Detail:
KVENTIAX tbl flm 30x25 mg
Názov lieku:
KVENTIAX
Doplnok názvu:
tbl flm 30x25 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2011/06201


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Kventiax 25 mg, filmom obalené tablety
Kventiax 100 mg, filmom obalené tablety
Kventiax 150 mg, filmom obalené tablety
Kventiax 200 mg, filmom obalené tablety
Kventiax 300 mg, filmom obalené tablety
kvetiapín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Kventiax a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Kventiax
3. Ako užívať Kventiax
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Kventiax
6. Ďalšie informácie1. ČO JE KVENTIAX A NA ČO SA POUŽÍVA

Kventiax obsahuje liečivo, ktoré sa volá kvetiapín. Toto patrí do skupiny
liekov nazývaných antipsychotiká. Tieto lieky pomáhajú pri stavoch, ktoré
sa prejavujú tým, že:
. môžete vidieť, počuť alebo cítiť veci, ktoré tam nie sú, veriť veciam,
ktoré nie sú pravdivé alebo pociťovať nezvyčajnú nedôveru, strach,
zmätenosť, vinu, napätie alebo útlm.
. sa môžete cítiť veľmi rozrušený, rozradostený, znepokojený, nadšený
alebo hyperaktívny alebo môžete mať zníženú súdnosť, zahŕňajúcu
agresivitu alebo ničivé alebo agresívne správanie.
. vplývajú na Vašu náladu tak, že sa cítite smutný. Môžete sa cítiť
stiesnene, mať pocit viny, nedostatku energie, straty chute do jedla
a/alebo poruchy spánku.

Váš lekár Vám môže predpisovať Kventiax aj keď sa už cítite lepšie, aby sa
zabránilo návratu Vašich príznakov.

Môže byť pre Vás prospešné, ak o príznakoch Vášho ochorenia poviete
priateľom alebo príbuzným a požiadate ich, aby si prečítali túto Písomnú
informáciu pre používateľov. Mohli by ste ich požiadať, aby Vám povedali,
keď si budú myslieť, že sa príznaky Vášho ochorenia zhoršujú, alebo ak si
všimnú akékoľvek iné zmeny vo Vašom správaní.


2. SKÔR AKO UŽIJETE KVENTIAX

Neužívajte Kventiax
- keď ste alergický (precitlivený) na kvetiapín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Kventiaxu;
- keď užívate hociktorý z nasledovných liekov:
o niektoré lieky na HIV;
o lieky obsahujúce azoly (liečbu infekcií spôsobených plesňami),
o erytromycín alebo klaritromycín (antibiotiká na liečbu infekcií),
o nefazodón (na liečbu depresie).


Neužívajte Kventiax ak sa Vás týka niečo z vyššieuvedeného. Ak si nie ste
s niečím istý, porozprávajte sa pred užívaním Kventiaxu so svojim lekárom
alebo lekárnikom.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Kventiaxu

Kventiax nemajú užívať starší pacienti s demenciou (zníženie mozgovej
funkcie).
Je to kvôli tomu, že skupina liekov, do ktorej patrí Kvetiapín môže zvýšiť
riziko mozgovej príhody alebo, v niektorých prípadoch, aj riziko úmrtia
u starších pacientov s demenciou.

Predtým ako začnete užívať Kventiax povedzte Vášmu lekárovi ak:
- ak ste Vy alebo niekto z Vašej rodiny mali problémy so srdcom, napr.
problémy so srdcovým rytmom alebo ak užívate lieky, ktoré môžu mať
vplyv na Váš srdcový rytmus;
- ak máte nízky krvný tlak;
- ak ste mali mozgovú príhodu, najmä ak ste starší;
- ak ste Vy alebo niekto z Vašej rodiny mali v minulosti problémy
s vytváraním krvných zrazenín (trombov), pretože užívanie liekov tohto
druhu je spojené s vytváraním krvných zrazenín;
- ak máte problémy s pečeňou;
- ak ste mali niekedy záchvat;
- keď máte cukrovku alebo je u Vás riziko, že by sa mohla u Vás
cukrovka vyvinúť. Ak toto pre Vás platí, lekár Vám môže počas liečby
Kventiaxom sledovať hladinu cukru v krvi.
- ak viete, že ste mali v minulosti nedostatok bielych krviniek (čo
môže ale nemusí byť spôsobené inými liekmi).

Oznámte svojmu lekárovi, keď:
. máte vysokú teplotu (horúčku), závažnú stuhnutosť svalov, potíte sa
alebo sa cítite zmätený;
. sa u Vás vyskytnú nekotrolovateľné pohyby, najmä tváre a jazyka;
. pociťujete silnú ospanlivosť.
Tento stav môže byť zapríčinený týmto typom liekov.

Myšlienky na samovraždu a zhoršenie Vašej depresie
Ak máte depresiu, môžu sa u Vás niekedy objaviť sebapoškodzujúce alebo
samovražedné myšlienky. Toto sa môže stať častejšie na začiatku liečby,
pretože tieto lieky začínajú účinkovať až po 2 týždňoch liečby alebo aj
neskôr. Tieto myšlienky sa môžu objaviť častejšie aj vtedy, keď náhle
prestanete užívať Váš liek. S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto
myšlienky vtedy, ak ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických
skúšaní ukazujú na zvyšovanie rizika samovražedného správania u dospelých
s depresiou mladších ako 25 rokov.

Ak máte kedykoľvek samovražedné alebo sebapoškodzujúce myšlienky, ihneď
kontaktujte svojho lekára alebo navštívte priamo nemocnicu. Môže byť pre
Vás prospešné, ak o príznakoch Vašej depresie poviete priateľom alebo
príbuzným a požiadate ich, aby si prečítali túto Písomnú informáciu pre
používateľov. Mohli by ste ich požiadať, aby Vám povedali, keď si budú
myslieť, že sa príznaky Vášho ochorenia zhoršujú, alebo ak ich znepokoja
zmeny vo Vašom správaní.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neužívajte Kventiax ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:
- Niektoré lieky na liečbu HIV.
- Lieky obsahujúce azoly (na infekcie spôsobené plesňami).
- Erytromycín alebo klaritromycín (na infekcie).
- Nefazodón (na depresiu).

Povedzte Vášmu lekárovi, ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:
- Lieky na epilepsiu (ako fenytoín alebo karbamazepín).
- Lieky na vysoký krvný tlak.
- Barbituráty (lieky používané pri problémoch so spaním).
- Tioridazín (iné antipsychotické lieky).
- Lieky, ktoré môžu zapríčiniť nerovnováhu elektrolytov (ako sú
diuretiká) alebo majú vplyv na to, ako Vaše srdce bije (určité
antibiotiká).

Predtým ako prestanete užívať ktorýkoľvek liek, poraďte sa so svojím
lekárom.

Užívanie Kventiaxu s jedlom a nápojmi
- Kventiax sa môže užívať s jedlom a nápojmi.
- Musíte si dávať pozor, koľko alkoholu vypijete. Spoločný účinok
alkoholu a Kventiaxu môže spôsobiť, že sa budete cítiť ospanlivý.
- Pokiaľ sa liečite Kventiaxom, nepite grapefruitový džús. Môže
ovplyvniť účinok lieku.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná, snažíte sa otehotnieť alebo dojčíte, povedzte to svojmu
lekárovi predtým ako začnete užívať Kventiax. Neužívajte Kventiax počas
tehotenstva, kým sa o tom neporozprávate so svojím lekárom. Kventiax sa
nemá užívať počas dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Vaše tablety môžu spôsobiť, že sa budete cítiť ospalý. Preto by ste nemali
viesť vozidlá a obsluhovať stroje, kým nezistíte ako na Vás tablety
účinkujú.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Kventiaxu
Kventiax obsahuje laktózu. Ak Vám niekedy lekár povedal, že netolerujete
niektoré druhy cukrov, tak skôr ako začnete užívať tento liek poraďte sa so
svojim lekárom.

3. AKO UŽÍVAŤ KVENTIAX

Vždy užívajte Kventiax presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Váš lekár Vám určí úvodnú dávku lieku a povie Vám, koľko tabliet Kventiaxu
denne máte užívať. Bude to závisieť od Vášho ochorenia a Vašich potrieb.
Zvyčajná denná dávka však bude 150 mg až 800 mg.

Váš lekár môže Vašu liečbu začať nižšou dávkou a dávku môže pomaly
zvyšovať, ak:
- ste starší, alebo
- máte problémy s pečeňou.

. Liek budete užívať raz denne, pred spaním alebo dva razy, v závislosti
od Vašej choroby.
. Tabletu prehltnite celú a zapite ju vodou.
. Tabletu môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.
. Pokiaľ sa liečite Kventiaxom, nepite grapefruitový džús. Môže ovplyvniť
účinok lieku.
. Neprestaňte liek užívať ani vtedy, keď sa cítite lepšie, kým Vám to
nepovie Váš lekár.

Deti a mladiství
Kventiax sa neodporúča pre osoby mladšie ako 18 rokov.

Tablety Kventiax sú k dispozícii v rôznych silách. Preto nebuďte
prekvapený, keď sa farba a tvar Vašich tabliet z času na čas zmení.

Pokiaľ Vám to nepovie Váš lekár, NEPRESTÁVAJTE užívať tablety, ani keď sa
cítite lepšie.

Ak užijete viac Kventiaxu ako máte
Ak užijete viac tabliet ako je Vaša bežná dávka, čo najskôr sa obráťte na
Vášho lekára alebo na najbližšiu nemocnicu.

Ak užijete viac Kventiaxu ako Vám predpísal Váš lekár, môžete pociťovať
ospalosť, závrat alebo neobvyklý tep srdca.

Ak zabudnete užiť Kventiax
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu. Ak
zabudnete užiť dávku, užite ju čo najskôr ako si spomeniete. Ak sa blíži
čas užitia ďalšej dávky, tú vynechanú neužite. Potom pokračujte podľa
zvyčajnej dávkovacej schémy.

Ak prestanete užívať Kventiax
Ak náhle prestanete užívať Kventiax, môžete mať problémy so spaním
(nespavosť), môžete pociťovať nevoľnosť alebo môžete mať bolesť hlavy,
hnačku, môžete vracať, mať závrat a môžete byť podráždený. Váš lekár Vám
pred ukončením liečby začne postupne znižovať dávky lieku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, obráťte sa na
svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Kventiax môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Veľmi časté (postihujú viac ako 1 pacienta z 10):
< závrat (môže spôsobiť pád), bolesť hlavy, sucho v ústach;
< ospanlivosť (môže časom vymiznúť pri pokračovaní v liečbe Kventiaxom)
(môže spôsobiť pád);
< príznaky z vysadenia lieku (t.j. príznaky vznikajúce po ukončení
liečby Kventiaxom), zahŕňajúce nespavosť, nevoľnosť, bolesť hlavy,
hnačku, vracanie závrat a podráždenosť;
< zvyšovanie hmotnosti.

Časté (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100):
< zrýchlený tep;
< upchatý nos;
< zápcha, žalúdočná nevoľnosť (porucha trávenia);
< pocit slabosti, mdloby (môže spôsobiť pád);
< opuchy rúk alebo nôh;
< nízky krvný tlak pri postavení sa, čo môže byť príčinou závratu či
mdloby (môže spôsobiť pád);
< zvýšené hladiny cukru v krvi;
< rozmazané videnie;
< abnormálne pohyby svalov: vrátane obtiažneho začatia pohybu, triašky,
nepokoja alebo nebolestivej svalovej stuhnutosti;
< abnormálne sny a nočné mory;
< zvýšenie chuti do jedla;
< pocit podráždenosti;
< poruchy artikulácie (reči a výslovnosti).

Menej časté (postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000):
< znížená hladina sodíka v krvi;
< záchvaty kŕčov;
< alergické reakcie, ktoré môžu zahŕňať žihľavku, opuchy kože a opuchy
okolo úst;
< nepríjemný pocit v nohách (nazývaný tiež syndróm nepokojných nôh);
< sťažené prehĺtanie;
< porucha sexuálnej funkcie;
< neovládateľné pohyby, najmä tváre a jazyka.

Zriedkavé (postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000):
< vysoká teplota (horúčka), dlhotrvajúca bolesť hrdla alebo vredy
v ústach, zrýchlené dýchanie, potenie, svalová stuhnutosť, silná
ospalosť alebo mdloby;
< žltačka (zožltnutie kože a očných bielkov);
< vytvorenie krvných zrazenín v žilách, najmä nôh (príznaky zahŕňajú
opuch, bolesť a začervenanie nohy), ktoré sa môžu žilou dostať do pľúc
a vyvolať bolesť na hrudi a problémy s dýchaním. Ak pocítite niektorý
z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
< priapizmus (dlhotrvajúca a bolestivá erekcia);
< opuch prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka (galaktorea), poruchy
menštruácie.

Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000):
< neprimerané pitie tekutín (syndróm neprimeranej sekrécie
antidiuretického hormónu, známy ako /SIADH/);
< zhoršenie cukrovky;
< hepatitída (zápalové ochorenie pečene);
< vyrážky ťažkého charakteru, pľuzgiere alebo červené škvrny na koži;
< ťažká alergická reakcia (nazývaná afylaxia), ktorá môže spôsobiť
sťažené dýchanie alebo šok;
< náhle vzniknutý opuch kože, zvyčajne postihujúci okolie očí, pery
a hrdlo (angioedém);
< problémy so svalmi, prejavujúce sa bolesťou a napätím.

Skupina liekov, do ktorej patrí Kventiax, môže spôsobovať poruchy srdcového
rytmu, ktoré môžu byť závažné a v ťažkých prípadoch až smrteľné.

Niektoré vedľajšie účinky sa môžu zistiť iba vyšetrením krvi. Zahŕňajú
zmeny v množstve niektorých tukov (triglyceridy a celkový cholesterol)
alebo cukru v krvi, zníženie počtu niektorých druhov krviniek a zvýšenie
hladiny hormónu prolaktínu v krvi. Zvýšenie hormónu prolaktínu v krvi môže
zriedkavo spôsobiť nasledujúce stavy:
< U mužov a žien sa môže vyskytnúť opuch prsnej žľazy a neočakávaná
tvorba mlieka.
< Ženy môžu mať nepravidelnú menštruáciu alebo menštruácia môže
vynechať.

Váš lekár Vám preto bude robiť občas krvné testy.

Deti a dospievajúci
Vedľajšie účinky, ktoré vyskytujú u dospelých sa môžu vyskytnúť aj u detí
a dospievajúcich. Nasledovné vedľajšie účinky boli pozorované iba u detí
a dospievajúcich:

Veľmi časté (postihujú viac ako 1 pacienta z 10):
< zvýšenie krvného tlaku.

Nasledovné vedľajšie účinky boli pozorované častejšie u detí
a dospievajúcich:

Veľmi časté (postihujú viac ako 1 pacienta z 10):
< zvýšenie hladiny hormónu nazývaného prolaktín v krvi. Toto môže viesť
k:
. opuchu prsnej žľazy a neočakávanej tvorbe mlieka u chlapcov
a dievčat;
. nepravidelnej alebo chýbajúcej menštruácii u dievčat.
< nárast chuti do jedla;
< neprirodzené pohyby svalov, zahŕňajúce ťažkosti so začatím pohybu,
tras, nepokoj alebo nebolestivú svalovú stuhnutosť.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ KVENTIAX

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Kventiax po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

/HDPE/ /obal/
Čas použiteľnosti po prvom otvorení je 3 mesiace.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Kventiax obsahuje

- Liečivo je kvetiapín. Každá filmom obalená tablety obsahuje 25 mg,
100 mg, 150 mg, 200 mg alebo 300 mg kvetiapínu (vo forme
kvetiapínhemifumarátu).
- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, dihydrát fosforečnanu
vápenatého, mikrokryštalická celulóza, povidón, sodná soľ
karboxymetylškrobu (typ A), magnéziumstearát v jadre tabliet
a hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 4000, žltý oxid
železitý (E172) (iba v 25 mg a 100 mg tabletách) a červený oxid
železitý (E172) (iba v 25 mg tabletách) v obaľovacej vrstve.

Ako vyzerá Kventiax a obsah balenia
Kventiax 25 mg sú okrúhle, bledo červené filmom obalené tablety so
skosenými hranami.
Kventiax 100 mg sú okrúhle žlto-hnedé filmom obalené tablety.
Kventiax 150 mg sú okrúhle, biele filmom obalené tablety so skosenými
hranami.
Kventiax 200 mg sú okrúhle, biele filmom obalené tablety.
Kventiax 300 mg sú biele filmom obalené tablety v tvare kapsúl.

Filmom obalené tablety Kventiax sú k dispozícii v škatuľkách po 6 (iba
25 mg tablety), 10, 20, 30, 30x1, 50, 60, 90, 98, 100, 100x1, 120 (iba
150 mg a 300 mg tablety), 180 (iba 150 mg and 300 mg tablety) alebo 240
(iba 150 mg a 300 mg tablety) balené v blistrových obaloch a po 250 tabliet
(iba 100 mg a 200 mg) v HDPE obale.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobca
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

|Názov členského štátu |Názov lieku |
|Rakúsko, Dánsko, Švédsko |Quetiapin Krka |
|Belgicko, Francúzsko, Holandsko, |Quetiapine Krka |
|Nórsko | |
|Bulharsko, Česká republika, Estónsko,|Kventiax |
|Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, | |
|Slovenská republika | |
|Fínsko |Quetiapin |
| |ratiopharm |
|Nemecko |Quentiax |
|Grécko |Quetiapine TAD |
|Portugalsko |Quetiapina Krka |
|Taliansko, Španielsko |Quentiax |
|UK |Quetiapine |

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená 01/2012.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2010/02228
Príloha č.1 k zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2010/02227
Príloha č.2 k zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2010/02230
Príloha č.1 k zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2010/04643


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Kventiax 25 mg, filmom obalené tablety
Kventiax 100 mg, filmom obalené tablety
Kventiax 150 mg, filmom obalené tablety
Kventiax 200 mg, filmom obalené tablety
Kventiax 300 mg, filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg alebo
300 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapínhemifumarátu).

Pomocné látky:
| |25 mg |100 mg |150 mg |200 mg |300 mg |
|Laktóza |4,28 mg|17,10 m|25,65 m|34,20 m|51,30 m|
| | |g |g |g |g |

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Kventiax 25 mg sú okrúhle, bledo červené filmom obalené tablety so
skosenými hranami.
Kventiax 100 mg sú okrúhle žlto-hnedé filmom obalené tablety.
Kventiax 150 mg sú okrúhle, biele filmom obalené tablety so skosenými
hranami.
Kventiax 200 mg sú okrúhle, biele filmom obalené tablety.
Kventiax 300 mg sú biele filmom obalené tablety v tvare kapsúl.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Kventiax je indikovaný na liečbu:
. schizofrénie.
. bipolárnych porúch:
o pri miernych až ťažkých formách manických epizód;
o pri veľkých depresívnych epizódach.

Kventiax je indikovaný na prevenciu rekurencie u pacientov s bipolárnou
poruchou, u pacientov ktorých manické alebo depresívne epizódy odpovedali
na liečbu kvetiapínom.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Kventiax sa môže podávať dvakrát denne s jedlom alebo bez jedla.

Dospelí:
Schizofrénia
Na liečbu schizofrénie sa má podávať Kventiax dvakrát denne. Celková denná
dávka na prvé štyri dni liečby je 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg
(3. deň) a 300 mg (4. deň).

Po 4. dni sa má vytitrovať bežná účinná dávka, ktorá je v rozmedzí 300-
450 mg/deň. V závislosti na klinickej odpovedi a znášanlivosti sa u
jednotlivých pacientov môže dávka upraviť na dávku v rozmedzí 150-
750 mg/deň.

Mierne až ťažké formy manických epizód v rámci bipolárnej poruchy
Pri liečbe manických epizód spojených s bipolárnou poruchou sa má Kventiax
podávať dvakrát denne. Celková denná dávka na prvé štyri dni liečby je
100 mg (1. deň), 200 mg (2. deň), 300 mg (3. deň) a 400 mg (4. deň).

Pri ďalšej úprave dávkovania sa dávka postupne zvyšuje od 6. dňa liečby o
nie viac ako 200 mg/deň až na maximálnu dávku 800 mg denne. V závislosti na
klinickej odpovedi a znášanlivosti sa u jednotlivých pacientov môže dávka
upraviť na dávku v rozmedzí 200-800 mg denne. Zvyčajná účinná dávka je
dávka v rozmedzí 400-800 mg/deň.

Depresívna epizóda v rámci bipolárnej poruchy
Pri liečbe depresívnych epizód spojených s bipolárnou poruchou sa má
Kventiax podávať jedenkrát denne pred spaním. Celková denná dávka na prvé
štyri dni liečby je 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň)
a 300 mg (4. deň). Odporučená denná dávka je 300 mg. V klinických
skúšaniach sa nepozoroval ďalší úžitok liečby v skupine užívajúcej 600 mg
v porovnaní so skupinou užívajúcou 300 mg (pozri časť 5.1). Jednotliví
pacienti môžu mať úžitok z dávky 600 mg. Liečbu dávkami vyššími ako 300 mg
majú začať lekári so skúsenosťou liečby bipolárnej poruchy.
Klinické skúšania potvrdili, že je možné u jednotlivých pacientov, vzhľadom
na toleranciu liečby, zvážiť redukciu dávky na 200 mg.

Prevencia rekurencie v rámci bipolárnej poruchy
Na prevenciu rekurencie manických, zmiešaných alebo depresívnych epizód
v rámci bipolárnej poruchy, majú pacienti, ktorí reagovali na akútnu liečbu
bipolárnej poruchy, pokračovať v liečbe rovnakými dávkami lieku. Dávka
lieku sa môže individuálne upraviť v závislosti od klinickej odpovede
a znášanlivosti v rozmedzí 300-800 mg denne.
Je dôležité, aby sa na udržiavaciu liečbu používala najnižšia účinná dávka.

Starší pacienti:
Kventiax sa, tak ako iné antipsychotiká, má u starších pacientov používať s
opatrnosťou, najmä v úvodnej fáze dávkovania.
V závislosti na klinickej odpovedi a znášanlivosti u jednotlivých pacientov
môže byť potrebné predĺžiť titrovanie kvetiapínu a denná dávka môže byť
nižšia ako u mladších pacientov. Stredná hodnota plazmatického klírensu
kvetiapínu je u starších pacientov o 30-50 % nižšia v porovnaní s mladšími
pacientmi.

U pacientov starších ako 65 rokov s depresívnymi epizódami v rámci
bipolárnej poruchy nebola vyhodnocovaná účinnosťa bezpečnosť.

Deti a mladiství:
Kventiax sa neodporúča na použitie u detí a mladistvých mladších ako
18 rokov, nakoľko nie je dostatok údajov podporujúcich použitie v tejto
vekovej skupine. Dostupné údaje z klinických placebom-kontrolovaných
skúšaní sú uvedené v časti 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2.

Poškodenie obličiek:
Pacientom s poškodením obličiek nie je potrebné upravovať dávku.

Poškodenie pečene:
Kvetiapín sa v značnej miere metabolizuje v pečeni. Preto sa má Kventiax
používať s opatrnosťou u pacientov so známym poškodením pečene, najmä na
začiatku úvodného dávkovacieho obdobia.
Pacienti s poškodením pečene majú začínať s dávkou 25 mg/deň. V závislosti
na klinickej odpovedi a znášanlivosti jednotlivých pacientov sa môže denná
dávka zvyšovať o 25 – 50 mg denne až na účinnú dávku.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok tohto
lieku.
Súčasné podávanie inhibítorov cytochrómu P450 3A4, ako sú inhibítory HIV-
proteázy, azolové antimykotiká, erytromycín, klaritromycín a nefazodón je
kontraindikované. (Pozri časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Deti a dospievajúci vo veku (10 až 17 rokov)
Kventiax sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov,
nakoľko údaje o jeho používaní v tejto vekovej skupine sú nedostatočné.
V klinických skúšaniach sa zistilo, že okrem známeho bezpečnostného profilu
stanoveného u dospelých (pozri časť 4.8) sa u detí a dospievajúcich určité
nežiaduce účinky vyskytovali častejšie ako u dospelých (zvýšená chuť do
jedla, zvýšenie hladín prolaktínu v sére a extrapyramídové symptómy)
a identifikoval sa jeden nežiaduci účinok, ktorý sa predtým u dospelých
nezaznamenal (zvýšenie krvného tlaku). U detí a dospievajúcich sa
zaznamenali aj zmeny vo výsledkoch testov funkcie štítnej žľazy.

Okrem toho, dlhodobé dôsledky z hľadiska bezpečnosti liečby na rast
a dospievanie neboli sledované dlhšie ako 26 týždňov. Dlhodobé dôsledky na
kognitívny a behaviorálny vývoj nie sú známe.

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u detí a dospievajúcich so
schizofréniou a bipolárnou mániou bola liečba kvetiapínom spojená so
zvýšeným výskytom extrapyramídových symptómov (EPS) v porovnaní s pacientmi
v rovnakom veku a s rovnakou diagnózou, ktorí dostávali placebo (pozri časť
4.8).

Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie
Depresia v rámci bipolárnej poruchy je spojená so zvýšeným rizikom
samovražedných myšlienok, sebapoškodzovania a samovraždy (príznaky
súvisiace so samovraždou). Riziko pretrváva pokiaľ nedôjde ku
signifikantnej remisii. Ak nedôjde k zlepšeniu počas prvých niekoľkých
týždňov alebo počas dlhšej liečby, pacienti sa majú starostlivo
monitorovať, kým sa neprejaví zlepšenie. Existuje všeobecná skúsenosť, že
riziko samovraždy sa môže zvyšovať vo včasných štádiách liečby.

V klinických skúšaniach, pacienti s veľkými depresívnymi epizódami v rámci
bipolárnej poruchy sa pozorovalo zvýšené riziko príznakov súvisiacich so
samovraždou u mladých pacientov mladších ako 25 rokov, ktorí boli liečení
kvetiapínom v provnaní s palcebom (3,0 % vs. 0 %).

Okrem toho, lekári majú zvážiť potenciálne riziko príznakov súvisiacich so
samovraždou po náhlom ukončení liečby kvetiapínom vzhľadom na rizikové
faktory ochorenia, na ktoré boli liečení.

Somnolencia
Liečba kvetiapínom je spojená so somnolenciou a podobnými syptómami ako je
sedácia (pozri časť 4.8). V klinickom skúšaní sa počas liečby pacientov
s bipolárnou depresiou začiatok účinku prejavil počas prvých 3 dní liečby
a bol prevažne miernej až stredne silnej intenzity. Pacienti s bipolárnou
depresiou so skúsenosťou somnolencie ťažkej intenzity môžu častejšie
vyžadovať kontakt minimálne počas 2 týždňov od začiatku somnolencie alebo
pokiaľ sa symptómy nezlepšia a pokiaľ je potrebné zvážiť ukončenie liečby.

Kardiovaskulárne ochorenie
Kventiax sa má podávať s opatrnosťou pacientom so známym kardiovaskulárnym
ochorením, cerebrovaskulárnym ochorením alebo s nejakými inými stavmi,
ktoré predisponujú k vzniku hypotenzie.
Kvetiapín môže, najmä pri úvodnom zvyšovaní dávok, vyvolať ortostatickú
hypotenziu a preto, ak dôjde k takémuto stavu, má sa zvážiť redukcia dávky
alebo postupnejšia titrácia dávky. U pacientov s prebiehajúcim
kardiovaskulárnym ochorením sa má zvážiť režim pomalšej titrácie dávky.

Záchvaty
V kontrolovaných klinických štúdiách sa nezistil rozdiel v incidencii
záchvatov medzi pacientmi liečenými kvetiapínom alebo placebom. Tak ako u
iných antipsychotík odporúča sa venovať pozornosť pacientom so záchvatmi v
anamnéze (pozri časť 4.8).

Extrapyramídové príznaky
V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach bolo u dospelých podanie
kvetaipínu spojené so zvýšením incidencie extrapyramídových symptómov (EPS)
v porovnaní s pacientmi s depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej
poruchy, ktorým bolo podané placebo (pozri časť 4.8).

Tardívna dyskinéza
Ak sa objavia príznaky tardívnej dyskinézy, je potrebné zvážiť zníženie
dávky alebo prerušenie liečby Kventiaxom. Príznaky tardívnej dyskinézy sa
môžu po prerušení liečby zhoršiť alebo sa môžu objaviť (pozri časť 4.8).

Malígny neuroleptický syndróm
Malígny neuroleptický syndróm sa spája s antipsychotickou liečbou, vrátane
kvetiapínu (pozri časť 4.8). Klinické prejavy zahŕňajú hypertermiu, zmenený
mentálny stav, svalovú rigiditu, autonómnu nestabilitu a zvýšenie keratín
fosfokinázy.
V takýchto prípadoch sa má liečba Kventiaxom prerušiť a má sa začať vhodná
liečba.

Ťažká neutropénia
V klinických skúšaniach s kvetiapínom bol v menej častých prípadoch hlásený
výskyt ťažkej neutropénie (<0,5 x 109/l). Väčšina prípadov ťažkej
neutropénie sa vyskytla počas prvých dvoch mesiacov od začiatku liečby
kvetiapínom. Súvislosť s dávkou lieku nebola potvrdená. Na základe
postmarketingových skúseností sa leukopénia a/alebo neutropénia po ukončení
liečby kvetiapínom upravila.
Možnými rizikovými faktormi pre vznik neutropénie sú: preexistujúci nízky
počet bielych krviniek a neutropénia vyvolaná liekmi v anamnéze. Liečba
kvetiapínom sa má prerušiť u pacientov s počtom neutrofilov <1,0 x 109/l. U
týchto pacientov je treba sledovať príznaky infekcie a pravidelne
kontrolovať počet neutrofilov (až kým nepresiahnu hodnotu 1,5 x 109/l)
(pozri časť 5.1).

Interakcie
Pozri tiež časť 4.5.

Súčasné užívanie Kventiaxu a silných induktorov pečeňových enzýmov, akými
sú karbamazepín alebo fenytoín, môže značne znížiť plazmatické koncentrácie
kvetiapínu, čo môže mať vplyv na účinnosť liečby Kventiaxom.
Liečba Kventiaxom u pacientov užívajúcich induktory pečeňových enzýmov sa
má začať až potom ako lekár zváži úžitok liečby Kventiaxom v porovnaní s
rizikom prerušenia liečby induktormi pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby
akákoľvek zmena v užívaní induktorov bola postupná ak je to potrebné,
induktory pečeňových enzýmov sa nahradia liekmi neindukujúcimi pečeňové
enzýmy (napr. valproát sodný).

Hmotnosť
U pacientov, liečených Kventiaxom, bol hlásený nárast hmostnosti. Títo
pacienti sa majú klinicky sledovať a majú sa usmerňovať v súlade so
zaužívanými postupmi pre antipsychotickú liečbu (pozri časť 4.8 a 5.1).

Hyperglykémia
Zriedkavo bola zaznamenaná hypergykémia a/alebo rozvoj alebo zhoršenie
diabetu, občas spojeného s ketoacidózou alebo kómou, vrátane fatálnych
prípadov (pozri časť 4.8). V niektorých prípadoch môže byť zvýšenie
telesnej hmotnosti, zaznamené v predchádzajúcom období, preddispozičným
faktorom. Odporúča sa primerané klinické sledovanie v súlade so zaužívanými
postupmi pre antipsychotickú liečbu. Pacienti liečení akýmkoľvek
antipsychotikom, vrátane kvetiapínu, sa majú sledovať kvôli príznakom
a prejavom hyperglykémie (ako sú polydipsia, polyúria, polyfágia a slabosť)
a pacienti s diabetes mellitus alebo rizikovými faktormi pre diabetes
mellitus sa majú pravidelne monitorovať kvôli možnému zhoršeniu kontroly
glukózy. Hmotnosť sa má kontrolovať pravidelne.

Lipidy
V klinických skúšaniach s kvetiapínom sa pozorovalo zvýšenie hladín
triglyceridov LDL a cekového cholesterolu a zníženie HDL cholesterolu
(pozri časť 4.8). Zmeny hladín lipidov sa majú klinicky primerane zvládnuť.


Metabolické riziko
Vzhľadom na zaznamenané zmeny hmotnosti, hladiny glukózy (pozri
hyperglykémia) a lipidov v krvi v klinických skúšaniach, môže sa vyskytnúť
zhoršenie profilu metabolického rizika u jednotlivých pacientov, ktorý sa
má klinicky primerane zvládnuť (pozri tiež časť 4.8).

Predĺženie QT intervalu
Z výsledkov klinických štúdií a z informácií o lieku vyplýva, že užívanie
kvetiapínu nie je spojené s predĺžením absolútneho QT intervalu. V post-
marketingovom období bolo pozorované predĺženie QT intervalu pri
terapeutických dávkach (pozri časť 4.8) a po predávkovaní (pozri časť 4.9).
Tak ako pri iných antipsychotikách, pri predpísaní Kventiaxu je potrebná
opatrnosť, keď sa predpisuje pacientom s kardiovaskulárnym ochorením alebo
s predĺžením QT intervalu v rodinnej anamnéze. Taktiež je potrebná
opatrnosť, keď sa kvetiapín užíva spoločne s liekmi, o ktorých je známe, že
môžu predĺžiť QT interval alebo pri súbežnom podávaní s neuroleptikami,
predovšetkým u starších pacientov, u pacientov s kongenitálnym predĺžením
QT intervalu, ako aj pri kongestívnom zlyhaní srdca, srdcovej hypertrofii,
hypokaliémii alebo hypomagneziémii (pozri časť 4.5).

Symptómy z prerušenia liečby
Po náhlom prerušení liečby kvetiapínom boli popísané akútne symptómy
z prerušenia liečby, ako sú insomnia, nauzea, bolesť hlavy, hnačka,
vracanie, závrat a podráždenosť. Preto sa odporúča postupné znižovanie
dávok lieku, ktoré má trvať najmenej jeden až dva týždne (pozri časť 4.8).

Starší pacienti s psychózami súvisiacimi s demenciou
Kvetiapín nie je vhodný na liečbu pacientov s psychózou súvisiacou s
demenciou.

V randomizovaných placebom kontrolovaných klinických štúdiách bol u
populácie s demenciou, v súvislosti s atypickými antipsychotikami,
pozorovaný približne 3-násobný nárast rizika cerebrovaskulárnych
nežiaducich účinkov. Mechanizmus tohto zvýšeného rizika nie je známy.
Zvýšené riziko sa nedá vylúčiť ani pri iných antipsychotikách alebo iných
populáciách pacientov. Kvetiapín sa má užívať s opatrnosťou u pacientov s
rizikovými faktormi pre mozgovú príhodu.

Pri meta-analýzach atypických antipsychotických liekov bolo hlásené, že v
porovnaní s placebom je u starších pacientov s psychózami súvisiacimi s
demenciou zvýšené riziko úmrtia.
Avšak v dvoch 10-týždňových placebom kontrolovaných štúdiách s kvetiapínom
v rovnakej populácii pacientov (n=710; priemerný vek: 83 rokov; rozmedzie:
56-99 rokov) bola incidencia mortality u pacientov liečených kvetiapínom
5,5 % v porovnaní s 3,2 % v skupine kontrolovanej placebom. Množstvo
pacientov, ktorí počas tejto štúdie zomreli z rôzneho dôvodu, zodpovedalo
očakávaniam pre túto populáciu. Tieto údaje nepreukázali kauzálnu súvislosť
medzi kvetiapínom a úmrtím starších pacientov s demenciou.

Dysfágia
V súvislosti s užívaním kvetiapínu bola hlásená dysfágia (pozri časť 4.8).
U pacientov s rizikom aspiračnej pneumónie sa má používať kvetiapín
s opatrnosťou.

Venózna trombembólia
V súvislosti s antipsychotikami boli hlásené prípady venózneho
trombembolizmu (VTE). Keďže pacienti liečení antipsychotikami majú často
získané rizikové faktory pre VTE, je nutné identifikovať všetky rizikové
faktory pre VTE pred, ako aj počas liečby s Kventiaxom a prijať potrebné
preventívne opatrenia.

Dodatočná informácia
Údaje o kvetiapíne v kombinácii s divalproexom alebo lítiom na liečbu
stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód sú obmedzené; avšak
kombinovaná liečba bola dobre tolerovaná (pozri časť 4.8 a 5.1). Údaje
poukazujú na aditívny účinok v treťom týždni.

Laktóza
Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, laponským deficitom laktázy alebo glukózo-
galaktózovej malabsorbcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Vzhľadom k primárnym účinkom kvetiapínu na centrálny nervový systém sa má
Kventiax používať s opatrnosťou v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi
liekmi a s alkoholom.

Cytochróm P450 (CYP) 3A4 je hlavný enzým, ktorý sa podieľa na metabolizme
kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450. V interakčnej štúdii so
zdravými dobrovoľníkmi, kvetiapín (dávka 25 mg) súčasne podávaný s
ketokonazolom (CYP 3A4 inhibítora) indukoval 5-8-násobné zvýšenie AUC
kvetiapínu. Preto je súčasné podávanie kvetiapínu a silných inhibítorov CYP
3A4 kontraindikované. Takisto sa neodporúča užívať kvetiapín spolu s
grapefruitovou šťavou.

V klinických skúškach zameraných na sledovanie farmakokinetiky, v ktorých
sa podávali opakované dávky kvetiapínu pred a počas liečby karbamazepínom
(známy induktor pečeňových enzýmov), súbežne podaný karbamazepín výrazne
zvýšil klírens kvetiapínu. Toto zvýšenie klírensu znižuje systémovú
expozíciu kvetiapínu (stanovované pomocou AUC) priemerne na 13 % expozície
pri podávaní kvetiapínu samostatne, hoci u niektorých pacientov sa
pozorovalo ešte väčšie zníženie. V dôsledku tejto interakcie sa môžu
objaviť nižšie plazmatické koncentrácie kvetiapínu, čo môže ovplyvniť
účinnosť liečby Kventiaxom.
V dôsledkom tejto interakcie môže byť nižšia plazmatická koncentrácia,
ktorá by mohla ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom. Súčasné podávanie
kvetiapínu a fenytoínu (iný induktor mikrozomálnych enzýmov) zapríčinilo
výrazné zvýšenie klírensu kvetiapínu o približne 450 %. Pacientom, ktorí
užívajú induktory pečeňových enzýmov, sa má začať podávať Kventiax iba v
tom prípade, ak lekár zváži, že prínos liečby kvetiapínom prevýši riziko z
vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v
liečbe induktorom pečeňových enzýmov bola postupná, a ak je to potrebné,
induktory pečeňových enzýmov sa majú vymeniť za neindukujúci liek (napr.
valproát sodný) (pozri tiež časť 4.4).

Pri súčasnom podávaní kvetiapínu a antidepresív, imipramínu (známy
inhibítor CYP2D6) alebo fluoxetínu (známy inhibítor CYP3A4, CYP2D6), nebola
farmakokinetika kvetiapínu významne ovplyvnená.

Farmakokinetika kvetiapínu nebola významne ovplyvnená pri súčasnom podávaní
antipsychotík, risperidónu alebo haloperidolu. Súčasné podávanie kvetiapínu
a tioridazínu spôsobuje zvýšenie klírensu kvetiapínu približne o 70 %.

Farmakokinetika kvetiapínu nebola ovplyvnená pri súčasnom podávaní
cimetidínu.

Farmakokinetika lítia nebola ovplyvnená, keď sa súčasne podával kvetiapín.

Farmakokinetiky valproátu sodného a kvetiapínu sa pri súčasnom podaní
neovplyvnili v klinicky významnej miere.

Formálne interakčné štúdie s bežne podávanými liekmi ovplyvňujúcimi
kardiovaskulárny systém sa nevykonali.

Pri súčasnom užívaní kvetiapínu a liekov, o ktorých je známe, že môžu
narušiť rovnováhu elektrolytov alebo predĺžiť QT interval je potrebná
opatrnosť.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Bezpečnosť a účinnosť kvetiapínu u ľudí počas tehotenstva sa zatiaľ
nezisťovala. V skúškach na zvieratách sa doteraz nezistili škodlivé účinky.
Možné účinky na zrak plodu sa však neskúmali. Kventiax sa preto môže počas
tehotenstva užívať len v tom prípade, keď úžitok liečby prevýši možné
riziká. U novorodencov matiek, ktoré počas tehotenstva užívali kvetiapín sa
pozorovali symptómy z prerušenia.

Laktácia
Nie je známe nakoľko kvetiapín preniká do materského mlieka.
Preto je potrebné upozorniť dojčiace ženy, aby sa vyhli dojčeniu počas
užívania kvetiapínu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Kventiax má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Vzhľadom na jeho primárne účinoky na centrálny nervový systém môže mať
kvetiapín vplyv na činnosti, ktoré si vyžadujú mentálnu ostražitosť.
Pacienti by sa preto mali vyhnúť vedeniu vozidiel a obsluhe strojov, kým
nezistia svoju individuálnu reakciu na liek.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami (ADRs) pri liečbe kvetiapínom
sú somnolencia, závrat, sucho v ústach, mierna asténia, zápcha,
tachycardia, ortostatická hypotenzia a dyspepsia.

Tak ako pri iných antipsychotikách, užívanie kvetiapínu bolo spojené s
nárastom hmotnosti, synkopou, malígnym neuroleptickým syndrómom,
leukopéniou, neutropéniou a periférnym edémom.

Výskyt nežiaducich reakcií spojených s užívaním kvetiapínu je uvedený
v tabuľke vo formáte odporúčanom „Council for International Organizations
of Medical Sciences” (CIOMS III Working Group; 1995).

Na základe frekvencie výskytu delíme nežiaduce účinky nasledovne: veľmi
časté (>1/10), časté (? /100 a <1/10), menej časté (?1/1000 a <1/100),
zriedkavé (?1/10 000 a <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z
dostupných zdrojov). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce
účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

/Poruchy krvi a lymfatického systému/
- Časté: leukopénia1.
- Menej časté: eozinofília, trombocytopénia.
- Neznáme: neutropénia1.

/Poruchy imunitného systému/
- Menej časté: hypersenzitivita.
- Veľmi zriedkavé: anafylaktická reakcia6.

/Poruchy endokrinného systému/
- Časté: hyperprolaktinémia16.
- Veľmi zriedkavé: neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu.

/Poruchy metabolizmu a výživy/
- Časté: zvýšená chuť do jedla.
- Menej časté: hyponatriémia20.
- Veľmi zriedkavé: diabetes mellitus1,5,6.

/Psychické poruchy/
- Časté: abnormálne sny a nočné mory.

/Poruchy nervového systému/
- Veľmi časté: závrat4,17, bolesť hlavy, somnolencia2,17.
- Časté: synkopa4,17, extrapyramídoné symptómy1,13, dyzartria.
- Menej časté: záchvaty1, syndróm nepokojných nôh, tardívna
dyskinéza1,6.

/Poruchy oka/
- Časté: rozmazané videnie.

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti/
- Časté: tachykardia4.

/Poruchy ciev/
- Časté: ortostatická hypotenzia4,17.
- Zriedkavé: venózna trombembólia1.

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínia/
- Časté: rinitída.

/Poruchy gastrointestinálneho traktu/
- Veľmi časté: sucho v ústach.
- Časté: dyspepsia, zápcha.
- Menej časté: dysfágia8.

/Poruchy pečene a žlčových ciest/
- Zriedkavé: žltačka6.
- Veľmi zriedkavé: hepatitída6.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
- Veľmi zriedkavé: angioedém6, Stevensov-Johnsonov syndróm6.

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/
- Veľmi zriedkavé: rabdomyolýza.

/Poruchy reprodukčného systému a prsníkov/
- Menej časté: sexuálna dysfunkcia.
- Zriedkavé: priapizmus, galaktorhoea, opuch prsníkov, menštruačné
poruchy.

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/
- Veľmi časté: symptómy z prerušenia liečby (abstinenčné
príznaky)1,10.
- Časté: mierna asténia, periférny edém, podráždenosť.
- Zriedkavé: malígny neuroleptický syndróm1.

/Laboratórne a funkčné vyšetrenia/
- Veľmi časté: zvýšenie hladín triglyceridov v sére11, zvýšenie
celkového cholesterolu (predovšetkým LDL cholesterolu)12, zníženie
HDL cholesterolu18, nárast hmotnosti9.
- Časté: zvýšenie sérových transamináz (ALT alebo AST)3, zníženie
počtu neutrofilov, zvýšenie glukózy v krvi na hyperglykemickú
hladinu7.
- Menej časté: zvýšenie hladiny sérovej gamma-GT43 ,zníženie počtu
krvných doštičiek14, predĺženie QT intervalu1,13,19.
- Zriedkavé: zvýšenie hladiny kreatínfosfokinázy v krvi15.


(1) Pozri časť 4.4
(2) Počas prvých dvoch týždňov liečby sa môže vyskytnúť ospalosť, ktorá
zvyčajne pokračovaním liečby ustúpi.
(3) U niektorých pacientov užívajúcich kvetiapín dochádzalo k
asymptomatickému zvýšeniu sérových transamináz (ALT, AST) alebo
gamaglutamyltransferázy. Zvýšené hodnoty sa pri pokračujúcej liečbe
obyčajne vrátili k normálu.
(4) Kvetiapín môže, rovnako ako iné antipsychotiká s blokádou alfa-1-
adrenergných receptorov, vyvolať ortostatickú hypotenziu spojenú so
závratom, tachykardiou a u niektorých pacientov so synkopou, najmä v
období úvodnej titrácie dávky (pozri časť 4.4).
(5) Vo veľmi zriedkavých prípadoch bola hlásená exacerbácia
preexistujúceho diabetu.
(6) Výpočet frekvencie pre nežiaduce účinky je založený len na údajoch z
postmarketingového obdobia.
(7) Hladina glukózy v krvi nalačno ?126 mg/dl alebo ?200 mg/dl po jedle
minimálne v jednom prípade.
(8) Zvýšený výskyt dysfágie pri užívaní kvetiapínu v porovnaní s placebom
bol pozorovaný len v klinických skúšaniach zameraných na bipolárnu
depresiu.
(9) Založené na >7 % zvýšení hmotnosti zo základnej hodnoty. Vyskytuje sa
najmä počas prvých týždňov liečby u dospelých.
(10) V krátkodobých, placebom kontrolovaných, monoterapeutických
klinických skúšaniach zameraných na zhodnotenie symptómov súvisiacich
s vysadením lieku boli zaznamenané nasledovné symptómy: insomnia,
nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracania, závrat a podráždenosť.
Incidencia týchto reakcií sa po jednom týždni po vysadení výrazne
znížila.
(11) Triglyceridy >200 mg/dl ((2,258 mmol/l) (pacienti ?18 rokov)
alebo ?150 mg/dl (?1,694 mmol/l) (pacienti <18 rokov), zaznamenané
minimálne raz.
(12) Cholesterol >240 mg/dl ((6,2064 mmol/l) ) (pacienti ?18 rokov)
alebo ?200 mg/dl (?5,172 mmol/l) (pacienti <18 rokov), zaznamenaný
minimálne raz. Zvýšený LDL cholesterol ?30 mg/dl (?0,769 mmol/l) bol
pozorovaný veľmi často. Priemená zmena u pacientov, ktorým sa LDL
cholesterol zvýšil bola 41,7 mg/dl (?1,07 mmol/l).
(13) Pozri text nižšie.
(14) Trombocyty ?100 x 109/l zaznamenané minimálne raz.
(15) Založené na hlásení nežiaducich účinkov z klinických skúšaní
zvýšenia kreatínfosfokinázy v krvi nesúvisiacej s neuroleptickým
malígnym syndrómom.
(16) Hladiny prolaktínu (pacienti >18 rokov): >20 (g/l,
(>869,56 pmol/l), muži: >30 (g/l (>1304,34 pmol/l), ženy: kedykoľvek.
(17) Môže spôsobiť pád.
(18) HDL cholesterol: <40 mg/dl (1,025 mmol/l) muži; <50 mg/dl
(1,282 mmol/l) ženy, kedykoľvek.
(19) Incidencia u pacientov, ktorým sa zmenil QT interval z <450 msec na
?450 msec s nárastom ?30 msec. V pacebom kontrolovaných skúšaniach s
kvetiapínom bola priemerná incidencia u pacientov, u ktorých bola
zmena klinicky významná, rovnaká u kvetiapínu aj placeba.
(20) Posun z >132 mmol/l na ?132 mmol/l v najmenej jednom prípade.


Pri užívaní neuroleptík boli zaznamenané prípady predĺženia QT intervalu,
komorovej arytmie, náhleho nevysvetliteľného úmrtia, zastavenia činnosti
srdca a „torsades de pointes“ a sú pre túto skupinu liečiv spoločné.


V krátkodobých, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach zameraných na
liečbu pacientov so schizofréniou a bipolárnou mániou bol celkový výskyt
extrapyramídových symptómov porovnateľný s placebom (schizofrénia:7,8 % pre
kvetiapín a 8,0 % pre placebo; bipolárna mánia: 11,2 % pre kvetiapín
a 11,4 % pre placebo). V krátkodobých, placebom kontrolovaných klinických
skúšaniach zameraných na liečbu pacientov s bipolárnou depresiou bola
celková incidencia extrapyramídových symptómov 8,9 % pre kvetiapín
v porovnaní s 3,8 % pre placebo, hoci incidencia jednotlivých nežiaducich
udalostí (napr. akatatízia, extrapyramídová porucha, tremor, dyskinéza,
dystónia, nepokoj, mimovoľné svalové kontrakcie, psychomotorická
hyperaktivita a svalová rigidita) bola celkovo nízka a nepresiahla 4 %
v žiadnej z liečených skupín.

Liečba kvetiapínom bola spojená s miernymi, s dávkou súvisiacimi poklesmi
hladín tyreoidálnych hormónov, najmä celkového T4 a voľného T4. Zníženie
celkového a voľného T4 bol najväčší počas prvých 2 až 4 týždňov liečby
kvetiapínom a v priebehu ďalšieho dlhodobého užívania sa už ďalej
neznižoval. Takmer vo všetkých prípadoch bolo ukončenie liečby kvetiapínom
spojené so zmenou účinku na celkový a voľný T4, bez ohľadu na dĺžke liečby.
Menšie poklesy hladín celkového T3 a reverzného T3 (rT3) boli pozorované
iba pri vyšších dávkach. Hladiny TBG (thyroxine-binding globuline) zostali
nezmenené a nezaznamenalo sa ani žiadne recipročné zvýšenie hladín TSH
(thyroid stimulating hormone), bez náznakov, že by kvetiapín spôsoboval
klinicky významné prejavy hypotyreoidizmu.

Deti a mladiství (od 10 do 17rokov)
Pri deťoch a mladistvých treba rátať s rovnakými nežiaducimi reakciami ako
pri dospelých. Nasledujúce údaje zahŕňajú nežiaduce reakcie, ktoré sa
vyskytujú s vyššou frekvenciou vo vekovej kategórii deti a mladiství (10-
17 rokov) v porovnaní s dospelou populáciou alebo sa v dospelej populácii
nezistili.

Na základe frekvencie výskytu delíme nežiaduce účinky nasledovne: veľmi
časté (>1/10), časté (?1/100 a <1/10), menej časté (?1/1000 a <1/100),
zriedkavé (?1/10 000 a <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z
dostupných zdrojov). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce
účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

/Poruchy metabolizmu a výživy/
- Veľmi časté: zvýšená chuť do jedla.

/Laboratórne a funkčné vyšetrenia/
- Veľmi časté: zvýšenie hladín prolaktínu1, zvýšenie krvného tlaku2.

/Poruchy nervového systému/
- Veľmi časté: extrapyramídoné symptómy3

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/
- Časté: podráždenosť4.

(1) Hladiny prolaktínu (pacienti <18 rokov): >20 (g/l (>869,56 pmol/l)
muži; >26 (ug/l (>1130,428 pmol/l) ženy, kedykoľvek. Menej ako 1 %
malo zvýšenú hladinu prolaktínu >100 (g/l.
(2) Založené na zmenách nad klinicky významné rozmedzia (prevzaté
z kritérií /National Institutes of Health/) alebo nárast >20 mmHg u
systolického alebo >10 mmHg u diastolicého krvného tlaku zaznamenané
kedykoľvek v dvoch krátkodobých (3-6 týždňových) placebom
kontrolovaných skúšaniach u detí a mladistvých.
(3) Pozri časť 5.1
(4) Poznámka: Frekvencia je porovnanteľná s frekvenciou zaznamenanou
u dospelých, ale podráždenosť môže byť u detí a mladistvých spojená
s inými klinickými dôsledkami v porovnaní s dospelými.

4.9 Predávkovanie

V klinickom skúšaní bol pri akútnom predávkovaní liekom v dávke 13,6 g
hlásený prípad úmrtia a v postmarketingovom používaní pri dávkach 6 g
kvetiapínu samotného. Boli však hlásené aj prípady prežitia akútneho
predávkovania kvetiapínom v dávke až do 30 gramov. Z postmarketingového
obdobia boli veľmi zriedkavo hlásené predávkovania samotným kvetiapínom,
ktoré viedli k smrti alebo kóme alebo k predĺženiu QT intervalu.

U pacientov s preexistujúcim ťažkým kardiovaskulárnym ochorením môže byť
zvýšené riziko účinkov predávkovania. (pozri časť 4.4).

Zaznamenané príznaky a prejavy vo všeobecnosti vyplývajú zo zosilnenia
známych farmakologických účinkov kvetiapínu, napr. ospanlivosť, sedácia,
tachykardia a hypotenzia.

Ku kvetiapínu nie je špecifické antidotum. V prípade ťažkej intoxikácie,
treba zvažovať aj požitie viacerých druhov liekov a odporúča sa nasledovná
intenzívna starostlivosť: udržiavanie priechodných dýchacích ciest,
zabezpečenie dostatočného okysličenia a ventilácie, ako aj monitorovanie a
podpora kardiovaskulárneho systému. Zatiaľ čo možnosť zabránenia absorpcie
lieku po predávkovaní sa nepreverovala, môže sa v prípadoch závažného
predávkovania indikovať gastrická laváž a ak je to možné, má sa uskutočniť
do jednej hodiny po požití lieku. Má sa zvážiť podanie aktívneho uhlia.

Až do uzdravenia pacienta sa má jeho zdravotný stav podrobne sledovať a
monitorovať.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotiká; ATC kód: N05AH04.

Mechanizmus účinku:
Kvetiapín je atypické antipsychotikum, Kvetiapín a aktívny plazmatický
metabolit, norkvetiapín reagujú so širokým radom neurotransmiterových
receptorov. Kvetiapín a norkvetiapín majú afinitu k serotonínovým (5-HT2) a
k dopamínovým D1- a D2-receptorom v mozgu. Zdá sa, že u kvetaipínu, v
porovnaní s typickými antipsychotikami, prispieva kombinácia receptorového
antagonizmu s vyššou selektivitou pre 5HT2 oproti D2 ku klinickým
antipsychotickým účinkom a nízkemu potenciálu k vyvolaniu extrapyramídových
účinkov (EPS). Norkvetiapín má navyše vysokú afinitu k prenášaču pre
noradrenalín (norepinephrine transporter; NET). Kvetiapín a norkvetiapín
majú tiež vysokú afinitu k histamínovým a adrenergným ?1-receptorom a nízku
afinitu k adrenergným ?2-receptorom a serotonínovým 5HT1A receptorom.
Kvetiapín nevykazuje afinitu k cholinergným muskarínovým ani
benzodiazepínovým receptorom.

Farmakodynamické účinky:
Kvetiapín je účinný v testoch na zistenie antipsychotického účinku, akými
sú napr. testy na podmienené obranné reflexy. Potláča tiež účinky
dopamínových agonistov, čo sa dokázalo na základe behaviorálnych ako aj
elektrofyziologických meraní a zvyšuje koncentráciu metabolitov dopamínu,
čo je neurochemický index blokády D2-receptorov.

V predklinických testoch určených na vyvolania extrapyramídového syndrómu
sa kvetiapín nepodobá typickým antipsychotikám, má atypický profil. Pri
dlhodobom podávaní kvetiapínu nevzniká hypersenzitivita dopamínových
D2-receptorov. Pri podávaní dávok, ktoré dostatočne blokujú D2 receptory
dochádza len k slabej katalepsii. Kvetiapín má pri dlhodobom podávaní
selektívny účinok na limbický systém, pretože blokuje depolarizáciu
mezolimbických neurónov, nepôsobí však na nigrostriatálne dopaminergné
neuróny. Pri akútnom a chronickom podávaní opiciam rodu Cebus, po
predchádzajúcej senzibilizácii haloperidolom alebo bez neho, vykazuje
kvetiapín minimálnu tendenciu k vyvolaniu dystonických reakcií (pozri časť
4.8).

Klinická účinnosť:
V troch klinických štúdiách kontrolovaných placebom, v ktorých sa pacientom
so schizofréniou podávali rôzne dávky kvetiapínu, sa nezistili rozdiely v
incidencii EPS medzi skupinami pacientov, ktorí dostávali kvetiapín a
placebo alebo súbežne užívali anticholinergiká. Výsledky placebom
kontrolovaných skúšok s fixnými dávkami kvetiapínu v rozmedzí od 75 do
750 mg/deň nepreukázali zvýšenie incidencie EPS alebo spotreby súbežne
podávaných anticholinergík.

V štyroch placebom kontrolovaných klinických štúdiách, v ktorých sa
hodnotil účinok kvetiapínu na liečbu mierne ťažkých až ťažkých foriem
manických epizód v dávkach až do 800 mg denne (dve ako monoterapia a dve
ako prídavná terapia k lítiu alebo divalproexu) sa nezistil rozdiel v
incidencii EPS a v spotrebe súbežne podávaných anticholinergík medzi
kvetiapínom a skupinami pacientov, ktorí dostávali placebo.

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u starších pacientov s
psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou nebol výskyt
cerebrovaskulárnych nežiaducich účinkov na 100 pacientorokov vyšší
u pacientov liečených kvetiapínom v porovnaní s pacientmi liečenými
placebom.

V dvoch klinických štúdiách sa ukázalo, že kvetiapín je v monoterapii
účinnejší ako placebo v liečbe stredne ťažkých až ťažkých foriem manických
epizód, čo sa týka znižovania manických príznakov po 3 a 12 týždňoch
liečby. Nie sú k dispozícii údaje z dlhodobého sledovania účinnosti
kvetiapínu pri predchádzaní ďalším manickým alebo depresívnym epizódam.
Údaje o súčasnom užívaní kvetiapínu a divalproexu alebo lítia počas 3-
alebo 6-týždňovej liečby pri akútnych stredne ťažkých až ťažkých formách
manických epizód sú obmedzené; zistilo sa však že kombinovaná liečba sa
dobre znášala. Výsledky preukázali aditívny účinok v 3. týždni liečby.
Druhá klinická štúdia nepreukázala aditívny účinok v 6. týždni liečby.

Priemerná dávka kvetiapínu u pacientov odpovedajúcich na liečbu bola v
poslednom týždni liečby 600 mg a približne 85 % respondérov dostávalo dávku
v rozmedzí 400-800 mg denne.

V 4 klinických skúšaniach trvajúcich 8 týždňov u pacientov s mierne ťažkými
až ťažkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy I alebo
bipolárnej poruchy II bol kvetiapín s okamžitým uvoľňovaním v dávke 300 mg
a 600 mg signifikantne účinnejší v porovnaní so skupinou pacientov liečenou
placebom v rámci merateľných výsledkov: priemerné zlepšenie skóre MADRS pre
odpoveď definovanú ako najmenej 50 % zlepšenie celkového skóre MADRS zo
základnej hodnoty. Nezistil sa rozdiel v rozsahu účinku medzi pacientmi
užívajúcimi 300 mg kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním a tými, ktorí boli
liečení dávkou 600 mg.

V pokračujúcej fáze týchto 2 skúšaní sa zistilo, že dlhodobá liečba
pacientov odpovedajúcich na kvetiapín s okamžitým uvoľňovaním v dávke 300
alebo 600 mg bola efektívnejšia v porovnaní s liečbou placebom s ohľadom na
depresívne symptómy, ale bez ohľadu na manické symptómy.

V dvoch klinických skúšaniach zameraných na prevenciu recidívy sa
porovnávala účinnosť kvetiapínu v kombinácii so stabilizátormi
nálady u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými epizódami
kombinácia s kvetiapínom preukázala lepšiu účinnosť ako
monoterapia stabilizátormi nálady čo sa týka predĺženia času do návratu
ochorenia ktorejkoľvek z porúch nálady (manickej, zmiešanej alebo
depresívnej). Kvetiapín sa podával 2-krát denne v celkovej dávke 400 mg až
800 mg denne v kombinácii s lítiom alebo valproátom.

V jednom dlhodobom klinickom skúšaní (viac ako 2 roky liečby), zameranom na
hodnotenie prevencie rekurencie u pacientov s manickými, depresívnymi alebo
zmiešanými epizódami, sa preukázal lepší účinok kvetiapínu, na predĺženie
času do rekurencie ktorejkoľvek z náladových epizód (manickej, zmiešanej
alebo depresívnej) u pacientov s bipolárnou poruchou typu I, v porovnaní
s placebom. Počet pacientov s náladovými epozódami bol 91 (22,5 %)
v skupine s kvetiapínom, 208 (51,5 %) v placebom kontrolovanej skupine a 95
(26,1 %) v skupine liečenej lítiom. U pacientov, ktorí odpovedali na
kvetiapín, pri porovnaní pokračujúcej liečby kvetiapínom so zmenou na
liečbu lítiom, výsledky ukázali, že zmena na liečbu lítiom nesúvisí so
zvýšením času do rekurencie náladových epizód.

Klinické skúšania preukázali, že kvetiapín je účinný pri schizofrénii a
mánii, keď sa podáva dvakrát denne, hoci je farmakokinetický polčas
kvetiapínu približne 7 hodín. Toto podporili aj výsledky skúšok
pozitrónovej emisnej tomografie (PET), ktoré ukázali, že účinok kvetiapínu
na 5HT2- a D2- receptory pretrváva 12 hodín. Bezpečnosť a účinnosť dávok
vyšších ako 800 mg/deň sa nevyhodnocovali.

Dlhodobá účinnosť kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním v prevencii
schizofrenických relapsov sa v zaslepených klinických skúšaniach
neoverovala. V otvorených skúšaniach s pacientmi so schizofréniou bol
kvetiapín účinný v pretrvávaní klinického zlepšovania pri pokračujúcej
liečbe u pacientov, u ktorých sa zlepšenie prejavilo na začiatku liečby, čo
svedčí o dlhodobom terapeutickom účinku kvetiapínu.

V placebom kontrolovaných monoterapeutických klinických skúšaniach u
pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ?1,5x109/l bola incidencia
minimálne jedného prípadu počtu neutrofilov <1,5x109/l u pacientov
liečených kvetiapínom 1,72 % v porovnaní s pacientami užívajúcimi placebo
0,73 %. Vo všetkých klinických skúšaniach (placebom kontrolovaných,
otvorených, aktívne kontrolovaných; u pacientov s východiskovým počtom
neutrofilov ?1,5x109/l) bola incidencia minimálne jedného prípadu počtu
neutrofilov <0,5x109/l u pacientov liečených kvetiapínom 0,21% a u
pacientov užívajúcich placebo 0% a incidencia ?0,5 - <1,0 x 109/l bola u
pacientov liečených kvetiapínom 0,75% a u pacientov užívajúcich placebo
0,11%.

Deti a mladiství (10 až 17 rokov)
Účinnosť a nezpečnosť kvetiapínu bola skúmaná v 3-týždňových placebom
kontrolovaných skúšaniach zameraných na liečbu mánie (n = 284 pacientov vo
veku 10-14 rokov). Asi 45 % pacientov malo ďalšiu diagnózu ADHD. Okrem toho
sa uskutočnilo 6-týždňové placebom kontrolované skúšanie zamerané na liečbu
schizofrénie (n = 222 pacientov vo veku 13-17 rokov). Z obidvoch skúšaní
boli vylúčení pacienti, ktorí neodpovedali na liečbu kvetiapínom. Liečba sa
začala dávkou 50 mg/deň a 2. deň sa zvýšila na 100 mg/deň; následne sa
titrovala na cieľovú dávku (400-600 mg pri mánii a 400-800 mg pri
schizofrénii) zvyšovaním o 100 mg/deň. Denná dávka sa podávala rozdelená do
2 až 3 dávok.

V skúšaní zameranom na liečbu mánie boli rozdiely v zmenách LS faktoru od
východiskového celkového YMRS skóre (aktívne mínus placebo) -5,21 pre
kvetiapín v dávke 400 mg/deň a -6,56 pre kvetiapín 600 mg/deň. Podieľ
respondérov (zlepšenie YMRS ?50 %) pre kvetiapín 400 mg/deň bol 64 %a pre
kvetiapín 600 mg/deň 58 % a pre skupinu, ktorej bolo podávané placebo 37 %.

V skúšaní zameranom na liečbu schizofrénie boli rozdiely v zmenách LS
faktoru od východiskového celkového PANSS skóre (aktívne mínus placebo)
-8,16 pre kvetiapín v dávke 400 mg/deň a -9,29 pre kvetiapín 800 mg/deň.
Ani nízka (400 mg/deň) a ani vysoká (800 mg/deň) dávka kvetiapínu
nepreukazovala lepšie výsledky ako placebo, čo sa týka percentuálneho
podielu pacientov u ktorých sa dosiahlo zlepšenie zdravotného stavu,
definované ?30 % zníženie od východiskového celkového PANSS skóre. Vyššie
dávky u mánie aj schizofrénie viedli k numericky nižšiemu pomeru zlepšení.

Nie sú k dispozícii údaje o pretrvávaní účinku a prevencii rekurencie z
tejto vekovej skupine.

26-týždňové predĺženie akútneho skúšania (n = 380 pacientov) s flexibilnými
dávkami kvetiapínu od 400 do 800 mg/deň poskytlo ďalšie údaje o
bezpečnosti. U detí a mladistvých bolo hlásené zvýšenie krvného tlaku
a s vyššou frekvenciou ako u dospelých pacientov boli hlásené zvýšená chuť
do jedla, extrapyramídové syndrómy a zvýšenie hladiny prolaktínu v krvnom
sére (pozri časť 4.4 a4.8).

Extrapyramídové symptómy
V krátkodobom placebom kontrolovanom skúšaní monoterapie u mladistvých
pacientov (13-17 rokov) so schizofréniou bola pri kvetiapíne incidencia
extrapyramídových symptómov 12,9 % a pri placebe 5,3 %, hoci incidencia
jednotlivých nežiaducich účinkov (napr. akatízia, tremor, extrapyramídové
poruchy, hypokinéza, nepokoj, psychomotorická hyperaktivita, svalová
stuhnutosť, dyskinéza) v žiadnej liečenej skupine neprekročila 4,1 %. V
krátkodobom placebom kontrolovanom skúšaní monoterapie u detí a mladistvých
(10-17 rokov) s bipolárnou mániou bola pri kvetiapíne incidencia
extrapyramídových symptómov 3,6 % a pri placebe 1,1 %. V dlhodobom
otvorenom skúšaní zameranom na liečbu schizofrénie a bipolárnej mánie bola
incidencia EPS vyžadujúca liečbu 10 %.

Nárast telesnej hmotnosti
V krátkodobom klinickom skúšaní sa u 17 % pediatrických pacientov (10-
17 rokov) liečených kvetiapínom a u 2,5 % pacientov liečených placebom
zvýšila telesná hmotnosť o viac ako 7 %. Pri extrapolácii na normálny rast
počas dlhšieho obdobia, bol nárast o prinajmenšom 0,5 štandardnej odchýlky
od východiskového BMI použitý ako miera klinicky významnej zmeny; 18,3 %
pacientov liečených kvetiapínom najmenej 26 týždňov toto kritérium spĺňalo.

Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie
V krátkodobom placebo kontrolovanom klinickom skúšaní u pediatrických
pacientov so schizofréniou bola incidencia príhod súvisiacich so
samovraždou 1,4 % (2/147) u kvetiapínu a 1,3 % (1/75) u placebo u pacientov
mladších ako 18 rokov. V krátkodobom placebo kontrolovanom klinickom
skúšaní u pediatrických pacientov s bipolárnou mániou bola incidencia
príhod súvisiacich so samovraždou 1,0 % (2/193) u kvetiapínu a 0 % (0/90) u
placebo u pacientov mladších ako 18 rokov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Kvetiapín sa po perorálnom podaní dobre vstrebáva a extenzívne sa
metabolizuje. Biologická dostupnosť kvetiapínu nie je výrazne ovplyvnená
jedlom. Približne 83 % kvetiapínu sa viaže na plazmatické bielkoviny.
Maximálne rovnovážne molárne koncentrácie aktívneho metabolitu
norkvetiapínu predstavujú 35 % koncentrácie kvetiapínu. Polčas vylučovania
kvetiapínu je približne 7 hodín a norkvetiapínu približne 12 hodín.

Kvetiapín a norkvetiapín majú v rámci schváleného dávkovacieho rozpätia
lineárnu farmakokinetiku. Kinetika kvetiapínu sa u mužov a žien nelíši.

Stredná hodnota klírensu kvetiapínu je u starších ľudí asi o 30-50 % nižšia
ako u ľudí vo veku od 18 do 65 rokov.

U osôb s ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu menej ako
30 ml/min/1,73 m2) je stredný plazmatický klírens kvetiapínu asi o 25 %
nižší, ale individuálne hodnoty klírensu sú v rozmedzí hodnôt pre zdravých
jedincov. Priemerná molárna dávková frakcia voľného kvetiapínu a
norkvetiapínu, účinného metabolitu krvnej plazmy, je vylučovaná močom menej
ako 5 %.

Kvetiapín sa extenzívne metabolizuje v pečeni. Po podaní rádioaktívne
značeného kvetiapínu je možné v moči alebo v stolici nájsť menej ako 5 %
pôvodnej zlúčeniny v nezmenenej forme. Približne 73 % rádioaktívne
označenej látky sa vylúči močom a 21 % stolicou. U osôb so známym
poškodením pečene (stabilná alkoholická cirhóza) je stredný klírens
kvetiapínu znížený asi o 25 %. Keďže sa kvetiapín extenzívne metabolizuje v
pečeni, očakávajú sa u populácie s poškodením pečene zvýšené plazmatické
hladiny. U týchto pacientov môže byť potrebné upraviť dávkovanie (pozri
časť 4.2).

/In vitro/ skúšk/y/ ukázali, že hlavným enzýmom, ktorý sa podieľa na
metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450, je CYP3A4.
Norkvetiapín sa tvorí a vylučuje najmä pomocou CYP3A4.

Kvetiapín a niektoré jeho metabolity (vrátane norkvetiapínu) sú /in/
/vitro/ slabými inhibítormi ľudského cytochrómu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a
3A4. /In vitro/ CYP inhibícia sa pozoruje pri koncentráciách približne 5-50-
krát vyšších, ako sú koncentrácie dosiahnuté u človeka pri dávkovom
rozmedzí od 300 do 800 mg denne. Na základe výsledkov týchto /in vitro/ prác
sa zdá nepravdepodobné, že by súbežné podávanie kvetiapínu a iných liečiv
viedlo ku klinicky signifikantnej liekovej inhibícii metabolizmu druhého
lieku, ktorý je tiež sprostredkovaný cytochrómom P450. Zo štúdií na
zvieratách sa javí, že kvetiapín môže indukovať enzýmy cytochrómu P450. V
špecifickom interakčnom skúšaní so psychotickými pacientmi sa však
nezistilo žiadne zvýšenie aktivity cytochrómu P450 po podaní kvetiapínu.

Deti a mladiství (10-17 rokov)
Farmakokinetické údaje boli zbierané od 9 detí vo veku od 10-12 rokov
a 12 mladistvých, ktorým bolo podávané 400 mg kvetiapínu dvakrát denne.
V rovnovážnom stave boli pri rovnomerných dávkach u detí a mladistvých (10-
17 rokov) plazmatické koncentrácie materskej látky, kvetiapínu, vo
všeobecnosti podobné ako u dospelých, aj keď Cmax bolo u detí na hornej
hranici rozmedzia pozorovaného u dospelých. AUC a Cmax aktívneho
metabolitu, norkvetiapínu, bolo vyššie o 62 % (AUC) a o 49 % (Cmax) u detí
(10-12 rokov) a o 28 % (AUC) a o 14 % (Cmax) u mladistvých (13-17 rokov)
v porovnaní s dospelými.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V rade /in vitro/ a /in vivo/ skúšaní sa genotoxicita nedokázala. Pri podávaní
klinicky významných dávok laboratórnym zvieratám sa zistili nasledovné
odchýlky, ktoré sa však doposiaľ v dlhodobých klinických skúškach
nepotvrdili:
U potkanov sa pozorovalo ukladanie pigmentu do tkaniva štítnej žľazy; u
opíc rodu /Cynomolgus/ sa pozorovala hypertrofia tyreoidálnych folikulárnych
buniek, zníženie plazmatických hladín T3, znížená koncentrácia
hemoglobínu, červených a bielych krviniek. U psov sa pozoroval zákal
šošovky a katarakta.
Tieto zistenia treba zvážiť pri porovnávaní prínosu liečby kvetiapínom
a možného rizika pre pacienta.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Jadro tabliet:/
Monohydrát laktózy
Dihydrát fosforečnanu vápenatého
Mikrokryštalická celulóza
Povidón
Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)
Magnéziumstearát
/Obaľovacia vrstva:/
Hypromelóza
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol 4000
Žltý oxid železitý (E172) – iba v 25 mg a 100 mg tabletách
Červený oxid železitý (E172) – iba v 25 mg tabletách


6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

/HDPE obal na tablety:/
Čas použiteľnosti po prvom otvorení je 3 mesiace.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie (PVC/Al): 6 (iba 25 mg tablety), 10, 20, 30, 30 x 1, 50,
60, 90, 98, 100, 100 x 1, 120 (iba 150 mg a 300 mg tablety), 180 (iba
150 mg and 300 mg tablety) alebo 240 (iba 150 mg a 300 mg tablety) tabliet
v škatuľke.
Polyetylénový (HDPE) obal: 250 tabliet (iba 100 mg a 200 mg) v škatuľke.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Kventiax 25mg - 68/0264/07-S
Kventiax 100mg - 68/0265/07-S
Kventiax 150mg - 68/0266/07-S
Kventiax 200mg - 68/0267/07-S
Kventiax 300mg - 68/0268/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 24.7.2007
Dátum predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C43962
Skupina ATC:
N05 - Psycholeptiká
Skupina ATC:
N05AH04 - quetiapinum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
SI -
Účinná látka:
serpylli extractum fluidum
Výrobca lieku:
KRKA d.d., Novo Mesto, SLOVINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) ako ďalšia voľba pri nedostatočnej účinnosti alebo výskyte nežiadúcich účinkov po predchádzajúcej antipsychotickej liečbe perorálnym risperidónom, b) ak je liečba perorálnym risperidónom nevhodná podľa údajov v súhrne charakteristických vlastností lieku.
Môže predpísať:
Psychiatria aj detská
Predajná cena:
2.33 € / 70.19 SK
Úhrada poisťovňou:
1.97 € / 59.35 SK
Doplatok pacienta:
0.36 € / 10.85 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:47.14 € ÚP:41.54 € DP:5.60 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:34.44 € ÚP:0.00 € DP:34.44 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.54 € ÚP:9.53 € DP:1.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.81 € ÚP:0.00 € DP:12.81 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.28 € ÚP:18.28 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.60 € ÚP:0.00 € DP:20.60 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.48 € ÚP:0.00 € DP:6.48 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.71 € ÚP:0.00 € DP:12.71 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.57 € ÚP:9.57 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.48 € ÚP:0.00 € DP:6.48 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien