Detail:
Eprex 40000IU/1ml naplnené striekačky sol inj 1x1ml/40000 IU
Názov lieku:
Eprex 40000IU/1ml naplnené striekačky
Doplnok názvu:
sol inj 1x1ml/40000 IU
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č.2 K OZNÁMENIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č. 2012/00576

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

EPREX 40 000 IU/1 ml naplnené striekačky
Injekčný roztok
(epoetinum alfa)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika
alebo zdravotnú sestru.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi,
zdravotnej sestre alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je EPREX a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete EPREX
3. Ako používať EPREX
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať EPREX
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE EPREX A NA ČO SA POUžÍVA


EPREX obsahuje epoetín alfa – bielkovinu, ktorá podporuje tvorbu väčšieho
množstva červených krviniek v kostnej dreni, ktoré prenášajú hemoglobín
(látka prenášajúca kyslík). Epoetín alfa je obdoba ľudskej bielkoviny
erytropoetínu a pôsobí rovnako.

. EPREX sa používa na liečbu anémie v prípade, že absolvujete chemoterapiu
tumorov, malígneho lymfómu alebo mnohonásobného myelómu (rakoviny kostnej
drene) a Váš lekár usúdi, že potrebujete značnú transfúziu krvi. EPREX
môže potrebu transfúzie znížiť.

. EPREX sa používa u ľudí s miernou anémiou, ktorí si dajú odobrať krv pred
operáciou, aby ju mohli dostať naspäť počas operácie alebo po nej
(autológne darcovstvo). Keďže EPREX podporuje tvorbu červených krviniek,
lekári im môžu odobrať viac krvi.

. EPREX možno použiť u dospelých, ktorí sa pripravujú na rozsiahly
ortopedický chirurgický zákrok /(napríklad náhrada bedrového alebo/
/kolenného kĺbu)/, aby sa znížila prípadná potreba transfúzie krvi.2. SKÔR AKO POUžIJETE EPREX


Nepoužívajte EPREX

. Ak máte vysoký krvný tlak, ktorý nie je náležite upravený pomocou liekov.


. Ak ste alergický (precitlivený) na epoetín alfa alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek lieku EPREX (sú uvedené v časti 6, /Ďalšie informácie/).


. Ak sa pripravujete na rozsiahly ortopedický chirurgický zákrok (ako je
operácia bedra alebo kolena) a:
1. máte závažnú srdcovú chorobu,
2. máte chorobu žíl a tepien,
3. nedávno ste prekonali srdcový záchvat alebo mozgovo-cievnu príhodu,
4. nemôžete užívať lieky na zriedenie krvi,
pravdepodobne pre Vás nie je EPREX vhodný. Poraďte sa, prosím, so svojím
lekárom. Pri liečbe liekom EPREX niektorí pacienti potrebujú lieky na
obmedzenie rizika tvorby krvných zrazenín. Ak patríte k tým, čo nemôžu
užívať lieky proti zrážavosti krvi, nesmiete EPREX dostávať.


. Ak Vám diagnostikovali útlm červenej zložky kostnej drene (kostná dreň
nie je schopná vytvárať dostatok červených krviniek) po predchádzajúcej
liečbe nejakým liekom stimulujúcim tvorbu červených krviniek (vrátane
lieku EPREX). Pozri časť 4, /Možné vedľajšie účinky./

. Na podporu tvorby vlastných červených krviniek (aby Vám lekár mohol
odobrať viac krvi), ak nemôžete dostať transfúziu s vlastnou krvou počas
operácie alebo po nej.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní lieku EPREX

Ak sa Vás niektorý z nasledujúcich stavov týka, je dôležité oznámiť to
svojmu lekárovi. EPREX môže byť pre Vás stále vhodný, ale najprv sa poraďte
so svojím lekárom.

. Ak ste tehotná, alebo si myslíte, že môžete byť tehotná.


. Ak dojčíte.


. Ak máte alebo ste prekonali:
. ochorenie srdca, vrátane /angíny pektoris/;
. vysoký krvný tlak;
. krvné zrazeniny alebo Vám hrozí vyššie riziko vzniku krvných zrazenín
(napríklad máte nadváhu, cukrovku alebo už dávnejšie ste prišli o nohy
následkom operácie či choroby);
. epileptické záchvaty alebo kŕče;
. anémiu z iných príčin;
. chorobu pečene;
. porfýriu (zriedkavú poruchu krvi).


. Ak ste onkologický pacient, pamätajte, že lieky stimulujúce tvorbu
červených krviniek (ako EPREX) môžu pôsobiť ako rastový faktor, a preto
teoreticky môžu ovplyvniť rozvoj rakoviny. Na základe Vášho zdravotného
stavu môže byť vhodnejšia transfúzia krvi. Prosím, poraďte sa so svojím
lekárom.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní iných liekov stimulujúcich tvorbu
červených krviniek

EPREX je jedným zo skupiny liekov, ktoré stimulujú tvorbu červených
krviniek tak, ako ľudský proteín erytropoetín. Váš ošetrujúci lekár vždy
zaznamená presný názov lieku, ktorý užívate.

Ak počas Vašej liečby dostane iný liek z tej istej skupiny ako EPREX, pred
použitím sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Užívanie iných liekov


EPREX zvyčajne nereaguje s inými liekmi, avšak ak užívate alebo ste
v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie
je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.

Ak užívate liek cyklosporín (používaný napr. po transplantácii obličiek),
Váš lekár môže nariadiť vykonanie krvných testov na kontrolu hladiny
cyklosporínu počas užívania lieku EPREX.

Doplnky železa a iné látky stimulujúce tvorbu krvi môžu posilňovať účinnosť
lieku EPREX. Váš lekár rozhodne, či je správne, aby ste ich užívali.

Ak navštívite nemocnicu, polikliniku alebo rodinného lekára, oznámte
zdravotníckemu personálu, že sa podrobujete liečbe liekom EPREX. Môže to
mať vplyv na iné liečenie alebo na výsledky testov.3. AKO POUŽÍVAŤ EPREX


Na základe krvných testov lekár rozhodol, že potrebujete EPREX.

Možno ho podávať:
. Buď injekčne do žily alebo hadičkou zavedenou do žily (intravenózna
kanyla),
. alebo injekčne pod kožu (subkutánne).

Lekár určí, akým spôsobom podať EPREX. Zvyčajne injekcie podáva lekár,
zdravotná sestra či iný zdravotnícky personál. Niektorí pacienti (podľa
toho, z akého dôvodu potrebujú liečbu liekom EPREX) sa časom môžu naučiť
aplikovať si injekciu pod kožu bez cudzej pomoci: pozri /Návod ako si podať/
/EPREX sám./

EPREX sa nemá použiť:
. po uplynutí dátumu použiteľnosti uvedeného na nálepke alebo vonkajšom
obale,
. ak viete alebo sa domnievate, že liek bol náhodne zmrazený, alebo
. ak nastala porucha chladničky.

Veľkosť podávanej dávky lieku závisí od Vašej telesnej hmotnosti
v kilogramoch. Príčina vzniku anémie je takisto faktorom, ktorý lekár berie
do úvahy pri stanovení správnej dávky.

Počas liečby liekom EPREX Vám lekár bude pravidelne kontrolovať krvný tlak.


Dospelí liečení chemoterapiou


. Lekár môže začať liečbu liekom EPREX, ak je Vaša hladina hemoglobínu 10
g/dl alebo nižšia.
. Lekár bude udržiavať hladinu hemoglobínu medzi 10 a 12 g/dl, pretože
vysoká hladina hemoglobínu môže zvýšiť riziko krvných zrazenín a úmrtia.
. Počiatočná dávka je buď 150 IU (medzinárodných jednotiek) na kilogram
telesnej hmotnosti trikrát do týždňa, alebo 450 IU na kilogram telesnej
hmotnosti raz do týždňa.
. EPREX sa podáva injekčne pod kožu.
. Lekár nariadi vykonanie krvných testov a môže prispôsobiť dávkovanie
podľa toho, aká je klinická odpoveď na liečbu.
. Možno budete dostávať doplnky železa pred liečbou liekom EPREX a počas
nej, aby bola efektívnejšia.
. Zvyčajne sa EPREX podáva ešte mesiac po tom, ako sa ukončila
chemoterapia.


Autológne darcovstvo krvi u dospelých


. Zvyčajná dávka je 600 IU na kilogram telesnej hmotnosti dvakrát do
týždňa.
. EPREX sa podáva injekciou do žily po autológnom darcovstve počas troch
týždňov pred operáciou.
. Možno budete dostávať doplnky železa pred liečbou liekom EPREX a počas
nej, aby bola efektívnejšia.


Dospelí s plánovanou rozsiahlou ortopedickou operáciou


. Odporúčaná dávka je 600 IU na kilogram telesnej hmotnosti raz do týždňa.
. EPREX sa podáva injekčne pod kožu počas troch týždňov pred operáciou
a v deň operácie.
. Ak je z lekárskeho hľadiska potrebné skrátiť čas pred operáciou, budete
dostávať dennú dávku 300 IU/kg počas desiatich dní pred operáciou, v deň
operácie a nasledujúce štyri dni bezprostredne po operácii.
. Ak krvné testy ukážu, že máte privysokú hladinu hemoglobínu pred
operáciou, liečba sa ukončí.
. Možno budete dostávať doplnky železa pred liečbou liekom EPREX a počas
nej, aby bola efektívnejšia.


Návod ako si podať EPREX sám


Na začiatku liečby injekciu lieku EPREX zvyčajne podáva zdravotnícky alebo
ošetrujúci personál. Neskôr môže lekár navrhnúť, aby ste sa Vy alebo Váš
opatrovateľ naučili, ako si sám aplikovať EPREX pod kožu (/subkutánne/).

. Nepokúšajte sa podať si injekciu sám bez toho, aby Vás to naučil Váš
lekár alebo zdravotná sestra.
. Zakaždým používajte EPREX presne podľa pokynov svojho lekára alebo
zdravotnej sestry.
. Uistite sa, že podáte len také množstvo roztoku, aké nariadil lekár alebo
zdravotná sestra.
. EPREX použite, iba ak bol správne uchovávaný - pozri časť 5, /Ako/
/uchovávať Eprex./
. Pred použitím nechajte EPREX striekačku postáť, aby dosiahol izbovú
teplotu. Zvyčajne to trvá 15 až 30 minút. Striekačku použite do 3 dní od
vybratia z chladničky.

Z každej striekačky si aplikujte iba jednu dávku lieku EPREX.

Ak sa EPREX podáva pod kožu (/subkutánne/), zvyčajne sa neaplikuje naraz viac
než 1 mililiter (1 ml).

EPREX sa podáva samostatne a nemieša sa s inými tekutinami na injekciu.

Striekačkami lieku EPREX netraste. Dlhodobejšie prudké trasenie môže liek
znehodnotiť. Ak sa liekom prudko triaslo, nepoužite ho.

Ako si podať liek sám použitím naplnenej injekčnej striekačky:
Naplnené striekačky sú vybavené bezpečnostným krytom ihly, ktorý pomôže
zabrániť poraneniam spôsobeným pichnutím ihlou po použití. Je to vyznačené
na obale.

Vyberte striekačku z chladničky. Je potrebné, aby roztok nadobudol izbovú
teplotu.

- Skontrolujte striekačku, overte si veľkosť dávky, či neuplynul čas jej
použiteľnosti, či nie je poškodená a či roztok v nej je číry a
nezamrznutý.
- Zvoľte si miesto vpichu. Vhodné miesta bývajú horná časť stehna a okolo
brucha, nie však pupok. Miesto vpichu každý deň striedajte.
- Umyte si ruky. Použite antiseptický tampón na dezinfekciu miesta vpichu.
- Zložte kryt striekačky tak, že pridržujte valec a opatrne kryt stiahnite,
pričom ním neotáčajte. Netlačte na piest, nedotýkajte sa ihly ani
striekačkou netraste.
- Pred pichnutím pod kožu zatlačte na piest, aby ste odstránili prebytočné
množstvo roztoku zo striekačky tak, aby v nej zostalo len množstvo
roztoku podľa pokynov lekára alebo zdravotnej sestry.
- Palcom a ukazovákom zachyťte kožu tak, aby vznikol záhyb. Kožu
nestískajte.
- Pevne vpichnite ihlu. Lekár alebo zdravotná sestra Vám zrejme ukázali,
ako sa to robí.
- Overte si, či ste neprepichli krvnú cievu. Zľahka piest povytiahnite. Ak
zbadáte krv, povytiahnite ihlu a nájdite iné miesto na vpich.
- Tlačte na piest palcom kým to pôjde, aby ste aplikovali celé množstvo
roztoku zodpovedajúce správnej dávke, ktorá má byť aplikovaná. Postupujte
pomaly a rovnomerne, pričom stále držte kožný záhyb. Bezpečnostný kryt
ihly sa neaktivuje, pokým sa nepodá celé množstvo roztoku.
- Keď je piest zatlačený tak, že sa ďalej už neposúva, vyberte ihlu
a pusťte kožu.
- Dajte palec preč z piestu a nechajte striekačku posúvať sa hore, až kým
nie je celá ihla zakrytá bezpečnostným krytom.
- Na miesto vpichu injekcie si na pár sekúnd pritlačte antiseptický tampón.
- Zlikvidujte použitú striekačku odložením do bezpečného obalu – pozri časť
5, /Ako uchovávať Eprex/.

Ak použijete viac lieku EPREX, ako máte

Ihneď oznámte lekárovi alebo zdravotnej sestre, ak sa domnievate, že liek
bol aplikovaný v priveľkom množstve. Nie je pravdepodobné, že by po
predávkovaní vznikli vedľajšie účinky.
Ak zabudnete použiť EPREX


Liek aplikujte hneď, ako si na to spomeniete. Ak do nasledujúcej injekcie
chýba menej ako deň, zabudnite na vynechanú dávku a pokračujte podľa
zvyčajného harmonogramu. Dávku injekcie nezdvojnásobujte.Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika.

Ak ste pacient s hepatitídou C a dostávate interferón a ribavirín
Porozprávajte sa o tom so svojím lekárom, pretože kombinácia epoetínu alfa
s interferónom a ribavirínom viedla k strate účinku a vzniku stavu, ktorý
sa volá aplázia červenej zložky kostnej drene (PRCA), závažnej formy anémie
v zriedkavých prípadoch. EPREX nie je schválený na úpravu anémie súvisiacej
s hepatitídou C.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj EPREX môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Ak spozorujete niektorý z nižšie uvedených účinkov, ihneď to oznámte svojmu
lekárovi alebo zdravotnej sestre.

Veľmi časté vedľajšie účinky

Môžu sa objaviť u viac ako 1 z 10 ľudí užívajúcich EPREX.

. Príznaky podobné chrípke, ako je bolesť hlavy, bolesti kĺbov, pocit
slabosti, únava a závraty. Tieto príznaky môžu byť častejšie na
začiatku liečby. Ak máte tieto príznaky počas podania injekcie do
žily, v budúcnosti tomu môže zabrániť pomalšie podanie injekcie.


Časté vedľajšie účinky

Môžu sa objaviť u menej ako 10 zo 100 ľudí užívajúcich EPREX.

. Zvýšený krvný tlak u ľudí s rakovinou. Bolesti hlavy, najmä náhle,
bodavé bolesti hlavy podobné migréne, pocit zmätenosti alebo záchvaty,
ktoré môžu byť príznakom náhleho zvýšenia krvného tlaku. To si
vyžaduje okamžitú liečbu. Zvýšený krvný tlak môže vyžadovať liečbu
liekmi (alebo prispôsobenie k akýmkoľvek liekom, ktoré už na vysoký
krvný tlak užívate).


. Bolesť v hrudi, dýchavičnosť, bolestivé opuchy v nohách, ktoré môžu
byť príznakom krvných zrazenín (trombózy).

. Kožné vyrážky a opuch okolo očí (edém), ktorý môže byť následkom
alergickej reakcie.

Ak absolvujete hemodialýzu:
. Krvné zrazeniny (trombóza) sa môžu vytvoriť v dialyzačnej spojke. Toto
je pravdepodobnejšie, ak máte nízky krvný tlak, alebo ak máte problémy
s fistulou.


. Krvné zrazeniny sa môžu vytvoriť v hemodialyzačnom systéme. Váš lekár
sa môže rozhodnúť zvýšiť dávku heparínu počas dialýzy.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

Môžu sa objaviť u menej ako 1 z 10 000 ľudí užívajúcich EPREX.

. Príznaky útlmu červenej zložky kostnej drene (PRCA).

PRCA znamená, že kostná dreň nie je schopná tvoriť červené krvinky
v dostatočnom množstve. Môže vyústiť do náhlej a ťažkej anémie. Príznaky
sú:
. nezvyčajná únava,
. pocit závratov,
. dýchavičnosť.


Veľmi zriedkavo boli hlásené prípady vzniku PRCA niekoľko mesiacov až
rokov po liečbe liekom EPREX či inými liekmi stimulujúcimi tvorbu
červených krviniek u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek.

Ak ste liečený hemodialýzou, môže dôjsť k zvýšeniu hladiny malých krvných
buniek (nazývaných krvné doštičky), ktoré sa podieľajú na tvorbe krvných
zrazenín, najmä na začiatku liečby. Váš lekár to bude sledovať.

Môže sa u Vás objaviť sčervenanie, pálenie a bolesť v mieste podania
injekcie.

Ak si uvedomujete niektorý z uvedených účinkov, alebo ak si všimnete nejaké
iné účinky počas liečby liekom EPREX, ihneď to oznámte svojmu lekárovi
alebo zdravotnej sestre.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi,
zdravotnej sestre alebo lekárnikovi.5. AKO UCHOVÁVAŤ EPREX


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte EPREX po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na
nálepke po „Použiteľné do:“ Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v mesiaci.

Uchovávajte v chladničke (2 – 8 şC). Liek môžete pred použitím vybrať
z chladničky a uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C) maximálne po dobu 3
dní, ale iba jedenkrát. Ak už bola striekačka vybraná z chladničky
a dosiahla izbovú teplotu (do 25 °C), musí sa buď do 3 dní použiť, alebo
zlikvidovať.

Nezmrazujte ani netraste.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte EPREX, ak ste si všimli, že je plomba poškodená, alebo ak je
roztok sfarbený alebo v ňom vidieť plávajúce častice.

Nepoužívajte striekačky, ak došlo k niektorému z uvedených stavov. Poraďte
sa s lekárom alebo lekárnikom.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo EPREX obsahuje:

Liečivo je: Epoetín alfa (množstvo je uvedené v tabuľke nižšie).

Ďalšie zložky sú: polysorbát 80, chlorid sodný, dihydrát
dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného,
glycín a voda na injekciu.

Tento liek obsahuje menej než 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke, t.j.
v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

Ako vyzerá EPREX a obsah balenia

EPREX je injekčný roztok v naplnených injekčných striekačkách. Naplnené
injekčné striekačky sú vybavené bezpečnostným krytom ihly (pozri nižšie
uvedenú tabuľku). EPREX je číry bezfarebný roztok.

|Veľkosť balenia |Sila/Objem |Množstvo epoetínu|
| | |alfa |
|1 naplnená striekačka s |20 000 IU/0,5 ml |168 mikrogramov |
|bezpečnostným krytom ihly |30 000 IU/0,75 ml|252 mikrogramov |
| | |336 mikrogramov |
| |40 000 IU/1 ml | |
|4 naplnené striekačky s |20 000 IU/0,5 ml |168 mikrogramov |
|bezpečnostným krytom ihly |30 000 IU/0,75 ml|252 mikrogramov |
| | |336 mikrogramov |
| |40 000 IU/1 ml | |
|6 naplnených striekačiek s |20 000 IU/0,5 ml |168 mikrogramov |
|bezpečnostným krytom ihly |30 000 IU/0,75 ml|252 mikrogramov |
| | |336 mikrogramov |
| |40 000 IU/1 ml | |

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Johnson & Johnson, s. r. o., Karadžičova 12 , 821 08 Bratislava, Slovenská
republika

Výrobca:
Janssen Biologics B.V., Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden, Holandsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo
februári 2012.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č.1 K OZNÁMENIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č. 2012/00576

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

EPREX 40 000 IU/1 ml naplnené striekačky


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Liečivo: epoetinum alfa 40 000 IU, čo zodpovedá 336 mikrogramom epoetínu
alfa v 1 ml injekčného
roztoku.
0,5 ml naplnená injekčná striekačka obsahuje 20 000 IU, čo zodpovedá 168,0
mikrogramom epoetínu alfa.
0,75 ml naplnená injekčná striekačka obsahuje 30 000 IU, čo zodpovedá 252,0
mikrogramom epoetínu alfa.
1,0 ml naplnená injekčná striekačka obsahuje 40 000 IU, čo zodpovedá 336,0
mikrogramom epoetínu alfa.

Epoetinum alfa sa získava rekombináciou DNA z ovariálnych buniek čínskych
škrečkov.

Pomocné látky, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok v naplnenej striekačke.
Číry bezfarebný roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

Liečba anémie a zníženie požiadaviek na transfúziu u dospelých pacientov
liečených chemoterapiou kvôli solídnym tumorom, malígnemu lymfómu alebo
mnohopočetnému myelómu a u pacientov, pre ktorých je transfúzia rizikom
vzhľadom na celkový zdravotný stav (napr. kardiovaskulárne ochorenie,
preexistujúca anémia na začiatku chemoterapie).

Eprex sa môže použiť na urýchlenie tvorby zásob autológnej krvi pacienta v
programe darcovstva. Jeho použitie v tejto indikácii musí byť v rovnováhe
so zaznamenaným rizikom trombembolických príhod. Liečba sa má podávať
pacientom s miernou anémiou (hodnoty hemoglobínu 100-130 g/l bez deficitu
železa) v prípade, že konzervovanie krvi nie je možné alebo dostatočné, keď
plánovaný rozsiahly chirurgický výkon vyžaduje zvýšenú potrebu krvi
(najmenej 4 jednotky krvi pre ženy alebo najmenej 5 jednotiek krvi pre
mužov).

Eprex sa môže použiť na zníženie rizika expozície voči alogénnej transfúzii
krvi u dospelých pacientov bez deficitu železa pred plánovanou rozsiahlou
ortopedickou operáciou s vysokým rizikom komplikácií súvisiacich s
transfúziou. Použitie sa má obmedziť na pacientov s miernou anémiou
(napríklad hodnota hemoglobínu 100-130 g/l), pre ktorých nie je dostupný
program autológneho darcovstva a s očakávanými stredne závažnými stratami
krvi (900 až 1800 ml).

Počas chirurgického výkonu sa majú vždy dodržiavať zásady správneho
zaobchádzania s krvou.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podávania

Tak ako pred každým parenterálnym podávaním, prekontrolujte injekčný
roztok, či neobsahuje častice alebo či nenastala zmena farby roztoku.

a/ intravenózna injekcia: podávanie má trvať najmenej 1 - 5 minút, v
závislosti od celkovej dávky.
U pacientov, ktorí reagujú na liečbu príznakmi podobnými chrípke, aplikujte
injekciu pomalšie.
Nepodávajte vo forme intravenóznej infúzie a nemiešajte s inými liekmi.

b/ podkožná injekcia: maximálny objem podaný do jedného miesta má byť 1 ml.
Ak sa majú aplikovať väčšie objemy, injekcia sa má aplikovať do viacerých
miest.

Injekcie sa podávajú do končatín alebo do prednej brušnej steny.

V prípadoch, keď lekár rozhodne, že je možné, aby pacient alebo jeho
ošetrovateľ bezpečne a efektívne aplikoval subkutánne injekciu EPREX
samostatne, je potrebné pacientovi alebo jeho ošetrovateľovi poskytnúť
inštrukcie o vhodnej dávke a podávaní.

Pozri časť 3. Ako používať EPREX (Návod ako si podať EPREX sám) v písomnej
informácii pre používateľov.

Liečba pacientov s anémiou indukovanou chemoterapiou:
Pacientom s anémiou (napr. koncentrácia hemoglobínu ? 100 g/l sa má EPREX
podávať subkutánne. Symptómy a druhotné následky anémie môžu byť rôzne
v závislosti od veku, pohlavia a celkovej závažnosti ochorenia; je
nevyhnutné, aby lekár u individuálneho pacienta zhodnotil priebeh liečby
a jeho stav.

Z dôvodu meniaceho sa stavu pacienta môžu byť príležitostne zaznamenané
individuálne hodnoty nad a pod želateľnou hladinou hemoglobínu. Zmena
hladiny hemoglobínu sa má riešiť riadením dávkovania s ohľadom na cieľový
rozsah hemoglobínu od 100 g/l do 120 g/l. Treba zabrániť pretrvávaniu
hladiny hemoglobínu nad 120 g/l; návod na vhodnú úpravu dávkovania
v prípade, že hodnoty hemoglobínu prekročia 120 g/l, sú opísané nižšie.

Liečba epoetínom alfa má pokračovať najmenej 1 mesiac po ukončení
chemoterapie.

Úvodná dávka je 150 IU/kg subkutánne 3-krát za týždeň. Alternatívne sa môže
EPREX podať v úvodnej dávke 450 IU/kg subkutánne 1-krát za týždeň. Ak sa po
4 týždňoch liečby zvýšila hladina hemoglobínu aspoň o 10 g/l alebo ak sa
počet retikulocytov zvýšil ? 40 000/(l, dávka 150 IU/kg 3-krát týždenne
alebo 450 IU /kg 1-krát za týždeň zostáva nezmenená. Ak sa zvýšila hodnota
hemoglobínu o (10 g/l a počet retikulocytov sa zvýšil ( 40 000/(l, zvýši sa
dávka na 300 IU/kg 3-krát týždenne. Ak sa zvýšila hodnota hemoglobínu po
ďalších 4 týždňoch liečby dávkou 300 IU/kg 3-krát týždenne o (10 g/l alebo
ak sa počet retikulocytov zvýšil (40 000/(l, dávka zostáva na 300 IU/kg
3-krát týždenne. Ak sa hodnota hemoglobínu zvýšila o (10 g/l a počet
retikulocytov o menej ako 40 000/(l, odpoveď je nepravdepodobná a liečba sa
má ukončiť. Odporúčaný dávkovací režim je zaznamenaný v nasledujúcom
grafickom znázornení:

( počtu retikulocytov
150 IU/kg 3-krát/týždeň
o ( 40 000/(l
alebo 450 IU/kg 1-krát/týždeň
alebo

požadovaný
( hemoglobínu o ( 10 g/l

hemoglobín

( počtu
retikulocytov ( 120 g/l)

o ( 40 000/(l
4 týždne
alebo ( hemoglobínu
150 IU/kg
o ( 10 g/l
3-krát/týždeň ( počtu retikulocytov

alebo 450 IU/kg o ( 40 000/(l
300 4 týždne
1-krát/týždeň a
IU/kg
( hemoglobínu
3-krát/týždeň
o ( 10 g/l
( počtu
retikulocytov

o ( 40 000/(l

a
ukončenie liečby

( hemoglobínu
o ( 10 g/l

Pacientov treba starostlivo sledovať, aby sa zabezpečilo, že na dostatočnú
kontrolu anémie a jej symptómov sa používa najnižšia schválená dávka lieku
stimulujúceho erytropoézu (ESA, z angl. erythropoiesis-stimulating agent).

/Úprava dávky na udržanie koncentrácie hemoglobínu medzi 100 g/l – 120 g/l:/

Ak sa hodnota hemoglobínu zvyšuje o viac než 20 g/l za mesiac, alebo
hladina hemoglobínu prekročí 120 g/l, znížte dávku epoetínu alfa asi o 25
– 50 %. Pri prekročení hladiny hemoglobínu 130 g/l prerušte liečbu a
vyčkajte dovtedy, kým sa nezníži pod 120 g/l. Potom pokračujte v liečbe
epoetínom alfa v dávke zníženej o 25 % pôvodnej dávky.

Dospelí pacienti pred chirurgickým výkonom v programe autológneho
darcovstva:

Odporúča sa intravenózne podávanie. V prípade darovania krvi sa má epoetín
alfa podať po dokončení procesu darovania krvi.

Epoetín alfa sa môže podávať pacientom s miernou anémiou (hematokrit 33-39
%), ktorí potrebujú zásobu
? 4 jednotiek krvi, v dávke 600 IU/kg 2-krát za týždeň počas 3 týždňov pred
plánovaným chirurgickým výkonom. 81 % pacientov, ktorí dostávali epoetín
alfa podľa tohto režimu, sa podarilo odobrať ? 4 jednotky krvi v porovnaní
s 37 % pacientov, ktorí dostávali placebo. Liečba epoetínom alfa znížila
riziko expozície homológnej krvi o 50 % v porovnaní s pacientmi, ktorí
nedostali epoetín alfa.

Všetkým pacientom liečeným epoetínom alfa sa odporúča adekvátna náhrada
železa (napr. 200 mg železa denne perorálne) počas celej liečby epoetínom
alfa. S náhradou železa treba začať čo najskôr, dokonca niekoľko týždňov
pred vytváraním zásob autológnej krvi, aby sa dosiahli vysoké zásoby železa
pred začatím liečby epoetínom alfa.

Dospelí pacienti pred plánovanou veľkou elektívnou ortopedickou operáciou

Odporúča sa subkutánne podávanie. Odporučený dávkovací režim je 600 IU/kg
epoetínu alfa 1-krát za týždeň počas 3 týždňov (21., 14. a 7. deň) pred
operáciou a v deň operácie. Ak je potrebné skrátiť čas pred operáciou na
menej než 3 týždne, podáva sa epoetín alfa v dávke 300 IU/kg denne počas 10
dní pred operáciou, v deň operácie a počas 4 dní po operácii. Ak sa
vykonávajú hematologické vyšetrenia počas predoperačného obdobia a hladina
hemoglobínu dosahuje 150 g/l alebo viac, podávanie epoetínu alfa sa má
ukončiť a ďalšie dávky sa nemajú podávať.

Na začiatku liečby sa treba uistiť, že pacient nemá deficit železa. Všetci
pacienti liečení epoetínom alfa majú dostávať primeranú náhradu železa
(napríklad 200 mg železa denne perorálne) počas liečby epoetínom alfa. Ak
je to možné, náhrada železa má začať pred liečbou epoetínom alfa, aby sa
zabezpečili primerané zásoby železa.

4.3. Kontraindikácie

Ak sa u pacientov vyvinie aplázia červenej zložky kostnej drene (Pure Red
Cell Aplasia-PRCA), po následnej liečbe erytropoetínmi sa nesmie podávať
Eprex alebo iný erytropoetín (pozri časť 4.4. Aplázia červenej zložky
kostnej drene).

Nekontrolovaná hypertenzia.

U pacientov liečených epoetínom alfa sa majú rešpektovať všetky
kontraindikácie spojené s programom autológneho darcovstva krvi.

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Použitie epoetínu alfa u pacientov pred plánovanou veľkou elektívnou
ortopedickou operáciou, ktorí nie sú zaradení do programu autológneho
darcovstva krvi, je kontraindikované u pacientov so závažným ochorením
koronárnych a periférnych artérií, karotíd alebo mozgových ciev, vrátane
pacientov s nedávno prekonaným infarktom myokardu alebo mozgovo-cievnou
príhodou.

Pacienti pred chirurgickým výkonom, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu
dostávať adekvátnu antitrombotickú profylaxiu.

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Všeobecne

Všetkým pacientom liečeným epoetínom alfa sa má starostlivo monitorovať a
kontrolovať krvný tlak. Epoetín alfa sa má opatrne podávať pacientom s
neliečenou, nesprávne liečenou alebo nedostatočne kontrolovanou
hypertenziou. Niekedy je nutné pridať alebo zvýšiť dávky antihypertenzív.
Ak kontrola krvného tlaku nie je možná, liečbu epoetínom alfa treba
ukončiť.

Liečba epoetínom alfa vyžaduje tiež opatrnosť pri výskyte epilepsie a
chronického zlyhania pečene.

Pacientom s chronickým zlyhaním obličiek a onkologickým pacientom, ktorým
sa podáva epoetín alfa, sa má pravidelne stanovovať hladina hemoglobínu, až
pokiaľ sa nedosiahne jeho stabilná hladina. Následne sa musí táto hladina
naďalej pravidelne kontrolovať.

Všetkým pacientom sa majú starostlivo kontrolovať hladiny hemoglobínu
z dôvodu potenciálneho rizika trombembolických príhod a smrteľných
následkov, ak sú pacienti liečení pri hladinách hemoglobínu nad hranicou
pre indikované použitie.

Počas liečby epoetínom alfa v závislosti od podanej dávky sa môže mierne
zvýšiť počet trombocytov v rozsahu referenčných hodnôt. Toto zvýšenie sa
počas ďalšej liečby upravuje. Navyše bola zaznamenaná trombocytémia nad
rozsah referenčných hodnôt. Odporúča sa, aby sa počet trombocytov
pravidelne kontroloval počas prvých 8 týždňov liečby.

Pred začatím liečby epoetínom alfa treba zvážiť a liečiť všetky ostatné
príčiny anémie (nedostatok železa, hemolýza, krvné straty, nedostatok
vitamínu B12 alebo kyseliny listovej). Vo väčšine prípadov hodnoty
feritínu v sére klesajú súčasne so zvýšením celkového objemu cirkulujúcej
krvi. Aby sa dosiahla optimálna odpoveď na epoetín alfa, majú sa zabezpečiť
primerané zásoby železa:

. perorálna substitúcia železa v dávke 200-300 mg denne sa odporúča
všetkým pacientom s nádorovými ochoreniami, ktorých saturácia
transferínu je nižšia ako 20 %.

Všetky tieto prídavné faktory anémie treba tiež starostlivo zvážiť pri
rozhodovaní o zvýšení dávky epoetínu alfa u pacientov s nádorovými
ochoreniami.

Veľmi zriedkavo sa u pacientov liečených epoetínom alfa zaznamenal vznik
alebo exacerbácia porfýrie. Epoetín alfa sa má u pacientov s porfýriou
používať so zvýšenou opatrnosťou.

Z dôvodu zlepšenia sledovania liekov stimulujúcich erytropoézu (ESA) sa má
do pacientovho zdravotného záznamu zrozumiteľne zaznamenať obchodný názov
podaného ESA.

Pacienti môžu prejsť z jedného ESA na iný iba pod príslušným lekárskym
dohľadom.

Aplázia červenej zložky kostnej drene

Protilátkami sprostredkovaná aplázia červenej zložky kostnej drene (PRCA)
bola zaznamenaná počas mesiacov až rokov liečby subkutánnym podávaním
epoetínu najmä u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek. Prípady boli
hlásené aj u pacientov s hepatitídou C, ktorí boli liečení interferónom
a ribavirínom, keď sa súčasne podávali ESA. EPREX nie je schválený na
úpravu anémie súvisiacej s hepatitídou C.

U pacientov, u ktorých sa vyvinie náhla strata účinnosti, charakterizovaná
znížením hemoglobínu (10 až 20 g/l na mesiac) so zvýšenou potrebou
transfúzií, sa má zistiť počet retikulocytov a majú sa vyšetriť typické
príčiny nedostatočnej odpovede na liečbu (napr. nedostatok železa, kyseliny
listovej alebo vitamínu B12, intoxikácia alumíniom, infekcie alebo zápalové
procesy, straty krvi a hemolýza).

Paradoxný pokles hemoglobínu a vznik závažnej anémie spojenej s nízkym
počtom retikulocytov má viesť k prerušeniu liečby EPREXOM a k vykonaniu
testu na prítomnosť protilátok proti erytropoetínom. Má sa tiež zvážiť
vyšetrenie kostnej drene na diagnózu PRCA.

Žiadna liečba inými ESA nemá byť začatá kvôli riziku skríženej reakcie.

Liečba pacientov s anémiou indukovanou chemoterapiou:

Epoetíny sú rastové faktory, ktoré primárne stimulujú produkciu
erytrocytov. Prítomnosť erytropoetínových receptorov sa tiež zistila na
povrchu niektorých buniek v tumoroch. Ako pri všetkých rastových faktoroch,
existuje obava, že epoetíny môžu stimulovať rast nádorov. V niekoľkých
kontrolovaných štúdiách nebolo preukázané zlepšenie celkového prežívania
alebo zníženie rizika rastu nádorov u pacientov s anémiou spojenou
s rakovinou.

V kontrolovaných štúdiách použitie lieku EPREX a iných ESA preukázalo:
. Zníženie lokoregionálnej kontroly u pacientov s rozvinutou rakovinou
hlavy a krku liečených rádioterapiou, keď sa podávali na dosiahnutie
hladiny hemoglobínu vyššej ako 140 g/l,
. Skrátenie celkového prežívania a nárast úmrtí pripísaných rozvoju
choroby počas 4 mesiacov u pacientok s metastatickou rakovinou prsníka
liečených chemoterapiou, keď sa podávali na dosiahnutie hladiny
hemoglobínu v rozsahu 120-140 g/l.
. Zvýšené riziko úmrtia pri podávaní na dosiahnutie hladiny hemoglobínu
120 g/l u pacientov s aktívnym malígnym ochorením neliečených
chemoterapiou ani rádioterapiou. ESA nie sú indikované na použitie
v tejto skupine pacientov.

Na základe vyššie uvedeného sa má v niektorých prípadoch na liečbu anémie
u onkologických pacientov uprednostniť transfúzia krvi. Rozhodnutie použiť
liečbu rekombinantnými erytropoetínmi sa má zakladať na zhodnotení prínosu
a rizika s ohľadom na jednotlivého pacienta. Treba pritom vziať do úvahy
typ tumoru a štádium ochorenia; stupeň anémie; očakávané prežitie;
prostredie, v ktorom sa pacient lieči a preferencie pacienta (pozri časť
5.1).

U pacientov s nádorovými ochoreniami, ktorí sú liečení chemoterapiou, treba
počítať s 2-3 týždňovým oneskorením medzi podaním ESAa objavením sa
erytropoetínom indukovaných erytrocytov, keď sa hodnotí, či je liečba
epoetínom alfa vhodná (rizikový pacient pre transfúziu).

Keďže sa u onkologických pacientov liečených pomocou ESA pozorovala zvýšená
incidencia trombovaskulárnych príhod (VTE, pozri časť 4.8), musí byť
starostlivo zvážený pomer riziko/prínos liečby s epoetínom alfa,
predovšetkým u onkologických pacientov so zvýšeným rizikom
trombovaskulárnych príhod, napr. u obéznych pacientov a pacientov s VTE v
anamnéze (napr. hlboká venózna trombóza alebo pľúcna embólia).
Investigatívna štúdia (štúdia BEST) u žien s metastatickou rakovinou
prsníka mala za cieľ zistiť, či liečba epoetínom alfa nad hranicu korekcie
anémie, môže zlepšiť výsledky liečby. V tejto štúdii bola incidencia
fatálnych trombembolických príhod vyššia u pacientok liečených epoetínom
alfa ako u tých, ktorým bolo podávané placebo.

Pacienti pred chirurgickým výkonom v programe autológneho darcovstva

Treba rešpektovať všetky špeciálne upozornenia a preventívne opatrenia
spojené s programom autológneho darcovstva, najmä pravidelnú náhradu
objemov.

Pacienti pred plánovanou veľkou elektívnou ortopedickou operáciou

U pacientov pred plánovanou veľkou elektívnou ortopedickou operáciou sa má
príčina anémie stanoviť a liečiť, ak je to možné, pred začatím liečby
epoetínom alfa. Trombotické príhody môžu byť rizikom v tejto populácii
pacientov, a túto možnosť treba starostlivo zvážiť voči očakávanému prínosu
z liečby.

Pacienti pred plánovanou veľkou elektívnou ortopedickou operáciou majú
dostať primeranú antitrombotickú profylaxiu, pretože u chirurgických
pacientov sa môžu vyskytnúť trombotické a cievne príhody, najmä u pacientov
s kardiovaskulárnym ochorením. Okrem toho treba dodržiavať špeciálne
opatrenia u pacientov s predispozíciou na rozvoj hlbokej žilovej trombózy.
Navyše u pacientov s východiskovou hladinou hemoglobínu >130 g/l, nemožno
vylúčiť možnosť, že liečba epoetínom alfa môže byť spojená so zvýšeným
rizikom pooperačných trombotických/cievnych príhod. Preto sa nemá použiť
u pacientov s východiskovou hladinou hemoglobínu >130 g/l.

Pacienti s chronickým zlyhaním obličiek

Pacienti s chronickým zlyhaním obličiek liečení subkutánnym podávaním lieku
EPREX musia byť pravidelne monitorovaní, či nedochádza k poklesu účinnosti,
definovanej ako neprítomnosť alebo zníženie odpovede na liečbu liekom EPREX
u pacientov, ktorí predtým odpovedali na takúto liečbu. Je to
charakterizované trvalým znižovaním hemoglobínu, aj napriek zvyšovaniu
dávok lieku EPREX.

Tento liek obsahuje menej než 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke, t.j. je
v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

4.5. Liekové a iné interakcie

Nie je známe, či liečba epoetínom alfa ovplyvňuje metabolizmus iných
liekov. Keďže sa cyklosporín viaže na erytrocyty, nemožno vylúčiť možnosť
liekovej interakcie. Ak sa epoetín alfa podáva súčasne s cyklosporínom,
treba monitorovať hladinu cyklosporínu a podľa zvýšenia hodnoty hematokritu
upraviť jeho dávkovanie.

Nie je známe, či existuje interakcia medzi epoetínom alfa a faktorom
stimulujúcim kolónie granulocytov alebo faktorom stimulujúcim kolónie
granulocytov a makrofágov vzhľadom na hematologickú diferenciáciu alebo
proliferáciu v bioptických vzorkách nádorov /in vitro/.

4.6. Gravidita a laktácia

Doteraz neboli vykonané zodpovedajúce a kontrolované štúdie u tehotných
žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť
5.3). Preto sa gravidným a dojčiacim pacientkam pred chirurgickým výkonom v
programe autológneho darcovstva neodporúča použitie epoetínu alfa.

Nie je známe, či sa exogénny epoetín alfa vylučuje do materského mlieka.
Epoetín alfa sa má u dojčiacich žien používať so zvýšenou opatrnosťou. Pri
rozhodovaní, či pokračovať/prerušiť dojčenie alebo pokračovať/prerušiť
liečbu epoetínom alfa, sa má vziať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa
a prínos liečby epoetínom alfa pre matku.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Epoetín alfa neovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlo a obsluhovať
stroje.

4.8. Nežiaduce účinky

Všeobecne

U pacientov s rakovinou a pacientov s chronickým zlyhaním obličiek bolo
najčastejšou nežiaducou reakciou na liek počas liečby epoetínom alfa
zvýšenie krvného tlaku v závislosti od dávky alebo zhoršenie už prítomnej
hypertenzie. Je potrebné monitorovať krvný tlak, najmä na začiatku liečby
(pozri časť 4.4). Ďalšie časté nežiaduce reakcie na liek pozorované
v klinických štúdiách sú hlboká žilová trombóza, pľúcna embólia,
epileptické záchvaty, diarea, nauzea, bolesť hlavy, ochorenie podobné
chrípke, pyrexia, vyrážky a vracanie. Ochorenie podobné chrípke zahŕňa
bolesti hlavy, artralgiu, myalgiu a pyrexiu, sa môže objaviť najmä na
začiatku liečby. Frekvencie môžu byť rôzne v závislosti od indikácie (pozri
tabuľku nižšie).

Závažné nežiaduce reakcie na liek zahŕňajú venóznu a arteriálnu trombózu
a embóliu (vrátane niekoľkých so smrteľnými následkami), ako je hlboká
žilová trombóza, pľúcna embólia, arteriálna trombóza (vrátane
myokardiálneho infarktu a myokardiálnej ischémie), retinálna trombóza
a trombóza artériovenóznej spojky (vrátane dialyzačného zariadenia). Navyše
boli v klinických štúdiách s epoetínom alfa zaznamenané cerebrovaskulárne
príhody (vrátane cerebrovaskulárneho infarktu a cerebrovaskulárneho
krvácania) a dočasné ischemické príhody.

Boli zaznamenané aneuryzmy.

Boli zaznamenané hypersenzitívne reakcie, vrátane vyrážok, žihľavky,
anafylaktickej reakcie a angioneurotického edému.

Tiež sa počas liečby epoetínom alfa u pacientov, ktorí mali pred liečbou
normálny alebo nízky tlak krvi, objavili hypertenzné krízy s encefalopatiou
a epileptickými záchvatmi, vyžadujúce okamžitú lekársku pomoc a intenzívnu
medicínsku starostlivosť. Treba venovať zvýšenú pozornosť náhlym bodavým
bolestiam hlavy podobným migréne, ktoré môžu byť varovným signálom.

Protilátkami sprostredkovaná aplázia červenej zložky kostnej drene bola
veľmi zriedkavo zaznamenaná u < 1/10 000 prípadov na pacientoch po
mesiacoch až rokoch liečby EPREXom (pozri časť 4.4).

Celkový bezpečnostný profil EPREXu bol hodnotený u 142 pacientov
s chronickým zlyhaním obličiek a u 765 pacientov s rakovinou, ktorí sa
zúčastnili placebom kontrolovaných, dvojito zaslepených klinických štúdií.
Nežiaduce reakcie na liek zaznamenané u ? 0,2 % pacientov liečených EPREXom
z týchto štúdií, dodatočných klinických štúdií a z postmarketingových
skúseností sú vymenované nižšie podľa tried orgánových systémov
a frekvencie.

Frekvencie sú definované nasledovne: veľmi časté ((1/10); časté ((1/100 až
<1/10); menej časté ((1/1 000 až <1/100); zriedkavé ((1/10 000 až <1/1
000); veľmi zriedkavé (<1/10 000). Frekvencia je definovaná ako neznáma, ak
nežiaduca reakcia na liek nebola zaznamenaná v placebom kontrolovaných,
dvojito zaslepených, klinických štúdiách alebo ak frekvencia nemôže byť
určená z iných dostupných údajov.

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané
v poradí klesajúcej závažnosti.

|Trieda orgánových |Frekvencia |Nežiaduca reakcia na liek |
|systémov | | |
|Poruchy krvi |Menej časté |Trombocytémia (pacienti |
|a lymfatického systému | |s nádorovým ochorením) |
| |Neznáma frekvencia|Protilátkami sprostredkovaná |
| | |aplázia červenej zložky |
| | |kostnej drene1 |
| | |Trombocytémia (pacienti |
| | |s chronickým zlyhaním |
| | |obličiek) |
|Poruchy imunitného |Neznáma frekvencia|Anafylaktická reakcia |
|systému | |Precitlivenosť |
|Poruchy nervového |Veľmi časté |Bolesť hlavy (pacienti |
|systému | |s nádorovým ochorením) |
| |Časté |Epileptické záchvaty |
| | |(pacienti s chronickým |
| | |zlyhaním obličiek) |
| | |Bolesť hlavy (pacienti |
| | |s chronickým zlyhaním |
| | |obličiek) |
| |Menej časté |Cerebrálne krvácanie2 |
| | |Epileptické záchvaty |
| | |(pacienti s nádorovým |
| | |ochorením) |
| |Neznáma frekvencia|Cerebrovaskulárna príhoda2 |
| | |Hypertenzná encefalopatia |
| | |Tranzitórny ischemický atak |
|Poruchy oka |Neznáma frekvencia|Sietnicová trombóza |
|Poruchy ciev |Časté |Hlboká žilová trombóza2 |
| | |(pacienti s nádorovým |
| | |ochorením) |
| | |Hypertenzia |
| |Neznáma frekvencia|Hlboká žilová trombóza2 |
| | |(pacienti s chronickým |
| | |zlyhaním obličiek) |
| | |Arteriálna trombóza |
| | |Hypertenzné krízy |
|Poruchy dýchacej |Časté |Pľúcna embólia2 (pacienti |
|sústavy, hrudníka a | |s nádorovým ochorením) |
|mediastína | | |
| |Neznáma frekvencia|Pľúcna embólia2 (pacienti |
| | |s chronickým zlyhaním |
| | |obličiek) |
|Poruchy |Veľmi časté |Nauzea |
|gastrointestinálneho | | |
|traktu | | |
| |Časté |Diarea (pacienti s nádorovým |
| | |ochorením) |
| | |Vracanie |
| |Menej časté |Diarea (pacienti s chronickým|
| | |zlyhaním obličiek) |
|Poruchy kože |Časté |Vyrážky |
|a podkožného tkaniva | | |
| |Neznáma frekvencia|Angioneurotický edém |
| | |Žihľavka |
|Poruchy kostrovej |Veľmi časté |Artralgia (pacienti |
|a svalovej sústavy | |s chronickým zlyhaním |
|a spojivového tkaniva | |obličiek) |
| |Časté |Artralgia (pacienti |
| | |s nádorovým ochorením) |
| |Menej časté |Myalgia (pacienti s nádorovým|
| | |ochorením) |
| |Neznáma frekvencia|Myalgia (pacienti |
| | |s chronickým zlyhaním |
| | |obličiek) |
|Vrodené, familiárne |Neznáma frekvencia|Porfýria |
|a genetické poruchy | | |
|Celkové poruchy |Veľmi časté |Pyrexia (pacienti s nádorovým|
|a reakcie v mieste | |ochorením) |
|podania | |Ochorenie podobné chrípke |
| | |(pacienti s chronickým |
| | |zlyhaním obličiek) |
| |Časté |Ochorenie podobné chrípke |
| | |(pacienti s nádorovým |
| | |ochorením) |
| |Neznáma frekvencia|Neúčinnosť lieku |
| | |Periférny edém |
| | |Pyrexia (pacienti |
| | |s chronickým zlyhaním |
| | |obličiek) |
| | |Reakcie v mieste injekcie |
|Laboratórne a funkčné |Neznáma frekvencia|Pozitívne |
|vyšetrenia | |anti-erytropoetínové |
| | |protilátky1 |
|Úrazy, otravy |Časté |Trombóza artériovenóznej |
|a komplikácie | |spojky vrátane dialyzačného |
|liečebného postupu | |zariadenia (pacienti |
| | |s chronickým zlyhaním |
| | |obličiek) |


1 Frekvenciu nemožno odhadnúť z klinických štúdií.
2 Vrátane prípadov so smrteľnými následkami.

Pacienti s chronickým zlyhaním obličiek

U pacientov s chronickým zlyhaním obličiek môžu byť hladiny hemoglobínu
vyššie ako 120 g/l spojené so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych príhod,
vrátane úmrtia (pozri časť 4.4).

U pacientov liečených hemodialýzou sa vyskytla trombóza artériovenóznej
spojky, najmä u tých so sklonom k hypotenzii alebo u pacientov s
komplikáciami artériovenóznej spojky (napr. stenóza, aneuryzma a pod.).

Pacienti s nádorovým ochorením

U pacientov s nádorovým ochorením, ktorým boli podávané ESA, vrátane
epoetínu alfa, bola zaznamenaná zvýšená incidencia trombembolických príhod
(pozri časť 4.4).

Pacienti pred plánovanou operáciou

U pacientov pred plánovanou veľkou elektívnou ortopedickou operáciou,
s počiatočnou hladinou hemoglobínu v rozsahu medzi 100 a 130 g/l, sa
incidencia trombotických/vaskulárnych príhod (väčšinou hlboká žilová
trombóza), v celej skupine pacientov z klinických štúdií, javila podobná
ako v skupinách s rozdielnym dávkovaním epoetínu alfa a placeba, napriek
tomu, že klinické skúsenosti sú obmedzené.

Navyše u pacientov s počiatočnou hladinou hemoglobínu >130 g/l, nie je
vylúčená možnosť, že liečba epoetínom alfa môže byť spojená so zvýšeným
rizikom pooperačných trombotických/vaskulárnych príhod.

4.9. Predávkovanie

Epoetín alfa má veľké terapeutické rozmedzie. Predávkovanie epoetínom alfa
môže zvýrazniť farmakologické účinky hormónu. Pri vysokých hladinách
hemoglobínu sa môže vykonať flebotómia. V prípade nutnosti sa majú vykonať
ďalšie podporné opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antianemikum, liek s hormonálnou aktivitou.
ATC kód: B03XA01

Erytropoetín je glykoproteín, ktorý stimuluje erytropoézu stimuláciou mitóz
a hormonálnou diferenciáciou, tvorbou erytrocytov z prekurzorov
kompartmentu kmeňových buniek.

Celková molekulová hmotnosť erytropoetínu je 32 000 – 40 000 daltonov.
Proteínová frakcia tvorí asi 58 % a skladá sa zo 165 aminokyselín. K
proteínovej časti sa pripájajú 4 sacharidové reťazce tromi N-glykozidickými
väzbami a jednou O-glykozidickou väzbou. Epoetín alfa získaný génovou
technológiou je glykozylovaný a jeho zloženie aminokyselín a sacharidov je
identické s endogénnym erytropoetínom izolovaným z moču anemických
pacientov.

Epoetín alfa sa vyznačuje najvyššou čistotou, akú je možné v súčasnosti
dosiahnuť. V koncentráciách, v akých sa liečivo používa u ľudí, nie sú
preukázateľné zvyšky bunkovej línie použitej na jeho výrobu.

Biologická účinnosť epoetínu alfa sa dokázala v podmienkach /in vivo/ na
rozličných zvieracích modeloch (normálne a anemické potkany, myši s
polycytémiou). Podanie epoetínu alfa vyvolalo zvýšenie celkového počtu
erytrocytov, hodnôt hemoglobínu a počtu retikulocytov ako aj rýchlosti
59Fe-inkorporácie.

Zvýšenie inkorporácie 3H-tymidínu do erytroidných jadrových buniek sleziny
sa zaznamenalo /in vitro/ (bunková kultúra sleziny myši) po inkubácii s
epoetínom alfa.

S využitím kultúry buniek ľudskej kostnej drene sa ukázalo, že epoetín alfa
stimuluje erytropoézu špecificky a neovplyvňuje leukopoézu. Cytotoxické
účinky epoetínu alfa na bunky kostnej drene sa nepozorovali.

Do troch placebom kontrolovaných štúdií bolo zahrnutých 721 pacientov s
nádorovými ochoreniami, ktorí dostávali chemoterapiu neobsahujúcu platinu,
389 pacientov s hematologickými malignitami (221 mnohopočetný myelóm, 144
non-Hodgkinov lymfóm a 24 iné hematologické malignity) a 332 so solídnymi
tumormi (172 prsník, 64 ženské pohlavné orgány, 23 pľúca, 22 prostata, 21
gastrointestinálny trakt a 30 ostatné typy tumorov). V dvoch veľkých
otvorených štúdiách bolo zahrnutých 2697 pacientov s nádorovými
ochoreniami, ktorí dostávali chemoterapiu neobsahujúcu platinu, 1895 so
solídnymi tumormi (683 prsník, 260 pľúca, 174 ženské pohlavné orgány, 300
gastrointestinálny systém a 478 ostatné typy tumorov) a 802
s hematologickými malignitami.

V prospektívnej, randomizovanej, dvojito-zaslepenej, placebom kontrolovanej
štúdii na 375 anemických pacientoch s rôznymi nemyeloidnými malignitami,
ktorí dostávali chemoterapiu neobsahujúcu platinu, boli výrazne znížené s
anémiou súvisiace následky (napr. únava, znížená energia a redukcia
aktivity) merané nasledujúcimi nástrojmi a stupnicami: Functional
Assessment of Cancer Therapy-Anaemia (FACT-An) všeobecná stupnica, FACT-An
stupnica únavy a Cancer Linear Analogue Scale (CLAS). V dvoch ďalších
menších, randomizovaných, placebom kontrolovaných štúdiách sa nepreukázalo
výrazné zlepšenie parametrov kvality života podľa EORTCQLQ-C30 stupnice
alebo CLAS.

Erytropoetín je rastový faktor, ktorý primárne stimuluje tvorbu
erytrocytov. Prítomnosť erytropoetínových receptorov sa tiež zistila na
povrchu niektorých malígnych buniek. Prežívanie a rast nádoru boli skúmané
v piatich veľkých kontrolovaných štúdiách zahŕňajúcich celkovo 2833
pacientov, z ktorých štyri boli dvojito zaslepené, placebom kontrolované
štúdie a jedna bola otvorená štúdia. Štúdie buď zahŕňali pacientov, ktorí
boli liečení chemoterapiou (dve štúdie) alebo použili skupinu pacientov,
u ktorých ESA neboli indikované: anémia u pacientov s nádorovým ochorením,
ktorí neboli liečení chemoterapiou a pacienti s rakovinou hlavy a krku
liečení rádioterapiou. Cieľová koncentrácia hemoglobínu v dvoch štúdiách
bola >130 g/l; v ostatných troch štúdiách to bolo 120-140 g/l. V otvorenej
štúdii nebol rozdiel v celkovom prežívaní medzi pacientmi liečenými
rekombinantnými ľudskými erytropoetínmi a kontrolami/./ V štyroch placebom
kontrolovaných štúdiách bol pomer rizika pre celkové prežitie v rozsahu
medzi 1,25 a 2,47 v prospech kontrol. Tieto štúdie preukázali konzistentnú,
nevysvetlenú, štatisticky významnú prevahu úmrtnosti u pacientov, ktorí
mali anémiu spojenú s rôznymi bežnými nádorovými ochoreniami a boli liečení
ľudskými rekombinantnými erytropoetínmi, v porovnaní s kontrolami. Celkové
výsledky prežívania v štúdiách nemohli byť uspokojivo vysvetlené pomocou
rozdielov v incidencii trombózy a s ňou spojených komplikácií medzi tými,
ktorým boli podávané ľudské rekombinantné erytropoetíny a tými v kontrolnej
skupine.

Vykonala sa tiež analýza údajov na úrovni pacienta na viac ako 13 900
pacientoch s nádorovým ochorením (zúčastňujúcich sa chemoterapie,
rádioterapie, chemorádioterapie alebo bez terapie), ktorí boli zaradení do
53 kontrolovaných štúdií s viacerými epoetínmi. Meta analýza celkových
výsledkov prežívania poskytla odhad pre pomer nebezpečenstva na 1,06
v prospech kontrol (95 % CI: 1,00; 1,12; 53 štúdií a 13 933 pacientov)
a pre pacientov podstupujúcich chemoterapiu, miera rizika celkového
prežívania bola 1,04 (95 % CI: 0,97; 1,11; 38 štúdií a 10 441 pacientov).
Meta analýzy tiež trvale naznačujú signifikantne zvýšené relatívne riziko
trombembolických príhod u pacientov s nádorovým ochorením liečených
ľudskými rekombinantnými erytropoetínmi (pozri časť 4.4).

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Intravenózne podanie

Zistilo sa, že po opakovanom intravenóznom podávaní je biologický polčas
epoetínu alfa u zdravých dobrovoľníkov približne 4 hodiny a o niečo dlhší
u pacientov so zlyhaním obličiek, približne 5 hodín. U detí sa zaznamenal
biologický polčas približne 6 hodín.

Subkutánne podanie

Po subkutánnej injekcii sú sérové hladiny epoetínu alfa oveľa nižšie než
hladiny dosiahnuté po intravenóznej injekcii, hladiny sa zvyšujú pomaly a
vrchol dosahujú po 12 až 18 hodinách. Maximálna hladina po subkutánnom
podaní je vždy výrazne nižšia ako maximálna hladina po intravenóznom podaní
(približne 1/20 hodnoty).

Nedochádza k žiadnej akumulácii: hladiny zostávajú rovnaké po 24 hodinách
po prvej injekcii aj po 24 hodinách po poslednej injekcii.

Biologický polčas sa ťažšie určuje po subkutánnom podaní a odhaduje sa na
približne 24 hodín.

Biologická dostupnosť subkutánne podaného epoetínu alfa je oveľa nižšia než
intravenózne podaného lieku: približne 20 %.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

V niekoľkých predklinických toxikologických štúdiách na psoch a potkanoch,
ale nie na opiciach, sa podávanie epoetínu alfa dávalo do súvislosti so
subklinickým obrazom fibrózy kostnej drene (Fibróza kostnej drene je známa
komplikácia chronického zlyhania obličiek u ľudí a môže súvisieť so
sekundárnym hyperparatyreoidizmom alebo s neznámymi faktormi. Výsledky
cielenej štúdie nepotvrdili rozdiely v incidencii fibrózy kostnej drene u
hemodialyzovaných pacientov liečených epoetínom alfa počas troch rokov
a u kontrolnej skupiny hemodialyzovaných pacientov neliečených epoetínom
alfa.).

V štúdiách na zvieratách sa ukázalo, že epoetín alfa znižuje hmotnosť
plodu, zapríčiňuje oneskorenú osifikáciu a zvyšuje mortalitu plodov u
zvierat, ak sa podáva v týždenných dávkach približne 20-krát vyšších, než
je odporučená týždenná dávka pre ľudí. Sekundárne tieto zmeny zapríčiňujú
zníženie hmotnosti matky počas gravidity.

Epoetin alfa nepreukázal žiadne zmeny v testoch na mutagenitu na
bakteriálnych a bunkových kultúrach cicavcov a ani /in vivo/ v mikronukleovom
teste na myšiach.

Dlhodobé štúdie karcinogenity sa doteraz nevykonali. V literatúre existujú
rozporné údaje o tom, či erytropoetíny môžu zohrávať úlohu v proliferácii
tumorov. Tieto správy sú založené na nálezoch /in vitro/ na ľudských
nádorových vzorkách, avšak majú neistý klinický význam.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

natrii chloridum, natrii dihydrogenophosphas dihydricus, natrii
hydrogenophosphas dihydricus, glycinum, polysorbatum 80, aqua ad
iniectabilia

6.2. Inkompatibility

Štúdie kompatibility neboli vykonané, tento liek sa nesmie miešať s
roztokmi iných liekov.

6.3. Čas použiteľnosti

18 mesiacov

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke pri teplote 2 – 8 (C. Táto teplota má byť dodržaná
až po podanie lieku pacientovi. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu
pred svetlom. Nezmrazujte a netraste.

Ak sa EPREX používa v rámci ambulantnej starostlivosti, pacient ho môže
pred použitím vybrať z chladničky len jedenkrát a uchovávať pri teplote do
25 °C maximálne po dobu 3 dní.

6.5. Druh obalu a obsah balenia

0,5 ml (20 000 IU) injekčného roztoku v naplnenej striekačke (sklenený
valec typu I) s piestom (guma s teflonovým povrchom) a ihla s ochranným
krytom (gumový a polypropylénový ochranný kryt) a s bezpečnostným krytom
ihly (polykarbonát) pripevneným k striekačke – balenie obsahuje 1, 4 alebo
6 naplnených striekačiek.

0,75 ml (30 000 IU) injekčného roztoku v naplnenej striekačke (sklenený
valec typu I) s piestom (guma s teflonovým povrchom) a ihla s ochranným
krytom (gumový a polypropylénový ochranný kryt) a s bezpečnostným krytom
ihly (polykarbonát) pripevneným k striekačke – balenie obsahuje 1, 4 alebo
6 naplnených striekačiek.

1,0 ml (40 000 IU) injekčného roztoku v naplnenej striekačke (sklenený
valec typu I) s piestom (guma s teflonovým povrchom) a ihla s ochranným
krytom (gumový a polypropylénový ochranný kryt) a s bezpečnostným krytom
ihly (polykarbonát) pripevneným k striekačke – balenie obsahuje 1, 4 alebo
6 naplnených striekačiek.

6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Nepodávajte vo forme intravenóznej infúzie a nemiešajte s roztokmi iných
liečiv.

Liek nesmie byť použitý a má byť zlikvidovaný,
- ak je porušený uzáver,
- ak je roztok zafarbený alebo sú viditeľné floatujúce častice,
- ak viete alebo si myslíte, že roztok bol omylom zmrazený, alebo
- ak nastala porucha chladničky.

Liek je len na jednorazové použitie. Zoberte len jednu dávku EPREXU
z každej injekčnej striekačky odstránením nepotrebného roztoku pred
podaním. Pozri časť 3. Ako používať EPREX (Návod ako si podať EPREX sám) v
písomnej informácii pre používateľov.

Naplnené striekačky sú vybavené bezpečnostným krytom ihly, ktorý pomôže
zabrániť poraneniam spôsobeným pichnutím ihlou po použití. Písomná
informácia pre používateľov obsahuje úplné inštrukcie pre použitie
a obsluhu naplnených injekčných striekačiek.

Každý odpad vzniknutý z liekov má byť zlikvidovaný v súlade s národnými
požiadavkami.

7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Johnson & Johnson, s. r. o.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava
Slovenská republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

12/0068/08-S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

28.2.2008

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Február 2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C47778
Skupina ATC:
B03 - Antianemiká
Skupina ATC:
B03XA01 - erythropoetinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
BE -
Účinná látka:
ethinylestradiolum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) pri anémii (s hladinou hemoglobínu pod 90 g/l, s vyššími hodnotami pri manifestných príznakoch anémie) u pacientov s chronickým ochorením obličiek a onkologických pacientov po radikálnej cytostatickej liečbe alebo ožiarení; podmienkou začatia liečby erytropoetínom je dostatočná zásoba železa (serový feritín pacienta minimálne 100 µg/l), bez ktorej je liečba anémie erytropoetínom neefektívna a neúčelná; liečba erytropoetínom sa ukončuje pri dosiahnutí hladiny hemoglobínu 110g/l (u nefrologických pacientov vyžadujúcich optimálne podmienky - fyzicky pracujúci, matky s deťmi a pod., je prípustná hodnota 120g/l); ak sa u onkologických pacientov nedosiahne požadované zvýšenie hemoglobínu do ôsmich týždňov od začatia podávania erytropoetínu, liečba erytropoetínom sa ukončí, b) pri ťažkej anémii nezrelých detí, c) pri anémii u pacientov s hematologickými poruchami proliferácie alebo maturácie erytrocytového radu (myelodysplastický syndróm, aplastická anémia, stav po transplantácii krvotvorných buniek), d) u chorých so stredne ťažkým stupňom anémie, zaradených do programu autotransfúzie pred plánovaným veľkým chirurgickým výkonom; efektivita liečby sa priebežne sleduje dostupnými prostriedkami a výsledok sa zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie.
Predajná cena:
473.37 € / 14260.74 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
473.37 € / 14260.74 SK
Posledná aktualizácia:
2014-04-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:26.09 € ÚP:0.00 € DP:26.09 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:60.60 € ÚP:0.00 € DP:60.60 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:89.11 € ÚP:0.00 € DP:89.11 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:117.51 € ÚP:0.00 € DP:117.51 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:145.89 € ÚP:0.00 € DP:145.89 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:174.27 € ÚP:0.00 € DP:174.27 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:277.98 € ÚP:0.00 € DP:277.98 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:98.59 € ÚP:0.00 € DP:98.59 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:129.00 € ÚP:0.00 € DP:129.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:193.19 € ÚP:0.00 € DP:193.19 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien