo sa tiež považuje za vlastnosť atypických
antipsychotík. V klinickej štúdii s opakovaným podaním fixne stanovenej
dávky u pacientov so schizofréniou nebol zistený rozdiel v hladinách
prolaktínu na konci štúdie medzi pacientmi užívajúcimi kvetiapín v rozmedzí
odporúčaného dávkovania a pacientmi užívajúcimi placebo.


V rámci dvoch klinických štúdií sa kvetiapín v monoterapii liečby stredne
závažných až závažných foriem manických epizód preukázal účinnejší ako
placebo v redukcii manických príznakov po 3 a 12 týždňoch liečby. K
dispozícii nie sú údaje z dlhodobých štúdií, ktoré by dokazovali účinnosť
kvetiapínu na prevenciu následných manických alebo depresívnych príhod.
Údaje o užívaní kvetiapínu v kombinácii s divalproexom alebo s lítiom v
liečbe stredne závažných až závažných foriem manických epizód sú obmedzené;
avšak kombinovaná liečba bola dobre tolerovaná. Výsledky preukázali
aditívny účinok v 3. týždni. Druhá klinická skúška nepreukázala aditívny
účinok v 6. týždni. Údaje o kombinovanej liečbe dlhšej ako 6 týždňov nie sú
k dispozícii.

Priemerná stredná dávka kvetiapínu v poslednom týždni bola približne 600 mg
denne a približne 85% pacientov dostávalo dávku v rozmedzí 400 – 800 mg
denne.

Klinické štúdie preukázali, že kvetiapín je účinný pri podávaní dvakrát
denne, hoci farmakokinetický polčas kvetiapínu je približne 7 hodín. Tento
výsledok podporili aj údaje zo štúdie, využívajúcej pozitrónovú emisnú
tomografiu (PET), pri ktorej sa zistilo, že obsadenie 5-HT2 a D2 receptorov
kvetiapínom sa udržiava až do 12 hodín. Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších
ako 800 mg/deň sa nehodnotili.

Dlhodobá účinnosť kvetiapínu v prevencii relapsov nebola overená v
zaslepených klinických štúdiách. V nezaslepených štúdiách u pacientov so
schizofréniou bol kvetiapín účinný v udržiavaní klinického zlepšenia počas
pokračujúcej liečby u pacientov, ktorí preukázali iniciálnu odpoveď na
liečbu, čo svedčí o určitom dlhodobom terapeutickom účinku kvetiapínu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Kvetiapín sa po perorálnom podaní dobre vstrebáva a intenzívne sa
metabolizuje.

Biologická dostupnosť kvetiapínu nie je významne ovplyvnená jedlom.
Približne 83% kvetiapínu sa viaže na plazmatické bielkoviny. Maximálne
rovnovážne molárne koncentrácie aktívneho metabolitu N-dezalkyl kvetiapínu
predstavujú 35% koncentrácií kvetiapínu. Eliminačný polčas je približne 7
hodín pre kvetiapín a 12 hodín pre N-dezalkyl kvetiapín.

Farmakokinetika kvetiapínu a N-dezalkyl kvetiapínu je v rámci schváleného
dávkového rozpätia lineárna. Kinetika kvetiapínu je rovnaká u mužov aj
žien.

Stredná hodnota klírensu kvetiapínu u starších ľudí je asi o 30-50% nižšia
ako u ľudí vo veku 18-65 rokov.

U osôb s ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30
ml/min/1,73 m2) je stredný klírens kvetiapínu v plazme asi o 25% nižší, ale
individuálne hodnoty klírensu sú v rozmedzí hodnôt u zdravých jedincov.
Menej ako 5% priemernej molárnej dávkovej frakcie voľného kvetiapínu a
aktívneho plazmatického metabolitu N-dezalkyl kvetiapínu sa vylučuje močom.


Kvetiapín sa v pečeni intenzívne metabolizuje. Po podaní rádioaktívne
označeného kvetiapínu je možné v moči alebo v stolici nájsť menej ako 5%
pôvodnej zlúčeniny v nezmenenej forme. Asi 73% rádioaktívne označenej látky
sa vylúči močom a 21% stolicou.
U osôb s poškodením pečene (kompenzovaná alkoholická cirhóza) je stredný
klírens kvetiapínu asi o 25% nižší. Keďže sa kvetiapín intenzívne
metabolizuje v pečeni, očakávajú sa zvýšené plazmatické hladiny u pacientov
s poškodením pečene. U týchto pacientov je potrebné upraviť dávkovanie
(pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania).
In vitro skúšky ukázali, že hlavným enzýmom, ktorý sa podieľa na
metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450, je CYP3A4. N-
dezalkyl kvetiapín sa tvorí a vylučuje najmä pomocou CYP3A4.

Kvetiapín a niekoľko jeho metabolitov (vrátane N-dezalkyl kvetiapínu) sú
slabými inhibítormi aktivít ľudského cytochrómu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a
3A4 v podmienkach /in vitro/. In vitro CYP inhibícia bola pozorovaná iba v
koncentráciách približne 5–50 krát vyšších, ako sú koncentrácie dosiahnuté
u človeka pri dávke v rozmedzí od 300 do 800 mg denne. Na základe výsledkov
týchto prác /in vitro/ sa zdá nepravdepodobné, že by súbežné podávanie
kvetiapínu a iných liečiv viedlo ku klinicky signifikantnej liekovej
inhibícii metabolizmu druhého lieku, ktorý je tiež sprostredkovaný
cytochrómom P450.
Zo štúdií na zvieratách vyplýva, že kvetiapín môže indukovať cytochróm
P450. V špecifickej interakčnej skúške so psychotickými pacientmi sa však
nezistilo žiadne zvýšenie aktivity cytochrómu P450 po podaní kvetiapínu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V niekoľkých /in vitro/ a /in vivo/ skúškach sa nedokázala genotoxicita. Pri
podávaní klinicky významných dávok laboratórnym zvieratám sa zistili
nasledovné odchýlky, ktoré sa však v dlhodobých klinických skúškach
nepotvrdili:
U potkanov sa pozorovalo ukladanie pigmentu do tkaniva štítnej žľazy; u
opíc rodu Cynomolgus sa pozorovala hypertrofia tyreoidálnych folikulárnych
buniek, zníženie plazmatických hladín T3, znížená koncentrácia hemoglobínu
a červených a bielych krviniek; u psov sa pozoroval zákal šošovky a
katarakty.

Tieto zistenia treba zvážiť pri porovnávaní prínosu liečby kvetiapínom a
možného rizika pre pacienta.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Jadro tablety:/
Mikrokryštalická celulóza
Povidón K 29-32
Dihydrát fosforečnanu vápenatého
Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)
Monohydrát laktózy
Magnéziumstearát.

/Obal tablety:/
Hypromelóza 6cP (E 464)
Monohydrát laktózy
Makrogol 3350
Triacetín
Oxid titaničitý (E171)
Žltý oxid železitý (E172) (v 25 mg, 100 mg a 150 mg)
Červený oxid železitý (E172) (len v 25 mg)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Filmom obalené tablety sú balené v PVC/PVDC/Al a PVC/Al blistroch a HDPE
fľašiach.

/Druh obalu/
Blistre (PVC/PVDC/Al blistre, PVC/Al blistre)
Fľaša (HDPE)

/Veľkosti balenia/
PVC/PVCD/Al blistre a PVC/Al blistre:
Setinin 25 mg filmom obalené tablety: 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100
tabliet
Setinin 100 mg filmom obalené tablety: 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100
tabliet
Setinin 150 mg filmom obalené tablety: 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100
tabliet
Setinin 200 mg filmom obalené tablety: 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100
tabliet
Setinin 300 mg filmom obalené tablety: 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100
tabliet

HDPE fľaše:
Setinin 25 mg filmom obalené tablety: 100, 250 tabliet
Setinin 100 mg filmom obalené tablety: 100, 250 tabliet
Setinin 150 mg filmom obalené tablety: 100, 250 tabliet
Setinin 200 mg filmom obalené tablety: 250 tabliet
Setinin 300 mg filmom obalené tablety: 60, 250 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf
Reykjavikurvegi 76-78
220 Hafnarfjordur
Island

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Setinin 25 mg - 68/0216/09-S
Setinin 100 mg - 68/0217/09-S
Setinin 150 mg - 68/0218/09-S
Setinin 200 mg - 68/0219/09-S
Setinin 300 mg - 68/0220/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C68749
Skupina ATC:
N05 - Psycholeptiká
Skupina ATC:
N05AH04 - quetiapinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
IS Island
Výrobca lieku:
Actavis hf.
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) ako ďalšia voľba pri nedostatočnej účinnosti alebo výskyte nežiadúcich účinkov po predchádzajúcej antipsychotickej liečbe perorálnym risperidónom, b) ak je liečba perorálnym risperidónom nevhodná podľa údajov v súhrne charakteristických vlastností lieku.
Predajná cena:
6.38 € / 192.20 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
6.38 € / 192.20 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:47.14 € ÚP:41.54 € DP:5.60 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:34.44 € ÚP:0.00 € DP:34.44 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.54 € ÚP:9.53 € DP:1.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.81 € ÚP:0.00 € DP:12.81 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.28 € ÚP:18.28 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.60 € ÚP:0.00 € DP:20.60 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.48 € ÚP:0.00 € DP:6.48 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.71 € ÚP:0.00 € DP:12.71 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.57 € ÚP:9.57 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.48 € ÚP:0.00 € DP:6.48 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien