Detail:
XYZAL 5mg/10ml sol por 1x200ml/100mg
Názov lieku:
XYZAL 5mg/10ml
Doplnok názvu:
sol por 1x200ml/100mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Xyzal® 5 mg/10 ml perorálny roztok
Levocetirizín dihydrochlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Xyzal a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Xyzal
3. Ako užívať Xyzal
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Xyzal
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE XYZAL A NA ČO SA POUŽÍVA

Levocetirizín dihydrochlorid je liečivo Xyzalu.
Xyzal je antialergikum.

Na liečbu znakov ochorenia (príznakov) spojených s :
• alergickou nádchou (vrátane perzistujúcej (pretrvávajúcej) alergickej
nádchy);
• žihľavkou (urtikária).


2. SKÔR AKO UŽIJETE XYZAL


Neužívajte Xyzal

- keď ste alergický (precitlivený) na liečivo levocetirizín dihydrochlorid
alebo na iné antihistaminikum, na metylparabén, propylparabén alebo
ktorúkoľvek z ďalších zložiek Xyzalu (pozri „Čo Xyzal obsahuje“).
- keď máte závažné poškodenie funkcie obličiek (závažné zlyhanie obličiek
s klírensom kreatinínu menej ako 10 ml/min).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Xyzalu
Xyzal sa neodporúča používať u dojčiat a detí vo veku do 2 rokov.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Xyzalu s jedlom a nápojmi
Opatrnosť sa odporúča, ak sa Xyzal užíva súbežne s alkoholom. U citlivých
pacientov môže užívanie cetirizínu alebo levocetirizínu s alkoholom alebo
inými liekmi, ktoré pôsobia na mozog, ovplyvniť pozornosť.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná, pokúšate sa otehotnieť alebo ak dojčíte, oznámte to svojmu
lekárovi.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Niektorí pacienti, ktorí sa liečia Xyzalom, môžu pociťovať ospalosť, únavu
a vyčerpanosť. Pred tým, než sa dozviete, ako na Vás tento liek pôsobí,
buďte pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov opatrný. Špeciálne testy
však u zdravých skúmaných osôb po užití levocetirizínu v odporúčanej dávke
neodhalili zníženie psychickej pozornosti, schopnosti reagovať alebo
schopnosti viesť vozidlá.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Xyzalu
- Tento liek obsahuje maltitol. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate
niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím Xyzalu.
- Metylparabén a propylparabén môžu vyvolávať alergické reakcie (prípadne
oneskorené), ako sú bolesť hlavy, žalúdočná nevoľnosť a hnačka.


3. AKO UŽÍVAŤ XYZAL

Vždy užívajte Xyzal presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie:
Zvyčajná dávka je:
- Dospelí a deti vo veku od 6 rokov: 10 ml roztoku jedenkrát denne.

- Deti vo veku 2 až 6 rokov: 2,5 ml roztoku dvakrát denne.

Podávanie Xyzalu dojčatám a deťom do 2 rokov sa neodporúča.

Špeciálne pokyny na dávkovanie pre špecifické skupiny pacientov:
Pacienti s poškodením funkcie obličiek majú užívať nižšiu dávku podľa
závažnosti ich ochorenia obličiek; u detí sa bude dávka tiež upravovať na
základe telesnej hmotnosti; dávku určí Váš lekár.

Pacienti, ktorí majú závažné poškodenie funkcie obličiek, nesmú užívať
Xyzal.

Pacienti, ktorí majú iba poškodenie funkcie pečene, môžu užívať zvyčajnú
predpísanú dávku.

Pacienti, ktorí majú poškodenú funkciu pečene aj obličiek, majú užívať
nižšiu dávku v závislosti od závažnosti ich ochorenia obličiek, a u detí sa
má dávka stanoviť aj na základe telesnej hmotnosti; dávku určí Váš lekár.

U starších pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávky za predpokladu, že
majú normálnu funkciu obličiek.

Ako a kedy máte užívať Xyzal?
Len na perorálne použitie.
Dávkovacia striekačka sa dodáva s balením (pred použitím pozri obrázok).
Roztok možno užívať nezriedený alebo zriedený v pohári vody.
Xyzal možno užívať s jedlom alebo bez jedla.Obsluha dávkovacej striekačky

Dávkovaciu striekačku vsuňte do fľaše a piest vytiahnite po značku, ktorá
zodpovedá dávke v mililitroch (ml), ktorú Vám predpísal Váš lekár. Pri
použití u detí do 6 rokov sa denná dávka 5 ml odmeria vytiahnutím 2,5 ml
roztoku z fľaše dvakrát denne (t.j. opatrne, prosím, sledujte stupnicu
striekačky).


Vytiahnite dávkovaciu pipetu z fľaše a vystreknite stlačením piestu jej
obsah na lyžičku alebo do pohára s vodou. Perorálne užitie lieku sa má
uskutočniť bezprostredne po zriedení.


Po každom použití opláchnite piest vodou.

[pic]


Ako dlho máte užívať Xyzal?
Dĺžka používania závisí od typu, trvania a priebehu Vašich ťažkostí
a určuje ju lekár.

Ak užijete viac Xyzalu, ako máte
Ak užijete viac Xyzalu, ako máte, u dospelých sa môže objaviť ospalosť. U
detí sa na začiatku môže prejaviť rozrušenie a nepokoj, a následne
ospalosť.

Ak si myslíte, že ste užili nadmernú dávku Xyzalu, oznámte to, prosím,
svojmu lekárovi, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

Ak zabudnete užiť Xyzal
Ak zabudnete užiť Xyzal alebo ak užijete nižšiu dávku, než Vám predpísal
Váš lekár, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
V podávaní pokračujte užitím nasledujúcej dávky v predpísanom čase.

Ak prestanete užívať Xyzal
Ukončenie liečby nemá žiadne negatívne účinky. Príznaky sa môžu vrátiť, no
nemali by byť horšie než boli pred začiatkom liečby.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Xyzal môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Často (1 % až 10 %) sa hlásili zväčša mierne až stredne závažné vedľajšie
účinky, ako je sucho v ústach, bolesť hlavy, únava a spavosť/ospalosť.
Menej často (0,1 % až 1 %) sa pozorovali vedľajšie účinky, ako je
vyčerpanosť a bolesť brucha. Hlásili sa tiež iné vedľajšie účinky, ako je
búšenie srdca, zvýšená tepová frekvencia, kŕče, parestézia (nezvyčajné
pocity v koži), závrat, poruchy zraku, rozmazané videnie, bolestivé alebo
problémové močenie, opuch, svrbenie, vyrážka, žihľavka (opuch, sčervenenie
a svrbenie pokožky), erupcia kože, dýchavičnosť, nárast telesnej hmotnosti,
bolesť svalov, agresívne alebo nepokojné správanie, halucinácie, depresia,
zápal pečene, abnormálna funkcia pečene, vracanie a nevoľnosť.

Metylparabén (E218) a propylparabén (E216) môžu vyvolávať alergické reakcie
(prípadne oneskorené).

Pri prvých znakoch reakcie precitlivenosti ukončite užívanie Xyzalu
a povedzte to svojmu lekárovi. Príznaky reakcie precitlivenosti môžu
zahŕňať: opuch úst, jazyka, tváre a/alebo hrdla, ťažkosti s dýchaním
alebo prehĺtaním (napätie v hrudníku alebo ťažké dýchanie), žihľavku, náhly
pokles krvného tlaku vedúci ku kolapsu alebo šoku, ktorý môže byť fatálny
(smrteľný).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.
5. AKO UCHOVÁVAŤ XYZAL

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Xyzal po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a
škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Nepoužívajte dlhšie ako 3 mesiace po prvom otvorení.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Xyzal obsahuje

- 1 ml perorálneho roztoku obsahuje 0,5 mg levocetirizín
dihydrochloridu.
- Ďalšie zložky sú octan sodný, kyselina octová, metylparabén (E218),
propylparabén (E216), glycerol, maltitol (E965), dihydrát sodnej soli
sacharínu, ovocná aróma (triacetín (E1518), benzaldehyd, silica
oplodia sladkého pomaranča, vanilín, etylbutyrát, koncentrovaná silica
oplodia sladkého pomaranča, izoamylacetát, alylhexanoát, gama
undekalaktón, citral, geraniol, citronelová silica, tokoferol alfa
(E307)), čistená voda.

Ako vyzerá Xyzal a obsah balenia

Perorálny roztok je číra a bezfarebná tekutina dodávaná v 200 ml fľaši.
Ovocná príchuť sa získava pridaním malých množstiev aromatických látok.
Fľaša s roztokom sa dodáva v škatuľke spolu s odmernou striekačkou a
písomnou informáciou pre používateľov.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

UCB s.r.o.
Praha
Česká republika

Výrobca
Aesica Pharmaceuticals S.r.l
Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO)
Taliansko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

UCB s.r.o., organizačná zložka
Úprkova 4
811 04 Bratislava
tel. č.: 59 20 20 20

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: XYZALL 0.5 MG/ML SOLUTION BUVABLE
Cyprus: XYZAL
Česká republika: XYZAL 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK
Dánsko: XYZAL
Estónsko: XYZAL
Fínsko: XYZAL 0.5 MG/ML ORAALILIUOS
Francúzsko: XYZALL 0,5 MG/ML, SOLUTION BUVABLE
Grécko: XOZAL
Holandsko: XYZAL 0,5 MG/ML, DRANK
Írsko: XYZAL 0.5 MG/ML ORAL SOLUTION
Litva: XYZAL 0,5 MG/ML GERIAMASIS TIRPALAS
Lotyšsko: XYZAL 0.5 MG/ML ORAL SOLUTION
Luxembursko: XYZALL 0.5 MG/ML SOLUTION BUVABLE
Maďarsko: XYZAL 0,5 MG / ML BELSőLEGES OLDAT
Malta: XYZAL 0.5 MG/ML ORAL SOLUTION
Nemecko: LEVOCETIRIZIN SAFT
Nórsko: XYZAL
Poľsko: XYZAL 0,5 MG/ML ROZTWÓR DOUSTNY
Portugalsko: XYZAL
Rakúsko: XYZALL 0,5 MG/ML - LÖSUNG ZUM EINNEHMEN
Slovensko: XYZAL 5 MG/10 ML PERORÁLNY ROZTOK
Slovinsko: XYZAL 0,5 MG/ML PERORALNA RAZTOPINA
Španielsko: XAZAL 0.5 MG/ML SOLUCIÓN ORAL
Švédsko: XYZAL
Veľká Británia: XYZAL 0.5 MG/ML ORAL SOLUTION

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo
februári 2012.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU
Xyzal 5 mg/10 ml perorálny roztok2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml perorálneho roztoku obsahuje 0,5 mg levocetirizín dihydrochloridu.
Pomocné látky: 0,675 mg metylparabénu/ml
0,075 mg propylparabénu/ml
0,4 g maltitolu/ml
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Perorálny roztok.
Číra a bezfarebná tekutina.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Symptomatická liečba alergickej nádchy (vrátane perzistujúcej alergickej
nádchy) a urtikárie.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Návod na použitie
Balenie obsahuje dávkovaciu perorálnu striekačku. Perorálnou striekačkou sa
má odmerať príslušný objem perorálneho roztoku a vyliať do lyžičky alebo do
pohára s vodou. Perorálny roztok sa musí užívať perorálne okamžite po
nariedení a môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla.


Dospelí a dospievajúci od 12 rokov:

Odporúčaná denná dávka je 5 mg (10 ml roztoku).


Starší pacienti:

U starších pacientov so stredne závažným až závažným poškodením funkcie
obličiek sa odporúča úprava dávky (pozri nižšie Pacienti s poškodením
funkcie obličiek).

Deti vo veku 6 až 12 rokov:
Odporúčaná denná dávka je 5 mg (10 ml roztoku).

Deti vo veku 2 až 6 rokov:
Odporúčaná denná dávka je 2,5 mg, ktorá sa má podávať v 2 dávkach po 1,25
mg (2,5 ml roztoku dvakrát denne).

Aj keď sú k dispozícii nejaké klinické údaje u detí vo veku od 6 mesiacov
do 12 rokov (pozri časť 4.8, 5.1 a 5.2), tieto údaje nie sú dostatočné na
podporu podávania levocetirizínu u dojčiat a batoliat vo veku do 2 rokov
(pozri tiež časť 4.4).

Dospelí pacienti s poškodením funkcie obličiek:
Intervaly podávania sa musia prispôsobiť individuálne podľa funkcie
obličiek. Úpravu dávkovania možno určiť pomocou nasledovnej tabuľky. Na
použitie tejto dávkovacej tabuľky je potrebné stanovenie klírensu
kreatinínu pacienta (CLcr) v ml/min. CLcr (ml/min) možno vypočítať na
základe hodnoty sérového kreatinínu (mg/dl) pomocou nasledovného vzorca:

/[140 - vek (roky)] x hmotnosť (kg)/
CLcr = /(x 0,85/
/pre ženy)/
72 x kreatinín v sére (mg/dl)

Úprava dávkovania u pacientov s poškodením funkcie obličiek:

|Skupina Klírens kreatinínu |
|(ml/min) Dávka a frekvencia |


Normálna ? 80 5 mg raz denne
Mierna 50 - 79 5 mg raz denne
Stredne závažná 30 - 49 5 mg každé 2 dni
Závažná < 30 5 mg každé 3 dni
Konečné štádiá ochorenia obličiek- < 10-
kontraindikované
Pacienti na dialýze

Pediatrickí pacienti trpiaci poškodením funkcie obličiek
Dávka sa má upraviť individuálne po zohľadnení renálneho klírensu pacienta
a jeho telesnej hmotnosti. U detí s poškodením funkcie obličiek nie sú
žiadne špecifické údaje.

Pacienti s poškodením funkcie pečene:
U pacientov len s poškodením funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava
dávkovania. U pacientov s poškodením funkcie pečene a poškodením funkcie
obličiek sa odporúča úprava dávky (pozri vyššie Pacienti s poškodením
funkcie obličiek).

Dĺžka používania:
Intermitentná alergická rinitída (príznaky < 4 dni do týždňa alebo počas
menej ako 4 týždňov) sa má liečiť podľa ochorenia a jeho anamnézy; možno ju
ukončiť, len čo vymiznú príznaky a obnoviť, keď sa opätovne prejavia
príznaky. V prípade perzistentnej alergickej rinitídy (príznaky > 4 dni do
týždňa a počas viac ako 4 týždňov) možno naplánovať kontinuálnu liečbu
pacienta počas obdobia expozície alergénom. V súčasnosti sú dostupné
klinické skúsenosti s podávaním 5 mg levocetirizínu vo forme filmom
obalených tabliet počas 6 mesiacov liečby. Pri chronickej urtikárii a
chronickej alergickej nádche sú dostupné jednoročné klinické skúsenosti
s racemátom.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na levocetirizín, na akékoľvek piperazínové deriváty, na
metylparabén, na propylparabén alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Závažné poškodenie funkcie obličiek s klírensom kreatinínu menej ako 10
ml/min.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Opatrnosť sa odporúča pri požívaní alkoholu (pozri Liekové a iné
interakcie).

Prítomnosť propylparabénu a metylparabénu môže vyvolať alergické reakcie
(prípadne oneskorené).

Xyzal obsahuje maltitol: Pacienti so zriedkavými vrodenými problémami
intolerancie fruktózy nemajú užívať tento liek.

Podávanie levocetirizínu dojčatám a batoľatám vo veku do 2 rokov sa
neodporúča kvôli nedostatočným údajom v tejto populácii.

Aj keď sú k dispozícii nejaké klinické údaje u detí vo veku od 6 mesiacov
do 12 rokov (pozri časť 4.8, 5.1 a 5.2), tieto údaje nie sú dostatočné na
podporu podávania levocetirizínu u dojčiat a batoliat vo veku do 2 rokov.

5. Liekové a iné interakcie

S levocetirizínom sa neuskutočnili žiadne interakčné štúdie (vrátane
žiadnych štúdií s CYP3A4 induktormi); štúdie s racemátom cetirizínu
preukázali, že sa nevyskytujú žiadne klinicky významné nežiaduce interakcie
(s antipyrínom, pseudoefedrínom, cimetidínom, ketokonazolom, erytromycínom,
azitromycínom, glipizidom a diazepamom). V štúdii s opakovanými dávkami
teofylínu (400 mg raz denne) sa pozoroval malý pokles klírensu cetirizínu
(16%), zatiaľ čo dostupnosť teofylínu sa súbežným podávaním s cetirizínom
nemenila.
V štúdii s viacnásobnými dávkami ritonaviru (600 mg dvakrát denne)
a cetirizínu (10 mg denne) bol rozsah expozície cetirizínu zvýšený
o približne 40 %, zatiaľ čo dispozícia ritonaviru bola nepatrne zmenená (-
11 %) ďalším súbežným podávaním cetirizínu.

Miera absorpcie levocetirizínu nie je znížená jedlom, znižuje sa však
rýchlosť absorpcie.

U citlivých pacientov môže súbežné podávanie cetirizínu alebo
levocetirizínu a alkoholu alebo iných sedatív CNS ovplyvniť centrálny
nervový systém, hoci sa dokázalo, že racemát cetirizínu nezosilňuje účinok
alkoholu.

4.6 Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených
účinku levocetirizínu. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo
nepriame škodlivé účinky na graviditu/,/ embryonálny/fetálny vývoj, pôrod
alebo postnatálny vývoj.
Pri predpisovaní lieku gravidným alebo dojčiacim ženám je potrebná
opatrnosť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Porovnávacie klinické štúdie neodhalili žiadne znaky, že levocetirizín
v odporúčanej dávke oslabuje psychickú pozornosť, reaktivitu alebo
schopnosť viesť vozidlá.
Avšak niektorí pacienti pri liečbe levocetirizínom môžu pociťovať ospalosť,
únavu a asténiu. Preto pacienti, ktorí plánujú viesť vozidlá, zúčastňovať
sa potenciálne riskantných aktivít alebo obsluhovať stroje, majú zohľadniť
svoju reakciu na liek.

4.8 Nežiaduce účinky

Klinické štúdie
V terapeutických štúdiách so ženami a mužmi vo veku od 12 do 71 rokov malo
15,1 % pacientov v skupine s 5 mg levocetirizínu aspoň jednu nežiaducu
liekovú reakciu v porovnaní s 11,3 % v skupine s placebom. 91,6 % týchto
nežiaducich liekových reakcií bolo miernych až stredne závažných.

V terapeutických skúšaniach bolo percento pacientov, ktorí boli zo štúdie
vyradení pre nežiaduce udalosti 1 % (9/935) pri 5 mg levocetirizínu a 1,8 %
(14/771) pri placebe.

Klinické terapeutické skúšania s levocetirizínom zahŕňali 935 jedincov,
ktorí užívali odporúčanú dávku lieku 5 mg denne. V tejto skupine sa
zaznamenala nasledovná incidencia nežiaducich liekových reakcií s
frekvenciou 1 % alebo vyššou (časté: ( 1/100, ( 1/10) po podaní 5 mg
levocetirizínu alebo placeba:

|Preferenčný termín |Placebo |Levocetirizín 5 mg |
|(WHOART) |(n = 771) |(n = 935) |
|Bolesť hlavy |25 (3,2 %) |24 (2,6 %) |
|Ospalosť |11 (1,4 %) |49 (5,2 %) |
|Sucho v ústach |12 (1,6 %) |24 (2,6 %) |
|Únava |9 (1,2 %) |23 (2,5 %) |


Ďalej sa pozoroval menej častý výskyt nežiaducich reakcií (menej časté: (
1/1000, až ( 1/100) ako sú asténia alebo bolesti brucha.
Výskyt sedatívnych nežiaducich liekových reakcií, ako je ospalosť, únava a
asténia, sa všeobecne pozoroval častejšie (8,1%) po 5 mg levocetirizínu ako
po užívaní placeba (3,1 %).

/Deti a dospievajúci/
V dvoch placebom kontrolovaných štúdiách u pediatrických pacientov vo veku
6-11 mesiacov a vo veku od 1 roka do 6 rokov bolo 159 osôb vystavených
levocetirizínu v dávke 1,25 mg denne po dobu 2 týždňov a 1,25 mg dvakrát
denne v uvedenom poradí. S mierou 1 % alebo vyššou pri levocetirizíne alebo
placebe sa zaznamenala nasledujúca incidencia nežiaducich liekových
reakcií.

|Preferenčný termín triedy orgánového |Placebo |Levocetirizín |
|systému |(n=83) |(n=159) |
|Poruchy gastrointestinálneho traktu | | |
|Hnačka |0 |3(1,9 %) |
|Vracanie |1(1,2 %) |1(0,6 %) |
|Zápcha |0 |2(1,3 %) |
|Hypersekrécia slín |1(1,2 %) |0 |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste | | |
|podania | | |
|Smäd |1(1,2 %) |0 |
|Hlad |1(1,2 %) |0 |
|Únava |1(1,2 %) |0 |
|Poruchy metabolizmu a výživy | | |
|Anorexia |1(1,2 %) |0 |
|Poruchy nervového systému | | |
|Somnolencia |2(2,4 %) |3(1,9 %) |
|Psychomotorická hyperaktivita |1(1,2 %) |0 |
|Psychické poruchy | | |
|Porucha spánku |0 |2(1,3 %) |
|Stredná nespavosť |1(1,2 %) |0 |
|Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka | | |
|a mediastína | | |
|Epistaxa |1(1,2 %) |0 |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva | | |
|Pruritus |1(1,2 %) |0 |

U detí vo veku 6-12 rokov sa uskutočnili dvojito zaslepené placebom
kontrolované štúdie, v ktorých bolo 243 detí vystavených 5 mg
levocetirizínu denne po rozličnú dobu, ktorá sa pohybovala od menej ako 1
týždeň do 13 týždňov. S mierou 1 % alebo vyššou sa pri levocetirizíne alebo
placebe zaznamenala nasledujúca incidencia nežiaducich liekových reakcií.

|Preferenčný termín |Placebo (n = 240) |Levocetirizín 5 mg (n = |
| | |243) |
|Bolesť hlavy |5 (2,1 %) |2 (0,8 %) |
|Ospalosť |1 (0,4 %) |7 (2,9%) |

Tak ako je uvedené v častiach 4.2 a 4.4 všimnite si, prosím, že hoci sú
k dispozícii klinické údaje u detí vo veku 6 mesiacov až 12 rokov uvedené
v tejto časti, nemáme dostatočné údaje na podporu podávania lieku u dojčiat
a batoliat vo veku menej ako 2 roky.

Skúsenosti po uvedení lieku na trh
Okrem nežiaducich reakcií hlásených počas klinických štúdií a uvedených
vyššie sa v postmarketingovej praxi zaznamenali veľmi zriedkavé prípady
nasledovných nežiaducich liekových reakcií.

. Poruchy imunitného systému: precitlivenosť vrátane anafylaxie
. Psychické poruchy: agresivita, agitácia, halucinácie, depresia
. Poruchy nervového systému: kŕče, parestézia, závrat
. Poruchy oka: poruchy zraku, rozmazané videnie
. Poruchy srdca a srdcovej činnosti: palpitácie, tachykardia
. Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: dyspnoe
. Poruchy gastrointestinálneho traktu: nauzea, vracanie
. Poruchy pečene a žlčových ciest: hepatitída
. Poruchy obličiek a močových ciest: dyzúria
. Poruchy kože a podkožného tkaniva: angioneurotický edém, lokalizovaná
lieková vyrážka, pruritus, vyrážka, žihľavka
. Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva: myalgia
. Laboratórne a funkčné vyšetrenia: zvýšenie telesnej hmotnosti,
abnormálne pečeňové funkčné testy

Propylparabén a metylparabén môžu vyvolať alergické reakcie (prípadne
oneskorené).

4.9 Predávkovanie

a) Príznaky
Príznaky predávkovania môžu zahŕňať ospalosť u dospelých a na začiatku
agitovanosť a nepokoj a ďalej ospalosť u detí.

b) Postup pri predávkovaní
Nie je známe žiadne špecifické antidotum levocetirizínu.
Pokiaľ dôjde k predávkovaniu, odporúča sa symptomatická alebo podporná
liečba. Pri krátkom intervale od požitia je vhodné uskutočniť výplach
žalúdka. Levocetirizín nie je účinne odstraňovaný hemodialýzou.


4. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antihistaminiká na systémové použitie,
piperazínové deriváty.
ATC kód: R06AE09

Levocetirizín, (R) enantiomér cetirizínu, je účinný a selektívny
antagonista periférnych H1 - receptorov.

Väzbové štúdie odhalili, že levocetirizín má značnú afinitu k ľudským H1 -
receptorom (Ki = 3,2 nmol/l). Levocetirizín má dvojnásobne vyššiu afinitu
ako cetirizín (Ki = 6,3 nmol/l). Levocetirizín sa uvoľňuje z H1 -
receptorov s polčasom 115 ± 38 min. Po jednorazovom podaní vykazuje
levocetirizín obsadenosť receptora 90 % po 4 hodinách a 57 % po 24
hodinách.

Farmakodynamické štúdie u zdravých dobrovoľníkov dokázali, že levocetirizín
má v polovičnej dávke porovnateľný účinok s cetirizínom, ako na kožu, tak i
v nose.

Farmakodynamická aktivita levocetirizínu sa študovala v randomizovaných,
kontrolovaných skúšaniach:

V štúdii porovnávajúcej účinky 5 mg levocetirizínu, 5 mg desloratadínu
a placeba na histamínom vyvolaný edém a sčervenenie liečba levocetirizínom
mala za následok významné zníženie tvorby edému a sčervenenia, čo bolo
najvýraznejšie počas prvých 12 hodín a pretrvávalo 24 hodín (p<0,001)
v porovnaní s placebom a desloratadínom.

Nástup pôsobenia 5 mg levocetirizínu pri kontrolovaných peľom indukovaných
príznakoch sa pozoroval 1 hodinu po užití lieku v placebom kontrolovaných
skúšaniach v modeli allergen challenge chamber (expozičné komôrky
alergénu).

/In vitro/ štúdie (technika Boydenovych komôrok a tkanivových kultúr)
ukázali, že levocetirizín inhibuje eotaxínom indukovanú transendoteliálnu
migráciu eozinofilov do kožných a pľúcnych buniek. Farmakodynamické
experimentálne štúdie /in vivo/ (metóda kožných komôrok) ukázali tri hlavné
inhibičné účinky levocetirizínu 5 mg v prvých 6 hodinách peľom indukovanej
reakcie, v porovnaní s placebom u 14 dospelých pacientov: inhibíciu
uvoľnenia VCAM-1, moduláciu cievnej permeability a zníženú migráciu
eozinofilov.

Účinnosť a bezpečnosť levocetirizínu boli dokázané v niekoľkých dvojito
zaslepených, placebom kontrolovaných klinických štúdiách uskutočnených
s dospelými pacientmi trpiacimi sezónnou alergickou nádchou, chronickou
alergickou nádchou alebo perzistentnou alergickou nádchou. Levocetirizín
vykazoval v niektorých štúdiách významné zlepšenie príznakov alergickej
nádchy vrátane obštrukcie nosa.

6-mesačná klinická štúdia s 551 dospelými pacientmi (vrátane 276 pacientov
liečených levocetirizínom) trpiacimi perzistentnou alergickou nádchou
(príznaky prítomné 4 dni v týždni najmenej 4 po sebe nasledujúce týždne) a
so zvýšenou precitlivenosťou na roztoče z domáceho prachu a trávový peľ
dokázala, že 5 mg levocetirizínu bolo klinicky i štatisticky významne
účinnejších než placebo z hľadiska úľavy celkových príznakov alergickej
nádchy počas celého trvania štúdie bez akejkoľvek tachyfylaxie. Počas
celého trvania štúdie levocetirizín významne zlepšil kvalitu života
pacientov.

Bezpečnosť a účinnosť tabliet levocetirizínu u detských pacientov sa
skúmala v dvoch placebom kontrolovaných klinických skúšaniach, zahŕňajúcich
pacientov vo veku od 6 do 12 rokov so sezónnou, resp. chronickou alergickou
nádchou. V oboch skúšaniach levocetirizín významne zlepšil príznaky
a zvýšil kvalitu života súvisiacu so zdravím.

U detí vo veku do 6 rokov sa klinická bezpečnosť stanovila z niekoľkých
krátkodobých alebo dlhodobých terapeutických štúdií:
- Jedna klinická štúdia, v ktorej bolo 29 detí vo veku 2 až 6 rokov
s alergickou rinitídou liečených levocetirizínom v dávke 1,25 mg
dvakrát denne po dobu 4 týždňov
- Jedna klinická štúdia, v ktorej bolo 114 detí vo veku 1 až 5 rokov
s alergickou rinitídou alebo chronickou idiopatickou urtikáriou
liečených levocetirizínom v dávke 1,25 mg dvakrát denne po dobu 2
týždňov
- Jedna klinická štúdia, v ktorej bolo 45 detí vo veku 6 až 11 mesiacov
s alergickou rinitídou alebo chronickou idiopatickou urtikáriou
liečených levocetirizínom v dávke 1,25 mg jedenkrát denne po dobu 2
týždňov
- Jedna dlhodobá (18 mesiacov) klinická štúdia u 255 atopických osôb vo
veku 12 až 24 mesiacov liečených levocetirizínom.
Profil bezpečnosti bol podobný ako profil pozorovaný v krátkodobých
štúdiách uskutočnených u detí vo veku 1 až 5 rokov.

V placebom kontrolovanom klinickom skúšaní zahŕňajúcom 166 pacientov
s chronickou idiopatickou žihľavkou 85 pacientov bolo liečených placebom
a 81 pacientov 5 mg levocetirizínu jedenkrát denne počas šiestich týždňov.
Liečba levocetirizínom znamenala významné zníženie závažnosti pruritu počas
prvého týždňa a počas celého obdobia liečby v porovnaní s placebom.
Levocetirizín mal tiež za následok rozsiahlejšie zlepšenie kvality života
súvisiacej so zdravím hodnotenej podľa Dermatology Life Quality Index
v porovnaní s placebom.

Chronická idiopatická urtikária sa skúmala ako model podmienok urtikárie.
Keďže uvoľnenie histamínu je príčinným faktorom žihľavkových ochorení,
predpokladá sa, že levocetirizín bude účinný pri poskytovaní zmiernenia
príznakov aj pre iné stavy urtikárií popri chronickej idiopatickej
urtikárii.

Vzťah farmakokinetiky k farmakodynamike:
Účinok na histamínom indukovanú kožnú reakciu nie je priamou funkciou
plazmatických koncentrácií.

EKG neukázalo významné účinky levocetirizínu na QT interval.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika levocetirizínu je lineárna a nezávislá od dávky a času s
nízkou variabilitou medzi jednotlivými subjektmi. Farmakokinetický profil
je rovnaký po podaní samotného enantioméru alebo cetirizínu. V procese
absorpcie a eliminácie nedochádza ku chirálnej inverzii.

Absorpcia:
Po perorálnom podaní sa levocetirizín rýchlo a vo veľkom množstve
absorbuje. U dospelých sa maximálne plazmatické koncentrácie dosiahnu za
0,9 hodiny po podaní. Rovnovážny stav sa dosiahne za dva dni. Maximálne
koncentrácie sú obvykle 270 ng/ml po jednorazovej 5 mg dávke a 308 ng/ml po
podaní opakovanej dávky 5 mg jedenkrát denne. Rozsah absorpcie nie je
závislý od dávky a nie je ovplyvnený príjmom potravy, ale maximálna
koncentrácia je znížená a oneskorená.

Distribúcia:
U ľudí nie sú k dispozícii žiadne údaje týkajúce sa tkanivovej distribúcie
ani ohľadom prechodu levocetirizínu hematoencefalickou bariérou. U potkanov
a psov sa najvyššie hladiny v tkanive pozorovali v pečeni a obličkách
a najnižšie v CNS kompartmente.
U ľudí sa levocetirizín viaže z 90 % na plazmatické proteíny. Distribúcia
levocetirizínu je obmedzená, pretože distribučný objem je 0,4 l/kg.

Biotransformácia:
Rozsah metabolizmu levocetirizínu u ľudí je menej ako 14% dávky a preto sa
predpokladá, že rozdiely dané genetickým polymorfizmom alebo súbežným
podávaním enzymatických inhibítorov sú zanedbateľné. Metabolická premena
spočíva v aromatickej oxidácii, N- a O- dealkylácii a konjugácii s
taurínom. Proces dealkylácie je primárne sprostredkovaný CYP 3A4,
aromatická oxidácia zahŕňa mnohonásobné a/alebo neurčené CYP izoformy.
Levocetirizín v perorálnej dávke 5 mg pri dosiahnutých koncentráciách
vyšších ako maximálna koncentrácia neovplyvňoval aktivitu CYP izoenzýmov
1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4.
Vzhľadom na nízky metabolizmus a nulový metabolický inhibičný potenciál je
interakcia levocetirizínu s inými látkami alebo naopak nepravdepodobná.

Eliminácia:
Plazmatický polčas u dospelých je 7,9 ± 1,9 hodiny. Plazmatický polčas je
kratší u malých detí. Priemerný zdanlivý celkový telesný klírens je 0,63
ml/min/kg. Najvýznamnejšia cesta vylučovania levocetirizínu a metabolitov
je prostredníctvom moču, v priemernom množstve 85,4 % dávky. Vylučovanie
stolicou predstavuje iba 12,9 % dávky. Levocetirizín sa teda vylučuje
glomerulárnou filtráciou a aktívnou tubulárnou sekréciou.

Poškodenie funkcie obličiek:
Zdanlivý telesný klírens levocetirizínu má vzťah ku klírensu kreatinínu.
Preto sa odporúča u pacientov so stredne závažným a závažným poškodením
funkcie obličiek upraviť intervaly podávania levocetirizínu na základe
klírensu kreatinínu. U pacientov s anúriou v konečnom štádiu obličkového
zlyhania sa znižuje celkový telesný klírens približne o 80 % v porovnaní so
zdravými osobami. Množstvo levocetirizínu odstránené štandardnou 4-
hodinovou hemodialýzou je <10 %.

Deti a dospievajúci:
Údaje z pediatrickej farmakokinetickej štúdie s perorálnym podávaním
jednorazovej dávky 5 mg levocetirizínu u 14 detí vo veku 6 až 11 rokov
s telesnou hmotnosťou v rozmedzí 20 až 40 kg preukázali, že hodnoty Cmax
a AUC boli približne 2-krát vyššie ako hodnoty zaznamenané u zdravých
dospelých jedincov v skríženej porovnávajúcej štúdii. Priemerná Cmax bola
450 ng/ml, nastáva priemerne za 1,2 hodiny, na telesnú hmotnosť
normalizovaný celkový telový klírens bol o 30 % vyšší, a eliminačný polčas
o 24 % kratší u detí a dospievajúcich ako u dospelých. U pediatrických
pacientov mladších ako 6 rokov sa neuskutočnili cielené farmakokinetické
štúdie. Retrospektívna populačná farmakokinetická analýza bola prevedená
u 324 osôb (181 detí vo veku 1 až 5 rokov, 18 detí vo veku 6 až 11 rokov a
124 dospelých vo veku 18 až 55 rokov), ktoré dostali buď jednorazovú alebo
viacnásobnú dávku levocetirizínu v rozmedzí 1,25 mg až 30 mg. Údaje získané
z tejto analýzy naznačili, že podávanie 1,25 mg jedenkrát denne deťom vo
veku od 6 mesiacov do 5 rokov vyvolá pravdepodobne podobné plazmatické
koncentrácie ako u dospelých, ktorí dostávali 5 mg jedenkrát denne.

Starší pacienti:
U starších pacientov sú k dispozícii obmedzené farmakokinetické údaje. Po
opakovanom perorálnom podávaní dávky 30 mg levocetirizínu jedenkrát denne
po dobu 6 dní 9 starších osobám (vo veku 65-74 rokov) bol celkový telový
klírens približne o 33 % nižší v porovnaní s mladšími dospelými. Preukázalo
sa, že dispozícia racemátu cetirizínu je viac závislá od renálnej funkcie
ako od veku. Toto zistenie by malo platiť aj pre levocetirizín, pretože
levocetirizín aj cetirizín sú prednostne vylučované močom. Preto sa má
dávka levocetirizínu upraviť podľa renálnej funkcie starších pacientov.

Pohlavie:
Farmakokinetické výsledky u 77 pacientov (40 mužov, 37 žien) boli hodnotené
pre potenciálny vplyv pohlavia. Polčas eliminácie bol trochu kratší u žien
(7,08 ± 1,84 h) ako u mužov (8,62 ± 1,84 h); zdá sa však, že klírens po
perorálnom podaní upravený na telesnú hmotnosť u žien (0,67 ±
0,16 ml/min/kg) je porovnateľný ako klírens u mužov (0,59 ±
0,12 ml/min/kg). Pre mužov aj pre ženy s normálnou renálnou funkciou platia
rovnaké denné dávky a dávkovacie intervaly.

Rasa:
Vplyv rasy na levocetirizín sa neskúmal. Pretože levocetirizín je
vylučovaný predovšetkým obličkami a neexistujú žiadne významné rasové
rozdiely v klírense kreatinínu, nepredpokladá sa, že by medzi rasami boli
farmakokinetické charakteristiky levocetirizínu rozdielne. Nepozorovali sa
žiadne rozdiely vo farmakokinetike racemického cetirizínu v súvislosti
s rasou.

Poškodenie funkcie pečene:
Farmakokinetika levocetirizínu u osôb s poškodením funkcie pečene sa
neskúmala. Pacienti s chronickými ochoreniami pečene (hepatocelulárne,
cholestatická a biliárna cirhóza), ktorým bolo podávaných 10 alebo 20 mg
racemickej zlúčeniny cetirizínu vo forme jednorazovej dávky, mali 50 %
zvýšenie polčasu spolu s 40 % znížením klírensu v porovnaní so zdravými
osobami.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti,
toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, a reprodukčnej toxicity
neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. Zoznam pomocných látok

Trihydrát octanu sodného (na úpravu pH)
Kyselina octová 98 % (na úpravu pH)
Metylparabén (E218)
Propylparabén (E216)
Glycerol 85 %
Maltitol (E965)
Dihydrát sodnej soli sacharínu
Ovocná aróma:
triacetín (E1518)
benzaldehyd
silica oplodia sladkého pomaranča
vanilín
etylbutyrát
koncentrovaná silica oplodia sladkého pomaranča
izoamylacetát
alylhexanoát
gamma-undekalaktón
citral
geraniol
citronelová silica
tokoferol alfa (E307)
Čistená voda

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.
3 mesiace po prvom otvorení.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

200 ml fľaša (sklo typu III) jantárovej farby, uzavretá bielym
polypropylénovým uzáverom bezpečným pre deti v papierovej skladačke, ktorá
tiež obsahuje ciachovanú 10 ml perorálnu striekačku (polyetylén,
polystyrén) a písomnú informáciu pre používateľov.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB s.r.o.
Praha
Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

24/0261/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE

21.6.2006/


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Február 2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C35383
Skupina ATC:
R06 - Antihistaminiká na systémové použitie
Skupina ATC:
R06AE09 -
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
IT -
Účinná látka:
magnesii hydroxicum
Výrobca lieku:
UCB S.A.,PHARMA SECTOR,BRAINE-I ALLEUD, BELGICKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
6.28 € / 189.19 SK
Úhrada poisťovňou:
3.16 € / 95.20 SK
Doplatok pacienta:
3.12 € / 93.99 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.02 € ÚP:1.60 € DP:1.42 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.91 € ÚP:2.24 € DP:0.67 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.21 € ÚP:4.00 € DP:1.21 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.20 € ÚP:7.20 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.02 € ÚP:1.60 € DP:1.42 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.91 € ÚP:2.24 € DP:0.67 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.21 € ÚP:4.00 € DP:1.21 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.20 € ÚP:7.20 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien