Detail:
TRAMAL RETARD 100 tbl plg 10x100 mg
Názov lieku:
TRAMAL RETARD 100
Doplnok názvu:
tbl plg 10x100 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č. 2009/03932


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

TRAMAL® retard tablety 100 mg
TRAMAL® retard tablety 150 mg
TRAMAL® retard tablety 200 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním
tramadoliumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
užívať tento liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný iba vám a nemali by ste ho dávať nikomu
inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako
vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je TRAMAL® retard tablety a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete TRAMAL® retard tablety
3. Ako užívať TRAMAL® retard tablety
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať TRAMAL® retard tablety
6. Ďalšie informácie1. ČO JE TRAMAL® retard tablety A NA ČO SA POUŽÍVA

Liek TRAMAL® retard tablety sa používa na liečbu strednej až silnej
bolesti.

Tramadol, liečivo lieku TRAMAL® retard tablety, je centrálne pôsobiace
analgetikum triedy opioidov. Zmierňuje bolesť pôsobením na špecifické
nervové bunky v mieche a mozgu. Tieto nervové bunky znižujú intenzitu
vnímania bolesti, pričom tramadol túto prirodzenú funkciu zvyšuje.


2. SKÔR AKO UŽIJETE TRAMAL® retard tablety

Neužívajte TRAMAL® retard tablety:
- keď ste precitlivený (alergický) na tramadol alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek lieku TRAMAL® retard tablety;
- keď máte akútnu otravu alkoholom, tabletami na spanie, liekmi na
zmiernenie bolesti alebo psychofarmakami (liekmi ovplyvňujúcimi náladu
a emócie);
- keď užívate tiež inhibítory MAO (niektoré lieky na liečbu depresie)
alebo ste ich užívali v posledných 2 týždňoch pred liečením týmto liekom
(pozri liekové a iné interakcie);
- keď ste epileptik a vaše záchvaty nie sú adekvátne kontrolované
liečbou;
- ako náhradu pri odvykacej protidrogovej liečbe.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku TRAMAL® retard tablety:
Pred začatím liečby liekom TRAMAL® retard tablety oznámte, prosím, svojmu
lekárovi:
- ak máte podozrenie, že môžete byť závislý na iných silných liekoch na
zmiernenie bolesti (opiátoch);
- ak máte poruchy vedomia (ak sa cítite na odpadnutie);
- ak ste v šoku (znakom čoho môže byť studený pot);
- ak máte zvýšený tlak v lebke (napríklad po zranení hlavy alebo pri
ochorení mozgu);
- ak máte problémy s dýchaním;
- ak máte sklon k epilepsii alebo kŕčom ;
- ak máte ochorenie pečene alebo obličiek;

V týchto prípadoch sa poraďte so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať
tento liek.

Epileptické záchvaty boli pozorované u pacientov užívajúcich tramadol
v odporúčaných dávkach. Riziko sa zvyšuje pri prekročení odporúčanej
dennej dávky (400 mg).

Venujte, prosím, pozornosť tomu, že užívanie lieku TRAMAL® retard tablety
môže viesť k vzniku telesnej alebo psychickej závislosti. Ak užívate
liek TRAMAL® retard tablety dlhodobo, môže sa jeho účinok znížiť a môže
byť potrebné zvýšenie dávok (vznik tolerancie). U pacientov so sklonom
k zneužívaniu liekov alebo u pacientov závislých na liekoch sa odporúča
len krátkodobá liečba týmto liekom pod sprísneným lekárskym dozorom.

Poraďte sa s lekárom aj v prípade, keď sa niektorý z týchto problémov u vás
prejaví počas liečby liekom TRAMAL® retard tablety alebo ste s ním mali
skúsenosť v minulosti.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, aj tie, ktoré
nie sú viazané na lekársky predpis, informujte o tom svojho lekára
alebo lekárnika.

Liek TRAMAL® retard tablety sa nemá užívať spolu s inhibítormi MAO (liekmi
na liečenie depresie). A to ani v prípadoch, keď sa inhibítory MAO
používali v priebehu posledných 14 dní pred podaním lieku TRAMAL® retard
tablety.

Ak užívate lieky obsahujúce
- karbamazepín (na liečbu epileptických záchvatov),
- pentazocín, nalbufín alebo buprenorfín (lieky proti bolesti)
- ondansetron (proti žalúdočnej nevoľnosti)
účinok lieku TRAMAL® retard tablety môže časom slabnúť a doba jeho
pôsobenia sa skrátiť. Váš lekár vám povie, či liek TRAMAL® retard tablety
užívať a v akej dávke.

Riziko vedľajších účinkov narastá,
- ak súčasne s liekom TRAMAL® retard tablety užívate lieky, ktoré tiež
tlmia mozgové funkcie, trankvilizéry, lieky na spanie, analgetiká ako
je morfín alebo kodeín, vrátane alkoholu.
- ak súčasne užívate lieky, ktoré vyvolávajú kŕče alebo znižujú prah pre
vznik kŕčových záchvatov (lieky na liečbu niektorých psychických
chorôb). V zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť epileptické
záchvaty.
- ak užívate serotonínergické lieky (často označované ako SSRI) alebo MAO
inhibítory (lieky na liečbu depresie) spolu s liekom TRAMAL® retard
tablety. V zriedkavých prípadoch to môže viesť k vzniku „serotonínového
syndrómu“. Príznaky „serotonínového syndrómu“ sú napríklad zmätenosť,
nepokoj, horúčka, potenie, nekoordinované pohyby končatín alebo očí,
mimovoľné svalové zášklby alebo hnačka.
- ak užívate liek TRAMAL® retard tablety súčasne s liekmi na prevenciu
abnormálneho zrážania krvi, tzv. kumarínovými derivátmi (napr.
warfarín). Liek môže ovplyvniť ich účinok, čím môžu vyniknúť malé
modriny (ekchymózy).

Užívanie lieku TRAMAL® retard tablety s jedlom a nápojmi
Počas liečby liekom TRAMAL® retard tablety by ste sa mali vyhýbať alkoholu,
nakoľko môže zvýšiť účinok lieku. Jedlo neovplyvňuje účinok lieku
TRAMAL® retard tablety.

Tehotenstvo
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.
Existuje málo informácií o bezpečnosti užívania tramadolu v tehotenstve.
Tehotné ženy nemajú užívať liek TRAMAL® retard tablety. Dlhodobé
užívanie počas tehotenstva môže viesť k vzniku novorodeneckého
abstinenčného príznaku.

Dojčenie
Vo všeobecnosti sa neodporúča užívanie tramadolu počas dojčenia. Do
materského mlieka sa dostáva malá dávka užitého lieku. Po užití jednej
dávky nie je obvykle potrebné prerušiť dojčenie, v inom prípade sa
poraďte so svojím lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek TRAMAL® retard tablety môže ovplyvniť vaše reakcie. Ak sa tak stane,
neveďte vozidlo, neobsluhujte žiadne elektrické zariadenia alebo stroje
a nepracujte bez pevného zaistenia.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku TRAMAL® retard tablety
Tablety TRAMAL® retard tablety obsahujú laktózu (mliečny cukor). Ak vám váš
lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou na niektoré cukry, obráťte sa
na svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ TRAMAL® retard tablety

Liek TRAMAL® retard tablety užívajte vždy presne podľa pokynov svojho
lekára. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo
lekárnika.

Dávka sa stanovuje s ohľadom na intenzitu bolesti a vnímavosť konkrétneho
pacienta. Vo všeobecnosti treba užívať najnižšiu účinnú dávku.

Ak vám lekár nepredpísal inak, mali by ste liek TRAMAL® retard tablety
užívať nasledovne:

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov
1 alebo 2 tablety lieku TRAMAL® retard tablety 100 mg 2-krát denne
(zodpovedá 200 mg tramadolu), najlepšie ráno a večer.

Váš lekár vám môže v prípade potreby predpísať inú vhodnejšiu silu lieku
TRAMAL retard tablety (TRAMAL® retard tablety 150 mg alebo
TRAMAL® retard tablety 200 mg).

Neužívajte viac ako 400 mg tramadolu, s výnimkou prípadu, keď vám to
predpísal lekár.

Deti
Liek TRAMAL® retard tablety nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 rokov.

Starší pacienti
U starších pacientov (nad 75 rokov) sa liečivo tramadol môže vylučovať
z tela pomalšie. Ak sa vás to týka, lekár vám možno predpíše predĺžené
intervaly medzi dávkami.

Pacienti s ochorením pečene alebo obličiek
Ak máte závažné ochorenie pečene alebo obličiek, užívanie lieku
TRAMAL® retard tablety sa neodporúča. V prípade menej závažného stavu
ochorenia vám lekár môže predpísať predĺženie intervalov medzi dávkami.

Ako sa užíva liek TRAMAL® retard tablety
Liek TRAMAL® retard tablety sú určené na perorálne (vnútorné) použitie.
Tablety prehĺtajte vždy celé, nerozdelené a nerozžuvané, s dostatočným
množstvom tekutiny, najlepšie ráno a večer. Tablety sa môžu užívať
nalačno alebo s jedlom.

Dĺžka liečby
TRAMAL® retard tablety neužívajte dlhšie, ako je potrebné. Ak potrebujete
dlhšie trvajúcu liečbu, váš lekár bude v pravidelných krátkych
intervaloch kontrolovať (v prípade potreby s prestávkami v liečbe), či
máte naďalej užívať liek TRAMAL® retard tablety a v akej dávke.

Ak máte dojem, že účinok lieku TRAMAL® retard tablety je priveľmi silný
alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak ste užili viac lieku TRAMAL® retard tablety, ako ste mali
Ak užijete dve dávky lieku TRAMAL® retard tablety omylom naraz, nebude to
mať vo všeobecnosti nepriaznivé účinky. Keď sa bolesť vráti, pokračujte
v užívaní tabliet TRAMAL® retard tablety ako zvyčajne.

Po užití veľmi vysokých dávok sa môžu vyskytnúť zúžené zrenice, vracanie,
pokles krvného tlaku, rýchly pulz, kolaps, porucha vedomia až kóma
(hlboké bezvedomie), epileptické záchvaty a problémy s dýchaním až po
zastavenie dýchania. V týchto prípadoch okamžite zavolajte lekára.

Ak ste zabudli užiť TRAMAL® retard tablety
Ak ste zabudli užiť tablety, bolesť sa pravdepodobne vráti. Neužívajte
dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, jednoducho pokračujte
v užívaní tabliet tak ako predtým.

Účinky po ukončení liečby liekom TRAMAL® retard tablety
Ak prerušíte alebo ukončíte liečbu liekom TRAMAL® retard tablety príliš
skoro, bolesť sa pravdepodobne vráti. Ak si želáte ukončenie liečby
kvôli nepríjemným vedľajším účinkom, poraďte sa o tom so svojím
lekárom.

Vo všeobecnosti sa po ukončení liečby liekom TRAMAL® retard tablety
pravdepodobne nevyskytnú žiadne oneskorené účinky. U niektorých
pacientov, ktorí užívali tramadol dlhú dobu, sa po rýchlom skončení
liečby môžu vyskytnúť nepokoj, úzkosť, záchvaty paniky, halucinácie,
neobvyklé vnímanie ako svrbenie, pichanie a tŕpnutie, hučanie v ušiach
(tinnitus), nervozita, nespavosť, chvenie alebo žalúdočné a črevné
problémy. Ak sa u vás po ukončení liečby liekom TRAMAL® retard tablety
prejavia niektoré z týchto ťažkostí, poraďte sa o nich so svojím
lekárom.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky o tomto lieku, obráťte sa na svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj liek TRAMAL® retard tablety môže spôsobovať
vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sa zvyčajne triedia nasledovne:
- veľmi časté (viac ako 1 z 10 pacientov)
- časté (viac ako 1 zo 100 pacientov)
- menej časté (viac ako 1 z 1000 pacientov)
- zriedkavé (viac ako 1 z 10 000 pacientov)
- veľmi zriedkavé (menej ako 1 z 10 000 pacientov, vrátane ojedinelých
prípadov)
- neznáme (z dostupných údajov).

Najčastejšie vedľajšie účinky vyskytujúce sa počas liečby liekom
TRAMAL® retard tablety sú nutkanie na vracanie a závrat. Oba účinky sa
vyskytujú u viac ako 1 z 10 pacientov.

Srdcovo-cievne poruchy:
/Menej časté:/ účinky na srdce a krvný obeh (búšenie srdca, rýchly pulz,
mdloby alebo kolaps). Tieto nežiaduce účinky sa môžu
vyskytnúť najmä vo vzpriamenej polohe a u pacientov s
fyzickým stresom.
/Zriedkavé:/ bradykardia (pomalý pulz), zvýšenie tlaku krvi

Poruchy nervového systému:
/Veľmi časté:/ závrat
/Časté:/ bolesť hlavy, ospalosť
/Zriedkavé:/ zmena chuti do jedla, zmena citlivosti (svrbenie,
mravčenie, znížená citlivosť),
tras, problémy s dýchaním, epileptické
záchvaty, svalové zášklby,
nekoordinované pohyby, prechodná strata
vedomia (synkopa)

Ak sa odporúčané dávkovanie prekročí alebo sa súčasne
podávajú iné lieky s tlmivým účinkom na mozgové funkcie,
dýchanie sa môže spomaliť.

Epileptické záchvaty sa vyskytovali najčastejšie po podaní
vysokých dávok tramadolu alebo po súčasnom podaní liekov,
ktoré zvyšujú sklon k vzniku záchvatov.
/Neznáme:/ poruchy reči.

Psychiatrické poruchy a ochorenia :
/Zriedkavé:/ halucinácie, zmätenosť, poruchy spánku, úzkosť a nočné mory.
Po podaní lieku TRAMAL® retard tablety sa môžu objaviť
psychické nežiaduce účinky, ktoré sa líšia intenzitou a
charakterom (v závislosti od osobnosti pacienta a od trvania
liečby). Patria k nim zmeny nálady (zvyčajne dobrá nálada,
príležitostne podráždená nálada), zmeny aktivity (zvyčajne
potlačenie, príležitostne zvýšenie) a zmeny kognitívnych a
zmyslových schopností (zmeny vnímania a rozpoznávania, ktoré
môžu viesť k chybám v úsudku).
Môže sa vyskytnúť závislosť.

Ochorenia oka:
/Zriedkavé:/ rozmazané videnie
/Neznáme:/ rozšírenie zrenice

Poruchy dýchacej sústavy hrudníka a mediastína:
/Zriedkavé/: dýchavičnosť (dyspnoe)
Bolo zaznamenané zhoršenie astmy, ale nezistilo sa, či bolo
spôsobené tramadolom.

Poruchy a ochorenia tráviaceho traktu:
/Veľmi časté:/ nutkanie na vracanie
/Časté:/ vracanie, zápcha, suchosť v ústach
/Menej časté:/ záchvat vracania, žalúdočné problémy (pocit tlaku v
žalúdku, plynatosť), hnačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
/Časté:/ potenie
/Menej časté:/ kožné reakcie (napr. svrbenie, vyrážka)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy:
/Zriedkavé:/ svalová slabosť

Ochorenia pečene a žlčových ciest:
/Veľmi zriedkavé:/ zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov.

Poruchy obličiek a močovej sústavy:
/Zriedkavé:/ poruchy močenia (ťažkosti s priechodom a udržaním moču,
zníženie množstva moču).

Celkové ochorenia:
/Časté/: únava
/Zriedkavé:/ alergické reakcie (napr. problémy s dýchaním, sipot, opuch
kože) a šok (náhle zlyhanie srdca a obehového systému). Ak sa
u vás vyskytnú príznaky ako opuch tváre, jazyka, hrdla
a/alebo ťažkosti s prehĺtaním alebo žihľavka a dýchacie
ťažkosti, ihneď vyhľadajte lekára.

Ak sa liek TRAMAL® retard tablety užíva dlhšiu dobu, existuje nízke riziko
vzniku fyzickej závislosti a po vysadení liečby sa môžu vyskytnúť príznaky
z vysadenia lieku (pozrite časť „Účinky po ukončení liečby liekom
TRAMAL® retard tablety“).

Ak sa u vás vyskytne niektorý zo závažných vyššie uvedených vedľajších
účinkov, ihneď vyhľadajte lekára. Ak spozorujete iné vedľajšie účinky,
ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov,
poraďte sa so svojím lekárom o ďalšej liečbe.


5. AKO UCHOVÁVAŤ TRAMAL® retard tablety

Neužívajte TRAMAL/®/ retard tablety po uplynutí dátumu exspirácie vyznačenom
na obale a na blistri za skratkou EXP. Dátum exspirácie (EXP) sa vzťahuje
na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Tablety TRAMAL® retard tablety uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Toto opatrenie chráni životné prostredie.
Nelikvidujte odpadovou vodou alebo domovým odpadom.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Liečivom je tramadoliumchlorid.

Každá filmom obalená tableta TRAMAL® retard tablety 100 mg obsahuje 100 mg
tramadoliumchloridu.
Ďalšie zložky sú:
/Jadro tablety/: mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, magnéziumstearát,
koloidný oxid kremičitý,
/Obal tablety/: hypromelóza, monohydrát laktózy, makrogol 6000,
propylénglykol, mastenec, oxid titaničitý E171.

Každá filmom obalená tableta TRAMAL® retard tablety 150 mg obsahuje 150 mg
tramadoliumchloridu.
Ďalšie zložky sú:
/Jadro tablety:/ mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, magnéziumstearát,
koloidný oxid kremičitý,
/Obal tablety/: hypromelóza, monohydrát laktózy, makrogol 6000,
propylénglykol, mastenec, oxid titaničitý E171, hlinitý lak chinolínovej
žlti E104, oxid železitý červený E172.

Každá filmom obalená tableta TRAMAL® retard tablety 200 mg obsahuje 200 mg
tramadoliumchloridu.
Ďalšie zložky sú:
/Jadro tablety/: mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, magnéziumstearát,
koloidný oxid kremičitý,
/Obal tablety/: hypromelóza, monohydrát laktózy, makrogol 6000,
propylénglykol, mastenec, oxid titaničitý E171, hlinitý lak chinolínovej
žlti E104, oxid železitý červený E172, oxid železitý hnedý E172.


TRAMAL® retard tablety 100 mg sú okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené
tablety bielej farby, s označením T1 na jednej strane a s logom výrobcu na
druhej strane,

TRAMAL®retard tablety 150 mg sú okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené
tablety bledooranžovej farby, s označením T2 na jednej strane a s logom
výrobcu na druhej strane,

TRAMAL® retard tablety 200 mg sú okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené
tablety, bledé hnedooranžovej farby, s označením T3 na jednej strane
a s logom výrobcu na druhej strane.

TRAMAL® retard tablety sa dodávajú v papierových škatuľkách obsahujúcich
10, 30 alebo 50 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Grünenthal GmbH, Aachen, Nemecko

Výrobca:
Grünenthal GmbH, Stolberg, Nemecko
Grünenthal GmbH, Aachen, Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v novembri 2009.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č. 2009/03932


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

TRAMAL retard tablety 100 mg
TRAMAL retard tablety 150 mg
TRAMAL retard tablety 200 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 tableta s predĺženým uvoľňovaním TRAMAL retard tablety 100 mg obsahuje
100 mg mg tramadoli hydrochloridum.
1 tableta s predĺženým uvoľňovaním TRAMAL retard tablety 150 mg obsahuje
150 mg mg tramadoli hydrochloridum.
1 tableta s predĺženým uvoľňovaním TRAMAL retard tablety 200 mg obsahuje
200 mg mg tramadoli hydrochloridum.

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 2,5 mg monohydrátu laktózy
(pozri časť 4.4)

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta s predĺženým uvoľňovaním.

TRAMAL retard tablety 100 mg: biele okrúhle bikonvexné filmom obalené
tablety s logom výrobcu na jednej strane a s označením T1 na druhej strane,
TRAMAL retard tablety 150 mg: bledooranžové okrúhle bikonvexné filmom
obalené tablety s logom výrobcu na jednej strane a s označením T2 na druhej
strane,
TRAMAL retard tablety 200 mg: bledé hnedooranžové okrúhle bikonvexné filmom
obalené tablety s logom výrobcu na jednej strane a s označením T3 na druhej
strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba strednej až silnej bolesti.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávka sa má prispôsobiť intenzite bolesti a citlivosti každého pacienta.

Pokiaľ lekár neurčí inak, liek TRAMAL retard tablety sa užíva nasledovne:

/Dospelí a mladiství od 12 rokov/
Zvyčajná počiatočná dávka je 100 mg 2-krát denne, ráno a večer. Ak
uvoľnenie bolesti nie je dostatočné, dávku možno zvýšiť na jednu tabletu
150 mg alebo jednu tabletu 200 mg 2-krát denne.

Tablety sa užívajú celé, nerozdelené ani nerozhryzené, s dostatočným
množstvom tekutiny a nezávisle od príjmu potravy.

Všeobecne sa má zvoliť najnižšia analgeticky účinná dávka. S výnimkou
výnimočných klinických prípadov sa denná dávka 400 mg liečiva nemá
prekročiť.

Liek TRAMAL retard tablety sa nemá v žiadnom prípade užívať dlhšie ako je
nevyhnutne potrebné. Ak si charakter a závažnosť ochorenia vyžaduje
dlhodobú liečbu liekom TRAMAL retard tablety, potom treba pacienta
starostlivo a pravidelne monitorovať (v prípade potreby s prestávkami v
liečbe) a stanoviť, či a do akej miery je ďalšia liečba nutná.

/Deti/
Liek TRAMAL retard tablety nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 rokov.

/Starší pacienti/
U starších pacientov - do 75 rokov - bez klinicky potvrdenej hepatálnej
alebo renálnej insuficiencie zvyčajne nie je potrebná úprava dávkovania.
U starších pacientov - nad 75 rokov - môže byť eliminácia spomalená. Preto,
ak je to potrebné, dávkovací interval sa má predĺžiť podľa požiadaviek
pacienta.

/Renálna insuficiencia /Dialýza a hepatálna insuficiencia/
U pacientov s renálnou a/alebo hepatálnou insuficienciou je eliminácia
tramadolu spomalená.
U týchto pacientov sa má po starostlivom zvážení predĺžiť dávkovací
interval.
V prípadoch ťažkej renálnej a/alebo hepatálnej insuficiencie sa
TRAMAL retard tablety neodporúčajú.

4.3 Kontraindikácie

Liek TRAMAL retard tablety je kontraindikovaný
. pri známej precitlivenosti na tramadol alebo na niektorú z pomocných
látok (pozri časť 6.1 ),
. pri akútnej intoxikácii alkoholom, hypnotikami, analgetikami, opioidmi
a psychotropnými látkami,
. u pacientov, ktorí užívajú inhibítory MAO alebo ich užívali počas
posledných 14 dní (pozri časť 4.5),
. u epileptických pacientov bez adekvátnej kontroly liečením,
. pri substitučnej liečbe drogovej závislosti.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Liek TRAMAL retard tablety sa môže podávať len s veľkou opatrnosťou
pacientom závislým na opioidoch, pacientom s poranením hlavy, pacientom
v šoku, pri poruche vedomia nejasného pôvodu, pri poruche dýchacieho centra
alebo dýchacích funkcií, pri zvýšenom intrakraniálnom tlaku.

Len s opatrnosťou je možné podať liek pacientom citlivým na vznik drogovej
závislosti.

Podobne u pacientov s respiračnou depresiou alebo v prípadoch súčasného
podávania centrálne pôsobiacich liekov s tlmivým účinkom (pozri časť 4.5),
ak je odporučované dávkovanie výrazne prekročené (pozri časť 4.9), nemôže
sa vylúčiť respiračná depresia.

U pacientov užívajúcich tramadol v odporúčaných dávkach sa zaznamenali
kŕče. Riziko sa zvyšuje pri prekročení odporúčanej dennej dávky (400 mg).
Okrem toho tramadol môže zvyšovať riziko vzniku kŕčov u pacientov
užívajúcich iné lieky, ktoré znižujú prah záchvatov (pozri časť 4.5 ).
Pacientom s epilepsiou alebo pacientom so sklonom ku kŕčovým záchvatom sa
má podávať tramadol iba vo výnimočnom prípade.

Tramadol má len malý návykový potenciál. Pri dlhodobom podávaní sa môže
vyvinúť tolerancia, psychická a fyzická závislosť. Pacientom so sklonom
k nadmernému užívaniu liekov alebo k závislosti sa má tramadol podávať iba
krátkodobo a pod prísnym lekárskym dohľadom.

Tramadol nie je vhodný ako náhrada pri závislosti na opioidoch. Hoci je
tramadol agonista opioidných receptorov, nepotláča abstinenčné symptómy pri
liečbe morfinizmu.

Liek TRAMAL retard tablety sa nesmie používať v kombinácii s alkoholom.

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými odchýlkami, ako sú
intolerancia galaktózy, lapónska deficiencia laktázy alebo malabsorpcia
glukózo-galaktózy, nemajú tento liek užívať.

4.5 Liekové a iné interakcie

Tramadol sa nemá podávať súčasne s inhibítormi MAO (pozri časť 4.3).
Pri premedikácii s MAO inhibítormi 14 dní pred podaním opioidu petidínu sa
pozorovali život ohrozujúce interakcie na CNS, respiračnú
a kardiovaskulárnu funkciu. Rovnaké interakcie s MAO inhibítormi sa nedajú
vylúčiť počas liečby liekom TRAMAL retard tablety.

Súbežné podávanie lieku TRAMAL retard tablety a iných centrálne pôsobiacich
liekov s tlmivým účinkom, vrátane alkoholu, môže zosilňovať účinky na CNS
(pozri časť 4.8).

Výsledky farmakokinetických štúdií preukázali, že pri súčasnom alebo
predchádzajúcom podávaní cimetidínu (inhibítor enzýmov) je výskyt klinicky
relevantných interakcií nepravdepodobný.

Súčasné alebo predchádzajúce podanie karbamazepínu (induktor enzýmov) môže
znížiť analgetický účinok a skrátiť čas pôsobenia.

Kombinácia liekov so zmiešaným účinkom agonista/antagonista (napr.
buprenorfín, nalbufín, pentazocín) s tramadolom sa neodporúča, pretože za
týchto okolností môže teoreticky dôjsť k zníženiu analgetického účinku
čistého agonistu ako je tramadol.

Tramadol môže indukovať kŕčovité záchvaty a zvyšovať schopnosť selektívnych
inhibítorov spätného vychytávania serotonínu, tricyklických antidepresív,
antipsychotík a iných liekov, ktoré znižujú prah záchvatov, vyvolať
kŕčovité záchvaty.

V ojedinelých prípadoch sa zaznamenal serotonínový syndróm v dočasnej
spojitosti s terapeutickým používaním tramadolu v kombinácii s inými
serotonínergnými látkami, ako sú selektívne inhibítory spätného
vychytávania serotonínu (SSRI) alebo v kombinácii s MAO inhibítormi.
Príznakom serotonínového syndrómu môže byť napríklad zmätenosť, nepokoj,
horúčka, potenie, ataxia, hyperreflexia, myoklónia a hnačka. Vysadenie
serotonínergných látok zvyčajne prináša prudké zlepšenie. Liečba závisí od
charakteru a závažnosti symptómov.

Počas súbežnej liečby tramadolom a kumarínovými derivátmi (napr. warfarín)
je potrebná opatrnosť, pretože u niektorých pacientov sa vyskytlo zvýšenie
INR s veľkým krvácaním a ekchymózy.

Ostatné lieky, o ktorých je známe, že inhibujú CYP3A4 (ako sú ketokonazol a
erytromycín), môžu inhibovať metabolizmus tramadolu (N-demetyláciu) a
pravdepodobne tiež metabolizmus aktívneho O-demetylovaného metabolitu.
Klinický význam tejto interakcie sa neskúmal (pozri časť 4.8).

V niekoľkých štúdiách pred- a pooperačného podávania antiemetického 5-HT3
antagonistu ondansetronu sa u pacientov s pooperačnou bolesťou zvýšila
požiadavka na tramadol.

4.6 Gravidita a laktácia

V štúdiách na zvieratách sa prejavil vplyv vysokých dávok tramadolu na
vývoj orgánov, osifikáciu a neonatálnu mortalitu. Tramadol prechádza
placentou. Neexistuje dostatočný dôkaz o bezpečnosti užívania tramadolu
u ľudí počas gravidity. Preto gravidné ženy nemajú užívať tramadol.

Tramadol - podávaný pred alebo počas pôrodu - neovplyvňuje kontraktilitu
maternice. U novorodencov môže vyvolať zmeny dychovej frekvencie, ktoré nie
sú zvyčajne klinicky významné. Dlhodobé užívanie počas gravidity môže viesť
k vzniku novorodeneckého abstinenčného príznaku.

Počas laktácie je asi 0,1 % podanej dávky vylučované do materského mlieka.
Tramadol sa neodporúča podávať počas dojčenia. Po podaní jednotlivej dávky
tramadolu nie je zvyčajne nutné prerušiť dojčenie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje
Aj pri užívaní lieku podľa odporúčania môže TRAMAL retard tablety vyvolať
ospalosť a závrat a tým nepriaznivo ovplyvniť reakcie človeka pri vedení
motorového vozidla a obsluhe strojov. Toto sa vyskytuje hlavne v spojitosti
s inými psychotropnými látkami alebo alkoholom.

4.8 Nežiaduce účinky
Najčastejšie uvádzané nežiaduce účinky lieku sú nauzea a závrat. Oba účinky
sa vyskytujú u viac ako 10 % pacientov.


Frekvencie výskytu sú zoradené nasledovne:

Veľmi časté: (1/10

Časté: (1/100 až <1/10

Menej časté: (1/1000 až <1/100

Zriedkavé: (1/10 000 až <1/1000

Veľmi zriedkavé: <1/10 000

Neznáme: z dostupných údajov

Srdcovo-cievne poruchy:

/Menej časté:/ kardiovaskulárna regulácia (palpitácia, tachykardia,
posturálna hypotenzia alebo kardiovaskulárny kolaps). Tieto nežiaduce
účinky sa môžu vyskytnúť najmä po intravenóznom podaní a u pacientov s
fyzickou záťažou.

/Zriedkavé:/ bradykardia, hypertenzia

Poruchy nervového systému:

/Veľmi časté/: závrat.

/Časté/: bolesť hlavy, ospalosť.

/Zriedkavé/: zmena chuti do jedla, parestézia, tremor, depresia dýchania,
epileptiformné kŕče, mimovoľné svalové kontrakcie, abnormálna koordinácia,
synkopa.

Ak sa značne prekročí odporúčané dávkovanie a súčasne sa podávajú iné lieky
s tlmivým účinkom na CNS (pozri časť 4.5), môže nastať depresia dýchania.

Epileptiformné kŕče sa vyskytovali najčastejšie po podaní vysokých dávok
tramadolu alebo po súčasnom podaní liekov, ktoré znižujú prah kŕčových
záchvatov (pozri časť 4.4 a 4.5 ).

/Neznáme:/ poruchy reči

Psychiatrické poruchy a ochorenia:

/Zriedkavé/: halucinácie, zmätenosť, poruchy spánku, úzkosť a nočné mory.

Po podaní lieku tramadolu sa môžu objaviť rôzne psychické nežiaduce účinky,
ktoré sa líšia intenzitou a charakterom (v závislosti od osobnosti pacienta
a od trvania liečby). Patria k nim zmeny nálady (zvyčajne eufória,
príležitostne dysfória), zmeny aktivity (zvyčajne potlačenie, príležitostne
zvýšenie) a zmeny kognitívnych a zmyslových schopností (napr. správanie pri
rozhodovaní, poruchy vnímania).

Môže sa vyskytnúť závislosť.

Ochorenia oka:

/Zriedkavé/: rozmazané videnie.

/Neznáme/: mydriáza

Poruchy dýchacej sústavy,hrudníka a mediastína:

/Zriedkavé/: dyspnoe

Bolo zaznamenané zhoršenie astmy, hoci kauzálny vzťah nebol potvrdený.

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu:

/Veľmi časté:/ nauzea

/Časté:/ vracanie, zápcha, suchosť v ústach

/Menej časté:/ záchvat vracania, gastrointestinálne podráždenie (pocit tlaku
v žalúdku, plynatosť), hnačka.

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

/Časté:/ potenie

/Menej časté:/ kožné reakcie (napr. pruritus, vyrážka, urtikária)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy:

/Zriedkavé:/ motorická slabosť

Ochorenia pečene a žlčových ciest:

V niekoľkých ojedinelých prípadoch sa zaznamenalo zvýšenie hodnôt
pečeňových enzýmov v dočasnej
spojitosti s terapeutickým použitím tramadolu.

Poruchy funkcie obličiek a močovej sústavy:

/Zriedkavé:/ poruchy močenia (ťažkosti s priechodom a udržaním moču).

Celkové ochorenia:

/Časté:/ únava

/Zriedkavé):/ alergické reakcie (napr. dyspnoe, bronchospazmus, sipot,
angioneurotický edém) a anafylaxia

Príznaky z vysadenia lieku podobné tým, ktoré sa vyskytujú pri vysadení
opiátov, môžu to byť: nepokoj, úzkosť, nervozita, nespavosť, hyperkinézia,
tremor a gastrointestinálne symptómy. Medzi ostatné symptómy, ktoré sa
pozorovali veľmi zriedkavo po vysadení tramadolu, patria: záchvaty paniky,
závažná úzkosť, halucinácie, parestézie, tinnitus a nezvyčajné CNS symptómy
(tj. zmätenosť, preludy, depersonalizácia, derealizácia, paranoja).

4.9 Predávkovanie
/Symptómy/

V zásade sa pri intoxikácii tramadolom očakávajú symptómy podobné tým,
ktoré sa vyskytujú u iných centrálne pôsobiacich analgetík (opioidov).
Zahŕňajú hlavne miózu, vracanie, kardiovaskulárny kolaps, poruchy vedomia
až kóma, kŕče a útlm dýchania až zastavenie dýchania.


Liečba

Aplikujú sa všeobecné pohotovostné opatrenia. Dýchacie cesty sa majú
udržovať priechodné (pozor na aspiráciu!), udržovať dýchanie a cirkuláciu v
závislosti od symptómov. Antidotom pri depresii dýchania je naloxon.
V štúdiách na zvieratách nemal naloxon žiadny účinok na kŕče. V týchto
prípadoch sa má podať diazepam intravenózne.
V prípade intoxikácie perorálnou formou tramadolu, gastrointestinálna
dekontaminácia aktívnym uhlím alebo výplachom žalúdka sa odporúča iba do
dvoch hodín po predávkovaní. Gastrointestinálnu dekontamináciu v neskoršom
čase možno použiť pri intoxikácii výnimočne veľkou dávkou alebo
u foriem s predĺženým uvoľňovaním.
Tramadol sa minimálne eliminuje zo séra hemodialýzou alebo hemofiltráciou.
Preto samotná hemodialýza alebo hemofiltrácia nie je vhodná na detoxikáciu
pri liečbe akútnej intoxikácie liekom TRAMAL retard tablety.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetiká - anodyná
ATC kód: N02AX02

Tramadol je centrálne pôsobiace opioidné analgetikum. Je to neselektívny
čistý agonista na µ, ? a ? opioidných receptoroch s vyššou afinitou k µ
receptorom. Ďalšie mechanizmy, ktoré prispievajú k analgetickému účinku, je
inhibícia neuronálneho spätného vychytávania noradrenalínu a zvýšenie
uvoľňovania serotonínu.

Tramadol má antitusický účinok. Na rozdiel od morfínu, analgetické dávky
tramadolu presahujúce terapeutické rozmedzie nemajú depresívny účinok na
dýchanie. Taktiež gastrointestinálna motilita nie je ovplyvnená. Účinky na
kardiovaskulárny systém sú nepatrné. Účinnosť tramadolu je 1/10 (jedna
desatina) až 1/6 (jedna šestina) účinnosti morfínu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po i.m. podaní sa tramadol rýchlo a úplne absorbuje: maximálna plazmatická
koncentrácia Cmax sa dosiahne po 45 minútach a biologická dostupnosť je
takmer 100 %.
Po perorálnom podaní sa absorbuje viac ako 90 % tramadolu. Absorpčný
polčas je 0,38 ( 0,18 hod. Porovnanie AUC po perorálnom a i.v. podaní
vykazuje biologickú dostupnosť 68 ( 13 % pre kapsuly. Absolútna dostupnosť
lieku TRAMAL kapsuly je extrémne vysoká v porovnaní s ostatnými opioidnými
analgetikami. Maximálna plazmatická koncentrácia po podaní lieku TRAMAL
kapsuly 50 mg sa dosiahne asi po 2 hodinách.
Po podaní lieku TRAMAL retard tablety 100 mg sa maximálna plazmatická
koncentrácia Cmax 141 ± 40 ng/ml dosahuje po 4,9 hod. a po podaní 200 mg
dávky sa dosahuje Cmax 260 ± 62 ng/ml po 4,8 hod.

Neexistuje zásadný rozdiel medzi farmakokinetikou tramadolu v tabletách,
perorálnom roztoku a kapsulách so zreteľom na biologickú dostupnosť podľa
merania AUC. Zistil sa 10 % rozdiel Cmax medzi kapsulami a tabletami.
U perorálnych kvapiek (nalačno) je maximálna plazmatická koncentrácia
Cmax po 1 hodine, u tabliet po 1,5 hodine, u kapsúl po 2,2 hodinách.

Tramadol má vysokú tkanivovú afinitu (Vd,ß = 203 ± 40 l). Väzba na
plazmatické proteíny je okolo 20 %.

Tramadol prechádza hematoencefalickou a placentárnou bariérou. Veľmi malé
množstvo liečiva a jeho O-demetylovaného derivátu bolo nájdené v materskom
mlieku (0,1 % a 0,02 % aplikovanej dávky).

U ľudí je tramadol prevažne metabolizovaný N- a O-demetyláciou a
konjugáciou O-demetylovaného produktu s kyselinou glukurónovou. Iba O-
desmetyltramadol je farmakologicky aktívny. Medzi ostatnými metabolitmi sú
značné kvantitatívne rozdiely. Dosiaľ sa v moči našlo jedenásť metabolitov.
Štúdie na zvieratách dokázali, že O-desmetyltramadol je 2 – 4-krát
účinnejší ako východisková látka. Jeho polčas t1/2,ß (6 dobrovoľníkov) je
7,9 hod (rozsah 5,4 - 9,6 hod) a je približne rovnaký ako pri tramadole.

Inhibícia jedného alebo oboch typov izoenzýmov CYP3A4 a CYP2D6 zapojených
do metabolizmu tramadolu môže ovplyvňovať plazmatickú koncentráciu
tramadolu alebo jeho aktívneho metabolitu. Doteraz neboli zaznamenané
klinicky významné interakcie.

Tramadol a jeho metabolity sú takmer úplne vylučované obličkami.
Kumulatívna urinárna exkrécia je
90 % celkovej izotopom značenej dávky. Polčas eliminácie t1/2,ß t1/2,ß je
približne 6 h, bez ohľadu na spôsob podania. U pacientov nad 75 rokov môže
byť predĺžený približne 1,4 krát. U pacientov s cirhózou pečene bol
zistený polčas eliminácie 13,3 ± 4,9 hod (tramadol) a 18,5 ± 9,4 hod (O-
desmetyltramadol), v krajnom prípade 22,3 hod a 36 hod. U pacientov s
renálnou nedostatočnosťou (klírens kreatinínu < 5 ml/min) boli tieto
hodnoty 11 ± 3,2 hod a 16,9 ± 3 hod, v krajnom prípade 19,5 hod a 43,2 hod.

Farmakokinetický profil tramadolu v terapeutických dávkach je lineárny.

Vzťah medzi sérovými koncentráciami a analgetickým účinkom je závislý na
dávke, ale v izolovaných prípadoch sa značne mení. Účinná sérová
koncentrácia je zvyčajne 100 -300 ng/ml.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Po opakovanom perorálnom a parenterálnom podaní tramadolu potkanom a psom
počas 6 - 26 týždňov a po perorálnom podaní psom počas 12 mesiacov sa
neobjavili žiadne zmeny v hematologických, klinicko-chemických a
histologických vyšetreniach v súvislosti s liečivom. Po podaní vysokých
dávok značne prevyšujúcich terapeutický rozsah sa vyskytli iba prejavy
podráždenia centrálneho nervového systému: nepokoj, salivácia, kŕče
a úbytok telesnej hmotnosti. Potkany a psi tolerovali perorálne dávky 20
mg/kg a 10 mg/kg telesnej hmotnosti, rektálna dávka 20 mg/kg telesnej
hmotnosti u psov nevyvolala žiadnu reakciu.

U samíc potkanov mali dávky tramadolu vyššie ako 50 mg/kg/deň toxické
účinky a zvýšili neonatálnu mortalitu. U potomstva sa vyskytli poruchy
osifikácie a oneskoreného otvorenia vagíny a očí. Fertilita samcov nebola
ovplyvnená. Po podaní vyšších dávok (viac ako 50 mg/kg/deň) vykazovali
samice znížený pomer gravidít. U králikov boli pozorované toxické účinky
pri dávkach vyšších ako 125 mg/kg a u potomstva anomálie skeletu.

V niektorých /in vitro/ testoch sa potvrdili mutagénne účinky. V /in/
/vivo/ štúdiách sa podobné účinky nezistili. V súvislosti s týmito poznatkami
môže byť tramadol klasifikovaný ako nemutagénny.

Štúdie tumorigénneho potenciálu hydrochloridu tramadolu boli robené na
potkanoch a myšiach. Štúdia na potkanoch neukázala žiadne zvýšenie výskytu
tumorov v súvislosti s liečivom. V štúdii na myšiach sa zistil zvýšený
výskyt adenómov pečeňových buniek u samcov (na dávke závislé, nevýznamné
zvýšenie od dávky 15 mg/kg vyššie) a zvýšenie pľúcnych tumorov u samíc pri
všetkých dávkových skupinách (významné, ale nie na dávke závislé).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

TRAMAL retard tablety 100 mg:
Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, magnéziumstearát,
koloidný oxid kremičitý,
/Obal tablety/: hypromelóza, monohydrát laktózy, makrogol 6000,
propylénglykol, mastenec, oxid titaničitý E 171

TRAMAL retard tablety 150 mg:
Jadro tablety/:/ mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, magnéziumstearát,
koloidný oxid kremičitý,
/Obal tablety/: hypromelóza, monohydrát laktózy, makrogol 6000),
propylénglykol, mastenec, oxid titaničitý E171, hlinitý lak chinolínovej
žlti E 104, oxid železitý červený E172

TRAMAL retard tablety 200 mg:
Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, magnéziumstearát,
koloidný oxid kremičitý, /Obal tablety/: hypromelóza, monohydrát laktózy,
makrogol 6000, propylénglykol, mastenec, oxid titaničitý E171, hlinitý lak
chinolínovej žlti E 104, oxid železitý červený a hnedý E 172

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Vnútorny obal: Al/PVC/PVDC blistre s fóliou alebo PP/AL blister
Vonkajší obal: písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 10,30,50 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Nie sú potrebné žiadne zvláštne upozornenia.
Všetky nepoužité lieky alebo odpad majú byť zlikvidované v súlade
s miestnymi požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Grünenthal GmbH, 52099 Aachen, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

65/0359/97-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

14.8.1997/bez časového obmedzenia.


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2009[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C26882
Skupina ATC:
N02 - Analgetiká
Skupina ATC:
N02AX02 - tramadolum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
zinci oxidum
Výrobca lieku:
GRUNENTHAL GMBH, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
2.25 € / 67.78 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
2.25 € / 67.78 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:295.60 € ÚP:0.00 € DP:295.60 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien