Detail:
Bisoprolol-ratiopharm 10 mg tbl 100x10 mg
Názov lieku:
Bisoprolol-ratiopharm 10 mg
Doplnok názvu:
tbl 100x10 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, EV. Č.: 2106/ 5439,
2106/5438

Písomná informácia pre používateľov

Bisoprolol-ratiopharm® 5 mg
Bisoprolol-ratiopharm® 10 mg
(bisoprololi fumaras)
tablety

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Nemecko

Zloženie:
5 mg, resp. 10 mg bisoprololi fumaras v 1 tablete.
/Pomocné látky:/
Bisoprolol-ratiopharm® 5 mg:
lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), cellulosum microcrystallinum
(mikrokryštalická celulóza), magnesii stearas (magnéziumstearát),
crospovidonum (krospovidón), yellow PB 22812-lactosum/ferri oxidum flavum
(laktóza, žltý oxid železitý)
Bisoprolol-ratiopharm® 10 mg:
lactosum monohydricum (laktóza), cellulosum microcrystallinum
(mikrokryštalická celulóza), magnesii stearas (magnéziumstearát),
crospovidonum (krospovidón), beige PB 27215-lactosum/ferri oxidum
flavum/ferri oxidum rubrum (laktóza, žltý oxid železitý/červený oxid
železitý).

Farmakoterapeutická skupina:
Kardiakum, antihypertenzívum, betablokátor.

Charakteristika:
Bisoprolol je vysoko selektívny blokátor ß1–adrenoreceptora bez
sympatikomimetickej aktivity.
U pacientov s anginou pectoris blokovanie ß-receptorov znižuje aktivitu
srdca, a tým znižuje spotrebu kyslíka.

Indikácie:
Bisoprolol-ratiopharm® 5 mg a Bisoprolol-ratiopharm® 10 mg je určený
dospelým a deťom nad 12 rokov na liečbu vysokého krvného tlaku a chronickej
stabilnej anginy pectoris.

Kontraindikácie:
Bisoprolol-ratiopharm® 5 mg a Bisoprolol-ratiopharm® 10 mg sa nesmie užívať
pri precitlivenosti na bisoprolol alebo pomocné látky, pri neliečenej alebo
akútne zhoršenej srdcovej nedostatočnosti, pri šoku, pri poruchách
sieňovokomorového vedenia (AV blok II. a III. stupňa), pri syndróme
porušeného sieňovokomorového uzla, poruchách vedenia vzruchu medzi
sieňovokomorovým uzlom a sieňou (SA blokády), pri bradykardii (menej ako 60
úderov za minútu), pri nízkom krvnom tlaku a pri poruchách periférneho
prekrvenia. Liek nesmú užívať chorí s astmou bronchiale a s chronickým
zápalom priedušiek a pľúc, so zníženou priechodnosťou dýchacích ciest
(pľúcna obštrukčná choroba). Na užívanie lieku Bisoprolol-ratiopharm® 5 mg
a Bisoprolol-ratiopharm® 10 mg počas tehotenstva a dojčenia musia byť
zvlášť závažné dôvody.
U chorých s feochromocytómom (zriedkavý nádor drene nadobličiek) musí
užívaniu bisoprololu predchádzať užívanie blokátorov alfareceptorov.
Bisoprolol-ratiopharm® 5 mg a Bisoprolol-ratiopharm® 10 mg sa musí opatrne
užívať pri metabolickej acidóze, cukrovke, prísnej diéte, niektorých
ochoreniach srdca, menej závažných ochoreniach priedušiek, pri poruche
funkcie štítnej žľazy (zvýšenej funkcii štítnej žľazy), pri psoriáze
a súčasnej aplikácii anestetík.
U alergikov a pacientov liečených vakcínami (desenzibilačná terapia) je pri
súčasnej liečbe betablokátormi nutná zvýšená opatrnosť (možný vznik
anafylaktickej reakcie).

Nežiaduce účinky:
Počas liečby sa môžu vyskytnúť niektoré z nasledovných nežiaducich účinkov:
zvýšená únava, bolesti hlavy, závrat, poruchy spánku, zmeny nálad,
depresie, nepokojné sny, halucinácie, pocit chladu v končatinách alebo
znecitlivenie končatín. Tieto príznaky zvyčajne ustúpia v priebehu 1 - 2
týždňov. Môže sa objaviť zápcha, hnačka, nevoľnosť, vracanie, svalová
slabosť a kŕče, začervenanie kože, svrbenie, potenie, v ojedinelých
prípadoch znížená tvorba sĺz, ľahký zápal spojoviek, zriedkavo poruchy
potencie, poruchy sluchu, alergická nádcha, vypadávanie vlasov, zvýšenie
pečeňových enzýmov (AST, ALT), hepatitída (zápal pečene), zvýšenie hladiny
tuku v krvi. U chorých na astma bronchiale sa môžu zvýrazniť problémy s
dýchaním, u diabetikov sa môže zhoršiť znášanlivosť glukózy, pričom
príznaky hypoglykémie môžu byť zastreté. Liek môže ojedinele vyvolať
psoriázu alebo viesť k príznakom tohto ochorenia.
Pri chorobách obehového systému sa môže vyskytnúť bradykardia, prudké
zníženie krvného tlaku, zhoršenie srdcovej nedostatočnosti a môžu sa
zvýrazniť poruchy prevodu sieňovokomorových vzruchov.

Interakcie:
Účinky lieku Bisoprolol-ratiopharm® 5 mg a Bisoprolol-ratiopharm® 10 mg a
iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať.
Váš lekár má byť preto informovaný o všetkých liekoch, ktoré práve užívate,
prípadne začínate užívať počas liečby liekom Bisoprolol-ratiopharm® 5 mg
a Bisoprolol-ratiopharm® 10 mg.
Skôr ako začnete súčasne s užívaním lieku Bisoprolol-ratiopharm® 5 mg
a Bisoprolol-ratiopharm® 10 mg užívať nejaký voľne predajný liek, poraďte
sa so svojím ošetrujúcim lekárom.
Bisoprolol sa nesmie užívať súčasne s floktafenínom (liek na tlmenie
bolesti) a sultopridom (liek proti psychickým poruchám).
Súčasným užívaním bisoprololu s inými liekmi znižujúcimi tlak, ako sú
barbituráty (lieky proti nespavosti a na upokojenie), fenotiazín (liek na
zníženie zrážavosti krvi), tricyklické antidepresíva, cimetidín (liek na
liečbu vredov žalúdka a dvanástorníka), vazodilatanciá (lieky na rozšírenie
ciev), sa zosilňuje hypotenzívny účinok bisoprololu.
Bisoprolol zosilňuje účinok liekov používaných na liečbu vysokého krvného
tlaku a liekov na úpravu srdcového rytmu (enalapril, nifedipín, verapamil,
diltiazen, amiodarón).
Pri súčasnom užívaní bisoprololu a rezerpínu, metyldopy, guanfacínu,
klonidínu (lieky na vysoký krvný tlak) môže nastať prudké zníženie srdcovej
frekvencie. Užívanie klonidínu sa môže ukončiť až po niekoľkodňovom
vysadení bisoprololu.
Užívaním bisoprololu a sympatomimetík (lieky používané pri resuscitácii) sa
znižujú účinky obidvoch liekov.
Lieky na liečbu migrény spolu s bisoprololom môžu spôsobiť poruchy
periférneho prekrvenia.
Pri súčasnom užívaní bisoprololu a inzulínu alebo iných liekov znižujúcich
hladinu cukru v krvi sa môže ich účinok zosilniť.
Príznaky zníženej hladiny cukru v krvi bývajú zastreté. O liečbe
bisoprololom musí byť informovaný anesteziológ.

Dávkovanie a spôsob použitia:
Dávkovanie lieku určí lekár.
Liečbu možno začať užívaním 5 mg bisoprololu 1-krát denne, čo zodpovedá 1
tablete Bisoprolol-ratiopharm® 5 mg alebo 1/2 tablete Bisoprolol-
ratiopharm® 10 mg. Zvyčajná dávka je 10 mg bisoprololu 1-krát denne, čo
zodpovedá 1 tablete Bisoprolol-ratiopharm® 10 mg 1-krát denne. Maximálna
denná dávka je 20 mg bisoprololu.
/Pacienti s nedostatočnou činnosťou obličiek:/
Denná dávka by nemala prekročiť 10 mg bisoprololu denne, čo zodpovedá 1
tablete bisoprololu 1-krát denne, prípadne sa dávka môže rozdeliť do dvoch
dávok, t. j. 2-krát denne 5 mg bisoprololu, čo zodpovedá 2-krát denne 1
tableta Bisoprolol-ratiopharm® 5 mg.

Spôsob použitia:
Tablety sa zvyčajne užívajú ráno nalačno alebo s jedlom, nerozhryznuté a
zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.
Dĺžku užívania určí lekár. Zvyčajne sa užíva dlhodobo a vysadzuje sa
postupne.

Upozornenie:
Liek Bisoprolol-ratiopharm® 5 mg a Bisoprolol-ratiopharm® 10 mg môže najmä
na začiatku liečby nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú
pozornosť, motorickú koordináciu a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie
vozidiel, obsluha strojov, práce vo výškach a pod.). Táto činnosť sa môže
vykonávať len na základe výslovného súhlasu lekára.
Súčasne s liekom Bisoprolol-ratiopharm® 5 mg a Bisoprolol-ratiopharm® 10 mg
sa neodporúča konzumovať alkoholické nápoje. Pri predávkovaní alebo
náhodnom užití lieku deťmi, prípadne dospelými sa poraďte so svojím
ošetrujúcim lekárom.
U diabetikov liečených inzulínom alebo inými liekmi, ktoré znižujú hladinu
cukru v krvi, môžu byť skryté varovné príznaky hypoglykémie, ako je napr.
zrýchlená srdcová činnosť.
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho
lekára pred použitím tohto lieku.

Uchovávanie:
Uchovávajte pri teplote 15 – 25 °C.

Varovanie:
Liek sa nesmie užívať po uplynutí času použiteľnosti (exspirácia) uvedeného
na obale.
Uskladňujte mimo dosahu detí.

Balenie:
Bisoprolol-ratiopharm® 5 mg:
20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100x1 alebo 100 tabliet.
Bisoprolol-ratiopharm® 10 mg:
20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100x1 alebo 100 tabliet

Dátum poslednej revízie:
Marec 2008

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O preDĹžENÍ REGISTRÁCIE, EV. Č.: 2106/5438


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU

Bisoprolol-ratiopharm 10 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE LIEKU

Bisoprololi fumaras 10 mg v jednej tablete.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta
Vzhľad lieku: béžové mravorovité, okrúhle, bikonvexné tablety označené
“10“ a s poliacou ryhou na jednej strane a hladké na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Hypertenzia
Chronická stabilná angina pectoris

2. Dávkovanie a spôsob podávania

Bisoprolol-ratiopharm 10 mg sú tablety určené na perorálne použitie.

Dávkovanie sa má upravovať individuálne. Odporúča sa začať s najnižšou
možnou dávkou. U niektorých pacientov môže byť primeranou dávkou 5 mg na
deň. Zvyčajná dávka 10 mg 1-krát denne sa môže vo výnimočných prípadoch
zvýšiť na 20 mg na deň.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 20
ml/min) dávka nemá prekročiť 10 mg 1-krát denne, prípadne by sa táto dávka
mohla rozdeliť do dvoch dávok.


Pacienti s ťažkým poškodením funkcie pečene

Nemá sa prekročiť denná dávka 10 mg bisoprololiumfumarátu.


Pacienti v staršom veku

Zvyčajne nie je potrebné upravovať dávkovanie. Odporúča sa začať liečbu
s najnižším možným dávkovaním.


Deti do 12 rokov a adolescenti

Neexistujú pediatrické skúsenosti s týmto liekom, preto jeho použitie
u týchto vekových skupín sa neodporúča.

Prerušenie terapie
Liečba sa nemá náhle prerušiť (pozri časť 4.4. Dávkovanie sa má znižovať
pomaly s týždňovým intervalom zníženia dávky na polovicu.

4.3 Kontraindikácie

- Akútne zlyhanie srdca alebo počas epizód obehovej dekompenzácie
vyžadujúce i. v. inotropnú
terapiu.
- Kardiogénny šok.
- AV blok II. alebo III. stupňa (bez kardiostimulátora).
- Sick sinus syndróm.
- Sinoatriálna blokáda.
- Bradykardia (menej ako 60 úderov za min.) pred začatím terapie.
- Hypotenzia (systolický krvný tlak menej ako 100 mm Hg).
- Ťažká bronchiálna astma alebo ťažká pľúcna obštrukčná choroba.
- Neskoršie štádium periférnej arteriálnej oklúznej choroby a Raynaudov
syndróm.
- Závažné štádium periférnej cirkulačnej nedostatočnosti a súčasné užívanie
MAO inhibítorov
(výnimka: MAO-B inhibítory).
- Metabolická acidóza.
- Hypersenzitivita na bisoprolol alebo na niektorú pomocnú zložku
prípravku.
- Neliečený feochromocytóm.
- Kombinácia s floktafenínom a sultopridom (pozri časť 4.5).
- Gravidita a laktácia, keďže nie sú doteraz dostatočné skúsenosti u ľudí.
Pokusy na zvieratách
nepotvrdzujú poškodenie v tehotenstve alebo u detí (pozri časť 4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri liečbe chronického srdcového zlyhania sa používajú iné liekové formy
obsahujúce bisoprolol. Použitie ?-blokátorov pri tejto indikácii vyžaduje
veľmi opatrný prístup a terapia sa má začať s veľmi prísnou titračnou
fázou. Tento liek sa nemá užívať v terapii srdcového zlyhania.

Kombinácia s amiodarónom sa neodporúča pre riziko porúch automatizmu,
kontraktility a poruchy vedenia srdcového vzruchu (supresia kompenzačnej
reakcie sympatika).

/Bisoprolol sa musí opatrne užívať pri:/
- Bronchospazme (astma bronchiale, obštrukčná choroba dýchacích ciest).
Pri bronchiálnej astme alebo pri iných chronických obštrukčných chorobách
dýchacích ciest, ktoré môžu vyvolávať podobné symptómy, sa môže
bronchodilatačná terapia podávať súčasne. U pacientov s astmou sa občas
môže objaviť zvýšenie odporu dýchacích ciest. Preto sa musí zvýšiť dávka
?2-mimetík. Pred začatím liečby sa odporúča urobiť funkčné vyšetrenie.
- Súčasnej aplikácii inhalačných anestetík.
- Diabetes mellitus s nevyrovnanou hodnotou glykémie, symptómy
hypoglykémie môžu byť
maskované. Počas liečby bisoprololom sa má monitorovať glykémia.
- Tyreotoxikóze, adrenergné symptómy môžu byť maskované.
- Striktnom pôste.
- Práve prebiehajúcej desenzibilizačnej terapii.
Tak ako aj iné ?-blokátory bisoprolol môže spôsobiť zvýšenie senzitivity
na alergény a závažnosti anafylaktickej reakcie. V týchto prípadoch
adrenalín nie vždy prináša očakávaný terapeutický efekt.
- AV blok I. stupňa.
- Prinzmetalovej angíne pectoris.
ß-blokátory môžu zvýšiť počet a trvanie anginóznych záchvatov u pacientov
s Prinzmetalovou angínou pectoris. Užívanie blokátorov ß-1-selektívneho
adrenoreceptora je možné pri ľahkých formách a len v kombinácii
s vazodilatátormi.
- U pacientov s feochromocytómom (pozri časť 4.3) sa bisoprolol smie
podávať až po dôslednej blokáde ?-receptora.
- Preexistujúcej alebo floridnej psoriáze až po dôkladnom zvážení pomeru
riziko/prínos.

Na začiatku liečby bisoprololom je potrebné pravidelné monitorovanie, najmä
pri liečbe starších pacientov. Prerušenie terapie bisoprololom nemá byť
náhle, pokiaľ to nie je jednoznačne indikované. Existuje veľké riziko
infarktu myokardu a náhlej smrti pri náhlom prerušení terapie u pacientov
s ischemickou chorobou srdca (pozri časť 4.2. Dávkovanie a spôsob
podávania).
Liek obsahuje aktívnu látku, ktorá môže vyvolávať pozitívny výsledok
kontrolného antidopingového testu.
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú
užívať tento liek.

5. Liekové a iné interakcie
Kontraindikované kombinácie

/Floktafenín/: betablokátory môžu zabrániť kompenzačnej kardiovaskulárnej
reakcii asociovanej s hypotenziou alebo so šokom, ktorý môže byť indukovaný
floktafenínom.
/Sultoprid/: bisoprolol sa nemá súčasne podávať so sultopridom pre zvýšené
riziko vzniku ventrikulárnej arytmie.


Neodporúčané kombinácie

/Antagonisti kalcia (verapamil, diltiazem, bepridil)/: negatívne ovplyvňujú
kontraktilitu, atrioventrikulárne vedenie a krvný tlak.
/Klonidín/: zvyšuje riziko reaktívnej „rebound“ hypertenzie, ako aj
nadmerného poklesu srdcovej frekvencie a srdcového vedenia.
/Inhibítory monoaminooxidázy (okrem MAO-B-inhibítorov)/: zvyšujú hypotenzívny
účinok betablokátorov, ale aj riziko hypertenzívnej krízy.


Kombinácie so zvýšenou mierou opatrnosti

/Antiarytmiká I. triedy (napr. disopyramid, quinidín)/: môže byť potenciovaný
účinok v čase atrioventrikulárneho vedenia a môže sa zvýšiť negatívny
inotropný účinok (vyžaduje sa prísne klinické a EKG monitorovanie).
/Antiarytmiká III. triedy (napr. amiodaron)/: môže byť potenciovaný účinok
v čase atrioventrikulárneho vedenia.
/Antagonisti kalcia (napr. dihydropyridínové deriváty)/: zvyšujú riziko
hypotenzie. U pacientov s latentným srdcovým zlyhaním môže súčasná liečba
betablokátormi viesť k srdcovému zlyhaniu.
/Parasympatomimetiká/ /(vrátane takrínu)/: môžu zvýšiť trvanie
atrioventrikulárneho vedenia.
/Iné betablokátory (vrátane očných kvapiek)/: majú aditívne synergické
účinky.
/Inzulín a perorálne antidiabetiká/: intenzifikujú účinky, ktoré znižujú
glykémiu. Blokáda ?-adrenoreceptora môže maskovať symptómy hypoglykémie.
/Anestetiká/: zoslabujú tachykardický reflex a zvyšujú riziko hypotenzie.
Pokračovanie ?- blokády redukuje riziko arytmie pri zavedení a počas
intubácie. Anesteziológ by mal byť informovaný o tom, že pacient užíva
bisoprolol.
/Digitalis/ znižuje srdcovú frekvenciu, zvyšuje prevodový atrioventrikulárny
čas.
/Inhibítory prostagladín-syntetázy/: znižujú hypotenzívny účinok.
/Deriváty ergotamínu/: exacerbujú poruchy periférnej cirkulácie.
/Sympatomimetiká/: kombinácia s bisoprololom môže znížiť účinky obidvoch
látok. Môže nastať hypertenzívna kríza alebo nadmerná bradykardia.
V prípade alergie sa musia použiť vysoké dávky epinefrínu (adrenalínu).
/Tricyklické antidepresíva/, /barbituráty, fenotiazín,/ ako aj ďalšie
antihypertenzíva zvyšujú hypotenzívne účinky.
/Rifampicín/: môže nastať mierne skrátenie polčasu bisoprololu, pravdepodobne
indukciou hepatálnych metabolizujúcich enzýmov. Zvyčajne nie sú potrebné
úpravy dávok.
/Baklofen/: zvyšuje antihypertenzívny účinok.
/Jódové kontrastné látky/: betablokátor môže zabrániť kompenzačnej
kardiovaskulárnej reakcii asociovanej s hypotenziou alebo šokom indukovaným
jódovou kontrastnou látkou.

Kombinácie, ktorých použitie je nutné zvážiť
/Meflochinín/: zvyšuje riziko bradykardie.
/Kortikosteroidy/: znižujú antihypertenzívny účinok (cez mechanizmus retencie
vody a sodíka).
/Nesteroidné antireumatiká/ (NSA): znižujú antihypertenzívny účinok
(inhibícia vazodilatačných prostaglandínov, retencia vody a sodíka
nesteroidnými antireumatikami na báze pyrazolónu).

6. Gravidita a laktácia
/Gravidita/

Bisoprolol má farmakologické účinky, ktoré môžu mať škodlivé následky na
tehotenstvo, plod a/alebo novorodencov. Vo všeobecnosti blokátory ?-
adrenoreceptora redukujú placentárnu perfúziu, čo bolo asociované
s retardáciou rastu, intrauterinnou smrťou, potratom alebo predčasným
pôrodom. U plodu a novorodencov môžu nastať nežiaduce účinky (napr.
hypoglykémia, bradykardia).
Ak je terapia blokátormi ?-adrenoreceptora nutná, v tom prípade je lepšie
použiť blokátor ?-1-adrenoreceptora.
Bisoprolol sa nemá užívať počas tehotenstva, ak to nie je nevyhnutné. Ak je
liečba bisoprololom potrebná, potom by sa mal pravidelne monitorovať
uteroplacentárny krvný prietok a fetálny rast. V prípade vážnych účinkov na
tehotenstvo a/alebo plod sa musí zvážiť alternatívna liečba. Novorodenec
má byť prísne sledovaný. Symptómy ako hypoglykémia a bradykardia sa vo
všeobecnosti objavujú počas prvých 3 dní.

/Laktácia/

Nie je známe, či bisoprolol prechádza do materského mlieka u ľudí. Napriek
tomu sa dojčenie počas terapie bisoprololom neodporúča.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

V štúdii u pacientov s koronárnou srdcovou chorobou neovplyvnil bisoprolol
výkon pri riadení vozidiel. Napriek tomu, zrejme pre individuálne reakcie
na tento liek, môže byť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje
znížená. To sa má zvážiť predovšetkým na začiatku liečby, pri zmene liečby
a pri súčasnom užití alkoholu.

4.8. Nežiaduce účinky

Nahlásené nežiaduce účinky sa všeobecne pripisujú farmakologickým
vlastnostiam ?- blokátorov.

/Časté/:
Krvný obeh: pocit chladu alebo znecitlivenia končatín, Raynaudova choroba,
zhoršenie už existujúcich intermitentných klaudikácií.
Centrálny nervový systém: únava, celková slabosť, dýchavičnosť, bolesti
hlavy (najmä na začiatku liečby) všeobecne majú ľahkú intenzitu a často
vymiznú do 1 až 2 týždňov.
Gastrointestinálne poruchy: nauzea, vracanie, hnačka, bolesti brucha,
obstipácia.

/Menej časté/:
Všeobecné: svalové kŕče a slabosť, artropatia.
Krvný obeh: bradykardia, poruchy AV uzla (spomalenie AV vedenia alebo
zhoršenie existujúceho AV bloku), zhoršenie srdcového zlyhávania,
ortostatická hypotenzia.
Centrálny nervový systém: poruchy spánku, depresie.

Dýchacie cesty: bronchospazmus u pacientov s bronchiálnou astmou alebo
s anamnézou obštrukčnej choroby dýchacích ciest.

/Zriedkavé/:


Centrálny nervový systém: nepokojné sny, halucinácie.


Koža: hypersenzitívne reakcie (rash, flush, svrbenie).


Pečeň: zvýšenie pečeňových enzýmov (ALT, AST), hepatitída.

Metabolizmus: zvýšenie triglyceridov, hypoglykémia.
Urogenitálny trakt: poruchy potencie.
Uši-nos-krk/ORL: poruchy sluchu, alergická rinitída.
Oči: zníženie tvorby sĺz (na zváženie je, ak pacient používa okuliare).
Biologické poruchy: objavenie sa antinukleárnych protilátok pri relevantnej
klinickej symptomatológii, ako napr. lupusový syndróm, vymizne po prerušení
liečby.

/Ojedinelé prípady/:


Oči: konjuktivitída.


Koža: ?-blokátory môžu vyvolávať alebo zhoršiť psoriázu, alebo vyvolať rash
podobný psoriáze, alopécia.


9. Predávkovanie

Najčastejšími príznakmi pri predávkovaní bisoprololom sú bradykardia,
hypotenzia, bronchospazmus, akútna kardiálna insuficiencia a hypoglykémia.
V prípade predávkovania sa musí terapia bisoprololom prerušiť a treba ihneď
nasadiť podpornú i symptomatickú liečbu. Musí sa zabrániť resorpcii
bisoprololu v gastrointestinálnom trakte; možno použiť výplach žalúdka,
adsorbenciá (živočíšne uhlie) a preháňadlá (síran sodný). Dýchanie sa musí
monitorovať a podľa potreby použiť aj umelé dýchanie. Bronchospazmus možno
dobre liečiť bronchodilatačnou terapiou, ako napr. izoprenalín alebo beta-2-
sympatomimetiká. Kardiovaskulárne komplikácie by sa mali liečiť
symptomaticky. AV blok (II. alebo III. stupeň) vyžaduje monitorovanie
a infúziu izoprenalínu, eventuálne transvenózne zavedenie
kardiostimulátora. Bradykardia sa môže liečiť atropínom alebo M-metyl-
atropínom v infúzii. Pokles krvného tlaku alebo šok sa môžu liečiť
vazopresormi a náhradou plazmy alebo expandérmi. Hypoglykémiu možno liečiť
i. v. roztokmi glukózy.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: kardiaká, selektívny ß1-blokátor
ATC kód: C07AB07

Bisoprolol je účinný vysoko selektívny blokátor ß 1–adrenoreceptora bez
sympatomimetickej aktivity. Rovnako ako pri iných ß 1–blokátoroch je spôsob
účinku pri hypertenzii neznámy. Je však známe, že bisoprolol významne
znižuje aktivitu renínu v plazme.
U pacientov s angínou pectoris blokovanie - ß-receptorov znižuje aktivitu
srdca, a tým znižuje spotrebu kyslíka.
Bisoprolol má podobné lokálne anestetické vlastnosti ako propanolol.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Bisoprolol sa takmer kompletne absorbuje v gastrointestinálnom trakte.
Spolu s veľmi nízkym efektom prvého prechodu pečeňou je zabezpečená jeho
približne 90 % dostupnosť. Väzba bisoprololu na proteíny plazmy je okolo 30
%. Distribučný objem je 3,5 l/kg. Celkový klírens je približne 15 l/h.
Polčas eliminácie z plazmy (10 – 12 hodín) umožňuje 24-hodinový účinok po
podaní dávky jedenkrát za deň.
Bisoprolol sa exkretuje z tela dvoma spôsobmi, 50 % sa metabolizuje
v pečeni na neaktívne metabolity, ktoré sa potom exkretujú obličkami.
Zvyšných 50 % sa exkretuje obličkami v nemetabolizovanej forme. Pretože
eliminácia je zabezpečovaná pečeňou a obličkami v rovnakom rozsahu, nie je
potrebná úprava dávkovania u pacientov s poškodením funkcie pečene alebo
renálnou insuficienciou.
Kinetika bisoprololu je lineárna a nezávislá od veku.
U pacientov s chronickým poškodením srdca (NYHA štádium III) v porovnaní so
zdravými dobrovoľníkmi sú vyššie plazmové hladiny bisoprololu a predĺžený
polčas. Maximálna plazmatická koncentrácia v ustálenom stave je 64 ± 21
ng/ml pri dennej dávke 10 mg a polčas je 17 ± 5 hodín.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe konvenčných testovaní farmakologickej
bezpečnosti, opakovanej dávky toxicity, genotoxicity alebo karcinogenicity
poukazujú na neprítomnosť mimoriadneho rizika pre ľudí. Podobne ako ďalšie
ß–blokátory bisoprolol pôsobí toxicky na matku (pokles príjmu potravy
a pokles telesnej hmotnosti) a embryo/plod (nárast incidencie resorpcie,
zníženie pôrodnej hmotnosti novorodencov, retardovaný fyzický vývoj) vo
vysokých dávkach bez teratogénneho účinku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. Zoznam pomocných látok

Lactosum monohydricum, cellulosum microcrystallinum, magnesii stearas,
crospovidonum, beige PB 27215 (lactosum/ferri oxidum flavum/ferri oxidum
rubrum).

2. Inkompatibility

Žiadne.

3. Čas použiteľnosti

36 mesiacov.

4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote 15-25 °C.

5. Druh obalu a obsah balenia

Al/PVC/PVDC blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre
používateľa.
Veľkosť balenia: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100x1 alebo 100 tabliet.

6. Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


6. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH
89079 Ulm
Nemecko


7. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

41/0015/02-S


8. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE

07.02.2002


9. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2008

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C33456
Skupina ATC:
C07 - Beta blokátory
Skupina ATC:
C07AB07 - bisoprololum
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
buformini hydrochloridum
Výrobca lieku:
Merckle GmbH, Ulm, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri stabilnom chronickom stredne ťažkom až ťažkom srdcovom zlyhaní.
Predajná cena:
25.33 € / 763.09 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
25.33 € / 763.09 SK
Posledná aktualizácia:
2017-02-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.58 € ÚP:0.93 € DP:0.65 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.99 € ÚP:1.09 € DP:0.90 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.59 € ÚP:0.00 € DP:2.59 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.84 € ÚP:0.93 € DP:0.91 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.86 € ÚP:2.04 € DP:0.82 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien