Detail:
HAES-steril 10 % sol inf 1x250 ml (fľ. PE)
Názov lieku:
HAES-steril 10 %
Doplnok názvu:
sol inf 1x250 ml (fľ. PE)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovPRÍLOHA Č.3 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č.: 2009/02108


Písomná informácia pre používateľovNázov lieku HAES-steril 10%

Lieková forma
Infúzny intravenózny roztok

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg v.d.H., SRN

Zloženie lieku
/1000 ml infúzneho roztoku obsahuje liečivá:/
Hydroxyethylamylum (hydroxyetylškrob) 100,0 g
(molárna substitúcia 0,43 - 0,55, priemerná molekulová hmotnosť: 200 000
Da)
Natrii chloridum (chlorid sodný) 9,0 g

Na+ 154 mmol/l,
Cl- 154 mmol/l

Teoretická osmolarita: 308 mosmol/l
pH 3,5 - 6,0
Titračná kyslosť: < 1,0 mmol NaOH/l

/Pomocné látky:/ natrii hydroxidum (hydroxid sodný), acidum hydrochloricum
(kyselina chlorovodíková), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).


Farmakoterapeutická skupina
Náhradné roztoky plazmy a frakcie plazmatických bielkovín

Charakteristika
Roztok HAES-steril 10 % je umelý koloid pre náhradu efektívneho objemu
krvi, ktorého vplyv na expanziu cirkulujúceho objemu a hemodilúcii, závisí
na molárnej náhrade hydroxyetylovými skupinami (0,5), na substitučnom
pomere (C2/C6) 5 : 1, na strednej molekulovej hmotnosti
(200 000 Da), na koncentrácii (10%) a tiež na dávkovaní a rýchlosti
podávania.
Rýchle podanie (približne 500 ml za 20 minút) roztoku HAES-steril 10 %
vyvoláva neexpanzívne zvýšenie plazmatického objemu s plato-efektom o
približne 145%, podaného objemu v priebehu 1 hodiny a približne 100 %
v priebehu ďalších troch hodín. Plazmatický objem sa kontinuálne znižuje na
75 % po 6 hodinách. Efektom roztoku HAES-steril 10 % je preto strednodobé
zlepšenie plazmatického objemu, hemodynamických ukazovateľov a parametrov
transportu kyslíka minimálne na 3 - 4 hodiny. Súčasne sa zlepšuje perfúzia
mikrocirkulácie zlepšením hemoreologických vlastnosti znížením hematokritu,
viskozity plazmy a agregácie erytrocytov.

Indikácie
Liečba a prevencia deficitu cirkulujúceho objemu krvi (hypovolémia) a šok
(substitučná objemová liečba) pri:
- chirurgických zákrokoch (hemoragický šok),
- úrazoch (traumatický šok),
- infekčných stavoch (septický šok),
- popáleninách (popáleninový šok).
Liečebná dilúcia krvi (hemodilúcia).Kontraindikácie
. Ťažké zlyhávanie srdca (kardiálna insuficiencia).
. Renálne zlyhávanie (sérový kreatinín > 2 mg/dl alebo > 177 µmol/l),
vrátane pacientov v dialyzačnom programe.
. Ťažké hemokoagulačné poruchy (okrem urgentných život ohrozujúcich
situácii).
. Objemové preťaženie (hyperhydratácia) vrátane edému pľúc.
. Intrakraniálne krvácanie
. Známa precitlivenosť na hydroxyetylškrob.
. Ťažká hypernátremia.
. Ťažká hyperchlorémia.

Nežiaduce účinky
Vo veľmi vzácnych prípadoch môžu lieky, ktoré obsahujú hyroxyetylškrob
vyvolať anafylaktoidnú reakciu. Pri reakciách intolerantnosti sa musí
podávanie infúzie okamžite zastaviť a začať štandardné postupy pre urgentné
situácie.
Dlhodobé denné podávanie hydroxyetyl škrobu v stredných a vysokých dávkach
obvykle spôsobuje takmer neliečiteľné svrbenie (pruritus). Môže pretrvávať
aj niekoľko týždňov po skončení liečby, pretrvávať mesiace a pre pacienta
býva veľmi nepríjemné.
Vo vzácnych prípadoch sa pri podávaní HAES-steril 10% zaznamenali prechodné
bolesti v oblasti obličiek (bolesti chrbta). V takýchto prípadoch je
potrebné podávanie roztoku okamžite prerušiť, podať dostatočné množstvo
tekutín a monitorovať kreatinín v sére.
Pri podávaní hydroxyetylškrobu často dochádza k zvyšovaniu koncentrácie
sérových amyláz a interferencii s diagnózou pankreatitídy.
V dôsledku dilučného efektu sa pri podávaní vyšších dávok zaznamenal
zodpovedajúci pokles krvných zložiek, ako napr. koagulačných faktorov
a ostatných plazmatických bielkovín a pokles hematokritu.
Pri podávaní hydroxyethylškrobu sa koagulačné poruchy vyskytujú len vzácne,
obvykle v závislosti na dávke.

Tabuľka: Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov


|Orgánový systém |Charakter nežiaducich |Frekvencia výskytu |
| |účinkov | |
|Poruchy krvi a |Koagulačné poruchy |Zriedkavé (pri vysokom |
|lymfatického systému | |dávkovaní) |
| | |(> 0,01% - ? 0,1%) |
|Poruchy imunitného |Anafylaktoidné reakcie |Veľmi zriedkavé |
|systému | |(< 0,01%) |
|Poruchy kože |Pruritus |Časté |
|a podkožného tkaniva | |(v závislosti na dávke)|
| | | |
| | |(? 1% - < 10%) |
|Poruchy obličiek |Prechodná bolesť |Zriedkavé |
|a močových ciest |v obličkovej oblasti |(> 0,01% - ? 0,1%) |
| |(bolesti krížov) | |
|Predmetom výskumu |Zvýšená koncentrácia amyláz|Časté |
| |v sére |(v závislosti na dávke)|
| | | |
| | |(? 1% - < 10%) |
| |Pokles hematokritu |Časté |
| | |(v závislosti na dávke)|
| | | |
| | |(? 1% - < 10%) |
| |Pokles plazmatických |Časté |
| |bielkovín |(v závislosti na dávke)|
| | | |
| | |(? 1% - < 10%) |


Interakcie
Koncentrácia amyláz v sére sa pri liečbe hydroxyetylškrobom zvyšuje a
interferuje s diagnózou pankreatitídy.

Dávkovanie a spôsob podávania
Na intravenózne infúzne podávanie.
Úvodná dávka 10 – 20 ml HAES-steril 10 % sa podáva pomaly, pri
starostlivom sledovaní pacienta (dôvodom sú možné anafylaktoidné reakcie).
Pozornosť sa musí venovať možnému objemovému preťaženiu cirkulačného
systému pri príliš rýchlom podaní a príliš vysokej dávke.

/Odporúčané dávkovnie pri liečebe a profylaksii objemového deficitu/
/(hypovolémia) a šoku (náhradná objemová liečba):/
Denná dávka a rýchlosť podávania roztoku závisia od veľkosti krvnej straty
pacienta, od schopnosti udržiavať alebo obnoviť hemodynamické ukazovatele
a od dosiahnutého stupňa hemodilúcie (dilučný efekt).
Maximálna denná dávka je 20 ml/kg telesnej hmotnosti / deň (= 1500 ml / 75
kg telesnej hmotnosti = 2,0 g / kg telesnej hmotnosti).
Trvanie liečby závisí od dĺžky trvania a stupni hypovolémie, od
hemodynamickej odpovedi a od dosiahnutej hemodilúcii. Ak je v dôsledku
špecifického priebehu klinického stavu pacienta nevyhnutná objemová liečba
s vysokými dávkami roztoku v priebehu niekoľkých dní, musia sa monitorovať
hemokoagulačné ukazovatele.
Pri liečbe si treba uvedomiť, že bez ohľadu na podané množstvo roztoku, je
vplyv na cirkulujúci objem krvi (objemový efekt) väčší než má objem
podaného roztoku HAES-steril 10 %.

/Odporúčané dávkovanie pre hemodilučnú terapiu:/
Cieľom hemodilučnej liečby je znížiť hematokrit s alebo bez vplyvu na
efektívny objem cirkulujúcej krvi (objemový účinok). Podanie roztoku môže
byť izovolemické (s odberom krvi) alebo hypervolemické (bez odberu krvi) s
použitím nízkych dávok (250 ml), stredných dávok (500 ml) alebo dávok
vysokých (2 x 500 ml).
Denná dávka: Rýchlosť podávania:
250 ml/deň (nízke dávkovanie) 250 ml za 30 minút
až 2 hodiny
500 ml/deň (stredné dávkovanie) 500 ml za 4 až 6 hodín
2 x 500 ml/deň (vysoké dávkovanie) 2 x 500 ml za 8 až
24 hodín

Odporúča sa aby hemodilučná liečba s HEAS – steril 10 % neprekročila
interval 10 dní.

Upozornenie
Musí byť zabezpečený dostatočný príjem tekutín (2 – 3 litre/deň).
Je nevyhnutné pravidelne kontrolovať koncentráciu elektrolytov v sére a
rovnováhu tekutín.
Pred začiatkom liečby HAES-steril 10 % sa musí kontrolovať hodnota
kreatinínu v sére.
Pri hraničných hodnotách kreatinínu v sére (1,2 - 2,0 mg/dl alebo 106 - 177
µmol/l, kompenzovaná renálna insuficiencia), je dôležitá denná kontrola
bilancie tekutín a hodnôt dusíkatých látok a ich stupeň retencie obličkami.
Patologické nálezy v moči, aj pri normálnych hodnotách sérového kreatinínu,
ukazujú na možnosť prítomnosti kompenzovaného renálneho poškodenia.
V takomto prípade je potrebné denne kontrolovať hodnoty kreatinínu v sére.
U pacientov s fyziologickými hodnotami sérového kreatinínu a normálnymi
nálezmi pri vyšetrení moča, v prípade ak liečba roztokom HAES-steril 10 %
trvá niekoľko dní, je dôležité pravidelne monitorovať retenciu dusíkatých
látok v sére.
Pri ťažkej dehydratácii sa podávajú ako prvé kryštaloidné roztoky
(výhodnejšie sú roztoky elektrolytov).
Zvláštnu starostlivosť treba venovať pacientom pri ťažkých chronických
ochoreniach pečene alebo pri ťažkých formách von Willebrandovej choroby.
Výskyt anafylaktoidných reakcií je opísaný v časti „Nežiadúce účinky“.
V literatúre bol popísaný vzťah medzi dávkou a frekvenciou výskytu svrbenia
u pacientov s otoneurologickými ochoreniami, ako napr. náhla hluchota,
tinitus (zvonenie v ušiach) alebo pri akustickej traume. V týchto prípadoch
je odporúčané znížiť maximálnu dávku na 250 ml/deň. Tento postup znižuje
riziko výskytu svrbenia ako nežiaduceho účinku. Potrebné je však zabezpečiť
pre pacienta dostatočný prívod tekutín.
Klinické štúdie u detí sa neuskutočnili. Výsledky retrospektívnych analýz
údajov od 150 detí rôznych vekových skupín (od novorodencov až po
dospievajúcich), ktoré dostali v perioperačnom období alebo pri
konzervatívnej liečbe na jednotkách intenzívnej starostlivosti HAES-
steril 10%, dovoľuje urobiť záver, že vzťah rizika a prínosu je aj u detí
pozitívny v prípade primeraného podávania a pri dodržaní opatrení ako
u dospelých.
Tehotenstvo a dojčenie:
V súčasnosti nie sú dostupné žiadne klinické údaje o použití HAES-steril 10
% počas tehotenstva a u dojčiacich matiek. V prvých mesiacoch gravidity sa
HAES-steril 10% môže podávať len pri život ohrozujúcich stavoch.

Použiť len číry roztok v nepoškodenom obale.
Uschovávať mimo dosahu detí.

Varovanie
Nepoužívať po uplynutí doby použiteľnosti, ktorá je vyznačená na obale.

Balenie
Bezfarebná sklenená fľaša s gumeným uzáverom a hliníkovým vrchnákom: 1 x
250 ml, 1 x 500 ml, 10 x 250 ml, 10 x 500 ml
Polyolefínový vak (Freeflex): 1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 10 x 250 ml, 20 x 250
ml,10 x 500 ml, 15 x 500 ml
Polyetylénová fľaša (Bottlepack): 1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 10 x 250 ml, 10 x
500 ml

Uchovávanie
Uchovávajte pri teplotách do 25 oC.

Dátum poslednej revízie textu: 10/2009


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA č.2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č.: 2009/02108

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

HAES-steril® 10 %

Infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE LIEKU

1000 ml /infúzneho roztoku/ obsahuje:

|Liečivá: | |
|Hydroxyethylamylum (hydroxyetylškrob |100,0 g |
|HES) | |
|(Stupeň substitúcie 0,43 - 0,55) | |
|(Priemerná molekulová hmotnosť: 200 | |
|000 Da) | |
|Chlorid sodný | 9,0 g |
| | |
|Na+ 154 mmol/l, | |
| | |
|Cl- 154 mmol/l | |
|Teoretická |308 mosmol/l |
|osmolarita |3,5 - 6,0 |
|pH |< 1,0 mmol NaOH/l |
|Titrovateľná | |
|kyslosť | |

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA
Infúzny intravenózny roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Liečebné indikácie

. Liečba a prevencia deficitu cirkulujúceho objemu krvi (hypovolémia)
a šok (substitučná objemová liečba) pri:

- Chirurgických zákrokoch (hemoragický šok).
- Úrazoch úrazoch (traumatický šok).
- Infekčných stavoch (septický šok).
- Popáleninách (popáleninový šok).
. Liečebná dilúcia krvi (hemodilúcia)

4. 2. Dávkovanie a spôsob podávania


/Na intravenózne infúzne podávanie./


Úvodná dávka 10 – 20 ml HAES-steril® 10 % sa podáva pomaly, pri
starostlivom sledovaní pacienta (dôvodom sú možné alergické reakcie).


Pozornosť sa musí venovať možnému objemovému preťaženiu cirkulačného
systému pri rýchlom podaní vysokej dávky náhradného roztoku.


Odporúčaná liečebná a profylaktická dávka pri znížení efektívneho
cirkulujúceho objemu krvi (hypovolémia) a šoku (náhradná objemová
liečba):
/Denná dávka a rýchlosť podávania roztoku závisia od veľkosti krvnej/
/straty pacienta, od schopnosti a možnosti udržiavať alebo obnoviť/
/hemodynamické ukazovatele a od dosiahnutého stupňa hemodilúcie./


/Maximálna denná dávka je 20 ml/kg telovej hmotnosti/deň (= 1500 ml/75 kg/
/telovej hmotnosti = 2,0 g/kg telovej hmotnosti)/.

/Trvanie liečby závisí od dĺžky trvania a stupňa hypovolémie, od/
/hemodynamickej odpovede a od dosiahnutej hemodilúcii. Keď je v dôsledku/
/špecifického priebehu klinického stavu pacienta nevyhnutná objemová/
/liečba s vysokými dávkami roztoku v priebehu niekoľkých dní, musia sa/
/monitorovať hemokoagulačné ukazovatele./


Bez ohľadu na podané množstvo roztoku, pri liečbe si treba uvedomiť, že
vplyv na cirkulujúci objem krvi (objemový efekt) je väčší než má objem
podaného roztoku HAES-steril 10 %.


/Odporúčané dávkovanie pre hemodilučnú terapiu:/

Cieľom hemodilučnej liečby je znížiť hematokrit s vplyvom alebo bez neho
na efektívny objem cirkulujúcej krvi (objemový účinok). Podanie roztoku
môže byť izovolemické (s odberom krvi) alebo hypervolemické (bez odberu
krvi) s použitím nízkych dávok (250 ml), stredných dávok (500 ml) alebo
dávok vysokých (2 x 500 ml).

Denná dávka: Rýchlosť podávania:
250 ml/deň (nízke dávkovanie) 250 ml za 30 minút
až 2 hodiny
500 ml/deň (stredné dávkovanie) 500 ml za 4 až 6 hodín
2 x 500 ml/deň (vysoké dávkovanie) 2 x 500 ml za 8 až
24 hodín

Odporúča sa aby hemodilučná liečba s HEAS – steril 10 % neprekročila
interval 10 dní.

4.3. Kontraindikácie

. Ťažké zlyhávanie srdca (kardiálna dekompanzácia)
. Renálne zlyhávanie (sérový kreatinín > 2 mg/dl alebo > 177 µmol/l),
/vrátane pacientov v dialyzačnom programe/
. Ťažké hemokoagulačné poruchy (okrem urgentných život ohrozujúcich
situácii)
. Objemové preťaženie (hyperhydratácia) /vrátane edému pľúc/
/. Známa precitlivenosť na hydroxyetylškrob/
. Ťažká /hypernatriémia/
/. Ťažká hyperchlorémia/

4. 4. Špeciálne upozornenia

Musí sa zabezpečiť dostatočný príjem tekutín (2 – 3 litre/deň).


Nevyhnutná je pravidelná kontrola koncentrácií /elektrolytov/ v sére.


Pred začiatkom liečby HAES-steril® 10 % sa musí skontrolovať hodnota
kreatinínu v sére.


Dôležitá je, /pri hraničných hodnotách kreatinínu/ v sére (1,2 - 2,0
mg/dl alebo 106 - 177 µmol/l, kompenzovaná renálna insuficiencia),
denná kontrola bilancie tekutín a hodnôt dusíkatých látok a ich stupeň
retencie obličkami.


Patologické nálezy v moči, aj pri normálnych hodnotách sérového
kreatinínu, ukazujú na možnosť prítomného kompenzovaného renálneho
poškodenia. V takomto prípade je potrebné denne kontrolovať hodnoty
kreatinínu v sére.
U pacientov s fyziologickými hodnotami sérového kreatinínu
a normálnymi nálezmi pri vyšetrení moča, v prípade ak liečba roztokom
HAES-steril® 10 % trvá niekoľko dní, je dôležité monitorovať retenciu
dusíkatých látok v sére.


/Pri ťažkej dehydratácii sa najprv majú podať kryštaloidné roztoky/
/(výhodnejšie sú roztoky elektrolytov)./


Zvláštna starostlivosť sa má venovať pacientom pri ťažkých chronických
ochoreniach pečene alebo pri /ťažkých formách von Willebrandovej/
/choroby./


/Výskyt anafylaktoidných reakcií je opísaný v časti 4.8 „Nežiaduce/
/účinky“./


V literatúre sa opísal vzťah medzi dávkou a frekvenciou výskytu
svrbenia u pacientov s otoneurologickými ochoreniami, ako napr. náhla
hluchota, tinitus (zvonenie v ušiach) alebo pri akustickej traume.
V týchto prípadoch je žiaduce znížiť maximálnu dávku na 500 ml/deň.
Tento postup znižuje riziko výskytu svrbenia ako vedľajšieho účinku.
Potrebné je však zabezpečiť dostatočný prívod tekutín.


/Klinické štúdie u detí sa nerealizovali. Výsledky retrospektívnych/
/analýz údajov od 150 detí v rôznych vekových skupinách (od/
/novorodencov až po dospievajúcich), ktoré dostali v perioperačnom/
/období alebo pri konzervatívnej liečbe na jednotkách intenzívnej/
/starostlivosti HAES-steril/® /10%, dovoľuje urobiť záver, že vzťah/
/riziko/prínos v prípadoch primeraného podávania a pri dodržaní/
/opatrení ako u dospelých je aj u detí pozitívny./

4.5. Liekové a iné interakcie

/Odporúčame preštudovať časť 4.8 „Nežiaduce účinky“ so zameraním na/
/koncentráciu amyláz v sére, hodnota ktorých sa pri liečbe/
/hydroxyetylškrobom zvyšuje a interferuje s diagnózou pankreatitídy./

4. 6. Používanie v gravidite a počas laktácie

V súčasnosti nie sú dostupné žiadne klinické údaje o použití HAES-
steril® 10 % počas tehotenstva a u dojčiacich matiek. V prvých
mesiacoch gravidity sa HAES-steril® 10% môže podávať len pri život
ohrozujúcich stavoch.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje

Neaplikovateľné


4. 8. Nežiaduce účinky

V ojedinelých a veľmi vzácnych prípadoch môžu medicínske výrobky,
ktoré obsahujú hyroxyetylškrob vyvolať anafylaktoidnú reakciu. Pri
neznášanlivosti a pri intoleratných reakciách sa podávanie infúzie
musí okamžite zastaviť a začať štandardné postupy pre urgentné
situácie.


Dlhodobé denné podávanie /hydroxyetylškrobu/ v stredných a vysokých
dávkach /často/ spôsobuje takmer neliečiteľné svrbenie (pruritus). Môže
pretrvávať aj niekoľko týždňov po skončení liečby, pretrvávať mesiace
a pre pacienta býva veľmi nepríjemné.


V ojedinelých a vzácnych prípadoch sa pri podávaní HAES-steril® 10 %
zaznamenali /prechodné/ bolesti v oblasti obličiek (bolesti chrbáta). V
takýchto prípadoch je potrebné podávanie roztoku okamžite prerušiť,
podať dostatočné množstvo tekutín a monitorovať kreatinín v sére.


Pri podávaní hydroxyetylškrobu sa /dosť často/ zvyšuje koncentrácia
sérových amyláz, čo /môže interferovať s diagnózou pankreatitídy/.


/V dôsledku dilučného efektu sa pri podávaní vyšších dávok zaznamenal/
/zodpovedajúci pokles krvných zložiek, ako napr. koagulačných faktorov/
/a ostatných plazmatických bielkovín a pokles hematokritu./


/Pri podávaní hydroxyethyl škrobu sa koagulačné poruchy vyskytujú len/
/vzácne, obvykle v závislosti na dávke./

/Tabuľka: Frekvencia výskytu vedľajších reakcií/


|Orgánový systém |Charakter vedľajšej reakcie|Frekvencia výskytu|
|Poruchy krvi a |Koagulačné poruchy |Zriedkavé (pri |
|lymfatického | |vysokom dávkovaní)|
|systému | | |
| | |(> 0,01% - ? 0,1%)|
|Poruchy imunitného |Anafylaktoidné reakcie |Veľmi zriedkavé |
|systému | |(< 0,01%) |
|Poruchy kože |Pruritus |Časté |
|a podkožného | |(na dávke závislá)|
|tkaniva | | |
| | |(? 1% - < 10%) |
|Poruchy obličiek |Prechodná bolesť |Zriedkavé |
|a močových ciest |v obličkovej oblasti |(> 0,01% - ? 0,1%)|
| |(bolesti krížov) | |
|Predmetom výskumu |Zvýšená koncentrácia amyláz|Časté |
| |v sére |(na dávke závislá)|
| | | |
| | |(? 1% - < 10%) |
| |Pokles hematokritu |Časté |
| | |(na dávke závislá)|
| | | |
| | |(? 1% - < 10%) |
| |Pokles plazmatických |Časté |
| |bielkovín |(na dávke závislá)|
| | | |
| | |(? 1% - < 10%) |

4.9. Predávkovanie


/Podobne ako pri iných náhradných objemových roztokoch, ich/
/predávkovanie môže spôsobiť preťaženie cirkulačného systému (napr./
/vznik pľúcneho edému). V týchto prípadoch sa musí podávanie roztoku/
/okamžite prerušiť a keď je potrebné podať diuretiká./

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

ATC kód: B05AA07
Farmakoterapeutická skupina: /Náhradné/ roztoky plazmy a frakcie
plazmatických bielkovín


/Roztok HAES-steril//®/ /10 % je umelý koloidný náhradný roztok efektívneho/
/objemu krvi, ktorého vplyv na expanziu cirkulujúceho objemu/
/a hemodilúcii závisí na molárnej náhrade hydroxyetylovými skupinami/
/(0,5), na charaktere náhrady (pomer C2/C6) pomeru 5 : 1, na strednej/
/molekulovej hmotnosti (200 000 Da), na koncentrácii (10%) a tiež na/
/rýchlosti podávania./


Rýchle podanie (približne 500 ml za 20 minút) roztoku HAES-steril® 10
% vyvoláva neexpanzívne zvýšenie plazmatického objemu o približne
145%, podaného objemu v priebehu 1 hodiny a približne 100 % v priebehu
ďalších troch hodín. Plazmatický objem sa kontinuálne znižuje na 75 %
po 6 hodinách. Efektom roztoku HAES-steril® 10 % je preto strednodobé
zlepšenie plazmatického objemu, hemodynamických ukazovateľov
a parametrov transportu kyslíka minimálne na 3 - 4 hodiny. Súčasne sa
zlepšuje perfúzia mikrocirkulácie zlepšením hemoreologických
vlastnosti znížením hematokritu, viskozity plazmy a agregácie
erytrocytov.

5. 2. Farmakokinetické vlastnosti

HAES-steril® 10 % obsahuje 10 % HES 200/0,5 ako koloidnú osmoticky
aktívnu zložku. HES je metabolizovaný v sére sérovými amylázami.
V dôsledku molekulovej hmotnosti 200 000 Da a stupňu molárnej
substitúcie MS 0,5, prítomnosť v obehu má strednodobé trvanie.


Koncentrácia HAES-steril® 10 % po podaní dosahuje 100 % podanej dávky
a znižuje sa na 78, 52, 34 a 18 percent po 1, 3, 6 a 12 hodinách po
podaní.


HAES-steril® 10 % sa kontinuálne hydrolyzuje sérovými amylázami
a vylučuje sa obličkami. Po 24 hodinách sa asi 54 % podaného HAES-
steril® 10 % objaví v moči a /približne/ 10% sa stále zisťuje v sére.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxikológia/Akútna toxicita/


LD50 pre HES u myší zodpovedá dávke väčšej ako 6 g/kg telesnej
hmotnosti. Táto dávka je u človeka ekvivalentná dávke väčšej ako 420 g
HES u 70 kg jedinca. Takáto dávka je väčšia ako akákoľvek dávka, ktorá
by sa mohla v klinických podmienkach liečebne použiť./Subakútna a chronická toxicita/


Subchronická toxicita sa testovala na rôznych zvieratách. Zvyšujúce sa
dávkovanie nad 1,5 g HES/kg telovej hmotnosti/deň (( 25 ml HES 6% /kg
telovej hmotnosti/deň) u králikov, 3 g HES/kg telovej hmotnosti/deň ((
50 ml HES 6% /kg telovej hmotnosti/deň) u myší a 4 g HES/kg telovej
hmotnosti/deň (( 40 ml HES 10% /kg telovej hmotnosti/deň) u psov
nevyvolalo žiadne ireverzibilné alebo toxické účinky na pečeň,
slezinu, pľúca alebo lymfatické uzliny, okrem zvýšenej hmotnosti
orgánov a prechodných, histopatologicky zistených vakuolárnych zmien v
retikuloendoteliálnom systéme (RES).


Nález vyššie spomínaných zmien je typický pri podávaní všetkých
exogénnych koloiddných roztokov a preto nie sú špecifické pre HAES-
steril( 10%./Teratogénny potenciál/


Teratogénne účinky sa nedokázali.

6. Farmaceutické informácie

6.1. Zoznam pomocných látok


Sodium Hydroxid (hydroxid sodný)
Hydrochloric Acid (kyselina chlorovodíková)
Water for Injections (voda pre injekcie)6.2. Inkompatibilita

Ak je potrebné zmiešanie s inými liečivami, musí sa tak urobiť za
aseptických podmienok a pri zabezpečení kompatibility.

6.3. Čas použiteľnosti


5 rokov v sklenenej fľaši
5 rokov vo fľaši z polyetylénu (PE fľaša)
3 roky vo vaku „free/flex/®

6.4. Špeciálne opatrenia na skladovanie

Uchovávajte pri teplotách do 25 oC.
6.5. Vlastnosti a obsah nádob

Bezfarebná sklenená fľaša s gumeným uzáverom a hliníkovým vrchnákom:
1 x 250 ml, 10 x 250 ml,
1 x 500 ml, 10 x 500 ml


Polyolefínový vak (Freeflex®)
1 x 250 ml, 10 x 250 ml, 20 x 250 ml
1 x 500 ml, 10 x 500 ml, 15 x 500 ml


Polyetylénová fľaša (Bottlepack):
1 x 250 ml, 10 x 250 ml,
1 x 500 ml, 10 x 500 ml

6.6. Návod na používanie a manipuláciu

HAES-steril® 10 % sa nemôže použiť po uplynutí dátumu použiteľnosti.
Použiť sa môže len číry roztok v nepoškodenom obale.
Uchovávajte mimo dosahu detí.7. Držiteľ registračného rozhodnutia
Fresenius Kabi Deutschland GmbH,
613 46 Bad Homburg v.d.H.,
Spolková republika Nemecko


8. Číslo rozhodnutia o registrácii
76/1002/92-S

9. Dátum vydania prvého rozhodnutia o registrácii / rozhodnutia o
predĺžení registrácie
30. decembra 1992

10. Dátum poslednej revízie textu
Október 2009


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C33189
Skupina ATC:
B05 - Náhrady plazmy a perfúzne roztoky
Skupina ATC:
B05AA07 - hetastarch
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
icosapentum etylester,nortriptylini hydrochloridum
Výrobca lieku:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Friedberg, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
10.56 € / 318.13 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
10.56 € / 318.13 SK
Posledná aktualizácia:
2014-04-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:293.79 € ÚP:0.00 € DP:293.79 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:74.62 € ÚP:0.00 € DP:74.62 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:122.06 € ÚP:0.00 € DP:122.06 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:76.02 € ÚP:0.00 € DP:76.02 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:148.19 € ÚP:0.00 € DP:148.19 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:124.16 € ÚP:0.00 € DP:124.16 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:184.25 € ÚP:0.00 € DP:184.25 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:218.02 € ÚP:0.00 € DP:218.02 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:218.02 € ÚP:0.00 € DP:218.02 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.23 € ÚP:0.00 € DP:9.23 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien