Detail:
BELARA tbl flm 1x21
Názov lieku:
BELARA
Doplnok názvu:
tbl flm 1x21
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovSchválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č. 2012/02012
Príloha č. 1 k notifikácii v registrácii lieku, ev.č. 2012/02023
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽKY

Belara®

0,03 mg/2 mg

filmom obalené tabletyetinylestradiol, chlórmadinonacetát

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
užívať tento liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľky sa dozviete:
1. Čo je Belara a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Belaru
3. Ako užívať Belaru
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Belaru
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE BELARA A NA ČO SA POUžÍVA

Belara je hormonálna antikoncepcia užívaná perorálne (ústami). Takéto
lieky, ktoré obsahujú dva hormóny, sa tiež nazývajú kombinovaná perorálna
antikoncepcia (KPA). Pretože každá tableta z 21 tabliet v balení pre jeden
cyklus obsahuje rovnaké množstvo oboch hormónov, Belara sa tiež nazýva
monofázický liek.

Pre svoje účinky je Belara určená tiež na liečbu akné stredne ťažkého
stupňa u žien požadujúcich perorálnu hormonálnu antikoncepciu.

Hormonálna antikoncepcia, ako je Belara, vás nechráni pred AIDS (HIV
infekcia) alebo inými pohlavne prenosnými chorobami. Ochrániť vás môže len
prezervatív (kondóm).2. SKÔR AKO UŽIJETE BELARU

Skôr než začnete užívať antikoncepciu Belara váš lekár vykoná všeobecné
a gynekologické vyšetrenie, vylúči tehotenostvo a na základe zváženia
kontraindikácií a upozornení rozhodne, či je Belara pre vás vhodná. Pokiaľ
budete užívať antikoncepciu Belara, toto vyšetrenie by sa malo vykonať
každý rok.

2.1 Neužívajte Belaru:

- keď ste precitlivená (alergická) na liečivá chlórmadinonacetát alebo
etinylestradiol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Belary;

- keď trpíte tvorbou krvných zrazenín v žilách alebo tepnách (napr.
trombózou hlbokých žíl, pľúcnou embóliou, infarktom myokardu, náhlou
mozgovou príhodou), alebo ste takéto ochorenie prekonali v minulosti;

- keď sa u vás objavia prvé štádiá alebo príznaky vzniku krvnej
zrazeniny, zápalu žíl alebo embolizmu, akými sú prechodná bodavá
bolesť, bolesť na hrudi alebo pocit tiaže na hrudníku;

- keď ste donútená k dlhodobému obmedzeniu aktivity (napr. prísny pokoj
na lôžku, sadrový obväz) alebo pokiaľ máte plánovanú operáciu,
prestaňte užívať Belaru najmenej 4 týždne pred plánovaným dátumom
operácie;

- keď máte cukrovku a hladina cukru v krvi u vás nekontrolovane kolíše
alebo ak máte zmeny na krvných cievach;

- keď máte vysoký krvný tlak, ktorý sa ťažko kontroluje, alebo výrazne
zvýšený krvný tlak (hodnoty trvalo prekračujú 140/90 mm Hg);

- keď máte poruchu zrážania krvi (napr. nedostatočnosť proteínu C);

- keď máte zápal pečene (napr. spôsobený vírusom) alebo žltačku a hodnoty
pečeňových testov sa ešte nevrátili do normálu;

- keď vás svrbí celé telo alebo máte poruchu odtoku žlče, najmä keď sa to
objaví v spojení s predchádzajúcim tehotenstvom alebo estrogénovou
terapiou;

- keď máte zvýšený bilirubín (produkt degradácie krvného farbiva) v krvi,
napr. pri vrodenej poruche jeho vylučovania (Dubinov-Johnsonov syndróm,
Rotorov syndróm);

- keď máte nádor pečene alebo ste ho mali v minulosti;

- keď máte silnú bolesť žalúdka, zväčšenú pečeň alebo príznaky krvácania
do brušnej dutiny;

- keď sa u vás objaví prvýkrát alebo opakovane porfýria (porucha
metabolizmu krvného farbiva);

- keď máte alebo ste mali zhubný nádor závislý na hormónoch (napr. nádor
prsníka alebo maternice) alebo vás z tohto dôvodu liečili;

- keď máte ťažkú poruchu lipidového metabolizmu;

- keď máte alebo ste prekonali zápal pankreasu (podžalúdkovej žľazy) a s
ním spojeného závažného zvýšenia tukov (triglyceridov) v krvi;

- keď sa u vás objavia prvýkrát bolesti hlavy podobné migréne;

- keď trpíte nezvyčajne silnými, častými alebo dlhotrvajúcimi bolesťami
hlavy;

- keď máte alebo ste mali migrénu spojenú s poruchami vnímania a/alebo
pohybu (migraine accompagnée);

- keď sa u vás objavia náhle vzniknuté poruchy vnímania (poruchy zraku
alebo sluchu);

- keď máte poruchy pohybu (najmä príznaky ochrnutia/obrny);

- keď zaznamenáte zhoršenie epileptických záchvatov;

- keď máte ťažkú depresiu;

- keď sa u vás vyskytne určitý typ hluchoty (otoskleróza), ktorá sa
zhoršila v priebehu predchádzajúceho tehotenstva;


- keď sa z neznámych príčin neobjaví menštruačné krvácanie (amenorea z
neznámej príčiny);

- keď dôjde k neobvyklému zväčšeniu sliznice maternice (hyperplázia
endometria);

- keď sa objaví neobjasnené krvácanie z pošvy.

Ak sa u vás počas užívania Belary objaví niektoré z vyššie uvedených
ochorení alebo stavov, prestaňte ihneď užívať Belaru.

Belaru nesmiete užívať alebo jeho užívanie okamžite prerušte pri závažnom
riziku porúch
krvnej zrážanlivosti (pozri časť 2.2).

2.2 Buďte zvlášť opatrná pri užívaní Belary:

- ak fajčíte. Fajčenie zvyšuje riziko závažných vedľajších účinkov na
srdce a krvné cievy počas užívania kombinovaných antikoncepčných
liekov. Riziko sa zvyšuje s vekom a s počtom vyfajčených cigariet. To
platí hlavne pre ženy staršie ako 35 rokov. Fajčiarky staršie ako 35
rokov by mali používať iné metódy antikoncepcie.

- ak máte vysoký krvný tlak, abnormálne vysoké hladiny tukov
v krvi, nadváhu alebo cukrovku (pozri tiež časť 2.1 a časť 2.2 „
Ostatné ochorenia“). V takýchto prípadoch je zvýšené riziko závažných
vedľajších účinkov kombinovaných antikoncepčných liekov, ako je
infarkt, embólia, mozgová príhoda alebo nádory pečene.


- ak máte alebo ak sa u vás vyskytne alebo dôjde k zhoršeniu niektorého
z nasledujúcich rizikových faktorov počas užívania Belary. V takom
prípade sa, prosím, okamžite poraďte so svojím lekárom. Ten rozhodne,
či môžete pokračovať v užívaní Belary alebo či by ste mali s užívaním
prestať.

/. Upchanie alebo iné ochorenie krvných ciev/

Potvrdila sa súvislosť medzi užívaním hormonálnej antikoncepcie a zvýšeným
rizikom vzniku krvných zrazenín v žilách a tepnách, čo môže spôsobiť
infarkt myokardu, mozgovú príhodu, trombózu hlbokých žíl a pľúcnu embóliu.
Avšak tieto prípady sú počas užívania perorálnej antikoncepcie zriedkavé.

Riziko upchania žíl krvnou zrazeninou (trombembólia) je vyššie pri užívaní
kombinovanej perorálnej antikoncepcie (KPA), než keď sa KPA neužíva.
Naviac, najvyššie riziko sa vyskytuje počas prvého roka užívania KPA.
Riziko spôsobené užívaním KPA je nižšie ako riziko jeho vzniku počas
tehotenstva, pri ktorom sa odhaduje frekvencia 60 prípadov na 100 000
tehotenstiev. V 1 – 2 % prípadov je takéto upchanie ciev smrteľné.

Nie je známe, ako Belara ovplyvňuje riziko venózneho trombembolizmu
v porovnaní s inou kombinovanou perorálnou antikoncepciou.


Prosím, poraďte sa so svojím lekárom čo najskôr, keď zaznamenáte príznaky
trombózy alebo pľúcnej embólie, ako sú:


- bolesť a/alebo opuch rúk alebo nôh;

- náhla silná bolesť na hrudi, ktorá môže, ale nemusí vyžarovať do
ľavej ruky;

- náhla dýchavičnosť, náhly záchvat kašľa z neznámych príčin;

- nečakane silná alebo dlhotrvajúca bolesť hlavy;

- čiastočná alebo úplná strata zraku, dvojité videnie, problémy pri
hovorení alebo hľadaní
správnych slov;

- závraty, kolaps (v niektorých prípadoch spolu s epileptickým
záchvatom);

- náhla slabosť alebo značné znecitlivenie polovice tela alebo jeho
časti;

- poruchy pohybu;

- náhla neznesiteľná bolesť brucha.


Ak si všimnete zvýšenie frekvencie alebo intenzity záchvatov migrény
v priebehu užívania Belary (čo môže poukazovať na poruchy zásobovania mozgu
krvou), obráťte sa čo najskôr na svojho lekára. Môže vám poradiť, aby ste
ihneď prestali užívať Belaru.

Riziko upchania ciev krvnou zrazeninou zvyšujú nasledujúce faktory:

- vek;

- fajčenie;

- výskyt upchania ciev v rodine (t. j. trombóza u brata, sestry alebo
rodičov v mladom veku). V tomto prípade vás môže lekár odporučiť k
špecialistovi (napr. skontrolovať test zrážanlivosti krvi)
pred začatím užívania Belary;

- značná nadváha, BMI index vyšší ako 30 kg/m2;

- abnormálne zmeny tukov a bielkovín v krvi (dyslipoproteinémia);

- vysoký krvný tlak;

- defekt srdcových chlopní;

- poruchy srdcového rytmu (predsieňová fibrilácia);

- dlhodobé znehybnenie, ťažká operácia, operácia dolných končatín, ťažký
úraz. V týchto prípadoch čo najskôr informujte svojho lekára. Ten
vám odporučí ukončiť užívanie Belary najneskôr 4 týždne pred plánovanou
operáciou a povie vám, kedy opäť môžete začať s jeho užívaním (obvykle
najskôr 2 týždne potom, ako začnete chodiť);

- ostatné ochorenia, ktoré ovplyvňujú krvný obeh, ako je cukrovka,
systémový lupus erytematosus (ochorenie imunitného systému),
hemolyticko-uremický syndróm (ochorenie krvi, ktoré poškodzuje
obličky), Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída (chronické zápalové
ochorenie hrubého čreva) a kosáčiková anémia (ochorenie krvi). Vhodná
liečba týchto ochorení môže znížiť riziko upchania krvných ciev.


/. Nádorové ochorenie/

Niektoré štúdie ukazujú, že pri dlhodobom užívaní antikoncepcie existuje
riziko vzniku nádoru krčka maternice žien, u ktorých je krček maternice
infikovaný určitým pohlavne prenosným vírusom (ľudským papilloma vírusom -
HPV). Doposiaľ sa však nevie, do akej miery sa uplatňujú ešte iné faktory
(napr. rozdiel v počte sexuálnych partnerov alebo používanie mechanických
spôsobov antikoncepcie).

Štúdie zaznamenali mierne zvýšenie rizika rakoviny prsníka u žien práve
užívajúcich kombinovanú perorálnu antikoncepciu (KPA). Toto zvýšené riziko
postupne klesá a v priebehu 10 rokov po ukončení užívania KPA sa vracia na
úroveň rizika súvisiaceho s vekom. Pretože karcinóm prsníka je zriedkavý
u žien mladších ako 40 rokov, prírastok v počte diagnóz karcinómu prsníka
u žien práve užívajúcich KPA je malý s ohľadom na celkové riziko karcinómu
prsníka.

V zriedkavých prípadoch sa u žien užívajúcich hormonálnu antikoncepciu
zistili nezhubné a v ešte zriedkavejších prípadoch zhubné nádory pečene.
Tie môžu zapríčiniť nebezpečné vnútorné krvácanie. V prípade silnej bolesti
v oblasti žalúdka, ktorá sama od seba neodznie, navštívte svojho lekára.

/. Ostatné ochorenia/

U mnohých žien užívajúcich kombinovanú perorálnu antikoncepciu sa
zaznamenalo mierne zvýšenie krvného tlaku. Ak u vás v priebehu užívania
Belary dôjde k výraznému zvýšeniu krvného tlaku, lekár vám odporučí
prerušiť užívanie Belary a predpíše vám liek na zníženie krvného tlaku.
Akonáhle sa hodnoty vášho krvného tlaku vrátia do normálu, môžete znovu
začať užívať Belaru.

Ak ste v priebehu tehotenstva prekonali herpetickú infekciu, môže sa
ochorenie vrátiť v priebehu užívania hormonálnej antikoncepcie.

Ak máte alebo sa vo vašej rodine vyskytuje určitá porucha hodnôt tukov
v krvi (hypertriglyceridémia), je tu zvýšené riziko zápalu podžalúdkovej
žľazy (pankreasu). Ak máte akútnu alebo chronickú poruchu pečeňových
funkcií, lekár vám môže odporučiť, aby ste prerušili užívanie Belary do
času, keď sa hodnoty pečeňových testov vrátia do normálu. Pokiaľ ste počas
predchádzajúceho tehotenstva prekonali žltačku alebo sa v priebehu užívania
hormonálnej antikoncepcie žltačka znovu objaví, váš lekár vám poradí, aby
ste prestali užívať Belaru.

Ak ste diabetička a hladina vášho krvného cukru je pod kontrolou a užívate
Belaru, budete pod starostlivým dohľadom vášho lekára, pokiaľ budete užívať
Belaru. Možno bude nutné upraviť vašu diabetickú liečbu.

Niekedy sa môžu objaviť na tvári hnedé škvrny (chloazma) a to najmä, ak sa
u vás vyskytli počas predchádzajúceho tehotenstva. Keď viete, že máte sklon
(predispozíciu) k vzniku chloazmy, mali by ste sa v priebehu užívania
Belary vyhýbať priamemu slnku alebo ultrafialovým lúčom.

/. Ochorenia, ktoré môžu byť nepriaznivo ovplyvnené/

Zvláštnu lekársku pozornosť si vyžadujú tiež ochorenia:

- epilepsia;

- roztrúsená skleróza;

- svalové kŕče (tetania);

- migréna (pozri tiež časť 2.1);

- astma;

- oslabené srdce alebo obličky (pozri tiež časť 2.1);

- tanec svätého Víta (chorea minor);

- ak ste diabetička (pozri tiež časť 2.1 a časť 2.2 /„Ostatné/
/ochorenia“/);

- ochorenie pečene (pozri tiež časť 2.1);

- poruchy metabolizmu tukov (pozri tiež časť 2.1);

- ochorenie imunitného systému (vrátane systémového lupus erytematosus);

- obezita;

- vysoký krvný tlak (pozri tiež časť 2.1);

- nezhubné prerastanie sliznice maternice (endometrióza; pozri tiež časť
2.1);

- kŕčové žily alebo zápal žíl (pozri tiež časť 2.1);

- poruchy krvnej zrážanlivosti (pozri tiež časť 2.1);

- choroby prsníkov (mastopatie);

- nezhubný nádor maternice (myóm);

- pľuzgiere (herpes gestationis) v predchádzajúcom tehotenstve;

- depresia (pozri tiež časť 2.1);

- chronické zápalové ochorenie čriev (Crohnova choroba, ulcerózna
kolitída).


Prosím, poraďte sa so svojím lekárom, ak máte niektorú z vyše uvedených
chorôb alebo ste ju mali v minulosti, prípadne sa u vás vyvinie počas
užívania Belary.

/. Účinnosť/

Účinnosť antikoncepcie môže byť znížená, ak ju neužívate pravidelne, alebo
sa u vás vyskytne pri jej užívaní vracanie alebo hnačka (pozri časť 3.5),
alebo ak súčasne užívate niektoré ďalšie lieky (pozri časť 2.3). Vo veľmi
zriedkavých prípadoch môžu účinnosť antikoncepcie znížiť metabolické
ochorenia.

I pri správnom užívaní hormonálnej antikoncepcie sa nezaručuje 100 %
ochrana pred otehotnením.

/. Nepravidelné krvácanie/

Najmä v priebehu prvých mesiacov užívania hormonálnej antikoncepcie sa môže
objaviť nepravidelné krvácanie z pošvy (medzimenštruačné
krvácanie/špinenie). Ak takéto nepravidelné krvácanie trvá 3 mesiace alebo
sa vracia po predošlých pravidelných cykloch, poraďte sa, prosím, so svojím
lekárom.

Špinenie môže byť tiež znakom zníženej účinnosti antikoncepcie.
V niektorých prípadoch môže krvácanie z vysadenia užívania Belary po 21
dňoch chýbať. Ak užívate Belaru podľa návodu v časti 3, nie je tehotenstvo
pravdepodobné. Ak ste však neužívali Belaru podľa návodu a krvácanie po
vysadení nenastane, musí sa pred akýmkoľvek ďalším užívaním vylúčiť
tehotenstvo.

2.3 Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Antikoncepčný účinok Belary môže ovplyvniť súčasné užívanie iných liečiv.
Sem patria lieky na liečbu epilepsie (ako karbamazepín, fenytoín
a topiramát), lieky na liečbu tuberkulózy (napr. rifampicín, rifabutín),
určité antibiotiká (ako ampicilín, tetracyklíny a grizeofulvín),
barbituráty, barbexaklón, primidón, modafinil, určité lieky na liečbu
infekcie HIV (napr. ritonavir) a lieky obsahujúce ľubovník bodkovaný
(Hypericum perforatum). Lieky povzbudzujúce činnosť čriev (napr.
metoklopramid) a živočíšne uhlie môžu ovplyvniť vstrebávanie liečiv Belary.


Súčasne s Belarou neužívajte rastlinné lieky s obsahom ľubovníka
bodkovaného.

Ak užívate alebo začnete užívať liek s obsahom niektorého z vyššie
uvedených liečiv (okrem ľubovníka bodkovaného), môžete pokračovať v užívaní
Belary. Počas užívania lieku a najmenej 7 až 28 dní po jeho ukončení však
musíte používať doplnkovú mechanickú metódu antikoncepcie (napr. kondóm).
Ak je nevyhnutná dlhodobá liečba niektorým z vyššie uvedených liečiv, mali
by ste používať nehormonálne metódy antikoncepcie. Poraďte sa so svojím
lekárom.

Ak užívanie niektorého zo súčasne užívaných liekov bude pokračovať, ale
v balení Belary užijete poslednú tabletu, mali by ste pokračovať s ďalším
balením Belary bez zvyčajnej 7-dňovej prestávky v užívaní.

Oznámte lekárovi, ak používate inzulín alebo iné lieky, ktoré znižujú
hladinu krvného cukru. Možno bude potrebné dávkovanie týchto liekov zmeniť.

Keď užívate hormonálnu antikoncepciu, môže byť vylučovanie diazepamu,
cyklosporínu, teofylínu alebo prednizolonu znížené, dôsledkom čoho môže byť
účinok týchto liečiv vyšší a trvať dlhšie. Účinok liekov obsahujúcich
klofibrát, paracetamol, morfín alebo lorazepam môže byť
pri súčasnom užívaní znížený.

Prosím nezabúdajte, že vyššie uvedené tiež platí, pokiaľ ste užívali jedno
z týchto liečiv krátko pred začatím užívania Belary.

Užívanie Belary môže ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych testov na
funkciu pečene, štítnej žľazy, nadobličiek a testov na určité bielkoviny
v krvi, metabolizmus cukrov a zrážanie krvi. Preto pred takýmito testami,
prosím, oznámte svojmu lekárovi, že užívate Belaru.


2.4 Tehotenstvo a dojčenie


Belara nie je určená na užívanie počas tehotenstva. Ak ste otehotneli
v priebehu užívania Belary, musíte užívanie okamžite prerušiť.
Predchádzajúce užívanie Belary však nie je dôvodom na potrat.

Ak užívate Belaru počas dojčenia, nezabudnite, že môže byť znížená tvorba
a ovplyvnená kvalita mlieka. Veľmi malé množstvá účinných látok v lieku
prechádzajú do materského mlieka. Hormonálnu antikoncepciu, ako je Belara,
môžete užívať až po ukončení dojčenia.

2.5 Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie je známe, že by užívanie kombinovanej perorálnej antikoncepcie (KPA)
malo negatívny účinok na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

2.6 Dôležité informácie o niektorých zložkách Belary

Belara obsahuje monohydrát laktózy. Keď vám lekár povedal, že máte
intoleranciu na niektoré cukry, navštívte ho predtým, ako začnete užívať
Belaru.


3. AKO UžÍVAť LIEK BELARA

Vždy užívajte Belaru presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste
niečím istá, overte sa to u svojho lekára alebo lekárnika.

3.1 Spôsob podávania

Perorálne podanie (ústami).


3.2 Kedy a ako máte užívať Belaru?


Prvú tabletu z balenia pre jeden cyklus, označenú písmenami zodpovedajúcimi
danému dňu v týždni (napr. Ne = nedeľa) vytlačte z blistra a prehltnite
celú bez rozhryzenia. Ďalej užívajte každý nasledujúci deň jednu tabletu
uloženú v blistri v smere šípky, v rovnakom čase dňa, najlepšie večer.
Interval medzi dvoma tabletami má byť 24 hodín. Názvy dní vytlačené na
obale vám pomôžu skontrolovať, či ste v daný deň tabletu už užili.

Užívajte jednu tabletu denne počas 21 dní. Potom nasleduje prestávka 7 dní
bez užívania. Krvácanie z vysadenia, podobné menštruačnému krvácaniu,
nastáva obvykle 2 - 4 dni po užití poslednej tablety. Po prestávke 7 dní
bez tabliet pokračujte užívaním Belary z ďalšieho balenia bez ohľadu na to,
či krvácanie prestalo alebo pokračuje.

/Kedy môžete začať užívať Belaru?/

Ak ste predtým neužívali žiadnu hormonálnu antikoncepciu (v priebehu
posledného menštruačného cyklu)

Prvú tabletu Belary užite v prvý deň nasledujúceho menštruačného cyklu.

Účinok antikoncepcie začína v prvý deň jej užitia a pretrváva aj počas 7-
dňovej prestávky.

Ak menštruácia už začala, užite prvú tabletu v priebehu 2. - 5. dňa cyklu
bez ohľadu na to, či krvácanie prestalo alebo nie. V tomto prípade však
musíte počas prvých 7 dní užívania tabliet používať doplnkovú mechanickú
metódu antikoncepcie (pravidlo 7 dní).

Ak menštruácia trvá už viac ako 5 dní, počkajte prosím do ďalšej
menštruácie a potom začnite užívať Belaru.

Ak ste predtým užívali inú kombinovanú hormonálnu antikoncepciu

Doužívajte všetky tablety balenia predošlej hormonálnej antikoncepcie. Prvú
tabletu Belary potom užite v deň, ktorý nasleduje po zvyčajnej 7-dňovej
prestávke v užívaní alebo po doužívaní tabliet placeba predošlej
kombinovanej hormonálnej antikoncepcie.

Ak ste predtým užívali tablety obsahujúce iba gestagén (známe ako
minipilulky, POP)

Ak ste užívali minipilulku, ktorá obsahuje iba gestagén, nemusí dôjsť
ku krvácaniu po vysadení. Vtedy prvú tabletu Belary užijete prvý deň
nasledujúci po poslednej minipilulke. Počas nasledujúcich 7 dní musíte
používať doplnkovú mechanickú metódu antikoncepcie.

Ak ste predtým užívali hormonálne injekcie alebo implantáty

Užite prvú tabletu Belary v deň, kedy vám bol odstránený implantát alebo v
deň, na ktorý bola plánovaná ďalšia injekcia. Počas nasledujúcich 7 dní
musíte používať doplnkovú metódu antikoncepcie.

Ak došlo počas prvých troch mesiacov vášho tehotenstva k samovoľnému alebo
umelému potratu

Môžete začať užívať Belaru okamžite. Nemusíte používať doplnkovú
antikoncepčnú metódu.

Ak ste potratili alebo porodili v 3. – 6. mesiaci tehotenstva

Ak nedojčíte, môžete začať užívať Belaru 21. - 28. deň po pôrode. Nemusíte
používať doplnkovú mechanickú metódu antikoncepcie.

Ak začínate s užívaním Belary neskôr ako 28. deň po pôrode, musíte
používať počas prvých 7 dní doplnkovú mechanickú metódu antikoncepcie.

Ak ste v priebehu 28 dní po pôrode mali pohlavný styk, musí sa najprv
vylúčiť možnosť tehotenstva alebo musíte počkať do začiatku vašej ďalšej
periódy (menštruačného krvácania) predtým, než začnete užívať Belaru.

Pamätajte, prosím, na to, že Belara nie je vhodná pre dojčiace ženy (pozri
časť 2.4 „Tehotenstvo a dojčenie“).

/Ako dlho môžete užívať Belaru?/

Ak nechcete otehotnieť, môžete Belaru užívať ako dlho chcete, pokiaľ nie je
dĺžka užívania obmedzená zdravotnými rizikami (pozri časti 2.1 a 2.2). Po
ukončení užívania Belary sa môže nástup menštruačného krvácania oneskoriť
asi o 1 týždeň.


Čo by ste mali urobiť, ak sa pri užívaní /Belary vyskytne vracanie alebo/
/hnačka?/


Ak sa u vás do 4 hodín po užití tablety vyskytne vracanie alebo hnačka, je
možné, že liečivé látky Belary sa dostatočne nevstrebali do vášho
organizmu. To je podobné ako v prípade, že zabudnete užiť tabletu, preto
musíte ihneď užiť ďalšiu tabletu. Ak je to možné, užite túto tabletu do 12
hodín od poslednej tablety a pokračujte v užívaní Belary v obvyklom čase.
Ak to nie je možné alebo uplynulo viac ako 12 hodín od poslednej dávky,
postupujte prosím podľa pokynov v časti 3.4 „Ak zabudnete užiť Belaru“
alebo sa poraďte so svojím lekárom.

3.3 Ak užijete viac Belary, ako máte

Nie sú žiadne správy o vážnych príznakoch otravy po užití väčšieho množstva
tabliet v jednej dávke. Môžu sa objaviť: nevoľnosť, vracanie a najmä u
mladých dievčat slabé vaginálne krvácanie. V týchto prípadoch informujte
lekára, ktorý v prípade potreby skontroluje hladiny elektrolytov, tekutín
a pečeňových funkcií.


3.4 Ak zabudnete užiť Belaru


Ak zabudnete užiť tabletu v obvyklom čase, musíte ju užiť najneskôr
v priebehu nasledujúcich 12 hodín. Takéto prípady nevyžadujú použitie iných
antikoncepčných metód a môžete pokračovať v užívaní tabliet ako obvykle.

Ak je interval dlhší ako 12 hodín, antikoncepčný účinok Belary nie je
zaručený. V takom prípade zabudnutú tabletu užite okamžite a pokračujte
v užívaní Belary v obvyklom čase. To môže dokonca znamenať, že musíte užiť
dve tablety v priebehu jedného dňa. V takomto prípade musíte používať počas
nasledujúcich 7 dní doplnkovú mechanickú metódu antikoncepcie (napr.
kondóm). Ak v týchto 7 dňoch doberiete načaté balenie, ďalšie balenie
Belary začnite užívať hneď po skončení prvého, t. j. nesmie byť prestávka 7
dní medzi jednotlivými baleniami (pravidlo 7 dní). Pravdepodobne sa u vás
neobjaví žiadne krvácanie po vysadení, pokým nevyužijete nové balenie.
Nepravidelné krvácanie alebo špinenie môže byť ale silnejšie v priebehu
užívania tohto nového balenia.

Čím viac tabliet zabudnete užiť, tým vyššie je riziko zníženého
antikoncepčného účinku. Ak zabudnete užiť jednu alebo viac tabliet
v priebehu prvého týždňa a mali ste pohlavný styk týždeň pred začiatkom
užívania, musíte si uvedomiť, že existuje riziko otehotnenia. To isté platí
v prípade, ak ste zabudli užiť jednu alebo viac tabliet a nedostaví sa
krvácanie po vysadení v priebehu 7-dňovej prestávky. V takom prípade
informujte svojho lekára.

5. Ak chcete oddialiť krvácanie z vysadenia

Aj keď sa to neodporúča, oddialenie menštruácie (krvácania z vysadenia) je
možné, ak budete hneď pokračovať v užívaní ďalšieho balenia Belary bez 7-
dňovej prestávky v užívaní. Môže sa objaviť špinenie (kvapky alebo škvrny
krvi) alebo medzimenštruačné krvácanie, kým budete užívať toto druhé
balenie. Po doužívaní druhého balenia a obvyklej 7-dňovej prestávke
v užívaní, pokračujte v užívaní ďalším balením lieku.

Poraďte sa so svojím lekárom predtým, než sa rozhodnete oddialiť
menštruáciu.

6. Ak chcete zmeniť deň začiatku menštruácie

Ak užívate tablety podľa pokynov, menštruácia/krvácanie z vysadenia začne
v týždni počas 7-dňovej prestávky v užívaní. Ak musíte zmeniť tento deň,
urobte to skrátením (nikdy nie predĺžením!) prestávky v užívaní. Napr. ak
začína prestávka v užívaní v piatok, ale vy to chcete zmeniť a začať
v utorok (teda o 3 dni skôr), musíte začať užívať ďalšie balenie lieku o 3
dni skôr. Ak však priveľmi skrátite prestávku v užívaní (napr. o 4 dni
alebo viac, tj. bude trvať 3 dni alebo menej), môže sa stať, že sa u vás
vôbec neobjaví krvácanie z vysadenia. Môže sa objaviť špinenie (kvapôčky
alebo škvrnky krvi) alebo medzimenštruačné krvácanie.

Ak si nie ste istá, ako postupovať, poraďte sa so svojím lekárom.

3.7 Ak prestanete užívať Belaru

Keď prestanete užívať Belaru, funkcie vašich vaječníkov sa rýchlo obnovia
a vy môžete otehotnieť.
Ak ste trpela stredne ťažkým stupňom papulopustulárnej formy akné na
začiatku užívania Belary, nemožno vylúčiť návrat príznakov akné po
prerušení užívania Belary. V takom prípade váš lekár zváži inú vhodnú
liečbu akné.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Belara môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

V tejto časti sú vedľajšie účinky definované nasledovne:

Veľmi časté: vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 žien;
nevoľnosť, výtok z pošvy, bolesti počas menštruácie, neprítomnosť
menštruácie, krvácanie počas cyklu, špinenie, bolesti hlavy, bolesť v
prsníkoch

Časté: vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo
100 žien;
depresia, podráždenosť, nervozita, závraty, migréna (a/alebo jej
zhoršenie), poruchy videnia, vracanie, akné, bolesti brucha, únava, pocit
ťažkých nôh, zadržiavanie vody, zvýšenie hmotnosti, zvýšenie krvného tlaku

Menej časté: vyskytujúce sa u menej ako 1 zo 100, ale viac ako 1
z 1 000 žien;
bolesť žalúdka, precitlivenosť na liek vrátane alergických kožných reakcií,
škŕkanie v črevách, hnačka, problémy s pigmentáciou, hnedé fľaky na tvári,
úbytok vlasov, suchá koža, bolesť chrbta, svalové poruchy, sekrécia z
prsníkov, nezhubné zmeny spojivového tkaniva prsníkov, plesňové ochorenie
pošvy, pokles libida, tendencia k poteniu, zmeny v krvných lipidoch vrátane
zvýšených triglyceridov

Zriedkavé: vyskytujúce sa u menej ako 1 z 1 000, ale viac ako 1 z 10
000 žien;
zápal očných spojoviek, nepohodlie pri nosení kontaktných šošoviek,
hluchota, hučanie v ušiach, vysoký krvný tlak, nízky krvný tlak, zlyhanie
krvného obehu, kŕčové žily, žilová (venózna) trombóza, žihľavka, ekzém,
kožné zápaly, svrbenie, zhoršenie psoriázy, nadmerné ochlpenie tela alebo
tváre, zväčšenie prsníkov, zápaly pošvy, dlhšia a/alebo intenzívnejšia
menštruácia, predmenštruačný syndróm (fyzické a emočné problémy pred
začiatkom menštruácie), zvýšená chuť do jedla

Veľmi zriedkavé: vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 000 žien, vrátane
ojedinelých prípadov;
erythema nodosum

Užívanie kombinovanej perorálnej antikoncepcie vrátane Belary môže mať
súvislosť so zvýšeným rizikom závažných ochorení a vedľajších účinkov:
- riziko upchania žíl a tepien (pozri časť 2.2);
- riziko ochorenia žlčového traktu (pozri časť 2.2);
- riziko vzniku nádorov (napr. pečeňových nádorov, ktoré v ojedinelých
prípadoch môžu spôsobiť život ohrozujúce krvácanie do dutiny brušnej,
nádor krčku maternice alebo prsníkov; pozri časť 2.2);
- zhoršenie chronického zápalového ochorenia čriev (Crohnova choroba,
ulcerózna kolitída; pozri časť 2.2).

Prosím čítajte pozorne informácie v časti 2.2 a v prípade potreby sa ihneď
poraďte so svojím lekárom.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.5. AKO UCHOVÁVAŤ BELARU


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale a na
blistri za skratkou EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Belara obsahuje

Liečivá sú chlórmadinonacetát a etinylestradiol. Jedna filmom obalená
tableta obsahuje 0,030 mg etinylestradiolu a 2,0 mg chlórmadinonacetátu.

Ďalšie zložky sú:
/Jadro tablety/: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, povidón K30, stearan
horečnatý.
/Obal tablety/: hypromelóza, monohydrát laktózy, makrogol 6000,
propylénglykol, mastenec, oxid titaničitý (E 171), červený oxid
železitý (E 172).

Ako vyzerá Belara a obsah balenia

Každé balenie pre jeden cyklus obsahuje 21 okrúhlych svetloružových filmom
obalených tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21.
1103 Budapešť, Maďarsko.

Výrobcovia:
Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, Nemecko

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21.
1103 Budapešť, Maďarsko.


Táto písomná informácia pre používateľky bola naposledy schválená v máji
2012.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č. 2012/02012


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Belara®

0,03 mg / 2 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE LIEKU

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 0,03 mg ethinylestradiolum a 2 mg
chlormadinoni acetas.

Pomocná látka: monohydrát laktózy 69,5 mg
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.
Okrúhle svetloružové filmom obalené tablety.4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Hormonálna antikoncepcia.

Liečba stredne ťažkého stupňa papulopustulárnej formy akné u žien,
u ktorých je indikovaná hormonálna antikoncepcia s chlórmadinonacetátom
a etinylestradiolom.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie filmom obalených tabliet


Jedna tableta denne sa musí užiť vždy v rovnakom čase (najlepšie večer)
počas 21 za sebou nasledujúcich dní. Po nich nasleduje 7-dňová prestávka,
keď sa tablety neužívajú. Druhý až štvrtý deň po užití poslednej tablety sa
má objaviť krvácanie z vysadenia. Po 7-dňovom období bez užívania tabliet
sa má pokračovať užívaním tabliet ďalšieho balenia Belary bez ohľadu na to,
či krvácanie skončilo alebo ešte pokračuje.

Tabletu označenú na blistri podľa dňa v týždni je potrebné vytlačiť z
blistra a prehltnúť celú, nerozhryzenú a zapiť malým množstvom tekutiny, ak
je to nevyhnutné. V každodennom užívaní tabliet sa pokračuje v smere šípky.


Začiatok užívania filmom obalených tabliet


/Bez užívania hormonálnej antikoncepcie (v priebehu posledného menštruačného/
/cyklu)/

Prvá tableta sa má užiť prvý deň nasledujúceho menštruačného cyklu ženy,
tzn. v prvý deň menštruačného krvácania nasledujúceho cyklu. Ak sa prvá
filmom obalená tableta užije v prvý deň menštruácie, účinok antikoncepcie
začína v prvý deň jej užitia a pretrváva aj počas 7-dňovej prestávky bez
užívania tabliet.

Prvú tabletu možno užiť aj na 2. až 5. deň menštruácie bez ohľadu na to, či
krvácanie skončilo alebo nie. V tomto prípade sa musí počas prvých 7 dní
užívania tabliet použiť doplnková mechanická metóda antikoncepcie.

Ak menštruácia začne o viac ako 5 dní skôr, ženu je potrebné poučiť, aby
začala užívať Belaru až od začiatku ďalšej menštruácie.

/Prechod z inej hormonálnej antikoncepcie na Belaru/


/Prechod z inej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie:/

Žena má začať užívať Belaru v deň nasledujúci po obvyklej prestávke
v užívaní alebo po užívaní placebo tabliet predošlej kombinovanej
hormonálnej antikoncepcie.

/Prechod z tabliet, ktoré obsahujú iba gestagén (minipilulka, POP):/
Prvú tabletu Belary má žena užiť nasledujúci deň po ukončení užívania lieku
obsahujúceho len gestagén. Počas prvých 7 dní sa musia používať doplnkové
mechanické antikoncepčné prostriedky.

/Prechod z injekčnej hormonálnej antikoncepcie alebo implantátu:/
Belaru sa má začať užívať v deň, keď bol odstránený implantát alebo v deň,
keď bola plánovaná injekcia. Doplnkové mechanické antikoncepčné prostriedky
sa musia používať počas prvých 7 dní.


/Po umelom alebo po spontánnom prerušení tehotenstva v prvom trimestri/


Pacientka môže začať užívanie Belary okamžite. Nie je potrebná doplnková
antikoncepcia.

/Po pôrode alebo po spontánnom alebo umelom potrate v druhom trimestri/


Žena, ktorá nedojčí, môže začať s užívaním Belary 21. až 28. deň po pôrode.
V takom prípade nie sú potrebné doplnkové mechanické antikoncepčné
prostriedky.

Ak žena začína s užívaním Belary neskôr ako 28. deň po pôrode, doplnkové
mechanické metódy antikoncepcie sú nevyhnutné počas prvých 7 dní.

Ak mala v priebehu 28 dní po pôrode žena pohlavný styk, musí byť pred
začiatkom užívania antikoncepcie vylúčené tehotenstvo alebo musí žena
počkať do začiatku ďalšej periódy, na prvé menštruačné krvácanie.

/Dojčenie (pozri časť 4.6)/

Dojčiace ženy by nemali užívať Belaru.

/Po prerušení užívania Belary/

Po prerušení užívania Belary sa môže aktuálny cyklus predĺžiť asi o 1
týždeň.
U žien, ktoré trpia stredne ťažkým stupňom papulopustulárnej formy akné,
nemožno vylúčiť návrat symptómov akné po prerušení užívania Belary. V
takom prípade sa má zvážiť alternatívna liečba akné.


Nepravidelné užívanie tabliet


Ak žena zabudne užiť tabletu, ale užije ju do 12 hodín, nie sú potrebné
žiadne ďalšie antikoncepčné opatrenia. Má pokračovať v užívaní tabliet ako
obvykle.

Ak sa užitie tablety oneskorilo o viac ako 12 hodín, spoľahlivosť
antikoncepčného účinku môže byť znížená. Zvládnutie oneskorenia/vynechania
v užívaní tabliet sa môže riadiť dvomi základnými pravidlami:
1. užívanie tabliet sa nesmie nikdy prerušiť na viac ako 7 dní
2. vyžaduje sa 7 dní neprerušeného užívania tabliet, aby sa dosiahla
adekvátna supresia hypotalamo-hypofýzo-ovariálnej osi.

Poslednú zabudnutú tabletu treba užiť okamžite, aj vtedy, ak to znamená
užiť dve tablety v rovnakom čase. Ďalšie tablety sa užívajú ako obvykle.
Naviac sa počas nasledujúcich 7 dní musí používať aj doplnková mechanická
metóda antikoncepcie (napr. kondóm). Ak sa vynechali tablety v prvom týždni
cyklu a pohlavný styk sa uskutočnil počas 7 dní pred vynechaním tabliet
(vrátane prestávky v užívaní), má sa zvážiť možnosť gravidity. Čím viac
tabliet sa vynechá, a čím bližšie je to k pravidelnej prestávke v užívaní,
tým vyššie je riziko gravidity.
Ak súčasné balenie obsahuje menej ako sedem tabliet, musí sa ďalšie balenie
Belary začať užívať hneď po skončení užívania tohto balenia, t.j. prestávka
7 dní medzi jednotlivými baleniami lieku nebude. Obvyklé krvácanie
z vysadenia sa pravdepodobne neobjaví skôr, ako sa užije druhé balenie;
často sa však počas užívania tabliet môže objaviť špinenie alebo
medzimenštruačné krvácanie. Ak sa neobjaví krvácanie z vysadenia po
ukončení užívania druhého balenia, má sa vykonať test na vylúčenie
gravidity.


Odporúčania v prípade vracania alebo hnačky


Ak dôjde v priebehu 4 hodín po užití tablety k vracaniu alebo sa objaví
ťažká hnačka, absorpcia účinných látok môže byť neúplná a nie je ďalej
zaručená spoľahlivá antikoncepcia. V takom prípade sa majú dodržiavať
pokyny z časti „Nepravidelné užívanie tabliet“ (pozri vyššie). Užívanie
Belary má pokračovať.

Odporúčania pre ženy, ktoré si žiadajú antikoncepciu a zároveň majú stredne
ťažký stupeň papulo-pustulárnej formy akné

Liečba akné by sa mala uskutočňovať v úzkej spolupráci s dermatológom,
pretože Belaru nie je liekom prvej voľby pri liečbe akné a je určený len
pre ženy, ktoré si želajú antikoncepciu a u ktorých sa bezpečné užívanie
antikoncepcie starostlivo vyhodnotilo. U žien so stredne ťažkým stupňom
papulo-pustulárnej formy akné možno zlepšenie príznakov akné očakávať po 2
až 3 týždňoch od začiatku užívania Belary. Ak sa účinok nespozoruje po 3
cykloch liečby, má sa zvážiť alternatívna liečba akné. Maximálna dĺžka
trvania liečby v klinických štúdiách bola 12 mesiacov (pozri časť 5.1).
Ženy majú byť informované o možnom znovuobjavení príznakov akné po ukončení
liečby.

Ako oddialiť krvácanie z vysadenia

Pre oddialenie menštruácie by žena mala pokračovať v užívaní ďalšieho
balenia Belary bez 7-dňovej prestávky v užívaní. Oddialenie môže pokračovať
až do ukončenia užívania druhého balenia lieku. V priebehu tohto oddialenia
sa môže u ženy objaviť medzimenštruačné krvácanie alebo špinenie.
Pravidelné užívanie Belary sa potom obnoví po pravidelnej 7-dňovej
prestávke v užívaní.
Pre posunutie menštruácie na iný deň v týždni, ako bola žena doteraz
zvyknutá, sa môže žene odporúčať, aby skrátila blížiacu sa prestávku
v užívaní, o koľko dní si praje. Čím kratšia je prestávka v užívaní, tým
vyššie je riziko, že sa u ženy neobjaví krvácanie z vysadenia, avšak objaví
sa medzimenštruačné krvácanie a špinenie v priebehu užívania nasledujúceho
balenia (rovnako, ako pri oddialení menštruácie).


4.3 Kontraindikácie

Kombinované perorálne antikoncepčné lieky sa nesmú užívať, ak sa u
používateľky objavilo niektoré z dole uvedených ochorení. Užívanie Belary
sa má okamžite prerušiť, ak sa v priebehu užívania objaví:
- súčasná alebo v anamnéze zaznamenaná arteriálna alebo venózna trombóza
(napr. hlboká venózna trombóza, pľúcna embólia, infarkt myokardu,
cerebrovaskulárna príhoda).
- prodromálne alebo prvé príznaky trombózy, tromboflebitídy alebo príznaky
embólie (napr. tranzitórna ischemická príhoda, angina pectoris).
- plánovaná operácia (najmenej 4 týždne vopred) a v období imobilizácie,
napr. po nehode (napr. sadrový obväz).
- diabetes mellitus s postihnutím ciev.
- nekontrolovaný diabetes.
- nekontrolovaná hypertenzia alebo signifikantné zvýšenie krvného tlaku
(hodnoty trvale presahujú 140/90 mm Hg).
- vrodená alebo získaná predispozícia venóznej alebo arteriálnej trombózy,
ako je rezistencia k aktivovanému proteínu C (APC-rezistencia),
deficiencia antitrombínu III, deficiencia proteínu C, deficiencia
proteínu S, hyperhomocysteinémia a antifosfolipidové protilátky
(antikardiolipínové protilátky, lupus antikoagulant).
- hepatitída, ikterus, poruchy pečeňových funkcií do obdobia návratu
pečeňových funkcií
na referenčné hodnoty.
- generalizovaný pruritus, cholestáza, najmä počas predchádzajúceho
tehotenstva alebo estrogénovej terapie.
- Dubinov-Johnsonov syndróm, Rotorov syndróm, poruchy žlčových ciest.
- existujúci tumor pečene (benígny alebo malígny) alebo jeho výskyt
v anamnéze.
- silná bolesť v epigastriu, zväčšenie pečene alebo symptómy
intraabdominálneho krvácania (pozri časť 4.8).
- prvý alebo opakovaný výskyt porfýrie (všetkých troch foriem, najmä
získanej porfýrie).
- prítomnosť alebo záznam v anamnéze o malígnych hormón-senzitívnych
tumoroch, napr. prsníka alebo maternice.
- ťažké poruchy lipidového metabolizmu.
- pankreatitída alebo také príznaky v anamnéze, ktoré sú spojené s ťažkou
hypertriglyceridémiou.
- prvé symptómy migrenóznych bolestí hlavy alebo častejší výskyt nezvyčajne
silných bolestí hlavy.
- migréna s fokálnymi neurologickými príznakmi v anamnéze („migraine
accompagnée“).
- akútne poruchy vnímania, napr. vizuálne alebo sluchové poruchy.
- motorické poruchy (najmä parézy).
- zvýšenie počtu záchvatov epilepsie.
- ťažká depresia.
- otoskleróza zhoršujúca sa v predchádzajúcich graviditách.
- neobjasnená amenorea.
- hyperplázia endometria.
- neobjasnené krvácanie z genitálií.
- hypersenzitivita na chlórmadinonacetát, etinylestradiol alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok.

Jeden závažný rizikový faktor alebo viaceré rizikové faktory venóznej alebo
arteriálnej trombózy môžu znamenať kontraindikáciu (pozri časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia


Fajčenie zvyšuje riziko závažných kardiovaskulárnych vedľajších účinkov
kombinovanej perorálnej antikoncepcie (KPA). Riziko sa zvyšuje s vekom a
počtom cigariet, a je veľmi výrazné u žien nad 35 rokov. Ženy nad 35 rokov,
ktoré fajčia, majú používať iné antikoncepčné metódy.

Užívanie KPA je spojené so zvýšeným rizikom rôznych závažných ochorení, ako
je infarkt myokardu, trombo-embolizmus, cerebrovaskulárna príhoda alebo
pečeňové nádory. Ostatné rizikové faktory, ako je hypertenzia,
hyperlipidémia, obezita a diabetes zreteľne zvyšujú riziko morbidity
a mortality.

Ak je prítomné jedno z nasledujúcich ochorení/rizikových faktorov, má sa
zvážiť prínos a riziko používania Belary a ženu informovať prv, než začne
užívať Belaru. Pokiaľ sa tieto rizikové faktory alebo ochorenia rozvinú
alebo prehĺbia v priebehu užívania, žena sa má poradiť so svojím lekárom.
Lekár následne rozhodne, či sa má užívanie antikoncepcie prerušiť./Trombembolické a iné vaskulárne ochorenia/


Výsledky epidemiologických štúdií naznačujú súvislosť medzi užívaním
kombinovaných perorálnych kontraceptív a zvýšeným rizikom venóznych alebo
arteriálnych trombembolických ochorení, ako je infarkt myokardu,
cerebrovaskulárna príhoda, hlboká venózna trombóza a pľúcna embólia. Tieto
príhody sú zriedkavé.

Užívanie KPA prináša zvýšené riziko venózneho trombembolizmu (VTE)
v porovnaní so ženami, ktoré antikoncepciu neužívajú. Riziko VTE je
najvyššie počas prvého roku užívania KPA. Toto zvýšené riziko je menšie ako
riziko VTE spojené s tehotenstvom (odhaduje sa 60 prípadov na 100 000
tehotných žien). Venózna trombo-embólia je fatálna v 1 – 2 % prípadov.


Nie je známe, ako Belara ovplyvňuje riziko VTE v porovnaní s inými KPA.

Riziko venózneho trombembolizmu zvyšuje užívanie KPA spolu:
- so zvyšujúcim sa vekom;
- s pozitívnou rodinnou anamnézou (venózny trombembolizmus u súrodenca
alebo rodiča
v relatívne mladom veku). Ak je pravdepodobná dedičná predispozícia,
odporúča sa, aby ženu vyšetril špecialista skôr, než sa rozhodne pre
užívanie kombinovanej perorálnej antikoncepcie.
- s dlhotrvajúcou imobilizáciou (pozri časť 4.3);
- s obezitou (Body Mass Index ( 30 kg/m2).

Riziko arteriálneho trombembolizmu zvyšuje:
- zvyšujúci sa vek;
- fajčenie;
- dyslipoproteinémia;
- obezita (Body Mass Index ( 30 kg/m2);
- hypertenzia;
- ochorenie srdcových chlopní;
- predsieňová fibrilácia;
- pozitívna rodinná anamnéza (arteriálny trombembolizmus u súrodenca alebo
rodiča
v relatívne mladom veku). Ak je pravdepodobná dedičná predispozícia,
odporúča sa, aby ženu vyšetril špecialista skôr, než sa rozhodne pre
užívanie kombinovanej perorálnej antikoncepcie.

Medzi ďalšie ochorenia, ktoré ovplyvňujú krvný obeh, patrí diabetes
mellitus, systémový lupus erytematosus, hemolyticko-uremický syndróm,
chronické zápalové ochorenie čriev (Crohnova choroba a ulcerózna
kolitída) a kosáčiková anémia.
Pri zvažovaní pomeru prínosu a rizika má lekár brať do úvahy, že primeraná
liečba týchto ochorení môže znížiť riziko trombózy.

Zvýšené riziko trombembólie sa má zvážiť počas šestonedelia.

Nie je konsenzus, či existuje súvislosť medzi superficiálnou
tromboflebitídou a/alebo varikóznymi žilami a etiológiou venóznej
trombembólie.

Možné príznaky venóznej alebo arteriálnej trombózy sú:
- bolesť a/alebo opuch nôh;
- náhla silná bolesť na hrudníku, bez ohľadu na to, či vystreľuje do ľavej
hornej končatiny alebo nie;
- náhla dýchavičnosť, náhly záchvat kašľa neznámeho pôvodu;
- nezvyčajne silná dlhšie trvajúca bolesť hlavy;
- čiastočná alebo úplná strata zraku, diplopia / poruchy reči alebo afázia;
- vertigo, kolaps, v niektorých prípadoch s fokálnym epileptickým
záchvatom;
- náhla slabosť alebo ochrnutie postihujúce jednu polovicu alebo jednu časť
tela;
- motorické poruchy;
- akútna abdominálna bolesť.

Ženy, ktoré užívajú kombinovanú perorálnu antikoncepciu musia byť
informované o tom, že v prípade výskytu možných príznakov trombózy musia
vyhľadať lekára. Pri podozrení alebo potvrdení trombózy sa musí užívanie
Belary prerušiť.

Zvýšenie frekvencie alebo závažnosti migrény v priebehu užívania
kombinovanej perorálnej antikoncepcie (čo môžu byť prodrómy
cerebrovaskulárnej príhody) môže byť dôvodom pre okamžité vysadenie lieku.

/Tumory/

Niektoré epidemiologické štúdie ukazujú, že dlhodobé užívanie perorálnej
antikoncepcie je rizikovým faktorom pre rozvoj karcinómu krčka maternice
u žien, ktoré sú infikované ľudským papiloma vírusom (HPV). Doposiaľ sa
však stále vedie spor o tom, do akej miery sú tieto nálezy ovplyvnené
ďalšími možnými faktormi (napr. rozdielmi v počte sexuálnych partnerov
alebo používaním mechanických antikoncepčných metód) (pozri tiež časť
„Lekárske vyšetrenie“).

Meta-analýza 54 epidemiologických štúdií zaznamenala mierne zvýšenie
relatívneho rizika
(RR = 1,24) karcinómu prsníka u žien práve užívajúcich KPA. Toto zvýšené
riziko postupne klesá a v priebehu 10 rokov po ukončení užívania KPA sa
vracia na úroveň rizika súvisiaceho s vekom. Pretože karcinóm prsníka je
zriedkavý u žien mladších ako 40 rokov, prírastok v počte diagnóz karcinómu
prsníka u žien v súčasnosti užívajúcich KPA je malý s ohľadom na celkové
riziko karcinómu prsníka.

V priebehu užívania perorálnej antikoncepcie sa zaznamenali vzácne prípady
vzniku benígnych a ešte vzácnejšie prípady malígnych tumorov pečene.
V ojedinelých prípadoch tumory viedli k život ohrozujúcemu vnútrobrušnému
krvácaniu. V prípade silných bolestí brucha, ktoré spontánne neodznejú,
hepatomegálie alebo pri príznakoch vnútrobrušného krvácania sa musí brať do
úvahy možnosť vzniku tumoru pečene a užívanie Belary sa musí prerušiť.

/Ostatné ochorenia/

Mnohé ženy užívajúce perorálnu kombinovanú antikoncepciu mali mierne
zvýšený krvný tlak, ale klinicky významný vzostup je vzácny. Vzťah medzi
užívaním perorálnej antikoncepcie a klinicky manifestnou hypertenziou sa
doteraz nepotvrdil. Ak sa v priebehu užívania Belary rozvinie klinicky
signifikantná hypertenzia, liek sa má vysadiť a liečiť hypertenzia.
Užívanie Belary sa môže opäť obnoviť po dosiahnutí normálnych hodnôt
krvného tlaku antihypertenznou terapiou.

U žien s herpes gestationis v anamnéze môže v priebehu užívania KPA dôjsť
k jeho opätovnému výskytu.
U žien s hypertriglyceridémiou v osobnej anamnéze alebo pri jej výskyte
v rodinnej anamnéze je v priebehu užívania KPA zvýšené riziko
pankreatitídy. Akútne alebo chronické poruchy pečeňových funkcií si môžu
vynútiť prerušenie užívania KPA do času, keď sa hodnoty pečeňových testov
vrátia do normálu. Opätovný výskyt cholestatickej žltačky, ktorá sa po
prvýkrát objavila v priebehu gravidity, alebo predchádzajúce užívanie
pohlavných hormónov, vyžaduje prerušenie podávania KPA.

KPA môže ovplyvňovať periférnu inzulínovú rezistenciu alebo glukózovú
toleranciu. Preto sa diabetičky majú počas užívania perorálnej
antikoncepcie starostlivo sledovať.

Neobvykle sa môže objaviť chloazma, najmä u žien s chloasma gravidarum
v anamnéze. Ženy
so sklonom k rozvoju chloazmy sa počas užívania perorálnej antikoncepcie
majú vyhýbať slnku a UV žiareniu.

Pacientky so vzácnymi dedičnými problémami s intoleranciou galaktózy,
laktózovou deficienciou alebo malabsorpciou glukózo-galaktózového komplexu
tento liek nemajú užívať.Špeciálne opatrenia


Podávanie estrogénu alebo kombinácie estrogén-gestagén môže mať negatívny
účinok na určité ochorenia/stavy. Zvláštny lekársky dohľad je potrebný v
prípadoch:
- epilepsie,
- sclerosis multiplex,
- tetanie,
- migrény (pozri tiež časť 4.3),
- astmy,
- kardiálnej alebo renálnej insuficiencie,
- chorey minor,
- diabetes mellitus (pozri tiež časť 4.3),
- ochorení pečene (pozri tiež časť 4.3),
- dyslipoproteinémie (pozri tiež časť 4.3),
- autoimunitných ochorení (vrátane systémového lupus erytematosus),
- obezity,
- hypertenzie (pozri tiež časť 4.3),
- endometriózy,
- varixov,
- flebitídy (pozri tiež časť 4.3),
- porúch krvnej zrážanlivosti (pozri tiež časť 4.3),
- mastopatie,
- myómov maternice,
- herpes gestationis,
- depresií (pozri tiež časť 4.3),
- chronického zápalového ochorenia čriev (Crohnova choroba, ulcerózna
kolitída) (pozri tiež
časť 4.8).Lekárske vyšetrenie


Pred predpísaním perorálnej antikoncepcie je potrebné zistiť kompletnú a
podrobnú osobnú a rodinnú anamnézu pacientky a vyšetriť pacientku s ohľadom
na kontraindikácie (pozri časť 4.3), rizikové faktory (pozri časť 4.4) a
vykonať lekárske vyšetrenie. Vyšetrenie sa v priebehu užívania Belary má
opakovať každoročne. Pravidelná lekárska prehliadka je dôležitá aj preto,
že kontraindikácie (napr. tranzitórny ischemický atak) alebo rizikové
faktory (napr. rodinná anamnéza venóznej alebo arteriálnej trombózy) sa
môžu prejaviť prvýkrát v priebehu užívania perorálnej antikoncepcie.
Lekárske vyšetrenie má zahŕňať vyšetrenie krvného tlaku, prsníkov, brucha,
vonkajších a vnútorných pohlavných orgánov, vrátane cervikálnej cytológie a
primeraných laboratórnych testov. Je potrebné upozorniť užívateľky, že
perorálna antikoncepcia, vrátane Belary, ich nechráni pred HIV infekciou
(AIDS) ani pred ďalšími sexuálne prenosnými chorobami.

Súčasná liečba stredne ťažkého stupňa papulopustulárnej formy akné

Liečba akné Belarou je prísne vymedzená len pre ženy vyžadujúce
antikoncepciu, u ktorých sa vhodnosť užívania tohto lieku starostlivo
zvážila (pozri časť „Lekárske vyšetrenie“).

Zníženie účinnosti

Vynechanie tablety (pozri časť „Nepravidelné užívanie tabliet“), vracanie
alebo črevné poruchy vrátane hnačky, dlhodobé súčasné užívanie určitých
liekov (pozri časť 4.5) alebo vo veľmi vzácnych prípadoch metabolické
poruchy môžu znížiť antikoncepčnú účinnosť.


Vplyv na kontrolu cyklu


/Nepravidelné krvácanie a špinenie/

Každý z liekov perorálnej antikoncepcie môže vyvolať nepravidelné vaginálne
krvácanie (špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie), predovšetkým v
priebehu prvých mesiacov užívania. Preto má hľadanie príčiny nepravidelného
krvácania zmysel až po adaptačnom intervale približne troch cyklov.
Ak počas užívania Belary nepravidelné krvácanie pokračuje alebo sa objaví
po období pravidelných cyklov, potom je potrebné urobiť vyšetrenie na
vylúčenie tehotenstva alebo organickej poruchy. Po vylúčení tehotenstva
a organických porúch je možné pokračovať s Belarou alebo zmeniť
antikoncepciu.

Krvácanie počas cyklu môže poukazovať na zhoršenie účinnosti antikoncepcie
(pozri časti „Nepravidelné užívanie tabliet“, „Odporúčania v prípade
vracania alebo hnačky“ a časť 4.5).

/Absencia krvácania po vysadení/

Po 21-dňovom užívaní tabliet sa obvykle objavuje krvácanie po vysadení.
Príležitostne, najmä v prvých mesiacoch užívania Belary, môže krvácanie
z vysadenia chýbať, čo však nemusí byť indikáciou zníženej účinnosti
antikoncepcie. Ak krvácanie nenastalo po využívaní všetkých tabliet
v jednom cykle podľa pokynov, nebol predĺžený 7-dňový interval prestávky,
neboli súčasne užívané iné lieky, nevyskytlo sa vracanie alebo hnačky,
gravidita užívateľky je nepravdepodobná a užívanie Belary môže pokračovať.
Ak sa Belara neužívala podľa pokynov pred prvou absenciou krvácania po
vysadení alebo krvácanie po vysadení lieku vynechá v dvoch po sebe
nasledujúcich cykloch, musí sa pred ďalším užívaním lieku vylúčiť
gravidita.

Rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný (/Hypericum perforatum/) by
sa nemali užívať súčasne s Belarou (pozri časť 4.5).


4.5 Liekové a iné interakcie

Interakcie etinylestradiolu, estrogénovej zložky Belary, môžu s inými
liekmi zvýšiť alebo redukovať sérové koncentrácie etinylestradiolu. Ak je
nevyhnutná dlhodobá liečba týmito liečivami, majú sa používať nehormonálne
metódy antikoncepcie. Znížené koncentrácie etinylestradiolu v sére môžu
spôsobiť zvýšenú frekvenciu medzimenštruačného krvácania, poruchy cyklu
a oslabenie antikoncepčnej účinnosti Belary; zvýšené hladiny
etinylestradiolu v sére môžu viesť k zvýšeniu frekvencie a závažnosti
vedľajších účinkov.

Nasledujúce lieky/liečivá môžu znižovať koncentrácie etinylestradiolu
v sére:
- všetky lieky, ktoré zvyšujú gastrointestinálnu motilitu (napr.
metoklopramid) alebo narušujú vstrebávanie (napr. aktívne uhlie),
- liečivá, ktoré indukujú mikrozomálne enzýmy v pečeni, ako je
rifampicín, rifabutín, barbituráty, antiepileptiká (ako je
karbamazepín, fenytoín a topiramát), griseofulvín, barbexaklón,
primidón, modafinil, niektoré inhibítory proteáz (napr. ritonavir) a
ľubovník bodkovaný (pozri časť 4.4),
- u niektorých žien určité antibiotiká (napr. ampicilín, tetracyklín),
pravdepodobne pre zníženie enterohepatálnej cirkulácie estrogénov.


Pri súčasnej krátkodobej liečbe týmito liekmi/liečivami a Belarou sa majú
použiť počas liečby a počas nasledujúcich 7 dní po jej ukončení metódy
doplnkovej mechanickej antikoncepcie. Od skončenia liečby liečivami, ktoré
znižujú koncentrácie etinylestradiolu v sére indukciou pečeňových
mikrozomálnych enzýmov, treba používať doplnkové mechanické metódy
antikoncepcie až 28 dní.

Ak podávanie súčasne užívaného lieku pokračuje aj po využívaní všetkých
tabliet v balení KPA, ďalšie balenie KPA sa má začať užívať bez zvyčajnej
prestávky v užívaní.

Nasledujúce lieky/liečivá môžu zvyšovať koncentráciu etinylestradiolu
v sére:
- liečivá, ktoré inhibujú sulfatáciu etinylestradiolu v črevnej stene,
napr. kyselina askorbová alebo paracetamol,
- atorvastatín (zvyšuje AUC etinylestradiolu o 20 %),
- liečivá, ktoré inhibujú pečeňové mikrozomálne enzýmy, ako sú
imidazolové antimykotiká (napr. flukonazol), indinavir alebo
troleandomycín.


Etinylestradiol môže ovplyvniť metabolizmus iných látok:
- inhibíciou pečeňových mikrozomálnych enzýmov a následným vzostupom
sérovej koncentrácie liečiv , ako je diazepam (a ostatné benzodiazepíny
metabolizované hydroxyláciou), cyklosporín, teofylín a prednizolón,
- indukciou pečeňovej glukuronidácie a následnou redukciou sérových
koncentrácií napr. klofibrátu, paracetamolu, morfínu a lorazepamu.

Požiadavky na inzulín alebo perorálne antidiabetiká sa môžu zmeniť kvôli
ovplyvneniu glukózovej tolerancie (pozri časť 4.4).

Toto môže rovnako platiť aj pre lieky používané v poslednom čase.

Kvôli možným interakciám s Belarou treba skontrolovať aj Súhrn
charakteristických vlastností lieku súčasne predpísaných liekov.


/Laboratórne testy/

V priebehu užívania KPA môžu byť ovplyvnené výsledky určitých laboratórnych
testov vrátane pečeňových testov, funkčných testov nadobličiek a štítnej
žľazy, plazmatickej hladiny transportných bielkovín (napr. SHBG,
lipoproteínov), ukazovateľov metabolizmu cukrov, koagulácie a fibrinolýzy.
Povaha a rozsah sú čiastočne závislé od charakteru a dávkovania použitých
hormónov.


4.6 Gravidita a laktácia


ne testy
ných stavov.

Belara nie je indikovaná v priebehu tehotenstva. Pred začiatkom užívania
lieku sa gravidita musí vylúčiť. Ak sa objaví gravidita v priebehu užívania
Belary, užívanie sa má okamžite prerušiť. Rozsiahle epidemiologické štúdie
nepreukázali klinický dôkaz teratogénneho alebo fetotoxického účinku, keď
sa estrogény náhodne užili počas tehotenstva v kombinácii s inými
progesterónmi v dávkach podobných, ako sú v Belare. Hoci pokusy na
zvieratách preukázali príznaky reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3),
klinické údaje od viac ako 330 tehotných žien, ktoré boli vystavené
pôsobeniu chlórmadinonacetátu, nepreukázali jeho embryotoxický efekt.

Estrogény môžu ovplyvniť laktáciu a tým aj množstvo a zloženie materského
mlieka. Malé množstvá antikoncepčných steroidov a/alebo ich metabolitov sa
môžu vylučovať do materského mlieka a môžu pôsobiť na dieťa. Preto sa
Belara nemá užívať v čase dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie je známy negatívny vplyv kombinovanej perorálnej antikoncepcie na
schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky

a) Klinické štúdie s Belarou ukázali, že najčastejšie nežiaduce účinky
(viac ako 20 %) boli krvácanie medzi cyklami, špinenie, bolesti hlavy
a bolesti prsníkov. Nepravidelné straty krvi sa obvykle znížia pri
pokračovaní v užívaní Belary.

b) V klinickej štúdii s 1 629 ženami sa po užití Belary hlásili nasledujúce
nežiaduce účinky.

V tejto časti sú nežiaduce účinky definované nasledovne:
veľmi časté: ? 1/10
časté: ? 1/100, ( 1/10
menej časté: ? 1/1 000, ( 1/100
zriedkavé: ? 1/10 000, ( 1/1 000
veľmi zriedkavé: ( 1/10 000


Poruchy imunitného systému

menej časté: precitlivenosť na lieky vrátane alergických kožných
reakcií

Poruchy metabolizmu a výživy
menej časté: zmeny krvných lipidov vrátane hypertriglyceridémie
zriedkavé: zvýšená chuť do jedla
Psychické poruchy

časté: depresívna nálada, nervozita, iritabilita
menej časté: znížené libido


Poruchy nervového systému

časté: závraty, migréna (a/alebo jej zhoršenie)


Poruchy oka

časté: vizuálne poruchy
zriedkavé: konjunktivitída, neznášanlivosť kontaktných šošoviek


Poruchy ucha a labyrintu

zriedkavé: náhla strata sluchu, tinnitus


Poruchy ciev

časté: zvýšenie krvného tlaku
zriedkavé: hypertenzia, hypotenzia, kardiovaskulárny kolaps, varikózny
syndróm, venózna
trombóza*


Poruchy gastrointestinálneho traktu

veľmi časté: nauzea
časté: vracanie
menej časté: abdominálna bolesť, abdominálna distenzia, hnačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

časté: akné
menej časté: abnormálna pigmentácia, chloazma, vypadávanie vlasov,
suchá koža, nadmerné
potenie
zriedkavé: urtikária, ekzém, erytém, pruritus, zhoršenie psoriázy,
hirzutizmus
veľmi zriedkavé: erythema nodosum


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

časté: pocit tiaže v dolných končatinách
menej časté: bolesť chrbta, svalové poruchy


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

veľmi časté: vaginálny výtok, dysmenorea, amenorea
časté: bolesti v podbrušku
menej časté: galaktorea, fibroadenóm prsníka, vaginálna kandidóza
zriedkavé: zväčšenie prsníkov, vulvovaginitída, menorágia, premenštruačný
syndróm

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
časté: únava, edém, zvýšenie hmotnosti

c) Nasledujúce nežiaduce účinky sa tiež zaznamenali pri užívaní KPA
obsahujúcej 0,03 mg etinylestradiolu a 2 mg chlórmadinonacetátu/:/
- Užívanie KPA je spojené so zvýšením rizika venóznej a arteriálnej
trombembolickej choroby (t.j. venóznej trombózy, pľúcnej embólie,
cerebrovaskulárnej príhody, infarktu myokardu). Toto riziko môže byť ešte
zvýšené ďalšími faktormi (pozri časť 4.4).
- V niektorých štúdiách sa počas dlhodobého užívania KPA zaznamenali
poruchy žlčových ciest.
- Po užívaní hormonálnej antikoncepcie sa v zriedkavých prípadoch pozoroval
vznik benígnych a ešte zriedkavejšie vznik malígnych nádorov pečene –
v izolovaných prípadoch vedúcich k život ohrozujúcim krvácaniam do dutiny
brušnej (pozri časť 4.4).
- Zhoršenie chronického zápalového ochorenia čriev (Crohnova choroba,
ulcerózna kolitída; pozri tiež časť 4.4).

Pre ďalšie závažné nežiaduce účinky, ako je karcinóm krčka alebo prsníkov,
pozri časť 4.4.

4.9. Predávkovanie

Nie sú žiadne správy o závažných toxických účinkoch pri predávkovaní. Môžu
sa prejaviť nasledujúce symptómy: nevoľnosť, vracanie a slabé vaginálne
krvácanie najmä u mladých dievčat. Neexistuje antidotum, liečba je
symptomatická. V zriedkavých prípadoch môže byť nevyhnutná kontrola hladín
elektrolytov, rovnováhy tekutín a pečeňových funkcií.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: progestogény a estrogény, fixná kombinácia;
antiandrogény a estrogény
/* pozri časť c)/


ATC kód: G03AA; G03HB

Belara je kombinovaná perorálna antikoncepcia s antiandrogénnym účinkom.
Obsahuje estrogén etinylestradiol a progestogén chlórmadinonacetát.

Počas 21-dňového užívania Belary dochádza k potlačeniu sekrécie FSH
(folikuly stimulujúceho hormónu) a LH (luteinizačného hormónu) v hypofýze a
tým k supresii ovulácie. Endometrium proliferuje a podlieha sekrečným
zmenám. Konzistencia cervikálneho hlienu sa mení, čo redukuje migráciu
spermií cervikálnym kanálom a mení pohyblivosť spermií.

Najnižšia denná dávka chlórmadinonacetátu potrebná k úplnému potlačeniu
ovulácie je 1,7 mg. Plná endometriálna „transformačná“ dávka je 25
mg/cyklus.

Antiandrogénny účinok kombinácie etinylestradiolu a chlórmadinonacetátu sa
pripisuje zníženej koncentrácii androgénu v sére. Znížením SHBG (globulín,
na ktorý sa viaže pohlavný hormón) etinylestradiol redukuje množstvo
voľného testosterónu v krvi.

Chlórmadinonacetát je antiandrogénny progestogén. Jeho účinok spočíva vo
vytesnení androgénov
z ich receptorov. Výsledkom je opačné pôsobenie alebo oslabenie účinku
endogénnych alebo exogénnych androgénov.
Etinylestradiol tlmí produkciu mazu.

Klinický účinok

Klinické štúdie, ktoré hodnotili účinok Belary užívanej počas dvoch rokov
u 1 655 žien a zahŕňali viac ako 22 000 menštruačných cyklov, zaznamenali
výskyt 12 tehotenstiev. U 7 tehotných žien sa v čase počatia vyskytli pri
užívaní KPA chyby v užívaní lieku, sprievodné ochorenia spôsobujúce nauzeu
alebo vracanie, alebo súčasné užívanie liekov, o ktorých je známe, že
znižujú účinok hormonálnej antikoncepcie.

| | | | |
| |Počet |Pearlov Index |95 % interval |
| |tehotenstiev | |spoľahlivosti |
|bežné užívanie |12 |0,689 |[0,389; 1,183] |
|bezchybné |5 |0,291 |[0,115; 0,650] |
|užívanie | | | |

Účinok Belary na papulopustulárnu formu akné stredne ťažkého stupňa sa
stanovil v štúdii kontrolovanej placebom (6 liečebných cyklov u 251 žien)
a v štúdii kontrolovanej komparátorom s 0,03 mg EE kombinovaným s 0,15 mg
levonorgestrelu (12 liečebných cyklov u 200 žien). Ako primárna premenná
účinnosti sa hodnotil podiel respondentiek, t.j. pacientok, u ktorých sa
počet papúl a/alebo pustúl na polovici tváre znížil v období medzi prvým
vyšetrením a po 6 alebo 12 liečebných cykloch o 50 %.
Belara dosiahla štatisticky signifikatne vyššiu odpoveď pri akné
v porovnaní s placebom
(64,1 % oproti 43,7 %). Úplný ústup seborey nastal po 6 cykloch u 41,5 %
pacientok, ktoré užívali Belaru oproti 23,9 % pacientok s placebom.
V porovnaní s kombináciou EE/levonorgestrel dosiahla Belara štatisticky
signifikantne vyššiu odpoveď pri akné oproti komparátoru (59,4 % vs. 45,9
%, ITT analýza). Úplný ústup seborey nastal po 12 cykloch u 80 % pacientok
užívajúcich Belaru oproti 76,2 % pacientok užívajúcich EE/levonorgestrel.
Navyše sa vykonala štúdia v porovnaní s kombináciou 0,03 mg EE/ 0,15 mg
desogestrelu. Belara aj EE/desogestrel preukázali pozitívny účinok na
symptómy akné, ale z dôvodu vysokého podielu pacientok z oboch liečebných
skupín, ktoré odstúpili zo štúdie v jej priebehu, sa nemohli získať
štatisticky významné výsledky.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Chlórmadinonacetát (CMA)
/Absorpcia/

Pri perorálnom podaní sa CMA rýchlo a takmer úplne absorbuje. Systémová
biologická dostupnosť CMA je vysoká vzhľadom na to, že nepodlieha „first-
pass“ metabolizmu. Vrchol plazmatických koncentrácií sa dosahuje po 1 - 2
hodinách.


/Distribúcia/

Viac ako 95 % frakcie CMA sa viaže na plazmatické proteíny, hlavne na
albumín. CMA nemá väzbovú afinitu k SHBG alebo CBG. V organizme sa CMA
ukladá primárne v tukovom tkanive.


/Metabolizmus/

Rôzne redukčné a oxidačné procesy a konjugácia na glukuronidy a sulfáty
vedú k rôznym metabolitom. Základné metabolity v ľudskej plazme sú 3(- a 3(-
hydroxy-CMA, ktorých biologický polčas sa významne nelíši od
nemetabolizovaného CMA. 3-hydroxy metabolity vykazujú podobnú
antiandrogénnu aktivitu ako CMA. Metabolity CMA v moči sú predovšetkým
konjugáty.
Po enzymatickom štiepení je hlavným metabolitom 2(-hydroxy-CMA, okrem toho
sú prítomné 3-hydroxy a dihydroxy metabolity.

/Vylučovanie/
CMA sa eliminuje z plazmy s polčasom cca 34 hodín (po jednotlivej dávke) a
cca 36 - 39 hodín
(po viacerých dávkach). CMA a jeho metabolity sa po perorálnom podaní
vylučujú močom a stolicou
v približne rovnakom pomere.

Etinylestradiol (EE)
/Absorpcia/

Po perorálnom podaní sa EE rýchlo a takmer úplne absorbuje, vrchol
plazmatickej koncentrácie sa dosahuje po 1,5 hodine. Dôsledkom
presystémovej konjugácie a „first-pass“ metabolizmu v pečeni je absolútna
biologická dostupnosť iba cca 40 % a podlieha značnej interindividuálnej
variabilite
(20 – 65 %).


/Distribúcia/

Hodnoty plazmatických koncentrácií etinylestradiolu uvádzané v literatúre
značne kolíšu. Približne
98 % etinylestradiolu sa viaže na plazmatické proteíny, takmer výlučne na
albumín.


/Metabolizmus/

Etinylestradiol sa ako prirodzené estrogény primárne metabolizuje
hydroxyláciou na aromatickom jadre prostredníctvom cytochrómu P-450.
Hlavným metabolitom je 2-hydroxy-etinylestradiol, ktorý sa metabolizuje na
ďalšie metabolity a konjugáty. Etinylestradiol podlieha presystémovej
konjugácii v sliznici tenkého čreva a v pečeni. V moči sa nachádzajú najmä
glukuronidy, v žlči a plazme najmä sulfáty.


/Vylučovanie/

Priemerný plazmatický polčas etinylestradiolu je približne 12 - 14 hodín.
Vylučuje sa obličkami a stolicou v pomere 2:3. EE sulfát vylučovaný žlčou
podlieha po hydrolýze črevnými baktériami enterohepatálnej cirkulácii.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita estrogénov je nízka. Vzhľadom na výrazné rozdiely medzi
experimentálnymi druhmi zvierat a vo vzťahu k ľuďom majú výsledky štúdií
s estrogénmi na zvieratách len obmedzenú predvídateľnú hodnotu u ľudí.
Etinylestradiol, syntetický estrogén, ktorý sa často užíva ako perorálna
antikoncepcia, má i v relatívne nízkych dávkach embryoletálny účinok na
laboratórne zvieratá; pozorovali sa anomálie urogenitálneho systému
a feminizácia samčích plodov. Tieto účinky možno považovať za druhovo
špecifické.

Chlóramdinonacetát vykazoval embryoletálny účinok u králikov, potkanov
a myší. Navyše sa u králikov pozorovala teratogenita pri embryotoxických
dávkach a u myší už pri najnižších testovaných dávkach (1 mg/kg/deň).
Význam týchto zistení pre podávanie u ľudí je nejasný.

Predklinické údaje z konvenčných štúdií chronickej toxicity, genotoxicity,
hodnotenia karcinogénneho potenciálu neukázali žiadne iné riziká pre ľudí
okrem rizík už opísaných v ostatných častiach SPC.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Jadro tablety/
lactosum monohydricum,
maydis amylum,
povidonum K30,
magnesii stearas.

/Obal tablety/
hypromellosum,
lactosum monohydricum
macrogolum 6000,
propylenglycolum,
talcum,
titanii dioxidum (E171),
ferri oxidum rubrum (E 172).

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

/vnútorný obal:/ PVC/PVDC/Al alebo PP/Al fólia/blister s 1x21 alebo 3x21
tabletami
/vonkajší obal:/ papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľky
/veľkosť balenia:/ 1 x 21 tabliet
3 x 21 tabliet

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované
v súlade s národnými požiadavkami.

7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21.
1103 Budapešť, Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

17/0201/02-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

1.10.2002/BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Máj 2012


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C30888
Skupina ATC:
G03 - Pohlavné hormony a lieky ovplyvňujúce genitálny systém
Skupina ATC:
G03AA - Progestogény a estrogény, pevné kombinácie
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
D Spolkova republika nemecko
Účinná látka:
indapamivum,faktor ix
Výrobca lieku:
GRUNENTHAL GMBH,AACHEN, SRN, www.grunenthal.com
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
10.05 € / 302.77 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
10.05 € / 302.77 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.63 € ÚP:0.00 € DP:11.63 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:31.00 € ÚP:0.00 € DP:31.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:17.00 € ÚP:0.00 € DP:17.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:50.99 € ÚP:0.00 € DP:50.99 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.20 € ÚP:0.00 € DP:12.20 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:32.59 € ÚP:0.00 € DP:32.59 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien