Detail:
Volulyte 6%, infúzny roztok sol inf 1x500 ml (vak)
Názov lieku:
Volulyte 6%, infúzny roztok
Doplnok názvu:
sol inf 1x500 ml (vak)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA č.3 K ROZHODNUTIU O REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č.: R-2692/2005


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

Volulyte 6%, infúzny roztok
Hydroxyetyl škrob (HES 130/0.4) v izotonickom elektrolytovom roztoku

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1 Čo je /Volulyte 6%/ a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete /Volulyte 6%/
3. Ako používať /Volulyte 6%/
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať /Volulyte 6%/
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE /VOLULYTE 6%/ A NA ČO SA POUŽÍVA

/Volulyte 6%/ /je/:
roztok na intravenóznu infúziu. Patrí ku skupine liekov známych ako
substituenty plazmatického objemu. Účinkujú zvýšením a udržaním
cirkulujúceho objemu krvi počas viacerých hodín. To pomáha stabilizovať Váš
krvný tlak.

/Volulyte 6%/ sa používa na:
. liečbu a prevenciu nízkeho objemu krvi (hypovolémia)
. udržanie objemu Vašej krvi počas chirurgických zákrokov.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE /VOLULYTE 6%/

Neužívajte /Volulyte 6% ak/:
. máte príliš veľa tekutín v tele a bol Vám zistený stav známy ako
hyperhydratácia
. bolo Vám povedané, že máte pľúcny edém, pri ktorom je vo Vašich pľúcach
príliš veľa tekutiny
. bolo Vám povedané, že máte kongestívne zlyhanie srdca (stav pri ktorom
Vaše srdce nemôže prečerpávať dostatok krvi k ostatným orgánom Vášho tela)
. trpíte obličkovým zlyhaním a tvoríte málo alebo žiaden moč a ak toto nie
je spôsobené nízkym objemom krvi (hypovolémia)
. podstupujete liečbu dialýzou (arteficiálna liečba obličiek)
. trpíte krvácaním do mozgu (vnútrolebečné krvácanie)
. ste alergický (precitlivený) na hydroxyetyl škrob alebo niektorú z
pomocných látok (pozri časť 6)

Na čo musíte dať pozor ak užívate /Volulyte 6%/?

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Volulyte 6%:

Váš lekár možno bude musieť vykonať niektoré špeciálne predbežné opatrenia
a rozhodnúť, či môžete užívať /Volulyte 6%,/ ak trpíte na:

. problémy so srdcom alebo obličkami a máte zvýšené riziko preťaženia
tekutinami pri použití lieku /Volulyte 6%/
. závažný nedostatok tekutín (dehydratácia). V tom prípade Vám Váš lekár
najprv má podať roztok solí.
. Zvýšenú hladinu draslíka, sodíka, horčíka/,/ chloridov alebo alkálií vo
Vašej krvi (hyperkaliémia, hypernatriémia, hypermagneziémia/,/
hyperchlorémia)
. závažné ochorenie pečene alebo ťažké krvácavé poruchy, napr. závažné
prípady von Willebrandovej choroby.


Počas liečby Vašim doktorom

Počas liečenia liekom /Volulyte 6%/ je dôležité:
. aby Vám bolo doplnené dostatočné množstvo tekutín
. aby Váš lekár pravidelne monitoroval funkciu Vašich obličiek, rovnováhu
tekutín a sérových elektrolytov (solí rozpustených vo Vašej krvi).


Použitie u detí

Existujú skúsenosti s použitím podobného lieku obsahujúceho rovnaký
hydroxyetyl škrob (HES 130/0.4) v 0,9% roztoku chloridu sodného u detí.
Podávanie tohto lieku deťom do 2 rokov včítane novorodencov a dojčiat bolo
bezpečné a dobre znášané.(pozri časť 3.)
Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. K dnešnému dňu nie sú známe žiadne
interakcie lieku /Volulyte 6%/ s inými liekmi.


Užívanie lieku /Volulyte 6%/ s jedlom a nápojmi
Nie je známe, že by /Volulyte 6%/ mal nejaký negatívny účinok ak sa užíva
súčasne s jedlom alebo nápojmi.


Tehotenstvo a dojčenie

Bezpečnosť užívania lieku u tehotných a dojčiacich žien sa neskúmala. Váš
lekár Vám podá /Volulyte 6%/ až po zvážení prínosu lieku voči potenciálnemu
riziku pre dieťa.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Po použití lieku /Volulyte 6%/ nebude ovplyvnená Vaša schopnosť viesť vozidlo
alebo obsluhovať stroje.

3. AKO POUŽÍVAŤ /VOLULYTE 6%/

/Volulyte 6%/ Vám podá Váš lekár, alebo Vám /Volulyte 6%/ bude podaný pod
presným dohľadom Vášho lekára, ktorý bude podrobne kontrolovať množstvo
lieku /Volulyte 6%,/ ktoré Vám bude aplikované.
Spôsob podania

Tento liek dostanete infúziou do žily (intravenóznym kvapkaním). Rýchlosť
infúzie a tým zároveň aj množstvo podaného roztoku bude závisieť od Vašich
osobitných potrieb, ochorenia, kvôli ktorému liek užívate a od odporúčanej
maximálnej dennej dávky.

Dávkovanie
Váš lekár rozhodne o správnej dávke, ktorú máte dostať.
Odporúčaná maximálna denná dávka je 50 ml lieku /Volulyte 6%/ na kg
telesnej hmotnosti.


Ak použijete viac lieku /Volulyte 6%/ ako máte

Váš lekár zabezpečí, aby ste dostali správne množstvo lieku /Volulyte 6%/..
Predsa však rôzni ľudia potrebujú rôzne dávky, a ak sa ukáže, že Vaša dávka
bola pre Vás priveľká, Váš lekár musí ihneď zastaviť prívod lieku /Volulyte/
/6%/ a ak je to potrebné, podať lieky, ktoré odstránia z Vášho tela vodu
(diuretiká).


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj /Volulyte 6%/ môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako
závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím ihneď svojmu
lekárovi alebo ošetrujúcemu personálu.

/Časté (výskyt u viac ako 1 zo 100 pacientov, ale menej ako u 1 z 10)/
Svrbenie je známym vedľajším účinkom hydroxyetyl škrobov pri dlhodobom
užívaní a užívaní vysokých dávok.
Ďalšie účinky, ako napríklad predĺženie času zrážania krvi, sú spojené so
zriedením krvi, ktoré sa vyskytuje pri podávaní vysokých dávok.
Počas podávania hydroxyetyl škrobu môže stúpnuť hladina enzýmu amyláza v
sére a môže interferovať s diagnózou zápalu pankreasu (pankreatitída).
/Volulyte 6%/ však pankreatitídu nespôsobuje.

/Zriedkavé (výskyt u viac ako 1 z 10,000 pacientov, ale menej ako u 1 z/
/1,000 pacientov)./
. Lieky obsahujúce hydroxyetyl škrob môžu spôsobiť závažné alergické
reakcie (začervenanie kože, opuch hrdla a sťažené dýchanie , mierne
príznaky ako pri chrípke, pomalá alebo rýchla akcia srdca, tekutina v
pľúcach, ktorá nie je spôsobená srdcovými problémami).
. Po podaní hydroxyetyl škrobu sa v závislosti od dávky môžu vyskytnúť
poruchy zrážania krvi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ /VOLULYTE 6%/

. Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

. Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne skladovacie podmienky.

. Nezmrazujte.


Neužívajte /Volulyte 6%/ po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Váš lekár alebo sestra sa uistí, že roztok je číry, bez viditeľných častíc,
balenie nepoškodené a pred použitím je z polyolefínového (freeflex) alebo
PVC vaku odstránený vonkajší obal..

Roztok musí byť použitý ihneď po otvorení, a akýkoľvek nespotrebovaný
roztok musí byť zlikvidovaný. Len na jednorazové použitie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte
sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto
opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo /Volulyte 6%/ obsahuje


1000 ml infúzneho roztoku obsahuje:

|Poly(O-2-hydroxyetyl)škrob |60,00 g |
|- Molárna substitúcia 0.38 - 0.45 | |
|- Stredná molekulová hmotnosť (Mw)= | |
|130,000 Da | |
|Trihydrát octanu sodného | 4,63 g|
|Chlorid sodný | 6,02 g|
|Chlorid draselný | 0,30 g|
|Hexahydrát chloridu horečnatého | 0,30 g|

Elektrolyty:
|Na+ |137,0 mmol/l |
|K+ |4,0 mmol/l |
|Mg++ |1,5 mmol/l |
|Cl- |110,0 mmol/l |
|CH3COO- |34,0 mmol/l |

|Teoretická osmolarita: |286,5 mosm/l |
|Titračná acidita: |< 2,5 mmol |
| |NaOH/l |
|pH: |5,7 - 6,5 |


Ďalšie pomocné látky: Hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, voda na
injekciu.

Ako vyzerá /Volulyte 6%/ a obsah balenia

/Volulyte 6%/ je sterilný, číry až ľahko opalizujúci roztok, bezfarebný až
slabo žltý. Je balený v:
. pružných vakoch vyrobených z polyolefínu (free/flex/®) alebo
. v sklenenej fľaši.


Všetky typy balenia sú dostupné vo veľkostiach 250 ml a 500 ml.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


/Držiteľ rozhodnutia:/
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v. d. H., Nemecko
/Výrobca:/

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
61346 Bad Homburg v.d.H.
Tel: +49 6172 686 0
Kundenberatung@fresenius-kabi.de
Fresenius Kabi Austria GmbH
Hafnerstraße 36
A-8055 Graz
Tel: +43 316 2490
info-atgr@fresenius-kabi.com


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v:
03/2008Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov:

Odporúčaná maximálna denná dávka je 50 ml lieku Volulyte 6% na kg
telesnej hmotnosti (zodpovedá 3 g hydroxyetyl škrobu, 6,85 mmol sodíka a
0,2 mmol draslíka na kg telesnej hmotnosti.). Toto zodpovedá 3,500 ml
lieku Volulyte 6% pre 70 kg pacienta na deň.

Volulyte 6% môže byť podávaný opakovane počas viacerých dní podľa
pacientovej potreby. Trvanie liečenia závisí od trvania a rozsahu
hypovolémie a šoku, od hemodynamiky a hemodilúcie.

Prvých 10-20 ml treba podať pomaly, počas pozorného sledovania pacienta
kvôli možným alergickým reakciám (pozri časť 4 “Možné vedľajšie účinky”).

Trvanie liečenia závisí od:
. stupňa hypovolémie
. krvného tlaku
. zriedenia krvi a jej častíc (doštičiek, červených krviniek atď.).


Liečenie detí

Neuskutočnili sa žiadne klinické štúdie týkajúce sa použitia lieku u detí.
Liek treba u detí použiť po starostlivom zvážení pomeru prínos/riziko
(zvlášť u detí do jedného roku, ktoré nezávisle od použitia lieku majú
sklon k vývoju laktátovej acidózy ).

Limitované klinické údaje o použití podobného lieku obsahujúceho HES
130/0.4 (6%) v 0,9% roztoku chloridu sodného u detí sú však dostupné. V
nekardiologickej chirurgii u 41 detí od novorodencov až po deti mladšie ako
2 roky, bola podávaná priemerná dávka 16 ± 9 ml/kg bezpečná a dobre znášaná
pre stabilizáciu hemodynamiky. Znášanlivosť lieku podávaného perioperačne
bola porovnateľná s podávaním 5% albumínu (pozri časť 4.2 a 4.4).

Dávkovanie u detí treba prispôsobiť individuálnej potrebe koloidov u
pacienta, s ohľadom na základné ochorenie, hemodynamiku, produkciu moča a
stav hydratácie.

Len na jednorazové použitie
Raz otvorený liek sa musí ihneď použiť.
Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované
v súlade s miestnymi požiadavkami
Použite iba číre roztoky bez viditeľných častíc a v nepoškodených
baleniach.
Pred použitím odstráňte vonkajší obal z polyolefínového (freeflex) vaku.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č.2 K ROZHODNUTIU O REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č.: R-2692/2005

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Volulyte 6%, infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1000 ml infúzneho roztoku obsahuje:

|Poly(O-2-hydroxyetyl)škrob |60,00 g |
|- Molárna substitúcia 0,38 – 0,45 | |
|- Stredná molekulová hmotnosť = | |
|130,000 Da | |
|Trihydrát octanu sodného |4,63 g |
|Chlorid sodný |6,02 g |
|Chlorid draselný |0,30 g |
|Hexahydrát chloridu horečnatého |0,30 g |Elektrolyty:
|Na+ |137,0 mmol/l |
|K+ |4,0 mmol/l |
|Mg++ |1,5 mmol/l |
|Cl- |110,0 mmol/l |
|CH3COO- |34,0 mmol/l |

|Teoretická osmolarita: |286,5 mosm/l |
|Titračná acidita: |< 2,5 mmol NaOH/l |
|pH: |5,7 – 6,5 |


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzny roztok


Číry až ľahko opalizujúci roztok, bezfarebný až slabo žltý.

4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Terapia a profylaxia hypovolémie. Udržiavanie adekvátneho cirkulujúceho
objemu krvi počas chirurgických zákrokov.4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Na infúzne intravenózne použitie

Prvých 10-20 ml je potrebné podávať pomaly, počas starostlivého sledovania
pacienta (kvôli možnej anafylaktoidnej reakcii).

Denná dávka a rýchlosť infúzie závisia od krvných strát pacienta,
udržiavania alebo obnovenia hemodynamiky a od hemodilúcie (dilučný efekt).

Maximálna denná dávka:
Až do 50 ml Volulyte 6% na kg telesnej hmotnosti (zodpovedá 3,0 g
hydroxyethyl škrobu, 6,85 mmol sodíka a 0,2 mmol draslíka na kg telesnej
hmotnosti). To zodpovedá 3500 ml Volulyte 6% pre pacienta s hmotnosťou 70
kg.

Volulyte 6% môže byť podávaný opakovane počas viacerých dní podľa
pacientových potrieb. Trvanie liečby závisí od trvania a miery hypovolémie
a šoku, od hemodynamiky a hemodilúcie.

Liečba detí
Ohľadne použitia u detí pozri časť 5.1.

Dávkovanie u detí treba prispôsobiť individuálnym potrebám koloidov u
pacienta, treba vziať do úvahy základné ochorenie, stav hemodynamiky,
produkciu moču a stav hydratácie.

Pre pokyny týkajúce sa zaobchádzania s liekom pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie

. Preťaženie tekutinami (hyperhydratácia), obzvlášť v prípadoch pľúcneho
edému a kongestívneho zlyhania srdca.

. Renálne zlyhanie s oligúriou alebo anúriou, ktoré nesúvisia s
hypovolémiou

. Pacienti liečení dialýzou

. Intrakraniálne krvácanie

. Známa precitlivenosť na hydroxyetyl škroby


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Vo všeobecnosti sa treba vyhnúť objemovému preťaženiu spôsobenému
predávkovaním. Obzvlášť vysoké riziko hyperhydratácie treba zvážiť u
pacientov s kardiálnou insuficienciou alebo ťažkou dysfunkciou obličiek,
dávkovanie v týchto prípadoch musí byť upravené.

V prípadoch ťažkej dehydratácie treba najprv podať roztok kryštaloidov.

Osobitnú starostlivosť treba venovať pacientom so závažnými elektrolytovými
abnormalitami, ako sú hyperkaliémia, hypernatriémia, hypermagneziémia a
hyperchlorémia.

Pri metabolickej alkalóze a klinických situáciách, kde sa treba vyhnúť
alkalizácii, treba pred alkalizujúcimi roztokmi ako je Volulyte 6%
uprednostniť roztoky na báze solí, ako je napríklad podobný liek obsahujúci
HES 130/0.4 v 0.9% roztoku chloridu sodného.

Dôležité je doplnenie dostatočného množstva tekutín a pravidelné
monitorovanie funkcie obličiek a rovnováhy tekutín.

Osobitnú starostlivosť treba venovať pacientom s ťažkým ochorením pečene
alebo závažnými hemokoagulačnými poruchami, ako sú napr. ťažké prípady von
Willebrandovej choroby.

Treba monitorovať hladinu elektrolytov v sére.

Neuskutočnili sa žiadne klinické štúdie týkajúce sa použitia tohto lieku
detí.. U detí má byť výrobok použitý až po starostlivom zvážení pomeru
benefit/riziko (zvlášť u detí do 1 roka, ktoré aj nezávisle od užitia lieku
majú sklon k vývoju laktátovej acidózy).

Ohľadom výskytu anafylaktoidných reakcií pozri časť 4.8.


4.5 Liekové a iné interakcie

K dnešnému dňu nie sú známe žiadne interakcie s inými liekmi ani výživovými
doplnkami.

Zvážiť treba súčasné podávanie liekov, ktoré spôsobujú retenciu draslíka
alebo sodíka.

Pozri časť 4.8 týkajúcu sa koncentrácie sérových amyláz, ktorá sa môže
počas podávania hydroxyetyl škrobu zvýšiť a môže interferovať s diagnózou
pankreatitídy.


4.6 Gravidita a laktácia

Pre Volulyte 6% nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje týkajúce sa
expozície tehotným ženám. Štúdie na zvieratách pri podobnom lieku
obsahujúcom HES 130/0.4 v 0.9% roztoku chloridu sodného však neukázali
priame alebo nepriame škodlivé účinky ohľadom tehotenstva, vývoja
embrya/plodu, pôrodu alebo postnatálneho vývinu (pozri časť 5.3). Nezistil
sa žiaden dôkaz teratogenity.

Počas tehotenstva má byť Volulyte 6% užívaný iba ak potenciálny prínos
prevýši potenciálne riziko pre plod.

Nie je známe, či sa hydroxyetyl škrob vylučuje do materského mlieka.
Vylučovanie hydroxyetyl škrobu do mlieka u zvierat nebolo určené. Pri
rozhodovaní či pokračovať/prerušiť dojčenie alebo pokračovať/prerušiť
terapiu liekom Volulyte 6% treba vziať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a
prínos terapie liekom Volulyte 6%pre ženu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Volulyte 6% nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať
stroje.


4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sa delia na: /Veľmi časté (//>//1/10), časté (//>//1/100/
/do/ /<1/10), menej časté (//>//1/1000 do/ //1/100), zriedkavé (//>//1/10 000 do/
//1/1000)/

/Ochorenia krvi a lymfatického systému/

/Zriedkavé (pri vysokých dávkach):/ V závislosti od dávky sa pri podávaní
hydroxyetyl škrobu môžu vyskytnúť poruchy hemokoaguácie.

/Poruchy imunitného systému/

/Zriedkavé/: Lieky obsahujúce hydroxyetyl škorb môžu spôsobiť anafylaktoidné
reakcie (precitlivenosť, ľahké symptómy podobné chrípke, bradykardia,
tachykardia, bronchospazmus, nekardiálny pľúcny edém). V prípade výskytu
reakcie intolerancie treba infúziu ihneď zastaviť a zahájiť príslušnú
naliehavú lekársku liečbu.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/

/Časté (dávkovo závislé):/ Predĺžené podávanie vysokých dávok hydroxyetyl
škrobu spôsobuje pruritus (svrbenie), ktorý je známym nežiaducim účinkom
hydroxyetyl škrobov. Svrbenie sa nemusí objaviť až do niekoľkých týždňov od
poslednej infúzie a môže pretrvávať mesiace.

/Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia/

/Časté (závislé od dávky):/ Počas podávania hydroxyetyl škrobu môže stúpnuť
koncentrácia sérových amyláz a môže interferovať s diagnózou pankreatitídy.
Hladina amyláz sa zvyšuje v dôsledku vytvorenia komplexu enzým-substrát,
tvoreného amylázou a hydroxyetyl škrobom, ktorý podlieha pomalej eliminácii
a nesmie byť považovaný za ukazovateľ diagnózy pankreatitídy.

/Časté (závislé od dávky):/ Pri vysokých dávkach môže dilučný efekt vyústiť
do príslušného zriedenia zložiek krvi, akými sú koagulačné faktory a ďalšie
plazmatické proteíny, a poklesu hematokritu.


4.9 Predávkovanie

Ako pri všetkých náhradách objemu môže predávkovanie viesť k preťaženiu
obehového systému (napr. pľúcny edém). V takomto prípade treba ihneď
zastaviť infúziu a ak je to potrebné treba podať diuretiká.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: náhrada plazmy a frakcie plazmatických
bielkovín, ATC kód: B05AA07.

Volulyte 6% je umelý koloid na doplnenie objemu, ktorého účinok na expanziu
intravaskulárneho objemu a hemodilúciu závisí od molárnej substitúcie
hydroxyetylovými skupinami (0.4), strednej molekulovej hmotnosti (130,000
Da), koncentrácie (6%), ako aj od dávkovania a rýchlosti infúzie.
Hydroxyetyl škrob (130/0.4) obsiahnutý vo Volulyte 6% je získaný z
kukuričného škrobu a má substitučný vzorec (pomer C2/C6) približne 9:1.

30-minút trvajúca infúzia 500 ml podobného lieku obsahujúceho HES 130/0.4
(6%) v 0,9% roztoku chloridu sodného u dobrovoľníkov vedie k
neexpanzívnemu zvýšeniu objemu typu plató o približne 100% aplikovaného
objemu, ktoré trvá približne od 4 do 6 hodín.

Izovolemická výmena krvi za HES 130/0.4 v 0,9% roztoku chloridu
sodného udržiava objem krvi najmenej počas 6 hodín.

Volulyte 6% obsahuje elektrolyty sodík (Na+), draslík (K+), horčík (Mg++),
chlór (Cl-) a acetát (CH3COO-) v izotonickom zložení. Acetát je
metabolizovateľný anión, ktorý je oxidovaný v rôznych orgánoch a má
alkalizujúci účinok.

Volulyte 6% obsahuje znížené množstvo chloridov a preto pôsobí proti vývoju
hyperchloremickej metabolickej acidózy, obzvlášť ak sú odporúčané veľké
dávky infúzií alebo u pacientov s rizikom vývoja metabolickej acidózy/./

V srdcovej chirurgii boli hladiny chloridov signifikantne nižšie a menej
negatívny prebytok báz (base excess) pri použití lieku Volulyte 6% v
porovnaní s HES 130/0.4 (6%) v 0,9% roztoku chloridu sodného.

Liečenie detí
Neuskutočnili sa žiadne klinické štúdie týkajúce sa použitia daného
produktu u detí.. Predsa však sú dostupné limitované klinické údaje o
použití podobného produktu obsahujúceho HES 130/0.4 (6%) v 0,9% roztoku
chloridu sodného u detí. V nekardiologickej chirurgii u 41 detí zahŕňajúc
od novorodencov až po deti mladšie ako 2 roky, bola podaná priemerná dávka
16 ± 9 ml/kg bezpečná a dobre tolerovaná pre stabilizáciu hemodynamiky.
Znášanlivosť tohto lieku podávaného perioperačne bola porovnateľná s
podávaním 5% albumínu (pozri časť 4.2 a 4.4).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika hydroxyetyl škrobu je komplexná a závisí od molekulovej
hmotnosti a hlavne od stupňa molárnej substitúcie a substitučného modelu
(pomer C2/C6). Pri intravenóznej aplikácii sú molekuly menšie ako je
obličkový prah (60,000-70,000 Da) ľahko vylučované do moču, kým tie väčšie
sú metabolizované plazmatickou ?-amylázou pred vylúčením degradovaných
produktov obličkami.

/In vivo/ je ihneď po infúzii stredná molekulová hmotnosť pre HES 130/0.4 v
plazme 70,000 – 80,000 Da a ostáva nad úrovňou obličkového prahu v
priebehu celej terapeutickej periódy.

Distribučný objem je okolo 5,9 litrov. Počas 30 minút infúzie tvorí
plazmatická hladina HES 130/0.4 (6%) stále 75% maximálnej koncentrácie. Po
6 hodinách klesá plazmatická hladina na 14%. Po jednorazovom podaní 500 ml
hydroxyetyl škrobu sa plazmatické hladiny vracajú k východzej hladine po
takmer 24 hodinách.

Plazmatický klírens po podaní 500 ml HES 130/0.4 (6%) je 31,4 ml/min , s
AUC 14,3 mg/ml x h, čo poukazuje na nelineárnu farmakokinetiku. Plazmatické
polčasy po jednorazovom podaní 500 ml boli medzi t 1/2? = 1,4 h a t 1/2ß =
12,1 h.

Pri použití rovnakej dávky [500ml] u osôb s kompenzovaným miernym až
ťažkým poškodením obličiek AUC mierne vzrastá koeficientom 1,7 (95%
určitostné limity 1,44 a 2,07) u osôb s s ClCr < 50 ml/min v porovnaní s >
50 ml/min. Terminálny polčas a vrchol (peak) koncentrácie HES neboli
ovplyvnené poškodením obličiek. Pri ClCr ? 30 ml/min, 59% lieku môže byť
odstránených močom, vs. 51 % pri ClCr 15 až 30 ml/min.


Ani pri dennom podávaní 500 ml 10% roztoku obsahujúceho HES 130/0.4
dobrovoľníkom po dobu 10 dní sa nevyskytla žiadna signifikantná akumulácia
v plazme. V experimentálnom modeli u potkanov pri použití opakovaných dávok
HES 130/0.4 v množstve 0.7g/kg telesnej hmotnosti za deň počas viac ako 18
dní, bola 52 dní po poslednom podaní zásoba v tkanivách 0.6% z celkovej
podanej dávky.


Nie sú dostupné žiadne údaje o použití lieku Volulyte 6% pri dialýze.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

/Subchronická toxicita:/

Intravenózna infúzia 9 g hydroxyetyl škrobu obsiahnutého v lieku Volulyte
6%/kg telesnej hmotnosti/deň u potkanov a psov počas 3 mesiacov neviedla k
známkam toxicity, okrem toxicity zo zvýšenej pracovnej záťaže v obličke a
pečeni, vychytávania a metabolizmu hydroxyetyl škrobu v
retikuloendoteliálnom systéme, pečeňovom parenchýme a ďalších tkanivách v
súvislosti s nefyziologickým stavom u zvierat počas testovanej periódy.

Najnižšia toxická dávka je nad 9 g hydroxyetyl škrobu obsiahnutého v lieku
Volulyte 6% na kg telesnej hmotnosti/deň, ktorá je najmenej 3-krát vyššia
ako maximálna terapeutická dávka pre človeka.

/Reprodukčná toxicita:/

Typ hydroxyetyl škrobu prítomný vo Volulyte 6% nemá žiadne teratogénne
vlastnosti u potkanov ani u králikov. Účinky spôsobujúce odumretie embrya
boli zistené u králikov pri dávke 5g/kg telesnej hmotnosti na deň. U
potkanov injekčný bolus tejto dávky počas gravidity a laktácie znížil
telesnú hmotnosť mláďat a indukoval spomalenie vývinu. Embryo-fetotoxicita
u potkanov a králikov bola však zistená iba pri dávkach toxických pre
matku. U samíc boli nájdené známky preťaženia tekutinami. Štúdie fertility
na priamo exponovaných zvieratách neboli vykonané.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Hydroxid sodný (na úpravu pH)


Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)


Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Pre neprítomnosť štúdií kompatibility sa tento liek nesmie miešať s inými
liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


/a)/ /Čas použiteľnosti originálne zabaleného výrobku:/


Sklenená fľaša: 4 roky

Freeflex vak: 3 roky

/b)/ /Čas použiteľnosti po prvom otvorení balenia/ /:/

Raz otvorený liek sa musí ihneď použiť.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne osobitné podmienky na skladovanie.


Nezmrazujte.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

Bezfarebná sklenená fľaša typu II s halobutylovým gumeným uzáverom a
hliníkovou čiapočkou.:
1 x 250 ml, 10 x 250 ml; 1 x 500 ml, 10 x 500 ml

Polyolefínový vak (Freeflex) s vonkajším obalom
1 x 250 ml, 20 x 250 ml, 30 x 250 ml, 35 x 250 ml, 40 x 250 ml,1 x 500 ml,
15 x 500 ml, 20 x 500 ml

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Len na jednorazové použitie.

Užiť ihneď po otvorení fľaše alebo vaku.

Akýkoľvek nepoužitý roztok treba zlikvidovať.

Použite len číre roztoky bez viditeľných častíc a v nepoškodených
baleniach.

Pred použitím odstráňte vonkajší obal z polyolefínového (freeflex) vaku.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované
v súlade s miestnymi požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v. d. H., Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

76/0106/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C49609
Skupina ATC:
B05 - Náhrady plazmy a perfúzne roztoky
Skupina ATC:
B05AA07 - hetastarch
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
icosapentum etylester,nortriptylini hydrochloridum
Výrobca lieku:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Friedberg, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
18.69 € / 563.05 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
18.69 € / 563.05 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:293.79 € ÚP:0.00 € DP:293.79 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:74.62 € ÚP:0.00 € DP:74.62 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:122.06 € ÚP:0.00 € DP:122.06 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:76.02 € ÚP:0.00 € DP:76.02 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:148.19 € ÚP:0.00 € DP:148.19 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:124.16 € ÚP:0.00 € DP:124.16 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:184.25 € ÚP:0.00 € DP:184.25 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:218.02 € ÚP:0.00 € DP:218.02 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:218.02 € ÚP:0.00 € DP:218.02 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.23 € ÚP:0.00 € DP:9.23 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien