Detail:
MIRTAZAPIN ORION 15 mg tbl oro 90x15 mg
Názov lieku:
MIRTAZAPIN ORION 15 mg
Doplnok názvu:
tbl oro 90x15 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č.: 2010/02699,
2011/04471
Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č.:
2010/04522, 2010/04523, 2010/04524


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Mirtazapin Orion 15 mg
Mirtazapin Orion 30 mg
Mirtazapin Orion 45 mg
orodispergovateľné tablety
mirtazapín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Mirtazapin Orion a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Mirtazapin Orion
3. Ako užívať Mirtazapin Orion
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Mirtazapin Orion
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE MIRTAZAPIN ORION A NA ČO SA POUŽÍVA

Mirtazapin Orion je jedným zo skupiny liekov nazývaných antidepresíva.
Mirtazapin Orion sa používa na liečbu depresívneho ochorenia.


2. SKÔR AKO UŽIJETE MIRTAZAPIN ORION

Neužívajte Mirtazapin Orion
. keď ste alergický (precitlivený) na mirtazapín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Mirtazapinu Orion. Ak áno, musíte to povedať svojmu
lekárovi čo najskôr pred užívaním Mirtazapinu Orion.
. keď užívate alebo ste nedávno užívali (v priebehu posledných dvoch
týždňov) lieky nazývané inhibítory monoaminooxidázy (MAO-Is).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Mirtazapinu Orion

Použitie u detí a dospievajucich vo veku do 18 rokov
Mirtazapin Orion sa za normálnych okolností nesmie používať na liečbu detí
a dospievajúcich do 18 rokov, pretože sa u nich nepreukázala účinnosť
lieku. Tiež by ste mali vedieť, že pacienti mladší ako 18 rokov majú
zvýšené riziko vedľajších účinkov, ako sú samovražedné pokusy, samovražedné
myšlienky a nepriateľské správanie (predovšetkým agresia, protichodné
správanie a hnev), keď užívajú túto skupinu liekov. Napriek tomu Váš lekár
môže Mirtazapin Orion predpísať pacientom mladším ako 18 rokov na základe
rozhodnutia, že to je v ich najlepšom záujme. Ak Váš lekár predpísal
Mirtazapin Orion pacientovi mladšiemu ako 18 rokov a Vy sa chcete
podrobnejšie informovať, obráťte sa, prosím, opätovne na svojho lekára.
Informujte svojho lekára, ak sa pri užívaní Mirtazapinu Orion pacientmi
mladšími ako 18 rokov objavia, prípadne zhoršia, niektoré prejavy uvedené
vyššie. Zatiaľ nie sú k dispozícii dlhodobé údaje o bezpečnosti Mirtazapinu
Orion u tejto vekovej skupiny týkajúce sa rastu, dospievania a rozvoja
poznania a správania. Okrem toho sa v tejto vekovej kategórii v porovnaní
s dospelými pri liečbe mirtazapínom častejšie pozoroval významný prírastok
telesnej hmotnosti.

Myšlienky na samovraždu a zhoršenie Vašej depresie
Keď máte depresiu, niekedy môžete mať myšlienky o sebapoškodení alebo
samovražde. Takéto myšlienky môžu byť zvýraznené, ak prvý raz začínate
užívať antidepresíva, pretože tieto lieky začínajú pôsobiť zvyčajne až po
dvoch týždňoch, no niekedy aj dlhšie.
Máte vyššiu pravdepodobnosť takýchto myšlienok:
. ak ste v minulosti mali myšlienky o samovražde alebo o sebapoškodení.
. ak ste mladý dospelý človek. Údaje z klinických skúšaní ukázali, že
zvýšené riziko samovraždeného správania je u dospelých do 25 rokov s
psychickými stavmi, ktoré boli liečené antidepresívami.

Ak máte kedykoľvek myšlienky o sebapoškodení alebo o samovražde, okamžite
vyhľadajte svojho lekára alebo choďte do nemocnice.

Môže byť vhodné povedať svojmu príbuznému alebo blízkemu priateľovi, že
máte depresiu a požiadať ho o prečítanie písomnej informácie. Môžete sa ho
spýtať, či si myslí, že sa zhoršila Vaša depresia alebo či sa obáva zmien
vo Vašom správaní.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Mirtazapinu Orion
. ak máte alebo ste niekedy mali jeden z nasledovných stavov. Povedzte
svojmu lekárovi o týchto stavoch skôr, ako začnete užívať Mirtazapin
Orion, ak ste tak neurobili v minulosti.
4. záchvaty (epilepsia). Ak sa u Vás vyvinú záchvaty alebo budú Vaše
záchvaty častejšie, ukončite užívanie Mirtazapinu Orion a okamžite
vyhľadajte svojho lekára;
- ochorenie pečene vrátane žltačky. Ak sa vyskytne žltačka, ukončite
užívanie Mirtazapinu Orion a okamžite vyhľadajte svojho lekára;
- ochorenie obličiek;
- ochorenie srdca alebo nízky tlak krvi;
- schizofrénia. Ak sú psychotické príznaky, ako sú paranoidné myšlienky
častejšie alebo závažnejšie, okamžite vyhľadajte svojho lekára;
- manická depresia (striedajúce sa obdobia pocitu zvýšenej/prehnanej
aktivity a depresívnej nálady). Ak začnete pociťovať zvýšené alebo
nadmerné rozrušenie, ukončite užívanie Mirtazapinu Orion a okamžite
vyhľadajte svojho lekára;
- cukrovka (možno budete potrebovať upraviť dávku inzulínu alebo iného
antidiabetika);
- ochorenie očí, ako je zvýšený tlak v oku (glaukóm);
- ťažkosti s prechodom vody (močením), ktoré môžu byť spôsobené
zväčšenou prostatou.
• ak sa u Vás vyvinú znaky infekcie, ako je nevysvetliteľná vysoká
horúčka, bolesť hrdla a vredy v ústach.
- Ukončite užívanie Mirtazapinu Orion a okamžite vyhľadajte svojho
lekára kvôli krvným testom.
V zriedkavých prípadoch môžu tieto príznaky byť znakmi porúch tvorby
krviniek v kostnej dreni. Hoci sú zriedkavé, tieto príznaky sa
najčastejšie prejavujú po 4-6 týždňoch liečby.
• ak ste staršia osoba. Môžete byť citlivejší na vedľajšie účinky
antidepresív.

Užívanie iných liekov

Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate (alebo plánujete
užívať) niektorý z liekov z nasledovného zoznamu. Ak užívate alebo ste v
poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je
viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.

Neužívajte Mirtazapin Orion v kombinácii s:
inhibítormi monoaminoxidázy (inhibítory MAO). Mirtazapin Orion
neužívajte tiež počas dvoch týždňov po ukončení užívania inhibítorov
MAO. Ak ukončíte užívanie Mirtazapinu Orion, neužívajte inhibítory MAO
počas nasledujúcich dvoch týždňov.
Inhibítory MAO sú napríklad moklobemid, tranylcypromín (oba sú
antidepresíva) a selegilín (používa sa na Parkinsonovu chorobu).

Buďte opatrný pri užívaní Mirtazapinu Orion v kombinácii s:
antidepresívami, ako sú SSRIs, venlafaxín a L-tryptofán alebo
triptány (používané na liečbu migrény), tramadol (na utíšenie bolesti),
linezolid (antibiotikum), lítium (používa sa na liečbu niektorých
psychiatrických stavov) a prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného –
Hypericum perforatum (rastlinné prípravky na depresiu). Mirtazapin
Orion samotný alebo kombinácia Mirtazapinu Orion s týmito liekmi, môže
viesť vo veľmi zriedkavých prípadoch k takzvanému sérotonínovému
syndrómu. Niektoré z príznakov tohto syndrómu sú: nevysvetliteľná
horúčka, potenie, zvýšená srdcová frekvencia, hnačka, (nekontrolované)
sťahy svalov, triaška, hyperaktívne reflexy, nepokoj, zmeny nálady a
bezvedomie. Ak sa u Vás prejaví kombinácia týchto príznakov, okamžite
to povedzte svojmu lekárovi.
antidepresívom nazývaným nefazodón. Môže zvýšiť množstvo Mirtazapinu
Orion vo Vašej krvi. Informujte svojho lekára, ak užívate tento liek.
Môže byť potrebné znížiť dávku Mirtazapinu Orion, alebo pri ukončení
užívania nefazodónu znova zvýšiť dávku Mirtazapinu Orion.
liekmi na úzkosť alebo nespavosť ako sú benzodiazepíny;
liekmi na schizofréniu ako je olanzapín;
liekmi proti alergiám ako je cetirizín;
liekmi proti silnej bolesti ako je morfium.
V kombinácii s týmito liekmi Mirtazapin Orion môže zvyšovať ospalosť
vyvolanú týmito liekmi.
liekmi proti infekciám; liekmi proti bakteriálnym infekciám (ako je
erytromycín); liekmi na liečbu plesňových infekcií (ako je ketokonazol)
a liekmi proti HIV/AIDS (ako sú inhibítory HIV proteázy).
Tieto lieky v kombinácii s Mirtazapinom Orion môžu zvyšovať množstvo
Mirtazapinu Orion v krvi. Ak užívate tieto lieky, informujte o tom
svojho lekára. Môže byť potrebné znížiť dávku Mirtazapinu Orion, alebo
pri ukončení užívania týchto liekov znova zvýšiť dávku Mirtazapinu
Orion.
liekmi proti epilepsii ako je karbamazepín a fenytoín;
liekmi proti tuberkulóze ako je rifampicín.
Tieto lieky v kombinácii s Mirtazapinom Orion môžu znižovať množstvo
Mirtazapinu Orion v krvi. Ak užívate tieto lieky, informujte o tom
svojho lekára. Môže byť potrebné zvýšiť dávku Mirtazapinu Orion, alebo
pri ukončení užívania týchto liekov znova znížiť dávku Mirtazapinu
Orion.
liekmi na prevenciu vzniku krvných zrazenín ako je warfarín.
Mirtazapin Orion môže zvýšiť účinky warfarínu na krv. Ak užívate tento
liek, informujte o tom svojho lekára. V prípade kombinácie sa odporúča,
aby lekár starostlivo sledoval Vašu krv.

Užívanie Mirtazapinu Orion s jedlom a nápojmi

Ak počas užívania Mirtazapinu Orion pijete alkoholické nápoje, môžete byť
ospalý.
Najvhodnejšie je nepiť žiadne alkoholické nápoje.
Mirtazapin Orion môžete užívať s jedlom i bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Obmedzené skúsenosti s podávaním Mirtazapinu Orion tehotným ženám
nepoukázali na zvýšené riziko. Ak sa však užíva počas tehotenstva, je
potrebná opatrnosť.
Ak užívate Mirtazapin Orion a otehotniete alebo plánujete otehotnieť,
poraďte sa so svojím lekárom, či môžete pokračovať v užívaní Mirtazapinu
Orion. Ak Mirtazapin Orion užívate do pôrodu alebo tesne pred pôrodom, Vaše
dieťa bude sledované z dôvodu možných vedľajších účinkov.

Ubezpečte sa, že Vaša pôrodná asistentka a/alebo gynekológ vie, že užívate
Mirtazapin Orion. Užívanie podobných liekov (SSRI) počas tehotenstva
môže u detí zvýšiť riziko výskytu závažného zdravotného stavu,
nazývaného perzistujúca pľúcna hypertenzia novorodencov (PPHN), ktorý
sa prejavuje zrýchleným dýchaním a modravou kožou. Tieto príznaky sa
obvykle prejavia počas prvých 24 hodín po pôrode. Ak spozorujete tieto
príznaky u svojho dieťaťa, okamžite kontaktujte pôrodnú asistentku
a/alebo detského lekára.

Poraďte sa so svojím lekárom, či môžete počas užívania Mirtazapinu Orion
dojčiť.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Mirtazapin Orion môže ovplyvniť Vašu schopnosť koncentrácie alebo
ostražitosť. Pred vedením vozidla alebo obsluhe strojov sa presvedčte, či
Vaša spôsobilosť nie je znížená.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Mirtazapinu Orion

Tento liek obsahuje aspartam, ktorý je zdrojom fenylalanínu. Môže byť
škodlivý pre pacientov s fenylketonúriou.


3. AKO UŽÍVAŤ MIRTAZAPIN ORION

Vždy užívajte Mirtazapin Orion presne tak, ako Vám povedal Váš lekár alebo
lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo
lekárnika.

Koľko užívať
Zvyčajná začiatočná dávka je 15 alebo 30 mg denne. Váš lekár Vám môže
odporučiť zvýšiť Vašu dávku po niekoľkých dňoch po dávku, ktorá Vám bude
najlepšie vyhovovať (medzi 15 a 45 mg denne). Dávka je zvyčajne rovnaká pre
všetky vekové skupiny. Ak ste však staršia osoba alebo máte ochorenie
obličiek alebo pečene, Váš lekár Vám môže upraviť dávku.

Kedy užívať Mirtazapin Orion
Mirtazapin Orion užívajte v rovnakom čase každý deň.
Najlepšie je užívať Mirtazapin Orion ako jednorazovú dávku pred spaním. Váš
lekár Vám však môže odporučiť rozdeliť Vašu dávku Mirtazapinu Orion –
jedenkrát ráno a jedenkrát večer pred spaním. Vyššia dávka sa má užívať
pred spaním.

Orodispergovateľná tableta sa užíva nasledovne
Tablety užívajte perorálne (ústami).

1. Orodispergovateľnú tabletu netlačte
Aby sa predišlo rozlomeniu orodispergovateľnej tablety, netlačte na
zabalenú tabletu (Obrázok A).


[pic]
Obr. A.


2. Odtrhnite jedno oddelenie s tabletou
Každý blister obsahuje šesť oddelení na tabletu, ktoré sú oddelené
perforáciou. Odtrhnite jedno oddelenie s tabletou pozdĺž bodkovaných
čiar (Obrázok 1).


[pic]
Obr. 1.

3. Odstráňte kryt
Opatrne odstráňte kryciu fóliu, začnite v rožku označenom šípkou
(Obrázky 2 a 3).


[pic]
Obr. 2.

[pic]
Obr. 3.


4. Orodispergovateľnú tabletu vyberte
Orodispergovateľnú tabletu vyberte suchými prstami a položte pod jazyk
(Obrázok 4).


[pic]
Obr. 4.
Tableta sa rýchlo rozpustí a odporúča sa prehltnúť s vodou.

Kedy môžete očakávať zlepšenie
Mirtazapin Orion začne zvyčajne pôsobiť po 1 až 2 týždňoch a po 2 až 4
týždňoch sa môžete začať cítiť lepšie.

Je dôležité, aby ste sa počas niekoľkých prvých týždňov liečby rozprávali s
lekárom o účinkoch Mirtazapinu Orion:
- 2 až 4 týždne od začiatku užívania Mirtazapinu Orion povedzte svojmu
lekárovi o účinkoch, ktoré mal na Vás tento liek.
Ak sa ešte vždy nebudete cítiť lepšie, Váš lekár Vám môže predpísať vyššiu
dávku. V takomto prípade sa po ďalších 2 až 4 týždňoch znova porozprávajte
so svojím lekárom. Zvyčajne je potrebné užívať Mirtazapin Orion, až kým
príznaky depresie nevymiznú na 4-6 mesiacov.

Ak užijete viac Mirtazapinu Orion, ako máte

Ak Vy alebo niekto iný užije priveľa Mirtazapinu Orion, bezodkladne
zavolajte lekára.
Najpravdepodobnejšími znakmi predávkovania Mirtazapinom Orion (bez iných
liekov alebo alkoholu) sú ospalosť, dezorientácia a zrýchlený pulz srdca.

Ak zabudnete užiť Mirtazapin Orion

Ak máte užívať Vašu dávku jedenkrát denne
• Ak zabudnete užiť svoju dávku Mirtazapinu Orion, neužívajte vynechanú
dávku. Iba ju vynechajte. Svoju ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase.

Ak máte užívať Vašu dávku dvakrát denne
• Ak zabudnete užiť rannú dávku, jednoducho ju užite spolu s večernou
dávkou.
• Ak zabudnete užiť večernú dávku, neužívajte ju s nasledujúcou rannou
dávkou; jednoducho ju vynechajte a pokračujte so svojimi zvyčajnými
rannými a večernými dávkami.
• Ak ste zabudli užiť obe dávky, nepokúšajte sa o náhradu vynechaných
dávok. Vynechajte obe dávky a na ďalší deň pokračujte so svojimi
zvyčajnými rannými a večernými dávkami.

Ak prestanete užívať Mirtazapin Orion

Mirtazapin Orion prestaňte užívať jedine po konzultácii so svojím lekárom.

Pokiaľ prestanete priskoro, Vaša depresívna nálada sa môže vrátiť. Len čo
sa budete cítiť lepšie, oznámte to svojmu lekárovi. Váš lekár rozhodne,
kedy možno ukončiť liečbu.

Mirtazapin Orion neprestaňte užívať náhle, dokonca ani vtedy, ak už vymizla
Vaša depresia. Ak náhle ukončíte užívanie Mirtazapinu Orion, môžete
pociťovať nevoľnosť, závrat, agitáciu (chorobný nepokoj) alebo úzkosť a
bolesť hlavy. Týmto príznakom sa možno vyhnúť postupným ukončovaním. Váš
lekár Vám povie, ako máte postupne znižovať dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Mirtazapin Orion môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého. Niektoré vedľajšie účinky sa vyskytnú s
vyššou pravdepodobnosťou než iné. Možné vedľajšie účinky Mirtazapinu Orion
sú uvedené nižšie a možno ich rozdeliť ako:
• Veľmi časté: postihujú viac ako 1 používateľa z 10
• Časté: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100
• Menej časté: postihujú 1 až 10 používateľov zo 1 000
• Zriedkavé: postihujú 1 až 10 používateľov zo 10 000
• Veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000
• Neznáme: nemožno stanoviť z dostupných údajov

Veľmi časté:
• zvýšená chuť do jedla a prírastok telesnej hmotnosti
• ospalosť alebo spavosť
• bolesť hlavy
• sucho v ústach

Časté:
• letargia
• závrat
• chvenie alebo triaška
• nevoľnosť
• hnačka
• vracanie
• vyrážka alebo kožný výsev (exantém)
• bolesť kĺbov (artralgia) alebo svalov (myalgia)
• bolesť chrbta
• pocit točenia hlavy alebo závratu pri náhlom vstávaní (ortostatická
hypotenzia)
• opuchy (zvyčajne členkov alebo chodidiel) ako dôsledok nahromadenia
tekutín (edém)
• únava
• živé sny
• zmätenosť
• pocit úzkosti
• problémy so spánkom

V klinických štúdiách s deťmi mladšími ako 18 rokov sa často pozorovali
nasledovné vedľajšie
účinky: významný prírastok telesnej hmotnosti, žihľavka a zvýšená hladina
triglyceridov v krvi.

Menej časté:
• pocit vzrušenej a radostnej „nálady“ (mánia)
- Ukončite užívanie Mirtazapinu Orion a okamžite to oznámte svojmu
lekárovi.
• abnormálne pocity v koži, napr. pálenie, pichanie, šteklenie alebo
štípanie (parestézia)
• nepokojné nohy
• strata vedomia (synkopa)
• pocit zníženej citlivosti v ústach (orálna hypoestézia)
• nízky krvný tlak
• nočné mory
• pocit chorobného nepokoja (agitácia)
• halucinácie
• nutkanie na pohyb

Zriedkavé:
• žlté sfarbenie očí alebo pokožky; môže to naznačovať poruchu funkcie
pečene (žltačka).
- Ukončite užívanie Mirtazapinu Orion a okamžite to oznámte svojmu
lekárovi.
• chvenie alebo sťahy svalov (myoklónia)

Neznáma:
• znaky infekcie ako je náhla neobjasnená horúčka, bolesť hrdla a vredy
v ústach (agranulocytóza).
- Ukončite užívanie Mirtazapinu Orion a okamžite to oznámte svojmu
lekárovi, ktorý Vám urobí krvné testy.
V zriedkavých prípadoch môže Mirtazapin Orion spôsobiť poruchy v
tvorbe krviniek (útlm kostnej drene). Niektorí ľudia sa stanú
menej odolní proti infekcii, pretože Mirtazapin Orion môže
spôsobiť dočasný nedostatok bielych krviniek (granulocytopénia).
V zriedkavých prípadoch môže Mirtazapin Orion tiež spôsobiť
nedostatok červených a bielych krviniek, ako aj krvných
doštičiek (aplastická anémia), nedostatok krvných doštičiek
(trombocytopénia) alebo zvýšenie počtu bielych krviniek
(eozinofília).
• epileptický záchvat (kŕče).
- Ukončite užívanie Mirtazapinu Orion a okamžite to oznámte svojmu
lekárovi.
• kombinácia príznakov ako je neobjasnená horúčka, potenie, zrýchlená
srdcová frekvencia, hnačka, (nekontrolované) sťahy svalov, triaška,
hyperaktívne reflexy, nepokoj, zmeny nálady a bezvedomie. Vo veľmi
zriedkavých prípadoch to môžu byť znaky sérotonínového syndrómu.
- Ukončite užívanie Mirtazapinu Orion a okamžite to oznámte svojmu
lekárovi.
• myšlienky na sebapoškodenie alebo samovraždu
- Vyhľadajte svojho lekára alebo choďte hneď do nemocnice.
• abnormálne pocity v ústach (orálna parestézia)
• opuch v ústach (edém úst)
• hyponatriémia
• neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MIRTAZAPIN ORION

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Mirtazapin Orion obsahuje

. Liečivo je mirtazapín. Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 15 mg,
30 mg alebo 45 mg mirtazapínu.
. Ďalšie zložky sú krospovidón, manitol (E421), mikrokryštalická
celulóza, aspartam (E951), jahodovo-guaranová aróma, aróma mäty
piepornej, koloidný oxid kremičitý bezvodý a magnéziumstearát.


Ako vyzerá Mirtazapin Orion a obsah balenia

15 mg tableta: Biela, okrúhla, s označením „36“ na jednej a písmenom „A“ na
druhej strane
30 mg tableta: Biela, okrúhla, s označením „37“ na jednej a písmenom „A“ na
druhej strane
45 mg tableta: Biela, okrúhla, s označením „38“ na jednej a písmenom „A“ na
druhej strane

30 (5x6) a 90 (15x6) tabliet v balení. Nie všetky veľkosti balenia musia
byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Výrobca

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v novembri 2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č.: 2010/02699,
2011/04471
Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č.:
2010/04522, 2010/04523, 2010/04524

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Mirtazapin Orion 15 mg
Mirtazapin Orion 30 mg
Mirtazapin Orion 45 mg

orodispergovateľné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá orodispergovateľná tableta Mirtazapin Orion 15 mg obsahuje 15 mg
mirtazapínu.
Každá orodispergovateľná tableta Mirtazapin Orion 30 mg obsahuje 30 mg
mirtazapínu.
Každá orodispergovateľná tableta Mirtazapin Orion 45 mg obsahuje 45 mg
mirtazapínu.

Pomocné látky:
Každá orodispergovateľná tableta Mirtazapin Orion 15 mg obsahuje 3 mg
aspartamu (E951).
Každá orodispergovateľná tableta Mirtazapin Orion 30 mg obsahuje 6 mg
aspartamu (E951).
Každá orodispergovateľná tableta Mirtazapin Orion 45 mg obsahuje 9 mg
aspartamu (E951).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Orodispergovateľná tableta.

15 mg tableta: Biela, okrúhla, s označením „36“ na jednej a písmenom „A“ na
druhej strane.
30 mg tableta: Biela, okrúhla, s označením „37“ na jednej a písmenom „A“ na
druhej strane.
45 mg tableta: Biela, okrúhla, s označením „38“ na jednej a písmenom „A“ na
druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba epizód veľkej depresie.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí
Účinná denná dávka je zvyčajne medzi 15 a 45 mg; začiatočná dávka je 15
alebo 30 mg. Účinok mirtazapínu sa spravidla prejaví po 1-2 týždňoch
liečby. Liečba adekvátnou dávkou má vyvolať pozitívnu reakciu v priebehu 2-
4 týždňov. Pri nedostatočnom účinku možno dávku zvýšiť na maximálnu dávku.
Pokiaľ nie je odpoveď počas ďalších 2-4 týždňov, liečba má byť ukončená.

Starší pacienti
Odporúčaná dávka je rovnaká ako u dospelých. U starších pacientov možno
zvyšovať dávku pod dôkladným dohľadom na dosiahnutie uspokojivej a
bezpečnej odpovede.

Deti a dospievajúci vo veku do 18 rokov

Mirtazapin sa nemá používať u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov,
pretože v dvoch
krátkodobých klinických štúdiách nebola preukázaná účinnosť (pozri časť
5.1) a z bezpečnostných
dôvodov (pozri časti 4.4, 4.8 a 5.1).

Poškodenie funkcie obličiek
Klírens mirtazapínu môže byť znížený u pacientov so stredne závažným až
závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 40 ml/min). Má
sa to vziať do úvahy, keď sa týmto pacientom predpisuje mirtazapín (pozri
časť 4.4).

Poškodenie funkcie pečene
U pacientov s poškodením funkcie pečene môže byť znížený klírens
mirtazapínu. Má sa to vziať do úvahy, keď sa týmto pacientom predpisuje
Mirtazapin Orion, predovšetkým so závažným poškodením funkcie pečene, keďže
pacienti so závažným poškodením funkcie pečene sa neskúmali (pozri časť
4.4).

Eliminačný polčas mirtazapínu je 20-40 hodín, a preto je Mirtazapin Orion
vhodný na podávanie jedenkrát denne. Prednostne sa má užiť jednorazovo
večer pred spaním. Mirtazapin Orion možno podávať aj v dvoch
rozdelenýchdávkach (jedenkrát ráno a jedenkrát večer, vyššia dávka sa má
užiť večer).

Tablety sa majú užívať perorálne. Tableta sa rýchlo rozpustí a odporúča sa
prehltnúť s vodou.

Pacienti s depresiou sa majú liečiť dostatočný čas minimálne 6 mesiacov,
aby sa zabezpečilo, že sa zbavili symptómov.

Na zamedzenie príznakov z vysadenia sa odporúča liečbu mirtazapínom
vysadzovať postupne (pozri časť 4.4).

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
Súbežné používanie mirtazapínu s inhibítormi monoaminooxidázy (MAO) (pozri
časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov
Mirtazapín sa nesmie používať na liečbu detí a dospievajúcich mladších ako
18 rokov. Samovražedné správanie (pokusy o samovraždu a samovražedné
myšlienky) a hostilita (predovšetkým agresia, protichodné správanie a
zúrivosť) boli v klinických skúšaniach častejšie pozorované u detí
a dospievajúcich liečených antidepresívami, než u pacientov, ktorí boli
liečení placebom. Ak sa rozhodnutie o liečbe založené na klinickej potrebe
predsa len urobí, pacient má byť starostlivo sledovaný kvôli výskytu
samovražedných symptómov. Okrem toho chýbajú dlhodobé údaje o bezpečnosti
u detí a dospievajúcich týkajúce sa rastu, dospievania a kognitívneho a
behaviorálneho vývoja.

Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie
Depresia súvisí so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok,
sebapoškodzovania a samovraždy (udalosti súvisiace so samovraždou). Toto
riziko pretrváva, až kým sa neprejaví významná remisia. Keďže sa zlepšenie
nemusí prejaviť počas prvých týždňov liečby alebo dlhšieho obdobia, až
do prejavu zlepšenia je potrebné dôkladne sledovať pacientov. Podľa
všeobecných klinických skúseností môže byť riziko samovraždy zvýšené v
ranných štádiách uzdravovania.

O pacientoch so samovražednými príhodami v anamnéze alebo o tých, ktorí sa
prejavujú výrazným stupňom samovražedných úmyslov pred začiatkom liečby, je
známe, že majú vyššie riziko samovražedných myšlienok alebo samovražedných
pokusov a počas liečby majú byť dôkladne sledovaní. Metaanalýza placebom
kontrolovaných klinických skúšaní antidepresív u dospelých pacientov so
psychiatrickými poruchami ukázala zvýšené riziko samovražedného správania
po antidepresívach v porovnaní s placebom u pacientov mladších ako 25
rokov.

Starostlivá kontrola pacientov a osobitne tých, u ktorých je vysoké riziko,
má byť spojená s liečbou najmä na začiatku liečby a po zmenách dávky.
Pacienti (a ošetrovatelia pacientov) majú byť upozornení na potrebu
sledovania akéhokoľvek klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo
myšlienok a nezvyčajných zmien v správaní a ak sú prítomné takéto príznaky,
okamžite majú vyhľadať lekára.

Vzhľadom na možnosť samovraždy, predovšetkým na začiatku liečby, sa
pacientovi má vydať iba obmedzený počet orodispergovateľných tabliet
Mirtazapinu Orion.

Útlm kostnej drene
Útlm kostnej drene, ktorý sa zvyčajne prejaví ako granulocytopénia alebo
agranulocytóza, sa hlásil počas liečby mirtazapínom. V zriedkavých
prípadoch sa v klinických skúšaniach s mirtazapínom hlásila tiež
reverzibilná agranulocytóza. V období po uvedení lieku na trh sa s
mirtazapínom hlásili veľmi zriedkavé prípady agranulocytózy, zväčša
reverzibilné, avšak v niektorých prípadoch fatálne. Väčšina fatálnych
prípadov sa týkala pacientov vo veku nad 65 rokov. Lekár má byť upozornený
na príznaky, ako je horúčka, bolesť hrdla, stomatitída alebo iné príznaky
infekcie; ak sa objavia takéto príznaky, liečba sa má ukončiť a vyšetriť
krvný obraz.

Žltačka
Liečba sa má prerušiť, ak sa objaví žltačka.

Stavy, ktoré si vyžadujú dohľad
Starostlivé dávkovanie a pravidelné a dôkladné sledovanie je nevyhnutné u
pacientov s:
- epilepsiou a organickým poškodením mozgu: Hoci klinické skúsenosti
naznačujú, že počas liečby mirtazapínom, tak ako pri iných
antidepresívach, sú epileptické záchvaty zriedkavé, liečba mirtazapínom
sa má začať podávať opatrne pacientom so záchvatmi v anamnéze. Liečba
sa má prerušiť u každého pacienta, u ktorého sa vyvinú záchvaty alebo
sa zaznamená zvýšenie frekvencie záchvatov.
- poškodením funkcie pečene: Po jednorazovej 15 mg perorálnej dávke
mirtazapínu bol klírens mirtazapínu znížený približne o 35 % u
pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie pečene v
porovnaní s jedincami s normálnou funkciou pečene. Priemerná
plazmatická koncentrácia mirtazapínu bola zvýšená asi o 55 %.
- poškodením funkcie obličiek: Po jednorazovej 15 mg perorálnej dávke
mirtazapínu bol klírens mirtazapínu u pacientov so stredne závažným
(klírens kreatinínu < 40 ml/min) a závažným (klírens kreatinínu < 10
ml/min) poškodením funkcie obličiek znížený približne o 30 % a 50 %
v porovnaní s normálnymi jedincami (v uvedenom poradí). Priemerná
plazmatická koncentrácia mirtazapínu bola zvýšená asi o 55 % a 115 % (v
uvedenom poradí). U pacientov s miernym poškodením funkcie obličiek
(klírens kreatinínu < 80 ml/min) v porovnaní s kontrolnou skupinou sa
nezistili významné rozdiely.
- ochoreniami srdca, ako sú poruchy vedenia, angina pectoris alebo
nedávnym infarktom myokardu, kde sa majú vykonať konvenčné opatrenia a
pri súbežnom podávaní liekov je potrebná opatrnosť.
- nízkym tlakom krvi.
- diabetom mellitu: U pacientov s cukrovkou môžu antidepresíva pozmeniť
glykemickú kontrolu. Možno bude potrebné upraviť dávkovanie inzulínu
a/alebo perorálnych hypoglykemík a odporúča sa dôkladné sledovanie.

Tak ako pri iných antidepresívach má sa zohľadniť nasledovné:
- Ak sa antidepresíva podávajú pacientom so schizofréniou alebo inými
psychózami, môže sa objaviť zhoršenie psychotických príznakov; môžu sa
zosilniť paranoidné myšlienky.
- Ak sa lieči depresívna fáza manicko-depresívnych psychóz, môže dôjsť
k zmene na manickú fázu. Pacienti s mániou/hypomániou v anamnéze majú
byť dôkladne sledovaní. Mirtazapín sa má vysadiť u každého pacienta,
ktorý vstupuje do manickej fázy.
- Hoci mirtazapín nie je návykový, skúsenosti po uvedení lieku na trh
ukazujú, že náhle prerušenie dlhodobej liečby niekedy môže viesť k
symptómom z vysadenia. Väčšina reakcií z vysadenia je mierna a
spontánne vymizne. Medzi rozličnými hlásenými príznakmi z vysadenia sa
najčastejšie hlásil závrat, agitácia, anxieta, bolesť hlavy a nauzea.
Hoci boli hlásené ako príznaky z vysadenia, treba si uvedomiť, že tieto
príznaky môžu súvisieť aj so základným ochorením. Tak ako je uvedené v
časti 4.2, liečbu mirtazapínom sa odporúča ukončiť postupne.
- Pozornosť sa má venovať pacientom s poruchami močenia, ako je
hypertrofia prostaty a akútnym glaukómom so zatvoreným uhlom a zvýšeným
vnútroočným tlakom (hoci sa problémy neočakávajú, pretože mirtazapín má
iba veľmi slabú anticholinergnú aktivitu).
- Akatízia/psychomotorický nepokoj: Používanie antidepresív sa spájalo
s vývojom akatízie, charakterizovanej subjektívne nepríjemným alebo
rušivým nepokojom vzbudzujúcim úzkosť a potrebou pohybu často
sprevádzaným neschopnosťou sedieť alebo len stáť. Toto sa
najpravdepodobnejšie vyskytuje počas prvých týždňov liečby. U
pacientov, u ktorých sa vyvinú tieto symptómy, môže byť zvýšenie dávky
škodlivé.

Hyponatriémia
Pri používaní mirtazapínu sa hlásila veľmi zriedkavo hyponatriémia,
pravdepodobne v dôsledku neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu
(SIADH). U rizikových pacientov, ako sú starší pacienti alebo pacienti,
ktorí sa súbežne liečia liekmi, o ktorých je známe, že spôsobujú
hyponatriémiu, je nutná opatrnosť.

Sérotonínový syndróm
Interakcie so sérotonergnými liečivami: môže sa objaviť sérotonínový
syndróm, keď sa inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) podávajú
v kombinácii s inými sérotonergnými liečivami (pozri časť 4.5). Symptómy
sérotonínového syndrómu môžu byť hypertermia, rigidita, myoklónia,
autonómna nestabilita s možnými rýchlymi zmenami vitálnych znakov, zmeny
mentálneho stavu, ktoré zahŕňajú zmätenosť, iritabilitu a extrémnu agitáciu
postupujúcu do delíria a kómy. Zo skúsenosti po uvedení lieku na trh
vyplýva, že sérotonínový syndróm sa u pacientov liečených samotným
mirtazapínom objavuje veľmi zriedkavo (pozri časť 4.8).

Starší pacienti
Starší pacienti sú často citlivejší najmä na nežiaduce účinky antidepresív.
Počas klinického výskumu s mirtazapínom sa u starších pacientov nežiaduce
účinky nehlásili častejšie než u iných vekových skupín.

Aspartam
Tablety mirtazapínu obsahujú aspartam, ktorý je zdrojom fenylalanínu. Môže
byť škodlivý pre pacientov s fenylketonúriou.

4.5 Liekové a iné interakcie

Farmakodynamické interakcie

- Mirtazapín sa nemá podávať súbežne s inhibítormi MAO alebo počas
dvoch týždňov po vysadení liečby inhibítormi MAO. Naopak majú uplynúť
najmenej dva týždne, aby sa pacienti liečení mirtazapínom mohli začať
liečiť inhibítormi MAO (pozri časť 4.3). Ďalej, ako pri SSRIs, súbežné
podávanie s inými sérotoninergnými liečivami (L-tryptofán, triptány,
tramadol, linezolid, SSRIs, venlafaxín, lítium a prípravky s obsahom
ľubovníka bodkovaného – Hypericum perforatum) môže viesť k incidencii
účinkov súvisiacich so sérotonínom (sérotonínový syndróm: pozri časť
4.4). Ak sa tieto liečivá kombinujú s mirtazapínom, odporúča sa
opatrnosť a je potrebný dôkladný klinický monitoring.
- Mirtazapín môže zvyšovať sedatívne vlastnosti benzodiazepínov a
ostatných sedatív (predovšetkým väčšina antipsychotík, antagonisty
antihistamínu H1, opiáty). Opatrnosť je nutná pri predpisovaní týchto
liekov spolu s mirtazapínom.
- Mirtazapín môže zvyšovať utlmujúci účinok alkoholu na CNS. Pacienti
sa preto majú vyhnúť konzumácii alkoholických nápojov počas užívania
mirtazapínu.
- Mirtazapín v dávke 30 mg jedenkrát denne spôsoboval malý, no
štatisticky významný nárast medzinárodného normalizačného pomeru (INR)
u jedincov liečených warfarínom. Keďže pri vyššej dávke mirtazapínu
nemožno vylúčiť výraznejší účinok, odporúča sa sledovať INR v prípade
súbežnej liečby warfarínom a mirtazapínom.

Farmakokinetické interakcie

- Karbamazepín a fenytoín, induktory CYP3A4, zvýšili klírens
mirtazapínu približne dvojnásobne, čo spôsobilo 60 % a 45 % pokles
priemerných plazmatických koncentrácií mirtazapínu (v uvedenom poradí).
Ak sa k liečbe mirtazapínom pridáva karbamazepín alebo iný induktor
pečeňového metabolizmu (ako je rifampicín), môže byť potrebné zvýšiť
dávku mirtazapínu. Ak sa liečba týmto liekom ukončí, môže byť
nevyhnutné znížiť dávku mirtazapínu.
- Súbežné podávanie silného inhibítora CYP3A4 ketokonazolu zvyšovalo
maximálne plazmatické koncentrácie a AUC mirtazapínu približne o 40 %
a 50 % (v uvedenom poradí).
- Ak sa cimetidín (slabí inhibítor CYP1A2, CYP2D6 a CYP3A4) podáva s
mirtazapínom, priemerná plazmatická koncentrácia mirtazapínu sa môže
zvýšiť o viac ako 50 %. Ak sa súbežne podáva mirtazapín so silnými
inhibítormi CYP3A4, inhibítormi proteáz HIV, azolovými antimykotikami,
erytromycínom, cimetidínom alebo nefazodonom, je potrebná opatrnosť a
môže byť potrebné znížiť dávku.
- V skúšaniach interakcií sa nezaznamenali žiadne relevantné
farmakokinetické účinky na súbežnú liečbu mirtazapínom s paroxetínom,
amitriptylínom, risperidónom alebo lítiom.

4.6 Gravidita a laktácia

Obmedzené údaje o použití mirtazapínu u gravidných žien nepoukázali na
zvýšené riziko vrodených malformácií. Štúdie na zvieratách nepreukázali
žiadne teratogénne účinky klinického významu, no pozorovala sa vývojová
toxicita (pozri časť 5.3). Ak sa predpisuje gravidným ženám, je potrebná
opatrnosť. Ak sa mirtazapín používa do pôrodu alebo tesne pred pôrodom,
odporúča sa postnatálny monitoring novorodenca na sledovanie možných
účinkov z vysadenia.

Epidemiologické údaje naznačujú, že používanie SSRI počas gravidity,
obzvlášť v neskorom štádiu gravidity, môže zvýšiť riziko vzniku
perzistujúcej pľúcnej hypertenzie novorodencov (PPHN). Hoci sa
neuskutočnili štúdie skúmajúce súvislosť medzi liečbou mirtazapínom
a rizikom vzniku PPHN, nie je možné vzhľadom k podobnému mechanizmu účinku
(zvýšenie koncentrácie sérotonínu) riziko vzniku PPHN vylúčiť.

Štúdie na zvieratách a obmedzené údaje u ľudí ukázali, že mirtazapín sa
vylučuje do materského mlieka iba vo veľmi malých množstvách. Rozhodnutie o
tom, či dojčenie má pokračovať/má sa prerušiť alebo či liečba mirtazapínom
má pokračovať/má sa prerušiť, sa má urobiť so zreteľom na prínos dojčenia
pre dieťa a prínos liečby mirtazapínom pre ženu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Mirtazapín má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje. Mirtazapín môže narušiť koncentráciu a pozornosť (najmä
v úvodnej fáze liečby). Pacienti, vždy keď sú ovplyvnení, sa majú vyhýbať
vykonávaniu potenciálne nebezpečných činností, ktoré vyžadujú ostražitosť
a dobrú koncentráciu, ako je vedenie motorových vozidiel a obsluha strojov.

4.8 Nežiaduce účinky

U depresívnych pacientov sa prejavuje mnoho príznakov spojených so samotným
ochorením. Preto je niekedy ťažké určiť, ktoré príznaky sú dôsledkom
samotného ochorenia a ktoré dôsledkom liečby mirtazapínom.

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie, prejavujúce sa u viac ako 5 %
pacientov liečených mirtazapínom v randomizovaných placebom kontrolovaných
skúšaniach (pozri nižšie), sú somnolencia, sedácia, sucho v ústach, zvýšená
telesná hmotnosť, zvýšená chuť do jedla, závrat a únava.

Všetky randomizované placebom kontrolované skúšania u pacientov (vrátane
iných indikácií ako epizóda veľkej depresie) sa hodnotili vo vzťahu k
nežiaducim účinkom mirtazapínu. Metaanalýza zahŕňala 20 skúšaní s
plánovanou dĺžkou trvania liečby do 12 týždňov s 1 501 pacientmi
(134 pacientských rokov), ktorí užívali mirtazapín v dávkach do 60 mg a 850
pacientov (79 pacientských rokov), ktorí užívali placebo. Fázy predĺžení
týchto skúšaní sa vylúčili na zachovanie porovnateľnosti s liečbou
placebom.

Tabuľka 1 uvádza kategorizovanú incidenciu nežiaducich účinkov, ktoré sa v
klinických skúšaniach objavili štatisticky významne častejšie počas liečby
mirtazapínom než placebom s pridaním nežiaducich reakcií zo spontánnych
hlásení. Frekvencie nežiaducich reakcií zo spontánnych hlásení vychádzajú z
hlásenej miery týchto udalostí v klinických skúšaniach. Frekvencia
nežiaducich reakcií zo spontánnych hlásení, u ktorých sa nepozorovali
žiadne prípady v randomizovaných placebom kontrolovaných pacientských
skúšaniach s mirtazapínom, sa klasifikovala ako „neznáma“.

Tabuľka 1. Nežiaduce účinky mirtazapínu

|Trieda |Veľmi časté |Časté |Menej |Zriedkavé |Frekvencia |
|orgánových |(>1/10) |(?1/100 |časté |(?1/10 000 |neznáma |
|systémov | |až |(?1/1 000 |až | |
| | |<1/10) |až <1/100)|<1/1 000) | |
|Poruchy | | | | |Útlm kostnej |
|krvi a | | | | |drene |
|lymfatickéh| | | | |(granulocytopén|
|o systému | | | | |ia, |
| | | | | |agranulocytóza,|
| | | | | |aplastická |
| | | | | |anémia, |
| | | | | |trombocytopénia|
| | | | | |), eozinofília |
|Poruchy |Somnolencia1|Letargia1|Parestézia|Myoklonus |Kŕče |
|nervového |, 4, |, závrat,|2, | |(záchvaty), |
|systému |sedácia1, 4,|tras |nepokojné | |sérotonínový |
| |bolesť | |nohy, | |syndróm, orálna|
| |hlavy2 | |synkopa | |parestézia |
|Poruchy |Sucho v |Nauzea3, |Orálna | |Opuch úst |
|gastrointes|ústach |hnačka2, |hypoestézi| | |
|ti-nálneho | |vracanie2|a | | |
|traktu | | | | | |
|Poruchy | |Exantém2 | | | |
|kože | | | | | |
|a podkožnéh| | | | | |
|o tkaniva | | | | | |
|Poruchy | |Artralgia| | | |
|kostrovej | |, | | | |
|a svalovej | |myalgia, | | | |
|sústavy | |bolesť | | | |
|a spojivové| |chrbta1 | | | |
|ho tkaniva | | | | | |
|Poruchy |Zvýšená chuť| | | |Hyponatriémia |
|metabolizmu|do jedla1, | | | | |
|a výživy |prírastok | | | | |
| |telesnej | | | | |
| |hmotnosti1 | | | | |
|Poruchy | |Ortostati|Hypotenzia| | |
|ciev | |c-ká |2 | | |
| | |hypotenzi| | | |
| | |a | | | |
|Celkové | |Periférny| | | |
|poruchy | |edém1, | | | |
|a reakcie | |únava | | | |
|v mieste | | | | | |
|podania | | | | | |
|Poruchy | | | |Zvýšenie | |
|pečene | | | |aktivít | |
|a žlčových | | | |sérových | |
|ciest | | | |transamináz| |
|Psychické | |Abnormál-|Nočné | |Prípady |
|poruchy | |ne sny, |mory2, | |samovražedných |
| | |zmätenosť|mánia, | |myšlienok alebo|
| | |, |agitácia2,| |samovražedného |
| | |anxieta2,|halucináci| |správania6 |
| | |5, |e, | | |
| | |insomnia3|psychomoto| | |
| | |, 5 |-rický | | |
| | | |nepokoj | | |
| | | |(vrátane | | |
| | | |akatízie, | | |
| | | |hyperkiné-| | |
| | | |zie) | | |
|Poruchy | | | | |Neprimeraná |
|endokrinnéh| | | | |sekrécia |
|o systému | | | | |antidiuretickéh|
| | | | | |o hormónu |

1) V klinických skúšaniach sa tieto príhody objavili štatisticky významne
častejšie počas liečby mirtazapínom než s placebom.

2) V klinických skúšaniach sa tieto príhody objavili častejšie s placebom
než s mirtazapínom, avšak nie štatisticky významne častejšie.

3) V klinických skúšaniach sa tieto príhody objavili štatisticky významne
častejšie s placebom než počas liečby mirtazapínom.

4) Poznámka: zníženie dávky zvyčajne nevedie k menšej somnolencii/sedácii,
no môže ohroziť antidepresívnu účinnosť.

5) Vo všeobecnosti sa môže po liečbe antidepresívami vyvinúť alebo zhoršiť
anxieta a insomnia (čo môžu byť príznaky depresie). Pri liečbe mirtazapínom
sa hlásil vývin alebo zhoršenie anxiozity a insomnie.

6) Počas liečby mirtazapínom alebo skoro po jej ukončení sa hlásili prípady
samovražedných myšlienok a samovražedného správania (pozri časť 4.4).

V laboratórnych hodnoteniach klinických skúšaní sa pozorovalo prechodné
zvýšenie transamináz a gamma-glutamyltransferázy (súvisiace nežiaduce
účinky sa však nehlásili štatisticky významne častejšie s mirtazapínom než
po placebe).

Deti a dospievajúci
V klinických štúdiách s deťmi sa často pozorovali nasledovné nežiaduce
udalosti: prírastok telesnej
hmotnosti, urtikária a hypertriglyceridémia (pozri tiež časť 5.1).

4.9 Predávkovanie

Súčasné skúsenosti s predávkovaním samotným mirtazapínom nasvedčujú, že
príznaky sú zvyčajne mierne. Hlásený bol útlm centrálneho nervového systému
s poruchami orientácie a predĺženým útlmom, spolu s tachykardiou a miernou
hypertenziou alebo hypotenziou. Existuje však možnosť vzniku oveľa
závažnejších následkov (vrátane úmrtí) pri dávkach omnoho vyšších ako je
terapeutická dávka, osobitne pri zmiešanom predávkovaní.

V prípadoch predávkovania sa má poskytnúť vhodná symptomatická alebo
podporná liečba vitálnych funkcií. Možno tiež zvážiť podanie aktívneho
uhlia alebo výplach žalúdka.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Iné antidepresíva, ATC kód: N06AX11

Mirtazapín je centrálne pôsobiaci presynaptický ?2-antagonista, ktorý
zvyšuje centrálnu noradrenergnú a sérotonínergnú neurotransmisiu. Zvýšenie
sérotonínergnej neurotransmisie je presne sprostredkované cez 5-
HT1 receptory, pretože receptory 5-HT2 a 5-HT3 sú mirtazapínom blokované.
Predpokladá sa, že obidva enantioméry mirtazapínu prispievajú k
antidepresívnej aktivite, S(+) enantiomér blokuje ?2 a 5-HT2 receptory a R(-
) enantiomér blokuje 5-HT3 receptor.

Histamínová H1-antagonistická aktivita mirtazapínu sa spája s jeho
sedatívnymi vlastnosťami. Nemá takmer žiadnu anticholinergnú aktivitu a v
terapeutických dávkach nemá takmer žiadny účinok na kardiovaskulárny
systém.

Deti a dospievajúci:
V dvoch randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných
klinických skúšaniach
s deťmi vo veku 7 až 18 rokov s veľkou depresívnou poruchou (n = 259)
s použitím flexibilnej dávky
počas prvých 4 týždňov (15 – 45 mg mirtazapínu) a následne s použitím
fixnej dávky (15, 30 alebo 45
mg mirtazapínu) počas ďalších 4 týždňov sa v primárnom a vo všetkých
sekundárnych koncových
ukazovateľoch nepreukázali signifikantné rozdiely medzi mirtazapínom
a placebom. U 48,8 %
jedincov liečených mirtazapínom sa v porovnaní s 5,7 % jedincov v ramene
s placebom pozoroval
signifikantný prírastok telesnej hmotnosti (? 7 %). Urtikária (11,8 % vs.
6,8 %) a hypertriglyceridémia
(2,9 % vs. 0 %) sa tiež pozorovali často.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní Mirtazapinu Orion sa liečivo mirtazapín rýchlo a dobre
absorbuje (biologická dostupnosť ? 50 %) a dosahuje maximálne plazmatické
koncentrácie približne o dve hodiny. Väzba mirtazapínu na plazmatické
bielkoviny je približne 85 %. Priemerný eliminačný polčas je 20-40 hodín;
dlhší polčas eliminácie, až 65 hodín, sa zaznamenal iba ojedinele a kratší
polčas eliminácie sa pozoroval u mladých mužov. Eliminačný polčas je
dostatočný na zdôvodnenie dávkovania jedenkrát denne. Rovnovážny stav sa
dosahuje za 3-4 dni, po ktorých nedochádza k ďalšej kumulácii.
Pri odporúčanom dávkovom rozpätí je farmakokinetika mirtazapínu lineárna.
Príjem jedla nemá vplyv na farmakokinetiku mirtazapínu.

Mirtazapín sa značne metabolizuje a vylučuje močom a stolicou v priebehu
niekoľkých dní. Hlavnými biotransformačnými cestami sú demetylácia a
oxidácia, nasledovaná konjugáciou. /In vitro/ údaje z ľudských pečeňových
mikrozómov ukazujú, že enzýmy CYP2D6 a CYP1A2 cytochrómu P450 sa zúčastňujú
na tvorbe 8-hydroxy metabolitu mirtazapínu, pričom CYP3A4 sa považuje
za zodpovedného pri tvorbe N-demetyl a N-oxid metabolitu. Demetyl metabolit
je farmakologicky aktívny a zdá sa, že má rovnaký farmakokinetický profil
ako materská zložka.

Klírens mirtazapínu sa môže znížiť v dôsledku reálnej alebo hepatálnej
insuficiencie.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií
bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, karcinogénneho potenciálu
alebo genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

V štúdiách reprodukčnej toxicity u potkanov a králikov sa nepozorovali
žiadne teratogénne účinky. Pri dvojnásobnej systémovej expozícii v
porovnaní s maximálnou terapeutickou expozíciou u ľudí sa u potkanov
zaznamenal nárast poimplantačných strát, pokles pôrodnej hmotnosti mláďat a
znížené prežívanie mláďat počas prvých troch dní laktácie.

V sérii testov na génové mutácie a poškodenia chromozómov a DNA mirtazapín
nebol genotoxický. Nádory štítnej žľazy zistené u potkanov v štúdii
karcinogenity a hepatocelulárne neoplazmy zistené u myší v štúdii
karcinogenity sú považované za druhovo špecifické, negenotoxické reakcie
spojené s dlhodobou liečbou vysokými dávkami induktorov hepatálnych
enzýmov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Krospovidón (typ B)
Manitol (E421)
Mikrokryštalická celulóza
Aspartam (E 951)
Jahodovo-guaranová aróma
Aróma mäty piepornej
Koloidný oxid kremičitý bezvodý
Magnéziumstearát

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/polyamid/Al/polyesterový strip

30 (5x6) a 90 (15x6) tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Mirtazapin Orion 15 mg: 30/0437/06-S
Mirtazapin Orion 30 mg: 30/0438/06-S
Mirtazapin Orion 45 mg: 30/0439/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

18.10.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2011[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C36747
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06AX11 - mirtazapinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
FI -
Účinná látka:
natrii hydroxidum q.s. ut fiat ph
Výrobca lieku:
Orion Corporation, Espoo, FINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
7.82 € / 235.59 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
7.82 € / 235.59 SK
Posledná aktualizácia:
2015-09-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:60.24 € ÚP:0.00 € DP:60.24 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien